RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET"

Transkriptio

1 SIIKAJOKI RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1-10 JA MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET A-B MUISTUTUKSET LAUSUNNOT: 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- Ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Alueidenkäyttöyksikkö Ruukin asemanseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon luonnoksesta Kaavan toinen viranomaisneuvottelu on järjestetty Neuvottelussa käytiin läpi kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavoittajan laatimat vastineet. Kaavaselostusta on täydennetty yleiskaavan kuvauksella ja vaikutusten arvioinnilla. Selostukseen on liitetty teemakartta, josta ilmenevät uudet asuntoalueet ja niiden laajuus. Kaavamääräyksiä on tarkistettu neuvottelussa sovitulla tavalla. Kaavakartalla on osoitettu suojaviheralueet uusien asuntoalueiden ja maantien 8123 väliin. Suunnittelualueen pohjoisosaan on lisätty aluevaraus Jussinkankaan uudelle sähköasemalle (EN). Kaavamääräyksessä ENmerkintä tulee osoittaa olevana ja uutena energiahuollon alueena. Alueiden käyttöyksiköllä ei ole muuta huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. Luonnonsuojeluyksikkö Luontoselvityksessä on tuotu esiin kaavoitettavalla alueella esiintyvät uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit sekä suositukset maankäytölle. Huomioitavat kohteet on esitetty myös kartalla. Selvityksestä ei kuitenkaan käy selkeästi ilmi kaikkien kohteiden osalta, mitä lajeja kohteissa esiintyy, eikä kaikkien lajien osalta, missä esiintymät sijaitsevat. Esimerkiksi Ruukin Ylipään pulskaneilikan esiintymän sijainti jää annettujen tietojen perusteella epäselväksi. Kaavakartassa Siikajoen pohjoispuolella sijaitseva luo-kohde on osittain päällekkäin kahden AP-kohteen kanssa, mikä on syytä tarkistaa. Hertta-tietokannan mukaan rautatieaseman ratapihan alueella sijaitsee äärimmäisen uhanalaisen perämerenmarunan (Artemisia campestris subsp. bottnica) esiintymä. Perämerenmaruna on erityisesti suojeltava, rauhoitettu, luontodirektiivin liitteiden Ilja IV laji sekä Suomen vastuulaji. Esiintymä tulee inventoida. Esiintymä tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa eikä sen säilymistä tulisi kaavaratkaisuilla heikentää. Ympäristönsuojeluyksikkö Kaavan jätevesihuoltoa koskeva yleismääräys tulisi täydentää seuraavaan muotoon: Viemä-

2 rilaitoksen toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä syntyvät jätevedet on aina Vesihuoltolain edellytysten täyttyessä johdettava yleiseen viemäriin. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä tulisi kiinteistöt ensisijaisesti liittää viemäriin. Viemäriverkoston ulkopuolella jätevedet on käsiteltävä YSL 3 a luvun, asetuksen (Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) ja kunnan ympäristösuojelumääräysten mukaisesti. Vesivarayksikkö Ei huomautettavaa. Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue Ei huomautettavaa. Jatkotoimet: Mikäli kasvillisuusinventoinnissa osoittautuu, että perämerenmarunan esiintymä on edelleen rautatieaseman ratapiha-alueella, se tulee osoittaa kaavassa. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä on edellä mainitusta kaavamuutoksesta kuultava Liikennevirastoa, muussa tapauksessa kaavaehdotus on asetettava uudelleen nähtäville (MRA 32 ). Olevat ja uudet alueet on osoitettu omilla merkinnöillään Alueiden käyttötarkoitukset - merkintöjen ensimmäisellä merkinnällä, jossa mainitaan alueen värin ja kirjaintunnuksen ilmaisevan käyttötarkoituksen. Uhanalaisia kohteita ei ole yksilöity kaavakarttaan, koska niiden säilymistä on siten haluttu turvata. Kaavakarttaan tarkistetaan nyt lausunnon mukaisesti puuttuvat uhanalaiset ja huomionarvoiset kasvilajit. Kohteet numeroidaan (luo1-5) ja niiden sisältö täsmennetään kaavaselostuksessa luontoselvityksen mukaisesti. Perämerenmaruna on tarkistettu maastokäynnillä biologi Terhi Ala-Riskun toimesta (tmi Pohjanmaan Luontotieto). Esiintymä on lisätty luo5-kohteena kaavakarttaan ja rajattu maastohavaintojen mukaisesti. Muutoksesta on kuultu Liikennevirastoa. Liikennevirasto on antanut lausunnon koskien perämerenmarunan kaavamerkintää. Käyttämiensä asiantuntijoiden näkemyksiin nojaten Liikennevirasto esittää koko merkinnän poisjättämistä perustellen asiaa mm. sillä, että kyseinen laji on ketomarunan ja perämerenmarunan risteymä, eikä geneettisesti puhdas, uhanalainen laji. Ratapihoilla ja teiden varsilla risteymämaruna on yleinen. Liikennevirasto vastustaa ko. merkintää ja katsoo sen vaikeuttavan radan kunnossapito- ja kehittämistöitä. Perämerenmarunan esiintymisalue tehdyssä tarkistuksessa (keltainen rajaus).

3 ELY-keskuksesta on ehdotusvaiheen jälkeen tullut esitys siitä mikä perämerenmarunan kaavamääräys tulisi olla. "Esiintymälle on syytä antaa yksilöity kaavamääräys seuraavasti: Perämerenmarunan rajattu kasvupaikka on säilytettävä avoimena. Sille ei saa levittää maaaineksia eikä peittää muulla tavoin. Perämerenmarunaa koskevat luonnonsuojelulain 42 :n 2 momentin mukaiset rauhoitusmääräykset, muun muassa lajin hävittämiskielto. Lajin hävittäminen edellyttää luonnonsuojelulain 49 :n 3 momentin mukaista poikkeamislupaa sekä poikkeamislupaa kaavamääräyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n ja 1 73 :n mukaisesti." Perämerenmaruna merkitään kaavakarttaan luo5-merkinnällä, jonka määräyssisältö on sama kuin muillakin uhanalaisilla tai muuten vaarantuneiksi luokitelluilla kasviesiintymillä. Selostuksessa kerrotaan kuinka luo-merkinnästä poiketaan mm. ratatöiden niin vaatiessa. Siikajoen pohjoispuolelle merkitty luo(4)-kohde on osittain päällekkäin kahden AP-kohteen kanssa. Luo-kohteen itäpuolella oleva AP on toteutettu alueellisen ympäristökeskuksen myöntämällä poikkeamisluvalla. Lännenpuoleinen AP liittyy alueelle osoitettuun uuteen asuinpientalojen alueeseen, joka on tarkoitus toteuttaa pääasiassa asemakaavoittamalla. Kyseiselle alueelle on maanomistaja hakenut poikkeamislupaa, johon seudullinen rakennusvalvonta on pyytänyt kaavan laatijalta kommenttia ( ). Lupa-asia on jäänyt odottamaan kaavan valmistumista. Kaavaehdotuksessa uusi AP-alue on muotoiltu siten, että maanomistajalla on mahdollisuus toteuttaa rakentaminen tulevaa asemakaavoitusta vaikeuttamatta. Poikkeamislupaa maanomistaja hakenee kaavan valmistuttua. Pientalo sijoittuisi näin alueelle, joka myöhemmin asemakaavoitetaan. Ratkaisulla pyritään ohjaamaan rakentaminen pois luo-alueelta, jonne pientalo alkuperäisen suunnitelman mukaan sijoittuisi. Luo-alueen yhtenäinen niittymäinen alue säilyy, vaikka rakennuspaikat sitä reunoilta rikkovat. Kaavaa muutetaan lyhentämällä uuden tien merkintää, jolloin pihapiiri voi sijoittua kokonaan AP-alueelle, eikä luo-merkinnän kanssa päällekkäin. Tiedossa olevat inventoidut kiinteät muinaisjäännökset on merkitty kaavaehdotukseen smkohdemerkinnällä ja kohteet on myös osoitettu maisemakuvan ja kulttuuriympäristön teemakartalla. Ruukinkoskelle on jo 1670-luvulla perustettu potaskatehdas, mikä ilmenee kaavaselostuksen kulttuuriympäristön ja maiseman kuvauksesta luvulla alueelle perustettiin saha ja erilaista teollista toimintaa. Koskessa oleva saari on kaavaehdotuksessa osoitettu AP/s -merkinnällä, pientalovaltainen asuntoalue, jonka ympäristö säilytetään. Vanhimman teollisen toiminnan sijainti ei liene tarkemmin tiedossa ja se lienee myöhemmän maankäytön pitkälle muokkaamaa, mutta siitä voi olla säilyneenä rakenteita, joihin sovelletaan muinais- Viistokuvassa vasemmalla on uusi asemakaavoitettava AP ja oikealla oleva AP punaisella rajattuina. 2. Museovirasto mer- Turkoosilla luo4-alueeksi kitty niitty. 2. Museovirasto Jätevesihuoltoa koskevaa määräystä tarkennetaan lausunnon mukaisesti.

4 muistolain (295/63) asettamia velvoitteita. Kun alueen historiallisen ajan arkeologinen maastoselvitys puuttuu, Museovirasto näkee tarpeelliseksi lisätä Keisarinsaaren ja kosken rannan alueen kaavamääräykseen: Jos alueella maata kaivettaessa tai muuta työtä suoritettaessa havaitaan viitteitä kiinteästä muinaisjäännöksestä (puu-, tuli ja kivirakenteita tai esineistöä), tulee työt keskeyttää sillä kohdalla ja ottaa viipymättä yhteys Museovirastoon (mm-laki 14 ). Kreivinsaaren ja ruukin kosken kaavamääräystä täydennetään lausunnon mukaisesti. 3. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto (lyhennelmä) Vastuualue toteaa yleisesti kaavoihin liittyen, että on tärkeää, että jokivartta koskevissa kaavoissa on huomioitu tulvaherkät alueet ja kaavamääräyksissä huomioidaan tähän liittyvät rakentamisen rajoitukset. Etenkin pysyvän asutuksen osalta on tärkeää, ettei tulvan aiheuttamaa rakenteiden kastumista ja sitä kautta mahdollisten sisäilmahaittojen syntymistä pääse muodostumaan. Samoin meluherkät alueet on huomioitu omilla kaavamääräyksillä. (...) Ruukin Asemanseudun osayleiskaavassa ja kaavaselostuksen vaikutusten arviointia koskevassa kappaleessa tulisi kirjata voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien huomioon ottamiseen liittyvät seikat maankäytössä (sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen vähentämisestä 294/2002, Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa, STM 2003:12, (...) Siikajoen kunnan terveydensuojelulain (763/1994) mukaisista asioista vastaa Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta. Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävään kuuluu alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Vastuualue lähettää tämän lausunnon tiedoksi terveydensuojeluviranomaiselle. Selostuksen vaikutusten arviointia täydennetään voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien huomioon ottamiseen liittyvillä asioilla. 4. Liikennevirasto Suunnittelualue käsittää Siikajoen kuntakeskuksessa Ruukin Asemanseudun ympäristöineen. Kaava-alue on kooltaan noin 2029 ha. Keskellä suunnittelualuetta sijaitsee Ruukin vanha rautatieasema ja alueen halki kulkee Seinäjoki Oulu -rata. Seinäjoki Oulu -rataosa on pääasiassa yksiraiteinen, sähköistetty, kauko-ohjattu ja junien kulunvalvonnalla varustettu vilkas henkilö- ja tavaraliikenteen rata, joka on osa yleiseurooppalaista TEN-rautatieverkkoa. Liikennevirastolla on parhaillaan menossa Seinäjoki Oulu -rataosan perusparannushanke. Perusparannushankkeen tavoitteena ovat rataosan välityskyvyn lisääminen, akselipainojen nosto (25 t), henkilöliikenteen nopeudennosto (200 km/h) koko osuudella Seinäjoki Oulu sekä nykyisten rakenteiden perusparantaminen ja turvallisuuden parantaminen. Ruukin liikennepaikalla ollaan parhaillaan toteuttamassa henkilöliikenteen reunalaiturin ja liityntäpysäköintialueen sekä huoltotien rakentamista raiteen länsipuolella ratapihan pohjoispäässä. Suurin sallittu nopeus junilla Ruukin liikennepaikan kohdalla tulee olemaan 200 km/h. Yleinen liikenne Liikenneviraston huoltotiellä raiteen vieressä tullaan estämään puo-

5 mien avulla, koska tiellä liikkuvien turvallisuutta ei voida taata. Liikennevirasto on huolissaan etenkin Ruukin ylikulkusillan alle mahdollisesti ohjautuvasta liikenteestä. Kulku kunnan omistamalta ja ylläpitämältä yleiseltä kevyen liikenteen väylältä huoltotielle tullaan todennäköisesti estämään puomilla Liikenneviraston toimesta. Kaavaehdotuskarttaan on merkitty ratapihan pohjoispuolella sijaitsevalta alikululta etelän suuntaan johtavat kevyen liikenteen väylät raiteen kummallekin puolelle. Näistä väylistä on jo aiemmin mainittu, radan länsipuolinen, rakennettu, mutta idänpuoleinen on rakentamatta. Liikennevirasto ei näe näiden väylien olemassaololla merkitystä Ruukin taajaman kevyen liikenteen verkon toiminnan kannalta ja pitää näitä kevyen liikenteen väyliä turvallisuusriskeinä, jotka eivät varsinaisesti johda minnekään, mutta ohjaavat liikennettä radan varteen ja houkuttavat luvattomiin radan ylityksiin. Liikennevirasto pyytää vielä kaavoittajaa miettimään, ovatko kyseiset väylät todella välttämättömät kaavassa osoittaa ja toteuttaa. Mikäli kaavoittaja toteaa väylät tarpeellisiksi toteuttaa, edellyttää Liikennevirasto Siikajoen kuntaa estämään luvattoman kulkumahdollisuuden väyliltä radalle. (...) Liikennevirasto muistuttaa, että melun- ja tärinäntorjuntavastuun periaatteena on vastuun kuuluminen sille taholle, jonka suunnittelemista toimenpiteistä melun ja tärinäntorjunnan tarve syntyy. Kaavaehdotuskarttaan onkin asianmukaisesti merkitty rautatiealueen ympärille melun ja tärinän torjuntatarve. Liikennevirasto huomauttaa vielä, että kiinteistö ei ole Liikenneviraston omistuksessa. Kaavaehdotuskarttaan merkittyä rautatiealueen laajuutta voidaan siten edelleen pienentää tämän alueen osalta raiteen länsipuolella. Kaavakartasta on poistettu lausunnossa mainittu radan varren kevyen liikenteen väylä radan itäpuolelta (koulun puolelta), joka Liikenneviraston mukaan ovat turvallisuusriski. Länsipuolen väylä säilytetään, sillä se on rakennettu ja siellä on valaistus ja radan varsi on osittain aidattu. Rautatiealueen rajautuminen on esitetty kiinteistörajojen mukaisesti. 5. Raahen kaupunki, rakennusvalvonta- ja ympäristö Raahen rakennusvalvonta ja ympäristötoimi esittää lausuntonaan, että Siikajoen kunnan Ruukin asemaseudun osayleiskaava voidaan hyväksyä esitetyltä pohjalta. Tässä lausunnossa on esitetty joitakin havaintoja ja tehty myös lisäys-/korjausesityksiä, jotka ovat kuitenkin niin vähäisiä, että niiden johdosta kaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Siikajoen keskustaajaman Ruukin asemaseudun osayleiskaavan suunnittelualue käsittää koko keskustaajaman molemmin puolin Siikajokea. Siikajoen rantaviivaa on lähes 17 km. Kaavakartasta uusien rakennuspaikkojen likimääräinenkin toteaminen on vaikeaa, sillä suurin osa uusista asuinalueista on sellaisia, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi tarkemmalla asemakaavalla. Taajaman läheltä onkin kokemuksia mm. joen eteläpuolen Koivukankaan osalta, että ilman asemakaavaa rakentaminen toteutuu hyvin väljästi ja aiheuttaa tonttia kohden merkittäviä lisäkustannuksia yhdyskuntateknisen huollon osalta. Osaltaan uusien rakennuspaikkojen vähäisyyden takana on myös kunnan vähäinen maanomistus alueella. Uutta rakentamista kaavakartalle on osoitettu varsin vähän, kun huomioidaan, että kaavan tavoitevuosi on kuitenkin lähes 20 vuoden päässä, v Vähäistä uutta rakentamista puoltaa kuitenkin se, että nykyisillä asemakaava-alueilla on vielä runsaasti rakentamattomia tontteja myös kunnan omistamilla alueilla. Näiden houkuttelevuuteen ja parempaan rakennettavuuteen on osayleiskaavassa kiinnitetty huomiota. Asemaseudun osayleiskaavan tulvakartoitus antaa hyvän pohjan rakentamiseen soveltuvien alueiden osoittamiseen. Melko laajat alueet ovat tulvauhanalaisia eivätkä sellaisenaan sovel-

6 lu rakentamiseen. Kaavakartassa on lisäksi hyvin osoitettu rakentamista rajoittavat karjatilat, joiden ympärille on osoitettu suojaympyrät. Myös kaksiraiteiseksi parannettavan radan melu- ja tärinän vaikutusalue on osoitettu omalla merkinnällä. Rautatien tärinävaikutus ulottunee kuitenkin kaavassa osoitettua merkittävästi kauemmaksi. Radan läheisyyteen ei kuitenkaan ole osoitettu uutta rakentamista, joka on hyvä ratkaisu. Paavolan Vesi Oy:n Ruukin jäteveden puhdistamon lähelle osoitetut uudet rakennuspaikat saattavat olla ongelmallisia erityisesti siinä tilanteessa, mikäli puhdistamolle haetaan uutta luvitusta. Ruukin kylän länsipuolella on suuria voimalinjoja ja ne sekä uusi muuntoasemavaraus puoltavat sitä, että niiden lähialueelle ei ole osoitettu uutta rakentamista. Hevoskeskuksen läheisyyteen osoitetuille samoin kuin Tuohimaan tien varren uusille asuinalueille voisi selvyyden vuoksi osoittaa pisteillä suunnitellun rakentamisen määrän samaan tapaan kuin on esitetty Siikajoen osayleiskaavan muutoksessa ja laajennuksessa ja Jokivarren osayleiskaavassa. Rakentamisen voisi laskea suoraan kaavamääräyksessä esitetyllä 5000 m2 minimitonttikoolla. Näitä alueita ei ole tarkoitus kaavan mukaan asemakaavoittaa. Tämä merkintä helpottaisi myös näiden asuinalueiden tunnistamista asemakaavoitettavaksi tarkoitetuista alueista. Merkinnän voisi tehdä oikaisuluonteisena lisäyksenä / korjauksena lopulliseen kaavakarttaan. Katinhännän pytingeille on kaavassa aluemerkintä, jolla ympäristö säilytetään. Säilytysmerkinnän tarkoitus jää rakennusluvituksen kannalta epäselväksi, kun se ei ilmeisesti koske rakennuksia. Yleiskaavan mukaisella merkinnällä samalla tavalla ongelmalliseksi voi tulla myös Ruukin patruunan talo, jota ei ole merkitty yleiskaavaan edes paikallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. Lähialueen uudehkojenkin omakotitalojen kanssa se on osoitettu alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Ohjaako tämänkaltainen merkintä riittävästi vastaista alueen asemakaavoitusta? Kulttuurihistoriallisissa kohteissa numerot 3 ja 4 ovat vaihtaneet paikkaansa. Numero 3 tarkoittanee entistä kaljatehdasta ja numero 4 Askolan puojirakennusta eikä päinvastoin kuten kaavamerkinnöissä on kerrottu. Rautatien viereen osoitettu uusi teollisuusaluevaraus on osaksi tulvauhanalainen, Kaavakartassa tontin tulvauhanalaisuus on merkitty, jonka johdosta asia ei vahingossa unohdu. Rakennuspaikka on kaukana joesta eikä sen tulvauhanalaisuutta ensi kädessä osaisi odottaa. Jätevedenpuhdistamon välittömästä läheisyydestä poistetaan AP-2 -alue. Jokirannan uutta loma-asumista osoittava RA-merkintä säilyy. Uudet AP-alueet Tuohimaan suunnalla ja uudella Koivukankaalla on merkitty asemakaavoitettaviksi (vihreä pistekatkoviiva). Alueiden mitoitus on tutkittu kaavarunkomaisella luonnostelulla ja siinä tonttikokona on käytetty 5000 m 2 :ä. Alueille ei ole tarkoitus osoittaa rakennuspaikkojen määrää (pienet punaiset neliöt), mutta kaavaselostuksessa alueiden mitoitusta on avattu lisää (kappale 6.1). Kaavamääräykseen lisätään tontin enimmäiskoko (5000 m 2 ). Katinhännän alueella on kaavaehdotuksessa käytetty aluemerkintöjen indeksinä /smerkintää, jolla ympäristö säilytetään. Merkinnän sisältöä tarkennetaan ja merkintöjä yhdenmukaistetaan suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan. Suojelutavoitetta täsmennetään koko ma-alueelle. Sahan alueen valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajaus (sininen ma-aluemerkintä 9.) on poimittu suoraan Museoviraston portaalista. Aluerajauksen sisällä on useita merkittäviä kohteita, joiden luonnehtimista täydennetään myös kaavamerkintään. Kaavaan ei voida merkitä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäväksi kohdetta, jota Museovirasto tai maakunnan liitto ei ole sellaiseksi kohteeksi luokitellut. Kohteiden 3. ja 4. nimet vaihdetaan lausunnon mukaisiksi.

7 6. JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS Pelastusviranomainen on tutustunut Siikajoen, Jokivarren ja Ruukin osayleiskaavojen muutos- ja laajennusluonnoksiin ja tarkastellut pelastuslaitoksen näkökulmasta tärkeitä asioita: liikenneturvallisuuden, yritys- ja laitoskohteiden, kulttuurihistoriallisten kohteiden ja tulvariskien huomioimiset. Näiden pohjalta tarkasteltuna esitetyt osayleiskaavan muutos- ja laajennusluonnokset kelpaavat pelastusviranomaiselle. Lausunto ei aiheuta muutoksia. 7. PAAVOLAN VESI OY Paavolan Vesi Oy esittää lausuntonaan seuraavaa: Osayleiskaavassa on osoitettu uusia pientalovaltaiseen asumiseen tarkoitettuja AP/AP-1/AP-2 alueita. Osayleiskaavassa ei ole osayleiskaavan luonteen mukaisesti osoitettu rakentamiseen varatuille alueille yksittäisiä rakennuspaikkoja. Mikäli uusien, asumiseen tarkoitettujen alueiden kiinteistöjen jätevedenkäsittelyä halutaan toteuttaa ns. yhteisellä viemärillä, tulisi ennen uusien rakennuspaikkojen osoittamista (ennen rakennuslupien myöntämistä) alueiden maankäyttöä suunnitella yksityiskohtaisemmin, mielellään asemakaavatasoisena. Maankäytön tarkempi suunnittelu on tärkeää siksi, että alueelle rakennettava kunnallistekniikka osataan mitoittaa ja sijoittaa oikein ja näin välttyä turhilta investointi- ja käyttökustannuksilta. Tarkemmalla suunnittelulla luodaan myös edellytykset rakentamiseen varattujen alueiden tehokkaalle käytölle ja vetovoimaisuudelle. Tarkemmassa suunnittelussa tulisi esittää vähintään alueen tiestön ja rakennuspaikkojen rajojen sijainti. Uusille pientalovaltaisen asumiseen tarkoitetuille alueille on pääsääntöisesti mahdollista rakentaa yhteinen viemäri ns. matalapaineviemärillä kiinteistökohtaisin jätevedenpumppaamoin, mikäli alueen rakennustiheys ja alueen yleinen rakentuminen sitä edellyttävät. Tuohimaanperäntien varteen sekä hevosurheilukeskuksen taakse (Kangaspelto) suunniteltujen rakennuspaikkojen jäteveden käsittely tulee toteuttaa kiinteistökohtaisin ratkaisuin. Siikajoen varteen noin 100 m:n etäisyydelle Ruukin jätevedenpuhdistamosta on osoitettu uusi lomaasuntoalue. Kyseinen RA-alue olemassa olevan jätevedenpuhdistamon välittömästä läheisyydestä tulisi poistaa, sillä toiminnassa olevasta jätevedenpuhdistamosta aiheutuu aina jonkin verran mm. ajoittaisia melu- ja hajuhaittoja. Samasta syystä myös Lammentien ja Mertatien väliin suunniteltu AP-2 alue tulisi poistaa. Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Raahen seudun rakennusvalvontaviranomainen käydyssä ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa (vrt. Paavolan Vesi Oy lausunto osayleiskaavaluonnoksesta ). Liitekartasta 5 (tekninen verkosto) puuttuu edelleen Katiskankankaan alueelta Ruukin jätevedenpuhdistamolle johtava viettoviemäri (vrt. Paavolan Vesi Oy:n lausunto osayleiskaavaluonnoksesta ) sekä Revonlahdelta Ruukkiin johtava runkopaineviemäri. Kaavaselostuksen kohdassa ensimmäisessä kappaleessa mainittu Pohjolan Vesi Oy tulee olla Paavolan Vesi Oy. Uudet AP-alueet Tuohimaan suunnalla ja uudella Koivukankaalla on merkitty asemakaavoitettaviksi (vihreä pistekatkoviiva). Alueiden mitoitus on tutkittu kaavarunkomaisella luonnostelulla ja sillä oletuksella, ettei alueella ole kunnallista viemäröintiä. Tonttikokona on siksi käytetty 5000 m 2 :ä. Selostukseen on lisätty kappale 6.1 asumisen mitoituksesta ja siitä on

8 tutkittu vaihtoehtoina tehokkaampaa ja vähemmän tehokasta uusien alueiden mitoitusta. AP-alueen kaavamääräykseen täsmennetään vaatimus jäteveden käsittelystä kiinteistökohtaisesti. Jäteveden puhdistamon läheisyyteen osoitettu uusi AP-2-alue poistetaan. Uutta lomarakentamista osoittava RA-merkintä säilyy. Liitekartan ja selostuksen puutteet sekä kirjoitusvirhe korjataan lausunnon mukaan. 8. Fingrid Oyj Kaava-alueella sijaitsee useita Fingridin voimajohtoja sekä 400 kv voimajohtohanke Ventusneva (Kokkola) - Pyhänselkä (Muhos) ja suunniteltu sähköasemahanke. Olemme toimittaneet tiedot edellä mainituista osayleiskaavan luonnosvaiheen lausunnossa Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon Fingridin lausunnossa esitetty tarve ENaluevaraukselle sähköasemaa varten. Kuten myös edellisessä lausunnossa totesimme, kaavan eteläosaan sijoittuva 110 kv voimajohto Pikkarala - Vihanti on jäänyt pois kaavakaavakartalta. Se tulee merkitä vastaavasti kuin muutkin voimajohdot korjauksena kaavakarttaan. Muutoin Fingridillä ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. Siinä ei ole esitetty merkittäviä muutoksia luonnokseen nähden Fingridin toiminnan näkökulmasta. Fingridin edellisessä lausunnossa mainitut periaatteet voimajohtojen rajoituksista maankäytön suunnittelulle ja tieto suunnittelusta voimajohdosta on otettava huomioon myös jatkosuunnittelussa. 9. PPO Pikkarala-Vihanti voimajohto lisätään kaavakarttaan. PPO-Yhtiöt Oy:llä ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto ei aiheuta muutoksia. 10. Ruukin kyläyhdistys r.y. Ruukin kyläyhdistys pyytää, että nähtävänä olevaa kaavaehdotusta muutettaisiin seuraavasti: 1. Metsämarjantien päästä Hietamaalle päin lähtevän viljelystien pohjoisreunaan, tarvittaessa osittain sähkölinjan alle, ja viljelystien jatkeena olevan valaistun polun paikalle merkitään valaistu ulkoilureitti Hietamaalle asti. Ulkoilureitin alkupäähän merkitään pieni yleinen autojen pysäköintialue (LP). Osa Metsämarjantien ja Hietamaan välisistä pelloista on nykyisin kesäaikaan (äestettyinä) huonosti ulkoiluun soveltuvia, joten päällekkäisten maankäyttötarpeiden ratkaiseminen maanomistajia ja asukkaita tyydyttävällä tavalla on tarpeen. Viljelystien kohta on lisäksi valaisematon. Asianmukaisessa kunnossa oleva, turvallinen ja valaistu ulkoiluyhteys edistää ulkoiluharrastusta ja lisää Hietamaan palveluiden kysyntää. Ulkoilureittiyhteys palvelee ainakin Kyyrän-, Katiskan- ja Lodenkankaan sekä keskustan asukkaita lyhentämällä matkaa Hietamaan vapaa-aikakeskuksen tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin (mm. lenkkeily, hiihto, uinti, frisbeegoif, carting, lentopallo, voimailuja kodalla istuskelu) ja kaavamerkinnät olisivat myös ohjeena reittien jatkosuunnitteluun. 2. Kyyräntieltä, Paavolan Vesi Oy:n kohdalta Hietamaalle päin lähtevä valaistuja rakennettu ulkoilureitti merkitään kaavaan. Turvallisen ulkoilureittiyhteyden turvaaminen jatkossakin Virastotieltä pesäpallokentän kautta Hietamaalle on tarpeen mm. alueen lapsiperheitä ja kou-

9 lulaisia ajatellen. Pesäpallokenttä sijaitsee keskeisellä, tilavalla paikalla kuntakeskuksessa, ja sen käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa sen kehittämisen (mm. lisärakentamisen) Ruukin kylän pohjoisosan liikuntakeskukseksi, jossa tai josta käsin esim. perheet voivat harrastaa monia en liikuntamuotoja, mm. luistelua, kuntosalissa käyntiä ja ulkojumpparyhmissä kuntoilua, ja myös hiihtoa ja lenkkeilyä, kunhan reittien esteetön käyttö ulkoiluun on turvattu. 3. Ruukintien varteen Metsämarjantien risteyksestä Revonlahden suuntaan merkitty kevyen liikenteen yhteystarve- merkintä ulotetaan Karhunpolulle asti. Perustelut: Tiellä on kova liikenne ja koululaiset käyttävät reittiä päivittäin koulumatkoihin. Lumi ja pientareen kapeus pakottavat heidät ajamaan talviaikaan ajoradalla. mikä on varsinkin aamuisin, pimeällä, vaarallista (liikenneturvallisuuden parantaminen). Yksi vaihtoehto on pientareen leventäminen niin, että ajoradan reunaviivan oikealle puolelle jää reilusti tilaa pyöräilyyn. 4. a) Lodenkankaalta maaseutuopiston ja maa- ja elintarviketalouden tutkimusaseman kohdalle osoitetaan kevyen liikenteen yhteystarve Siikajoen yli. Reittivaraus alkaa Lodentieltä, lähivirkistysalueeksi (VL) merkittyyn niemeen johtavan hiekkatien risteyksestä, kulkee hiekkatien reunassa asutuksen ohi ja kääntyy ennen vesialuetta oikealle, maisemallisesti arvokkaan peltoalueen (MA) reunaan, ja kulkee pellon reunaa koilliseen suoraan joen yli, johon rakennetaan kevyen liikenteen silta. Joen pohjoispuolella reitti kääntyy oikealle joen rantaan ja nousee Sammalkankaantieltä tulevan hiekkatien reunaa pitkin Sammalkankaantien eteläreunaan, jossa se jatkuu maaseutuopiston risteykseen asti. (Katiskatien 40 km/h nopeusrajoitusta jatketaan sillalle johtavaan tienhaaraan asti ja tarvittaessa myös moottoriajoneuvojen läpiajoa rajoitetaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tarpeellinen kiinteistöille ajo Lodentieltä alkavaa, reitin alkupäässä olevaa hiekkatietä pitkin sallitaan liikennemerkeillä.) Maaseutuopistolla opiskelee nuoria, joista iso osa on alle 18-vuotiaitaja siten vielä vailla ajokorttia. He tarvitsevat kuntakeskuksen palveluita, joihin on nykyisin yrityspuiston kautta matkaa noin 3,3 km. Uusi reitti lyhentäisi pyörä- tai kävelymatkan 2,7 km:iin eli noin 0,6 km, eli kuntakeskuksen palveluiden saavutettavuus paranisi joen pohjoispuolelta. Myös matka maaseutuopiston, MTT:n tutkimusaseman ja P-Suomen hevosurheilukeskuksen kylätapahtumiin, harrastusmahdollisuuksiin ja työpaikkoihin lyhenisi kuntakeskuksesta ja lyhentynyt matka kannustaisi kulkemaan päivittäisiä matkoja entistä enemmän ilman autoa. MTT:n tutkimusasema, maaseutuopisto ja hevosurheilukeskus tulisivat lähemmäksi kyläläisiä. Reitin rakentaminen loisi Ruukkiin yhdessä Sammalkankaantien jatketun kevyen liikenteen väylän kanssa uuden kevyen liikenteen rengasreitin, joka edistäisi liikuntaharrastusta, lisäisi jokirantojen virkistyskäyttöä ja parantaisi kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. 4. b) Edellisessä (4.a-) kohdassa selostetun reitin yhteyteen, hiekkatien kohdasta, jossa asutus loppuu, niemen länsirantaan, merkitään nykyisen polun paikalle ulkoilureitin ja laavun aluevaraus. Lodentien ja hiekkatien risteykseen merkitään autojen pysäköintialue (LP). Perustelut: Uusi ulkoilureitti lisää jokirannan virkistyskäyttöä, kylän viihtyisyyttä ja ihmisten hyvinvointia. Se lisää myös Ruukin matkailullista vetovoimaa. Niemi sijaitsee hyvien tieyhteyksien päässä Ruukintieltä ja Lodentieltä ja pyöräilyyn sopivien hiekkateiden varressa. Niemi on luonnonkaunis paikka, jonka läheisyydessä ei ole ennestään virkistykseen sopivia taukopaikkoja. Alueen jokimaisema on ainutlaatuinen ja siten taukopaikaksi sopiva, ja maisemaa voi hyödyntää matkailuelinkeinojen kehittämisessä. Autojen pysäköintialue on tarpeellinen, koska niemi on tulvauhan alaista aluetta, jolla maaperän märkyys haittaa autolla ajamista keväisin ja syksyisin ja autoliikenne häiritsisi asukkaita. 5. Kevyen liikenteen yhteystarvemerkintää jatketaan Sammalkankaantien lounaislaidalla kaavaehdotuksen mukaisesta paikasta 4. a)- kohdan mukaiseen uuteen kevyen liikenteen risteykseen asti, josta se jatkuu 4. a)- kohdan mukaisesti maaseutuopiston risteykseen asti. Perustelut: Sammalkankaantiellä on melko paljon liikennettä, piennar on kapea ja kulkeminen

10 siksi varsinkin talvella vaarallista ilman kevyen liikenteen tilavarausta, Turvallisen kevyen liikenteen yhteyden järjestäminen yrityspuistosta ja Sammalkankaantien kaakkoispäästä MTT: n tutkimusasemalle, hevosurheilukeskukseen ja maaseutuopistolle on tarpeen (liikenneturvallisuuden parantaminen). Kevyen liikenteen aluevaraus toimisi myös uuden kevyen liikenteen rengasreitin osana, jota ehdotamme kohdassa 4.a. Se palvelisi mm. maaseutuopiston opiskelijoiden virkistysreittinä ja hevosharrastuksissa kävijöitä ja parantaisi alueen yritysten saavutettavuutta. Yksi vaihtoehto on pientareen leventäminen niin, että ajoradan reunaviivan oikealle puolelle jää reilusti tilaa pyöräilyyn. 6. Kreivinsaaren aluevarausmerkintä muutetaan pientalovaltaisesta asuntoalueesta (AP/s) palvelujen ja hallinnon alueeksi (esim. P-1). Kaavamääräyksellä sallitaan se, että korkeintaan puolet alueen käytetystä kerrosalasta saa olla asuinhuoneistoissa. Merkintä kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue jää alueelle, jolloin myös maakunnallisesti merkittäville kulttuurihistoriallisille kohteille annetut kaavamääräykset Kohteessa olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127:sää tarkoitettua lupaa. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne säilyy. Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät sen suojeluarvoa. jäävät voimaan. Alueella on enemmän arvoa kuntalaisten/kyläläisten yhteiskäytössä kuin asuinkäytössä kulttuurihistoriansa, sijaintinsa (yrityspuisto, pyöräilyreitti, kuntakeskus, joki virkistyskohteena) ja luonnonympäristönsä vuoksi. Ruukin kyläyhdistyksellä ei ole omaa kylätaloa ja se tarvitsisi sellaisen. Alue olisi myös juhlien ym. tilaisuuksien pitopaikaksi ainutlaatuinen ympäristö. Aluetta voi kehittää esim. ympäristöhäiriöttömän yrittämisen, matkailun, kulttuurihistorian, luonnon virkistyskäytön tai kylätoiminnan (Ruukin kyläyhdistyksen tai kylien yhteisen toiminnan, esim. kyläillat ja yhteiset tapahtumat, toimisto- ja kokoustila) suuntaan. P-1- merkintä mahdollistaisi sekä julkiset että yksityiset palvelut ja hallinnon ja kaavamääräys joustavan alueen kehittämisen ja rakennusten pysymisen käytössä. Merkintä kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue turvaa kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen. Ruukin asukasyhdistys on esittänyt hyviä lisäyksiä kaavaehdotukseen. Olisi ollut toivottavaa, että ideointiin olisi ollut mahdollisuus jo luonnosvaiheessa, jolloin merkittäviäkin muutoksia olisi ollut helpompi ottaa kaavatyössä huomioon. Asuinalueelta Hietamaalle esitetyt ulkoilureitit merkitään kaavaan, samoin asuinalueen sisäinen reitti. Kevyen liikenteen yhteystarvemerkintä ulotetaan Karhunpolulle. Ulkoilureitin yhteystarvemerkintä osoitetaan Ruukin Ylipäähän, joen yli, Lodentielle kuten muistutuksessa on esitetty. Laavu osoitetaan virkistysalueen niemeen. Sammalkankaantien varteen merkittyä kevyenliikenteen yhteystarvemerkintää ei jatketa Maaseutuoppilaitokselle. Merkintä on tarkoitettu ohjaamaan aikanaan rakentuvan Koivukankaan uuden asuinalueen liikennejärjestelyjä. Kreivinsaaren aluevarausmerkintä säilyy nykyisellään. Se noudattaa asemakaavan merkintää AP/s.

11 MUISTUTUKSET RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA: 11. Anni ja Jussi Toppila Yksityiseltä ja kunnalta ostetut tontit yhdistetty yhdeksi tontiksi. Kyseessä on vanha Martanbaarin seutu ja siihen liittyvät viheralueet. Muutos tien pois jättämisestä on todella hyvä asia Launosen ja meidän tontin rajalta. Tien tekeminen aiheuttaisi turhaa moporallia, mikä on jo nyt yltynyt poliisilaitoksen lähtemisen jälkeen (Naapureiden kertomana). Puolet tontistamme on yhdistetty urheilukentän alueeseen (VU) se ei voi olla näin, koska olemme yhdistäneet tonttimme yhdeksi alueeksi (AP). Korjataan kaavakartalta VUalueen "kolo" pois, muutoin säilytetään asemakaavan mukainen tilanne. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on ehdotusvaiheen vanha merkintä, joka korjataan oikeanpuoleisessa kuvassa esitettyyn muotoon. Osayleiskaavaan merkitään vain kokoojakadut ja sitä suuremmat tiet ja kadut. Alueen tie- ja katuverkkoon muutokset eivät vaikuta, vaan asemakaavan mukainen tilanne säilyy ennallaan. 12. Auli Voutilainen ja Esko Voutilainen VL-alue ulottuu suunnitelmassa virheellisesti tilojen Jokela 15:89 ja Orvokki 15:183 alueelle. Virhe on korjattava. Jokirantaan osoitetulla VL-aluemerkinnällä korostetaan alueen tulvauhkaa, ja sitä ettei alue sovi rakentamiseen. Luontoselvityksen mukaan jokirannassa on merkittävää puustoa VLalueen kohdalla. Viljelyalueiden kohdalle osoitettua jokirannan VL-kaistaletta voidaan käyttää maatalouden valumapäästöjä vähentävänä suojavyöhykkeenä. Muistuttajan kohdalla VL-aluetta kavennetaan ja AP-aluetta levennetään joen suuntaan, mutta ei uloteta vesirajaan. 13. Huuko Vaskuri, Heikki Laurila, Liisa ja Aarne Pakaslahti Siikajoen pohjoispuolen rantaan rajoittuvat Sammalkankaan maanomistajat ehdottavat kaavaehdotukseen liitettäväksi asuinrakentamiseen liittyvät (AP) varaukset jokirantaan seuraaville kiinteistötunnuksille; kiinteistötunnus Heikkilä, omistaja Huuko Vaskuri; kiinteistötunnus x-xx Koivukangas, omistaja Heikki Laurila; kiinteistötunnus Pajula, Irmala ja Varpula, omistajat Liisa ja Aarne Pakaslahti. Tässä osayleiskaavassa ei ole ollut tavoitteena osoittaa uusia rakennuspaikkoja yksityisten omistamille maille, vaan uudet asuinalueet pyritään pääasiassa asemakaavoittamaan. Rannan uusien asuinpaikkojen osoittaminen vaatisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emätilaselvityksen ja siihen perustuvan mitoituksen. Emätilatarkastelua ei tässä kaavassa ole haluttu tehdä.

12 Uuden Koivukankaan alueelle on muistutuksen jättäneille maanomistajille jo osoitettu asemakaavoitettavaa AP-aluetta. Lisäksi muistuttajien esittämä alue sijoittuu jäteveden puhdistamon kohdalle joen vastakkaiselle puolelle. Puhdistamon haitta-alueelle ei haluta osoittaa uutta asuinrakentamista. Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan. 14. Huuko Vaskuri, Heikki Laurila, Esko Leiviskä, Liisa Pakaslahti / Aarne Pakaslahti, Leena Luoma-aho, Taisto Jokinen Ruukin Asemanseudun osayleiskaavaehdotukseen sisältyvän uuden asuinalueen uuden Koivukankaan nykyiset maanomistajat haluavat kaavaehdotuksessa otettavan huomioon seuraavia seikkoja alueelle suunniteltu kevyen liikenteen väylä nähdään tarpeelliseksi hankkeeksi, kevyen liikenteen väylä tulisi kuitenkin sijoittaa nykyisen tien pohjoispuolelle mm. seuraavista syistä o nykyiset tien eteläpuolen asuintalot sijaitsevat jo nyt lähellä tietä, o uuden toteutettavan asuinalueen asukasmäärä on merkittävästi suurempi verrattuna tien eteläpuoleen o kevyen liikenteen väylän liittäminen olemassa olevaan tehdasalueelta tulevaan väylään olisi ilmeisesti liikenteellisesti turvallisemmalla paikalla o Vattenfall (nyk. Elenia) asensi alueen maakaapelit nykyisen tien ojan eteläpuolelle joten ne ilmeisesti tulisi siirtää jos kevyen liikenteen väylä rakennetaan tien eteläpuolelle palstojen käyttö ja luonteva kulkumahdollisuus niille on säilytettävä ja ratkaisut sovittava yhteistyössä maanomistajien kanssa kaavan toteuttamiseen liittyvistä seikoista kuten tonttien myyminen, tiestöön ja kunnallistekniikan toteutukseen liittyvät ratkaisut on sovittava myös yhteistyössä maanomistajien kanssa Kevyen liikenteen yhteystarvemerkintä osoittaa ainoastaan väylän tarvetta. Se ei ota kantaa toteuttamiseen, eli esim. kuinka pitkälle matkalle väylää rakennetaan tai kummalla puolella tietä lopullinen väylä tulee sijaitsemaan. Alueen asemakaavoituksen yhteydessä ja sitä seuraavassa toteutussuunnitelmassa kevyen liikenteen lopullinen sijainti suunnitellaan tarkasti. Yhteystarvemerkintä voidaan siirtää tien pohjoispuolelle. 15. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä; Matti Pohjola ja Eero Ronkainen Esitetään, että Tervatehtaan / Kärkiniemen asuinalueella oleva kunto-/pururata tulee säilyä asemakaavassa. Olemme jättäneet valtuustoryhmänä valtuustoaloitteen Kärkiniemen alueen kunto- /pururata valtuustolle Aloite on jäänyt lepäämään, koska Ruukin Asemanseudun osayleiskaava päivitetään. Alue on osoitettu laajaksi viher-/virkistysalueeksi kaavaehdotuksessa. Myös jokirannassa sijaitseva kuntorata/kuntopolku tulisi säilyttää kuntalaisten käytettävissä. Toteutettaessa alueelle uutta rakentamista, alueen ulkoilumahdollisuuksia ei saa heikentää. Käytäntö on osoittanut, että rantarakentaminen heikentää ns. jokamiehen oikeuksia, koska alue hoidetaan mm. kesäisin vesirajaan asti tontinomistajan taholta.

13 Tervatehtaan/Kärkiniemen asuinalueella oleva ulkoilureitti on merkitty osayleiskaavaan säilytettävänä. Kärkiniemen tilanteesta laaditaan kaksi vaihtoehtoa. Toisessa AP-2 alueet jätetään pois Kärkiniemen tilanteesta laaditaan kunnanhallituksen käsittelyä varten laaditaan kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa ei osoiteta alueelle uutta asuinrakentamista, sillä alue on tulvauhanalaista. Toisessa asumista osoitetaan, mutta asuinalueiden koko ja sijainti mietitään uudelleen ja ne sijoitetaan pois ilmeiseltä tulva-alueelta. Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan , 371, vaihtoehdon, jossa rakentamista osoitetaan Kärkiniemen alueelle. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että alueen ulkoilureitistö rakennetaan maastossa sellaiseksi, ettei rannan asukkailla ole mahdollisuutta levittäytyä rantaan saakka allekirjoittanutta Esitetään, että Tervatehtaan / Kärkiniemen asuinalueella oleva kunto-/pururata tulee säilyä asemakaavassa. Ks. vastine edellä kohdassa 15. NÄHTÄVILLÄOLOAJAN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SAAPUNEET LAUSUNNOT: A. Pohjois-Pohjanmaan museo Siikajoen kunnan Ruukin kylän Asemanseudun osayleiskaavaehdotusta varten on laadittu riittävät rakennettua kulttuuriympäristöä koskevat selvitykset. Kaavaehdotukseen on myös lisätty Pohjois-Pohjanmaan museon kaavan luonnosvaiheessa esittämät korjaukset. Ruukin Asemanseudun osayleiskaavaluonnoksen suunnittelualueella sijaitsee kaksi Museoviraston inventoimaa ja valtioneuvoston vahvistamaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, jotka on kaavaehdotuksessa esitetty asianmukaisesti aluekohteina: Ruukin sahanseudun Katinhännän asuinalue ja Ruukin maatalousoppilaitos (RKY 2009). Lisäksi kaavakartalle on aluekohteeksi merkitty maakunnallisesti merkittävä Ruukun kosken ja Kreivinsaaren alue. Näille kulttuurihistoriallisesti merkittäville aluesuojelukohteille ei kaavakartassa kuitenkaan ole esitetty varsinaista kaavamääräystä. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien alueiden kaavamääräykseksi voidaan lisätä Maakunnallisesti/paikallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden kohdalla oleva kaavamääräyksen teksti soveltaen sen aluekohteeksi sopivaksi: Alueella olevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127 :ssä tarkoitettua lupaa. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen rakennustaiteellisesti/kulttuurihistoriallisesti/maisemallisesti arvokas luonne säilyy. Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät sen suojeluarvoa. Kaavamääräystä täydennetään muistutuksessa esitetyllä lisäyksellä.

14 B. Ympäristöterveydenhuolto (Lyhennelmä) Siikajoen kunta pyytää Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollolta lausuntoa koskien Ruukin asemanseudun osayleiskaavaa. (...) Tulva-alueelle ei tule sijoittaa asuinrakennuksia. Joen tulviminen saattaa aiheuttaa asuntoihin kosteusvaurioista johtuvaa terveyshaittaa. Uusille AP-AP-2-alueille tulee rakentaa kunnallinen viemäriverkosto, jos se on kohtuudella toteutettavissa. Muutoin asuntoalueilla tulee olla mahdollista toteuttaa jäteveden käsittely kiinteistökohtaisin ratkaisuin. Ympäristöterveydenhuolto puoltaa Paavolan Vesi Oy:n laatimaa lausuntoa, jossa todetaan, että jäteveden puhdistamon välittömään läheisyyteen ei tule kaavoittaa loma-asuntorakentamiseen tarkoitettua aluetta. Myöskään pientaloaluetta ei tule sijoittaa jätevedenpuhdistamon läheisyyteen. Puhdistamosta aiheutuu melu- ja hajuhaittaa. Koivukankaalle sijoittuva asuntoalue sijaitsee pieneltä osin maatilan suojavyöhykkeen sisäpuolella. (...) Ympäristöterveydenhuolto suosittaa sijoittamaan asuntoalueet siten, ettei maatilan suojavyöhykkeen toimintaperiaate heikkene. Maatilojen suojavyöhykkeiden tarkoitus on vähentää naapurein kohdistuvaa hajuhaittaa. Yleiskaavamääräyksissä todetaan, ettei rakennuspaikka saa olla tulvauhanalainen ja rakennukselle annetaan määräys kosteudelle alttiiden osien alimmasta rakentamiskorkeudesta. Tulva-alueelle ei ole laajassa mitassa osoitettu uusia asuinalueita, ja mm. Kärkiniemen AP-2- alueita siirretään pois tulva-alueelta. Aikanaan mahdollisen asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan asuinalueiden lopullinen toteutettavuus ja tarvittava tulvasuojelu (ks. vastine kohdassa 15.). Tulva-alueella sijaitsee paljon olevia rakennuksia. Myös uusien asuinalueiden jätevesien käsittelystä on yleiskaavamääräys, jota tarkennetaan viranomaisten lausuntojen perusteella. Jäteveden puhdistamon läheisyyteen osoitettu uusi AP-alue poistetaan. Uuden Koivukankaan asuntoalue sijaitsee pieneltä osin maatilan suojavyöhykkeen sisäpuolella. Alueen asemakaavoituksen yhteydessä sen toimintojen sijoittuminen ratkaistaan tarkemmin. Läheisten jo olevien asuinrakennusten ei ole katsottu ympäristölupavaiheessa olevan maatilan haittavyöhykkeellä. Oulussa , korjattu ja ja kunnanhallituksen pidetyn kokouksen 371 mukaisesti Annaelina Isola Iikka Ranta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin 8.3.2016 Antinkankaan koulun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA RISTIJÄRVEN KUNTA RINNE 697-401-226-6, om. UPM-Kymmene Oyj MÄKÄRÄISEN YHTEISMETSÄ 697-874-1-4, om.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10/2011 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE 1 / 6 VASTINE MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 180 Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 180 on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 8.4. 7.5.2013 Mynämäen kunnassa. Luonnoksesta on

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET

MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET 1.9.2011 MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA...1 2 MAANOMISTAJIEN KUULEMINEN...2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA. Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta. Kaavaehdotus

KANGASNIEMEN KUNTA. Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta. Kaavaehdotus KANGASNIEMEN KUNTA Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan 213-436-1-48 osa-alueelta Kaavaehdotus 29.2.2016 Kuva: Näkymä Puulan Pitkälahdelta. Kumoaminen tapahtuu tämän kapean lahden koillisrannalla.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot