PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/ KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 LAUSUNTO LUSIN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA 4 LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA 608/AKM, VUOHKALLIO 6 LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE ETELÄ-HARTOLAN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVA- LUONNOKSESTA 7 LAUSUNTO MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA (LUONNOS ) 9 LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA 12 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA 13 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN OPPILAITOSTEN, KIRJASTOJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKE-ESITYKSET OPETUSMINISTERIÖN RAHOITUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE ALUEELLISTAMISEN KOORDINAATIORYHMÄN ALUEIDEN HANKKEIDEN PÄIVITYS 17 LAUSUNTO VEHA TOIMIKUNNAN EHDOTUKSESTA VESIPUITEDIREKTIIVIN TOIMEENPANOA KOSKEVAKSI ASETUKSEKSI 18 ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN 19 LAUSUNTO LUONNOKSESTA MANNER-SUOMEN ESR-TOIMENPIDEOHJELMAKSI LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ RAKENNERAHASTOLAIKSI 23 HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN EDUSTAJA PÄIJÄT-HÄMEEN YHTEISTYÖRYHMÄSSÄ 25 VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN JA VUODEN 2007 TALOUSARVION VALMISTELU 26 TILANNEKATSAUS TOIMITILARATKAISUSTA 28 TUPAKOIMATON TYÖYHTEISÖ 29 HALLINTOJOHTAJA RIITTA NYQVISTIN SIIRTYMINEN OSA-AIKAELÄKKEELLE 30 TIEDOKSISAANTIASIAT 31 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 31 AJANKOHTAISKATSAUS 32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 32 PUHEENJOHTAJA MIKA KARI

2 KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Mika Kari x Jarkko Nissinen vpj Matti Viljanen x Leena Luhtanen Pekka Asikainen - Raimo Honkanen x Eija Bouras x Sari Hänninen Päivi Koskimaa x Maija-Liisa Mamia Risto Kuoppa x Jarmo Kaalikoski Leena Mantere x Sonja Falk Pirkko Mörttinen x Salla Ojala Irmeli Perkiö x Hannele Rämö Vuokko Rolig x Matti Tanskanen Aimo Ryynänen x Kalle Jokinen Antti Räsänen x Rauno Hännikäinen Reijo Savurinne x Lasse Meriheinä Timo Seppälä - Juha Pihanen x Maakuntavaltuuston pj Jorma Pitkälä x 1 varapuheenjohtaja Marjaleena Tuliainen x 2 varapuheenjohtaja Tero Mölsä x Muut osallistujat Esa Halme x Leo Barman - Riitta Nyqvist x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mika Kari Riitta Nyqvist Esa Halme ( 159) KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2006 Allekirjoitukset Pirkko Mörttinen Eija Bouras PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen liiton toimistossa / 2006 klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Riitta Nyqvist

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty sekä sähkö- että kirjepostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritetun nimenhuudon jälkeen ehdotus hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läsnäolevaa varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Mörttisen ja Eija Bourasin. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 LAUSUNTO LUSIN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Heinolan kaupunki pyytää liiton lausuntoa Lusin osayleiskaavaluonnoksesta mennessä. Asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kotisivuilla osoitteessa Kaava-alue on Heinolan kaupungin pohjoispuolella Lusin kylässä valtatie 5:n pohjoispuolella ja risteävän valtatien 4:n risteysalueen molemmin puolin. Etelässä alue ulottuu Vihutjärveen pohjoisessa Vähä-Rapaseen, idässä alue rajoittuu Yläpajujärveen. Kaavaalue käsittää Lusin taajaman keskustan ja sen lähialueita. Lusin osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Tavoitteena on sijoittaa logistisesti hyvälle paikalle toimintoja, joissa hyvät kulkuyhteydet ovat tärkeitä. Mahdollisuuksia asuinrakentamiseen on tarkoitus lisätä ja alueen maaseutumainen olemus pyritään säilyttämään. Ranta-alueita tarkastellaan lomarakentamisen kannalta ja niille lasketaan kantatilakohtaiset rakennusoikeudet. Työssä otetaan huomioon myös virkistyksen laajenemistarpeet ja mahdollisuudet palvelujen kehittämiseen valtatien eritasoliittymän tuntumassa. Maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa osayleiskaavan alue on maaseudun kehittämisen kohdealuetta. Maakuntakaavan valmistelun yhteydessä todettiin alueen asumisen ja elinkeinoelämän kehittämisen tarpeet parantuneiden liikenneyhteyksien vuoksi. Maakuntakaavassa valtatie 4 Lusin eritasoristeykseen asti merkitty moottoritie on toteutunut ja Jyväskylään ja Mikkeliin vievät tiet ovat valtatietasoisia. Alueella on myös kulttuuri- ja maisema-arvojen vuoksi vetovoimaa. Maakuntakaavassa on esitetty kyläaluetta AT Vihutjärven koillisosaan valtatie 4:n länsipuolelle ja pohjoisempana on toinen kyläalue. Valtatie 4:n molemmin puolin on osoitettu työpaikka-alue TP. Lisäksi alueen läpi kulkee ohjeellinen Savonratavaraus. Iso- Rapasen itäpuolelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. Nelostien suuntaisesti on osoitettu olemassa oleva pääsähkölinja. Maakuntakaavassa on osayleiskaava-alueen vierelle osoitettu ohjeellinen kehitettävä päävesihuoltolinja. Päijät-Hämeen vahvistetussa seutukaavassa kylä- ja kulttuurialueet on esitetty hieman eri tavoin. Valtatie 5:n ja valtatie 4:n risteyksen tuntumassa valtatie 5:n molemmin puolin kyläalue, jolla on tiivistä kyläasutusta AT. Merkinnän pohjoispuolella välittömässä läheisyydessä on metsätalousalue, jolla on kulttuuri ja luonnonympäristöön liittyviä arvoja MY. AT-merkinnän eteläpuolella on maa- ja metsätalousalue, jolla on kylä tai pientaajama-asutusta MA. Kaava-alueen länsiosassa oleva hieman tiiviimpi rakentaminen on osoitettu arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi alueeksi (ku). Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Heinolan kaupungin teknisen palvelukeskuksen suunnitteluosastolle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Lusin osayleiskaavaluonnoksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Lusin osayleiskaavaluonnoksessa on onnistuttu löytämään ratkaisu, joka turvaa alueen kulttuuri- ja maisema-arvot sekä maaseutumaisen olemuksen. Laadittujen kulttuuri- ja maisemaselvitysten sisältö on välittynyt kaavakartalle maisemallisesti arvokkaina peltoalueina MA, rakennussuojelukohteena ja maisemallisesti arvokkaiden alueiden osaaluemerkintöinä.

5 Nykyinen kylämäinen asutus on osoitettu AT- ja AM-merkinnöin. Uudet ja täydennettävät pientaloalueet on esitetty asemakaavoitettaviksi. Uusi pientaloalue sijoittuu olemassa olevan asutuksen väliin ja on hyvin liikenteellisesti saavutettavissa. Aikanaan laadittavilla asemakaavoilla voidaan vielä tarkentaa kulttuuri- ja maisema-arvojen kannalta herkkien alueiden maankäyttö. Uusi työpaikka-alue on hyvin saavutettavissa. Loma-asumista on osoitettu maltillisesti ja virkistys- sekä ulkoilutarpeet on otettu huomioon. Liikennejärjestelyt noudattavat sekä maakuntakaavan että seutukaavan perusajatusta. Valtatie 4 Lusista Jyväskylään on maakuntakaavassa suunniteltu jatkuvana ohituskaistatienä kehitettäväksi runkotieksi. Tämä on syytä ottaa huomioon tien länsipuolen työpaikka-alueen liikennejärjestelyissä. Kaiken kaikkiaan kaavahanke toteuttaa hyvin maakuntakaavan ajatusta eikä se vaikeuta maakunta- eikä seutukaavan toteuttamista. Asiakirjat palautetaan lausunnon liitteenä.

6 LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA 608/AKM, VUOHKALLIO Heinolan kaupunki on pyytänyt liiton lausuntoa asemakaavan muutoksesta, joka koskee Vuohkallion aluetta mennessä. Asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kotisivuilla osoitteessa: /Nahtavilla_olevat_kaavasuunnitelmat.htm > ASEMAKAAVAN MUUTOS 608/Akm. Kaavahanke sijaitsee Heinolan keskustan pohjoispuolella valtatie 4:n Heinolan kaupungin pohjoisen sisääntuloliittymän välittömässä läheisyydessä. Valtuuston hyväksymässä maakuntakaavassa alue on työpaikka-aluetta TP ja vahvistetussa seutukaavassa teollisuustoimintojen aluetta T. Kaavahankkeella on tavoitteena mahdollistaa hyviä liikenneyhteyksiä edellyttävän, paljon tilaa vievän ja vetovoimaisen liike- ja palvelukeskuksen rakentaminen kaupunkikuvallisesti merkittävälle alueelle Heinolan pohjoisessa liittymässä. Kaavahankkeen on arvioitu mahdollistavan toteutuessaan uutta työpaikkaa ja liiketilaa yhteensä kerrosneliömetriä. Heinolan kaupungin teknisen palvelukeskuksen suunnitteluosastolle on toimitettu määräaikaan mennessä seuraavan sisältöinen lausunto: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona asemakaavan muutosehdotuksesta 608/AKM, Vuohkallio, seuraavaa: Vuohkallion kaavamuutoksen alue on osa laajempaa Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksymää työpaikka-aluetta, joka on jo osittain toteutunut. Kaavamuutos mahdollistaa yhteismäärältään kohtuullisen merkittävän liiketilarakentamisen ja kaupallisen keskittymän syntymisen. Kerrosneliömäärä jakautuu kuitenkin tilaa vaativalle kaupalle, liikerakennuksille sekä liike- ja huoltoasemarakennuksille tarkoitettuihin kortteleihin. Päivittäistavarakauppaa sallitaan enintään 1500 kerrosneliömetriä. Asemakaavamuutos ei vaikeuta maakunta- eikä seutukaavan toteutumista, koska kaava-alue sijaitsee Heinolan taajama-alueeseen kytkeytyen, sijoittuu liikenteellisesti hyvin ja liiketoiminnat, Heinolan asema seutukuntakeskuksena huomioon ottaen, eivät kerrosneliömääriltään ole kohtuuttoman suuria sijoitettuna osaksi työpaikka-aluetta. Kaavahanke parantaa Heinolan kaupungin pohjoisten osien ja ohi kulkevan liikenteen palveluita. Päijät-Hämeen maakuntahallitus käsittelee lausuntoa kokouksessaan Toimitamme uuden lausunnon, mikäli hallitus tekee siihen muutoksia. Asiakirjat palautetaan lausunnon liitteenä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää hyväksyä asemakaavan muutoksesta 608/Akm, Vuohkallio ennakkoon annetun edellä esitetyn lausunnon.

7 LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE ETELÄ-HARTOLAN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVA-LUONNOKSESTA Hartolan kunta on pyytänyt lausuntoa Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaavaluonnoksesta. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Asiakirjat ovat olleet myös esillä Hartolan kunnan kotisivuilla osoitteessa: Hartolan kunnanhallitus päätti kokouksessaan laatia Hartolan kunnan eteläja itäosien alueille ranta- ja kyläyleiskaavan. Yleiskaavan laatiminen aloitettiin keväällä 2004 ja se laaditaan samanaikaisesti Sysmän kunnan eteläosien ranta- ja kyläyleiskaavan kanssa. Tällä pyritään vähentämään kaavatyön kustannuksia, saamaan yhteisten vesistöjen rannoille laadittaville yleiskaavoille samat suunnitteluperiaatteet sekä lisäämään kuntien välistä yhteistyötä. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Hartolan kunnan eteläisen ja itäisen osan rannat Jääsjärven ja Tainion virran jo yleiskaavoitettua osaa lukuun ottamatta. Kyläyleiskaava laaditaan Päijät-Hämeen seutukaavassa kyliksi luokiteltujen Pohjolan ja Koitin kylien alueelle. Lisäksi Kalhon alueelle on laadittu kyläyleiskaava. Yleiskaava laaditaan ranta-alueille oikeusvaikutteisena rantayleiskaavana ja kyläalueille oikeusvaikutuksettomana, strategisena yleiskaavana. Kaavan laatimisen tarkoituksena on määritellä pääasiassa rantavyöhykkeelle sijoittuva rakentaminen ja selkeyttää rakennushankkeiden käsittelyä. Rantayleiskaavan mukaisen rakentamisen rakennusluvat voidaan myöntää suoraan rantayleiskaavan perusteella. Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa kaikkiaan 213 km, josta on rakennusoikeuden mitoitukseen huomioitu n 110 km ns. muunnettua eli mitoitusrantaviivaa. Sijoitettua rakennusoikeutta on yhteensä 829 kpl josta uusia rakennuspaikkoja on 120 kpl ja vanhoja 709 kpl. Asian on valmistellut erityisasiantuntija Mirja Karila-Reponen, puh Aikataulusyistä on toimiston nimissä lähetetty Hartolan kunnalle sähköpostilla seuraavan sisältöinen lausunto: Kaavoitustyö on käynnistynyt maakuntakaavan laadintatyön aikana. Maakuntakaavan yhtenä tarkoituksena on ollut maaseudun kehittäminen ja elinolojen turvaaminen alueiden käytön keinoin. Maakuntakaavassa on kiinnitetty maaseudun osalta huomiota mm. toimivaan ja saavutettavaan kyläverkostoon, loma-asumisen tukemiseen ja lisäämiseen sekä kunnan mahdollisuuksien mukaan loma-asumisen ympärivuotisen käytön lisäämiseen, monipuolisiin elinkeinomahdollisuuksiin ja kulttuuriympäristön hyvänä pysymiseen sekä maa- ja metsätalouselinkeinon turvaamiseen. Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava on näiden tavoitteiden mukainen. Maakuntakaavoitustyön sekä Hartolan ja Sysmän yleiskaavatoimikuntien kokouksissa ja tapaamisissa on tarkennettu tavoitteita, ja luonnosvaiheessa asiakirjoissa onkin otettu huomioon liikennettä, liikennemelua, vesihuoltoverkostoa ja kyläalueita koskevia ja esille nousseita tavoitetäsmennyksiä. On myönteistä, että mukaan yleiskaavoitukseen on otettu kyläalueita perinteisen rantavyöhykeajattelun lisäksi. Pohjolan, Kalhon ja Keihäsniemen alueet on otettu huomioon osana maakuntakaavaehdotuksen mukaista maaseudun kehittämiskohdealuetta. Kyläalueita koskevat kaavaluonnokset noudattavat maakuntakaavan henkeä.

8 Maakuntakaavatyön aikana on valmistunut maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt -selvitys (MARY), joka on saatavissa kunnissa paikkatietoaineistona ja on lisäksi myös katseltavissa tekstien ja kuvien osalta Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla osoitteessa maakuntakaavalinkin kautta. Lisäksi maakunnallisesti arvokkaista maisemista on myös saatavissa lisätietoa samoilta kotisivuilta. Nämä selvitykset on tehty helpottamaan kaavoitustyötä ja ne tulisikin ottaa jatkossa mukaan lähdeaineistoon. Edellä mainittujen selvitysten ja kaavaluonnoksen välillä ei ollut ristiriitoja. Mikäli lausuntoon tulee muutoksia maakuntahallituksen kokouksessa, lähetämme Teille tätä lausuntoa korvaavan lausunnon. päättää hyväksyä edellä esitetyn Hartolan kunnalle ennakkoon annetun lausunnon.

9 LAUSUNTO MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA (LUONNOS ) Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt päivätyllä kirjeellä mennessä lausuntoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman luonnoksesta. mat/ohjelmatkaudelle /maaseudun_kehittamisstrategia.html Maaseudun kehittämistä rahoitetaan ohjelmakaudella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta. Ohjelman toteuttaminen perustuu laadittuun kansalliseen strategiaan. Ohjelma koostuu ohjelmakaudella Suomen manneralueella toimeenpantavista maaseudun kehittämistoimenpiteistä. Ohjelma sisältää asiakokonaisuuksia, jotka nykyisellä ohjelmakaudella ovat olleet useassa erillisessä ohjelmassa. Tällä hetkellä toteutettavat EU:n osarahoittamat ohjelmat ovat horisontaalinen maaseudun kehittämisohjelma, alueellinen maaseudun kehittämisohjelma, tavoite 1 -ohjelmat ja Leader+ -ohjelma. Uudessa ohjelmassa on useita toimenpiteitä seuraavissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisissa neljässä toimintalinjassa: - maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen; - ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen; - maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen; - Leader. Ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet on valmisteltu useissa vuonna 2005 asetetuissa työryhmissä. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat laatineet alueelliset suunnitelmat sekä 58 paikallista toimintaryhmää paikalliset suunnitelmansa ohjelmavalmistelua varten. Ohjelma-asiakirjassa ei ole käsitelty ohjelman rahoitusta, koska EU:n rahoitusosuus ja kansallinen rahoitus ovat vielä päättämättä. Ohjelma on tarkoitus toimittaa komissioon heinäkuussa valtioneuvoston käsittelyn jälkeen. Luonnoksen mukaista ohjelmaa tullaan täydentämään niin, että osa nykyisestä ympäristötuen kansallisesta lisäosasta siirtyy ohjelmaan. Aikataulusyistä on toimiston nimissä maa- ja metsätalousministeriölle annettu seuraavan sisältöinen lausunto: Yleiset kommentit: Päijät-Hämeen liitto ja alueen muut sidosryhmät osallistuivat aktiivisesti alueen suunnitelman laadintaan, jota tehtiin Hämeen TE-keskuksen koordinoimassa hankkeessa. Maaseuturahaston tuen voimakas alueellinen kohdentuminen painottuu valtakunnan syrjäisille alueille, joissa kehittämisen kustannustehokkuus ei ole kovinkaan hyvä. Päijät-Hämeessä on kaupunkien läheisellä maaseudulla parhaat kehittymisedellytykset. Maaseudulla asuvilla asukkailla on hyvä mahdollisuus työ- ja palveluasiointiin lähikaupungeissa. Maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistamiselle on alueella hyvät mahdollisuudet. Harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle tulee löytää kohtuulliset erityiskeinot riittävän väestömäärän, palvelutason ja tuotannon ylläpitämiseksi. Maatalouden merkitys bruttokansantuotteen osalta on Päijät-Hämeessä edelleen vähentynyt, mutta alueen kaupunkiseutujen ulkopuolella sen merkitys on kuitenkin edelleen merkittävä. Lisäksi alueen maaseutu tarjoaa monipuolisen kaksoisasumisen (vapaa-ajan) mahdollisuudet lähellä pääkaupunkiseutua hyvien yhteyksien varrelta. Kyläkoulujen lakkauttaminen on vaikea palvelupäätös monille Päijät-Hämeen kunnille ja kuvaa sitä murrosta, jossa kunnat ja maaseutualueet toimivat. Toimintalinjat: 1. maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen Osaamisen kehittäminen, innovatiivinen tuotantoverkosto ja uusien sukupolvien visionäärisyys voivat mahdollistaa maa- ja metsätalousalan kilpailukykyisen kehittämisen

10 alueella ja Suomessa. Päijät-Häme keskittyy ohjelmakaudella laaja-alaisesti maakuntaohjelman mukaisesti mm. ympäristöosaamisen ja yrittäjätaitojen lisäämiseen. Hämeen alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (luonnos) sisällössä painotetaan tukea merkittäviin tuotannon laajentamishankkeisiin ja niiden palveluihin. 2. ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Hämeen alueellisen maaseudun kehittämisohjelman ja maakuntaohjelman tavoitteena on kannattavan elinkeinotoiminnan (maa- ja metsätalous) jatkuminen koko Päijät-Hämeen alueella, jolloin varmistetaan monimuotoisen maiseman ja kulttuuriympäristön säilyminen ja kestävä kehityksen huomioiminen. Pohja- ja pintavesien suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomioita. 3. maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Päijät-Hämeen elinkeinojen monipuolistaminen syntyy verkostoista, joista on saatu hyviä kokemuksia metallin ja puunjalostuksen klustereissa. Matkailuelinkeino tarjoaa edelleen kasvia mahdollisuuksia vapaa-aikaan liittyvien ateria-, virkistys- ja elämyspalvelujen tuottamisessa. Merkittäviä kasvumahdollisuuksia on palvelusektorilla, mm. hyvinvointi-, remontointi-, rakentamis-, kiinteistö-, ympäristön ja metsänhoitopalvelujen alueilla eri sukupuolten yrittäjyyttä lisäten ja mahdollistaen myös nuorten työllistymistä. Uudella ohjelmakaudella luodaan voimakkaasti odotuksia bioenergian tuotannon monipuoliseen kehittämiseen. 4. Leader Päijät-Hämeen toimintaryhmät (Päijänne-Leader ja Etpähä) ovat laatineet omat ohjelmaluonnoksensa. Paikallisten ohjelmien toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota laajaan osallistumiseen oman maaseutuympäristön kehittämisessä, jotta toteutustyö ei jää pienten piirien toiminnaksi. Päijät-Hämeen liitto on valmistellut maa- ja metsätalousministeriölle annettavan lausunnon yhteisesti Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnon kanssa. Mikäli lausuntoon tulee muutoksia maakuntahallituksen kokouksessa, lähetämme Teille tätä lausuntoa korvaavan lausunnon. Asian ovat valmistelleet aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh ja erityisasiantuntija Mirja Karila-Reponen, puh päättää hyväksyä Maa- ja metsätalousministeriölle annetun, edellä esitetyn lausunnon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Puheenjohtajan julistettua keskustelun alkaneeksi, esitti Matti Viljanen, että lausuntoon tehtäisiin seuraava lisäys: Eri rahastojen toimien yhteensovitus on maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän tehtävä. Yhteensovituksen onnistumisen kannalta on olennaista, että maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee etukäteen yhteensovitusta varten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston alueensa osalta rahoituksen käyttösuunnitelman ja seuraa toteutusta. Muuten on vaarana, että maaseutukehittäminen jää omaksi irralliseksi asiakseen alueen kehittämiseksi ja sen toteuttaminen ei luo tuottavaa kokonaisuutta aluekehittämisen vähäisillä resursseilla.

11 Alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan liiton johdolla valmistellaan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Se sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi, arvion niiden rahoittamisesta ja maakunnan valtionrahoitusesityksen valtion talousarvion määrärahoista määritellyistä määrärahoista, johon kuuluvat myös EU:n ja valtion osallistuminen maaseudun kehittämiseen. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyä edellä esitetyn lisäyksen. Tiedustelun jälkeen puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen yksimielisesti hyväksyneen selostusosassa esitetyn lausunnon ja siihen edellä esitetyn lisäyksen.

12 LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA Itä-Uudenmaan liitto pyytää sähköisesti toimitettavaa lausuntoa päivätystä maakuntaohjelman luonnoksesta mennessä ). Itä-Uudenmaan maakunnan visio, tavoitteet ja kehittämisen painopisteet on hyväksytty maakuntavaltuustossa joulukuussa Näitten linjausten pohjalta on valmisteltu yhteistyössä kuntien, itäuusmaalaisten toimijoiden kuten oppilaitosten, elinkeinoelämän organisaatioiden ja järjestöjen sekä valtion viranomaisten kanssa lähivuosien tavoitteet ja keskeiset hankekokonaisuudet. Maakuntaohjelmaluonnoksen toimintalinjat ovat 1. Elinkeinot 2. Koulutus ja osaaminen 3. Hyvinvointi ja palvelutuotanto 4. Kulttuuri ja matkailu 5. Asuminen ja ympäristö 6. Liikenne ja muut yhteydet. Itä-Uudenmaan maakuntaohjelman kehittämisen painopisteitä ovat aluerakenteen, elinkeinojen ja osaamisen sekä yhteistyön kehittäminen. Yleisiä toimintaperiaatteita toimintalinjoissa ovat yhteistyö ja verkostoituminen sekä avoimuus ja kansainvälistyminen. Maakunnan sisäisen yhteistyön kehittämisessä korostuu palvelujen tehokas tuottaminen. Ulkoisen yhteistyön painopisteet liittyvät osaamisen vahvistamiseen ja ympäristönsuojeluun. Tärkeimpiä yhteistyöalueita ovat pääkaupunkiseutu, Luoteis-Venäjä, Viro ja yleensä Itämeren alue. Maakuntaohjelman osaksi ei ole laadittu ympäristöselostusta ja rahoituksen arviointi tehdään vasta syksyn aikana. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh päättää antaa Itä-Uudenmaan liitolle maakuntaohjelman luonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää, että maakunnan osin sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittämisessä on ollut mukana myös vuorovaikutusta Päijät-Hämeen kanssa, ja tätä yhteistyötä tulee edelleen jatkaa mm. sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnoissa ja SOTER-palveluissa. Myös muiden palveluiden tuottaminen yli maakuntarajojen saattaa olla kehittämiskohteita tulevalla ohjelmakaudella. Yhteisesti tulisi myös rakentaa elinkeinoelämän ja palveluiden kehittämistä, jossa mm. Lahti-Loviisa radan entistä monipuolisempi käyttö olisi tutkittava. Yhteistyö alueiden kanssa on ollut monipuolista ja tulevalla ohjelmakaudella yhteistyötä voi edelleen vahvistaa Etelä-Suomen liittouman alueella ja Itämeren keskeisillä alueilla Viron ja Pietarin alueen yhteistyössä.

13 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA Keski-Suomen liitto pyytää sähköisesti toimitettavaa lausuntoa päivätystä maakuntaohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksesta mennessä ). Keski-Suomen maakuntaohjelmassa kehittämistoimet sisältyvät kolmeen klusteriin: elinkeinot, osaaminen ja hyvinvointi. Toimintaympäristön kehittäminen on klustereita tukeva oma kokonaisuus. Ohjelmakauden aikana toteutettaviksi suunnitellut toimenpiteet kuvataan kunkin klusterin yhteydessä. Uudella EU:n ohjelmakaudella rahoitus vähenee ja se suunnataan harvempiin ja entistä vaikuttavampiin kohteisiin. Maakuntaohjelman laadinnassa on otettu huomioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu sekä muut alueiden kehittämislaissa tarkoitetut maakuntaa koskevat ohjelmat ja suunnitelmat. Aluekehittämisen lähtökohtia ovat maakunnallisuus, kehittämisorientoituneisuus, yhdessä toimiminen sekä tuloshakuinen vuorovaikutus maakunnan eri alueiden ja muiden maakuntien välillä. Keski-Suomen maakuntaohjelma vuosille on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden asiantuntijatoimijoiden kanssa. Maakuntaohjelman luonnoksen liitteeksi on laadittu ympäristöselostus ja rahoituksen arviointi tehdään syksyn aikana. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh päättää antaa Keski-Suomen liitolle maakuntaohjelman luonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää, että maakunnat voivat tiivistää aluekehittämisen yhteistyötä monella eri sektorilla. Elinkeinosektorissa järvimatkailun yhteistyötä tulee jatkaa ja Päijänteestä tulee muodostaa luontoarvoja säilyttävä ja vetovoimainen ympärivuotinen vesistökohde. Myös alueiden vahva puuklusteri voi toimia uusien innovaatioiden ja työllisyyden turvaajana. Alueita yhdistävän liikenneverkoston kehittäminen ja parantaminen on turvattava. Yhteistyötä palvelurakenteiden uudistamisessa tulee kehittää edelleen. Yli maakuntarajojen tapahtuvat ratkaisut voivat olla kustannustehokkaita ja hyvinvointia lisääviä. Keski-Suomen osaaminen on vahvaa ja yhteistyö osaamissektorin kehittämisen kanssa voi edelleen kehittyä verkostoja vahvistavaan suuntaan. Alueet voivat yhdessä muodostaa kansainvälisesti kilpailukykyisen ympäristöteknologia-akselin Helsinki-Lahti-Jyväskylä seuraavan ohjelmakauden aikana.

14 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN OPPILAITOSTEN, KIRJASTOJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKE-ESITYKSET OPETUSMINISTERIÖN RAHOITUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE Etelä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt Päijät-Hämeen liitolta päivätyllä kirjeellä mennessä lausuntoa oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen ajoituksesta ja kiireellisyysjärjestyksestä OPM:n rahoitussuunnitelmaan vuosille Läänin valmistelussa on painottunut rahanjako hakemusten määrän suhteen eli paljon hakemuksia jättänyt maakunta (pl. pääkaupunkiseutu) on saanut myös väestöosuuttaan suuremman määrän. Päijät-Hämeen toimijoiden tulisi myös muistaa hakea rahoitusta, vaikka sitä ei kaikille hankkeille tulisikaan, jotta avustuksen määrä maakuntaan pysyisi oikealla tasolla. Läänin esitys jätti tukea vaille tällä kertaa mm. kaikki Hollolan kunnan haetut hankkeet Nostavan ja Salpakankaan. Tiedote ja materiaalit e40626b096ea0bc225719b0025e3ff?OpenDocument Lääni hyväksyi esitykseensä rahoitettavien listalle seuraavat hankkeet: Oppilaitokset: Vuosi Hanke Kustannusarvio Valtionosuus Heinola Lyseonmäen koulu 2. vaihe pk Lahti Kannaksen koulu pk Orimattila Pennalan koulu pk - ei esityksiä - ei esityksiä Aikuiskoulutus Vuosi Hanke Kustannusarvio Valtionosuus 2008 Lahden kansanopisto Kirjastot: Vuosi Hanke Kustannusarvio Valtionosuus 2007 Ei esityksiä (ei hakemuksia Päijät-Hämeestä) Liikuntapaikat (valtionosuus max. 20 % enintään ): Vuosi Hanke Kustannusarvio Hollola Heinsuon keskusurheilukenttä Lahti Kerinkallion harjoitusjäähalli Lahti Suurmäen kentän liikuntatila (rahat eivät riitä listassa näin pitkälle priorisoidussa listassa) Orimattila Pennalan koulun ls Lahti Launeen liikuntahalli Lahti MM-kisarakenteet 2013/2015 Lahti Kivimaan uimahallin pk

15 Aikataulusyistä toimiston nimissä on Etelä-Suomen lääninhallitukselle annettu seuraavan sisältöinen lausunto: Osaamisen ja sen edellytysten vahvistaminen erilaisin kehittämistoimin on Päijät- Hämeen uuden maakuntasuunnitelman ja sen strategian mukaista kehittämistoimintaa. Alue tarvitsee julkista resursointia osaamisen kehittämiseen, jotta tavoitteet osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisen osalta voidaan saavuttaa. Koulurakennukset ovat useissa kohteissa siinä iässä, että niiden kunto ja toimivuus nykytarpeisiin nähden ei ole enää riittävä. Tulevaisuudessa peruskorjaus- ja laajennustarve tulee jatkumaan ja ennen kaikkea kuntien välisen yhteistyön merkitys opetuksen pedagogisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa tulee kasvamaan. Keväällä 2005 valmistuneessa maakunnallisessa kouluverkon rakennemalliselvityksessä on osoitettu, että kuntien välisellä yhteistyöllä saavutettaisiin merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia etuja. Kunnat rakentavat saman aikaisesti omia ratkaisujaan kouluverkon osalta, niin opetuksen kehittämisen kuin oppilaitosinvestointienkin osalta. Yleissivistävien oppilaitosten kohdalla Päijät-Hämeen liitto esittää, että Heinolan kaupungin Tommolan koulun peruskorjaus aloitetaan vuonna 2008, jolloin kunnan ja OPM:n yhteisrahoitus hankkeen toteuttamiseksi tulisi mahdolliseksi. Hankkeen valtionosuudella on merkittävä alue- ja koulutuspoliittinen vaikutus ja Heinolan kaupunki on varannut 2007 vuodelle euron suunnittelurahoituksen. Tommolan koulun peruskorjaus: 2400 hyötym2, aloitus 6/2008, valmis 7/2009, rakennuskustannukset , hankintakustannukset , yhteensä Edelleen Päijät-Hämeen liitto esittää, että Hartolan kunnan Pohjolan koulun rahoitus mahdollistuisi vuodelle Hankkeen valtion osuudelle on merkittävä alue- ja koulutuspoliittinen vaikutus. Hartolan kunnan talouden epätasapainon ja kouluverkon uudelleen järjestelyjen vuoksi on tarpeellista, että kunta saisi tähän hankkeeseen valtionosuuden. Pohjolan koulun peruskorjaus: aloitus 2009 rakentamiskustannukset euroa. Heinolan kansalaisopisto (Jyränkölän Setlementti r.y.) on tehnyt hakemuksen aikuiskoulutusoppilaitoksen peruskorjauksesta. Tämän hetken tietojen perusteella on todennäköistä, että peruskorjaus toteutuu kahdessa osassa; Syrjälä vuonna 2006 ja Jyränkölä vuonna Päijät-Hämeen liitto esittää, että peruskorjausta :n tuetaan jälkirahoitteisesti kokonaisuudessaan tai osuudesta Jyränkölän osalta vuoden 2007 OPM:n rahoitussuunnitelmasta. Lahden kaupunki on ilmoittanut liitolle päivitetyt kustannusarviot vuodenvaihteen 2006/2007 kustannustasossa: Kannaksen koulun peruskorjaus euroa, Kerinkallion harjoitusjäähalli euroa, Suurmäen kentän liikuntatila euroa, Launeen liikuntahalli euroa ja Kivimaan uimahallin peruskorjaus euroa. Päijät-Hämeen liiton toimistolla ei ole huomauttamista Etelä-Suomen lääninhallituksen laatiman rahoitussuunnitelman hankkeiden keskinäiseen järjestykseen maakunnan sisällä. Päijät-Hämeen liitto on valmistellut Etelä-Suomen lääninhallitukselle annettavan lausunnon yhteisesti Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnon kanssa. Mikäli lausuntoon tulee muutoksia maakuntahallituksen kokouksessa, lähetämme Teille tätä lausuntoa korvaavan lausunnon. Annettu lausunto ei muuttanut läänin esitystä opetusministeriölle. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh. (03)

16 hyväksyy annetun Etelä-Suomen lääninhallitukselle toimitetun lausunnon oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen perustamishanke-esityksistä opetusministeriön rahoitussuunnitelmaan vuosille

17 ALUEELLISTAMISEN KOORDINAATIORYHMÄN ALUEIDEN HANKKEIDEN PÄIVITYS Alueellistamisen koordinaatioryhmän pyytää päivätyllä kirjeellä maakuntien liittoja päivittämään: osaamis- ja toimintokeskittymiensä eli klustereidensa ydinkohdat toimitetun liitteen pohjalta; aluekeskuksittain osaamis- ja toimintokeskittymät eli klusterit; ja klustereihin sopivat valtion toiminnot. Päivitykset on pyydetty toimittamaan mennessä. Alueellistamisen koordinaatioryhmän tehtäväksi annettiin asettamispäätöksessä alueellistamisohjelman edistäminen ja täydentäminen siten, että alueellistamistavoitteet saavutetaan. Hallituksen tavoitteen, henkilötyövuotta, tehokkaaksi edistämiseksi tarvitaan uusia suunnitelmia ja päätöksiä. Päivityksen tarkoituksena on alueellistamisen alueellisten edellytysten tarkentaminen sekä alueilla kehitteillä olevien hankkeiden päivittäminen ja yhtäaikainen tarkastelu laaditun raportin mukaisesti toteutettuja, päätettyjä ja suunniteltuja alueellistamistoimia on kohdistettu 2836 henkilötyövuotta. Paikkakunnittain seuraavasti: Hämeenlinna 386, Mikkeli 341, Turku 281, Jyväskylä 275, Seinäjoki 208, Joensuu 153, Lahti 150, Kuopio 141, Tampere 136, Kouvola 122, Pori 87, Kokkola 85, Rovaniemi 84, Oulu 73, Kajaani 51, Lappeenranta 43, Kemijärvi 43, Vaasa 46, Kankaanpää 25, Sodankylä 20, Riihimäki 17, Kuhmo 15, Tammisaari 15, Kotka 12, Loimaa 9, Savonlinna 6, Parainen 5, Eurajoki 2, Loviisa 1. Alueellistamisen kotisivut: AE2?opendocument Päijät-Hämeen liiton ja sidosryhmien yhteistyönä on annettu liitteen mukainen korjattu selvitys annetun jatkoajan puitteissa ja korjattuna Lahden ammattikorkeakoulun uuden (1.8 alkaen) organisaation mukaisena : Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh merkitsee tiedoksi alueellistamisen koordinaatioryhmälle annetun päivityksen

18 LAUSUNTO VEHA TOIMIKUNNAN EHDOTUKSESTA VESIPUITEDIREKTIIVIN TOIMEENPANOA KOSKEVAKSI ASETUKSEKSI Ympäristöministeriö on lähettänyt mahdollista lausuntoa varten asettamansa VEHA toimikunnan ehdotuksen vesipuitedirektiivin toimeenpanoa koskevaksi asetukseksi. Ehdotus on luettavissa osoitteesta: ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antama direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista velvoittaa jäsenvaltiot saattamaan voimaan direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset vuoden 2003 loppuun mennessä. Ehdotetun asetuksen pikainen voimaansaattaminen on tärkeää koska Euroopan yhteisön komissio on aloittanut Suomea koskevan valvontamenettelyn ja antanut virallisen huomautuksen. Laki vesienhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoitoalueista on annettu v ja niiden perusteella vesienhoidon suunnittelu on käynnistetty ympäristökeskuksissa. Ehdotuksella Valtioneuvoston asetukseksi vesienhoidon järjestämisestä annetaan vesienhoitosuunnitelman sisältöä koskevat säännökset. Asetuksella säädettäisiin vesienhoitoalueella laadittavista selvityksistä, pinta- ja pohjaveden tilasta, pinta- ja pohjaveden tilan seurannasta, keinotekoisista ja voimakkaasti muutetuista vesimuodostumista ja vesienhoitosuunnitelman laatimisesta. Asetuksella säädettävistä tehtävistä vastaisivat lähinnä alueelliset ympäristökeskukset. Ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttäisiin valtioneuvostossa Asian on valmistellut maakuntainsinööri Erkki Rope, puh päättää antaa ympäristöministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon: Pyydettynä lausuntona VEHA toimikunnan ehdotuksesta vesipuitedirektiivin toimeenpanoa koskevasta asetukseksi, jota koskeva kirje on päivätty Päijät-Hämeen liitto esittää seuraavaa: Asetusehdotuksessa on määritelty varsin tarkoin vesienhoitosuunnitelman sisältö. Ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien laatimiskierros tulee osoittamaan riittävätkö voimavarat asetuksen tavoitteiden toteuttamiseen. Viranomaisten, yhteistyötahojen ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet on pyritty turvaamaan siten että vesienhoitosuunnitelmien valmisteluprosessiin liittyy valmisteluasiakirjojen kuuden kuukauden nähtävillä olo. Päijät-Hämeen liiton mielestä nähtäville asetettavien asiakirjojen sisällölle ei ole asetettu riittävästi vaatimuksia ottaen huomioon että erilaisia selvityksiä tehdään paljon ja yhteistyötahojen laajaa osallistumista on korostettu pitkien nähtävilläoloaikojen muodossa. Asetuksen liitteen 5 kohdassa 9 voisi osallistumista koskevia määräyksiä täydentää asiakirjojen sisältöä ja laatua koskevilla seikoilla. Nyt määräys velvoittaa vain kuvaamaan miten kuuleminen on suoritettu ja miten saadut mielipiteet ovat vaikuttaneet.

19 ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Sisäasiainministeriö on pyytänyt suuralueittaisia toimenpideohjelmaesityksiä mennessä. Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ohjelmaluonnosta Suuralueittaiset toimenpideohjelmaesitykset tulee hyväksyä maakunnan liitossa ennen niiden toimittamista sisäasiainministeriöön. Ohjelmaluonnos on maakuntahallituksen kesäkuun kokouksen jälkeen täydentynyt Ympäristöselostuksella, joka sisältää myös ohjelman vaikutusten arvioinnin. Ohjelman kokonaisvaikutukset ympäristöön nähdään positiivisina, kun kestävän kehityksen periaatteet sisäistetään kaikessa toiminnassa. Ohjelman rahoitussuunnitelma on tarkentunut vain kehysten osalta. Suomen kansallinen alue- ja rakennepolitiikan strategia sisälsi jo Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen 122,5 miljoonaa euroa. Valtion talousarvioesitys 2007 sisältää esityksen ohjelman valtion rahoituskehykseksi. Esitys on 89,896 miljoonaa euroa. EU-rahoitusosuus voi olla korkeintaan 50% toimenpideohjelman julkisista kustannuksista. Tämä merkitsisi sitä, että Etelä-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tulisi rahoittaa ohjelmaa vähintään 32,604 miljoonalla eurolla. Valtion talousarvioesityksestä neuvotellaan vielä ja tavoitteena on, että valtion rahoitus vastaisi EU:n rahoitusta. Ohjelman toimintalinjoittaisia rahoituskehyksiä ei vielä ole päätetty Etelä-Suomen liittouman maakuntien kesken. Erityisteemoihin kohdennetaan 25 prosenttia ohjelman määrärahoista ja ne ovat haettavissa kaikkien seitsemän maakunnan alueella yhteisessä avoimessa haussa. Päijät-Häme kuuluu Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän määrittelemiin ns. haasteellisiin alueisiin, ja maakunnan käytettävissä tulee olemaan miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusta kaudella sen lisäksi, että alueen toimijat voivat hakea suuralueen yhteisiä erityisteemojen määrärahoja. Teemoiksi esitetään Lissabonin tavoitteiden mukaisia osaamiskeskuspainotteisia teemoja, joihin kohdennetaan 20 % ohjelman rahoista. Tarkemmin määritellyt aiheet valitaan vuosittain hakukierrosten yhteydessä. Lisäksi 5% rahoituksesta kohdennetaan kansainvälisiin ohjelmiin kytkeytyviin hankkeisiin. Maakunnan yhteistyöryhmä on kevään kokouksissa painottanut yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Muut yhteistyöryhmän esille nostamat painopistealueet ovat tutkimus ja kehittäminen sekä innovaatiotyö, osaaminen ja kulttuuri sekä rakenteiden uudistaminen. Yhteistyöryhmän esitys rahoituksen kohdentamisesta Päijät-Hämeessä Toimintalinja % Milj. euroa Yritystoiminta ja sen kasvu 29 16,6 Yritysten toimintaympäristöt 20 11,3 Osaamisrakenteet 16 9 Kilpailukykyiset toimintaympäristöt 31 17,6 Tekninen tuki 4 2,2 Yhteensä ,7 Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelman kehittämisstrategian painopistealueet, Kansainvälinen kilpailukyky, Vahvat verkostot ja keskukset, Erikoistunutta osaamista sekä Tehokas ja toimiva yhdyskuntarakenne, vastaavat hyvin Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman mukaisia kehittämistavoitteita ja tukevat Päijät-Hämeen toimia tulla valtakunnan johtavaksi aikuiskouluttajaksi sekä tuottavuuden ja tehokkuuden kärkimaakunnaksi. Ohjelman Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja itse ohjelma ovat olleet nähtävillä elokuun 4. päivään asti. Päijät-Hämeen liittoon on tullut 4.8. mennessä 11 lausuntoa.

20 Lausunnoissa on korostettu osaamisrakenteiden ja korkeakouluopetuksen, innovaatiotoiminnan sekä T&K toiminnan kehittämistä kokonaisuutena, ei vain yritystoimintaa palvelevalta osin sekä mahdollisuuksia hoito- ja hoivapalvelujen kehittämiseen. On myös esitetty, että suorien yritystukien rahoitus tulisi hoitaa pääosin kansallisella rahoituksella. Etelä-Suomen aluekehityksen heterogeenisyys tulisi tuoda selkeämmin esille. Ylimaakunnallisten hankkeiden päätöksentekosuunnitelmaa pidetään raskaana, koska se edellyttää maakuntien yhteisiä päätöksiä. Ennakkoarviointi ohjelmaesityksestä saadaan Sen keskeiset tulokset pyritään ottamaan huomioon ennen ohjelmaesityksen toimittamista sisäasiainministeriöön. Ohjelma on esityslistan liitteenä. Ohjelmaluonnos on edelleen nähtävissä osoitteessa Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Marja Koivula, puh päättää osaltaan hyväksyä Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelmaesityksen ja valtuuttaa Etelä-Suomen maakuntien liittouman tekemään tarvittavat täydennykset.

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2

Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2 Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2 ALLEKIRJOITUKSET 3 44. KOKOUKSEN AVAUS 4 45. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 46. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008 SISÄLLYSLUETTELO 58. KOKOUKSEN AVAUS 4 59. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 60. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 61. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 62. MAASEUTURAHASTON ALUEELLINEN RAHOITUS 4 63. ESR-OHJELMAN

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 29.5.2008 3/2008

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 29.5.2008 3/2008 SUOSITELLAAN, ETTÄ ESITYSLISTALLA OLEVAT ASIAT JULKISTETTAISIIN VASTA KOKOUKSEN JÄLKEEN Ei virallinen SISÄLLYSLUETTELO 29. KOKOUKSEN AVAUS 4 30. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 31. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 26.4.2007 1/2007

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 26.4.2007 1/2007 EI VIRALLINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO 22. KOKOUKSEN AVAUS 4 23. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 24. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 25. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 26. ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN VUOSIKERTOMUS 2013 4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 18.3.2010. Vahvistettu maakuntahallituksessa 22.3.2010. Voimaantulo 1.4.2010. I luku Maakunnan yhteistyöryhmä 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Maakunnassa on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS MYR 27.1.2014 Jorma Teittinen 14.1.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 Infotilaisuuteen ja MYR:n kokoukseen liittyvät kalvot löytyvät alla olevasta osoitteesta http://www.kainuunliitto.fi/130

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

Lusin osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 23.2.2006

Lusin osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 23.2.2006 1(12) 19533 Heinolan kaupunki Lusin osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 23.2.2006 SISÄLTÖ 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus... 2 2 Aloite... 2 3 Suunnittelualue...

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maakuntajohtaja 9 11.2.2008 EU-YKSIKÖN HALLINNOINTIKULUJEN LASKUTUSPERIAATTEET

Maakuntajohtaja 9 11.2.2008 EU-YKSIKÖN HALLINNOINTIKULUJEN LASKUTUSPERIAATTEET Maakuntajohtaja 9 11.2.2008 EU-YKSIKÖN HALLINNOINTIKULUJEN LASKUTUSPERIAATTEET Päijät-Hämeen liitto hankki liiton toimitilojensa yhteydestä yhteensä 114 m2:n suuruiset toimitilat EU-yksikön tarpeisiin.

Lisätiedot

Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö

Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö 1 Loppukauden 2007-2013 kuulumisia POPELYn maaseuturahaston rahoituskiintiöstä ei ole jäämässä

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot