PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/ KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 LAUSUNTO LUSIN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA 4 LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA 608/AKM, VUOHKALLIO 6 LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE ETELÄ-HARTOLAN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVA- LUONNOKSESTA 7 LAUSUNTO MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA (LUONNOS ) 9 LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA 12 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA 13 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN OPPILAITOSTEN, KIRJASTOJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKE-ESITYKSET OPETUSMINISTERIÖN RAHOITUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE ALUEELLISTAMISEN KOORDINAATIORYHMÄN ALUEIDEN HANKKEIDEN PÄIVITYS 17 LAUSUNTO VEHA TOIMIKUNNAN EHDOTUKSESTA VESIPUITEDIREKTIIVIN TOIMEENPANOA KOSKEVAKSI ASETUKSEKSI 18 ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN 19 LAUSUNTO LUONNOKSESTA MANNER-SUOMEN ESR-TOIMENPIDEOHJELMAKSI LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ RAKENNERAHASTOLAIKSI 23 HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN EDUSTAJA PÄIJÄT-HÄMEEN YHTEISTYÖRYHMÄSSÄ 25 VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN JA VUODEN 2007 TALOUSARVION VALMISTELU 26 TILANNEKATSAUS TOIMITILARATKAISUSTA 28 TUPAKOIMATON TYÖYHTEISÖ 29 HALLINTOJOHTAJA RIITTA NYQVISTIN SIIRTYMINEN OSA-AIKAELÄKKEELLE 30 TIEDOKSISAANTIASIAT 31 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 31 AJANKOHTAISKATSAUS 32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 32 PUHEENJOHTAJA MIKA KARI

2 KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Mika Kari x Jarkko Nissinen vpj Matti Viljanen x Leena Luhtanen Pekka Asikainen - Raimo Honkanen x Eija Bouras x Sari Hänninen Päivi Koskimaa x Maija-Liisa Mamia Risto Kuoppa x Jarmo Kaalikoski Leena Mantere x Sonja Falk Pirkko Mörttinen x Salla Ojala Irmeli Perkiö x Hannele Rämö Vuokko Rolig x Matti Tanskanen Aimo Ryynänen x Kalle Jokinen Antti Räsänen x Rauno Hännikäinen Reijo Savurinne x Lasse Meriheinä Timo Seppälä - Juha Pihanen x Maakuntavaltuuston pj Jorma Pitkälä x 1 varapuheenjohtaja Marjaleena Tuliainen x 2 varapuheenjohtaja Tero Mölsä x Muut osallistujat Esa Halme x Leo Barman - Riitta Nyqvist x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mika Kari Riitta Nyqvist Esa Halme ( 159) KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2006 Allekirjoitukset Pirkko Mörttinen Eija Bouras PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen liiton toimistossa / 2006 klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Riitta Nyqvist

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty sekä sähkö- että kirjepostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritetun nimenhuudon jälkeen ehdotus hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läsnäolevaa varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Mörttisen ja Eija Bourasin. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 LAUSUNTO LUSIN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Heinolan kaupunki pyytää liiton lausuntoa Lusin osayleiskaavaluonnoksesta mennessä. Asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kotisivuilla osoitteessa Kaava-alue on Heinolan kaupungin pohjoispuolella Lusin kylässä valtatie 5:n pohjoispuolella ja risteävän valtatien 4:n risteysalueen molemmin puolin. Etelässä alue ulottuu Vihutjärveen pohjoisessa Vähä-Rapaseen, idässä alue rajoittuu Yläpajujärveen. Kaavaalue käsittää Lusin taajaman keskustan ja sen lähialueita. Lusin osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Tavoitteena on sijoittaa logistisesti hyvälle paikalle toimintoja, joissa hyvät kulkuyhteydet ovat tärkeitä. Mahdollisuuksia asuinrakentamiseen on tarkoitus lisätä ja alueen maaseutumainen olemus pyritään säilyttämään. Ranta-alueita tarkastellaan lomarakentamisen kannalta ja niille lasketaan kantatilakohtaiset rakennusoikeudet. Työssä otetaan huomioon myös virkistyksen laajenemistarpeet ja mahdollisuudet palvelujen kehittämiseen valtatien eritasoliittymän tuntumassa. Maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa osayleiskaavan alue on maaseudun kehittämisen kohdealuetta. Maakuntakaavan valmistelun yhteydessä todettiin alueen asumisen ja elinkeinoelämän kehittämisen tarpeet parantuneiden liikenneyhteyksien vuoksi. Maakuntakaavassa valtatie 4 Lusin eritasoristeykseen asti merkitty moottoritie on toteutunut ja Jyväskylään ja Mikkeliin vievät tiet ovat valtatietasoisia. Alueella on myös kulttuuri- ja maisema-arvojen vuoksi vetovoimaa. Maakuntakaavassa on esitetty kyläaluetta AT Vihutjärven koillisosaan valtatie 4:n länsipuolelle ja pohjoisempana on toinen kyläalue. Valtatie 4:n molemmin puolin on osoitettu työpaikka-alue TP. Lisäksi alueen läpi kulkee ohjeellinen Savonratavaraus. Iso- Rapasen itäpuolelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. Nelostien suuntaisesti on osoitettu olemassa oleva pääsähkölinja. Maakuntakaavassa on osayleiskaava-alueen vierelle osoitettu ohjeellinen kehitettävä päävesihuoltolinja. Päijät-Hämeen vahvistetussa seutukaavassa kylä- ja kulttuurialueet on esitetty hieman eri tavoin. Valtatie 5:n ja valtatie 4:n risteyksen tuntumassa valtatie 5:n molemmin puolin kyläalue, jolla on tiivistä kyläasutusta AT. Merkinnän pohjoispuolella välittömässä läheisyydessä on metsätalousalue, jolla on kulttuuri ja luonnonympäristöön liittyviä arvoja MY. AT-merkinnän eteläpuolella on maa- ja metsätalousalue, jolla on kylä tai pientaajama-asutusta MA. Kaava-alueen länsiosassa oleva hieman tiiviimpi rakentaminen on osoitettu arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi alueeksi (ku). Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Heinolan kaupungin teknisen palvelukeskuksen suunnitteluosastolle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Lusin osayleiskaavaluonnoksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Lusin osayleiskaavaluonnoksessa on onnistuttu löytämään ratkaisu, joka turvaa alueen kulttuuri- ja maisema-arvot sekä maaseutumaisen olemuksen. Laadittujen kulttuuri- ja maisemaselvitysten sisältö on välittynyt kaavakartalle maisemallisesti arvokkaina peltoalueina MA, rakennussuojelukohteena ja maisemallisesti arvokkaiden alueiden osaaluemerkintöinä.

5 Nykyinen kylämäinen asutus on osoitettu AT- ja AM-merkinnöin. Uudet ja täydennettävät pientaloalueet on esitetty asemakaavoitettaviksi. Uusi pientaloalue sijoittuu olemassa olevan asutuksen väliin ja on hyvin liikenteellisesti saavutettavissa. Aikanaan laadittavilla asemakaavoilla voidaan vielä tarkentaa kulttuuri- ja maisema-arvojen kannalta herkkien alueiden maankäyttö. Uusi työpaikka-alue on hyvin saavutettavissa. Loma-asumista on osoitettu maltillisesti ja virkistys- sekä ulkoilutarpeet on otettu huomioon. Liikennejärjestelyt noudattavat sekä maakuntakaavan että seutukaavan perusajatusta. Valtatie 4 Lusista Jyväskylään on maakuntakaavassa suunniteltu jatkuvana ohituskaistatienä kehitettäväksi runkotieksi. Tämä on syytä ottaa huomioon tien länsipuolen työpaikka-alueen liikennejärjestelyissä. Kaiken kaikkiaan kaavahanke toteuttaa hyvin maakuntakaavan ajatusta eikä se vaikeuta maakunta- eikä seutukaavan toteuttamista. Asiakirjat palautetaan lausunnon liitteenä.

6 LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA 608/AKM, VUOHKALLIO Heinolan kaupunki on pyytänyt liiton lausuntoa asemakaavan muutoksesta, joka koskee Vuohkallion aluetta mennessä. Asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kotisivuilla osoitteessa: /Nahtavilla_olevat_kaavasuunnitelmat.htm > ASEMAKAAVAN MUUTOS 608/Akm. Kaavahanke sijaitsee Heinolan keskustan pohjoispuolella valtatie 4:n Heinolan kaupungin pohjoisen sisääntuloliittymän välittömässä läheisyydessä. Valtuuston hyväksymässä maakuntakaavassa alue on työpaikka-aluetta TP ja vahvistetussa seutukaavassa teollisuustoimintojen aluetta T. Kaavahankkeella on tavoitteena mahdollistaa hyviä liikenneyhteyksiä edellyttävän, paljon tilaa vievän ja vetovoimaisen liike- ja palvelukeskuksen rakentaminen kaupunkikuvallisesti merkittävälle alueelle Heinolan pohjoisessa liittymässä. Kaavahankkeen on arvioitu mahdollistavan toteutuessaan uutta työpaikkaa ja liiketilaa yhteensä kerrosneliömetriä. Heinolan kaupungin teknisen palvelukeskuksen suunnitteluosastolle on toimitettu määräaikaan mennessä seuraavan sisältöinen lausunto: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona asemakaavan muutosehdotuksesta 608/AKM, Vuohkallio, seuraavaa: Vuohkallion kaavamuutoksen alue on osa laajempaa Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksymää työpaikka-aluetta, joka on jo osittain toteutunut. Kaavamuutos mahdollistaa yhteismäärältään kohtuullisen merkittävän liiketilarakentamisen ja kaupallisen keskittymän syntymisen. Kerrosneliömäärä jakautuu kuitenkin tilaa vaativalle kaupalle, liikerakennuksille sekä liike- ja huoltoasemarakennuksille tarkoitettuihin kortteleihin. Päivittäistavarakauppaa sallitaan enintään 1500 kerrosneliömetriä. Asemakaavamuutos ei vaikeuta maakunta- eikä seutukaavan toteutumista, koska kaava-alue sijaitsee Heinolan taajama-alueeseen kytkeytyen, sijoittuu liikenteellisesti hyvin ja liiketoiminnat, Heinolan asema seutukuntakeskuksena huomioon ottaen, eivät kerrosneliömääriltään ole kohtuuttoman suuria sijoitettuna osaksi työpaikka-aluetta. Kaavahanke parantaa Heinolan kaupungin pohjoisten osien ja ohi kulkevan liikenteen palveluita. Päijät-Hämeen maakuntahallitus käsittelee lausuntoa kokouksessaan Toimitamme uuden lausunnon, mikäli hallitus tekee siihen muutoksia. Asiakirjat palautetaan lausunnon liitteenä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää hyväksyä asemakaavan muutoksesta 608/Akm, Vuohkallio ennakkoon annetun edellä esitetyn lausunnon.

