yhteistoimintaneuvottelujen jatkamiselle. Neuvotteluja jatketaan keväällä laaditun ns. ULA-raportin pohjalta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhteistoimintaneuvottelujen jatkamiselle. Neuvotteluja jatketaan keväällä laaditun ns. ULA-raportin pohjalta"

Transkriptio

1 TOIMIHENKILOUNIONI

2 Viikonloppuna olivat Oulun ja Lapin piirien yhteiset retkeilypäivät Levillä. Ruska alkoi jo olla ohi ja kun kova tuuli vielä riipi puista värikkäitä lehtiä oli ilmassa alkavaa talven tuntua. Kii koska säännöt on tehty lainsäätäjien toimesta pikkutarkoiksi ja vaikeiksi. Syyskuun alussa palkattiin toisten tokset vielä kerran järjestäjille, Meerille, Katariinalle ja muille, onnistuneista retkeilypäivistä. lokakuun loppuun suma saadaan purettua. Tavoitteena on palauttaa uusien hakemusten käsittelyaika viikkoon Liittohallitus käsitteli viime koko kahteen. Työllisyystilanteesta huolimatta lii kassojen ammattilaisia tekemään yli töinä jonon purkua ja näyttää, että uksessaan pitkään työmarkkinatilannetta. lrtisanomisia ja lomautuksia on yksityisellä puolella runsaasti ja tuleva talvi näyttää vaikealta myös julkisen sektorin osalta. Valtion hallituksen kykyyn hoitaa kunnolla työllisyyttä vai kuttaa itse aiheutettu vaalirahasotl<u. Nyt syksyllä neuvoteltaville aloille on vaikea saada kunnollisia l<orotuksia, kun työnantajapuoli on ankkuroitunut metallin sopiman 0,5 prosentin tasolle. Palkansaajajärjestöt torjuvat yksimielisesti työnantajien esittämän palkkaankkurin ja toteavat nyt käytävän liittokohtaista kierrosta. Mm. kemian, mekaanisen metsäteollisuu den ja la on puusepänteollisuuden aloilaloitettu sopimusneuvottelut" ton talous on kohtalarsessa kunnossa. Jäsenmaksutulojen osalta ollaan budjetista 1äljessä noin puoli miljoonaa euroa. Alijäämäksi ennustetaan runsasta miljoonaa euroa, joka pystytään kattamaan sijoitustuotoilla. lso kuluerä kuluvalle vuodelle oli liittokokous tou kokuussa Jyväskylässä. Tammi ke yhteistoimintaneuvottelujen jatkamiselle. Neuvotteluja jatketaan keväällä laaditun ns. ULAraportin pohjalta tavoitteena uusi liitto. Marraskuun lopulla kokoontuva Unionin valtuusto muuten aktiiveihin toimihenkilöihin. Samanaikaisesti siirretään toimihen saa mahdollisesti käsiteltäväkseen aiesopimuksen. Uusi liitto aloittaisi vuoden 2011 alusta. Vail<ea työmarkkinatalvi voi vielä muuttaa aikataulua. Toimihenl<ilöiden työttömyyskassa on samassa tilanteessa monien muiden l<assojen kanssa, hakemusten kilöitä perusteetta ylemmiksi toimi käsittelyajat ovat venyneet aivan liian henkilöiksi. Tämän kaltaisiin toimia ei pidä hyväksyä ja ne on syytä saattaa asiamiesten tietoon. Hallitus keskusteli vastatoimista, mikäli työnantajat jatkavat syrj ivää toimintaa. Liittojen (Toimihenl<ilöunioni, Suo pitkiksi. Tätä l<irjoitettaessa käsitellään heinäkuun puolivälin hakemuksia. Työnantajat näyttävät käyttävän lamaa syynä irtisanoa henkilöstöä. Joillakin työpail<oilla irtisanomiset kohdistuvat pelkästään Unionin jäseniin tai ra ja Mediaunioni) yhdistymisessä ei ole kesän aikana tapahtunut juuri mitään. l(aikki ovat kevään kovan rutistul<senjälkeen vetäneet henkeä. Lähestyimme kesän ail<ana toisia liittoja kirjeellä, jossa pyysimme vahvistusta Kassaan tulee joka viikko uutta hakemusta, joista puolet on puutteellisia. Yksi keino nopeuttaa hakemusten käsittelyä on täyttää se kol<onaan ja oikein. Jos yksikin ruksi puuttuu, joudutaan sitä kyselemään jälkikäteen. l(assaan on pitkin talvea ja kevättä palkattu lisää väkeä, mutta ammattilaisia on vaikea, ellei mahdoton löytää. Koulutus l<estää kauan, säkuussa liittoon tuli nettona 1 lool) uutta jäsentä. Liittokokoul<sessa keväällä valittu hallitus on kokoontunut kolme kertaa, joten vaikea vielä sanoa miten se toimii. Tuleva talvi vaikeine neuvotteluineen sen näyttää. Hallituksessa on nyt nuorta naisenergiaa ja "vanhaa" miesvoimaa, joten eiköhän se toimi. Puheenjohtajamme Antti maini taan joissakin työnantajapuolen arvioissa työmarkkinoiden häiril<öl<si. Tiukkoja lausuntoja hän antaa ja uhl<aileekin joskus kun on pakko. Kaikki työtaistelutoimet tehdään hallituk sen yhteisellä päätö<sellä Ärhäkästä maineestaan huolimalta on Antilla suhteet iyönantajapuolen johtaviin henkilöihin kunnossa. Taustalla hoituu paljon asioita Talvea odotellessa Muhoksella Arjan päivänä Jouni Koskinen csm com Toimituskunta: Jäsenlehti Uusikatu 40 B 5, OULU Puh Rauno Harju Jouni Koskinen Tuula Rämet Painopaikka: Joutsen Median Painotalo, Sähköposti: OULU Puh , fax Päätoimittaja: Paula Pesonen Levikki: Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä kpl pau la. m iokirja.fi Kansikuva: Paula Pesonen

3 Syksyn muistilista yhdistyksille: Yhdistyksen vaalikokoul<sen valmistelu Toimintasuunnitelma tulevalle vuo Val<uutusyhtiö Turva on ammat tiliittojen kumppani ja tel<ee niiden Syksyn 2009 aikana CareerStormin valmentaja ottaa yhdistyksiin yhteyttä myös henl<ilökohtaisesti kesl<ustellal<seen yhteistyön mahdollisuul<sista. l<anssa aktiivista yhteistyötä; tuotteita ja palveluita kehitetään yhdessä liittoasiakkaiden kanssa. Turvan pääkoh deryh mä ovat pal kansaajaperheet. työpaikl<atoimin nan Työttömyyskassa tiedottaa TU:n jäsenet Turvaan Uusien/nuorten al<tivointi yhdistyl< Ansiopäivärahahal<emusten käsittely sen toimintaan nopeutuu, kun hakemuksessa on tarvittavat liitteet: Turva maksaa Toimihenkilöunionin jäsenyhdistyl<sille bonusta jokaisesta jäsenestä, jonka yhdistys ohjaa Turvan uudeksi asial<kaaksi. Bonus mal<setaan Yhteydet työpaikkojen luottamusmiehiin Toimintasuunnitelma 2O1 O ja piirien puheenjohtajil le on lähetetty toimintasuunnitelma 2010 vision ja toimintalinjapäätösten Yhdistysten toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että tai urapalvelut.fi. delle ottaen huomioon erityisesti O4O _toiminnan suunnittelu vuodelle 2010 t"hdään liiton hallituksen päättämien painopisteiden pohjalta yhdistys ja työpaikkatoimintaa myöten. Myös talousarvioiden tulee tukea näiden painopistealueiden toteutumista. Painopistealueet eivät ole tärke Pall<l<atodistus Jäljennös työsopimuksesta Jäljennös lomautus tai irtisanomisilmoituksesta Pall<kalaskelma, jos sinulla on työ päiviä hakujaksolla Kopio viimeisimmästä henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä, jos sinulla on yritystoimintaa Kopio viimeisimmästä päätöl<sestä, jos saat sosiaalietu u l<sia Verol<ortti, jos sinulla on muutosverol<ortti. ysjärjestyksessä, vail<ka ne selvyyden vuoksi on numeroitu. Seurannan ja toteutuksen helpottamiseksi, toimintasuunnitelmissa käytetään yhtenäistä jo käytössä olevaa mallipohjaa. yhdistykselle l<erran vuodessa. Bonuksen suuruus on 50 euroa/ uusi asiakas. Eli 10 asiakkuuteen johtanutta suosittelua tuo jo 500 euroa yhdistyksen kassaan. Yhdistysl<ohtainen minimitilitys on 50 euroa ja maksimitilitys euroa vuodessa. Vinkl<aa jäsen Turvaan postitse. Oheisen linkin tal<aa löydät tulostettavan kortin, täytä se ja lähetä Turvaan. Suosittelul<ampanjasta on myös tehty erillinen esite, jorta on toimitettu TU:n yhdistyksille. Voit tilata esitettä Turvan materiaalipalveluista puhelimitse numerosta (03) http: I / kilounioni. fi/turva/f Un_bon us kam pan ja_tu R VA.pdf Yhdistyksille tarjolla laadukasta työelämävalmennusta f Itsemal<saville, TU on tehnyt CareerStorm Urapalveluiden kanssa hyvin sujunutta yhteistyötä syksystä 2008 alkaen. Yhdessä kehitetty helppokäyttöinen Ammatti ja Ura palvelu on l<äytössä koko jäsenistölle verl<ossa osoitteessa www. u rapalvelut.fi / T U / ammattilaur a/ Tutustu ja laita sana kiertämään piirial<tiiveille, yhdistyksesi jäsenille ja TU tilisiirto ajalle' Llisää viitteitä voi tilata jäsenpalvelusta. Valitettavasti pidemmälle ajalle puuttuvia jäsenmal<suja ei voi käsitellä tämän hetl<en työttömyys/lomautustilanteen johdosta. Pyrimme välttämään sen, ettei huomautusl<irje lähde niille, joilla on työttömyyskas! Nyt myös pail<allisyhdistykset voivat tilata työelämävalmennuksia ryhmämuotoisesti suoraan CareerStorm Urapalveluilta, Ota yhteyttä ja sassa hal<emu ksia l<äsittelyssä. Rauno Harju TU:n keskustelukanava kysy lisätietoja Riikka Ojanperältä, puh joilla on puuttuvia jä senmal<suja ajalla on lähtenyt huomautuskirje. Mul<ana on. klu bilaisille äsenpalv.elu_tiedottaa * TU.TURVA Tiedätkö, mitä sinä saat? TU:n kesl<ustelul<anavalle pääsi put Toimihenkilöunioni ja Turva ovat tehneet val<uutusyhteistyötä tämän vuo mien aikana, kosl<a kanavalla ei ollut jatl<uvaa valvontaa ja automaattinen rel<isteröi nti hyväksyi l<ai l<l<i rel<iste röi kahtamaan asiattomia viestejä l<esälo den alusta all<aen. Tutustu jäsenten vakuutusetuihin Turvan TU:lle räätälöimiltä wwwsivuilta, joille pääset Toimihenkilöunionin sivujen kautta http : / / w w w.turv a.f / turv aj ar jesto Toim i hen kilounioni/etusivu/etusivu. i htm / tyjät. Nyt systeemiä on muutettu si ten, että kanavalle pääsee, kun valvoja on hyväl<synyt rekisteröinnin. Tällä varmistetaan, etteivät erilaiset " palvelujen tarjoajat" pääse enää rekisteröitymään ja käyttämään kanavaamme vääriin tarl<oitu l<siin.

4 Pi i ri sem i naa ri n ed u staj ia. r iåg*:, K*mim, miåi*t*it$ilgr :l iåirrui.ffie*wn*iiln*ws&lt: Oulun ja Lapin piirien yhteinen piiriseminaari pidettiin Kuusamossa hotelli Rukahovissa Tilaisuuteen oli kutsuttu piiritoimi kunnat ja jokaisesta yhdistyksestä kaksi edustajaa. Lisäksi liiton edustajina olivat paikalla Tuovi Orpana Helsingistä sekä alueasiamiehet Tero Puutio ja Taisto Palola Oulun aluekeskuksesta. Liiton hallituksen edustajina olivat Jouni l(oskinen ja Erkl<i Rantavuoti" Piirien ja yhdistysten edustajia oli paikalla yhteensä 36 TU:n jäsentä. Hallituksen edustajat toivat ajankohtaisia l<uulumisia liittohallinnosta ja Tuovi Orpana ker toi, mitä TU:n painopisteet tarkoittavat piirien ja yhdistysten toiminnassa ensi vuonna. Lisäksi Tuovi kävi läpi hieman tämän hetl<en työmarl<kinatilannetta. Teron ja Taiston johdolla käsiteltiin ryhmätöinä, miten TU:n painopisteet toteutetaan konl<reettisesti piireissä ja yhdistyksissä. Seminaariin osallistujat kokivat tilaisuuden erittäin tarpeellisel<si, joten jatkossa piiriseminaari tullaan järjestämään myös näihin samoihin aikoihin ja yhtenä aiheena tulevat olemaan Oulun aluekeskuksen alueasiamihet Tero Puutio (vas.) TU:n painopisteet. Palola. ja Taisto

5 WWffi ffi. WtrWffi Wffi wptråffi ffiffiffi Kuten muistamme, tämä uusi yhdistys syntyi kun 'kolmen kopla' Oulun työpaikalla onkin useampia toimihenkilöitä. Näiden työpaikkojen läpikäyminen on erittäin haasteellinen tehtävä ja siinä tarvitaankin jäsenien ja liiton yhteistyötä. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä ja tiedät, että sellainen pitäisi olla, älä epäröi ottaa yhteyttä yhdistykseesi tai liittoon. Oulun Seudun Toimihenkilöiden Tekniset ry, Oulun Toimihenkilöt TU ry tu kihen Hei kaikki Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry:n jäsenet ja terveiset johtoku nnasta. Uusi yhdistyksemme on ollut toiminnassa jo lähes vuoden. ja Oulun Metallitoimihenkilöt TU ry päättivät yhdistyä. Ajatus oli ollut vireillä jo useamman vuoden ja vihdoin 1.1.2OO9 uusi yhdistys näki päivänvalon! Yhdistyminen oli todella hyvä asia, l<oska meitä samaan liittoon kuuluvia jäseniä on samoilla työpail<oilla. Ainoa ero oli se, että saatoimme l<uuuseaan eri yhdistykseen. Uskon,.rlua että samaan yhdistykseen kuuluminen lisää omalla tavallaan yhteenkuuluvuuden tunnetta on yhdistyl<semme toimintasuunnitelman keskeinen asia. Olemme johtokunnassa kartoittaneet työpaikkoja, joista puuttuu luottamusmies vaikl<a Oulun piiritoimikunnan läseniä. I, johtaja. Toimihen l<ilöu n ion issa Jos sinulla on ideoita ja ajatuksia yhdistyksemme toiminnasta tai haluat muuten vain kirjoitella yhdistykselle kuulumisia, lähetä postia yhdistyksen säh köpostiosoitteeseen ou lunseuduntoimihen Nettisivu mme löytyvät osoitteesta l<ilot. Toivotan omasta ja johtokunnan puolesta kaikille jäsenillemme aurinkoista syksyäl Toimintasuunnitelmassamme oli tälle vuodelle myös vapaaajan toiminnan järjestämistä jäsenille. Toppilan Möljän kesäteatteriesitys'turvetta ja timantteja' oli onnistunut valinta ja sai erittäin suuren suosion ja positiivista palautetta! Esityksessä riitti vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja kyllä ainakin allel<irjoittanut sai nauraa mahansa kipeäl<si! Työpaikoilla tapahtuva edunvalvonta Tuovi Orpana, kilönä toimii Kerttu Mömmö. wffiffitre palvelusektorin Syksy on myös suosittua Ruskaretkiaikaa ja tänäkin vuonna yhdistyl<semme tuki jäsenten osallistumista Oulun ja Lapin piirin yhteiselle Levin matkalle. Tästä retkestä saamme varmaan myöhemmin lul<ea lisää. Teija Leppivuori sihteeri

6 ffi#ffi#ffi Kolmisensataa Tu: laista retkeilijää osallistui levillä järjestettyyn tilaisuuteen. Lauantaina oli vuorossa virallinen osuus, jonka avasi Oulun Pii puheenjohtaja Matti Kelloniemi yhdessä Lapin piirin Antti Laukl<asen rin kanssa. terveiset toi ia hallitul<sen tilaisuuteen Jouni l(os Tilannekatsauksen heellisiä hakemuksia tulee yllättävän paljon, kestää myös niiden käsittely luvattoman pitkään, tiesi l(oskinen kertoa. Tämä tarkoittaa jäsenelle tietenkin sitä, että l<orvausten saantil<in myöhästyy. TU:iin on palkattu syyskuun alussa toisten kassojen henl<ilöitä purkamaan jonoja ylitöinä. Kosl<isen mukaan suma saadaan purettua lol<akuun loppuun mennessä. Tavoitteena työttömyyskassalla on saada hakemusten käsittelyaika korkeintaan parin viikon mittaiseksi. Luokkasen ja Rauno Harjun kanssa. Tällä l<erralla kävi niin, että Lappi vei voiton tuloksella 6 4. Kisan jälkeen oli suoritettiin arvonta, johon Mömmön l(erttu oli saanut haalittua runsaasti palkintoja. Tilaisuuden jälkeen hipsimme pikapikaa Tuikkuun. Tuikussa oli tunnelma korl<ealla, l<un sinne saavuimme. lhmiset tanssivat pöydillä ja esiintymislavan edessä oli tiivis tunnelma, kun Frederik villitsi kuulijoita. Reetu esitti kaikki ne iki ihanåt kestosuosil<it: Titanic, Kolme kinen, joka kertoi, että ToimihenkiIöunionin, Suoran ja Mediaunionin yhdistyminen ei kesän aikana ole juurikaan edistynyt. Aiesopimus tul Virallisen osuuden jälkeen estradin valtasi l(assialma, joka kertoili hervottomia juttuja politiikoista ja julki lee marraskuun aikana käsiteltäväksi. Työttömyyskassaan saapuu viikoittain lopa 500 hakemusta. Koska vir suuden henkilöistä" Sitten oli vuorossa leikkimielinen OULA Biisikärpänen, johon minäkin jouduin yhdessä lrene Maaruskaa Levillä. 6 l<ymppinen, Volga, Stenka Rasin, Rasputin ja monta muuta il<ivihreää. Me änl<eydyimme muiden mukana myös aivan lavan reunaan ja napsimme kuvia kännykällä ja kameralla. Niin teki' vät myös monet muut. j\

7 Viimeisen setin aikana se sitten tapahtui, Reetu sai yleisön joukosta heitetyt mustat stringit ja näytti erit ei rinteillä juurikaan näkynyt, koska hänelle jo olivatkaan? yöpal<kasia ei Levillä vielä ollut esiintynyt. Lauantaipäivä oli aurinkoinen ja mitä parhain. Alas saavuttuamme painelimme porukalla saunaan ja sitten Paluumatka Tuikusta tultiin kävellen kiireen vilkkaa laittautumaan iltaa ja illallista varten. Tanssisali ja karaol<e täin tyytyväiseltä. Monennetkohan ne ja jyhkeitä maisemia ihaillen jyrkkää rinnettä alas. Matkaan meni rauhallista tahtia pitäen 40 minuuttia. Ruskaa baari täyttyivät meistä TU:laisista illan mittaan. Reetu tu n ne I moi Tu i ku ssa. Sunnuntaina kävimme vielä l<iertoajelulla ennen kotiin paluuta. Bussil<usl<imme näytti meille Levin luksus mökkejä, jotka kuulemma omistaa formulaväki. Bussilla kävimme ihan huipulla asti, mutta kun sää oli sateinen ja sumuinen, ei maisemia voinut juurikaan erottaa paksun sumuvaipan takaa. Sitten vielä huoneiden luovutus, lounas ja olimme valmiita koti matkalle. Takaisin Oulussa olimme aikataulun mukaisesti kuuden maissa illalla. Kiitos jälleen kerran tilaisuudesta vastanneille ihmisille ja kaikille teille mukana olleille uusille ja vanhoille tuttaville! v" Biisikärpäset: allekirjoittanut, Rauno Harju ja lrene Laukkanen. % wrc,% Teksti ja kuvat: Paula Pesonen #616', LiiV Toimihenkilöunionin jäseneksi en nen ku in työpa iko lasi jyni htöö. Mikäli itse olet jo jösen, huolehdi työtoveristasi, jakerro hänelle jösenyyden mukdnaan tuomista eduista. I Liittymisasioissa auttaa: Kerttu Mömmö Sopimusalaasiamies, , Jari Ojala Edunvalvonta ja jäsenhankintö, , 7

8 wäffiffitr$, Pääosa sopimuksista Haastava neuvottelukierros edessä katkolla Toimihenkilöunionin 44 työehtosopimuksen voimassaolo päättyy seuraavan yhdeksän kuukauden ail<ana. Vain kahden pienehkön yrityskohtaisen ilmailualan työehtosopimuksen voimassaolo ulottuu vuodelle Toivottavasti symbolinen 9 kuukautta synnyttää paljon hyvää, uutta ja kes tävää myös työmarkkinoilla, vaikkei siltä juuri nyt tunnukaan. Vanhan sanonnan mukaan vaikeudet yhdistävät, mutta työmarkl<inoilla se ei päde. Talven ja kevään kuluessa yritettiin saada yhteistä ymmärrystä laajasta työmarl<kinoiden raamisopimuksesta, joka olisi tuonut val<autta työmarkkinoille ja taannut edes pienet palkankorotukset kaikille palkansaajille. Elinkeinoelämän EK ei taipunut tulevat olemaan muutosturvan kehittäminen, henkilöstön edustajien aseman ja toimintaedellytysten pa rantaminen, paikallisen sopimisen pelisääntöjen täsmentäminen ja työelämän tasaarvon lisääminen mm. tasaarvosuunnitelmilla, yhteisellä tiedotuksella ja koulutuksella sekä normien ja käytäntöjen sukupuolivaikutusten arvioinnilla eli suvauksella. Lisäksi maan hallituksenkaan edessä. Palkansaajapuolen yhtenäisyyttäkään ei voi Laman vaikutukset näkyvät kunnissa, vaikkakin myöhemmin l<uin avoimella Yhdysvaltojen ylivelkaantu minen johti rahoitusmarkkinoiden romahdukseen viime syksynä. Kielteiset seuraukset heijastuivat koko maailmantalouteen. 90luvun jälkeen val<avin taantuma muuttui nopeasti lamaksi. Jälkikäteen Suomenkin vienti loppui kuin seinään. Kysyntää ei monille tuotteille ole vieläkään. Työpaikoilla alkoivat massiiviset lomautul<set ja irtisanomiset. Tämän lisäksi jäsentemme työpaikkoja uhkaavat suuret rakenteelliset uudelleenjärjestelyt erityisesti metsäsektorilla ja lentoliikenteessä. Kriisialoja on toki muiiakin. neuvottelut ovat jo käyn nistyneet. Kaikilla aloilla yhteisiä tavoitteita l<iitellä. Julkisen sektorin järjestöjen sinisilmäisyyttä voi vain ihmetellä. Rahoitusmarkkinat pettivät tilastot osoittivat, että rcmn$äw&ruksla puolella. Omissa joukoissamme on voima TU on suuri vaikuttaja Teollisuuden palkansaajien joukossa. Viime talvena sen piirissä valmisteltiin yhteisiä tavoitteita, jotka oma liittohallituksemmekin hyväksyi. Kesän kuluessa havaitsimme, ettei teollisuusliittojenkaan kesken ollut riittävää yhteyttä, koska Metalliliitto ja Ylemmät toimihenkilöt solmivat sopimukset Teknologiateollisuuden kanssa välipuheista piittaamatta. Kunkin liiton on tavoi teltava omien jäsentensä parasta, mikä voi olla suuri haaste yhteistyölle. Työnantajajärjestöt ovat kuitenkin taitavia peluuttamaan palkansaajia vastakkain, mistä ehkä nytkin oli l<ysymys. Viimeistään nyt on selvää, että neuvotellaan kunkin alan erityiskysymyksistä. Ajan kohtaista monilla aloilla on palkkausjärjestelmän toimivuuden u udelleenarviointi. Ongelmat liittyvät erityisesti henkilökohtaisen pätevyyden arviointiin. Kaikille ostovoimaa neuvottelemme yksin omat sopimuksemme alusta alkaen. Thvoittelemme laatua Omiin työehtospimusneuvotteluihin valmistautuminen on jo pitkällä. Liittohallitus vahvistaa kunkin alan neuvottelutavoitteet en nen neuvottelujen l<äynnistymistä. lsoista sopimusaloista l<atkolla ovai tänä syksynä mm. tel<nologia, kemia ja metsäalat. Tel<nologian ja kemian tavoitteet vahvistettiin elokuussa alojen jäsenkyselyjen, luot Tuovi Orpana tamusmieskokousten, neuvottelukuntien ja sopimusalavastaavien valmistelun pohjalta. Näillä aloilla sopimus I Yksilöityjä palkankorotustavoitteita ei ole vielä vahvistettu millekään alalle. Asiaa on linjattu ostovoiman kautta. Tässä taloudellisessa tilanteessa palkankorotukset eivät voi olla edellisen kierroksen tasoa, mutta jonkinlaista ostovoiman lisääntymistä kuitenkin tavoitellaan. Haluamme myös, että korotukset sovitaan liittotasolla yleis' korotuksina niin, ettei rahaa siirretä paikallisesti sovittavaksi. Emme halua asettaa luottamusmiehiämme puun ja kuoren väliin, jolloin he paikallisesti neuvotellessaan joutuisivat mahdollisesti valitsemaan korotul<sista luopumisen ja henkilöstövähennysten välillä. Tiedämme jo, että tästäkin tulee suuri vääntö. o

9 W%. TU kassan uusi hallitus aloitti toimintansa kesäkuussa.'11 jäsenisessä hallituksessa on hyvä edustus PohjoisSuomesta, kun siinä istuu Jouni Roinesalo Rovaniemeltä ja allekirjoit tanut Oulusta. Tämä on mielestäni hyvä asia, onhan Oulun ja Lapin työttömyysluvut aivan omaa luokkaansa verrattuna etelään. Lähtötilanne oli haastava. Työttömyyshakemukset olivat pahasti ruuh kautuneet ja jonot olivat kasvaneet kuukausien pituisiksi. Puhuttiin jopa 11 kl< kestävästä päivärahan odotuksesta. Ensi töikseen hallitus sai selon teon kassan tilanteesta, miksi hakemukset ovat ruuhkautuneet ja mitä U oli tehty asian parantamiseksi. Hallitu l<sen jäsenen silmät avautuivat, kun tilastot kertoivat toimihenki löiden työttömyyden lisääntymisestä. Kesäkuussa 2009 oli tullut 3259 hakemusta, kun samaan ail<aan edellisenä vuonna oli iullut 331 hakemusta. Vuoden 2009 tammikesäkuussa an sioturvahakemuksia on tullut kassaan yhteensä ja edellisen vuoden tammijoulukuussa eli kol<o vuonna 2008 yhteensä 5524 hakemusla. Yksinkertaisesti kukaan ei osannut ennustaa näin valtavaa muutosta toimihenkilöiden työllisyydessä. En olisi voinut kuvitellakaan näin suurta työttömyyttä, vaikka itsekin olin lomautettuna kevään aikana..9 Kaikilla paikkansa neuvottelujen tukemisessa Liiton sääntöjen mukaan liittohallitus vastaa neuvottelutoiminnasta. Liiton puheenjohtajalla on keskeinen rooli tässä prosessissa. Valtuuston vahvistama neuvotteluohjesääntö määrittää neuvottelu kuntien, sel<torijohtajien ja sopim usalavastaavien keskeiset tehtä Jonoa on ollut myös kasvattamassa hakemusten vajavaisuus. Hakem u ksiin on jouduttu pyytämään täydennyksiä ja lisäselvityksiä, mikä on myös hidas vältä. Saaminen edellyttää, että hakemus on lähetetty 30 päivää ennen ennakkopyyntöä ja hakija on kokonaan työtön tai lomautettu toistaisek tanut käsittelyä. ltse olin lomautettu si. Tämä mahdollisuus helpottaa niitä työttömiä, joilla ei ole mitään muuta na keväällä kaksi viikkoa. Tuntui käsittämättöm ältä l<aavaketta täyttäessän i, että jokaiseen kysymykseen pitää vastata, vail<l<a ei olisi ollut koskaan yritystoimintaa tai saanut sosiaalietuuk sia, kuten kodinhoitotukea. Silti piti tulonlähdettä. Kassan hallitus teki myös päätöksen, että kol<onaan työttömien hakemukset käsitellään ensin. Katsoimme tärkeäksi turvata täysin tulottomien jäsenten hakemusten no rul<si laittaa ruutuun. Yhdenkin ruksin pea käsittely. puuttuminen aiheuttaa lisäpyynnön kassalta, sil<si l<annattaa katsoa liiton nettisivuilta iäyttöohjeita, Apua voi pyytää myös TU aluekeskuksesta tai luottamusmieheltä. ltse sain vastauksen kysymyksiini seuraavana päivänä etu kassan kautta osoitteesta www. toimihen kilou n ion i.fi/tyottomvysl<as sa. Kirjaudu omilla tunnuksilla ja voit asioida suoraan neuvojien kanssa. Oulun piiritoimikunnassa käsiteltiin jonotilannetta kriittisesti ja toimikunta teki esityksen sekä liiton hallitukselle että TU kassan hallitukselle ns. " kottitilikäytännöstä", jossa peruspäivärahan suuruinen korvaus maksettaisiin ennakkoon ja loppuosa ansiosidonnaisesta päivärahasia mak Kuluvan syksyn piiriseminaareis tarvitsemaan. Tuen tarve korostuu erityisesti sopimusalojen suuren määrän ja huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. Liiton jäsenten ja eri sopimusalojen välinen keskinäinen solidaari va hakemus. Syyskuussa TU kassaan tuli 1000 uutta ja hakemusta sisään samaan aikaan 3900 hakemusta saatiin käsiteltyä. Jonoa saadaan purettua, eikä se enää l<asva. Toimenpiteenä on palkattu 7 uutta käsittelijää ja puhelinpalveluun on lisätty palve luneuvojia. Postia avaamassa ja esikäsittelemässä on 5 henkilöä. Omaa henkilökuntaa on 51 ja lisäksi on 13 ulkopuolista etuuskäsittelijää, jotka työskentelevät iltaisin ja viikonloppuisin. Kaksi etuuskäsittelijää tekee 3 pvl vko ja yl<si etuuskäsittelijä 2 pv/vko. Kassanjohtaja ennakoi, että lokakuus settaisiin käsittelyn jäll<een. Päätös tehtiinl<in ensimmäisessä hallituksen kokouksessa alkaen on ollut mahdollista saada ennal<komaksua, jota voidaan maksaa enintään 43 päi sa päästäisiin normaalitilanteeseen. suus tulee korostumaan, koska olemme tällä kierroksella aivan omillamme. Vahva tahtomme on, uusimme yhdessä kail<kl työehtosopimukset emmekä hyväksy millään alalla työehtojen heikennyksiä. päättyneen työehtosopimuksen mukaisesti kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan. Puhutaan työehtosopimuksen jälkivaikutuksesta. Päättyneen työehtosopimuksen määräykset (työaika, palkka, ym.) tulevat siis yksittäisen työsopimul<sen ehdoiksi, jollaisina niitä on noudatettava myös Sopimuksettoman ajan pelisäännöt selkeät vät. sa on pohdittu piirien ja yhdistysten roolia ja edunvalvontatehtäviä osana vuoden toiminnan suunnittelua. Tätä pohdintaa on syytä jatkaa yhdessä oman alan ja alueen sopimusalaasiamiesten kanssa. Tulevana talvena l<aikkien toimijoiden panosta tullaan Kassan tilanne on helpottunut syksyä kohti mentäessä. Elokuussa käsittelyail<a lyheni 68 päivään / alka Työehtosopimu ksen voimassaoloajan päätyttyä voi kulua aikaa, ennen kuin uusi työehtosopimus saadaan solmi tuksi. TU:n työehtosopimusten voi massaoloajat päättyvät tämän vuoden syyskuun ja tulevan vuoden kesäl<uun välisenä aikana. Sopimusten päättymisen jälkeistä aikaa kutsutaan sopimuksettomaksi ajaksi. Nyt on varauduttava pitkään sopimuksettomaan tilaan. Tähänkin ail<aan on työmarkkinoilla sell<eät pelisäännöt olemassa. Näis sä tilanteissa työehdot määräytyväi I Tarja Närhi TUl<assan hallituksen jäsen työehtosopimuksen lakattua. Kenenkään ei ole siksi syytä solmia paikallisia sopimuksia tai sopia työnantajan kanssa muista työsuhteen ehdoista. Erityisesti on varottava huonontamasta työehtoja miltään osin. Tässä maltti on valttia. Hyvä on myös muistaa, että sopimuksettomana ail<ana ei palkansaajilla ole työrauhavelvoitetta ja sopimusten "kelluessa" voi taloudellinen tilannel<in alkaa kirkastua. Tuovi Orpana TU:n palvelusektorin johtaja

10 :ji.:!:.:,. \ :...::::.:...:::,gfie,ir$ : jestää tilaisuuden. Tilaisuudet voivat olla epävirallisia, vain kahvikupin ää Lämpimän ihanan kesän jälkeen syk syn kiireet ovat alkaneet yhdistystoiminnassa aikamoisella vauhdilla. Toiminta käynnistyi syyskuun ressä turisemista taukotilassa. Tärkeää siinä on, että jutellaan yhteisistä asioista, miten ne ovat tai miten niiden tulisi olla. Luottamusmies voi olla mukana käynnistämässä vetäjän valintaa, mutta aina olisi parempi, että klubin vetäjä on joku muu kuin luottamus alussa piiriseminaarilla Rukalla. Yhdistysten puheenjohtajat ja piiritoimikuntien jäsenet Oulun ja Lapin piiristä käsitteli vät yhdessä liiton asettamia tavoittei ta. Yhdistyksen johtol<unta l<ol<oontui mies. Uskon, että l<lubitoiminnalla saataisiin aikaiseksi mahdollisuus vaikuttaa ja sehän on aytoiminnan pe heti seuraavalla viil<olla ja seminaarista tulleet terveiset etenivät niin pitkälle, että päätettiin järjestää yhteinen tilaisuus Nuottasaaren alueen luottamusmiehille ennen syyskuun loppua. Tilaisuuden tavoitteena on tutustua toisiimme ja välittää iietoa työpaikoille ja antaa tukea vaikeiden tilanteiden hoitamiseen omalla työpaikalla. Kui rimmäinen tarkoitus. Ensimmäisiä tiedotustilaisuuksia klubitoiminnasta tullaan pitämään jo tämän vuoden puolella. Kun saat kutsun, toivon että otat sen rohkeasti vastaan ja tulet mukaan vaikuttamaan. Haluan nähdä juuri sinut siellä. tenkin ehkä konl<reettisin tavoite on miettiä miten saataisiin perustettua kaikille alueen työpaikoille TU Klubi liiton tavoitteen mukaisesti tukemaan v Hyvää kaunista syksyn jatkoa työpaikkatoimintaa. loistavan mahdollisuuden Iuottamus Oulun Metsäteollisuuden toimihenkilöt TU toimii Nuottasaaren tehdasalueella. Yhdistyksen rakenne on muuttunut vuosien varrella työpaikkayhdistyksestä alueelliseksi kol<oo miehelle kuulla, mitl<ä asiat väkeä keskusteluttaa ja samalla saada tukea mayhdistyl<sel<si. Nuottasaaren alu asioiden eteenpäinviemiseksi. Se l<un ei aina ole luottamusmiehelle helppoa, kun ei aina ole oil<ein tietoakaan mihin suuntaan niitä olisi vietävä. eella toimii 8 työpaikkaa, joissa työsl<entelee yhdistyksen jäseniä. Osassa työpaikkoja noudatetaan paperiliiton vieraalta ja ehl<ä vähän herraskaiselta, työehtosopimusta, osassa kemian, mikä varmaan on vail<uttanut myös ahtausalan ja teknologiateollisuuden sopimuksia. Yhtä työpaikl<aa lul<uun ottamatta kaikissa työpaikoissa on valittu luottamusmies tai henkilö. tv\il<ä on mielestäni todella hieno asia. Klubitoiminnantarkoitus on saada työpaikoille mahdollisuus yhteisten asioiden hoitamiseen. Johtol<unnassa on edustus lähes silti on tärl<eää, että työpaikan toimihenl<ilöillä on mahdollisuus käsitellä yhdessä juuri oman työpaikkansa edunvalvontaasioista. Lisäksi Klubitoiminta avaa l<ail<ilta työpaikoilta, Klubi nimitys saattaa tuntua Tarja Närhi Ouluin Metsäteollisuuden toimihenkilöt TU ry: n puheenjohtaja ail<a l<lubien perustamiseen. Työpail<katoi mikunta nimenä olisi kyllä tutumpi, mutta klubi toiminta onkin ajateltu olevan perinteisestä työpaikkatoiminnasta hieman poikkeavaa. TU klubi on tarl<oitettu l<aikille työpaikan toimihenl<ilöille, ei ainoastaan valituil le henkilöille tai edes jäsenille. TU l<lubin kokouksiin voivat osallistua l<ail<ki l<iinnostuneet. Meidän ei pitäisi välittää toiminnan nimestä, vaan kesl<ittyä toiminnan käynnistämiseen. Aivan ensimmäinen tehtävä on valita työpail<alta klubiisäntä tai emäntä, joka l<utsuu koolle l<okouksen ja jär 10 Kuntokortti arvonnan voittajat: 100 euron lahjakortti: Leena Ravasl<a 50 euron lahjakortit: Klaus Vesa Anu Sarkl<inen Riiita Siira Palkinnot on postitettu voittajille. Q

11 Syksyn 2OO9 koulutustarionta Työsuhde ja työsopimus Hyvinvointi työssä ongelmista onnistumisiin Oletko kiinnittänyt huomiota siihen, mistä asioista työsopimuksessasi on sovittu? Koulutul<sessa saat perustietoa työsopimul<sen tekemisestä ja työsuhteesta sekä sen mah Löytöretki hyvinvointiin työssä ja työyhteisössä. Opi tunnistamaan stressin oireet ja työn henkiset vaarat. Tietoa v työsuojeluun liittyvistä oikeul<sista ja mahdollisuudesta vaikuttaa. Muita aiheita: kiire ja ajanhallinta, kehityskes dolliseen päättymiseen liittyvästä edunvalvonnasta. Oulu ku51s;rl ja jaksaminen työssä O Tilaisuuden jälkeen arvotaan leffalippuja. Lisätietoja Oulu klo Kurssisihteeri )aana Soihtu köposti : l<ilounioni.fi Säh Palkkausjärjestelmä Koulutukset ovat ilmaisia TU:n jäsenille. TU tarjoaa tilaisuuden alussa lämpimän iltapalan. Tilaisuudet alkavat ruokailulla klo ja l<oulutustilaisuus alkaa klo Tiedätkö, mistä palkkasi koostuu? Koulutul<sessa saat tietoa siitä, mitä ja mil<si palkkausjärjestelmä on. Olisil<o työpai kkasi pal l<kausj ärj estel mässä tarl<istam isen v ar aa? Tilaisu udessa jaetaan leffalippuja. Oulu 27.1 O.2OO9 17 llmoittaudu kou lutu kseen TUnetissä. I lmoittautuessasi l<erro nimesi, hetusi/jäsennumerosi, kurssin nimi, päivämäärä ja paikkakunta ;l[=u lko,lf.9u{'sla : N M ETSÄTEOLLISU U DEN TOIMIHENKILÖT TU ry:n Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry. OU LU VAATTKOKOUS VAALIKOKOUS Yaraa kalenteriin ti 24. marrasl<uuta l<lo to 26. marraskuuta2009 klo Holiday lnn kokoustiloissa Käsitel lään sääntömääräiset asiat. Valitaan johtokunta vuodelle 20 I 0. Sääntömääräi nen vaal i kokous. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kahvi ja voileipätarjoilu. Kaikki jäsenet tervetuloa! TERVETULOA! lohtokunta lohtokunta 11

12 Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry järjestää "Pakkujou lu" IEATTE Rl MATKAN ,,LL,,2O09 Rovaniemel le Ohjelma: Lähdemme lauantaiaamuna klo 8.30 linjaautoasemalta kohti Rovaniemeä. lltapäivällä klo 13 käymme katsomassa lamamusikaalin J u ustohöylä Rovan iemen kau pu ngi nteatterissa :.f$erstohöyää * pien* r bn6 6x?ttämera lmmxamusl${ealä Juustohöylä on saanut innoituksensa sanomalehtien tekstiviestipalstoilta: mikä kansaa kiihdyttää, mikä saa sormet napsumaan kännykän näppäimillä, mistä taitetaan peistä lehtien palstoilla? Tämän päivän kansantarina etenee rallatellen ja lauleskellen meluavista seinänaapureista pätkätöiden kurjuuteen, ku n nal isvaal ien ti i mel lyksestä ja talouslaman kurimuksesta ulkomaisiin marjanpoimijoihin ja aina yhtä puhuttavaan rakkauteen. I Juustohöylä on ajankohtainen lamaajan m usi kki näytel mä tästä pohjoisesta maan kol kasta. i Teatterin jälkeen iltasella nautiskelemme Ravintola Pohjanhovin perinteikkäästä ja runsaasta buffetpöydästä......ja illan kruunaa rentouttavat tanssit Pohjanhovin parketillal.,0,'., nlllfj?:h:x ',1H,,il1?:i:::"i:ffi [i xiltxlliå,, n n, Sunnuntaina sitten palailemme hotelliaamiaisen jälkeen takaisin Ouluun rattoisassa Iinjaauton tunnelmassa. Matkan hinta jäsenelle vain 50 ja eijäsenelle 84. Hinta sis. matkat, teatterilippu Juustohöyläesitykseen, illallisenn pääsylipun iltaravintolaan, yöpymisen 2 hengen huoneissa, aamiaisen ja iltasaunan sekä uinnin. Lisämaksu yhden hengen huoneesta NoPErNrn länrer MATKAANT SITOVAT ITMOITTAUTUMISET MENNESSÄ Ritva Korhonen puh. O tai Maksu Oulun Seudun ToimihenkilötTU ry:n tilille 47443O2IOO44 (viitteeksi osallistujien nimet) viimeistään 10.!L2OO9

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

Aurinkoista kevättä!

Aurinkoista kevättä! Jyty Varkaus Ry Huhtikuu 2016 Jäsentiedote 1 Hallituksen päätöksiä 2 Edunvalvontakatsaus 3 Vuoden 2017 kalenterien tilausmuutos 4 Kevätkokous 5 Kuntokorttien palautus 6 Haluatko luottamusmieheksi 7 Sampea

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan.

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan. Jäsenkirje 2/12 SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE Hyvät Ravinaiset Kesä on jo takanapäin, mutta voimme vielä muistella hienoja Mikkelin kuninkuusraveja ja muita tapahtumia. Syksy on tullut

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista.

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista. 15.12.2017 Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta.

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja

Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja 21.01.2014 1. Koululaisten kesäharjoittelu 2014-2016 2. Uusien työehtosopimusten

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi www.operaatiovakiduuni.fi www.taisteluamisopetuksesta.fi 14.9.2016 Jussi-Pekka Ahonen 1 Teollisuusliitto Metalliliitosta tuli Teollisuusliitto vuonna 2017 Perustettu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2011

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2011 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2011 Tässä numerossa: - Puheenjohtajan sana - Vuosikokouskutsu - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen päätöksiä - Stipendin luovutus 17.8.2011 Kartta- ja suunnittelutekniset KST

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Terminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/ (11) Työsuojelutoimikunta Aika klo 10:02-10:44. Paikka Kotka B1019, Mikkeli H208 ja Savonlinna 271

Pöytäkirja 3/ (11) Työsuojelutoimikunta Aika klo 10:02-10:44. Paikka Kotka B1019, Mikkeli H208 ja Savonlinna 271 Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Työsuojelutoimikunta 15.09.2016 Aika 15.09.2016 klo 10:02-10:44 Paikka Kotka B1019, Mikkeli H208 ja Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Jäsenhankinnan teemavuodet

Jäsenhankinnan teemavuodet 00019 / Käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa Hei! Tässä kirjeessä on Jytyn jäsenyhdistyksille tärkeää tietoa koskien yhdistysten jäsenhankintaa ja liiton tukea yhdistysten toiminnalle. Jäsenhankinnan

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007 Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007 Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 Sekakuoroliitto järjestää perinteiset Sekakuoropäivät ensi maaliskuussa Helsingissä. Tapahtuma alkaa lauantaina

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Lehdet Kalenteri Jäsenelle helposti näkyvät jäsenedut Työttömyyskassa Alennukset Vakuutukset Verovähennyskelpoisuus Vaikeammin

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Yhdistys tarjoaa jäsenille teatteriesityksen joko Pyhäjoen tai Kalajoen kesäteatteriin. 1 lippu / jäsen!! Kertomalla nimesi ja näyttämällä jäsenkorttia voit käydä katsomassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot