RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET"

Transkriptio

1 SIIKAJOKI RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1-10 JA MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET A-B MUISTUTUKSET LAUSUNNOT: 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- Ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Alueidenkäyttöyksikkö Ruukin asemanseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon luonnoksesta Kaavan toinen viranomaisneuvottelu on järjestetty Neuvottelussa käytiin läpi kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavoittajan laatimat vastineet. Kaavaselostusta on täydennetty yleiskaavan kuvauksella ja vaikutusten arvioinnilla. Selostukseen on liitetty teemakartta, josta ilmenevät uudet asuntoalueet ja niiden laajuus. Kaavamääräyksiä on tarkistettu neuvottelussa sovitulla tavalla. Kaavakartalla on osoitettu suojaviheralueet uusien asuntoalueiden ja maantien 8123 väliin. Suunnittelualueen pohjoisosaan on lisätty aluevaraus Jussinkankaan uudelle sähköasemalle (EN). Kaavamääräyksessä ENmerkintä tulee osoittaa olevana ja uutena energiahuollon alueena. Alueiden käyttöyksiköllä ei ole muuta huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. Luonnonsuojeluyksikkö Luontoselvityksessä on tuotu esiin kaavoitettavalla alueella esiintyvät uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit sekä suositukset maankäytölle. Huomioitavat kohteet on esitetty myös kartalla. Selvityksestä ei kuitenkaan käy selkeästi ilmi kaikkien kohteiden osalta, mitä lajeja kohteissa esiintyy, eikä kaikkien lajien osalta, missä esiintymät sijaitsevat. Esimerkiksi Ruukin Ylipään pulskaneilikan esiintymän sijainti jää annettujen tietojen perusteella epäselväksi. Kaavakartassa Siikajoen pohjoispuolella sijaitseva luo-kohde on osittain päällekkäin kahden AP-kohteen kanssa, mikä on syytä tarkistaa. Hertta-tietokannan mukaan rautatieaseman ratapihan alueella sijaitsee äärimmäisen uhanalaisen perämerenmarunan (Artemisia campestris subsp. bottnica) esiintymä. Perämerenmaruna on erityisesti suojeltava, rauhoitettu, luontodirektiivin liitteiden Ilja IV laji sekä Suomen vastuulaji. Esiintymä tulee inventoida. Esiintymä tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa eikä sen säilymistä tulisi kaavaratkaisuilla heikentää. Ympäristönsuojeluyksikkö Kaavan jätevesihuoltoa koskeva yleismääräys tulisi täydentää seuraavaan muotoon: Viemä-

2 rilaitoksen toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä syntyvät jätevedet on aina Vesihuoltolain edellytysten täyttyessä johdettava yleiseen viemäriin. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä tulisi kiinteistöt ensisijaisesti liittää viemäriin. Viemäriverkoston ulkopuolella jätevedet on käsiteltävä YSL 3 a luvun, asetuksen (Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) ja kunnan ympäristösuojelumääräysten mukaisesti. Vesivarayksikkö Ei huomautettavaa. Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue Ei huomautettavaa. Jatkotoimet: Mikäli kasvillisuusinventoinnissa osoittautuu, että perämerenmarunan esiintymä on edelleen rautatieaseman ratapiha-alueella, se tulee osoittaa kaavassa. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä on edellä mainitusta kaavamuutoksesta kuultava Liikennevirastoa, muussa tapauksessa kaavaehdotus on asetettava uudelleen nähtäville (MRA 32 ). Olevat ja uudet alueet on osoitettu omilla merkinnöillään Alueiden käyttötarkoitukset - merkintöjen ensimmäisellä merkinnällä, jossa mainitaan alueen värin ja kirjaintunnuksen ilmaisevan käyttötarkoituksen. Uhanalaisia kohteita ei ole yksilöity kaavakarttaan, koska niiden säilymistä on siten haluttu turvata. Kaavakarttaan tarkistetaan nyt lausunnon mukaisesti puuttuvat uhanalaiset ja huomionarvoiset kasvilajit. Kohteet numeroidaan (luo1-5) ja niiden sisältö täsmennetään kaavaselostuksessa luontoselvityksen mukaisesti. Perämerenmaruna on tarkistettu maastokäynnillä biologi Terhi Ala-Riskun toimesta (tmi Pohjanmaan Luontotieto). Esiintymä on lisätty luo5-kohteena kaavakarttaan ja rajattu maastohavaintojen mukaisesti. Muutoksesta on kuultu Liikennevirastoa. Liikennevirasto on antanut lausunnon koskien perämerenmarunan kaavamerkintää. Käyttämiensä asiantuntijoiden näkemyksiin nojaten Liikennevirasto esittää koko merkinnän poisjättämistä perustellen asiaa mm. sillä, että kyseinen laji on ketomarunan ja perämerenmarunan risteymä, eikä geneettisesti puhdas, uhanalainen laji. Ratapihoilla ja teiden varsilla risteymämaruna on yleinen. Liikennevirasto vastustaa ko. merkintää ja katsoo sen vaikeuttavan radan kunnossapito- ja kehittämistöitä. Perämerenmarunan esiintymisalue tehdyssä tarkistuksessa (keltainen rajaus).

3 ELY-keskuksesta on ehdotusvaiheen jälkeen tullut esitys siitä mikä perämerenmarunan kaavamääräys tulisi olla. "Esiintymälle on syytä antaa yksilöity kaavamääräys seuraavasti: Perämerenmarunan rajattu kasvupaikka on säilytettävä avoimena. Sille ei saa levittää maaaineksia eikä peittää muulla tavoin. Perämerenmarunaa koskevat luonnonsuojelulain 42 :n 2 momentin mukaiset rauhoitusmääräykset, muun muassa lajin hävittämiskielto. Lajin hävittäminen edellyttää luonnonsuojelulain 49 :n 3 momentin mukaista poikkeamislupaa sekä poikkeamislupaa kaavamääräyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n ja 1 73 :n mukaisesti." Perämerenmaruna merkitään kaavakarttaan luo5-merkinnällä, jonka määräyssisältö on sama kuin muillakin uhanalaisilla tai muuten vaarantuneiksi luokitelluilla kasviesiintymillä. Selostuksessa kerrotaan kuinka luo-merkinnästä poiketaan mm. ratatöiden niin vaatiessa. Siikajoen pohjoispuolelle merkitty luo(4)-kohde on osittain päällekkäin kahden AP-kohteen kanssa. Luo-kohteen itäpuolella oleva AP on toteutettu alueellisen ympäristökeskuksen myöntämällä poikkeamisluvalla. Lännenpuoleinen AP liittyy alueelle osoitettuun uuteen asuinpientalojen alueeseen, joka on tarkoitus toteuttaa pääasiassa asemakaavoittamalla. Kyseiselle alueelle on maanomistaja hakenut poikkeamislupaa, johon seudullinen rakennusvalvonta on pyytänyt kaavan laatijalta kommenttia ( ). Lupa-asia on jäänyt odottamaan kaavan valmistumista. Kaavaehdotuksessa uusi AP-alue on muotoiltu siten, että maanomistajalla on mahdollisuus toteuttaa rakentaminen tulevaa asemakaavoitusta vaikeuttamatta. Poikkeamislupaa maanomistaja hakenee kaavan valmistuttua. Pientalo sijoittuisi näin alueelle, joka myöhemmin asemakaavoitetaan. Ratkaisulla pyritään ohjaamaan rakentaminen pois luo-alueelta, jonne pientalo alkuperäisen suunnitelman mukaan sijoittuisi. Luo-alueen yhtenäinen niittymäinen alue säilyy, vaikka rakennuspaikat sitä reunoilta rikkovat. Kaavaa muutetaan lyhentämällä uuden tien merkintää, jolloin pihapiiri voi sijoittua kokonaan AP-alueelle, eikä luo-merkinnän kanssa päällekkäin. Tiedossa olevat inventoidut kiinteät muinaisjäännökset on merkitty kaavaehdotukseen smkohdemerkinnällä ja kohteet on myös osoitettu maisemakuvan ja kulttuuriympäristön teemakartalla. Ruukinkoskelle on jo 1670-luvulla perustettu potaskatehdas, mikä ilmenee kaavaselostuksen kulttuuriympäristön ja maiseman kuvauksesta luvulla alueelle perustettiin saha ja erilaista teollista toimintaa. Koskessa oleva saari on kaavaehdotuksessa osoitettu AP/s -merkinnällä, pientalovaltainen asuntoalue, jonka ympäristö säilytetään. Vanhimman teollisen toiminnan sijainti ei liene tarkemmin tiedossa ja se lienee myöhemmän maankäytön pitkälle muokkaamaa, mutta siitä voi olla säilyneenä rakenteita, joihin sovelletaan muinais- Viistokuvassa vasemmalla on uusi asemakaavoitettava AP ja oikealla oleva AP punaisella rajattuina. 2. Museovirasto mer- Turkoosilla luo4-alueeksi kitty niitty. 2. Museovirasto Jätevesihuoltoa koskevaa määräystä tarkennetaan lausunnon mukaisesti.

4 muistolain (295/63) asettamia velvoitteita. Kun alueen historiallisen ajan arkeologinen maastoselvitys puuttuu, Museovirasto näkee tarpeelliseksi lisätä Keisarinsaaren ja kosken rannan alueen kaavamääräykseen: Jos alueella maata kaivettaessa tai muuta työtä suoritettaessa havaitaan viitteitä kiinteästä muinaisjäännöksestä (puu-, tuli ja kivirakenteita tai esineistöä), tulee työt keskeyttää sillä kohdalla ja ottaa viipymättä yhteys Museovirastoon (mm-laki 14 ). Kreivinsaaren ja ruukin kosken kaavamääräystä täydennetään lausunnon mukaisesti. 3. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto (lyhennelmä) Vastuualue toteaa yleisesti kaavoihin liittyen, että on tärkeää, että jokivartta koskevissa kaavoissa on huomioitu tulvaherkät alueet ja kaavamääräyksissä huomioidaan tähän liittyvät rakentamisen rajoitukset. Etenkin pysyvän asutuksen osalta on tärkeää, ettei tulvan aiheuttamaa rakenteiden kastumista ja sitä kautta mahdollisten sisäilmahaittojen syntymistä pääse muodostumaan. Samoin meluherkät alueet on huomioitu omilla kaavamääräyksillä. (...) Ruukin Asemanseudun osayleiskaavassa ja kaavaselostuksen vaikutusten arviointia koskevassa kappaleessa tulisi kirjata voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien huomioon ottamiseen liittyvät seikat maankäytössä (sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen vähentämisestä 294/2002, Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa, STM 2003:12, (...) Siikajoen kunnan terveydensuojelulain (763/1994) mukaisista asioista vastaa Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta. Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävään kuuluu alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Vastuualue lähettää tämän lausunnon tiedoksi terveydensuojeluviranomaiselle. Selostuksen vaikutusten arviointia täydennetään voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien huomioon ottamiseen liittyvillä asioilla. 4. Liikennevirasto Suunnittelualue käsittää Siikajoen kuntakeskuksessa Ruukin Asemanseudun ympäristöineen. Kaava-alue on kooltaan noin 2029 ha. Keskellä suunnittelualuetta sijaitsee Ruukin vanha rautatieasema ja alueen halki kulkee Seinäjoki Oulu -rata. Seinäjoki Oulu -rataosa on pääasiassa yksiraiteinen, sähköistetty, kauko-ohjattu ja junien kulunvalvonnalla varustettu vilkas henkilö- ja tavaraliikenteen rata, joka on osa yleiseurooppalaista TEN-rautatieverkkoa. Liikennevirastolla on parhaillaan menossa Seinäjoki Oulu -rataosan perusparannushanke. Perusparannushankkeen tavoitteena ovat rataosan välityskyvyn lisääminen, akselipainojen nosto (25 t), henkilöliikenteen nopeudennosto (200 km/h) koko osuudella Seinäjoki Oulu sekä nykyisten rakenteiden perusparantaminen ja turvallisuuden parantaminen. Ruukin liikennepaikalla ollaan parhaillaan toteuttamassa henkilöliikenteen reunalaiturin ja liityntäpysäköintialueen sekä huoltotien rakentamista raiteen länsipuolella ratapihan pohjoispäässä. Suurin sallittu nopeus junilla Ruukin liikennepaikan kohdalla tulee olemaan 200 km/h. Yleinen liikenne Liikenneviraston huoltotiellä raiteen vieressä tullaan estämään puo-

5 mien avulla, koska tiellä liikkuvien turvallisuutta ei voida taata. Liikennevirasto on huolissaan etenkin Ruukin ylikulkusillan alle mahdollisesti ohjautuvasta liikenteestä. Kulku kunnan omistamalta ja ylläpitämältä yleiseltä kevyen liikenteen väylältä huoltotielle tullaan todennäköisesti estämään puomilla Liikenneviraston toimesta. Kaavaehdotuskarttaan on merkitty ratapihan pohjoispuolella sijaitsevalta alikululta etelän suuntaan johtavat kevyen liikenteen väylät raiteen kummallekin puolelle. Näistä väylistä on jo aiemmin mainittu, radan länsipuolinen, rakennettu, mutta idänpuoleinen on rakentamatta. Liikennevirasto ei näe näiden väylien olemassaololla merkitystä Ruukin taajaman kevyen liikenteen verkon toiminnan kannalta ja pitää näitä kevyen liikenteen väyliä turvallisuusriskeinä, jotka eivät varsinaisesti johda minnekään, mutta ohjaavat liikennettä radan varteen ja houkuttavat luvattomiin radan ylityksiin. Liikennevirasto pyytää vielä kaavoittajaa miettimään, ovatko kyseiset väylät todella välttämättömät kaavassa osoittaa ja toteuttaa. Mikäli kaavoittaja toteaa väylät tarpeellisiksi toteuttaa, edellyttää Liikennevirasto Siikajoen kuntaa estämään luvattoman kulkumahdollisuuden väyliltä radalle. (...) Liikennevirasto muistuttaa, että melun- ja tärinäntorjuntavastuun periaatteena on vastuun kuuluminen sille taholle, jonka suunnittelemista toimenpiteistä melun ja tärinäntorjunnan tarve syntyy. Kaavaehdotuskarttaan onkin asianmukaisesti merkitty rautatiealueen ympärille melun ja tärinän torjuntatarve. Liikennevirasto huomauttaa vielä, että kiinteistö ei ole Liikenneviraston omistuksessa. Kaavaehdotuskarttaan merkittyä rautatiealueen laajuutta voidaan siten edelleen pienentää tämän alueen osalta raiteen länsipuolella. Kaavakartasta on poistettu lausunnossa mainittu radan varren kevyen liikenteen väylä radan itäpuolelta (koulun puolelta), joka Liikenneviraston mukaan ovat turvallisuusriski. Länsipuolen väylä säilytetään, sillä se on rakennettu ja siellä on valaistus ja radan varsi on osittain aidattu. Rautatiealueen rajautuminen on esitetty kiinteistörajojen mukaisesti. 5. Raahen kaupunki, rakennusvalvonta- ja ympäristö Raahen rakennusvalvonta ja ympäristötoimi esittää lausuntonaan, että Siikajoen kunnan Ruukin asemaseudun osayleiskaava voidaan hyväksyä esitetyltä pohjalta. Tässä lausunnossa on esitetty joitakin havaintoja ja tehty myös lisäys-/korjausesityksiä, jotka ovat kuitenkin niin vähäisiä, että niiden johdosta kaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Siikajoen keskustaajaman Ruukin asemaseudun osayleiskaavan suunnittelualue käsittää koko keskustaajaman molemmin puolin Siikajokea. Siikajoen rantaviivaa on lähes 17 km. Kaavakartasta uusien rakennuspaikkojen likimääräinenkin toteaminen on vaikeaa, sillä suurin osa uusista asuinalueista on sellaisia, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi tarkemmalla asemakaavalla. Taajaman läheltä onkin kokemuksia mm. joen eteläpuolen Koivukankaan osalta, että ilman asemakaavaa rakentaminen toteutuu hyvin väljästi ja aiheuttaa tonttia kohden merkittäviä lisäkustannuksia yhdyskuntateknisen huollon osalta. Osaltaan uusien rakennuspaikkojen vähäisyyden takana on myös kunnan vähäinen maanomistus alueella. Uutta rakentamista kaavakartalle on osoitettu varsin vähän, kun huomioidaan, että kaavan tavoitevuosi on kuitenkin lähes 20 vuoden päässä, v Vähäistä uutta rakentamista puoltaa kuitenkin se, että nykyisillä asemakaava-alueilla on vielä runsaasti rakentamattomia tontteja myös kunnan omistamilla alueilla. Näiden houkuttelevuuteen ja parempaan rakennettavuuteen on osayleiskaavassa kiinnitetty huomiota. Asemaseudun osayleiskaavan tulvakartoitus antaa hyvän pohjan rakentamiseen soveltuvien alueiden osoittamiseen. Melko laajat alueet ovat tulvauhanalaisia eivätkä sellaisenaan sovel-

6 lu rakentamiseen. Kaavakartassa on lisäksi hyvin osoitettu rakentamista rajoittavat karjatilat, joiden ympärille on osoitettu suojaympyrät. Myös kaksiraiteiseksi parannettavan radan melu- ja tärinän vaikutusalue on osoitettu omalla merkinnällä. Rautatien tärinävaikutus ulottunee kuitenkin kaavassa osoitettua merkittävästi kauemmaksi. Radan läheisyyteen ei kuitenkaan ole osoitettu uutta rakentamista, joka on hyvä ratkaisu. Paavolan Vesi Oy:n Ruukin jäteveden puhdistamon lähelle osoitetut uudet rakennuspaikat saattavat olla ongelmallisia erityisesti siinä tilanteessa, mikäli puhdistamolle haetaan uutta luvitusta. Ruukin kylän länsipuolella on suuria voimalinjoja ja ne sekä uusi muuntoasemavaraus puoltavat sitä, että niiden lähialueelle ei ole osoitettu uutta rakentamista. Hevoskeskuksen läheisyyteen osoitetuille samoin kuin Tuohimaan tien varren uusille asuinalueille voisi selvyyden vuoksi osoittaa pisteillä suunnitellun rakentamisen määrän samaan tapaan kuin on esitetty Siikajoen osayleiskaavan muutoksessa ja laajennuksessa ja Jokivarren osayleiskaavassa. Rakentamisen voisi laskea suoraan kaavamääräyksessä esitetyllä 5000 m2 minimitonttikoolla. Näitä alueita ei ole tarkoitus kaavan mukaan asemakaavoittaa. Tämä merkintä helpottaisi myös näiden asuinalueiden tunnistamista asemakaavoitettavaksi tarkoitetuista alueista. Merkinnän voisi tehdä oikaisuluonteisena lisäyksenä / korjauksena lopulliseen kaavakarttaan. Katinhännän pytingeille on kaavassa aluemerkintä, jolla ympäristö säilytetään. Säilytysmerkinnän tarkoitus jää rakennusluvituksen kannalta epäselväksi, kun se ei ilmeisesti koske rakennuksia. Yleiskaavan mukaisella merkinnällä samalla tavalla ongelmalliseksi voi tulla myös Ruukin patruunan talo, jota ei ole merkitty yleiskaavaan edes paikallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. Lähialueen uudehkojenkin omakotitalojen kanssa se on osoitettu alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Ohjaako tämänkaltainen merkintä riittävästi vastaista alueen asemakaavoitusta? Kulttuurihistoriallisissa kohteissa numerot 3 ja 4 ovat vaihtaneet paikkaansa. Numero 3 tarkoittanee entistä kaljatehdasta ja numero 4 Askolan puojirakennusta eikä päinvastoin kuten kaavamerkinnöissä on kerrottu. Rautatien viereen osoitettu uusi teollisuusaluevaraus on osaksi tulvauhanalainen, Kaavakartassa tontin tulvauhanalaisuus on merkitty, jonka johdosta asia ei vahingossa unohdu. Rakennuspaikka on kaukana joesta eikä sen tulvauhanalaisuutta ensi kädessä osaisi odottaa. Jätevedenpuhdistamon välittömästä läheisyydestä poistetaan AP-2 -alue. Jokirannan uutta loma-asumista osoittava RA-merkintä säilyy. Uudet AP-alueet Tuohimaan suunnalla ja uudella Koivukankaalla on merkitty asemakaavoitettaviksi (vihreä pistekatkoviiva). Alueiden mitoitus on tutkittu kaavarunkomaisella luonnostelulla ja siinä tonttikokona on käytetty 5000 m 2 :ä. Alueille ei ole tarkoitus osoittaa rakennuspaikkojen määrää (pienet punaiset neliöt), mutta kaavaselostuksessa alueiden mitoitusta on avattu lisää (kappale 6.1). Kaavamääräykseen lisätään tontin enimmäiskoko (5000 m 2 ). Katinhännän alueella on kaavaehdotuksessa käytetty aluemerkintöjen indeksinä /smerkintää, jolla ympäristö säilytetään. Merkinnän sisältöä tarkennetaan ja merkintöjä yhdenmukaistetaan suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan. Suojelutavoitetta täsmennetään koko ma-alueelle. Sahan alueen valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajaus (sininen ma-aluemerkintä 9.) on poimittu suoraan Museoviraston portaalista. Aluerajauksen sisällä on useita merkittäviä kohteita, joiden luonnehtimista täydennetään myös kaavamerkintään. Kaavaan ei voida merkitä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäväksi kohdetta, jota Museovirasto tai maakunnan liitto ei ole sellaiseksi kohteeksi luokitellut. Kohteiden 3. ja 4. nimet vaihdetaan lausunnon mukaisiksi.

7 6. JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS Pelastusviranomainen on tutustunut Siikajoen, Jokivarren ja Ruukin osayleiskaavojen muutos- ja laajennusluonnoksiin ja tarkastellut pelastuslaitoksen näkökulmasta tärkeitä asioita: liikenneturvallisuuden, yritys- ja laitoskohteiden, kulttuurihistoriallisten kohteiden ja tulvariskien huomioimiset. Näiden pohjalta tarkasteltuna esitetyt osayleiskaavan muutos- ja laajennusluonnokset kelpaavat pelastusviranomaiselle. Lausunto ei aiheuta muutoksia. 7. PAAVOLAN VESI OY Paavolan Vesi Oy esittää lausuntonaan seuraavaa: Osayleiskaavassa on osoitettu uusia pientalovaltaiseen asumiseen tarkoitettuja AP/AP-1/AP-2 alueita. Osayleiskaavassa ei ole osayleiskaavan luonteen mukaisesti osoitettu rakentamiseen varatuille alueille yksittäisiä rakennuspaikkoja. Mikäli uusien, asumiseen tarkoitettujen alueiden kiinteistöjen jätevedenkäsittelyä halutaan toteuttaa ns. yhteisellä viemärillä, tulisi ennen uusien rakennuspaikkojen osoittamista (ennen rakennuslupien myöntämistä) alueiden maankäyttöä suunnitella yksityiskohtaisemmin, mielellään asemakaavatasoisena. Maankäytön tarkempi suunnittelu on tärkeää siksi, että alueelle rakennettava kunnallistekniikka osataan mitoittaa ja sijoittaa oikein ja näin välttyä turhilta investointi- ja käyttökustannuksilta. Tarkemmalla suunnittelulla luodaan myös edellytykset rakentamiseen varattujen alueiden tehokkaalle käytölle ja vetovoimaisuudelle. Tarkemmassa suunnittelussa tulisi esittää vähintään alueen tiestön ja rakennuspaikkojen rajojen sijainti. Uusille pientalovaltaisen asumiseen tarkoitetuille alueille on pääsääntöisesti mahdollista rakentaa yhteinen viemäri ns. matalapaineviemärillä kiinteistökohtaisin jätevedenpumppaamoin, mikäli alueen rakennustiheys ja alueen yleinen rakentuminen sitä edellyttävät. Tuohimaanperäntien varteen sekä hevosurheilukeskuksen taakse (Kangaspelto) suunniteltujen rakennuspaikkojen jäteveden käsittely tulee toteuttaa kiinteistökohtaisin ratkaisuin. Siikajoen varteen noin 100 m:n etäisyydelle Ruukin jätevedenpuhdistamosta on osoitettu uusi lomaasuntoalue. Kyseinen RA-alue olemassa olevan jätevedenpuhdistamon välittömästä läheisyydestä tulisi poistaa, sillä toiminnassa olevasta jätevedenpuhdistamosta aiheutuu aina jonkin verran mm. ajoittaisia melu- ja hajuhaittoja. Samasta syystä myös Lammentien ja Mertatien väliin suunniteltu AP-2 alue tulisi poistaa. Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Raahen seudun rakennusvalvontaviranomainen käydyssä ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa (vrt. Paavolan Vesi Oy lausunto osayleiskaavaluonnoksesta ). Liitekartasta 5 (tekninen verkosto) puuttuu edelleen Katiskankankaan alueelta Ruukin jätevedenpuhdistamolle johtava viettoviemäri (vrt. Paavolan Vesi Oy:n lausunto osayleiskaavaluonnoksesta ) sekä Revonlahdelta Ruukkiin johtava runkopaineviemäri. Kaavaselostuksen kohdassa ensimmäisessä kappaleessa mainittu Pohjolan Vesi Oy tulee olla Paavolan Vesi Oy. Uudet AP-alueet Tuohimaan suunnalla ja uudella Koivukankaalla on merkitty asemakaavoitettaviksi (vihreä pistekatkoviiva). Alueiden mitoitus on tutkittu kaavarunkomaisella luonnostelulla ja sillä oletuksella, ettei alueella ole kunnallista viemäröintiä. Tonttikokona on siksi käytetty 5000 m 2 :ä. Selostukseen on lisätty kappale 6.1 asumisen mitoituksesta ja siitä on

8 tutkittu vaihtoehtoina tehokkaampaa ja vähemmän tehokasta uusien alueiden mitoitusta. AP-alueen kaavamääräykseen täsmennetään vaatimus jäteveden käsittelystä kiinteistökohtaisesti. Jäteveden puhdistamon läheisyyteen osoitettu uusi AP-2-alue poistetaan. Uutta lomarakentamista osoittava RA-merkintä säilyy. Liitekartan ja selostuksen puutteet sekä kirjoitusvirhe korjataan lausunnon mukaan. 8. Fingrid Oyj Kaava-alueella sijaitsee useita Fingridin voimajohtoja sekä 400 kv voimajohtohanke Ventusneva (Kokkola) - Pyhänselkä (Muhos) ja suunniteltu sähköasemahanke. Olemme toimittaneet tiedot edellä mainituista osayleiskaavan luonnosvaiheen lausunnossa Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon Fingridin lausunnossa esitetty tarve ENaluevaraukselle sähköasemaa varten. Kuten myös edellisessä lausunnossa totesimme, kaavan eteläosaan sijoittuva 110 kv voimajohto Pikkarala - Vihanti on jäänyt pois kaavakaavakartalta. Se tulee merkitä vastaavasti kuin muutkin voimajohdot korjauksena kaavakarttaan. Muutoin Fingridillä ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. Siinä ei ole esitetty merkittäviä muutoksia luonnokseen nähden Fingridin toiminnan näkökulmasta. Fingridin edellisessä lausunnossa mainitut periaatteet voimajohtojen rajoituksista maankäytön suunnittelulle ja tieto suunnittelusta voimajohdosta on otettava huomioon myös jatkosuunnittelussa. 9. PPO Pikkarala-Vihanti voimajohto lisätään kaavakarttaan. PPO-Yhtiöt Oy:llä ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto ei aiheuta muutoksia. 10. Ruukin kyläyhdistys r.y. Ruukin kyläyhdistys pyytää, että nähtävänä olevaa kaavaehdotusta muutettaisiin seuraavasti: 1. Metsämarjantien päästä Hietamaalle päin lähtevän viljelystien pohjoisreunaan, tarvittaessa osittain sähkölinjan alle, ja viljelystien jatkeena olevan valaistun polun paikalle merkitään valaistu ulkoilureitti Hietamaalle asti. Ulkoilureitin alkupäähän merkitään pieni yleinen autojen pysäköintialue (LP). Osa Metsämarjantien ja Hietamaan välisistä pelloista on nykyisin kesäaikaan (äestettyinä) huonosti ulkoiluun soveltuvia, joten päällekkäisten maankäyttötarpeiden ratkaiseminen maanomistajia ja asukkaita tyydyttävällä tavalla on tarpeen. Viljelystien kohta on lisäksi valaisematon. Asianmukaisessa kunnossa oleva, turvallinen ja valaistu ulkoiluyhteys edistää ulkoiluharrastusta ja lisää Hietamaan palveluiden kysyntää. Ulkoilureittiyhteys palvelee ainakin Kyyrän-, Katiskan- ja Lodenkankaan sekä keskustan asukkaita lyhentämällä matkaa Hietamaan vapaa-aikakeskuksen tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin (mm. lenkkeily, hiihto, uinti, frisbeegoif, carting, lentopallo, voimailuja kodalla istuskelu) ja kaavamerkinnät olisivat myös ohjeena reittien jatkosuunnitteluun. 2. Kyyräntieltä, Paavolan Vesi Oy:n kohdalta Hietamaalle päin lähtevä valaistuja rakennettu ulkoilureitti merkitään kaavaan. Turvallisen ulkoilureittiyhteyden turvaaminen jatkossakin Virastotieltä pesäpallokentän kautta Hietamaalle on tarpeen mm. alueen lapsiperheitä ja kou-

9 lulaisia ajatellen. Pesäpallokenttä sijaitsee keskeisellä, tilavalla paikalla kuntakeskuksessa, ja sen käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa sen kehittämisen (mm. lisärakentamisen) Ruukin kylän pohjoisosan liikuntakeskukseksi, jossa tai josta käsin esim. perheet voivat harrastaa monia en liikuntamuotoja, mm. luistelua, kuntosalissa käyntiä ja ulkojumpparyhmissä kuntoilua, ja myös hiihtoa ja lenkkeilyä, kunhan reittien esteetön käyttö ulkoiluun on turvattu. 3. Ruukintien varteen Metsämarjantien risteyksestä Revonlahden suuntaan merkitty kevyen liikenteen yhteystarve- merkintä ulotetaan Karhunpolulle asti. Perustelut: Tiellä on kova liikenne ja koululaiset käyttävät reittiä päivittäin koulumatkoihin. Lumi ja pientareen kapeus pakottavat heidät ajamaan talviaikaan ajoradalla. mikä on varsinkin aamuisin, pimeällä, vaarallista (liikenneturvallisuuden parantaminen). Yksi vaihtoehto on pientareen leventäminen niin, että ajoradan reunaviivan oikealle puolelle jää reilusti tilaa pyöräilyyn. 4. a) Lodenkankaalta maaseutuopiston ja maa- ja elintarviketalouden tutkimusaseman kohdalle osoitetaan kevyen liikenteen yhteystarve Siikajoen yli. Reittivaraus alkaa Lodentieltä, lähivirkistysalueeksi (VL) merkittyyn niemeen johtavan hiekkatien risteyksestä, kulkee hiekkatien reunassa asutuksen ohi ja kääntyy ennen vesialuetta oikealle, maisemallisesti arvokkaan peltoalueen (MA) reunaan, ja kulkee pellon reunaa koilliseen suoraan joen yli, johon rakennetaan kevyen liikenteen silta. Joen pohjoispuolella reitti kääntyy oikealle joen rantaan ja nousee Sammalkankaantieltä tulevan hiekkatien reunaa pitkin Sammalkankaantien eteläreunaan, jossa se jatkuu maaseutuopiston risteykseen asti. (Katiskatien 40 km/h nopeusrajoitusta jatketaan sillalle johtavaan tienhaaraan asti ja tarvittaessa myös moottoriajoneuvojen läpiajoa rajoitetaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tarpeellinen kiinteistöille ajo Lodentieltä alkavaa, reitin alkupäässä olevaa hiekkatietä pitkin sallitaan liikennemerkeillä.) Maaseutuopistolla opiskelee nuoria, joista iso osa on alle 18-vuotiaitaja siten vielä vailla ajokorttia. He tarvitsevat kuntakeskuksen palveluita, joihin on nykyisin yrityspuiston kautta matkaa noin 3,3 km. Uusi reitti lyhentäisi pyörä- tai kävelymatkan 2,7 km:iin eli noin 0,6 km, eli kuntakeskuksen palveluiden saavutettavuus paranisi joen pohjoispuolelta. Myös matka maaseutuopiston, MTT:n tutkimusaseman ja P-Suomen hevosurheilukeskuksen kylätapahtumiin, harrastusmahdollisuuksiin ja työpaikkoihin lyhenisi kuntakeskuksesta ja lyhentynyt matka kannustaisi kulkemaan päivittäisiä matkoja entistä enemmän ilman autoa. MTT:n tutkimusasema, maaseutuopisto ja hevosurheilukeskus tulisivat lähemmäksi kyläläisiä. Reitin rakentaminen loisi Ruukkiin yhdessä Sammalkankaantien jatketun kevyen liikenteen väylän kanssa uuden kevyen liikenteen rengasreitin, joka edistäisi liikuntaharrastusta, lisäisi jokirantojen virkistyskäyttöä ja parantaisi kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. 4. b) Edellisessä (4.a-) kohdassa selostetun reitin yhteyteen, hiekkatien kohdasta, jossa asutus loppuu, niemen länsirantaan, merkitään nykyisen polun paikalle ulkoilureitin ja laavun aluevaraus. Lodentien ja hiekkatien risteykseen merkitään autojen pysäköintialue (LP). Perustelut: Uusi ulkoilureitti lisää jokirannan virkistyskäyttöä, kylän viihtyisyyttä ja ihmisten hyvinvointia. Se lisää myös Ruukin matkailullista vetovoimaa. Niemi sijaitsee hyvien tieyhteyksien päässä Ruukintieltä ja Lodentieltä ja pyöräilyyn sopivien hiekkateiden varressa. Niemi on luonnonkaunis paikka, jonka läheisyydessä ei ole ennestään virkistykseen sopivia taukopaikkoja. Alueen jokimaisema on ainutlaatuinen ja siten taukopaikaksi sopiva, ja maisemaa voi hyödyntää matkailuelinkeinojen kehittämisessä. Autojen pysäköintialue on tarpeellinen, koska niemi on tulvauhan alaista aluetta, jolla maaperän märkyys haittaa autolla ajamista keväisin ja syksyisin ja autoliikenne häiritsisi asukkaita. 5. Kevyen liikenteen yhteystarvemerkintää jatketaan Sammalkankaantien lounaislaidalla kaavaehdotuksen mukaisesta paikasta 4. a)- kohdan mukaiseen uuteen kevyen liikenteen risteykseen asti, josta se jatkuu 4. a)- kohdan mukaisesti maaseutuopiston risteykseen asti. Perustelut: Sammalkankaantiellä on melko paljon liikennettä, piennar on kapea ja kulkeminen

10 siksi varsinkin talvella vaarallista ilman kevyen liikenteen tilavarausta, Turvallisen kevyen liikenteen yhteyden järjestäminen yrityspuistosta ja Sammalkankaantien kaakkoispäästä MTT: n tutkimusasemalle, hevosurheilukeskukseen ja maaseutuopistolle on tarpeen (liikenneturvallisuuden parantaminen). Kevyen liikenteen aluevaraus toimisi myös uuden kevyen liikenteen rengasreitin osana, jota ehdotamme kohdassa 4.a. Se palvelisi mm. maaseutuopiston opiskelijoiden virkistysreittinä ja hevosharrastuksissa kävijöitä ja parantaisi alueen yritysten saavutettavuutta. Yksi vaihtoehto on pientareen leventäminen niin, että ajoradan reunaviivan oikealle puolelle jää reilusti tilaa pyöräilyyn. 6. Kreivinsaaren aluevarausmerkintä muutetaan pientalovaltaisesta asuntoalueesta (AP/s) palvelujen ja hallinnon alueeksi (esim. P-1). Kaavamääräyksellä sallitaan se, että korkeintaan puolet alueen käytetystä kerrosalasta saa olla asuinhuoneistoissa. Merkintä kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue jää alueelle, jolloin myös maakunnallisesti merkittäville kulttuurihistoriallisille kohteille annetut kaavamääräykset Kohteessa olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127:sää tarkoitettua lupaa. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne säilyy. Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät sen suojeluarvoa. jäävät voimaan. Alueella on enemmän arvoa kuntalaisten/kyläläisten yhteiskäytössä kuin asuinkäytössä kulttuurihistoriansa, sijaintinsa (yrityspuisto, pyöräilyreitti, kuntakeskus, joki virkistyskohteena) ja luonnonympäristönsä vuoksi. Ruukin kyläyhdistyksellä ei ole omaa kylätaloa ja se tarvitsisi sellaisen. Alue olisi myös juhlien ym. tilaisuuksien pitopaikaksi ainutlaatuinen ympäristö. Aluetta voi kehittää esim. ympäristöhäiriöttömän yrittämisen, matkailun, kulttuurihistorian, luonnon virkistyskäytön tai kylätoiminnan (Ruukin kyläyhdistyksen tai kylien yhteisen toiminnan, esim. kyläillat ja yhteiset tapahtumat, toimisto- ja kokoustila) suuntaan. P-1- merkintä mahdollistaisi sekä julkiset että yksityiset palvelut ja hallinnon ja kaavamääräys joustavan alueen kehittämisen ja rakennusten pysymisen käytössä. Merkintä kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue turvaa kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen. Ruukin asukasyhdistys on esittänyt hyviä lisäyksiä kaavaehdotukseen. Olisi ollut toivottavaa, että ideointiin olisi ollut mahdollisuus jo luonnosvaiheessa, jolloin merkittäviäkin muutoksia olisi ollut helpompi ottaa kaavatyössä huomioon. Asuinalueelta Hietamaalle esitetyt ulkoilureitit merkitään kaavaan, samoin asuinalueen sisäinen reitti. Kevyen liikenteen yhteystarvemerkintä ulotetaan Karhunpolulle. Ulkoilureitin yhteystarvemerkintä osoitetaan Ruukin Ylipäähän, joen yli, Lodentielle kuten muistutuksessa on esitetty. Laavu osoitetaan virkistysalueen niemeen. Sammalkankaantien varteen merkittyä kevyenliikenteen yhteystarvemerkintää ei jatketa Maaseutuoppilaitokselle. Merkintä on tarkoitettu ohjaamaan aikanaan rakentuvan Koivukankaan uuden asuinalueen liikennejärjestelyjä. Kreivinsaaren aluevarausmerkintä säilyy nykyisellään. Se noudattaa asemakaavan merkintää AP/s.

11 MUISTUTUKSET RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA: 11. Anni ja Jussi Toppila Yksityiseltä ja kunnalta ostetut tontit yhdistetty yhdeksi tontiksi. Kyseessä on vanha Martanbaarin seutu ja siihen liittyvät viheralueet. Muutos tien pois jättämisestä on todella hyvä asia Launosen ja meidän tontin rajalta. Tien tekeminen aiheuttaisi turhaa moporallia, mikä on jo nyt yltynyt poliisilaitoksen lähtemisen jälkeen (Naapureiden kertomana). Puolet tontistamme on yhdistetty urheilukentän alueeseen (VU) se ei voi olla näin, koska olemme yhdistäneet tonttimme yhdeksi alueeksi (AP). Korjataan kaavakartalta VUalueen "kolo" pois, muutoin säilytetään asemakaavan mukainen tilanne. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on ehdotusvaiheen vanha merkintä, joka korjataan oikeanpuoleisessa kuvassa esitettyyn muotoon. Osayleiskaavaan merkitään vain kokoojakadut ja sitä suuremmat tiet ja kadut. Alueen tie- ja katuverkkoon muutokset eivät vaikuta, vaan asemakaavan mukainen tilanne säilyy ennallaan. 12. Auli Voutilainen ja Esko Voutilainen VL-alue ulottuu suunnitelmassa virheellisesti tilojen Jokela 15:89 ja Orvokki 15:183 alueelle. Virhe on korjattava. Jokirantaan osoitetulla VL-aluemerkinnällä korostetaan alueen tulvauhkaa, ja sitä ettei alue sovi rakentamiseen. Luontoselvityksen mukaan jokirannassa on merkittävää puustoa VLalueen kohdalla. Viljelyalueiden kohdalle osoitettua jokirannan VL-kaistaletta voidaan käyttää maatalouden valumapäästöjä vähentävänä suojavyöhykkeenä. Muistuttajan kohdalla VL-aluetta kavennetaan ja AP-aluetta levennetään joen suuntaan, mutta ei uloteta vesirajaan. 13. Huuko Vaskuri, Heikki Laurila, Liisa ja Aarne Pakaslahti Siikajoen pohjoispuolen rantaan rajoittuvat Sammalkankaan maanomistajat ehdottavat kaavaehdotukseen liitettäväksi asuinrakentamiseen liittyvät (AP) varaukset jokirantaan seuraaville kiinteistötunnuksille; kiinteistötunnus Heikkilä, omistaja Huuko Vaskuri; kiinteistötunnus x-xx Koivukangas, omistaja Heikki Laurila; kiinteistötunnus Pajula, Irmala ja Varpula, omistajat Liisa ja Aarne Pakaslahti. Tässä osayleiskaavassa ei ole ollut tavoitteena osoittaa uusia rakennuspaikkoja yksityisten omistamille maille, vaan uudet asuinalueet pyritään pääasiassa asemakaavoittamaan. Rannan uusien asuinpaikkojen osoittaminen vaatisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emätilaselvityksen ja siihen perustuvan mitoituksen. Emätilatarkastelua ei tässä kaavassa ole haluttu tehdä.

12 Uuden Koivukankaan alueelle on muistutuksen jättäneille maanomistajille jo osoitettu asemakaavoitettavaa AP-aluetta. Lisäksi muistuttajien esittämä alue sijoittuu jäteveden puhdistamon kohdalle joen vastakkaiselle puolelle. Puhdistamon haitta-alueelle ei haluta osoittaa uutta asuinrakentamista. Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan. 14. Huuko Vaskuri, Heikki Laurila, Esko Leiviskä, Liisa Pakaslahti / Aarne Pakaslahti, Leena Luoma-aho, Taisto Jokinen Ruukin Asemanseudun osayleiskaavaehdotukseen sisältyvän uuden asuinalueen uuden Koivukankaan nykyiset maanomistajat haluavat kaavaehdotuksessa otettavan huomioon seuraavia seikkoja alueelle suunniteltu kevyen liikenteen väylä nähdään tarpeelliseksi hankkeeksi, kevyen liikenteen väylä tulisi kuitenkin sijoittaa nykyisen tien pohjoispuolelle mm. seuraavista syistä o nykyiset tien eteläpuolen asuintalot sijaitsevat jo nyt lähellä tietä, o uuden toteutettavan asuinalueen asukasmäärä on merkittävästi suurempi verrattuna tien eteläpuoleen o kevyen liikenteen väylän liittäminen olemassa olevaan tehdasalueelta tulevaan väylään olisi ilmeisesti liikenteellisesti turvallisemmalla paikalla o Vattenfall (nyk. Elenia) asensi alueen maakaapelit nykyisen tien ojan eteläpuolelle joten ne ilmeisesti tulisi siirtää jos kevyen liikenteen väylä rakennetaan tien eteläpuolelle palstojen käyttö ja luonteva kulkumahdollisuus niille on säilytettävä ja ratkaisut sovittava yhteistyössä maanomistajien kanssa kaavan toteuttamiseen liittyvistä seikoista kuten tonttien myyminen, tiestöön ja kunnallistekniikan toteutukseen liittyvät ratkaisut on sovittava myös yhteistyössä maanomistajien kanssa Kevyen liikenteen yhteystarvemerkintä osoittaa ainoastaan väylän tarvetta. Se ei ota kantaa toteuttamiseen, eli esim. kuinka pitkälle matkalle väylää rakennetaan tai kummalla puolella tietä lopullinen väylä tulee sijaitsemaan. Alueen asemakaavoituksen yhteydessä ja sitä seuraavassa toteutussuunnitelmassa kevyen liikenteen lopullinen sijainti suunnitellaan tarkasti. Yhteystarvemerkintä voidaan siirtää tien pohjoispuolelle. 15. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä; Matti Pohjola ja Eero Ronkainen Esitetään, että Tervatehtaan / Kärkiniemen asuinalueella oleva kunto-/pururata tulee säilyä asemakaavassa. Olemme jättäneet valtuustoryhmänä valtuustoaloitteen Kärkiniemen alueen kunto- /pururata valtuustolle Aloite on jäänyt lepäämään, koska Ruukin Asemanseudun osayleiskaava päivitetään. Alue on osoitettu laajaksi viher-/virkistysalueeksi kaavaehdotuksessa. Myös jokirannassa sijaitseva kuntorata/kuntopolku tulisi säilyttää kuntalaisten käytettävissä. Toteutettaessa alueelle uutta rakentamista, alueen ulkoilumahdollisuuksia ei saa heikentää. Käytäntö on osoittanut, että rantarakentaminen heikentää ns. jokamiehen oikeuksia, koska alue hoidetaan mm. kesäisin vesirajaan asti tontinomistajan taholta.

13 Tervatehtaan/Kärkiniemen asuinalueella oleva ulkoilureitti on merkitty osayleiskaavaan säilytettävänä. Kärkiniemen tilanteesta laaditaan kaksi vaihtoehtoa. Toisessa AP-2 alueet jätetään pois Kärkiniemen tilanteesta laaditaan kunnanhallituksen käsittelyä varten laaditaan kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa ei osoiteta alueelle uutta asuinrakentamista, sillä alue on tulvauhanalaista. Toisessa asumista osoitetaan, mutta asuinalueiden koko ja sijainti mietitään uudelleen ja ne sijoitetaan pois ilmeiseltä tulva-alueelta. Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan , 371, vaihtoehdon, jossa rakentamista osoitetaan Kärkiniemen alueelle. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että alueen ulkoilureitistö rakennetaan maastossa sellaiseksi, ettei rannan asukkailla ole mahdollisuutta levittäytyä rantaan saakka allekirjoittanutta Esitetään, että Tervatehtaan / Kärkiniemen asuinalueella oleva kunto-/pururata tulee säilyä asemakaavassa. Ks. vastine edellä kohdassa 15. NÄHTÄVILLÄOLOAJAN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SAAPUNEET LAUSUNNOT: A. Pohjois-Pohjanmaan museo Siikajoen kunnan Ruukin kylän Asemanseudun osayleiskaavaehdotusta varten on laadittu riittävät rakennettua kulttuuriympäristöä koskevat selvitykset. Kaavaehdotukseen on myös lisätty Pohjois-Pohjanmaan museon kaavan luonnosvaiheessa esittämät korjaukset. Ruukin Asemanseudun osayleiskaavaluonnoksen suunnittelualueella sijaitsee kaksi Museoviraston inventoimaa ja valtioneuvoston vahvistamaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, jotka on kaavaehdotuksessa esitetty asianmukaisesti aluekohteina: Ruukin sahanseudun Katinhännän asuinalue ja Ruukin maatalousoppilaitos (RKY 2009). Lisäksi kaavakartalle on aluekohteeksi merkitty maakunnallisesti merkittävä Ruukun kosken ja Kreivinsaaren alue. Näille kulttuurihistoriallisesti merkittäville aluesuojelukohteille ei kaavakartassa kuitenkaan ole esitetty varsinaista kaavamääräystä. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien alueiden kaavamääräykseksi voidaan lisätä Maakunnallisesti/paikallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden kohdalla oleva kaavamääräyksen teksti soveltaen sen aluekohteeksi sopivaksi: Alueella olevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127 :ssä tarkoitettua lupaa. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen rakennustaiteellisesti/kulttuurihistoriallisesti/maisemallisesti arvokas luonne säilyy. Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät sen suojeluarvoa. Kaavamääräystä täydennetään muistutuksessa esitetyllä lisäyksellä.

14 B. Ympäristöterveydenhuolto (Lyhennelmä) Siikajoen kunta pyytää Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollolta lausuntoa koskien Ruukin asemanseudun osayleiskaavaa. (...) Tulva-alueelle ei tule sijoittaa asuinrakennuksia. Joen tulviminen saattaa aiheuttaa asuntoihin kosteusvaurioista johtuvaa terveyshaittaa. Uusille AP-AP-2-alueille tulee rakentaa kunnallinen viemäriverkosto, jos se on kohtuudella toteutettavissa. Muutoin asuntoalueilla tulee olla mahdollista toteuttaa jäteveden käsittely kiinteistökohtaisin ratkaisuin. Ympäristöterveydenhuolto puoltaa Paavolan Vesi Oy:n laatimaa lausuntoa, jossa todetaan, että jäteveden puhdistamon välittömään läheisyyteen ei tule kaavoittaa loma-asuntorakentamiseen tarkoitettua aluetta. Myöskään pientaloaluetta ei tule sijoittaa jätevedenpuhdistamon läheisyyteen. Puhdistamosta aiheutuu melu- ja hajuhaittaa. Koivukankaalle sijoittuva asuntoalue sijaitsee pieneltä osin maatilan suojavyöhykkeen sisäpuolella. (...) Ympäristöterveydenhuolto suosittaa sijoittamaan asuntoalueet siten, ettei maatilan suojavyöhykkeen toimintaperiaate heikkene. Maatilojen suojavyöhykkeiden tarkoitus on vähentää naapurein kohdistuvaa hajuhaittaa. Yleiskaavamääräyksissä todetaan, ettei rakennuspaikka saa olla tulvauhanalainen ja rakennukselle annetaan määräys kosteudelle alttiiden osien alimmasta rakentamiskorkeudesta. Tulva-alueelle ei ole laajassa mitassa osoitettu uusia asuinalueita, ja mm. Kärkiniemen AP-2- alueita siirretään pois tulva-alueelta. Aikanaan mahdollisen asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan asuinalueiden lopullinen toteutettavuus ja tarvittava tulvasuojelu (ks. vastine kohdassa 15.). Tulva-alueella sijaitsee paljon olevia rakennuksia. Myös uusien asuinalueiden jätevesien käsittelystä on yleiskaavamääräys, jota tarkennetaan viranomaisten lausuntojen perusteella. Jäteveden puhdistamon läheisyyteen osoitettu uusi AP-alue poistetaan. Uuden Koivukankaan asuntoalue sijaitsee pieneltä osin maatilan suojavyöhykkeen sisäpuolella. Alueen asemakaavoituksen yhteydessä sen toimintojen sijoittuminen ratkaistaan tarkemmin. Läheisten jo olevien asuinrakennusten ei ole katsottu ympäristölupavaiheessa olevan maatilan haittavyöhykkeellä. Oulussa , korjattu ja ja kunnanhallituksen pidetyn kokouksen 371 mukaisesti Annaelina Isola Iikka Ranta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta asemakaavamääräyksistä poiketen/teija ja Petri Hanhiniemi (MRL 171-174 )

Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta asemakaavamääräyksistä poiketen/teija ja Petri Hanhiniemi (MRL 171-174 ) Kunnanhallitus 209 15.06.2015 Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta asemakaavamääräyksistä poiketen/teija ja Petri Hanhiniemi (MRL 171-174 ) 3777/11.111/2015 KHALL 209 Hakija Nimi Teija

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 )

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) Kunnanhallitus 216 03.06.2013 Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) 3182/11/111/2013 KHALL 216 Hakija Nimi Jouko Viitanen Osoite Kuusikarinkatu

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA, VASTINEET

KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA, VASTINEET KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA, VASTINEET 1 (17) Kaavoittajan vastine-esitykset ehdotusvaiheen palautteeseen: LAUSUNNOT: Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset Ei vastinetta. KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KH 28.8.2017 Liite 34 273-AK1605 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Kooste valmistelu- ja ehdotusvaiheessa saadusta palautteesta sekä ehdotusvaiheessa laaditut vastineet saatuun palautteeseen Valmisteluvaiheessa

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10/2011 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos 4.4. 6.5.2013 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtiin joitakin muutoksia, joiden johdosta niitä maanomistajia, joita muutos koski kuultiin erikseen. Kuulemisen

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25. 11.2014 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan.

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan. Liite 8 1 (5) Ehdotusvaiheen palauteraportti Juupajoen kunta Kopsamon kyläosayleiskaava Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä kaavanlaatijan vastine näihin Sisällysluettelo Kopsamoon laadittavana

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot