PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/ KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 LAUSUNTO LUSIN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA 4 LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA 608/AKM, VUOHKALLIO 6 LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE ETELÄ-HARTOLAN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVA- LUONNOKSESTA 7 LAUSUNTO MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA (LUONNOS ) 9 LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA 12 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA 13 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN OPPILAITOSTEN, KIRJASTOJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKE-ESITYKSET OPETUSMINISTERIÖN RAHOITUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE ALUEELLISTAMISEN KOORDINAATIORYHMÄN ALUEIDEN HANKKEIDEN PÄIVITYS 17 LAUSUNTO VEHA TOIMIKUNNAN EHDOTUKSESTA VESIPUITEDIREKTIIVIN TOIMEENPANOA KOSKEVAKSI ASETUKSEKSI 18 ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN 19 LAUSUNTO LUONNOKSESTA MANNER-SUOMEN ESR-TOIMENPIDEOHJELMAKSI LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ RAKENNERAHASTOLAIKSI 23 HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN EDUSTAJA PÄIJÄT-HÄMEEN YHTEISTYÖRYHMÄSSÄ 25 VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN JA VUODEN 2007 TALOUSARVION VALMISTELU 26 TILANNEKATSAUS TOIMITILARATKAISUSTA 28 TUPAKOIMATON TYÖYHTEISÖ 29 HALLINTOJOHTAJA RIITTA NYQVISTIN SIIRTYMINEN OSA-AIKAELÄKKEELLE 30 TIEDOKSISAANTIASIAT 31 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 31 AJANKOHTAISKATSAUS 32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 32 PUHEENJOHTAJA MIKA KARI

2 KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Mika Kari x Jarkko Nissinen vpj Matti Viljanen x Leena Luhtanen Pekka Asikainen - Raimo Honkanen x Eija Bouras x Sari Hänninen Päivi Koskimaa x Maija-Liisa Mamia Risto Kuoppa x Jarmo Kaalikoski Leena Mantere x Sonja Falk Pirkko Mörttinen x Salla Ojala Irmeli Perkiö x Hannele Rämö Vuokko Rolig x Matti Tanskanen Aimo Ryynänen x Kalle Jokinen Antti Räsänen x Rauno Hännikäinen Reijo Savurinne x Lasse Meriheinä Timo Seppälä - Juha Pihanen x Maakuntavaltuuston pj Jorma Pitkälä x 1 varapuheenjohtaja Marjaleena Tuliainen x 2 varapuheenjohtaja Tero Mölsä x Muut osallistujat Esa Halme x Leo Barman - Riitta Nyqvist x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mika Kari Riitta Nyqvist Esa Halme ( 159) KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2006 Allekirjoitukset Pirkko Mörttinen Eija Bouras PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen liiton toimistossa / 2006 klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Riitta Nyqvist

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty sekä sähkö- että kirjepostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritetun nimenhuudon jälkeen ehdotus hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läsnäolevaa varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Mörttisen ja Eija Bourasin. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 LAUSUNTO LUSIN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Heinolan kaupunki pyytää liiton lausuntoa Lusin osayleiskaavaluonnoksesta mennessä. Asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kotisivuilla osoitteessa Kaava-alue on Heinolan kaupungin pohjoispuolella Lusin kylässä valtatie 5:n pohjoispuolella ja risteävän valtatien 4:n risteysalueen molemmin puolin. Etelässä alue ulottuu Vihutjärveen pohjoisessa Vähä-Rapaseen, idässä alue rajoittuu Yläpajujärveen. Kaavaalue käsittää Lusin taajaman keskustan ja sen lähialueita. Lusin osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Tavoitteena on sijoittaa logistisesti hyvälle paikalle toimintoja, joissa hyvät kulkuyhteydet ovat tärkeitä. Mahdollisuuksia asuinrakentamiseen on tarkoitus lisätä ja alueen maaseutumainen olemus pyritään säilyttämään. Ranta-alueita tarkastellaan lomarakentamisen kannalta ja niille lasketaan kantatilakohtaiset rakennusoikeudet. Työssä otetaan huomioon myös virkistyksen laajenemistarpeet ja mahdollisuudet palvelujen kehittämiseen valtatien eritasoliittymän tuntumassa. Maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa osayleiskaavan alue on maaseudun kehittämisen kohdealuetta. Maakuntakaavan valmistelun yhteydessä todettiin alueen asumisen ja elinkeinoelämän kehittämisen tarpeet parantuneiden liikenneyhteyksien vuoksi. Maakuntakaavassa valtatie 4 Lusin eritasoristeykseen asti merkitty moottoritie on toteutunut ja Jyväskylään ja Mikkeliin vievät tiet ovat valtatietasoisia. Alueella on myös kulttuuri- ja maisema-arvojen vuoksi vetovoimaa. Maakuntakaavassa on esitetty kyläaluetta AT Vihutjärven koillisosaan valtatie 4:n länsipuolelle ja pohjoisempana on toinen kyläalue. Valtatie 4:n molemmin puolin on osoitettu työpaikka-alue TP. Lisäksi alueen läpi kulkee ohjeellinen Savonratavaraus. Iso- Rapasen itäpuolelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. Nelostien suuntaisesti on osoitettu olemassa oleva pääsähkölinja. Maakuntakaavassa on osayleiskaava-alueen vierelle osoitettu ohjeellinen kehitettävä päävesihuoltolinja. Päijät-Hämeen vahvistetussa seutukaavassa kylä- ja kulttuurialueet on esitetty hieman eri tavoin. Valtatie 5:n ja valtatie 4:n risteyksen tuntumassa valtatie 5:n molemmin puolin kyläalue, jolla on tiivistä kyläasutusta AT. Merkinnän pohjoispuolella välittömässä läheisyydessä on metsätalousalue, jolla on kulttuuri ja luonnonympäristöön liittyviä arvoja MY. AT-merkinnän eteläpuolella on maa- ja metsätalousalue, jolla on kylä tai pientaajama-asutusta MA. Kaava-alueen länsiosassa oleva hieman tiiviimpi rakentaminen on osoitettu arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi alueeksi (ku). Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Heinolan kaupungin teknisen palvelukeskuksen suunnitteluosastolle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Lusin osayleiskaavaluonnoksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Lusin osayleiskaavaluonnoksessa on onnistuttu löytämään ratkaisu, joka turvaa alueen kulttuuri- ja maisema-arvot sekä maaseutumaisen olemuksen. Laadittujen kulttuuri- ja maisemaselvitysten sisältö on välittynyt kaavakartalle maisemallisesti arvokkaina peltoalueina MA, rakennussuojelukohteena ja maisemallisesti arvokkaiden alueiden osaaluemerkintöinä.

5 Nykyinen kylämäinen asutus on osoitettu AT- ja AM-merkinnöin. Uudet ja täydennettävät pientaloalueet on esitetty asemakaavoitettaviksi. Uusi pientaloalue sijoittuu olemassa olevan asutuksen väliin ja on hyvin liikenteellisesti saavutettavissa. Aikanaan laadittavilla asemakaavoilla voidaan vielä tarkentaa kulttuuri- ja maisema-arvojen kannalta herkkien alueiden maankäyttö. Uusi työpaikka-alue on hyvin saavutettavissa. Loma-asumista on osoitettu maltillisesti ja virkistys- sekä ulkoilutarpeet on otettu huomioon. Liikennejärjestelyt noudattavat sekä maakuntakaavan että seutukaavan perusajatusta. Valtatie 4 Lusista Jyväskylään on maakuntakaavassa suunniteltu jatkuvana ohituskaistatienä kehitettäväksi runkotieksi. Tämä on syytä ottaa huomioon tien länsipuolen työpaikka-alueen liikennejärjestelyissä. Kaiken kaikkiaan kaavahanke toteuttaa hyvin maakuntakaavan ajatusta eikä se vaikeuta maakunta- eikä seutukaavan toteuttamista. Asiakirjat palautetaan lausunnon liitteenä.

6 LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA 608/AKM, VUOHKALLIO Heinolan kaupunki on pyytänyt liiton lausuntoa asemakaavan muutoksesta, joka koskee Vuohkallion aluetta mennessä. Asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kotisivuilla osoitteessa: /Nahtavilla_olevat_kaavasuunnitelmat.htm > ASEMAKAAVAN MUUTOS 608/Akm. Kaavahanke sijaitsee Heinolan keskustan pohjoispuolella valtatie 4:n Heinolan kaupungin pohjoisen sisääntuloliittymän välittömässä läheisyydessä. Valtuuston hyväksymässä maakuntakaavassa alue on työpaikka-aluetta TP ja vahvistetussa seutukaavassa teollisuustoimintojen aluetta T. Kaavahankkeella on tavoitteena mahdollistaa hyviä liikenneyhteyksiä edellyttävän, paljon tilaa vievän ja vetovoimaisen liike- ja palvelukeskuksen rakentaminen kaupunkikuvallisesti merkittävälle alueelle Heinolan pohjoisessa liittymässä. Kaavahankkeen on arvioitu mahdollistavan toteutuessaan uutta työpaikkaa ja liiketilaa yhteensä kerrosneliömetriä. Heinolan kaupungin teknisen palvelukeskuksen suunnitteluosastolle on toimitettu määräaikaan mennessä seuraavan sisältöinen lausunto: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona asemakaavan muutosehdotuksesta 608/AKM, Vuohkallio, seuraavaa: Vuohkallion kaavamuutoksen alue on osa laajempaa Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksymää työpaikka-aluetta, joka on jo osittain toteutunut. Kaavamuutos mahdollistaa yhteismäärältään kohtuullisen merkittävän liiketilarakentamisen ja kaupallisen keskittymän syntymisen. Kerrosneliömäärä jakautuu kuitenkin tilaa vaativalle kaupalle, liikerakennuksille sekä liike- ja huoltoasemarakennuksille tarkoitettuihin kortteleihin. Päivittäistavarakauppaa sallitaan enintään 1500 kerrosneliömetriä. Asemakaavamuutos ei vaikeuta maakunta- eikä seutukaavan toteutumista, koska kaava-alue sijaitsee Heinolan taajama-alueeseen kytkeytyen, sijoittuu liikenteellisesti hyvin ja liiketoiminnat, Heinolan asema seutukuntakeskuksena huomioon ottaen, eivät kerrosneliömääriltään ole kohtuuttoman suuria sijoitettuna osaksi työpaikka-aluetta. Kaavahanke parantaa Heinolan kaupungin pohjoisten osien ja ohi kulkevan liikenteen palveluita. Päijät-Hämeen maakuntahallitus käsittelee lausuntoa kokouksessaan Toimitamme uuden lausunnon, mikäli hallitus tekee siihen muutoksia. Asiakirjat palautetaan lausunnon liitteenä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää hyväksyä asemakaavan muutoksesta 608/Akm, Vuohkallio ennakkoon annetun edellä esitetyn lausunnon.

7 LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE ETELÄ-HARTOLAN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVA-LUONNOKSESTA Hartolan kunta on pyytänyt lausuntoa Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaavaluonnoksesta. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Asiakirjat ovat olleet myös esillä Hartolan kunnan kotisivuilla osoitteessa: Hartolan kunnanhallitus päätti kokouksessaan laatia Hartolan kunnan eteläja itäosien alueille ranta- ja kyläyleiskaavan. Yleiskaavan laatiminen aloitettiin keväällä 2004 ja se laaditaan samanaikaisesti Sysmän kunnan eteläosien ranta- ja kyläyleiskaavan kanssa. Tällä pyritään vähentämään kaavatyön kustannuksia, saamaan yhteisten vesistöjen rannoille laadittaville yleiskaavoille samat suunnitteluperiaatteet sekä lisäämään kuntien välistä yhteistyötä. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Hartolan kunnan eteläisen ja itäisen osan rannat Jääsjärven ja Tainion virran jo yleiskaavoitettua osaa lukuun ottamatta. Kyläyleiskaava laaditaan Päijät-Hämeen seutukaavassa kyliksi luokiteltujen Pohjolan ja Koitin kylien alueelle. Lisäksi Kalhon alueelle on laadittu kyläyleiskaava. Yleiskaava laaditaan ranta-alueille oikeusvaikutteisena rantayleiskaavana ja kyläalueille oikeusvaikutuksettomana, strategisena yleiskaavana. Kaavan laatimisen tarkoituksena on määritellä pääasiassa rantavyöhykkeelle sijoittuva rakentaminen ja selkeyttää rakennushankkeiden käsittelyä. Rantayleiskaavan mukaisen rakentamisen rakennusluvat voidaan myöntää suoraan rantayleiskaavan perusteella. Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa kaikkiaan 213 km, josta on rakennusoikeuden mitoitukseen huomioitu n 110 km ns. muunnettua eli mitoitusrantaviivaa. Sijoitettua rakennusoikeutta on yhteensä 829 kpl josta uusia rakennuspaikkoja on 120 kpl ja vanhoja 709 kpl. Asian on valmistellut erityisasiantuntija Mirja Karila-Reponen, puh Aikataulusyistä on toimiston nimissä lähetetty Hartolan kunnalle sähköpostilla seuraavan sisältöinen lausunto: Kaavoitustyö on käynnistynyt maakuntakaavan laadintatyön aikana. Maakuntakaavan yhtenä tarkoituksena on ollut maaseudun kehittäminen ja elinolojen turvaaminen alueiden käytön keinoin. Maakuntakaavassa on kiinnitetty maaseudun osalta huomiota mm. toimivaan ja saavutettavaan kyläverkostoon, loma-asumisen tukemiseen ja lisäämiseen sekä kunnan mahdollisuuksien mukaan loma-asumisen ympärivuotisen käytön lisäämiseen, monipuolisiin elinkeinomahdollisuuksiin ja kulttuuriympäristön hyvänä pysymiseen sekä maa- ja metsätalouselinkeinon turvaamiseen. Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava on näiden tavoitteiden mukainen. Maakuntakaavoitustyön sekä Hartolan ja Sysmän yleiskaavatoimikuntien kokouksissa ja tapaamisissa on tarkennettu tavoitteita, ja luonnosvaiheessa asiakirjoissa onkin otettu huomioon liikennettä, liikennemelua, vesihuoltoverkostoa ja kyläalueita koskevia ja esille nousseita tavoitetäsmennyksiä. On myönteistä, että mukaan yleiskaavoitukseen on otettu kyläalueita perinteisen rantavyöhykeajattelun lisäksi. Pohjolan, Kalhon ja Keihäsniemen alueet on otettu huomioon osana maakuntakaavaehdotuksen mukaista maaseudun kehittämiskohdealuetta. Kyläalueita koskevat kaavaluonnokset noudattavat maakuntakaavan henkeä.

8 Maakuntakaavatyön aikana on valmistunut maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt -selvitys (MARY), joka on saatavissa kunnissa paikkatietoaineistona ja on lisäksi myös katseltavissa tekstien ja kuvien osalta Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla osoitteessa maakuntakaavalinkin kautta. Lisäksi maakunnallisesti arvokkaista maisemista on myös saatavissa lisätietoa samoilta kotisivuilta. Nämä selvitykset on tehty helpottamaan kaavoitustyötä ja ne tulisikin ottaa jatkossa mukaan lähdeaineistoon. Edellä mainittujen selvitysten ja kaavaluonnoksen välillä ei ollut ristiriitoja. Mikäli lausuntoon tulee muutoksia maakuntahallituksen kokouksessa, lähetämme Teille tätä lausuntoa korvaavan lausunnon. päättää hyväksyä edellä esitetyn Hartolan kunnalle ennakkoon annetun lausunnon.

9 LAUSUNTO MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA (LUONNOS ) Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt päivätyllä kirjeellä mennessä lausuntoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman luonnoksesta. mat/ohjelmatkaudelle /maaseudun_kehittamisstrategia.html Maaseudun kehittämistä rahoitetaan ohjelmakaudella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta. Ohjelman toteuttaminen perustuu laadittuun kansalliseen strategiaan. Ohjelma koostuu ohjelmakaudella Suomen manneralueella toimeenpantavista maaseudun kehittämistoimenpiteistä. Ohjelma sisältää asiakokonaisuuksia, jotka nykyisellä ohjelmakaudella ovat olleet useassa erillisessä ohjelmassa. Tällä hetkellä toteutettavat EU:n osarahoittamat ohjelmat ovat horisontaalinen maaseudun kehittämisohjelma, alueellinen maaseudun kehittämisohjelma, tavoite 1 -ohjelmat ja Leader+ -ohjelma. Uudessa ohjelmassa on useita toimenpiteitä seuraavissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisissa neljässä toimintalinjassa: - maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen; - ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen; - maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen; - Leader. Ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet on valmisteltu useissa vuonna 2005 asetetuissa työryhmissä. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat laatineet alueelliset suunnitelmat sekä 58 paikallista toimintaryhmää paikalliset suunnitelmansa ohjelmavalmistelua varten. Ohjelma-asiakirjassa ei ole käsitelty ohjelman rahoitusta, koska EU:n rahoitusosuus ja kansallinen rahoitus ovat vielä päättämättä. Ohjelma on tarkoitus toimittaa komissioon heinäkuussa valtioneuvoston käsittelyn jälkeen. Luonnoksen mukaista ohjelmaa tullaan täydentämään niin, että osa nykyisestä ympäristötuen kansallisesta lisäosasta siirtyy ohjelmaan. Aikataulusyistä on toimiston nimissä maa- ja metsätalousministeriölle annettu seuraavan sisältöinen lausunto: Yleiset kommentit: Päijät-Hämeen liitto ja alueen muut sidosryhmät osallistuivat aktiivisesti alueen suunnitelman laadintaan, jota tehtiin Hämeen TE-keskuksen koordinoimassa hankkeessa. Maaseuturahaston tuen voimakas alueellinen kohdentuminen painottuu valtakunnan syrjäisille alueille, joissa kehittämisen kustannustehokkuus ei ole kovinkaan hyvä. Päijät-Hämeessä on kaupunkien läheisellä maaseudulla parhaat kehittymisedellytykset. Maaseudulla asuvilla asukkailla on hyvä mahdollisuus työ- ja palveluasiointiin lähikaupungeissa. Maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistamiselle on alueella hyvät mahdollisuudet. Harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle tulee löytää kohtuulliset erityiskeinot riittävän väestömäärän, palvelutason ja tuotannon ylläpitämiseksi. Maatalouden merkitys bruttokansantuotteen osalta on Päijät-Hämeessä edelleen vähentynyt, mutta alueen kaupunkiseutujen ulkopuolella sen merkitys on kuitenkin edelleen merkittävä. Lisäksi alueen maaseutu tarjoaa monipuolisen kaksoisasumisen (vapaa-ajan) mahdollisuudet lähellä pääkaupunkiseutua hyvien yhteyksien varrelta. Kyläkoulujen lakkauttaminen on vaikea palvelupäätös monille Päijät-Hämeen kunnille ja kuvaa sitä murrosta, jossa kunnat ja maaseutualueet toimivat. Toimintalinjat: 1. maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen Osaamisen kehittäminen, innovatiivinen tuotantoverkosto ja uusien sukupolvien visionäärisyys voivat mahdollistaa maa- ja metsätalousalan kilpailukykyisen kehittämisen

10 alueella ja Suomessa. Päijät-Häme keskittyy ohjelmakaudella laaja-alaisesti maakuntaohjelman mukaisesti mm. ympäristöosaamisen ja yrittäjätaitojen lisäämiseen. Hämeen alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (luonnos) sisällössä painotetaan tukea merkittäviin tuotannon laajentamishankkeisiin ja niiden palveluihin. 2. ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Hämeen alueellisen maaseudun kehittämisohjelman ja maakuntaohjelman tavoitteena on kannattavan elinkeinotoiminnan (maa- ja metsätalous) jatkuminen koko Päijät-Hämeen alueella, jolloin varmistetaan monimuotoisen maiseman ja kulttuuriympäristön säilyminen ja kestävä kehityksen huomioiminen. Pohja- ja pintavesien suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomioita. 3. maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Päijät-Hämeen elinkeinojen monipuolistaminen syntyy verkostoista, joista on saatu hyviä kokemuksia metallin ja puunjalostuksen klustereissa. Matkailuelinkeino tarjoaa edelleen kasvia mahdollisuuksia vapaa-aikaan liittyvien ateria-, virkistys- ja elämyspalvelujen tuottamisessa. Merkittäviä kasvumahdollisuuksia on palvelusektorilla, mm. hyvinvointi-, remontointi-, rakentamis-, kiinteistö-, ympäristön ja metsänhoitopalvelujen alueilla eri sukupuolten yrittäjyyttä lisäten ja mahdollistaen myös nuorten työllistymistä. Uudella ohjelmakaudella luodaan voimakkaasti odotuksia bioenergian tuotannon monipuoliseen kehittämiseen. 4. Leader Päijät-Hämeen toimintaryhmät (Päijänne-Leader ja Etpähä) ovat laatineet omat ohjelmaluonnoksensa. Paikallisten ohjelmien toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota laajaan osallistumiseen oman maaseutuympäristön kehittämisessä, jotta toteutustyö ei jää pienten piirien toiminnaksi. Päijät-Hämeen liitto on valmistellut maa- ja metsätalousministeriölle annettavan lausunnon yhteisesti Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnon kanssa. Mikäli lausuntoon tulee muutoksia maakuntahallituksen kokouksessa, lähetämme Teille tätä lausuntoa korvaavan lausunnon. Asian ovat valmistelleet aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh ja erityisasiantuntija Mirja Karila-Reponen, puh päättää hyväksyä Maa- ja metsätalousministeriölle annetun, edellä esitetyn lausunnon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Puheenjohtajan julistettua keskustelun alkaneeksi, esitti Matti Viljanen, että lausuntoon tehtäisiin seuraava lisäys: Eri rahastojen toimien yhteensovitus on maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän tehtävä. Yhteensovituksen onnistumisen kannalta on olennaista, että maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee etukäteen yhteensovitusta varten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston alueensa osalta rahoituksen käyttösuunnitelman ja seuraa toteutusta. Muuten on vaarana, että maaseutukehittäminen jää omaksi irralliseksi asiakseen alueen kehittämiseksi ja sen toteuttaminen ei luo tuottavaa kokonaisuutta aluekehittämisen vähäisillä resursseilla.

11 Alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan liiton johdolla valmistellaan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Se sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi, arvion niiden rahoittamisesta ja maakunnan valtionrahoitusesityksen valtion talousarvion määrärahoista määritellyistä määrärahoista, johon kuuluvat myös EU:n ja valtion osallistuminen maaseudun kehittämiseen. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyä edellä esitetyn lisäyksen. Tiedustelun jälkeen puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen yksimielisesti hyväksyneen selostusosassa esitetyn lausunnon ja siihen edellä esitetyn lisäyksen.

12 LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA Itä-Uudenmaan liitto pyytää sähköisesti toimitettavaa lausuntoa päivätystä maakuntaohjelman luonnoksesta mennessä ). Itä-Uudenmaan maakunnan visio, tavoitteet ja kehittämisen painopisteet on hyväksytty maakuntavaltuustossa joulukuussa Näitten linjausten pohjalta on valmisteltu yhteistyössä kuntien, itäuusmaalaisten toimijoiden kuten oppilaitosten, elinkeinoelämän organisaatioiden ja järjestöjen sekä valtion viranomaisten kanssa lähivuosien tavoitteet ja keskeiset hankekokonaisuudet. Maakuntaohjelmaluonnoksen toimintalinjat ovat 1. Elinkeinot 2. Koulutus ja osaaminen 3. Hyvinvointi ja palvelutuotanto 4. Kulttuuri ja matkailu 5. Asuminen ja ympäristö 6. Liikenne ja muut yhteydet. Itä-Uudenmaan maakuntaohjelman kehittämisen painopisteitä ovat aluerakenteen, elinkeinojen ja osaamisen sekä yhteistyön kehittäminen. Yleisiä toimintaperiaatteita toimintalinjoissa ovat yhteistyö ja verkostoituminen sekä avoimuus ja kansainvälistyminen. Maakunnan sisäisen yhteistyön kehittämisessä korostuu palvelujen tehokas tuottaminen. Ulkoisen yhteistyön painopisteet liittyvät osaamisen vahvistamiseen ja ympäristönsuojeluun. Tärkeimpiä yhteistyöalueita ovat pääkaupunkiseutu, Luoteis-Venäjä, Viro ja yleensä Itämeren alue. Maakuntaohjelman osaksi ei ole laadittu ympäristöselostusta ja rahoituksen arviointi tehdään vasta syksyn aikana. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh päättää antaa Itä-Uudenmaan liitolle maakuntaohjelman luonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää, että maakunnan osin sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittämisessä on ollut mukana myös vuorovaikutusta Päijät-Hämeen kanssa, ja tätä yhteistyötä tulee edelleen jatkaa mm. sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnoissa ja SOTER-palveluissa. Myös muiden palveluiden tuottaminen yli maakuntarajojen saattaa olla kehittämiskohteita tulevalla ohjelmakaudella. Yhteisesti tulisi myös rakentaa elinkeinoelämän ja palveluiden kehittämistä, jossa mm. Lahti-Loviisa radan entistä monipuolisempi käyttö olisi tutkittava. Yhteistyö alueiden kanssa on ollut monipuolista ja tulevalla ohjelmakaudella yhteistyötä voi edelleen vahvistaa Etelä-Suomen liittouman alueella ja Itämeren keskeisillä alueilla Viron ja Pietarin alueen yhteistyössä.

13 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA Keski-Suomen liitto pyytää sähköisesti toimitettavaa lausuntoa päivätystä maakuntaohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksesta mennessä ). Keski-Suomen maakuntaohjelmassa kehittämistoimet sisältyvät kolmeen klusteriin: elinkeinot, osaaminen ja hyvinvointi. Toimintaympäristön kehittäminen on klustereita tukeva oma kokonaisuus. Ohjelmakauden aikana toteutettaviksi suunnitellut toimenpiteet kuvataan kunkin klusterin yhteydessä. Uudella EU:n ohjelmakaudella rahoitus vähenee ja se suunnataan harvempiin ja entistä vaikuttavampiin kohteisiin. Maakuntaohjelman laadinnassa on otettu huomioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu sekä muut alueiden kehittämislaissa tarkoitetut maakuntaa koskevat ohjelmat ja suunnitelmat. Aluekehittämisen lähtökohtia ovat maakunnallisuus, kehittämisorientoituneisuus, yhdessä toimiminen sekä tuloshakuinen vuorovaikutus maakunnan eri alueiden ja muiden maakuntien välillä. Keski-Suomen maakuntaohjelma vuosille on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden asiantuntijatoimijoiden kanssa. Maakuntaohjelman luonnoksen liitteeksi on laadittu ympäristöselostus ja rahoituksen arviointi tehdään syksyn aikana. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh päättää antaa Keski-Suomen liitolle maakuntaohjelman luonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää, että maakunnat voivat tiivistää aluekehittämisen yhteistyötä monella eri sektorilla. Elinkeinosektorissa järvimatkailun yhteistyötä tulee jatkaa ja Päijänteestä tulee muodostaa luontoarvoja säilyttävä ja vetovoimainen ympärivuotinen vesistökohde. Myös alueiden vahva puuklusteri voi toimia uusien innovaatioiden ja työllisyyden turvaajana. Alueita yhdistävän liikenneverkoston kehittäminen ja parantaminen on turvattava. Yhteistyötä palvelurakenteiden uudistamisessa tulee kehittää edelleen. Yli maakuntarajojen tapahtuvat ratkaisut voivat olla kustannustehokkaita ja hyvinvointia lisääviä. Keski-Suomen osaaminen on vahvaa ja yhteistyö osaamissektorin kehittämisen kanssa voi edelleen kehittyä verkostoja vahvistavaan suuntaan. Alueet voivat yhdessä muodostaa kansainvälisesti kilpailukykyisen ympäristöteknologia-akselin Helsinki-Lahti-Jyväskylä seuraavan ohjelmakauden aikana.

14 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN OPPILAITOSTEN, KIRJASTOJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKE-ESITYKSET OPETUSMINISTERIÖN RAHOITUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE Etelä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt Päijät-Hämeen liitolta päivätyllä kirjeellä mennessä lausuntoa oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen ajoituksesta ja kiireellisyysjärjestyksestä OPM:n rahoitussuunnitelmaan vuosille Läänin valmistelussa on painottunut rahanjako hakemusten määrän suhteen eli paljon hakemuksia jättänyt maakunta (pl. pääkaupunkiseutu) on saanut myös väestöosuuttaan suuremman määrän. Päijät-Hämeen toimijoiden tulisi myös muistaa hakea rahoitusta, vaikka sitä ei kaikille hankkeille tulisikaan, jotta avustuksen määrä maakuntaan pysyisi oikealla tasolla. Läänin esitys jätti tukea vaille tällä kertaa mm. kaikki Hollolan kunnan haetut hankkeet Nostavan ja Salpakankaan. Tiedote ja materiaalit e40626b096ea0bc225719b0025e3ff?OpenDocument Lääni hyväksyi esitykseensä rahoitettavien listalle seuraavat hankkeet: Oppilaitokset: Vuosi Hanke Kustannusarvio Valtionosuus Heinola Lyseonmäen koulu 2. vaihe pk Lahti Kannaksen koulu pk Orimattila Pennalan koulu pk - ei esityksiä - ei esityksiä Aikuiskoulutus Vuosi Hanke Kustannusarvio Valtionosuus 2008 Lahden kansanopisto Kirjastot: Vuosi Hanke Kustannusarvio Valtionosuus 2007 Ei esityksiä (ei hakemuksia Päijät-Hämeestä) Liikuntapaikat (valtionosuus max. 20 % enintään ): Vuosi Hanke Kustannusarvio Hollola Heinsuon keskusurheilukenttä Lahti Kerinkallion harjoitusjäähalli Lahti Suurmäen kentän liikuntatila (rahat eivät riitä listassa näin pitkälle priorisoidussa listassa) Orimattila Pennalan koulun ls Lahti Launeen liikuntahalli Lahti MM-kisarakenteet 2013/2015 Lahti Kivimaan uimahallin pk

15 Aikataulusyistä toimiston nimissä on Etelä-Suomen lääninhallitukselle annettu seuraavan sisältöinen lausunto: Osaamisen ja sen edellytysten vahvistaminen erilaisin kehittämistoimin on Päijät- Hämeen uuden maakuntasuunnitelman ja sen strategian mukaista kehittämistoimintaa. Alue tarvitsee julkista resursointia osaamisen kehittämiseen, jotta tavoitteet osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisen osalta voidaan saavuttaa. Koulurakennukset ovat useissa kohteissa siinä iässä, että niiden kunto ja toimivuus nykytarpeisiin nähden ei ole enää riittävä. Tulevaisuudessa peruskorjaus- ja laajennustarve tulee jatkumaan ja ennen kaikkea kuntien välisen yhteistyön merkitys opetuksen pedagogisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa tulee kasvamaan. Keväällä 2005 valmistuneessa maakunnallisessa kouluverkon rakennemalliselvityksessä on osoitettu, että kuntien välisellä yhteistyöllä saavutettaisiin merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia etuja. Kunnat rakentavat saman aikaisesti omia ratkaisujaan kouluverkon osalta, niin opetuksen kehittämisen kuin oppilaitosinvestointienkin osalta. Yleissivistävien oppilaitosten kohdalla Päijät-Hämeen liitto esittää, että Heinolan kaupungin Tommolan koulun peruskorjaus aloitetaan vuonna 2008, jolloin kunnan ja OPM:n yhteisrahoitus hankkeen toteuttamiseksi tulisi mahdolliseksi. Hankkeen valtionosuudella on merkittävä alue- ja koulutuspoliittinen vaikutus ja Heinolan kaupunki on varannut 2007 vuodelle euron suunnittelurahoituksen. Tommolan koulun peruskorjaus: 2400 hyötym2, aloitus 6/2008, valmis 7/2009, rakennuskustannukset , hankintakustannukset , yhteensä Edelleen Päijät-Hämeen liitto esittää, että Hartolan kunnan Pohjolan koulun rahoitus mahdollistuisi vuodelle Hankkeen valtion osuudelle on merkittävä alue- ja koulutuspoliittinen vaikutus. Hartolan kunnan talouden epätasapainon ja kouluverkon uudelleen järjestelyjen vuoksi on tarpeellista, että kunta saisi tähän hankkeeseen valtionosuuden. Pohjolan koulun peruskorjaus: aloitus 2009 rakentamiskustannukset euroa. Heinolan kansalaisopisto (Jyränkölän Setlementti r.y.) on tehnyt hakemuksen aikuiskoulutusoppilaitoksen peruskorjauksesta. Tämän hetken tietojen perusteella on todennäköistä, että peruskorjaus toteutuu kahdessa osassa; Syrjälä vuonna 2006 ja Jyränkölä vuonna Päijät-Hämeen liitto esittää, että peruskorjausta :n tuetaan jälkirahoitteisesti kokonaisuudessaan tai osuudesta Jyränkölän osalta vuoden 2007 OPM:n rahoitussuunnitelmasta. Lahden kaupunki on ilmoittanut liitolle päivitetyt kustannusarviot vuodenvaihteen 2006/2007 kustannustasossa: Kannaksen koulun peruskorjaus euroa, Kerinkallion harjoitusjäähalli euroa, Suurmäen kentän liikuntatila euroa, Launeen liikuntahalli euroa ja Kivimaan uimahallin peruskorjaus euroa. Päijät-Hämeen liiton toimistolla ei ole huomauttamista Etelä-Suomen lääninhallituksen laatiman rahoitussuunnitelman hankkeiden keskinäiseen järjestykseen maakunnan sisällä. Päijät-Hämeen liitto on valmistellut Etelä-Suomen lääninhallitukselle annettavan lausunnon yhteisesti Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnon kanssa. Mikäli lausuntoon tulee muutoksia maakuntahallituksen kokouksessa, lähetämme Teille tätä lausuntoa korvaavan lausunnon. Annettu lausunto ei muuttanut läänin esitystä opetusministeriölle. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh. (03)

16 hyväksyy annetun Etelä-Suomen lääninhallitukselle toimitetun lausunnon oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen perustamishanke-esityksistä opetusministeriön rahoitussuunnitelmaan vuosille

17 ALUEELLISTAMISEN KOORDINAATIORYHMÄN ALUEIDEN HANKKEIDEN PÄIVITYS Alueellistamisen koordinaatioryhmän pyytää päivätyllä kirjeellä maakuntien liittoja päivittämään: osaamis- ja toimintokeskittymiensä eli klustereidensa ydinkohdat toimitetun liitteen pohjalta; aluekeskuksittain osaamis- ja toimintokeskittymät eli klusterit; ja klustereihin sopivat valtion toiminnot. Päivitykset on pyydetty toimittamaan mennessä. Alueellistamisen koordinaatioryhmän tehtäväksi annettiin asettamispäätöksessä alueellistamisohjelman edistäminen ja täydentäminen siten, että alueellistamistavoitteet saavutetaan. Hallituksen tavoitteen, henkilötyövuotta, tehokkaaksi edistämiseksi tarvitaan uusia suunnitelmia ja päätöksiä. Päivityksen tarkoituksena on alueellistamisen alueellisten edellytysten tarkentaminen sekä alueilla kehitteillä olevien hankkeiden päivittäminen ja yhtäaikainen tarkastelu laaditun raportin mukaisesti toteutettuja, päätettyjä ja suunniteltuja alueellistamistoimia on kohdistettu 2836 henkilötyövuotta. Paikkakunnittain seuraavasti: Hämeenlinna 386, Mikkeli 341, Turku 281, Jyväskylä 275, Seinäjoki 208, Joensuu 153, Lahti 150, Kuopio 141, Tampere 136, Kouvola 122, Pori 87, Kokkola 85, Rovaniemi 84, Oulu 73, Kajaani 51, Lappeenranta 43, Kemijärvi 43, Vaasa 46, Kankaanpää 25, Sodankylä 20, Riihimäki 17, Kuhmo 15, Tammisaari 15, Kotka 12, Loimaa 9, Savonlinna 6, Parainen 5, Eurajoki 2, Loviisa 1. Alueellistamisen kotisivut: AE2?opendocument Päijät-Hämeen liiton ja sidosryhmien yhteistyönä on annettu liitteen mukainen korjattu selvitys annetun jatkoajan puitteissa ja korjattuna Lahden ammattikorkeakoulun uuden (1.8 alkaen) organisaation mukaisena : Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh merkitsee tiedoksi alueellistamisen koordinaatioryhmälle annetun päivityksen

18 LAUSUNTO VEHA TOIMIKUNNAN EHDOTUKSESTA VESIPUITEDIREKTIIVIN TOIMEENPANOA KOSKEVAKSI ASETUKSEKSI Ympäristöministeriö on lähettänyt mahdollista lausuntoa varten asettamansa VEHA toimikunnan ehdotuksen vesipuitedirektiivin toimeenpanoa koskevaksi asetukseksi. Ehdotus on luettavissa osoitteesta: ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antama direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista velvoittaa jäsenvaltiot saattamaan voimaan direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset vuoden 2003 loppuun mennessä. Ehdotetun asetuksen pikainen voimaansaattaminen on tärkeää koska Euroopan yhteisön komissio on aloittanut Suomea koskevan valvontamenettelyn ja antanut virallisen huomautuksen. Laki vesienhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoitoalueista on annettu v ja niiden perusteella vesienhoidon suunnittelu on käynnistetty ympäristökeskuksissa. Ehdotuksella Valtioneuvoston asetukseksi vesienhoidon järjestämisestä annetaan vesienhoitosuunnitelman sisältöä koskevat säännökset. Asetuksella säädettäisiin vesienhoitoalueella laadittavista selvityksistä, pinta- ja pohjaveden tilasta, pinta- ja pohjaveden tilan seurannasta, keinotekoisista ja voimakkaasti muutetuista vesimuodostumista ja vesienhoitosuunnitelman laatimisesta. Asetuksella säädettävistä tehtävistä vastaisivat lähinnä alueelliset ympäristökeskukset. Ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttäisiin valtioneuvostossa Asian on valmistellut maakuntainsinööri Erkki Rope, puh päättää antaa ympäristöministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon: Pyydettynä lausuntona VEHA toimikunnan ehdotuksesta vesipuitedirektiivin toimeenpanoa koskevasta asetukseksi, jota koskeva kirje on päivätty Päijät-Hämeen liitto esittää seuraavaa: Asetusehdotuksessa on määritelty varsin tarkoin vesienhoitosuunnitelman sisältö. Ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien laatimiskierros tulee osoittamaan riittävätkö voimavarat asetuksen tavoitteiden toteuttamiseen. Viranomaisten, yhteistyötahojen ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet on pyritty turvaamaan siten että vesienhoitosuunnitelmien valmisteluprosessiin liittyy valmisteluasiakirjojen kuuden kuukauden nähtävillä olo. Päijät-Hämeen liiton mielestä nähtäville asetettavien asiakirjojen sisällölle ei ole asetettu riittävästi vaatimuksia ottaen huomioon että erilaisia selvityksiä tehdään paljon ja yhteistyötahojen laajaa osallistumista on korostettu pitkien nähtävilläoloaikojen muodossa. Asetuksen liitteen 5 kohdassa 9 voisi osallistumista koskevia määräyksiä täydentää asiakirjojen sisältöä ja laatua koskevilla seikoilla. Nyt määräys velvoittaa vain kuvaamaan miten kuuleminen on suoritettu ja miten saadut mielipiteet ovat vaikuttaneet.

19 ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Sisäasiainministeriö on pyytänyt suuralueittaisia toimenpideohjelmaesityksiä mennessä. Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ohjelmaluonnosta Suuralueittaiset toimenpideohjelmaesitykset tulee hyväksyä maakunnan liitossa ennen niiden toimittamista sisäasiainministeriöön. Ohjelmaluonnos on maakuntahallituksen kesäkuun kokouksen jälkeen täydentynyt Ympäristöselostuksella, joka sisältää myös ohjelman vaikutusten arvioinnin. Ohjelman kokonaisvaikutukset ympäristöön nähdään positiivisina, kun kestävän kehityksen periaatteet sisäistetään kaikessa toiminnassa. Ohjelman rahoitussuunnitelma on tarkentunut vain kehysten osalta. Suomen kansallinen alue- ja rakennepolitiikan strategia sisälsi jo Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen 122,5 miljoonaa euroa. Valtion talousarvioesitys 2007 sisältää esityksen ohjelman valtion rahoituskehykseksi. Esitys on 89,896 miljoonaa euroa. EU-rahoitusosuus voi olla korkeintaan 50% toimenpideohjelman julkisista kustannuksista. Tämä merkitsisi sitä, että Etelä-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tulisi rahoittaa ohjelmaa vähintään 32,604 miljoonalla eurolla. Valtion talousarvioesityksestä neuvotellaan vielä ja tavoitteena on, että valtion rahoitus vastaisi EU:n rahoitusta. Ohjelman toimintalinjoittaisia rahoituskehyksiä ei vielä ole päätetty Etelä-Suomen liittouman maakuntien kesken. Erityisteemoihin kohdennetaan 25 prosenttia ohjelman määrärahoista ja ne ovat haettavissa kaikkien seitsemän maakunnan alueella yhteisessä avoimessa haussa. Päijät-Häme kuuluu Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän määrittelemiin ns. haasteellisiin alueisiin, ja maakunnan käytettävissä tulee olemaan miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusta kaudella sen lisäksi, että alueen toimijat voivat hakea suuralueen yhteisiä erityisteemojen määrärahoja. Teemoiksi esitetään Lissabonin tavoitteiden mukaisia osaamiskeskuspainotteisia teemoja, joihin kohdennetaan 20 % ohjelman rahoista. Tarkemmin määritellyt aiheet valitaan vuosittain hakukierrosten yhteydessä. Lisäksi 5% rahoituksesta kohdennetaan kansainvälisiin ohjelmiin kytkeytyviin hankkeisiin. Maakunnan yhteistyöryhmä on kevään kokouksissa painottanut yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Muut yhteistyöryhmän esille nostamat painopistealueet ovat tutkimus ja kehittäminen sekä innovaatiotyö, osaaminen ja kulttuuri sekä rakenteiden uudistaminen. Yhteistyöryhmän esitys rahoituksen kohdentamisesta Päijät-Hämeessä Toimintalinja % Milj. euroa Yritystoiminta ja sen kasvu 29 16,6 Yritysten toimintaympäristöt 20 11,3 Osaamisrakenteet 16 9 Kilpailukykyiset toimintaympäristöt 31 17,6 Tekninen tuki 4 2,2 Yhteensä ,7 Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelman kehittämisstrategian painopistealueet, Kansainvälinen kilpailukyky, Vahvat verkostot ja keskukset, Erikoistunutta osaamista sekä Tehokas ja toimiva yhdyskuntarakenne, vastaavat hyvin Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman mukaisia kehittämistavoitteita ja tukevat Päijät-Hämeen toimia tulla valtakunnan johtavaksi aikuiskouluttajaksi sekä tuottavuuden ja tehokkuuden kärkimaakunnaksi. Ohjelman Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja itse ohjelma ovat olleet nähtävillä elokuun 4. päivään asti. Päijät-Hämeen liittoon on tullut 4.8. mennessä 11 lausuntoa.

20 Lausunnoissa on korostettu osaamisrakenteiden ja korkeakouluopetuksen, innovaatiotoiminnan sekä T&K toiminnan kehittämistä kokonaisuutena, ei vain yritystoimintaa palvelevalta osin sekä mahdollisuuksia hoito- ja hoivapalvelujen kehittämiseen. On myös esitetty, että suorien yritystukien rahoitus tulisi hoitaa pääosin kansallisella rahoituksella. Etelä-Suomen aluekehityksen heterogeenisyys tulisi tuoda selkeämmin esille. Ylimaakunnallisten hankkeiden päätöksentekosuunnitelmaa pidetään raskaana, koska se edellyttää maakuntien yhteisiä päätöksiä. Ennakkoarviointi ohjelmaesityksestä saadaan Sen keskeiset tulokset pyritään ottamaan huomioon ennen ohjelmaesityksen toimittamista sisäasiainministeriöön. Ohjelma on esityslistan liitteenä. Ohjelmaluonnos on edelleen nähtävissä osoitteessa Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Marja Koivula, puh päättää osaltaan hyväksyä Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelmaesityksen ja valtuuttaa Etelä-Suomen maakuntien liittouman tekemään tarvittavat täydennykset.

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2007

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2007 SISÄLLYSLUETTELO Ei virallinen 36. KOKOUKSEN AVAUS 4 37. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 38. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 39. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 40. EAKR- JA ESR-OHJELMIEN AVOIN HAKU

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM 2007-01010/Ha-63 Annettu Nro 2 14.3.2007 Voimassaoloaika Toistaiseksi Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Muuttaa/Kumoaa (ei aikaisempia ohjeita)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008 SISÄLLYSLUETTELO 58. KOKOUKSEN AVAUS 4 59. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 60. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 61. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 62. MAASEUTURAHASTON ALUEELLINEN RAHOITUS 4 63. ESR-OHJELMAN

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA TEM:n 8.7.2008 hallintoviranomaisen ohje nro 3 3.7.2008 OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA Manner-Suomessa toteutetaan neljää alueellista EAKR-toimenpideohjelmaa (Etelä-, Länsi-, Pohjois-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAAKUNTASUUNNITELMA 2009+2030 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAAKUNTASUUNNITELMA 2009+2030 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman määrityksiä 1 2. Maakunnan suunnittelujärjestelmä ja maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 70. (32.30, osa, 34.05 ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : Kansallisen rakennerahastostrategian yleisenä tavoitteena on vahvistaa sekä kansallista että alueellista

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6. 36 Aika torstai 28.8.2008 klo 10.05 10.50 Paikka Valtion virastotalo/islh, auditorio Torikatu 36, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 8: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Hirvensalmen kunta Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan. Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa 1:163

Hirvensalmen kunta Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan. Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa 1:163 FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Hirvensalmen kunta Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 18.3.2010. Vahvistettu maakuntahallituksessa 22.3.2010. Voimaantulo 1.4.2010. I luku Maakunnan yhteistyöryhmä 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Maakunnassa on

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

HE 35/2012 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä

HE 35/2012 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä annetun lain 27 :n muuttamisesta ja rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alueiden kehittämisestä

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot