yhteistoimintaneuvottelujen jatkamiselle. Neuvotteluja jatketaan keväällä laaditun ns. ULA-raportin pohjalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhteistoimintaneuvottelujen jatkamiselle. Neuvotteluja jatketaan keväällä laaditun ns. ULA-raportin pohjalta"

Transkriptio

1 TOIMIHENKILOUNIONI

2 Viikonloppuna olivat Oulun ja Lapin piirien yhteiset retkeilypäivät Levillä. Ruska alkoi jo olla ohi ja kun kova tuuli vielä riipi puista värikkäitä lehtiä oli ilmassa alkavaa talven tuntua. Kii koska säännöt on tehty lainsäätäjien toimesta pikkutarkoiksi ja vaikeiksi. Syyskuun alussa palkattiin toisten tokset vielä kerran järjestäjille, Meerille, Katariinalle ja muille, onnistuneista retkeilypäivistä. lokakuun loppuun suma saadaan purettua. Tavoitteena on palauttaa uusien hakemusten käsittelyaika viikkoon Liittohallitus käsitteli viime koko kahteen. Työllisyystilanteesta huolimatta lii kassojen ammattilaisia tekemään yli töinä jonon purkua ja näyttää, että uksessaan pitkään työmarkkinatilannetta. lrtisanomisia ja lomautuksia on yksityisellä puolella runsaasti ja tuleva talvi näyttää vaikealta myös julkisen sektorin osalta. Valtion hallituksen kykyyn hoitaa kunnolla työllisyyttä vai kuttaa itse aiheutettu vaalirahasotl<u. Nyt syksyllä neuvoteltaville aloille on vaikea saada kunnollisia l<orotuksia, kun työnantajapuoli on ankkuroitunut metallin sopiman 0,5 prosentin tasolle. Palkansaajajärjestöt torjuvat yksimielisesti työnantajien esittämän palkkaankkurin ja toteavat nyt käytävän liittokohtaista kierrosta. Mm. kemian, mekaanisen metsäteollisuu den ja la on puusepänteollisuuden aloilaloitettu sopimusneuvottelut" ton talous on kohtalarsessa kunnossa. Jäsenmaksutulojen osalta ollaan budjetista 1äljessä noin puoli miljoonaa euroa. Alijäämäksi ennustetaan runsasta miljoonaa euroa, joka pystytään kattamaan sijoitustuotoilla. lso kuluerä kuluvalle vuodelle oli liittokokous tou kokuussa Jyväskylässä. Tammi ke yhteistoimintaneuvottelujen jatkamiselle. Neuvotteluja jatketaan keväällä laaditun ns. ULAraportin pohjalta tavoitteena uusi liitto. Marraskuun lopulla kokoontuva Unionin valtuusto muuten aktiiveihin toimihenkilöihin. Samanaikaisesti siirretään toimihen saa mahdollisesti käsiteltäväkseen aiesopimuksen. Uusi liitto aloittaisi vuoden 2011 alusta. Vail<ea työmarkkinatalvi voi vielä muuttaa aikataulua. Toimihenl<ilöiden työttömyyskassa on samassa tilanteessa monien muiden l<assojen kanssa, hakemusten kilöitä perusteetta ylemmiksi toimi käsittelyajat ovat venyneet aivan liian henkilöiksi. Tämän kaltaisiin toimia ei pidä hyväksyä ja ne on syytä saattaa asiamiesten tietoon. Hallitus keskusteli vastatoimista, mikäli työnantajat jatkavat syrj ivää toimintaa. Liittojen (Toimihenl<ilöunioni, Suo pitkiksi. Tätä l<irjoitettaessa käsitellään heinäkuun puolivälin hakemuksia. Työnantajat näyttävät käyttävän lamaa syynä irtisanoa henkilöstöä. Joillakin työpail<oilla irtisanomiset kohdistuvat pelkästään Unionin jäseniin tai ra ja Mediaunioni) yhdistymisessä ei ole kesän aikana tapahtunut juuri mitään. l(aikki ovat kevään kovan rutistul<senjälkeen vetäneet henkeä. Lähestyimme kesän ail<ana toisia liittoja kirjeellä, jossa pyysimme vahvistusta Kassaan tulee joka viikko uutta hakemusta, joista puolet on puutteellisia. Yksi keino nopeuttaa hakemusten käsittelyä on täyttää se kol<onaan ja oikein. Jos yksikin ruksi puuttuu, joudutaan sitä kyselemään jälkikäteen. l(assaan on pitkin talvea ja kevättä palkattu lisää väkeä, mutta ammattilaisia on vaikea, ellei mahdoton löytää. Koulutus l<estää kauan, säkuussa liittoon tuli nettona 1 lool) uutta jäsentä. Liittokokoul<sessa keväällä valittu hallitus on kokoontunut kolme kertaa, joten vaikea vielä sanoa miten se toimii. Tuleva talvi vaikeine neuvotteluineen sen näyttää. Hallituksessa on nyt nuorta naisenergiaa ja "vanhaa" miesvoimaa, joten eiköhän se toimi. Puheenjohtajamme Antti maini taan joissakin työnantajapuolen arvioissa työmarkkinoiden häiril<öl<si. Tiukkoja lausuntoja hän antaa ja uhl<aileekin joskus kun on pakko. Kaikki työtaistelutoimet tehdään hallituk sen yhteisellä päätö<sellä Ärhäkästä maineestaan huolimalta on Antilla suhteet iyönantajapuolen johtaviin henkilöihin kunnossa. Taustalla hoituu paljon asioita Talvea odotellessa Muhoksella Arjan päivänä Jouni Koskinen csm com Toimituskunta: Jäsenlehti Uusikatu 40 B 5, OULU Puh Rauno Harju Jouni Koskinen Tuula Rämet Painopaikka: Joutsen Median Painotalo, Sähköposti: OULU Puh , fax Päätoimittaja: Paula Pesonen Levikki: Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä kpl pau la. m iokirja.fi Kansikuva: Paula Pesonen

3 Syksyn muistilista yhdistyksille: Yhdistyksen vaalikokoul<sen valmistelu Toimintasuunnitelma tulevalle vuo Val<uutusyhtiö Turva on ammat tiliittojen kumppani ja tel<ee niiden Syksyn 2009 aikana CareerStormin valmentaja ottaa yhdistyksiin yhteyttä myös henl<ilökohtaisesti kesl<ustellal<seen yhteistyön mahdollisuul<sista. l<anssa aktiivista yhteistyötä; tuotteita ja palveluita kehitetään yhdessä liittoasiakkaiden kanssa. Turvan pääkoh deryh mä ovat pal kansaajaperheet. työpaikl<atoimin nan Työttömyyskassa tiedottaa TU:n jäsenet Turvaan Uusien/nuorten al<tivointi yhdistyl< Ansiopäivärahahal<emusten käsittely sen toimintaan nopeutuu, kun hakemuksessa on tarvittavat liitteet: Turva maksaa Toimihenkilöunionin jäsenyhdistyl<sille bonusta jokaisesta jäsenestä, jonka yhdistys ohjaa Turvan uudeksi asial<kaaksi. Bonus mal<setaan Yhteydet työpaikkojen luottamusmiehiin Toimintasuunnitelma 2O1 O ja piirien puheenjohtajil le on lähetetty toimintasuunnitelma 2010 vision ja toimintalinjapäätösten Yhdistysten toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että tai urapalvelut.fi. delle ottaen huomioon erityisesti O4O _toiminnan suunnittelu vuodelle 2010 t"hdään liiton hallituksen päättämien painopisteiden pohjalta yhdistys ja työpaikkatoimintaa myöten. Myös talousarvioiden tulee tukea näiden painopistealueiden toteutumista. Painopistealueet eivät ole tärke Pall<l<atodistus Jäljennös työsopimuksesta Jäljennös lomautus tai irtisanomisilmoituksesta Pall<kalaskelma, jos sinulla on työ päiviä hakujaksolla Kopio viimeisimmästä henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä, jos sinulla on yritystoimintaa Kopio viimeisimmästä päätöl<sestä, jos saat sosiaalietu u l<sia Verol<ortti, jos sinulla on muutosverol<ortti. ysjärjestyksessä, vail<ka ne selvyyden vuoksi on numeroitu. Seurannan ja toteutuksen helpottamiseksi, toimintasuunnitelmissa käytetään yhtenäistä jo käytössä olevaa mallipohjaa. yhdistykselle l<erran vuodessa. Bonuksen suuruus on 50 euroa/ uusi asiakas. Eli 10 asiakkuuteen johtanutta suosittelua tuo jo 500 euroa yhdistyksen kassaan. Yhdistysl<ohtainen minimitilitys on 50 euroa ja maksimitilitys euroa vuodessa. Vinkl<aa jäsen Turvaan postitse. Oheisen linkin tal<aa löydät tulostettavan kortin, täytä se ja lähetä Turvaan. Suosittelul<ampanjasta on myös tehty erillinen esite, jorta on toimitettu TU:n yhdistyksille. Voit tilata esitettä Turvan materiaalipalveluista puhelimitse numerosta (03) http: I / kilounioni. fi/turva/f Un_bon us kam pan ja_tu R VA.pdf Yhdistyksille tarjolla laadukasta työelämävalmennusta f Itsemal<saville, TU on tehnyt CareerStorm Urapalveluiden kanssa hyvin sujunutta yhteistyötä syksystä 2008 alkaen. Yhdessä kehitetty helppokäyttöinen Ammatti ja Ura palvelu on l<äytössä koko jäsenistölle verl<ossa osoitteessa www. u rapalvelut.fi / T U / ammattilaur a/ Tutustu ja laita sana kiertämään piirial<tiiveille, yhdistyksesi jäsenille ja TU tilisiirto ajalle' Llisää viitteitä voi tilata jäsenpalvelusta. Valitettavasti pidemmälle ajalle puuttuvia jäsenmal<suja ei voi käsitellä tämän hetl<en työttömyys/lomautustilanteen johdosta. Pyrimme välttämään sen, ettei huomautusl<irje lähde niille, joilla on työttömyyskas! Nyt myös pail<allisyhdistykset voivat tilata työelämävalmennuksia ryhmämuotoisesti suoraan CareerStorm Urapalveluilta, Ota yhteyttä ja sassa hal<emu ksia l<äsittelyssä. Rauno Harju TU:n keskustelukanava kysy lisätietoja Riikka Ojanperältä, puh joilla on puuttuvia jä senmal<suja ajalla on lähtenyt huomautuskirje. Mul<ana on. klu bilaisille äsenpalv.elu_tiedottaa * TU.TURVA Tiedätkö, mitä sinä saat? TU:n kesl<ustelul<anavalle pääsi put Toimihenkilöunioni ja Turva ovat tehneet val<uutusyhteistyötä tämän vuo mien aikana, kosl<a kanavalla ei ollut jatl<uvaa valvontaa ja automaattinen rel<isteröi nti hyväksyi l<ai l<l<i rel<iste röi kahtamaan asiattomia viestejä l<esälo den alusta all<aen. Tutustu jäsenten vakuutusetuihin Turvan TU:lle räätälöimiltä wwwsivuilta, joille pääset Toimihenkilöunionin sivujen kautta http : / / w w w.turv a.f / turv aj ar jesto Toim i hen kilounioni/etusivu/etusivu. i htm / tyjät. Nyt systeemiä on muutettu si ten, että kanavalle pääsee, kun valvoja on hyväl<synyt rekisteröinnin. Tällä varmistetaan, etteivät erilaiset " palvelujen tarjoajat" pääse enää rekisteröitymään ja käyttämään kanavaamme vääriin tarl<oitu l<siin.

4 Pi i ri sem i naa ri n ed u staj ia. r iåg*:, K*mim, miåi*t*it$ilgr :l iåirrui.ffie*wn*iiln*ws&lt: Oulun ja Lapin piirien yhteinen piiriseminaari pidettiin Kuusamossa hotelli Rukahovissa Tilaisuuteen oli kutsuttu piiritoimi kunnat ja jokaisesta yhdistyksestä kaksi edustajaa. Lisäksi liiton edustajina olivat paikalla Tuovi Orpana Helsingistä sekä alueasiamiehet Tero Puutio ja Taisto Palola Oulun aluekeskuksesta. Liiton hallituksen edustajina olivat Jouni l(oskinen ja Erkl<i Rantavuoti" Piirien ja yhdistysten edustajia oli paikalla yhteensä 36 TU:n jäsentä. Hallituksen edustajat toivat ajankohtaisia l<uulumisia liittohallinnosta ja Tuovi Orpana ker toi, mitä TU:n painopisteet tarkoittavat piirien ja yhdistysten toiminnassa ensi vuonna. Lisäksi Tuovi kävi läpi hieman tämän hetl<en työmarl<kinatilannetta. Teron ja Taiston johdolla käsiteltiin ryhmätöinä, miten TU:n painopisteet toteutetaan konl<reettisesti piireissä ja yhdistyksissä. Seminaariin osallistujat kokivat tilaisuuden erittäin tarpeellisel<si, joten jatkossa piiriseminaari tullaan järjestämään myös näihin samoihin aikoihin ja yhtenä aiheena tulevat olemaan Oulun aluekeskuksen alueasiamihet Tero Puutio (vas.) TU:n painopisteet. Palola. ja Taisto

5 WWffi ffi. WtrWffi Wffi wptråffi ffiffiffi Kuten muistamme, tämä uusi yhdistys syntyi kun 'kolmen kopla' Oulun työpaikalla onkin useampia toimihenkilöitä. Näiden työpaikkojen läpikäyminen on erittäin haasteellinen tehtävä ja siinä tarvitaankin jäsenien ja liiton yhteistyötä. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä ja tiedät, että sellainen pitäisi olla, älä epäröi ottaa yhteyttä yhdistykseesi tai liittoon. Oulun Seudun Toimihenkilöiden Tekniset ry, Oulun Toimihenkilöt TU ry tu kihen Hei kaikki Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry:n jäsenet ja terveiset johtoku nnasta. Uusi yhdistyksemme on ollut toiminnassa jo lähes vuoden. ja Oulun Metallitoimihenkilöt TU ry päättivät yhdistyä. Ajatus oli ollut vireillä jo useamman vuoden ja vihdoin 1.1.2OO9 uusi yhdistys näki päivänvalon! Yhdistyminen oli todella hyvä asia, l<oska meitä samaan liittoon kuuluvia jäseniä on samoilla työpail<oilla. Ainoa ero oli se, että saatoimme l<uuuseaan eri yhdistykseen. Uskon,.rlua että samaan yhdistykseen kuuluminen lisää omalla tavallaan yhteenkuuluvuuden tunnetta on yhdistyl<semme toimintasuunnitelman keskeinen asia. Olemme johtokunnassa kartoittaneet työpaikkoja, joista puuttuu luottamusmies vaikl<a Oulun piiritoimikunnan läseniä. I, johtaja. Toimihen l<ilöu n ion issa Jos sinulla on ideoita ja ajatuksia yhdistyksemme toiminnasta tai haluat muuten vain kirjoitella yhdistykselle kuulumisia, lähetä postia yhdistyksen säh köpostiosoitteeseen ou lunseuduntoimihen Nettisivu mme löytyvät osoitteesta l<ilot. Toivotan omasta ja johtokunnan puolesta kaikille jäsenillemme aurinkoista syksyäl Toimintasuunnitelmassamme oli tälle vuodelle myös vapaaajan toiminnan järjestämistä jäsenille. Toppilan Möljän kesäteatteriesitys'turvetta ja timantteja' oli onnistunut valinta ja sai erittäin suuren suosion ja positiivista palautetta! Esityksessä riitti vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja kyllä ainakin allel<irjoittanut sai nauraa mahansa kipeäl<si! Työpaikoilla tapahtuva edunvalvonta Tuovi Orpana, kilönä toimii Kerttu Mömmö. wffiffitre palvelusektorin Syksy on myös suosittua Ruskaretkiaikaa ja tänäkin vuonna yhdistyl<semme tuki jäsenten osallistumista Oulun ja Lapin piirin yhteiselle Levin matkalle. Tästä retkestä saamme varmaan myöhemmin lul<ea lisää. Teija Leppivuori sihteeri

6 ffi#ffi#ffi Kolmisensataa Tu: laista retkeilijää osallistui levillä järjestettyyn tilaisuuteen. Lauantaina oli vuorossa virallinen osuus, jonka avasi Oulun Pii puheenjohtaja Matti Kelloniemi yhdessä Lapin piirin Antti Laukl<asen rin kanssa. terveiset toi ia hallitul<sen tilaisuuteen Jouni l(os Tilannekatsauksen heellisiä hakemuksia tulee yllättävän paljon, kestää myös niiden käsittely luvattoman pitkään, tiesi l(oskinen kertoa. Tämä tarkoittaa jäsenelle tietenkin sitä, että l<orvausten saantil<in myöhästyy. TU:iin on palkattu syyskuun alussa toisten kassojen henl<ilöitä purkamaan jonoja ylitöinä. Kosl<isen mukaan suma saadaan purettua lol<akuun loppuun mennessä. Tavoitteena työttömyyskassalla on saada hakemusten käsittelyaika korkeintaan parin viikon mittaiseksi. Luokkasen ja Rauno Harjun kanssa. Tällä l<erralla kävi niin, että Lappi vei voiton tuloksella 6 4. Kisan jälkeen oli suoritettiin arvonta, johon Mömmön l(erttu oli saanut haalittua runsaasti palkintoja. Tilaisuuden jälkeen hipsimme pikapikaa Tuikkuun. Tuikussa oli tunnelma korl<ealla, l<un sinne saavuimme. lhmiset tanssivat pöydillä ja esiintymislavan edessä oli tiivis tunnelma, kun Frederik villitsi kuulijoita. Reetu esitti kaikki ne iki ihanåt kestosuosil<it: Titanic, Kolme kinen, joka kertoi, että ToimihenkiIöunionin, Suoran ja Mediaunionin yhdistyminen ei kesän aikana ole juurikaan edistynyt. Aiesopimus tul Virallisen osuuden jälkeen estradin valtasi l(assialma, joka kertoili hervottomia juttuja politiikoista ja julki lee marraskuun aikana käsiteltäväksi. Työttömyyskassaan saapuu viikoittain lopa 500 hakemusta. Koska vir suuden henkilöistä" Sitten oli vuorossa leikkimielinen OULA Biisikärpänen, johon minäkin jouduin yhdessä lrene Maaruskaa Levillä. 6 l<ymppinen, Volga, Stenka Rasin, Rasputin ja monta muuta il<ivihreää. Me änl<eydyimme muiden mukana myös aivan lavan reunaan ja napsimme kuvia kännykällä ja kameralla. Niin teki' vät myös monet muut. j\

7 Viimeisen setin aikana se sitten tapahtui, Reetu sai yleisön joukosta heitetyt mustat stringit ja näytti erit ei rinteillä juurikaan näkynyt, koska hänelle jo olivatkaan? yöpal<kasia ei Levillä vielä ollut esiintynyt. Lauantaipäivä oli aurinkoinen ja mitä parhain. Alas saavuttuamme painelimme porukalla saunaan ja sitten Paluumatka Tuikusta tultiin kävellen kiireen vilkkaa laittautumaan iltaa ja illallista varten. Tanssisali ja karaol<e täin tyytyväiseltä. Monennetkohan ne ja jyhkeitä maisemia ihaillen jyrkkää rinnettä alas. Matkaan meni rauhallista tahtia pitäen 40 minuuttia. Ruskaa baari täyttyivät meistä TU:laisista illan mittaan. Reetu tu n ne I moi Tu i ku ssa. Sunnuntaina kävimme vielä l<iertoajelulla ennen kotiin paluuta. Bussil<usl<imme näytti meille Levin luksus mökkejä, jotka kuulemma omistaa formulaväki. Bussilla kävimme ihan huipulla asti, mutta kun sää oli sateinen ja sumuinen, ei maisemia voinut juurikaan erottaa paksun sumuvaipan takaa. Sitten vielä huoneiden luovutus, lounas ja olimme valmiita koti matkalle. Takaisin Oulussa olimme aikataulun mukaisesti kuuden maissa illalla. Kiitos jälleen kerran tilaisuudesta vastanneille ihmisille ja kaikille teille mukana olleille uusille ja vanhoille tuttaville! v" Biisikärpäset: allekirjoittanut, Rauno Harju ja lrene Laukkanen. % wrc,% Teksti ja kuvat: Paula Pesonen #616', LiiV Toimihenkilöunionin jäseneksi en nen ku in työpa iko lasi jyni htöö. Mikäli itse olet jo jösen, huolehdi työtoveristasi, jakerro hänelle jösenyyden mukdnaan tuomista eduista. I Liittymisasioissa auttaa: Kerttu Mömmö Sopimusalaasiamies, , Jari Ojala Edunvalvonta ja jäsenhankintö, , 7

8 wäffiffitr$, Pääosa sopimuksista Haastava neuvottelukierros edessä katkolla Toimihenkilöunionin 44 työehtosopimuksen voimassaolo päättyy seuraavan yhdeksän kuukauden ail<ana. Vain kahden pienehkön yrityskohtaisen ilmailualan työehtosopimuksen voimassaolo ulottuu vuodelle Toivottavasti symbolinen 9 kuukautta synnyttää paljon hyvää, uutta ja kes tävää myös työmarkkinoilla, vaikkei siltä juuri nyt tunnukaan. Vanhan sanonnan mukaan vaikeudet yhdistävät, mutta työmarkl<inoilla se ei päde. Talven ja kevään kuluessa yritettiin saada yhteistä ymmärrystä laajasta työmarl<kinoiden raamisopimuksesta, joka olisi tuonut val<autta työmarkkinoille ja taannut edes pienet palkankorotukset kaikille palkansaajille. Elinkeinoelämän EK ei taipunut tulevat olemaan muutosturvan kehittäminen, henkilöstön edustajien aseman ja toimintaedellytysten pa rantaminen, paikallisen sopimisen pelisääntöjen täsmentäminen ja työelämän tasaarvon lisääminen mm. tasaarvosuunnitelmilla, yhteisellä tiedotuksella ja koulutuksella sekä normien ja käytäntöjen sukupuolivaikutusten arvioinnilla eli suvauksella. Lisäksi maan hallituksenkaan edessä. Palkansaajapuolen yhtenäisyyttäkään ei voi Laman vaikutukset näkyvät kunnissa, vaikkakin myöhemmin l<uin avoimella Yhdysvaltojen ylivelkaantu minen johti rahoitusmarkkinoiden romahdukseen viime syksynä. Kielteiset seuraukset heijastuivat koko maailmantalouteen. 90luvun jälkeen val<avin taantuma muuttui nopeasti lamaksi. Jälkikäteen Suomenkin vienti loppui kuin seinään. Kysyntää ei monille tuotteille ole vieläkään. Työpaikoilla alkoivat massiiviset lomautul<set ja irtisanomiset. Tämän lisäksi jäsentemme työpaikkoja uhkaavat suuret rakenteelliset uudelleenjärjestelyt erityisesti metsäsektorilla ja lentoliikenteessä. Kriisialoja on toki muiiakin. neuvottelut ovat jo käyn nistyneet. Kaikilla aloilla yhteisiä tavoitteita l<iitellä. Julkisen sektorin järjestöjen sinisilmäisyyttä voi vain ihmetellä. Rahoitusmarkkinat pettivät tilastot osoittivat, että rcmn$äw&ruksla puolella. Omissa joukoissamme on voima TU on suuri vaikuttaja Teollisuuden palkansaajien joukossa. Viime talvena sen piirissä valmisteltiin yhteisiä tavoitteita, jotka oma liittohallituksemmekin hyväksyi. Kesän kuluessa havaitsimme, ettei teollisuusliittojenkaan kesken ollut riittävää yhteyttä, koska Metalliliitto ja Ylemmät toimihenkilöt solmivat sopimukset Teknologiateollisuuden kanssa välipuheista piittaamatta. Kunkin liiton on tavoi teltava omien jäsentensä parasta, mikä voi olla suuri haaste yhteistyölle. Työnantajajärjestöt ovat kuitenkin taitavia peluuttamaan palkansaajia vastakkain, mistä ehkä nytkin oli l<ysymys. Viimeistään nyt on selvää, että neuvotellaan kunkin alan erityiskysymyksistä. Ajan kohtaista monilla aloilla on palkkausjärjestelmän toimivuuden u udelleenarviointi. Ongelmat liittyvät erityisesti henkilökohtaisen pätevyyden arviointiin. Kaikille ostovoimaa neuvottelemme yksin omat sopimuksemme alusta alkaen. Thvoittelemme laatua Omiin työehtospimusneuvotteluihin valmistautuminen on jo pitkällä. Liittohallitus vahvistaa kunkin alan neuvottelutavoitteet en nen neuvottelujen l<äynnistymistä. lsoista sopimusaloista l<atkolla ovai tänä syksynä mm. tel<nologia, kemia ja metsäalat. Tel<nologian ja kemian tavoitteet vahvistettiin elokuussa alojen jäsenkyselyjen, luot Tuovi Orpana tamusmieskokousten, neuvottelukuntien ja sopimusalavastaavien valmistelun pohjalta. Näillä aloilla sopimus I Yksilöityjä palkankorotustavoitteita ei ole vielä vahvistettu millekään alalle. Asiaa on linjattu ostovoiman kautta. Tässä taloudellisessa tilanteessa palkankorotukset eivät voi olla edellisen kierroksen tasoa, mutta jonkinlaista ostovoiman lisääntymistä kuitenkin tavoitellaan. Haluamme myös, että korotukset sovitaan liittotasolla yleis' korotuksina niin, ettei rahaa siirretä paikallisesti sovittavaksi. Emme halua asettaa luottamusmiehiämme puun ja kuoren väliin, jolloin he paikallisesti neuvotellessaan joutuisivat mahdollisesti valitsemaan korotul<sista luopumisen ja henkilöstövähennysten välillä. Tiedämme jo, että tästäkin tulee suuri vääntö. o

9 W%. TU kassan uusi hallitus aloitti toimintansa kesäkuussa.'11 jäsenisessä hallituksessa on hyvä edustus PohjoisSuomesta, kun siinä istuu Jouni Roinesalo Rovaniemeltä ja allekirjoit tanut Oulusta. Tämä on mielestäni hyvä asia, onhan Oulun ja Lapin työttömyysluvut aivan omaa luokkaansa verrattuna etelään. Lähtötilanne oli haastava. Työttömyyshakemukset olivat pahasti ruuh kautuneet ja jonot olivat kasvaneet kuukausien pituisiksi. Puhuttiin jopa 11 kl< kestävästä päivärahan odotuksesta. Ensi töikseen hallitus sai selon teon kassan tilanteesta, miksi hakemukset ovat ruuhkautuneet ja mitä U oli tehty asian parantamiseksi. Hallitu l<sen jäsenen silmät avautuivat, kun tilastot kertoivat toimihenki löiden työttömyyden lisääntymisestä. Kesäkuussa 2009 oli tullut 3259 hakemusta, kun samaan ail<aan edellisenä vuonna oli iullut 331 hakemusta. Vuoden 2009 tammikesäkuussa an sioturvahakemuksia on tullut kassaan yhteensä ja edellisen vuoden tammijoulukuussa eli kol<o vuonna 2008 yhteensä 5524 hakemusla. Yksinkertaisesti kukaan ei osannut ennustaa näin valtavaa muutosta toimihenkilöiden työllisyydessä. En olisi voinut kuvitellakaan näin suurta työttömyyttä, vaikka itsekin olin lomautettuna kevään aikana..9 Kaikilla paikkansa neuvottelujen tukemisessa Liiton sääntöjen mukaan liittohallitus vastaa neuvottelutoiminnasta. Liiton puheenjohtajalla on keskeinen rooli tässä prosessissa. Valtuuston vahvistama neuvotteluohjesääntö määrittää neuvottelu kuntien, sel<torijohtajien ja sopim usalavastaavien keskeiset tehtä Jonoa on ollut myös kasvattamassa hakemusten vajavaisuus. Hakem u ksiin on jouduttu pyytämään täydennyksiä ja lisäselvityksiä, mikä on myös hidas vältä. Saaminen edellyttää, että hakemus on lähetetty 30 päivää ennen ennakkopyyntöä ja hakija on kokonaan työtön tai lomautettu toistaisek tanut käsittelyä. ltse olin lomautettu si. Tämä mahdollisuus helpottaa niitä työttömiä, joilla ei ole mitään muuta na keväällä kaksi viikkoa. Tuntui käsittämättöm ältä l<aavaketta täyttäessän i, että jokaiseen kysymykseen pitää vastata, vail<l<a ei olisi ollut koskaan yritystoimintaa tai saanut sosiaalietuuk sia, kuten kodinhoitotukea. Silti piti tulonlähdettä. Kassan hallitus teki myös päätöksen, että kol<onaan työttömien hakemukset käsitellään ensin. Katsoimme tärkeäksi turvata täysin tulottomien jäsenten hakemusten no rul<si laittaa ruutuun. Yhdenkin ruksin pea käsittely. puuttuminen aiheuttaa lisäpyynnön kassalta, sil<si l<annattaa katsoa liiton nettisivuilta iäyttöohjeita, Apua voi pyytää myös TU aluekeskuksesta tai luottamusmieheltä. ltse sain vastauksen kysymyksiini seuraavana päivänä etu kassan kautta osoitteesta www. toimihen kilou n ion i.fi/tyottomvysl<as sa. Kirjaudu omilla tunnuksilla ja voit asioida suoraan neuvojien kanssa. Oulun piiritoimikunnassa käsiteltiin jonotilannetta kriittisesti ja toimikunta teki esityksen sekä liiton hallitukselle että TU kassan hallitukselle ns. " kottitilikäytännöstä", jossa peruspäivärahan suuruinen korvaus maksettaisiin ennakkoon ja loppuosa ansiosidonnaisesta päivärahasia mak Kuluvan syksyn piiriseminaareis tarvitsemaan. Tuen tarve korostuu erityisesti sopimusalojen suuren määrän ja huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. Liiton jäsenten ja eri sopimusalojen välinen keskinäinen solidaari va hakemus. Syyskuussa TU kassaan tuli 1000 uutta ja hakemusta sisään samaan aikaan 3900 hakemusta saatiin käsiteltyä. Jonoa saadaan purettua, eikä se enää l<asva. Toimenpiteenä on palkattu 7 uutta käsittelijää ja puhelinpalveluun on lisätty palve luneuvojia. Postia avaamassa ja esikäsittelemässä on 5 henkilöä. Omaa henkilökuntaa on 51 ja lisäksi on 13 ulkopuolista etuuskäsittelijää, jotka työskentelevät iltaisin ja viikonloppuisin. Kaksi etuuskäsittelijää tekee 3 pvl vko ja yl<si etuuskäsittelijä 2 pv/vko. Kassanjohtaja ennakoi, että lokakuus settaisiin käsittelyn jäll<een. Päätös tehtiinl<in ensimmäisessä hallituksen kokouksessa alkaen on ollut mahdollista saada ennal<komaksua, jota voidaan maksaa enintään 43 päi sa päästäisiin normaalitilanteeseen. suus tulee korostumaan, koska olemme tällä kierroksella aivan omillamme. Vahva tahtomme on, uusimme yhdessä kail<kl työehtosopimukset emmekä hyväksy millään alalla työehtojen heikennyksiä. päättyneen työehtosopimuksen mukaisesti kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan. Puhutaan työehtosopimuksen jälkivaikutuksesta. Päättyneen työehtosopimuksen määräykset (työaika, palkka, ym.) tulevat siis yksittäisen työsopimul<sen ehdoiksi, jollaisina niitä on noudatettava myös Sopimuksettoman ajan pelisäännöt selkeät vät. sa on pohdittu piirien ja yhdistysten roolia ja edunvalvontatehtäviä osana vuoden toiminnan suunnittelua. Tätä pohdintaa on syytä jatkaa yhdessä oman alan ja alueen sopimusalaasiamiesten kanssa. Tulevana talvena l<aikkien toimijoiden panosta tullaan Kassan tilanne on helpottunut syksyä kohti mentäessä. Elokuussa käsittelyail<a lyheni 68 päivään / alka Työehtosopimu ksen voimassaoloajan päätyttyä voi kulua aikaa, ennen kuin uusi työehtosopimus saadaan solmi tuksi. TU:n työehtosopimusten voi massaoloajat päättyvät tämän vuoden syyskuun ja tulevan vuoden kesäl<uun välisenä aikana. Sopimusten päättymisen jälkeistä aikaa kutsutaan sopimuksettomaksi ajaksi. Nyt on varauduttava pitkään sopimuksettomaan tilaan. Tähänkin ail<aan on työmarkkinoilla sell<eät pelisäännöt olemassa. Näis sä tilanteissa työehdot määräytyväi I Tarja Närhi TUl<assan hallituksen jäsen työehtosopimuksen lakattua. Kenenkään ei ole siksi syytä solmia paikallisia sopimuksia tai sopia työnantajan kanssa muista työsuhteen ehdoista. Erityisesti on varottava huonontamasta työehtoja miltään osin. Tässä maltti on valttia. Hyvä on myös muistaa, että sopimuksettomana ail<ana ei palkansaajilla ole työrauhavelvoitetta ja sopimusten "kelluessa" voi taloudellinen tilannel<in alkaa kirkastua. Tuovi Orpana TU:n palvelusektorin johtaja

10 :ji.:!:.:,. \ :...::::.:...:::,gfie,ir$ : jestää tilaisuuden. Tilaisuudet voivat olla epävirallisia, vain kahvikupin ää Lämpimän ihanan kesän jälkeen syk syn kiireet ovat alkaneet yhdistystoiminnassa aikamoisella vauhdilla. Toiminta käynnistyi syyskuun ressä turisemista taukotilassa. Tärkeää siinä on, että jutellaan yhteisistä asioista, miten ne ovat tai miten niiden tulisi olla. Luottamusmies voi olla mukana käynnistämässä vetäjän valintaa, mutta aina olisi parempi, että klubin vetäjä on joku muu kuin luottamus alussa piiriseminaarilla Rukalla. Yhdistysten puheenjohtajat ja piiritoimikuntien jäsenet Oulun ja Lapin piiristä käsitteli vät yhdessä liiton asettamia tavoittei ta. Yhdistyksen johtol<unta l<ol<oontui mies. Uskon, että l<lubitoiminnalla saataisiin aikaiseksi mahdollisuus vaikuttaa ja sehän on aytoiminnan pe heti seuraavalla viil<olla ja seminaarista tulleet terveiset etenivät niin pitkälle, että päätettiin järjestää yhteinen tilaisuus Nuottasaaren alueen luottamusmiehille ennen syyskuun loppua. Tilaisuuden tavoitteena on tutustua toisiimme ja välittää iietoa työpaikoille ja antaa tukea vaikeiden tilanteiden hoitamiseen omalla työpaikalla. Kui rimmäinen tarkoitus. Ensimmäisiä tiedotustilaisuuksia klubitoiminnasta tullaan pitämään jo tämän vuoden puolella. Kun saat kutsun, toivon että otat sen rohkeasti vastaan ja tulet mukaan vaikuttamaan. Haluan nähdä juuri sinut siellä. tenkin ehkä konl<reettisin tavoite on miettiä miten saataisiin perustettua kaikille alueen työpaikoille TU Klubi liiton tavoitteen mukaisesti tukemaan v Hyvää kaunista syksyn jatkoa työpaikkatoimintaa. loistavan mahdollisuuden Iuottamus Oulun Metsäteollisuuden toimihenkilöt TU toimii Nuottasaaren tehdasalueella. Yhdistyksen rakenne on muuttunut vuosien varrella työpaikkayhdistyksestä alueelliseksi kol<oo miehelle kuulla, mitl<ä asiat väkeä keskusteluttaa ja samalla saada tukea mayhdistyl<sel<si. Nuottasaaren alu asioiden eteenpäinviemiseksi. Se l<un ei aina ole luottamusmiehelle helppoa, kun ei aina ole oil<ein tietoakaan mihin suuntaan niitä olisi vietävä. eella toimii 8 työpaikkaa, joissa työsl<entelee yhdistyksen jäseniä. Osassa työpaikkoja noudatetaan paperiliiton vieraalta ja ehl<ä vähän herraskaiselta, työehtosopimusta, osassa kemian, mikä varmaan on vail<uttanut myös ahtausalan ja teknologiateollisuuden sopimuksia. Yhtä työpaikl<aa lul<uun ottamatta kaikissa työpaikoissa on valittu luottamusmies tai henkilö. tv\il<ä on mielestäni todella hieno asia. Klubitoiminnantarkoitus on saada työpaikoille mahdollisuus yhteisten asioiden hoitamiseen. Johtol<unnassa on edustus lähes silti on tärl<eää, että työpaikan toimihenl<ilöillä on mahdollisuus käsitellä yhdessä juuri oman työpaikkansa edunvalvontaasioista. Lisäksi Klubitoiminta avaa l<ail<ilta työpaikoilta, Klubi nimitys saattaa tuntua Tarja Närhi Ouluin Metsäteollisuuden toimihenkilöt TU ry: n puheenjohtaja ail<a l<lubien perustamiseen. Työpail<katoi mikunta nimenä olisi kyllä tutumpi, mutta klubi toiminta onkin ajateltu olevan perinteisestä työpaikkatoiminnasta hieman poikkeavaa. TU klubi on tarl<oitettu l<aikille työpaikan toimihenl<ilöille, ei ainoastaan valituil le henkilöille tai edes jäsenille. TU l<lubin kokouksiin voivat osallistua l<ail<ki l<iinnostuneet. Meidän ei pitäisi välittää toiminnan nimestä, vaan kesl<ittyä toiminnan käynnistämiseen. Aivan ensimmäinen tehtävä on valita työpail<alta klubiisäntä tai emäntä, joka l<utsuu koolle l<okouksen ja jär 10 Kuntokortti arvonnan voittajat: 100 euron lahjakortti: Leena Ravasl<a 50 euron lahjakortit: Klaus Vesa Anu Sarkl<inen Riiita Siira Palkinnot on postitettu voittajille. Q

11 Syksyn 2OO9 koulutustarionta Työsuhde ja työsopimus Hyvinvointi työssä ongelmista onnistumisiin Oletko kiinnittänyt huomiota siihen, mistä asioista työsopimuksessasi on sovittu? Koulutul<sessa saat perustietoa työsopimul<sen tekemisestä ja työsuhteesta sekä sen mah Löytöretki hyvinvointiin työssä ja työyhteisössä. Opi tunnistamaan stressin oireet ja työn henkiset vaarat. Tietoa v työsuojeluun liittyvistä oikeul<sista ja mahdollisuudesta vaikuttaa. Muita aiheita: kiire ja ajanhallinta, kehityskes dolliseen päättymiseen liittyvästä edunvalvonnasta. Oulu ku51s;rl ja jaksaminen työssä O Tilaisuuden jälkeen arvotaan leffalippuja. Lisätietoja Oulu klo Kurssisihteeri )aana Soihtu köposti : l<ilounioni.fi Säh Palkkausjärjestelmä Koulutukset ovat ilmaisia TU:n jäsenille. TU tarjoaa tilaisuuden alussa lämpimän iltapalan. Tilaisuudet alkavat ruokailulla klo ja l<oulutustilaisuus alkaa klo Tiedätkö, mistä palkkasi koostuu? Koulutul<sessa saat tietoa siitä, mitä ja mil<si palkkausjärjestelmä on. Olisil<o työpai kkasi pal l<kausj ärj estel mässä tarl<istam isen v ar aa? Tilaisu udessa jaetaan leffalippuja. Oulu 27.1 O.2OO9 17 llmoittaudu kou lutu kseen TUnetissä. I lmoittautuessasi l<erro nimesi, hetusi/jäsennumerosi, kurssin nimi, päivämäärä ja paikkakunta ;l[=u lko,lf.9u{'sla : N M ETSÄTEOLLISU U DEN TOIMIHENKILÖT TU ry:n Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry. OU LU VAATTKOKOUS VAALIKOKOUS Yaraa kalenteriin ti 24. marrasl<uuta l<lo to 26. marraskuuta2009 klo Holiday lnn kokoustiloissa Käsitel lään sääntömääräiset asiat. Valitaan johtokunta vuodelle 20 I 0. Sääntömääräi nen vaal i kokous. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kahvi ja voileipätarjoilu. Kaikki jäsenet tervetuloa! TERVETULOA! lohtokunta lohtokunta 11

Oulun seutu. Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry ja. Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt TU ry 3/2010

Oulun seutu. Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry ja. Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt TU ry 3/2010 3/2010 pro Oulun seutu Oulun Seudun Toimihenkilöt TU ry ja 1 Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt TU ry Kuulumisia pääkonttorista Antti Rinne Kuulumisia pääkonttorista Jouni Koskinen EK:n ankkurissa on

Lisätiedot

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt 1 Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry No 3/2005 Tarjolla KHTeetä ja ay-tiet -tietoutta 2 Uusia tuulia Jokaisen järjestön, yhdistyksen sen ja ammatti- liiton tärkeimpiä tavoitteita on saada

Lisätiedot

on ltä-lapin oli päivällä Viime syksy kului työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Liitto teki ksen.

on ltä-lapin oli päivällä Viime syksy kului työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Liitto teki ksen. TOIMIHENKILOUNIONI Vuodet eivät ole veljiä keskenään, tapasi vanha kansa sanoa. Vuosi sit- ten oli tammikuun lopulla jo TU:n henkilöstö ry, jonka kanssa liittohallitus teki oman työehtosopimuk- oikea sen

Lisätiedot

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille 250 TAMPERE 4/2010 Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille Lehden aikataulu Seuraava JHL-250-Tampere nro 1/ 2011 ilmestyy jäsenistölle viikolla 12-13 / 2011 Lehtijengi

Lisätiedot

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Oulun seutu 2/2014 Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Päätoimittajan palsta Niin se aika vierähtää lehteä tehdessä, ettei meinaa vauhdissa aina perässä pysyä. Vuosi sitten aloitin Pro

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Viisseiska Lokakuu 2009

Viisseiska Lokakuu 2009 Viisseiska Lokakuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Uusi TES voimaan 1.10.2009 Työsuojeluvaalit 1.11. 31.12.2009 Puheenjohtajan palsta s. 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

1/11 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/11 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/11 JÄSENLEHTI 4 YT- ja Tyhy-toiminta työyhteisön parhaaksi 6 Ystean senioritoiminta on nyt 50+ -toimintaa 10 Vuoden työpaikkaosasto 2010 22 Kutsu

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti /00 4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

Lisätiedot

"Potkuri imi miestä vaatteistaan."

Potkuri imi miestä vaatteistaan. pam Nro 14/2014 28.11. pamlehti.fi 15. vuosikerta "Potkuri imi miestä vaatteistaan." ilari sirkka, sivu 4 Robotit Lauri Ihalainen: työ ei häviä, vaan muuttuu. sivu 20 Koulutus Lehden keskellä ensi vuoden

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet Ystea-lehti 1/2011 julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti. YSTEA ry on Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistys. www.ystea.fi Päätoimittaja: Matti

Lisätiedot

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21 tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 3 Musta on kaunista: uusi Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen 4 Titon syysseminaari: 25 vuotta edunvalvontaa 14 Hyvä käytös sallittu: paketti työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni12.12.2012 Nro 6 Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia sisällys 6 2012 3 Pääkirjoitus 4 Kun saapuu syyskokous 6 Muutosturvatietoa edunvalvojille 6 Luottamusmiehille

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2011 SYYSKOKOUKSESSA NÄHDÄÄN! Villiä menoa suurlähetystöissä s. 5 Vähimmäispalkkasuositukset s.

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2011 SYYSKOKOUKSESSA NÄHDÄÄN! Villiä menoa suurlähetystöissä s. 5 Vähimmäispalkkasuositukset s. Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2011 SYYSKOKOUKSESSA NÄHDÄÄN! Villiä menoa suurlähetystöissä s. 5 Vähimmäispalkkasuositukset s. 7 SISÄLLYS Kutsu syyskokoukseen 3 Kirjavaa menoa suurlähetystöissä

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2013

Viisseiska Kevät 2013 Viisseiska Kevät 2013 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Aluetoimiston kuulumisia s. 3 Monien mahdollisuuksien

Lisätiedot

Keski-Suomen INSINÖÖRI 2/2010

Keski-Suomen INSINÖÖRI 2/2010 Keski-Suomen INSINÖÖRI 2/2010 Kohti kevään tuulia ja uusia haasteita Keski-Suomen Insinöörit ry www.ksinsinoorit.com Pankkiyhteys: K-S OP 554301-244717 Ilmoitushinnat: Saat tietää wwwsivultamme, kysäisemällä

Lisätiedot

3/2010 METALLI 58 JUHLI SAAVUTETTUA YHDEKSÄÄ VUOSIKYMMENTÄ

3/2010 METALLI 58 JUHLI SAAVUTETTUA YHDEKSÄÄ VUOSIKYMMENTÄ Hyvinkään metallityöväen ammattiosasto 58 www.metalli58.fi Viiskasi 3/2010 METALLI 58 JUHLI SAAVUTETTUA YHDEKSÄÄ VUOSIKYMMENTÄ (SIVUT 6-7) Ravintola Harlekiini oli tupaten täynnä juhlijoita. Tässä vaiheessa

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin!

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! 250 Tampere 3/2014 Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2014 ilmestyy

Lisätiedot

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo Viisseiska Lokakuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008 Sisällysluettelo

Lisätiedot