PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:00 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 5 45 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 46 PÄÄTÖS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN 2014 KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA 47 TOIMISTON SULKEMINEN VUOSILOMIEN TAKIA 8 48 KEVÄÄN 2015 KUNTAKIERROS 9 49 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENEN VAIHTUMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN LENTOKENTTÄSÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUS LIIKUNNAN EDISTÄMISESTÄ 52 LAUSUNTO SYSMÄN KUNNASSA VIREILLÄOLEVASTA TUULIVOIMAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA 53 LAUSUNTO NASTOLAN KIERRÄTYSPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 54 LAUSUNTO HARTOLAN JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA JA OSITTAISESTA KUMOAMISESTA 55 LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE MURAKAN KYLÄYLEISKAAVASTA LAUSUNTO HARTOLAN TAAJAMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA 57 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE KALUSTEALAN LABORATORION PALVELUKONSEPTIN KEHITYS PALVELUMUOTOILUN KEINOIN (FIMOS ) 58 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE SUJUVAT KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT PALVELUMUOTOILUN KEINOIN (FIMOS ) 59 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE PALVELUMUOTOILUPROSESSI KANSAINVÄLISTEN TALVITAPAHTUMIEN YHTEYDESSÄ (FIMOS ) 60 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE LAHDEN SEUDUN RADANVARREN KEHITYS- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN VAHVISTAMINEN (FIMOS ) 61 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE ELÄMYSMATKA (FIMOS ) 62 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE DESIGNERS VILLAGE SUOMALAISEN PUUOSAAMISEN SHOWROOM (FIMOS ) 63 YHTEISTYÖ HANTI-MANSIAN JA PÄIJÄT-HÄMEEN VÄLILLÄ

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KYMENLAAKSON JA PÄIJÄT-HÄMEEN YHTEISTYÖ TIEDOKSISAANTIASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISKATSAUS MUUT MAHDOLLISET ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 40

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:00 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Jari Salonen - Merja Vahter vpj Sanna Koponen - Vuokko Rolig x Eevakaisa x Liisa Korpela Lehtosalo-Lönnberg Erkki Nieminen x Jari Hartman Ilpo Markkola x Aino Alonen Juha Rehula x Atte Härkälä Juha Rostedt x Mika Lampola Leena Mantere x Sonja Falk Matti Mäntylä x Rami Lehto Mervi Hännikäinen x Pirjo Ahola Mirja Tammisto x Tuula Kaukonen Riitta Karjalainen x Riitta Siltanen Reijo Savurinne x Kari Satovuori Tuomo Riihilahti x Mika Järvinen Maakuntavaltuuston pj Eero Vainio x 1 varapuheenjohtaja Antti Räsänen x 2 varapuheenjohtaja Lasse Koskinen x Muut osallistujat Jari Parkkonen x Jari Paakkunainen x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Rostedt Jari Paakkunainen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Paikka ja aika Lahti 13. huhtikuuta 2015 Allekirjoitukset Matti Mäntylä Tuomo Riihilahti PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Päijät-Hämeen liitossa 15. huhtikuuta 2015 klo 9:00-15:00 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Jari Paakkunainen

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntahallitus Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähe tettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä ta valla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den. Puheenjohtaja Jari Salonen ja varapuheenjohtaja Sanna Koponen ovat ilmoittaneet esteestä. Kokous valitsi puheenjohtajaksi Juha Rostedtin.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Maakuntahallitus Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läs nä olevaa varajäsen tä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tar peen vaatiessa muul la tavoin. Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Mäntylän ja Tuomo Riihilahden.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakuntahallitus Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai sessa järjestykses sä, jollei toimielin toisin pää tä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kutsussa. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus PÄÄTÖS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN 2014 KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA 267/ /2011 Maakuntahallitus Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 kaavakartta, merkinnät ja määräykset, kaava se los tus ja kaavaselostuksen liiteosa ovat valmistuneet nähtäville laittamista varten. Kaava-asiakirjat ovat asialistan liitteenä. Maakuntakaavatyön etenemistä ja sisältöä on käsitelty maakuntahallituksessa syksyl lä , ja sekä esitelty maakun ta val tuus tol le Kokouksissa on esitelty kaavaratkaisua, mutta kaa va-asia kir jat eivät olleet vielä syksyllä kokonaisuudessaan valmiina. Liitteenä olevat kartta, merkinnät ja määräykset, kaavaselostus ja selostuksen lii teosa ovat nyt valmiina painotyötä varten. Painotyö kilpailutetaan ja nähtävillä oloon se kä lausuntojen antamiseen varattava aika määritellään sen perusteella, milloin asia kir jat ovat toimitettavissa kuntien virallisille ilmoitustauluille ja postitettavissa lau sun non an ta jil le. Kaava-asiakirjat laitetaan esille liiton ko ti si vuil le mah dol li simman pian maakuntahallituksen hyväksyttyä kaava-aineiston aset ta vak si nähtäville. Kaa vas ta julkaistaan viralliset kuulutukset maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 12 mu kai ses ti ja lausunnot pyydetään MRA 13 mukaan mennessä. Asian on valmistellut aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, puh , jo ka on kutsuttu kokoukseen esittelemään kaava-asiakirjoja. Maakuntahallitus päättää: hyväksyä Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 ehdotuksen asetettavaksi jul kises ti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 ja asetuksen 12 mukaisesti valtuuttaa toimiston tekemään teknisluonteisia ja ulkoasuun liittyviä korjauksia kaa va-asia kir joi hin ennen nähtäville laittamista.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus TOIMISTON SULKEMINEN VUOSILOMIEN TAKIA 406/ /2010 Maakuntahallitus Henkilökunnan esittämien vuosilomatoivomusten perusteella on tarkoituksenmukaista pitää toimisto suljettuna kolme viikkoa heinäkuussa Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää, että toimisto pidetään kesälomien vuoksi suljettuna kolme viikkoa

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus KEVÄÄN 2015 KUNTAKIERROS 82/ /2012 Maakuntahallitus Liiton toimesta on vuosittain tehty kuntakierros jokaiseen jäsenkuntaan. Viime vuonna kuntakierros tehtiin välisenä aikana yhdessä pelastuslaitoksen johdon kanssa. Kuntakierroksen tuloksista annetaan informaatio pidettävän maakuntahallituksen kokouksen yhteydessä. Aikataulu (alustava): Maanantai klo Tiistai klo klo Keskiviikko 3.6. klo klo klo Perjantai klo Keskiviikko klo Orimattila Asikkala Padasjoki Heinola Hartola Sysmä Kärkölä Hollola ja Hämeenkoski yhdessä Lahti-Nastola aikataulu sovitaan erikseen. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kevään kuntakierroksen toteuttamisen.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENEN VAIHTUMINEN 91/ /2014 Maakuntahallitus Maakuntahallitus nimesi Päijät-Hämeen yhteistyöryhmään Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n varsinaiseksi jäseneksi Esko Tattarin ja varajäseneksi Jari Rantalan. SAK ry on kirjeellään esittänyt, että sen edustajaksi Esko Tattarin tilalle valittaisiin Anja Sagulin. Varajäsenenä toimisi edelleen Jari Rantala. Maakuntahallitus päättää nimetä Päijät-Hämeen yhteistyöryhmän varsinaisen jäsenen Esko Tattarin tilalle Anja Sagulinin Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN LENTOKENTTÄSÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON / /2015 Maakuntahallitus Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön nimeämispyyntö: "Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö on perustettu vuonna 1971 huolehtimaan maakunnan lentokenttätarpeista ylläpitäen ja kehittäen Lahti-Vesivehmaan lentokenttää. Lähtökohtana onnäkemys, että maakunnalliseen palveluvarustukseen kuuluu Päijät-Hämeen ja sen elinkeinoelämän yhteyslento- ja ilmailukoulutustarpeet tehokkaasti tyydyttävä lentokenttä. Nykyisen strategian mukaisesti lentokentästä pyritään kehittämään nykyaikainen yleisilmailunpalvelukeskus. Tämä tavoite sisältää erityisesti ammattimaisen palveluyrittäjien kutenlentokoulujen ja lentokaluston huoltotoimintayritysten saamista lentokentän käyttäjiksi. Tässä tavoitteessa on päästy hyvään alkuun. Lisäksi lentokentän alueita ja tiloja kehitetään edelleenmonipuolisempaan ilmailutoimintaan soveltuviksi. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön säännöt uudet säännöt on hyväksytty vuoden 2013 lopulla. Niiden mukaan kaikilla Päijät-Hämeen kunnilla on mahdollisuus nimetä edustajansa Säätiön hallintoneuvostoon. Lisäksi edustajan hallintoneuvostoon nimeävät myös Hämeenkauppakamari/Lahti, Päijät-Hämeen yrittäjät, Päijät- Hämeen liitto sekä Lahden Ilmailukerho ry (kts. säännöt, 6. ). Hallintoneuvoston päätehtävinä sääntöjen mukaan on valita hallitus ja sen puheenjohtaja(säännöt, 10. ), tilintarkastaja sekä valvoa säätiön toimintaa. Hallintoneuvoston jäsenet ovat myös yhteyshenkilöitä Päijät-Hämeen maakuntaan, kuntiin, yrityselämään ja maakuntaliittoon. Lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon kuuluu enintään 19 ja vähintään 7 jäsentä, joidentoimikausi on kolme vuotta alkaen hallintoneuvoston toukokuun kokouksesta. Hallintoneuvoston jäsenen voi tarvittaessa vaihtaa, mutta kesken kolmivuotiskauden ei voi asettaa uutta jäsentä. Säännöt eivät tunne myöskään varaedustajia, joskin käytännössä valtakirjalla edustava varamies on kokouksissa hyväksytty. Hallintoneuvoston jäsenille ei Lentokenttäsäätiön toimesta makseta kokouspalkkioita tai kulukorvauksia, vaan näistä tarvittaessa huolehtii edustajan nimennyt yhteisö (säännöt, 7. ). Pyydämme Päijät-Hämeen liittoa nimeämään Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon yhden edustajanne toimikaudeksi sekä ilmoittamaan nimetty henkilö yhteystietoineen viimeistään mennessä." Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus nimeää edustajansa Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon kaudelle Maakuntahallitus nimesi Tuomo Riihilahden edustajaksi Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon kaudelle

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUKSESTA LIIKUNNAN EDISTÄMISESTÄ 50/ /2015 Maakuntahallitus Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikunnan edistämisestä. Esitys perustuu eduskunnan liikuntalaista antamaan vastaukseen hallitukselle. Vastaus on luettavissa eduskunnan sivuilla osoitteessa Eduskunnan antama liikuntalaki on tarkoitus vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä siten, että se tulee voimaan Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriöön osoitteeseen Liikuntalain uudistamisen yhteydessä luovuttiin mm. edellytyksestä, jonka mukaan avustuskelpoisen järjestön tuli olla joko valtakunnallinen tai alueellinen. Maakunnan liiton kannalta oleellisia täsmennyksiä on mm. liittyen liikuntaneuvoston asettamiseen ja sen tehtäviin. 5 Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen ja kokoonpano Pykälässä säädettäisiin alueellisen liikuntaneuvoston asettamisesta ja kokoonpanosta. Pykälän 1 momentin mukaan maakunnan liitto asettaa liikunnan eri aloja edustavia järjestöjä ja yhteisöjä sekä liikunnan toimialan merkittäviä yhteistahoja kuultuaan alueellisen liikuntaneuvoston. Pykälän 5 momentin mukaan liikuntaneuvoston puheenjohtajalle ja muille jäsenille, sihteerille ja asiantuntijoille maksettavista kokouspalkkioista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. 6 Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävät Pykälän 1 momentin mukaan alueellisen liikuntaneuvoston tehtäviin kuuluisi: 1) käsitellä, antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisista ja alueellisista merkittävistä asioita; 2) edistää eri toimialojen yhteistyötä liikuntapolitiikan tavoitteiden suuntaisesti; 3) antaa lausunto aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista sekä 4) suorittaa muut opetus- ja kulttuuriministeriön alueelliselle liikuntaneuvostolle osoittamat tehtävät. Pykälän 2 momentin mukaan alueellisen liikuntaneuvoston toimintamenot maksetaan ministeriön aluehallintovirastolle asettamasta määrärahasta. Esitetyt tehtävät vastaavat osittain voimassa olevan liikunta-asetuksen mukaisia liikunnan aluehallinnolle asetettuja tehtäviä. Tehtäviä on kuitenkin täsmennetty vastaamaan uuden liikuntalain tavoitteita. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh Maakuntahallitus päättää antaa seuraavanlaisen lausunnon: "Päijät-Hämeessä on jo pitkään tehty maakuntalähtöistä liikunnan edistämispolitiikkaa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Alueellinen liikuntaneuvosto tulee kytkeä tiiviisti, mutta joustavasti maakunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Maakunnissa kannattaa tarkastella sitä, että onko päällekkäisiä foorumeja ja yhdistää vapaaehtoisia toimia säädösperusteisille ryhmille päällekkäisyyksien poistamiseksi ja koordinaation kehittämiseksi.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Asetus 6 tulisi määritellä, että alueellisen liikuntaneuvoston tulisi saada päättää ns. pienten rakentamishankkeiden valtionavustukset niillä perusteilla, jotka valtionhallinto kulloinkin määrää."

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO SYSMÄN KUNNASSA VIREILLÄOLEVASTA TUULIVOIMAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA 54/ /2015 Maakuntahallitus Päijät-Hämeessä on muutama tuulivoimahanke vireillä, mutta yhtään ei ole vielä toteutettu. Yksi vireillä olevista hankkeista on Sysmän kuntakeskuksen itäpuolella sijaitseva Rekolavuoren tuulivoima-alue. Alueelle on suunniteltu kuusi kappaletta 3-4 MW tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 150m ja kokonaiskorkeus maksimissaan 220m. Hanketta valmisteleva yhtiö on hakenut Sysmän kunnalta suunnittelutarveratkaisua kullekin tuulivoimalalle erikseen. Hämeen ELY-keskuksen mukaan suunnittelutarveratkaisua voidaan soveltaa Rekolavuoren kuuden tuulivoimalan osalta, koska alueen muu maankäyttö ei edellytä kaavallista tarkastelua. Sysmän kunta pyytää Päijät-Hämeen liitolta lausuntoa vireillä olevista suunnittelutarveratkaisuhakemuksista. Hakemuksen asiakirjat löytyvät osoitteesta: Asian on valmistellut erityisasiantuntija Tapio Ojanen, puh Maakuntahallitus päättää antaa Sysmän kunnalle vireillä olevasta suunnittelutarveratkaisusta seuraavan lausunnon: "Tuulivoimaa ei ole käsitelty nykyisessä lainvoimaisessa maakuntakaavassa, joten se ei ohjaa tuulivoiman suunnittelua lukuun ottamatta muiden merkintöjen tuulivoimarakentamista estävää vaikutusta. Tällaisia muita merkintöjä, jotka olisivat suoraan ristiriidassa tuulivoimarakentamisen kanssa, ei Rekolan alueella ole. Keväällä 2015 nähtäville tulevassa uudessa maakuntakaavaehdotuksessa on tarkoitus osoittaa seitsemän tuulivoima-aluetta, joista yksi on Rekolan alue. Alue on tarkoitus osoittaa suunniteltua hankealuetta laajempana, mikä mahdollistaisi tuulivoimaloiden lukumäärän lisäämisen nyt suunnitellusta kuudesta voimalasta. Tulevan maakuntakaavan on tarkoitus ohjata kaupunkiseudulla vähintään kuuden tuulivoimalan alueita ja maaseudulla vähintään kymmenen tuulivoimalan alueita. Tätä pienemmät alueet olisivat edelleenkin kuntien ratkaistavissa. Rekolavuoren hankealueelle on tehty suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten kattavasti selvityksiä. Päijät-Hämeen liitto katsoo, että selvitykset riittävät ainakin maakuntakaavamerkintään. Sysmän kunta ja Hämeen ELY-keskus arvioivat tarkemmin selvitysten sisältöä ja riittävyyttä suhteessa vireillä olevaan suunnittelutarveratkaisuun." Matti Mäntylä esitti, että lausunto siirrettäisiin annettavaksi Ehdotusta ei kannatettu.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO NASTOLAN KIERRÄTYSPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 38/ /2015 Maakuntahallitus Hämeen ELY-keskus pyytää Päijät-Hämeen liitolta lausuntoa Nastolan kierrätyspuiston YVA-ohjelmasta. Lahden seudun ympäristöliiketoiminnan voimakkaan laajentumisen, Lahdessa sijaitsevan Kujalan jätekeskuksen alueen kapasiteetin täyttymisen sekä tilan puutteen takia kierrätysliiketoiminnoille etsitään uutta mahdollista sijoituspaikkaa. Kierrätyspuistoa ja jätteen käsittelykeskusta suunnitellaan sijoitettavaksi Nastolan kunnan alueelle. Kierrätyspuiston toimintaan kuuluvat jätemateriaalien vastaanotto, käsittely ja hyötykäyttöön ohjaaminen sekä maa-ainesten ja tuhkien käsittely hyötykäyttöön ja hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden loppusijoitus. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat vaihtoehdot ovat hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE0), hankkeen toteuttaminen Kirviän alueella (VE1, itäinen alue) ja hankkeen toteuttaminen Nastolan vanhan kaatopaikan pohjoispuolisella Montarin alueella (VE2, läntinen alue). Hankkeen YVA-arvioinnissa arvioidaan vaihtoehtojen vaikutuksia mm. luonnonympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja ihmisiin. Ympäristövaikutusten arviointi tehdään vuoden 2015 aikana, jonka jälkeen hankkeelle haetaan ympäristölupaa. Hankkeesta vastaa Nastolan kunta ja yhteysviranomaisena on Hämeen ELY-keskus. YVA-ohjelmaan liittyvät asiakirjat löytyvät osoitteesta: Asian on valmistellut erityisasiantuntija Tapio Ojanen, puh Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen ELY-keskukselle arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon: "Päijät-Hämeen liitto on maakuntakaavatyössään tunnistanut tarpeen suunnitella alueita erilaisten luonnonvarojen kierrätystä varten. Tähän samaan tarpeeseen perustuu Nastolan kierrätyspuisto -hanke. Keväällä 2015 nähtäville tulevassa maakuntakaavaehdotuksessa on tarkoitus osoittaa seitsemän luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealuetta, joista kaksi ovat Nastolan kierrätyspuiston vaihtoehtoiset alueet. Hankkeen arviointiohjelmassa esitetty kierrätys- ja muu toiminta sopii luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealueiden tarkoitukseen. Kirviän kierrätyspuistoalueen valtatien 12 pohjoispuolinen osa on tarkoitus esittää tulevassa maakuntakaavaehdotuksessa teollisuusalueena, mikä myös sopii alueelle suunnitellun toiminnan luonteeseen. Nykyisessä lainvoimaisessa maakuntakaavassa Kierrätyspuiston alueita ei ole esitetty. Kaavassa ole myöskään esitetty sellaista muuta maankäyttöä, joka olisi suoraan ristiriidassa kierrätyspuistotoiminnan kanssa. Lainvoimaisessa maakuntakaavassa Kirviän alueen länsipuolella on kuitenkin Lakeasuon suojelualue, johon kohdistuvat vaikutukset tulee selvittää YVA-ohjelmassa esitetyn mukaisesti. Päijät-Hämeen liitto katsoo, että YVA-ohjelmassa on kuvattu riittävän kattavasti arvioitavat ympäristövaikutukset ja käytettävät arviointimenetelmät ja että nämä ovat hankkeen luonteen kannalta asianmukaisia."

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO HARTOLAN JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA JA OSITTAISESTA KUMOAMISESTA 58/ /2015 Maakuntahallitus Hartolan kunta pyytää lausuntoa Jääsjärven rantayleiskaavan muutoksesta ja osittai ses ta kumoamisesta. Kaavoitukseen on ryhdytty kunnan aloitteesta ja tarpeesta päivittää kunnan alu eella oleva vanhin rantayleiskaava vastaamaan nykypäivän tarpeita ja mitoitusta. Ranta yleis kaa van muutoksessa nostetaan Jääsjärven rantarakennusoikeus samalle ta sol le kuin se on vastaavissa muissa rantayleiskaavoissa Pohjois- ja Ete lä-har tolas sa. Rantayleiskaavan muutoksen yhteydessä tarkastellaan myös mah dol li suuksia muuttaa rakennuspaikkojen käyttötarkoituksia. Kyseeseen tulisivat tällöin alueet, joilla vesi- viemäröinti hoidetaan vesiosuuskuntien toimesta ja jotka sijoittuvat suo tui sas ti asutusrakenteeseen sekä liikenteellisesti palveluihin nähden. Kaa vamuu tos alu eel la on noin 197 km rantaviivaa. Jääsjärven rantayleiskaavan muu tokses sa on osoitettu rakennuspaikkoja yhteensä 716 kappaletta, joista uusia ra kennus paik ko ja on 4 kap pa let ta. Kaava on laadittu aluevarausyleiskaavana, joka ohjaa suo raan ra ken ta mis ta ranta-alueella. Rantayleiskaavan muutoksella kumotaan osa alkuperäisestä Jääsjärven ran tayleis kaa vas ta Murakan kylän luona. Kumottava osa sijaitsee Jääsjärven ete lä osassa, Koitintien eteläpuolella.tarkoitus on myös kumota erillisellä prosessilla Ekon, Hir te sa lo-veh ka sa lon, Viaporin ja Kanteleenniemen ranta-asemakaavat. Asian on valmistellut maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen, puh Maakuntahallitus päättää antaa Hartolan kunnalle Jääsjärven rantayleiskaavan muu tok ses ta ja sen osittaisesta kumoamisesta seuraavan lausunnon: Päijät-Hämeen liitto pitää hyvänä, että rantayleiskaavoja ajan tasaistetaan ja että kun nan sisällä on yhtenäiset periaatteet ranta-rakentamiselle. Jääsjärven rantayleiskaavassa on otettu käyttöön uusia merkintämahdollisuuksia, ku ten rantarakennusalue, jolle voidaan rakentaa joko loma-asuntoja tai ym pä ri vuoti seen käyttöön soveltuvia erillispientaloja. Uusia merkintöjä on sijoitettu kunnan nä kö kul mas ta katsottuna yhdyskuntateknisesti sopiville paikoille. Uudehko mer kintä ta pa heijastaa uusia suuntauksia maaseutumaisesta asumisesta. Merkintä katsoo jo valmiiksi paikkoja joihin todennäköisesti syntyy sekä teknisiä että sosiaalisia ver kos to ja ja joissa on mahdollista valita ympärivuotinen tai vapaa-ajan asuminen. Myös entisten maatilojen talouskeskusten alueiden tarkastelu sel kiyt tää ny ky ti lannet ta ja edistää maaseudun elinkeinojen muutosten hyväksymistä tu le vai suu teen kat so val la tavalla. Kaavaselostuksessa on käyty maakuntakaavan aluevaraukset merkkikohtaisesti lä pi ja vertailtu ran ta yleis kaa van merkintöihin. Poikkeamia ei juuri ole. Jääsjärven ran ta yleis kaa vaan on kuitenkin mer kit ty Murakan kylän tuntumaan maa seu tu maisel le alu eel le matkailualue, joka ei ole tullut esille maakuntakaavatyön neu vot teluis sa. Päi jät-hä meen liitto toivoo, että liit to saisi olla mukana alueen mah dol li sessa jat ko suun nit te lus sa. Rantaviivaa jää runsaasti vapaaksi ja yleiseen käyttöön johtuen laajasta rantojen suo je lu oh jel mas ta Jääsjärven rannoilla. Rakennusoikeuden kasvu vastaa maa kunnan nykyisiä suuntauksia. Päijät-Hämeen liiton mielestä Jääsjärven ran ta yleis kaava on samantyyppinen kuin muissakin kunnissa on viimeaikoina laadittu eikä siitä ole huomautettavaa.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE MURAKAN KYLÄYLEISKAAVASTA 59/ /2015 Maakuntahallitus Hartolan kunta pyytää lausuntoa Murakan kyläyleiskaavasta Jääsjärven ran ta yleiskaa va muu tok sen yhteydessä. Jääsjärven eteläosassa sijaitsevaan Murakan kylään laaditaan ns. strateginen kylä yleis kaa va. Kyläyleiskaavan tavoitteena on selkeyttää ja tiivistää kylärakennetta ja varmistaa kylän kehittämismahdollisuudet tulevaisuudessa. Kyläkaava voi toimia oh jee na alueen maankäytön tarkemmassa suunnittelussa ja rakennuslupien myöntä mi ses sä. Kyläkaava laaditaan oikeusvaikutuksettomana, joten ky lä kaa van perusteella ei voida myöntää rakennuslupia. Kyläyleiskaavassa osoitetaan rakentamiseen soveltuvia alueita ja rakentamisen ulko puo lel le jätettävät alueet. Rakentamiseen osoitettavat alueet on määritelty toimin nal lis ten tarpeiden perusteella. Asumiseen tarkoitettujen alueiden lisäksi ky läyleis kaa vaan on osoitettu alueita, joita voidaan käyttää asumiseen ja/tai työ paik katoi min taan. Lisäksi kyläyleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisina säi ly tet tä vät alueet. Rakentamisalueet on pyritty ensisijaisesti osoittamaan ole massa olevan rakenteen ja infrastruktuurin yhteyteen. Murakan kyläalueeseen liittyen Jääsjärven rantayleiskaavan muutoksella ku motaan osa alkuperäisestä Jääsjärven rantayleiskaavasta Murakan kylän luona. Kumot ta va osa on alkuperäisessä rantayleiskaavassa merkitty kyläkeskuksen alueek si. Kumottava alue on sisällytetty Murakan kyläyleiskaavan alueeseen. Asian on valmistellut maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen, puh Maakuntahallitus päättää antaa Hartolan kunnalle Murakan kyläyleiskaavasta seuraa van lausunnon: Vahvistetussa maakuntakaavassa Murakan kylä on osoitettu haja-asutuskyläksi maa seu tu mai sel la alueella. Kyläyleiskaavassa Murakan kylää kehitetään pysyvän asu tuk sen pohjalta jonka läheisyydessä on loma-asumista. Tämä sopii hyvin maakun ta kaa van ajatukseen kylien elinvoiman vahvistamisesta vapaa-ajan asutuksen tar joa mien mahdollisuuksien avulla. Kaava on selkeä ja pelkistetyn oloinen joka johtunee siitä, että alueella ei ole kulttuu ri ym pä ris tön tai luontoarvojen suhteen erityisiä ominaisuuksia. Kaavassa luodaan edellytyksiä elinkeinojen kehittämiseen ottamalla huomioon asu tuk sen yhteyteen sijoittuva pienteollisuus- ja työtilamahdollisuus. Pysyvän asutuk sen alueiden osoittamisessa on otettu huomioon jo olemassa oleva asutus, liiken ne verk ko ja kunnallistekniikan hyödyntämismahdollisuudet sekä palvelujen saa ta vuus. Murakan kyläyleiskaavan osalta maakuntakaavan huomioon ottaminen on esitetty Jääs jär ven rantayleiskaavan vertailutaulukossa. Poikkeamia ei ollut. Murakan ky läyleis kaa va on Päijät-Hämeen vahvistetun maakuntakaavan mukainen.

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus LAUSUNTO HARTOLAN TAAJAMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA 42/ /2015 Maakuntahallitus Hartolan kunta on pyytänyt liiton lausuntoa taajama-alueen osayleiskaavan muutos luon nok ses ta. Kaavan asiakirjat ovat nähtävillä Hartolan kotisivuilla > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavat. Suunnittelualueella ovat voimassa oikeusvaikutukseton Hartolan taajama-alueen osa yleis kaa va vuodelta 1995 ja taajama-alueen osayleiskaavan muutos vuodelta Taajama-alueen osayleiskaavan muutokseen on sisällytetty Jääsjärven ranta yleis kaa van muutoksesta Aurinkorannan ranta-asemakaava-alue. Osa yleis kaavan muutoksen tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan alueen muuttuneita maan käy töl li siä tarpeita. Osayleiskaava päivitetään vastaamaan valtatien 4 ny ky tilan net ta ja asemakaavoja. Erityisesti suunnittelussa keskitytään tarkastelemaan edel ly tyk siä uusien asuinalueiden osoittamiseen ja osayleiskaavalla mah dol lis tetaan alueiden jatkosuunnittelu. Asian on valmistellut aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, puh Maakuntahallitus päättää antaa Hartolan kunnalle osayleiskaavan luonnosvaiheen asia kir jois ta, jotka on päivätty , seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto pitää hyvänä sitä, että Hartolan kunta on päättänyt muuttaa ra ken nus lain aikana laaditun alkuperäisen taajama-alueen osayleiskaavan vas taamaan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia. On myös hyvä, että vuodelta 2005 pe räi sin olevat osayleiskaavan muutokset ja Aurinkorannan ranta-asemakaava ovat nyt mukana oikeusvaikutteisena laadittavan osayleiskaavan alueessa. Kaavaluonnoksen selostuksessa on hyvin kuvattu suunnittelualueen nykytila ja suun nit te lun lähtökohdat. Vielä lainvoimainen, vuonna 2008 vah vis tet tu maa kun takaa va on avattu seikkaperäisesti selostuksessa. Väestöön ja työ paik koi hin liit ty vistä tilastoaineistoista on olemassa uudempaa tietoa, mutta muu tok set eivät to dennä köi ses ti vaikuttaisi luonnoksena esitettyyn kaavaratkaisuun. Käyn nis sä olevaa uut ta maakuntakaavatyötä varten laadittuja selvityksiä on myös mah dol lis ta hyödyn tää soveltuvilta osin osayleiskaavatyössä. Osayleiskaavaluonnoksessa esitetyt maankäytön ratkaisut ovat pääpiirteissään lain voi mai sen maakuntakaavan mukaisia. Kaavakartalla näyttäisi olevan poik keamia kaavaselostuksessakin mainittuihin maakunnallisten mai se ma- ja rakennetun kult tuu ri ym pä ris tön arvoihin nähden keskustan ja Tainionvirran alu eel la. Lainvoimaisessa maakuntakaavassa Koukkuniemi ja sen eteläpuolinen vastaranta on osoitettu taajamatoimintojen alueena ja kehittämisen kohdealueena. Au rin koran ta na tunnettu lomamessualue saattaa tulevaisuudessa kiinnostaa alueena, jossa halutaan asuminen muuttaa pysyväksi. ARA-merkintä mahdollistaisi pe rus tellus ti muuttaa vapaa-ajan asunto pysyväksi, mikäli tarvetta myöhemmin ilmenee. Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamisen mahdollistava alue on osoitettu KM-merkin näl lä Rokkalan alueelle valtatien 4 itäpuolelle asemakaavan mukaisesti. Se sijoit tuu lainvoimaisen maakuntakaavan keskustatoimintojen alueelle, koska se sijait see vain n. 600 metrin päässä pisteestä, johon keskustatoimintojen koh de merkki on maakuntakaavassa esitetty. Vastaavasti lainvoimaisen maakuntakaavan mukai sek si on tulkittavissa Opintien poh jois puo lel le ja huoltoaseman ympärille si joit tuvat palvelujen ja hallinnon alueet val ta tien itäpuolella. Ne voisivat toimia KM-merkin näl lä vaihtoehtoisina si joi tus paik koi na vähittäiskaupan suuryksikölle tai myy mälä kes kit ty mäl le, elleivät muut syyt sitä es tä.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 Maakuntahallitus I 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:45-14:22 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2012 1. Maakunnan kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros, kokoushuone Kanerva

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2012 1. Maakunnan kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros, kokoushuone Kanerva KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 Maakuntahallitus I 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 Klo 10:12-11:35 PAIKKA Maakunnan kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros, kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 Klo 10:00-13:35 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot