SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Sotkamon kunnan tilinpäätös vuodelta Sotkanmaa Oy:n opiskelija-asuntojen rakentaminen Lausunto St1 Energy Oy:n ympäristölupahakemuksen muutoshakemukseen Sotkamon kunnan edustajan valitseminen vuoden 2012 kutsuntatilaisuuteen Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen hyväksyminen Tenetinvirran teollisuusalueen tonttien myyntihinnan vahvistaminen Lausunto aluehallintovirastolle Timo ja Marjatta Korhosen 206 eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta 90 Jorma Sirviön poikkeamislupa Aloitusluvan antaminen Salmelan koulun pesäpallokentän hiekkatekonurmen 211 asentamiseen ja määrärahojen siirtäminen 92 Lausunto liikennöintisopimuksen muutoesityksestä Maanostotarjous / Kalevi Konka Ilmoitusasiat 216

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ AIKA klo 17:00-19:07 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Sirviö Kari khall. varapuh.joht. Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen poistui klo 18:55 Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Rossi Anna khall. jäsen POISSA Tolonen Vesa khall. jäsen MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. I varapuh.joht. Kauppinen Tuomo kvalt. II varapuh.joht. Hyvönen Timo kvalt. III varapuh.joht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. Toppinen Irene asiantuntija klo 17:15-18:30 ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen puheenjohtaja Juhani Pieniniemi pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Marja-Leena Korhonen Mirja Okkonen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 81 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 82 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Korhonen ja Mirja Okkonen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Sotkamon kunnan tilinpäätös vuodelta 2011 KHALL 83 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava val tuuston käsiteltä väksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun men nessä. Tilinpäätök seen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion to teutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa pykälässä on myös määräyk set kunnan konsernitaseen laatimisvelvoitteesta. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Toimintakertomukseen on kuntalain mukaan otettava lisäksi selvitys valtuuston asettamien toiminnal listen ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Edelleen kunnanhallituk sen on kuntalain 70 :n mukaan tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsitte lystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Sotkamon kunnan tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos ennen varauksia ja rahasto siirtoja on ,91 euroa (v ,64 euroa) ja em. erien jälkeen tilikauden alijäämä ,57 euroa. Vuosikate on ,44 euroa (v ,67 euroa). Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista ovat ,35 euroa. Suureen miinustulok seen ja alijäämään on pääasiallinen syy euron pakollisen varauk sen tekeminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2011 alijäämien maksamista varten. Vuoden 2011 tilinpäätöksen alijäämän jälkeen on kun nan taseessa kumulatiivista alijäämää ,17, mikä mer kitsee -145,88 /asukas. Käyttötalousmenot (ulkoiset) kasvoivat 6,97 %, jo ka sisältää maakunta -kuntayhtymän rahoitusosuuden kasvua 10,01 %. Kun tayhtymän kasvuprosentissa ovat mu kana vuoden 2010 maksuosuus alijää mästä ja pakollinen varaus vuoden 2011 alijäämään. Kunnan oman toimin nan käyttömenot kasvoivat 4,14 %. Rahoituslaskelma osoittaa varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirtana ,39 euroa ja rahoituksen rahavirtana ,10 euroa. Uutta lainaa nostettiin 1 milj. eu roa ja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin ,89 euroa. Tilinpäätöksen vaikutus maksuvalmiuteen on ,29 euroa. Bruttoinvestointien mää rä oli ,27 euroa. Taseen loppusumma päättyy ,00 euroon (v ,51 euroa). Kunnan omavarai suusaste on oli 71,2 % (v ,2 %). Kuntakonsernin oma varaisuusaste on 46,6 %. Kunnan lainakanta on ,08 euroa ja lainat asukasta kohti 653,12 euroa (v ,50 euroa). Kunta konsernin lainakanta on ,837,17 euroa (v ,57 ) ja 2.040,56 euroa/asukas.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tilinpäätökseen sisältyy suurimpana valtuustotason talousarviomäärärahojen nettoylityksenä ( ,86 ) hallintopalvelujen vastuualueella kuntayhtymän pakollisen varauksen tekeminen. Toiseksi suurin nettoylitys oli varhaiskasvatuksen määrärahoissa ,54 euroa). Investointien kiinteän omaisuuden netto ylitys euroa johtui maa-alueiden tulojen yliar vioin nista. Erillisenä liitteenä seuraa vuoden 2011 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, ta seen, talousarvion toteutuman ja liitetiedot. Henkilöstöliitettä kertomukseen ei sisälly, vaan siitä laaditaan erillinen asiakirja. Kertomuksen kohtaan 8.2. on kirjoitettu talouden tasapainottamistoimenpiteet. Kertomuksen liitetie doissa on laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) tu loslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Lisäksi kertomukseen sisältyy Kai nuun maakunta -kuntayhtymän tilinpäätöstietoja. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää tilikauden tuloksen ,91 euroa, käsittelyn osalta seuraavaa: 1. - tuloutetaan poistoeroja suunnitelman mukaan ,34 euroa ja - alijäämä ,57 euroa siirretään omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä 2. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen ti lintarkastajan tarkastettavaksi 3. Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl keen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että kunnankamreeri Irene Toppinen osallistui asiantuntijana kokoukseen tämän pykälän akana. Otteet Kunnanvaltuusto

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Sotkanmaa Oy:n opiskelija-asuntojen rakentaminen KHALL 84 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti / 100 opiskelija-asuintalohankkeen käynnistämisestä Tenetin koulun tontille ja velvoitti Sotkanmaa Oy:tä jatkamaan opiskelija-asuintalon rakennushankkeen selvitystä sekä tekemään käynnistämisen vaatimat toimenpiteet ja viemään hanketta eteenpäin toteuttamista varten. Sotkanmaan hallitus on suunnitteluttanut opiskelija-asuntoja omistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Suunnitelmat ovat edenneet hankkeelle laaditussa aikataulussa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on tehnyt hankkeen rahoituksesta ennakkovarauspäätöksen (ARA 32937/326/12) Ehdollinen varauspäätös on voimassa saakka. Varauspäätös raukeaa automaattisesti, ellei ARAn vaatimia asiakirjoja sitä ennen toimiteta perille. Urakkatarjouspyynnöt opiskelija-asuntojen rakentamisurakoista on toimitettu julkiselle markkinapaikalle Hilmaan Tarjouspyynnöt on julkaistu Urakkakilpailuun osallistuvien on jätettävä tarjouksensa klo mennessä. Urakkalaskennan jälkeen hankkeelle on haettava ARAn osapäätös. Osapäätöstä haetaan hankkeen urakkakilpailun mukaisella kustannuksella sekä muilla todistetuilla hankkeen kustannuksilla ja tästä yhteissummasta laskettavalla kustannusarviolla. Rahoitus kilpailutetaan osapäätöksen jälkeen. Myönteisten osa-, rahoitus- ja rakennuslupapäätösten jälkeen hanke voidaan käynnistää. Opiskelija-asuntojen rakennuslupahakemus on jätetty ja rakennuslupa on myönnetty Sotkanmaa on arvioinut opiskelija-asunnon toteuttamisen reunaehtoja seuraavasti: Opiskelija-asuintalon käyttöaste voi olla kriittinen. Sotkanmaa Oy:n laatiman kustannus- ja talousarvion mukaan opiskelijan maksama vuokra on keskimäärin 11,94 /m2 eli 361,19 /kk 12 käyttökuukauden mukaan laskettuna. Kun opiskelija on todellisuudessa koulussa 9,5 kk, tälle ajalle kuukausivuokraksi muodostuisi 456,23 /kk. Jostakin on osoitettava riittävä määrä opiskelijoita/asukkaita koko vuodeksi ja viimeisenä keinona on vuokravakuuden takaaminen Sotkanmaalle viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Uusien opiskelija-asuntojen on suunniteltu toimivan Sotkanmaan alla omana tulosyksikkönään. Pääomien tasausta ei tehdä opiskelija-asuntojen ja

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sotkanmaan muiden ARA-asuntojen kesken. Opiskelija-asuntojen pääoman tasauksella ja koko Sotkan maan alv-vapautuksella olisi vaikutusta vuokratasoon. Sompalan fuusio on perusteltua toteuttaa ja hakea alv- vapautus. Ammatillisen opetuksen on tarkoituksenmukaista varata asuntolapaikkaa omaan käyttöön. Uusien opiskelija-asuntojen käyt töönoton yhteydessä Sompalan nykyisille asunnoille tulisi lisätä käyttöastetta. Entisen emäntäkoulun yhteydessä olevat asuntolahuoneistot voidaan ottaa elinkeinollisin perustein vuokrattavaksi mm. teollisuuden tarvitse man työvoiman käyttöön. A - B -rivitalot siirretään Sotkanmaalle ja saneerataan vuok ra-asunnoiksi. Pääoma tasataan opiskelija-asuntojen kanssa. Muualta ja myös erityisesti ulkomaisten opiskelijoiden tulo on varmistettava. Lukiolla on keskeinen rooli tässä tehtävässä. Opiskelija-asuntojen kesäkäyttöä pitää pystyä tehostamaan si ten, että iso osa asunnoista vuokrattaisiin esim. kesätyöntekijöille alkaen. Opiskelijoille voidaan ottaa käyttöön koko vuoden kestävät vuok rasopimukset. Etuja kesäkäytön suhteen olisi mahdolliset kesäopiskelut, ke sätyöt yms. Kansainvälisten opiskelijoiden osalta olisi erityisen tärkeää, että voitaisiin mennä opiskeluaikaisiin sopimuksiin. Kunnalle luovutetaan entisen metsäoppilaitoksen H-talo, joka on suunniteltu saneerattavaksi kehitysvammahuollon tarpeisiin. Sotkanmaa Oy:n arvioimia edellä mainittuja kehitysasioita voidaan toteuttaa yhdessä Sotkamon kun nan ja Sotkamon lukion kanssa. Tärkeintä on se, että reunaehdot toteutuvat Sotkanmaan ehdottamalla taval la. Kunnanjohtaja kokouksessa Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että rakentamishanketta ei tässä vaiheessa käynnistetä, vaan hankitaan lisäselvitykset mm. kustannuksista ja käyttöasteesta. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Timo Hyvönen, Marko Niskanen ja Helmi Kemppainen ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat ko kouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kiinteistö Oy Sotkanmaa

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Lausunto St1 Energy Oy:n ympäristölupahakemuksen muutoshakemukseen KHALL 85 Hallintojohtaja St1 Energy Oy on toimittanut Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ympäristölupahakemuksen muutoshakemuksen. Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on tehnyt / 12 päätöksen St1 Energy Oy:n jakeluaseman ympäristölupahakemuksesta. St1 Energy Oy hakee nyt muutosta päätöksen lupamääräykseen 1. Ympäristö- ja tekninen lautakunta pyytää kunnanhallituksen lausuntoa St1 Energy Oy:n hakemuksesta. Hakemus erillisenä liitteenä. St1 Energy Oy hakee muutosta lupamääräykseen 1. Lupamääräys 1 kuuluu seuraavasti: Polttonesteiden varastointiin ja jakeluun käytetyt säiliöt, putkistot ja muut laitteistot tulee purkaa ja poistaa paikalta kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Rakenteiden ja laitteiden purkuajankohdat on ilmoitettava Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Kainuun ELY-keskukselle. St 1 Energy Oy:n muutoshakemus on seuraava: 1. Jakelulaitteet ja maanpäälliset rakenteet; a. Shell Sotkamon polttoaineiden jakelutoiminta loppuu heti. Jakelumittarit, putkistot, säiliöt ja öljyerottimet tyhjennetään ja kaasuvapautetaan keväällä 2012, mennessä. Tällöin ne eivät käytännössä muodosta ympäristö- tai turvallisuusriskiä. b. Rakennuksen purkulupahakemus jätetään mennessä ja maan päälliset rakenteet ja rakennus (kivijalkaan asti) tullaan purkamaan 9/2012.Tontti täytetään maanpinnan tasoon, niin että mahdollinen väliaikainen käyttö esim. toritapahtumiin/pysäköintiin on turvallisesti mahdollista. Maanalaisten jakelulaitteiden ja rakenteiden (kellari) purku tapahtuu maaperän kunnostustöiden yhteydessä, ennen uudisrakennustöitä. Kunnanjohtaja Lisäksi St1 Energy Oy on tuonut esille kiinteistön kehitys suunnitelmat ja maaperää ja pohjavettä koskevat seikat erillisessä liitteessä kuvatulla tavalla. Kunnanhallitus lausuntonaan esittää, että St1 Energy Oy:n muutoshakemus päätöksen määräykseen 1 on asianmukainen ja perusteltu.

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Otteet Kunnanhallitus puoltaa St1 Energy Oy:n muutoshakemusta. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. St1 Energy Oy Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristötarkastaja Taina Huttunen

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Sotkamon kunnan edustajan valitseminen vuoden 2012 kutsuntatilaisuuteen KHALL 86 Hallintojohtaja Syksyn 2012 kutsunnat järjestetään Sotkamon osalta Kainuun aluetoimisto esittää, että kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan nimettäisiin ensisijaisesti etsivää nuorisotyötä tai aikalisätoimintaa tekevä henkilö ja muussa tapauksessa sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on kokemusta nuorten parissa työskentelystä. Lisäksi pyydetään huomioimaan jäsenen mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole hänen lähisukulaisiaan. Va kiintuneen tavan mukaan kun nat ja seurakun nat järjestävät tarjoilun kutsunnanalaisille. Kut sunta alkaa aamulla ja kut sunnanalaisten määrästä riippuen kestää iltapäi vään saakka. Em. johdosta tulisi harkita mahdollisuutta tarjota kahvituksen lisäksi ruo kailua. Kunnanjohtaja Kainuun aluetoimiston esitykseen viitaten kunnanhallitus päättää valita vuoden 2012 kutsuntatilaisuuteen kunnan edustajaksi sosiaalityöntekijä Yrjö Sorvarin, joka lisäksi tekee aikalisätyötä. Varaedustajaksi valitaan sosiaalityöntekijä Reija Heikkinen. Kutsuntalääkärinä toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän nimeämä lääkäri. Lisäksi kun nan halli tus päät tää jär jes tää kut sun nan alai sille kah vi tuk sen ja keitto ruo kailun. Kah vi tuksen ja ruo kailun yh teys hen kilöksi nimetään seurakunnan talouspäällikkö Anu Heikkinen ja kunnan ruokahuoltopäällikkö Ai ri Hyvönen. Kunnanhallitus Otteet Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Sosiaalityöntekijä Yrjö Sorvari Sosiaalityöntekijä Reija Heikkinen Talouspäällikkö Anu Heikkinen, Salmelantie 1, Sotkamo Ruokahuoltopäällikkö Airi Hyvönen Kainuun maakuntakunta -kuntayhtymä/tuula Sassi

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen hyväksyminen 126/5/2011 KHALL 144 Kaavoittaja Hallintojohtaja Kunnanhallitus Otteet Sotkamon kunta on hankkinut omistukseensa n. 11,7 hehtaarin suuruisen alueen teollisuustoimintoja varten Tenetinvirran varrelta. Aluetta koskeva asemakaava on vahvistettu vuonna 1981 ja se on laadittu silloista sahatoimintaa varten siten, että koko alue on yhtä rakennuspaikkaa. Asemakaava ei enää vastaa tämän hetkisiä tarpeita ja se on syytä saattaa ajantasalle. Kunnan ostamien kiinteistöjen lisäksi kaavamuutosalueeseen olisi syytä sisällyttää entisen saha-alueen eteläpuolelle sijoittuva valtion omistama alue Teollisuustielle saakka, jotta alueen liikennejärjestelyt voidaan ratkaista tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi entisen rata-alueen osalta voimassa olevan asemakaavan ajantasaisuus on syytä tarkastella Teollisuustien ja Tenetinkujan välisellä osuudella, sillä ratapohjalta on suurimmaksi osaksi kiskot purettu ja siellä kasvaa puuntaimia. Muutettavan asemakaavan rajaus on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavamuutoksen vireilletulon Hakalan asemakaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä kaava-alueen rajaukseen hankkeen edetessä muutoksia, mikäli se tarkoituksenmukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kunnanhallitus hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta YMPTEKLT 150 Kaavoittaja Kaavaratkaisun tarkoituksena on jäsentää entistä sahan aluetta siten, että alue saadaan tehokkaampaan käyttöön ja tontit vastaamaan paremmin alu een maankäytöstä jätettyjä ehdotuksia ja siihen kohdistunutta kysyntää. Li säksi keskeisenä tavoitteena on hyödyn tää ran taa ja sen maisemaa muuhun kuin ns. ko vaan teollisuustoimintaan tai varas toalu eeksi, mutta huomioiden kuiten kin aiem man toiminnan asetta mat rajoitteet. Alueella suoritettujen tutkimusten ja siitä saatujen analyysitulosten perus teella alueella ei esiinny kunnostustoimenpiteitä edellyttävää maaperän pi laantuneisuutta kloorifenolien tai dioksiinien ja furaanien osalta. Altistumi nen haitta-aineille (kloorifenolit, dioksiinit ja furaanit) suoran ihokosketuk sen, ruuansulatuselimistön

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ tai hengitysilman kautta ei ole mahdollista teolli suusaluekäytössä, sillä havaitut pitoisuudet olivat pieniä. Muutettavassa kaavassa vanha sahan alue on merkitty osaksi laajaa teolli suuskorttelia, jolle ei ole osoitettu rakennuspaikkajakoa. Kaavamuutoksella alue on jaettu pienemmiksi tonteiksi, ja kulkuyhteyksien järjestämiseksi alueelle on tulossa neljä uutta katua. Lisäksi Sahakuja jatketaan kaava-alu een länsirajalle saakka, jotta myöhemmin on mahdollista yhdistää Sahakuja Teollisuustiehen. Kaava-alueen katujen suunnittelu on pyritty tekemään si ten, että alueen kadut muodostavat ympäri ajettavan lenkin ja pistokadut ovat lyhyitä. Toinen katualueiden suunnittelun kes keinen lähtökohta on ol lut se, että liikenne on ohjattavissa kulkemaan eteläpuo li sella teollisuusalu eella olevan Lastaajantien kautta, mikäli siihen havaitaan tar vet ta. Alueella on olevaa rakennuskantaa, jonka hyödyntämismahdollisuus nykyi sellä paikalla on ollut eräs suunnittelua ohjaava tekijä. Varsinkin korttelissa 513 rakennuspaikalla 2 oleva vanha toimistorakennus ja sen yhteydessä ole vat tuotantotilat ovat niin suuria, että tällaisen rakennusmassan purkaminen maksaisi huomattavan paljon ja tämän vuoksi on kokonaistaloudellisesti edullisinta pyrkiä hyödyntämään niitä tulevassa käytössä. Muut rakennukset ovat pienempinä edullisempia purkaa ja elementtirakenteisen varastohallin siirtäminenkin on mahdollista, mutta niidenkin osalta paras ratkaisu olisi löytää jatkokäyttöä nykyisellä paikalla. Tukkikujan päähän on osoitettu venevalkama-alue, jonne on tarkoitus to teuttaa vesistöön tukeutuvaa matkailu- ja yritystoimintaa palveleva veneily keskus. Alue on verrattain laaja ja ulottuu pitkälle sisämaahan päin, jotta sinne olisi mahdollista rakentaa venehalli talvisäilytystä varten sekä toteut taa ja ylläpitää ympäristöä matkailutoimintaan soveltuvalla tavalla. Rannan puolella oleviin kortteleihin 589 ja 590 on kielletty sijoittamasta sellaista laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua. Tarkoitukse na on suojata vesistöä ja kapean vesistön toisella rannalla olevaa asutusta vettä pitkin kantautuvilta meluhaitoilta. Kaava-alueen maankäyttöä valmis telleen työryhmän ideointiin pe rustuen kortteleiden suunnittelun lähtökohta na on ollut muodostaa niistä pienteolli suus- ja käsityöläiskortteleita. Ranta-alueet on varattu virkistysalueeksi ja vanhalle ratapohjalle on osoitet tu kevyen liikenteen reitti, jonka on tarkoitus jatkossa olla osa Sotkamon ja Vuokatin yhdistävää kevyen liikenteen pääväylää. Tästä erkanee rannan suuntaisesti länteen menevä ulkoilureitti, joka yhdistää veneilykeskuksen alueen laajempaan reittiverkkoon ja joka voi tulevaisuudessa jatkua Kohve ronkankaan ja Härkökiven asutusalueille saakka. Pienennös kaavaluonnoksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liit teenä. Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi.

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 17 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaluonnos on pidetty nähtävillä väli senä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan Ely keskuksilta, Liikennevirastolta, Kainuun maa kunta kuntayhtymältä, EON Kainuun Sähkö verkko Oy:ltä ja paloviranomaisilta. Kaava luonnoksesta annetut lausunnot ja kaa van laati jan vasti neet niihin ovat esi tyslistan liitteenä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja kaavan sisällön läpikäymisen perusteella lämpövoimalaa varten kaavoitetun rakennuspaikan käyttötarkoitus on muu tettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos ten alu eeksi, ranta korttelissa ker rosluku on rajoitettu kahteen ja venevalka ma-alueella on sal littu polttoaineen jakelu. Li säksi kaavaselostusta on täy dennetty peruste lu jen ja vaiktusten arvioinnin osalta. Pienennös kaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liit teenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 39 Vs. kaavoittaja Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksilta, Liikenneviras tolta, Kainuun maakunta -kuntayhtymältä, EON Kai nuun Sähköverkko Oy:ltä ja pa loviranomaisilta. Kaavaehdotuksesta an netut lau sunnot ja kaa van laatijan vas tineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja kaavan sisällön läpikäymisen perusteella lämpövoimalaa varten kaavoitetun rakennuspaikan käyttötarkoitus on muutettu

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ energiahuollon alu eeksi ja pohjavesialuetta koskevaan mää räykseen on korjattu voimassa ole van vesi lain mukaiset pykälä numerot. Muutokset ovat sen verran pieniä ettei kaa vaa ole tarpeen laittaa uudelleen ehdotukse na nähtä ville. Pienennös kaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaa va-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaa voitus- ja mittaustoimistossa. Lisätietoja asiasta antaa vs. kaavoittaja Markku Kemppainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanhallitus Kaavoituspalvelut KHALL 87 Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää esittää Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotus erillisliitteenä. Kunnanhallitus Otteet Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanvaltuusto

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Tenetinvirran teollisuusalueen tonttien myyntihinnan vahvistaminen KHALL 88 Vs. kaavoittaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Otteet Teollisuusalueen kaavamuutosehdotus on edennyt hyväksymiskäsittelyyn. Kaavamuutoksella muodostetaan 21 teollisuustonttia kuuteen kortteliin, ve nevalkama-alue ja katu-, puisto- ja erityisalueita. UPM:ltä ostetun m2:n suuruisen alueen hankintahinta oli ,00 ja alueen arvioidut ka tujen ja tekniikan rakentamiskulut ovat ,00. Kunnan omista mien, myyntiin laitettavien teollisuus- ja energiahuollon tonttien yhteispin ta-ala on m2. Kunnanhallitus vahvistaa Tenetinvirran teollisuusalueen teollisuus-( T, TY) ja energia huollon (EN) tonttien myyntihinnaksi 6 / m2 ja vahvistaa tonttien yleiset myynti ehdot. Myyntiehdot liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta Vs. kaavoittaja Markku Kemppainen

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Lausunto aluehallintovirastolle Timo ja Marjatta Korhosen eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta 50/5/543/2012 KHALL 89 Ympäristötarkastaja Vs. kaavoittaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Sotkamon kunnanhallitukselta lau sun toa kos kien Timo ja Mar jatta Korho sen toi mitta maa eläin suo jan ympäris tölu pa hake musta. Ym pä ristö lupaa haetaan Sotka mon kun nan Ylisotkamon ky lässä Haavikon ti lalla (RN:o 10:58) ole van eläin suojan laa jentamiselle. Lausun toa pyyde tään mennessä. Si jain tikartta on esityslistan liit teenä. Tilan maidontuotantoa laajennetaan rakentamalla lypsykarjapihatto, johon voidaan sijoittaa 76 lypsylehmää, 44 hiehoa ja 40 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa. Nykyinen navettarakennus jää pois käytöstä. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan nykyisessä navettarakennuksessa saa pitää 30 lypsylehmää, 18 hiehoa, 2 lihanautaa ja 2 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa. Rakennettava lypsykarjapihatto sijoittuu noin 90 metriä nykyisestä navettarakennuksesta länteen. Lypsykarjapihatossa lanta käsitellään lietelantamenetelmällä. Lypsykarjapihaton yhteyteen rakennetaan lietelannalle m³:n lietesäiliö ja pihaton lietekuilujen tilavuus on 569 m³. Nykyisen navettarakennuksen yhteydessä on katettu 400 m³ lietesäiliö, joka jää käyttöön. Lisäksi tilan käytössä on kattamaton 600 m³:n etälietesäiliö, joka sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä tilakeskuksesta. Lietesäiliöt ovat betonirakenteisia. Maitohuoneen ja eläinsuojan muut pesuvedet johdetaan lietesäiliöön ja eläinsuojan sosiaalitilojen vedet umpisäiliöön. Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoa on yhteensä 91,28 ha. Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh tai vs. kaavoittaja Markku Kemppainen, puh Kunnanjohtaja Kunnanhallitus lausuu Timo ja Marjatta Korhosen eläin suojan ym pä ris tö lupa ha ke muk sesta seuraavaa: Kunnanhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä. Alue, jolle toiminta si joit tuu on maa talousvaltaista ja suunniteltu toiminta on tavanomaista suhteessa lä hi alueen maankäyttöön. Lupapäätöstä tehtäessä tulisi kuitenkin huomioida mm. seuraavaa.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Hakemuksen liitteenä oleville kartoille merkityt lohkot 04758, 04759, ja sijaitsevat vahvistetun asemakaavan alueella. Lohkot on asemakaavassa merkitty rakennuskortteli, puisto- ja katualueeksi. Lohkot 06737, ja sijaitsevat vahvistetun ranta-asemakaavan mukaisella maa- ja metsätalousalueella. Lohkot ja rajoittuvat Sotkamojärveen. Toimintaa koskevissa lupamääräyksissä tulee ottaa huomioon vesiensuojelu ja tarpeelliset suojaetäisyydet, alueen virkistyskäyttö sekä alueelle kohdistuvat vesienhoitotavoitteet. Laajennuksen myötä tilan eläinmäärät ja lantavarastot kasvavat huomattavasti. Laajennus voi lisätä hajuhaittoja alueella ottaen huomioon toiminnan laajuus, sijainti ja etäisyys naapureista. Toiminnassa tulisi olla valmius ottaa käyttöön hajuhaittoja ehkäiseviä keinoja, esim. lietesäiliöissä tulisi olla kattamismahdollisuus. Polttonesteiden ja kemikaalien varastoinnissa tulee huomioida Sotkamon kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä 12 :ssä annetut ohjeet. Säiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai ne tulee sijoittaa tiiviiseen suoja-altaaseen. Säiliön ja letkun tulee olla lukittavia. Kunnanhallitus Otteet Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 1-3, Oulu Ympäristötarkastaja Taina Huttunen Vs. kaavoittaja Markku Kemppainen

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Jorma Sirviön poikkeamislupa 53/5/543/2012 KHALL 90 Rakennustarkastaja Hakija Jorma Sirviö Takalantie 35b Sotkamo Rakennuspaikka Kunta SOTKAMO Kylä Ylisotkamo Tilan nimi ja RN:o Poukama 50:47 Rakennuspaikan osoite Takalantie 35b Postiosoite Sotkamo P-koordinaatti I-koordinaatti Rakennustoimenpide Loma-asunnon laajennus ja käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm Asuinrakennus 99 I 1 Selostus poikkeamisesta Rakennuspaikka on Alajärven rannalla, tilalla Poukama RN:o 50:47, Ylisotka mo. Rakennuspaikan pinta-ala on n m². Alueella ei ole voimassa mitään kaavaa. Rakennushanke käsittää vanhan n. 74 m² suuruisen lo ma-asunnon peruskorjauksen ja 25 m² laajennuksen se kä käyt tö tar koi tuk sen muu tok sen asuin ra ken nuk seksi. Li säksi ra ken nus hanke sisältää jätevesijärjestelmän uusi mi sen. Rakennus sijoittuu n. 15 metrin etäisyydelle Alajärven rannasta. Laajennukset suuntautuvat rannan suuntaisesti ja rannasta poispäin. Rakennuksen etäisyys rantaviivaan poikkeaa rakennusjärjestyksen minimivaatimuksista. Rakennusjärjestyksen mukainen etäisyys rantaviivaan tulisi olla enintään 120 m²:n suuruisilla rakennuksilla vähintään 30 metriä. Rakennuspaikalle on rakennettu aiemmin neljä talousrakennusta yht. 153 k-m². Rakennukset ilmenevät liitteenä olevasta asemapiirroksesta. Rakennus pai kan ko ko nais ker ros ala laa jen nuk sen jäl keen oli si yht. 252 k-m². Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista Rakennuspaikalle johtaa valmis tieyhteys. Käyttövesi otetaan omasta kaivosta. Jätevesien käsittelystä hakija esittää erillisen suunnitelman rakennusluvan

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 340 Saaren asemakaava-alueelta ja muutos-alueelta asetetaan 2012 myyntiin 28 omakotitonttia. Esityslistan liitteenä kartta, josta ilmenee

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot