Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN 559 YLÄKOULUN PIHAN KEHITTÄMISEKSI 283 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 561 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 284 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA 285 KUNTATODISTUSTEN NIMELLISARVON KOROTTAMINEN MAKSUVALMIUDEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET PITKÄAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN ILMOITUSASIAT 568 Puheenjohtaja TIMO KUKKONEN

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ KOKOUSAIKA klo 17:00-21:00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kukkonen Timo 17:00-21:00 khall pj Suhonen Maija 17:00-21:00 khall I vpj Asikainen Lassi 17:00-21:00 jäsen Koponen Pertti 17:00-21:00 jäsen Mujunen Anna-Liisa 17:00-21:00 jäsen Puustinen Osmo 17:00-21:00 jäsen POISSA Kauhanen Elli khall II vpj Piironen Outi valtuuston II vpj MUU Happonen Aarno 17:00-21:00 valtuuston pj Hartikainen Veli-Pekka 17:00-21:00 valtuuston I vpj Tilus Riitta A. 17:00-21:00 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 17:00-21:00 kunnansihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Anna-Liisa Mujunen ja Osmo Puustinen Valittiin Anna-Liisa Mujunen ja Osmo Puustinen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Timo Kukkonen Sinikka Lappalainen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄ VÄNÄ Anna-Liisa Mujunen Aika ja paikka: Kunnanvirastossa :00 Osmo Puustinen

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 KHALL 281 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnanhallituksen vuoden 2013 talousarvioesityksessä on kustannuspaikalle 1851 Työllisyystyöt esitetty palkkakustannuksiin (sisältäen henkilösivukulut) yhteensä euroa (vuonna euroa) ja palk ka tuki tu loi hin euroa (vuonna euroa)työllisyystöi den nettomenojen varaus on siten euroa. Työllisyyden edistämi sen - osastotason 03 Työllisyystöiden kustannuspaikan osalta noudate taan nettositovuutta. Esityslistan liitteenä - nro 1 on karsimaton hallintokuntien esitys - nro 2 on karsittu kunnanjohtajan esitys, jonka mukaan palk kakus tan nuk set ovat eu roa ja palkkatukitulot euroa, nettomenot siten euroa. Kj: Kunnanhallitus päättää, mikäli valtuusto hyväksyy Työllisyystyöt kustannuspaikalle esitetyt määrärahat: 1. myöntää työllistämismäärärahoja seuraavasti: Perusturvan toimiala - palkkakustannuksiin euroa ja palkkatukituloja eu roa Sivistystoimen toimiala - palkkakustannuksiin euroa ja palkkatukituloja euroa Teknisen toimen toimiala - palkkakustannuksiin euroa ja palkkatukituloja euroa ja 2. valtuuttaa toimialapäällikön jakamaan myönnetyt työllistämismäärärahat toimialallaan Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesitys. Perusturvan toimesta yhteistyössä Koulupuisto ry:n kanssa selvitetään pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteitä tavoitteena työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen. Jakelu ao. toimialapäälliköt talouspalvelujen toimistosihteeri palkat

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN YLÄKOULUN PIHAN KEHITTÄMISEKSI TELA / /2012 KHALL 170 Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuutettu Mikko Keinonen on jättänyt aloitteen -Heinäveden yläkoulun pihan kehittämiseksi viihtyisämmäksi, - yläkoulun nykyisten vessojen korvaamiseksi yksittäisillä koppivessoilla valvonnan helpottamiseksi, sekä - yläkoulun ja monitoimitalon parkkipaikan kohentamiseksi. Aloite on esityslistan liitteenä nro 4. Kj: Kunnanhallitus siirtää aloitteen sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.valmisteluun tulee ottaa mukaan henkilöstö sekä oppilaat. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus Tela 68 Valmistelija; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kermanrannantie 8, Heinävesi Sivistyslautakunta merkinnyt aloitteen tiedoksi ja antanut aloitteen yläkoulun rehtorin valmisteltavaksi yhdessä koulun kehittämisryhmän, opettajien ja oppilaiden kanssa. Kenttätien peruskorjaukseen on investointiosan talousarviossa vuodelle 2013 esitetty :n määräraha. Määräraha sisältää myöskin ko. parkkipaikan peruskorjauksen. Esityslistan liitteenä 68 /1 Keinosen aloite Varatoimialapääll.: Lautakunta merkitsee aloitteen ja sivistyslautakunnan toimenpiteet tietoonsaatetuksi ja peruskorjaustoimenpiteet suoritetaan määrärahojen puitteissa. Päätösehdotus hyväksyttiin. KHALL 282 Kj: Kunnanhallitus merkitsee aloitteen käsittelyn tiedokseen ja

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus antaa sen tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus Merkitään, ettei investointisuunnitelmassa vuosille ole varattu määrärahaa Kenttätien eikä monitoimitalon parkkipaikan peruskorjaukseen.

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHALL 283 Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavien viranhaltijoiden pää tös pöy täkirjat, joiden päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä nro 3: kunnanjohtaja, kunnansihteeri, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanhallituksen asiakirjoissa. Kj: Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu ao. viranhaltijat

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIA KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA KHALL Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , taloussihteeri Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , Kuntalain 65 :n mukaan "valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). (Heinäveden kunnalla ei vielä ole kertynyt vanhaa alijäämää). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto." Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämän on katsottu tarkoittavan sitä, että kunnan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia niin, että ainakin taloussuunnitelmakaudella osoitetaan, että kunnan talous saadaan tasapainoon tulorahoituksen (vuosikate) ja poistojen (tai investointien) suhteen. Lisäksi kuntalain 70 :ssä on haluttu varmistaa talouden tasapainoisen suunnittelun toteutuminen toteamalla seuraavaa: "Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi". Kunnanjohtajan esitys vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosia koskevaksi taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä nro 4. Vuoden 2013 kiinteistöveron laskelma valtuuston tekemän muutoksen jälkeen on liitteenä nro 5. Kj: Kunnanhallitus

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosia koskevan taloussuunnitelmaesityksen käsittelyn 2. päättää mahdollisista muutoslinjauksista kunnanjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus Toimialapäälliköt Anneli Malmstedt, Maarika Kasonen ja varatoimialapäällikkö Jyrki Tiippana sekä taloussihteeri Kristiina Räsänen olivat kokouksessa kuultavina tämän pykälän osalta. KHALL 284 Edellisen käsittelyn jälkeen muutetut talousarvio-osiot ovat esityslistan liittee nä - nro 4 tulossuunnitelma, rahoitussuunnitelma sekä selvitys otto lai no jen kehityksestä - nro 5 esitetyt virat ja tehtävät - nro 6 työllisyyden edistämisen talousarvioesitys Kj: Kunnanhallitus jatkaa vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuo sien taloussuunnitelmaesityksen käsittelyä. Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä ja päätti keskustelun jälkeen seuraavaa: 1. Perusturvalautakunnan tulee selvittää os to pal ve lu so pi musten purkamista osittain vanhusten asumispalvelujen (2460) osal ta. Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelujen menokohdalta vähennetään mää rä ra haa euroa. Mahdollisesti siirrettävät asiak kaat voidaan sijoittaa Heinäveden hoivakotiin. 2. Koko kunnan talousarviosta vähennetään henkilöstökuluja euroa, joka on 2,23 % palkoista ja 2,09 % si vu ku luista. Em. vähennys on tehty valtuustolle tehdyssä esi tyk ses sä henkilöstömäärärahoihin. Tältä pohjalta asia käsitellään palkka- ja pai kal lis neu vot te lu työryh mäs sä , jonka jälkeen kunnanhallitus tekee lopul li sen esityksen henkilöstömäärärahoista valtuustolle. Jos asia vaatii tarkennusta, se käsitellään valtuustossa vuon na Sivistyslautakunnan ja kirjastotoimen tehtäväksi annetaan kir jas ton aukioloajan ja kirjastoautopalvelujen selvittäminen se kä niiden vaikutus henkilöstökuluihin. Sivistyslautakunnan tu lee tehdä kunnanhallitukselle esitys euron vä hen nyk-

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ses tä, joka on jo huomioitu valtuustolle teh dys sä esityksessä. 4. Perusturvalautakunnan talousarvioesityksessä esitetyt henki lös tö li säyk set päätetään Yritystaito Oy:n hoito- ja hoi va työn selvityksen jälkeen kunnanhallituksessa, jonka jälkeen pe rustur va lau ta kun ta voi vahvistaa käyttösuunnitelmansa. Tä mä vaikuttaa 2. kohdassa mainittuun hen ki lös tö ku lu vä hen nykseen. Em. kunnanhallituksen menoleikkausten ja toimenpiteiden jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan päätösesityksen ta lous arviok si 2013, joka esitetään valtuuston hyväksyttäväksi: Toimintatuotot euroa Toimintakulut euroa Toimintakate euroa Vuosikate euroa Poistot euroa Tilikauden tulos euroa Tilikauden alijäämä euroa Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ta lous ar vio esi tyk sen nyt tekemillään muutoksilla em. mu kaises ti.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus KUNTATODISTUSTEN NIMELLISARVON KOROTTAMINEN KHALL 285 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Hei näve si, gsm , fax (017) , riit Kunnanhallitus on päätöksellään tehnyt Pohjola Pankki Oyj:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n sekä Kuntarahoitus Oyj:n kanssa so pimuk set kuntatodistusohjelmista siten, että kullonkin ao. sopimuksen pe rusteel la liikkeellä olevien kuntatodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään euroa. Danske Bank Oyj:n (ent. Sampo Pankki Oyj) ja kunnan välisessä sopimuksessa kuntatodistusten yhteenlaskettu ni mel lis ar vo on euroa. Kuntatodistusohjelma mahdollistaa tilapäisluottojen ottamisen 1-2 päivän va roi tus ajal la. Kuntatodistusohjelmaa koskevien rahalaitosten tarjousten hyväk sy mi nen ja asiaa koskevan sopimuksen tekeminen ei vielä aiheuta kunnal le kustannuksia. Vasta kuntatodistusten liikkeellelaskeminen (eli käy tännös sä tilapäislainan ottaminen ) aiheuttaa kunnalle korkokuluja. Kaikissa neljässä em. rahalaitoksen kuntatodistusohjelmassa on kun ta todis tus ten nimellisarvo vähintään euroa, joka siis on pienin lai nasum ma. Kuntatodistusten juoksuaika (laina-aika) voi olla vähintään yksi päi vä ja alle yksi vuosi. Hallintosäännön 42 :n 28 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää mak suval miu den turvaamiseksi tarpeellisten tilapäisluottojen ja kassalainojen ot tami ses ta yli euron osalta. Kunnanhallitus voi siirtää toi mi val taan sa tältä osin lautakunnalle tai tilivelvolliselle viranhaltijalle. Heinäveden kunnan hallintosäännön 43 :n 3 kohdan mukaan kun nan joh taja ratkaisee tilapäisluottojen ja kassalainojen ottamisen enintään euroon saakka. Kunnanhallitus on antanut kun nan joh ta jal le oikeuden ottaa tilapäislainaa enintään euroa mak su val miu den turvaamiseksi. Kj: Kunnanhallitus päättää tehdä Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sopi muk sen kuntatodistusohjelmasta siten, että kulloinkin ao. so pi muk sen perusteella liikkeellä olevien kuntatodistusten yhteen las ket tu nimellisarvo on enintään euroa. Varsinainen kuntatodistusten kulloinenkin liik keel le las ke mispää tös tehdään kunnan hallintosäännössä määritellyn toi mival lan mukaisesti eli joko kunnanjohtajan tai kun nan hal li tuk sen päätöksellä. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu Kuntarahoitus Oyj

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus MAKSUVALMIUDEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET KHALL 286 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Hei näve si, gsm , fax (017) , riit Käynnissä olevien ja tulevien investointien (palvelutalon E-osa, Berner Oy:n käyttöön tulevien hallien peruskorjaus ja laajennus) rahoitustarpeen vuok si on maksuvalmiuiden turvaamiseksi syytä nostaa kunnanjohtajalle myön nettyä oikeutta ottaa tilapäislainaa. Tilapäislainan korko on edelleen ma ta la, viimeisimmän lainan korko oli 0,13 %. Kj: Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle oikeuden ottaa ti la päislai naa enintään euroa maksuvalmiuden tur vaa misek si. Tilapäislainan ottaminen kilpailutetaan pyy tä mäl lä tarjoukset vähintään kolmelta rahoituslaitokselta, joiden kanssa on voimassa olevat sopimukset kun ta to dis tus oh jel mas ta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu kunnanjohtaja

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus PITKÄAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN KHALL 287 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunnan vuoden 2013 investointiohjelma on hyvin mittava. Nettoinvestointeja on talousarvioesityksessä Kunta on hoitanut edellisten vuosien ja myös vuoden 2012 lainoitustarpeen lyhytaikaisella lainalla kilpailuttamalla tarvittavan rahoituksen n. kuukauden jaksoissa. Lainakorko on ollut maltillinen. Lainasalkun jakaminen lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen lainaan olisi riskien näkökulmasta syytä harkita. Kj: Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa lainanoton vaihtoehtoisesti euron ja euron osalta ja 5, 10, 15 vuoden mittaisena rahoituksena, jonka jälkeen kunnanhallitus ratkaisee tarjousten hyväksymisen tai hylkäämisen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja antoi kilpailuttamisen kunnanjohtajan tehtäväksi.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 288 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös nro 3304 Pirjo Kar visen valitukseen Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä poik kea mis lupa-asias sa. Valitus on jätetty tutkimatta sen myöhästyneenä saapumisen vuok si. 2. ProAgria Etelä-Savo ry:n kokouskutsu syyskokoukseen 3. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työl li syys kat saus lokakuun 2012 tilanteesta Etelä-Savossa. Heinäveden työt tö myys pro sent ti on 12,5 %. Tilasto on ilmoitusasioiden liitteenä nro Etelä-Savon maanmittaustoimiston toimituspöytäkirjat - toimitusnumero , rajankäynti tilojen Nurkkala ja Luukkola vä lillä Varistaipaleen kylässä - toimitusnumero , lohkominen Maljala tilalla Hasumäen ky lässä 5. Kuntatyönantajien yleiskirje nro 14/2012, lääkärisopimuksen voimaan tulevat muutokset 6. Itä-Suomen aluehallintoviraston hylkäävä päätös nro ISA- VI/2161/ /2012 Heinäveden kunnan valtionavustushakemukseen pal ve lu ta lon E-osan peruskorjausta varten 7. Kiinteistönluovutusilmoitukset (kunnalla ei ole etuosto-oikeutta) m2:n Kaitala II RN:o 5:19 tila Koivumäen kylässä m2:n määräala Peräaho RN:o 10:11 tilasta Teemassaaren kylässä (kun ta luovuttajana) m2:n määräala Vihovuonne RN:o 2:350 tilasta Hasumäen kylässä (kun ta luovuttajana) m2:n ja 8200 m2:n määräalat Kokinniemi RN:o 19:70 tilasta Vih ta rin kylässä (jakosopimus) Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA HANKINTAOIKAISU koskee :ää/ :iä 283, 285, 286, 287 Se, johon kunnanhallituksen päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai kuttaa (asianosainen) se kä kunnan jäsen voi tehdä yllä maini tuista päätöksistä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki 92. ). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuk sen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittämästi vaikuttaa (asianosainen). Kansallisen kynnysarvon ylittävissä han kinnoissa tehtyyn kunnan viranomai sen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintame net te lys sä annettuun ratkaisuun ei saa tehdä kuntalain 89 :ssä tarkoitettua oikaisuvaati musta. Oikaisuvaatimuksesta tai hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oi kai su vaa ti muk sen te ki jän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään Heinäveden kunnanhallitukselle (os. Ker manrannantie 7, Heinävesi) Oikaisuvaatim us on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asian osaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aika na tai erilliseen tiedoksisaan ti todistukseen merkittynä aikana. Kun nan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kirja on ase tet tu yleisesti nähtäväk si (Kun ta laki 93., 95. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituk sel la vain se, joka on tehnyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk sella myös asianosainen ja kunnan jäsen (Kuntalaki 92. ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ne koskevat vain asian val mis te lua tai täy tän töön panoa (Kuntalaki 91. ): :t 281, 282, 284, 288 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Kuopion hallinto-oikeudelle: :t ** Asem akaavan hyväksym ispäätökset Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oi kai su vaa ti mus ta, vaan niis tä tehdään suoraan vali tus Kuopion hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käyntiosoite Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio) :t ** Asemakaavaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamises ta. Kaa van hy väk sy mistä koske van päätöksen katsotaan tulleen tietoon silloin, kun pöytäkir ja on asetet tu ylei sesti nähtäväksi. Edellä mainittuihin asemakaavan tai sen muutoksen hyväksymistä koskeviin pää töksiin on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on koh distettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö mästi vaikut taa, sekä Heinäveden kunnan jä sen. Etelä-Savon ELY-keskuksella ja muul la viranomaisella on toi mialaansa kuuluvissa asioissa toi mialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alu eellisella yhteisöllä toimi alaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellises sä järjestyksessä, kunnanhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Muilta osin asemakaavaa koskevan valituksen tekemisessä on noudatettava tämän valitus osoi tuk sen mää räyk siä koskien mm. valituskirjelmän muotoa ja sisältöä, henkilö- ja osoite tietoja ja alle kirjoi tusta se kä valituskirjelmän liitteitä. Rakennuskiellon m äärääm inen ja pidentäm inen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oi kai su vaa ti mus ta, vaan niis tä tehdään suoraan vali tus Kuopio hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käyntiosoite Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio)

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ * Valituskirjelm ä on toim itettava Kuopion hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa pää töksen tiedok sisaannista. Asianosaisen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muu ta näyte tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana ai kana tai erilliseen tiedoksi saantitodistuk seen merkittynä aikana. Kunnan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kir ja on ase tet tu ylei sesti nähtäväksi. Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella se, johon pää tös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toi mivaltansa tai päätös on muutoin lainvastai nen. Muilta osin rakennuskieltoa koskevan valituksen tekemisessä on noudatettava tämän vali tus osoi tuk sen mää räyk siä koskien mm. valituskirjelmän muotoa ja sisältöä, henkilö- ja osoi te tietoja ja alle kirjoi tusta se kä valituskirjelmän liitteitä. EtuostoL:n 22 :n 2 momentin mukaan :ään * ei saa valittamalla hakea muutosta. Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. :t *** Verotusm enettelylain 88 :n mukaan :ään * ei saa valittamalla hakea muutosta.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella (Kuntalaki 90. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, jo ka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ): :t *** Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tie don, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilli seen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kir ja on ase tet tu ylei sesti nähtä väk si (Kun ta laki 93 ). :n/ :ien ** osalta päätös annetaan julkipanon jälkeen **.**.201*, jolloin säädetty 30 päivän va litusaika luetaan jokaisen va littajan kohdalla tästä päivästä lukien. (Päätös katsotaan tul leen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu). Valitusviranom ainen Valitus tehdään Kuopion hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käynti osoi te Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio) :n/ :ien *** osalta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (os. Etelä-Sa von elinkeino-, liikenne- ja ympä ristökeskus, PL 164, Mikkeli) :n/ :ien *** osalta KTM/Markkinaoikeudelle (os. PL 118, Helsinki; käynti osoi te: Erot tajankatu 1-3, 5 krs., Hel sinki). Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök sen tie doksisaannista. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 :n 1 no jalla noudattamatta odotusaikaa, on valitus tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok si saannista. Valituksen m uoto ja sisältö Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta; 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväk si; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Henkilö- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelm än liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka mi sen ajankohdasta; sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimei sen päivän virka-ajan päättymis tä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä päivä, itsenäi syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitus asiakirjat toimit taa en simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus asiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Kuopion hallinto-oikeuden/etelä-savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/ Markkinaoikeuden valitukses ta an ta ma pää tös voi ol la mak sul li nen (la ki tuo mioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omais ten suo rit teista pe rittä vistä mak suista). Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) 3 :n nojal la muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hal lin to-oikeudessa 80 euroa. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisu vaatimus (Kuntalaki 89. ): :t ***

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ LISÄTIETOJA Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/hankintaoikaisu/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanot tee seen.

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 Tekninen lautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 klo 17:00-18:02 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot