Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali vuodeksi Taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 276 Tervaleppäjuhlien tappiontakuu 277 Kunnanviraston sulkeminen Kansalaisopistotoiminnan järjestämistavan muuttaminen 279 Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen koskien Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutosta/suokas tila 280 Vastineen antaminen ympäristöluvasta ESA-2007-Y-113 tehtyyn valitukseen 281 Etuosto-oikeuden käyttäminen 282 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 389 Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Maarit Honkanen Hannu Ripatti Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu Järvinen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä 270 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 271 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kiesilä ja Hannu Ripatti Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen Jukkapekka Lempiäinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 276 osalta Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Outi Kiesilä Hannu Ripatti Pentti Pylkkänen :n 280 osalta

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 272 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä lisälista

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARA- PUHEENJOHTAJAN VAALI VUODEKSI 2008 Khall Kuntalain 12 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 273 keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi on yksi vuosi. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin vuodeksi 2008.

5 Kunnanhallitus TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE Khall. 274 Taloussuunnitelma vuosille on laadittu kuntalain ja taloussuunnitelman laadinnasta kirjanpitolautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Taloussuunnitelma käsittää käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosat. Kuntatalouden yleistä kehitystä ja Hirvensalmen kunnan talouden näkymiä on kuvattu tarkemmin taloussuunnitelmassa. Vuoden 2008 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaatteesta, että vuoden 2007 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioidut sopimusten mukaiset palkkakustannusten korotukset 6 %:n suuruisina ja poistojen muutokset joko lisäävänä tai vähentävänä tekijänä. Käyttötalouden menot kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 4,17 % ja nettomenot 3,56 %. Suurimmat muutokset vuoden 2007 talousarvioon verrattuna ovat sairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan tehtäväalueilla. Talousarvio ei sisällä merkittäviä uusia toimintoja. Vanhustenhuollon palvelujen vuonna 2007 käynnistetty rakennemuutosohjelma asettaa talousarvion toteutumiselle haasteita. Hankkeen tavoitteena olevat kustannussäästöt ja toiminnan tehostaminen edellyttävät laitosvaltaisten hoitokäytäntöjen painopisteen siirtämistä avohuollon puolelle. Työ painottunee vuosille Myös ruokahuollon kokonaisvaltainen uudistaminen on välttämätön. Vuonna 2008 toteutetaan myös päivähoidon palvelujärjestelmän kokonaisvaltainen uudistaminen investointihankkeen antamien edellytysten kautta. Sosiaalipalvelujen määrärahamuutokset täsmentyvät vuoden 2008 aikana. Muutoksen odotetaan vaikuttavan perusterveydenhuollon kustannuksiin alentavasti. Rakennemuutos edellyttää henkilöstöjärjestelyjä ja johtamisjärjestelmän muutoksen valtuustossa hyväksytyn asiakirjan mukaisesti. Perusopetuksen tehtäväalueen puolella on jouduttu lisäämään määrärahoja erityisopetuksen ostopalveluihin, kuljetukseen ja muihin järjestelyihin.

6 Kunnanhallitus Toimeentuloturvan määrärahoja lisää työmarkkinatukiuudistus ja työtoiminta, jonka avulla pyritään vaikuttamaan työllisyyden kehitykseen ja työmarkkinatuen kunnan kustannuksiin. Sairaalahoidon määrärahat on budjetoitu kuluvan vuoden käyttöennusteen pohjalta. Liikelaitosten tehtäväalueella on vesihuoltoinvestointien avustamiseen varattu euron määräraha ja Suonteen vesiosuuskunnan investointien avustamiseen euron määräraha. Myös muuhun haja-asutusalueen vesihuollon kehittämiseen on varattu euroa. Vuokratuloja Hirvensalmen Vesi Oy:ltä on merkitty euroa, joka vastaa 50 %:a vuokrasopimuksen mukaisesta vuokrasta. Mikäli Hirvensalmi - Otava -vesihuoltolinja valmistuu vuonna 2008, on arvioitu, että siitä saadaan vuokratuloja euroa. Kunnan tulojen kehittymiseen vaikuttavat keskeisesti veroperusteiden muutokset ja kuntien tulopohjan muutokset. Talousarvio on laadittu 19 tuloveroprosentin mukaisesti. Verotuloja arvioidaan kertyvän 5,9 miljoonaa euroa, joka on 2,9 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 5,4 miljoonaa euroa eli 10,8 %:a enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Valtionosuuksien lisäykset johtuvat pääasiassa vain indeksitarkistuksesta ja veromuutosten kompensaatioista. Vuoden 2008 vuosikate on positiivinen euroa, joka kattaa täysimääräisesti poistot. Vuosikatteen arvioidaan pysyvän ennallaan suunnittelukauden loppuvuosina. Vuosiin liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, että taloussuunnitelman mainittuja vuosia koskevaan esitystä on pidettävä vain suuntaa-antavana ja tavoitteellisena. Vuoden 2008 talousarviossa investointien loppusumma on euroa, mikä on merkittävän korkea ja haastava. Investointien rahoitusosuuksien arvioidaan olevan euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat euroa. Investointien määrä ylittää poistot, koska vuodelle 2006 ja 2007 merkityistä investoinneista osa siirtyy vuodelle Merkittävin investointi on kuitenkin vuonna 2007 käynnistetty Hirvensalmi - Otava alueellinen vesihuoltohanke, jossa rakennetaan Hirvensalmelle uusi vedenottamo ja vesi- ja jätevesirunkolinja Hirvensalmen ja Otavan välille. Hankkeen kustannus on vuonna

7 Kunnanhallitus ,7 miljoonaa euroa, josta avustukset ja Mikkelin kaupungin osuudet kattavat noin 1,0 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan kokonaan vieraalla pääomalla. Kaksi muuta keskeistä investointia ovat: a) Kirkonkylän sataman aallonmurtajan rakentaminen, jonka kustannusarvio on euroa. Hanke on siirtynyt valitusten vuoksi toteutettavaksi edellisiltä vuosilta. b) Päivähoidon investoinnit ovat euroa, joka käsittää toimitilojen rakentamisen päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin käyttöön. Samassa yhteydessä selvitetään myös koko päivähoidon palvelujärjestelmän muutostarpeet. Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu euroa, elinkeinoinvestointeihin on merkitty euroa ja liikenneväyliin euroa, joka kohdistuu mm. Junnankujan kunnostamiseen. Suunnitelmakaudella on investointien painopiste elinkeinoinvestoinneissa. Uuden yritystoiminnan saaminen kuntaan edellyttää merkittäviä toimitilainvestointeja. Mikäli investointitarpeet konkretisoituvat vuoden aikana, täsmennetään määrärahoja erillispäätöksillä. Lahnaniemen koulun peruskorjauksen suunnitteluun on vuodelle 2010 varattu euron määräraha. Hanke toteutetaan aikaisintaan vuonna 2010, mikäli siihen tuolloin saadaan valtionosuus ja sitä ennen tehty perusopetuksen strategian päivitys hanketta tukee. Urheilukentän peruskorjaus toteutetaan rahoituksen järjestyessä vuosina Koulukeskuksen lähiliikuntapaikkoja kunnostetaan vuonna Vuonna 2007 talousarvioon merkittyjä lainoja euroa on otettu vain euroa. Talousarviolainojen määrän lisäys on arviolta vuonna euroa, jos Hirvensalmi - Otava vesihuoltohankkeen rahoitus voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2008 lopussa arvioidaan kunnan lainanmäärän olevan 691 euroa/asukas. Vuosina lainamäärän arvioidaan nousevan. Taloussuunnitelma vuosille liitteenä 1. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

8 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TÄYTÄN- TÖÖNPANO Khall 275 KunL:n 23 :n mukaan kunnanhallituksen on tarkastettava, että kunnanvaltuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä tai mene valtuuston toimivaltaa edemmäksi taikka muutoin ole lainvastaisia. Samalla kunnanhallituksen on pantava valtuuston päätökset täytäntöön. Kj. Kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön.

9 Kunnanhallitus TERVALEPPÄJUHLIEN TAPPIONTAKUU/HIRVENSALMEN TERVALEPPÄYHDISTYS RY Khall. 276 Hirvensalmen Tervaleppäjuhlat ry anoo, että Hirvensalmen kunta myöntäisi 5000 euron tappiontakuun Tervaleppäjuhlien järjestämiselle vuosille Kesällä 2008 yhdistys järjestää Tervaleppäjuhlien ohjelmistoon kuuluvat Tervaleppämarkkinat, Pirjo Bergströmin konsertin, taidenäyttelyn, kesävieraiden kirkkopyhän ja Mikkelin musiikkijuhlien järjestämänä kirkkokonsertin. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntäisi Hirvensalmen Tervaleppäyhdistys ry:lle 5000 euron vuosittaisen tappiontakuun vuosien pääkonserttien järjestämiseen edellyttäen, että juhlat järjestetään useampipäiväisinä nykyisen käytännön mukaan ja että kunnalle varataan mahdollisuus saada edustajansa yhdistyksen hallitukseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Esko Kekkonen ilmoitti omaaloitteisesti esteellisyytensä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Puheenjohtajana toimi Jukkapekka Lempiäinen.

10 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON SULKEMINEN Khall 277 Henkilökunnan kirje kunnanhallitukselle: Kunnanviraston henkilökunta esittää, että kunnanvirasto pidettäisiin suljettuna joulun jälkeen Vuosien kokemus osoittaa, että ns. välipäivät ovat hiljaisia ja tällä ajalla on paljon vuosilomia, joten paikalla ei kuitenkaan olisi montakaan työntekijää. Joskus aiempina vuosina virasto on ollut suljettu joulun aikaan, eikä asiakkailta ole tullut negatiivista palautetta. Ko. päivät henkilökunta korvaisi vuosilomistaan, ottaisi palkattomana tai korvaisi jollain muulla tavalla esimiestensä päätöksillä. Jos joillakin on välttämätöntä olla/tai haluaa olla työssä tuona aikana myös siitä on sovitaan esimiesten kanssa. Kj Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto on suljettuna

11 Kunnanhallitus KANSALAISOPISTOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISTAVAN MUUTTAMINEN Sivistysltk Mikkelin kaupunki ja Hirvensalmen kunta ovat neuvotelleet Kansalaisopistotoiminnan järjestämistavan muuttamisesta. Mikkelin kansalaisopiston rehtori on laatinut sopimusluonnoksen kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä Hirvensalmella. Sopimusluonnos pohjautuu toimintamalliin, jossa Mikkelin kansalaisopisto järjestää Hirvensalmen kunnan puolesta vapaan sivistystyön periaatteiden, laki vapaasta sivistystyöstä 1998/632, asetus vapaasta sivistystyöstä 1998/805, mukaista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä alansa muuta koulutustoimintaa. Sopimuksen tarkoituksena on edelleen toteuttaa kuntalain 10. luvussa määriteltyä kuntien yhteistoimintaa siten, että tässä mainitun tehtävän hoitaa Mikkelin kaupunki Hirvensalmen kunnan puolesta. Liite 5 Rehtori Khall 278 Kj. Sopimusluonnos kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 5 olevan sopimusluonnoksen ja esittää kunnanhallitukselle sopimuksen hyväksymistä kansalaisopistotoiminnan järjestämisen perusteeksi alkaen Sopimusluonnos kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä liitteenä 2. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan sopimusluonnoksen kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä alkaen.

12 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN KUOPION HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNALLISVALITUK- SEEN KOSKIEN LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS- TA/SUOKAS-TILA Khall. 279 Anja ja Jukka Henrikssonin aloitteesta on käynnistetty rantayleiskaavan muutos, joka koskee Vahvamäen kylän osaa tilasta Suokas 1:29. Hirvensalmen kunnanhallitus käsitteli asiaa , jolloin se asetti Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutosehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien tilaa Suokas 1:29 MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaan nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää lausunnot rakennuslautakunnalta, ympäristölautakunnalta, alueelliselta ympäristökeskukselta ja maakuntaliitolta. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutosehdotukseen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan koskien tilaa Suokas 1:29 lausuntonsa ovat antaneet Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ympäristökeskus, Mikkelin ympäristöpalvelut ja Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunta. Määräaikaan mennessä jätettiin yksi muistutus. Siinä vastustetaan rakennuspaikan siirtoa, koska paikka sijoittuu luonnontilassa olevalle märälle ja vähäpuustoiselle suolle. Rakennuslautakunta lausunnossaan toteaa, että rakennuspaikan rakennettavuus on selvitettävä ennen kaavamuutospäätöksen tekemistä. Muissa viranomaislausunnoissa ei ole huomautettavaa asiaan. Hirvensalmen kunnan rakennustarkastaja on tehnyt maastokäynnin Hän toteaa, ettei esitetty rakennuspaikka ole rakennettavuudeltaan nykyistä parempi, vaan jopa heikompi, sillä se sijaitsisi luonnontilassa olevalla märällä ja vähäpuustoisella suolla. Kaavoittaja puolestaan toteaa vastineessaan, että kaavamuutoksessa esitetty paikka soveltuu alkuperäistä paremmin rakentamiseen, koska alueella on enemmän puustoa ja ranta ei ole yhtä matala kuin lahden pohjukassa. Paikan rakennettavuus on kaavoittajan mukaan tyydyttävä. Naapureille uusi rakennuspaikka aiheuttaa saman verran häiriötä kuin alkuperäisessä paikassa (häiriö kohdistuisi tilaan 2:102) kuin muutoksessakin (häiriö kohdistuisi tilaan 1:28).

13 Kunnanhallitus Muistutus ja lausunnot ovat esillä kokonaisuudessaan kokouksessa. Kunnanhallitus päätti, ettei kaavamuutosta toteuteta, koska rakennuspaikan siirto ei edistä paikan rakennettavuutta. Kaavamuutoksen käynnistäjät Jukka ja Anja Henriksson tekivät kunnanhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa he vaativat, että kunnanhallituksen tulee muuttaa päätöstään olla hyväksymättä rantayleiskaavan muutosta. Heidän mielestään rantayleiskaavan muutos on hyväksyttävä kestävin perustein. Kunnanhallitus käsitteli oikaisuvaatimusta kokouksessaan ja piti oikaisuvaatimusta aiheettomana. Se totesi, että valittajalla ei ole ollut esittää uusia perusteita eikä uutta rakennettavuusselvitystä, joten kunnanhallituksen päätöstä ei tule muuttaa. Henrikssonit ovat valittaneet kunnanhallituksen päätöksestä Kuopion hallinto-oikeuteen, joka pyytää kunnan lausuntoa asiassa. Valitus liitteenä 3. Kj. Kunnanhallitus pitää valitusta aiheettomana. Valittajalla ei ole ollut esittää uusia perusteita eikä riittävää rakennettavuusselvitystä, joten kunnanhallituksen päätöstä ei tule muuttaa.

14 Kunnanhallitus VASTINEEN ANTAMINEN YMÄRISTÖLUVASTA ESA-2007-Y TEHTYYN VALI- TUKSEEN Khall. 280 Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan antanut lausuntonsa Etelä-Savon ympäristökeskus pyynnöstä koskien Pekka Liukkosen ympäristölupahakemusta, joka koski toiminnan muutosta ja laajennusta (nautakasvattamo) Hirvensalmen kunnan Pyörnilän kylässä tila Mäkelä RN:o 1:33. Tilalla on nykyisin noin 35 lehmän lypsykarja sekä noin 75 nuoren naudan kasvattamo. Tulevaisuudessa tilalle on tarkoitus rakentaa uusi noin 400 nuoren naudan lämmin loppukasvattamo sekä 100 vasikan juottamo-osasto ja 100 nuoren teinivasikan osasto. Laajennuksen jälkeen tilalla tuotetaan noin litraa maitoa sekä noin kiloa naudanlihaa vuodessa. Myös säilörehulle rakennetaan tarvittavat laakasiilot uuden kuivaamon läheisyyteen. Uusi kasvattamo on nk. lämminkasvattamo eli eläimet kasvatetaan ryhmäkarsinoissa ritiläpohjalla Eläinten luontainen käyttäytyminen ja hyvinvointiasiat on otettu huomioon kasvattamon suunnittelussa. Kasvattamon eläinten ruokinnassa noudatetaan tarkkaa ruokinnan optimointia, jolla estetään ylimääräisen typen pääsy lannan kautta ympäristöön. Uuden loppukasvattamon lannankäsittely toteutetaan lietelantaperiaatteella. Liete varastoidaan kahdessa (á m³) uuden kasvattamon yhteyteen rakennettavassa lietesäiliössä sekä yhdessä vanhassa (1 060 m³). Lisäksi tilalla on käytössä kahdessa etäsäiliössä yhteensä m³. Kaikkiaan lietevarastoja on noin m³. Tilalla on käytössä lannanlevitykseen noin 175 hehtaaria peltoalaa, joista osa on vuokrattu. Niistä noin 120 hehtaaria sijaitsee noin kolmen kilometrin säteellä kasvattamosta. Loput sijaitsevat noin 10 kilometrin etäisyydellä toisen etäsäiliön läheisyydessä. Suurin osa lietteestä levitetään letkulevittimellä keväällä oraille. Loput levitetään syksyllä kyntöjen alle. Kunnanhallitus suhtautui antamassaan lausunnossa myönteisesti Pekka Liukkosen ympäristölupahakemukseen. Kunnanhallitus totesi, että hakijan on erityisesti kiinnitettävä huomiota lietteen aiheuttamiin mahdollisiin hajuhaittoihin. Kunnalla ei ollut huomautettavaa hakemuksesta.

15 Kunnanhallitus Etelä-Savon ympäristökeskus on myöntänyt Pekka Liukkoselle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen ympäristöluvan (ESA-2007-Y ). Ympäristölupa koskee eläinsuojan toiminnan laajentamista Liukkosen omistamalla Mäkelä-tilalla Hirvensalmella. Luvan saivat myös seitsemän lanta- ja lietesäiliötä, joista kolme sijaitsee tilan ulkopuolella Joutsan kunnan Pärnämäessä, Hirvensalmen kunnan Ripatissa ja Hirvensalmen kunnan Vahvamäessä. Eläinsuojan laajennuksen jälkeen tilalle tulee olemaan nykyisen 35 lypsylehmän ja 65 hiehon kasvattamon lisäksi 400 nuoren naudan loppukasvattamo sekä 100 vasikan juottamo-osasto ja 100 teinivasikan osasto. Timo, Maija ja Antti Kuitunen ovat jättäneet Vaasan hallintooikeudelle osoitetun ympäristölupapäätöstä koskevan valituksen. Ympäristönsuojelulain 98 mukaan ympäristökeskuksen on annettava tieto valituksesta vastineen antamista varten asianosaisille ja yleistä etua valvovalle viranomaiselle. Vastinekirjelmiä on pyydetty toimittamaan mennessä. Kj. Kunnanhallituksella ei ole lisättävää ympäristölupahakemukseensa antamaan lausuntoon. Valittajan alueella on kunnanhallituksen hyväksymä valittajan rantoja koskeva maankäyttösuunnitelma, mutta ei oikeusvaikutteista voimassa olevaa yleiskaavaa eikä muutakaan kaavaa. Kunta tulee laatimaan lähivuosina Suonteen rantayleiskaavan. Valittajan alueella ei ole vireillä kaavoja. Kunnanhallitus pitää valitusta aiheettomana. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hannu Ripatti ilmoitti oma-aloitteisesti esteellisyytensä eikä osallistunut asian käsittelyyn. Ilmoitus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän osalta toimii Pentti Pylkkänen.

16 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun- 281 nassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta ei ole, jos 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Lain 21 :n mukaan päätöksen asiassa tekee kunnanhallitus, jollei se ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijan tehtäväksi. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Mikäli kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta, päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. Mikäli etuosto-oikeutta ei käytetä, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hirvensalmella etuosto-oikeuden käyttämistä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus. Kunnalle on toimitettu seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: 1. Meeri Valjakka/Markku ja Marja-Leena Turkki 2. Marjatta Reponen/Terhi Tauru ja Väinö Kankaanpää 3. Juha Ukkonen/Sini Ukkonen 4. Martti Hagman/Kaija ja Hannu Heikkilä 5. Pirjo Ruhanen/Suomen valtio 6. Timo Liukkonen/Suomen valtio 7. Malvila Oy/Tanja ja Esko Hyttinen 8. Tanja ja Esko Hyttinen/Juha Kinnunen 9. Leo ja Marja-Leena Lämsä/Alexander Shvets 10. UPM-Kymmene Oyj/Iiro Viinanen ym. 11. Marja Vesterinen/Johanna Painilainen 12. Eerikki ja Riitta Koskinen/Raimo ja Salme Laitinen 13. UPM-Kymmene Oyj/Tarja Kankkunen ja Jouko Mäkinen

17 Kunnanhallitus Pirkko Hänninen/Jukka Liukkonen 15.Vappu Suuronen/Vesa ja Sarianne Volanen 16. Pentti Tanttu/Juha Westerlund. Kj Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan yllä mainituissa kiinteistökaupoissa.

18 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 282 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Etelä-Savon ympäristökeskuksen ilmoitus Puukonsaaren Mustikkametsä 1:81 tehdystä kiinteistökaupasta luonnonsuojelutarkoitukseen. 2. Uudenmaan veroviraston tilitystulosteiden lähete Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n hallituksen pöytäkirja Etelä-Savon koulutuksen ky:n hallituksen pöytäkirja Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan pöytäkirjaote Hirvensalmen kunnan ympäristöohjelman laatimisesta Teknisen lautakunnan pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

19 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN KIMMO MIKANDERILLE ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON VARAJÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA EDUSTJAN VA- LITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI Khall. 283 Valtuutettu Kimmo Mikander anoo eroa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen tehtävästä. Hirvensalmen kunnan edustajina toimivat: Hannu Ripatti, jäsen Eija Karjalainen, jäsen Esko Kekkonen, varajäsen Kimmo Mikander, varajäsen Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Kimmo Mikanderille eron Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja valitsee edustajan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

20 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall. 284 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja kertoi seuraavista asioista: 1. Valtioneuvoston iltakoulussa käsitellyt Paras-hankkeen alustavat vastaukset kunnille toimeenpanosuunnitelmista. 2. Kunnan elinkeinoasiamiehen tointa haki 20 henkilöä, joista viittä haastateltiin. Haastatteluun osallistuivat Juhani Manninen, Pentti Pylkkänen, Esko Kekkonen, Mervi Simoska ja Seppo Ruhanen. Elinkeinoasiamieheksi on valittu Heikki Isokääntä Jyväskylästä ja varalle Ismo Varis ja Hannele Rahkala. Heikki Isokääntä ottaa tehtävän vastaan vuoden 2008 alusta.

21 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnanhallitukselta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: , Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19 Tekninen lautakunta 30.3.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2/2011 Kokousaika 30.3.2011 klo 16.00 18.11 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 2.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

43 Vihannan vesiosuuskunnan omistaman vesihuoltoverkoston ostaminen / periaatepäätös

43 Vihannan vesiosuuskunnan omistaman vesihuoltoverkoston ostaminen / periaatepäätös Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (23) Aika 01.06.2015, klo 17:05-18:39 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Vihannan

Lisätiedot