Mötet öppnas: Eivor öppnade mötet kl och hälsade Ulf Svensson hjärtligt välkommen. Vi ser framemot ett gott samarbete och ett bra möte

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mötet öppnas: Eivor öppnade mötet kl. 20.30 och hälsade Ulf Svensson hjärtligt välkommen. Vi ser framemot ett gott samarbete och ett bra möte"

Transkriptio

1 Referat af styrelsesmøde november 2010 i København Protokoll över styrelsemötet den november 2010 i Köpenhamn Pöytäkirja hallituksen kokouksesta marraskuuta 2010 Kööpenhaminassa 1. Mødet åbnes Eivor åbnede mødet kl og hilste Ulf Svensson hjertelig velkommen. Vi ser frem til et godt samarbejde og et godt møde.. Mötet öppnas: Eivor öppnade mötet kl och hälsade Ulf Svensson hjärtligt välkommen. Vi ser framemot ett gott samarbete och ett bra möte Kokouksen avaus: Eivor avasi kokouksen klo ja toivotti Ulf Svenssonin lämpimästi tervetulleeksi kokouksen. Odotamme hyvää yhteistyötä sekä 2 Konstatering af tilstedeværende: Tilstede er: Eivor Wallinvirta, Finland Torunn Hernes Bjerkem, Norge Bendt Petersen, Island Hanne Rasmussen, Danmark Ulf Svensson, Sverige Konstaterandet av närvarande: På plats är: Eivor Wallinvirta, Finland Torunn Hernes Bjerkem, Norge Bendt Petersen, Island Hanne Rasmussen, Danmark Ulf Svensson, Sverige onnistunutta kokousta Läsnäolijoiden toteaminen: Paikalla ovat: Eivor Wallinvirta, Suomi Torunn Hernes Bjerkem, Norja Bendt Petersen, Islanti Hanne Rasmussen, Tanska Ulf Svensson, Ruotsi 3 Godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse: Punkt 9 BARNLEK2011 starter i fællesskab med udvalgene og repræsentanten for BARNLEK2011, Bodil Sørensen. Punkt 9 NORDLEK2012 starter med et møde med de norske repræsentanter, der har ønsket en drøftelse med styrelsen. Iøvrigt vil lørdagens møde umiddelbart efter kongressens afslutning starte med et fællesmøde med udvalgene, og søndagen vil slutte med et fællesmøde med udvalgene med orientering og opsummering. 4 Godkendelse af referat fra styrelsesmøde mars 2010: Referatet blev godkendt uden bemærkninger 5 Rapporter fra landene / aktuelt: Island: ISLEIK2010 var et godt stævne, og der har kun været gode tilbagemeldinger. Deltagerne var tilfredse. Regnskab er færdigt. Afgift til Nordlek er betalt med SKR. (8.500 i stævneafgift og i andre indtægter som en tak til Nordlek). Island er glade for samarbejdet med Nordlek. Styrelsen takkede Island for det ekstra bidrag. Island har startet et kursus i baldanse, 4 gange og slut med et bal. Arrangementet blev gennemført med 20 personer. Folkedans er startet nu 1 gang ugentligt og gammeldans hver 2. uge. Begge dele er med levende musik. Ny bog med islandske samdanse bliver udgivet om 3 uger. Sverige: Svenska Folkdansringen fyldte 90 år i år og har haft et rigtigt godt møde. Jubilæet har været omtalt i presse, TV og radio. Ulf Svensson uddelte blad og andet informationsmateriale til styrelsen. Man har med støtte fra Nordisk Ministerråd og Nordisk Godkännandet av föredragningslistan: Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: Punkt 9 BARNLEK2011 behandlas tillsammans med de övriga utskotten och representanten för BARNLEK2011, Bodil Sørensen. Punkt 9 NORDLEK2012 börjar med ett möte med de norska representanterna, de önskar ta upp några saker med styrelsen. I övrigt kommer lördagens möte genast efter att kongressen avslutats att börja med ett gemensamt möte med utskotten och söndagens avslutas gemensamt med utskotten där man kollar upp vad var och en bestämt och en konklusion görs. Godkännandet av protokollet från styrelsemötet den mars Protokollet godkändes. Rapport från vart land/aktuellt: Island: ISLEIK2010 var en bra stämma och det har bara kommit positiv respons. Deltagarna var nöjda. Bokslutet är klart. Avgifter till Nordlek var SKr (8500 som stämmoavgifter och 8500 i andra intäkter som ett tack till Nordlek). Island är glad över samarbetet med Nordlek. Styrelsen tackade Island för det extra bidraget. Island har börjat med en kurs i baldans (salongsdans), hålls fyra gånger och avslutas med en bal. Deltagarna var 20 till antalet. Folkdansen har kört i gång en gång i veckan och gammaldans lärs ut varannan vecka. Båda kurserna dras till levande musik. Om tre veckor utkommer en ny bok över isländska sällskapsdanser, Sverige: Svenska Folkdansringen firade 90 år i år och hade en riktigt bra träff. Jubileumsfestligheterna omtalades i pressen, i TV samt i radion. Ulf Svensson delade ut häften och annat informationsmaterial åt styrelsen. Man har med understöd av Esityslistan hyväksyminen: Esityslista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: Kohta 9 BARNLEK2011 käsitellään yhdessä toimikuntien kanssa sekä BARNLEK2011 edustajan, Bodil Sørensenin, kanssa. Kohta 9 NORDLEK2012 aloitetaan yhteisellä kokouksella norjalaisten edustajien kanssa. He haluavat ottaa esille muutaman asian hallituksen kanssa. Lauantain kokous aloitetaan yhteisesti toimikuntien kanssa heti kun kongressi on päättynyt - ja sunnuntain kokous päätetään myös yhteisesti. Silloin käydään läpi missä mennään ja tehdään loppulausunto. Hallituksen pöytäkirja hyväksyminen kokouksesta maaliskuuta Pöytäkirja hyväksyttiin. Selostus jokaiselta maalta/ajankohtaista: Islanti: ISLEIK2010 oli onnistunut tapahtuma mistä on tullut vain myönteistä palautetta. Osallistujat olivat tyytyväisiä. Tilinpäätös on selvä. Nordlekille maksettiin SKr (8500 osallistujamaksuina sekä 8500 kiitokseksi Nordlekille) Islanti on mielissään yhteistyöstä Nordlekin kanssa. Hallitus esitti kiitoksensa Islannille tästä ylimääräisestä summasta. Islanti on järjestänyt kurssin salonkitansseissa. Pidettiin neljä kertaa ja lopuksi järjestettiin juhlatanssiaiset. 20 henkilöä osallistuivat. Kansantanssija opetellaan kerran viikossa ja paritanssia joka toinen viikko. Molemmilla kursseilla on elävää musiikkia. Kolmen viikon kuluttua julkaistaan uusi kirja islantilaisista seuratansseista. Ruotsi: Svenska Folkdansringen täytti 90 vuotta tänä vuonna ja sen puitteissa pidettiin oikein hyvät juhlat. Itse juhlatilaisuus mainittiin lehdissä, TV:ssä sekä radiossa. Ulf Svensson jakoi lehtisiä ja muuta tiedotusmateriaalia hallitukselle. Pohjoismaisen Ministerineuvoston

2 Kulturfond udført en kortlægning af Amatørkulturorganisationer (AKS). Styrelsen drøftede, om det hensigtsmæssige i, at aftaleparterne engagerer sig i de nationale amatørkulturorganisationer for at folkedansen og folkemusikken også kan finde sin plads her. Finland: Det nordiske arbejde er kommet ind under Folkore Suomi, der har eget sekretariat. Sekretaraiatet tager sig af de internationale stævner, CIOFF, Europader, NORDLEK. Der er skabt en arbejdsgruppe for det nordiske arbejde, som også fungerer som den finske nationalkommité i Nordlek. Lige nu arbejdes der med BARNLEK. Som nyt arrangeres der under krydsnings-arrangementet en konkurrence. Også i Finland er den traditionelle folkedans på vej ned. Folkemusikken er i top, medens det er helt andre billeder, der skal til for at promovere folkedansen. Foreningen Brage har udgivet en DVD og tilhørende skriftligt materiale Folkkore i Svenskfinland, som repræsenterer den svensk-finske tradition. Danmark: DGI dans og musik er i fuld gang med planlægningen af Danse og musiklandsstævne Planlægning af BARNLEK2011 i Danmark er på sit højeste. Det går helt efter planen trods store sten undervejs, som fx. et center man havde aftale med, der gik konkurs, samt skifte på posterne hos kommunerepræsentanterne. Arbejdet med at få lavet udbudsmateriale til potentielle værtsbyer for NORDLEK2015 er i gang, og der forventes en afklaring af inden rådsmødet i foråret En stor udfordring generelt er det manglende tilskud til dansespilskurser. Det er uklart endnu, hvad resultatet af forhandlingerne bliver. Yderste konsekvens kan være at alle danspilskurserne fremover økonomisk skal hvile i sig selv, og det bliver derfor svært at holde billige kurser. En trist nyhed er, at man måtte aflyse oktobers instruktør/spillemandskurser, da der ikke var tilmeldinger nok. Hele konceptet retænkes nu. 6. Nordisk Folkkulturkongress , Dans och skola Styrelsens repræsentanter i kongressens arbejdsgruppe redegjorde for den kommende kongres. Styrelsens rolle som vært blev præciseret. Efter kongressen blev styrelsesmødet genoptaget, og styrelsen evaluerede kort kongressen. Forarbejdet har været tungt. Det vil være godt, hvis der i et fremtidigt projekt er i al fald 2 repræsentanter fra det land, hvor kongressen holdes. Der var gode oplægsholdere, og diskussionerne var vældig gode. Workshoppene gik godt. Vi opnåede ikke at få deltagere fra såvel den politiske verden som fra skoleverdenen. Projektgruppen mener, at man har gjort alt, hvad man kunne, men målsætningen blev ikke til fulde opfyldt. Der kommer en fyldig rapport fra projektgruppen. Nordiska Ministerrådet och Nordiska Kulturfonden gjort en kartläggning över Amatörkulturorganisationer (AKS). Styrelsen diskuterade om det är ändamålsenligt att avtalspartnerna tar del av de nationella amatörkulturorganisationernas verksamhet för att folkdansen och folkmusiken skulle finna sin plats också här. Finland: Folklore Suomi har tagit över det nordiska samarbetet. Folklore Suomi har ett eget kansli. Kansliet sköter kontakterna till de internationella stämmorna och festivalerna, CIOFF, Europeader, NORDLEK. Man har grundat en arbetsgrupp för det nordiska samarbetet, den fungerar också som den finska nationalkommittén för Nordlek. Som bäst arbetar den med BARNLEK. Under FOLKLANDIA-kryssningen kommer man att, som en nyhet, hålla en danstävling. Även i Finland ser man en tillbakagång inom den traditionella folkdansen. Folkmusiken är populär medan det krävs helt andra sätt för att få fram folkdansen. Föreningen Brage har utgivit en DVD med tillhörande skriftligt material Folklore i Svenskfinland vilken representerar den finlandssvenska traditionen. Danmark: DGI dans och musik är i full gång med att planlägga inför Dans- och musikstämman Planeringen inför BARNLEK2011 i Danmark är som mest intensiv just nu. Det går helt enligt planeringen trots stora motgångar, som t.ex. att centret man hade gjort kontrakt med gick i konkurs och att kommunens representanter byttes ut. Arbetet med att trycka material för att locka potentiella städer att vilja bli värd för NORDLEK2015 är i full gång. Man väntar sig att värdorten står klar före rådsmötet på våren En stor utmaning för tillfället är att få tillräckligt med bidrag för att kunna hålla spelmanskurser. För tillfället är det oklart vad förhandlingarna leder till. Den yttersta konsekvensen kan vara att spelmanskurserna i framtiden ekonomiskt skall bära sig själva och då kommer det bli svårt att arrangera billiga kurser. En trist nyhet är att man var tvungen att inhibera oktobermånadens instruktör/spelmanskurs i brist på deltagare. Hela konceptet skall nu omändras. Nordisk Folkkulturkongress , Dans och skola Styrelsens representanter i arbetsgruppen för kongressen redogjorde för den kommande kongressen. Styrelsens roll som värd preciserades. Efter kongressen fortsatte styrelsemötet och styrelsen gjorde en kort evaluering över kongressen. Jobbet inför kongressen har varit betungande. I framtiden skulle det vara bra ifall det skulle finnas minst 2 representanter från det land där kongressen hålls. Föreläsarna var bra, kunniga, och diskussionstillfällena var mycket givande. Workshoparna lyckades bra. Vi lyckades inte få med deltagare från både den politiska världen och från skolvärden. Projektgruppen anser att den gjort allt som den kunnat men man uppnådde inte sin målsättning helt. Projektgruppen kommer att avlägga en fullständig rapport. sekä Pohjoismaisen Kulttuurirahaston myöntämän avustuksen avulla on Ruotsissa tehty kartoitus Amatöörikulttuurijärjestöistä (AKS). Hallitus keskusteli onko tarkoituksenmukaista että sopijajärjestöt ovat mukana näissä amatöörikulttuurijärjestöissä jotta kansantanssi ja kansanmusiikki saisivat oman paikkansa sielläkin. Suomi: Pohjoismainen toiminta on siirtynyt Folklore Suomi-järjestön alaisuuteen. Folklore Suomella on oma kanslia. Kanslia hoitaa kaiken yhteydenpidon kansanvälisten festivaalien ja tapahtumien kanssa, CIOFF, Europeaden, NORDLEK. Työryhmä on perustettu joka hoitaa pohjoismaista yhteistyötä, työryhmä toimii myös Nordlekin suomalaisena kansalliskomiteana. Tällä hetkellä on BARNLEK työn alla. Uutuutena FOLKLANDIA-risteilyllä on tanssikilpailu. Myös Suomessa on nähtävänä perinteisen kansantanssin suosion väheneminen. Kansanmusiikki on hyvin suosittu, mutta jotta saataisiin enemmän kiinnostusta kansantanssia kohtaan, vaaditaan muita toimenpiteitä. Föreningen Brage (Bragen pääjärjestö Helsingissä) on julkaissut DVD:n sekä kirjallista oheismateriaalia Folklore i Svenskfinland joka edustaa suomenruotsalaista perinnettä. Tanska: DGI tanssi ja musiikkijärjestö on täydessä touhussa Tanssija musiikkitapahtuma 2011 suunnittelussa. BARNLEK2011 suunnittelu on kiihkeimmillään tällä hetkellä. Suunnitelmat sujuvat ihan hyvin, vaikkakin on ollut vastoinkäymisiä. Esimerkiksi keskus, jonka kanssa oli solmittu sopimus tapahtumapaikaksi, teki konkurssin ja kunnan edustuksessa tuli vaihdoksia. Tällä hetkellä painetaan materiaalia koskien NORDLEK2015 jotta saataisiin eri kaupungit kiinnostumaan isäntäpaikan olemisessa. Tarkoitus on että paikka olisi selvillä ensi kevään (2011) neuvostokokoukseen. Tämän hetkisen suuri haaste on miten saadaan tarpeeksi avustuksia pelimannikurssien järjestämiseksi. On vielä epäselvää miten neuvottelut tulee sujumaan. Äärimmäisessä tapauksessa täytyy pelimannikurssit kustantaa itse itsensä jolloin tulee vaikeuksia halpojen kurssien järjestelyissä. Hyvin synkkänä uutisena tuli tieto ettei lokakuun ohjaaja/pelimannikurssi voitu järjestää pienen osallistujamäärän takia. Koko kurssimuoto tullaan nyt järjestämään toisin. Pohjoismainen Kansankulttuurikongressi , Tanssi ja koulu : Hallituksen edustajat kongressin työryhmässä kertoivat tulevasta kongressista. Hallituksen isännänrooli tarkennettiin. Hallitus jatkoi kokoustaan kongressin jälkeen ja hallitus teki lyhyen selonteon miten kongressi oli sujunut. Kongressin järjestäminen on ollut hyvin raskas. Tulevaisuudessa olisi hyvä jos olisi vähintään 2 edustajaa kongressin järjestäjämaasta mukana. Luennoitsijat olivat osaavia ja hyviä ja keskustelutilaisuudet olivat antoisia. Tanssiosiot olivat hyvät. Emme onnistuneet saamaan osallistujia sekä poliittiselta tasolta että koulumaailmasta. Projektiryhmä sanoo että sen edestä on tehty kaiken voitavan mutta päämäärää ei kaikilta puolilta saavutettu. Projektiryhmä antaa täydentävän selvityksen kongressista. Styrelsen ser gerne, at næste kongres finder sted i Sverige. Et emne Styrelsen önskar att nästa kongress skulle hållas i Sverige. Temat Hallitus toivoo että seuraava kongressi pidettäisiin Ruotsissa.

3 kunne være Det folkelig sceniske danseudtryk. Folkedans- og Kulturudvalget bør knyttes til kongressen. Arbejdsgruppen bør bestå af 2 personer fra Sverige og 1 fra enten Finland eller Norge. Ulf undersøger støttemuligheder. 7. Uppdatering och nuläge av kanslifunktionen och den ekonomiska administrationen inom Nordlek Hanne berettede om kanslifunktionen. Det fungerer udmærket. Hanne foreslog, at der blev oprettet en bankkonto i hvert land. Ulf vil undersøge hos Nordea i Stockholm, om konti kan oprettes ved hjælp af Nordea, således at vi ikke skal begynde forfra med at forhandle med en bank. Endvidere drøfter Ulf Svensson spørgsmålet med revisor Hans Asterhult, medens Eivor Wallinvirta vil drøfte spørgsmålet med revisor Petter Ingo. Bendt Pedersen fremlagde regnskaber, der pr. dato udviser et overskud på ca. SKR Der kommer ikke mange flere udgifter i år. Medlemsafgiften er ca mindre end forventet. Styrelsen konstaterede, at økonomien er som forventet og ikke er alarmerende. Styrelsen drøftede de problemer, der havde været i forbindelse med tilrettelæggelse af weekendens udvalgsmøder: Tidligere var det styrelsen (sekretariatet), der gav rammer og indkaldte til møder. Nu er dette overladt til de ordførende for udvalgene. Men det fungerer ikke. Styrelsen drøftede spørgsmålet med udvalgene på fællesmødet. Udvalgene gav udtryk for, at man gerne så, at styrelsen og sekretariatet igen sørger for indkaldelser. Styrelsen besluttede herefter, at indkaldelse til udvalgsmøder udsendes fra den ordførende direkte til de personer, den ordførende ved, sidder i udvalget. Indkaldelsen sendes også fra sekretariatet til aftaleparterne. Sekretariatet erindrer i god tid de ordførende om udarbejdelse af dagsorden. 8. Hur vidare i Nordlek? - Fortsatt diskussion kring olika samarbetsmöjligheter och understödsformer - Nordlek, avtal eller förening - Nordlek mot modell 3 Det mandat, styrelsen fik af rådet i 2009, var at arbejde videre mod model 3. For at nå målet, må der arbejdes videre med ansøgning om projektmedarbejder. Udkast til ansøgningen skal være færdig til næste styrelsesmøde i februar Vi må også arbejde mod at blive en forening. Fordele ved at være en forening er, at vi lettere kan håndtere ansøgninger og honorarudbetalinger. Endvidere er det svært at forklare omverdenen, hvad vi er. Imidlertid er der forskellige regler i de forskellige lande. Der var enighed om at iværtsætte en mindre undersøgelse i de forskellige lande inden næste styrelsesmøde, hvor punktet igen vil være på dagsordenen. för den kunde vara Det folkliga dansuttrycket på scenen. Folkdansoch Kulturutskottet bör jobba med. Arbetsgruppen skall bestå av 2 personer och 1 från antingen Finland eller Norge. Ulf Svensson tar reda på möjligheter för att få understöd, Uppdatering av och genomgång av kanslifunktionens nuläge samt den ekonomiska administrationen inom Nordlek. Hanne berättade om kanslifunktionen. Det fungerar utmärkt. Hanne föreslog att det upprättas ett bankkonto i varje land. Ulf undersöker hos Nordea i Stockholm om konton kan grundas med deras hjälp, dvs så, att vi inte enskilt behöver förhandla med varje bank. Ulf Svensson diskuterar också detta med revisor Hans Asterhult, medan Eivor Wallinvirta diskuterar med revisor Petter Ingo. Bendt Pedersen framlade räkenskaperna, vilka till dags dato uppvisar ett överskott på ca SEK Det blir inte så mycket fler utgifter i år. Medlemsavgifterna är ca mindre än förväntat. Styrelsen konstaterade att ekonomin är i förväntat skick, ingenting alarmerande. Styrelsen diskuterade de problem, som uppkommit vid sammankallandet av veckoslutets utskottsmöten: Tidigare var det sekretariatet som gav ramarna och kallade till möten. Nu åläggs dessa uppgifter utskottens ordföranden. Detta fungerar dock inte. Styrelsen diskuterade frågan tillsammans med utskotten på stormötet. Utskotten ansåg att styrelsen och sekretariatet igen kunde få börja hålla i trådarna. Härefter beslöt styrelsen att kallelse till utskottsmöten utgår från utskottsordföranden direkt till de personer han/hon vet sitter i utskottet. Kallelse sänds också från sekretariatet till avtalsparterna. Sekretariatet påminner också utskottsordförandena i god tid om färdigställande av föredragningslistan. Hur fortsätter vi inom Nordlek? - Fortsatt diskussion kring olika samarbetsmöjligheter och understödsformer - Nordlek, avtal eller förening - Nordlek mot modell 3 Det mandat styrelsen fick av rådet år 2009, var att jobba vidare mot modell 3. För att nå det målet bör man jobba vidare med att ansöka om projektmedarbetare. Utkast till ansökan bör vara klar till nästa styrelsemöte i februari Vi måste också jobba vidare mot att bli en förening. Fördelen med att vara en förening är, att det är lättare att hantera ansökningar och honorarutbetalningar. Dessutom är det svårt att förklara för omvärlden vad vi egentligen är. Emellertid gäller olika regler i de olika länderna. Beslöts starta en mindre undersökning i de olika länderna innan nästa styrelsemöte, då ärendet igen tas upp på föredragningslistan. 9. BARNLEK 2011, Skive, Danmark BARNLEK 2011, Skive, Danmark BARNLEK2011, Skive, Tanska Kongressin teemana voisi olla Kansallinen tanssi-ilmaisu näyttämöllä. Kansantanssi- ja kulttuuritoimikunta täytyy sitoa mukaan kongressiin. Työryhmään täytyy kuulua 2 edustajaa Ruotsista sekä 1 joko Suomesta tai Norjasta. Ulf Svensson selvittää avustusten saamisessa. Päivitetään kansliatoiminnan nykytilanne sekä tarkistetaan taloudellinen hallinto Nordlekissa. Hanne selosti kansliatoiminnasta. Kanslia toimii erinomaisesti. Hanne ehdotti että jokaiseen maahan avattaisiin pankkitili. Ulf selvittää Tukholma Nordean kanssa jos tilit voidaan avata Nordean avulla. Ulf keskustelee myös tilintarkastajan Hans Asterhultin kanssa asiasta ja Eivor Wallinvirta keskustelee Petter Ingon, toisen tilintarkastajan, kanssa. Bendt Pedersen esitti taloudellisen tilanteen joka tällä hetkellä näyttää ylijäämää n Skr. Mitään suuria kuluja ei ole tämän vuoden aikana enää tulossa. Jäsenmaksuja on n Skr vähemmän kuin odotettua. Hallitus totesi että taloudellinen tilanne on, odotetusti, kunnossa, mitään hälyttävää ei ole ilmennyt. Hallitus keskusteli ilmenneistä ongelmista viikonlopun toimikuntien koollekutsumisessa: Ennen antoi sihteeristö raamit kokouksille ja kutsui kokouksiin. Nyt tämä toiminta on annettu toimikuntien puheenjohtajien hoidettavaksi. Tämä käytäntö ei kuitenkaan toimi. Hallitus keskusteli asiasta toimikuntien kanssa yhteiskokouksessa. Toimikunnat olivat sitä mieltä että hallitus ja kanslia voisi ottaa tämän tehtävän hoitaakseen. Tämän jälkeen hallitus päätti että kutsu toimikuntien kokouksiin antaa toimikuntien puheenjohtajat suoraan heille jotka ovat mukana toimikunnissa. Kutsu lähetetään myös kansliasta sopijaosapuolille. Kanslia muistuttaa myös toimikuntien puheenjohtajia hyvissä ajoin esityslistan laatimisesta. Miten me edetään Nordlekin kanssa? - Keskustelu jatkui eri yhteistyömahdollisuuksista sekä avustusmuodoista. - Nordlek, sopimus tai järjestö - Nordlek kohti kaavaa 3 Neuvosto antoi v hallitukselle valmiudet edetä kohti kaavaa 3. Jotta tämä päämäärä saavutettaisiin, on tehtävä lisää työtä, jotta saataisiin yhteistyökumppaneita projektityöhön. Luonnos miten tätä saavutettaisiin, on oltava valmiina seuraavaan hallituksen kokoukseen helmikuussa Meidän on myös pyrittävä saamaan Nordlekin rekisteröitymään yhdistykseksi. Yhdistyksenä oleminen antaa paremmat valmiudet käsitellä hakemuksia sekä maksaa luentopalkkioita. Sitä paitsi on vaikeaa selittää mitä me oikein olemme. Kun eri mailla on eri säännöt, päätettiin tehdä pienimuotoisempi tutkimus koskien näitä sääntöjä ennen seuraavaa kokousta, jolloin asia otetaan uudelleen käsittelyyn.

4 - aktuellt Punktet blev startet i fællesskab med udvalgene og repræsentanten for BARNLEK2011, Bodil Sørensen. Bodil Sørensen redegjorde for status. Såvel udvalg som styrelse pegede på, at det var bydende nødvendigt, at information kom ud så hurtigt som muligt, og at der var en klar til meldingsprocedure. Børne- og ungdomsudvalget forsatte mødet med Bodil Sørensen. - aktuellt Punkten startades i samarbete med utskotten och representanten för BARNLEK2011, Bodil Sørensen. Bodil Sørensen redogjorde för nuläget. Såväl utskott som styrelse påpekade, att det är mycket viktigt, att information över stämman kommer ut så snabbt som möjligt, och att det finns ett klart och tydligt anmälningsförfarande. Barn- och ungdomsutskottet fortsatte mötet Bodil Sørensen. -ajankohtaista Kohtaa aloitettiin yhdessä toimikuntien sekä BARNLEK2011 edustajan, Bodil Sørensenin, kanssa. Bodil Sørensen selosti nykytilanteesta. Sekä toimikunnat että hallitus painottivat että on hyvin tärkeää saada nopeasti tietoa tapahtumasta kaikille osapuolille ja että on oltava selkeä ja hyvä ilmoittautumiskäytäntö. Lapsi- ja nuorisotoimikunta jatkoi kokousta Bodil Sørensenin kanssa. Torunn Bjerkem blev styrelsens repræsentant til BARNLEK2011. Torunn Bjerkem blev styrelsens representant för BARNLEK2011. Torunn Bjerkem nimitettiin hallituksen edustajaksi BARNLEK2011:a. NORDLEK 2012, Steinkjer, Norge - aktuelt - stämmans välkomsthälsning till Nordleks avtalsparter Arrangørerne af NORDLEK2015 har bedt styrelsen drøfte: 1. Skal en deltager tilmeldes gennem en aftalepart? Der har været meget klare signaler fra specielt ungdommen, at man ikke ønsker at forholde sig til en aftalepart, men blot ønsker at tilmelde sig til stævnet. Styrelsen drøftede spørgsmålet. Der var i styrelsen enighed om, at der skulle åbnes mulighed for at alle, uanset medlemskab, skal kunne tilmelde sig. I tilmeldingsproceduren SKAL den enkelte deltager tage stilling til, hvilken aftalepart, man tilmelder sig under (eller om man ikke tilmelder sig under en aftalepart). Tilmeldte, der ikke tilmelder sig under aftalepart, skal fremgå af de tilmeldingslister, som landene får. 2. Skal øvrige deltagere, der ikke er medlem af en aftalepart, betale samme pris? Det er styrelsens opfattelse, at alle betaler samme pris. Derved betaler øvrige deltagere (der ikke tilmelder sig gennem en aftalepart) også den nationale administrationsafgift, som er på 200 NKR. pr. deltager 3. Kan tilmelding og betaling ske direkte til Norge (som herefter refunderer de nationale afgifter til de respektive lande)? Inden styrelsen kan svare på dette spørgsmål, ønskede styrelse at undersøge, hvilke muligheder og gebyrer, der er for hhv. betalingskort og oprettelse af konti i de forskellige lande. Punktet tages op igen på næste styrelsesmøde, hvor der er svar på disse spørgsmål. Styrelsen ønsker rådets officielle godkendelse af spørgsmålene og forbereder dette til rådsmødet i juni 2011 Styrelsen havde besøg af Synnøve Jørgensen fra Noregs Ungdomslag, der ønskede at drøfte følgende spørgsmål: Hvordan sikrer styrelsen og Nordlek, at den udvikling, der sker med NORDLEK stævnet i Steinkjer, fortsættes? Arbejdet må startes allerede i 2011 samtidigt med det ordinære rådsmøde. Norge vil komme med indlæg herom under rådsmødet. Den danske delegation bliver bedt om at deltage med repræsentanter for det kommende NORDLEK2015. Norges indlæg sendes til styrelsen inden styrelsens møde i februar, således at styrelsen kan forberede drøftelsen på det ordinære rådsmøde. Ifølge Synnøve Jørgensen bør Nordlek søge midler til at udvikle sin grafiske profil, som kan være gennemgående i hele Nordlek, stævner og andre arrangører. Styrelsen vil nedsætte en NORDLEK 2012, Steinkjer, Norge - aktuellt - stämmans välkomsthälsning till Nordleks avtalsparter Arrangörerna för NORDLEK2015 har bett styrelsen diskutera: 1. Bör en deltagare anmälas via en avtalspart? Det har kommit väldigt tydliga signaler speciellt från ungdomarna, att de inte önskar binda sig vid någon avtalspart, utan endast anmäla sig till stämman. Styrelsen diskuterade ärendet. Styrelsen var enig om att alla, oavsett medlemskap, bör kunna ges möjlighet att anmäla sig. I anmälningen SKALL den enskilda deltagaren ta ställning till, vilken avtalspart man anmäler sig under (eller om man inte gör så alls). Det bör framgå från de landsvisa anmälningslistorna ifall en person hör till en avtalspart eller inte. 2. Skall övriga deltagare, som inte lyder under någon avtalspart, betala samma pris? Det är styrelsens uppfattning, att alla betalar samma pris. Därmed betalar övriga deltagare (vilka ej anmäler sig genom någon avtalspart) också den nationella administrationsavgiften, som är 200 NKR / deltagare. 3. Kan anmälan och betalning ske direkt till Norge (som härefter återbetalar de nationella avgifterna till de respektive länderna)? Innan styrelsen kan svara på denna fråga, måste styrelsen undersöka vilka möjligheter och avgifter som tillkommer med hänvisande till betalningskort och för att upprätthålla konton i de olika länderna. Punkten tas upp igen på nästa styrelsemöte, då det finns svar på dessa frågor. Styrelsen önskar få rådets officiella godkännande av frågorna och förbereder detta till rådsmötet i juni Styrelsen hade besök av Synnøve Jørgensen från Noregs Ungdomslag, som önskade diskutera följande frågor: Hur säkrar styrelsen och Nordlek, att den utveckling som sker med NORDLEKstämman i Steinkjer, fortsätter? Arbetet bör påbörjas redan år 2011 samtidigt med det ordinarie rådsmötet. Norge kommer att tala för detta under rådsmötet. Den danske delegationen kommer att bjudas in att delta med representanter för det kommande NORDLEK2015. Norges fråga/spörsmål sänds styrelsen tillhanda innan mötet i februari 2011, så att styrelsen kan förbereda diskussionen på det ordinarie rådsmötet. Synnøve Jørgensen anser att Nordlek bör söka finansiering för att utveckla sin grafiska profil. Profilen bör vara enhetlig för Nordleks hela verksamhet, stämmor samt övriga arrangemang. Styrelsen NORDLEK 2012, Steinkjer, Norja - ajankohtaista - tapahtuman tervetuliaiskutsu Nordlekin sopijaosapuolille 1. Onko yksittäinen osallistuja ilmoittauduttava sopijajärjestön kautta? Hyvin vahvoja signaaleja on tullut, varsinkin nuorison keskuudesta, etteivät he haluasi kuulua mihinkään kattojärjestöön. He haluavat vain ottaa osaa itse tapahtumaan. Hallitus keskusteli asiasta. Koko hallitus oli yksimielinen siitä että jokaiselle, kuuluuko johonkin järjestöön vai ei, on annettava mahdollisuus osallistua. Ilmoittautumisen yhteydessä on jokainen itse päätettävä haluaako kuulua johonkin sopijajärjestön alaisuuteen vai ei (tai haluaako ollenkaan). Maakohtaisilta osallistujalistoilta täytyy ilmetä kuuluuko yksittäinen henkilö johonkin sopijajärjestöön. 2. Täytyykö muu osallistuja, joka ei kuulu mihinkään sopijajärjestöön, maksaa saman osallistujamaksun vai ei? Hallituksen käsitys on että jokainen maksaa saman hinnan. Täten maksaa muu osallistuja (joka ei ilmoittaudu jonkun sopijajärjestön kautta) myös kansallista hallintomaksua, joka on 200 NKR/osallistuja. 3. Onko mahdollista ilmoittautua ja maksaa osallistumismaksu suoraan Norjalle (joka tämän jälkeen maksaa takaisin maakohtaisen hallintomaksun kyseisille maille)? Ennen kuin hallitus voi vastata tähän kysymykseen, on hallitus selvitettävä mitkä mahdollisuudet ja mitkä kulut voivat tulla kysymykseen mikäli edellä mainittua maksukorttia hankitaan ja mikäli perustetaan tili jokaiseen maahan. Kohtaa otetaan käsiteltäväksi uudestaan seuraavassa hallituksen kokouksessa, jolloin näihin kysymyksiin on saatu vastauksia. Hallitus toivoo näihin kysymyksiin neuvoston virallista hyväksyntää ja valmistelee asiaa neuvostokokousta, kesäkuussa 2011, varten. Noregs Ungdomslagin edustaja Synnøve Jørgensen kävi tapaamassa hallitusta ja toivoi seuraavia kysymyksiä keskustelevan: Miten hallitus ja Nordlek varmistavat että se kehitys jota tullaan näkemään NORDLEK-tapahtuman aikana Steinkjerissä saa jatkoa? Työ on aloitettava jo vuonna 2011 varsinaisen neuvostokokouksen yhteydessä. Norja aikoo puhua asian puolesta neuvostokokouksessa. Tanskan delegaatio tulee saamaan kutsun osallistua NORDLEK2015 edustajien kanssa. Norjan kysely annetaan hallitukselle ennen helmikuun 2011 kokousta, jolloin hallitus voi valmistella keskustelua varsinaista neuvostokokousta varten. Synnøve Jørgensenin mielestä Nordlekin on anottava rahoitusta nostaakseen omaa graafista tunnusmerkkiään/profiiliaan. Tunnusmerkki on oltava yhtenäinen kaikille, tapahtumille sekä muille

Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu 2012 1. Öppnandet av mötet 1.

Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu 2012 1. Öppnandet av mötet 1. Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu 2012 1. Öppnandet av mötet 1. Kokouksen avaus Urban önskade välkommen Urban toivotti tervetulleeksi. 2. Upprop

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Tukholma POHJOLA-NORDEN. Silmiä hivelevä -LEHTI / TIDNINGEN 1/2009. Lofootit - Atlantin helminauha. Alla hittar till Kämp. Pepperkakeutstilling i Oslo

Tukholma POHJOLA-NORDEN. Silmiä hivelevä -LEHTI / TIDNINGEN 1/2009. Lofootit - Atlantin helminauha. Alla hittar till Kämp. Pepperkakeutstilling i Oslo POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 1/2009 + Silmiä hivelevä Tukholma Lofootit - Atlantin helminauha Alla hittar till Kämp Pepperkakeutstilling i Oslo Suomen sota Pohjolan synty BILJETTER: må-fr kl. 12

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

Minnesanteckningar från samrådsmötet finskt förvaltningsområde 2012-08-21

Minnesanteckningar från samrådsmötet finskt förvaltningsområde 2012-08-21 ANTECKNING MUISTIINPANOT 1(8) Datum 2012-11-15 KS nr 2012.3399 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Risto Hurskainen, Projektipäällikkö suomen kielen hallintoalue 0171-525 20 risto.hurskainen@habo.se

Lisätiedot

Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2

Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2 För psykiskt välmående Klubbhus Fontana Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2 Mielen hyvinvoinnin puolesta Klubitalo Fontana Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger

Lisätiedot

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN Julkaisija: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland ry. Kansainvälisen kiltajärjestön jäsen / medlem av den internationella gilleorganisationen International

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2014 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2014 561 medlemmar Registrerade segelbåtar 34 motorbåtar 25 Jäsenmäärä

Lisätiedot

Ex Nunc. Justus RY/ RF 1/2012

Ex Nunc. Justus RY/ RF 1/2012 Ex Nunc Justus RY/ RF 1/2012 2 SISÄLLYS -INNEHÅLL INNEHÅLL Ex Nunc 1/12 Pääkirjoitus... 4 Puheenjohtajan palsta... 5 Vuoden fuksi 2011... 7 Hallituksen esittely... 8 Kysymyksiä ja kehitysideoita... 16

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti ISSN 0359-877 No 35 Maj 2013 Ansvarig utgivare: Jan-Erik Levlin Flygkaptensgränd 4F 00200 Helsingfors 09-679 439 040-5116049 jan-erik.levlin@iki.fi

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu Potilas lehti 2/2007 toukokuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KANNATUSYHDISTYS / UNDERSTÖDSFÖRENINGEN Trumpetit riviin

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Syyskuu / September HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 4/2010 Kuva Veijo Niemi Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry www.hankoart.net Astreantie 2 Astreavägen

Lisätiedot

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar I F S i b b o - V a r g a r n a Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar infoblad tiedotuslehti våren 2012 kevät 2012 www.aktia.fi 3 IF SIBBO-VARGARNA 1928 Entistä monipuolisempi Aktia - palveluksessasi

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Huhtikuu / April HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 2/2010 Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry www.hankoart.net Astreantie 2 Astreavägen Hanko 10900

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 Aika: 3.-4.6.2011 klo 09.00 15.15 Paikka: MS Mariella reitillä Tukholma Helsinki

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT 1/2015 M/S PRIMA LADY FORMARE M/S MIRANDA NORDIC OPEN FLOORBALL

VAPAAVAHTI FRIVAKT 1/2015 M/S PRIMA LADY FORMARE M/S MIRANDA NORDIC OPEN FLOORBALL MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 1/2015 M/S PRIMA LADY FORMARE M/S MIRANDA NORDIC OPEN FLOORBALL VAPAAVAHTI 1/15 FRIVAKT 1/15 Pääkirjoitus... 3 Pohjoismainen valokuvauskilpailu...

Lisätiedot

Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan

Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 2/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan

Lisätiedot

Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008

Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008 1 2008 XVIII Pohjoismainen kurkku- ja suusyöpäkongressi Tampereella 7.-8.8.2008 Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008 NUMERO 1 2008 ISSN 0786-3268 Sisällysluettelo Kurkku-

Lisätiedot

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot