Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010"

Transkriptio

1 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 21/2010

2

3 Työ- ja elinkeinoministeriön tulostavoitteet vuodelle 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 21/2010

4

5 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 21/2010 Arbets- och näringsministeriets publikationer Koncernen 21/2010 MEE Publications Concern 21/2010 Tekijät Författare Authors TEM/Konserniohjausyksikkö Julkaisuaika Publiceringstid Date Huhtikuu 2010 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet tuodelle 2010 Tiivistelmä Referat Abstract Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriön visiossa Suomi on kansainvälisissä kilpailukyky- ja hyvinvointivertailuissa maailman huippua. Lisäksi Suomessa on maailman paras innovaatioympäristö. Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden kanssa ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. TEM konsernistrategian pohjalta valmisteltiin konsernin yhteiset tavoitelinjaukset, jotka on otettu huomioon hallinnonalan yksiköiden vuoden 2010 tulossopimuksissa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulosalueiden tulostavoitteet perustuvat vuoden 2010 talousarvioehdotukseen, jota on tarkistettu syksyn tulossuunnittelukierroksella. Talousarvion lukuperusteluissa ministeriö esittää kutakin tulosaluetta koskevat vaikuttavuustavoitteet sekä momenttiperusteluissa virastojen ja laitosten sekä kunkin tehtäväalueen vaikuttavuustavoitteet ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet. Tämän asiakirjan jälkimmäisenä osana ovat hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä eräiden sopimusyhteisöjen tulossopimukset ja tavoitteet, jotka ministeriö on hyväksynyt. Vuoden 2010 tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden 2011 keväällä. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan ministeriön johtoryhmässä ja osastoilla kuten myös hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan toteutumista. Virastojen ja laitosten toimintaa seurataan osaltaan niiden johtokunnissa. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Konserniohjausyksikkö/Anne Rothovius, puh Asiasanat Nyckelord Key words tulostavoitteet, hallituksen strategia-asiakirja, tulossopimus, talousarvio ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 274 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

6

7 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010 Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tämän julkaisun mukaisesti valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 :n nojalla hallinnonalansa tulostavoitteet vuodelle Helsingissä Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Työministeri Anni Sinnemäki Alivaltiosihteeri Kalle J. Korhonen

8

9 Sisällys 1 Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan ja hallinnonalan keskeiset tulostavoitteet Tulosalueiden tulostavoitteet Hallinnonalan virastojen, laitosten ja sopimusyhteisöjen tulossopimukset ja tavoitteet Tavoitelinjausten mukaiset tavoitteet Toimijaryhmä 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Finnvera Oyj Finpro ry Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion teknillinen tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus Toimijaryhmä 2 Keksintösäätiö Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Matkailun edistämiskeskus Invest in Finland PKT-säätiö

10 Toimijaryhmä 3 Patentti- ja rekisterihallitus Mittatekniikan keskus Turvatekniikan keskus Kuluttajatutkimuskeskus Toimijaryhmä 4 Kilpailuvirasto Kuluttajavirasto Energiamarkkinavirasto Huoltovarmuuskeskus (luottamuksellinen ei sisälly tähän julkaisuun)... Liite 1 TEM konsernistrategia Liite 2 Innovaatiopolitiikan linjaukset ja toiminnan painopisteet

11 1 Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategian pohjalta valmisteltiin konsernin yhteiset tavoitelinjaukset, jotka on otettu huomioon tulosalueiden tavoitteissa hallinnonalan yksiköiden tulossopimuksissa. Ministeriö vahvistaa tämän asiakirjan mukaisesti hallinnonalansa tulostavoitteet vuodelle Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Luvussa 2 on esitetty ministeriön toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Luvussa kolme on esitetty politiikkalohkokohtaisesti tulostavoitteet, jotka pohjautuvat vuoden 2010 talousarvion työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan alustaviin tulostavoitteisiin. Alustavat tulostavoitteet on käsitelty syksyn tulosneuvottelukierroksella. Luvussa neljä on esitetty hallinnonalan virastojen, laitosten ja sopimusyhteisöjen tavoitelinjausten mukaiset tulostavoitteet sekä yksikkökohtaiset tulossopimukset ja tavoitteet, joissa tulostavoitteet on esitetty tuloksellisuuden peruskriteerien mukaisesti (tulosprisma). 9

12 2 Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan ja hallinnonalan keskeiset tulostavoitteet Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriön visiossa Suomi on kestävän taloudellisen kehityksen, vakaan tuottavuuden kasvun ja korkean työllisyyden maa. Kansainvälisissä kilpailukyky- ja hyvinvointivertailuissa Suomi on maailman huippua. Menestys perustuu huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, toimiviin työ- ja hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen ja kansainvälisyyteen. Tavoitteena on, että Suomessa on maailman parhaisiin lukeutuva innovaatioympäristö. TEM-konserni on suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristön rakentaja. Konsernin tehtävänä on vahvistaa talouden ja alueiden kilpailukykyä tavalla, joka nostaa osaamista, tuottavuutta ja työllisyysastetta. Hallituskauden ensimmäisenä tavoitteena on ollut työvoimapulaan vastaaminen ja kohtaanto-ongelman ratkaisu. Vuoden 2008 lopulla alkaneen äkillisen taloustilanteen heikkenemisen seurauksena tilanne on kuitenkin toinen ja työllisyystilanne on olennaisesti heikentynyt. Näissä oloissa keskeistä on kehittää työttömien ja lomautettujen osaamista ja työmarkkinavalmiuksia siten, että heillä on mahdollisimman hyvät edellytykset sijoittua työhön nopeasti kysynnän elpyessä. Talouskriisin käsittelyyn tarvitaan yhteistä politiikkaa ja koordinointia globaali- ja EU-tasolla. Taantuma on edellyttänyt poikkeuksellisia politiikkatoimia talouden elvyttämiseksi. Jatkossa tarvitaan vahvoja panostuksia työttömyyden rajoittamiseksi sekä osaamispohjan ja innovaatiotoiminnan parantamiseksi, jotta talouskasvulle ja uudelle elinkeinorakenteelle luodaan edellytyksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategian 2009 mukaan uudistuva suomalainen työ- ja elinkeinopolitiikka rakentuu työ- ja elinkeinoministeriön synergiaetujen varaan. Tavoitteena on kytkeä yhteen erilaiset tulosalueet, tehtävät ja tavoitteet kokonaisuuden kannalta parhaimmalla ja tuottavimmalla tavalla. Strategiassa on tunnistettu kolme keskeistä megatrendiä, jotka ovat ilmastonmuutos ja energia, globalisaatio sekä ikääntyminen. Talouden taantumaan vastaaminen näkyy vahvasti strategiassa. Ministeriö on linjannut näiden megatrendien pohjalta hallinnonalaa koskevat tavoitelinjaukset, joita hallinnonalan virastot, laitokset ja sopimusyhteisöt toteuttavat ja vastaavat osaltaan niiden toimeenpanosta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 10

13 Tavoitelinjausten toteuttaminen toteutuu kaikilla konserniohjauksen keinoilla (tulosohjaus, säädösohjaus, informaatio-ohjaus, kehitystoiminnan ohjaus, hallitusja johtokuntatyö). Tavoitelinjaukset ja tulostavoitteet näkyvät vuoden 2010 talousarviossa ja ne konkretisoituvat virastojen tulossopimuksissa sekä ministeriön sisäisessä tavoiteasettelussa. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee hallitusohjelmaan sisältyvän valtion tuottavuusohjelman tavoitteiden toteutumista muutosohjelmalla sekä korostamalla kokonaisvaltaista laadunhallintaa asiakkuusnäkökulma huomioon ottaen. TEM konsernin 2010 muutosohjelman sisältönä on strategisen ohjattavuuden, palveluiden ja tuottavuuden kehittäminen. Ohjelman tavoitteena on keskittää resursseja ydintehtäviin niiden riittävän resurssoinnin varmistamiseksi, organisoida hallinnonala paremmin poistamalla päällekkäisyyksiä, tekemällä tehtäväsiirtoja ja yhdistämällä yksiköitä sekä kolmantena uudistaa prosesseja ja asiakaspalvelua siten, että aikaa vapautuu varsinaiseen asiantuntijatyöhön. Strategisissa arvioinneissa korostuu konserninäkökulma. Tavoitelinjaukset 1 Talouskriisin aikana huolehditaan elinkelpoisten yritysten rahoituksen saatavuudesta hallinnon käytettävissä olevin keinoin (TL 1). 2 Edistetään uutta, kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystoimintaa. (TL 2). 3 Vahvistetaan innovaatiopolitiikkaa ja luodaan huippuluokan innovaatiokeskittymiä (TL 3). 4 Lisätään työvoiman osaamista ja nopeutetaan työllistymistä työnantajan tarpeisiin (TL 4). 5 Parannetaan tuottavuutta, työelämän laatua ja pidennetään työuria (TL 5). 6 Edistetään uusiutuvan energian käyttöä (TL 6). Kaikilla näillä linjauksilla on tavoiteltava tasapainoista alueellista kehitystä. TEM konsernistrategian ja niistä johdettujen tavoitelinjausten lisäksi toimintaa ohjaavat muun muassa valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko eduskunnalle, työllisyys- ja yrittäjyysstrategia, kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille , aluestrategia ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa

14 3 Tulosalueiden tulostavoitteet 3.1 Innovaatiopolitiikka Innovaatiopolitiikalla edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä ja uudistumista. Kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen edellyttävät innovaatioiden ohella uusien liiketoimintamallien ja palvelukonseptien sekä työorganisaatioiden ja sosiaalisten innovaatioiden kehittämistä. Tärkeitä painopisteitä ovat lisäksi kasvuyrittäjyyden ja yritysten kansainvälistymisen edellytysten vahvistaminen. Tavoitteena on, että Suomi tarjoaa kotimaisille ja ulkomaisille yrityksille kansainvälisesti korkeatasoisen toimintaympäristön. Taloustaantumassa on tärkeää turvata panostukset osaamispohjaan ja innovaatiotoimintaan, jotta luodaan edellytykset uudelle nousulle ja uudistumiselle. Taloustaantuman seurauksena yritykset joutuvat supistamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa, mikä korostaa julkisten rahoituskannusteiden tarvetta. Turvaamalla yritysten innovaatiotoiminnan jatkuvuus ja kasvumahdollisuudet myös taantuman aikana huolehditaan siitä, että yrityksillä on vahva kilpailuasema nousukauden alkaessa. Tulosalueen vuoden 2010 tulostavoitteet ovat: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Suomen sijoitus kansainvälisissä innovaatiovertailuissa ei laske suhdannetilanteen johdosta (TL 1.4). Alkavien innovaatioyritysten osaaminen vahvistuu ja rahoituksen saatavuus helpottuu (TL 2.2). Kasvuyritysten toimintaedellytykset paranevat (TL 2.3). Pk-yritykset kansainvälistyvät (TL 2.4). Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys vahvistuu innovaatiopolitiikassa (TL 3.1). Kansalliset ja alueelliset osaamis- ja innovaatiokeskittymät vahvistuvat (TL 3.2). Yritykset ja tutkimuslaitokset hyödyntävät nykyistä enemmän kansainvälisiä tutkimusverkostoja ja kumppanuuksia (TL 3.3). Julkisissa palveluissa on aloitettu innovatiivisia hankkeita toimintatapojen uudistamiseksi (TL 4.3). Julkisten palvelujen tuottavuus paranee ja syntyy uusia palvelutuotannon liiketoimintakonsepteja (TL 5.1). Yhä useampi yritys harjoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, uudistaa toimintaansa innovaatioiden avulla ja ottaa käyttöön uusia liiketoimintamalleja. 12

15 Alueiden erityisvahvuudet kehittyvät ja osaamiskeskusten välinen yhteistyö lisääntyy. Tekninen turvallisuus ja luotettavuus yhteiskunnassa ja yrityksissä pysyvät korkealla tasolla. 3.2 Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla tuetaan työvoiman osaamisen kehittämistä ja yritysten kasvua, alkavaa yritystoimintaa sekä torjutaan työttömyyttä ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia. Elinkelpoisten yritysten ja työpaikkojen selviytymistä taantuman aiheuttamien ongelmien yli tuetaan. Toiminnalla vaikutetaan sekä välittömiin taantuman tuomiin haasteisiin että toimintaympäristön pitkän aikavälin muutoksiin. Yhteensovitetun työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan toimenpiteillä toteutetaan sekä työnhakija- että yritysasiakkaiden tarpeita. Politiikkaa toteutetaan julkisilla työvoimapalveluilla, yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluilla, yritysrahoituksella ja työllisyysmäärärahoilla. Painopisteenä on kehittää työttömien ja lomautettujen osaamista ja työmarkkinavalmiuksia siten, että heillä on mahdollisimman hyvät edellytykset sijoittua työhön nopeasti kysynnän elpyessä. Toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti nuorten työllistymisen helpottamiseen ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyyn. Toiminnassa painotetaan myös uusien yritysten syntymiseen tähtääviä toimia ja luodaan edellytyksiä yritysten kasvulle ja investoinneille. Tulosalueen vuoden 2010 tulostavoitteet ovat: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Käyttöpääoman saatavuutta rajoittava markkinapuute ei kaada yrityksiä (TL 1.1) Vientikauppoja ei menetetä viennin rahoituksen markkinapuutteen takia (TL 1.2). Rahoituksen saatavuus turvaa elinkelpoisten yritysten innovatiiviset investoinnit (TL 1.3). Yritysten aloittamiskynnys madaltuu (TL 2.1). Mittarit: Uusia/aloittavia yrityksiä on Työmarkkinoiden tarpeiden mukainen osaaminen lisääntyy ja työmarkkinoiden toimivuus paranee (TL 4.1). Mittarit: Avoimille työmarkkinoille 3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen ja palkkatuen jälkeen sijoittuneiden osuus on vähintään 36 %. Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus on enintään 27 %. Työhönosoituksesta täyttyneiden työpaikkojen osuus on vähintään 12 %. Rakennemuutosten hallinta paranee (TL 4.2). Mittarit: Virta yli 3 kk:n työttömyyteen on enintään 35 %

16 Täyttyneiden työpaikkojen avoinna olon kesto on enintään 15 vrk. Työvoimavarat ovat käytössä (TL 4.3). Mittarit: Vaikeasti työllistyvien määrä vähenee ollen enintään hlöä. Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma Pääministeri Vanhasen II hallituksen työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma ( ) toteuttaa osaltaan niitä toimia, jotka ovat välttämättömiä hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan turvaamiseksi väestön ikärakenteen muutoksen sekä globalisaatiokehityksen johdosta. Politiikkaohjelman päätavoitteina on huolehtia työvoiman täysimääräisestä käyttämisestä ja saatavuudesta, parantaa työelämän laatua ja tuottavuutta sekä edistää yrittäjyyshalukkuutta ja yritysten kasvua. 3.3 Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä Osana elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukyvyn ylläpitämistä on välttämätöntä huolehtia yritysten toimintaympäristöstä. Toimivat markkinat mukaan lukien toimivat työmarkkinat ja kilpailu ovat innovaatiotoiminnan kannustinvoima ja väline tuottaa tehokkaasti tavaroita ja palveluita. Aineettomalla omaisuudella on kasvava vaikutus yritysten taloudelliseen arvoon sekä rahoituksen saantiin. Toimiva ja kilpailukykyinen teollisoikeusjärjestelmä varmistaa yritysten innovaatioiden ja muun aineettoman omaisuuden suojan ja hyödyntämisen. Tähän tähtää myös valtioneuvoston vuonna 2009 antama periaatepäätös aineettomien oikeuksien strategiasta toimenpiteineen. Laadukas sisämarkkinalainsäädäntö ja sen tehokas kansallinen täytäntöönpano on edellytyksenä sisämarkkinoiden toimivuudelle. Palveludirektiivin toimeenpanoa jatketaan. Moderni kilpailupolitiikka on olennainen elinkeinopolitiikan osa ja kilpailukyvyn säilyttämisen ja parantamisen välttämätön ehto. Terveesti toimivat markkinat ovat edellytys talouden elpymiselle. Kannusteet sulkea kilpailijoita keinotekoisesti pois markkinoilta vahvistuvat hyödykkeiden kysynnän ja tuotantokapasiteetin ollessa heikkoja. Uudistettu kilpailulaki saatetaan voimaan vuoden 2010 aikana. Toimivat työmarkkinat, ajanmukainen työlainsäädäntö ja hyvä työelämän laatu ovat yritysten kilpailuetuja. Yritysten tasapuolisista kilpailuedellytyksistä huolehditaan muun muassa työlainsäädännön keinoin. Kuluttajapoliittisen ohjelman toimeenpano saatetaan päätökseen ja käynnistetään ohjelman tulosten arviointi. Kuluttajapolitiikalla varmistetaan, että kuluttajilla on käytössään oikeaa tietoa asumisen, liikkumisen ja tuotteiden ympäristövaikutuksista. Kuluttajahallinnon uudistamistyötä jatketaan tehtyjen evaluointien tulosten pohjalta ja varmistetaan järjestelmän toimivuus myös uudessa valtion alue- 14

17 hallinnossa. Huoltovarmuuden kansainväliselle ulottuvuudelle luodaan strategiset tavoitteet. Tulosalueen vuoden 2010 tulostavoitteet ovat: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kilpailupolitiikalla ja yritystuilla edistetään tervettä rakennemuutosta ja kilpailun toimivuutta (TL 1.5). Kaikkien toimijoiden toimintaolosuhteet markkinoilla ovat tasavertaiset ja kilpailumahdollisuudet ovat parantuneet (TL 5.2). Työlainsäädäntö samoin kuin hallinnonalan eri toimijoiden yhteistyö ja prosessit vastaavat työelämän joustavuuden ja turvallisuuden tarpeita toimintaympäristön muutoksissa (TL 5.4). Kuluttajien asema on turvallinen, ja kuluttajat sekä yrittäjät luottavat markkinoiden toimivuuteen. Yritysten taloudellinen raportointi on korkeatasoista ja luotettavaa. Ajanmukaiset teollisoikeusjärjestelmät edistävät innovaatioita sekä tavaroiden ja palvelujen kaupallistamista. Työelämän laatu ja työn tuottavuus ovat korkealla tasolla. Työlainsäädäntö kohtelee suomalaisia ja ulkomaalaisia työntekijöitä yhdenvertaisesti. Yritysten hallinnollista taakkaa vähennetään. 3.4 Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka Hallituksen tavoitteena on edistää alueiden kansainvälistä kilpailukykyä, pienentää alueiden välisiä kehityseroja, turvata kansalaisten peruspalvelut ja yhteydet koko Suomessa. Lähtökohtana ovat alueiden omiin vahvuuksiin ja osaamiseen perustuva erikoistuminen, toimijoiden välinen yhteistyö ja verkottuminen alueiden kesken. Tavoitteena on vahvoihin maakuntiin perustuva monikeskuksinen aluerakenne, joka vahvistaa sekä kaupunkialueiden että maaseudun elinvoimaisuutta. Alueiden kehittämisen toimintaa ja valtion rahoitusta suuntaavat aluekehityslain lisäksi sekä valtioneuvoston määrittelemät valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet että maakuntien valmistelemat maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat. Kansallisia tavoitteita tukee EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteuttamiseksi vuosiksi määritelty rakennerahastostrategia. Kansallista ohjausjärjestelmää yksinkertaistetaan ja ohjelmien määrää vähennetään. Vuonna 2010 valtion tuella toteutettavia kansallisia erityisohjelmia ovat osaamiskeskusohjelma sekä alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO). KOKO:oon yhdistyvät aluekeskusohjelma, maaseutupoliittinen erityisohjelma ja saaristo-ohjelma, jolla kansallista ohjelmatyötä ja politiikkaa kootaan yhteen 15 14

18 seudullisiin ja strategisiin ja monimuotoisiin verkostoihin perustuen ja päällekkäisyyksiä poistaen. Talouden taantumasta johtuvia äkillisiä alueellisia elinkeinoelämän ja työllisyyden muutoksia hoidetaan eri määrärahoihin jätettyjen rakennemuutosvarausten avulla. Kansallisen rakennerahastostrategian yleisenä tavoitteena on vahvistaa sekä kansallista että alueellista kilpailukykyä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavien alueellinen kilpailukyky ja työllisyys - toimenpideohjelmien päätavoitteet ohjelmakaudelle : Työllistämis- ja koulutustoimenpiteissä aloittaneet henkilöt (ESR) Uudet yritykset (EAKR ja ESR) Uudet työpaikat (EAKR ja ESR Uudet t&k työpaikat Lissabonin strategian mukaiset hankkeet (%) (EAKR) Energiapolitiikka Euroopan unioni on sitoutunut yksipuolisesti vähentämään 20 prosentilla kasvihuonekaasujaan vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta ja kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta 20 prosenttiin koko unionin alueella vuoteen 2020 mennessä. Energian säästössä on myös 20 prosentin tavoite vuoteen 2020 mennessä verrattuna kehitykseen, joka toteutuisi ilman uusia toimenpiteitä. Osana edellä mainittuja EU:n yhteisiä ponnisteluja Suomen tulisi komission ehdotuksen mukaan vähentää päästökaupan ulkopuolella olevien toimintojen päästöjä (muun muassa asumisen ja maanpäällisen liikenteen päästöt) 16 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja lisätä samana aikana uusiutuvan energian käyttöä 28,5 prosentista 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta laskettuna. Päästökaupan piiriin tulevien toimintojen päästöjen tulisi vähentyä EU:ssa keskimäärin 21 prosenttia. Lisäksi liikenteessä biopolttoaineen osuuden tulee olla vähintään 10 % vuonna Tavoitteet merkitsevät muun muassa sitä, että energian- ja sähkönkäytön kasvu täytyy taittaa laskuun viimeistään ensi vuosikymmenen lopulla. Hallitus antoi marraskuussa 2008 eduskunnalle selontekona Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian. Tavoitteena on energiahuollon ympäristöllinen kestävyys, toimitusvarmuus ja kilpailukyky. Strategiassa esitetään keskeiset keinot, joilla tavoitteisiin päästään ja joilla edellä mainitut velvoitteet Suomen osalta täytetään.. Tulosalueen vuoden 2010 tulostavoitteet ovat: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Uusiutuva energia on hinnaltaan kilpailukykyistä ja yritysten on kannattavaa ottaa sitä käyttöön (TL 6.1). 16

19 Suomesta muodostuu merkittävä toisen sukupolven biopolttoaineiden valmistusmaa (TL 6.2). Rahoitusmarkkinat ja investointituet tarjoavat riittävän rahoituksen investoinneille uusiutuvaan energiaan (TL 6.3). Panostukset uusiutuvan energian t&k&i-toimintaan, sovellusten kehittämiseen ja demonstraatiolaitoksiin tehostuvat (TL 6.4). Suomi täyttää EU:n vuodelle 2020 asettamat tavoitteet vähentää päästöjä, lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa energiatehokkuutta. Suomen energiatalous pysyy monipuolisena ja energian toimitusvarmuus säilyy korkeana. Energiamarkkinat toimivat hyvin. Ydinenergian käyttö ja ydinjätehuolto ovat turvallisia

20 4 Hallinnonalan virastojen, laitosten ja sopimusyhteisöjen tulossopimukset ja tavoitteet Ministeriön konserniohjauksen piiriin kuuluu yhteensä noin 40 organisaatiota ja tulossopimukset tehdään/ tavoitteet asetetaan yli 30 organisaation kanssa. Konserniohjauksen tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi konserniohjaukseen on rakennettu yhtenäisiä käytäntöjä. Hallinnonalan toimijat jäsennetään neljään kokonaisuuteen sen mukaan mikä on ministeriön ohjausote niiden suhteen. Toimijaryhmään 1 voidaan liittää strategisia kumppaneita muista toimijaryhmistä konserniohjauksen ja strategisten tavoitelinjausten toteuttamiseksi. Toimijaryhmämäärittelyllä varmistetaan, että ministeriön voimavarat kohdennetaan mahdollisimman tehokkaasti varsinaiseen ohjaustyöhön. Yhtenäiset käytännöt ovat tärkeitä ministeriön osaamisen sekä konserniohjauksen toimintamallin edelleen kehittämisen kannalta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) aloittivat toimintansa ELY-keskuksiin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien sekä lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä ja palveluita. Kunkin ELY-keskuksen kanssa solmittiin strateginen tulossopimus vuosille , mikä perustuu yhteisessä strategia-asiakirjassa asetettuihin yleisiin tavoitteisiin ja päämääriin sekä alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. ELY-keskusten toiminnan onnistunut käynnistäminen on keskeinen edellytys sekä strategisten tavoitteiden että aluehallinnon uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulosneuvotteluissa käsitellyt kaikkia yksiköitä koskevat erityisteemat olivat sähköisen asioinnin kehittäminen ja valtion tuottavuusohjelman toteutumistilanne. Muita laaja-alaisia teemoja olivat asiakkuusstrategia, tietoturvasuunnitelma, riskienhallinta, sukupuolinäkökulma ja hallitus- ja johtokuntatyö suosituksen edellyttämät säädösmuutokset. Hallinnonalan sähköistämissuunnitelma (sähköinen asiointi) pohjautuu valtiovarainministeriön vetämään SADe-hankkeeseen. Virastojen ja laitosten tulee varautua hallinnonalan sähköistämissuunnitelman edellyttämiin toimenpiteisiin. Kukin viranomainen laatii palvelujensa sähköistämissuunnitelman ajalle osana normaalia palvelutuotannon suunnittelua. Valtion tuottavuusohjelman mukaiset ns. tukipalveluvähennykset kohdennettiin hallinnonalalle (yhteensä -139 htv vuosina ). Tuottavuusohjelmassa TEM konsernin työpanosta ja sen pienentymistä tarkastellaan kokonaisuutena. Henkilötyövuosien laskentaan on tullut muutoksia liittyen sektoritutkimuslaitosten valtion ulkopuolisella rahoituksella tehtävään toimintaan ja harjoittelijoihin. 18

21 Konsernin tavoitteeksi on asetettu parempi asiakasvaikuttavuus. Vaikuttavuuden paranemiseen tähtäävä työ on käynnistetty ministeriön yksikköjen ja osastojen sekä konsernin toimijaryhmän 1 (Finnvera Oyj, Finpro, Tekes, TE-keskukset, Geologian tutkimuskeskus ja VTT) hankkeella, jossa määritellään konsernin tapaa toimia liittyen muun muassa asiakkuuksiin, palveluihin, kumppanuuksiin ja kanavavalintoihin. Yhteistyössä toimijaryhmien kanssa on rakenteilla konkreettiset asiakassegmenttikohtaiset toimintamallit ja käytännön asiakastyön ohjauksen menettelytavat. Em. toimijoiden kanssa on sovittu, että osana tulostavoitteita seurataan kahta asiakaspalvelun laatuun liittyvää mittaria: palvelujen laatu ja hyödyllisyys asiakkaille. Lisäksi osana tulostavoitteita sovitaan mitä tavoitteita asetetaan asiakkuuksille, jotta konsernistrategiassa asetettuihin tavoitteisiin päästään. Käynnistetty yritysasiakkuusstrategiatyö on laajennettu kattamaan myös TEM-konsernin henkilöasiakkaat ja yhteisöasiakkaat. Virastojen ja laitosten tietoturvasta tulee huolehtia ja tietoturvaa tulee kehittää valtionhallinnon VAHTI-ohjeiden edellyttämällä tavalla. Virastot ja laitokset laativat ajantasaisen, johdon hyväksymän ja henkilöstölle tiedotettavan tietoturvapolitiikan, missä organisaation tietoturvatoiminnan tavoitteet, vastuut ja toimintalinjat on määritelty. Kehittämistoimien tavoitteena tulee olla tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luominen ja käyttöönotto yksikössä tai nykyisen hallintajärjestelmän edelleenkehittäminen. Riskienhallinta vakiinnutettiin osaksi hallinnonalan tulosohjausta siten, että merkittävimmät riskit tulostavoitteiden toteutumisen kannalta arvioitiin osana tulosohjausprosessia. Sukupuolinäkökulmaa koskevaan hallituksen periaatepäätökseen liittyen virastojen ja laitosten tulee kiinnittää huomiota siihen, onko viestintä perinteisiä sukupuolirooleja ja stereotypioita ylläpitävää vai ennakkoluulotonta ja rajoja rikkovaa. Hallitus- ja johtokuntatyösuosituksen mukaiset säädösmuutokset virastojen ja laitosten säädöksiin toteutetaan vuoden 2010 aikana. Hallinnonalan tavoitelinjausten toteutumisen seuranta toteutetaan netra-tulostietojärjestelmän avulla (internetpohjainen raportointi). Sen kautta on tarkoitus toteuttaa myös tavoitelinjausten osavuosiraportointi. Seuraavaksi on esitetty netraraportti (kehitystyö jatkuu) vuoden 2010 mukaisista eri toimijoiden tulostavoitteista sen mukaan kuin toimijat ovat tietonsa sinne laittaneet

22 Tavoitelinjausten mukaiset tavoitteet TL1 Talouskriisin aikana huolehditaan elinkelpoisten yritysten rahoituksen saatavuudesta/ Käyttöpääoman saatavuutta rajoittava markkinapuute ei kaada yrityksiä Organisaatio Mittari Lopullinen tavoite Arvosana Toteuma Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Käyttöpääoman saatavuutta rajoittava markkinapuute ei kaada yrityksiä Valmistellaan asianmukaisen institutionaalisen kehyksen ja instrumenttien käyttöönotto vastaamaan äkillisiin merkittäviin rahoitustarpeisiin Finnveran suhdannelainojen ehtoja kehitetään ja turvataan riittävät myöntämisvaltuudet markkinapuutteen vaikutusten lieventämiseksi TL1 Talouskriisin aikana huolehditaan elinkelpoisten yritysten rahoituksen saatavuudesta/ Vientikauppoja ei menetetä rahoitusehtojen takia Organisaatio Mittari Lopullinen tavoite Arvosana Toteuma Työ- ja Vientikauppoja ei Kehitetään vuonna 2009 käynnistettyä elinkeinoministeriön hallinnonala menetetä viennin rahoituksen markkinapuutteen takia jälleenrahoitusinstrumenttia ja muita viennin rahoituksen välineitä vastaamaan paremmin markkinapuutteeseen; Seurataan kilpailijamaiden viennin rahoituksen ehtoja Kansainvälistymislainan ehdot ja myöntämisvaltuudet tarkistetaan TL1 Talouskriisin aikana huolehditaan elinkelpoisten yritysten rahoituksen saatavuudesta/ Rahoituksen saatavuusturvaa elinkelpoisten yritysten elinkelpoiset investoinnit Organisaatio Mittari Lopullinen tavoite Arvosana Toteuma Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Rahoituksen saatavuusturvaa elinkelpoisten yritysten Lisätään TESin ja AVERAn valtuuksia ja tarkistetaan ehtoja riskisijoittajien vetäytymisen paikkaamiseksi Otetaan käyttöön alueellinen kriisipalvelumalli helpottamaan yritysten rahoituksen saatavuutta innovatiiviset investoinnit TL1 Talouskriisin aikana huolehditaan elinkelpoisten yritysten rahoituksen saatavuudesta/ Suomen sijoitus kansainvälisissä innovaatiovertailuissa ei laske suhdannetilanteen johdosta Organisaatio Mittari Lopullinen tavoite Arvosana Toteuma Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala T&k-panostuksen osuus Lisätään Tekesin ja VTT:n määrärahoja ja nostetaan enimmäismäärät sääntöjen yläpäähän Kehitetään verokannustimia yritysten t&k&i - investoinneille Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Rahoitetun t&k- ja innovaatiotoiminnan laajuus yrityksissä, (>) Rahoitusta saavien yritysasiak. määrä 5 vuoden jaksolla (v , v ) 780 m 5000 kpl Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta 50 % 20

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 10/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26 Tulossuunnitelma 2008 4.11./ 1-26 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 1. TE-keskuksen toiminta-ajatus, visio ja arvot...2 2. Tavoitteiden toteutuminen vuonna...3 2.1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen...3

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 39/2014 Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

Yritystukiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 7/2012

Yritystukiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 7/2012 Yritystukiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 7/2012 Yritystukiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 7/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti

Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti Sisäasiainministeriön julkaisu Teema: Alueiden kehittäminen Taitto: Pentti Nuortimo

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Suomi 2020 Tuumasta toimeen Kasvutyöryhmän loppuraportti

Suomi 2020 Tuumasta toimeen Kasvutyöryhmän loppuraportti Suomi 2020 Tuumasta toimeen Kasvutyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2010 Suomi 2020 Tuumasta toimeen Kasvutyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot