SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Sotkamon kunnan tilinpäätös vuodelta Sotkanmaa Oy:n opiskelija-asuntojen rakentaminen Lausunto St1 Energy Oy:n ympäristölupahakemuksen muutoshakemukseen Sotkamon kunnan edustajan valitseminen vuoden 2012 kutsuntatilaisuuteen Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen hyväksyminen Tenetinvirran teollisuusalueen tonttien myyntihinnan vahvistaminen Lausunto aluehallintovirastolle Timo ja Marjatta Korhosen 206 eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta 90 Jorma Sirviön poikkeamislupa Aloitusluvan antaminen Salmelan koulun pesäpallokentän hiekkatekonurmen 211 asentamiseen ja määrärahojen siirtäminen 92 Lausunto liikennöintisopimuksen muutoesityksestä Maanostotarjous / Kalevi Konka Ilmoitusasiat 216

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ AIKA klo 17:00-19:07 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Sirviö Kari khall. varapuh.joht. Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen poistui klo 18:55 Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Rossi Anna khall. jäsen POISSA Tolonen Vesa khall. jäsen MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. I varapuh.joht. Kauppinen Tuomo kvalt. II varapuh.joht. Hyvönen Timo kvalt. III varapuh.joht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. Toppinen Irene asiantuntija klo 17:15-18:30 ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen puheenjohtaja Juhani Pieniniemi pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Marja-Leena Korhonen Mirja Okkonen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 81 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 82 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Korhonen ja Mirja Okkonen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Sotkamon kunnan tilinpäätös vuodelta 2011 KHALL 83 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava val tuuston käsiteltä väksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun men nessä. Tilinpäätök seen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion to teutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa pykälässä on myös määräyk set kunnan konsernitaseen laatimisvelvoitteesta. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Toimintakertomukseen on kuntalain mukaan otettava lisäksi selvitys valtuuston asettamien toiminnal listen ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Edelleen kunnanhallituk sen on kuntalain 70 :n mukaan tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsitte lystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Sotkamon kunnan tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos ennen varauksia ja rahasto siirtoja on ,91 euroa (v ,64 euroa) ja em. erien jälkeen tilikauden alijäämä ,57 euroa. Vuosikate on ,44 euroa (v ,67 euroa). Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista ovat ,35 euroa. Suureen miinustulok seen ja alijäämään on pääasiallinen syy euron pakollisen varauk sen tekeminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2011 alijäämien maksamista varten. Vuoden 2011 tilinpäätöksen alijäämän jälkeen on kun nan taseessa kumulatiivista alijäämää ,17, mikä mer kitsee -145,88 /asukas. Käyttötalousmenot (ulkoiset) kasvoivat 6,97 %, jo ka sisältää maakunta -kuntayhtymän rahoitusosuuden kasvua 10,01 %. Kun tayhtymän kasvuprosentissa ovat mu kana vuoden 2010 maksuosuus alijää mästä ja pakollinen varaus vuoden 2011 alijäämään. Kunnan oman toimin nan käyttömenot kasvoivat 4,14 %. Rahoituslaskelma osoittaa varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirtana ,39 euroa ja rahoituksen rahavirtana ,10 euroa. Uutta lainaa nostettiin 1 milj. eu roa ja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin ,89 euroa. Tilinpäätöksen vaikutus maksuvalmiuteen on ,29 euroa. Bruttoinvestointien mää rä oli ,27 euroa. Taseen loppusumma päättyy ,00 euroon (v ,51 euroa). Kunnan omavarai suusaste on oli 71,2 % (v ,2 %). Kuntakonsernin oma varaisuusaste on 46,6 %. Kunnan lainakanta on ,08 euroa ja lainat asukasta kohti 653,12 euroa (v ,50 euroa). Kunta konsernin lainakanta on ,837,17 euroa (v ,57 ) ja 2.040,56 euroa/asukas.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tilinpäätökseen sisältyy suurimpana valtuustotason talousarviomäärärahojen nettoylityksenä ( ,86 ) hallintopalvelujen vastuualueella kuntayhtymän pakollisen varauksen tekeminen. Toiseksi suurin nettoylitys oli varhaiskasvatuksen määrärahoissa ,54 euroa). Investointien kiinteän omaisuuden netto ylitys euroa johtui maa-alueiden tulojen yliar vioin nista. Erillisenä liitteenä seuraa vuoden 2011 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, ta seen, talousarvion toteutuman ja liitetiedot. Henkilöstöliitettä kertomukseen ei sisälly, vaan siitä laaditaan erillinen asiakirja. Kertomuksen kohtaan 8.2. on kirjoitettu talouden tasapainottamistoimenpiteet. Kertomuksen liitetie doissa on laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) tu loslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Lisäksi kertomukseen sisältyy Kai nuun maakunta -kuntayhtymän tilinpäätöstietoja. Kunnanjohtaja Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää tilikauden tuloksen ,91 euroa, käsittelyn osalta seuraavaa: 1. - tuloutetaan poistoeroja suunnitelman mukaan ,34 euroa ja - alijäämä ,57 euroa siirretään omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä 2. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen ti lintarkastajan tarkastettavaksi 3. Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl keen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että kunnankamreeri Irene Toppinen osallistui asiantuntijana kokoukseen tämän pykälän akana. Otteet Kunnanvaltuusto

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Sotkanmaa Oy:n opiskelija-asuntojen rakentaminen KHALL 84 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti / 100 opiskelija-asuintalohankkeen käynnistämisestä Tenetin koulun tontille ja velvoitti Sotkanmaa Oy:tä jatkamaan opiskelija-asuintalon rakennushankkeen selvitystä sekä tekemään käynnistämisen vaatimat toimenpiteet ja viemään hanketta eteenpäin toteuttamista varten. Sotkanmaan hallitus on suunnitteluttanut opiskelija-asuntoja omistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Suunnitelmat ovat edenneet hankkeelle laaditussa aikataulussa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on tehnyt hankkeen rahoituksesta ennakkovarauspäätöksen (ARA 32937/326/12) Ehdollinen varauspäätös on voimassa saakka. Varauspäätös raukeaa automaattisesti, ellei ARAn vaatimia asiakirjoja sitä ennen toimiteta perille. Urakkatarjouspyynnöt opiskelija-asuntojen rakentamisurakoista on toimitettu julkiselle markkinapaikalle Hilmaan Tarjouspyynnöt on julkaistu Urakkakilpailuun osallistuvien on jätettävä tarjouksensa klo mennessä. Urakkalaskennan jälkeen hankkeelle on haettava ARAn osapäätös. Osapäätöstä haetaan hankkeen urakkakilpailun mukaisella kustannuksella sekä muilla todistetuilla hankkeen kustannuksilla ja tästä yhteissummasta laskettavalla kustannusarviolla. Rahoitus kilpailutetaan osapäätöksen jälkeen. Myönteisten osa-, rahoitus- ja rakennuslupapäätösten jälkeen hanke voidaan käynnistää. Opiskelija-asuntojen rakennuslupahakemus on jätetty ja rakennuslupa on myönnetty Sotkanmaa on arvioinut opiskelija-asunnon toteuttamisen reunaehtoja seuraavasti: Opiskelija-asuintalon käyttöaste voi olla kriittinen. Sotkanmaa Oy:n laatiman kustannus- ja talousarvion mukaan opiskelijan maksama vuokra on keskimäärin 11,94 /m2 eli 361,19 /kk 12 käyttökuukauden mukaan laskettuna. Kun opiskelija on todellisuudessa koulussa 9,5 kk, tälle ajalle kuukausivuokraksi muodostuisi 456,23 /kk. Jostakin on osoitettava riittävä määrä opiskelijoita/asukkaita koko vuodeksi ja viimeisenä keinona on vuokravakuuden takaaminen Sotkanmaalle viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Uusien opiskelija-asuntojen on suunniteltu toimivan Sotkanmaan alla omana tulosyksikkönään. Pääomien tasausta ei tehdä opiskelija-asuntojen ja

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sotkanmaan muiden ARA-asuntojen kesken. Opiskelija-asuntojen pääoman tasauksella ja koko Sotkan maan alv-vapautuksella olisi vaikutusta vuokratasoon. Sompalan fuusio on perusteltua toteuttaa ja hakea alv- vapautus. Ammatillisen opetuksen on tarkoituksenmukaista varata asuntolapaikkaa omaan käyttöön. Uusien opiskelija-asuntojen käyt töönoton yhteydessä Sompalan nykyisille asunnoille tulisi lisätä käyttöastetta. Entisen emäntäkoulun yhteydessä olevat asuntolahuoneistot voidaan ottaa elinkeinollisin perustein vuokrattavaksi mm. teollisuuden tarvitse man työvoiman käyttöön. A - B -rivitalot siirretään Sotkanmaalle ja saneerataan vuok ra-asunnoiksi. Pääoma tasataan opiskelija-asuntojen kanssa. Muualta ja myös erityisesti ulkomaisten opiskelijoiden tulo on varmistettava. Lukiolla on keskeinen rooli tässä tehtävässä. Opiskelija-asuntojen kesäkäyttöä pitää pystyä tehostamaan si ten, että iso osa asunnoista vuokrattaisiin esim. kesätyöntekijöille alkaen. Opiskelijoille voidaan ottaa käyttöön koko vuoden kestävät vuok rasopimukset. Etuja kesäkäytön suhteen olisi mahdolliset kesäopiskelut, ke sätyöt yms. Kansainvälisten opiskelijoiden osalta olisi erityisen tärkeää, että voitaisiin mennä opiskeluaikaisiin sopimuksiin. Kunnalle luovutetaan entisen metsäoppilaitoksen H-talo, joka on suunniteltu saneerattavaksi kehitysvammahuollon tarpeisiin. Sotkanmaa Oy:n arvioimia edellä mainittuja kehitysasioita voidaan toteuttaa yhdessä Sotkamon kun nan ja Sotkamon lukion kanssa. Tärkeintä on se, että reunaehdot toteutuvat Sotkanmaan ehdottamalla taval la. Kunnanjohtaja kokouksessa Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää, että rakentamishanketta ei tässä vaiheessa käynnistetä, vaan hankitaan lisäselvitykset mm. kustannuksista ja käyttöasteesta. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Timo Hyvönen, Marko Niskanen ja Helmi Kemppainen ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat ko kouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kiinteistö Oy Sotkanmaa

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Lausunto St1 Energy Oy:n ympäristölupahakemuksen muutoshakemukseen KHALL 85 Hallintojohtaja St1 Energy Oy on toimittanut Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ympäristölupahakemuksen muutoshakemuksen. Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on tehnyt / 12 päätöksen St1 Energy Oy:n jakeluaseman ympäristölupahakemuksesta. St1 Energy Oy hakee nyt muutosta päätöksen lupamääräykseen 1. Ympäristö- ja tekninen lautakunta pyytää kunnanhallituksen lausuntoa St1 Energy Oy:n hakemuksesta. Hakemus erillisenä liitteenä. St1 Energy Oy hakee muutosta lupamääräykseen 1. Lupamääräys 1 kuuluu seuraavasti: Polttonesteiden varastointiin ja jakeluun käytetyt säiliöt, putkistot ja muut laitteistot tulee purkaa ja poistaa paikalta kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Rakenteiden ja laitteiden purkuajankohdat on ilmoitettava Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Kainuun ELY-keskukselle. St 1 Energy Oy:n muutoshakemus on seuraava: 1. Jakelulaitteet ja maanpäälliset rakenteet; a. Shell Sotkamon polttoaineiden jakelutoiminta loppuu heti. Jakelumittarit, putkistot, säiliöt ja öljyerottimet tyhjennetään ja kaasuvapautetaan keväällä 2012, mennessä. Tällöin ne eivät käytännössä muodosta ympäristö- tai turvallisuusriskiä. b. Rakennuksen purkulupahakemus jätetään mennessä ja maan päälliset rakenteet ja rakennus (kivijalkaan asti) tullaan purkamaan 9/2012.Tontti täytetään maanpinnan tasoon, niin että mahdollinen väliaikainen käyttö esim. toritapahtumiin/pysäköintiin on turvallisesti mahdollista. Maanalaisten jakelulaitteiden ja rakenteiden (kellari) purku tapahtuu maaperän kunnostustöiden yhteydessä, ennen uudisrakennustöitä. Kunnanjohtaja Lisäksi St1 Energy Oy on tuonut esille kiinteistön kehitys suunnitelmat ja maaperää ja pohjavettä koskevat seikat erillisessä liitteessä kuvatulla tavalla. Kunnanhallitus lausuntonaan esittää, että St1 Energy Oy:n muutoshakemus päätöksen määräykseen 1 on asianmukainen ja perusteltu.

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Otteet Kunnanhallitus puoltaa St1 Energy Oy:n muutoshakemusta. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. St1 Energy Oy Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristötarkastaja Taina Huttunen

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Sotkamon kunnan edustajan valitseminen vuoden 2012 kutsuntatilaisuuteen KHALL 86 Hallintojohtaja Syksyn 2012 kutsunnat järjestetään Sotkamon osalta Kainuun aluetoimisto esittää, että kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan nimettäisiin ensisijaisesti etsivää nuorisotyötä tai aikalisätoimintaa tekevä henkilö ja muussa tapauksessa sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on kokemusta nuorten parissa työskentelystä. Lisäksi pyydetään huomioimaan jäsenen mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole hänen lähisukulaisiaan. Va kiintuneen tavan mukaan kun nat ja seurakun nat järjestävät tarjoilun kutsunnanalaisille. Kut sunta alkaa aamulla ja kut sunnanalaisten määrästä riippuen kestää iltapäi vään saakka. Em. johdosta tulisi harkita mahdollisuutta tarjota kahvituksen lisäksi ruo kailua. Kunnanjohtaja Kainuun aluetoimiston esitykseen viitaten kunnanhallitus päättää valita vuoden 2012 kutsuntatilaisuuteen kunnan edustajaksi sosiaalityöntekijä Yrjö Sorvarin, joka lisäksi tekee aikalisätyötä. Varaedustajaksi valitaan sosiaalityöntekijä Reija Heikkinen. Kutsuntalääkärinä toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän nimeämä lääkäri. Lisäksi kun nan halli tus päät tää jär jes tää kut sun nan alai sille kah vi tuk sen ja keitto ruo kailun. Kah vi tuksen ja ruo kailun yh teys hen kilöksi nimetään seurakunnan talouspäällikkö Anu Heikkinen ja kunnan ruokahuoltopäällikkö Ai ri Hyvönen. Kunnanhallitus Otteet Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Sosiaalityöntekijä Yrjö Sorvari Sosiaalityöntekijä Reija Heikkinen Talouspäällikkö Anu Heikkinen, Salmelantie 1, Sotkamo Ruokahuoltopäällikkö Airi Hyvönen Kainuun maakuntakunta -kuntayhtymä/tuula Sassi

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen hyväksyminen 126/5/2011 KHALL 144 Kaavoittaja Hallintojohtaja Kunnanhallitus Otteet Sotkamon kunta on hankkinut omistukseensa n. 11,7 hehtaarin suuruisen alueen teollisuustoimintoja varten Tenetinvirran varrelta. Aluetta koskeva asemakaava on vahvistettu vuonna 1981 ja se on laadittu silloista sahatoimintaa varten siten, että koko alue on yhtä rakennuspaikkaa. Asemakaava ei enää vastaa tämän hetkisiä tarpeita ja se on syytä saattaa ajantasalle. Kunnan ostamien kiinteistöjen lisäksi kaavamuutosalueeseen olisi syytä sisällyttää entisen saha-alueen eteläpuolelle sijoittuva valtion omistama alue Teollisuustielle saakka, jotta alueen liikennejärjestelyt voidaan ratkaista tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi entisen rata-alueen osalta voimassa olevan asemakaavan ajantasaisuus on syytä tarkastella Teollisuustien ja Tenetinkujan välisellä osuudella, sillä ratapohjalta on suurimmaksi osaksi kiskot purettu ja siellä kasvaa puuntaimia. Muutettavan asemakaavan rajaus on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavamuutoksen vireilletulon Hakalan asemakaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä kaava-alueen rajaukseen hankkeen edetessä muutoksia, mikäli se tarkoituksenmukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kunnanhallitus hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta YMPTEKLT 150 Kaavoittaja Kaavaratkaisun tarkoituksena on jäsentää entistä sahan aluetta siten, että alue saadaan tehokkaampaan käyttöön ja tontit vastaamaan paremmin alu een maankäytöstä jätettyjä ehdotuksia ja siihen kohdistunutta kysyntää. Li säksi keskeisenä tavoitteena on hyödyn tää ran taa ja sen maisemaa muuhun kuin ns. ko vaan teollisuustoimintaan tai varas toalu eeksi, mutta huomioiden kuiten kin aiem man toiminnan asetta mat rajoitteet. Alueella suoritettujen tutkimusten ja siitä saatujen analyysitulosten perus teella alueella ei esiinny kunnostustoimenpiteitä edellyttävää maaperän pi laantuneisuutta kloorifenolien tai dioksiinien ja furaanien osalta. Altistumi nen haitta-aineille (kloorifenolit, dioksiinit ja furaanit) suoran ihokosketuk sen, ruuansulatuselimistön

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ tai hengitysilman kautta ei ole mahdollista teolli suusaluekäytössä, sillä havaitut pitoisuudet olivat pieniä. Muutettavassa kaavassa vanha sahan alue on merkitty osaksi laajaa teolli suuskorttelia, jolle ei ole osoitettu rakennuspaikkajakoa. Kaavamuutoksella alue on jaettu pienemmiksi tonteiksi, ja kulkuyhteyksien järjestämiseksi alueelle on tulossa neljä uutta katua. Lisäksi Sahakuja jatketaan kaava-alu een länsirajalle saakka, jotta myöhemmin on mahdollista yhdistää Sahakuja Teollisuustiehen. Kaava-alueen katujen suunnittelu on pyritty tekemään si ten, että alueen kadut muodostavat ympäri ajettavan lenkin ja pistokadut ovat lyhyitä. Toinen katualueiden suunnittelun kes keinen lähtökohta on ol lut se, että liikenne on ohjattavissa kulkemaan eteläpuo li sella teollisuusalu eella olevan Lastaajantien kautta, mikäli siihen havaitaan tar vet ta. Alueella on olevaa rakennuskantaa, jonka hyödyntämismahdollisuus nykyi sellä paikalla on ollut eräs suunnittelua ohjaava tekijä. Varsinkin korttelissa 513 rakennuspaikalla 2 oleva vanha toimistorakennus ja sen yhteydessä ole vat tuotantotilat ovat niin suuria, että tällaisen rakennusmassan purkaminen maksaisi huomattavan paljon ja tämän vuoksi on kokonaistaloudellisesti edullisinta pyrkiä hyödyntämään niitä tulevassa käytössä. Muut rakennukset ovat pienempinä edullisempia purkaa ja elementtirakenteisen varastohallin siirtäminenkin on mahdollista, mutta niidenkin osalta paras ratkaisu olisi löytää jatkokäyttöä nykyisellä paikalla. Tukkikujan päähän on osoitettu venevalkama-alue, jonne on tarkoitus to teuttaa vesistöön tukeutuvaa matkailu- ja yritystoimintaa palveleva veneily keskus. Alue on verrattain laaja ja ulottuu pitkälle sisämaahan päin, jotta sinne olisi mahdollista rakentaa venehalli talvisäilytystä varten sekä toteut taa ja ylläpitää ympäristöä matkailutoimintaan soveltuvalla tavalla. Rannan puolella oleviin kortteleihin 589 ja 590 on kielletty sijoittamasta sellaista laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua. Tarkoitukse na on suojata vesistöä ja kapean vesistön toisella rannalla olevaa asutusta vettä pitkin kantautuvilta meluhaitoilta. Kaava-alueen maankäyttöä valmis telleen työryhmän ideointiin pe rustuen kortteleiden suunnittelun lähtökohta na on ollut muodostaa niistä pienteolli suus- ja käsityöläiskortteleita. Ranta-alueet on varattu virkistysalueeksi ja vanhalle ratapohjalle on osoitet tu kevyen liikenteen reitti, jonka on tarkoitus jatkossa olla osa Sotkamon ja Vuokatin yhdistävää kevyen liikenteen pääväylää. Tästä erkanee rannan suuntaisesti länteen menevä ulkoilureitti, joka yhdistää veneilykeskuksen alueen laajempaan reittiverkkoon ja joka voi tulevaisuudessa jatkua Kohve ronkankaan ja Härkökiven asutusalueille saakka. Pienennös kaavaluonnoksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liit teenä. Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi.

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 17 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaluonnos on pidetty nähtävillä väli senä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan Ely keskuksilta, Liikennevirastolta, Kainuun maa kunta kuntayhtymältä, EON Kainuun Sähkö verkko Oy:ltä ja paloviranomaisilta. Kaava luonnoksesta annetut lausunnot ja kaa van laati jan vasti neet niihin ovat esi tyslistan liitteenä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja kaavan sisällön läpikäymisen perusteella lämpövoimalaa varten kaavoitetun rakennuspaikan käyttötarkoitus on muu tettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos ten alu eeksi, ranta korttelissa ker rosluku on rajoitettu kahteen ja venevalka ma-alueella on sal littu polttoaineen jakelu. Li säksi kaavaselostusta on täy dennetty peruste lu jen ja vaiktusten arvioinnin osalta. Pienennös kaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liit teenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 39 Vs. kaavoittaja Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksilta, Liikenneviras tolta, Kainuun maakunta -kuntayhtymältä, EON Kai nuun Sähköverkko Oy:ltä ja pa loviranomaisilta. Kaavaehdotuksesta an netut lau sunnot ja kaa van laatijan vas tineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja kaavan sisällön läpikäymisen perusteella lämpövoimalaa varten kaavoitetun rakennuspaikan käyttötarkoitus on muutettu

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ energiahuollon alu eeksi ja pohjavesialuetta koskevaan mää räykseen on korjattu voimassa ole van vesi lain mukaiset pykälä numerot. Muutokset ovat sen verran pieniä ettei kaa vaa ole tarpeen laittaa uudelleen ehdotukse na nähtä ville. Pienennös kaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaa va-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaa voitus- ja mittaustoimistossa. Lisätietoja asiasta antaa vs. kaavoittaja Markku Kemppainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanhallitus Kaavoituspalvelut KHALL 87 Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää esittää Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tenetinvirran teollisuusalueen asemakaavaehdotus erillisliitteenä. Kunnanhallitus Otteet Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanvaltuusto

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Tenetinvirran teollisuusalueen tonttien myyntihinnan vahvistaminen KHALL 88 Vs. kaavoittaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Otteet Teollisuusalueen kaavamuutosehdotus on edennyt hyväksymiskäsittelyyn. Kaavamuutoksella muodostetaan 21 teollisuustonttia kuuteen kortteliin, ve nevalkama-alue ja katu-, puisto- ja erityisalueita. UPM:ltä ostetun m2:n suuruisen alueen hankintahinta oli ,00 ja alueen arvioidut ka tujen ja tekniikan rakentamiskulut ovat ,00. Kunnan omista mien, myyntiin laitettavien teollisuus- ja energiahuollon tonttien yhteispin ta-ala on m2. Kunnanhallitus vahvistaa Tenetinvirran teollisuusalueen teollisuus-( T, TY) ja energia huollon (EN) tonttien myyntihinnaksi 6 / m2 ja vahvistaa tonttien yleiset myynti ehdot. Myyntiehdot liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta Vs. kaavoittaja Markku Kemppainen

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Lausunto aluehallintovirastolle Timo ja Marjatta Korhosen eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta 50/5/543/2012 KHALL 89 Ympäristötarkastaja Vs. kaavoittaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Sotkamon kunnanhallitukselta lau sun toa kos kien Timo ja Mar jatta Korho sen toi mitta maa eläin suo jan ympäris tölu pa hake musta. Ym pä ristö lupaa haetaan Sotka mon kun nan Ylisotkamon ky lässä Haavikon ti lalla (RN:o 10:58) ole van eläin suojan laa jentamiselle. Lausun toa pyyde tään mennessä. Si jain tikartta on esityslistan liit teenä. Tilan maidontuotantoa laajennetaan rakentamalla lypsykarjapihatto, johon voidaan sijoittaa 76 lypsylehmää, 44 hiehoa ja 40 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa. Nykyinen navettarakennus jää pois käytöstä. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan nykyisessä navettarakennuksessa saa pitää 30 lypsylehmää, 18 hiehoa, 2 lihanautaa ja 2 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa. Rakennettava lypsykarjapihatto sijoittuu noin 90 metriä nykyisestä navettarakennuksesta länteen. Lypsykarjapihatossa lanta käsitellään lietelantamenetelmällä. Lypsykarjapihaton yhteyteen rakennetaan lietelannalle m³:n lietesäiliö ja pihaton lietekuilujen tilavuus on 569 m³. Nykyisen navettarakennuksen yhteydessä on katettu 400 m³ lietesäiliö, joka jää käyttöön. Lisäksi tilan käytössä on kattamaton 600 m³:n etälietesäiliö, joka sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä tilakeskuksesta. Lietesäiliöt ovat betonirakenteisia. Maitohuoneen ja eläinsuojan muut pesuvedet johdetaan lietesäiliöön ja eläinsuojan sosiaalitilojen vedet umpisäiliöön. Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoa on yhteensä 91,28 ha. Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh tai vs. kaavoittaja Markku Kemppainen, puh Kunnanjohtaja Kunnanhallitus lausuu Timo ja Marjatta Korhosen eläin suojan ym pä ris tö lupa ha ke muk sesta seuraavaa: Kunnanhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä. Alue, jolle toiminta si joit tuu on maa talousvaltaista ja suunniteltu toiminta on tavanomaista suhteessa lä hi alueen maankäyttöön. Lupapäätöstä tehtäessä tulisi kuitenkin huomioida mm. seuraavaa.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Hakemuksen liitteenä oleville kartoille merkityt lohkot 04758, 04759, ja sijaitsevat vahvistetun asemakaavan alueella. Lohkot on asemakaavassa merkitty rakennuskortteli, puisto- ja katualueeksi. Lohkot 06737, ja sijaitsevat vahvistetun ranta-asemakaavan mukaisella maa- ja metsätalousalueella. Lohkot ja rajoittuvat Sotkamojärveen. Toimintaa koskevissa lupamääräyksissä tulee ottaa huomioon vesiensuojelu ja tarpeelliset suojaetäisyydet, alueen virkistyskäyttö sekä alueelle kohdistuvat vesienhoitotavoitteet. Laajennuksen myötä tilan eläinmäärät ja lantavarastot kasvavat huomattavasti. Laajennus voi lisätä hajuhaittoja alueella ottaen huomioon toiminnan laajuus, sijainti ja etäisyys naapureista. Toiminnassa tulisi olla valmius ottaa käyttöön hajuhaittoja ehkäiseviä keinoja, esim. lietesäiliöissä tulisi olla kattamismahdollisuus. Polttonesteiden ja kemikaalien varastoinnissa tulee huomioida Sotkamon kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä 12 :ssä annetut ohjeet. Säiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai ne tulee sijoittaa tiiviiseen suoja-altaaseen. Säiliön ja letkun tulee olla lukittavia. Kunnanhallitus Otteet Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 1-3, Oulu Ympäristötarkastaja Taina Huttunen Vs. kaavoittaja Markku Kemppainen

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Jorma Sirviön poikkeamislupa 53/5/543/2012 KHALL 90 Rakennustarkastaja Hakija Jorma Sirviö Takalantie 35b Sotkamo Rakennuspaikka Kunta SOTKAMO Kylä Ylisotkamo Tilan nimi ja RN:o Poukama 50:47 Rakennuspaikan osoite Takalantie 35b Postiosoite Sotkamo P-koordinaatti I-koordinaatti Rakennustoimenpide Loma-asunnon laajennus ja käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm Asuinrakennus 99 I 1 Selostus poikkeamisesta Rakennuspaikka on Alajärven rannalla, tilalla Poukama RN:o 50:47, Ylisotka mo. Rakennuspaikan pinta-ala on n m². Alueella ei ole voimassa mitään kaavaa. Rakennushanke käsittää vanhan n. 74 m² suuruisen lo ma-asunnon peruskorjauksen ja 25 m² laajennuksen se kä käyt tö tar koi tuk sen muu tok sen asuin ra ken nuk seksi. Li säksi ra ken nus hanke sisältää jätevesijärjestelmän uusi mi sen. Rakennus sijoittuu n. 15 metrin etäisyydelle Alajärven rannasta. Laajennukset suuntautuvat rannan suuntaisesti ja rannasta poispäin. Rakennuksen etäisyys rantaviivaan poikkeaa rakennusjärjestyksen minimivaatimuksista. Rakennusjärjestyksen mukainen etäisyys rantaviivaan tulisi olla enintään 120 m²:n suuruisilla rakennuksilla vähintään 30 metriä. Rakennuspaikalle on rakennettu aiemmin neljä talousrakennusta yht. 153 k-m². Rakennukset ilmenevät liitteenä olevasta asemapiirroksesta. Rakennus pai kan ko ko nais ker ros ala laa jen nuk sen jäl keen oli si yht. 252 k-m². Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista Rakennuspaikalle johtaa valmis tieyhteys. Käyttövesi otetaan omasta kaivosta. Jätevesien käsittelystä hakija esittää erillisen suunnitelman rakennusluvan

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot