LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster Leif varapuheenjohtaja Bergholm Synnöve jäsen Ekebom-Jönsas Benita jäsen Eloranta Kimmo jäsen Fellman Atte jäsen Gren Olof jäsen Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 Turunen Sanni jäsen Kopiloff Pauli varajäsen MUUT Lindroos Markus vt. tekn.joht./esitt. Naukkarinen Anneli vs. kaupunginarkk. poistui 18:50 Kinnunen Antti tilapäällikkö poistui 17:40 Ravi Pirjo toimistosiht./sihteeri POISSA Ketola Minna-Maria jäsen Nybondas Ted jäsen Isotalo Arja kh:n puheenjohtaja Alm Agneta kh:n edustaja Hakalin Markus paikkatietoins. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Ismo Kokko KÄSITELLYT ASIAT Pirjo Ravi PÖYTÄKIRJAN Loviisassa TARKASTUS Kimmo Eloranta PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisassa Olof Gren Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 138 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Esityslistan hyväksyminen Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos Troolisataman asemakaava ja asemakaavan muutos Korttelin 314 osan asemakaavan muutos, Suolatori Poikkeamishakemus Pernaja, Kirkonkylä, 1:64, Mikael Palmgren 145 Poikkeamishakemus Liljendal, Sävträsk, 16:117, Kjell Andersson 146 Suunnittelutarveratkaisu, Pernaja, Sarvilahti, 1:377, Dick Enroth 147 YVA-Lausunto Kymijoen pilaantuneiden sedimenttien kunnostus välillä Kuusaansaari-Keltti Liikenneasiat Leikkikentät Tesjoella ja Koskenkylässä Kaupungingeodeetin valinta Talouskatsaus Urakoitsijan valinta/liljendal Servicehus, LVI-urakka Viranhaltijapäätökset Muut esille tulevat asiat 258

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TL 138 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja pää tösvaltaiseksi.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat TL 139 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Kimmo Eloranta ja Ted Nybondas. Pöytäkirjan tarkastus klo 15:00 teknisessä keskuksessa, Kunin gattarenkatu 15. Tekninen lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Kimmo Eloran ta ja Olof Gren. Pöytäkirjan tarkastus klo 15:00 teknisessä keskuksessa, Kunin gattarenkatu 15.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen TL 140 Kokouskutsun mukana jaettu asialista hyväksytään kokouksen esityslistak si. Tekninen lautakunta hyväksyi kokouskutsun mukana lähetetyn asialistan kokouksen esityslistaksi.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/ /2011 TL 137/ Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Alue sijaitsee Uuteen Valkontiehen, Vanhaan Valkontiehen sekä Valkon sa tamaan ja rautatiehen rajau tuvalla kolmionmuotoisella alueella, jolla ei ole asemakaavaa. Läntisen Sa tamatien alue on voi massa olevan asemakaavan mukaisesti katualuetta ja alueen itä- ja pohjoisosan alueilla osa metsäalueis ta on osoitettu voimassa olevassa kaavassa puistoalueeksi. Suunnittelu alueella on entuudestaan ra kennettua omakotialuetta, varastoaluetta, metsä- ja kallioaluetta sekä katu aluetta. Alueen eteläosassa si jaitsevien nyt pää- osin asuinkäytössä olevien entisen kansakoulun ja kerrostalon alueiden osalta ensim mäisen asema kaavan laatimi nen on tullut vireille tekni sen lau takun nan hyväksy män vireilletulon ja osallistumis- ja ar viointisuunni telman mukaisesti kesäkuus sa Suunnittelualue on pääosin yksityisomistuk sessa. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueella on voimassa seutu kaava, jossa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Maakunta val tuuston hyväksymäs sä maakuntakaavassa alue on osoitettu sa tama-alueeksi (LS). Alue on Val kon Seveso-II -direktiivin mukaisella konsultointivyöhykkeellä. Kaavoitus- ja arkkitehti toimisto on teettänyt Val kon sataman turvallisuustar kastelua koske van selvityk sen kesäkuussa 2007 Gaia Consul ting Oy:llä. Tur valli suustarkastelua koskeva selvitys on valmis tunut , ja siinä on sel vitetty ja analysoitu pahimman realistisen suuron nettomuusskenaa rion vai kutukset. Korkean riskin alue ulottuu noin 50 met rin, merkittävän riskin alue noin 60 metrin ja kohonneen riskin alue enin tään 100 metrin etäisyy delle poltto nestesäiliöistä. Tekninen lau takunta on merkinnyt SE VESO-II -sel vityksen tie doksi , 98. Kon sul- tointivyöhykkeestä johtuen Turvatekniikankes kukselta on pyydettävä lau sunto. Nyt laajennettavaksi esitettävän asemakaava-alueen suunnittelun ta voitteet määritellään myöhemmin erikseen hyväksyttävässä osallistumis- ja ar viointisuunnitelmassa. Uuden asemakaava-alueen laadintaan on ryhdyt ty alueen asukkaiden esittämän aloitteen pohjalta. Kaavoitus- ja arkkitehtitoi misto pitää erittäin tärkeänä, että alueen suunnittelua ohjattaisiin jat kossa kokonaisuutena Köpbackan ja Valkon alueille laaditta valla osayleis kaa valla ja että jatkossa myös ns. Va paavaraston alu een pohjois puoleisen Köp bac- kanharjun, Varvin ja Svenäsintien

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta alueelle laadi taan ensimmäinen asema kaava ja että Valkon satama-alueen asemakaavan ajanmukaista minen käyn nistetään mahdolli simman pian. Suunnittelualue on rajattu liitteenä olevalle kartalle. Asemakaavoituksen vaikutusalue on suunnittelu aluetta laajempi. Liite 120 Esittelijä: Teknisen keskuksen päällikkö Yrjö Meltaus Tekninen lautakunta päättää asemakaavan muutoksen vireilletulosta liit teessä esitetyn ohjeellisen asemakaava-alueen rajauksen mukaisesti. Pauli Kopiloff esitti asian palauttamista valmisteluun. Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Toimeksi: Tiedoksi: Arkkitehtitoimisto Kaupunginhallitus Uudenmaan ympäristökeskus/alueiden käyttö TL 153 Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Kaava-alue sijaitsee Loviisan Valkon sataman länsipuolella noin 6 kilomet riä Loviisan keskustasta ete lään. Kaavan muutos on tullut vireille teknisen lau takunnan kokouksessa Asemakaavan tarkoituksena on ke hittää sataman länsipuolella teollisuus ja varastoalueita, laatia asumiskäytön tur vaava asemakaava sata man länsipuolella sijaitsevalle nykyiselle asuinalu eelle sekä tutkia mahdol lisuutta sijoittaa uusia omakotitontteja alueen poh joisosaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Tiehallinto on esittänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella, että Valkontien tiealue ja Vanhan Valkontien katualue liitettäi siin suunnittelualueeseen. Ensimmäinen asemakaava laaditaan alueen etelä osan vanhalle omakotialu eelle. Kaavalla turvataan näi den omakotitonttien säilyminen asumiskäytös sä. Tiealueeseen rajautuva alueen eteläkärki on osoitettu toimitilarakennus ten korttelialueena, jolle

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta saa sijoittaa toimisto-, liike- ja asuintiloja (KTY-2). Asemakaavamuutoksella ajantasaistetaan ra dan länsipuolella sijaitsevan satamaan kytkeytyvän alueen kulkuyhteydet. Eteläosan asuntoalu een sekä satamaa palvelevien radan vie ressä sijaitsevien alueiden liikenne erotetaan toisistaan, mikä parantaa liikenneturvallisuutta. Pohjoisosan teol lisuus- ja varastoalueiden osalta tutki taan kolmea eri laa juutta. Pohjoisosaan tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa uusia isoja omakoti tontteja. Alueen pohjoisosaan Valkontien läheisyyteen on osoitettu nykyisin asumiskäytössä ole vaa aluetta täydentämään omakoti tontteja, joilla sallitaan myös yritystoi mintaa. Olemassa oleva Vanhan Valkontien katuyhteys on osoitettu kaavas sa. Kaava sallii kevyenliikenteen väylän rakentamisen Van han Valkontien reunaan sen itäpuolelle. Uusi katu yhteys on osoitettu poh joispuolen asuinalueilta Valkontielle nykyisen urhei lukentän kohdalta. Kaa valla osoitetaan pohjois-etelä-suuntainen viheryh teys, joka samalla erottaa asuinkorttelit työpaikka- ja satamatoiminnoista. Kaavasta on laadittu kolme erilaista luon nosvaihtoehtoa. Luonnokset eroa vat toisistaan asumisen ja teollisuuskortte leiden määrän suhteen. Liite 112 Tekninen lautakunta päättää laajentaa asemakaa van suunnittelualuetta Val kontien tiealueelle ja Vanhan Valkontien vartta pohjoiseen se kä täydentää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tältä osin ja asettaa sen uudelleen nähtäville. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä alueesta laaditut asemakaavaluon nokset ja päättää asettaa ne nähtäville 30 päiväksi sekä pyytää niistä viran omaislausunnot. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TL 77 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Alueen kolme kaavaluonnosta on ollut nähtävillä ja niis tä on saatu 12 lausuntoa viranomaisilta ja 10 mielipidettä. Näiden huomioiminen kaavaehdotuksessa selviää selostuksen

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta liitteenä olevista vastineista. Alueen poh jois osassa on useita harkit tavia ky sy myk siä, jot ka vaa ti vat li sä selvi tyk siä. Täten on syytä käsi tellä se eril lään etelä osan kaa va-alu eesta, jol la on asuin alueita il man min kään laista kaavaa. Tä mä osa on kaikis sa kaa va luon nosvaihtoeh doissa yhtä läi nen. Asemakaavalla halutaan turvata eteläosan säilyminen asuinkäytössä sekä mahdollistaa sataman länsipuolen varastoalueen kehittäminen. Eteläisessä osassa kaavaluonnosvaiheen jälkeen sijainnut toi misto-, lii ke- ja asuintilojen korttelialue (KTY-2) on muutettu asuinker ros ta lojen (AK) ja eril lispientalojen (AO) korttelialueiksi ja siitä on ero tettu ylei nen py sä köin ti alue LP pal vele maan mm. sataman tarpeita ja py sä köin ti alue LPA kortte lin 2007 tarpei ta. Lisäksi on tarkennettu korttelialueita ja katu alueita sekä nii den leveyksiä. Kaava-alueella sijaitsee sataman varastointia palveleva TY-2 alue, jonka toiminnalle ympäristö asettaa erityisiä vaati muksia Liite 49 Esittelijä: sijaintikartta asemakaavakartta määräyksineen asemakaavan selostus Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Toimeksi: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä mielipiteisiin ja lausuntoihin annetut vastineet. Tekninen lautakunta päättää, että Valkon kolmion asemakaava ja asemakaa van muutos käsitellään kah dessa osassa. Tekninen lautakunta päättää asettaa Valkon kolmion eteläisen osan (korttelit , katu-, virkistys-, tie-, rautatie-, pysäköinti-, autopaikka-, ja suo ja vi her alu eet) ase ma kaava eh do tuk sen ja ase ma kaa van muu tos eh do tuk sen julkisesti nähtäville ja päättää pyytää siitä viranomaislausunnot. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto TL 141 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Siitä on saatu 8 lausuntoa ja 5 muistutusta. Vastineet niihin ovat

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta selostuksen liittee nä. Asemakaavaan on tehty joitakin tarkennuksia: VL-alueella oleva kevyen liikenteen väylä on muutettu ohjeelliseksi, korttelissa 2007 olevan raken nuksen suojelumääräyksestä on poistettu rakennuksen siirtomahdollisuus. ELY-keskus on käynnistänyt Valkontien varteen tulevan kevyen liikenteen väylän suunnittelun. Sen vaatima tila rakenteineen on huomioitu tiealueella. Tehdyt muutokset eivät ole oleellisia, joten asemakaavaehdo tusta ei ole tar peen asettaa uudelleen nähtäville. Liite 82 Asemakaavakartta määräyksineen, selostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Tekninen lautakunta hyväksyy vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sekä päättää lä het tää Val kon kol mion ete läi sen osan en sim mäisen asemakaavan ja ase ma kaa van muutok sen kau pun ginhal lituk sen kä sittelyyn ja edelleen kau pun gin val tuus ton hy väksyttä väksi. Päätettiin lisätä jäsen Kopiloffin esityksestä kaavamääräyksiin: Hiilikasan korkeus ei saa ylittää korkeustasoa +25. Muuten hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Troolisataman asemakaava ja asemakaavan muutos 827/ /2010 TL 92 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Kaupunkisuunnitteluosasto on valmistellut asemakaavan muutoksen troo li sa taman alueelle toimijoiden, Nostokuljetus HeWi Oy:n ja Semilax Ab Oy:n aloitteesta. Teollisuus- ja varastoaluetta laajennetaan etelään päin ai em min kaavoittamattomalle alueelle, jolta kaupunki on vuokrannut HeWi Oy:lle n m2:n suuruisen maa-alueen vuonna Asemakaavan muutos on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä Osallistu mis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja kaava luonnos Siitä saa tiin kym me nen lau sun toa ja kaksi mieli pi det tä. Tiivistelmät niistä ja vas tineet ovat kaa va se los tuksen liitteenä. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen kaava-aluetta on laajennettu ete lään sisältäen koko kaavoittamattoman ranta-alueen. Tämä alue on merkitty lähivirkistysalueeksi VL. Siihen liittyvälle vesialueelle saa sijoittaa venelai tureita. Teol li suus- ja va ras to raken nus ten kort te li alue T on hieman luonnos vai hetta pie nempi. Kort telin te hok kuuslu ku on e=0,40, ai emmin 0,20. Koska kaavamuutos palvelee pääosin hakijoiden etua, he ovat sitoutuneet kor vaa maan kau pun gil le kaa van laatimisesta aiheutuvat kustannukset. Liite 57 sijaintikartta asemakaavakartta määräyksineen, selostus Esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Tekninen lautakunta hyväksyy lausuntoihin ja mielipiteisiin annetut vasti neet ja päättää asettaa 11. kaupunginosassa, osaa korttelia 1106, lähivirkis tys aluet ta ja ve si aluet ta koskevan ase makaa va eh do tuk sen jul ki ses ti näh tä vil le se kä pyy tää siitä lau sun not Uu den maan lii tol ta, ra ken nus- ja ym pä ris tö lau ta kun nal ta se kä elin kei no- ja kehittämisjaostolta.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Toimeksi: Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto TL 142 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Troolisataman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus on ol lut julkisesti nähtävänä ja siitä on saatu 3 lausuntoa viran omaisil ta ja 2 muistutusta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnossa esiin tuodut seikat on huomioitu T-alueen ja W-1-alueen määräyksissä. Muistu tukset eivät aiheuta muutoksia. Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet niihin ovat selostuksen liitteenä. muutokset määräyksiin eivät ole oleellisia, joten asemakaavaehdotusta ei ole tarpeen Liite 83 asemakaava mää räyksineen, selostus, osallistumis- ja arvioin tisuunnitelma Esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Tekninen lautakunta hyväksyy vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sekä lähettää Troolisataman osan korttelia 1106, lähivirkistysalueen ja vesi aluei den asemakaavan ja ase ma kaa van muutoksen kaupunginhallituksen hyväk syttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Korttelin 314 osan asemakaavan muutos, Suolatori 892/ /2011 TL 143 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Kaupunkisuunnitteluosastolla on valmisteltu asemakaavan muutoseh dotus ns. Kanttorilan tontille Suolatorin itälaidalla, Alakaupungissa. Kaava muu tos on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä Lovii san Rantaho telli Oy:n aloitteesta. Lau ta kun ta on myöntänyt liiketoiminan salli van poikkeus lu van Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ol lut nähtävänä Voimassa olevassa asemakaavassa, vahvistettu , tontti on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi, jolle voidaan sijoittaa kokoustiloja. Muu toksen mukaan tontille sal li taan asuin-, lii ke- ja toi mis to raken nuksia (AL). Ra ken nus oi keus on enti sen suu ruinen, e=0,5. Tont ti jae taan kahteen osaan, jol loin poh joisen puo leisen osan rakennusoi keus on 862 k-m 2 ja ete läisen 689 k-m 2. Rakennusalat ovat suunnilleen entisillä paikoil la ja sijoit tuvat ka tujen var sille ympäröivän kaupunkirakenteen mukaisesti. Entisellä Kant torilan rakennuksella on suojelumääräys. Koska asemakaavan muutos on laadittu hakijan aloitteesta ja on yksityisen edun vaatima, hakija on si toutunut korvaamaan kaupungille asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Liite 84 ase makaava määräyksineen, selostus, osallistumis- ja arvioin tisuunnitelma Esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Toimeksi: Tekninen lautakunta päättää asettaa korttelin 314 osan asemakaavan muu toksen ehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot viranomai silta. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus Pernaja, Kirkonkylä, 1:64, Mikael Palmgren 176/ /2011 TL 144 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Poikkeamista haetaan Pernajan kaupunginosan rakennusjärjestyksestä, jon ka mukaan rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen kor kein taan 10 %, jollei kaavassa toisin määrätä. Alueella on voimassa Perna jan rannikon ja saariston osayleiskaava, jossa rakennuspaikka on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, jolla ympäristö rakennuksineen säilytetään (A/s). Kaa vamääräys ei mää rit te le ra ken nus oi keut ta. Ra ken nus jär jes tyk sen mu kaan ra ken nus oi keus 2006 m 2 :n tontil la on 200 k-m 2. Hakija haluaisi laa jentaa asuinrakennusta 55 k-m 2 :llä. Tontilla sijaitsee li säk si kaksi talousra kennusta. Laajennuksen jälkeen rakennuspaikalla olisi rakennettuna 265 k-m 2. Rakennuspaikka sijaitsee Pernajan Kirkonkylän val takunnallisesti merkittä vällä kulttuurihistoriallisella alueella, lähellä kirk koa, ja rajautuu Pernajan tiehen. Hakija on saanut Tiehallinnolta poikkeuslu van asuinrakennuksen laa jennuksen sijoittamiseen maantien suoja-alueelle, noin 15 metrin etäisyy delle tien keskilinjasta. Alueella on keskitetty vesi huoltojärjestelmä (vesi ja viemäri). Rakennuspaikka on vanha eikä laajennuksen toteuttaminen johda kohtuut toman suureen tonttitehokkuuteen (e=0,13). Maisemakuva ei muutu oleelli sesti. Poikkeaminen - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavut tamista eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai heuta merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. Lupatarkastaja puoltaa poik keamisen myöntä mistä ehdollisena. Liite 85 sijaintikartta, asemapiirros, tiehallinnon lausunto, lupatarkas tajan lausunto

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Tekninen lautakunta päättää myöntää poikkeamisen rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan enimmäisrakennuoikeudesta hakemuksen mu kaisesti, ehdoilla että: - kiinteistön tulee liittyä keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään - laajennus ja mahdolliset kuisti- ym. rakenteet on sijoitettava niin, etteivät ne ulotu enempää kuin 2 metriä maantien suoja-alueelle - laajennuksen tulee muodoltaan, korkeudeltaan, materiaaleiltaan ja värityk seltään sopeu tua ole vaan ra kennukseen sekä alueen rakennettuun maisema kuvaan - laajennuksen suunnittelussa tulee huomioida mahdolliset liikenne melun vaikutukset. Lainvoimainen poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta. Tiedoksi: Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Hakija ELY-keskus Rakennusvalvonta Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus Liljendal, Sävträsk, 16:117, Kjell Andersson 677/ /2011 TL 145 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Poikkeamista haetaan rakennuspaikan jakamiseksi rakennusjärjestyksen ra kennuspaikan kokoa koskevan määräyksen vastaisesti. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Liljendalin rakennusjärjestyksen mukaan rakennus paikan pinta-ala tulee olla vähintään 5000 m 2. Hakija haluaisi jakaa rakennuspai kan, jonka pinta-ala on 8270 m 2, kahdek si, jolloin molempien kooksi tulisi n m 2. Kiinteistöllä on kaksi asuin ra kennusta, jotka on rakennettu en nen Liljendalin rakennusjärjestyksen voi maantuloa. Maankäyttö- ja raken nuslaki määrää rakennuspaikan vähim mäiskooksi 2000 m 2. Kantatilasta, 30,16 ha, ei ole lohkottu muita rakennus paikkoja. Poikkeaminen - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle. - ei vai keuta luonnon suojelun tavoittei den saavutta mista eikä rakennetun ym päris tön suojelemis ta koskevien ta voitteiden saavuttamista. - ei johda vaikutuksil taan merkit tä vään rakenta miseen eikä aiheuta mer kittä viä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia. Naapureilla ei ole huo mautettavaa hankkeesta. Lupatarkastaja puoltaa poik kea mi sen myöntämistä. Liite 86 sijaintikartta, lupatarkastajan lau sunto Tiedoksi: Tekninen lautakunta päättää myöntää poikkeamisen rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan vähimmäiskoosta hakemuksen mukaisesti. Lainvoimainen poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Hakijat ELY-keskus Rakennusvalvonta Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Suunnittelutarveratkaisu, Pernaja, Sarvilahti, 1:377, Dick Enroth 302/ /2011 TL 146 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Suunnittelutarveratkaisua haetaan asuinrakennuksen ja talousrakennuk sen rakentamiseksi taajaan rakennetulle kyläalueelle, jolla ei ole voimassa ole vaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alue voidaan määri tel lä MRL 161 :n nojalla suunnittelutarvealueeksi. Rakennuspaikka sijaitsee Loviisantien läheisyydessä, Lyckaksentien länsi puolella ja on kooltaan 5220 m 2. Lyckaksentien itäpuolella on neljä 1950-luvulla rakennettua asuinra kennusta. Tarkoituksena on ra ken taa 150 k-m 2 :n suu rui nen oma ko ti ta lo ja 35 k-m 2 :n suurui nen ta lous ra ken nus. Alu eella on mahdollista liittyä Sarvi lahden vesiosuuskuntaan (vesi ja viemä ri). Rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella täyttyvät (MRL 137 ): - rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten ja luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpei den turvaamista. Tilan 1:283 omistaja on antanut suostumuksensa tien rakentamiseen maal leen.yksi naapuri vastustaa tien rakentamista omalle mailleen, mutta tie voi daan rakentaa edellä mainitun naapurin maalle. Muil la naapureilla ei ole huomautettavaa. Lu patar kas taja puol taa suun nit te lu tar ve rat kai sun myöntä mistä. Liite 87 sijaintikartta, asemapiirros, lupatarkastajan lausunto Esittelijä: Vt. tekninen johtaja Markus Lindroos Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi suun nittelutarveratkaisun tilalle Pernajan kaupunginosan Sarvi lahdessa omakotitalon ja talousrakennuksen rakentami seksi eh doilla, että: - rakennuspaikka liittyy keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään - pellon puolei sen rajan läheisyydessä oleva mäntyryhmä säilytetään ja muutoinkin oleva puusto pää osin säilytetään

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta rakennuspaikan eteläosassa sijaitsevat siirtolohkareet säilytetään - raken nuspaikan kokonaisrakennusoikeus saa olla korkeintaan 250 k-m 2 - rakennukset ovat yksikerroksisia -rakennusten tulee sijoitukseltaan, muo doltaan, materiaaleiltaan ja värityk seltään sopeu tua alueen rakennustapaan. Lainvoimainen päätös on voimassa kaksi vuotta. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta YVA-Lausunto Kymijoen pilaantuneiden sedimenttien kunnostus välillä Kuusaansaari-Keltti 1142/11.01/2010 TL 147 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Lovii san kaupungilta lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA) kos kien Ky mijoen pilaantuneiden sedimenttien kunnostusta välillä Kuu saan saari - Keltti. Rakennusja ympäristölautakunta antaa ympäristönsuo je luviranomaisena asiasta lausunnon koskien luonnonympäristöön koh distu vien vaikutusten arviointia. Arviointiohjelmassa esitetään hanke ja arvioi daan viittä vaihtoehtoa kun nostukselle. Kunnostussuunnitelmassa on kaksi vaihtoehtoa pilaantuneiden sediment tien sijoittamiseksi suunnittelualueelle (VE1a ja VE1b) ja kaksi vaih to eh toa nii den sijoittamises ta sen ulkopuolelle (VE2a ja VE2b). Sen li säksi on arvioitu tilan netta, jol loin asialle ei tehdä mitään (VE0). Kymijoen sedimenteissä esiintyy pääasiasssa paperiteollisuudesta peräisin ole via diok siineja ja furaaneja sekä elohopeaa. Pahiten pilaantuneet ainekset ovat Kuu saansaaren ja Keltin välillä joen yläjuoksulla. Niistä merkittävä osa kulkeu tuu eroo sion mukana alajuoksulle muutaman kymmenen vuoden kuluessa ellei sedimenttejä kunnosteta (VE0). Joen pilaantuneiden sedi ment tien vai ku tus alue yl tää Suo men lahdelle ja Suomen talousvesialueen ulkopuolelle. Liite 88 Tiivistelmä arviointiselostuksesta Esittelijä: Vt. tekninen johta ja Markus Lindroos Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa ai hees ta seu raa van lau sun non: Kymijoen läntisin haara ulottuu Loviisan alueel le. Sen varrella on asutusta, uusia kaa voi tettuja alueita ja kulttuuriympäris töjä. Joen virkistys- ja matkai lukäyttö on merkittävää. Asutus tulee lisääntymään joen lähialueilla tulevai suudessa. Arviointiohjelmassa selostetaan kattavasti tarvittavia ja tehtäviä selvityksiä. Jat kos sa on sel vi tet tä vä riit tä väs ti pilaantuneiden sedimenttien kunnostuk sen vai ku tuk set maan käyttöön,

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta virkistykseen ja ihmisten elinym päristöön myös joen ala juoksulla ja läntisessä haarassa. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Liikenneasiat 893/ /2011 TL 148 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Liikennejaosto on käsitellyt liikenneasioita kaupungin eri alueilla. Liitteenä selvitys asioiden käsittelytilanteesta sekä toteutuneista toimenpi teistä. Liite 89 Esittelijä: Vt tekninen johtaja Markus Lindroos Lautakunta merkitsee tiedoksi liikenneasioiden toteutus- ja valmistelutilan teen. Lisäksi lautakunta päättää asettaa Joukahaisentie/Vårdöntie kevyen lii ken teen väylän suunnitelmaehdotuksen MRA 43 :n mukai sesti näh tä ville 14 päi vän ajak si, jot ta osal li silla on mah dolli suus teh dä kir jalli nen muistu tus suunni tel ma eh do tuk sesta. Toimeksi: Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Yhdyskuntatekniikan yksikkö

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Leikkikentät Tesjoella ja Koskenkylässä 635/ /2011 TL 149 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh TESJOKI: Tesjoella val tatien 7:n eteläpuolella on yksi leikkikenttä Taasiantien var rel la. Tesjoen kyläyhdistys on esittänyt tekniselle lautakunnalle, että ky sei nen leikkikenttä siirretään Taasiakodin läheisyyteen. Tekninen keskus on tutkinut mahdollisia uusia alueita. Nykyinen leikkipaik ka on useasti ilkivallan kohteena ja laitteet ovat vanho ja ja alueen kunnostus on lähes uuden rakentamisen veroinen toimenpide. KOSKENKYLÄ: Koskenkylän kaupunginosassa osoitteessa Kuninkaanmäki 10 sijaitseva vanha leikkipaikka tulee huonokuntoisena ja vaarallisena sekä käyttämättö mänä poistaa. Keväällä 2010 tehty kunnan leikkipaikkojen kunto- ja tur val lisuustarkastus (Lappset Oy) arvioi leikkipaikan välineet osin vaarallisik si, koska ne olivat osin väärin asennettuja, osin erittäin kuluneita. Leikkiväli neiden yli kulkee Porvoon Energian pienjänniteilmajohto ja pienellä leikki paikalla kasvaa suuria leveälatvuksisia tammia, joiden takia turva-alue mää räykset eivät täyty. Tarkastuksen jälkeen keinutelineistä poistettiin turvallisuussyistä keinuis tuimet. Käyttäjäkuntaa ei luultavasti ole, koska kukaan ei ole reagoinut poistoon. Lähietäisyydellä sijaitsevan vastakunnostetun ja laajennetun Kaa ritie-suurpellontien leikkipaikan käyttäjäkunta kertoo, että kaikki alueen käyttöpaine on vuosia suuntautunut Kaaritielle ja Kuninkaanmäen leikki paikka on jäänyt käyttämättömäksi. Käyttäjäkuntaa on koko leikkipaikan olemassaolon ajan rajoittanut leikkipaikan sijainti aivan Kuninkaanmäki 8:n rivitalon pihan tuntumassa. Kyseisen talon asujaimisto myös käyttää osaa leikkipaikasta mönkijöiden ja mopojen kulkutienä ja jopa varastoalueena. Koska lähialueella sijaitsee kunnostettu ja laajennettu Kaaritie-Suurpellon tien leikkipaikka, ehdotetaan, että Kuninkaanmäen leikkipaikka poistetaan. Koskenkylässä sijaitsee lisäksi leikkipaikka uimarannalla sekä Ratsastajan kujalla. Uusi Israelinmetsän asuinalue 170-tien (Vanha Porvoontie) pohjoispuolella on vielä täysin ilman leikkipaikkaa, joten

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot