Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erilaiset oppijat monta tapaa oppia"

Transkriptio

1 Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N

2 Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Kuva: Petri Alander Invalidiliitto ry:n ylläpitämä Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, IJKK, on ammatillinen oppilaitos, jonka erityisenä koulutustehtävänä on huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä, erityisopetuksen yhteydessä annettavasta valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä opetukseen liittyvistä kehittämis-, ohjaus ja tukitehtävistä. Ammatillisten erityisoppilaitosten kehittämis- ja palvelukeskustoiminnan tehtävänä on tukea muiden ammatillisten oppilaitosten erityisopetusta tarjoamalla heille asiantuntijapalveluita. IJKK:ssa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon kulttuurin, luonnontieteiden, tekniikan ja liikenteen alalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla. Myös ammattitutkintokoulutusta järjestetään. Noin kolmas osa opiskelijoista opiskelee valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen ryhmissä. Opiskelijoita IJKK:ssa on n Invalidiliiton julkaisuja R. 18., 2006 ISBN ISSN Taitto ja kansi: Petri Alander 2

3 Sisällysluettelo 1. Lähtökohta ja tavoitteet Seija Eskola 2. Oppimis- ja työskentelytyylikartoitukset opiskelussa ja opetuksessa Anne Aalto 3. Opi oppimaan opintojakson toteutuksia 3.1 Opi oppimaan opintojakso datanomiopiskelijoilla Maarit Ahtola 3.2 Oppimis- ja työskentelytyylit merkonomiopiskelijan oppimisen välineenä Anne Aalto 3.3 Kokemuksia Opi oppimaan opintojaksosta kelloseppäopiskelijoilla Sirpa Jonninen 4. HOPS Opiskelija oman oppimisensa asiantuntijana 4.1 Oppimisen taitojen kehittyminen valmentavassa koulutuksessa Seija Eskola 4.2 Tavoitteista totta aikuisopiskelijan HOPS oppimisprosessin tukena Satu Alppi 5. Vinkkejä oppimis- ja työskentelytyylien hyödyntämiseen 5.1 Vastaanottokanavat: nähdä, kuulla tai tehdä Anne Aalto 5.2 Tiedonkäsittelytyylit: kokonaisvaltaisesti tai osissa Sirpa Jonninen 5.3 Oppimismotivaatio ja asenne Maarit Ahtola 5.4 Itseohjautuvuus opettajajohtoisuus Seija Eskola 5.5 Kokemuksellinen oppiminen - käsitteellinen oppiminen Anne Aalto 5.6 Fyysisen oppimisympäristön monet muodot Satu Alppi 5.7 Sosiaaliset mieltymykset: yksin tai ryhmässä Seija Eskola 6. Työ jatkuu Seija Eskola

4 Erilaiset oppijat monta tapaa oppia 1. Lähtökohta ja tavoitteet Seija Eskola 4

5 1. Lähtökohta ja tavoitteet Ei lapsen eikä aikuisen onnellisuus perustu ongelmien puuttumiseen, vaan kykyyn selviytyä niistä tai tulla toimeen niiden kanssa. (Mary Miller) Jokainen oppija oppii omalla tavallaan jokainen meistä on erilainen oppija. Oppimiseen vaikuttavat oppijan henkilökohtaiset tekijät (mm. kyvyt, persoonallisuus, aikaisemmat kokemukset) ja oppimisympäristö, joka sisältää esim. opetussuunnitelman, opettajan, käytetyt menetelmät ja oppiaineksen. Oppijan omat havainnot ja tulkinnat itsestä ja oppimisympäristöstä vaikuttavat suuresti oppimisprosessiin (Tynjälää 2003 soveltaen). Oppimisen vaikeudet hidastavat oppimista. Mutta myös sillä, jonka on vaikea oppia, on omat vahvuutensa eli miten hän oppii parhaiten. Näiden vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen ohjauksessa ja opetuksessa sekä opiskelijan omassa oppimiskäsityksessä ja työskentelyssä ovat avainasioita erityisopetuksen arjessa. Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen jokaisella opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita oppimisessaan. Oppimisen ohjaaminen perustuu tuen tarpeiden ja vahvuuksien tunnistamiseen ja yksilölliseen opetuksen suunnitteluun. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä opiskelijan ja muiden 5

6 Erilaiset oppijat monta tapaa oppia tahojen kanssa. Suunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja tarkistetaan koko opiskelun ajan. Opiskelijan tukena on moniammatillinen tiimi. Tässä hankkeessa keskityimme oppimisen vahvuuksien löytämiseen oppimistyylin tunnistamisen ja hyödyntämisen avulla. Oppimistyyli tarkoittaa opiskelijan taipumuksia hankkia ja jäsentää tietoja ja taitoja. Oppimistyyli ilmentää sitä, miten opiskelija parhaiten omaksuu opiskeltavia asioita. Oppimistyyli näkyy myös tapana tehdä työtä. Erilaiset oppijat yhteinen koulu hanke Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen Opi oppimaan hanke on osa Opetushallituksen Erilaiset oppijat - yhteinen koulu hanketta. Erilaiset oppijat yhteinen koulu -hankkeessa pyrittiin löytämään keinoja, joiden avulla voidaan vähentää alisuoriutumista ja edistää sellaisia käytänteitä, että kaikki oppilaat ja opiskelijat voivat optimaalisesti käyttää hyväksi omia oppimisen edellytyksiään. IJKK:n hanke kuuluu Opiskelutaitojen tukeminen teemaan. Hankkeen tavoitteet ja toteutus Hanke toteutettiin Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa syksyn aikana. Hankkeen tavoitteena oli oppimisen osatekijöiden ja oppimistaitojen tunnistaminen ja oppimisprosessin tunteminen sekä ohjaus- ja opetusmenetelmien kehittäminen erityisopetuksessa. Ennen hankkeen alkua oppimistyylin kartoittamista oli kokeiltu jo eri ryhmissä ja työssäoppimisen ohjauksessa. Nyt tarvittiin erityisopetukseen soveltuvien kartoitusmenetelmien kehittämistä ja toimintamallien löytämistä arjen opetukseen ja ohjaukseen. H a n k k e e n t a v o i t t e e n a o l i k e h i t t ä ä - opiskelijoiden oppimisen taitojen ja vahvuuksien (oppimistyylit ja tavat) tunnistamista oppilaitoksessa - opiskelijoiden oman oppimisensa asiantuntijuutta koulutuksen aikana - opettajien osaamista opiskelijoiden oppimistaitojen ohjauksessa ja oppimisen vahvuuksien huomioinnissa erityisopetuksessa 6

7 1. Lähtökohta ja tavoitteet H a n k k e e n t o i m e n p i t e i t ä o v a t o l l e e t 1. Oppimisen osatekijöiden ja opiskelutaitojen tunnistaminen ja kartoitusmenetelmien selvittäminen, kokeilu ja kehittäminen 2. Opiskelijan prosessin tutkiminen ja työskentely opiskelijoiden kanssa kokeiluryhmissä 3. Ohjauksen ja opetuksen tutkiminen ja kehittäminen kokeiluryhmissä yhteistyössä 4. Materiaalin tuottaminen ja koulutustilaisuuden toteuttaminen Hankkeen vastuuhenkilönä johdon edustajana oli koulutusjohtaja Helmi Sirkiä. Hankkeessa toimi yhdyshenkilönä ja koordinaattorina erityisopetuksen asiantuntija Seija Eskola. Projektiryhmään kuului neljä jäsentä: erityisopettajat Anne Aalto, Satu Alppi, Maarit Ahtola ja Sirpa Jonninen. Projektiryhmän jäsenet toteuttivat kokeiluja omissa opiskelijaryhmissään ja raportoivat niitä. Kokeiluryhmiä hankkeessa oli eri aloilta yhteensä 10. Kokeiluryhmien opiskelijat osallistuivat aktiivisesti kehittämistyöhön. Muut kokeiluryhmiä opettavat opettajat olivat mukana kehittämistyössä osallistumalla yhteistyötapaamisiin ja kehittämällä omaa opetustaan. 7

8 Erilaiset oppijat monta tapaa oppia 2. Oppimisja työskentelytyylikartoitukset opiskelussa ja opetuksessa Anne Aalto 8

9 2. Oppimis- ja työskentelytyylit opiskelussa ja opetuksessa Opiskelijan oppimista edistää, jos häntä ohjataan kasvamaan siksi, mikä hän on: - ottamaan vahvuutensa käyttöön - kehittämään oppimis- ja työskentelyvalmiuksiaan - asettamaan itselleen sopivia tavoitteita - uskomaan kykyynsä oppia ja osata - arvioimaan itseään rakentavasti ja realistisesti. Tärkeää on antaa kipinä - usko ja kiinnostus - oppimiseen, omaan kasvuun ja uudistumiseen: Ihminen ei ole astia, joka täytetään, vaan lamppu, joka sytytetään. Otollisuutta oppimiseen Jokainen opiskelija kohtaa oppimisessaan haasteellisia tilanteita, joihin hän tarvitsee erityistä tukea ja ohjausta. Oppimista tukevat mm. seuraavat oppimisen organisointiin liittyvät järjestelyt: * hyvä vuorovaikutus * motivaation synnyttäminen ja ylläpitäminen * otollinen oppimisympäristö * sopiva tavoitetaso * opiskelijalle luontaiset oppimis- ja opastamistavat * vahvuuksiin ankkuroitu, rakentava ja oikea-aikainen palaute. Välitön, myönteinen ja turvallinen työskentelyilmapiiri takaa hyvän pohjan vuorovaikutukselle ja oppimiselle. Hyvässä työskentelyilmapiirissä voidaan myös päästä tunnistamaan ja purkamaan opiskelijan omaan oppimiskykyynsä mahdollisesti liittämiä negatiivisia uskomuksia. Oppimisen kannalta on tärkeää, että opittavaa asiaa työstetään monella tavalla: käytetään esimerkiksi eri aisteja ja erilaisia työskentelytapoja. Tämä on tärkeää siitäkin syystä, että oppijat ovat erilaisia sen suhteen, mitkä seikat ovat tärkeitä oppimistilanteissa. Oppimistyylit ovat eri ihmisillä erilaisia. Meillä kullakin on omat mieltymyksemme ja tottumuksemme tietynlaisiin opiskelutapoihin. Yksilöiden välisiä oppimistyylien sekä oppimisessa käytettävien strategioiden eroja on tutkittu 1970-luvulta lähtien. Käsitteistö vaihtelee, mutta useimmiten oppimisstrategioilla viitataan tapaan ja keinoihin, joilla yksilö suorittaa tietyn oppimistehtävän. Oppimistyylillä taas tarkoitetaan pysyvämpää taipumusta käyttää tietynlaisia strategioita sekä henkilökohtaisia opiskelu- ja oppimistapoja (Tynjälä 2002). 9

10 Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Oppimistyyli on henkilölle ominainen, hänelle yksilöllinen ja luontainen tapa oppia ja hahmottaa uusia asioita: esim. tapa hahmottaa todellisuutta ja osallistua siihen, tapa mieltää ja jäsentää ympäristöä, tapa keskittyä asioihin, käsitellä niitä ja palauttaa niitä mieleen, tapa olla vuorovaikutuksessa. Koska kaikki eivät opi, työskentele eivätkä viesti samankaan tyyppisissä tilanteissa samalla tavalla, opettajan on perusteltua paneutua oppimis- ja työtyylien avaamiseen kehiteltyihin kartoituksiin ja pyrkiä selvittämään, mistä niissä on kysymys ja mitkä ovat niiden käyttömahdollisuudet. Lähtökohdaksi on hyvä ottaa paitsi tutustuminen asiaan mahdollisimman monipuolisesti myös oma eri kartoituksien kokeilu, tulosten vertailu ja omiin kokemuksiin ja havaintoihin perustuva arviointi. Koulussa tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen osalta on myös selvitelty, miten opettajan oma oppimistyyli vaikuttaa hänen opettamistyyliinsä. On mm. havaittu, että suurin osa opettajista on auditiivis-analyyttisiä ja opiskelijoista (etenkin pojista) globaalis-taktuaalis-kinesteettisiä. Tästä voi seurata - varsinkin jos asiaa ei tiedosteta - että opettajan/ohjaajan opetus- ja ohjaustyyli ja opiskelijan oppimistyyli eivät kohtaa (Marckwort 1999). O p p i m i s t y y l i e n s e l v i t t e l y s s ä o n t a v o i t t e e n a, e t t ä * niiden tiedostaminen voi selvittää opiskelijalle hänen vahvuuksiaan oppia: vaikean asian opiskelu itselle sopivimmalla oppimistavalla on tarkoituksenmukaista, mutta tarpeen on myös opetella uusia strategioita ja opiskella työskentelemään olosuhteissa, jotka eivät ole itselle otollisimpia * niitä voidaan hyödyntää oppimisessa ja opettamisessa sekä esim. työssäoppimisen ohjaamisessa * opiskelija voi itse tietoisemmin valita tehokkaimman strategian opiskella kulloisessakin tilanteessa ja oppimisympäristössä * opiskelijaa voidaan tietoisemmin ohjata hänelle soveltuvimpien työtapojen valintaan varsinkin silloin, kun hän on opiskelemassa itselleen vaikeaa asiaa tai tekemässä haasteellista tehtävää * opiskelijalle voidaan opettaa uusia työskentelystrategioita sekä vahvistaa kehittämistä edellyttäviä * ryhmätilanteissa vuorovaikutus helpottuu, kun opiskelija oppii oman itsetuntemuksensa lisääntymisen myötä hyväksymään myös muiden erilaisia tapoja toimia ja työskennellä. 10

11 2. Oppimis- ja työskentelytyylit opiskelussa ja opetuksessa Hyvin monet käytännön pedagogit sekä myös tutkijat pitävät oppimistyylejä merkittävänä opetuksen ja ohjauksen eriyttämisen lähtökohtana (mm. Oiva Ikonen, Reijo A. Kauppila, Taru Kivi, Auvo ja Raija Marckwort, Kari Moilanen). Olennaista on, että oppimistyylikartoituksista saatuja tietoja käsitellään arvioivasti ja punniten ja että myös opiskelija arvioi itseään suhteessa saamiinsa kartoitustuloksiin. Oppimistyyleihin vaikuttaminen ja niiden hyödyntäminen Oppimistyylien selvittelyn tavoitteena on, että opiskelija tulee tietoiseksi niistä sekä biologispohjaisista että opituista elementeistä, jotka edesauttavat juuri hänen oppimistaan. Koska yksilöksi synnytään eikä yksilöllistä biologispohjaista taipumusta voi täysin muuttaa, tavoitteena on myös, että opettaja/ohjaaja käyttää opiskelijalle haasteellisissa oppimistilanteissa hänelle otollisinta ohjaustapaa. Lisäksi tavoitteena on, että opettaja/ohjaaja asteittain harjaannuttaa opiskelijaa muuntamaan toimintaansa silloin kun tehtävä ja/tai tilanne sitä edellyttää. Tynjälä (2000) on selvitellyt interventiotutkimuksia opiskelijoille järjestetyistä oppimisstrategioiden opettamisen kursseista. Hänen mukaansa opiskelijat ovat oppineet syväsuuntautuneita strategioita ja heidän oppimiskäsityksensä ovat saattaneet muuttua naiiveista tiedonsiirtämis- ja toistamiskäsityksistä kognitiivisempaan ja konstruktiivisempaan suuntaan. Myös suoritukset ovat saattaneet jossain määrin parantua. Ongelmana on ollut vaikutuksen lyhytaikaisuus. On siis olennaista, että oppimis- ja työtyylien kartoittaminen ei jää irralliseksi vaan paitsi opiskelijat itse myös opettajat ja ohjaajat hyödyntävät niitä myös oppimis- ja työtyylien selvittämisen jälkeen. Se mahdollistuu vain tietojen selkeän ja helposti hyödynnettävän dokumentoinnin sekä jakamisen avulla: tehty työ otetaan hyötykäyttöön. Kartoituksien avulla kerätyt kriittisesti käsitellyt tiedot voidaan tallentaa esimerkiksi käytössä olevaan opiskelijahallinto-ohjelmaan tai oppimisalustaan tai käyttää jotakin muuta käyttökelpoista tietojenjakamistapaa. Oppimistyylien tuntemus ei yksinään tee opiskelijasta hyvää oppijaa eikä opettajasta hyvää oppimisen ohjaajaa, mutta se on yksi käyttökelpoinen väline hyvään oppimiseen ja ohjaukseen. 11

12 Erilaiset oppijat monta tapaa oppia 3. Opi oppimaan opintojakson toteutuksia 12

13 3. Opi oppimaan -opintojakson toteutuksia Seija Eskola Tavoitteet Opi oppimaan opintojakson tavoitteina oli tukea opiskelijan kehittymistä opiskeluvalmiuksissa ja lisätä itsetuntemusta oppijana. Opintojakson aikana opiskelija tutustui erilaisiin oppimistyyleihin ja opiskelutekniikoihin. Tavoitteena oli myös, että opiskelija löytää omaa suhdetta oppimiseen ja oppii ottamaan vastuuta oppimisestaan. Toteutustavat ja sisällöt Opi oppimaan opintojaksoa kokeiltiin lähes kaikissa alkavissa ryhmissä. Jakson toteutti äidinkielen opettaja tai asiaan perehtynyt vastuuopettaja. Opetusmenetelmät vaihtelivat ryhmittäin. Opintojakson laajuus oli yleensä 1 ov tai se sisältyi äidinkielen opiskeluun. O p i o p p i m a a n o p i n t o j a k s o l l a o n k ä s i t e l t y m m. s e u r a a v i a t e e m o j a : - oppiminen ja siihen vaikuttavat tekijät sekä oppimistapahtuman kulku - osaamisen tasot ja ylioppiminen, jaettu oppiminen, siirtovaikutus opiskelutekniikka - tavoitteellisuus opiskelussa ja hops - oppimistyylin kartoittaminen ja yhteenveto omasta oppimistyylistä - itseohjautuvuus - opiskeluasenteet - itsetunto ja kyky ilmaista oppimistarpeensa - motivaatio - oppimisvaikeudet - erilaisten oppimismenetelmien kokeilu - oppimisen arviointi ja erilaisia arviointimenetelmiä Sisällöt vaihtelivat valmentavassa ja tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Valmentavassa keskityttiin perusasioihin ja tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelumenetelmällisiin asioihin. Myös käytetyt kartoitusmenetelmät olivat erilaisia. Kokeilimme yli 20 erilaista kartoitusmenetelmää ja selvittelimme niiden toimivuutta erityisopetuksessa. Käytetyistä oppimis- ja työskentelytyylien kartoituksista ja testeistä on yhteenveto liitteessä 1. Siinä on myös lyhyt kuvaus kartoituksen/ testin toimivuudesta. 13

14 Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Tiedon siirtyminen opiskelijan oppimisvalmiuksista ja tyyleistä opiskelujen edetessä oli oleellista. Se mahdollisti opetusmenetelmien ja järjestelyjen kehittäminen yksilöllisiä tarpeita huomioivaksi. Tieto oppimisvalmiuksista ja tyyleistä tulisi kirjata hojksiin osaksi hopsia. Hankkeessa kokeiltiin erilaisia tiedonsiirtotapoja. Vastuuopettajan rooli tässä tiedonsiirrossa on tärkeä. Maarit Ahtola 3.1 Opi oppimaan opintojakso datanomiopiskelijoilla Jos ajattelet, että osaat tai ajattelet, että et osaa, olet oikeassa. (Henry Ford) Projektin aikana opetin kahdelle datanomiluokalle sekä äidinkielen pakollista opintojaksoa että Opi oppimaan jaksoa rinnakkain. Opintojaksot sijoittuvat oppilaitoksemme viisijaksoisessa systeemissä kahteen ensimmäiseen jaksoon. Äidinkielen ja Opi oppimaan osuuden sisällöt tukivat hyvin toinen toisiaan. Välillä oli luontevaa käsitellä pirstaleisuuden välttämiseksi sisältöjä isompina kokonaisuuksina. Opintojaksolla etsin ja kokeilin sopivaa materiaalia oppimistyylien kartoittamiseksi. Aistimielletyyppien ja aivojenpuoliskojen käyttöä selvittävistä kartoituksista otimme useita netistä. Datanomiryhmien kotiluokassa on jokaisella kone käytössä ja pöytätilaa muuhun työskentelyyn hyvin niukasti. Koneen käyttöä puolsi lisäksi se, että monilla on vamma, joka vaikeuttaa käsin kirjoittamista. Tutkimme oppimistyylien lisäksi kullekin opiskelijalle mieluisia oppimisympäristöjä ja motivaatiota. Lisäsimme itsetuntemusta myös pohtimalla omia vahvoja piirteitä ja kehittämisalueita. Opiskelijat työskentelivät omaa tahtiaan ja usein työskentelyn aluksi kerroin jotain uudesta osa-alueesta. Tavoitteena oli hankkia tietoa oppimisesta ja ennen kaikkea omasta tyylistä. Tarvittaessa kyseenalaistettiin myös omia oppimisstrategioita ja yritettiin päästä eroon omaa oppimista ehkäisevistä ja rajoittavista käsityksistä. 14

15 3. Opi oppimaan -opintojakson toteutuksia Lyhyen teorian jälkeen alkoi jokatuntinen itsenäisen työskentelyn osuus. Opiskelijat työskentelivät intensiivisesti ja hakivat lisää tietoa itsestään. Joillekin tietojen tallentaminen tuntui olevan vaikeaa ja raportointiosuuden alkaessa muutamat tekivät uudelleen oppimistyyliselvityksiä, joiden tulos oli tallennettu varmaan talteen. Muutamat valmentavalta siirtyvät opiskelijat muistivat heille tehdyn jo varhemmin vastaavan testin vallitsevasta aistikanavasta, mutta muut selvitykset olivat heillekin vieraita. Havaittavissa oli innostusta. Muutamat iäkkäämmät opiskelijat jäivät tuntien jälkeenkin keskustelemaan omista oppimiskokemuksistaan ja oppimistyylistään. Tieto jakoon - kokeiluja tiedonsiirrosta Projektin aluksi tuntui olevan opiskelijoille hyvin palkitsevaa saada olla mukana itselleen sopivien oppimisstrategioiden ja tyylien pohdinnassa. Mutta muistettava on, että tieto ja innostuskin häviää hyvin äkkiä. Koko koulutuksen ajan ja vielä työssäkin on päästävä laajentamaan itsetuntemustaan ja hiomaan taitojaan. Miten siis levittää tietoa kunkin persoonallisesta oppimistyylistä? Ensimmäisenä projektivuonna opiskelijat tuottivat opintojakson aikana mm. oman oppimistyylin selvittämiseksi, esittelemiseksi ja edelleen kehittämiseksi esseetyylisen Minä oppijana raportin. Lisäksi tehtiin myös MindManager ohjelmalla mind map. Opi oppimaan opintojaksoilla kerätty oppimistyylejä koskeva tieto siirrettiin muille ryhmän opettajille jakson 2 ja 3 vaihteessa. Tällöin järjestettiin tunnin tilaisuus, jossa vastuuopettaja ja äidinkielen opettaja jakoivat opiskelijatietoutta. Osa paikalla olleista noin 7 opettajasta oli ryhmän uusia opettajia ja osa jo jaksolla 1 opettaneita. Jaksolla 4 uusia opettajia tuli ryhmälle vain muutamia, joten emme vastuuopettajan kanssa järjestäneet enää yhteistä tiedonsiirtopalaveria, vaan vastuu tiedonsiirrosta jäi vastuuopettajalle. Jakson 2 jälkeen minulla ei äidinkielenopettajana ollut tunteja ryhmälle, joten en päässyt seuraamaan ryhmässä tapahtunutta kehitystä. Jälkimmäisenä vuonna opiskelijat esittelivät MindManager-ohjelmalla tehdyt oppimistyylikuvauksensa vastuuopettajalleen. Useat puhuivat omista oppimistyyleistään asiantuntevasti ja havainnollistivat esitystään PowerPointin avulla. Esitysten jälkeen tiedot tulee kerätä pysyvästi opettajien ja opiskelijoiden käyttöön esim. joko hojksiin tai vaikkapa Moodle-oppimisalustalle. Tärkeää on, että tietojen saaminen on helppoa ja kunkin yksilöllisen tyylin hyödyntäminen tapahtuu koko opiskeluajan. Ongelmahan on, että hyvät pohjakartoitukset menevät helposti hukkaan, jos tietoja ei ole näppärästi saatavilla. 15

16 Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Opiskelijan kokemaa ja opettajan havainnoimaa Suunnittelin ensimmäisenä kokeiluvuonna opintojaksopalautteen keruun yhdessä luokan kanssa. Sovimme, että samalla kyselylomakkeella kysellään palautetta sekä äidinkielen jaksosta että Opi oppimaan -jaksosta. Jo keskusteluissa tuli esiin, että opiskelijat kokivat opintojaksojen tukeneen toinen toisiaan, mutta samalla muotoutuneen heidän ajatuksissaan yhteiseksi opiskeltavaksi kokonaisuudeksi. Tämän ryhmä koki kuitenkin vain hyväksi. Opintojaksokyselyssä oli alussa itsearviointiosuus omasta aktiivisuudesta ja toiseksi kyseltiin opetusjärjestelyistä ja opintokokonaisuuden sisällöstä. Pyysin myös erikseen palautetta niin Opi oppimaan opintojaksosta kuin myös äidinkielen opintojaksosta. Opi oppimaan jaksolla tärkeimpänä he pitivät sitä, että oli käsitelty oppimista ja opiskelua. Kaikki 8 vastaajaa valitsivat tämän vaihtoehdon. Oppimisen ja opiskelun yleisesittelyssä käsiteltiin asenteiden, motivaation, itseohjautuvuuden ja omien tavoitteiden asettamisen tärkeyttä sekä käytiin läpi eri opiskelumenetelmiä. Seuraavaksi tärkeimpänä mainittiin oppimistyylikartoitusten teko (5 vastausta). Vähiten tärkeimpänä pidettiin mind map tekniikan harjoittelua MindManager -ohjelmalla Teimme seuraavia oppimisen osa-alueita selvittävät kartoitukset: itseohjautuvuus, motivaatio, VAK-testi sekä analyyttinen/holistinen oppija. Lisäksi kävimme keskusteluin läpi erilaisten yksilöllisten mieltymysten vaikutusta oppimiseen (ympäristö, vuorokaudenaika, liikkuminen jne.) 16

17 3. Opi oppimaan -opintojakson toteutuksia Valintatehtävän lisäksi opiskelijat vastasivat luettelomaisesti kysymykseen. Mikä oli jakson tärkein anti?. Vastauksissa mainittiin muun muassa seuraavaa: omien oppimismenetelmien ja tyylien selvittely, valmentavan koulutuksen aikaisen OTA-testin hyödyntäminen ja tulosten läpikäyminen. Mainintoja oli myös seuraavista: uusien testien teko, mind mapin harjoittelu, oppimistyylit ja niiden tiedostaminen, omien lähtökohtien selvittely ja niiden kehittäminen motivaation ja omien tavoitteiden saralla, ja itsensä parempi ymmärtäminen. Kyselyn kohteena olleista 28 opiskelijasta kukaan ei sanonut, ettei voisi hyödyntää saamaansa tietoa omasta oppimistyylistään. 12 sanoi pystyvänsä hyödyntämään tietoa jonkin verran, 12 taas melko paljon ja 4 erittäin paljon. Kommentteina lisättiin muun muassa seuraavaa: Voin kehittää heikkoja osa-alueita ja hyödyntää vahvoja. Hyvä, kun tietää, miten oppii parhaiten. Yritän oppia uusia tapoja opiskella. Huomioin myös, että muut oppivat eri lailla kuin minä. Kysymykseen, miten toivoisit opettajien hyödyntävän tietoja, vastattiin muun muassa seuraavaa: Tulee antaa mahdollisuus antaa opiskella eri tavoin. Tiedon avulla kannattaa valita oppimismateriaalit ja kehittää niitä. Opiskelijatuntemuksessa. Joillekin monisteita, joillekin tietoa kalvoilta. Opetuksesta mielenkiintoista jokaiselle. Mahdollisuuksien mukaan. Viimeinen kommentti pitää sisällään näkemyksen, että opiskelija mieltää tilanteen haasteelliseksi opettajalle ja toivoo kuitenkin opettajien jaksavan ottaa vastaan yksilöllisyyden vaativan haasteen. Jälkimmäisenä kokeiluvuonna opintojakson loppupuolella oli kova kiire saada oppimistyylikuvaukset esitettävään kuntoon ja myös pitää vastuuopettajalle esittelyt. Näin ollen palautteenanto tapahtui keskustellen. Palaute oli hyvin samansuuntaista edellisvuoden kanssa. 17

18 Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Koin molemmissa ryhmissä tapahtuneet muutokset melko suuriksi. Ryhmät olivat kumpikin 13 henkilön suuruisia. Ne koostuivat taustaltaan, iältään, motivaatioltaan ja taidoiltaan hyvin heterogeenisistä oppijoista. Tuen tarve ryhmissä oli usean henkilön kohdalla hyvin selkeä. Osa opiskelijoista jättäytyi hyvin helposti oman onnensa nojaan, jos heille ei ollut riittävästi aikaa. Ryhmässä oli muutamilla henkilöillä tarkkaavaisuusongelmia ja niiden vuoksi suuria keskittymispulmia. Samalla osa opiskelijoista häiriintyi helposti. Tietoa oppimistyylien erilaisuudesta ja toisten oppimistyylien kunnioittamisesta tarvittiin. Erilaisuuden hyväksyminen tuntui ryhmässä kasvavan. Erityisen hyvänä pidin toisessa ryhmässä syntynyttä luottamuksellista ilmapiiriä, joka teki mahdolliseksi erään opiskelijan suullisen esityksen adhd-oireyhtymästään. Puheeksi otto mahdollisti toisten opiskelijoitten hyväksynnän ja kunnioituksen, mutta myös tuen saannin. 18

19 3. Opi oppimaan -opintojakson toteutuksia Anne Aalto 3.2. Oppimis- ja työskentelytyylikartoitukset merkonomiopiskelijan oppimisen välineenä Erilaiset oppijat yhteinen koulu projektiin liittyvänä olen dokumentoinut Opi oppimaan opintojakson toteuttamisen kolmelta liiketalouden perustutkintoa opiskelevalta ryhmältä. Yksi ryhmistä aloitti opintonsa syksyllä 2004 ja kaksi syksyllä Opiskelijoita oli yhteensä 30 ja Opi oppimaan opintojakso toteutettiin heidän ensimmäisen opiskeluvuotensa alussa. Kaikille kolmelle ryhmälle opetin Opi oppimaan opintojakson lisäksi samaan aikaan yhteisten pakollisten opintojen äidinkielen ensimmäistä opintojaksoa. Se mahdollisti oppimis-, työskentely- ja vuorovaikutustyylien kartoituksen ja tulosten analysoinnin sekä opiskelu- ja työskentelystrategioiden harjoittelun limittämisen toisiinsa. Käytetyt kartoitusmenetelmät Selvitelläkseni eri oppimis- ja työskentelytyylikartoitusten toimivuutta kokeilin eri toteuttamismenetelmiä kunkin ryhmän opintojaksoilla. Osa kartoituksista oli samoja, mutta pääasiallinen työskentelyväline vaihteli. Yhdellä ryhmällä oli käytössä Jyväskylän yliopiston erityisopetuksen osaston hallinnoima suomenkielinen versio Dunnin ja Prashnigin oppimistyylianalyysistä, toisella Marckwort Kouluttajat-Consultants Oy:n yksinoikeudella suomentama ja myymä Oppimis- ja työtyyli sekä kolmannella kooste erityyppisistä julkaisu- ja nettimateriaaleista poimituista kartoituksista. Opi oppimaan opintojaksojen työskentelytavoitteista ja tavoista Opi oppimaan opintojaksojen tavoitteina oli, että opiskelija selvittää oman oppimisensa ja työskentelynsä keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet. Hän oppii tunnistamaan ja hyödyntämään omaa oppimis- ja työtyyliään opiskelussaan sekä työskentelyssään. Oman oppimisensa asiantuntijuutta hän voi hyödyntää myös opetus- ja ohjaustilanteissa osaamalla kertoa vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan sekä itselleen parhaiten soveltuvimmista tukemisen muodoista. Erilaisuuden ymmärtäminen, hyväksyminen ja hyödyntäminen johtaa voimavarojen käyttöön. Marckwort Kouluttajat Consultants Oy 19

20 Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Kolme eri toteutustapaa Yksi opiskeluryhmä käytti pääasiallisena oppimis- ja työskentelytyylinsä kartoitusmenetelmänä Dunnin ja Prashnigin OppimisTyyliAnalyysiä (OTAanalyysi), jonka käyttöön Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen erityiskasvatuksen osastolla oli lisenssi ja jota kautta kartoitus oli suomeksi ostettavissa. Kartoitus koostui 48:sta neljän väitteen kohdasta, joihin oli tarkoitus vastata sen perusteella, miten opiskelija haluaisi toimia opiskellessaan uutta ja/tai vaikeaa asiaa, joutuessaan keskittymään tai työstäessään itselleen vaikeaa tehtävää. Yksilöprofiilin lisäksi vastausten perusteella työstettiin myös koko luokasta ryhmäprofiili. OTA-analyysin käytön hyviä puolia oli opiskelijoiden mielestä kartoituksen kattavuus (49 yksittäistä elementtiä 6 perusalueelta), ohjaavuus (miten ja minkä tyyppisissä tilanteissa jokin ominaisuus on hyödynnettävissä), profiilin kiinnostavuus ja sen rakenne (kahdella ensimmäisellä sivulla palkkikuviona yleiskuva ja sen jälkeen kirjallista kuvausta vahvuuksista, kehittämistarpeista ja itsensä kehittämisen keinoista) sekä ryhmäprofiilin hyödyllisyys: näkyy selkeästi, että ryhmän opiskelijoilla on erilaisia vahvuuksia ja tuen tarpeita. Hankaluuksina jotkut opiskelijat mainitsivat väitteiden käsittelyn vaikeuden: osa väitteistä hankalaselkoisia, ja opiskelijat tarvitsivat opettajan apua ymmärtääkseen väitteen ja pystyäkseen vastaamaan (esim. opiskelijoille vierasta sanastoa: häiriötekijä, auktoriteettiasema, vertaisryhmä); kartoituksen tekemisen raskauden (8 sivua) sekä profiilin laajuuden. Kävin profiilin lävitse jokaisen opiskelijan kanssa erikseen, ja teimme yhdessä yhteenvedon, johon sisällytimme profiilin keskeiset asiat sekä opiskelijan oman näkemyksen samasta asiasta, esimerkiksi Aistimieltymykset Esimerkki erään opiskelijan yhdestä työstetystä oppimisprofiilin osasta (yht. osia 6 kpl) Aistimieltymykset K a r t o i t u k s e n p e r u s t e e l l a o p i s k e l i j a * tarkkailee usein sitä, mitä ympärillä tapahtuu, niin että keskittyminen käsiteltävään asiaan on vaikeaa * hyötyy monien aistikanavien käytöstä opiskelussa 20

21 3. Opi oppimaan -opintojakson toteutuksia * kyllästyneenä näpertelee mielellään käsillään * on vahvasti tunneihminen, jolle ilmapiiri ja tuntemukset ovat tärkeitä. K e s k u s t e l u s s a o p i s k e l i j a s a n o o * helposti näpertelevänsä käsillään varsinkin jos tuntee olonsa turvattomaksi eikä oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä * tulevansa tuskaiseksi, jos opettaja koko ajan vaan puhuu, eikä tiedä, milloin se loppuu ja mitä sitten tulee. Toisen opiskeluryhmän pääkartoitusmenetelmänä oli Marckwort-koulutusyhtiön oppimis- ja työtyyli kirja. Kirja koostuu 9 osasta: johdannosta aiheeseen, kuudesta oppimista ja keskittymistä käsittelevästä kartoitusosiopaketista, yhteenvedosta sekä oppimis- ja työtyyliprofiililomakkeesta, johon on kerättävissä kuuden kartoitusosion tulokset. Opiskelijoiden mielestä kirjan vahvuutena oli kiinnostavuus, laadukkuus, voimaannuttavuus, selkokielisyys, helppotäyttöisyys sekä ajatuksia herättävät miete- ja iskulauseet. Hankaluutena yksi opiskelija mainitsi pistelaskun 21

22 Erilaiset oppijat monta tapaa oppia vaikeuden. Kirja ei myöskään soveltune välttämättä itseopiskelumateriaaliksi, sillä kaksi opiskelijaa, jotka halusivat opintojakson hyväksiluvusta huolimatta kirjan täytettäväkseen, eivät pystyneet ilman ohjausta laskemaan kartoitusten tuloksia eivätkä mieltäneet, miten tuloksista voi saada kootuksi yleiskuvan omista oppimis- ja työvalmiuksistaan. Opiskelijan itseään, opettajia ja muita ryhmäläisiä varten työstetty pääkohtiin keskittynyt mind map kartoituksen kertomasta: Kolmannen ryhmän kartoitusmateriaali koottiin kirjojen ja nettimateriaalien testeistä. Kartoituskohteet olivat samat kuin kahdella muullakin ryhmällä. Muiden ryhmien tapaan opiskelijat tekivät oppimisen ja työskentelyn eri osaalueita avaavia ja analysoivia tehtäviä. Heillä kuten muillakin ryhmillä oli tehtävänä esimerkiksi * työstää oma oppimishistoria (vahvuudet, tuen tarpeet ymv.): esim. mind map, väliotsikoitu luettelo tmv. * tehdä mind map itsestään oppijana ennen kartoituksia ja kartoituksien jälkeen sekä arvioida, antoivatko kartoitukset lisäarvoa * pohtia ryhmässä omaa oppimista sekä oppimiseen ja opiskeluun liittyvää vuorovaikutusta * kirjoittaa teksti omasta oppimis- ja vuorovaikutustyyliprofiilista mielletyyppikartoituksen tuloksen sekä itsetutkiskelun pohjalta, josta on seuraava esimerkki: Opin kuuntelemalla, jos asia kiinnostaa, mutta parhaiten tekemisen kautta, kirjoittaminenkin auttaa. Kuunteleminen on vaikeaa meluisassa ja hälyisässä tilassa. Voi olla, että muiden mielestä ei ole niin meteliä, mutta minun täytyy aina yrittää ottaa kaikista kuulluista äänistä selvää. Oppimistyyliprofiilin työstäminen erillisistä kartoituksista mahdollistaa luontevammin kuin valmis kartoituspatteristo yksilöllisen kartoitusten valinnan, mutta se vaikeuttaa kokonaisuuden työstämistä. On haasteellista ohjata yhteenvedon tekemistä, kun kartoitukset eivät esim. laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan ole yhteismitallisia. Vaarana on myös, että anti olematon ja viihteellisten lehtien horoskooppi- tai Testaa, oletko uskollinen luonne tyyppinen. 22 Ensimmäisen ryhmän analysoidut kartoitustiedot tuotiin muiden opettajien käyttöön opettajien ja ryhmän muiden tukihenkilöiden (opiskelijahuollon yhteyshenkilö sekä luokka-avustaja) yhteisessä opetuksen suunnittelupalaverissa. Kahden muun ryhmän tiedot jaettiin ryhmiä opettaville siten, että opiskelijat liittivät luokkakuvaansa puhekuplan, johon sisällyttivät olennaisimpana pitämänsä oppimis- ja työtyylitiedon. Kuva kopioitiin jokaisen opettajan käytössä olevan ryhmän poissaolojen keruulomakkeen kääntöpuolelle.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti. 21.9.Hämeenlinna/Poutala

Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti. 21.9.Hämeenlinna/Poutala Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti Jos toimit opettajana tai ohjaajana tai jollain tavalla edistät oppimista, muista aina, että oma ajattelutyylisi todennäköisesti hallitsee

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

PORTFOLIO LÄÄKÄRIKOULUTUTTAJIEN KESÄKOULU SAHANLAHTI 15.6. 16.6.2009 DUODECIM SIRPA SUNI. Lääkärikouluttajien kesäkoulu - Sirpa Suni 2009

PORTFOLIO LÄÄKÄRIKOULUTUTTAJIEN KESÄKOULU SAHANLAHTI 15.6. 16.6.2009 DUODECIM SIRPA SUNI. Lääkärikouluttajien kesäkoulu - Sirpa Suni 2009 PORTFOLIO LÄÄKÄRIKOULUTUTTAJIEN KESÄKOULU SAHANLAHTI 15.6. 16.6.2009 DUODECIM SIRPA SUNI PORTFOLIO 15.6.2009 SISÄLTÖ: MIKÄ PORTFOLIO ON? MITÄ PORTFOLIO AMMATILLISEN KASVUN JA OMAN TYÖN/ OPETTAJUUDEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta KT Jukka Lerkkanen 10.1.2008 Tievie-seminaari JKL eportfolio Tietokoneohjelma Valitun materiaalin esittämistapa Kokonaissisältö, josta on valittu haluttu materiaali

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ohjauksen vastuut ja järjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Mitä on? Ohjauksen tavoitteet Ohjauksen toteutus Ohjaus on tutkinnon suorittajan opastamista ja auttamista tutkinnon suorittamiseen.

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Leena-Maija Niemi vararehtori, OPS-koordinaattori Kasavuoren koulu, vl7-9 29.11.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen kykenevä ja osallistuva,

Lisätiedot