LAPSI JA TAPATURMA -ENSIAPUKURSSIN KURSSIMATERIAALIN PÄIVITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSI JA TAPATURMA -ENSIAPUKURSSIN KURSSIMATERIAALIN PÄIVITTÄMINEN"

Transkriptio

1 LAPSI JA TAPATURMA -ENSIAPUKURSSIN KURSSIMATERIAALIN PÄIVITTÄMINEN Linda Achrén - Anne Majuri Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Linda Achrén & Anne Majuri. Lapsi ja tapaturma -ensiapukurssin kurssimateriaalin päivittäminen. Lahti, syksy 2005, 42 sivua, 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys ja kasvatusalan koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK). Suomen Punainen Risti (SPR) on maamme keskeisimpiä ensiapukoulutuksen tarjoajia. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa uudistettua, päivitettyä ja ajankohtaista tietoa tarjoavaa materiaalia SPR:n Lapsi ja tapaturma -ensiapukurssiin. Kurssimateriaalin päivittäminen toteutettiin projektina, jonka yhteistyökumppanina toimi SPR:n yhteyshenkilöt. Projektin tuotoksen punainen lanka on kurssirunko, joka pitää sisällään tekstit seuraavista aiheista: lasten tavallisimmat tapaturmat ja niiden yleisyys, lasten tapaturmariskit eri ikäkausina, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat, lasten liikennetapaturmat, lasten kaltoinkohtelu, psyykkiset reaktiot tapaturman sattuessa, lapsen äkillinen sairastuminen, henkinen tuki ja lasten tapaturmien ehkäisy. Varsinaiset ensiaputekstit tuottivat SPR:n yhteyshenkilöt. Lisäksi kurssiin tuotettiin tehtäviä, caseja ja kuvia, sekä oheismateriaaliksi artikkeleita ajankohtaisista aiheista. Projektin tuotosta SPR käyttää ensiapukouluttajien lisämateriaalina Lapsi ja tapaturma ensikapukurssissa. Ensiapukouluttajat soveltavat materiaalia kohderyhmästä riippuen. Tuotos on terveyskasvatusmateriaalia, jolla pyritään lisäämään lasten parissa työskentelevien ja lasten vanhempien tietoa lasten tapaturmista ja niiden fyysisestä ja psyykkisestä ensiavusta. Asiasanat: lapset, tapaturmat, ensiapu, ennaltaehkäisy, projektityö

3 ABSTRACT Linda Achrén & Anne Majuri. Updating the Finnish Red Cross first aid course Children s accidents. Lahti, Autumn 2005, 42 pages, 2 appendices. Diaconia Polytechnic, Lahti Unit, Degree Programme in Diaconial social welfare, healthcare and education nurse. This project has been done in co-operation with the Finnish Red Cross. The Finnish Red Cross is a part of the International Red Cross. The Finnish Red Cross is one of the largest civic organisations in Finland. The main purpose of the Finnish Red Cross is to educate people about first aid. There are more than 100,000 Finns who have taken part in these first aid courses. One of the first aid courses offered by the Finnish Red Cross is the 'Children's Accidents' first aid course. The Finnish Red Cross wanted us to create a more modern and advanced Children's Accidents first aid course. The one currently offered is from the beginning of the 1990's and it is outdated. This first aid course is for parents and for those who work with children. The topics in this updated course are: the frequency of children's accidents, age adjusted casualty risks, accidents at home and during their free time, traffic accidents, child abuse, the mental reactions of children during and after accidents, children's acute illnesses, the mental care of children, and the prevention of children's accidents. The case studies and exercises were created to be tested by the trainees. The pictures and important articles were also added which give excellent information of the material covered in this course. The created material is for health care professionals but the use of it depends on the instructor who will also decide which subjects are the most essential for different groups of trainees. Through this project we want to positively affect people's behavior and to make them realize how vital it is to prevent accidents concerning children Keywords: project, children, accidents, first aid, preventation

4 SISÄLLYS JOHDANTO SUOMEN PUNAINEN RISTI ENSIAPUKOULUTTAJANA Suomen Punaisen Ristin toimenkuva Ensiaputoiminta kansalaisvelvollisuutena LASTEN YLEISIMMÄT TAPATURMAT Vaaranpaikkoja lapsen maailmassa Lasten tapaturmien yleisyys LAPSI JA TAPATURMA -ENSIAPUKURSSIN KURSSIMATERIAALIN PÄIVITTÄMISEN TAVOITTEET PROJEKTIN YHTEISTYÖKUMPPANI JA HYÖDYNSAAJAT LAPSI JA TAPATURMA -ENSIAPUKURSSIN KURSSIMATERIAALIN PÄIVITTÄMISEN TOTEUTUS Projektin resurssit Projektin suunnittelu ja aikataulu LAPSI JA TAPATURMA -ENSIAPUKURSSIN UUDISTETTU MATERIAALI Projektin tuotos Lasten tapaturmariskit eri ikäkausina Lasten liikennetapaturmat Ulkoisten tekijöiden vaikutus lasten tapaturmiin Lasten kaltoinkohtelu Fyysinen ja psyykkinen pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö, sekä laiminlyönti Kaltoinkohteluun puuttuminen Lasten psyykkiset reaktiot tapaturman sattuessa Loukkaantuneen lapsen kohtaaminen Vanhempien tukeminen lapsen tapaturman sattuessa Lapsen äkillinen sairastuminen Henkinen tuki Perhe lapsen tukena Lapsen tukeminen eri tavoin Lasten tapaturmien ehkäisy POHDINTA Hyvän projektin tunnuspiirteet ja projektin kulku Itsearviointi SPR:n yhteyshenkilöiden arviointi LÄHTEET LIITTEET LIITE 1 Sopimus yhteistyöstä LIITE 2 Lapsi ja tapaturma -ensiapukurssin sisältö... 36

5 1 JOHDANTO Kulttuurintutkimuksen, sosiologian, kasvatustieteen ja vauvatutkimuksen uudet löydökset ovat lisänneet ymmärrystä lapsista, minkä vuoksi 1900-lukua on luonnehdittu lasten vuosisadaksi. Lapsi ja lapsuus elämänvaiheena ovat tulleet näkyvämmäksi ja lapsen oikeudet on tunnustettu YK:n lapsenoikeuksien yleissopimuksessa. Sopimuksen pääperiaatteita ovat seuraavat: lapsen oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, syrjinnän kielto, lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehitykseen. (Karlsson & Kyronlampi-Kylmänen 2005, 2.) Suomessa sattuu vuosittain noin miljoona tapaturmaa, mikä on eniten Pohjoismaista. Kaksi kolmesta tapaturmasta sattuu kotona ja vapaa-aikana. Vaikka lasten tapaturmaiset kuolemat ovat viime vuosina vähentyneet, tapaturmat ovat silti yleisin lasten kuolemaan johtava syy. (Lastensuojelun keskusliitto.) Lasten tapaturmat ovat olleet myös maailmanlaajuinen ongelma parin viime vuosikymmenen ajan. Aihe on tärkeä tutkimuksen kohde, jotta saadaan tietoa tapaturmista ja niiden riskitekijöistä ja näin voidaan panostaa ennaltaehkäisyyn. (Mattila 2005, ) Suomen Punainen Risti (SPR) on Suomen keskeisimpiä ensiapukoulutuksen tarjoajia. Ensiapukursseille osallistuu vuosittain suomalaista. (Suomen Punainen Risti). Suomen Punaisen Ristin koulutuksiin kuuluu Lapsi ja tapaturma -ensiapukurssi. Ensiapukoulutuksen materiaalin kehittämistyö oli kiinnostava aihe, koska opinnäytetyö haluttiin tehdä lapsiin liittyvästä aihepiiristä. Opinnäytetyö toteutettiin projektina yhteistyössä SPR:n yhteyshenkilöiden kanssa (LIITE 1). Aihe on ajankohtainen, koska kurssimateriaali on kerätty 90-luvun alussa eikä sitä ole päivitetty tämän jälkeen, joten ensiapukurssi tarvitsi päivittämistä niin sisällön kuin ulkoasunkin suhteen. Lapsi ja tapaturma -ensiapukurssin kurssimateriaalin päivittämisellä on yhteys työelämään, koska kurssimateriaali on suunnattu SPR:n ensiapukouluttajille, jotka pitävät kurssia lasten vanhemmille sekä lasten parissa työskenteleville, kuten lastenhoitajille ja perhepäivähoitajille. Tutkimusten mukaan 3-5-vuotias lapsi viettää päivähoidossa 8 tuntia, joten päivähoito on yksi lapsen arjen keskeisiä määrittäjiä (Karlsson & Kyronlampi-Kylmänen 2005, 2)

6 6 Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda uudistettua, päivitettyä ja ajankohtaista tietoa tarjoavaa materiaalia ensiapukurssiin, josta olisi hyötyä SPR:lle, ensiapukurssinkouluttajille, kurssiin osallistuville ja opinnäytetyöntekijöille sekä kaikille heille, jotka kurssimateriaaliin tutustuvat. Tarkoituksena oli kurssimateriaalin kokoamisen ohella liittää kurssiin kuvia, sekä luoda case-tapauksia, jotka havainnollistavat tapaturmia ja niiden ensiapua ja joissa kurssille osallistujat pääsevät itse miettimään, miten toimia kyseisissä tapauksissa. Päivitetyn kurssimateriaalikansion sisältönä on tietoa lasten tavallisimpiin tapaturmiin liittyvistä aiheista ja lasten kaltoinkohtelusta. Lisäksi kurssiin sisältyy tapaturmien ehkäisyä ja psyykkistä ensiapua sekä tietoa lasten yleisimmistä akuuteista sairauksista. Tämä opinnäytetyö tarjoaa hyödyllistä tietoa vaaroista lapsen maailmassa, käsittäen lapsen psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Työstä saa myös hyviä vinkkejä kotien turvallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi työ on tehty lasten tapaturmien ehkäisyn näkökulmasta.

7 7 2 SUOMEN PUNAINEN RISTI ENSIAPUKOULUTTAJANA 2.1 Suomen Punaisen Ristin toimenkuva Punainen Risti on maailmanlaajuinen liike jonka perustehtävänä on auttaa ja suojella sotien, selkkausten ja suurten onnettomuuksien uhreja yli kansallisten rajojen. Punainen Risti lievittää hätää ja suojelee ihmisarvoa auttamalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Kansainvälisesti Suomen Punainen Risti lähettää työntekijöitä, rahaa ja tavaraa kansainvälisen Punaisen Ristin vetoomuksen perusteella eri puolille maailmaa. (Suomen Punainen Risti.) Suomeen Punainen Risti perustettiin vuonna Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö kohdistuu lähinnä kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on varsin monipuolinen. Esimerkkeinä Suomessa tehtävästä työstä on lasten ja aikuisten ensiapukoulutus, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, nuorten auttamiseen keskittynyt työ ja vanhustoiminta. Lisäksi SPR järjestää sosiaalipalveluita, terveyden edistämistä, apua hätään joutuneille, valmiustoimintaa suuronnettomuuksien varalle, työtä maahanmuuttajien parissa ja rikosuhripäivystystä. (Suomen Punainen Risti.) Nuorten auttamiseen keskittynyt työ käsittää katutyön, joka on nuoriso- ja sosiaalityötä. Lisäksi on Nuorten Turvataloja, jotka toimivat nuoriin erikoistuneina kriisityönkeskuksina, joiden tavoitteena on antaa nopeaa kriisiapua ja auttaa nuorta ja hänen perhettään löytämään ja hyödyntämään omia voimavaroja. Vanhustoiminnassa SPR:n vapaaehtoistyöntekijä on mukana ikäihmisen arjessa. Yhdessä tehdään monenlaista: ulkoillaan, käydään asioilla ja hoidetaan pikku askareita. (Suomen Punainen Risti.) 2.2. Ensiaputoiminta kansalaisvelvollisuutena Pienet tapaturmat tai äkilliset sairastumiset kotona, työpaikalla tai vapaa-aikana kuuluvat arkipäivään. Näissä tilanteissa maallikon antama ensiapu on usein ainoa tarvittava apu ja hoito. Vaikka koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa ei ole lakisääteistä

8 8 ensiapuvalmiusvelvoitetta, niin monet ovat kuitenkin varautuneet auttamistilanteisiin käymällä ensiapukurssin. Henkilöt, jotka ovat ensiaputilanteessa yrittäneet auttaa parhaan kykynsä mukaan, ovat noudattaneet kansalaisvelvollisuuttaan ja toimineet oikeudellisesti oikein. Lakeja, joissa säädetään auttamisvelvollisuutta, ovat tieliikennelaki, pelastustoimilaki ja poliisilaki. (Sahi, Castrén, Helistö & Kämäräinen 2004, ) Ensiapu tarkoittaa loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Hätäensiapu puolestaan tarkoittaa henkeä pelastavaa ensiapua, jolla pyritään turvaamaan potilaan peruselintoiminnot ja estämään hänen tilansa huononeminen. Ensiavun antaja on yleensä maallikko, hänen tekemällä tilannearviolla, nopealla hätäilmoituksen tekemisellä ja oikeilla ensiaputoimenpiteillä on ratkaiseva merkitys hoitoketjun käynnistämisessä. Maallikolla tarkoitetaan ketä tahansa henkilöä, jolla ei ole terveysalan asiantuntemusta. (Sahi ym. 2004, ) Joissakin tapauksissa fyysisen loukkaantumisen lisäksi syntyy myös henkinen vaurio, sillä jokainen reagoi järkyttäviin tapahtumiin. Voimakkaita tunteita saattaa aiheuttaa myös ajatus, mitä olisi voinut tapahtua. Psyykkisen ensiavun tarkoituksena on rauhoittaa, lohduttaa ja tukea avun tarpeessa olevaa sekä ehkäistä ja lievittää traumaattisten kriisien jälkivaikutuksia. Suuri osa uhreista selviytyy traumaattisesta kokemuksesta läheisten tukemana, mutta monet hyötyvät ammattiavusta, jolla voi nopeuttaa ja tehostaa selviytymistä. Apua tarjoavat terveyskeskukset ja sairaalat, kriisiryhmät, mielenterveystoimistot, perheneuvolat, seurakunnat, kriisikeskukset ja järjestöt. (Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri.) 3 LASTEN YLEISIMMÄT TAPATURMAT 3.1 Vaaran paikkoja lapsen maailmassa Tapaturma on äkillinen ulkoinen tahdosta riippumaton ruumiin vamman aiheuttama tapahtuma tai tapahtumasarja (Alho & Nienstedt 2002, 662). Lasten tapaturmat ovat

9 9 sidoksissa lapsen ikään. Pienten lasten tapaturmat sattuvat yleensä sisätiloissa, kouluikäisten taas pihaympäristössä, liikenteessä ja liikuntaharrastuksissa. (Lastensuojelun keskusliitto.) Pahin uhka lapsen terveydelle ja hengelle ovat tapaturmat. Yleisimpiä lapsille tapahtuvia tapaturmia ovat putoaminen ja kaatuminen, tukehtuminen, palovammat, vahingot ovien ja laatikoiden kanssa, myrkytykset ja hukkuminen. (Jokinen 1999, 131.) Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia ovat tapaturmat, joiden tapahtumapaikkoina ovat koti, sen lisätilat, pihapiiri ja tontti. Erityisiä syitä lasten kotitapaturmiin ovat lapsen taitojen vaillinaisuus ja kotien fyysisten tilojen erilaisuus sekä kotitapaturmien vähäinen tiedostaminen. Lasten tapaturmat liittyvät lasten ikään ja siihen liittyviin kehitystapahtumiin. Tutustuessaan ikävaiheiden tyypillisten toimintojen avulla ympäristöönsä lapsi joutuu paikkoihin ja tilanteisiin, joissa hän on alttiina tapaturmille. (Rautakorpi 1995, 4.) Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. Karkola & Penttilä (1990) ovat tutkineet kuolemaan johtaneita koti- ja vapaaajan tapaturmia vuonna Koti- ja vapaa-ajantapaturmien osuus kaikista tapaturmista oli vuosittain kaksi kolmasosaa. Tutkimuksesta ilmenee, että koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn on kiinnitetty huomiota vasta viime vuosina. (Karkola & Penttilä 1990.) Lasten liikennetapaturmia ovat tapaturmat, jotka sattuvat lapsille heidän liikkuessaan liikenteessä jalan, pyörällä tai matkustaessaan autolla. Viime vuosina liikenteessä on kuollut vuosittain noin 20 ja loukkaantunut vähän yli 700 alle 15-vuotiasta lasta. Liikennetapaturmat ovat lasten yleisimpiä kuolinsyitä, ja lasten tapaturmaisista kuolemista ne aiheuttavat suurimman osan, mikä on selvästi enemmän kuin muut kuolinsyyt, kuten hukkuminen ja tulipalot. (Liikenneturva 2005.) 3.2 Lasten tapaturmien yleisyys Mattila (2005) käsittelee tutkimuksessaan suomalaisnuorten tapaturmien ja väkivallan aiheuttamien vammojen yleisyyttä, vakavuutta ja riskitekijöitä. Tapaturmaiset ja

10 10 väkivaltaiset kuolemat ovat vähentyneet huomattavasti vuodesta 1971 vuoteen Aineiston mukaan vuonna 1971 tapaturmaisia ja väkivaltaisia kuolemia sattui vuotiaille pojille asukasta kohden 36,7. Vuonna 2001 vastaava luku oli 7,1, joten määrä on vähentynyt 81 % kolmenkymmenen vuoden aikana. Tytöillä vastaava luku oli 20,1 vuonna 1971 ja 2,8 vuonna 2001, eli tyttöjen kuolemat ovat vähentyneet 86 % tänä aikana. Väkivaltaisten kuolemien lukumäärä on pysynyt samana. (Mattila 2005, 9.) Tapaturmaisten kuolemien määrä Suomessa on ollut Euroopan korkeimpia 1970-luvulle saakka, jonka jälkeen luku on lähtenyt laskuun liikennetapaturmien vähenemisestä johtuen. Samalla kun tapaturmaiset kuolemat ovat vähentyneet, muut tapaturmat ovat lisääntyneet. Tutkimuksen mukaan prosentille nuorista tapahtuu jokin tapaturma vuoden aikana, joista prosenttia hakeutuu lääkärin hoitoon. (Mattila 2005, 41.) Vuosittain noin lasta tarvitsee lääkärin apua tapaturmien takia, joista suurin osa on lieviä eikä vaadi sairaalahoitoa. Noin 40 % lasten tapaturmista on pieniä haavoja tai ruhjeita: luunmurtumia on 15 %, aivotärähdyksiä 4 % ja palovammoja 1 %. Vammatyyppi ja tapaturmapaikka riippuvat lapsen iästä. Alle 5-vuotiaiden lasten tapaturmista noin 40 % tapahtuu kotona, kun taas yli 5-vuotiaiden lasten kotitapaturmien osuus on vain 10 %. (Huttunen 2002, 82.) 4 LAPSI JA TAPATURMA -ENSIAPUKURSSIN KURSSIMATERIAALIN PÄIVITTÄMISEN TAVOITTEET Lapsi ja tapaturma -ensiapukurssin kurssimateriaalin päivittämisen tavoite lyhyellä aikavälillä oli saada päivitetty ensiapukurssimateriaali valmiiksi marraskuuhun 2005 mennessä, jonka jälkeen SPR hyväksyy sen käyttöönsä. Tavoitteena pidemmällä aikavälillä oli luoda Lapsi ja tapaturma ensiapukurssiin sellaista lisämateriaalia, joka palvelee mahdollisimman kauan SPR:ää ja sen ensiapukouluttajia ja jonka materiaalia on helppo päivittää uudelleen tulevaisuudessa.

11 11 Projektin tuotos on kansio (kts. SPR:n Lapsi ja tapaturma -ensiapukansio), joka pitää sisällään kurssirungon, eli kurssin sisällön. Sitä apuna käyttäen ensiapukouluttaja etenee kurssia pitäessään, soveltaen aihealueita kohderyhmän mukaan. Kurssirunkoon sisältyy kaikki kurssin aihealueet, niihin liittyvät tehtävät, caset sekä lisämateriaalit. Lisämateriaalina ovat tekstit, kuvat sekä artikkelit. Tuotos, eli Lapsi ja tapaturma - ensiapukansio on kokonaisuudessa 142 sivua laaja ja on luettavissa Diakoniaammattikoulun (Diak) Lahden yksikön tietokeskuksessa sekä Diakin Intranetin opinnäytetyöpankissa. 5 PROJEKTIN YHTEISTYÖKUMPPANI JA HYÖDYNSAAJAT Projektin yhteistyökumppanina toimivat yhteyshenkilöt Suomen Punaisesta Rististä. Projektin tuotos kohdistuu SPR:n kouluttajille ja toimii heidän koulutusmateriaalinaan. Sitä kautta hyödynsaajina ovat kaikki kurssille osallistuvat henkilöt, joita ovat lasten vanhemmat ja eri tavoin lasten kanssa työskentelevät henkilöt. Opinnäytetyö suoritetaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa, Lahden yksikössä, jossa projektin tekijät suorittavat sairaanhoitaja (AMK) tutkintoa. Diakoniaammattikorkeakoulu (Diak) on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Diakin Lahden yksikössä opiskelee vuosittain yli 200 opiskelijaa. Yksikkö tarjoaa ensisijaisesti terveysalan ja diakonian koulutusta sekä sosiaali-, terveys- ja kirkollisten alojen asiantuntija- ja kehittämispalveluita. (Diakonia-ammattikorkeakoulu.) Projektiin osallistuvat myös Diakonia-ammattikorkeakoulun Lahden yksikön opettajat, jotka ohjaavat opinnäytetyötä. Opinnäytetyön opponentteina toimivat Diakin saman vuosikurssin kaksi opiskelijaa. Projektista hyötyvät Diakin muut opiskelijat sekä muut lasten tapaturmista kiinnostuneet henkilöt, jotka tutustuvat opinnäytetyön sisältöön.

12 12 6 LAPSI JA TAPATURMA -ENSIAPUKURSSIN KURSSIMATERIAALIN PÄIVITTÄMISEN TOTEUTUS 6.1 Projektin resurssit Projektin toteutukseen osallistuvat opinnäytetyöntekijät ja kaksi SPR:n yhteyshenkilöä. Työnjako tehtiin kurssin aihealueiden perusteella yhteistyössä SPR:n yhteyshenkilöiden kanssa. Opinnäytetyöntekijät suunnittelivat kurssirungot, harjoitustehtävät ja kuvat ensiapukurssiin sekä päivittivät tekstit seuraavista aihealueista: lasten tavallisimmat tapaturmat ja niiden yleisyys, lasten tapaturmariskit eri ikäkausina, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat, lasten liikennetapaturmat, lasten kaltoinkohtelu, psyykkiset reaktiot tapaturman sattuessa, lapsen äkillinen sairastuminen, henkinen tuki ja lasten tapaturmien ehkäisy. Varsinaiset ensiaputekstit tuottavat SPR:n yhteyshenkilöt. 6.2 Projektin suunnittelu ja aikataulu Keväällä 2004 opinnäytetyön aiheeksi valittiin SPR:lle toteutettava Lapsi ja tapaturma - ensiapukurssin kurssimateriaalin päivittäminen. Aihe vaikutti mielenkiintoiselta, koska molemmat opinnäytetyöntekijät halusivat tehdä opinnäytetyön lapsiin ja akuuttihoitotyöhön liittyen. Syyskuussa 2004 järjestettiin tapaaminen Diakin Lahden yksikössä, johon osallistui pienryhmän opiskelijat, Diakin Lahden yksikön opinnäytetyötä ohjaavat opettajat ja Lahden yksikön johtaja sekä SPR:n yhteyshenkilöt. SPR:n yhteyshenkilöt esittelivät aihetta tarkemmin, ja aiheen sisältöä käytiin läpi. Marraskuussa 2004 käytiin tapaamassa Helsingissä SPR:n yhteyshenkilöitä. Tapaamisessa käytiin yksityiskohtaisemmin läpi projektina toteutettavan opinnäytetyön Lapsi ja tapaturma -ensiapukurssin sisältöä ja sen päivittämistä.

13 13 Joulukuussa 2004 oli Diakin Lahden yksikön suunnitelmaseminaari, jossa esiteltiin tämän hetkinen projektisuunnitelma, opinnäytetyön sisältö sekä missä vaiheessa kurssimateriaalin päivittäminen on. Tällöin saatiin hyviä vinkkejä projektissa etenemiseen. Maaliskuussa 2005 vierailtiin Helsingissä SPR:n yhteyshenkilöiden luona, jolloin kurssin lopullinen muoto päätettiin. Tapaamisessa päätettiin, että kurssista tulee perinteinen paperiversio eikä cd-romia, kuten alun perin oli suunniteltu. Lisäksi ensiapukurssin aihealueita rajattiin koskemaan 0-8-vuotiaita lapsia, jotta kurssista ei tule liian laaja. Tähän ikäryhmään päädyttiin sillä periaatteella, että lasten elvytysperiaatteet koskevat 0-8-vuotiaita lapsia. Lisäksi sovittiin lopullisesta työnjaosta SPR:n yhteyshenkilöiden sekä opinnäytetyöntekijöiden välillä. Syyskuussa 2005 lähetettiin SPR:lle valmiit tekstit niistä aihealueista, jotka oltiin sovittu päivitettäviksi, sekä tehtävät, caset ja kuvat. Lokakuussa 2005 kirjoitettiin opinnäytetyötä lähdekirjallisuuden pohjalta sekä muokattiin sitä ohjaavilta opettajilta saadun palautteen perusteella. Palautetta saatiin myös tuotetusta kurssimateriaalista SPR:n yhteyshenkilöiltä, ja he hyväksyivät kurssimateriaalit käyttöönsä. Marraskuussa 2005 jätettiin opinnäytetyö esitarkastukseen ja esitettiin työ opinnäytetöiden esitysseminaarissa Diakin Lahden yksikössä. Tämän jälkeen tekstiä muokattiin lopullista tarkastusta varten. Marraskuussa lähetettiin myös SPR:n yhteyshenkilöille kuvat ja artikkelit postitse. Marraskuussa tuotos muokattiin sähköiseen muotoon Diakin opinnäytetyöpankkia varten. 7 LAPSI JA TAPATURMA -ENSIAPUKURSSIN UUDISTETTU MATERIAALI 7.1 Projektin tuotos Projektin tuotos on kansio, jonka sisältö tulee SPR:n Lapsi ja tapaturma -ensiapukurssin lisämateriaaliksi. Kansio on tarkoitettu ensiapukouluttajan apuvälineeksi ensiapukurssia pitäessään. Seuraavissa luvuissa käsitellään niitä aihe-alueita, joita kansio sisältää.

14 14 Lisäksi kansiossa on tehtäviä, caseja ja kuvia sekä ajankohtaisia artikkeleita. Nämä kaikki sisältyvät kurssirunkoon, josta näkyy mitä missäkin oppijaksossa käsitellään. (LIITE 2.) Oppijaksoihin sisällytetyt tehtävät, caset ja artikkelit syventävät kyseisen oppijakson aihetta ja liittyvät oleellisesti käsiteltävään aihe-alueeseen. Nämä auttavat kurssilaisia oppimaan käsiteltäviä asioita paremmin. Tehtäviä ja caseja on erilaisia: käytännönharjoituksia, pohtimistehtäviä, yksilö- ja paritehtäviä sekä kotitehtäviä. Tehtävien ja kuvien kautta voidaan tunnilla virittää myös keskustelua kurssilaisten ja kouluttajan välillä. Kurssilaisilla on mahdollisuus tuoda omia kokemuksiaan esille. Kurssilaiset voivat myös halutessaan tutustua heitä kiinnostaviin artikkeleihin. 7.2 Lasten tapaturmariskit eri ikäkausina Vastasyntyneen ensimmäinen tapaturmariski on tukehtuminen, joka johtuu siitä, että lapsi ei osaa vielä hallita kehoaan. Nämä vaarat voidaan välttää mm. vuoteen oikealla sijauksella, oikealla nukkuma-asennolla sekä välttämällä lapsen syöttämistä makuullaan. Ensimmäisen kääntymisen myötä muodostuu tapaturmariskiksi putoaminen. Lasta ei pitäisi jättää koskaan yksin edes hetkeksi, esimerkiksi hoitopöydälle. (Rautakorpi 1995, 5.) Lapsen tullessa konttaamis- ja kiipeämisikäiseksi muodostuu riskiksi kaatuminen portaissa ja putoaminen erilaisista paikoista. Myös tukehtumisriski kuuluu varhaisikään. Pikkulapsille ovat tyypillisiä puristusvammat, jotka syntyvät esimerkiksi käden jäädessä oven väliin. Kaksivuotias osaa selvästi enemmän kuin ennen, ja siksi hänen osaamisensa saatetaan yliarvioida. Hukkuminen on tämän ikävaiheen suurin onnettomuusriski. (Rautakorpi 1995, 5.) Lapsen alkaessa liikkua mahdollisuudet laittaa kaikenlaista suuhun kasvavat. Normaaliin ns. oraaliseen kehitysvaiheeseen kuuluu, että vauva vie suuhun kaiken, minkä käteensä saa, jolloin saattaa herätä epäily, että lapsi on saanut suuhunsa jotain myrkyllistä. (Hoppu, Pohjalainen & Taalikka 2002, 38.)

15 15 Myrkytyksiin johtavien syiden ymmärtäminen auttaa niiden ehkäisyssä, mutta myös myrkytysepäilyä selvitettäessä. Yli puolet myrkytystietokeskukseen vuosittain tulevista kyselyistä koskee alle 3-vuotiaiden lasten myrkytystapaturmia. Niille on tyypillistä, että kysymyksessä on epäselvä tilanne: ei tiedetä, onko lapsi niellyt jotakin ainetta, ja jos on, kuinka paljon. Useimmiten kysymys on tavallisista kotiin ja sen ympäristöön kuuluvista aineista. Suurin osa tällaisista ainesta on melko vaarattomia, mutta joukossa on vaarallisiakin aineita, joita ei tulisi lapsen lähettyville jättää. (Hoppu, Pohjalainen & Taalikka 2002, 38.) Kolmen ikävuoden uhmaiälle on tyypillistä omien rajojen kokeilu, jolloin ympäristökontrolli menetetään ja tapaturmariski kasvaa. Lapsi hallitsee paremmin ruumistaan ja liikkeitään ja leikkiympäristö laajenee. Ala-asteikäisillä harrastukset ja kotikulmilla pyöräily tuovat vaaratilanteita lasten elämään. (Rautakorpi 1995, 5-6.) 7.3 Lasten liikennetapaturmat Lapset ovat alttiina liikennetapaturmille niin jalankulkijoina, pyöräilijöinä kuin matkustaessaan autossa. Liikennetapaturmat ovat myös lapsuusiän yleisin kuolinsyy. Liikenteessä loukkaantuvat jalankulkijoina erityisesti 6-9-vuotiaat lapset, joita loukkaantuu vuosittain noin 70. Esikoulu- ja kouluikäiset lapset ovat riskiryhmässä, koska he liikkuvat säännöllisesti liikenteessä jalan, mutta eivät osaa arvioida autojen vauhtia ja etäisyyttä. Monet lapset eivät myöskään osaa arvioida, milloin on turvallista ylittää katu. (Jokinen 1999, ) Myös pyöräilyn aiheuttamia onnettomuuksia tapahtuu lapsille paljon. Pienet lapset on hyvä totuttaa heti alusta alkaen käyttämään pyöräillessä kypärää, koska pyöräilykypärä suojaa päänvammoilta, joita pyöräilyvammoista on noin 70 %. Kyyditettäessä lasta pyörällä tavallisin tapaturma on lapsen jalkojen jääminen pyörän pinnojen väliin. (Jokinen 1999, 133.) Yli puolet kaikista lasten tapaturmista ovat autotapaturmia. Ne sattuvat yleensä pojille. Tavallisin autotapaturma sattuu kävellen liikenteessä olevalle lapselle, jonka auto tönäisee kumoon. Myös autossa matkustaessaan lapsille sattuu usein tapaturmia. Nämä

16 16 tapaturmat johtuvat yleensä vääränlaisen turvaistuimen valitsemisesta lapselle, turvaistuimen väärästä paikasta autosta, turvavöiden vääränlaisesta kiinnittämisestä sekä siitä, ettei turvavöitä käytetä lainkaan. (Spock & Parker 2003, ) 7.4 Ulkoisten tekijöiden vaikutus lasten tapaturmiin Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa on usein jokin tuote myötävaikuttajana tai varsinaisena tapaturman aiheuttajana. Lelujen sekä lasten hoito- ja turvavarusteiden turvallisuutta on tutkittu paljon; mm. helistimiä, pehmoleluja, ammusleluja, nukkeja, sormivärejä, leluautoja sekä lelujen melua. Vanhempien ja muiden kasvattajien pitäisi olla aktiivisia ja tehdä ilmoitus havaitsemistaan vioista, jotka voivat vaarantaa lapsen terveyden. Leluasetuksen voimaantulo vuonna 1991 oli merkittävä asia ja osoitus lasten turvallisuuden tärkeydestä. Erityisen tarkat vaatimukset asetus asettaa alle kolmivuotiaiden leluille. (Rautakorpi 1995, 21.) Lasten suojaamiseksi on kemikaalilaissa kohta kotitalouskemikaalien varustamisesta turvakorkeilla. Turvakorkki ehkäisee tehokkaasti erityisesti pikkulasten myrkytyksiä. Se perustuu siihen, että vaikka lapsi saisikin auki korkin, siihen kuluu sen verran aikaa, että aikuinen ehtii väliin. Lääketeollisuudessa pyritään kiinnittämään huomiota pakkauksiin, suosimalla ns. solupakkauksia, joista painetaan pilleri kerrallaan ulos, näin aikuinen ehtii paremmin väliin ennen kuin lapsi ehtii syödä vahingollisia määriä lääkkeitä. (Rautakorpi 1995, 22.) 7.5 Lasten kaltoinkohtelu Lasten kanssa toimivien pitää tuntea lapsen normaaliin kehittymiseen ja lapsen hyvinvoivaan olemukseen liittyvät tunnusmerkit, sekä väkivallasta kertovia merkkejä ja oireita. Lapsiin kohdistuvan kaltoinkohtelun tunnistamisen ja siihen puuttumisen edellytys on, että asiaa aletaan epäillä. (Paavilainen & Pösö 2003, 75.) Lasten kaltoinkohtelulla tarkoitetaan nykyisin mitä tahansa lapseen tai lapsen elämänolosuhteisiin liittyvää toimintaa tai toiminnan puutetta, jonka seurauksena lapsen elämäntilanne huononee (Paavilainen 1998, 15).

17 17 Lapsiin kohdistuvan kaltoinkohtelun muoto tai tapa saattaa riippua lapsen iästä, ja iän myötä lapsen mahdollisuudet hakea ulkopuolista apua perheväkivaltatilanteisiin kasvavat. Toisaalta ikää tullessa lisää myös elinympäristöt laajenevat, ja se taas altistaa mahdollisille uusille väkivaltakokemuksille. (Paavilainen & Pösö 2003, 23.) Fyysinen ja psyykkinen pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö sekä laiminlöynti Perinteisesti lasten kaltoinkohtelu on määritelty lapsen fyysiseen pahoinpitelyyn, henkiseen pahoinpitelyyn, seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja laiminlyöntiin (Paavilainen 1998, 15). Fyysisen väkivallan tarkoittaa toimintaa, jonka seurauksena lapselle aiheutuu kipua, sekä tilapäisiä tai pysyviä fyysisen toiminnan vaikeuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi mustelmat, palovammat, pään vammat, murtumat, sisäiset vammat ja viiltelyhaavat. Seurauksena voi olla jopa lapsen kuolema. Kuolemaan johtaneessa väkivaltatilanteessa on usein todettu väkivallan jatkuneen pitkään ennen kuolemaa. (Paavilainen 1998, 36.) Fyysisten oireiden ja vammojen lisäksi väkivallalla voi olla muitakin seurauksia lapsen elämässä, kuten väkivaltaisen käyttäytymismallin siirtäminen lapselle ja lapsen itsetunnon ja minäkuvan muuttuminen (Paavilainen & Pösö 2003, 14). Psyykkisestä pahoinpitelystä Paavilainen (1998, 37) kirjoittaa: Psyykkinen pahoinpitely on pelottavaa uhkaamista, naurunalaiseksi tekemistä, nöyryyttämistä, vähättelyä ja muuta lapseen kohdistuvaa psykologista uhkaa siinä määrin, että lapsen henkinen hyvinvointi ja kehitys taantuu. Psyykkistä pahoinpitelyä on vaikea määritellä, koska se voi liittyä niin moneen yhteyteen. Myös fyysiseen pahoinpitelyyn liittyy psyykkistä nöyryytyksen tunnetta, omanarvontunnon ja itsearvostuksen vähenemistä ja fyysisen turvallisuuden tunteen menettämistä. Psyykkisenä pahoinpitelynä pidetään myös sitä, että lapsi joutuu seuraamaan vanhempien jatkuvaa riitelyä tai esim. äitinsä pahoinpitelyä. (Paavilainen 1998, 37.)

18 18 Seksuaalinen hyväksikäyttö tarkoittaa lapsen ruumiillista pahoinpitelyä, joka kohdistuu lapsen sukupuolielimiin ja sukupuolisiin tunnusmerkkeihin. Se voi olla sukupuoliyhteys tai sen yrittäminen, tai esim. sukupuolielinten koskettelua. Yleistä on, että uhrit ovat tyttöjä, mutta myös pojat voivat olla uhreja. (Paavilainen 1998, ) Lapsen laiminlyönti tarkoittaa puutteellista hoitoa tai huolenpitoa, jolloin lapsen perustarpeista ei huolehdita. Lapsen laiminlyönti voi olla fyysistä tai emotionaalista. Passiivinen väkivalta on yleisempää kuin aktiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että yhä enemmän lapset eivät saa tarpeeksi positiivista huomiota aikuiselta. (Paavilainen 1998, 38.) Kaltoinkohteluun puuttuminen Syy lapsen kaltoinkohteluun voi olla vanhempien heikossa sosiaalisessa tai taloudellisessa asemassa, myös yksinhuoltajuus ja alkoholin käyttö voivat lisätä lasten kaltoinkohtelun riskiä. On myös todettu, että kaltoinkohtelua esiintyy enemmän uusperheissä kuin ydinperheissä. Mutta on myös muistettava, että kaltoinkohtelua tapahtuu myös perheissä, joilla näyttäisi ulospäin kaikki olevan kunnossa. (Paavilainen 1998, 38.) Lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen on vaikeaa ja vaatiikin moniammatillista yhteistyötä. Ennen kuin esitetään arvioita lapsen oireiden ja käyttäytymisen syistä, on asiaa selvitettävä perusteellisesti. Väkivaltaa epäiltäessä asiaan on aina puututtava, mutta on varottava loukkaamasta perhettä ja sen käyttäytymismalleja. On tärkeää ottaa huomioon, että lapsen tilannetta on vaikeaa selvittää tai parantaa ilman, että koko perhettä autetaan. (Paavilainen 1998, 39.) Ammattilaisen väliintulo kaltoinkohtelutilanteissa on usein välttämätöntä. Se voi pitää sisällään mm. perheenjäsenten omien muutosten tukemista joko yksilöinä tai yhdessä. Ammattilaisten väliintuloon sisältyy myös väkivaltaisesti käyttäytyneen saattamista vastuuseen ja rikosoikeudellisia seuraamuksia, väkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden terapeuttista hoitoa. Perhetilanteen uudelleen rakentamiseen liittyy esim. lapsen

19 19 huostaanotto tai perheenjäsenten yhteydenpidon rajoittaminen sekä eri osapuolten ohjaaminen vertaistuen pariin. Joskus ammattilaisten väliin tulo voi olla tilanteen etäistä seurantaa ja tunnustelua, jopa unohtamista. (Paavilainen & Pösö 2003, 183.) 7.6 Lasten psyykkiset reaktiot tapaturman sattuessa Lasten sopeutuminen tapaturma- tai sairastumistilanteeseen, sen aiheuttamiin epämiellyttäviin tunteisiin, kuten kipuun, outoihin ihmisiin ja mahdollisesti kivuliaisiin toimenpiteisiin, riippuu paljon hänen aikaisemmista sairauskokemuksistaan sekä ympäröivien aikuisten, etenkin vanhempien levollisuudesta. Lasten reaktiot ovat riippuvaisia lapsen kehitysvaiheesta ja voimista. (Arajärvi & Varilo 1992, ) Äkillinen tapaturma tai sairastuminen pelottaa lasta. Jos tapaturma sattuu muualla kuin kotona, paikalle voi tulla vieraita ihmisiä auttamaan, joita lapsi saattaa pelätä. Myös ensiapupoliklinikalla tai lääkärin luona vieraat ihmiset saattavat olla pelottavia. Lisäksi lapsi voi pelätä kiinnipitämistä, kipua, epämukavuutta ja eroa vanhemmista, kodista ja kavereista. Lapsen itku ja vastustelu ovat puolustuskeino tuntematonta uhkaa vastaan. (Rasku, Sopanen & Toivola 1999, 234.) Lapsi tarvitsee ikäänsä vastaavaa tietoa siitä, mitä hänelle on sattunut, jotta hän voi olla voimiensa ja kykyjensä mukaisesti parhaalla mahdollisella tavalla mukana hoitotapahtumassa tapaturman tai sairauden yllättäessä. Leikki-ikäisen maaginen sairauskäsitys muuttuu kouluiässä konkreettisemmaksi, ja vasta yli 10-vuotiaana lapsi tajuaa, mistä tapaturman tai äkillisen sairastumisen yhteydessä on todella kyse. Tämän ymmärtäminen sekä lapsen käsitysten, mielikuvien ja pelkojen kuuleminen helpottavat hoitotilannetta tapaturman tai sairauden yllättäessä. (Arajärvi & Varilo 1992, 314.) Joskus lasten tapaturmat ja äkilliset sairastumiset vaativat sairaalahoitoa. Raskainta alle kaksivuotiaalle sairaalaan joutumisessa on ero vanhemmista. Lapsi voi kapinoida tätä vastaan tulemalla ärtyisäksi ja itkuiseksi sekä esimerkiksi kieltäytymällä syömästä. Kouluikäiset puolestaan voivat taantua jälleen vauvoiksi. Lisäksi he saattavat olla usein vihaisia vanhemmilleen, hoitohenkilökunnalle sekä itselleen. Monet kokevat

20 20 syyllisyyttä sairastumisestaan ja kokevat sairauden rangaistuksena. (Moilanen, Räsänen, Tamminen, Almqvist, Piha & Kumpulainen 2004, 358.) Kouluikäisen on jo helpompi ymmärtää ja käsitellä asioita, kuin leikki-ikäisen. Kouluiässä sosiaaliset ja älylliset taidot ovat jo niin kehittyneet, että lapsi yleensä suostuu yhteistyöhön hoitohenkilökunnan kanssa. Tapaturma tai sairaus voi kuitenkin olla uhka lapsen itsetunnolle ja selviytymiselle ikätovereiden tasoisesti. (Moilanen ym. 2004,358.) Loukkaantuneen lapsen kohtaaminen Tapaturman sattuessa lasta auttavan henkilön tärkein tehtävä on luottamuksen rakentaminen, varsinkin jos auttajana toimii joku muu kuin lapsen oma äiti tai isä. Vuorovaikutuksen on hyvä olla selkeää ja lapsen kehityksen mukaista, sillä pieni lapsi ymmärtää paremmin kuvailevia ilmauksia, kun taas kouluikäisestä ne voivat tuntua lapsellisilta selityksiltä. Ystävällinen ja järjestelmällinen toiminta auttaa lasta ja vanhempia luottamaan auttajaan, samoin vanhempien rauhallisuus ja luottamus tukee lasta. (Rasku ym. 1999, 234.) Lapset pelkäävät kipua ja hoitotoimenpiteitä. Lapselle on syytä kertoa rehellisesti, jos kipua saattaa mahdollisesti tuntua. Kipua ei saa liioitella eikä vähätellä. Kivun tunteminen on yksilöllistä, joten sen voimakkuudesta ei voi tehdä etukäteen ratkaisuja lapsen puolesta. Tärkeintä on, että lapsi tietää mitä aiotaan tehdä, missä vaiheessa hän voi tuntea kipua ja millaista se on. Lapselle annetaan ohjeet siitä, mitä hän saa tehdä, kun sattuu, ja mitä hän ei saa tehdä. (Rasku ym. 1999, ) Jos lapsi ei ollenkaan välitä siitä, mitä hoitotoimenpiteitä hänelle tehdään, hän on silloin yleensä hyvin heikkokuntoinen. Tällöin lapsi ei itke eikä vastustele, vaan hänen olemuksensa on apaattinen ja väsähtänyt. Vastusteleva lapsi ei silti välttämättä tarkoita vähäisempää vammaa, eikä rauhallinen lapsi, joka tottelee kuuliaisesti, ole ilman muuta vakavasti sairas. (Rasku ym. 1999, 236.)

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Jenna Aulén ja Aino-Kaisa Heikkinen PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Opinnäytetyö Sosiaaliala Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Riku Rautamäki & Cecilia Storgård NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Sosiaali- ja terveysala 2012 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riku Rautamäki ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2009 Hoitotyön

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Laura Saariola OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Sosiaalialan koulutusohjelma 2013 OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Maarit Tyrväinen OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.11.2010 Tekijä(t)

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

LASTENTARHANOPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ LAPSEN SEKSUAALISESTA HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ

LASTENTARHANOPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ LAPSEN SEKSUAALISESTA HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ LASTENTARHANOPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ LAPSEN SEKSUAALISESTA HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ Katri Höglund - Sanna Nikander Päättötyö Syksy 1998 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

LASTEN SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN TUTKINNAN VAIKEUS

LASTEN SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN TUTKINNAN VAIKEUS LASTEN SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN TUTKINNAN VAIKEUS raportti tietopaketin tuottamisesta Päättötyö Anita Alvarez Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö 2 SISÄLTÖ sivu TIIVISTELMÄ..4 ABSTRACT.5

Lisätiedot

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus Saija Lehto, Heidi Salmela Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus Kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta Jenni Päivinen Kati Sell Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

TUKIKEINOJA KOHDATA AVIOERO PÄIVÄKODISSA JA PERHEESSÄ

TUKIKEINOJA KOHDATA AVIOERO PÄIVÄKODISSA JA PERHEESSÄ TUKIKEINOJA KOHDATA AVIOERO PÄIVÄKODISSA JA PERHEESSÄ Petra Lindqvist Heli Välimaa Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA Anja Heinonen & Sari Heiskanen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö ABSTRACKT DIACONIA POLYTECHNIC/ JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT

Lisätiedot

Mervi Talvitie ja Taina Tienhaara. Läheisriippuvuus alkoholistin läheisenä. Opaslehtinen

Mervi Talvitie ja Taina Tienhaara. Läheisriippuvuus alkoholistin läheisenä. Opaslehtinen 1 Mervi Talvitie ja Taina Tienhaara Läheisriippuvuus alkoholistin läheisenä Opaslehtinen Opinnäytetyö Kevät 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

IRTI TUPAKASTA. Tupakkavieroituskurssi Lahden diakonian instituutin opiskelijoille

IRTI TUPAKASTA. Tupakkavieroituskurssi Lahden diakonian instituutin opiskelijoille IRTI TUPAKASTA Tupakkavieroituskurssi Lahden diakonian instituutin opiskelijoille Mari Leminen Opinnäytetyö Syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot