Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015"

Transkriptio

1 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt Johtamisen periaatteet LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaation rakenne Toimielinten jäsenten valinta LUKU STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TALOUSOHJAUS Kaupungin strateginen johto Kaupunkistrategia Talousarvio Valtuuston muu päätösvalta LUKU KAUPUNGINHALLITUS Kokoonpano ja toimikausi Kaupunginhallituksen tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät Johtajasopimus Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Esittely Henkilöstöjaosto LUKU LAUTAKUNNAT Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Kaupunkikehityslautakunta Yksityistietoimen toimitusjaosto Rakennuslautakunta Ympäristölautakunta LUKU OPERATIIVINEN ORGANISAATIO Kaupungin operatiivinen johto Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Johtoryhmä Palvelualueen johtajan yleiset tehtävät LUKU KOKOUS- JA HALLINTOMENETTELY Soveltaminen... 16

3 30 Kokousaika ja -paikka Kokouksen koolle kutsuminen ja esityslistan julkaiseminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja viranhaltijan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kaupungin asukkaiden aloitteet Nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen antamisesta päättäminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut LUKU HENKILÖSTÖ Viran perustaminen ja lakkauttaminen Viran ja toimen haettavaksi julistaminen Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat, viranhoidosta pidättäminen, varoituksen antaminen, lomauttaminen sekä palvelussuhteen osa-aikaistaminen ja päättyminen Palkkaus Virkavapaus ja työloma Tehtäväkuvaus, vuosiloma, sivutoimilupa ja -ilmoitus, koulutus Henkilöstön sijoittaminen Ulkomaanmatkat Oikaisuvaatimus henkilöstöasioissa LUKU VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET Voimaantulo... 24

4 HAMINAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt 2 Johtamisen periaatteet Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kaupungin hallinnosta. Tämän säännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisesti. - valtuuston työjärjestys - tarkastussääntö - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - Haminan Vesi liikelaitoksen johtosääntö Lisäksi palvelualueilla noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä toimintasääntöjä, joissa päätösvaltaa on siirretty edelleen alaspäin. Toimintasäännöissä määrätään palvelualueiden johtamisjärjestelmästä sekä viranhaltijoiden päätöksentekovaltuuksista. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. Kaupungin johtamisorganisaatio jakautuu strategiseen (poliittiseen) ja operatiiviseen (ammatilliseen) tasoon. Strategisesta johtamisesta vastaa luottamushenkilöorganisaatio kuten jäljempänä säädetään. Operatiivisen johtamisen vastuu on viranhaltijaorganisaatiolla. 2. LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaation rakenne Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunta ja näiden alaiset toimielimet seuraavasti: - kaupunginvaltuusto (43) 1

5 4 Toimielinten jäsenten valinta - tarkastuslautakunta (7) - kaupunginhallitus (9) - kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto (5) - vesiliikelaitoksen johtokunta (5) - keskusvaalilautakunta (5) - vaalilautakunnat (5) - vaalitoimikunta (3) - sosiaali- ja terveyslautakunta (9) - yksilöjaosto (5) - lasten ja nuorten palveluiden lautakunta (9) - hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (7) - kaupunkikehityslautakunta (9) - yksityistietoimen toimitusjaosto (3) - rakennuslautakunta (7) - ympäristölautakunta (9), joista Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot valitsevat yhteisesti sopimalla 3 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Edellä mainittujen lisäksi valtuuston alaisena toimii valtuustoryhmien neuvottelukunta, jonka tehtävistä säädetään tarkemmin valtuuston työjärjestyksessä. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, lasten ja nuorten lautakunnan, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan, kaupunkikehityslautakunnan, rakennuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja valtuustoryhmien neuvottelukunnan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sekä lautakuntien puheenjohtajien on oltava valtuutettuja lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa. Kaupunginhallitus valitsee jäsenet alaisiinsa jaostoihin, sekä vesiliikelaitoksen johtokunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan. Lautakunta valitsee jäsenet alaisiinsa jaostoihin. 3. LUKU STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TALOUSOHJAUS 5 Kaupungin strateginen johto Kaupungin strategisesta johtamisesta vastaavat kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus. Lautakunnat ja johtokunta valmistelevat ja toteuttavat strategiaa omalla toimialallaan. 2

6 Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa käsittelee tulevaisuuden kehitysarvioihin ja muutostekijöihin liittyviä kysymyksiä. Se toimii strategiavalmistelun apuna ja arvioi strategian ja kaupunkivision toteutumista. 6 Kaupunkistrategia Kaupungin strategiasta päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunkistrategian tarkasteluajanjakso on kaksi valtuustokautta (kahdeksan vuotta). Strategia päivitetään kunkin valtuustokauden alussa ja strategiaa tarkistetaan valtuustokauden aikana tarvittaessa. Kaupunkistrategiassa valtuusto asettaa tavoitteet, toteuttamisohjelmat ja mittarit. Valtuustoryhmät voivat tehdä valtuustokaudeksi strategian toteuttamista tukevan valtuustosopimuksen. 7 Talousarvio Kaupunkistrategiaa toteutetaan vuosittain päätettävän talousarvion kautta. Talousarviossa valtuusto päättää määrärahasta sekä strategiaa toteuttavista toiminnallisista, laadullisista ja määrällisistä tavoitteista. Lautakunnat hyväksyvät alaistaan toimintaa koskevat käyttösuunnitelmat. Konsernipalveluiden sekä elinvoima- ja vetovoimapalveluiden osalta talousarvioesityksestä ja käyttösuunnitelmasta päättää kaupunginhallitus. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. 8 Valtuuston muu päätösvalta Laissa valtuuston tehtäviksi säädettyjen sekä edellä mainittujen tehtävien lisäksi kaupunginvaltuusto päättää seuraavista talouteen liittyvistä asioista: - poistosuunnitelman periaatteista - kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista - lainan ottamista sekä antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista - takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta 3

7 4. LUKU KAUPUNGINHALLITUS 9 Kokoonpano ja toimikausi - antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista - perittävien maksujen yleisistä perusteista - kaupungin yhtiölle ja liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista - kiinteän omaisuuden myynnin ja ostamisen periaatteista - osakeyhtiöiden perustamisesta - osakkeiden ostamista ja myymistä koskevien perusteiden määrittelemisestä. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen sekä toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen toimikausi määritellään kaupunginhallituksen valinnan yhteydessä. 10 Kaupunginhallituksen tehtävät Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupunkikonsernin toimintoja, vastaa strategian valmistelusta, toiminnan tuloksellisuudesta, talouden ohjauksesta, organisaation kehittämisestä, riskien hallinnasta, omistajaohjauksesta, kaupungin omaisuuden hallinnasta sekä valvoo kaupungin yleistä etua. Lisäksi kaupunginhallitus vastaa henkilöstöpolitiikasta, elinkeinovetovoimapalveluista ja seutuyhteistyöstä. 11 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 1. vastaa poliittisesta yhteisöjohtamisesta, yhteydenpidosta kuntalaisiin ja yhteisöihin sekä viestittää kaupungin tavoitteista, 2. vastaa kansallisesta ja kansainvälisestä poliittisesta edunvalvonnasta sekä osallistuu verkosto- ja sidosryhmätyöhön, 4

8 3. johtaa ja kehittää kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimintaa. 12 Johtajasopimus 13 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa sovitaan kaupunginjohtajan tehtävistä ja painopisteistä, toimivaltuuksista, työn edellytyksistä ja arvioinnista, palvelussuhteen ehdoista sekä ongelmatilanteiden ratkaisuista. Johtajasopimus laaditaan ja tarkistetaan kaupunginvaltuuston ja - hallituksen puheenjohtajiston kanssa ja sen työnantajan puolelta hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus päättää 1. kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä, 2. kiinteän omaisuuden vuokraamisesta, 3. irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, luovuttamisesta ja sopimuksista sekä vaihto- omaisuuden enimmäisarvoista, 4. päätösvalta rakennushankkeiden suunnitelmien hyväksymisessä ja toteuttamisessa jaetaan seuraavasti: Hankkeen arvo Hankesuunnitelma Luonnossuunnitelmat ja (alv 0) tai yleissuunnitelma kustannusarvio Yli Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus alle Kaupunkikehitys- Kaupunkikehityslautakunta lautakunta Rakennushankkeen urakoitsijoiden valinnasta päättää kaupunginhallitus hankkeen kokonaiskustannusten ollessa yli euroa (alv 0) ja muulloin kaupunkikehityslautakunta. 5. erillisenä päätöksenä maankäyttö- ja rakennuslain 110 :ssä tarkoitetun alueen nimeämisestä kehittämisalueeksi, 6. maankäyttö- ja rakennuslain 97 :n mukaisen rakentamiskehotuksen antamisesta, 7. asemakaavan ajantasaisuudesta (MRL 60 ) sekä yleiskaavan laatimisesta ja laatimisvaiheen aikaisesta rakennuskiellosta (MRL 36, 38 ), 5

9 8. kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, 9. saatavien poistoista kaupungin tileistä yli euron osalta, 10. selityksen antamisesta kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, 11. vapautuksen myöntämisestä julkis- tai yksityisoikeudellisesta maksusta, 12. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksessa, jossa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi, 13. pitkäaikaisten lainojen ottamisesta, 14. konserniyhtiöiden osakepääoman korotuksista sekä osakaslainojen ja muiden pitkäaikaisten lainojen myöntämisestä konserniyhtiölle, 15. toimikuntien asettamisesta, 16. asuntolainoitettujen hankkeiden valinnasta, 17. vesihuoltolaitosten toiminta-alueista ja kaupungin kehittämissuunnitelmasta, 18. arkistolain mukaisista tehtävistä, 19. It-hankinnoista, kun hankinnan arvo on yli euroa (alv 0), 20. avustusten myöntämisen periaatteista, 21. kaupunginjohtajan sijaisesta, 22. kaupungin viestinnän periaatteista, 23. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta, 24. koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta päättää kaupunginhallitus, jos hakijana on kaupunki. Kaupunginhallitus voi siirtää toimintasäännössä tässä hallintosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen toimielimille tai viranhaltijoille. 14 Esittely Kaupunginhallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä. Kaupunginhallituksen kokouksissa esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. 6

10 Kaupunginjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen asian esittelystä huolehtii kaupunginhallituksen nimeämä sijainen. 15 Henkilöstöjaosto Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto, johon kaupunginhallitus valitsee jäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi. Henkilöstöjaoston tehtävänä on luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden henkilöstöasiat ja henkilöstöpolitiikan koordinointi. Henkilöstöjaosto päättää: 1. virka- ja työehtosopimusten paikallisesta soveltamisesta ja palkkausta koskevien yleisohjeiden antamisesta, 2. harkinnanvaraisista palkan tarkistuksista ja palkkauksen muutoksista, 3. harkinnanvaraisesta palkkauksesta viranhaltijan ja työntekijän virkavapauden ja työloman ajalta, 4. kunnallisen pääsopimuksen 13 :n mukaisista paikallisista virka- ja työehtosopimuksista, 5. sopimusmääräysten tulkinta- ja soveltamiserimielisyyksien ratkaisemisesta kunnallisessa pääsopimuksessa sekä virka- ja työehtosopimuksissa tarkoitetuissa tapauksissa, 6. yhteistoimintalain ja paikallisten yhteistoiminnan menettelyohjeiden soveltamista koskevien tulkintaerimielisyyksien ratkaisemisesta, 7. luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä, 8. työterveyshuoltosopimuksesta. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii henkilöstöpäällikkö. Hänen poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii palvelussuhdeasiantuntija. Palvelualueiden ja liikelaitoksen johtajien sekä henkilöstöpäällikön palkkauksesta päätettäessä esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. 5. LUKU LAUTAKUNNAT 7

11 16 Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Lautakunta ja johtokunta vastaa toimialansa tavoitteiden asettamisesta, toiminta- ja taloussuunnittelusta ja voimavarojen ja organisaation kehittämisestä sekä seuraa ja valvoo toiminnan tavoitteiden toteutumista. Lautakunta ja johtokunta toimialallaan 1. valmistelee asiantuntijalautakuntana kaupunkistrategiaan omaan toimintaansa liittyvät strategiset tavoitteet, 2. vastaa voimavarojen kohdentamisesta ja tavoitteiden asettamisesta alaisilleen tehtäville/prosesseille siten, että lautakunnan toimintaan liittyvät strategiset kokonaistavoitteet saavutetaan kaupungin kokonaisedun mukaisesti, 3. hyväksyy toimintaansa koskeva vuosittainen käyttösuunnitelma ja vastata sen toteutumisesta, 4. päättää alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista, 5. päättää palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista, 6. päättää toimintaansa koskevista sopimuksista, tarveselvityksistä, sekä hanke- ja muista suunnitelmista, 7. päättää avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista, 8. päättää helpotuksen ja vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan julkis- tai yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, 9. päättää saatavien poistamisesta kaupungin tileistä kaupunginhallituksen vahvistamaan enimmäismäärään saakka, 10. päättää rakennushankkeiden toteuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 11. päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista, 12. päättää toimintaansa koskevista asioista, joita ei erityislainsäädännön vuoksi tai muutoin ole mahdollista siirtää viranhaltijan päätettäväksi, 13. päättää toimialaansa liittyvien neuvostojen, neuvottelukuntien ja asukasraatien ja muiden vastaavien nimeämisestä. 8

12 Toimintasäännössä voidaan lautakunnan päätösvaltaa siirtää edelleen viranhaltijalle. 17 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on - huolehtia kaupungin tehtäväksi säädetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä muista kaupunginvaltuuston sille antamista tehtävistä - toimia sosiaalihuoltolain tarkoittamana kunnan monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää sille lainsäädännössä, määräyksissä ja kuntaa sitovissa ohjeissa säädettyä ratkaisuvaltaa - toimia kansanterveyslain mukaisena kansanterveystyön toimeenpanosta vastaavana monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää sille lainsäädännössä, määräyksissä ja kuntaa sitovissa ohjeissa säädettyä ratkaisuvaltaa - vastata terveydenhuoltolain mukaisen terveydenhuollon toteuttamisesta ja sisällöstä - vastata kuntien järjestettäväksi tartuntatautilaissa säädettyjen palvelujen järjestämisestä ja rajoitusmääräysten antamisesta - vastata yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta - vastata ruoka- ja puhtauspalveluista - vastata raittiustyöstä - vastata työllisyysasioista - vastata hyvinvointikertomuksen laadinnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tehtäviensä toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja ohjeista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointipalvelualueen johtaja. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty viranhaltija. 18 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto Yksilöjaoston tehtävänä on ratkaista 9

13 1. sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta sosiaalihuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset ellei tehtävää ole laissa tai tässä hallintosäännössä siirretty viranhaltijalle, 2. lautakunnan puolesta ne asiat, joissa asiakas on halunnut saattaa viranhaltijan tekemän päätöksen lautakunnan käsiteltäväksi. Yksilöjaoston esittelijöinä toimivat tulosaluepäälliköt oman toimialueensa asioissa. Useampaa kuin yhtä tulosaluetta/palveluyksikköä koskevissa asioissa esittelijänä toimii hyvinvointipalvelualueen johtaja. 19 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan tehtävänä on vastata varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista sekä lukiokoulutuksesta ja ammatillisen koulutuksen seurannasta Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää: 1. varhaiskasvatus-, esiopetus- ja opetussuunnitelman sekä hyväksyy niihin perustuvat muut suunnitelmat sekä oppilaitosten opetusohjelmat, 2. oppilaan tai opiskelijan erottamisesta määräajaksi, 3. oppilaan ja opiskelijaksi ottamisen perusteet, 4. esiopetuksen järjestämispaikat ja koulutuksen arvioinnin, 5. oppilaaksiottoalueiden määrittelystä, 6. lasten- ja nuorten palveluiden kuljetusten perusteista. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan esittelijänä toimii opetuspäällikkö. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä palvelualueen johtaja. 20 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan tehtävänä on vastata kirjasto- ja nuorisopalveluista ja kansalaisopistotoiminnasta sekä vastata kumppanuus- ja järjestöyhteistyöstä. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointipalvelupäällikkö. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty viranhaltija. 10

14 21 Kaupunkikehityslautakunta Kaupunkikehityslautakunnan tehtävänä on vastata - asema- ja yleiskaavoituksen valmistelusta - kaupungin maa- ja vesialueista - kartasto- ja mittaustoiminnasta - kiinteistörekisterin pitämisestä - kadunpidosta - jätehuollon järjestämisestä niiltä osin, mitä ei ole siirretty Kymen jätelautakunnan tehtäväksi - viheralueista ja yleisistä alueista - kunnan palvelutuotannon tarvitsemista toimitiloista - yksityistietoimesta - joukkoliikenteen järjestämisestä - kaupungin omasta asuntotoimesta Kaupunkikehityslautakunnan ratkaisuvalta: 1. hyväksyy rakennustöiden hankesuunnitelmat, kun hankkeen arvo on alle hyväksyy luonnossuunnitelmat kustannusarvioineen, kun hankkeen arvo on alle (alv 0) 3. päättää rakennushankkeen urakoitsijoiden valinnasta hankkeen kokonaiskustannusten ollessa alle euroa (alv 0) 4. hyväksyy kunnan kaavoitusohjelman (MRL 36 ) 5. päättää asemakaavan hyväksymisestä ja asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, kun kaavaa ei ole pidettävä vaikutukseltaan merkittävänä 6. päättää yleis- ja asemakaavojen nähtäville asettamisesta 7. asemakaavan ja yleiskaavan toteuttamista varten tarvittavien, alle euron arvoisten alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta 8. päättää kaavan laatimisesta johtuvien toimenpiderajoitusten määräämisestä (MRL 38, 128 ) 9. päättää kiinteistörekisterin pitämisestä asemakaava-alueella, 10. hyväksyy katusuunnitelmat (MRL 85 ) 11. tekee kadunpitopäätöksen ja kadunpidon lopettamispäätöksen (MRL 86 ) 11

15 12. hyväksyy liikenneolojen kehittämistä ja alueellisia järjestelyjä koskevat periaatteet 13. päättää katualueiden korvaamisesta (MRL 105 ) 14. hyväksyy vuotuiset työohjelmat 15. päättää leimikoiden ja puuston myynnistä 16. päättää maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisessa kieltotai rajoitusasiassa annettavasta kunnan lausunnosta 17. päättää tiekuntien hyväksymisestä kunnan avustuksen piiriin 18. päättää tieavustuksien jakamisen periaatteista mm. teiden jakamisesta eri kunnossapitoluokkiin ja eri kunnossapitoluokissa jaettavan yksikköhinnan suuruudesta sekä avustuksien myöntämisestä harkintatapauksissa 19. päättää sille yksityistielaissa määrätyistä muista kuin toimituksessa käsiteltävistä asioista 20. vesilaitosten toiminta-alueen ulkopuolisen haja-asutuksen vesihuollon tukemisesta 21. päättää kiinteän omaisuuden vuokraamisesta satama-alueen maanvuokrasopimuksia lukuun ottamatta. Kaupunkikehityslautakunnan esittelijänä toimii kehityspäällikkö. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijainen. 22 Yksityistietoimen toimitusjaosto 23 Rakennuslautakunta Yksityistietoimen toimitusjaosto päättää yksityistielain mukaisista toimituksessa käsiteltäväksi määrätyistä asioista. Esittelijänä toimitusjaostossa toimii kaupungininsinööri. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijainen. Rakennuslautakunnan tehtävänä on: - valvoa kaavojen noudattamista, - huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, - osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa, - huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä 12

16 ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennuslautakunnan ratkaisuvalta: 1. päättää rakentamiseen liittyvistä luvista lukuun ottamatta viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan kuuluvia lupia, 2. päättää rakentamiseen liittyvistä poikkeamislupa-asioista (MRL 171 ), 3. antaa lausunnot ELY-keskuksen ratkaisuvallassa olevista poikkeusluvista (MRL 173 ), 4. päättää rakennuksen purkamisluvista Linnoituksen kaupunginosassa, 5. valvoo, että kadun ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään. Rakennuslautakunnan esittelijänä toimii johtava rakennustarkastaja. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijainen. 24 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan tehtävänä on toimia Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kuntien ympäristönsuojelua koskevissa asioissa 1) kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena 2) ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena 3) vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua koskevissa asioissa 1) terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena 2) kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena 3) vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena 4) kunnan elintarvikevalvonnan valvontaviranomaisena 5) lääkelain mukaisena kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena Ympäristölautakunta hoitaa tupakoinnin rajoittamiseksi annetussa laissa ja eläinlääkintähuoltolaissa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät. Ympäristölautakunta päättää 13

17 1. tehtäväaluettaan koskevissa erityislainsäädännöissä määrätyistä asioista, 2. luonnonsuojelulain mukaisten luonnonmuistomerkkien rauhoituksista ja rauhoitusten lakkauttamisista, 3. maa-aineslain mukaisista luvista. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpäällikkö. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijainen. 6. LUKU OPERATIIVINEN ORGANISAATIO 25 Kaupungin operatiivinen johto Kaupungin operatiivista toimintaa johtaa kaupunginjohtaja ja kaupungin johtoryhmä. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii kaupunginhallituksen nimeämä viranhaltija ja henkilöstöhallinnollisena esimiehenä kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Operatiivista toimintaa varten kaupungin organisaatio jakautuu palvelualueisiin seuraavasti: 1) Konsernipalvelut 2) Hyvinvointipalvelut 3) Kaupunkikehityspalvelut Palvelualuetta johtaa palvelualueen johtaja. 26 Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sekä tässä ja muussa säännössä määrätty: - johtaa, valvoa ja kehittää kaupungin hallintoa ja taloutta - johtaa kaupungin strategiatyön valmistelua ja täytäntöönpanoa - huolehtia kaupungin edustuksen järjestämisestä - vastata kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä - vastata omistaja- ja konserniohjauksesta - vastata kaupungin edunvalvonnasta Kaupunginjohtaja päättää 1. päättää palvelualueita koskevista hankintarajoista, 14

18 2. kaupungin saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttamisesta lukuun ottamatta aravalainoja, 3. sovinnon tekemisestä tai saamisesta luopumisesta (akordi), 4. sisäisen tarkastuksen organisoinnista sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeesta ja vuosisuunnitelmasta, 5. kaupungin edustustilaisuuksista, 6. arvonimi- ja kunniamerkkiesitysten tekemisestä, 7. työryhmien asettamisesta, 8. yli 6 kk kestävien virkojen tai toimien täyttöluvista palvelualueen johtajan esityksestä, 9. palvelualueen johtajien sijaisesta viranhaltijan ollessa poissa tai esteellinen, 10. puhelinedusta. Kaupunginjohtaja voi siirtää tässä hallintosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 27 Johtoryhmä 28 Palvelualueen johtajan yleiset tehtävät Kaupungin johtoryhmä käsittelee kaupungin toiminnan yleisiä linjauksia ja sovittaa yhteen eri palvelualueiden ja kaupungin muiden yksiköiden tavoitteet siten, että niiden toiminta tukee kaupunkistrategiaa ja koko kaupungin etua. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja nimeää johtoryhmän jäsenet. Palvelualueen johtajan tehtävänä on palvelualueen toiminnan, talouden ja henkilöstön johtaminen sen perustehtävän mukaisesti ja määritellyn tehtäväalan puitteissa. Palvelualueen johtaja: 1. päättää niistä palvelualueelle kuuluvista asioista, joita ei toimintasäännöllä tai muutoin ole määrätty muun viranhaltijan päätettäväksi, 2. valmistelee palvelualueensa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja vastaa niiden saavuttamisesta, 15

19 3. kehittää palvelualueensa toimintaprosesseja ja organisaatiota, 4. ratkaisee esimiehenä suoria alaisiaan koskevat henkilöstöasiat, 5. päättää vuosittain henkilöistä, joilla on oikeus hankintarajan sisällä tilata palveluja ja tavaroita sekä hyväksyä laskut, 6. päättää poistonalaisen käyttöomaisuuden myynnistä rakennuksia lukuun ottamatta, 7. hallinnassaan olevien tilojen luovuttamisesta, nimistä ja tilojen vuokraamisesta sekä käyttösäännöistä, 8. kohtuullistamisen ja vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan julkis- tai yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, 9. saatavien poistosta kaupungin tileistä 5000 euroon saakka, 10. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä kaupungin varoista vastuuvakuutuksen omavastuuosuuden alittavalta osin. Palvelualueen johtaja voi siirtää päätösvaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 7. LUKU KOKOUS- JA HALLINTOMENETTELY 29 Soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 30 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 31 Kokouksen koolle kutsuminen ja esityslistan julkaiseminen 16

20 Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista on lähetettävä ensisijaisesti sähköisessä muodossa vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouksen esityslista on julkaistava kaupungin Internet-sivuilla vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, ellei toimielimen esittelijä erityisestä syystä toisin päätä. 32 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissaolleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 33 Varajäsenen kutsuminen 34 Kokouksen pitäminen 35 Kokouksen johtaminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asia käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja varoituksen annettuaan saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 17

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Kuopion kaupunki Hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

Hallintosäännön muutosluonnos

Hallintosäännön muutosluonnos Kuopion kaupunki Sääntö 1 (12) Hallintosäännön muutosluonnos 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala 1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä sekä päätöksenteko-

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulee voimaan

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulee voimaan Hallintosääntö 1(13) KEMIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1.2014 Muutoksia KV 26.10.2015,

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Hallintosäännön muutokset

Hallintosäännön muutokset Hallintosäännön muutokset Muutokset merkitty kursiivilla I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön soveltamisala - Muutettu 1. momentin 2. lause: Hallintosäännössä on kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta

Lisätiedot