RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET"

Transkriptio

1 SIIKAJOKI RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1-10 JA MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET A-B MUISTUTUKSET LAUSUNNOT: 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- Ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Alueidenkäyttöyksikkö Ruukin asemanseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon luonnoksesta Kaavan toinen viranomaisneuvottelu on järjestetty Neuvottelussa käytiin läpi kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavoittajan laatimat vastineet. Kaavaselostusta on täydennetty yleiskaavan kuvauksella ja vaikutusten arvioinnilla. Selostukseen on liitetty teemakartta, josta ilmenevät uudet asuntoalueet ja niiden laajuus. Kaavamääräyksiä on tarkistettu neuvottelussa sovitulla tavalla. Kaavakartalla on osoitettu suojaviheralueet uusien asuntoalueiden ja maantien 8123 väliin. Suunnittelualueen pohjoisosaan on lisätty aluevaraus Jussinkankaan uudelle sähköasemalle (EN). Kaavamääräyksessä ENmerkintä tulee osoittaa olevana ja uutena energiahuollon alueena. Alueiden käyttöyksiköllä ei ole muuta huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. Luonnonsuojeluyksikkö Luontoselvityksessä on tuotu esiin kaavoitettavalla alueella esiintyvät uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit sekä suositukset maankäytölle. Huomioitavat kohteet on esitetty myös kartalla. Selvityksestä ei kuitenkaan käy selkeästi ilmi kaikkien kohteiden osalta, mitä lajeja kohteissa esiintyy, eikä kaikkien lajien osalta, missä esiintymät sijaitsevat. Esimerkiksi Ruukin Ylipään pulskaneilikan esiintymän sijainti jää annettujen tietojen perusteella epäselväksi. Kaavakartassa Siikajoen pohjoispuolella sijaitseva luo-kohde on osittain päällekkäin kahden AP-kohteen kanssa, mikä on syytä tarkistaa. Hertta-tietokannan mukaan rautatieaseman ratapihan alueella sijaitsee äärimmäisen uhanalaisen perämerenmarunan (Artemisia campestris subsp. bottnica) esiintymä. Perämerenmaruna on erityisesti suojeltava, rauhoitettu, luontodirektiivin liitteiden Ilja IV laji sekä Suomen vastuulaji. Esiintymä tulee inventoida. Esiintymä tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa eikä sen säilymistä tulisi kaavaratkaisuilla heikentää. Ympäristönsuojeluyksikkö Kaavan jätevesihuoltoa koskeva yleismääräys tulisi täydentää seuraavaan muotoon: Viemä-

2 rilaitoksen toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä syntyvät jätevedet on aina Vesihuoltolain edellytysten täyttyessä johdettava yleiseen viemäriin. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä tulisi kiinteistöt ensisijaisesti liittää viemäriin. Viemäriverkoston ulkopuolella jätevedet on käsiteltävä YSL 3 a luvun, asetuksen (Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) ja kunnan ympäristösuojelumääräysten mukaisesti. Vesivarayksikkö Ei huomautettavaa. Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue Ei huomautettavaa. Jatkotoimet: Mikäli kasvillisuusinventoinnissa osoittautuu, että perämerenmarunan esiintymä on edelleen rautatieaseman ratapiha-alueella, se tulee osoittaa kaavassa. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä on edellä mainitusta kaavamuutoksesta kuultava Liikennevirastoa, muussa tapauksessa kaavaehdotus on asetettava uudelleen nähtäville (MRA 32 ). Olevat ja uudet alueet on osoitettu omilla merkinnöillään Alueiden käyttötarkoitukset - merkintöjen ensimmäisellä merkinnällä, jossa mainitaan alueen värin ja kirjaintunnuksen ilmaisevan käyttötarkoituksen. Uhanalaisia kohteita ei ole yksilöity kaavakarttaan, koska niiden säilymistä on siten haluttu turvata. Kaavakarttaan tarkistetaan nyt lausunnon mukaisesti puuttuvat uhanalaiset ja huomionarvoiset kasvilajit. Kohteet numeroidaan (luo1-5) ja niiden sisältö täsmennetään kaavaselostuksessa luontoselvityksen mukaisesti. Perämerenmaruna on tarkistettu maastokäynnillä biologi Terhi Ala-Riskun toimesta (tmi Pohjanmaan Luontotieto). Esiintymä on lisätty luo5-kohteena kaavakarttaan ja rajattu maastohavaintojen mukaisesti. Muutoksesta on kuultu Liikennevirastoa. Liikennevirasto on antanut lausunnon koskien perämerenmarunan kaavamerkintää. Käyttämiensä asiantuntijoiden näkemyksiin nojaten Liikennevirasto esittää koko merkinnän poisjättämistä perustellen asiaa mm. sillä, että kyseinen laji on ketomarunan ja perämerenmarunan risteymä, eikä geneettisesti puhdas, uhanalainen laji. Ratapihoilla ja teiden varsilla risteymämaruna on yleinen. Liikennevirasto vastustaa ko. merkintää ja katsoo sen vaikeuttavan radan kunnossapito- ja kehittämistöitä. Perämerenmarunan esiintymisalue tehdyssä tarkistuksessa (keltainen rajaus).

3 ELY-keskuksesta on ehdotusvaiheen jälkeen tullut esitys siitä mikä perämerenmarunan kaavamääräys tulisi olla. "Esiintymälle on syytä antaa yksilöity kaavamääräys seuraavasti: Perämerenmarunan rajattu kasvupaikka on säilytettävä avoimena. Sille ei saa levittää maaaineksia eikä peittää muulla tavoin. Perämerenmarunaa koskevat luonnonsuojelulain 42 :n 2 momentin mukaiset rauhoitusmääräykset, muun muassa lajin hävittämiskielto. Lajin hävittäminen edellyttää luonnonsuojelulain 49 :n 3 momentin mukaista poikkeamislupaa sekä poikkeamislupaa kaavamääräyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n ja 1 73 :n mukaisesti." Perämerenmaruna merkitään kaavakarttaan luo5-merkinnällä, jonka määräyssisältö on sama kuin muillakin uhanalaisilla tai muuten vaarantuneiksi luokitelluilla kasviesiintymillä. Selostuksessa kerrotaan kuinka luo-merkinnästä poiketaan mm. ratatöiden niin vaatiessa. Siikajoen pohjoispuolelle merkitty luo(4)-kohde on osittain päällekkäin kahden AP-kohteen kanssa. Luo-kohteen itäpuolella oleva AP on toteutettu alueellisen ympäristökeskuksen myöntämällä poikkeamisluvalla. Lännenpuoleinen AP liittyy alueelle osoitettuun uuteen asuinpientalojen alueeseen, joka on tarkoitus toteuttaa pääasiassa asemakaavoittamalla. Kyseiselle alueelle on maanomistaja hakenut poikkeamislupaa, johon seudullinen rakennusvalvonta on pyytänyt kaavan laatijalta kommenttia ( ). Lupa-asia on jäänyt odottamaan kaavan valmistumista. Kaavaehdotuksessa uusi AP-alue on muotoiltu siten, että maanomistajalla on mahdollisuus toteuttaa rakentaminen tulevaa asemakaavoitusta vaikeuttamatta. Poikkeamislupaa maanomistaja hakenee kaavan valmistuttua. Pientalo sijoittuisi näin alueelle, joka myöhemmin asemakaavoitetaan. Ratkaisulla pyritään ohjaamaan rakentaminen pois luo-alueelta, jonne pientalo alkuperäisen suunnitelman mukaan sijoittuisi. Luo-alueen yhtenäinen niittymäinen alue säilyy, vaikka rakennuspaikat sitä reunoilta rikkovat. Kaavaa muutetaan lyhentämällä uuden tien merkintää, jolloin pihapiiri voi sijoittua kokonaan AP-alueelle, eikä luo-merkinnän kanssa päällekkäin. Tiedossa olevat inventoidut kiinteät muinaisjäännökset on merkitty kaavaehdotukseen smkohdemerkinnällä ja kohteet on myös osoitettu maisemakuvan ja kulttuuriympäristön teemakartalla. Ruukinkoskelle on jo 1670-luvulla perustettu potaskatehdas, mikä ilmenee kaavaselostuksen kulttuuriympäristön ja maiseman kuvauksesta luvulla alueelle perustettiin saha ja erilaista teollista toimintaa. Koskessa oleva saari on kaavaehdotuksessa osoitettu AP/s -merkinnällä, pientalovaltainen asuntoalue, jonka ympäristö säilytetään. Vanhimman teollisen toiminnan sijainti ei liene tarkemmin tiedossa ja se lienee myöhemmän maankäytön pitkälle muokkaamaa, mutta siitä voi olla säilyneenä rakenteita, joihin sovelletaan muinais- Viistokuvassa vasemmalla on uusi asemakaavoitettava AP ja oikealla oleva AP punaisella rajattuina. 2. Museovirasto mer- Turkoosilla luo4-alueeksi kitty niitty. 2. Museovirasto Jätevesihuoltoa koskevaa määräystä tarkennetaan lausunnon mukaisesti.

4 muistolain (295/63) asettamia velvoitteita. Kun alueen historiallisen ajan arkeologinen maastoselvitys puuttuu, Museovirasto näkee tarpeelliseksi lisätä Keisarinsaaren ja kosken rannan alueen kaavamääräykseen: Jos alueella maata kaivettaessa tai muuta työtä suoritettaessa havaitaan viitteitä kiinteästä muinaisjäännöksestä (puu-, tuli ja kivirakenteita tai esineistöä), tulee työt keskeyttää sillä kohdalla ja ottaa viipymättä yhteys Museovirastoon (mm-laki 14 ). Kreivinsaaren ja ruukin kosken kaavamääräystä täydennetään lausunnon mukaisesti. 3. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto (lyhennelmä) Vastuualue toteaa yleisesti kaavoihin liittyen, että on tärkeää, että jokivartta koskevissa kaavoissa on huomioitu tulvaherkät alueet ja kaavamääräyksissä huomioidaan tähän liittyvät rakentamisen rajoitukset. Etenkin pysyvän asutuksen osalta on tärkeää, ettei tulvan aiheuttamaa rakenteiden kastumista ja sitä kautta mahdollisten sisäilmahaittojen syntymistä pääse muodostumaan. Samoin meluherkät alueet on huomioitu omilla kaavamääräyksillä. (...) Ruukin Asemanseudun osayleiskaavassa ja kaavaselostuksen vaikutusten arviointia koskevassa kappaleessa tulisi kirjata voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien huomioon ottamiseen liittyvät seikat maankäytössä (sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen vähentämisestä 294/2002, Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa, STM 2003:12, (...) Siikajoen kunnan terveydensuojelulain (763/1994) mukaisista asioista vastaa Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta. Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävään kuuluu alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Vastuualue lähettää tämän lausunnon tiedoksi terveydensuojeluviranomaiselle. Selostuksen vaikutusten arviointia täydennetään voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien huomioon ottamiseen liittyvillä asioilla. 4. Liikennevirasto Suunnittelualue käsittää Siikajoen kuntakeskuksessa Ruukin Asemanseudun ympäristöineen. Kaava-alue on kooltaan noin 2029 ha. Keskellä suunnittelualuetta sijaitsee Ruukin vanha rautatieasema ja alueen halki kulkee Seinäjoki Oulu -rata. Seinäjoki Oulu -rataosa on pääasiassa yksiraiteinen, sähköistetty, kauko-ohjattu ja junien kulunvalvonnalla varustettu vilkas henkilö- ja tavaraliikenteen rata, joka on osa yleiseurooppalaista TEN-rautatieverkkoa. Liikennevirastolla on parhaillaan menossa Seinäjoki Oulu -rataosan perusparannushanke. Perusparannushankkeen tavoitteena ovat rataosan välityskyvyn lisääminen, akselipainojen nosto (25 t), henkilöliikenteen nopeudennosto (200 km/h) koko osuudella Seinäjoki Oulu sekä nykyisten rakenteiden perusparantaminen ja turvallisuuden parantaminen. Ruukin liikennepaikalla ollaan parhaillaan toteuttamassa henkilöliikenteen reunalaiturin ja liityntäpysäköintialueen sekä huoltotien rakentamista raiteen länsipuolella ratapihan pohjoispäässä. Suurin sallittu nopeus junilla Ruukin liikennepaikan kohdalla tulee olemaan 200 km/h. Yleinen liikenne Liikenneviraston huoltotiellä raiteen vieressä tullaan estämään puo-

5 mien avulla, koska tiellä liikkuvien turvallisuutta ei voida taata. Liikennevirasto on huolissaan etenkin Ruukin ylikulkusillan alle mahdollisesti ohjautuvasta liikenteestä. Kulku kunnan omistamalta ja ylläpitämältä yleiseltä kevyen liikenteen väylältä huoltotielle tullaan todennäköisesti estämään puomilla Liikenneviraston toimesta. Kaavaehdotuskarttaan on merkitty ratapihan pohjoispuolella sijaitsevalta alikululta etelän suuntaan johtavat kevyen liikenteen väylät raiteen kummallekin puolelle. Näistä väylistä on jo aiemmin mainittu, radan länsipuolinen, rakennettu, mutta idänpuoleinen on rakentamatta. Liikennevirasto ei näe näiden väylien olemassaololla merkitystä Ruukin taajaman kevyen liikenteen verkon toiminnan kannalta ja pitää näitä kevyen liikenteen väyliä turvallisuusriskeinä, jotka eivät varsinaisesti johda minnekään, mutta ohjaavat liikennettä radan varteen ja houkuttavat luvattomiin radan ylityksiin. Liikennevirasto pyytää vielä kaavoittajaa miettimään, ovatko kyseiset väylät todella välttämättömät kaavassa osoittaa ja toteuttaa. Mikäli kaavoittaja toteaa väylät tarpeellisiksi toteuttaa, edellyttää Liikennevirasto Siikajoen kuntaa estämään luvattoman kulkumahdollisuuden väyliltä radalle. (...) Liikennevirasto muistuttaa, että melun- ja tärinäntorjuntavastuun periaatteena on vastuun kuuluminen sille taholle, jonka suunnittelemista toimenpiteistä melun ja tärinäntorjunnan tarve syntyy. Kaavaehdotuskarttaan onkin asianmukaisesti merkitty rautatiealueen ympärille melun ja tärinän torjuntatarve. Liikennevirasto huomauttaa vielä, että kiinteistö ei ole Liikenneviraston omistuksessa. Kaavaehdotuskarttaan merkittyä rautatiealueen laajuutta voidaan siten edelleen pienentää tämän alueen osalta raiteen länsipuolella. Kaavakartasta on poistettu lausunnossa mainittu radan varren kevyen liikenteen väylä radan itäpuolelta (koulun puolelta), joka Liikenneviraston mukaan ovat turvallisuusriski. Länsipuolen väylä säilytetään, sillä se on rakennettu ja siellä on valaistus ja radan varsi on osittain aidattu. Rautatiealueen rajautuminen on esitetty kiinteistörajojen mukaisesti. 5. Raahen kaupunki, rakennusvalvonta- ja ympäristö Raahen rakennusvalvonta ja ympäristötoimi esittää lausuntonaan, että Siikajoen kunnan Ruukin asemaseudun osayleiskaava voidaan hyväksyä esitetyltä pohjalta. Tässä lausunnossa on esitetty joitakin havaintoja ja tehty myös lisäys-/korjausesityksiä, jotka ovat kuitenkin niin vähäisiä, että niiden johdosta kaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Siikajoen keskustaajaman Ruukin asemaseudun osayleiskaavan suunnittelualue käsittää koko keskustaajaman molemmin puolin Siikajokea. Siikajoen rantaviivaa on lähes 17 km. Kaavakartasta uusien rakennuspaikkojen likimääräinenkin toteaminen on vaikeaa, sillä suurin osa uusista asuinalueista on sellaisia, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi tarkemmalla asemakaavalla. Taajaman läheltä onkin kokemuksia mm. joen eteläpuolen Koivukankaan osalta, että ilman asemakaavaa rakentaminen toteutuu hyvin väljästi ja aiheuttaa tonttia kohden merkittäviä lisäkustannuksia yhdyskuntateknisen huollon osalta. Osaltaan uusien rakennuspaikkojen vähäisyyden takana on myös kunnan vähäinen maanomistus alueella. Uutta rakentamista kaavakartalle on osoitettu varsin vähän, kun huomioidaan, että kaavan tavoitevuosi on kuitenkin lähes 20 vuoden päässä, v Vähäistä uutta rakentamista puoltaa kuitenkin se, että nykyisillä asemakaava-alueilla on vielä runsaasti rakentamattomia tontteja myös kunnan omistamilla alueilla. Näiden houkuttelevuuteen ja parempaan rakennettavuuteen on osayleiskaavassa kiinnitetty huomiota. Asemaseudun osayleiskaavan tulvakartoitus antaa hyvän pohjan rakentamiseen soveltuvien alueiden osoittamiseen. Melko laajat alueet ovat tulvauhanalaisia eivätkä sellaisenaan sovel-

6 lu rakentamiseen. Kaavakartassa on lisäksi hyvin osoitettu rakentamista rajoittavat karjatilat, joiden ympärille on osoitettu suojaympyrät. Myös kaksiraiteiseksi parannettavan radan melu- ja tärinän vaikutusalue on osoitettu omalla merkinnällä. Rautatien tärinävaikutus ulottunee kuitenkin kaavassa osoitettua merkittävästi kauemmaksi. Radan läheisyyteen ei kuitenkaan ole osoitettu uutta rakentamista, joka on hyvä ratkaisu. Paavolan Vesi Oy:n Ruukin jäteveden puhdistamon lähelle osoitetut uudet rakennuspaikat saattavat olla ongelmallisia erityisesti siinä tilanteessa, mikäli puhdistamolle haetaan uutta luvitusta. Ruukin kylän länsipuolella on suuria voimalinjoja ja ne sekä uusi muuntoasemavaraus puoltavat sitä, että niiden lähialueelle ei ole osoitettu uutta rakentamista. Hevoskeskuksen läheisyyteen osoitetuille samoin kuin Tuohimaan tien varren uusille asuinalueille voisi selvyyden vuoksi osoittaa pisteillä suunnitellun rakentamisen määrän samaan tapaan kuin on esitetty Siikajoen osayleiskaavan muutoksessa ja laajennuksessa ja Jokivarren osayleiskaavassa. Rakentamisen voisi laskea suoraan kaavamääräyksessä esitetyllä 5000 m2 minimitonttikoolla. Näitä alueita ei ole tarkoitus kaavan mukaan asemakaavoittaa. Tämä merkintä helpottaisi myös näiden asuinalueiden tunnistamista asemakaavoitettavaksi tarkoitetuista alueista. Merkinnän voisi tehdä oikaisuluonteisena lisäyksenä / korjauksena lopulliseen kaavakarttaan. Katinhännän pytingeille on kaavassa aluemerkintä, jolla ympäristö säilytetään. Säilytysmerkinnän tarkoitus jää rakennusluvituksen kannalta epäselväksi, kun se ei ilmeisesti koske rakennuksia. Yleiskaavan mukaisella merkinnällä samalla tavalla ongelmalliseksi voi tulla myös Ruukin patruunan talo, jota ei ole merkitty yleiskaavaan edes paikallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. Lähialueen uudehkojenkin omakotitalojen kanssa se on osoitettu alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Ohjaako tämänkaltainen merkintä riittävästi vastaista alueen asemakaavoitusta? Kulttuurihistoriallisissa kohteissa numerot 3 ja 4 ovat vaihtaneet paikkaansa. Numero 3 tarkoittanee entistä kaljatehdasta ja numero 4 Askolan puojirakennusta eikä päinvastoin kuten kaavamerkinnöissä on kerrottu. Rautatien viereen osoitettu uusi teollisuusaluevaraus on osaksi tulvauhanalainen, Kaavakartassa tontin tulvauhanalaisuus on merkitty, jonka johdosta asia ei vahingossa unohdu. Rakennuspaikka on kaukana joesta eikä sen tulvauhanalaisuutta ensi kädessä osaisi odottaa. Jätevedenpuhdistamon välittömästä läheisyydestä poistetaan AP-2 -alue. Jokirannan uutta loma-asumista osoittava RA-merkintä säilyy. Uudet AP-alueet Tuohimaan suunnalla ja uudella Koivukankaalla on merkitty asemakaavoitettaviksi (vihreä pistekatkoviiva). Alueiden mitoitus on tutkittu kaavarunkomaisella luonnostelulla ja siinä tonttikokona on käytetty 5000 m 2 :ä. Alueille ei ole tarkoitus osoittaa rakennuspaikkojen määrää (pienet punaiset neliöt), mutta kaavaselostuksessa alueiden mitoitusta on avattu lisää (kappale 6.1). Kaavamääräykseen lisätään tontin enimmäiskoko (5000 m 2 ). Katinhännän alueella on kaavaehdotuksessa käytetty aluemerkintöjen indeksinä /smerkintää, jolla ympäristö säilytetään. Merkinnän sisältöä tarkennetaan ja merkintöjä yhdenmukaistetaan suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan. Suojelutavoitetta täsmennetään koko ma-alueelle. Sahan alueen valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajaus (sininen ma-aluemerkintä 9.) on poimittu suoraan Museoviraston portaalista. Aluerajauksen sisällä on useita merkittäviä kohteita, joiden luonnehtimista täydennetään myös kaavamerkintään. Kaavaan ei voida merkitä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäväksi kohdetta, jota Museovirasto tai maakunnan liitto ei ole sellaiseksi kohteeksi luokitellut. Kohteiden 3. ja 4. nimet vaihdetaan lausunnon mukaisiksi.

7 6. JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS Pelastusviranomainen on tutustunut Siikajoen, Jokivarren ja Ruukin osayleiskaavojen muutos- ja laajennusluonnoksiin ja tarkastellut pelastuslaitoksen näkökulmasta tärkeitä asioita: liikenneturvallisuuden, yritys- ja laitoskohteiden, kulttuurihistoriallisten kohteiden ja tulvariskien huomioimiset. Näiden pohjalta tarkasteltuna esitetyt osayleiskaavan muutos- ja laajennusluonnokset kelpaavat pelastusviranomaiselle. Lausunto ei aiheuta muutoksia. 7. PAAVOLAN VESI OY Paavolan Vesi Oy esittää lausuntonaan seuraavaa: Osayleiskaavassa on osoitettu uusia pientalovaltaiseen asumiseen tarkoitettuja AP/AP-1/AP-2 alueita. Osayleiskaavassa ei ole osayleiskaavan luonteen mukaisesti osoitettu rakentamiseen varatuille alueille yksittäisiä rakennuspaikkoja. Mikäli uusien, asumiseen tarkoitettujen alueiden kiinteistöjen jätevedenkäsittelyä halutaan toteuttaa ns. yhteisellä viemärillä, tulisi ennen uusien rakennuspaikkojen osoittamista (ennen rakennuslupien myöntämistä) alueiden maankäyttöä suunnitella yksityiskohtaisemmin, mielellään asemakaavatasoisena. Maankäytön tarkempi suunnittelu on tärkeää siksi, että alueelle rakennettava kunnallistekniikka osataan mitoittaa ja sijoittaa oikein ja näin välttyä turhilta investointi- ja käyttökustannuksilta. Tarkemmalla suunnittelulla luodaan myös edellytykset rakentamiseen varattujen alueiden tehokkaalle käytölle ja vetovoimaisuudelle. Tarkemmassa suunnittelussa tulisi esittää vähintään alueen tiestön ja rakennuspaikkojen rajojen sijainti. Uusille pientalovaltaisen asumiseen tarkoitetuille alueille on pääsääntöisesti mahdollista rakentaa yhteinen viemäri ns. matalapaineviemärillä kiinteistökohtaisin jätevedenpumppaamoin, mikäli alueen rakennustiheys ja alueen yleinen rakentuminen sitä edellyttävät. Tuohimaanperäntien varteen sekä hevosurheilukeskuksen taakse (Kangaspelto) suunniteltujen rakennuspaikkojen jäteveden käsittely tulee toteuttaa kiinteistökohtaisin ratkaisuin. Siikajoen varteen noin 100 m:n etäisyydelle Ruukin jätevedenpuhdistamosta on osoitettu uusi lomaasuntoalue. Kyseinen RA-alue olemassa olevan jätevedenpuhdistamon välittömästä läheisyydestä tulisi poistaa, sillä toiminnassa olevasta jätevedenpuhdistamosta aiheutuu aina jonkin verran mm. ajoittaisia melu- ja hajuhaittoja. Samasta syystä myös Lammentien ja Mertatien väliin suunniteltu AP-2 alue tulisi poistaa. Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Raahen seudun rakennusvalvontaviranomainen käydyssä ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa (vrt. Paavolan Vesi Oy lausunto osayleiskaavaluonnoksesta ). Liitekartasta 5 (tekninen verkosto) puuttuu edelleen Katiskankankaan alueelta Ruukin jätevedenpuhdistamolle johtava viettoviemäri (vrt. Paavolan Vesi Oy:n lausunto osayleiskaavaluonnoksesta ) sekä Revonlahdelta Ruukkiin johtava runkopaineviemäri. Kaavaselostuksen kohdassa ensimmäisessä kappaleessa mainittu Pohjolan Vesi Oy tulee olla Paavolan Vesi Oy. Uudet AP-alueet Tuohimaan suunnalla ja uudella Koivukankaalla on merkitty asemakaavoitettaviksi (vihreä pistekatkoviiva). Alueiden mitoitus on tutkittu kaavarunkomaisella luonnostelulla ja sillä oletuksella, ettei alueella ole kunnallista viemäröintiä. Tonttikokona on siksi käytetty 5000 m 2 :ä. Selostukseen on lisätty kappale 6.1 asumisen mitoituksesta ja siitä on

8 tutkittu vaihtoehtoina tehokkaampaa ja vähemmän tehokasta uusien alueiden mitoitusta. AP-alueen kaavamääräykseen täsmennetään vaatimus jäteveden käsittelystä kiinteistökohtaisesti. Jäteveden puhdistamon läheisyyteen osoitettu uusi AP-2-alue poistetaan. Uutta lomarakentamista osoittava RA-merkintä säilyy. Liitekartan ja selostuksen puutteet sekä kirjoitusvirhe korjataan lausunnon mukaan. 8. Fingrid Oyj Kaava-alueella sijaitsee useita Fingridin voimajohtoja sekä 400 kv voimajohtohanke Ventusneva (Kokkola) - Pyhänselkä (Muhos) ja suunniteltu sähköasemahanke. Olemme toimittaneet tiedot edellä mainituista osayleiskaavan luonnosvaiheen lausunnossa Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon Fingridin lausunnossa esitetty tarve ENaluevaraukselle sähköasemaa varten. Kuten myös edellisessä lausunnossa totesimme, kaavan eteläosaan sijoittuva 110 kv voimajohto Pikkarala - Vihanti on jäänyt pois kaavakaavakartalta. Se tulee merkitä vastaavasti kuin muutkin voimajohdot korjauksena kaavakarttaan. Muutoin Fingridillä ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. Siinä ei ole esitetty merkittäviä muutoksia luonnokseen nähden Fingridin toiminnan näkökulmasta. Fingridin edellisessä lausunnossa mainitut periaatteet voimajohtojen rajoituksista maankäytön suunnittelulle ja tieto suunnittelusta voimajohdosta on otettava huomioon myös jatkosuunnittelussa. 9. PPO Pikkarala-Vihanti voimajohto lisätään kaavakarttaan. PPO-Yhtiöt Oy:llä ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto ei aiheuta muutoksia. 10. Ruukin kyläyhdistys r.y. Ruukin kyläyhdistys pyytää, että nähtävänä olevaa kaavaehdotusta muutettaisiin seuraavasti: 1. Metsämarjantien päästä Hietamaalle päin lähtevän viljelystien pohjoisreunaan, tarvittaessa osittain sähkölinjan alle, ja viljelystien jatkeena olevan valaistun polun paikalle merkitään valaistu ulkoilureitti Hietamaalle asti. Ulkoilureitin alkupäähän merkitään pieni yleinen autojen pysäköintialue (LP). Osa Metsämarjantien ja Hietamaan välisistä pelloista on nykyisin kesäaikaan (äestettyinä) huonosti ulkoiluun soveltuvia, joten päällekkäisten maankäyttötarpeiden ratkaiseminen maanomistajia ja asukkaita tyydyttävällä tavalla on tarpeen. Viljelystien kohta on lisäksi valaisematon. Asianmukaisessa kunnossa oleva, turvallinen ja valaistu ulkoiluyhteys edistää ulkoiluharrastusta ja lisää Hietamaan palveluiden kysyntää. Ulkoilureittiyhteys palvelee ainakin Kyyrän-, Katiskan- ja Lodenkankaan sekä keskustan asukkaita lyhentämällä matkaa Hietamaan vapaa-aikakeskuksen tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin (mm. lenkkeily, hiihto, uinti, frisbeegoif, carting, lentopallo, voimailuja kodalla istuskelu) ja kaavamerkinnät olisivat myös ohjeena reittien jatkosuunnitteluun. 2. Kyyräntieltä, Paavolan Vesi Oy:n kohdalta Hietamaalle päin lähtevä valaistuja rakennettu ulkoilureitti merkitään kaavaan. Turvallisen ulkoilureittiyhteyden turvaaminen jatkossakin Virastotieltä pesäpallokentän kautta Hietamaalle on tarpeen mm. alueen lapsiperheitä ja kou-

9 lulaisia ajatellen. Pesäpallokenttä sijaitsee keskeisellä, tilavalla paikalla kuntakeskuksessa, ja sen käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa sen kehittämisen (mm. lisärakentamisen) Ruukin kylän pohjoisosan liikuntakeskukseksi, jossa tai josta käsin esim. perheet voivat harrastaa monia en liikuntamuotoja, mm. luistelua, kuntosalissa käyntiä ja ulkojumpparyhmissä kuntoilua, ja myös hiihtoa ja lenkkeilyä, kunhan reittien esteetön käyttö ulkoiluun on turvattu. 3. Ruukintien varteen Metsämarjantien risteyksestä Revonlahden suuntaan merkitty kevyen liikenteen yhteystarve- merkintä ulotetaan Karhunpolulle asti. Perustelut: Tiellä on kova liikenne ja koululaiset käyttävät reittiä päivittäin koulumatkoihin. Lumi ja pientareen kapeus pakottavat heidät ajamaan talviaikaan ajoradalla. mikä on varsinkin aamuisin, pimeällä, vaarallista (liikenneturvallisuuden parantaminen). Yksi vaihtoehto on pientareen leventäminen niin, että ajoradan reunaviivan oikealle puolelle jää reilusti tilaa pyöräilyyn. 4. a) Lodenkankaalta maaseutuopiston ja maa- ja elintarviketalouden tutkimusaseman kohdalle osoitetaan kevyen liikenteen yhteystarve Siikajoen yli. Reittivaraus alkaa Lodentieltä, lähivirkistysalueeksi (VL) merkittyyn niemeen johtavan hiekkatien risteyksestä, kulkee hiekkatien reunassa asutuksen ohi ja kääntyy ennen vesialuetta oikealle, maisemallisesti arvokkaan peltoalueen (MA) reunaan, ja kulkee pellon reunaa koilliseen suoraan joen yli, johon rakennetaan kevyen liikenteen silta. Joen pohjoispuolella reitti kääntyy oikealle joen rantaan ja nousee Sammalkankaantieltä tulevan hiekkatien reunaa pitkin Sammalkankaantien eteläreunaan, jossa se jatkuu maaseutuopiston risteykseen asti. (Katiskatien 40 km/h nopeusrajoitusta jatketaan sillalle johtavaan tienhaaraan asti ja tarvittaessa myös moottoriajoneuvojen läpiajoa rajoitetaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tarpeellinen kiinteistöille ajo Lodentieltä alkavaa, reitin alkupäässä olevaa hiekkatietä pitkin sallitaan liikennemerkeillä.) Maaseutuopistolla opiskelee nuoria, joista iso osa on alle 18-vuotiaitaja siten vielä vailla ajokorttia. He tarvitsevat kuntakeskuksen palveluita, joihin on nykyisin yrityspuiston kautta matkaa noin 3,3 km. Uusi reitti lyhentäisi pyörä- tai kävelymatkan 2,7 km:iin eli noin 0,6 km, eli kuntakeskuksen palveluiden saavutettavuus paranisi joen pohjoispuolelta. Myös matka maaseutuopiston, MTT:n tutkimusaseman ja P-Suomen hevosurheilukeskuksen kylätapahtumiin, harrastusmahdollisuuksiin ja työpaikkoihin lyhenisi kuntakeskuksesta ja lyhentynyt matka kannustaisi kulkemaan päivittäisiä matkoja entistä enemmän ilman autoa. MTT:n tutkimusasema, maaseutuopisto ja hevosurheilukeskus tulisivat lähemmäksi kyläläisiä. Reitin rakentaminen loisi Ruukkiin yhdessä Sammalkankaantien jatketun kevyen liikenteen väylän kanssa uuden kevyen liikenteen rengasreitin, joka edistäisi liikuntaharrastusta, lisäisi jokirantojen virkistyskäyttöä ja parantaisi kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. 4. b) Edellisessä (4.a-) kohdassa selostetun reitin yhteyteen, hiekkatien kohdasta, jossa asutus loppuu, niemen länsirantaan, merkitään nykyisen polun paikalle ulkoilureitin ja laavun aluevaraus. Lodentien ja hiekkatien risteykseen merkitään autojen pysäköintialue (LP). Perustelut: Uusi ulkoilureitti lisää jokirannan virkistyskäyttöä, kylän viihtyisyyttä ja ihmisten hyvinvointia. Se lisää myös Ruukin matkailullista vetovoimaa. Niemi sijaitsee hyvien tieyhteyksien päässä Ruukintieltä ja Lodentieltä ja pyöräilyyn sopivien hiekkateiden varressa. Niemi on luonnonkaunis paikka, jonka läheisyydessä ei ole ennestään virkistykseen sopivia taukopaikkoja. Alueen jokimaisema on ainutlaatuinen ja siten taukopaikaksi sopiva, ja maisemaa voi hyödyntää matkailuelinkeinojen kehittämisessä. Autojen pysäköintialue on tarpeellinen, koska niemi on tulvauhan alaista aluetta, jolla maaperän märkyys haittaa autolla ajamista keväisin ja syksyisin ja autoliikenne häiritsisi asukkaita. 5. Kevyen liikenteen yhteystarvemerkintää jatketaan Sammalkankaantien lounaislaidalla kaavaehdotuksen mukaisesta paikasta 4. a)- kohdan mukaiseen uuteen kevyen liikenteen risteykseen asti, josta se jatkuu 4. a)- kohdan mukaisesti maaseutuopiston risteykseen asti. Perustelut: Sammalkankaantiellä on melko paljon liikennettä, piennar on kapea ja kulkeminen

10 siksi varsinkin talvella vaarallista ilman kevyen liikenteen tilavarausta, Turvallisen kevyen liikenteen yhteyden järjestäminen yrityspuistosta ja Sammalkankaantien kaakkoispäästä MTT: n tutkimusasemalle, hevosurheilukeskukseen ja maaseutuopistolle on tarpeen (liikenneturvallisuuden parantaminen). Kevyen liikenteen aluevaraus toimisi myös uuden kevyen liikenteen rengasreitin osana, jota ehdotamme kohdassa 4.a. Se palvelisi mm. maaseutuopiston opiskelijoiden virkistysreittinä ja hevosharrastuksissa kävijöitä ja parantaisi alueen yritysten saavutettavuutta. Yksi vaihtoehto on pientareen leventäminen niin, että ajoradan reunaviivan oikealle puolelle jää reilusti tilaa pyöräilyyn. 6. Kreivinsaaren aluevarausmerkintä muutetaan pientalovaltaisesta asuntoalueesta (AP/s) palvelujen ja hallinnon alueeksi (esim. P-1). Kaavamääräyksellä sallitaan se, että korkeintaan puolet alueen käytetystä kerrosalasta saa olla asuinhuoneistoissa. Merkintä kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue jää alueelle, jolloin myös maakunnallisesti merkittäville kulttuurihistoriallisille kohteille annetut kaavamääräykset Kohteessa olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127:sää tarkoitettua lupaa. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne säilyy. Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät sen suojeluarvoa. jäävät voimaan. Alueella on enemmän arvoa kuntalaisten/kyläläisten yhteiskäytössä kuin asuinkäytössä kulttuurihistoriansa, sijaintinsa (yrityspuisto, pyöräilyreitti, kuntakeskus, joki virkistyskohteena) ja luonnonympäristönsä vuoksi. Ruukin kyläyhdistyksellä ei ole omaa kylätaloa ja se tarvitsisi sellaisen. Alue olisi myös juhlien ym. tilaisuuksien pitopaikaksi ainutlaatuinen ympäristö. Aluetta voi kehittää esim. ympäristöhäiriöttömän yrittämisen, matkailun, kulttuurihistorian, luonnon virkistyskäytön tai kylätoiminnan (Ruukin kyläyhdistyksen tai kylien yhteisen toiminnan, esim. kyläillat ja yhteiset tapahtumat, toimisto- ja kokoustila) suuntaan. P-1- merkintä mahdollistaisi sekä julkiset että yksityiset palvelut ja hallinnon ja kaavamääräys joustavan alueen kehittämisen ja rakennusten pysymisen käytössä. Merkintä kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue turvaa kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen. Ruukin asukasyhdistys on esittänyt hyviä lisäyksiä kaavaehdotukseen. Olisi ollut toivottavaa, että ideointiin olisi ollut mahdollisuus jo luonnosvaiheessa, jolloin merkittäviäkin muutoksia olisi ollut helpompi ottaa kaavatyössä huomioon. Asuinalueelta Hietamaalle esitetyt ulkoilureitit merkitään kaavaan, samoin asuinalueen sisäinen reitti. Kevyen liikenteen yhteystarvemerkintä ulotetaan Karhunpolulle. Ulkoilureitin yhteystarvemerkintä osoitetaan Ruukin Ylipäähän, joen yli, Lodentielle kuten muistutuksessa on esitetty. Laavu osoitetaan virkistysalueen niemeen. Sammalkankaantien varteen merkittyä kevyenliikenteen yhteystarvemerkintää ei jatketa Maaseutuoppilaitokselle. Merkintä on tarkoitettu ohjaamaan aikanaan rakentuvan Koivukankaan uuden asuinalueen liikennejärjestelyjä. Kreivinsaaren aluevarausmerkintä säilyy nykyisellään. Se noudattaa asemakaavan merkintää AP/s.

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

IIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA

IIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA IIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 24.11.-23.12.2014 1 (57) Jaakko Isoherranen 28.5.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (57) P21325 Jaakko Isoherranen 28.5.2015

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa.

SELOSTUS 3.10.2014. Selostus koskee 3.10.2014 päivättyä Kohmalan osayleiskaavakarttaa. KOHMALAN KYLÄ OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 3.10.2014 Ilmakuva alueesta Kaavan käsittelyvaiheet ja päätökset: Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa

Lisätiedot