7 LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE ETELÄ-HARTOLAN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVA-LUONNOKSESTA Hartolan kunta on pyytänyt lausuntoa Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaavaluonnoksesta. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Asiakirjat ovat olleet myös esillä Hartolan kunnan kotisivuilla osoitteessa: Hartolan kunnanhallitus päätti kokouksessaan laatia Hartolan kunnan eteläja itäosien alueille ranta- ja kyläyleiskaavan. Yleiskaavan laatiminen aloitettiin keväällä 2004 ja se laaditaan samanaikaisesti Sysmän kunnan eteläosien ranta- ja kyläyleiskaavan kanssa. Tällä pyritään vähentämään kaavatyön kustannuksia, saamaan yhteisten vesistöjen rannoille laadittaville yleiskaavoille samat suunnitteluperiaatteet sekä lisäämään kuntien välistä yhteistyötä. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Hartolan kunnan eteläisen ja itäisen osan rannat Jääsjärven ja Tainion virran jo yleiskaavoitettua osaa lukuun ottamatta. Kyläyleiskaava laaditaan Päijät-Hämeen seutukaavassa kyliksi luokiteltujen Pohjolan ja Koitin kylien alueelle. Lisäksi Kalhon alueelle on laadittu kyläyleiskaava. Yleiskaava laaditaan ranta-alueille oikeusvaikutteisena rantayleiskaavana ja kyläalueille oikeusvaikutuksettomana, strategisena yleiskaavana. Kaavan laatimisen tarkoituksena on määritellä pääasiassa rantavyöhykkeelle sijoittuva rakentaminen ja selkeyttää rakennushankkeiden käsittelyä. Rantayleiskaavan mukaisen rakentamisen rakennusluvat voidaan myöntää suoraan rantayleiskaavan perusteella. Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa kaikkiaan 213 km, josta on rakennusoikeuden mitoitukseen huomioitu n 110 km ns. muunnettua eli mitoitusrantaviivaa. Sijoitettua rakennusoikeutta on yhteensä 829 kpl josta uusia rakennuspaikkoja on 120 kpl ja vanhoja 709 kpl. Asian on valmistellut erityisasiantuntija Mirja Karila-Reponen, puh Aikataulusyistä on toimiston nimissä lähetetty Hartolan kunnalle sähköpostilla seuraavan sisältöinen lausunto: Kaavoitustyö on käynnistynyt maakuntakaavan laadintatyön aikana. Maakuntakaavan yhtenä tarkoituksena on ollut maaseudun kehittäminen ja elinolojen turvaaminen alueiden käytön keinoin. Maakuntakaavassa on kiinnitetty maaseudun osalta huomiota mm. toimivaan ja saavutettavaan kyläverkostoon, loma-asumisen tukemiseen ja lisäämiseen sekä kunnan mahdollisuuksien mukaan loma-asumisen ympärivuotisen käytön lisäämiseen, monipuolisiin elinkeinomahdollisuuksiin ja kulttuuriympäristön hyvänä pysymiseen sekä maa- ja metsätalouselinkeinon turvaamiseen. Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava on näiden tavoitteiden mukainen. Maakuntakaavoitustyön sekä Hartolan ja Sysmän yleiskaavatoimikuntien kokouksissa ja tapaamisissa on tarkennettu tavoitteita, ja luonnosvaiheessa asiakirjoissa onkin otettu huomioon liikennettä, liikennemelua, vesihuoltoverkostoa ja kyläalueita koskevia ja esille nousseita tavoitetäsmennyksiä. On myönteistä, että mukaan yleiskaavoitukseen on otettu kyläalueita perinteisen rantavyöhykeajattelun lisäksi. Pohjolan, Kalhon ja Keihäsniemen alueet on otettu huomioon osana maakuntakaavaehdotuksen mukaista maaseudun kehittämiskohdealuetta. Kyläalueita koskevat kaavaluonnokset noudattavat maakuntakaavan henkeä.

8 Maakuntakaavatyön aikana on valmistunut maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt -selvitys (MARY), joka on saatavissa kunnissa paikkatietoaineistona ja on lisäksi myös katseltavissa tekstien ja kuvien osalta Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla osoitteessa maakuntakaavalinkin kautta. Lisäksi maakunnallisesti arvokkaista maisemista on myös saatavissa lisätietoa samoilta kotisivuilta. Nämä selvitykset on tehty helpottamaan kaavoitustyötä ja ne tulisikin ottaa jatkossa mukaan lähdeaineistoon. Edellä mainittujen selvitysten ja kaavaluonnoksen välillä ei ollut ristiriitoja. Mikäli lausuntoon tulee muutoksia maakuntahallituksen kokouksessa, lähetämme Teille tätä lausuntoa korvaavan lausunnon. päättää hyväksyä edellä esitetyn Hartolan kunnalle ennakkoon annetun lausunnon.

9 LAUSUNTO MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA (LUONNOS ) Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt päivätyllä kirjeellä mennessä lausuntoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman luonnoksesta. mat/ohjelmatkaudelle /maaseudun_kehittamisstrategia.html Maaseudun kehittämistä rahoitetaan ohjelmakaudella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta. Ohjelman toteuttaminen perustuu laadittuun kansalliseen strategiaan. Ohjelma koostuu ohjelmakaudella Suomen manneralueella toimeenpantavista maaseudun kehittämistoimenpiteistä. Ohjelma sisältää asiakokonaisuuksia, jotka nykyisellä ohjelmakaudella ovat olleet useassa erillisessä ohjelmassa. Tällä hetkellä toteutettavat EU:n osarahoittamat ohjelmat ovat horisontaalinen maaseudun kehittämisohjelma, alueellinen maaseudun kehittämisohjelma, tavoite 1 -ohjelmat ja Leader+ -ohjelma. Uudessa ohjelmassa on useita toimenpiteitä seuraavissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisissa neljässä toimintalinjassa: - maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen; - ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen; - maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen; - Leader. Ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet on valmisteltu useissa vuonna 2005 asetetuissa työryhmissä. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat laatineet alueelliset suunnitelmat sekä 58 paikallista toimintaryhmää paikalliset suunnitelmansa ohjelmavalmistelua varten. Ohjelma-asiakirjassa ei ole käsitelty ohjelman rahoitusta, koska EU:n rahoitusosuus ja kansallinen rahoitus ovat vielä päättämättä. Ohjelma on tarkoitus toimittaa komissioon heinäkuussa valtioneuvoston käsittelyn jälkeen. Luonnoksen mukaista ohjelmaa tullaan täydentämään niin, että osa nykyisestä ympäristötuen kansallisesta lisäosasta siirtyy ohjelmaan. Aikataulusyistä on toimiston nimissä maa- ja metsätalousministeriölle annettu seuraavan sisältöinen lausunto: Yleiset kommentit: Päijät-Hämeen liitto ja alueen muut sidosryhmät osallistuivat aktiivisesti alueen suunnitelman laadintaan, jota tehtiin Hämeen TE-keskuksen koordinoimassa hankkeessa. Maaseuturahaston tuen voimakas alueellinen kohdentuminen painottuu valtakunnan syrjäisille alueille, joissa kehittämisen kustannustehokkuus ei ole kovinkaan hyvä. Päijät-Hämeessä on kaupunkien läheisellä maaseudulla parhaat kehittymisedellytykset. Maaseudulla asuvilla asukkailla on hyvä mahdollisuus työ- ja palveluasiointiin lähikaupungeissa. Maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistamiselle on alueella hyvät mahdollisuudet. Harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle tulee löytää kohtuulliset erityiskeinot riittävän väestömäärän, palvelutason ja tuotannon ylläpitämiseksi. Maatalouden merkitys bruttokansantuotteen osalta on Päijät-Hämeessä edelleen vähentynyt, mutta alueen kaupunkiseutujen ulkopuolella sen merkitys on kuitenkin edelleen merkittävä. Lisäksi alueen maaseutu tarjoaa monipuolisen kaksoisasumisen (vapaa-ajan) mahdollisuudet lähellä pääkaupunkiseutua hyvien yhteyksien varrelta. Kyläkoulujen lakkauttaminen on vaikea palvelupäätös monille Päijät-Hämeen kunnille ja kuvaa sitä murrosta, jossa kunnat ja maaseutualueet toimivat. Toimintalinjat: 1. maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen Osaamisen kehittäminen, innovatiivinen tuotantoverkosto ja uusien sukupolvien visionäärisyys voivat mahdollistaa maa- ja metsätalousalan kilpailukykyisen kehittämisen

10 alueella ja Suomessa. Päijät-Häme keskittyy ohjelmakaudella laaja-alaisesti maakuntaohjelman mukaisesti mm. ympäristöosaamisen ja yrittäjätaitojen lisäämiseen. Hämeen alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (luonnos) sisällössä painotetaan tukea merkittäviin tuotannon laajentamishankkeisiin ja niiden palveluihin. 2. ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Hämeen alueellisen maaseudun kehittämisohjelman ja maakuntaohjelman tavoitteena on kannattavan elinkeinotoiminnan (maa- ja metsätalous) jatkuminen koko Päijät-Hämeen alueella, jolloin varmistetaan monimuotoisen maiseman ja kulttuuriympäristön säilyminen ja kestävä kehityksen huomioiminen. Pohja- ja pintavesien suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomioita. 3. maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Päijät-Hämeen elinkeinojen monipuolistaminen syntyy verkostoista, joista on saatu hyviä kokemuksia metallin ja puunjalostuksen klustereissa. Matkailuelinkeino tarjoaa edelleen kasvia mahdollisuuksia vapaa-aikaan liittyvien ateria-, virkistys- ja elämyspalvelujen tuottamisessa. Merkittäviä kasvumahdollisuuksia on palvelusektorilla, mm. hyvinvointi-, remontointi-, rakentamis-, kiinteistö-, ympäristön ja metsänhoitopalvelujen alueilla eri sukupuolten yrittäjyyttä lisäten ja mahdollistaen myös nuorten työllistymistä. Uudella ohjelmakaudella luodaan voimakkaasti odotuksia bioenergian tuotannon monipuoliseen kehittämiseen. 4. Leader Päijät-Hämeen toimintaryhmät (Päijänne-Leader ja Etpähä) ovat laatineet omat ohjelmaluonnoksensa. Paikallisten ohjelmien toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota laajaan osallistumiseen oman maaseutuympäristön kehittämisessä, jotta toteutustyö ei jää pienten piirien toiminnaksi. Päijät-Hämeen liitto on valmistellut maa- ja metsätalousministeriölle annettavan lausunnon yhteisesti Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnon kanssa. Mikäli lausuntoon tulee muutoksia maakuntahallituksen kokouksessa, lähetämme Teille tätä lausuntoa korvaavan lausunnon. Asian ovat valmistelleet aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh ja erityisasiantuntija Mirja Karila-Reponen, puh päättää hyväksyä Maa- ja metsätalousministeriölle annetun, edellä esitetyn lausunnon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Puheenjohtajan julistettua keskustelun alkaneeksi, esitti Matti Viljanen, että lausuntoon tehtäisiin seuraava lisäys: Eri rahastojen toimien yhteensovitus on maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän tehtävä. Yhteensovituksen onnistumisen kannalta on olennaista, että maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee etukäteen yhteensovitusta varten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston alueensa osalta rahoituksen käyttösuunnitelman ja seuraa toteutusta. Muuten on vaarana, että maaseutukehittäminen jää omaksi irralliseksi asiakseen alueen kehittämiseksi ja sen toteuttaminen ei luo tuottavaa kokonaisuutta aluekehittämisen vähäisillä resursseilla.

11 Alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan liiton johdolla valmistellaan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Se sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi, arvion niiden rahoittamisesta ja maakunnan valtionrahoitusesityksen valtion talousarvion määrärahoista määritellyistä määrärahoista, johon kuuluvat myös EU:n ja valtion osallistuminen maaseudun kehittämiseen. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyä edellä esitetyn lisäyksen. Tiedustelun jälkeen puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen yksimielisesti hyväksyneen selostusosassa esitetyn lausunnon ja siihen edellä esitetyn lisäyksen.

12 LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA Itä-Uudenmaan liitto pyytää sähköisesti toimitettavaa lausuntoa päivätystä maakuntaohjelman luonnoksesta mennessä ). Itä-Uudenmaan maakunnan visio, tavoitteet ja kehittämisen painopisteet on hyväksytty maakuntavaltuustossa joulukuussa Näitten linjausten pohjalta on valmisteltu yhteistyössä kuntien, itäuusmaalaisten toimijoiden kuten oppilaitosten, elinkeinoelämän organisaatioiden ja järjestöjen sekä valtion viranomaisten kanssa lähivuosien tavoitteet ja keskeiset hankekokonaisuudet. Maakuntaohjelmaluonnoksen toimintalinjat ovat 1. Elinkeinot 2. Koulutus ja osaaminen 3. Hyvinvointi ja palvelutuotanto 4. Kulttuuri ja matkailu 5. Asuminen ja ympäristö 6. Liikenne ja muut yhteydet. Itä-Uudenmaan maakuntaohjelman kehittämisen painopisteitä ovat aluerakenteen, elinkeinojen ja osaamisen sekä yhteistyön kehittäminen. Yleisiä toimintaperiaatteita toimintalinjoissa ovat yhteistyö ja verkostoituminen sekä avoimuus ja kansainvälistyminen. Maakunnan sisäisen yhteistyön kehittämisessä korostuu palvelujen tehokas tuottaminen. Ulkoisen yhteistyön painopisteet liittyvät osaamisen vahvistamiseen ja ympäristönsuojeluun. Tärkeimpiä yhteistyöalueita ovat pääkaupunkiseutu, Luoteis-Venäjä, Viro ja yleensä Itämeren alue. Maakuntaohjelman osaksi ei ole laadittu ympäristöselostusta ja rahoituksen arviointi tehdään vasta syksyn aikana. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh päättää antaa Itä-Uudenmaan liitolle maakuntaohjelman luonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää, että maakunnan osin sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittämisessä on ollut mukana myös vuorovaikutusta Päijät-Hämeen kanssa, ja tätä yhteistyötä tulee edelleen jatkaa mm. sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnoissa ja SOTER-palveluissa. Myös muiden palveluiden tuottaminen yli maakuntarajojen saattaa olla kehittämiskohteita tulevalla ohjelmakaudella. Yhteisesti tulisi myös rakentaa elinkeinoelämän ja palveluiden kehittämistä, jossa mm. Lahti-Loviisa radan entistä monipuolisempi käyttö olisi tutkittava. Yhteistyö alueiden kanssa on ollut monipuolista ja tulevalla ohjelmakaudella yhteistyötä voi edelleen vahvistaa Etelä-Suomen liittouman alueella ja Itämeren keskeisillä alueilla Viron ja Pietarin alueen yhteistyössä.

13 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA Keski-Suomen liitto pyytää sähköisesti toimitettavaa lausuntoa päivätystä maakuntaohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksesta mennessä ). Keski-Suomen maakuntaohjelmassa kehittämistoimet sisältyvät kolmeen klusteriin: elinkeinot, osaaminen ja hyvinvointi. Toimintaympäristön kehittäminen on klustereita tukeva oma kokonaisuus. Ohjelmakauden aikana toteutettaviksi suunnitellut toimenpiteet kuvataan kunkin klusterin yhteydessä. Uudella EU:n ohjelmakaudella rahoitus vähenee ja se suunnataan harvempiin ja entistä vaikuttavampiin kohteisiin. Maakuntaohjelman laadinnassa on otettu huomioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu sekä muut alueiden kehittämislaissa tarkoitetut maakuntaa koskevat ohjelmat ja suunnitelmat. Aluekehittämisen lähtökohtia ovat maakunnallisuus, kehittämisorientoituneisuus, yhdessä toimiminen sekä tuloshakuinen vuorovaikutus maakunnan eri alueiden ja muiden maakuntien välillä. Keski-Suomen maakuntaohjelma vuosille on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden asiantuntijatoimijoiden kanssa. Maakuntaohjelman luonnoksen liitteeksi on laadittu ympäristöselostus ja rahoituksen arviointi tehdään syksyn aikana. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh päättää antaa Keski-Suomen liitolle maakuntaohjelman luonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää, että maakunnat voivat tiivistää aluekehittämisen yhteistyötä monella eri sektorilla. Elinkeinosektorissa järvimatkailun yhteistyötä tulee jatkaa ja Päijänteestä tulee muodostaa luontoarvoja säilyttävä ja vetovoimainen ympärivuotinen vesistökohde. Myös alueiden vahva puuklusteri voi toimia uusien innovaatioiden ja työllisyyden turvaajana. Alueita yhdistävän liikenneverkoston kehittäminen ja parantaminen on turvattava. Yhteistyötä palvelurakenteiden uudistamisessa tulee kehittää edelleen. Yli maakuntarajojen tapahtuvat ratkaisut voivat olla kustannustehokkaita ja hyvinvointia lisääviä. Keski-Suomen osaaminen on vahvaa ja yhteistyö osaamissektorin kehittämisen kanssa voi edelleen kehittyä verkostoja vahvistavaan suuntaan. Alueet voivat yhdessä muodostaa kansainvälisesti kilpailukykyisen ympäristöteknologia-akselin Helsinki-Lahti-Jyväskylä seuraavan ohjelmakauden aikana.

14 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN OPPILAITOSTEN, KIRJASTOJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKE-ESITYKSET OPETUSMINISTERIÖN RAHOITUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE Etelä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt Päijät-Hämeen liitolta päivätyllä kirjeellä mennessä lausuntoa oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen ajoituksesta ja kiireellisyysjärjestyksestä OPM:n rahoitussuunnitelmaan vuosille Läänin valmistelussa on painottunut rahanjako hakemusten määrän suhteen eli paljon hakemuksia jättänyt maakunta (pl. pääkaupunkiseutu) on saanut myös väestöosuuttaan suuremman määrän. Päijät-Hämeen toimijoiden tulisi myös muistaa hakea rahoitusta, vaikka sitä ei kaikille hankkeille tulisikaan, jotta avustuksen määrä maakuntaan pysyisi oikealla tasolla. Läänin esitys jätti tukea vaille tällä kertaa mm. kaikki Hollolan kunnan haetut hankkeet Nostavan ja Salpakankaan. Tiedote ja materiaalit e40626b096ea0bc225719b0025e3ff?OpenDocument Lääni hyväksyi esitykseensä rahoitettavien listalle seuraavat hankkeet: Oppilaitokset: Vuosi Hanke Kustannusarvio Valtionosuus Heinola Lyseonmäen koulu 2. vaihe pk Lahti Kannaksen koulu pk Orimattila Pennalan koulu pk - ei esityksiä - ei esityksiä Aikuiskoulutus Vuosi Hanke Kustannusarvio Valtionosuus 2008 Lahden kansanopisto Kirjastot: Vuosi Hanke Kustannusarvio Valtionosuus 2007 Ei esityksiä (ei hakemuksia Päijät-Hämeestä) Liikuntapaikat (valtionosuus max. 20 % enintään ): Vuosi Hanke Kustannusarvio Hollola Heinsuon keskusurheilukenttä Lahti Kerinkallion harjoitusjäähalli Lahti Suurmäen kentän liikuntatila (rahat eivät riitä listassa näin pitkälle priorisoidussa listassa) Orimattila Pennalan koulun ls Lahti Launeen liikuntahalli Lahti MM-kisarakenteet 2013/2015 Lahti Kivimaan uimahallin pk

15 Aikataulusyistä toimiston nimissä on Etelä-Suomen lääninhallitukselle annettu seuraavan sisältöinen lausunto: Osaamisen ja sen edellytysten vahvistaminen erilaisin kehittämistoimin on Päijät- Hämeen uuden maakuntasuunnitelman ja sen strategian mukaista kehittämistoimintaa. Alue tarvitsee julkista resursointia osaamisen kehittämiseen, jotta tavoitteet osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisen osalta voidaan saavuttaa. Koulurakennukset ovat useissa kohteissa siinä iässä, että niiden kunto ja toimivuus nykytarpeisiin nähden ei ole enää riittävä. Tulevaisuudessa peruskorjaus- ja laajennustarve tulee jatkumaan ja ennen kaikkea kuntien välisen yhteistyön merkitys opetuksen pedagogisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa tulee kasvamaan. Keväällä 2005 valmistuneessa maakunnallisessa kouluverkon rakennemalliselvityksessä on osoitettu, että kuntien välisellä yhteistyöllä saavutettaisiin merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia etuja. Kunnat rakentavat saman aikaisesti omia ratkaisujaan kouluverkon osalta, niin opetuksen kehittämisen kuin oppilaitosinvestointienkin osalta. Yleissivistävien oppilaitosten kohdalla Päijät-Hämeen liitto esittää, että Heinolan kaupungin Tommolan koulun peruskorjaus aloitetaan vuonna 2008, jolloin kunnan ja OPM:n yhteisrahoitus hankkeen toteuttamiseksi tulisi mahdolliseksi. Hankkeen valtionosuudella on merkittävä alue- ja koulutuspoliittinen vaikutus ja Heinolan kaupunki on varannut 2007 vuodelle euron suunnittelurahoituksen. Tommolan koulun peruskorjaus: 2400 hyötym2, aloitus 6/2008, valmis 7/2009, rakennuskustannukset , hankintakustannukset , yhteensä Edelleen Päijät-Hämeen liitto esittää, että Hartolan kunnan Pohjolan koulun rahoitus mahdollistuisi vuodelle Hankkeen valtion osuudelle on merkittävä alue- ja koulutuspoliittinen vaikutus. Hartolan kunnan talouden epätasapainon ja kouluverkon uudelleen järjestelyjen vuoksi on tarpeellista, että kunta saisi tähän hankkeeseen valtionosuuden. Pohjolan koulun peruskorjaus: aloitus 2009 rakentamiskustannukset euroa. Heinolan kansalaisopisto (Jyränkölän Setlementti r.y.) on tehnyt hakemuksen aikuiskoulutusoppilaitoksen peruskorjauksesta. Tämän hetken tietojen perusteella on todennäköistä, että peruskorjaus toteutuu kahdessa osassa; Syrjälä vuonna 2006 ja Jyränkölä vuonna Päijät-Hämeen liitto esittää, että peruskorjausta :n tuetaan jälkirahoitteisesti kokonaisuudessaan tai osuudesta Jyränkölän osalta vuoden 2007 OPM:n rahoitussuunnitelmasta. Lahden kaupunki on ilmoittanut liitolle päivitetyt kustannusarviot vuodenvaihteen 2006/2007 kustannustasossa: Kannaksen koulun peruskorjaus euroa, Kerinkallion harjoitusjäähalli euroa, Suurmäen kentän liikuntatila euroa, Launeen liikuntahalli euroa ja Kivimaan uimahallin peruskorjaus euroa. Päijät-Hämeen liiton toimistolla ei ole huomauttamista Etelä-Suomen lääninhallituksen laatiman rahoitussuunnitelman hankkeiden keskinäiseen järjestykseen maakunnan sisällä. Päijät-Hämeen liitto on valmistellut Etelä-Suomen lääninhallitukselle annettavan lausunnon yhteisesti Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnon kanssa. Mikäli lausuntoon tulee muutoksia maakuntahallituksen kokouksessa, lähetämme Teille tätä lausuntoa korvaavan lausunnon. Annettu lausunto ei muuttanut läänin esitystä opetusministeriölle. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh. (03)

16 hyväksyy annetun Etelä-Suomen lääninhallitukselle toimitetun lausunnon oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen perustamishanke-esityksistä opetusministeriön rahoitussuunnitelmaan vuosille

17 ALUEELLISTAMISEN KOORDINAATIORYHMÄN ALUEIDEN HANKKEIDEN PÄIVITYS Alueellistamisen koordinaatioryhmän pyytää päivätyllä kirjeellä maakuntien liittoja päivittämään: osaamis- ja toimintokeskittymiensä eli klustereidensa ydinkohdat toimitetun liitteen pohjalta; aluekeskuksittain osaamis- ja toimintokeskittymät eli klusterit; ja klustereihin sopivat valtion toiminnot. Päivitykset on pyydetty toimittamaan mennessä. Alueellistamisen koordinaatioryhmän tehtäväksi annettiin asettamispäätöksessä alueellistamisohjelman edistäminen ja täydentäminen siten, että alueellistamistavoitteet saavutetaan. Hallituksen tavoitteen, henkilötyövuotta, tehokkaaksi edistämiseksi tarvitaan uusia suunnitelmia ja päätöksiä. Päivityksen tarkoituksena on alueellistamisen alueellisten edellytysten tarkentaminen sekä alueilla kehitteillä olevien hankkeiden päivittäminen ja yhtäaikainen tarkastelu laaditun raportin mukaisesti toteutettuja, päätettyjä ja suunniteltuja alueellistamistoimia on kohdistettu 2836 henkilötyövuotta. Paikkakunnittain seuraavasti: Hämeenlinna 386, Mikkeli 341, Turku 281, Jyväskylä 275, Seinäjoki 208, Joensuu 153, Lahti 150, Kuopio 141, Tampere 136, Kouvola 122, Pori 87, Kokkola 85, Rovaniemi 84, Oulu 73, Kajaani 51, Lappeenranta 43, Kemijärvi 43, Vaasa 46, Kankaanpää 25, Sodankylä 20, Riihimäki 17, Kuhmo 15, Tammisaari 15, Kotka 12, Loimaa 9, Savonlinna 6, Parainen 5, Eurajoki 2, Loviisa 1. Alueellistamisen kotisivut: AE2?opendocument Päijät-Hämeen liiton ja sidosryhmien yhteistyönä on annettu liitteen mukainen korjattu selvitys annetun jatkoajan puitteissa ja korjattuna Lahden ammattikorkeakoulun uuden (1.8 alkaen) organisaation mukaisena : Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh merkitsee tiedoksi alueellistamisen koordinaatioryhmälle annetun päivityksen

18 LAUSUNTO VEHA TOIMIKUNNAN EHDOTUKSESTA VESIPUITEDIREKTIIVIN TOIMEENPANOA KOSKEVAKSI ASETUKSEKSI Ympäristöministeriö on lähettänyt mahdollista lausuntoa varten asettamansa VEHA toimikunnan ehdotuksen vesipuitedirektiivin toimeenpanoa koskevaksi asetukseksi. Ehdotus on luettavissa osoitteesta: ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antama direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista velvoittaa jäsenvaltiot saattamaan voimaan direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset vuoden 2003 loppuun mennessä. Ehdotetun asetuksen pikainen voimaansaattaminen on tärkeää koska Euroopan yhteisön komissio on aloittanut Suomea koskevan valvontamenettelyn ja antanut virallisen huomautuksen. Laki vesienhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoitoalueista on annettu v ja niiden perusteella vesienhoidon suunnittelu on käynnistetty ympäristökeskuksissa. Ehdotuksella Valtioneuvoston asetukseksi vesienhoidon järjestämisestä annetaan vesienhoitosuunnitelman sisältöä koskevat säännökset. Asetuksella säädettäisiin vesienhoitoalueella laadittavista selvityksistä, pinta- ja pohjaveden tilasta, pinta- ja pohjaveden tilan seurannasta, keinotekoisista ja voimakkaasti muutetuista vesimuodostumista ja vesienhoitosuunnitelman laatimisesta. Asetuksella säädettävistä tehtävistä vastaisivat lähinnä alueelliset ympäristökeskukset. Ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttäisiin valtioneuvostossa Asian on valmistellut maakuntainsinööri Erkki Rope, puh päättää antaa ympäristöministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon: Pyydettynä lausuntona VEHA toimikunnan ehdotuksesta vesipuitedirektiivin toimeenpanoa koskevasta asetukseksi, jota koskeva kirje on päivätty Päijät-Hämeen liitto esittää seuraavaa: Asetusehdotuksessa on määritelty varsin tarkoin vesienhoitosuunnitelman sisältö. Ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien laatimiskierros tulee osoittamaan riittävätkö voimavarat asetuksen tavoitteiden toteuttamiseen. Viranomaisten, yhteistyötahojen ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet on pyritty turvaamaan siten että vesienhoitosuunnitelmien valmisteluprosessiin liittyy valmisteluasiakirjojen kuuden kuukauden nähtävillä olo. Päijät-Hämeen liiton mielestä nähtäville asetettavien asiakirjojen sisällölle ei ole asetettu riittävästi vaatimuksia ottaen huomioon että erilaisia selvityksiä tehdään paljon ja yhteistyötahojen laajaa osallistumista on korostettu pitkien nähtävilläoloaikojen muodossa. Asetuksen liitteen 5 kohdassa 9 voisi osallistumista koskevia määräyksiä täydentää asiakirjojen sisältöä ja laatua koskevilla seikoilla. Nyt määräys velvoittaa vain kuvaamaan miten kuuleminen on suoritettu ja miten saadut mielipiteet ovat vaikuttaneet.

19 ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Sisäasiainministeriö on pyytänyt suuralueittaisia toimenpideohjelmaesityksiä mennessä. Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ohjelmaluonnosta Suuralueittaiset toimenpideohjelmaesitykset tulee hyväksyä maakunnan liitossa ennen niiden toimittamista sisäasiainministeriöön. Ohjelmaluonnos on maakuntahallituksen kesäkuun kokouksen jälkeen täydentynyt Ympäristöselostuksella, joka sisältää myös ohjelman vaikutusten arvioinnin. Ohjelman kokonaisvaikutukset ympäristöön nähdään positiivisina, kun kestävän kehityksen periaatteet sisäistetään kaikessa toiminnassa. Ohjelman rahoitussuunnitelma on tarkentunut vain kehysten osalta. Suomen kansallinen alue- ja rakennepolitiikan strategia sisälsi jo Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen 122,5 miljoonaa euroa. Valtion talousarvioesitys 2007 sisältää esityksen ohjelman valtion rahoituskehykseksi. Esitys on 89,896 miljoonaa euroa. EU-rahoitusosuus voi olla korkeintaan 50% toimenpideohjelman julkisista kustannuksista. Tämä merkitsisi sitä, että Etelä-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tulisi rahoittaa ohjelmaa vähintään 32,604 miljoonalla eurolla. Valtion talousarvioesityksestä neuvotellaan vielä ja tavoitteena on, että valtion rahoitus vastaisi EU:n rahoitusta. Ohjelman toimintalinjoittaisia rahoituskehyksiä ei vielä ole päätetty Etelä-Suomen liittouman maakuntien kesken. Erityisteemoihin kohdennetaan 25 prosenttia ohjelman määrärahoista ja ne ovat haettavissa kaikkien seitsemän maakunnan alueella yhteisessä avoimessa haussa. Päijät-Häme kuuluu Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän määrittelemiin ns. haasteellisiin alueisiin, ja maakunnan käytettävissä tulee olemaan miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusta kaudella sen lisäksi, että alueen toimijat voivat hakea suuralueen yhteisiä erityisteemojen määrärahoja. Teemoiksi esitetään Lissabonin tavoitteiden mukaisia osaamiskeskuspainotteisia teemoja, joihin kohdennetaan 20 % ohjelman rahoista. Tarkemmin määritellyt aiheet valitaan vuosittain hakukierrosten yhteydessä. Lisäksi 5% rahoituksesta kohdennetaan kansainvälisiin ohjelmiin kytkeytyviin hankkeisiin. Maakunnan yhteistyöryhmä on kevään kokouksissa painottanut yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Muut yhteistyöryhmän esille nostamat painopistealueet ovat tutkimus ja kehittäminen sekä innovaatiotyö, osaaminen ja kulttuuri sekä rakenteiden uudistaminen. Yhteistyöryhmän esitys rahoituksen kohdentamisesta Päijät-Hämeessä Toimintalinja % Milj. euroa Yritystoiminta ja sen kasvu 29 16,6 Yritysten toimintaympäristöt 20 11,3 Osaamisrakenteet 16 9 Kilpailukykyiset toimintaympäristöt 31 17,6 Tekninen tuki 4 2,2 Yhteensä ,7 Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelman kehittämisstrategian painopistealueet, Kansainvälinen kilpailukyky, Vahvat verkostot ja keskukset, Erikoistunutta osaamista sekä Tehokas ja toimiva yhdyskuntarakenne, vastaavat hyvin Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman mukaisia kehittämistavoitteita ja tukevat Päijät-Hämeen toimia tulla valtakunnan johtavaksi aikuiskouluttajaksi sekä tuottavuuden ja tehokkuuden kärkimaakunnaksi. Ohjelman Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja itse ohjelma ovat olleet nähtävillä elokuun 4. päivään asti. Päijät-Hämeen liittoon on tullut 4.8. mennessä 11 lausuntoa.

20 Lausunnoissa on korostettu osaamisrakenteiden ja korkeakouluopetuksen, innovaatiotoiminnan sekä T&K toiminnan kehittämistä kokonaisuutena, ei vain yritystoimintaa palvelevalta osin sekä mahdollisuuksia hoito- ja hoivapalvelujen kehittämiseen. On myös esitetty, että suorien yritystukien rahoitus tulisi hoitaa pääosin kansallisella rahoituksella. Etelä-Suomen aluekehityksen heterogeenisyys tulisi tuoda selkeämmin esille. Ylimaakunnallisten hankkeiden päätöksentekosuunnitelmaa pidetään raskaana, koska se edellyttää maakuntien yhteisiä päätöksiä. Ennakkoarviointi ohjelmaesityksestä saadaan Sen keskeiset tulokset pyritään ottamaan huomioon ennen ohjelmaesityksen toimittamista sisäasiainministeriöön. Ohjelma on esityslistan liitteenä. Ohjelmaluonnos on edelleen nähtävissä osoitteessa Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Marja Koivula, puh päättää osaltaan hyväksyä Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelmaesityksen ja valtuuttaa Etelä-Suomen maakuntien liittouman tekemään tarvittavat täydennykset.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6 PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 08.12.2014 klo 08:30-10:45 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen järjestäytyminen 5 162 Uudenmaan 4.

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2008 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 13 14.5.2009 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot