yhteistoimintaneuvottelujen jatkamiselle. Neuvotteluja jatketaan keväällä laaditun ns. ULA-raportin pohjalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhteistoimintaneuvottelujen jatkamiselle. Neuvotteluja jatketaan keväällä laaditun ns. ULA-raportin pohjalta"

Transkriptio

1 TOIMIHENKILOUNIONI

2 Viikonloppuna olivat Oulun ja Lapin piirien yhteiset retkeilypäivät Levillä. Ruska alkoi jo olla ohi ja kun kova tuuli vielä riipi puista värikkäitä lehtiä oli ilmassa alkavaa talven tuntua. Kii koska säännöt on tehty lainsäätäjien toimesta pikkutarkoiksi ja vaikeiksi. Syyskuun alussa palkattiin toisten tokset vielä kerran järjestäjille, Meerille, Katariinalle ja muille, onnistuneista retkeilypäivistä. lokakuun loppuun suma saadaan purettua. Tavoitteena on palauttaa uusien hakemusten käsittelyaika viikkoon Liittohallitus käsitteli viime koko kahteen. Työllisyystilanteesta huolimatta lii kassojen ammattilaisia tekemään yli töinä jonon purkua ja näyttää, että uksessaan pitkään työmarkkinatilannetta. lrtisanomisia ja lomautuksia on yksityisellä puolella runsaasti ja tuleva talvi näyttää vaikealta myös julkisen sektorin osalta. Valtion hallituksen kykyyn hoitaa kunnolla työllisyyttä vai kuttaa itse aiheutettu vaalirahasotl<u. Nyt syksyllä neuvoteltaville aloille on vaikea saada kunnollisia l<orotuksia, kun työnantajapuoli on ankkuroitunut metallin sopiman 0,5 prosentin tasolle. Palkansaajajärjestöt torjuvat yksimielisesti työnantajien esittämän palkkaankkurin ja toteavat nyt käytävän liittokohtaista kierrosta. Mm. kemian, mekaanisen metsäteollisuu den ja la on puusepänteollisuuden aloilaloitettu sopimusneuvottelut" ton talous on kohtalarsessa kunnossa. Jäsenmaksutulojen osalta ollaan budjetista 1äljessä noin puoli miljoonaa euroa. Alijäämäksi ennustetaan runsasta miljoonaa euroa, joka pystytään kattamaan sijoitustuotoilla. lso kuluerä kuluvalle vuodelle oli liittokokous tou kokuussa Jyväskylässä. Tammi ke yhteistoimintaneuvottelujen jatkamiselle. Neuvotteluja jatketaan keväällä laaditun ns. ULAraportin pohjalta tavoitteena uusi liitto. Marraskuun lopulla kokoontuva Unionin valtuusto muuten aktiiveihin toimihenkilöihin. Samanaikaisesti siirretään toimihen saa mahdollisesti käsiteltäväkseen aiesopimuksen. Uusi liitto aloittaisi vuoden 2011 alusta. Vail<ea työmarkkinatalvi voi vielä muuttaa aikataulua. Toimihenl<ilöiden työttömyyskassa on samassa tilanteessa monien muiden l<assojen kanssa, hakemusten kilöitä perusteetta ylemmiksi toimi käsittelyajat ovat venyneet aivan liian henkilöiksi. Tämän kaltaisiin toimia ei pidä hyväksyä ja ne on syytä saattaa asiamiesten tietoon. Hallitus keskusteli vastatoimista, mikäli työnantajat jatkavat syrj ivää toimintaa. Liittojen (Toimihenl<ilöunioni, Suo pitkiksi. Tätä l<irjoitettaessa käsitellään heinäkuun puolivälin hakemuksia. Työnantajat näyttävät käyttävän lamaa syynä irtisanoa henkilöstöä. Joillakin työpail<oilla irtisanomiset kohdistuvat pelkästään Unionin jäseniin tai ra ja Mediaunioni) yhdistymisessä ei ole kesän aikana tapahtunut juuri mitään. l(aikki ovat kevään kovan rutistul<senjälkeen vetäneet henkeä. Lähestyimme kesän ail<ana toisia liittoja kirjeellä, jossa pyysimme vahvistusta Kassaan tulee joka viikko uutta hakemusta, joista puolet on puutteellisia. Yksi keino nopeuttaa hakemusten käsittelyä on täyttää se kol<onaan ja oikein. Jos yksikin ruksi puuttuu, joudutaan sitä kyselemään jälkikäteen. l(assaan on pitkin talvea ja kevättä palkattu lisää väkeä, mutta ammattilaisia on vaikea, ellei mahdoton löytää. Koulutus l<estää kauan, säkuussa liittoon tuli nettona 1 lool) uutta jäsentä. Liittokokoul<sessa keväällä valittu hallitus on kokoontunut kolme kertaa, joten vaikea vielä sanoa miten se toimii. Tuleva talvi vaikeine neuvotteluineen sen näyttää. Hallituksessa on nyt nuorta naisenergiaa ja "vanhaa" miesvoimaa, joten eiköhän se toimi. Puheenjohtajamme Antti maini taan joissakin työnantajapuolen arvioissa työmarkkinoiden häiril<öl<si. Tiukkoja lausuntoja hän antaa ja uhl<aileekin joskus kun on pakko. Kaikki työtaistelutoimet tehdään hallituk sen yhteisellä päätö<sellä Ärhäkästä maineestaan huolimalta on Antilla suhteet iyönantajapuolen johtaviin henkilöihin kunnossa. Taustalla hoituu paljon asioita Talvea odotellessa Muhoksella Arjan päivänä Jouni Koskinen csm com Toimituskunta: Jäsenlehti Uusikatu 40 B 5, OULU Puh Rauno Harju Jouni Koskinen Tuula Rämet Painopaikka: Joutsen Median Painotalo, Sähköposti: OULU Puh , fax Päätoimittaja: Paula Pesonen Levikki: Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä kpl pau la. m iokirja.fi Kansikuva: Paula Pesonen

3 Syksyn muistilista yhdistyksille: Yhdistyksen vaalikokoul<sen valmistelu Toimintasuunnitelma tulevalle vuo Val<uutusyhtiö Turva on ammat tiliittojen kumppani ja tel<ee niiden Syksyn 2009 aikana CareerStormin valmentaja ottaa yhdistyksiin yhteyttä myös henl<ilökohtaisesti kesl<ustellal<seen yhteistyön mahdollisuul<sista. l<anssa aktiivista yhteistyötä; tuotteita ja palveluita kehitetään yhdessä liittoasiakkaiden kanssa. Turvan pääkoh deryh mä ovat pal kansaajaperheet. työpaikl<atoimin nan Työttömyyskassa tiedottaa TU:n jäsenet Turvaan Uusien/nuorten al<tivointi yhdistyl< Ansiopäivärahahal<emusten käsittely sen toimintaan nopeutuu, kun hakemuksessa on tarvittavat liitteet: Turva maksaa Toimihenkilöunionin jäsenyhdistyl<sille bonusta jokaisesta jäsenestä, jonka yhdistys ohjaa Turvan uudeksi asial<kaaksi. Bonus mal<setaan Yhteydet työpaikkojen luottamusmiehiin Toimintasuunnitelma 2O1 O ja piirien puheenjohtajil le on lähetetty toimintasuunnitelma 2010 vision ja toimintalinjapäätösten Yhdistysten toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että tai urapalvelut.fi. delle ottaen huomioon erityisesti O4O _toiminnan suunnittelu vuodelle 2010 t"hdään liiton hallituksen päättämien painopisteiden pohjalta yhdistys ja työpaikkatoimintaa myöten. Myös talousarvioiden tulee tukea näiden painopistealueiden toteutumista. Painopistealueet eivät ole tärke Pall<l<atodistus Jäljennös työsopimuksesta Jäljennös lomautus tai irtisanomisilmoituksesta Pall<kalaskelma, jos sinulla on työ päiviä hakujaksolla Kopio viimeisimmästä henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä, jos sinulla on yritystoimintaa Kopio viimeisimmästä päätöl<sestä, jos saat sosiaalietu u l<sia Verol<ortti, jos sinulla on muutosverol<ortti. ysjärjestyksessä, vail<ka ne selvyyden vuoksi on numeroitu. Seurannan ja toteutuksen helpottamiseksi, toimintasuunnitelmissa käytetään yhtenäistä jo käytössä olevaa mallipohjaa. yhdistykselle l<erran vuodessa. Bonuksen suuruus on 50 euroa/ uusi asiakas. Eli 10 asiakkuuteen johtanutta suosittelua tuo jo 500 euroa yhdistyksen kassaan. Yhdistysl<ohtainen minimitilitys on 50 euroa ja maksimitilitys euroa vuodessa. Vinkl<aa jäsen Turvaan postitse. Oheisen linkin tal<aa löydät tulostettavan kortin, täytä se ja lähetä Turvaan. Suosittelul<ampanjasta on myös tehty erillinen esite, jorta on toimitettu TU:n yhdistyksille. Voit tilata esitettä Turvan materiaalipalveluista puhelimitse numerosta (03) http: I / kilounioni. fi/turva/f Un_bon us kam pan ja_tu R VA.pdf Yhdistyksille tarjolla laadukasta työelämävalmennusta f Itsemal<saville, TU on tehnyt CareerStorm Urapalveluiden kanssa hyvin sujunutta yhteistyötä syksystä 2008 alkaen. Yhdessä kehitetty helppokäyttöinen Ammatti ja Ura palvelu on l<äytössä koko jäsenistölle verl<ossa osoitteessa www. u rapalvelut.fi / T U / ammattilaur a/ Tutustu ja laita sana kiertämään piirial<tiiveille, yhdistyksesi jäsenille ja TU tilisiirto ajalle' Llisää viitteitä voi tilata jäsenpalvelusta. Valitettavasti pidemmälle ajalle puuttuvia jäsenmal<suja ei voi käsitellä tämän hetl<en työttömyys/lomautustilanteen johdosta. Pyrimme välttämään sen, ettei huomautusl<irje lähde niille, joilla on työttömyyskas! Nyt myös pail<allisyhdistykset voivat tilata työelämävalmennuksia ryhmämuotoisesti suoraan CareerStorm Urapalveluilta, Ota yhteyttä ja sassa hal<emu ksia l<äsittelyssä. Rauno Harju TU:n keskustelukanava kysy lisätietoja Riikka Ojanperältä, puh joilla on puuttuvia jä senmal<suja ajalla on lähtenyt huomautuskirje. Mul<ana on. klu bilaisille äsenpalv.elu_tiedottaa * TU.TURVA Tiedätkö, mitä sinä saat? TU:n kesl<ustelul<anavalle pääsi put Toimihenkilöunioni ja Turva ovat tehneet val<uutusyhteistyötä tämän vuo mien aikana, kosl<a kanavalla ei ollut jatl<uvaa valvontaa ja automaattinen rel<isteröi nti hyväksyi l<ai l<l<i rel<iste röi kahtamaan asiattomia viestejä l<esälo den alusta all<aen. Tutustu jäsenten vakuutusetuihin Turvan TU:lle räätälöimiltä wwwsivuilta, joille pääset Toimihenkilöunionin sivujen kautta http : / / w w w.turv a.f / turv aj ar jesto Toim i hen kilounioni/etusivu/etusivu. i htm / tyjät. Nyt systeemiä on muutettu si ten, että kanavalle pääsee, kun valvoja on hyväl<synyt rekisteröinnin. Tällä varmistetaan, etteivät erilaiset " palvelujen tarjoajat" pääse enää rekisteröitymään ja käyttämään kanavaamme vääriin tarl<oitu l<siin.

4 Pi i ri sem i naa ri n ed u staj ia. r iåg*:, K*mim, miåi*t*it$ilgr :l iåirrui.ffie*wn*iiln*ws&lt: Oulun ja Lapin piirien yhteinen piiriseminaari pidettiin Kuusamossa hotelli Rukahovissa Tilaisuuteen oli kutsuttu piiritoimi kunnat ja jokaisesta yhdistyksestä kaksi edustajaa. Lisäksi liiton edustajina olivat paikalla Tuovi Orpana Helsingistä sekä alueasiamiehet Tero Puutio ja Taisto Palola Oulun aluekeskuksesta. Liiton hallituksen edustajina olivat Jouni l(oskinen ja Erkl<i Rantavuoti" Piirien ja yhdistysten edustajia oli paikalla yhteensä 36 TU:n jäsentä. Hallituksen edustajat toivat ajankohtaisia l<uulumisia liittohallinnosta ja Tuovi Orpana ker toi, mitä TU:n painopisteet tarkoittavat piirien ja yhdistysten toiminnassa ensi vuonna. Lisäksi Tuovi kävi läpi hieman tämän hetl<en työmarl<kinatilannetta. Teron ja Taiston johdolla käsiteltiin ryhmätöinä, miten TU:n painopisteet toteutetaan konl<reettisesti piireissä ja yhdistyksissä. Seminaariin osallistujat kokivat tilaisuuden erittäin tarpeellisel<si, joten jatkossa piiriseminaari tullaan järjestämään myös näihin samoihin aikoihin ja yhtenä aiheena tulevat olemaan Oulun aluekeskuksen alueasiamihet Tero Puutio (vas.) TU:n painopisteet. Palola. ja Taisto

5 WWffi ffi. WtrWffi Wffi wptråffi ffiffiffi Kuten muistamme, tämä uusi yhdistys syntyi kun 'kolmen kopla' Oulun työpaikalla onkin useampia toimihenkilöitä. Näiden työpaikkojen läpikäyminen on erittäin haasteellinen tehtävä ja siinä tarvitaankin jäsenien ja liiton yhteistyötä. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä ja tiedät, että sellainen pitäisi olla, älä epäröi ottaa yhteyttä yhdistykseesi tai liittoon. Oulun Seudun Toimihenkilöiden Tekniset ry, Oulun Toimihenkilöt TU ry tu kihen Hei kaikki Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry:n jäsenet ja terveiset johtoku nnasta. Uusi yhdistyksemme on ollut toiminnassa jo lähes vuoden. ja Oulun Metallitoimihenkilöt TU ry päättivät yhdistyä. Ajatus oli ollut vireillä jo useamman vuoden ja vihdoin 1.1.2OO9 uusi yhdistys näki päivänvalon! Yhdistyminen oli todella hyvä asia, l<oska meitä samaan liittoon kuuluvia jäseniä on samoilla työpail<oilla. Ainoa ero oli se, että saatoimme l<uuuseaan eri yhdistykseen. Uskon,.rlua että samaan yhdistykseen kuuluminen lisää omalla tavallaan yhteenkuuluvuuden tunnetta on yhdistyl<semme toimintasuunnitelman keskeinen asia. Olemme johtokunnassa kartoittaneet työpaikkoja, joista puuttuu luottamusmies vaikl<a Oulun piiritoimikunnan läseniä. I, johtaja. Toimihen l<ilöu n ion issa Jos sinulla on ideoita ja ajatuksia yhdistyksemme toiminnasta tai haluat muuten vain kirjoitella yhdistykselle kuulumisia, lähetä postia yhdistyksen säh köpostiosoitteeseen ou lunseuduntoimihen Nettisivu mme löytyvät osoitteesta l<ilot. Toivotan omasta ja johtokunnan puolesta kaikille jäsenillemme aurinkoista syksyäl Toimintasuunnitelmassamme oli tälle vuodelle myös vapaaajan toiminnan järjestämistä jäsenille. Toppilan Möljän kesäteatteriesitys'turvetta ja timantteja' oli onnistunut valinta ja sai erittäin suuren suosion ja positiivista palautetta! Esityksessä riitti vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja kyllä ainakin allel<irjoittanut sai nauraa mahansa kipeäl<si! Työpaikoilla tapahtuva edunvalvonta Tuovi Orpana, kilönä toimii Kerttu Mömmö. wffiffitre palvelusektorin Syksy on myös suosittua Ruskaretkiaikaa ja tänäkin vuonna yhdistyl<semme tuki jäsenten osallistumista Oulun ja Lapin piirin yhteiselle Levin matkalle. Tästä retkestä saamme varmaan myöhemmin lul<ea lisää. Teija Leppivuori sihteeri

6 ffi#ffi#ffi Kolmisensataa Tu: laista retkeilijää osallistui levillä järjestettyyn tilaisuuteen. Lauantaina oli vuorossa virallinen osuus, jonka avasi Oulun Pii puheenjohtaja Matti Kelloniemi yhdessä Lapin piirin Antti Laukl<asen rin kanssa. terveiset toi ia hallitul<sen tilaisuuteen Jouni l(os Tilannekatsauksen heellisiä hakemuksia tulee yllättävän paljon, kestää myös niiden käsittely luvattoman pitkään, tiesi l(oskinen kertoa. Tämä tarkoittaa jäsenelle tietenkin sitä, että l<orvausten saantil<in myöhästyy. TU:iin on palkattu syyskuun alussa toisten kassojen henl<ilöitä purkamaan jonoja ylitöinä. Kosl<isen mukaan suma saadaan purettua lol<akuun loppuun mennessä. Tavoitteena työttömyyskassalla on saada hakemusten käsittelyaika korkeintaan parin viikon mittaiseksi. Luokkasen ja Rauno Harjun kanssa. Tällä l<erralla kävi niin, että Lappi vei voiton tuloksella 6 4. Kisan jälkeen oli suoritettiin arvonta, johon Mömmön l(erttu oli saanut haalittua runsaasti palkintoja. Tilaisuuden jälkeen hipsimme pikapikaa Tuikkuun. Tuikussa oli tunnelma korl<ealla, l<un sinne saavuimme. lhmiset tanssivat pöydillä ja esiintymislavan edessä oli tiivis tunnelma, kun Frederik villitsi kuulijoita. Reetu esitti kaikki ne iki ihanåt kestosuosil<it: Titanic, Kolme kinen, joka kertoi, että ToimihenkiIöunionin, Suoran ja Mediaunionin yhdistyminen ei kesän aikana ole juurikaan edistynyt. Aiesopimus tul Virallisen osuuden jälkeen estradin valtasi l(assialma, joka kertoili hervottomia juttuja politiikoista ja julki lee marraskuun aikana käsiteltäväksi. Työttömyyskassaan saapuu viikoittain lopa 500 hakemusta. Koska vir suuden henkilöistä" Sitten oli vuorossa leikkimielinen OULA Biisikärpänen, johon minäkin jouduin yhdessä lrene Maaruskaa Levillä. 6 l<ymppinen, Volga, Stenka Rasin, Rasputin ja monta muuta il<ivihreää. Me änl<eydyimme muiden mukana myös aivan lavan reunaan ja napsimme kuvia kännykällä ja kameralla. Niin teki' vät myös monet muut. j\

7 Viimeisen setin aikana se sitten tapahtui, Reetu sai yleisön joukosta heitetyt mustat stringit ja näytti erit ei rinteillä juurikaan näkynyt, koska hänelle jo olivatkaan? yöpal<kasia ei Levillä vielä ollut esiintynyt. Lauantaipäivä oli aurinkoinen ja mitä parhain. Alas saavuttuamme painelimme porukalla saunaan ja sitten Paluumatka Tuikusta tultiin kävellen kiireen vilkkaa laittautumaan iltaa ja illallista varten. Tanssisali ja karaol<e täin tyytyväiseltä. Monennetkohan ne ja jyhkeitä maisemia ihaillen jyrkkää rinnettä alas. Matkaan meni rauhallista tahtia pitäen 40 minuuttia. Ruskaa baari täyttyivät meistä TU:laisista illan mittaan. Reetu tu n ne I moi Tu i ku ssa. Sunnuntaina kävimme vielä l<iertoajelulla ennen kotiin paluuta. Bussil<usl<imme näytti meille Levin luksus mökkejä, jotka kuulemma omistaa formulaväki. Bussilla kävimme ihan huipulla asti, mutta kun sää oli sateinen ja sumuinen, ei maisemia voinut juurikaan erottaa paksun sumuvaipan takaa. Sitten vielä huoneiden luovutus, lounas ja olimme valmiita koti matkalle. Takaisin Oulussa olimme aikataulun mukaisesti kuuden maissa illalla. Kiitos jälleen kerran tilaisuudesta vastanneille ihmisille ja kaikille teille mukana olleille uusille ja vanhoille tuttaville! v" Biisikärpäset: allekirjoittanut, Rauno Harju ja lrene Laukkanen. % wrc,% Teksti ja kuvat: Paula Pesonen #616', LiiV Toimihenkilöunionin jäseneksi en nen ku in työpa iko lasi jyni htöö. Mikäli itse olet jo jösen, huolehdi työtoveristasi, jakerro hänelle jösenyyden mukdnaan tuomista eduista. I Liittymisasioissa auttaa: Kerttu Mömmö Sopimusalaasiamies, , Jari Ojala Edunvalvonta ja jäsenhankintö, , 7

8 wäffiffitr$, Pääosa sopimuksista Haastava neuvottelukierros edessä katkolla Toimihenkilöunionin 44 työehtosopimuksen voimassaolo päättyy seuraavan yhdeksän kuukauden ail<ana. Vain kahden pienehkön yrityskohtaisen ilmailualan työehtosopimuksen voimassaolo ulottuu vuodelle Toivottavasti symbolinen 9 kuukautta synnyttää paljon hyvää, uutta ja kes tävää myös työmarkkinoilla, vaikkei siltä juuri nyt tunnukaan. Vanhan sanonnan mukaan vaikeudet yhdistävät, mutta työmarkl<inoilla se ei päde. Talven ja kevään kuluessa yritettiin saada yhteistä ymmärrystä laajasta työmarl<kinoiden raamisopimuksesta, joka olisi tuonut val<autta työmarkkinoille ja taannut edes pienet palkankorotukset kaikille palkansaajille. Elinkeinoelämän EK ei taipunut tulevat olemaan muutosturvan kehittäminen, henkilöstön edustajien aseman ja toimintaedellytysten pa rantaminen, paikallisen sopimisen pelisääntöjen täsmentäminen ja työelämän tasaarvon lisääminen mm. tasaarvosuunnitelmilla, yhteisellä tiedotuksella ja koulutuksella sekä normien ja käytäntöjen sukupuolivaikutusten arvioinnilla eli suvauksella. Lisäksi maan hallituksenkaan edessä. Palkansaajapuolen yhtenäisyyttäkään ei voi Laman vaikutukset näkyvät kunnissa, vaikkakin myöhemmin l<uin avoimella Yhdysvaltojen ylivelkaantu minen johti rahoitusmarkkinoiden romahdukseen viime syksynä. Kielteiset seuraukset heijastuivat koko maailmantalouteen. 90luvun jälkeen val<avin taantuma muuttui nopeasti lamaksi. Jälkikäteen Suomenkin vienti loppui kuin seinään. Kysyntää ei monille tuotteille ole vieläkään. Työpaikoilla alkoivat massiiviset lomautul<set ja irtisanomiset. Tämän lisäksi jäsentemme työpaikkoja uhkaavat suuret rakenteelliset uudelleenjärjestelyt erityisesti metsäsektorilla ja lentoliikenteessä. Kriisialoja on toki muiiakin. neuvottelut ovat jo käyn nistyneet. Kaikilla aloilla yhteisiä tavoitteita l<iitellä. Julkisen sektorin järjestöjen sinisilmäisyyttä voi vain ihmetellä. Rahoitusmarkkinat pettivät tilastot osoittivat, että rcmn$äw&ruksla puolella. Omissa joukoissamme on voima TU on suuri vaikuttaja Teollisuuden palkansaajien joukossa. Viime talvena sen piirissä valmisteltiin yhteisiä tavoitteita, jotka oma liittohallituksemmekin hyväksyi. Kesän kuluessa havaitsimme, ettei teollisuusliittojenkaan kesken ollut riittävää yhteyttä, koska Metalliliitto ja Ylemmät toimihenkilöt solmivat sopimukset Teknologiateollisuuden kanssa välipuheista piittaamatta. Kunkin liiton on tavoi teltava omien jäsentensä parasta, mikä voi olla suuri haaste yhteistyölle. Työnantajajärjestöt ovat kuitenkin taitavia peluuttamaan palkansaajia vastakkain, mistä ehkä nytkin oli l<ysymys. Viimeistään nyt on selvää, että neuvotellaan kunkin alan erityiskysymyksistä. Ajan kohtaista monilla aloilla on palkkausjärjestelmän toimivuuden u udelleenarviointi. Ongelmat liittyvät erityisesti henkilökohtaisen pätevyyden arviointiin. Kaikille ostovoimaa neuvottelemme yksin omat sopimuksemme alusta alkaen. Thvoittelemme laatua Omiin työehtospimusneuvotteluihin valmistautuminen on jo pitkällä. Liittohallitus vahvistaa kunkin alan neuvottelutavoitteet en nen neuvottelujen l<äynnistymistä. lsoista sopimusaloista l<atkolla ovai tänä syksynä mm. tel<nologia, kemia ja metsäalat. Tel<nologian ja kemian tavoitteet vahvistettiin elokuussa alojen jäsenkyselyjen, luot Tuovi Orpana tamusmieskokousten, neuvottelukuntien ja sopimusalavastaavien valmistelun pohjalta. Näillä aloilla sopimus I Yksilöityjä palkankorotustavoitteita ei ole vielä vahvistettu millekään alalle. Asiaa on linjattu ostovoiman kautta. Tässä taloudellisessa tilanteessa palkankorotukset eivät voi olla edellisen kierroksen tasoa, mutta jonkinlaista ostovoiman lisääntymistä kuitenkin tavoitellaan. Haluamme myös, että korotukset sovitaan liittotasolla yleis' korotuksina niin, ettei rahaa siirretä paikallisesti sovittavaksi. Emme halua asettaa luottamusmiehiämme puun ja kuoren väliin, jolloin he paikallisesti neuvotellessaan joutuisivat mahdollisesti valitsemaan korotul<sista luopumisen ja henkilöstövähennysten välillä. Tiedämme jo, että tästäkin tulee suuri vääntö. o

9 W%. TU kassan uusi hallitus aloitti toimintansa kesäkuussa.'11 jäsenisessä hallituksessa on hyvä edustus PohjoisSuomesta, kun siinä istuu Jouni Roinesalo Rovaniemeltä ja allekirjoit tanut Oulusta. Tämä on mielestäni hyvä asia, onhan Oulun ja Lapin työttömyysluvut aivan omaa luokkaansa verrattuna etelään. Lähtötilanne oli haastava. Työttömyyshakemukset olivat pahasti ruuh kautuneet ja jonot olivat kasvaneet kuukausien pituisiksi. Puhuttiin jopa 11 kl< kestävästä päivärahan odotuksesta. Ensi töikseen hallitus sai selon teon kassan tilanteesta, miksi hakemukset ovat ruuhkautuneet ja mitä U oli tehty asian parantamiseksi. Hallitu l<sen jäsenen silmät avautuivat, kun tilastot kertoivat toimihenki löiden työttömyyden lisääntymisestä. Kesäkuussa 2009 oli tullut 3259 hakemusta, kun samaan ail<aan edellisenä vuonna oli iullut 331 hakemusta. Vuoden 2009 tammikesäkuussa an sioturvahakemuksia on tullut kassaan yhteensä ja edellisen vuoden tammijoulukuussa eli kol<o vuonna 2008 yhteensä 5524 hakemusla. Yksinkertaisesti kukaan ei osannut ennustaa näin valtavaa muutosta toimihenkilöiden työllisyydessä. En olisi voinut kuvitellakaan näin suurta työttömyyttä, vaikka itsekin olin lomautettuna kevään aikana..9 Kaikilla paikkansa neuvottelujen tukemisessa Liiton sääntöjen mukaan liittohallitus vastaa neuvottelutoiminnasta. Liiton puheenjohtajalla on keskeinen rooli tässä prosessissa. Valtuuston vahvistama neuvotteluohjesääntö määrittää neuvottelu kuntien, sel<torijohtajien ja sopim usalavastaavien keskeiset tehtä Jonoa on ollut myös kasvattamassa hakemusten vajavaisuus. Hakem u ksiin on jouduttu pyytämään täydennyksiä ja lisäselvityksiä, mikä on myös hidas vältä. Saaminen edellyttää, että hakemus on lähetetty 30 päivää ennen ennakkopyyntöä ja hakija on kokonaan työtön tai lomautettu toistaisek tanut käsittelyä. ltse olin lomautettu si. Tämä mahdollisuus helpottaa niitä työttömiä, joilla ei ole mitään muuta na keväällä kaksi viikkoa. Tuntui käsittämättöm ältä l<aavaketta täyttäessän i, että jokaiseen kysymykseen pitää vastata, vail<l<a ei olisi ollut koskaan yritystoimintaa tai saanut sosiaalietuuk sia, kuten kodinhoitotukea. Silti piti tulonlähdettä. Kassan hallitus teki myös päätöksen, että kol<onaan työttömien hakemukset käsitellään ensin. Katsoimme tärkeäksi turvata täysin tulottomien jäsenten hakemusten no rul<si laittaa ruutuun. Yhdenkin ruksin pea käsittely. puuttuminen aiheuttaa lisäpyynnön kassalta, sil<si l<annattaa katsoa liiton nettisivuilta iäyttöohjeita, Apua voi pyytää myös TU aluekeskuksesta tai luottamusmieheltä. ltse sain vastauksen kysymyksiini seuraavana päivänä etu kassan kautta osoitteesta www. toimihen kilou n ion i.fi/tyottomvysl<as sa. Kirjaudu omilla tunnuksilla ja voit asioida suoraan neuvojien kanssa. Oulun piiritoimikunnassa käsiteltiin jonotilannetta kriittisesti ja toimikunta teki esityksen sekä liiton hallitukselle että TU kassan hallitukselle ns. " kottitilikäytännöstä", jossa peruspäivärahan suuruinen korvaus maksettaisiin ennakkoon ja loppuosa ansiosidonnaisesta päivärahasia mak Kuluvan syksyn piiriseminaareis tarvitsemaan. Tuen tarve korostuu erityisesti sopimusalojen suuren määrän ja huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. Liiton jäsenten ja eri sopimusalojen välinen keskinäinen solidaari va hakemus. Syyskuussa TU kassaan tuli 1000 uutta ja hakemusta sisään samaan aikaan 3900 hakemusta saatiin käsiteltyä. Jonoa saadaan purettua, eikä se enää l<asva. Toimenpiteenä on palkattu 7 uutta käsittelijää ja puhelinpalveluun on lisätty palve luneuvojia. Postia avaamassa ja esikäsittelemässä on 5 henkilöä. Omaa henkilökuntaa on 51 ja lisäksi on 13 ulkopuolista etuuskäsittelijää, jotka työskentelevät iltaisin ja viikonloppuisin. Kaksi etuuskäsittelijää tekee 3 pvl vko ja yl<si etuuskäsittelijä 2 pv/vko. Kassanjohtaja ennakoi, että lokakuus settaisiin käsittelyn jäll<een. Päätös tehtiinl<in ensimmäisessä hallituksen kokouksessa alkaen on ollut mahdollista saada ennal<komaksua, jota voidaan maksaa enintään 43 päi sa päästäisiin normaalitilanteeseen. suus tulee korostumaan, koska olemme tällä kierroksella aivan omillamme. Vahva tahtomme on, uusimme yhdessä kail<kl työehtosopimukset emmekä hyväksy millään alalla työehtojen heikennyksiä. päättyneen työehtosopimuksen mukaisesti kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan. Puhutaan työehtosopimuksen jälkivaikutuksesta. Päättyneen työehtosopimuksen määräykset (työaika, palkka, ym.) tulevat siis yksittäisen työsopimul<sen ehdoiksi, jollaisina niitä on noudatettava myös Sopimuksettoman ajan pelisäännöt selkeät vät. sa on pohdittu piirien ja yhdistysten roolia ja edunvalvontatehtäviä osana vuoden toiminnan suunnittelua. Tätä pohdintaa on syytä jatkaa yhdessä oman alan ja alueen sopimusalaasiamiesten kanssa. Tulevana talvena l<aikkien toimijoiden panosta tullaan Kassan tilanne on helpottunut syksyä kohti mentäessä. Elokuussa käsittelyail<a lyheni 68 päivään / alka Työehtosopimu ksen voimassaoloajan päätyttyä voi kulua aikaa, ennen kuin uusi työehtosopimus saadaan solmi tuksi. TU:n työehtosopimusten voi massaoloajat päättyvät tämän vuoden syyskuun ja tulevan vuoden kesäl<uun välisenä aikana. Sopimusten päättymisen jälkeistä aikaa kutsutaan sopimuksettomaksi ajaksi. Nyt on varauduttava pitkään sopimuksettomaan tilaan. Tähänkin ail<aan on työmarkkinoilla sell<eät pelisäännöt olemassa. Näis sä tilanteissa työehdot määräytyväi I Tarja Närhi TUl<assan hallituksen jäsen työehtosopimuksen lakattua. Kenenkään ei ole siksi syytä solmia paikallisia sopimuksia tai sopia työnantajan kanssa muista työsuhteen ehdoista. Erityisesti on varottava huonontamasta työehtoja miltään osin. Tässä maltti on valttia. Hyvä on myös muistaa, että sopimuksettomana ail<ana ei palkansaajilla ole työrauhavelvoitetta ja sopimusten "kelluessa" voi taloudellinen tilannel<in alkaa kirkastua. Tuovi Orpana TU:n palvelusektorin johtaja

10 :ji.:!:.:,. \ :...::::.:...:::,gfie,ir$ : jestää tilaisuuden. Tilaisuudet voivat olla epävirallisia, vain kahvikupin ää Lämpimän ihanan kesän jälkeen syk syn kiireet ovat alkaneet yhdistystoiminnassa aikamoisella vauhdilla. Toiminta käynnistyi syyskuun ressä turisemista taukotilassa. Tärkeää siinä on, että jutellaan yhteisistä asioista, miten ne ovat tai miten niiden tulisi olla. Luottamusmies voi olla mukana käynnistämässä vetäjän valintaa, mutta aina olisi parempi, että klubin vetäjä on joku muu kuin luottamus alussa piiriseminaarilla Rukalla. Yhdistysten puheenjohtajat ja piiritoimikuntien jäsenet Oulun ja Lapin piiristä käsitteli vät yhdessä liiton asettamia tavoittei ta. Yhdistyksen johtol<unta l<ol<oontui mies. Uskon, että l<lubitoiminnalla saataisiin aikaiseksi mahdollisuus vaikuttaa ja sehän on aytoiminnan pe heti seuraavalla viil<olla ja seminaarista tulleet terveiset etenivät niin pitkälle, että päätettiin järjestää yhteinen tilaisuus Nuottasaaren alueen luottamusmiehille ennen syyskuun loppua. Tilaisuuden tavoitteena on tutustua toisiimme ja välittää iietoa työpaikoille ja antaa tukea vaikeiden tilanteiden hoitamiseen omalla työpaikalla. Kui rimmäinen tarkoitus. Ensimmäisiä tiedotustilaisuuksia klubitoiminnasta tullaan pitämään jo tämän vuoden puolella. Kun saat kutsun, toivon että otat sen rohkeasti vastaan ja tulet mukaan vaikuttamaan. Haluan nähdä juuri sinut siellä. tenkin ehkä konl<reettisin tavoite on miettiä miten saataisiin perustettua kaikille alueen työpaikoille TU Klubi liiton tavoitteen mukaisesti tukemaan v Hyvää kaunista syksyn jatkoa työpaikkatoimintaa. loistavan mahdollisuuden Iuottamus Oulun Metsäteollisuuden toimihenkilöt TU toimii Nuottasaaren tehdasalueella. Yhdistyksen rakenne on muuttunut vuosien varrella työpaikkayhdistyksestä alueelliseksi kol<oo miehelle kuulla, mitl<ä asiat väkeä keskusteluttaa ja samalla saada tukea mayhdistyl<sel<si. Nuottasaaren alu asioiden eteenpäinviemiseksi. Se l<un ei aina ole luottamusmiehelle helppoa, kun ei aina ole oil<ein tietoakaan mihin suuntaan niitä olisi vietävä. eella toimii 8 työpaikkaa, joissa työsl<entelee yhdistyksen jäseniä. Osassa työpaikkoja noudatetaan paperiliiton vieraalta ja ehl<ä vähän herraskaiselta, työehtosopimusta, osassa kemian, mikä varmaan on vail<uttanut myös ahtausalan ja teknologiateollisuuden sopimuksia. Yhtä työpaikl<aa lul<uun ottamatta kaikissa työpaikoissa on valittu luottamusmies tai henkilö. tv\il<ä on mielestäni todella hieno asia. Klubitoiminnantarkoitus on saada työpaikoille mahdollisuus yhteisten asioiden hoitamiseen. Johtol<unnassa on edustus lähes silti on tärl<eää, että työpaikan toimihenl<ilöillä on mahdollisuus käsitellä yhdessä juuri oman työpaikkansa edunvalvontaasioista. Lisäksi Klubitoiminta avaa l<ail<ilta työpaikoilta, Klubi nimitys saattaa tuntua Tarja Närhi Ouluin Metsäteollisuuden toimihenkilöt TU ry: n puheenjohtaja ail<a l<lubien perustamiseen. Työpail<katoi mikunta nimenä olisi kyllä tutumpi, mutta klubi toiminta onkin ajateltu olevan perinteisestä työpaikkatoiminnasta hieman poikkeavaa. TU klubi on tarl<oitettu l<aikille työpaikan toimihenl<ilöille, ei ainoastaan valituil le henkilöille tai edes jäsenille. TU l<lubin kokouksiin voivat osallistua l<ail<ki l<iinnostuneet. Meidän ei pitäisi välittää toiminnan nimestä, vaan kesl<ittyä toiminnan käynnistämiseen. Aivan ensimmäinen tehtävä on valita työpail<alta klubiisäntä tai emäntä, joka l<utsuu koolle l<okouksen ja jär 10 Kuntokortti arvonnan voittajat: 100 euron lahjakortti: Leena Ravasl<a 50 euron lahjakortit: Klaus Vesa Anu Sarkl<inen Riiita Siira Palkinnot on postitettu voittajille. Q

11 Syksyn 2OO9 koulutustarionta Työsuhde ja työsopimus Hyvinvointi työssä ongelmista onnistumisiin Oletko kiinnittänyt huomiota siihen, mistä asioista työsopimuksessasi on sovittu? Koulutul<sessa saat perustietoa työsopimul<sen tekemisestä ja työsuhteesta sekä sen mah Löytöretki hyvinvointiin työssä ja työyhteisössä. Opi tunnistamaan stressin oireet ja työn henkiset vaarat. Tietoa v työsuojeluun liittyvistä oikeul<sista ja mahdollisuudesta vaikuttaa. Muita aiheita: kiire ja ajanhallinta, kehityskes dolliseen päättymiseen liittyvästä edunvalvonnasta. Oulu ku51s;rl ja jaksaminen työssä O Tilaisuuden jälkeen arvotaan leffalippuja. Lisätietoja Oulu klo Kurssisihteeri )aana Soihtu köposti : l<ilounioni.fi Säh Palkkausjärjestelmä Koulutukset ovat ilmaisia TU:n jäsenille. TU tarjoaa tilaisuuden alussa lämpimän iltapalan. Tilaisuudet alkavat ruokailulla klo ja l<oulutustilaisuus alkaa klo Tiedätkö, mistä palkkasi koostuu? Koulutul<sessa saat tietoa siitä, mitä ja mil<si palkkausjärjestelmä on. Olisil<o työpai kkasi pal l<kausj ärj estel mässä tarl<istam isen v ar aa? Tilaisu udessa jaetaan leffalippuja. Oulu 27.1 O.2OO9 17 llmoittaudu kou lutu kseen TUnetissä. I lmoittautuessasi l<erro nimesi, hetusi/jäsennumerosi, kurssin nimi, päivämäärä ja paikkakunta ;l[=u lko,lf.9u{'sla : N M ETSÄTEOLLISU U DEN TOIMIHENKILÖT TU ry:n Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry. OU LU VAATTKOKOUS VAALIKOKOUS Yaraa kalenteriin ti 24. marrasl<uuta l<lo to 26. marraskuuta2009 klo Holiday lnn kokoustiloissa Käsitel lään sääntömääräiset asiat. Valitaan johtokunta vuodelle 20 I 0. Sääntömääräi nen vaal i kokous. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kahvi ja voileipätarjoilu. Kaikki jäsenet tervetuloa! TERVETULOA! lohtokunta lohtokunta 11

12 Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry järjestää "Pakkujou lu" IEATTE Rl MATKAN ,,LL,,2O09 Rovaniemel le Ohjelma: Lähdemme lauantaiaamuna klo 8.30 linjaautoasemalta kohti Rovaniemeä. lltapäivällä klo 13 käymme katsomassa lamamusikaalin J u ustohöylä Rovan iemen kau pu ngi nteatterissa :.f$erstohöyää * pien* r bn6 6x?ttämera lmmxamusl${ealä Juustohöylä on saanut innoituksensa sanomalehtien tekstiviestipalstoilta: mikä kansaa kiihdyttää, mikä saa sormet napsumaan kännykän näppäimillä, mistä taitetaan peistä lehtien palstoilla? Tämän päivän kansantarina etenee rallatellen ja lauleskellen meluavista seinänaapureista pätkätöiden kurjuuteen, ku n nal isvaal ien ti i mel lyksestä ja talouslaman kurimuksesta ulkomaisiin marjanpoimijoihin ja aina yhtä puhuttavaan rakkauteen. I Juustohöylä on ajankohtainen lamaajan m usi kki näytel mä tästä pohjoisesta maan kol kasta. i Teatterin jälkeen iltasella nautiskelemme Ravintola Pohjanhovin perinteikkäästä ja runsaasta buffetpöydästä......ja illan kruunaa rentouttavat tanssit Pohjanhovin parketillal.,0,'., nlllfj?:h:x ',1H,,il1?:i:::"i:ffi [i xiltxlliå,, n n, Sunnuntaina sitten palailemme hotelliaamiaisen jälkeen takaisin Ouluun rattoisassa Iinjaauton tunnelmassa. Matkan hinta jäsenelle vain 50 ja eijäsenelle 84. Hinta sis. matkat, teatterilippu Juustohöyläesitykseen, illallisenn pääsylipun iltaravintolaan, yöpymisen 2 hengen huoneissa, aamiaisen ja iltasaunan sekä uinnin. Lisämaksu yhden hengen huoneesta NoPErNrn länrer MATKAANT SITOVAT ITMOITTAUTUMISET MENNESSÄ Ritva Korhonen puh. O tai Maksu Oulun Seudun ToimihenkilötTU ry:n tilille 47443O2IOO44 (viitteeksi osallistujien nimet) viimeistään 10.!L2OO9

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan.

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan. Jäsenkirje 2/12 SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE Hyvät Ravinaiset Kesä on jo takanapäin, mutta voimme vielä muistella hienoja Mikkelin kuninkuusraveja ja muita tapahtumia. Syksy on tullut

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Aurinkoista kevättä!

Aurinkoista kevättä! Jyty Varkaus Ry Huhtikuu 2016 Jäsentiedote 1 Hallituksen päätöksiä 2 Edunvalvontakatsaus 3 Vuoden 2017 kalenterien tilausmuutos 4 Kevätkokous 5 Kuntokorttien palautus 6 Haluatko luottamusmieheksi 7 Sampea

Lisätiedot

Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja

Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja Sähköinen jäsenkirje 1/2014: Koululaisten kesäharjoittelu, uudet työehtosopimukset, työsuhdekoulutuksiin vielä paikkoja 21.01.2014 1. Koululaisten kesäharjoittelu 2014-2016 2. Uusien työehtosopimusten

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Lehdet Kalenteri Jäsenelle helposti näkyvät jäsenedut Työttömyyskassa Alennukset Vakuutukset Verovähennyskelpoisuus Vaikeammin

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Terminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 2/2011

SR ry. Jäsentiedote 2/2011 Jäsentiedote 2/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! Syksy on alkanut, niin myös aktiivinen reserviläistoiminta yhdistyksessämme. Tiedossa onkin paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia Erotu joukosta Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia Arja Vartia Toimitusten resurssit Urheilutoimituksissa on yleensä viikonloppuisin vain muutama toimittaja Medioiden kustannuspaineet ovat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

apuna Yrityksesi arjessa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Tällä alalla sattuu ja tapahtuu. MaRa on kumppani, jonka kanssa voi aina keskustella. Meillä on yhteinen kieli ja yhteiset tavoitteet. Pekka Terävä, Ravintola Olo, Helsinki Kuva Timo Niemi apuna Yrityksesi

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007 Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007 Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 Sekakuoroliitto järjestää perinteiset Sekakuoropäivät ensi maaliskuussa Helsingissä. Tapahtuma alkaa lauantaina

Lisätiedot

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä.

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä. 22.11.2007 LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2008 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto VKL ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty seuraavat

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

Kohderyhmänä työnantajan edustajat ja luottamushenkilöstö.

Kohderyhmänä työnantajan edustajat ja luottamushenkilöstö. LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2009 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty oheisen liitteen

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot