PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/ KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 LAUSUNTO LUSIN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA 4 LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA 608/AKM, VUOHKALLIO 6 LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE ETELÄ-HARTOLAN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVA- LUONNOKSESTA 7 LAUSUNTO MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA (LUONNOS ) 9 LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA 12 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA 13 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN OPPILAITOSTEN, KIRJASTOJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKE-ESITYKSET OPETUSMINISTERIÖN RAHOITUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE ALUEELLISTAMISEN KOORDINAATIORYHMÄN ALUEIDEN HANKKEIDEN PÄIVITYS 17 LAUSUNTO VEHA TOIMIKUNNAN EHDOTUKSESTA VESIPUITEDIREKTIIVIN TOIMEENPANOA KOSKEVAKSI ASETUKSEKSI 18 ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN 19 LAUSUNTO LUONNOKSESTA MANNER-SUOMEN ESR-TOIMENPIDEOHJELMAKSI LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ RAKENNERAHASTOLAIKSI 23 HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN EDUSTAJA PÄIJÄT-HÄMEEN YHTEISTYÖRYHMÄSSÄ 25 VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN JA VUODEN 2007 TALOUSARVION VALMISTELU 26 TILANNEKATSAUS TOIMITILARATKAISUSTA 28 TUPAKOIMATON TYÖYHTEISÖ 29 HALLINTOJOHTAJA RIITTA NYQVISTIN SIIRTYMINEN OSA-AIKAELÄKKEELLE 30 TIEDOKSISAANTIASIAT 31 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 31 AJANKOHTAISKATSAUS 32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 32 PUHEENJOHTAJA MIKA KARI

2 KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Mika Kari x Jarkko Nissinen vpj Matti Viljanen x Leena Luhtanen Pekka Asikainen - Raimo Honkanen x Eija Bouras x Sari Hänninen Päivi Koskimaa x Maija-Liisa Mamia Risto Kuoppa x Jarmo Kaalikoski Leena Mantere x Sonja Falk Pirkko Mörttinen x Salla Ojala Irmeli Perkiö x Hannele Rämö Vuokko Rolig x Matti Tanskanen Aimo Ryynänen x Kalle Jokinen Antti Räsänen x Rauno Hännikäinen Reijo Savurinne x Lasse Meriheinä Timo Seppälä - Juha Pihanen x Maakuntavaltuuston pj Jorma Pitkälä x 1 varapuheenjohtaja Marjaleena Tuliainen x 2 varapuheenjohtaja Tero Mölsä x Muut osallistujat Esa Halme x Leo Barman - Riitta Nyqvist x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mika Kari Riitta Nyqvist Esa Halme ( 159) KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2006 Allekirjoitukset Pirkko Mörttinen Eija Bouras PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen liiton toimistossa / 2006 klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Riitta Nyqvist

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty sekä sähkö- että kirjepostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritetun nimenhuudon jälkeen ehdotus hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läsnäolevaa varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Mörttisen ja Eija Bourasin. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 LAUSUNTO LUSIN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Heinolan kaupunki pyytää liiton lausuntoa Lusin osayleiskaavaluonnoksesta mennessä. Asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kotisivuilla osoitteessa Kaava-alue on Heinolan kaupungin pohjoispuolella Lusin kylässä valtatie 5:n pohjoispuolella ja risteävän valtatien 4:n risteysalueen molemmin puolin. Etelässä alue ulottuu Vihutjärveen pohjoisessa Vähä-Rapaseen, idässä alue rajoittuu Yläpajujärveen. Kaavaalue käsittää Lusin taajaman keskustan ja sen lähialueita. Lusin osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Tavoitteena on sijoittaa logistisesti hyvälle paikalle toimintoja, joissa hyvät kulkuyhteydet ovat tärkeitä. Mahdollisuuksia asuinrakentamiseen on tarkoitus lisätä ja alueen maaseutumainen olemus pyritään säilyttämään. Ranta-alueita tarkastellaan lomarakentamisen kannalta ja niille lasketaan kantatilakohtaiset rakennusoikeudet. Työssä otetaan huomioon myös virkistyksen laajenemistarpeet ja mahdollisuudet palvelujen kehittämiseen valtatien eritasoliittymän tuntumassa. Maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa osayleiskaavan alue on maaseudun kehittämisen kohdealuetta. Maakuntakaavan valmistelun yhteydessä todettiin alueen asumisen ja elinkeinoelämän kehittämisen tarpeet parantuneiden liikenneyhteyksien vuoksi. Maakuntakaavassa valtatie 4 Lusin eritasoristeykseen asti merkitty moottoritie on toteutunut ja Jyväskylään ja Mikkeliin vievät tiet ovat valtatietasoisia. Alueella on myös kulttuuri- ja maisema-arvojen vuoksi vetovoimaa. Maakuntakaavassa on esitetty kyläaluetta AT Vihutjärven koillisosaan valtatie 4:n länsipuolelle ja pohjoisempana on toinen kyläalue. Valtatie 4:n molemmin puolin on osoitettu työpaikka-alue TP. Lisäksi alueen läpi kulkee ohjeellinen Savonratavaraus. Iso- Rapasen itäpuolelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. Nelostien suuntaisesti on osoitettu olemassa oleva pääsähkölinja. Maakuntakaavassa on osayleiskaava-alueen vierelle osoitettu ohjeellinen kehitettävä päävesihuoltolinja. Päijät-Hämeen vahvistetussa seutukaavassa kylä- ja kulttuurialueet on esitetty hieman eri tavoin. Valtatie 5:n ja valtatie 4:n risteyksen tuntumassa valtatie 5:n molemmin puolin kyläalue, jolla on tiivistä kyläasutusta AT. Merkinnän pohjoispuolella välittömässä läheisyydessä on metsätalousalue, jolla on kulttuuri ja luonnonympäristöön liittyviä arvoja MY. AT-merkinnän eteläpuolella on maa- ja metsätalousalue, jolla on kylä tai pientaajama-asutusta MA. Kaava-alueen länsiosassa oleva hieman tiiviimpi rakentaminen on osoitettu arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi alueeksi (ku). Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää antaa Heinolan kaupungin teknisen palvelukeskuksen suunnitteluosastolle seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona Lusin osayleiskaavaluonnoksesta, joka on päivätty , seuraavaa: Lusin osayleiskaavaluonnoksessa on onnistuttu löytämään ratkaisu, joka turvaa alueen kulttuuri- ja maisema-arvot sekä maaseutumaisen olemuksen. Laadittujen kulttuuri- ja maisemaselvitysten sisältö on välittynyt kaavakartalle maisemallisesti arvokkaina peltoalueina MA, rakennussuojelukohteena ja maisemallisesti arvokkaiden alueiden osaaluemerkintöinä.

5 Nykyinen kylämäinen asutus on osoitettu AT- ja AM-merkinnöin. Uudet ja täydennettävät pientaloalueet on esitetty asemakaavoitettaviksi. Uusi pientaloalue sijoittuu olemassa olevan asutuksen väliin ja on hyvin liikenteellisesti saavutettavissa. Aikanaan laadittavilla asemakaavoilla voidaan vielä tarkentaa kulttuuri- ja maisema-arvojen kannalta herkkien alueiden maankäyttö. Uusi työpaikka-alue on hyvin saavutettavissa. Loma-asumista on osoitettu maltillisesti ja virkistys- sekä ulkoilutarpeet on otettu huomioon. Liikennejärjestelyt noudattavat sekä maakuntakaavan että seutukaavan perusajatusta. Valtatie 4 Lusista Jyväskylään on maakuntakaavassa suunniteltu jatkuvana ohituskaistatienä kehitettäväksi runkotieksi. Tämä on syytä ottaa huomioon tien länsipuolen työpaikka-alueen liikennejärjestelyissä. Kaiken kaikkiaan kaavahanke toteuttaa hyvin maakuntakaavan ajatusta eikä se vaikeuta maakunta- eikä seutukaavan toteuttamista. Asiakirjat palautetaan lausunnon liitteenä.

6 LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA 608/AKM, VUOHKALLIO Heinolan kaupunki on pyytänyt liiton lausuntoa asemakaavan muutoksesta, joka koskee Vuohkallion aluetta mennessä. Asiakirjat ovat nähtävillä Heinolan kotisivuilla osoitteessa: /Nahtavilla_olevat_kaavasuunnitelmat.htm > ASEMAKAAVAN MUUTOS 608/Akm. Kaavahanke sijaitsee Heinolan keskustan pohjoispuolella valtatie 4:n Heinolan kaupungin pohjoisen sisääntuloliittymän välittömässä läheisyydessä. Valtuuston hyväksymässä maakuntakaavassa alue on työpaikka-aluetta TP ja vahvistetussa seutukaavassa teollisuustoimintojen aluetta T. Kaavahankkeella on tavoitteena mahdollistaa hyviä liikenneyhteyksiä edellyttävän, paljon tilaa vievän ja vetovoimaisen liike- ja palvelukeskuksen rakentaminen kaupunkikuvallisesti merkittävälle alueelle Heinolan pohjoisessa liittymässä. Kaavahankkeen on arvioitu mahdollistavan toteutuessaan uutta työpaikkaa ja liiketilaa yhteensä kerrosneliömetriä. Heinolan kaupungin teknisen palvelukeskuksen suunnitteluosastolle on toimitettu määräaikaan mennessä seuraavan sisältöinen lausunto: Päijät-Hämeen liitto esittää pyydettynä lausuntona asemakaavan muutosehdotuksesta 608/AKM, Vuohkallio, seuraavaa: Vuohkallion kaavamuutoksen alue on osa laajempaa Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksymää työpaikka-aluetta, joka on jo osittain toteutunut. Kaavamuutos mahdollistaa yhteismäärältään kohtuullisen merkittävän liiketilarakentamisen ja kaupallisen keskittymän syntymisen. Kerrosneliömäärä jakautuu kuitenkin tilaa vaativalle kaupalle, liikerakennuksille sekä liike- ja huoltoasemarakennuksille tarkoitettuihin kortteleihin. Päivittäistavarakauppaa sallitaan enintään 1500 kerrosneliömetriä. Asemakaavamuutos ei vaikeuta maakunta- eikä seutukaavan toteutumista, koska kaava-alue sijaitsee Heinolan taajama-alueeseen kytkeytyen, sijoittuu liikenteellisesti hyvin ja liiketoiminnat, Heinolan asema seutukuntakeskuksena huomioon ottaen, eivät kerrosneliömääriltään ole kohtuuttoman suuria sijoitettuna osaksi työpaikka-aluetta. Kaavahanke parantaa Heinolan kaupungin pohjoisten osien ja ohi kulkevan liikenteen palveluita. Päijät-Hämeen maakuntahallitus käsittelee lausuntoa kokouksessaan Toimitamme uuden lausunnon, mikäli hallitus tekee siihen muutoksia. Asiakirjat palautetaan lausunnon liitteenä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Riitta Laitinen, puh päättää hyväksyä asemakaavan muutoksesta 608/Akm, Vuohkallio ennakkoon annetun edellä esitetyn lausunnon.

7 LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE ETELÄ-HARTOLAN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVA-LUONNOKSESTA Hartolan kunta on pyytänyt lausuntoa Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaavaluonnoksesta. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa saakka. Asiakirjat ovat olleet myös esillä Hartolan kunnan kotisivuilla osoitteessa: Hartolan kunnanhallitus päätti kokouksessaan laatia Hartolan kunnan eteläja itäosien alueille ranta- ja kyläyleiskaavan. Yleiskaavan laatiminen aloitettiin keväällä 2004 ja se laaditaan samanaikaisesti Sysmän kunnan eteläosien ranta- ja kyläyleiskaavan kanssa. Tällä pyritään vähentämään kaavatyön kustannuksia, saamaan yhteisten vesistöjen rannoille laadittaville yleiskaavoille samat suunnitteluperiaatteet sekä lisäämään kuntien välistä yhteistyötä. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Hartolan kunnan eteläisen ja itäisen osan rannat Jääsjärven ja Tainion virran jo yleiskaavoitettua osaa lukuun ottamatta. Kyläyleiskaava laaditaan Päijät-Hämeen seutukaavassa kyliksi luokiteltujen Pohjolan ja Koitin kylien alueelle. Lisäksi Kalhon alueelle on laadittu kyläyleiskaava. Yleiskaava laaditaan ranta-alueille oikeusvaikutteisena rantayleiskaavana ja kyläalueille oikeusvaikutuksettomana, strategisena yleiskaavana. Kaavan laatimisen tarkoituksena on määritellä pääasiassa rantavyöhykkeelle sijoittuva rakentaminen ja selkeyttää rakennushankkeiden käsittelyä. Rantayleiskaavan mukaisen rakentamisen rakennusluvat voidaan myöntää suoraan rantayleiskaavan perusteella. Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa kaikkiaan 213 km, josta on rakennusoikeuden mitoitukseen huomioitu n 110 km ns. muunnettua eli mitoitusrantaviivaa. Sijoitettua rakennusoikeutta on yhteensä 829 kpl josta uusia rakennuspaikkoja on 120 kpl ja vanhoja 709 kpl. Asian on valmistellut erityisasiantuntija Mirja Karila-Reponen, puh Aikataulusyistä on toimiston nimissä lähetetty Hartolan kunnalle sähköpostilla seuraavan sisältöinen lausunto: Kaavoitustyö on käynnistynyt maakuntakaavan laadintatyön aikana. Maakuntakaavan yhtenä tarkoituksena on ollut maaseudun kehittäminen ja elinolojen turvaaminen alueiden käytön keinoin. Maakuntakaavassa on kiinnitetty maaseudun osalta huomiota mm. toimivaan ja saavutettavaan kyläverkostoon, loma-asumisen tukemiseen ja lisäämiseen sekä kunnan mahdollisuuksien mukaan loma-asumisen ympärivuotisen käytön lisäämiseen, monipuolisiin elinkeinomahdollisuuksiin ja kulttuuriympäristön hyvänä pysymiseen sekä maa- ja metsätalouselinkeinon turvaamiseen. Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava on näiden tavoitteiden mukainen. Maakuntakaavoitustyön sekä Hartolan ja Sysmän yleiskaavatoimikuntien kokouksissa ja tapaamisissa on tarkennettu tavoitteita, ja luonnosvaiheessa asiakirjoissa onkin otettu huomioon liikennettä, liikennemelua, vesihuoltoverkostoa ja kyläalueita koskevia ja esille nousseita tavoitetäsmennyksiä. On myönteistä, että mukaan yleiskaavoitukseen on otettu kyläalueita perinteisen rantavyöhykeajattelun lisäksi. Pohjolan, Kalhon ja Keihäsniemen alueet on otettu huomioon osana maakuntakaavaehdotuksen mukaista maaseudun kehittämiskohdealuetta. Kyläalueita koskevat kaavaluonnokset noudattavat maakuntakaavan henkeä.

8 Maakuntakaavatyön aikana on valmistunut maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt -selvitys (MARY), joka on saatavissa kunnissa paikkatietoaineistona ja on lisäksi myös katseltavissa tekstien ja kuvien osalta Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla osoitteessa maakuntakaavalinkin kautta. Lisäksi maakunnallisesti arvokkaista maisemista on myös saatavissa lisätietoa samoilta kotisivuilta. Nämä selvitykset on tehty helpottamaan kaavoitustyötä ja ne tulisikin ottaa jatkossa mukaan lähdeaineistoon. Edellä mainittujen selvitysten ja kaavaluonnoksen välillä ei ollut ristiriitoja. Mikäli lausuntoon tulee muutoksia maakuntahallituksen kokouksessa, lähetämme Teille tätä lausuntoa korvaavan lausunnon. päättää hyväksyä edellä esitetyn Hartolan kunnalle ennakkoon annetun lausunnon.

9 LAUSUNTO MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMASTA (LUONNOS ) Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt päivätyllä kirjeellä mennessä lausuntoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman luonnoksesta. mat/ohjelmatkaudelle /maaseudun_kehittamisstrategia.html Maaseudun kehittämistä rahoitetaan ohjelmakaudella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta. Ohjelman toteuttaminen perustuu laadittuun kansalliseen strategiaan. Ohjelma koostuu ohjelmakaudella Suomen manneralueella toimeenpantavista maaseudun kehittämistoimenpiteistä. Ohjelma sisältää asiakokonaisuuksia, jotka nykyisellä ohjelmakaudella ovat olleet useassa erillisessä ohjelmassa. Tällä hetkellä toteutettavat EU:n osarahoittamat ohjelmat ovat horisontaalinen maaseudun kehittämisohjelma, alueellinen maaseudun kehittämisohjelma, tavoite 1 -ohjelmat ja Leader+ -ohjelma. Uudessa ohjelmassa on useita toimenpiteitä seuraavissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisissa neljässä toimintalinjassa: - maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen; - ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen; - maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen; - Leader. Ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet on valmisteltu useissa vuonna 2005 asetetuissa työryhmissä. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat laatineet alueelliset suunnitelmat sekä 58 paikallista toimintaryhmää paikalliset suunnitelmansa ohjelmavalmistelua varten. Ohjelma-asiakirjassa ei ole käsitelty ohjelman rahoitusta, koska EU:n rahoitusosuus ja kansallinen rahoitus ovat vielä päättämättä. Ohjelma on tarkoitus toimittaa komissioon heinäkuussa valtioneuvoston käsittelyn jälkeen. Luonnoksen mukaista ohjelmaa tullaan täydentämään niin, että osa nykyisestä ympäristötuen kansallisesta lisäosasta siirtyy ohjelmaan. Aikataulusyistä on toimiston nimissä maa- ja metsätalousministeriölle annettu seuraavan sisältöinen lausunto: Yleiset kommentit: Päijät-Hämeen liitto ja alueen muut sidosryhmät osallistuivat aktiivisesti alueen suunnitelman laadintaan, jota tehtiin Hämeen TE-keskuksen koordinoimassa hankkeessa. Maaseuturahaston tuen voimakas alueellinen kohdentuminen painottuu valtakunnan syrjäisille alueille, joissa kehittämisen kustannustehokkuus ei ole kovinkaan hyvä. Päijät-Hämeessä on kaupunkien läheisellä maaseudulla parhaat kehittymisedellytykset. Maaseudulla asuvilla asukkailla on hyvä mahdollisuus työ- ja palveluasiointiin lähikaupungeissa. Maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistamiselle on alueella hyvät mahdollisuudet. Harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle tulee löytää kohtuulliset erityiskeinot riittävän väestömäärän, palvelutason ja tuotannon ylläpitämiseksi. Maatalouden merkitys bruttokansantuotteen osalta on Päijät-Hämeessä edelleen vähentynyt, mutta alueen kaupunkiseutujen ulkopuolella sen merkitys on kuitenkin edelleen merkittävä. Lisäksi alueen maaseutu tarjoaa monipuolisen kaksoisasumisen (vapaa-ajan) mahdollisuudet lähellä pääkaupunkiseutua hyvien yhteyksien varrelta. Kyläkoulujen lakkauttaminen on vaikea palvelupäätös monille Päijät-Hämeen kunnille ja kuvaa sitä murrosta, jossa kunnat ja maaseutualueet toimivat. Toimintalinjat: 1. maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen Osaamisen kehittäminen, innovatiivinen tuotantoverkosto ja uusien sukupolvien visionäärisyys voivat mahdollistaa maa- ja metsätalousalan kilpailukykyisen kehittämisen

10 alueella ja Suomessa. Päijät-Häme keskittyy ohjelmakaudella laaja-alaisesti maakuntaohjelman mukaisesti mm. ympäristöosaamisen ja yrittäjätaitojen lisäämiseen. Hämeen alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (luonnos) sisällössä painotetaan tukea merkittäviin tuotannon laajentamishankkeisiin ja niiden palveluihin. 2. ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Hämeen alueellisen maaseudun kehittämisohjelman ja maakuntaohjelman tavoitteena on kannattavan elinkeinotoiminnan (maa- ja metsätalous) jatkuminen koko Päijät-Hämeen alueella, jolloin varmistetaan monimuotoisen maiseman ja kulttuuriympäristön säilyminen ja kestävä kehityksen huomioiminen. Pohja- ja pintavesien suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomioita. 3. maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Päijät-Hämeen elinkeinojen monipuolistaminen syntyy verkostoista, joista on saatu hyviä kokemuksia metallin ja puunjalostuksen klustereissa. Matkailuelinkeino tarjoaa edelleen kasvia mahdollisuuksia vapaa-aikaan liittyvien ateria-, virkistys- ja elämyspalvelujen tuottamisessa. Merkittäviä kasvumahdollisuuksia on palvelusektorilla, mm. hyvinvointi-, remontointi-, rakentamis-, kiinteistö-, ympäristön ja metsänhoitopalvelujen alueilla eri sukupuolten yrittäjyyttä lisäten ja mahdollistaen myös nuorten työllistymistä. Uudella ohjelmakaudella luodaan voimakkaasti odotuksia bioenergian tuotannon monipuoliseen kehittämiseen. 4. Leader Päijät-Hämeen toimintaryhmät (Päijänne-Leader ja Etpähä) ovat laatineet omat ohjelmaluonnoksensa. Paikallisten ohjelmien toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota laajaan osallistumiseen oman maaseutuympäristön kehittämisessä, jotta toteutustyö ei jää pienten piirien toiminnaksi. Päijät-Hämeen liitto on valmistellut maa- ja metsätalousministeriölle annettavan lausunnon yhteisesti Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnon kanssa. Mikäli lausuntoon tulee muutoksia maakuntahallituksen kokouksessa, lähetämme Teille tätä lausuntoa korvaavan lausunnon. Asian ovat valmistelleet aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh ja erityisasiantuntija Mirja Karila-Reponen, puh päättää hyväksyä Maa- ja metsätalousministeriölle annetun, edellä esitetyn lausunnon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Puheenjohtajan julistettua keskustelun alkaneeksi, esitti Matti Viljanen, että lausuntoon tehtäisiin seuraava lisäys: Eri rahastojen toimien yhteensovitus on maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän tehtävä. Yhteensovituksen onnistumisen kannalta on olennaista, että maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee etukäteen yhteensovitusta varten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston alueensa osalta rahoituksen käyttösuunnitelman ja seuraa toteutusta. Muuten on vaarana, että maaseutukehittäminen jää omaksi irralliseksi asiakseen alueen kehittämiseksi ja sen toteuttaminen ei luo tuottavaa kokonaisuutta aluekehittämisen vähäisillä resursseilla.

11 Alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan liiton johdolla valmistellaan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Se sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi, arvion niiden rahoittamisesta ja maakunnan valtionrahoitusesityksen valtion talousarvion määrärahoista määritellyistä määrärahoista, johon kuuluvat myös EU:n ja valtion osallistuminen maaseudun kehittämiseen. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyä edellä esitetyn lisäyksen. Tiedustelun jälkeen puheenjohtaja totesi maakuntahallituksen yksimielisesti hyväksyneen selostusosassa esitetyn lausunnon ja siihen edellä esitetyn lisäyksen.

12 LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA Itä-Uudenmaan liitto pyytää sähköisesti toimitettavaa lausuntoa päivätystä maakuntaohjelman luonnoksesta mennessä ). Itä-Uudenmaan maakunnan visio, tavoitteet ja kehittämisen painopisteet on hyväksytty maakuntavaltuustossa joulukuussa Näitten linjausten pohjalta on valmisteltu yhteistyössä kuntien, itäuusmaalaisten toimijoiden kuten oppilaitosten, elinkeinoelämän organisaatioiden ja järjestöjen sekä valtion viranomaisten kanssa lähivuosien tavoitteet ja keskeiset hankekokonaisuudet. Maakuntaohjelmaluonnoksen toimintalinjat ovat 1. Elinkeinot 2. Koulutus ja osaaminen 3. Hyvinvointi ja palvelutuotanto 4. Kulttuuri ja matkailu 5. Asuminen ja ympäristö 6. Liikenne ja muut yhteydet. Itä-Uudenmaan maakuntaohjelman kehittämisen painopisteitä ovat aluerakenteen, elinkeinojen ja osaamisen sekä yhteistyön kehittäminen. Yleisiä toimintaperiaatteita toimintalinjoissa ovat yhteistyö ja verkostoituminen sekä avoimuus ja kansainvälistyminen. Maakunnan sisäisen yhteistyön kehittämisessä korostuu palvelujen tehokas tuottaminen. Ulkoisen yhteistyön painopisteet liittyvät osaamisen vahvistamiseen ja ympäristönsuojeluun. Tärkeimpiä yhteistyöalueita ovat pääkaupunkiseutu, Luoteis-Venäjä, Viro ja yleensä Itämeren alue. Maakuntaohjelman osaksi ei ole laadittu ympäristöselostusta ja rahoituksen arviointi tehdään vasta syksyn aikana. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh päättää antaa Itä-Uudenmaan liitolle maakuntaohjelman luonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää, että maakunnan osin sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittämisessä on ollut mukana myös vuorovaikutusta Päijät-Hämeen kanssa, ja tätä yhteistyötä tulee edelleen jatkaa mm. sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnoissa ja SOTER-palveluissa. Myös muiden palveluiden tuottaminen yli maakuntarajojen saattaa olla kehittämiskohteita tulevalla ohjelmakaudella. Yhteisesti tulisi myös rakentaa elinkeinoelämän ja palveluiden kehittämistä, jossa mm. Lahti-Loviisa radan entistä monipuolisempi käyttö olisi tutkittava. Yhteistyö alueiden kanssa on ollut monipuolista ja tulevalla ohjelmakaudella yhteistyötä voi edelleen vahvistaa Etelä-Suomen liittouman alueella ja Itämeren keskeisillä alueilla Viron ja Pietarin alueen yhteistyössä.

13 LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA Keski-Suomen liitto pyytää sähköisesti toimitettavaa lausuntoa päivätystä maakuntaohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksesta mennessä ). Keski-Suomen maakuntaohjelmassa kehittämistoimet sisältyvät kolmeen klusteriin: elinkeinot, osaaminen ja hyvinvointi. Toimintaympäristön kehittäminen on klustereita tukeva oma kokonaisuus. Ohjelmakauden aikana toteutettaviksi suunnitellut toimenpiteet kuvataan kunkin klusterin yhteydessä. Uudella EU:n ohjelmakaudella rahoitus vähenee ja se suunnataan harvempiin ja entistä vaikuttavampiin kohteisiin. Maakuntaohjelman laadinnassa on otettu huomioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu sekä muut alueiden kehittämislaissa tarkoitetut maakuntaa koskevat ohjelmat ja suunnitelmat. Aluekehittämisen lähtökohtia ovat maakunnallisuus, kehittämisorientoituneisuus, yhdessä toimiminen sekä tuloshakuinen vuorovaikutus maakunnan eri alueiden ja muiden maakuntien välillä. Keski-Suomen maakuntaohjelma vuosille on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden asiantuntijatoimijoiden kanssa. Maakuntaohjelman luonnoksen liitteeksi on laadittu ympäristöselostus ja rahoituksen arviointi tehdään syksyn aikana. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh päättää antaa Keski-Suomen liitolle maakuntaohjelman luonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon: Päijät-Hämeen liitto esittää, että maakunnat voivat tiivistää aluekehittämisen yhteistyötä monella eri sektorilla. Elinkeinosektorissa järvimatkailun yhteistyötä tulee jatkaa ja Päijänteestä tulee muodostaa luontoarvoja säilyttävä ja vetovoimainen ympärivuotinen vesistökohde. Myös alueiden vahva puuklusteri voi toimia uusien innovaatioiden ja työllisyyden turvaajana. Alueita yhdistävän liikenneverkoston kehittäminen ja parantaminen on turvattava. Yhteistyötä palvelurakenteiden uudistamisessa tulee kehittää edelleen. Yli maakuntarajojen tapahtuvat ratkaisut voivat olla kustannustehokkaita ja hyvinvointia lisääviä. Keski-Suomen osaaminen on vahvaa ja yhteistyö osaamissektorin kehittämisen kanssa voi edelleen kehittyä verkostoja vahvistavaan suuntaan. Alueet voivat yhdessä muodostaa kansainvälisesti kilpailukykyisen ympäristöteknologia-akselin Helsinki-Lahti-Jyväskylä seuraavan ohjelmakauden aikana.

14 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN OPPILAITOSTEN, KIRJASTOJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKE-ESITYKSET OPETUSMINISTERIÖN RAHOITUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE Etelä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt Päijät-Hämeen liitolta päivätyllä kirjeellä mennessä lausuntoa oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen ajoituksesta ja kiireellisyysjärjestyksestä OPM:n rahoitussuunnitelmaan vuosille Läänin valmistelussa on painottunut rahanjako hakemusten määrän suhteen eli paljon hakemuksia jättänyt maakunta (pl. pääkaupunkiseutu) on saanut myös väestöosuuttaan suuremman määrän. Päijät-Hämeen toimijoiden tulisi myös muistaa hakea rahoitusta, vaikka sitä ei kaikille hankkeille tulisikaan, jotta avustuksen määrä maakuntaan pysyisi oikealla tasolla. Läänin esitys jätti tukea vaille tällä kertaa mm. kaikki Hollolan kunnan haetut hankkeet Nostavan ja Salpakankaan. Tiedote ja materiaalit e40626b096ea0bc225719b0025e3ff?OpenDocument Lääni hyväksyi esitykseensä rahoitettavien listalle seuraavat hankkeet: Oppilaitokset: Vuosi Hanke Kustannusarvio Valtionosuus Heinola Lyseonmäen koulu 2. vaihe pk Lahti Kannaksen koulu pk Orimattila Pennalan koulu pk - ei esityksiä - ei esityksiä Aikuiskoulutus Vuosi Hanke Kustannusarvio Valtionosuus 2008 Lahden kansanopisto Kirjastot: Vuosi Hanke Kustannusarvio Valtionosuus 2007 Ei esityksiä (ei hakemuksia Päijät-Hämeestä) Liikuntapaikat (valtionosuus max. 20 % enintään ): Vuosi Hanke Kustannusarvio Hollola Heinsuon keskusurheilukenttä Lahti Kerinkallion harjoitusjäähalli Lahti Suurmäen kentän liikuntatila (rahat eivät riitä listassa näin pitkälle priorisoidussa listassa) Orimattila Pennalan koulun ls Lahti Launeen liikuntahalli Lahti MM-kisarakenteet 2013/2015 Lahti Kivimaan uimahallin pk

15 Aikataulusyistä toimiston nimissä on Etelä-Suomen lääninhallitukselle annettu seuraavan sisältöinen lausunto: Osaamisen ja sen edellytysten vahvistaminen erilaisin kehittämistoimin on Päijät- Hämeen uuden maakuntasuunnitelman ja sen strategian mukaista kehittämistoimintaa. Alue tarvitsee julkista resursointia osaamisen kehittämiseen, jotta tavoitteet osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisen osalta voidaan saavuttaa. Koulurakennukset ovat useissa kohteissa siinä iässä, että niiden kunto ja toimivuus nykytarpeisiin nähden ei ole enää riittävä. Tulevaisuudessa peruskorjaus- ja laajennustarve tulee jatkumaan ja ennen kaikkea kuntien välisen yhteistyön merkitys opetuksen pedagogisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa tulee kasvamaan. Keväällä 2005 valmistuneessa maakunnallisessa kouluverkon rakennemalliselvityksessä on osoitettu, että kuntien välisellä yhteistyöllä saavutettaisiin merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia etuja. Kunnat rakentavat saman aikaisesti omia ratkaisujaan kouluverkon osalta, niin opetuksen kehittämisen kuin oppilaitosinvestointienkin osalta. Yleissivistävien oppilaitosten kohdalla Päijät-Hämeen liitto esittää, että Heinolan kaupungin Tommolan koulun peruskorjaus aloitetaan vuonna 2008, jolloin kunnan ja OPM:n yhteisrahoitus hankkeen toteuttamiseksi tulisi mahdolliseksi. Hankkeen valtionosuudella on merkittävä alue- ja koulutuspoliittinen vaikutus ja Heinolan kaupunki on varannut 2007 vuodelle euron suunnittelurahoituksen. Tommolan koulun peruskorjaus: 2400 hyötym2, aloitus 6/2008, valmis 7/2009, rakennuskustannukset , hankintakustannukset , yhteensä Edelleen Päijät-Hämeen liitto esittää, että Hartolan kunnan Pohjolan koulun rahoitus mahdollistuisi vuodelle Hankkeen valtion osuudelle on merkittävä alue- ja koulutuspoliittinen vaikutus. Hartolan kunnan talouden epätasapainon ja kouluverkon uudelleen järjestelyjen vuoksi on tarpeellista, että kunta saisi tähän hankkeeseen valtionosuuden. Pohjolan koulun peruskorjaus: aloitus 2009 rakentamiskustannukset euroa. Heinolan kansalaisopisto (Jyränkölän Setlementti r.y.) on tehnyt hakemuksen aikuiskoulutusoppilaitoksen peruskorjauksesta. Tämän hetken tietojen perusteella on todennäköistä, että peruskorjaus toteutuu kahdessa osassa; Syrjälä vuonna 2006 ja Jyränkölä vuonna Päijät-Hämeen liitto esittää, että peruskorjausta :n tuetaan jälkirahoitteisesti kokonaisuudessaan tai osuudesta Jyränkölän osalta vuoden 2007 OPM:n rahoitussuunnitelmasta. Lahden kaupunki on ilmoittanut liitolle päivitetyt kustannusarviot vuodenvaihteen 2006/2007 kustannustasossa: Kannaksen koulun peruskorjaus euroa, Kerinkallion harjoitusjäähalli euroa, Suurmäen kentän liikuntatila euroa, Launeen liikuntahalli euroa ja Kivimaan uimahallin peruskorjaus euroa. Päijät-Hämeen liiton toimistolla ei ole huomauttamista Etelä-Suomen lääninhallituksen laatiman rahoitussuunnitelman hankkeiden keskinäiseen järjestykseen maakunnan sisällä. Päijät-Hämeen liitto on valmistellut Etelä-Suomen lääninhallitukselle annettavan lausunnon yhteisesti Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnon kanssa. Mikäli lausuntoon tulee muutoksia maakuntahallituksen kokouksessa, lähetämme Teille tätä lausuntoa korvaavan lausunnon. Annettu lausunto ei muuttanut läänin esitystä opetusministeriölle. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh. (03)

16 hyväksyy annetun Etelä-Suomen lääninhallitukselle toimitetun lausunnon oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen perustamishanke-esityksistä opetusministeriön rahoitussuunnitelmaan vuosille

17 ALUEELLISTAMISEN KOORDINAATIORYHMÄN ALUEIDEN HANKKEIDEN PÄIVITYS Alueellistamisen koordinaatioryhmän pyytää päivätyllä kirjeellä maakuntien liittoja päivittämään: osaamis- ja toimintokeskittymiensä eli klustereidensa ydinkohdat toimitetun liitteen pohjalta; aluekeskuksittain osaamis- ja toimintokeskittymät eli klusterit; ja klustereihin sopivat valtion toiminnot. Päivitykset on pyydetty toimittamaan mennessä. Alueellistamisen koordinaatioryhmän tehtäväksi annettiin asettamispäätöksessä alueellistamisohjelman edistäminen ja täydentäminen siten, että alueellistamistavoitteet saavutetaan. Hallituksen tavoitteen, henkilötyövuotta, tehokkaaksi edistämiseksi tarvitaan uusia suunnitelmia ja päätöksiä. Päivityksen tarkoituksena on alueellistamisen alueellisten edellytysten tarkentaminen sekä alueilla kehitteillä olevien hankkeiden päivittäminen ja yhtäaikainen tarkastelu laaditun raportin mukaisesti toteutettuja, päätettyjä ja suunniteltuja alueellistamistoimia on kohdistettu 2836 henkilötyövuotta. Paikkakunnittain seuraavasti: Hämeenlinna 386, Mikkeli 341, Turku 281, Jyväskylä 275, Seinäjoki 208, Joensuu 153, Lahti 150, Kuopio 141, Tampere 136, Kouvola 122, Pori 87, Kokkola 85, Rovaniemi 84, Oulu 73, Kajaani 51, Lappeenranta 43, Kemijärvi 43, Vaasa 46, Kankaanpää 25, Sodankylä 20, Riihimäki 17, Kuhmo 15, Tammisaari 15, Kotka 12, Loimaa 9, Savonlinna 6, Parainen 5, Eurajoki 2, Loviisa 1. Alueellistamisen kotisivut: AE2?opendocument Päijät-Hämeen liiton ja sidosryhmien yhteistyönä on annettu liitteen mukainen korjattu selvitys annetun jatkoajan puitteissa ja korjattuna Lahden ammattikorkeakoulun uuden (1.8 alkaen) organisaation mukaisena : Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh merkitsee tiedoksi alueellistamisen koordinaatioryhmälle annetun päivityksen

18 LAUSUNTO VEHA TOIMIKUNNAN EHDOTUKSESTA VESIPUITEDIREKTIIVIN TOIMEENPANOA KOSKEVAKSI ASETUKSEKSI Ympäristöministeriö on lähettänyt mahdollista lausuntoa varten asettamansa VEHA toimikunnan ehdotuksen vesipuitedirektiivin toimeenpanoa koskevaksi asetukseksi. Ehdotus on luettavissa osoitteesta: ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antama direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista velvoittaa jäsenvaltiot saattamaan voimaan direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset vuoden 2003 loppuun mennessä. Ehdotetun asetuksen pikainen voimaansaattaminen on tärkeää koska Euroopan yhteisön komissio on aloittanut Suomea koskevan valvontamenettelyn ja antanut virallisen huomautuksen. Laki vesienhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoitoalueista on annettu v ja niiden perusteella vesienhoidon suunnittelu on käynnistetty ympäristökeskuksissa. Ehdotuksella Valtioneuvoston asetukseksi vesienhoidon järjestämisestä annetaan vesienhoitosuunnitelman sisältöä koskevat säännökset. Asetuksella säädettäisiin vesienhoitoalueella laadittavista selvityksistä, pinta- ja pohjaveden tilasta, pinta- ja pohjaveden tilan seurannasta, keinotekoisista ja voimakkaasti muutetuista vesimuodostumista ja vesienhoitosuunnitelman laatimisesta. Asetuksella säädettävistä tehtävistä vastaisivat lähinnä alueelliset ympäristökeskukset. Ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttäisiin valtioneuvostossa Asian on valmistellut maakuntainsinööri Erkki Rope, puh päättää antaa ympäristöministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon: Pyydettynä lausuntona VEHA toimikunnan ehdotuksesta vesipuitedirektiivin toimeenpanoa koskevasta asetukseksi, jota koskeva kirje on päivätty Päijät-Hämeen liitto esittää seuraavaa: Asetusehdotuksessa on määritelty varsin tarkoin vesienhoitosuunnitelman sisältö. Ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien laatimiskierros tulee osoittamaan riittävätkö voimavarat asetuksen tavoitteiden toteuttamiseen. Viranomaisten, yhteistyötahojen ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet on pyritty turvaamaan siten että vesienhoitosuunnitelmien valmisteluprosessiin liittyy valmisteluasiakirjojen kuuden kuukauden nähtävillä olo. Päijät-Hämeen liiton mielestä nähtäville asetettavien asiakirjojen sisällölle ei ole asetettu riittävästi vaatimuksia ottaen huomioon että erilaisia selvityksiä tehdään paljon ja yhteistyötahojen laajaa osallistumista on korostettu pitkien nähtävilläoloaikojen muodossa. Asetuksen liitteen 5 kohdassa 9 voisi osallistumista koskevia määräyksiä täydentää asiakirjojen sisältöä ja laatua koskevilla seikoilla. Nyt määräys velvoittaa vain kuvaamaan miten kuuleminen on suoritettu ja miten saadut mielipiteet ovat vaikuttaneet.

19 ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Sisäasiainministeriö on pyytänyt suuralueittaisia toimenpideohjelmaesityksiä mennessä. Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ohjelmaluonnosta Suuralueittaiset toimenpideohjelmaesitykset tulee hyväksyä maakunnan liitossa ennen niiden toimittamista sisäasiainministeriöön. Ohjelmaluonnos on maakuntahallituksen kesäkuun kokouksen jälkeen täydentynyt Ympäristöselostuksella, joka sisältää myös ohjelman vaikutusten arvioinnin. Ohjelman kokonaisvaikutukset ympäristöön nähdään positiivisina, kun kestävän kehityksen periaatteet sisäistetään kaikessa toiminnassa. Ohjelman rahoitussuunnitelma on tarkentunut vain kehysten osalta. Suomen kansallinen alue- ja rakennepolitiikan strategia sisälsi jo Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen 122,5 miljoonaa euroa. Valtion talousarvioesitys 2007 sisältää esityksen ohjelman valtion rahoituskehykseksi. Esitys on 89,896 miljoonaa euroa. EU-rahoitusosuus voi olla korkeintaan 50% toimenpideohjelman julkisista kustannuksista. Tämä merkitsisi sitä, että Etelä-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tulisi rahoittaa ohjelmaa vähintään 32,604 miljoonalla eurolla. Valtion talousarvioesityksestä neuvotellaan vielä ja tavoitteena on, että valtion rahoitus vastaisi EU:n rahoitusta. Ohjelman toimintalinjoittaisia rahoituskehyksiä ei vielä ole päätetty Etelä-Suomen liittouman maakuntien kesken. Erityisteemoihin kohdennetaan 25 prosenttia ohjelman määrärahoista ja ne ovat haettavissa kaikkien seitsemän maakunnan alueella yhteisessä avoimessa haussa. Päijät-Häme kuuluu Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän määrittelemiin ns. haasteellisiin alueisiin, ja maakunnan käytettävissä tulee olemaan miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusta kaudella sen lisäksi, että alueen toimijat voivat hakea suuralueen yhteisiä erityisteemojen määrärahoja. Teemoiksi esitetään Lissabonin tavoitteiden mukaisia osaamiskeskuspainotteisia teemoja, joihin kohdennetaan 20 % ohjelman rahoista. Tarkemmin määritellyt aiheet valitaan vuosittain hakukierrosten yhteydessä. Lisäksi 5% rahoituksesta kohdennetaan kansainvälisiin ohjelmiin kytkeytyviin hankkeisiin. Maakunnan yhteistyöryhmä on kevään kokouksissa painottanut yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Muut yhteistyöryhmän esille nostamat painopistealueet ovat tutkimus ja kehittäminen sekä innovaatiotyö, osaaminen ja kulttuuri sekä rakenteiden uudistaminen. Yhteistyöryhmän esitys rahoituksen kohdentamisesta Päijät-Hämeessä Toimintalinja % Milj. euroa Yritystoiminta ja sen kasvu 29 16,6 Yritysten toimintaympäristöt 20 11,3 Osaamisrakenteet 16 9 Kilpailukykyiset toimintaympäristöt 31 17,6 Tekninen tuki 4 2,2 Yhteensä ,7 Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelman kehittämisstrategian painopistealueet, Kansainvälinen kilpailukyky, Vahvat verkostot ja keskukset, Erikoistunutta osaamista sekä Tehokas ja toimiva yhdyskuntarakenne, vastaavat hyvin Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman mukaisia kehittämistavoitteita ja tukevat Päijät-Hämeen toimia tulla valtakunnan johtavaksi aikuiskouluttajaksi sekä tuottavuuden ja tehokkuuden kärkimaakunnaksi. Ohjelman Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja itse ohjelma ovat olleet nähtävillä elokuun 4. päivään asti. Päijät-Hämeen liittoon on tullut 4.8. mennessä 11 lausuntoa.

20 Lausunnoissa on korostettu osaamisrakenteiden ja korkeakouluopetuksen, innovaatiotoiminnan sekä T&K toiminnan kehittämistä kokonaisuutena, ei vain yritystoimintaa palvelevalta osin sekä mahdollisuuksia hoito- ja hoivapalvelujen kehittämiseen. On myös esitetty, että suorien yritystukien rahoitus tulisi hoitaa pääosin kansallisella rahoituksella. Etelä-Suomen aluekehityksen heterogeenisyys tulisi tuoda selkeämmin esille. Ylimaakunnallisten hankkeiden päätöksentekosuunnitelmaa pidetään raskaana, koska se edellyttää maakuntien yhteisiä päätöksiä. Ennakkoarviointi ohjelmaesityksestä saadaan Sen keskeiset tulokset pyritään ottamaan huomioon ennen ohjelmaesityksen toimittamista sisäasiainministeriöön. Ohjelma on esityslistan liitteenä. Ohjelmaluonnos on edelleen nähtävissä osoitteessa Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Marja Koivula, puh päättää osaltaan hyväksyä Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelmaesityksen ja valtuuttaa Etelä-Suomen maakuntien liittouman tekemään tarvittavat täydennykset.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2

Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2 Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2 ALLEKIRJOITUKSET 3 44. KOKOUKSEN AVAUS 4 45. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 46. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Tavoite 2-ohjelma PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA YHTEISTYÖRYHMÄ 2

Tavoite 2-ohjelma PÖYTÄKIRJA 1 Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä EI VIRALLINEN PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA YHTEISTYÖRYHMÄ 2 Tavoite 2-ohjelma 2000-2006 PÖYTÄKIRJA 1 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TAVOITE 2-OHJELMA 2000-2006 2 YHTEISTYÖRYHMÄ 2 ALLEKIRJOITUKSET 3 31. KOKOUKSEN AVAUS 4 32. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 33. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2007

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2007 SISÄLLYSLUETTELO Ei virallinen 36. KOKOUKSEN AVAUS 4 37. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 38. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 39. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 40. EAKR- JA ESR-OHJELMIEN AVOIN HAKU

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM 2007-01010/Ha-63 Annettu Nro 2 14.3.2007 Voimassaoloaika Toistaiseksi Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Muuttaa/Kumoaa (ei aikaisempia ohjeita)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueiden kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2008 SISÄLLYSLUETTELO 58. KOKOUKSEN AVAUS 4 59. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 60. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 61. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 62. MAASEUTURAHASTON ALUEELLINEN RAHOITUS 4 63. ESR-OHJELMAN

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Lapin liiton työvaliokunta 18.09.2017 AIKA 18.09.2017 klo 08:00-09:30 PAIKKA Lapin liiton toimisto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM 2007-01010/Ha-63 Annettu Nro 3 13.9.2007 Voimassaoloaika Toistaiseksi Säädösperuste Rakennerahastolaki (1401/2006) Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä 20.3.2009 EAKR 2009 lisäresurssit EU VALTIO KUNTA TL 1 Yritystoiminnan edistäminen TE-keskus, yritystuet 1,100

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1 KOKOUSKUTSU 13.9.2017 Työvaliokunnan jäsenille Lapin liiton työvaliokunnan kokous Lapin liiton työvaliokunnan kokous 1/2017 pidetään maanantaina 18.9.2017 klo 08:00 Lapin

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 29.5.2008 3/2008

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 29.5.2008 3/2008 SUOSITELLAAN, ETTÄ ESITYSLISTALLA OLEVAT ASIAT JULKISTETTAISIIN VASTA KOKOUKSEN JÄLKEEN Ei virallinen SISÄLLYSLUETTELO 29. KOKOUKSEN AVAUS 4 30. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 31. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7.

SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7. 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAAKUNTAKAAVOITUS 3. YLEISKAAVOITUS 4. ASEMAKAAVAT 5. RANTA-ASEMAKAAVAT 6. RAKENNUSJÄRJESTYS 7. YHTEYSTIEDOT 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAAKUNTASUUNNITELMA 2009+2030 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAAKUNTASUUNNITELMA 2009+2030 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman määrityksiä 1 2. Maakunnan suunnittelujärjestelmä ja maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA TEM:n 8.7.2008 hallintoviranomaisen ohje nro 3 3.7.2008 OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA Manner-Suomessa toteutetaan neljää alueellista EAKR-toimenpideohjelmaa (Etelä-, Länsi-, Pohjois-

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 26.4.2007 1/2007

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 26.4.2007 1/2007 EI VIRALLINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten Maakuntahallitus 110 15.09.2014 Maakuntahallitus 106 22.08.2016 Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten 263/00.00.01/2010 MHS 15.09.2014 110 n ehdotus: Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6. 36 Aika torstai 28.8.2008 klo 10.05 10.50 Paikka Valtion virastotalo/islh, auditorio Torikatu 36, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 8: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO 22. KOKOUKSEN AVAUS 4 23. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 24. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 25. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 26. ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN VUOSIKERTOMUS 2013 4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.06.2010 Muutettu 11.11.2010 EURAN KUNTA Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sijaintikartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS MYR 27.1.2014 Jorma Teittinen 14.1.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 Infotilaisuuteen ja MYR:n kokoukseen liittyvät kalvot löytyvät alla olevasta osoitteesta http://www.kainuunliitto.fi/130

Lisätiedot

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 70. (32.30, osa, 34.05 ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : Kansallisen rakennerahastostrategian yleisenä tavoitteena on vahvistaa sekä kansallista että alueellista

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

KYMENLAAKSO MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

KYMENLAAKSO MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS 1 Esitys myr:lle 4.10.2011 KYMENLAAKSO MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Kymenlaakson Liiton maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa xx.10.2011 Vahvistettu: Kymenlaakson maakuntahallituksen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus seminaari 15.9.2010 Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Väestönmuutosprosentti 2008 2009 kunnittain Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan Kuntajako

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 18.3.2010. Vahvistettu maakuntahallituksessa 22.3.2010. Voimaantulo 1.4.2010. I luku Maakunnan yhteistyöryhmä 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Maakunnassa on

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENTEN VAIHTUMINEN 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot