KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011"

Transkriptio

1 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Aika klo Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja 44 valtuutettua Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi pastori Matti Pentikäinen piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu ilmoitus keskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty esityslista liitteineen Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 45 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että valtuutetuista olivat ilmoittaneet olevansa tilapäisesti estyneitä saapumaan kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Juutinen ja Juhani Laurinkari. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. Päätettiin että tarvittaessa pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 70 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

2 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ KIRKON HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSOPIMUS Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä on noudatettu kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista kirkon henkilöstökoulutussopimusta. Uudessa sopimuksessa on ko. sopimus korvattu kirkon henkilöstön kehittämissopimuksella, joka koskee henkilöstön kehittämistä laajemmin kuin pelkästään koulutuksen osalta. Uuden sopimuksen piiriin kuuluvat mm. perehdyttäminen, työnohjaus ja mentorointi sekä kuntoutus. Kehittämissopimus on esityslistan liitteenä 1. Kehittämissopimus tulee voimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää kehittämissopimuksen hyväksymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää kehittämissopimuksen hyväksymistä. - että kirkon henkilöstön kehittämissopimus hyväksytään liitteen 1 mukaisesti otettavaksi käyttöön Kuopion seurakuntayhtymässä. Kirkkovaltuusto Kirkon henkilöstön kehittämissopimus hyväksyttiin otettavaksi käyttöön Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä. 72 SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN MUUTTAMINEN YLIVAHTIMESTARIN VIRAKSI Yhteinen kirkkoneuvosto päätti KIMI-mitoituksen pohjalta toteuttaa kiinteistöhenkilökunnan ja leirikeskusten henkilökunnan työajan seurannan vuoden mittaisena. Mitoituksen seurauksena yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että kiinteistöhenkilökunnan lähiesimiehisyys järjestetään keskitetysti vuoden 2009 alusta lukien. Samassa yhteydessä päätettiin, että pääemäntä toimii kiinteistöhenkilökunnan lähiesimiehenä. Hänen tehtävikseen määriteltiin kiinteistöhenkilökunnan työajan suunnittelu ja seuranta sekä sijaisten rekrytointi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös käynnistää prosessin, jonka avulla kiinteistöjen hoitoa on pyritty standardoimaan ja kehittämään kiinteistötiimien yhteistoimintaa ja tehostamaan varaaja-ohjelman käyttöä. Pian todettiin, että vaikka kiinteistöhenkilökunnan esimiesjärjestely toimi kohtuullisesti, oli ongelmallista, että yhden lähiesimiehen pääemännän alaisuudessa oli yhteensä n. 40 seurakuntamestaria, emäntää, keittäjää ja siivoojaa. Erityisen ongelmalliseksi tämä järjestely kävi siirryttäessä uuteen palkkausjärjestelmään, jos esimiesten edellytetään käyvän alaistensa kanssa kehityskeskusteluja. Näitä keskusteluja joudutaan käymään kaksi kertaa vuodessa jokaisen työntekijän kanssa, mikäli henkilökohtainen harkinnanvarainen palkanosa otetaan käyttöön. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimetä kiinteistöhenkilökunnan toiseksi lähiesimieheksi lukien Tuomiokirkon seurakuntamestarin Hannu Korhosen.

3 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Seurakuntamestarin virka on perusteltua muuttaa ylivahtimestarin viraksi ja näin vakinaistaa kahden lähiesimiehen järjestelmä kiinteistötoimessa. Ylivahtimestarin virkaan voitaisiin siirtää seurakuntamestari Hannu Korhonen virkaa haettavaksi julistamatta, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa ylivahtimestarin viran. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää ylivahtimestarin viran perustamista esitetyllä tavalla ja Tuomiokirkkoseurakuntaan sijoitetun seurakuntamestarin viran lakkauttamista. Kirkkoneuvosto päätti, että ylivahtimestarin virkaan siirretään seurakuntamestari Hannu Korhonen virkaa haettavaksi julistamatta, mikäli kirkkovaltuusto perustaa viran. 1. että seurakuntayhtymään perustetaan lukien ylivahtimestarin vaativuusryhmän 503 kokonaispalkkausvirka, 2. että seurakuntayhtymästä lakkautetaan lukien Tuomiokirkkoon sijoitettu seurakuntamestarin vaativuusryhmän 402 kokonaispalkkausvirka. Kirkkoneuvoston esitykset hyväksyttiin. 73 HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012 Haudan luovutukseen liittyvät maksut tarkistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkolliskokous on päättänyt ehdottaa valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin sellaisen lain säätämiseksi, jolla hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. Hautaustoimilain 6 :ssä mainitaan mm., että hautaustoimessa perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Kirkkohallituksesta saatujen tämän hetkisten tietojen mukaan lakimuutos tulee voimaan mahdollisesti vuoden 2012 aikana. Kirkkohallituksessa on tehty yhteenveto seurakuntien hautaustoimen toimintatuotoista, kuluista ja poistoista vuodelta Toimintatuottojen osuudeksi bruttokustannuksista kirkkohallituksen käsityksen mukaan tulisi tähdätä %:iin. Kuopion ev.ut. seurakuntayhtymässä toimintatuottojen osuus hautaustoimen bruttokustannuksista oli 16,7 % vuonna 2009.

4 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Hautaustoimen omakustannusarvon laskeminen on tehty Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 44/2002 ohjeen mukaisesti ja se on vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan 2 270,80 euroa hautausta kohti, liite 2. Perittävillä hautamaksuilla pitäisi voida kattaa joitakin hautausmaalle ostettavista palveluista. Tällaisia palveluja ovat mm. alueiden kunnossapito (talvikunnossapito, hiekoitussepeli ym.), valaistus, jätehuolto ja kasteluvesi. Edellä mainittujen palvelujen ostamiseksi vuodelle 2011 on talousarviossa varattu euroa. Vuosittain tehdään noin arkkuhautausta, joista vanhoihin ns. ainaishautoihin tehdään puolet hautauksista. Uusia luovutettavia hautoja on vuodessa noin 150. Loput hautauksista tehdään aikaisemmin luovutettuihin määräaikaisiin hautoihin. Maksu voidaan periä uusista luovutettavista haudoista ja haudattaessa aikaisemmin luovutettuihin määräaikaisiin hautoihin, joissa joudutaan mahdollisesti jatkamaan hallinta-aikaa koskemattomuusajan verran. Ainaishautoihin haudattaessa hautasijamaksua ei voida periä. Joten edellä mainittujen palvelujen ostamiseen tarvittavan määrärahan kattamiseksi ei tasavertaisen kohtelun vuoksi voitane periä täysimääräisenä uuteen luovutettavaan tai aikaisemmin luovutettuun määräaikaiseen hautaan haudattaessa. Tällä hetkellä peritään kuopiolaiselta, kaksi arkkuhautasijaa käsittävästä haudasta 100 euroa. Ulkopaikkakuntalaisen hinta on 700 euroa. Muissa suurimmissa seurakuntayhtymissä vastaavat maksut vaihtelevat oman kunnan alueella asuvalla euroa/kaksi hautasijaa. Ulkopaikkakuntalaisen hinta on euroa. Kirkkohallituksen vuonna 2005 hautaustoimen maksut yleiskirjeessä hautaamiseen liittyvien palvelujen, kuten haudan avaamisen ja peittämisen maksut voivat olla lähellä omakustannushintaa, kun taas hautapaikkamaksu voi olla (ja sen kuulukin olla, yhteisövero huomioon ottaen) omakustannushintaa alempi. Edellä mainituista syistä on perusteltua, että vuoden 2012 alusta kuopiolaisten hautamaksuja korotetaan 100 eurosta 200 euroon/kaksi arkkuhautasijaa. Hautaoikeuden jatkamisesta perittäisiin 8 euroa/vuosi. Ulkopaikkakuntalaisen maksu säilytettäisiin ennallaan. Lapsen ja uurnahaudan maksut ehdotetaan säilytettävän entisellä tasolla. Hauta- ja hautauspalvelumaksujen hinnoittelussa sovelletaan Järvi- Kuopion seurakunnan alueella olevien vainajien kohdalla kuopiolaisen vainajan mukaista hinnoittelua. Perusteluna on, että Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kunnan alueet ovat Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän toimialueella. Esityslistan liitteessä 3 on ehdotus hautasijamaksuiksi vuodelle Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hautasijamaksujen vahvistamista vuodelle 2012 liitteen 3 mukaisesti.

5 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautamaksujen vahvistamista vuodelle 2012 kiinteistö- ja hautaustoimen esittämällä tavalla. - että hautasijamaksut vuodelle 2012 vahvistetaan liitteen 3 mukaisesti. Hautasijamaksut vuodelle 2012 vahvistettiin liitteen 3 mukaisesti. 74 HAUTOJEN HOITOHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012 Hautojen hoitohinnat tarkistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Esityslistan liitteessä 3 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintaan esitetään kolmen prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hoitohintojen vahvistamista liitteen 3 mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hautojen hoitohinnat vuodelle 2012 vahvistetaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. - että hautojen hoitohinnat vuodelle 2012 vahvistetaan liitteen 3 mukaisesti Hautojen hoitohinnat vuodelle 2012 vahvistettiin liitteen 3 mukaisesti. 75 HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion. Rahaston tulot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten hoitosopimusten pääoman korkotuloista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuloista. Rahaston pääoma on tällä hetkellä euroa. Rahaston varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja on sijoitettu myös viiteen asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta oli yhteensä euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on noin 8 %. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä.

6 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2012 talousarvioksi on esityslistan liitteenä 4. Menojen suurimman erän muodostavat henkilöstömenot. Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistön käytöstä yhteensä euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen menojen loppusumma on euroa ja arvioidut tulot euroa. Talousarvioehdotus osoittaa euron alijäämää. Alijäämäisyys johtuu henkilöstömenojen, palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden hinnan korotuksista. Palkkamäärärahojen suuri kasvu johtuu siitä, että sinne on lisätty yhden henkilön puolen vuoden palkka hoitosopimushautojen määrän lisäyksen vuoksi. Vuonna 2012 alkavalla hoitokaudella on määräaikaishoitosopimuksia Vuosihoitoja oli vuonna 2011 yhteensä Hoitosopimusten kokonaismäärä vuoden 2012 alussa on noin Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota Johtokunta päätti esittää hautainhoitorahaston talousarvion yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston talousarvion vahvistamista vuodelle 2012 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. - että hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2012 hyväksytään liitteen 4 mukaisesti. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2012 hyväksyttiin. 76 KIINTEISTÖSTRATEGIAN 2011 HYVÄKSYMINEN Seurakuntayhtymän vuosille vahvistetun strategian mukaisesti kiinteistöstrategia on päivitettävä vuosittain. Edellinen tarkistus on yhteisessä kirkkovaltuustossa Yhteinen kirkkovaltuusto totesi kiinteistöstrategiassa syksyllä 2010 esitetyt investoinnit kustannuksiltaan niin suuriksi, ettei niitä ole mahdollista toteuttaa esitetyssä aikataulussa. Tämän vuoksi strategia merkittiin vain tiedoksi yhteisessä kirkkovaltuustossa. Vuoden 2011 kiinteistöstrategian päivittämisessä painotus on edelleen kiinteistöjen realisoinneissa ja investoinneissa. Investoinnit koostuvat pääasiassa peruskorjauskohteista. Uudisrakentamisen tarpeita ei ole lähivuosina. Investointien tarkastelun ajanjaksoksi on otettu 10 vuotta eli vuodet Merkittävin investointi on Alavan kirkon peruskorjaus. Se on aikataulutettu investointisuunnitelmassa vuosille Kiinteistöstrategia sisältää ehdotukset säilytettävistä kiinteistöistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä investoinnit vuosille

7 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Esityslistan liitteenä 5 on ehdotus päivitetyksi kiinteistöstrategiaksi Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli kiinteistöstrategiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sen hyväksymistä esitetyssä muodossa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistöstrategiaa Kirkkoneuvosto päätti pyytää kiinteistöstrategiasta seurakuntaneuvostojen lausunnot. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä 6. Kiinteistöstrategian hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2012 talousarvioehdotuksen käyttötalousosan esitetyssä muodossa. Kirkkoneuvosto hyväksyi myös talousarvion investointiosan mutta päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että merkittävien, yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakuntarakenteeseen Kuopiossa tulevaisuudessa pyritään. Ainoan poikkeuksen tähän muodostaa krematorion laajennus, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2012 ja rahoittaa vieraalla pääomalla. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on esittänyt investointisuunnitelmassa toteutettavaksi yhteensä 11,1 miljoonan euron investoinnit. Tämän suunnitelman toteuttaminen johtaisi erittäin todennäköisesti seurakuntayhtymän kassakriisiin vuonna Suunnittelukaudella on esitetty toteutettavaksi yhteensä 21,4 miljoonan euron investoinnit. Näiden rahoittamiseen on vastaavalla ajanjaksolla käytettävissä vuotuista tulorahoitusta 0,8 miljoonaa euroa ja seurakuntayhtymän 11 miljoonan euron suuruinen kassavaranto. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että ilman investointejakin seurakuntayhtymän talous näyttää muuttuvan alijäämäiseksi jo vuonna Laadituissa arvioissa vuosikate on miinuksella suunnittelukaudella yhteensä 14,8 miljoonaa euroa, ellei toimintakuluja leikata. Vuosikatteen saamiseksi nollaan edellyttäisi siis lähes 15 miljoonan menojen leikkaamista ja talouden tasapainoon pääsemiseksi lähes 30 miljoonan euron leikkauksia aikavälillä Kiinteistöstrategian liitteessä 4 on yhteenveto myytäväksi esitetyistä kiinteistöistä ja niiden tuotoista ja kuluista. Luopumalla kaikista myytäväksi esitetyistä kiinteistöistä on mahdollista saada yhteensä euron säästöt vuositasolla. Luopumalla näistä kiinteistöistä on mahdollista saada 8,3 miljoonan euron säästöt aikavälillä Myytäviksi esitetyistä kiinteistöistä voitaisiin myyntiin laittaa mahdollisimman pian kaikki muut paitsi Särkiniemen seurakuntatalo, Muuruveden seurakuntatalo ja Poukaman leirikeskus. Särkiniemen osalta myyntipäätös voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun tiedetään, onko Alavan kirkon peruskorjaus mahdollista toteuttaa. Muuruveden seurakuntatalon säilyttämistä osittain käytössä puoltaa se, että jos Muuruveden kirkko muutetaan ns. kesäkirkoksi, Muuruvedelle ei jäisi talviajaksi minkäänlaista toiminnallista tilaa, mikäli myös seurakuntatalosta luovutaan. Poukaman säilyttämistä tässä vaiheessa taas puoltaa se, että jos Päivärannan ja Inkilänmäen seu-

8 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ rakuntatiloista luovutaan, voitaisiin Poukama säilyttää ja ohjata sinne Päivärannan ja Inkilänmäen toimintaa. Kuopion kaupunki on ilmoittanut halukkuutensa ostaa Päivärannan seurakuntatilat. Syvänniemen pappilan osalta neuvotellaan sen vuokraamisesta määräajaksi Kuopion kaupungille päiväkotikäyttöön. Tämä ei kuitenkaan estä laittamasta kiinteistöä myyntiin. Penkereen leirikeskuksen osalta on neuvoteltu Kuopion kaupungin kanssa yhteisomistajuudesta tai yhteiskäytöstä. Sopimukseen Penkereen tilojen yhteiskäytöstä ei kuitenkaan ole päästy. Esitetyt kiinteistöjen myynnit voitaisiin toteuttaa sellaisella aikataululla, että niissä kiinteistöissä, joissa on toimintaa, sitä voitaisiin jatkaa kesäkuun 2012 loppuun. Tämä jättäisi seurakunnille aikaa suunnitella toimintojen järjestämistä uudella tavalla syksyn 2012 alusta. Mikäli myytäviksi esitetyistä kiinteistöistä luovutaan lukuun ottamatta Särkinimemeä, Muuruvettä ja Poukamaa saadaan toimintakuluissa vuositasolla aikaan n euron säästö. Talouden tasapainottamiseksi tämä ei vielä riitä. Jatkossa joudutaan tarkastelemaan myös muista kiinteistöistä luopumista.ja henkilöstömäärän vähentämistä aikaisemmin arvioitua enemmän ja nopeammassa aikataulussa. Kiinteistöjen myynnillä on myös mahdollista saada jonkin verran myyntituottoja. Niiden määrää on kuitenkin etukäteen erittäin vaikea ennakoida. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistöstrategiaa Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti poistaa hallintojohtajan ehdotuksesta ponnen, jossa esitettiin, että valmisteltaisiin myös mahdollista Keskusseurakuntatalosta ja Alavan kirkosta luopumista. 1. että kiinteistöstrategia 2011 hyväksytään liitteen 5 mukaisena ja 2. että kiinteistöstrategian liitteessä 4 myytäviksi esitetyt kiinteistöt laitetaan myyntiin lukuun ottamatta Särkiniemen seurakuntataloa, Muuruveden seurakuntataloa ja Poukaman leirikeskusta. Keskustelun aikana Teuvo Mononen ehdotti, että Päivärannan kirkkoa ei laiteta myyntiin. Teuvo Monosen esitystä ei kannatettu. Keskustelun aikana annettiin kaksi kannatettua ponsiehdotusta. Kiinteistöstrategiasta käytiin pitkä keskustelu. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi Matti Jantusen ja Juhani Laurinkarin tekemät ponsiehdotukset. Matti Jantunen esitti ponsiehdotuksessaan, että selvitettäisiin v aikana Keskusseurakuntatalon kohtalo ts. odotettavissa oleva perusremonttitarve ja mahdollisuudet myydä keskusseurakuntatalo sekä korvaavien toimistotilojen saatavuus ja vuokrakustannukset sekä Tuomiokirkkoseurakunnan kokous- ja seurakuntatilojen korvaavat vaihtoehdot tai vuokraus-

9 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ mahdollisuudet. Lisäksi tutkittaisiin Alavan kirkon tontin kehittämismahdollisuudet, rakennusoikeuden saatavuus sekä mahdolliset suojelurajoitukset, tontin muun pinta-alan ja muiden tilojen kuin nykyisen kirkkorakennuksen osalta. Jantusen ponsiehdotus on pöytäkirjan liitteenä 5 A. Juhani Laurinkari esitti ponsiehdotuksessaan, että hyväksyessään kiinteistösuunnitelman mukaan lukien Päivärannan kirkon myynnin, kirkkovaltuusto samalla edellyttää, että seurakuntayhtymässä huolehditaan Puijon seurakunnan Päivärannan alueen toiminnallisten tilojen turvaamisesta asianmukaisesti korvaavilla ratkaisuilla. Lisäksi selvitetään yksityiskohtaisesti myynnistä saatavien tulojen ja vastaavien tilojen vuokraamisesta arvioitujen kulujen välinen suhde. Laurinkarin ponsiehdotus on pöytäkirjan liitteenä 5 B. 77 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen 15. luvun 1. :n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n 3. momentin mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi. Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2012 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten, että henkilöstömenojen on arvioitu vuonna 2012 kasvavan 3 prosentilla vuoden 2011 tasosta. Kiinteistöjen kunnossapito- ja ylläpitomenot on otettu talousarvioon mahdollisimman realistisina. Muiden toimintamenojen osalta kehys on laadittu niin, että se on vuoden 2011 talousarvion tasolla. Lisäksi talousarviossa on tuloutettu kolehtikirjanpidossa olevista seurakuntatyön rahastoista ja muista rahastoista toimintamenojen katteeksi yhteensä euroa. Lisäksi yhteisvastuu keräyksen tuottoja on kirjattu talousarvioon ja kuluja euroa. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa.

10 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella. Talousarvioehdotus on esityslistan liitteenä 7. Vuoden 2012 talousarvion toimintamenojen loppusumma on euroa, mikä on euroa eli 7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2012 yhteensä euroa, mikä on euroa eli 19 prosenttia enemmän kuin vuonna Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on euroa, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä on henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu euroa. Tämä on euroa eli 3,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Verotuloja on vuonna 2012 arvioitu kertyvän yhteensä euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on euroa ja yhteisöverojen euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu kasvavan vuonna prosentilla vuoden 2010 tasosta ja pienenevän 1 prosentilla vuonna Yhteisöveron tuoton on arvioitu kasvavan vuonna ,6 prosenttia ja laskevan vuonna prosentilla. Vuosikate on euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos on miinuksella euroa. Talousarvion 2012 investointiosan loppusummaksi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on esittänyt euroa ja koko suunnittelukauden investointimenojen loppusummaksi euroa. Lisäksi vuosien investointitarpeiksi on arvioitu euroa. Laadittujen ennusteiden mukaan koko suunnittelukaudella investointeihin näyttäisi olevan käytettävissä vain 0,8 miljoonaa euroa vuotuista tulorahoitusta. Vuosikate on positiivinen vain vuonna 2012, jonka jälkeen vuosikate ja koko seurakuntayhtymän talous näyttää kääntyvän alijäämäiseksi. Seurakuntayhtymällä on käyttää investointien rahoitukseen em. 0,8 miljoonan lisäksi n 11 miljoona euron kassavaranto. Investointeja ei myöskään ole mahdollista rahoittaa lainanotolla ilman radikaaleja toimintakulujen leikkauksia. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli talousarviota ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion ja toiminta- ja talosuunnitelman ja päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot. Samalla kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 4, että merkittävien, yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakuntarakenteeseen Kuopiossa tulevaisuudessa pyritään, Ainoan poikkeuksen investointeihin muodostaa krematorion laajennus, jonka kustannusarvio on 1 miljoonaa euroa. Se on tarkoitus toteuttaa vuonna Investointi on tarkoitus rahoittaa vieraalla pääomalla. In-

11 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ vestoinnin on arvioitu maksavan itsensä takaisin lisääntyneinä tuhkausmaksuina kymmenessä vuodessa. Kirkkoneuvoston käsityksen mukaan investointien toteuttaminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla ei ole realistista ja vaarantaa seurakuntayhtymän talouden vakauden sekä johtaa suurella todennäköisyydellä rahoituskriisiin suunnittelukauden lopulla. Investointien rahoitus vieraalla pääomalla ei ole myöskään mahdollista, koska seurakuntayhtymä ei ilman radikaaleja menoleikkauksia kykene tulevina vuosina maksamaan lainan lyhennyksiä ja korkoja.. Seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien lausunnot ovat esityslistan liitteenä 8. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi toistamiseen Käsittelyn yhteydessä tehtiin kannatettu esitys, että yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemmin tekemän päätöksen mukainen euron raja investointien lykkäämisestä jätetään pois ja että investoinnit käynnistetään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla vuoden 2012 talousarvion investointiosan mukaisesti ja että niiden rahoittamiseen otetaan 3 miljoonan euron laina ja loput rahoitetaan omalla rahoituksella. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 8 3 pitää voimassa tekemänsä päätöksen kaikkien yli euron investointien toteuttamisen lykkäämisestä, kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakuntarakenteeseen Kuopiossa tulevaisuudessa pyritään. 1. että vuoden 2012 talousarvio hyväksytään liitteen 7 mukaisena, 2. että merkittävien, yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään lukuun ottamatta krematorion laajennusta, kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakuntarakenteeseen Kuopiossa tulevaisuudessa pyritään, 3. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan osalta lukutason toimintakate, hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkatason toimintakate ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta kustannuspaikkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketason nettomenot ja 4.että toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena. Keskustelun aikana Taina Tammekann esitti, että kirkkoneuvoston ehdotuksen toiseen ponteen tehdään seuraava lisäys: että merkittävien, yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään lukuun ottamatta Alavan kirkon peruskorjausta ja krematorion laajen-

12 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ nusta. Upi Heinonen ja Taisto Toppinen kannattivat Tammakannin tekemää esitystä. Keskustelun aikana Esko Taskinen esitti, että Tuusniemen seurakuntatalon muutoskorjausta ei lykätä vaan muutoskorjaus tehtäisiin suunnitelman mukaisesti vaikka euron investointiraja hyväksyttäisiin. Pasi Pitkänen kannatti Esko Taskisen tekemää esitystä. Keskustelun aikana Tuula Pesonen esitti, että talousarvion henkilöstösuunnitelmassa sivulla 66 mainittu toisen sairaalasielunhoitajan virka täytetään vakinaisesti alkaen eikä määräaikaisesti kuten kirkkoneuvosto ehdottaa. Teuvo Mononen kannatti Tuula Pesosen tekemää esitystä. Puheenjohtaja esitti että tehdyistä poikkeavista esityksistä äänestetään erikseen. Puheenjohtaja ehdotti, että ensin suoritetaan nimenhuutoäänestys Alavan kirkosta siten, että ne, jotka kannattavat Taina Tammekannin tekemää esitystä äänestävät EI ja ne, jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä, äänestävät JAA. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 33 jaa-ääntä ja 12 eiääntä, joten kirkkoneuvoston ehdotus tuli hyväksytyksi. Sen jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat Taskisen tekemää esitystä, äänestävät EI, ja ne, jotka kannattavat kirkkoneuvoston ehdotusta, äänestävät JAA. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 39 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä, joten kirkkoneuvoston ehdotus tuli hyväksytyksi. Sen jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat Tuula Pesosen tekemää esitystä, äänestävä EI, ja ne, jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä, äänestävä JAA. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 ei-ääntä ja 37 jaaääntä, joten kirkkoneuvoston ehdotus tuli hyväksytyksi. Keskustelun aikana Pekka Niiranen esitti, että talousarvion sivulla 32 ja liitteen sivulla 86 esitetyt avustukset lähetysjärjestöille muutetaan niin, että myös SLEY tulisi huomioiduksi avustuksen saajana. Matti Jantunen kannatti Niirasen tekemää esitystä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan kädennostoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat Niirasen tekemää esitystä, äänestävät EI, ja ne, jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä, äänestävä JAA. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 10 jaa-äntä, 32 ei-ääntä ja kaksi tyhjää, joten Niirasen tekemä esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. Lähetysjärjestöjen avustamiseen vuodelle 2012 varattu määräraha jaetaan toteutuneen vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa siten, että myös SLEY tulee huomioiduksi avustuksen saajana.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot