Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015"

Transkriptio

1 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt Johtamisen periaatteet LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaation rakenne Toimielinten jäsenten valinta LUKU STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TALOUSOHJAUS Kaupungin strateginen johto Kaupunkistrategia Talousarvio Valtuuston muu päätösvalta LUKU KAUPUNGINHALLITUS Kokoonpano ja toimikausi Kaupunginhallituksen tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät Johtajasopimus Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Esittely Henkilöstöjaosto LUKU LAUTAKUNNAT Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Kaupunkikehityslautakunta Yksityistietoimen toimitusjaosto Rakennuslautakunta Ympäristölautakunta LUKU OPERATIIVINEN ORGANISAATIO Kaupungin operatiivinen johto Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Johtoryhmä Palvelualueen johtajan yleiset tehtävät LUKU KOKOUS- JA HALLINTOMENETTELY Soveltaminen... 16

3 30 Kokousaika ja -paikka Kokouksen koolle kutsuminen ja esityslistan julkaiseminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja viranhaltijan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kaupungin asukkaiden aloitteet Nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen antamisesta päättäminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut LUKU HENKILÖSTÖ Viran perustaminen ja lakkauttaminen Viran ja toimen haettavaksi julistaminen Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat, viranhoidosta pidättäminen, varoituksen antaminen, lomauttaminen sekä palvelussuhteen osa-aikaistaminen ja päättyminen Palkkaus Virkavapaus ja työloma Tehtäväkuvaus, vuosiloma, sivutoimilupa ja -ilmoitus, koulutus Henkilöstön sijoittaminen Ulkomaanmatkat Oikaisuvaatimus henkilöstöasioissa LUKU VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET Voimaantulo... 24

4 HAMINAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt 2 Johtamisen periaatteet Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kaupungin hallinnosta. Tämän säännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisesti. - valtuuston työjärjestys - tarkastussääntö - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - Haminan Vesi liikelaitoksen johtosääntö Lisäksi palvelualueilla noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä toimintasääntöjä, joissa päätösvaltaa on siirretty edelleen alaspäin. Toimintasäännöissä määrätään palvelualueiden johtamisjärjestelmästä sekä viranhaltijoiden päätöksentekovaltuuksista. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. Kaupungin johtamisorganisaatio jakautuu strategiseen (poliittiseen) ja operatiiviseen (ammatilliseen) tasoon. Strategisesta johtamisesta vastaa luottamushenkilöorganisaatio kuten jäljempänä säädetään. Operatiivisen johtamisen vastuu on viranhaltijaorganisaatiolla. 2. LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaation rakenne Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunta ja näiden alaiset toimielimet seuraavasti: - kaupunginvaltuusto (43) 1

5 4 Toimielinten jäsenten valinta - tarkastuslautakunta (7) - kaupunginhallitus (9) - kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto (5) - vesiliikelaitoksen johtokunta (5) - keskusvaalilautakunta (5) - vaalilautakunnat (5) - vaalitoimikunta (3) - sosiaali- ja terveyslautakunta (9) - yksilöjaosto (5) - lasten ja nuorten palveluiden lautakunta (9) - hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (7) - kaupunkikehityslautakunta (9) - yksityistietoimen toimitusjaosto (3) - rakennuslautakunta (7) - ympäristölautakunta (9), joista Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot valitsevat yhteisesti sopimalla 3 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Edellä mainittujen lisäksi valtuuston alaisena toimii valtuustoryhmien neuvottelukunta, jonka tehtävistä säädetään tarkemmin valtuuston työjärjestyksessä. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, lasten ja nuorten lautakunnan, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan, kaupunkikehityslautakunnan, rakennuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja valtuustoryhmien neuvottelukunnan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sekä lautakuntien puheenjohtajien on oltava valtuutettuja lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa. Kaupunginhallitus valitsee jäsenet alaisiinsa jaostoihin, sekä vesiliikelaitoksen johtokunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan. Lautakunta valitsee jäsenet alaisiinsa jaostoihin. 3. LUKU STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TALOUSOHJAUS 5 Kaupungin strateginen johto Kaupungin strategisesta johtamisesta vastaavat kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus. Lautakunnat ja johtokunta valmistelevat ja toteuttavat strategiaa omalla toimialallaan. 2

6 Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa käsittelee tulevaisuuden kehitysarvioihin ja muutostekijöihin liittyviä kysymyksiä. Se toimii strategiavalmistelun apuna ja arvioi strategian ja kaupunkivision toteutumista. 6 Kaupunkistrategia Kaupungin strategiasta päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunkistrategian tarkasteluajanjakso on kaksi valtuustokautta (kahdeksan vuotta). Strategia päivitetään kunkin valtuustokauden alussa ja strategiaa tarkistetaan valtuustokauden aikana tarvittaessa. Kaupunkistrategiassa valtuusto asettaa tavoitteet, toteuttamisohjelmat ja mittarit. Valtuustoryhmät voivat tehdä valtuustokaudeksi strategian toteuttamista tukevan valtuustosopimuksen. 7 Talousarvio Kaupunkistrategiaa toteutetaan vuosittain päätettävän talousarvion kautta. Talousarviossa valtuusto päättää määrärahasta sekä strategiaa toteuttavista toiminnallisista, laadullisista ja määrällisistä tavoitteista. Lautakunnat hyväksyvät alaistaan toimintaa koskevat käyttösuunnitelmat. Konsernipalveluiden sekä elinvoima- ja vetovoimapalveluiden osalta talousarvioesityksestä ja käyttösuunnitelmasta päättää kaupunginhallitus. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. 8 Valtuuston muu päätösvalta Laissa valtuuston tehtäviksi säädettyjen sekä edellä mainittujen tehtävien lisäksi kaupunginvaltuusto päättää seuraavista talouteen liittyvistä asioista: - poistosuunnitelman periaatteista - kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista - lainan ottamista sekä antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista - takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta 3

7 4. LUKU KAUPUNGINHALLITUS 9 Kokoonpano ja toimikausi - antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista - perittävien maksujen yleisistä perusteista - kaupungin yhtiölle ja liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista - kiinteän omaisuuden myynnin ja ostamisen periaatteista - osakeyhtiöiden perustamisesta - osakkeiden ostamista ja myymistä koskevien perusteiden määrittelemisestä. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen sekä toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen toimikausi määritellään kaupunginhallituksen valinnan yhteydessä. 10 Kaupunginhallituksen tehtävät Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupunkikonsernin toimintoja, vastaa strategian valmistelusta, toiminnan tuloksellisuudesta, talouden ohjauksesta, organisaation kehittämisestä, riskien hallinnasta, omistajaohjauksesta, kaupungin omaisuuden hallinnasta sekä valvoo kaupungin yleistä etua. Lisäksi kaupunginhallitus vastaa henkilöstöpolitiikasta, elinkeinovetovoimapalveluista ja seutuyhteistyöstä. 11 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 1. vastaa poliittisesta yhteisöjohtamisesta, yhteydenpidosta kuntalaisiin ja yhteisöihin sekä viestittää kaupungin tavoitteista, 2. vastaa kansallisesta ja kansainvälisestä poliittisesta edunvalvonnasta sekä osallistuu verkosto- ja sidosryhmätyöhön, 4

8 3. johtaa ja kehittää kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimintaa. 12 Johtajasopimus 13 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa sovitaan kaupunginjohtajan tehtävistä ja painopisteistä, toimivaltuuksista, työn edellytyksistä ja arvioinnista, palvelussuhteen ehdoista sekä ongelmatilanteiden ratkaisuista. Johtajasopimus laaditaan ja tarkistetaan kaupunginvaltuuston ja - hallituksen puheenjohtajiston kanssa ja sen työnantajan puolelta hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus päättää 1. kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä, 2. kiinteän omaisuuden vuokraamisesta, 3. irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, luovuttamisesta ja sopimuksista sekä vaihto- omaisuuden enimmäisarvoista, 4. päätösvalta rakennushankkeiden suunnitelmien hyväksymisessä ja toteuttamisessa jaetaan seuraavasti: Hankkeen arvo Hankesuunnitelma Luonnossuunnitelmat ja (alv 0) tai yleissuunnitelma kustannusarvio Yli Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus alle Kaupunkikehitys- Kaupunkikehityslautakunta lautakunta Rakennushankkeen urakoitsijoiden valinnasta päättää kaupunginhallitus hankkeen kokonaiskustannusten ollessa yli euroa (alv 0) ja muulloin kaupunkikehityslautakunta. 5. erillisenä päätöksenä maankäyttö- ja rakennuslain 110 :ssä tarkoitetun alueen nimeämisestä kehittämisalueeksi, 6. maankäyttö- ja rakennuslain 97 :n mukaisen rakentamiskehotuksen antamisesta, 7. asemakaavan ajantasaisuudesta (MRL 60 ) sekä yleiskaavan laatimisesta ja laatimisvaiheen aikaisesta rakennuskiellosta (MRL 36, 38 ), 5

9 8. kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, 9. saatavien poistoista kaupungin tileistä yli euron osalta, 10. selityksen antamisesta kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, 11. vapautuksen myöntämisestä julkis- tai yksityisoikeudellisesta maksusta, 12. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksessa, jossa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi, 13. pitkäaikaisten lainojen ottamisesta, 14. konserniyhtiöiden osakepääoman korotuksista sekä osakaslainojen ja muiden pitkäaikaisten lainojen myöntämisestä konserniyhtiölle, 15. toimikuntien asettamisesta, 16. asuntolainoitettujen hankkeiden valinnasta, 17. vesihuoltolaitosten toiminta-alueista ja kaupungin kehittämissuunnitelmasta, 18. arkistolain mukaisista tehtävistä, 19. It-hankinnoista, kun hankinnan arvo on yli euroa (alv 0), 20. avustusten myöntämisen periaatteista, 21. kaupunginjohtajan sijaisesta, 22. kaupungin viestinnän periaatteista, 23. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta, 24. koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta päättää kaupunginhallitus, jos hakijana on kaupunki. Kaupunginhallitus voi siirtää toimintasäännössä tässä hallintosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen toimielimille tai viranhaltijoille. 14 Esittely Kaupunginhallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä. Kaupunginhallituksen kokouksissa esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. 6

10 Kaupunginjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen asian esittelystä huolehtii kaupunginhallituksen nimeämä sijainen. 15 Henkilöstöjaosto Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto, johon kaupunginhallitus valitsee jäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi. Henkilöstöjaoston tehtävänä on luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden henkilöstöasiat ja henkilöstöpolitiikan koordinointi. Henkilöstöjaosto päättää: 1. virka- ja työehtosopimusten paikallisesta soveltamisesta ja palkkausta koskevien yleisohjeiden antamisesta, 2. harkinnanvaraisista palkan tarkistuksista ja palkkauksen muutoksista, 3. harkinnanvaraisesta palkkauksesta viranhaltijan ja työntekijän virkavapauden ja työloman ajalta, 4. kunnallisen pääsopimuksen 13 :n mukaisista paikallisista virka- ja työehtosopimuksista, 5. sopimusmääräysten tulkinta- ja soveltamiserimielisyyksien ratkaisemisesta kunnallisessa pääsopimuksessa sekä virka- ja työehtosopimuksissa tarkoitetuissa tapauksissa, 6. yhteistoimintalain ja paikallisten yhteistoiminnan menettelyohjeiden soveltamista koskevien tulkintaerimielisyyksien ratkaisemisesta, 7. luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä, 8. työterveyshuoltosopimuksesta. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii henkilöstöpäällikkö. Hänen poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii palvelussuhdeasiantuntija. Palvelualueiden ja liikelaitoksen johtajien sekä henkilöstöpäällikön palkkauksesta päätettäessä esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. 5. LUKU LAUTAKUNNAT 7

11 16 Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Lautakunta ja johtokunta vastaa toimialansa tavoitteiden asettamisesta, toiminta- ja taloussuunnittelusta ja voimavarojen ja organisaation kehittämisestä sekä seuraa ja valvoo toiminnan tavoitteiden toteutumista. Lautakunta ja johtokunta toimialallaan 1. valmistelee asiantuntijalautakuntana kaupunkistrategiaan omaan toimintaansa liittyvät strategiset tavoitteet, 2. vastaa voimavarojen kohdentamisesta ja tavoitteiden asettamisesta alaisilleen tehtäville/prosesseille siten, että lautakunnan toimintaan liittyvät strategiset kokonaistavoitteet saavutetaan kaupungin kokonaisedun mukaisesti, 3. hyväksyy toimintaansa koskeva vuosittainen käyttösuunnitelma ja vastata sen toteutumisesta, 4. päättää alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista, 5. päättää palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista, 6. päättää toimintaansa koskevista sopimuksista, tarveselvityksistä, sekä hanke- ja muista suunnitelmista, 7. päättää avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista, 8. päättää helpotuksen ja vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan julkis- tai yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, 9. päättää saatavien poistamisesta kaupungin tileistä kaupunginhallituksen vahvistamaan enimmäismäärään saakka, 10. päättää rakennushankkeiden toteuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 11. päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista, 12. päättää toimintaansa koskevista asioista, joita ei erityislainsäädännön vuoksi tai muutoin ole mahdollista siirtää viranhaltijan päätettäväksi, 13. päättää toimialaansa liittyvien neuvostojen, neuvottelukuntien ja asukasraatien ja muiden vastaavien nimeämisestä. 8

12 Toimintasäännössä voidaan lautakunnan päätösvaltaa siirtää edelleen viranhaltijalle. 17 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on - huolehtia kaupungin tehtäväksi säädetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä muista kaupunginvaltuuston sille antamista tehtävistä - toimia sosiaalihuoltolain tarkoittamana kunnan monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää sille lainsäädännössä, määräyksissä ja kuntaa sitovissa ohjeissa säädettyä ratkaisuvaltaa - toimia kansanterveyslain mukaisena kansanterveystyön toimeenpanosta vastaavana monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää sille lainsäädännössä, määräyksissä ja kuntaa sitovissa ohjeissa säädettyä ratkaisuvaltaa - vastata terveydenhuoltolain mukaisen terveydenhuollon toteuttamisesta ja sisällöstä - vastata kuntien järjestettäväksi tartuntatautilaissa säädettyjen palvelujen järjestämisestä ja rajoitusmääräysten antamisesta - vastata yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta - vastata ruoka- ja puhtauspalveluista - vastata raittiustyöstä - vastata työllisyysasioista - vastata hyvinvointikertomuksen laadinnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tehtäviensä toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja ohjeista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointipalvelualueen johtaja. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty viranhaltija. 18 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto Yksilöjaoston tehtävänä on ratkaista 9

13 1. sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta sosiaalihuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset ellei tehtävää ole laissa tai tässä hallintosäännössä siirretty viranhaltijalle, 2. lautakunnan puolesta ne asiat, joissa asiakas on halunnut saattaa viranhaltijan tekemän päätöksen lautakunnan käsiteltäväksi. Yksilöjaoston esittelijöinä toimivat tulosaluepäälliköt oman toimialueensa asioissa. Useampaa kuin yhtä tulosaluetta/palveluyksikköä koskevissa asioissa esittelijänä toimii hyvinvointipalvelualueen johtaja. 19 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan tehtävänä on vastata varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista sekä lukiokoulutuksesta ja ammatillisen koulutuksen seurannasta Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää: 1. varhaiskasvatus-, esiopetus- ja opetussuunnitelman sekä hyväksyy niihin perustuvat muut suunnitelmat sekä oppilaitosten opetusohjelmat, 2. oppilaan tai opiskelijan erottamisesta määräajaksi, 3. oppilaan ja opiskelijaksi ottamisen perusteet, 4. esiopetuksen järjestämispaikat ja koulutuksen arvioinnin, 5. oppilaaksiottoalueiden määrittelystä, 6. lasten- ja nuorten palveluiden kuljetusten perusteista. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan esittelijänä toimii opetuspäällikkö. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä palvelualueen johtaja. 20 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan tehtävänä on vastata kirjasto- ja nuorisopalveluista ja kansalaisopistotoiminnasta sekä vastata kumppanuus- ja järjestöyhteistyöstä. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointipalvelupäällikkö. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty viranhaltija. 10

14 21 Kaupunkikehityslautakunta Kaupunkikehityslautakunnan tehtävänä on vastata - asema- ja yleiskaavoituksen valmistelusta - kaupungin maa- ja vesialueista - kartasto- ja mittaustoiminnasta - kiinteistörekisterin pitämisestä - kadunpidosta - jätehuollon järjestämisestä niiltä osin, mitä ei ole siirretty Kymen jätelautakunnan tehtäväksi - viheralueista ja yleisistä alueista - kunnan palvelutuotannon tarvitsemista toimitiloista - yksityistietoimesta - joukkoliikenteen järjestämisestä - kaupungin omasta asuntotoimesta Kaupunkikehityslautakunnan ratkaisuvalta: 1. hyväksyy rakennustöiden hankesuunnitelmat, kun hankkeen arvo on alle hyväksyy luonnossuunnitelmat kustannusarvioineen, kun hankkeen arvo on alle (alv 0) 3. päättää rakennushankkeen urakoitsijoiden valinnasta hankkeen kokonaiskustannusten ollessa alle euroa (alv 0) 4. hyväksyy kunnan kaavoitusohjelman (MRL 36 ) 5. päättää asemakaavan hyväksymisestä ja asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, kun kaavaa ei ole pidettävä vaikutukseltaan merkittävänä 6. päättää yleis- ja asemakaavojen nähtäville asettamisesta 7. asemakaavan ja yleiskaavan toteuttamista varten tarvittavien, alle euron arvoisten alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta 8. päättää kaavan laatimisesta johtuvien toimenpiderajoitusten määräämisestä (MRL 38, 128 ) 9. päättää kiinteistörekisterin pitämisestä asemakaava-alueella, 10. hyväksyy katusuunnitelmat (MRL 85 ) 11. tekee kadunpitopäätöksen ja kadunpidon lopettamispäätöksen (MRL 86 ) 11

15 12. hyväksyy liikenneolojen kehittämistä ja alueellisia järjestelyjä koskevat periaatteet 13. päättää katualueiden korvaamisesta (MRL 105 ) 14. hyväksyy vuotuiset työohjelmat 15. päättää leimikoiden ja puuston myynnistä 16. päättää maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisessa kieltotai rajoitusasiassa annettavasta kunnan lausunnosta 17. päättää tiekuntien hyväksymisestä kunnan avustuksen piiriin 18. päättää tieavustuksien jakamisen periaatteista mm. teiden jakamisesta eri kunnossapitoluokkiin ja eri kunnossapitoluokissa jaettavan yksikköhinnan suuruudesta sekä avustuksien myöntämisestä harkintatapauksissa 19. päättää sille yksityistielaissa määrätyistä muista kuin toimituksessa käsiteltävistä asioista 20. vesilaitosten toiminta-alueen ulkopuolisen haja-asutuksen vesihuollon tukemisesta 21. päättää kiinteän omaisuuden vuokraamisesta satama-alueen maanvuokrasopimuksia lukuun ottamatta. Kaupunkikehityslautakunnan esittelijänä toimii kehityspäällikkö. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijainen. 22 Yksityistietoimen toimitusjaosto 23 Rakennuslautakunta Yksityistietoimen toimitusjaosto päättää yksityistielain mukaisista toimituksessa käsiteltäväksi määrätyistä asioista. Esittelijänä toimitusjaostossa toimii kaupungininsinööri. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijainen. Rakennuslautakunnan tehtävänä on: - valvoa kaavojen noudattamista, - huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, - osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa, - huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä 12

16 ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennuslautakunnan ratkaisuvalta: 1. päättää rakentamiseen liittyvistä luvista lukuun ottamatta viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan kuuluvia lupia, 2. päättää rakentamiseen liittyvistä poikkeamislupa-asioista (MRL 171 ), 3. antaa lausunnot ELY-keskuksen ratkaisuvallassa olevista poikkeusluvista (MRL 173 ), 4. päättää rakennuksen purkamisluvista Linnoituksen kaupunginosassa, 5. valvoo, että kadun ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään. Rakennuslautakunnan esittelijänä toimii johtava rakennustarkastaja. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijainen. 24 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan tehtävänä on toimia Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kuntien ympäristönsuojelua koskevissa asioissa 1) kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena 2) ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena 3) vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua koskevissa asioissa 1) terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena 2) kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena 3) vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena 4) kunnan elintarvikevalvonnan valvontaviranomaisena 5) lääkelain mukaisena kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena Ympäristölautakunta hoitaa tupakoinnin rajoittamiseksi annetussa laissa ja eläinlääkintähuoltolaissa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät. Ympäristölautakunta päättää 13

17 1. tehtäväaluettaan koskevissa erityislainsäädännöissä määrätyistä asioista, 2. luonnonsuojelulain mukaisten luonnonmuistomerkkien rauhoituksista ja rauhoitusten lakkauttamisista, 3. maa-aineslain mukaisista luvista. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpäällikkö. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijainen. 6. LUKU OPERATIIVINEN ORGANISAATIO 25 Kaupungin operatiivinen johto Kaupungin operatiivista toimintaa johtaa kaupunginjohtaja ja kaupungin johtoryhmä. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii kaupunginhallituksen nimeämä viranhaltija ja henkilöstöhallinnollisena esimiehenä kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Operatiivista toimintaa varten kaupungin organisaatio jakautuu palvelualueisiin seuraavasti: 1) Konsernipalvelut 2) Hyvinvointipalvelut 3) Kaupunkikehityspalvelut Palvelualuetta johtaa palvelualueen johtaja. 26 Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sekä tässä ja muussa säännössä määrätty: - johtaa, valvoa ja kehittää kaupungin hallintoa ja taloutta - johtaa kaupungin strategiatyön valmistelua ja täytäntöönpanoa - huolehtia kaupungin edustuksen järjestämisestä - vastata kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä - vastata omistaja- ja konserniohjauksesta - vastata kaupungin edunvalvonnasta Kaupunginjohtaja päättää 1. päättää palvelualueita koskevista hankintarajoista, 14

18 2. kaupungin saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttamisesta lukuun ottamatta aravalainoja, 3. sovinnon tekemisestä tai saamisesta luopumisesta (akordi), 4. sisäisen tarkastuksen organisoinnista sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeesta ja vuosisuunnitelmasta, 5. kaupungin edustustilaisuuksista, 6. arvonimi- ja kunniamerkkiesitysten tekemisestä, 7. työryhmien asettamisesta, 8. yli 6 kk kestävien virkojen tai toimien täyttöluvista palvelualueen johtajan esityksestä, 9. palvelualueen johtajien sijaisesta viranhaltijan ollessa poissa tai esteellinen, 10. puhelinedusta. Kaupunginjohtaja voi siirtää tässä hallintosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 27 Johtoryhmä 28 Palvelualueen johtajan yleiset tehtävät Kaupungin johtoryhmä käsittelee kaupungin toiminnan yleisiä linjauksia ja sovittaa yhteen eri palvelualueiden ja kaupungin muiden yksiköiden tavoitteet siten, että niiden toiminta tukee kaupunkistrategiaa ja koko kaupungin etua. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja nimeää johtoryhmän jäsenet. Palvelualueen johtajan tehtävänä on palvelualueen toiminnan, talouden ja henkilöstön johtaminen sen perustehtävän mukaisesti ja määritellyn tehtäväalan puitteissa. Palvelualueen johtaja: 1. päättää niistä palvelualueelle kuuluvista asioista, joita ei toimintasäännöllä tai muutoin ole määrätty muun viranhaltijan päätettäväksi, 2. valmistelee palvelualueensa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja vastaa niiden saavuttamisesta, 15

19 3. kehittää palvelualueensa toimintaprosesseja ja organisaatiota, 4. ratkaisee esimiehenä suoria alaisiaan koskevat henkilöstöasiat, 5. päättää vuosittain henkilöistä, joilla on oikeus hankintarajan sisällä tilata palveluja ja tavaroita sekä hyväksyä laskut, 6. päättää poistonalaisen käyttöomaisuuden myynnistä rakennuksia lukuun ottamatta, 7. hallinnassaan olevien tilojen luovuttamisesta, nimistä ja tilojen vuokraamisesta sekä käyttösäännöistä, 8. kohtuullistamisen ja vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan julkis- tai yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, 9. saatavien poistosta kaupungin tileistä 5000 euroon saakka, 10. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä kaupungin varoista vastuuvakuutuksen omavastuuosuuden alittavalta osin. Palvelualueen johtaja voi siirtää päätösvaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 7. LUKU KOKOUS- JA HALLINTOMENETTELY 29 Soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 30 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 31 Kokouksen koolle kutsuminen ja esityslistan julkaiseminen 16

20 Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista on lähetettävä ensisijaisesti sähköisessä muodossa vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouksen esityslista on julkaistava kaupungin Internet-sivuilla vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, ellei toimielimen esittelijä erityisestä syystä toisin päätä. 32 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissaolleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 33 Varajäsenen kutsuminen 34 Kokouksen pitäminen 35 Kokouksen johtaminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asia käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja varoituksen annettuaan saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 17

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. L U K U Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.1.2013 33. Voimaantulo: 1.2.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos KOKEMÄEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään Parkanon kaupungin hallinnosta.

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä.

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä. Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) työjärjestys sen toimintakaudella ennen väliaikaista valmistelutoimielintä koskevan lainsäädännön vahvistamista TAUSTAA Etelä-Pohjanmaan sote-

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Kuopion kaupunki Hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot