PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:00 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 5 45 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 46 PÄÄTÖS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN 2014 KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA 47 TOIMISTON SULKEMINEN VUOSILOMIEN TAKIA 8 48 KEVÄÄN 2015 KUNTAKIERROS 9 49 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENEN VAIHTUMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN LENTOKENTTÄSÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUS LIIKUNNAN EDISTÄMISESTÄ 52 LAUSUNTO SYSMÄN KUNNASSA VIREILLÄOLEVASTA TUULIVOIMAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA 53 LAUSUNTO NASTOLAN KIERRÄTYSPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 54 LAUSUNTO HARTOLAN JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA JA OSITTAISESTA KUMOAMISESTA 55 LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE MURAKAN KYLÄYLEISKAAVASTA LAUSUNTO HARTOLAN TAAJAMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA 57 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE KALUSTEALAN LABORATORION PALVELUKONSEPTIN KEHITYS PALVELUMUOTOILUN KEINOIN (FIMOS ) 58 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE SUJUVAT KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT PALVELUMUOTOILUN KEINOIN (FIMOS ) 59 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE PALVELUMUOTOILUPROSESSI KANSAINVÄLISTEN TALVITAPAHTUMIEN YHTEYDESSÄ (FIMOS ) 60 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE LAHDEN SEUDUN RADANVARREN KEHITYS- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN VAHVISTAMINEN (FIMOS ) 61 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE ELÄMYSMATKA (FIMOS ) 62 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE DESIGNERS VILLAGE SUOMALAISEN PUUOSAAMISEN SHOWROOM (FIMOS ) 63 YHTEISTYÖ HANTI-MANSIAN JA PÄIJÄT-HÄMEEN VÄLILLÄ

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KYMENLAAKSON JA PÄIJÄT-HÄMEEN YHTEISTYÖ TIEDOKSISAANTIASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISKATSAUS MUUT MAHDOLLISET ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 40

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:00 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Jari Salonen - Merja Vahter vpj Sanna Koponen - Vuokko Rolig x Eevakaisa x Liisa Korpela Lehtosalo-Lönnberg Erkki Nieminen x Jari Hartman Ilpo Markkola x Aino Alonen Juha Rehula x Atte Härkälä Juha Rostedt x Mika Lampola Leena Mantere x Sonja Falk Matti Mäntylä x Rami Lehto Mervi Hännikäinen x Pirjo Ahola Mirja Tammisto x Tuula Kaukonen Riitta Karjalainen x Riitta Siltanen Reijo Savurinne x Kari Satovuori Tuomo Riihilahti x Mika Järvinen Maakuntavaltuuston pj Eero Vainio x 1 varapuheenjohtaja Antti Räsänen x 2 varapuheenjohtaja Lasse Koskinen x Muut osallistujat Jari Parkkonen x Jari Paakkunainen x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Rostedt Jari Paakkunainen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Paikka ja aika Lahti 13. huhtikuuta 2015 Allekirjoitukset Matti Mäntylä Tuomo Riihilahti PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Päijät-Hämeen liitossa 15. huhtikuuta 2015 klo 9:00-15:00 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Jari Paakkunainen

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntahallitus Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähe tettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä ta valla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den. Puheenjohtaja Jari Salonen ja varapuheenjohtaja Sanna Koponen ovat ilmoittaneet esteestä. Kokous valitsi puheenjohtajaksi Juha Rostedtin.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Maakuntahallitus Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läs nä olevaa varajäsen tä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tar peen vaatiessa muul la tavoin. Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Mäntylän ja Tuomo Riihilahden.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakuntahallitus Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai sessa järjestykses sä, jollei toimielin toisin pää tä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kutsussa. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus PÄÄTÖS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN 2014 KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA 267/ /2011 Maakuntahallitus Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 kaavakartta, merkinnät ja määräykset, kaava se los tus ja kaavaselostuksen liiteosa ovat valmistuneet nähtäville laittamista varten. Kaava-asiakirjat ovat asialistan liitteenä. Maakuntakaavatyön etenemistä ja sisältöä on käsitelty maakuntahallituksessa syksyl lä , ja sekä esitelty maakun ta val tuus tol le Kokouksissa on esitelty kaavaratkaisua, mutta kaa va-asia kir jat eivät olleet vielä syksyllä kokonaisuudessaan valmiina. Liitteenä olevat kartta, merkinnät ja määräykset, kaavaselostus ja selostuksen lii teosa ovat nyt valmiina painotyötä varten. Painotyö kilpailutetaan ja nähtävillä oloon se kä lausuntojen antamiseen varattava aika määritellään sen perusteella, milloin asia kir jat ovat toimitettavissa kuntien virallisille ilmoitustauluille ja postitettavissa lau sun non an ta jil le. Kaava-asiakirjat laitetaan esille liiton ko ti si vuil le mah dol li simman pian maakuntahallituksen hyväksyttyä kaava-aineiston aset ta vak si nähtäville. Kaa vas ta julkaistaan viralliset kuulutukset maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 12 mu kai ses ti ja lausunnot pyydetään MRA 13 mukaan mennessä. Asian on valmistellut aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, puh , jo ka on kutsuttu kokoukseen esittelemään kaava-asiakirjoja. Maakuntahallitus päättää: hyväksyä Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 ehdotuksen asetettavaksi jul kises ti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 ja asetuksen 12 mukaisesti valtuuttaa toimiston tekemään teknisluonteisia ja ulkoasuun liittyviä korjauksia kaa va-asia kir joi hin ennen nähtäville laittamista.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus TOIMISTON SULKEMINEN VUOSILOMIEN TAKIA 406/ /2010 Maakuntahallitus Henkilökunnan esittämien vuosilomatoivomusten perusteella on tarkoituksenmukaista pitää toimisto suljettuna kolme viikkoa heinäkuussa Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää, että toimisto pidetään kesälomien vuoksi suljettuna kolme viikkoa

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KEVÄÄN 2015 KUNTAKIERROS 82/ /2012 Maakuntahallitus Liiton toimesta on vuosittain tehty kuntakierros jokaiseen jäsenkuntaan. Viime vuonna kuntakierros tehtiin välisenä aikana yhdessä pelastuslaitoksen johdon kanssa. Kuntakierroksen tuloksista annetaan informaatio pidettävän maakuntahallituksen kokouksen yhteydessä. Aikataulu (alustava): Maanantai klo Tiistai klo klo Keskiviikko 3.6. klo klo klo Perjantai klo Keskiviikko klo Orimattila Asikkala Padasjoki Heinola Hartola Sysmä Kärkölä Hollola ja Hämeenkoski yhdessä Lahti-Nastola aikataulu sovitaan erikseen. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kevään kuntakierroksen toteuttamisen.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENEN VAIHTUMINEN 91/ /2014 Maakuntahallitus Maakuntahallitus nimesi Päijät-Hämeen yhteistyöryhmään Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n varsinaiseksi jäseneksi Esko Tattarin ja varajäseneksi Jari Rantalan. SAK ry on kirjeellään esittänyt, että sen edustajaksi Esko Tattarin tilalle valittaisiin Anja Sagulin. Varajäsenenä toimisi edelleen Jari Rantala. Maakuntahallitus päättää nimetä Päijät-Hämeen yhteistyöryhmän varsinaisen jäsenen Esko Tattarin tilalle Anja Sagulinin Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN LENTOKENTTÄSÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON / /2015 Maakuntahallitus Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön nimeämispyyntö: "Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö on perustettu vuonna 1971 huolehtimaan maakunnan lentokenttätarpeista ylläpitäen ja kehittäen Lahti-Vesivehmaan lentokenttää. Lähtökohtana onnäkemys, että maakunnalliseen palveluvarustukseen kuuluu Päijät-Hämeen ja sen elinkeinoelämän yhteyslento- ja ilmailukoulutustarpeet tehokkaasti tyydyttävä lentokenttä. Nykyisen strategian mukaisesti lentokentästä pyritään kehittämään nykyaikainen yleisilmailunpalvelukeskus. Tämä tavoite sisältää erityisesti ammattimaisen palveluyrittäjien kutenlentokoulujen ja lentokaluston huoltotoimintayritysten saamista lentokentän käyttäjiksi. Tässä tavoitteessa on päästy hyvään alkuun. Lisäksi lentokentän alueita ja tiloja kehitetään edelleenmonipuolisempaan ilmailutoimintaan soveltuviksi. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön säännöt uudet säännöt on hyväksytty vuoden 2013 lopulla. Niiden mukaan kaikilla Päijät-Hämeen kunnilla on mahdollisuus nimetä edustajansa Säätiön hallintoneuvostoon. Lisäksi edustajan hallintoneuvostoon nimeävät myös Hämeenkauppakamari/Lahti, Päijät-Hämeen yrittäjät, Päijät- Hämeen liitto sekä Lahden Ilmailukerho ry (kts. säännöt, 6. ). Hallintoneuvoston päätehtävinä sääntöjen mukaan on valita hallitus ja sen puheenjohtaja(säännöt, 10. ), tilintarkastaja sekä valvoa säätiön toimintaa. Hallintoneuvoston jäsenet ovat myös yhteyshenkilöitä Päijät-Hämeen maakuntaan, kuntiin, yrityselämään ja maakuntaliittoon. Lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon kuuluu enintään 19 ja vähintään 7 jäsentä, joidentoimikausi on kolme vuotta alkaen hallintoneuvoston toukokuun kokouksesta. Hallintoneuvoston jäsenen voi tarvittaessa vaihtaa, mutta kesken kolmivuotiskauden ei voi asettaa uutta jäsentä. Säännöt eivät tunne myöskään varaedustajia, joskin käytännössä valtakirjalla edustava varamies on kokouksissa hyväksytty. Hallintoneuvoston jäsenille ei Lentokenttäsäätiön toimesta makseta kokouspalkkioita tai kulukorvauksia, vaan näistä tarvittaessa huolehtii edustajan nimennyt yhteisö (säännöt, 7. ). Pyydämme Päijät-Hämeen liittoa nimeämään Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon yhden edustajanne toimikaudeksi sekä ilmoittamaan nimetty henkilö yhteystietoineen viimeistään mennessä." Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus nimeää edustajansa Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon kaudelle Maakuntahallitus nimesi Tuomo Riihilahden edustajaksi Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon kaudelle

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUKSESTA LIIKUNNAN EDISTÄMISESTÄ 50/ /2015 Maakuntahallitus Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikunnan edistämisestä. Esitys perustuu eduskunnan liikuntalaista antamaan vastaukseen hallitukselle. Vastaus on luettavissa eduskunnan sivuilla osoitteessa Eduskunnan antama liikuntalaki on tarkoitus vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä siten, että se tulee voimaan Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriöön osoitteeseen Liikuntalain uudistamisen yhteydessä luovuttiin mm. edellytyksestä, jonka mukaan avustuskelpoisen järjestön tuli olla joko valtakunnallinen tai alueellinen. Maakunnan liiton kannalta oleellisia täsmennyksiä on mm. liittyen liikuntaneuvoston asettamiseen ja sen tehtäviin. 5 Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen ja kokoonpano Pykälässä säädettäisiin alueellisen liikuntaneuvoston asettamisesta ja kokoonpanosta. Pykälän 1 momentin mukaan maakunnan liitto asettaa liikunnan eri aloja edustavia järjestöjä ja yhteisöjä sekä liikunnan toimialan merkittäviä yhteistahoja kuultuaan alueellisen liikuntaneuvoston. Pykälän 5 momentin mukaan liikuntaneuvoston puheenjohtajalle ja muille jäsenille, sihteerille ja asiantuntijoille maksettavista kokouspalkkioista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. 6 Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävät Pykälän 1 momentin mukaan alueellisen liikuntaneuvoston tehtäviin kuuluisi: 1) käsitellä, antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisista ja alueellisista merkittävistä asioita; 2) edistää eri toimialojen yhteistyötä liikuntapolitiikan tavoitteiden suuntaisesti; 3) antaa lausunto aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista sekä 4) suorittaa muut opetus- ja kulttuuriministeriön alueelliselle liikuntaneuvostolle osoittamat tehtävät. Pykälän 2 momentin mukaan alueellisen liikuntaneuvoston toimintamenot maksetaan ministeriön aluehallintovirastolle asettamasta määrärahasta. Esitetyt tehtävät vastaavat osittain voimassa olevan liikunta-asetuksen mukaisia liikunnan aluehallinnolle asetettuja tehtäviä. Tehtäviä on kuitenkin täsmennetty vastaamaan uuden liikuntalain tavoitteita. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh Maakuntahallitus päättää antaa seuraavanlaisen lausunnon: "Päijät-Hämeessä on jo pitkään tehty maakuntalähtöistä liikunnan edistämispolitiikkaa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Alueellinen liikuntaneuvosto tulee kytkeä tiiviisti, mutta joustavasti maakunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Maakunnissa kannattaa tarkastella sitä, että onko päällekkäisiä foorumeja ja yhdistää vapaaehtoisia toimia säädösperusteisille ryhmille päällekkäisyyksien poistamiseksi ja koordinaation kehittämiseksi.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Asetus 6 tulisi määritellä, että alueellisen liikuntaneuvoston tulisi saada päättää ns. pienten rakentamishankkeiden valtionavustukset niillä perusteilla, jotka valtionhallinto kulloinkin määrää."

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO SYSMÄN KUNNASSA VIREILLÄOLEVASTA TUULIVOIMAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA 54/ /2015 Maakuntahallitus Päijät-Hämeessä on muutama tuulivoimahanke vireillä, mutta yhtään ei ole vielä toteutettu. Yksi vireillä olevista hankkeista on Sysmän kuntakeskuksen itäpuolella sijaitseva Rekolavuoren tuulivoima-alue. Alueelle on suunniteltu kuusi kappaletta 3-4 MW tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 150m ja kokonaiskorkeus maksimissaan 220m. Hanketta valmisteleva yhtiö on hakenut Sysmän kunnalta suunnittelutarveratkaisua kullekin tuulivoimalalle erikseen. Hämeen ELY-keskuksen mukaan suunnittelutarveratkaisua voidaan soveltaa Rekolavuoren kuuden tuulivoimalan osalta, koska alueen muu maankäyttö ei edellytä kaavallista tarkastelua. Sysmän kunta pyytää Päijät-Hämeen liitolta lausuntoa vireillä olevista suunnittelutarveratkaisuhakemuksista. Hakemuksen asiakirjat löytyvät osoitteesta: Asian on valmistellut erityisasiantuntija Tapio Ojanen, puh Maakuntahallitus päättää antaa Sysmän kunnalle vireillä olevasta suunnittelutarveratkaisusta seuraavan lausunnon: "Tuulivoimaa ei ole käsitelty nykyisessä lainvoimaisessa maakuntakaavassa, joten se ei ohjaa tuulivoiman suunnittelua lukuun ottamatta muiden merkintöjen tuulivoimarakentamista estävää vaikutusta. Tällaisia muita merkintöjä, jotka olisivat suoraan ristiriidassa tuulivoimarakentamisen kanssa, ei Rekolan alueella ole. Keväällä 2015 nähtäville tulevassa uudessa maakuntakaavaehdotuksessa on tarkoitus osoittaa seitsemän tuulivoima-aluetta, joista yksi on Rekolan alue. Alue on tarkoitus osoittaa suunniteltua hankealuetta laajempana, mikä mahdollistaisi tuulivoimaloiden lukumäärän lisäämisen nyt suunnitellusta kuudesta voimalasta. Tulevan maakuntakaavan on tarkoitus ohjata kaupunkiseudulla vähintään kuuden tuulivoimalan alueita ja maaseudulla vähintään kymmenen tuulivoimalan alueita. Tätä pienemmät alueet olisivat edelleenkin kuntien ratkaistavissa. Rekolavuoren hankealueelle on tehty suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten kattavasti selvityksiä. Päijät-Hämeen liitto katsoo, että selvitykset riittävät ainakin maakuntakaavamerkintään. Sysmän kunta ja Hämeen ELY-keskus arvioivat tarkemmin selvitysten sisältöä ja riittävyyttä suhteessa vireillä olevaan suunnittelutarveratkaisuun." Matti Mäntylä esitti, että lausunto siirrettäisiin annettavaksi Ehdotusta ei kannatettu.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO NASTOLAN KIERRÄTYSPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 38/ /2015 Maakuntahallitus Hämeen ELY-keskus pyytää Päijät-Hämeen liitolta lausuntoa Nastolan kierrätyspuiston YVA-ohjelmasta. Lahden seudun ympäristöliiketoiminnan voimakkaan laajentumisen, Lahdessa sijaitsevan Kujalan jätekeskuksen alueen kapasiteetin täyttymisen sekä tilan puutteen takia kierrätysliiketoiminnoille etsitään uutta mahdollista sijoituspaikkaa. Kierrätyspuistoa ja jätteen käsittelykeskusta suunnitellaan sijoitettavaksi Nastolan kunnan alueelle. Kierrätyspuiston toimintaan kuuluvat jätemateriaalien vastaanotto, käsittely ja hyötykäyttöön ohjaaminen sekä maa-ainesten ja tuhkien käsittely hyötykäyttöön ja hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden loppusijoitus. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat vaihtoehdot ovat hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE0), hankkeen toteuttaminen Kirviän alueella (VE1, itäinen alue) ja hankkeen toteuttaminen Nastolan vanhan kaatopaikan pohjoispuolisella Montarin alueella (VE2, läntinen alue). Hankkeen YVA-arvioinnissa arvioidaan vaihtoehtojen vaikutuksia mm. luonnonympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja ihmisiin. Ympäristövaikutusten arviointi tehdään vuoden 2015 aikana, jonka jälkeen hankkeelle haetaan ympäristölupaa. Hankkeesta vastaa Nastolan kunta ja yhteysviranomaisena on Hämeen ELY-keskus. YVA-ohjelmaan liittyvät asiakirjat löytyvät osoitteesta: Asian on valmistellut erityisasiantuntija Tapio Ojanen, puh Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen ELY-keskukselle arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon: "Päijät-Hämeen liitto on maakuntakaavatyössään tunnistanut tarpeen suunnitella alueita erilaisten luonnonvarojen kierrätystä varten. Tähän samaan tarpeeseen perustuu Nastolan kierrätyspuisto -hanke. Keväällä 2015 nähtäville tulevassa maakuntakaavaehdotuksessa on tarkoitus osoittaa seitsemän luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealuetta, joista kaksi ovat Nastolan kierrätyspuiston vaihtoehtoiset alueet. Hankkeen arviointiohjelmassa esitetty kierrätys- ja muu toiminta sopii luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealueiden tarkoitukseen. Kirviän kierrätyspuistoalueen valtatien 12 pohjoispuolinen osa on tarkoitus esittää tulevassa maakuntakaavaehdotuksessa teollisuusalueena, mikä myös sopii alueelle suunnitellun toiminnan luonteeseen. Nykyisessä lainvoimaisessa maakuntakaavassa Kierrätyspuiston alueita ei ole esitetty. Kaavassa ole myöskään esitetty sellaista muuta maankäyttöä, joka olisi suoraan ristiriidassa kierrätyspuistotoiminnan kanssa. Lainvoimaisessa maakuntakaavassa Kirviän alueen länsipuolella on kuitenkin Lakeasuon suojelualue, johon kohdistuvat vaikutukset tulee selvittää YVA-ohjelmassa esitetyn mukaisesti. Päijät-Hämeen liitto katsoo, että YVA-ohjelmassa on kuvattu riittävän kattavasti arvioitavat ympäristövaikutukset ja käytettävät arviointimenetelmät ja että nämä ovat hankkeen luonteen kannalta asianmukaisia."

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO HARTOLAN JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA JA OSITTAISESTA KUMOAMISESTA 58/ /2015 Maakuntahallitus Hartolan kunta pyytää lausuntoa Jääsjärven rantayleiskaavan muutoksesta ja osittai ses ta kumoamisesta. Kaavoitukseen on ryhdytty kunnan aloitteesta ja tarpeesta päivittää kunnan alu eella oleva vanhin rantayleiskaava vastaamaan nykypäivän tarpeita ja mitoitusta. Ranta yleis kaa van muutoksessa nostetaan Jääsjärven rantarakennusoikeus samalle ta sol le kuin se on vastaavissa muissa rantayleiskaavoissa Pohjois- ja Ete lä-har tolas sa. Rantayleiskaavan muutoksen yhteydessä tarkastellaan myös mah dol li suuksia muuttaa rakennuspaikkojen käyttötarkoituksia. Kyseeseen tulisivat tällöin alueet, joilla vesi- viemäröinti hoidetaan vesiosuuskuntien toimesta ja jotka sijoittuvat suo tui sas ti asutusrakenteeseen sekä liikenteellisesti palveluihin nähden. Kaa vamuu tos alu eel la on noin 197 km rantaviivaa. Jääsjärven rantayleiskaavan muu tokses sa on osoitettu rakennuspaikkoja yhteensä 716 kappaletta, joista uusia ra kennus paik ko ja on 4 kap pa let ta. Kaava on laadittu aluevarausyleiskaavana, joka ohjaa suo raan ra ken ta mis ta ranta-alueella. Rantayleiskaavan muutoksella kumotaan osa alkuperäisestä Jääsjärven ran tayleis kaa vas ta Murakan kylän luona. Kumottava osa sijaitsee Jääsjärven ete lä osassa, Koitintien eteläpuolella.tarkoitus on myös kumota erillisellä prosessilla Ekon, Hir te sa lo-veh ka sa lon, Viaporin ja Kanteleenniemen ranta-asemakaavat. Asian on valmistellut maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen, puh Maakuntahallitus päättää antaa Hartolan kunnalle Jääsjärven rantayleiskaavan muu tok ses ta ja sen osittaisesta kumoamisesta seuraavan lausunnon: Päijät-Hämeen liitto pitää hyvänä, että rantayleiskaavoja ajan tasaistetaan ja että kun nan sisällä on yhtenäiset periaatteet ranta-rakentamiselle. Jääsjärven rantayleiskaavassa on otettu käyttöön uusia merkintämahdollisuuksia, ku ten rantarakennusalue, jolle voidaan rakentaa joko loma-asuntoja tai ym pä ri vuoti seen käyttöön soveltuvia erillispientaloja. Uusia merkintöjä on sijoitettu kunnan nä kö kul mas ta katsottuna yhdyskuntateknisesti sopiville paikoille. Uudehko mer kintä ta pa heijastaa uusia suuntauksia maaseutumaisesta asumisesta. Merkintä katsoo jo valmiiksi paikkoja joihin todennäköisesti syntyy sekä teknisiä että sosiaalisia ver kos to ja ja joissa on mahdollista valita ympärivuotinen tai vapaa-ajan asuminen. Myös entisten maatilojen talouskeskusten alueiden tarkastelu sel kiyt tää ny ky ti lannet ta ja edistää maaseudun elinkeinojen muutosten hyväksymistä tu le vai suu teen kat so val la tavalla. Kaavaselostuksessa on käyty maakuntakaavan aluevaraukset merkkikohtaisesti lä pi ja vertailtu ran ta yleis kaa van merkintöihin. Poikkeamia ei juuri ole. Jääsjärven ran ta yleis kaa vaan on kuitenkin mer kit ty Murakan kylän tuntumaan maa seu tu maisel le alu eel le matkailualue, joka ei ole tullut esille maakuntakaavatyön neu vot teluis sa. Päi jät-hä meen liitto toivoo, että liit to saisi olla mukana alueen mah dol li sessa jat ko suun nit te lus sa. Rantaviivaa jää runsaasti vapaaksi ja yleiseen käyttöön johtuen laajasta rantojen suo je lu oh jel mas ta Jääsjärven rannoilla. Rakennusoikeuden kasvu vastaa maa kunnan nykyisiä suuntauksia. Päijät-Hämeen liiton mielestä Jääsjärven ran ta yleis kaava on samantyyppinen kuin muissakin kunnissa on viimeaikoina laadittu eikä siitä ole huomautettavaa.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE MURAKAN KYLÄYLEISKAAVASTA 59/ /2015 Maakuntahallitus Hartolan kunta pyytää lausuntoa Murakan kyläyleiskaavasta Jääsjärven ran ta yleiskaa va muu tok sen yhteydessä. Jääsjärven eteläosassa sijaitsevaan Murakan kylään laaditaan ns. strateginen kylä yleis kaa va. Kyläyleiskaavan tavoitteena on selkeyttää ja tiivistää kylärakennetta ja varmistaa kylän kehittämismahdollisuudet tulevaisuudessa. Kyläkaava voi toimia oh jee na alueen maankäytön tarkemmassa suunnittelussa ja rakennuslupien myöntä mi ses sä. Kyläkaava laaditaan oikeusvaikutuksettomana, joten ky lä kaa van perusteella ei voida myöntää rakennuslupia. Kyläyleiskaavassa osoitetaan rakentamiseen soveltuvia alueita ja rakentamisen ulko puo lel le jätettävät alueet. Rakentamiseen osoitettavat alueet on määritelty toimin nal lis ten tarpeiden perusteella. Asumiseen tarkoitettujen alueiden lisäksi ky läyleis kaa vaan on osoitettu alueita, joita voidaan käyttää asumiseen ja/tai työ paik katoi min taan. Lisäksi kyläyleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisina säi ly tet tä vät alueet. Rakentamisalueet on pyritty ensisijaisesti osoittamaan ole massa olevan rakenteen ja infrastruktuurin yhteyteen. Murakan kyläalueeseen liittyen Jääsjärven rantayleiskaavan muutoksella ku motaan osa alkuperäisestä Jääsjärven rantayleiskaavasta Murakan kylän luona. Kumot ta va osa on alkuperäisessä rantayleiskaavassa merkitty kyläkeskuksen alueek si. Kumottava alue on sisällytetty Murakan kyläyleiskaavan alueeseen. Asian on valmistellut maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen, puh Maakuntahallitus päättää antaa Hartolan kunnalle Murakan kyläyleiskaavasta seuraa van lausunnon: Vahvistetussa maakuntakaavassa Murakan kylä on osoitettu haja-asutuskyläksi maa seu tu mai sel la alueella. Kyläyleiskaavassa Murakan kylää kehitetään pysyvän asu tuk sen pohjalta jonka läheisyydessä on loma-asumista. Tämä sopii hyvin maakun ta kaa van ajatukseen kylien elinvoiman vahvistamisesta vapaa-ajan asutuksen tar joa mien mahdollisuuksien avulla. Kaava on selkeä ja pelkistetyn oloinen joka johtunee siitä, että alueella ei ole kulttuu ri ym pä ris tön tai luontoarvojen suhteen erityisiä ominaisuuksia. Kaavassa luodaan edellytyksiä elinkeinojen kehittämiseen ottamalla huomioon asu tuk sen yhteyteen sijoittuva pienteollisuus- ja työtilamahdollisuus. Pysyvän asutuk sen alueiden osoittamisessa on otettu huomioon jo olemassa oleva asutus, liiken ne verk ko ja kunnallistekniikan hyödyntämismahdollisuudet sekä palvelujen saa ta vuus. Murakan kyläyleiskaavan osalta maakuntakaavan huomioon ottaminen on esitetty Jääs jär ven rantayleiskaavan vertailutaulukossa. Poikkeamia ei ollut. Murakan ky läyleis kaa va on Päijät-Hämeen vahvistetun maakuntakaavan mukainen.

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO HARTOLAN TAAJAMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA 42/ /2015 Maakuntahallitus Hartolan kunta on pyytänyt liiton lausuntoa taajama-alueen osayleiskaavan muutos luon nok ses ta. Kaavan asiakirjat ovat nähtävillä Hartolan kotisivuilla > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavat. Suunnittelualueella ovat voimassa oikeusvaikutukseton Hartolan taajama-alueen osa yleis kaa va vuodelta 1995 ja taajama-alueen osayleiskaavan muutos vuodelta Taajama-alueen osayleiskaavan muutokseen on sisällytetty Jääsjärven ranta yleis kaa van muutoksesta Aurinkorannan ranta-asemakaava-alue. Osa yleis kaavan muutoksen tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan alueen muuttuneita maan käy töl li siä tarpeita. Osayleiskaava päivitetään vastaamaan valtatien 4 ny ky tilan net ta ja asemakaavoja. Erityisesti suunnittelussa keskitytään tarkastelemaan edel ly tyk siä uusien asuinalueiden osoittamiseen ja osayleiskaavalla mah dol lis tetaan alueiden jatkosuunnittelu. Asian on valmistellut aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, puh Maakuntahallitus päättää antaa Hartolan kunnalle osayleiskaavan luonnosvaiheen asia kir jois ta, jotka on päivätty , seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto pitää hyvänä sitä, että Hartolan kunta on päättänyt muuttaa ra ken nus lain aikana laaditun alkuperäisen taajama-alueen osayleiskaavan vas taamaan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia. On myös hyvä, että vuodelta 2005 pe räi sin olevat osayleiskaavan muutokset ja Aurinkorannan ranta-asemakaava ovat nyt mukana oikeusvaikutteisena laadittavan osayleiskaavan alueessa. Kaavaluonnoksen selostuksessa on hyvin kuvattu suunnittelualueen nykytila ja suun nit te lun lähtökohdat. Vielä lainvoimainen, vuonna 2008 vah vis tet tu maa kun takaa va on avattu seikkaperäisesti selostuksessa. Väestöön ja työ paik koi hin liit ty vistä tilastoaineistoista on olemassa uudempaa tietoa, mutta muu tok set eivät to dennä köi ses ti vaikuttaisi luonnoksena esitettyyn kaavaratkaisuun. Käyn nis sä olevaa uut ta maakuntakaavatyötä varten laadittuja selvityksiä on myös mah dol lis ta hyödyn tää soveltuvilta osin osayleiskaavatyössä. Osayleiskaavaluonnoksessa esitetyt maankäytön ratkaisut ovat pääpiirteissään lain voi mai sen maakuntakaavan mukaisia. Kaavakartalla näyttäisi olevan poik keamia kaavaselostuksessakin mainittuihin maakunnallisten mai se ma- ja rakennetun kult tuu ri ym pä ris tön arvoihin nähden keskustan ja Tainionvirran alu eel la. Lainvoimaisessa maakuntakaavassa Koukkuniemi ja sen eteläpuolinen vastaranta on osoitettu taajamatoimintojen alueena ja kehittämisen kohdealueena. Au rin koran ta na tunnettu lomamessualue saattaa tulevaisuudessa kiinnostaa alueena, jossa halutaan asuminen muuttaa pysyväksi. ARA-merkintä mahdollistaisi pe rus tellus ti muuttaa vapaa-ajan asunto pysyväksi, mikäli tarvetta myöhemmin ilmenee. Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamisen mahdollistava alue on osoitettu KM-merkin näl lä Rokkalan alueelle valtatien 4 itäpuolelle asemakaavan mukaisesti. Se sijoit tuu lainvoimaisen maakuntakaavan keskustatoimintojen alueelle, koska se sijait see vain n. 600 metrin päässä pisteestä, johon keskustatoimintojen koh de merkki on maakuntakaavassa esitetty. Vastaavasti lainvoimaisen maakuntakaavan mukai sek si on tulkittavissa Opintien poh jois puo lel le ja huoltoaseman ympärille si joit tuvat palvelujen ja hallinnon alueet val ta tien itäpuolella. Ne voisivat toimia KM-merkin näl lä vaihtoehtoisina si joi tus paik koi na vähittäiskaupan suuryksikölle tai myy mälä kes kit ty mäl le, elleivät muut syyt sitä es tä.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO 22. KOKOUKSEN AVAUS 4 23. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 24. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 25. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 26. ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN VUOSIKERTOMUS 2013 4

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 29.9.2015 2/2015

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 29.9.2015 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 7. HÄMEEN ELY-KESKUKSEN TULOSSOPIMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 29.9.2015 2/2015

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 29.9.2015 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO 12. KOKOUKSEN AVAUS 4 13. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 14. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 15. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 16. SEURAAVAN EAKR-HAUN TEEMAT 4 17. PÄIJÄT-HÄMEEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014. Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014. Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUS 2014 Yleisötilaisuus Fellmannia 12.5.2015 Maakuntakaava Valtuustokausi 2009-2012 Valtuustokausi 2013-2016 Valtuustokausi 2017-2020 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 9.3.2007 Nro 2/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

kirjaamo@mantyharju.fi 16.1.2015 176/10.02.04.00/2014 Lausunto Vanosen rantaosayleiskaavan lisäselvitysalueen kaavaehdotuksesta

kirjaamo@mantyharju.fi 16.1.2015 176/10.02.04.00/2014 Lausunto Vanosen rantaosayleiskaavan lisäselvitysalueen kaavaehdotuksesta Mäntyharjun kunta kirjaamo@mantyharju.fi 16.1.2015 1/2015 Viite: pyyntö 1.12.2014 176/10.02.04.00/2014 Vanosen rantaosayleiskaavan lisäselvitysalueen kaavaehdotuksesta Mäntyharjun kunta pyytää lausuntoa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. PÄIJÄT-HÄMEEN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS 4 6. PÄIJÄT-HÄMEEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2013. torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2013. torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot