Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015"

Transkriptio

1 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt Johtamisen periaatteet LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaation rakenne Toimielinten jäsenten valinta LUKU STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TALOUSOHJAUS Kaupungin strateginen johto Kaupunkistrategia Talousarvio Valtuuston muu päätösvalta LUKU KAUPUNGINHALLITUS Kokoonpano ja toimikausi Kaupunginhallituksen tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät Johtajasopimus Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Esittely Henkilöstöjaosto LUKU LAUTAKUNNAT Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Kaupunkikehityslautakunta Yksityistietoimen toimitusjaosto Rakennuslautakunta Ympäristölautakunta LUKU OPERATIIVINEN ORGANISAATIO Kaupungin operatiivinen johto Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Johtoryhmä Palvelualueen johtajan yleiset tehtävät LUKU KOKOUS- JA HALLINTOMENETTELY Soveltaminen... 16

3 30 Kokousaika ja -paikka Kokouksen koolle kutsuminen ja esityslistan julkaiseminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja viranhaltijan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kaupungin asukkaiden aloitteet Nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen antamisesta päättäminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut LUKU HENKILÖSTÖ Viran perustaminen ja lakkauttaminen Viran ja toimen haettavaksi julistaminen Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat, viranhoidosta pidättäminen, varoituksen antaminen, lomauttaminen sekä palvelussuhteen osa-aikaistaminen ja päättyminen Palkkaus Virkavapaus ja työloma Tehtäväkuvaus, vuosiloma, sivutoimilupa ja -ilmoitus, koulutus Henkilöstön sijoittaminen Ulkomaanmatkat Oikaisuvaatimus henkilöstöasioissa LUKU VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET Voimaantulo... 24

4 HAMINAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt 2 Johtamisen periaatteet Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kaupungin hallinnosta. Tämän säännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisesti. - valtuuston työjärjestys - tarkastussääntö - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - Haminan Vesi liikelaitoksen johtosääntö Lisäksi palvelualueilla noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä toimintasääntöjä, joissa päätösvaltaa on siirretty edelleen alaspäin. Toimintasäännöissä määrätään palvelualueiden johtamisjärjestelmästä sekä viranhaltijoiden päätöksentekovaltuuksista. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. Kaupungin johtamisorganisaatio jakautuu strategiseen (poliittiseen) ja operatiiviseen (ammatilliseen) tasoon. Strategisesta johtamisesta vastaa luottamushenkilöorganisaatio kuten jäljempänä säädetään. Operatiivisen johtamisen vastuu on viranhaltijaorganisaatiolla. 2. LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaation rakenne Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunta ja näiden alaiset toimielimet seuraavasti: - kaupunginvaltuusto (43) 1

5 4 Toimielinten jäsenten valinta - tarkastuslautakunta (7) - kaupunginhallitus (9) - kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto (5) - vesiliikelaitoksen johtokunta (5) - keskusvaalilautakunta (5) - vaalilautakunnat (5) - vaalitoimikunta (3) - sosiaali- ja terveyslautakunta (9) - yksilöjaosto (5) - lasten ja nuorten palveluiden lautakunta (9) - hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (7) - kaupunkikehityslautakunta (9) - yksityistietoimen toimitusjaosto (3) - rakennuslautakunta (7) - ympäristölautakunta (9), joista Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot valitsevat yhteisesti sopimalla 3 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Edellä mainittujen lisäksi valtuuston alaisena toimii valtuustoryhmien neuvottelukunta, jonka tehtävistä säädetään tarkemmin valtuuston työjärjestyksessä. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, lasten ja nuorten lautakunnan, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan, kaupunkikehityslautakunnan, rakennuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja valtuustoryhmien neuvottelukunnan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sekä lautakuntien puheenjohtajien on oltava valtuutettuja lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa. Kaupunginhallitus valitsee jäsenet alaisiinsa jaostoihin, sekä vesiliikelaitoksen johtokunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan. Lautakunta valitsee jäsenet alaisiinsa jaostoihin. 3. LUKU STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TALOUSOHJAUS 5 Kaupungin strateginen johto Kaupungin strategisesta johtamisesta vastaavat kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus. Lautakunnat ja johtokunta valmistelevat ja toteuttavat strategiaa omalla toimialallaan. 2

6 Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa käsittelee tulevaisuuden kehitysarvioihin ja muutostekijöihin liittyviä kysymyksiä. Se toimii strategiavalmistelun apuna ja arvioi strategian ja kaupunkivision toteutumista. 6 Kaupunkistrategia Kaupungin strategiasta päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunkistrategian tarkasteluajanjakso on kaksi valtuustokautta (kahdeksan vuotta). Strategia päivitetään kunkin valtuustokauden alussa ja strategiaa tarkistetaan valtuustokauden aikana tarvittaessa. Kaupunkistrategiassa valtuusto asettaa tavoitteet, toteuttamisohjelmat ja mittarit. Valtuustoryhmät voivat tehdä valtuustokaudeksi strategian toteuttamista tukevan valtuustosopimuksen. 7 Talousarvio Kaupunkistrategiaa toteutetaan vuosittain päätettävän talousarvion kautta. Talousarviossa valtuusto päättää määrärahasta sekä strategiaa toteuttavista toiminnallisista, laadullisista ja määrällisistä tavoitteista. Lautakunnat hyväksyvät alaistaan toimintaa koskevat käyttösuunnitelmat. Konsernipalveluiden sekä elinvoima- ja vetovoimapalveluiden osalta talousarvioesityksestä ja käyttösuunnitelmasta päättää kaupunginhallitus. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. 8 Valtuuston muu päätösvalta Laissa valtuuston tehtäviksi säädettyjen sekä edellä mainittujen tehtävien lisäksi kaupunginvaltuusto päättää seuraavista talouteen liittyvistä asioista: - poistosuunnitelman periaatteista - kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista - lainan ottamista sekä antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista - takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta 3

7 4. LUKU KAUPUNGINHALLITUS 9 Kokoonpano ja toimikausi - antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista - perittävien maksujen yleisistä perusteista - kaupungin yhtiölle ja liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista - kiinteän omaisuuden myynnin ja ostamisen periaatteista - osakeyhtiöiden perustamisesta - osakkeiden ostamista ja myymistä koskevien perusteiden määrittelemisestä. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen sekä toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen toimikausi määritellään kaupunginhallituksen valinnan yhteydessä. 10 Kaupunginhallituksen tehtävät Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupunkikonsernin toimintoja, vastaa strategian valmistelusta, toiminnan tuloksellisuudesta, talouden ohjauksesta, organisaation kehittämisestä, riskien hallinnasta, omistajaohjauksesta, kaupungin omaisuuden hallinnasta sekä valvoo kaupungin yleistä etua. Lisäksi kaupunginhallitus vastaa henkilöstöpolitiikasta, elinkeinovetovoimapalveluista ja seutuyhteistyöstä. 11 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 1. vastaa poliittisesta yhteisöjohtamisesta, yhteydenpidosta kuntalaisiin ja yhteisöihin sekä viestittää kaupungin tavoitteista, 2. vastaa kansallisesta ja kansainvälisestä poliittisesta edunvalvonnasta sekä osallistuu verkosto- ja sidosryhmätyöhön, 4

8 3. johtaa ja kehittää kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimintaa. 12 Johtajasopimus 13 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa sovitaan kaupunginjohtajan tehtävistä ja painopisteistä, toimivaltuuksista, työn edellytyksistä ja arvioinnista, palvelussuhteen ehdoista sekä ongelmatilanteiden ratkaisuista. Johtajasopimus laaditaan ja tarkistetaan kaupunginvaltuuston ja - hallituksen puheenjohtajiston kanssa ja sen työnantajan puolelta hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus päättää 1. kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä, 2. kiinteän omaisuuden vuokraamisesta, 3. irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, luovuttamisesta ja sopimuksista sekä vaihto- omaisuuden enimmäisarvoista, 4. päätösvalta rakennushankkeiden suunnitelmien hyväksymisessä ja toteuttamisessa jaetaan seuraavasti: Hankkeen arvo Hankesuunnitelma Luonnossuunnitelmat ja (alv 0) tai yleissuunnitelma kustannusarvio Yli Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus alle Kaupunkikehitys- Kaupunkikehityslautakunta lautakunta Rakennushankkeen urakoitsijoiden valinnasta päättää kaupunginhallitus hankkeen kokonaiskustannusten ollessa yli euroa (alv 0) ja muulloin kaupunkikehityslautakunta. 5. erillisenä päätöksenä maankäyttö- ja rakennuslain 110 :ssä tarkoitetun alueen nimeämisestä kehittämisalueeksi, 6. maankäyttö- ja rakennuslain 97 :n mukaisen rakentamiskehotuksen antamisesta, 7. asemakaavan ajantasaisuudesta (MRL 60 ) sekä yleiskaavan laatimisesta ja laatimisvaiheen aikaisesta rakennuskiellosta (MRL 36, 38 ), 5

9 8. kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, 9. saatavien poistoista kaupungin tileistä yli euron osalta, 10. selityksen antamisesta kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, 11. vapautuksen myöntämisestä julkis- tai yksityisoikeudellisesta maksusta, 12. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksessa, jossa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi, 13. pitkäaikaisten lainojen ottamisesta, 14. konserniyhtiöiden osakepääoman korotuksista sekä osakaslainojen ja muiden pitkäaikaisten lainojen myöntämisestä konserniyhtiölle, 15. toimikuntien asettamisesta, 16. asuntolainoitettujen hankkeiden valinnasta, 17. vesihuoltolaitosten toiminta-alueista ja kaupungin kehittämissuunnitelmasta, 18. arkistolain mukaisista tehtävistä, 19. It-hankinnoista, kun hankinnan arvo on yli euroa (alv 0), 20. avustusten myöntämisen periaatteista, 21. kaupunginjohtajan sijaisesta, 22. kaupungin viestinnän periaatteista, 23. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta, 24. koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta päättää kaupunginhallitus, jos hakijana on kaupunki. Kaupunginhallitus voi siirtää toimintasäännössä tässä hallintosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen toimielimille tai viranhaltijoille. 14 Esittely Kaupunginhallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä. Kaupunginhallituksen kokouksissa esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. 6

10 Kaupunginjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen asian esittelystä huolehtii kaupunginhallituksen nimeämä sijainen. 15 Henkilöstöjaosto Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto, johon kaupunginhallitus valitsee jäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi. Henkilöstöjaoston tehtävänä on luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden henkilöstöasiat ja henkilöstöpolitiikan koordinointi. Henkilöstöjaosto päättää: 1. virka- ja työehtosopimusten paikallisesta soveltamisesta ja palkkausta koskevien yleisohjeiden antamisesta, 2. harkinnanvaraisista palkan tarkistuksista ja palkkauksen muutoksista, 3. harkinnanvaraisesta palkkauksesta viranhaltijan ja työntekijän virkavapauden ja työloman ajalta, 4. kunnallisen pääsopimuksen 13 :n mukaisista paikallisista virka- ja työehtosopimuksista, 5. sopimusmääräysten tulkinta- ja soveltamiserimielisyyksien ratkaisemisesta kunnallisessa pääsopimuksessa sekä virka- ja työehtosopimuksissa tarkoitetuissa tapauksissa, 6. yhteistoimintalain ja paikallisten yhteistoiminnan menettelyohjeiden soveltamista koskevien tulkintaerimielisyyksien ratkaisemisesta, 7. luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä, 8. työterveyshuoltosopimuksesta. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii henkilöstöpäällikkö. Hänen poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii palvelussuhdeasiantuntija. Palvelualueiden ja liikelaitoksen johtajien sekä henkilöstöpäällikön palkkauksesta päätettäessä esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. 5. LUKU LAUTAKUNNAT 7

11 16 Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Lautakunta ja johtokunta vastaa toimialansa tavoitteiden asettamisesta, toiminta- ja taloussuunnittelusta ja voimavarojen ja organisaation kehittämisestä sekä seuraa ja valvoo toiminnan tavoitteiden toteutumista. Lautakunta ja johtokunta toimialallaan 1. valmistelee asiantuntijalautakuntana kaupunkistrategiaan omaan toimintaansa liittyvät strategiset tavoitteet, 2. vastaa voimavarojen kohdentamisesta ja tavoitteiden asettamisesta alaisilleen tehtäville/prosesseille siten, että lautakunnan toimintaan liittyvät strategiset kokonaistavoitteet saavutetaan kaupungin kokonaisedun mukaisesti, 3. hyväksyy toimintaansa koskeva vuosittainen käyttösuunnitelma ja vastata sen toteutumisesta, 4. päättää alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista, 5. päättää palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista, 6. päättää toimintaansa koskevista sopimuksista, tarveselvityksistä, sekä hanke- ja muista suunnitelmista, 7. päättää avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista, 8. päättää helpotuksen ja vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan julkis- tai yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, 9. päättää saatavien poistamisesta kaupungin tileistä kaupunginhallituksen vahvistamaan enimmäismäärään saakka, 10. päättää rakennushankkeiden toteuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 11. päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista, 12. päättää toimintaansa koskevista asioista, joita ei erityislainsäädännön vuoksi tai muutoin ole mahdollista siirtää viranhaltijan päätettäväksi, 13. päättää toimialaansa liittyvien neuvostojen, neuvottelukuntien ja asukasraatien ja muiden vastaavien nimeämisestä. 8

12 Toimintasäännössä voidaan lautakunnan päätösvaltaa siirtää edelleen viranhaltijalle. 17 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on - huolehtia kaupungin tehtäväksi säädetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä muista kaupunginvaltuuston sille antamista tehtävistä - toimia sosiaalihuoltolain tarkoittamana kunnan monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää sille lainsäädännössä, määräyksissä ja kuntaa sitovissa ohjeissa säädettyä ratkaisuvaltaa - toimia kansanterveyslain mukaisena kansanterveystyön toimeenpanosta vastaavana monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää sille lainsäädännössä, määräyksissä ja kuntaa sitovissa ohjeissa säädettyä ratkaisuvaltaa - vastata terveydenhuoltolain mukaisen terveydenhuollon toteuttamisesta ja sisällöstä - vastata kuntien järjestettäväksi tartuntatautilaissa säädettyjen palvelujen järjestämisestä ja rajoitusmääräysten antamisesta - vastata yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta - vastata ruoka- ja puhtauspalveluista - vastata raittiustyöstä - vastata työllisyysasioista - vastata hyvinvointikertomuksen laadinnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tehtäviensä toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja ohjeista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointipalvelualueen johtaja. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty viranhaltija. 18 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto Yksilöjaoston tehtävänä on ratkaista 9

13 1. sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta sosiaalihuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset ellei tehtävää ole laissa tai tässä hallintosäännössä siirretty viranhaltijalle, 2. lautakunnan puolesta ne asiat, joissa asiakas on halunnut saattaa viranhaltijan tekemän päätöksen lautakunnan käsiteltäväksi. Yksilöjaoston esittelijöinä toimivat tulosaluepäälliköt oman toimialueensa asioissa. Useampaa kuin yhtä tulosaluetta/palveluyksikköä koskevissa asioissa esittelijänä toimii hyvinvointipalvelualueen johtaja. 19 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan tehtävänä on vastata varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista sekä lukiokoulutuksesta ja ammatillisen koulutuksen seurannasta Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää: 1. varhaiskasvatus-, esiopetus- ja opetussuunnitelman sekä hyväksyy niihin perustuvat muut suunnitelmat sekä oppilaitosten opetusohjelmat, 2. oppilaan tai opiskelijan erottamisesta määräajaksi, 3. oppilaan ja opiskelijaksi ottamisen perusteet, 4. esiopetuksen järjestämispaikat ja koulutuksen arvioinnin, 5. oppilaaksiottoalueiden määrittelystä, 6. lasten- ja nuorten palveluiden kuljetusten perusteista. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan esittelijänä toimii opetuspäällikkö. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä palvelualueen johtaja. 20 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan tehtävänä on vastata kirjasto- ja nuorisopalveluista ja kansalaisopistotoiminnasta sekä vastata kumppanuus- ja järjestöyhteistyöstä. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointipalvelupäällikkö. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty viranhaltija. 10

14 21 Kaupunkikehityslautakunta Kaupunkikehityslautakunnan tehtävänä on vastata - asema- ja yleiskaavoituksen valmistelusta - kaupungin maa- ja vesialueista - kartasto- ja mittaustoiminnasta - kiinteistörekisterin pitämisestä - kadunpidosta - jätehuollon järjestämisestä niiltä osin, mitä ei ole siirretty Kymen jätelautakunnan tehtäväksi - viheralueista ja yleisistä alueista - kunnan palvelutuotannon tarvitsemista toimitiloista - yksityistietoimesta - joukkoliikenteen järjestämisestä - kaupungin omasta asuntotoimesta Kaupunkikehityslautakunnan ratkaisuvalta: 1. hyväksyy rakennustöiden hankesuunnitelmat, kun hankkeen arvo on alle hyväksyy luonnossuunnitelmat kustannusarvioineen, kun hankkeen arvo on alle (alv 0) 3. päättää rakennushankkeen urakoitsijoiden valinnasta hankkeen kokonaiskustannusten ollessa alle euroa (alv 0) 4. hyväksyy kunnan kaavoitusohjelman (MRL 36 ) 5. päättää asemakaavan hyväksymisestä ja asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, kun kaavaa ei ole pidettävä vaikutukseltaan merkittävänä 6. päättää yleis- ja asemakaavojen nähtäville asettamisesta 7. asemakaavan ja yleiskaavan toteuttamista varten tarvittavien, alle euron arvoisten alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta 8. päättää kaavan laatimisesta johtuvien toimenpiderajoitusten määräämisestä (MRL 38, 128 ) 9. päättää kiinteistörekisterin pitämisestä asemakaava-alueella, 10. hyväksyy katusuunnitelmat (MRL 85 ) 11. tekee kadunpitopäätöksen ja kadunpidon lopettamispäätöksen (MRL 86 ) 11

15 12. hyväksyy liikenneolojen kehittämistä ja alueellisia järjestelyjä koskevat periaatteet 13. päättää katualueiden korvaamisesta (MRL 105 ) 14. hyväksyy vuotuiset työohjelmat 15. päättää leimikoiden ja puuston myynnistä 16. päättää maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisessa kieltotai rajoitusasiassa annettavasta kunnan lausunnosta 17. päättää tiekuntien hyväksymisestä kunnan avustuksen piiriin 18. päättää tieavustuksien jakamisen periaatteista mm. teiden jakamisesta eri kunnossapitoluokkiin ja eri kunnossapitoluokissa jaettavan yksikköhinnan suuruudesta sekä avustuksien myöntämisestä harkintatapauksissa 19. päättää sille yksityistielaissa määrätyistä muista kuin toimituksessa käsiteltävistä asioista 20. vesilaitosten toiminta-alueen ulkopuolisen haja-asutuksen vesihuollon tukemisesta 21. päättää kiinteän omaisuuden vuokraamisesta satama-alueen maanvuokrasopimuksia lukuun ottamatta. Kaupunkikehityslautakunnan esittelijänä toimii kehityspäällikkö. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijainen. 22 Yksityistietoimen toimitusjaosto 23 Rakennuslautakunta Yksityistietoimen toimitusjaosto päättää yksityistielain mukaisista toimituksessa käsiteltäväksi määrätyistä asioista. Esittelijänä toimitusjaostossa toimii kaupungininsinööri. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijainen. Rakennuslautakunnan tehtävänä on: - valvoa kaavojen noudattamista, - huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, - osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa, - huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä 12

16 ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennuslautakunnan ratkaisuvalta: 1. päättää rakentamiseen liittyvistä luvista lukuun ottamatta viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan kuuluvia lupia, 2. päättää rakentamiseen liittyvistä poikkeamislupa-asioista (MRL 171 ), 3. antaa lausunnot ELY-keskuksen ratkaisuvallassa olevista poikkeusluvista (MRL 173 ), 4. päättää rakennuksen purkamisluvista Linnoituksen kaupunginosassa, 5. valvoo, että kadun ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään. Rakennuslautakunnan esittelijänä toimii johtava rakennustarkastaja. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijainen. 24 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan tehtävänä on toimia Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kuntien ympäristönsuojelua koskevissa asioissa 1) kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena 2) ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena 3) vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua koskevissa asioissa 1) terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena 2) kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena 3) vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena 4) kunnan elintarvikevalvonnan valvontaviranomaisena 5) lääkelain mukaisena kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena Ympäristölautakunta hoitaa tupakoinnin rajoittamiseksi annetussa laissa ja eläinlääkintähuoltolaissa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät. Ympäristölautakunta päättää 13

17 1. tehtäväaluettaan koskevissa erityislainsäädännöissä määrätyistä asioista, 2. luonnonsuojelulain mukaisten luonnonmuistomerkkien rauhoituksista ja rauhoitusten lakkauttamisista, 3. maa-aineslain mukaisista luvista. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpäällikkö. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä sijainen. 6. LUKU OPERATIIVINEN ORGANISAATIO 25 Kaupungin operatiivinen johto Kaupungin operatiivista toimintaa johtaa kaupunginjohtaja ja kaupungin johtoryhmä. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii kaupunginhallituksen nimeämä viranhaltija ja henkilöstöhallinnollisena esimiehenä kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Operatiivista toimintaa varten kaupungin organisaatio jakautuu palvelualueisiin seuraavasti: 1) Konsernipalvelut 2) Hyvinvointipalvelut 3) Kaupunkikehityspalvelut Palvelualuetta johtaa palvelualueen johtaja. 26 Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sekä tässä ja muussa säännössä määrätty: - johtaa, valvoa ja kehittää kaupungin hallintoa ja taloutta - johtaa kaupungin strategiatyön valmistelua ja täytäntöönpanoa - huolehtia kaupungin edustuksen järjestämisestä - vastata kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä - vastata omistaja- ja konserniohjauksesta - vastata kaupungin edunvalvonnasta Kaupunginjohtaja päättää 1. päättää palvelualueita koskevista hankintarajoista, 14

18 2. kaupungin saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttamisesta lukuun ottamatta aravalainoja, 3. sovinnon tekemisestä tai saamisesta luopumisesta (akordi), 4. sisäisen tarkastuksen organisoinnista sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeesta ja vuosisuunnitelmasta, 5. kaupungin edustustilaisuuksista, 6. arvonimi- ja kunniamerkkiesitysten tekemisestä, 7. työryhmien asettamisesta, 8. yli 6 kk kestävien virkojen tai toimien täyttöluvista palvelualueen johtajan esityksestä, 9. palvelualueen johtajien sijaisesta viranhaltijan ollessa poissa tai esteellinen, 10. puhelinedusta. Kaupunginjohtaja voi siirtää tässä hallintosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 27 Johtoryhmä 28 Palvelualueen johtajan yleiset tehtävät Kaupungin johtoryhmä käsittelee kaupungin toiminnan yleisiä linjauksia ja sovittaa yhteen eri palvelualueiden ja kaupungin muiden yksiköiden tavoitteet siten, että niiden toiminta tukee kaupunkistrategiaa ja koko kaupungin etua. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja nimeää johtoryhmän jäsenet. Palvelualueen johtajan tehtävänä on palvelualueen toiminnan, talouden ja henkilöstön johtaminen sen perustehtävän mukaisesti ja määritellyn tehtäväalan puitteissa. Palvelualueen johtaja: 1. päättää niistä palvelualueelle kuuluvista asioista, joita ei toimintasäännöllä tai muutoin ole määrätty muun viranhaltijan päätettäväksi, 2. valmistelee palvelualueensa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja vastaa niiden saavuttamisesta, 15

19 3. kehittää palvelualueensa toimintaprosesseja ja organisaatiota, 4. ratkaisee esimiehenä suoria alaisiaan koskevat henkilöstöasiat, 5. päättää vuosittain henkilöistä, joilla on oikeus hankintarajan sisällä tilata palveluja ja tavaroita sekä hyväksyä laskut, 6. päättää poistonalaisen käyttöomaisuuden myynnistä rakennuksia lukuun ottamatta, 7. hallinnassaan olevien tilojen luovuttamisesta, nimistä ja tilojen vuokraamisesta sekä käyttösäännöistä, 8. kohtuullistamisen ja vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan julkis- tai yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, 9. saatavien poistosta kaupungin tileistä 5000 euroon saakka, 10. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä kaupungin varoista vastuuvakuutuksen omavastuuosuuden alittavalta osin. Palvelualueen johtaja voi siirtää päätösvaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 7. LUKU KOKOUS- JA HALLINTOMENETTELY 29 Soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 30 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 31 Kokouksen koolle kutsuminen ja esityslistan julkaiseminen 16

20 Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista on lähetettävä ensisijaisesti sähköisessä muodossa vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouksen esityslista on julkaistava kaupungin Internet-sivuilla vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, ellei toimielimen esittelijä erityisestä syystä toisin päätä. 32 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissaolleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 33 Varajäsenen kutsuminen 34 Kokouksen pitäminen 35 Kokouksen johtaminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asia käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja varoituksen annettuaan saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 17

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

LOHJA 1038/00.01.01/2012

LOHJA 1038/00.01.01/2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot