Asialista. Klo alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä."

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t Klo alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. Asialista H 84 Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta H 85 Korkeimman hallinto-oikeuden selvityspyyntö opettajien lomautusasiassa H 86 Lausunto Kho:lle Marja-Terttu ja Olavi Pylsyn valituksen johdosta H 87 Korttelin 64 tonttien 1 ja 3 asemakaavanmuutos vireille ja oas:n hyväksyminen H 88 Kirkonseudun korttelin 64 asemakaavanmuutoksen maankäyttösopimus H 89 Q2 / 2014 neljännesvuosiraportti H 90 Muutostalousarvio 1/2014, investointiosa H 91 Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys; jätevesiverkosto H 92 Suomen Kirjainstituutin säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen H 93 Terveyskeskuslääkärin viran perustaminen perusturvapalveluihin H 94 Täyttöluvat, ruokapalvelut H 95 Talousarvio Ilmoitukset...259

2 HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 240 Hallitus 12/2014 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Jouni Ovaska vj Pasi Eloranta I vpj Päivi Leskinen vj Harri Isomuotia II vpj Rauno Mäki vj Erkki Rikala j Päivi Hiltunen vj Raija Mäensivu j Maria Härkki-Santala vj Susanna Palomäki j Heimo Nordfors vj Anna-Kaisa Immonen j Maarit Lepistö vj Jukka Juvonen j Esa Järvenpää vj Jarmo Järvinen j Vilho Ponkiniemi vj Raija Westergård MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kirsi Parhankangas Kauno Perkiömäki Mauri Lepola VIRANHALTIJAT Antero Alenius Tiina Paloranta valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapj valtuuston II varapj. kunnanjohtaja, esittelijä talousjohtaja, ptk-pitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Maria Härkki-Santalan ja Heimo Nordforsin. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jouni Ovaska Pöytäkirjanpitäjä Tiina Paloranta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Maria Härkki-Santala Heimo Nordfors PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnantalossa, arkistosihteerin työhuoneessa. Arkistosihteeri Tiina-Riitta Rinne

3 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 241 Hallitus H 84 LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA Hallitus , 84 Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallintojaosto pyytää kunnilta Liite päivätyssä lausuntopyynnössään antamaan lausunnon kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta mennessä. Kyseessä on kuntalain kokonaisuudistus ja uusi laki korvaisi vuoden 1995 vuoden kuntalain. Kuntien muuttuva toimintaympäristö ja uusista kuntarakenteista aiheutuvat muutostarpeet ovat aiheuttaneet tarpeen lakimuutokseen. Kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelutyö alkoi vuonna 2012, kun valtiovarainministeriö asetti kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelusta vastaavat seurantaryhmän, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa (toimielimet ja johtaminen-, demokratia-, talous sekä kunnat ja markkinat- jaostot). Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu jaostojen työn pohjalta. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa kuntalakiluonnoksesta. Lausuntopyynnössä on mainittu pykälät, joista erityisesti lausuntoa pyydetään. Hämeenkyrön kunnan kannalta olennaista on keskittyä kuntaan erityisesti vaikuttaviin lakimuutoksiin, kuten järjestämisvastuu, kuntastrategia, johtaminen ja omistajaohjaus. Liitteenä on lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta ja hallitukselle on toimitettu linkki kuntalakiesitykseen. Esitys: Päätös: HALLITUS antaa liitteenä olevan lausunnon valtiovarainministeriölle kuntalain esitysluonnoksesta. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Valtiovarainministeriö Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

4 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 242 Hallitus H 85 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN SELVITYSPYYNTÖ OPETTAJIEN LO- MAUTUSASIASSA Hallitus , 85 Juha Aitalaakso ja 77 opettajaa ovat tehneet valituksen Korkeim- Liite malle hallinto-oikeudelle Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä (nro 14/0236/3), jolla hallinto-oikeus hylkäsi opettajien valituksen Hämeenkyrön kunnanhallituksen päätöksestä , joka koski oikaisuvaatimusta kunnanhallituksen päätökseen palkanoikaisuvaatimuksesta Palkanoikaisuvaatimus koski kunnan palkanmaksuvelvollisuutta opettajien lomautusajalta vuonna Lomautuksen laillisuutta on käsitelty Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antamassa päätöksessä (nro 11/0433/3). Valituksen tekijät pyytävät Korkeinta hallinto-oikeutta kumoamaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen ja velvoittamaan Hämeenkyrön kuntaa maksamaan laittoman lomautuksen ajalta maksamatta jääneet palkat sekä korvaamaan oikeudenkäymiskuluja euroa. Valitus perusteluineen on nähtävänä kokouksessa. Valituksen perusteluissa ei ole esitetty uusia, valituksen hyväksymistä puoltavia perusteita, joita ei ole aiemmin tuotu esille. Valituksen kohteena olevan hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa on selkeästi esitetty asiassa sovelletut oikeusohjeet ja tulkintaperiaatteet sekä asian oikeudellinen arviointi. Kunnan selvityksessä viitataan hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin. Esitys Päätös: HALLITUS antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteenä olevan selvityksen. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti Mauri Lepola poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: Lepola on asianosainen. Ote:. Korkein hallinto-oikeus Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

5 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 243 Hallitus H 86 LAUSUNTO KHO:LLE MARJA-TERTTU JA OLAVI PYLSYN VALITUKSEN JOH- DOSTA Hallitus , 86 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys: Kirkkojärvi-Heinijärvi-Herttuala-Jumesniemi osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Marja-Terttu ja Olavi Pylsy valittivat päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi Pylsyjen tekemän valituksen. Pylsyt ovat valittaneet päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksessaan he esittävät, että kaavoituksella rajoitetaan tai estetään maanomistajan oikeutta oman maansa rakentamiseen ja että siitä koituu heille kohtuutonta haittaa. Valittajat vetoavat perustuslain 15 ja 18 :ään. Valittajien mielestä heidän ei tarvitse ylläpitää toisten tahojen liike- tai elinkeinotoimintaa, joka liittyy Hämeenkyrön imagoon. Valittajat katsovat että osayleiskaavassa on estetty tai rajoitettu kaavamerkinnöin heidän mahdollisuuksiaan harjoittaa omaa yritystoimintaansa sekä maa- ja metsätaloutta. Osayleiskaava valittajien näkemyksen mukaan rajoittaa ja estää heidän oikeuksiaan käyttää omistamiaan kiinteistöjä. Kaavamerkintä AM/s (Maatilojen talouskeskusten alue, alue jonka ympäristö säilytetään), koskee valittajien omistuksessa olevaa maatilaa, ja se rajoittaa sen käyttöä. Se, että maatilan talouskeskuksen aluetta laajennettiin kaavaprosessin aikana, ei ollut riittävää. Osille valittajan tiloista tehty ma-2 rajaus (maisemallisesti arvokas alue) vaikeuttaa alueen puuston myyntiä ja metsänhoitoa, sekä estää sinne rakentamisen. Seurauksena on huomattava taloudellinen menetys. Vaatimukset: Hämeenkyrön kunta vaatii, että valitus hylätään perusteettomana. Kunta varaa oikeuden saada lausua valittajan vastaselityksistä. Perustelut: Kirkkojärvi-Heinijärvi-Herttuala-Jumesniemi osayleiskaava on laadittu ottaen huomioon olemassa olevat maisema-alueet, maakuntakaavan merkinnät ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Maisemaalueet ja niiden arvot ovat vuosisatojen maankäytön ja maatalouden perinteiden ja alueen maanomistajien maisemanhoidon aikaansaannosta. Kysymyksessä ei ole kohtuuton haitta eikä taloudellinen menetys eikä kysymyksessä ole omaisuudensuojan menetystä. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

6 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 244 Hallitus Valituksen tekijälle on osoitettu maatilan laajenemisaluetta maisemallisesti kestäville alueille. Kaavaa on muutettu hänen jättämiensä huomautusten ja muistutusten johdosta ja maatilan talouskeskuksen alue on laajennettu kattamaan läheinen peltoaukea. Valittajalla on lisäksi omistuksessaan muita M-1 -alueiksi hyväksytyssä yleiskaavassa osoitettuja alueita, joita voi hoitaa tavallisena talousmetsänä, jossa ei ole erityisarvoja ja M-1 -alueille voi hakea uusia rakennuspaikkoja 5000 m² rakennuspaikkakoolla. Alue, jolla ympäristö säilytetään eli ns. /s-merkintä perustuu koko kaava-aluetta koskevaan rakennusinventointiin. Merkintä on suojelumerkinnöistä lievin eikä se kohdistu suoraan mihinkään tiettyyn rakennukseen eikä estä maatilan kehittämistä. Merkintä ei ole valittajalle kohtuuton, kiinteistön omistajat voivat käyttää kiinteistöään ja rakennuksiaan niiden nykyisten käyttötarkoituksien mukaiseen käyttöön. Rakennusten purkaminenkin on tietyillä edellytyksillä mahdollista. Kaavaselostuksesta ja sen liitteistä ilmenevällä tavalla Kirkkojärvi- Heinijärvi-Herttuala-Jumesniemen osayleiskaavalla on ohjattu alueen rakentamista ja maisemallisten arvojen huomioon ottamista. Valittajan omistamat maat sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella ja se on merkitty jo seutukaavoihin ja viimeisimpään maakuntakaavaan. Tilanne ei ole muuttunut valittajan omistamien maiden osalta vuosikymmeniin. Valitus tulee em. syistä hylätä. Esitys: Päätös: HALLITUS antaa selosteosan lausunnon vastineena Pylsyjen valitukseen. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Korkein hallinto-oikeus Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

7 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 245 Hallitus H 87 KORTTELIN 64 TONTTIEN 1 JA 3 ASEMAKAAVANMUUTOS VIREILLE JA OAS:N HYVÄKSYMINEN Hallitus , 87 Rakennustoimisto Pekka Kynnös on jättänyt asemakaa- Liite vanmuutosaloitteen, jossa esitetään osaan Kirkonseudun korttelista 64 asemakaavanmuutosta, joka mahdollistaisi kahden kerrostalon rakentamisen korttelin eteläosaan. Kaavalla yhdistettäisiin siis ns. Osuuspankin (KOy Peliitti) tontti As Oy Paapanahon tonttiin. Kaavanmuutosalue rajautuu Härkikujan ja Kyrönsarventien väliselle alueelle. KOy Peliitiltä ja As Oy Paapanaholta on toimitettu valtakirjat kaavanmuutoksen hakemista varten. Maanomistajien ja kunnan kesken laaditaan maankäyttösopimus, jossa määritellään kaavan laadinnan kustannusjako ja korvaukset kunnalle. Molemmat tontit ovat keskustan yleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C), eli kaavanmuutoksen tavoite on yleiskaavan mukainen. Rakennustoimisto esittää kaavan laatijaksi SWECO Ympäristö Oy:tä, joka on laatinut asemakaavanmuutoksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Esitys: HALLITUS käynnistää Kirkonseudun asemakaava-alueen korttelin 64 osan asemakaavanmuutoksen ja hyväksyy asemakaavan laatijaksi SWECO Ympäristö Oy:n. HALLITUS hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja antaa kaavan vireilletulo kuuluttamisen kaavoitusyksikön tehtäväksi. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö (toimeenpanovastuu) Tiedoksi:. Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy. KOy Peliitti. Asunto Oy Hämeenkyrön Paapanaho. Sweco Ympäristö Oy Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

8 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 246 Hallitus H 88 KIRKONSEUDUN KORTTELIN 64 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN MAANKÄYT- TÖSOPIMUS Hallitus , 88 Maankäyttöinsinööri Pasi Kamppari ja kaavoitusarkkitehti Jurkka Liite Pöntys: Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy on jättänyt asemakaavanmuutosaloitteen, jossa esitetään osaan kirkonseudun korttelista 64 asemakaavanmuutosta. Maankäyttösopimuksissa sovitaan kaavoituskustannusten osittelusta ja muista korvauksista sekä mahdollisista alueiden luovutuksista. Kaavamuutosalueen omistavat Asunto Oy Hämeenkyrön Paapanaho sekä Kiinteistö Oy Peliitti. Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy on saanut valtuutuksen edellä mainituilta osakeyhtiöiltä asemakaavamuutoksen hakemiseen. Maankäyttösopimusluonnos on liitteenä. Maankäyttöinsinöörin lausunto asian ratkaisemiseksi: Maankäyttöinsinööri esittää, että hallitus oikeuttaa maankäyttöinsinöörin ja kaavoitusarkkitehdin kummankin yksinään tekemään maankäyttösopimukseen tarvittavia tarkistuksia ja allekirjoittamaan sopimuksen. Esitys: Päätös: HALLITUS oikeuttaa maankäyttöinsinöörin ja kaavoitusarkkitehdin kummankin yksinään tekemään maankäyttösopimukseen tarvittavia tarkistuksia ja allekirjoittamaan sopimuksen. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy. Asunto Oy Hämeenkyrön Paapanaho. Kiinteistö Oy Peliitti. maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö (toimeenpanovastuu) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

9 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 247 Hallitus H 89 Q2 / 2014 NELJÄNNESVUOSIRAPORTTI Hallitus , 89 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Liite Vuoden toinen neljännesvuosikatsaus Q2 raportti on valmistunut. Raportti on puolivuotiskatsaus. Seuraava raportti Q3 tehdään syyskuun lopun tilanteesta. Esitys: Päätös: HALLITUS merkitsee tiedokseen Q2 raportin ja antaa sen edelleen VALTUUSTOLLE tiedoksi HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

10 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 248 Hallitus H 90 MUUTOSTALOUSARVIO 1/2014, INVESTOINTIOSA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; TERVEYSKESKUS, OSASTOJEN SANEERAUS SEKÄ KEITTI- ÖN SANEERAUS JA LAAJENNUS Tekninen lautakunta , 53 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Vuoden 2014 talousarvion investointiosassa on varattu terveyskeskuksen saneeraus ja laajennushankkeelle (kohde 236) euron määräraha. Investointihankkeen kustannusarvio on euroa. Rahan käyttö kohteelle: *v *v *v *v e e e e e Vuoden 2014 määräraha on ylittynyt euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole ylittynyt vaan tulee alittumaan. Hanke päättyy vuoden 2014 aikana. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen johtaja esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää terveyskeskuksen laajennus- ja saneeraushankkeelle (kohde 236) euron lisämäärärahan vuodelle Päätös: Ote: - talousjohtaja/hallitus Lautakunta hyväksyi esityksen. MUUTOSTALOUSARVIO 1/2014, INVESTOINTIOSA Hallitus , 90 Esitys: Päätös: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

11 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 249 Hallitus H 91 VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS; JÄTEVESIVERKOSTO Tekninen lautakunta , 46 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Nykyinen vesihuoltolaki ( /119) tuli voimaan Laki edellyttää, että kunta vahvistaa vesihuoltolaitosten ja suurimpien vedenjakelijoiden (osuuskunnat) hakemuksesta toiminta-alueet tarkoituksenmukaisiksi ja sellaisiksi, että vesihuoltolaitokset voivat vastata vesihuoltolain mukaisista velvoitteistaan. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus ja liittymisoikeus, jota valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Hän voi myös tietyin edellytyksin myöntää kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta. Kunnanhallitus on vahvistanut nykyisen vesihuoltolaitoksen jätevesiverkoston toiminta-alueen. Esitettävään jätevesiverkoston toiminta-alueeseen on lisätty vuoden 2010 jälkeen rakennetut alueet ja päivitetty entistä toiminta-aluetta nykyisen verkoston ja sen lähivuosina ( ) tapahtuvan laajentumisen mukaiseksi. Ennen kunnanhallituksen vahvistamispäätöstä on toiminta-alueesta pyydettävä valvontaviranomaisten lausunnot sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Esitys vesihuollon toiminta-alueeksi jätevesiverkoston osalta esitellään lautakunnalle kokouksessa ja se on tallennettu Satamaan. Kunnallistekniikan rakennuspäällikön esitys: Tekninen lautakunta tutustuu vesihuoltolaitosten toiminta-alueeseen sekä asettaa toiminta-aluekartat nähtäville tekniseen toimistoon ja kunnan kotisivuille väliseksi ajaksi. Lautakunta pyytää asiasta lausunnon Pirkanmaan ELY-keskukselta ja kunnan ympäristölautakunnalta. Lautakunta käsittelee saamansa lausunnot ja mielenilmaisut elokuun kokouksessaan ja esittää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

12 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 250 Hallitus Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Tekninen lautakunta , 57 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Hämeenkyrön kunnan vesihuollon toiminta-alueen (viemäriverkosto) päivitetty kartta on ollut nähtävillä välisen ajan teknisellä toimistolla ja kunnan kotisivuilla. Nähtävillä oloaikana on jätetty yksi lausunto Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunnalta ja yksi kannanotto yksityiseltä kuntalaiselta. Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa päivitettyyn toimintaalueeseen, mutta se pyytää ottamaan huomioon, että tulevassa jätevesiviemärissä on tarpeeksi kapasiteettia Pinsiön, Sarkkilanjärven ja Muotialanjoen suunnan mahdollisille liittyjille. Raija Hyttinen, os. Maisematie 700 pyytää kannanotossaan ettei tulevia johtoja sijoitettaisi kiinteistön Ruohomäki maille. Pirkanmaan ELY-keskukselta on pyydetty lausunto päivitetystä toiminta-alueesta lähetetyllä lausuntopyynnöllä. Lausuntopyynnön liitteinä toimitettiin karttojen lisäksi teknisen lautakunnan kokouksen ELY-keskuksen lausunnossa todetaan mm.: - Jatkossa toiminta-aluetta koskevat muutokset tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena. - Kuustenlatvantien varrella sijaitsevat kiinteistöt sekä Kalkunmäen alue tulisi sisällyttää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. - Jatkossa on tarpeen tarkastella Kostulan alueen kiinteistöjen viemäröintimahdollisuudet. - Kunnan tulee toimittaa ko. päätös asiakirjaliitteineen Pirkanmaan ELY-keskukselle mahdollista jatkokäsittelyä varten. Ympäristölautakunnan ja ELY-keskuksen lausunnot sekä Raija Hyttisen kannanotto on tallennettu Satamaan. Rakennuspäällikön lausunto saadun palautteen johdosta: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

13 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 251 Hallitus Ympäristölautakunta / Viemärijohdon suunnittelussa on otettu huomioon, että liittyjiä voi tulla muualtakin kuin toiminta-alueelta. Raija Hyttinen / Ennen johdon rakentamista tullaan kysymään maanomistajaluvat missä yhteydessä johdon sijaintia voidaan vielä tarkentaa. ELY-keskus / Jatkossa toiminta-alueet päivitetään yhtenä kokonaisuutena. Esitettyjen alueiden viemäröintimahdollisuuksia tullaan jatkossa tarkastelemaan. Päätös liitteineen toimitetaan ELYkeskukseen. Rakennuspäällikön esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se vahvistaa vesihuollon viemäriverkoston toiminta-alueen karttaliitteiden mukaiseksi saadut lausunnot ja vastineet huomioon ottaen. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Päätös: Ote: - hallitus Hallitus , 91 Liitteet Esitys: Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. HALLITUS hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. tekninen lautakunta. Ely-keskus, vesihuoltoinsinööri Kaija Joensuu Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

14 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 252 Hallitus H 92 SUOMEN KIRJAINSTITUUTIN SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENEN NIMEÄMI- NEN Hallitus , 92 Suomen Kirjainstituutin säätiö pyytää kuntaa nimeämään ehdokkaan hallitukseen jäseneksi kaksivuotiskaudeksi Suomen Kirjainstituutin säätiö on vuonna 2003 perustettu säätiö. Hämeenkyrön kunta on yksi perustajajäsen. Säätiön hallitus on 9-jäseninen ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Joka toinen vuosi vaihtovuorossa on 4 ja joka toinen 5 jäsentä. Sääntöjen mukaan Sastamalan kaupunki nimeää kaksi hallituksen jäsentä. Muut jäsenet hallitus nimeää perustajajäsenten, niiden yhteisöjen tai yhtiöiden edustajien tai yksityisten henkilöiden keskuudesta, jotka ovat mukana edistämässä säätiön tarkoitusta ja sen toteuttamista. Hämeenkyrön nimeämä edustaja on ollut Maria Härkki-Santala. Hän on ilmoittanut, että ei halua jatkaa tässä tehtävässä. Esitys: Päätös: HALLITUS nimeää ehdokkaan Suomen Kirjainstituutin Säätiön hallitukseen. HALLITUS valitsi ehdokkaaksi Suomen Kirjainstituutin Säätiön hallitukseen Vilja Pylsyn. Ote:. Suomen Kirjainstituutin Säätiö. Vilja Pylsy. luottamushenkilörekisteri. Raija Vuorinen (palkat) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

15 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 253 Hallitus H 93 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN PERUSTURVAPALVE- LUIHIN Perusturvalautakunta , 35 Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviokehyksessä on varattu rahoitus yhden terveyskeskuslääkärin viran perustamiseksi. Taustalla on mm. varautuminen vapaan hakeutumisoikeuden vaikutuksiin terveyskeskuksen käyntimäärissä. Tilastollisesti ajalla verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2013 lääkärikäynnit ovat lisääntyneet 7,6 % (620 käynnin verran). Käyntimäärien huomattava lisääntyminen on vaikeuttanut ajan saamista omalääkärille ja asiakkaita on jouduttu ohjaamaan akuuttivastaanottoon. Lisäksi on jouduttu turvautumaan lääkärityövoiman hankintaan ostopalveluna. Edellä mainituin perustein esitetään, että Avohoitoon perustetaan terveyskeskuslääkärin virka alkaen: Toimintayksikkö Perusturvapalvelut/Avohoito Tehtävänimike terveyskeskuslääkäri Kustannuspaikka 2090 Esimies ylilääkäri Palvelussuhteen laji virka Hinnoittelu LS L1TK6100 Työaikamuoto Lääkärisopimuksen mukainen Vakanssin perustamisesta aiheutuvat henkilöstö- ja työvoimakustannukset katetaan: avohoidon määrärahoista 70 % kustannuspaikalta 2090, sairaanhoito ja 30 % kustannuspaikalta 2100, työterveyspalvelut. Vakanssi sisältyy vuoden 2014 taloussuunnitelmaan. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): Perusturvalautakunta esittää hallitukselle, että terveyskeskuslääkärin virka perustetaan edellä mainituin tiedoin ja täyttölupa myönnetään alkaen. Lauri Korpijaakko saapui kokoukseen 35 käsittelyn aikana klo Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Ote: - henkilöstöpalvelut/jortikka - kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

16 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 254 Hallitus Hallitus , 93 Hallituksen päätöksen mukaisesti hallitus myöntää täyttöluvat vakinaisen henkilökunnan palvelussuhteisiin. Esitys: Päätös: HALLITUS hyväksyy terveyskeskuslääkärin viran perustamisen ja myöntää täyttöluvan. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. perusturva. palkanlaskenta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

17 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 255 Hallitus H 94 TÄYTTÖLUVAT, RUOKAPALVELUT Hallitus , 94 Henkilöstöpäällikkö Erkki Jortikka: Ruokapalveluyksikön kuvaus tilanteesta. Ruokapalveluyksikössä oli täyttämättä yhteensä viisi toimea: ruokapalveluesimies, kokki, ravitsemistyöntekijä ja kaksi ruokapalvelutyöntekijää. Lisäksi vuoden vaihteessa eläköityy yksi työntekijä. Ruokapalveluesimiehen tehtävät on jaettu toisen ruokapalveluesimiehen, ruokapalvelupäällikön ja ruokapalveluvastaavan kesken eikä sijaista tähän tehtävään ole palkattu. Muita avoimia toimia on hoidettu sijaisuuksina. Ruokapalveluyksikön toiminta ja organisaatio muuttuu monitoimikeskuksen valmistumisen myötä (v. 2016) oleellisesti Hämeenkyrön keskustan alueella. Jakelukeittiöiden määrä vähenee ja uusissa yksiköissä ruokailu tapahtuu keskitetysti ruokasaleissa, jolloin työntekijöiden tarve vähenee. Tulevaa henkilöstötarpeen kokonaisuutta on arvioitu käyttäen työntekijätarpeen pohjana ja henkilöstön sijoituskohteina syksyn 2016 tilannetta. Osa avoimista tehtävistä on täytettävä. Ruokapalveluesimiehen tehtävä jätetään täyttämättä. Tällä hetkellä toiminnan vakiintumattomuuden takia määräaikaisina hoidettavat tehtävät (2 kpl) jatketaan määräaikaisina monitoimikeskuksen valmistumiseen saakka. Ruokapalveluyksikkö pyytää täyttölupaa yhden kokin ja kolmen ruokapalvelutyöntekijän toimiin. Hallitus myöntää päätöksensä mukaisesti täyttöluvat vakinaisiin palvelussuhteisiin. Esitys HALLITUS ei myönnä täyttölupia ruokapalveluyksikölle tässä vaiheessa. HALLITUS käsittelee vakinaisten palvelussuhteiden täyttöluvat pääsääntöisesti talousarvion laadinnan yhteydessä. Palvelualueiden tulee työvoimatarpeen täyttämisessä ottaa huomioon heikko työllisyystilanne, jonka takia tulee hyödyntää oppisopimukset, Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

18 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 256 Hallitus työssäoppiminen, palkkatuki, yhteiskuntatakuu ja muut aktivointitoimet. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. ruokapalvelupäällikkö Jennileena Lähteenmäki Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

19 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 257 Hallitus H 95 TALOUSARVIO 2015 Hallitus , 95 Talousarvion 2015 laadinta on aloitettu hallitusseminaarissa kesäkuussa. Seminaarissa käytiin läpi mennyttä kehitystä, tämän hetken talouden tilaa ja ensi vuoden näkymiä. Hämeenkyrön kuntastrategiassa on talouteen liittyviä asioita määritelty seuraavasti: Visio 2020: Menestyvä ja turvallinen Tampereen seudun asuinkunta kansallismaisemassa. Talouteen liittyvä tahtotila: Hallitusti kasvava ja taloudellisesti kehittyvä kotikunta. Hämeenkyrön strateginen päämäärä: taloudellisesti vahva ja peruspalveluja tuottava kunta. Talous pidetään tasapainossa. Hämeenkyrön keskeinen taloudellinen haaste suunnitelmakaudella on käyttömenojen kasvun hillitseminen. Tulopohjaa kunta pyrkii vahvistamaan tasaisella muuttovoitolla, jonka odotetaan tuovan elinvoimaisuutta myös elinkeinoelämään. Hämeenkyrö suhtautuu myönteisesti seudulliseen yhteistyöhön palveluiden järjestämisessä. Investoinnit pidetään maltillisina ja investointien kohdentamisessa ennakoidaan tulevaisuuden kasvavan väestön tarpeet sekä investointeja kohdennetaan käyttömenoja säästäviin kohteisiin. Menot sopeutetaan tuloihin ja lainanotto perustetaan tarkkaan harkintaan. Kuntastrategiassa ei ole asetettu euro- tai prosenttimääräisiä tavoitteita vuosikatteelle, menojen muutokselle, tunnusluvuille eikä velkaantuneisuusasteelle. Talousarvion laadinnan tekninen ohjeistus annettiin Osa palveluyksiköistä alkoi tehdä talousarviota jo kesän aikana. Suurin työ tehdään kuitenkin syksyllä. Talousarvion laadinnan aikataulu on tehty ja sen mukaisesti lautakunnat palauttavat esityksensä mennessä. Kesäkuun seminaarissa hallitus linjasi talousarvion valmistelun raamiksi vuoden 2013 tilinpäätöksen käyttötalousneton tason. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

20 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 258 Hallitus Vuoden 2015 talousarvion kehyksen valmistelun perusteet: - Vuosikate oltava positiivinen. Tavoitteena on saada se poistojen suuruiseksi - Tilikauden tulos positiivinen - Veroprosentti entinen Talousarviokehys on toimielimittäin ulkoisten nettomenojen tarkkuudella. Kehyksen suuruus on vuoden 2013 tilinpäätöksen nettomenot. Esitys: Päätös: HALLITUS hyväksyy talousarvion laadintaa ohjaavaksi raamiksi vuoden 2013 tilinpäätöksen toimielinkohtaisen ulkoisten nettomenojen tason. Kehyksessä otetaan huomioon vuodelle 2014 tehdyt palvelualueiden väliset toimintojen siirrot. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Talousjohtaja Paloranta (toimeenpanovastuu) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta.

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2014 Kokousaika 20.10.2014, klo 17.00 18.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 110-122 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat

Lisätiedot

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää.

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää. Kunnanhallitus 25.8.2014 Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA / RANTASALMEN KUNTA kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 11-19 Asialista H 11 Maanhankinta; Perämoisio-niminen tila Hämeenkyrön

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014 Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 123-125 Asialista H 123 Kunnan pankkitilien käyttöoikeus...335 H 124 Hyvinvointikertomus;

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta:

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Yleistä: Kuntalain kokonaisuudistukselle, jolla korvataan vuoden 1995 kuntalaki, on perusteltu tarve ottaen huomioon kuntien toimintaympäristössä

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015. Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 20-22. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015. Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 20-22. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 20-22 Asialista H 20 Hämeenkyrön liittyminen kehyskuntien tietotekniikan kehittämisen yhteistyösopimukseen...

Lisätiedot

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa.

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 1/2014 Kokousaika 17.2.2014, klo 18.00 - Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-5 VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. Kyselytunnilla jatketaan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 7/2014 Kokousaika: 25.8.2014 klo 9.00 12.00 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat: 173 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Kunnanhallitus 196 25.08.2014 Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnaille 8.5.2014 päivätyn seuraavasisältöisen kirjeen: Kuntalain

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO 120 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN VALITUKSESTA... 286 121 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄISEN KULJETUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 3/2015 Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 11-22 Asialista V 11 V 12 V 13 Hyvinvointikertomus; kuntalaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot