CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosikertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008"

Transkriptio

1 Liite 4 IS SKOM CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosikertomus 2008

2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JOHDANTO Ohjelma-alueen kuvaus Ohjelman tarkoitus ja periaatteet TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomen taloudellinen kehitys vuonna Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vaikuttavuus Väestökehitys Työllisyyden kehitys Koulutusrakenteen kehitys Yritystoiminnan kehitys Kansallisen aluepolitiikan toteutuminen OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TOTEUTUMINEN Strategiset tavoitteet ja ohjelman toteutuminen maakunnittain Etelä-Savo Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Ylimaakunnallinen hanketoiminta Toimeenpano toimintalinjoittain Toimintalinja Toimintalinja Toimintalinja Ohjelmareservivarauksen kohdentaminen äkillisiin rakennemuutoksiin Ohjelman ydinindikaattoreiden toteutuminen Suurhankkeet Horisontaalisten tavoitteiden toteutuminen Rahoituksen toteutuminen Erityisrahoituksen seuraaminen N+2 säännön toteutuminen Takaisinperinnät Ohjelman täytäntöönpanossa ilmenneet ongelmat Ohjelmanmuutokset Muiden EU-ohjelmien EAKR-ohjelmaa täydentävät toimenpiteet OHJELMAN HALLINTO JA SEURANTA Rakennerahastoneuvottelukunta Seurantakomitea ja sihteeristö Itäsuomalainen koordinaatio Maakunnan yhteistyöryhmät ja sihteeristöt Seurantajärjestelmät Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnin (SOVA) mukainen seuranta VALVONTA Varainhoidon valvonta ja tarkastus Täytäntöönpanon laadun ja tehokkuuden varmistaminen Yhteisön lainsäädännön noudattamista koskevat tiedot VIESTINTÄ ARVIOINTI TEKNINEN TUKI

3 Liite 1. Menoluokitus, rahoitustyypit ja alueluokitus...67 Liite 2. Rahoitustaulukot...71 Liite 3. Toimintaympäristöä kuvaavat tilastot

4 YHTEENVETO Itä-Suomi toimintaympäristöltään haasteellisena alueena on suurten muutosten ja murrosten keskellä. Alueen väestö vähenee negatiivisen nettomuuton vuoksi ja väestö vanhenee nopeammin kuin Suomessa keskimäärin sekä työllisyyden kehitys on edelleen muuta maata hitaampaa. Negatiivisista kehitystrendeistä huolimatta on Itä-Suomessa kuitenkin pystytty kääntämään suunta parempaan useilla mittareilla mitattuna. Teollisuuden kasvuvauhti on ollut muuta maata nopeampaa ja yritysten tukemisen ja yrittäjyyteen panostamisen tuloksena koko alueen toimintaympäristö on kehittynyt. Koulutus-, tutkimus ja innovaatiotoimintaan panostetaan ja osaavasta työvoimasta on pulaa paikoin jo nyt. Maailmanlaajuisen taloudellisen laman vaikutukset alkoivat kuitenkin heijastua myös ohjelman toteutukseen vuoden 2008 loppupuolella. Vuositasolla talouskasvu hidastui merkittävästi, työllisyysluvuissa ei vielä muutoksia näkynyt. Hallitus käynnisti useita mittavia talouden elvytystoimia jo vuoden 2008 puolella. Itä-Suomen EAKR-ohjelmassa toteutuksessa alkoi olla merkkejä kysynnän hidastumisesta. Erityisesti tämä näkyi toimintalinja 1:n yritystukien kohdalla, mutta myös toimintalinjan 3:n toimintaympäristöhankkeissa edettiin oletettua hitaammin mm. kuntarahoituksen järjestymisen vaikeuksien vuoksi. Suomen EAKR-toimenpideohjelmien käynnistymisen viivästyminen on aiheuttanut ongelmia ohjelman toteutuksessa. Tämä näkyy erityisesti Itä-Suomen EAKR-ohjelmassa n+2 säännön kohdalla. Koska Itä-Suomen ohjelmassa EAKR-kehyksen volyymi painottuu alkuvuosiin, on maksatustarve suhteellisesti muihin ohjelmiin verrattuna suurempi. Vaikka laadittujen arvioiden mukaan riittävä määrä maksatuksia saadaan tehtyä ajoissa, on tilannetta jouduttu ja joudutaan seuraamaan tarkoin ennen ensimmäistä n+2 säännön tarkastusajankohtaa ( ). Nykyinen hallitus on tehnyt useita aluepolitiikkaa koskevia linjauksia. Niistä rakenteellisesti merkittävin oli päätös uuden työ- ja elinkeinoministeriön perustamisesta vuoden 2008 alussa. Maakuntien kannalta merkittäviä uudistuksia vuoden 2008 aikana on ollut aluehallinnon uudistushanke (ALKU). Vuoden 2008 loppuun mennessä tukia myönnettiin kaikkiaan noin 92 milj. euron arvosta. Toimintalinjalla 1 sidontoja yritystukihankkeisiin on tehty noin 44 milj. euroa. Kehittämishankkeiden sidonnat toimintalinjalla 2 olivat vuoden vaihteessa 33 milj. euroa ja toimintalinjan 3 osalta 13 milj. euroa. Maksatukset ovat päässeet täyteen vauhtiinsa vasta vuoden 2008 puolivälissä ja siksi koko ohjelman EAKR rahoituskehyksestä oli maksettu vuoden lopussa vain noin 5 %. Ohjelman toteutuminen on työpaikka- (1 371 uutta työpaikkaa) ja yritystavoitteiden (144 uutta yritystä) osalta ehkä hieman tavoitteita ja arvioita jäljessä, mutta kun huomioidaan ohjelman viivästynyt täysimittainen käynnistyminen, voidaan katsoa toteutumisen tältä osin olevan aikataulussa. Lissabonin strategian mukaisten hankkeiden rahoitusosuus (79 %) on yli tavoitetason (75 %), tasa-arvohankkeiden rahoitusosuus on juuri tavoitteessa (11 %) ja ympäristöpositiivisten hankkeiden rahoitusosuus (34 %) kaikesta sidotusta rahoituksesta on selvästi tavoitetasoa (20 %) korkeampi. Tutkimus- & kehitystoiminnan määrä on tässä vaiheessa toteutusta alle tavoitetason, mutta tavoitetason (35 %) saavuttamista tulee arvioida todella vasta ohjelman loppuvaiheessa. Ohjelman toteutumisen strateginen osuvuus tässä vaiheessa on hyvää tasoa, sillä Itä-Suomen ohjelmalle valittuihin teemoihin kohdistuu valtaosa hankesidonnoista kaikilla toimintalinjoilla. 4

5 Ohjelman reservivarauksesta on tehty rahoituspäätöksiä äkillisille rakennemuutosalueille, Itä- Suomessa vuoden 2008 aikana Joensuun seudulle Pohjois-Karjalassa ja Varkauden seudulle Pohjois-Savossa. Ohjelman koordinaatiota tehdään alueilla EAKR-ohjelmatyöryhmän ja ohjelmakoordinaattorin toimesta. Koordinaatiotehtävät liittyvät ohjelman toimeenpanon yhteensovittamiseen, seurantakomitean ja sen sihteeristön kokousten ennakkovalmisteluun, ylimaakunnalliseen hanketoimintaan, rakennerahastoviestintään sekä tulevan (2013+) ohjelmakauden valmisteluun liittyviin kysymyksiin. Tietojärjestelmätyö on osoittautunut odotettua haasteellisemmaksi ja siksi seuranta- ja hallinnointijärjestelmien vajavainen toimivuus on aiheuttanut ylimääräisiä ongelmia ja hidastanut osaltaan ohjelman toteutusta. Tietojärjestelmätyöhön joudutaan panostamaan voimakkaasti vielä vuosien 2009 ja 2010 aikana. Viestinnän perustana ovat toimineet valtakunnallinen rakennerahastot.fi palvelu sekä Itä-Suomen rakennerahastoportaali. Ohjelmakaudella toteutetaan ensimmäistä kertaa yhteistä rakennerahastoviestintää EAKR ja ESR -ohjelmien kesken. Yhteistyö on parantunut jatkuvasti ja kaiken kaikkiaan sujunut hyvin. Varainhoidon valvonnan ja tarkastusten osalta menojen ohjeistusta on uusittu ja kehitetty. Tehtävien eriyttämien, menojen varmentaminen ja tukikelpoisuustarkastelu ovat saaneet osittain uusia tulkintoja ja käytänteitä. EAKR- ja ESR -ohjelmia on pyritty ohjeistamaan yhtenäisellä ohjepaketilla (joitakin rahastokohtaisia poikkeuksia). Ohjelmakohtainen hallinto- ja valvontajärjestelmien kuvaus laadittiin vuonna 2008 ensimmäistä kertaa. Tarkastusviranomainen ei hyväksynyt kuvasta ja uudet kehitetyt kuvaukset pyydettiin vuoden 2009 tammikuun loppupuolella. Ohjelmien arvioinnissa korostuu teemakohtainen arviointi ja arvioinnin jatkuvuus. Arviointisuunnitelman toimintaohjelmassa vuosille määritellään tarkemmin 2010 loppuun mennessä toteutettavat arvioinnit. Vuosien arvioinnit kilpailutetaan vuoden 2009 alkupuoliskolla. 5

6 1. JOHDANTO 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus Itä-Suomen muodostavat Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Itä- Suomessa asui vuoden 2008 lopussa n ihmistä. Itä-Suomi on harvaan asuttu alue. Alueen pinta-ala on km2 ja keskimääräinen asukastiheys vain 7,8 / km2. Itä-Suomen keskeisimmät haasteet ovat olleet jo pitkään väestön väheneminen ja korkea työttömyysaste. Väestö myös ikääntyy erittäin nopeasti. Talouden kehittyminen muuta Suomea hitaammin heikentää alueen kehittämisedellytyksiä ja kilpailukyvyn edellytyksiä. Myös alueen sisällä erot ovat kasvaneet. Kaupungit ja niiden läheinen maaseutu näyttävät selviävän paremmin syrjäiseen maaseutuun verrattuna. Aluerakenteeltaan harvaan asuttuna alueena Itä-Suomi eroaa esim. Pohjois-Suomesta. Kun Pohjois- Suomi on pääosin asumatonta aluetta väestön keskittyessä taajamiin, Itä-Suomen maakunnat puolestaan ovat harvaan mutta kauttaaltaan asuttuja. Tämä erityisen hajanainen aluerakenne edellyttää omanlaisiaan kehittämistoimia ja asettaa erityisiä haasteita mm. palvelujen järjestämiselle, toiminnallisille verkostoille ja liikenne- ja viestintäyhteyksille Itä-Suomessa. Itä-Suomessa on puhdas ja turvallinen luonnonympäristö omaleimaisine maisema-alueineen. Alueen eteläinen, järvien pirstoma mosaiikkimainen Järvi-Suomi vaihtuu idän ja pohjoisen vaaramaisemiin ja laajoihin erämaihin. Saimaan vesistöalue muodostaa Euroopan laajimman liikennöitävissä olevan sisävesireitistön, jolla on myös meriyhteys. Kainuun maakunta kuuluu suurimmaksi osaksi Pohjanlahteen laskevaan Oulujoen vesistöalueeseen. Itä-Suomi on maan metsäisintä ja metsän kasvultaan parasta aluetta. Itä-Suomen kallioperässä on myös runsaat mineraali- ja kiviainesvarat. Neljä selkeää vuodenaikaa tuovat luonnonoloihin omat erityispiirteensä, mutta myös kylmän ilmaston erityishaasteet. Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä on Itä-Suomesta lueteltu 288 ja valtakunnallisesti merkittäviä maisemia 43. Nämä kohteet edustavat monipuolisesti itäsuomalaista asumista, arkkitehtuuria, kulttuurihistoriaa ja maisemia kirkko- ja maaseutuympäristöistä teollisuusympäristöihin. Luonnon- ja kulttuuriympäristö sekä historia ovat merkittävä alueen vetovoimatekijä ja mahdollisuus elinkeinoille. Itä-Suomessa on kesäkauteen sijoittuvaa laajaa kulttuuritapahtumien tarjontaa sekä vuodenaikoja hyväksi käyttävä luontomatkailu Ohjelman tarkoitus ja periaatteet Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen toimenpideohjelmien tavoitteena on vahvistaa Suomen kansallista ja alueellista kilpailukykyä ottaen huomioon alueelliset erityispiirteet ja koheesiopolitiikan keskeiset periaatteet. Ohjelmien strategisina painopisteinä ovat kilpailukykyisten ja innovatiivisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen, yritysten kansainvälistyminen, verkostoituminen, tasapainoinen alueellinen kehitys ja alueellisten vetovoimatekijöiden edistäminen. Rahoituksen painopiste on erityisesti kasvavien ja kilpailukykyisten yritysten toimintaedellytysten parantamisessa sekä osaamisen ja innovaatiotoiminnan edistämisessä. Ohjelmalla tuetaan 6

7 alueellisesti tasapainoista kehitystä ja alueellisten vetovoimatekijöiden edistämistä. Yritysten tukemiseen liittyvät toimet kohdennetaan erityisesti alkavien, kasvavien ja kilpailukykyisten yritysten kehittämiseen sekä niiden kansainvälistymisen ja verkostoitumisen edistämiseen. Uutta yritystoimintaa haetaan mm. luovilta aloilta, palvelusektorilta ja naisyrittäjyydestä. Yritystoiminnan tukemisella pyritään erityisesti yritysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittämiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien työpaikkojen turvaamiseen. Ohjelman toisena keskeisenä painopisteenä on osaamisen ja innovaatiotoiminnan tukeminen ja siihen liittyvien rakenteiden ja osaamiskeskittymien vahvistaminen. Kehittämistoimien tavoitteena on alueiden kilpailukyvyn pitkäjänteinen ja kestävä kehittäminen vahvistamalla niiden innovaatioja osaamisrakenteita sekä soveltavaa tutkimusta. Esimerkiksi koulutus- ja tutkimuslaitosten edellytyksiä ja roolia tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen ja teknologiaohjelmien hyödyntäjinä vahvistetaan. Toimilla tuetaan välillisesti myös yritysten toimintaedellytyksiä. Alueiden ja palveluiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantamiseen liittyviä hankkeita kohdennetaan mm. tietoliikenneyhteyksien sekä niihin liittyvien palvelujen edistämiseen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristöjen suojeluun ja kehittämiseen. Näillä toimilla tulee olla suora kytkös alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämiseen, jotta myös ne selkeästi edistävät alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä. 7

8 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2.1. Suomen taloudellinen kehitys vuonna 2008 Yhdysvaltojen asuntolainamarkkinoilta vuoden 2007 jälkipuoliskolla liikkeelle lähtenyt ja pankkisektorille levinnyt kansainvälinen rahoituskriisi alkoi vuoden 2008 syksyllä muuttua globaaliksi talouskriisiksi. Pitkään erittäin voimakkaasti kasvanut maailmankauppa kääntyi laskuun, joka vuoden 2008 lopulla jyrkkeni tuntuvasti. Myös tulevina vuosina talouden kasvunäkymien arvioidaan jäävän heikoiksi. Komissio julkisti vuoden 2008 marraskuun lopulla elvytyssuunnitelman, jonka toimenpiteiden kokonaistavoitteeksi asetettiin 1,5 % unionialueen BKT:sta. Pääpaino oli kuitenkin kansallisilla toimenpiteillä, joiden tuli olla oikein kohdennettuja, ajoitettuja ja väliaikaisia. Elvytystoimenpiteiden seurauksena unionialueen julkisen talouden alijäämä noussee kokonaisuudessaan 4-5 % BKT:sta vuosina 2009 ja Samalla velkaantumisaste kohoaa tuntuvasti. Vaikka lähtökohdat ja perustekijät olivat Suomessa monessa suhteessa myönteisiä, vuoden 2008 syksyn kehitys osoitti sen, kuinka haavoittuva, ulkomaankaupasta ja teollisuudesta riippuvainen - ei vain lähiympäristöstä vaan koko maailmantalouden kehityksestä - Suomen kansantalous on. Vuonna 2008 talouskasvu romahti Suomessa 0,9 prosenttiin. Inflaatio kiihtyi, minkä seurauksena hintojen ja palkkojen nousu kohosi korkeammaksi kuin kertaakaan vuoden 1991 jälkeen. Työllisyyteen kansainvälisen kriisin vaikutukset ulottuivat viiveellä. Vuonna 2008 työllisyysaste kohosi Suomessa 70,6 prosenttiin, jolla se oli viimeksi vuoden 1991 kesällä. Työttömyysaste laski 6,4 prosenttiin. Hallitus käynnisti useita talouden elvytystoimia jo vuonna Suomen rakennerahasto-ohjelmien reservivarausten käyttö mm. äkillisiin rakennemuutosalueille suunnattuun tukeen oli yksi merkittävä elvytystoimenpide. Itä-Suomen osalta äkillisen rakennemuutostuen käyttöä on esitetty luvussa Hallituksen talousstrategian toteuttamisessa keskeisiä politiikkakokonaisuuksia olivat hallituksen innovaatiopoliittinen selonteko, uusien strategisten huippuosaamisen keskittymien hyväksyminen ja osaamiskeskusohjelman jatkaminen, korkeakoulujen rakenteen ja hallinnon uudistaminen sekä aikuiskoulutuksen ja sosiaaliturvan kokonaisuudistusten valmistelu. Vuonna 2007 käynnistyneet hallituksen kolme poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa, sektoritutkimuksen kehittäminen ja valtion aluehallinnon uudistaminen etenivät vuonna Sektoritutkimuksen neuvottelukunta käynnisti sektoritutkimuslaitoskentän rakenneuudistuksia koskevan selvitystyön. Hallituksen vuonna 2005 käynnistämä kunta- ja palvelurakennushanke PARAS eteni vuonna 2008 ja hallitus antaa siitä selonteon vuonna Valtion ja kuntien yhteistä kuntapolitiikkaa toteuttava Peruspalveluohjelma tuli lakisääteiseksi vuoden 2008 alussa. Peruspalvelujen tilasta laadittiin erillinen raportti (VM 14:2008) ja seuraava raportti laaditaan hallituskauden lopulla. Valtionosuusuudistuksen valmistelu eteni vuonna 2008 loppusuoralle. 8

9 2.2. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vaikuttavuus Itä-Suomen kehitystä pyritään vauhdittamaan EAKR-toimenpideohjelmalla ja kehitykselle on asetettu seuraavan taulukon mukaisia vaikuttavuusindikaattoreita. Tilanne vuonna 2008 käytettävissä olevan uusimman tiedon mukaan on kuvattu taulukossa lähtötason ja tavoitetason välisessä sarakkeessa. Taulukko 1. Ohjelman vaikuttavuus-/makroindikaattorit Itä-Suomi Lähtötaso Nykytila Tavoitetaso (vuosi ) (uusin tieto) TYÖPAIKAT (2003) (2006) YRITYKSET (toimipaikkojen määrä/100 as.) 4,36 (2004) 6,01 (2007) 4,70 4,90 TYÖTTÖMYYSASTE (Työvoimatutkimus) 15,4 (2005) 11,2 (2008) 12,6 9,5 TYÖLLISYYSASTE (15-64v.) 57,0 (2003) 59,6 (2006) 59,8 62,6 ALUEEN BKT milj. (vuoden 2000 hinnoin) BKT:n kasvu suhteessa koko maan BKT:n kasvuun VIENNIN OSUUS YRITYSTEN LIIKEVAIHDOSTA (lähtötaso v keskiarvo) (2003) (2006) ,9 (2004) 68,9 (2006*) 105,7 114,1 47,2 % 52,6 % (2006) 51,0 % 53,0 % T&K-TOIMINNAN KEHITYS (%-osuus BKT:sta) 1,72 % (2003) 1,80 (2006) 3,3 % 4,0 % KOULUTUSTASON KEHITYS (korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kaikista yli 15-v.) Lähde: Tilastokeskus * ennakkotieto 20,3 (2004) 21,5 % (2007) 24,8 % 28,5 % 2.3. Väestökehitys Vuoden 2000 alusta koko maan väkiluku on kasvanut 3 %, joten kasvun vuosikeskiarvo on ollut 0,3 %. Sen sijaan Itä-Suomen väestö on vuoden 1999 jälkeen vähentynyt henkilöllä eli 4,6 %. Vähennyksen vuosikeskiarvo on ollut hieman yli 0,5 %. Vuoden 2008 aikana Suomen väkiluku kasvoi :lla, Itä-Suomen väheni 2 900:lla. 9

10 Taulukko 2. Väkiluvun muutos 1 muutos muutos 2008 väkiluku 2008 henkilöä % henkilöä % Etelä-Savo , , Pohjois-Savo , , Pohjois-Karjala , , Kainuu , , ITÄ-SUOMI , , KOKO MAA , , Lähde: Tilastokeskus 1 Muutokset on laskettu koko aikasarjassa vuoden 2009 aluejaolla Itä-Suomessa kehitys on selvästi erilaista kaupungeissa ja niiden läheisellä maaseudulla verrattuna ydin- ja harvaan asuttuun maaseutuun. Väkiluku on vuosina pysynyt kaupungeissa ja niiden läheisellä maaseudulla suunnilleen ennallaan, mutta vähentynyt ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla Itä-Suomen väestö on ikärakenteeltaan maan vanhusvoittoisinta. Yli 65-vuotaiden osuus Itä- Suomessa on yli 3 prosenttiyksikköä suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Työikäisten osuus on lähes 2 prosenttiyksikköä maan keskiarvoa pienempi ja alle 14-vuotiaiden osuus 1,4 prosenttiyksikköä pienempi. Kuvio 1. Väestön ikärakenne Itä-Suomessa maakunnittain ,0 % koko väestöstä 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, , Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Itä-Suomi Lähde: Tilastokeskus, aluejako koko aikasarjassa 10

11 2.4. Työllisyyden kehitys Työllisyystilanne on kohentunut selvästi Tavoite 1 ja 2 ohjelmakaudella sekä nykyisen ohjelman alkuvuosina koko maassa. Parannusta on tapahtunut myös Itä-Suomen maakunnissa. Alueellisissa työttömyyseroissa on tapahtunut hienoista kaventumista Itä-Suomen ja muun Suomen välillä ja myös Itä-Suomen sisällä. Työttömyysaste onkin laskenut viimeisen 10 vuoden aikana ( ) välisenä aikana Itä-Suomessa 6 prosenttiyksikköä, kun koko maassa vastavana aikana työttömyysaste laski 4 prosenttiyksikköä. Itä-Suomen sisälläkin on edelleen isoja eroja työttömyyden tasossa vaikka varsin huomattavasti erot ovatkin kaventuneet. Erityisesti Kainuussa työttömyysasteen lasku on ollut nopeaa vuosien aikana. Osittain nopeaa laskua selittää työvoiman kysynnän vilkastumisen ohella työvoiman määrän vähentyminen ikäluokkien pienentymisen ja poismuuton seurauksena. Vuonna 2008 tapahtunut talouskasvun heikkeneminen ja pysähtyminen ei ole vielä näkynyt vuositason työttömyys ja työllisyysluvuissa (kuviot 2 ja 3). Kuukausittain tarkasteltuna vuoden lopun, erityisesti joulukuun luvut osoittavat ja käännettä huonompaan suuntaan. Kuvio 2. Työttömyysaste Itä-Suomen maakunnissa ja koko maassa vuosittain (%) % Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Itä-Suomi Koko maa Lähde: TEM, työnvälitystilasto 11

12 Kuvio 3. Työllisyysaste maakunnittain ( vuotiaat, %) % Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Koko maa Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 2.5. Koulutusrakenteen kehitys Itä-Suomen EAKR -ohjelman alueella vuonna 2007 tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaista (62,8 %) oli alle koko maan osuuden (64,8 %). Itä-Suomessa tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä oli suurin Pohjois-Savossa (64,2 %) ja pienin Etelä-Savossa (60,6 %). Ohjelma-alueen kunnista tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä oli suurin Kuopiossa, Joensuussa, Kontiolahdella ja Silijärvellä (70,7 %) ja pienin Pohjois-Savon Rautavaaralla (44,1 %). Taulukko 3. Tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaista (%) Etelä-Savo 52,8 54,8 57,3 59,8 Kainuu 53,9 55,7 57,9 60,8 Pohjois-Karjala 54,5 56,8 59,7 62,5 Pohjois-Savo 55,9 58,2 60,8 63,3 Itä-Suomi 54,3 56,7 59,3 61,9 Koko maa 56,9 59,4 61,9 64,1 Lähde: Tilastokeskus 12

13 Taulukko 4. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusasteen mukaan maakunnittain vuonna 2007 (% 15-vuotta täyttäneistä) Suorittaneita Keskiaste Korkea-aste % % % Etelä-Savo 60,6 39,7 20,9 Pohjois-Savo 64,2 41,3 22,9 Pohjois-Karjala 63,4 42,7 20,7 Kainuu 61,6 41,6 20,0 Koko maa 64,8 38,5 26,2 Lähde: Tilastokeskus 2.6. Yritystoiminnan kehitys Kuvio 4. Yritysten liikevaihdon kehitys Itä-Suomessa ja koko maassa Indeksi 2000= Koko maa yhteensä Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Lähde: Tilastokeskus, Toimiala Online Yritystoiminnan liikevaihto Itä-Suomen maakunnissa on kasvanut tasaisesti aina vuoden 2008 alkupuolelle asti. Käänne taloudellisen taantuman myötä on ollut nopea varsinkin Pohjois- Karjalassa, Kainuussa ja Etelä-Savossa. Pohjois-Savossa yritysten liikevaihdon kehitys on seurannut valtakunnan keskivauhtia myös vuoden 2008 aikana. 13

14 Kuvio 5. Aloittaneet yritykset Itä-Suomessa maakunnittain Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Lähde: Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri Aloittaneiden yrityksien määrä on kasvanut kaikissa maakunnissa 2000-luvulla. Yrityskannan kasvu on ollut hieman maltillisempaa. Vuonna 2008 aloittaneiden yritysten määrä kuitenkin laski tai pysyi ennallaan Pohjois-Savoa lukuun ottamatta. Toimipaikkojen lukumäärän kehitys toimialoittain kertoo, että koko 2000-luvun ovat kasvaneet kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut (K), rakentaminen (F), terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (N) sekä muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut (O). Erityisesti kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut: liike-elämä n palvelut (K) ja rakentaminen (F) ovat kasvattaneet toimipaikkamääräänsä selkeästi vuodesta 2005 lähtien. Eniten toimipaikkoja on tukku- ja vähittäiskaupan alalla (G). Vuoden 2008 luvut eivät näy tässä kuviossa, joten taantuman vaikutuksia ei kuviosta vielä ole nähtävissä. 14

15 Kuvio 6. Toimipaikkojen lukumäärän kehitys toimialoittain Itä-Suomessa A Maa-, riista- ja metsätalous *) luokitusperuste muuttunut, ei vertailutietoa 2007 B Kalatalous C Kaivostoiminta ja louhinta D Teollisuus 5000 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen lkm G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. korjaus H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne J Rahoitustoiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut M Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut Lähde: Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri 2.7. Kansallisen aluepolitiikan toteutuminen Vanhasen II hallituksen ohjelmaan sisältyy useita aluepolitiikkaa koskevia linjauksia. Niistä rakenteellisesti merkittävin oli päätös uuden työ- ja elinkeinoministeriön perustamisesta vuoden 2008 alussa. Uusi ministeriö muodostettiin kauppa- ja teollisuusministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämisyksikön tehtävistä. Hallitusohjelman kansallisen aluepolitiikan sisällöllisiä linjauksia ovat mm.: - aluepoliittisen ohjelmakokonaisuuden yksinkertaistaminen ja uudistaminen, - maakuntaohjelmien roolin selkeyttäminen kansallisten aluekehittämistavoitteiden toteuttajina ja alueellista ohjelmatyötä kokoavina asiakirjoina, - alueellisten kehittämistehtävien ja aluekehittämisen voimavaroihin liittyvän päätösvallan kokoaminen maakunnan liitoille toimivaksi aluekehittämisen kokonaisuudeksi, - alueviranomaisten tulossopimusneuvotteluiden ja maakunnan liittojen toteuttamissuunnitelmaneuvotteluiden (TOTSU) yhdistäminen, - eri ministeriöiden hallinnonalojen aluestrategioiden laatiminen ja päivittäminen, - aluejakojen yhtenäistäminen toiminnallisesti tarkoituksenmukaisiksi, - alueellisen ennakoinnin ja arvioinnin terävöittäminen tiivistämällä siihen osallistuvien tahojen yhteistyötä, - valtion toimintojen alueellistamisen jatkaminen. 15

16 Alueiden kehittämiseen ja aluepolitiikan toteuttamiseen keskeisesti vaikuttava aluehallintouudistus (ALKU-hanke) käynnistyi vuonna 2007 ja sitä jatkettiin vuoden 2008 aikana. Uudistuksen tavoitteena on kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Uudistukset tulevat hallitusohjelman mukaisesti voimaan vuonna Aluepoliittisen ohjelmakokonaisuuden yksinkertaistaminen ja uudistaminen Vuoden 2008 keväällä aloitettiin työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kansallisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) valmistelu. Uuteen KOKO-ohjelmaan sulautetaan nykyisin toteutettavista alueellisen kehittämisen erityisohjelmista aluekeskusohjelma (AKO) sisältäen Uudellamaalla toteutettavat kaupunkiohjelmat, maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen osio (AMO) ja saaristo-ohjelman paikallinen ja alueellinen toteuttaminen. KOKO-ohjelman tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemalla alueiden vuorovaikutusta ja verkottumista. Valtioneuvosto päätti alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) käynnistymisestä vuoden 2010 alusta ohjelmakaudeksi Aluekeskusohjelma on alueiden kehittämisestä annetun lain mukainen valtioneuvoston erityisohjelma, jota toteutetaan osana hallituksen kaupunkipoliittisia strategisia linjauksia ja maakuntien kehittämistä. Vuoden 2007 alussa alkanut toinen ohjelmakausi kestää vuoden 2009 loppuun saakka. Aluekeskusohjelmalla kehitetään ja vahvistetaan kaupunkiseutujen elinvoimaisuutta. Sen tavoitteena on alueiden erikoistuminen, yhteistyö ja verkottuminen. Alueellinen maaseutuosio (AMO) sisältyy maaseutupoliittiseen erityisohjelmaan ( ), joka on osa alueiden kehittämislain mukaista maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa. AMO:n tavoitteena on vahvistaa elinkeinopolitiikan strategista suunnittelua ja vahvistaa osaamisen rakenteita niillä maaseutumaisilla alueilla, jotka eivät kuulu aluekeskus- tai kaupunkiohjelmien piiriin. Vuonna 2008 toteutettiin valtioneuvoston joulukuussa 2006 hyväksymää saaristo-ohjelmaa vuosille Ohjelman tavoitteena on hyödyntää saaria, merta, järviä, jokia ja ranta-alueita aluekehityksen tukemiseksi saaristossa, rannikolla ja vesistöalueilla luonnon-, maisema- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen. Osaamiskeskusohjelman klusteriperusteinen toimintamalli vakiintui vuoden 2008 aikana ja ohjelmaan nimetyt 21 osaamiskeskusta tiivistivät klusteriperustaista yhteistyötään. Ohjelmaa kansallisella tasolla koordinoivan osaamiskeskustyöryhmän arvion mukaan osaamisklusterit ovat erityisesti vuoden 2008 aikana kehittyneet oikeaan suuntaan osaamiskeskusten välisen yhteistyön ja työnjaon osalta. Ministeriöiden aluestrategioiden tavoitteena on sektoripolitiikan eriyttäminen erilaisten alueiden tarpeita vastaavaksi. Aluestrategioita hyödynnetään valtioneuvoston tehdessä alueiden kehittämistä koskevia ja siihen vaikuttavia päätöksiä. Valtioneuvoston päätöksellä hallinnonalansa toimintaa alueellisesti suunnittelevia ministeriötä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, opetusministeriö, puolustusministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö. Alueellistamista on jatkettu kahdella edellisellä vaalikaudella saavutetun kehitysuran mukaisesti. Tavoitteena on työpaikkaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle päätöksinä vuoteen 2011 ja toteutettuna vuoteen 2015 mennessä. Keväällä 2008 ministeriöt selvittivät yhteistyössä alueellistamisen koordinaatioryhmän kanssa toimintojensa alueellistamismahdollisuuksia. 16

17 Äkilliset rakennemuutosalueet Globalisaatio ja tuotantorakenteen muutokset saattavat aiheuttaa odottamattomia, äkillisiä ja mittavia uhkia alueiden kehitykselle erityisesti silloin kun jokin toimiala vähentää merkittävästi työpaikkoja alueella tai lopettaa tuotantoyksikkönsä kokonaan. Äkillisten rakennemuutosongelmien seurauksia ja vaikutuksia arvioidaan alueen työllisyydelle, tuotantotoiminnalle ja elinkeinorakenteelle. Valtioneuvosto voi nimetä tällaiset alueet äkillisiksi rakennemuutosalueiksi. Vuonna 2008 rakennemuutosalueita oli yhteensä 14 seutukuntaa. Vuonna 2008 rakennemuutosten hoitamiseen oli käytettävissä yhteensä 121,6 miljoonaa euroa. ALKU-hanke Aluehallinnon uudistamishankkeessa lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja työsuojelupiirien tehtävät organisoidaan uudelleen. Valtion aluehallinto kootaan kahteen viranomaiseen, jotka ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä aluehallintovirasto. Aluehallinnon uudistamishanke lisää maakuntien liittojen toimivaltaa aluekehitystyön kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena. Aluekehittämiseen käytettävät julkiset kehittämisvarat ohjataan entistä kattavammin alueella hyväksyttyihin painopisteisiin. Vanhasen II hallituksen ohjelmassa linjataan, että alueviranomaisten tulosohjausneuvottelut ja maakuntien toteuttamissuunnitteluneuvottelut tulee yhdistää. Maakunnan liitot osallistuivat sen perusteella syksyllä 2008 TE-keskusten tulosneuvotteluihin. Kainuun hallintokokeilu jatkuu toisen kunnallisvaalikauden loppuun asti (2012). Neuvottelut pysyvästä ratkaisusta kokeilun jälkeen ovat käynnissä. Odotuksena on, että hallitus tekee esityksensä pysyvästä laista vuoden 2010 keväällä. 17

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2012 Hyväksytty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi 15.12.2009 Net Effect Oy Petri Uusikylä Sampo Ruoppila Kaisa Lähteenmäki-Smith Eeva Terävä Anna Kantola Sisällysluettelo 1. Johdanto... -

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 Maakuntavaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 1 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007-2010 Kuopio ISBN 952-5188-69-8 ISSN 1238-6383 2 3 Sisältö 1. JOHDANTO...6 1.1 Maakunnallinen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2008 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 13 14.5.2009 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 10.10.2007 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot