KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011"

Transkriptio

1 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Aika klo Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja 44 valtuutettua Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi pastori Matti Pentikäinen piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu ilmoitus keskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty esityslista liitteineen Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 45 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että valtuutetuista olivat ilmoittaneet olevansa tilapäisesti estyneitä saapumaan kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 69 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Juutinen ja Juhani Laurinkari. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. Päätettiin että tarvittaessa pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 70 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

2 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ KIRKON HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSOPIMUS Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä on noudatettu kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaista kirkon henkilöstökoulutussopimusta. Uudessa sopimuksessa on ko. sopimus korvattu kirkon henkilöstön kehittämissopimuksella, joka koskee henkilöstön kehittämistä laajemmin kuin pelkästään koulutuksen osalta. Uuden sopimuksen piiriin kuuluvat mm. perehdyttäminen, työnohjaus ja mentorointi sekä kuntoutus. Kehittämissopimus on esityslistan liitteenä 1. Kehittämissopimus tulee voimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää kehittämissopimuksen hyväksymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää kehittämissopimuksen hyväksymistä. - että kirkon henkilöstön kehittämissopimus hyväksytään liitteen 1 mukaisesti otettavaksi käyttöön Kuopion seurakuntayhtymässä. Kirkkovaltuusto Kirkon henkilöstön kehittämissopimus hyväksyttiin otettavaksi käyttöön Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä. 72 SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN MUUTTAMINEN YLIVAHTIMESTARIN VIRAKSI Yhteinen kirkkoneuvosto päätti KIMI-mitoituksen pohjalta toteuttaa kiinteistöhenkilökunnan ja leirikeskusten henkilökunnan työajan seurannan vuoden mittaisena. Mitoituksen seurauksena yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että kiinteistöhenkilökunnan lähiesimiehisyys järjestetään keskitetysti vuoden 2009 alusta lukien. Samassa yhteydessä päätettiin, että pääemäntä toimii kiinteistöhenkilökunnan lähiesimiehenä. Hänen tehtävikseen määriteltiin kiinteistöhenkilökunnan työajan suunnittelu ja seuranta sekä sijaisten rekrytointi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös käynnistää prosessin, jonka avulla kiinteistöjen hoitoa on pyritty standardoimaan ja kehittämään kiinteistötiimien yhteistoimintaa ja tehostamaan varaaja-ohjelman käyttöä. Pian todettiin, että vaikka kiinteistöhenkilökunnan esimiesjärjestely toimi kohtuullisesti, oli ongelmallista, että yhden lähiesimiehen pääemännän alaisuudessa oli yhteensä n. 40 seurakuntamestaria, emäntää, keittäjää ja siivoojaa. Erityisen ongelmalliseksi tämä järjestely kävi siirryttäessä uuteen palkkausjärjestelmään, jos esimiesten edellytetään käyvän alaistensa kanssa kehityskeskusteluja. Näitä keskusteluja joudutaan käymään kaksi kertaa vuodessa jokaisen työntekijän kanssa, mikäli henkilökohtainen harkinnanvarainen palkanosa otetaan käyttöön. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimetä kiinteistöhenkilökunnan toiseksi lähiesimieheksi lukien Tuomiokirkon seurakuntamestarin Hannu Korhosen.

3 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Seurakuntamestarin virka on perusteltua muuttaa ylivahtimestarin viraksi ja näin vakinaistaa kahden lähiesimiehen järjestelmä kiinteistötoimessa. Ylivahtimestarin virkaan voitaisiin siirtää seurakuntamestari Hannu Korhonen virkaa haettavaksi julistamatta, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa ylivahtimestarin viran. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää ylivahtimestarin viran perustamista esitetyllä tavalla ja Tuomiokirkkoseurakuntaan sijoitetun seurakuntamestarin viran lakkauttamista. Kirkkoneuvosto päätti, että ylivahtimestarin virkaan siirretään seurakuntamestari Hannu Korhonen virkaa haettavaksi julistamatta, mikäli kirkkovaltuusto perustaa viran. 1. että seurakuntayhtymään perustetaan lukien ylivahtimestarin vaativuusryhmän 503 kokonaispalkkausvirka, 2. että seurakuntayhtymästä lakkautetaan lukien Tuomiokirkkoon sijoitettu seurakuntamestarin vaativuusryhmän 402 kokonaispalkkausvirka. Kirkkoneuvoston esitykset hyväksyttiin. 73 HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012 Haudan luovutukseen liittyvät maksut tarkistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkolliskokous on päättänyt ehdottaa valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin sellaisen lain säätämiseksi, jolla hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. Hautaustoimilain 6 :ssä mainitaan mm., että hautaustoimessa perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Kirkkohallituksesta saatujen tämän hetkisten tietojen mukaan lakimuutos tulee voimaan mahdollisesti vuoden 2012 aikana. Kirkkohallituksessa on tehty yhteenveto seurakuntien hautaustoimen toimintatuotoista, kuluista ja poistoista vuodelta Toimintatuottojen osuudeksi bruttokustannuksista kirkkohallituksen käsityksen mukaan tulisi tähdätä %:iin. Kuopion ev.ut. seurakuntayhtymässä toimintatuottojen osuus hautaustoimen bruttokustannuksista oli 16,7 % vuonna 2009.

4 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Hautaustoimen omakustannusarvon laskeminen on tehty Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 44/2002 ohjeen mukaisesti ja se on vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan 2 270,80 euroa hautausta kohti, liite 2. Perittävillä hautamaksuilla pitäisi voida kattaa joitakin hautausmaalle ostettavista palveluista. Tällaisia palveluja ovat mm. alueiden kunnossapito (talvikunnossapito, hiekoitussepeli ym.), valaistus, jätehuolto ja kasteluvesi. Edellä mainittujen palvelujen ostamiseksi vuodelle 2011 on talousarviossa varattu euroa. Vuosittain tehdään noin arkkuhautausta, joista vanhoihin ns. ainaishautoihin tehdään puolet hautauksista. Uusia luovutettavia hautoja on vuodessa noin 150. Loput hautauksista tehdään aikaisemmin luovutettuihin määräaikaisiin hautoihin. Maksu voidaan periä uusista luovutettavista haudoista ja haudattaessa aikaisemmin luovutettuihin määräaikaisiin hautoihin, joissa joudutaan mahdollisesti jatkamaan hallinta-aikaa koskemattomuusajan verran. Ainaishautoihin haudattaessa hautasijamaksua ei voida periä. Joten edellä mainittujen palvelujen ostamiseen tarvittavan määrärahan kattamiseksi ei tasavertaisen kohtelun vuoksi voitane periä täysimääräisenä uuteen luovutettavaan tai aikaisemmin luovutettuun määräaikaiseen hautaan haudattaessa. Tällä hetkellä peritään kuopiolaiselta, kaksi arkkuhautasijaa käsittävästä haudasta 100 euroa. Ulkopaikkakuntalaisen hinta on 700 euroa. Muissa suurimmissa seurakuntayhtymissä vastaavat maksut vaihtelevat oman kunnan alueella asuvalla euroa/kaksi hautasijaa. Ulkopaikkakuntalaisen hinta on euroa. Kirkkohallituksen vuonna 2005 hautaustoimen maksut yleiskirjeessä hautaamiseen liittyvien palvelujen, kuten haudan avaamisen ja peittämisen maksut voivat olla lähellä omakustannushintaa, kun taas hautapaikkamaksu voi olla (ja sen kuulukin olla, yhteisövero huomioon ottaen) omakustannushintaa alempi. Edellä mainituista syistä on perusteltua, että vuoden 2012 alusta kuopiolaisten hautamaksuja korotetaan 100 eurosta 200 euroon/kaksi arkkuhautasijaa. Hautaoikeuden jatkamisesta perittäisiin 8 euroa/vuosi. Ulkopaikkakuntalaisen maksu säilytettäisiin ennallaan. Lapsen ja uurnahaudan maksut ehdotetaan säilytettävän entisellä tasolla. Hauta- ja hautauspalvelumaksujen hinnoittelussa sovelletaan Järvi- Kuopion seurakunnan alueella olevien vainajien kohdalla kuopiolaisen vainajan mukaista hinnoittelua. Perusteluna on, että Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kunnan alueet ovat Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän toimialueella. Esityslistan liitteessä 3 on ehdotus hautasijamaksuiksi vuodelle Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hautasijamaksujen vahvistamista vuodelle 2012 liitteen 3 mukaisesti.

5 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautamaksujen vahvistamista vuodelle 2012 kiinteistö- ja hautaustoimen esittämällä tavalla. - että hautasijamaksut vuodelle 2012 vahvistetaan liitteen 3 mukaisesti. Hautasijamaksut vuodelle 2012 vahvistettiin liitteen 3 mukaisesti. 74 HAUTOJEN HOITOHINTOJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012 Hautojen hoitohinnat tarkistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Esityslistan liitteessä 3 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintaan esitetään kolmen prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hoitohintojen vahvistamista liitteen 3 mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hautojen hoitohinnat vuodelle 2012 vahvistetaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. - että hautojen hoitohinnat vuodelle 2012 vahvistetaan liitteen 3 mukaisesti Hautojen hoitohinnat vuodelle 2012 vahvistettiin liitteen 3 mukaisesti. 75 HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion. Rahaston tulot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten hoitosopimusten pääoman korkotuloista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuloista. Rahaston pääoma on tällä hetkellä euroa. Rahaston varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja on sijoitettu myös viiteen asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta oli yhteensä euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on noin 8 %. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä.

6 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2012 talousarvioksi on esityslistan liitteenä 4. Menojen suurimman erän muodostavat henkilöstömenot. Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistön käytöstä yhteensä euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen menojen loppusumma on euroa ja arvioidut tulot euroa. Talousarvioehdotus osoittaa euron alijäämää. Alijäämäisyys johtuu henkilöstömenojen, palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden hinnan korotuksista. Palkkamäärärahojen suuri kasvu johtuu siitä, että sinne on lisätty yhden henkilön puolen vuoden palkka hoitosopimushautojen määrän lisäyksen vuoksi. Vuonna 2012 alkavalla hoitokaudella on määräaikaishoitosopimuksia Vuosihoitoja oli vuonna 2011 yhteensä Hoitosopimusten kokonaismäärä vuoden 2012 alussa on noin Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota Johtokunta päätti esittää hautainhoitorahaston talousarvion yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston talousarvion vahvistamista vuodelle 2012 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. - että hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2012 hyväksytään liitteen 4 mukaisesti. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2012 hyväksyttiin. 76 KIINTEISTÖSTRATEGIAN 2011 HYVÄKSYMINEN Seurakuntayhtymän vuosille vahvistetun strategian mukaisesti kiinteistöstrategia on päivitettävä vuosittain. Edellinen tarkistus on yhteisessä kirkkovaltuustossa Yhteinen kirkkovaltuusto totesi kiinteistöstrategiassa syksyllä 2010 esitetyt investoinnit kustannuksiltaan niin suuriksi, ettei niitä ole mahdollista toteuttaa esitetyssä aikataulussa. Tämän vuoksi strategia merkittiin vain tiedoksi yhteisessä kirkkovaltuustossa. Vuoden 2011 kiinteistöstrategian päivittämisessä painotus on edelleen kiinteistöjen realisoinneissa ja investoinneissa. Investoinnit koostuvat pääasiassa peruskorjauskohteista. Uudisrakentamisen tarpeita ei ole lähivuosina. Investointien tarkastelun ajanjaksoksi on otettu 10 vuotta eli vuodet Merkittävin investointi on Alavan kirkon peruskorjaus. Se on aikataulutettu investointisuunnitelmassa vuosille Kiinteistöstrategia sisältää ehdotukset säilytettävistä kiinteistöistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä investoinnit vuosille

7 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Esityslistan liitteenä 5 on ehdotus päivitetyksi kiinteistöstrategiaksi Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli kiinteistöstrategiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sen hyväksymistä esitetyssä muodossa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistöstrategiaa Kirkkoneuvosto päätti pyytää kiinteistöstrategiasta seurakuntaneuvostojen lausunnot. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä 6. Kiinteistöstrategian hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2012 talousarvioehdotuksen käyttötalousosan esitetyssä muodossa. Kirkkoneuvosto hyväksyi myös talousarvion investointiosan mutta päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että merkittävien, yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakuntarakenteeseen Kuopiossa tulevaisuudessa pyritään. Ainoan poikkeuksen tähän muodostaa krematorion laajennus, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2012 ja rahoittaa vieraalla pääomalla. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on esittänyt investointisuunnitelmassa toteutettavaksi yhteensä 11,1 miljoonan euron investoinnit. Tämän suunnitelman toteuttaminen johtaisi erittäin todennäköisesti seurakuntayhtymän kassakriisiin vuonna Suunnittelukaudella on esitetty toteutettavaksi yhteensä 21,4 miljoonan euron investoinnit. Näiden rahoittamiseen on vastaavalla ajanjaksolla käytettävissä vuotuista tulorahoitusta 0,8 miljoonaa euroa ja seurakuntayhtymän 11 miljoonan euron suuruinen kassavaranto. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että ilman investointejakin seurakuntayhtymän talous näyttää muuttuvan alijäämäiseksi jo vuonna Laadituissa arvioissa vuosikate on miinuksella suunnittelukaudella yhteensä 14,8 miljoonaa euroa, ellei toimintakuluja leikata. Vuosikatteen saamiseksi nollaan edellyttäisi siis lähes 15 miljoonan menojen leikkaamista ja talouden tasapainoon pääsemiseksi lähes 30 miljoonan euron leikkauksia aikavälillä Kiinteistöstrategian liitteessä 4 on yhteenveto myytäväksi esitetyistä kiinteistöistä ja niiden tuotoista ja kuluista. Luopumalla kaikista myytäväksi esitetyistä kiinteistöistä on mahdollista saada yhteensä euron säästöt vuositasolla. Luopumalla näistä kiinteistöistä on mahdollista saada 8,3 miljoonan euron säästöt aikavälillä Myytäviksi esitetyistä kiinteistöistä voitaisiin myyntiin laittaa mahdollisimman pian kaikki muut paitsi Särkiniemen seurakuntatalo, Muuruveden seurakuntatalo ja Poukaman leirikeskus. Särkiniemen osalta myyntipäätös voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun tiedetään, onko Alavan kirkon peruskorjaus mahdollista toteuttaa. Muuruveden seurakuntatalon säilyttämistä osittain käytössä puoltaa se, että jos Muuruveden kirkko muutetaan ns. kesäkirkoksi, Muuruvedelle ei jäisi talviajaksi minkäänlaista toiminnallista tilaa, mikäli myös seurakuntatalosta luovutaan. Poukaman säilyttämistä tässä vaiheessa taas puoltaa se, että jos Päivärannan ja Inkilänmäen seu-

8 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ rakuntatiloista luovutaan, voitaisiin Poukama säilyttää ja ohjata sinne Päivärannan ja Inkilänmäen toimintaa. Kuopion kaupunki on ilmoittanut halukkuutensa ostaa Päivärannan seurakuntatilat. Syvänniemen pappilan osalta neuvotellaan sen vuokraamisesta määräajaksi Kuopion kaupungille päiväkotikäyttöön. Tämä ei kuitenkaan estä laittamasta kiinteistöä myyntiin. Penkereen leirikeskuksen osalta on neuvoteltu Kuopion kaupungin kanssa yhteisomistajuudesta tai yhteiskäytöstä. Sopimukseen Penkereen tilojen yhteiskäytöstä ei kuitenkaan ole päästy. Esitetyt kiinteistöjen myynnit voitaisiin toteuttaa sellaisella aikataululla, että niissä kiinteistöissä, joissa on toimintaa, sitä voitaisiin jatkaa kesäkuun 2012 loppuun. Tämä jättäisi seurakunnille aikaa suunnitella toimintojen järjestämistä uudella tavalla syksyn 2012 alusta. Mikäli myytäviksi esitetyistä kiinteistöistä luovutaan lukuun ottamatta Särkinimemeä, Muuruvettä ja Poukamaa saadaan toimintakuluissa vuositasolla aikaan n euron säästö. Talouden tasapainottamiseksi tämä ei vielä riitä. Jatkossa joudutaan tarkastelemaan myös muista kiinteistöistä luopumista.ja henkilöstömäärän vähentämistä aikaisemmin arvioitua enemmän ja nopeammassa aikataulussa. Kiinteistöjen myynnillä on myös mahdollista saada jonkin verran myyntituottoja. Niiden määrää on kuitenkin etukäteen erittäin vaikea ennakoida. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistöstrategiaa Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti poistaa hallintojohtajan ehdotuksesta ponnen, jossa esitettiin, että valmisteltaisiin myös mahdollista Keskusseurakuntatalosta ja Alavan kirkosta luopumista. 1. että kiinteistöstrategia 2011 hyväksytään liitteen 5 mukaisena ja 2. että kiinteistöstrategian liitteessä 4 myytäviksi esitetyt kiinteistöt laitetaan myyntiin lukuun ottamatta Särkiniemen seurakuntataloa, Muuruveden seurakuntataloa ja Poukaman leirikeskusta. Keskustelun aikana Teuvo Mononen ehdotti, että Päivärannan kirkkoa ei laiteta myyntiin. Teuvo Monosen esitystä ei kannatettu. Keskustelun aikana annettiin kaksi kannatettua ponsiehdotusta. Kiinteistöstrategiasta käytiin pitkä keskustelu. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi Matti Jantusen ja Juhani Laurinkarin tekemät ponsiehdotukset. Matti Jantunen esitti ponsiehdotuksessaan, että selvitettäisiin v aikana Keskusseurakuntatalon kohtalo ts. odotettavissa oleva perusremonttitarve ja mahdollisuudet myydä keskusseurakuntatalo sekä korvaavien toimistotilojen saatavuus ja vuokrakustannukset sekä Tuomiokirkkoseurakunnan kokous- ja seurakuntatilojen korvaavat vaihtoehdot tai vuokraus-

9 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ mahdollisuudet. Lisäksi tutkittaisiin Alavan kirkon tontin kehittämismahdollisuudet, rakennusoikeuden saatavuus sekä mahdolliset suojelurajoitukset, tontin muun pinta-alan ja muiden tilojen kuin nykyisen kirkkorakennuksen osalta. Jantusen ponsiehdotus on pöytäkirjan liitteenä 5 A. Juhani Laurinkari esitti ponsiehdotuksessaan, että hyväksyessään kiinteistösuunnitelman mukaan lukien Päivärannan kirkon myynnin, kirkkovaltuusto samalla edellyttää, että seurakuntayhtymässä huolehditaan Puijon seurakunnan Päivärannan alueen toiminnallisten tilojen turvaamisesta asianmukaisesti korvaavilla ratkaisuilla. Lisäksi selvitetään yksityiskohtaisesti myynnistä saatavien tulojen ja vastaavien tilojen vuokraamisesta arvioitujen kulujen välinen suhde. Laurinkarin ponsiehdotus on pöytäkirjan liitteenä 5 B. 77 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen 15. luvun 1. :n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n 3. momentin mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi. Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2012 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten, että henkilöstömenojen on arvioitu vuonna 2012 kasvavan 3 prosentilla vuoden 2011 tasosta. Kiinteistöjen kunnossapito- ja ylläpitomenot on otettu talousarvioon mahdollisimman realistisina. Muiden toimintamenojen osalta kehys on laadittu niin, että se on vuoden 2011 talousarvion tasolla. Lisäksi talousarviossa on tuloutettu kolehtikirjanpidossa olevista seurakuntatyön rahastoista ja muista rahastoista toimintamenojen katteeksi yhteensä euroa. Lisäksi yhteisvastuu keräyksen tuottoja on kirjattu talousarvioon ja kuluja euroa. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa.

10 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella. Talousarvioehdotus on esityslistan liitteenä 7. Vuoden 2012 talousarvion toimintamenojen loppusumma on euroa, mikä on euroa eli 7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2012 yhteensä euroa, mikä on euroa eli 19 prosenttia enemmän kuin vuonna Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on euroa, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä on henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu euroa. Tämä on euroa eli 3,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Verotuloja on vuonna 2012 arvioitu kertyvän yhteensä euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on euroa ja yhteisöverojen euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu kasvavan vuonna prosentilla vuoden 2010 tasosta ja pienenevän 1 prosentilla vuonna Yhteisöveron tuoton on arvioitu kasvavan vuonna ,6 prosenttia ja laskevan vuonna prosentilla. Vuosikate on euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos on miinuksella euroa. Talousarvion 2012 investointiosan loppusummaksi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on esittänyt euroa ja koko suunnittelukauden investointimenojen loppusummaksi euroa. Lisäksi vuosien investointitarpeiksi on arvioitu euroa. Laadittujen ennusteiden mukaan koko suunnittelukaudella investointeihin näyttäisi olevan käytettävissä vain 0,8 miljoonaa euroa vuotuista tulorahoitusta. Vuosikate on positiivinen vain vuonna 2012, jonka jälkeen vuosikate ja koko seurakuntayhtymän talous näyttää kääntyvän alijäämäiseksi. Seurakuntayhtymällä on käyttää investointien rahoitukseen em. 0,8 miljoonan lisäksi n 11 miljoona euron kassavaranto. Investointeja ei myöskään ole mahdollista rahoittaa lainanotolla ilman radikaaleja toimintakulujen leikkauksia. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli talousarviota ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion ja toiminta- ja talosuunnitelman ja päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot. Samalla kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 4, että merkittävien, yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakuntarakenteeseen Kuopiossa tulevaisuudessa pyritään, Ainoan poikkeuksen investointeihin muodostaa krematorion laajennus, jonka kustannusarvio on 1 miljoonaa euroa. Se on tarkoitus toteuttaa vuonna Investointi on tarkoitus rahoittaa vieraalla pääomalla. In-

11 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ vestoinnin on arvioitu maksavan itsensä takaisin lisääntyneinä tuhkausmaksuina kymmenessä vuodessa. Kirkkoneuvoston käsityksen mukaan investointien toteuttaminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla ei ole realistista ja vaarantaa seurakuntayhtymän talouden vakauden sekä johtaa suurella todennäköisyydellä rahoituskriisiin suunnittelukauden lopulla. Investointien rahoitus vieraalla pääomalla ei ole myöskään mahdollista, koska seurakuntayhtymä ei ilman radikaaleja menoleikkauksia kykene tulevina vuosina maksamaan lainan lyhennyksiä ja korkoja.. Seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien lausunnot ovat esityslistan liitteenä 8. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi toistamiseen Käsittelyn yhteydessä tehtiin kannatettu esitys, että yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemmin tekemän päätöksen mukainen euron raja investointien lykkäämisestä jätetään pois ja että investoinnit käynnistetään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla vuoden 2012 talousarvion investointiosan mukaisesti ja että niiden rahoittamiseen otetaan 3 miljoonan euron laina ja loput rahoitetaan omalla rahoituksella. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 8 3 pitää voimassa tekemänsä päätöksen kaikkien yli euron investointien toteuttamisen lykkäämisestä, kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakuntarakenteeseen Kuopiossa tulevaisuudessa pyritään. 1. että vuoden 2012 talousarvio hyväksytään liitteen 7 mukaisena, 2. että merkittävien, yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään lukuun ottamatta krematorion laajennusta, kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakuntarakenteeseen Kuopiossa tulevaisuudessa pyritään, 3. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan osalta lukutason toimintakate, hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkatason toimintakate ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta kustannuspaikkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketason nettomenot ja 4.että toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena. Keskustelun aikana Taina Tammekann esitti, että kirkkoneuvoston ehdotuksen toiseen ponteen tehdään seuraava lisäys: että merkittävien, yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään lukuun ottamatta Alavan kirkon peruskorjausta ja krematorion laajen-

12 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ nusta. Upi Heinonen ja Taisto Toppinen kannattivat Tammakannin tekemää esitystä. Keskustelun aikana Esko Taskinen esitti, että Tuusniemen seurakuntatalon muutoskorjausta ei lykätä vaan muutoskorjaus tehtäisiin suunnitelman mukaisesti vaikka euron investointiraja hyväksyttäisiin. Pasi Pitkänen kannatti Esko Taskisen tekemää esitystä. Keskustelun aikana Tuula Pesonen esitti, että talousarvion henkilöstösuunnitelmassa sivulla 66 mainittu toisen sairaalasielunhoitajan virka täytetään vakinaisesti alkaen eikä määräaikaisesti kuten kirkkoneuvosto ehdottaa. Teuvo Mononen kannatti Tuula Pesosen tekemää esitystä. Puheenjohtaja esitti että tehdyistä poikkeavista esityksistä äänestetään erikseen. Puheenjohtaja ehdotti, että ensin suoritetaan nimenhuutoäänestys Alavan kirkosta siten, että ne, jotka kannattavat Taina Tammekannin tekemää esitystä äänestävät EI ja ne, jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä, äänestävät JAA. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 33 jaa-ääntä ja 12 eiääntä, joten kirkkoneuvoston ehdotus tuli hyväksytyksi. Sen jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat Taskisen tekemää esitystä, äänestävät EI, ja ne, jotka kannattavat kirkkoneuvoston ehdotusta, äänestävät JAA. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 39 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä, joten kirkkoneuvoston ehdotus tuli hyväksytyksi. Sen jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat Tuula Pesosen tekemää esitystä, äänestävä EI, ja ne, jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä, äänestävä JAA. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 ei-ääntä ja 37 jaaääntä, joten kirkkoneuvoston ehdotus tuli hyväksytyksi. Keskustelun aikana Pekka Niiranen esitti, että talousarvion sivulla 32 ja liitteen sivulla 86 esitetyt avustukset lähetysjärjestöille muutetaan niin, että myös SLEY tulisi huomioiduksi avustuksen saajana. Matti Jantunen kannatti Niirasen tekemää esitystä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan kädennostoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat Niirasen tekemää esitystä, äänestävät EI, ja ne, jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä, äänestävä JAA. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 10 jaa-äntä, 32 ei-ääntä ja kaksi tyhjää, joten Niirasen tekemä esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. Lähetysjärjestöjen avustamiseen vuodelle 2012 varattu määräraha jaetaan toteutuneen vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa siten, että myös SLEY tulee huomioiduksi avustuksen saajana.

13 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin muilta osin: 1. että vuoden 2012 talousarvio hyväksytään liitteen 7 mukaisena, 2. että merkittävien, yli euron suuruisten investointien toteuttamista lykätään lukuun ottamatta krematorion laajennusta, kunnes seurakuntayhtymässä on hyväksytty konkreettinen suunnitelma kiinteistöjen realisoimiseksi ja selvitetty millaiseen seurakuntarakenteeseen Kuopiossa tulevaisuudessa pyritään, 3. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan osalta lukutason toimintakate, hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkatason toimintakate ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta kustannuspaikkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketason nettomenot ja 4.että toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena. 78 MAANVUOKRASOPIMUSTEN UUSIMINEN ASUINRAKENNUSTONTEILLE KETTULANLAHDEN JA RAHUSENKANKAAN KAUPUNGINOSISSA Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamien asuntotonttien vuokrasopimukset Kuopion kaupungin Rahusenkankaalla ja Kettulanlahdessa ovat päättymässä vuosien 2012 ja 2013 aikana. Vuonna 2012 erääntyy 22 ja VUONNA vuokrasopimusta. Tonteista 10 sijaitsee Rahusenkankaan alueella ja 20 Kettulanlahden alueella. Ensimmäisten päättyvien tonttien vuokra-aika päättyy Alueille on vahvistettu asemakaava. Kaavamerkinnät ovat seuraavat: AO-30= erillispientalojen korttelialue. AP-11= asuinpientalojen korttelialue AO= erillispientalojen korttelialue AL-22= asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (Kettulanlahdentie 10). Tontit ovat sijainniltaan keskeisellä paikalla ja yhteydet keskustaan ovat hyvät. Alue on pientalovaltaista ja rauhallista omakotialuetta, joten tonttien haluttavuus on hyvä. Tonteista on laadittu arviokirja, jossa on määritelty niiden markkina-arvot.. Arvion on laatinut yleisauktorisoitu (AKA) Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistöarvioija (KHK). Laadittujen selvitysten mukaan alueella on tehty ajalla 1/2007-7/2011 vain kahdeksan rakentamattoman ja asuinkäyttöön tarkoitetun tontin kauppaa. Näistä vain neljää kauppaa on voitu pitää vertailukelpoisina kauppoina. Neljän kaupan toteutuneet hinnat ovat olleet euron välillä. Keskiarvohinta on ollut euroa. Maapohjan mukainen hintataso on ollut 35,62-89,19 euroa/m² välillä.

14 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Keskiarvohinta on ollut 64,91 e/m². Rakennusoikeuden hintataso on ollut 142,35-278,95 euroa/k-m² välillä. Keskiarvohinta on ollut 227 e/k-m². Kuopion kaupungin omistamien tonttien hinnoitteluperusteet ovat olleet vuoden 2011 tasossa samoilla alueilla seuraavat: Rahusenkankaan alueen tontit Kettulanlahden alueen tontit 32,23 e/m² 34,72 e/m² Hinnat korjattuna tuoreimpaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1808: Rahusenkankaan alueen tontit 32,79 e/m² Kettulanlahden alueen tontit 35,33 e/m² AL- kaavamerkinnällä olevien tonttien rakennusoikeuden hinta on ollut Kettulanlahdessa 111,52 e/k-m². Ko. kaavamerkillä on yksi tontti osoitteessa Kettulanlahdentie 10. Vuoden 2012 alun elinkustannusindeksin pistelukua ei tässä vaiheessa tiedetä, joten tonttien neliöhintoja on tästä johtuen pyöristetty ylöspäin lähimpään euroon seuraavasti: Kettulanlahden tonttien hinta 36 e/m² Rahusenkankaan tonttien hinta 33 e/m² ja AL- kaavamerkinnän mukaisen tontin ja 112 e/k-m². Vuokrasopimusta on tarkoituksenmukaista jatkaa viideksikymmeneksi vuodeksi. Vuokrahinta määritetään 4 %:n vuosituotolla ja sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokralaisella annetaan mahdollisuus myös lunastaa tontti määritellyllä hinnalla. Seurakuntayhtymän tonttien hinnoittelussa on noudatettu Kuopion kaupungin hinnoitteluperusteita. Perusteiden yhdenmukaisuus kaupungin perusteiden kanssa antaa tasapuolisen kohtelun vuokralaiselle. Hinnoittelu on vertailukelpoinen ja johdonmukainen kaupungin vuokraamien tonttien kanssa. Esityslistan liitteenä 9 on arviokirja ja luonnos maanvuokrasopimuksesta. Arviokirjassa on taulukko, jossa on tonttien hinnat ja vuosivuokrat vuodelle Vuonna 2013 erääntyvien tonttien vuokrahinnat tarkistetaan elinkustannusindeksillä. Vuokralaisille on järjestetty tiedotustilaisuus tonttien vuokrasopimusten uusimisesta / lunastamisesta Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle asuinrakennustonttien vuokrien tarkistamista esitetyllä tavalla. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. Tässä vaiheessa yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuokrasopimusten hinnat ja yleiset periaatteet. Alistaminen tuo-

15 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ miokapitulille tapahtuu vasta sitten, kun vuokrasopimuksia konkreettisesti solmitaan. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle asuinrakennustonttien vuokrien tarkistamista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. 1. että Kettulanlahden ja Rahusenkankaan asuinrakennustonttien vuosina 2012 ja 2013 erääntyviä vuokrasopimuksia jatketaan 50 vuodeksi liitteenä 9 olevan maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, 2. että vuokrasopimuksen tekohetkellä vuosivuokra on 4 % arviohinnasta ja että se sidotaan elinkustannusindeksiin ja 3. että vuokraoikeuden haltijalla on mahdollisuus lunastaa tontti, 4. että tonttien hinnoittelussa noudatetaan vuoden 2012 aikana liitteen 9 arviokirjan mukaisia hintoja ja 5. että vuonna 2013 erääntyvien vuokrasopimusten tonttien hinnat tarkistetaan elinkustannusindeksillä vuoden 2013 alkupuolella. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 79 MÄÄRÄALAN VUOKRAAMINEN KUOPION LUONNON YSTÄVÄIN YHDISTYS RY:LLE Kuopion tähtitieteellinen seura Saturnus on tehnyt anomuksen n m 2 :n määräalan vuokraamisesta Rytkyn Oinosenmäeltä. Määräala sijaitsee Kuopion Rytkyn kylässä seurakuntayhtymän omistamalla Rytky tilalla Oinosenmäen huipulla. Samalta alueelta on vuokrattu n m 2 :n määräala Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemalle. Kuopion Saturnuksen tarkoituksena on rakentaa määräalalle tähtitorni ja siihen liittyvät tilat yhteensä n. 150 m 2 :n. Esityslistan liitteenä 10 on asiaa koskeva hakemus. Hankesuunnitelma on nähtävänä kokouksessa. Saturnus toimii Kuopion tähtitieteellisen seuran Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:n alajaostona. Saturnuksen tarkoituksena on toimia tähtitieteen harrastajien yhdyssiteenä, edistää ja tukea tähtitieteellistä harrastustoimintaa, tietoutta ja tutkimusta Pohjois-Savon alueella ja pitää yllä yhteyksiä Suomessa ja ulkomailla toimiviin vastaaviin yhdistyksiin. Vuokrasopimus on tarkoituksenmukaista tehdä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:n kanssa, koska se on juridinen henkilö, jollainen tähtitieteellinen seura Saturnus ei ole.

16 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ Saturnuksen toiminta on yleishyödylliseen toimintaan viittaavaa harrastustoimintaa, joka soveltuisi hyvin mm. Rytkyn leirikeskuksen kanssa leirin tutustumiskohteeksi. Maapohja on metsätalousmaata johon on istutettu kuusitaimikko. Taimikon koko on alle 1,3 metriä. Määräalan arvoksi on arvioitu 5000 m 2 :n suuruisena euroa. Vuosivuokraksi on perusteltua määrittää 4% tontin arvosta. Vuokra sopimuksen tekohetkellä on 320 euroa/vuosi ja se on tarkoituksenmukaista sitoa elinkustannusindeksiin. Vuokra-aika tulisi olemaan 30 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan vuokraamista esitetyin ehdoin. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli kymmenen vuotta. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää määräalan vuokraamista Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistykselle kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. 1. että Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry;lle/ Kuopion tähtitieteellinen seura Saturnukselle vuokrataan 30 vuodeksi n m 2 :n suuruinen määräala Rytkyn tilasta Oinosenmäeltä 2. että vuokra-aika on että vuosivuokran suuruus on 320 euroa sidottuna elinkustannusindeksiin ja 4. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 80 MÄÄRÄALAN MYYNTI SUURI-PAPPILAN RN:o 23:108 TILASTA Olli Nykänen on tehnyt ostotarjouksen n m 2 :n suuruisesta määräalasta seurakuntayhtymän omistamasta Kaavin kunnan Kaavin kylässä sijaitsevasta Suuri-Pappila -nimisestä tilasta RN:o Määräala muodostaa asemakaavan mukaisen tontin nro 2 korttelissa 47. Määräalalla ei ole rakennuksia. Kaavamerkintä on AP = asuinpientalojen korttelialue. Rakennusoikeustehokkuus e = 0,2. Rakennusoikeutta yhteensä 480 m 2. Tontin osoite on Kaartotie, Kaavi. Olli Nykäsen tarjous määräalasta on euroa. Määräalasta on arviomiehen laatima arvio. Arvion mukaan markkina-arvoksi on

17 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ määritelty n. 4,2 e/m 2, jonka mukaan määräalan arvo on n euroa. Arvion tarkkuus on n %. Arvioinnin perusteena on käytetty kauppaarvomenetelmää ja vertailuna on käytetty alueella n. kolmen vuoden aikana toteutuneiden tonttikauppojen hintoja. Olli Nykäsen ostotarjous karttaliitteineen on esityslistan liitteenä 11. Nykäsen euron ostotarjous täyttää auktorisoidun kiinteistöarvioijan mukaan käyvän hinnan, joten tarjous voitaneen hyväksyä ja esittää määräala myytäväksi. Arvio on nähtävänä kokouksessa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää määräalan myyntiä Olli Nykäselle kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. 1. että Olli Nykäselle myydään Kaavin kunnan Suuri-Pappila tilasta kiinteistötunnus osoitteessa Kaartotie, Kaavi n m 2 :n suuruinen määräala euron kauppahinnalla, 2. että ostaja vastaa määräalan lohkomiskustannuksista, 3. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 81 LAUSUNNON ANTAMINEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN JA MÄNNISTÖN SEURAKUN- NAN VÄLISEN RAJAN TARKISTAMISESTA Maljalahden rantaan, suurelta osin nykyisen Männistön seurakunnan alueelle, on valmistunut uusi asuntoalue. Itkonniemenkadun varrella oleva uusi kerrostalo on rakennettu nykyisen Tuomikirkkoseurakunnan ja Männistön seurakunnan välisen seurakuntarajan päälle. Seurakuntien välinen raja on siis tällä hetkellä rakennuksen sisällä. Tämän vuoksi rajan sijaintia on syytä muuttaa. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto antoi lausunnon, jonka mukaan raja voitaisiin vetää niin, että koko asuntoalue

18 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ jäisi Männistön seurakunnan alueelle. Lausunnossa todettiin, että alue kyllä jäsentyy luontevasti Tuomiokirkkoseurakuntaan, mutta koska koko seurakuntayhtymää koskeva rakenneselvitys on meneillään, kovin mittavaa rajansiirtoa ei kannattaisi nyt tehdä. Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto kuitenkin toivoi pitämässään kokouksessa, että selvitettäisiin, mikä olisi järkevä linjaus koko uuden asuinalueen siirtämiseksi Tuomiokirkkoseurakuntaan, johon alue luontevasti kuuluisi. Männistön seurakuntaneuvoston lausunnon johdosta Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto muutti kokouksessaan kantaansa ja katsoi, että on ryhdyttävä toimiin Männistön seurakunnan ja Tuomiokirkkoseurakunnan rajan muuttamiseksi niin, että koko valmistuva asuinalue tulee Tuomiokirkkoseurakunnan alueelle. Keskusrekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, kiinteistöassistentti Veli-Matti Partanen ja tuomiorovasti Ilpo Rannankari ovat valmistelleet esityksen seurakuntien väliseksi uudeksi rajaksi: Uusi rajalinja näkyy esityslistan liitteenä 12 olevissa kartoissa. Uusi raja poikkeaa vanhasta Maljalahdella olevan aallonmurtajan itäpuolella. Uusi rajalinja lähtee pohjoiseen kohti Aallonmurtajakatua seuraten olemassa olevien kaavatonttien rajoja Aallonmurtajankadun pohjoisreunaan. Tästä uusi rajalinja kulkee länteen päin Aallonmurtajankadun pohjoisreunassa olevien kiinteistöjen rajoja pitkin aina Aallonmurtajan- ja Sammonkadun risteykseen saakka. Tästä rajalinja siirtyy Sammonkadun pohjoisreunaan kartassa näkyvien rajamerkkien kohdalla. Tästä rajalinja menee yhden kiinteistön rajaa seuraten ensin länsilounaaseen ja sitten pohjoiseen päätyen Itkonniemenkadun eteläreunaan. Tästä rajalinja siirtyy kartassa näkyvän rajamerkin kohdalla koilliseen ja ylittää Itkonniemenkadun mainitun rajamerkin kohdalta. Tässä rajalinja yhtyy liitekartoissa näkyvään kiinteistörajaan. Uusi raja menee tätä kiinteistönrajaa kunnes kiinteistöraja saavuttaa rautatien ratapenkan. Tästä seurakuntien välinen uusi rajalinja menee länteen seuraten olemassa olevia ratapenkan suuntaisia kiinteistörajoja yhtyen entiseen seurakuntarajaan kartassa näkyvässä kohdassa. Uusi rajalinja on määritetty kiinteistöjen rajoja pitkin, jotta raja olisi yksiselitteisesti määritettävissä ja mahdolliset uudet rakennukset eivät voi sijoittua seurakuntarajojen kohdalle. Siirtyvän alueen pinta-ala on 10,1 hehtaaria. Kirkkolain 3 luvun 3 :n mukaan seurakunnan alueen muuttamisesta, seurakunnan jakamisesta alueellisesti tai kielellisellä perusteella, seurakunnan lakkauttamisesta sekä uuden seurakunnan perustamisesta päättää kirkkohallitus. Kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 :n mukaan seurakuntajaon muuttamista koskeva aloite lähetetään tuomiokapitulille. Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähetettävä se tuomiokapitulille oman lausuntonsa ohessa. Männistön seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Molemmat

19 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ seurakuntaneuvostot esittävät seurakuntien välisen rajan tarkistamista edellä esitetyllä tavalla. Seurakuntayhtymän näkökulmasta esitetty rajan tarkistaminen on perusteltua, koska se selkiinnyttää Männistön seurakunnan ja Tuomiokirkkoseurakunnan toiminnallista rajaa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää, että kirkkovaltuusto puoltaa Männistön ja Tuomiokirkkoseurakunnan rajan tarkistamista seurakuntaneuvostojen esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto esittää, 1. että Kuopion Männistön seurakunnan ja Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnan tekemä aloite niiden välisen rajan tarkistamisesta lähetetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille ja 2. että yhteinen kirkkovaltuusto puoltaa seurakuntarajan tarkistamista esitetyllä tavalla. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 82 ULKOILUREITIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue on suunnitellut Puijon ympäri kulkevaa ns. helpon ulkoilureitin rakentamista välille pesäpallostadion Antikkala. Suunniteltu reitti kulkee osaksi Puijon luonnonsuojelualueella ja sen reuna-aluetta myötäillen. Puijon alueella on myös seurakuntayhtymän omistamaa maata. Kaupunkiympäristön palvelualue pyytää lupaa ulkoilureitin rakentamiseen seurakuntayhtymän omistamalle osuudelle. Esityslistan liitteenä 13 on anomus sekä kartta johon on merkitty ulkoilureitin sijainti. Kyseinen ulkoilureittiyhteys on huomioitu keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa sekä Puijon Natura-2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Tarkka ulkoilureitin sijoitus on suunniteltu yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa alueen puusto- ja luonnonkasvillisuus mahdollisimman hyvin säilyttäen. Osa suunnitellusta ulkoilureitistä sijaitsee Kuopion seurakuntayhtymän omistamalla Iso-Pappilan tilalla Ulkoilureitin osuus seurakuntayhtymän omistamalla maalla on 410 jm. Reitin keskimääräinen leveys on noin seitsemän metriä jolta puusto joudutaan poistamaan. Iso-Pappilan tilan kokonaispinta-ala on 154 hehtaaria, josta 103 hehtaaria on rauhoitettu. Ulkoilulain 1 :n mukaan jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa kiinteistölle, on tästä luovutettava alue ulkoilureittinä käytettäväksi. Ulkoilulain mukaan maan käyttöoikeuden luovuttamisesta ulkoilureittiä varten sekä vahingosta tai haitasta, jota

20 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ muutoin aiheutuu alueen omistajalle ulkoilureitin pitämisestä ja käyttämisestä, suoritetaan korvaus. Korvaus suoritetaan kertakaikkisena tai määräaikaisena. Korvausten suorittamisesta määrätään ulkoilureittitoimituksessa. Korvauksen määräämisestä ja suorittamisesta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitetuista korvauksista on säädetty. Kuopion kaupungin maksama kertakaikkinen korvaus ulkoilureitin käyttöalueen luovuttamisesta olisi 150 euroa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta yli 10 vuodeksi päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ulkoilureitin rakentaminen on kaupungin investointi- ja rakentamisohjelmassa alustavasti ajoitettu tulevan vuoden kevättalveen. Asian kiireellisyyden vuoksi on tarkoitus, että yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asiaa pidettävässä kokouksessa. 1. että Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa tehdään toistaiseksi voimassa oleva ulkoilureitin käyttöoikeussopimus Kuopion kaupungin Puijon kylässä Iso-Pappilan tilalla alkaen vuonna 2012 täsmennettynä allekirjoituspäivämäärällä, 2. että ulkoilureitin osuus seurakuntayhtymän omistamalla maalla on noin 410 jm ja keskimääräinen leveys noin seitsemän metriä, 3. että käyttöoikeuden luovuttamisesta suoritetaan seurakuntayhtymälle 150 euron suuruinen kertakorvaus ja 4. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 83 ILMOITUSASIAT Merkittiin tiedoksi seuraavat kokoukset: - Valtuustoseminaari Keskusseurakuntatalolla klo Ruokailu klo alkaen. - Kirkkovaltuuston kokous klo kirkkovaltuuston valmistelutyöryhmän kokoukset ja VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liite :ään 84.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 17.3.2014 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto ASIALISTA: pykälät 21-30 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentti 2016 6. Maksut

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkovaltuusto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkovaltuusto 4/ 32 30 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 10.10.2016 30 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 13/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 13/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.11.2011 klo 16.30 18.00. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/ 42 39 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 21.11.2016 39 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 1 Aika Ti 15.12.2015 klo 18.00 20.13 Paikka Pyhän Johanneksen kirkko, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja Nimenhuudossa

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 5/ 59 54 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 31.10.2016 54 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2017

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2017 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2017 1 Aika Ti 24.10.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 Kirkkoneuvosto 18.11.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 27.11.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 Kirkkoneuvosto 18.11.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 27.11.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 20.50 Paikka Virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Marjut

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 Kirkkoneuvosto 8.11.2011. Aika Maanantai 7.11.2011 klo 18.30 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 Kirkkoneuvosto 8.11.2011. Aika Maanantai 7.11.2011 klo 18.30 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Aika Maanantai 7.11.2011 klo 18.30 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x poissa Raija Häkkinen x varajäsen Jouko Pirkkanen x Reijo Koskinen vpj. x Pentti Marttinen x Sointu Ojonen x Elina

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 9.1.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 1 - Kokouksen avaus 2 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ 1 (6) 28.12. n kokous Aika Torstai 28.12. klo 19.18 20.22 Paikka Pappila, Valtakatu 13, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aika 18.12.2012 klo 18.30-19.01 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aarnio-Närhi Hannele Lindstén Tomi Elo Irmeli Lintumäki Aki Elo Veijo Helenius Mikko, varaj. Hakala

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/ RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 19.00 21.00 Paikka seurakuntakoti Kokoonpano ja läsnäolo Heikkinen Matti jäsen läsnä Heikkinen Mauno jäsen läsnä Juntunen Eino

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 Aika Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 20.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2014. Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2014. Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 27.10.2014 klo 16.30 19.02 Paikka Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 85 Kirkkoneuvosto 8/2010 08.12.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 85 Kirkkoneuvosto 8/2010 08.12.2010 85 83 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 08.12.2010 83 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 9.12.2014 klo 18.00 18.50 Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (5) n kokous Aika maanantai klo 19-20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2016 26.01.2016

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2016 26.01.2016 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 26.01.2016 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aika 13.12.2016 kello 18.30 19.05 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Hakala Pentti Ilmarinen Liisa Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo Pirkko Kuvamo Pirkko Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 68 Kirkkoneuvosto 6/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 68 Kirkkoneuvosto 6/ 68 62 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 28.11.2016 62 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot