Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016"

Transkriptio

1 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia MAANMITTAUSLAITOS 2011

2

3 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta Juvonen-Ryynänen, Liisa Kallela, Maija-Liisa Pakanen, Pasi Reunanen, Tatu Roitto, Mikko Tallgren. Asiantuntijat: Anne Dahlqvist, Ari Huvinen, Paavo Häikiö, Tiina Iisalo, Kari-Pekka Karlsson, Antti Kosonen, Pasi Pekkinen, Martti Pietikäinen, Kari Rantalainen, Teija Tarvainen, Esa Tiainen. Julkaisun nimi Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia Julkaisija Maanmittauslaitos Toimeksiantaja ja päivämäärä Maanmittauslaitos, keskushallinto; 2011 Kustantaja Julkaisusarjan nimi ja numero MAANMITTAUSLAITOS Julkaisuvuosi Sivumäärä ISBN ISSN Kieli Hinta Suomi Jakaja Maanmittauslaitos, keskushallinto Avainsanat Tietopalvelu, tuote, sähköinen asiointi, saatavuus, verkkopalvelu, rajapintapalvelu, asiakaspalvelu, asiakaslähtöisyys. Tiivistelmä Maanmittauslaitoksella on keskeinen rooli valtakunnallisten kiinteistö- ja maastotietojärjestelmien tietojen keruussa, ylläpidossa ja jakelussa. Tietopalvelustrategian näkökulmasta laitoksen keskeinen strateginen vaikuttavuustavoite muodostuu laadukkaiden ja asiakastarpeita vastaavien tietojen laajasta käytöstä. Tietojen laajan käytön edellytyksenä on, että niiden saatavuus on järjestetty tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Saatavuuteen vaikuttaa paitsi niiden tekninen, mutta myös niiden hallinnollinen saatavuus, erityisesti tietojen käyttöehdot. Tietopalvelustrategian keskeinen tavoite on arvioida, miten tietopalveluiden saatavuutta voidaan parhaiten edistää ottaen samalla huomioon ennakoitavissa olevat toimintaympäristön muutokset. Yhteiskunnan vallitseva tahtotila on avata julkishallinnon digitaalisia tietoaineistoja ja saattaa ne rajapintojen kautta saataville uudelleenkäyttöä varten. Tietopalveluiden taloudellinen ja tehokas järjestäminen edellyttää sähköisten tietopalveluiden ja asioinnin laajamittaista toteuttamista niin, että asiakkaat ne myös hyväksyvät ja ymmärtävät. Palveluiden teknisen toteutuksen lisäksi oikeanlainen ja riittävä tiedottaminen sekä tukipalveluiden järjestäminen ovat onnistumisen kannalta välttämättömiä.

4 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia Sähköisten tietopalveluiden sekä muiden sähköisten asiointipalveluiden toteutuksessa julkisen hallinnon yhteisten ratkaisujen, tiivistyvän viranomaisyhteistyön ja kumppanuuksien rooli korostuu entisestään. Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategiassa esitetään määritelmät sähköiselle asioinnille Maanmittauslaitoksessa sekä Maanmittauslaitoksen rooli tietopalveluiden tarjoajana. Tietopalvelustrategiassa on määritelty viisi strategista tavoitetta ja niitä tukevat konkreettiset toimenpiteet. Maanmittauslaitoksen tietopalveluiden strategiset tavoitteet vuoteen 2016 mennessä ovat: Tavoite 1: Tavoite 2: Tavoite 3: Tavoite 4: Tavoite 5: Tietotuote- ja palvelutarjonta on asiakastarpeita vastaava, vakioitu ja tehokas. Tietoaineistot tarjotaan ajantasaisina rajapintojen tai tiedostolatauspalveluiden kautta. Kansalaisten asiointi tapahtuu mahdollisimman laajasti itsepalveluna verkon kautta. Ammattikäyttäjien pääasiallinen palvelukanava on Internet. Asiakaspalvelu on organisoitu tukemaan ja hyödyntämään sähköistä asiointia. Käsitelty Maanmittauslaitoksen YT-neuvottelukunnassa Hyväksytty Maanmittauslaitoksen johtoryhmässä.

5

6 Sisällys: 1. Johdanto Tietopalvelu osana Maanmittauslaitoksen ydintoimintaa Tietopalvelustrategian tavoitteet ja rajaus Tietopalveluiden saatavuus Maanmittauslaitoksen visio Nykytilan kuvaus Tietopalveluiden monikanavaisuus Maanmittaustoimistojen asiakaspalvelu Asiakaspalvelun tuotteet ja palvelut Julkisoikeudellinen tuotanto Tietopalvelu- ja tilaustuotanto Viranomaisneuvonta Asiakaspalvelun palvelukanavat Paikan päällä asiointi Puhelinpalvelu Sähköiset kanavat Sähköinen asiointi ja verkkoviestintä Verkkotietopalvelut KTJ-selaintietopalvelu Ammattilaisen Karttapaikka Rajapintapalvelut Kaupallisten palveluntarjoajien verkkopalvelut Karttapaikka Paikkatietoikkuna Digitaaliset tietoluovutukset Aineistoirrotukset Tiedostolatauspalvelut Säännölliset eräluovutukset Sähköisten palveluiden asiakas- ja sovellustuki Toimintaympäristön muutokset ja niistä aiheutuvat vaatimukset Yhteiskunnalliset muutokset Hallituksen periaatepäätös ja Inspire-direktiivi Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma Muutokset asiakaskunnassa Asiakaspalveluun kohdistuvia odotuksia Kansainvälistyminen Tietoaineistoihin kohdistuvat muutospaineet Palveluihin kohdistuvat muutospaineet Rekisterien rajapintapalvelut Palveluiden lisääntyminen muuttaa toiminnan painopistealueita Julkisen hallinnon tietopalvelut Käyttäjien erityisvaatimukset Tietojen avoimuus muuttaa toimintaa Strategiset päämäärät Strategisia linjauksia... 17

7 4.2. Maanmittauslaitoksen rooli tietopalveluiden tarjoajana Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Tietotuotteet ja tietopalvelut Rajapinta- ja tiedostolatauspalvelut Kansalaisten asiointi Ammattikäyttäjien asiointi Asiakaspalvelu Strategian toimeenpano ja seuranta Strategian toimeenpanon vastuut Strategian toteuttamisen seuranta ja reagointi muutostarpeisiin Aikataulu Liitteet: Liite 1 Maanmittauslaitoksen strategiapuu Liite 2 Käsitteitä Liite 3 Tietovarastokohtaiset tavoitteet, tavoitetila 2016

8 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) 1. Johdanto 1.1. Tietopalvelu osana Maanmittauslaitoksen ydintoimintaa Maanmittauslaitoksen toiminta on organisoitu asiakaslähtöisesti määriteltyjen ydinprosessien pohjalta. Seitsemästä ydinprosessista kuusi ovat sellaisia, jotka rakentavat ja ylläpitävät Maanmittauslaitoksen hallinnoimia tietovarastoja. Seitsemännen ydinprosessin - Tietopalvelut (TIETO) - tehtävänä on tietotuotteiden ja -palveluiden määritteleminen, hinnoittelu, luovutusperiaatteiden määrittely sekä luovuttaminen asiakkaille. Ydinprosessien toimintaa ohjaavat laitostasoiset strategiset tavoitteet, jotka on kuvattu Maanmittauslaitoksen strategiapuussa (ks. Liite 1). TIETOprosessin toiminnan keskeisenä tavoitteena on pyrkiä mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen niin, että Maanmittauslaitoksen tietovarastot ovat mahdollisimman laajassa käytössä. Mahdollisimman laaja käyttö edellyttää, että Maanmittauslaitoksen tietovarastot ovat korkealaatuisia 1 ja niistä tuotetut tietotuotteet ja -palvelut vastaavat asiakastarpeita 2. Asiakkaiden muuttuvia tarpeita on seurattava jatkuvasti ja niistä on viestittävä myös perusrekistereitä ylläpitäville ydinprosesseille. Muuttuvien asiakastarpeiden kartoittaminen on yksi TIETO-prosessin tehtävistä yhdessä muiden prosessien kanssa. Tietopalveluiden erityisenä tehtävänä on huolehtia Maanmittauslaitoksen hallinnoimista tietovarastoista tuotettujen tietotuotteiden ja -palveluiden teknisestä saatavuudesta Tietopalvelustrategian tavoitteet ja rajaus Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategian tavoitteena on arvioida, miten tietopalveluiden saatavuutta voidaan parhaiten edistää ottaen samalla huomioon ennakoitavissa olevat toimintaympäristön muutokset. Strategiset tavoitteet on asetettu niin, että ne eivät ole riippuvaisia siitä, toteutuuko tietty yksittäinen ennakoitu toimintaympäristön muutos vai ei. Mahdollista on, että asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltuja konkreettisia toimenpiteitä ja niiden aikatauluja voidaan joutua tarkistamaan. Strategia kattaa tietopalveluiden lisäksi myös viranomaisena annettavan neuvonnan. Strategia ei sisällä linjauksia kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin tukipalveluiden kehittämiselle. 1 Maanmittauslaitoksen strateginen tavoite: Tietovarastojen tiedot ajantasaisia, kattavia ja luotettavia. 2 Maanmittauslaitoksen strateginen tavoite: Asiakkaan ja sidosryhmän tarpeet tyydytetty.

9 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) 1.3. Tietopalveluiden saatavuus Tietopalveluiden saatavuutta säätelee voimassa oleva lainsäädäntö, joka toisaalta velvoittaa huolehtimaan Maanmittauslaitoksen hallussa olevien tietojen jakelusta, mutta myös rajoittaa tietojen luovutusta, erityisesti henkilötietojen osalta. Valtioneuvoston, ministeriöiden ja laitoksen oman hallinnon päätöksillä ja ohjeilla tulkitaan lainsäädäntöä sekä ohjeistetaan ja päätetään tietotuotteiden hinnoista, käyttöehdoista ja luovutuskäytännöistä. Maanmittauslaitoksen henkilöstö tuottaa ja tarjoaa asiakkaille luovutettavat tietotuotteet ja -palvelut. Asiakkaita informoidaan saatavilla olevista tietopalveluista riittävällä viestinnällä ja sidosryhmäyhteistyöllä Maanmittauslaitoksen visio Visiollaan Maanmittauslaitos kuvaa tavoitetilaansa lähitulevaisuudessa: Maanmittauslaitos luotettavasti verkossa ja lähelläsi. Tarjoamme luotettavaa tietoa ja palvelua maasta ja kiinteistöistä asiakkaiden ja yhteiskunnan kehittyviin tarpeisiin. Tämä strategiadokumentti on laadittu niin, että se osaltaan parhaimmalla tavalla edistää tämän vision toteutumista.

10 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) 2. Nykytilan kuvaus 2.1. Tietopalveluiden monikanavaisuus 2.2. Maanmittaustoimistojen asiakaspalvelu Maanmittauslaitoksen tietopalvelut on toteutettu monikanavaisesti. Fyysisten asiakaspalvelupisteiden lisäksi henkilöasiakkaiden mahdollisia asiointikanavia ovat kirje, puhelin, sähköposti, faksi ja verkkopalvelut. Erityisesti viranomaisille ja muille ammattikäyttäjille Maanmittauslaitoksen tietopalveluja ja -tuotteita tarjotaan verkkopalveluina, digitaalisina tietoluovutuksina ja jälleenmyyjien kautta. Vastuu tietopalveluiden tuottamisesta on osin hajautettu ja osin keskitetty joko tietopalvelun luonteen tai asiakastyypin perusteella. Lähtökohtaisesti Maanmittauslaitoksen kaikki palvelut ovat saatavilla 12 maanmittaustoimiston 35 toimipisteestä. Ammatti- ja viranomaiskäyttäjille suunnatut sähköiset tietopalvelut, digitaaliset tietoluovutukset valtakunnallisesti toimiville asiakkaille sekä yhteistyö jälleenmyyjäverkoston kautta on keskitetty Tietopalvelukeskukselle. Eri palvelukanaville ja tuotteille ei ole systemaattisesti määritelty vasteaikaa. Tilausten hallinta on toimintayksikkökohtaista. Maanmittauslaitoksen jokaisessa toimipisteessä on asiakaspalvelupiste, joka on avoinna arkipäivisin klo Kaikissa asiakaspalvelupisteissä tarjotaan samat tuotteet ja palvelut (täyden palvelun periaate). Monessa asiassa asiakasta voidaan palvella riippumatta kiinteistön sijaintialueesta (paikkakuntariippumaton palvelu). Tällaisia palveluita ovat mm. yleinen viranomaisneuvonta, otteiden ja todistusten myynti sekä arkistotietopalvelu. Kiinteistörekisterin laatu ja sisältö vaihtelevat eri puolilla maata, joskin perusparannuksen ansiosta erot ovat vähentyneet ja pienenevät edelleen. Tämän vuoksi tiettyjen palveluiden esim. arkistoselvitysten tuottaminen ja niihin liittyvä viranomaisneuvonta edellyttävät kiinteistörekisterin sisällön alueellista tuntemusta. Eri osissa maata tehdään erityyppisiä toimituksia, mikä myös edellyttää paikallistuntemusta. Asiakaspalvelun toimintaa tukevat valtakunnalliset tuotanto- ja palveluyksiköt. Kirjaamisasioiden asiantuntijatuki on organisoitu kaikissa toimistoissa yhtenäisesti. Muu asiantuntijatuki on organisoitu yksikkökohtaisesti. Etelä-Suomen, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maanmittaustoimistojen asiakaspalveluissa palvellaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Ahvenanmaan toimipisteessä palvellaan ruotsiksi. Maanmittaustoimistojen asiakaspalvelun asiakkaista noin 54 % on kotitalouksia, 37 % elinkeinoelämän edustajia, 4 % kunnan edustajia, 2 % valtion virastoja tai laitoksia ja 3 % muita.

11 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) Asiakaspalvelun tuotteet ja palvelut Asiakaspalvelun tuotteet ja palvelut jakautuvat maksullisiin julkisoikeudellisiin tuotteisiin ja tietopalvelu- ja tilaustuotannon tuotteisiin sekä maksuttomaan viranomaisneuvontaan. Asiakaspalvelun työaika jakautuu seuraavasti: maanmittaustoimituksiin ja kirjaamisasioihin liittyvä hakemusten vastaanotto ja neuvonta noin 40 %, muu viranomaisneuvonta 30 % ja muut tuotteet ja palvelut 30 % Julkisoikeudellinen tuotanto Merkittävimmät julkisoikeudelliset tuotteet ovat kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset, joita kirjaamisasioiden Maanmittauslaitokseen siirtymisen jälkeen on maanmittaustoimistojen asiakaspalveluissa myyty noin kappaletta vuodessa Tietopalvelu- ja tilaustuotanto Tietopalvelu- ja tilaustuotannon tuotteita asiakaspalvelussa ovat graafiset kartat, digitaaliset tuotteet, asiakirja- ja karttaotteet, kauppahintarekisterin tuotteet, rekisteritietopalvelu, omakustanteet, välitystuotteet ja tilaustehtävät. Tyypillisiä tilaustehtäviä ovat erilaiset rekisteriselvitykset ja lausunnot sekä karttojen laminointipalvelut. Karttoja voidaan valmistaa tilaustehtävänä, mikäli alueella ei ole yksityistä tarjontaa. Vähäisen kysynnän vuoksi suuri osa maanmittaustoimistoihin myytäviksi toimitetuista Maanmittauslaitoksen graafisista kartoista jää myymättä. Toimistoissa myynnissä olevista välitystuotteista toimistot päättävät tällä hetkellä itsenäisesti. Graafisten karttojen ja välitystuotteiden varastointi ja logistiikka aiheuttavat työtä ja kustannuksia sekä maanmittaustoimistoille että Tietopalvelukeskukselle. Kartat vaativat runsaasti varastointitilaa toimipisteissä, ja niiden myynti on ollut tappiollista ja laskevaa jo useamman vuoden. Maanmittauslaitoksen tuottamien painettujen karttojen myynnin on kuitenkin katsottu kuuluvan julkisen palvelun tehtäviin. Myös välitystuotteiden myynti laskee koko ajan ja on useimmissa maanmittaustoimistoissa tappiollista. Asiakirja- ja karttaotteiden arkistotietopalveluun käytetään ARKKIjärjestelmää ja osin mikrofilmejä v vanhemman maanmittausaineiston osalta. Kirjaamisasiakirjat (lainhuuto- ja kiinnitysarkistot) tilataan Arkistokeskuksesta aina ARKKI-järjestelmällä ja maanmittausasiakirjat mm. silloin, kun kiinteistö sijaitsee toisen maanmittaustoimiston alueella, mikrofilmin laatu on huono tai asiakas tilaa aineiston alkuperäisistä asiakirjoista. Karttatulosteita tuotetaan pääasiassa asiakaspalveluissa. Karttatulosteen voi tilata itsepalveluna myös Karttapaikan kautta, mutta tulostevaihtoehdot ovat silloin rajalliset.

12 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) Viranomaisneuvonta Viranomaisneuvonta perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä hallintolakiin. Neuvonta käsittää mm. yleisen neuvonnan, kiinteistötietojärjestelmän maksuttoman tietopalvelun, maksuttoman arkistotietopalvelun, ohjaamisen toiselle viranomaiselle sekä hakemusten, valitusten ja kanteluiden vastaanottamisen. Viranomaisneuvonnan osuus asiakaspalvelutyöstä kasvaa koko ajan Asiakaspalvelun palvelukanavat Yhteydenotot asiakaspalveluihin ovat lisääntyneet merkittävästi vuoden 2010 alusta lähtien, kun kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyivät Maanmittauslaitokselle Paikan päällä asiointi Vuonna 2010 tehdyn asiakaspalvelutapahtumia koskevan selvityksen perusteella on arvioitu, että maanmittaustoimistojen asiakaspalvelussa käy noin asiakasta vuodessa. Asiakaskäyntien määrä vaihtelee merkittävästi toimistojen ja toimipisteiden välillä. Asiakaspalvelupisteissä työskentelee 1-3 henkilöä samanaikaisesti. Palveluperiaatteena on, että asiakas saa aina ensimmäisellä käynnillä käynnistetyksi asiansa käsittelyn ja riittävät tiedot asian etenemisestä. Em. selvityksen perusteella paikan päälle tulleiden asiakkaiden asioista pystytään ratkaisemaan n.70 % asiakkaan odottaessa. Noin joka kymmenennessä tapauksessa kutsutaan muun kuin TIETO-prosessin asiantuntija paikalle. Asiakaspalvelun päivystyksen (klo ) organisointi on haastavaa erityisesti pienissä toimipisteissä Puhelinpalvelu Kirjaamisasioiden siirryttyä Maanmittauslaitokselle asiakaspuheluiden määrät yli kaksinkertaistuivat. Suurimmissa toimipisteissä ei ehditä vastaamaan kaikkiin puheluihin. Puhelut ruuhkautuvat myös siksi, että ensin palvellaan paikan päällä asioivia asiakkaita. Vuoden 2011 puhelinpalveluselvityksessä tunnistettiin sekä teknisiä että toimintaan liittyviä ongelmia. Puhelinpalvelulle ei ole määritelty tavoitetasoa kohtuulliselle odotusajalle tai tavoiteltavalle vastausprosentille Sähköiset kanavat Sähköinen asiointi on lähinnä sähköpostiasiointia. Jokaisessa maanmittaustoimistossa on käytössä kirjaamo- ja info-sähköpostiosoitteet. Ko. osoitteita seurataan päivittäin säännöllisesti klo asti. Yhteydenottoja tulee myös työntekijöiden henkilökohtaisiin työsähköpostiosoitteisiin.

13 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) Sähköpostiasiointi kasvaa jatkuvasti. Kynnys yhteydenottoon on matala, koska asiointi ei se ole sidottu tiettyyn kellonaikaan. Yhteydenottopyynnöt ovat usein puutteellisia, jolloin asiakkaalle ei pystytä vastaamaan tai asiaa käynnistämään ilman yhteydenottoa asiakkaaseen. Maanmittaustoimistoissa otetaan edelleen vastaan ja lähetetään faksilähetyksiä. Kirjaamisasiat ovat lisänneet faksien määrää selvästi edellisvuosista. Asiakas voi lisäksi antaa palautetta www-sivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella Sähköinen asiointi ja verkkoviestintä Maanmittauslaitoksen verkkopalvelut muodostuvat verkkoviestinnästä ja sähköisen asioinnin verkkopalveluista. Sähköinen asiointi Maanmittauslaitoksessa (määritelmä): Maanmittauslaitoksen sähköisen asioinnin verkkopalveluja ovat asioiden vireillepano- ja seurantasovellukset, tietoaineistojen reaaliaikaiset käyttösovellukset sekä muut tietoaineistopalvelut. Verkkopalveluiden lisäksi sähköistä asiointia ovat myös muut sähköisessä muodossa tulleet yhteydenotot, toimeksiannot tai asioiden vireillepanot. Maanmittauslaitoksen verkkosivut uudistettiin syksyllä Verkkosivujen uudistamisen yhtenä tavoitteena oli edistää sähköistä asiointia. Asioinnissa päätettiin hyödyntää asiointipolkujen lisäksi myös laitoksen sähköistä asiakaspalautejärjestelmää. Palautejärjestelmän kautta tulleiden yhteydenottojen määrä on kuusinkertaistunut edellisiin vuosiin verrattuna. Maanmittaustoimistoihin tulleet yhteydenotot ovat tyypillisesti olleet neuvontapyyntöjä, kiinteistötieto-järjestelmään kohdistuvia tietopyyntöjä, oman asian etenemiseen, tilaan tai aikatauluun liittyviä tiedusteluita sekä karttojen, karttatulosteiden, ilmakuvien tai erilaisten otteiden tilauksia. Yhteydenotot Tieto-palvelukeskukseen ovat olleet tilauksia, tarjouspyyntöjä ja tuotteita koskevia tiedusteluja. Vuoden 2011 alusta alkaen Maanmittauslaitoksen ilmaiset aineistot ovat olleet kaikkien käyttäjien ladattavissa laitoksen verkkosivuilta. Karttapaikalla ja Paikkatietoikkunassa voi tutustua kartta- ym. aineistoihin. Karttapaikalta on mahdollista tilata graafinen kartta tai karttatuloste, mutta verkon kautta maksaminen ei ole mahdollista. Ainoa viranomaisilmoituksen sähköinen sovellus on kaupanvahvistajille tarkoitettu kiinteistönluovutusilmoitus.

14 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) 2.4. Verkkotietopalvelut KTJ-selaintietopalvelu Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelu (KTJ-selaintietopalvelu) tarjoaa viranomaisille ja muille käyttölupaan oikeutetuille sähköisen kanavan kiinteistötietojärjestelmän tietoihin. Palvelun käyttö on tiedon tuottajille maksutonta. Maksuttomia hakuja tehtiin v n. 2,2 miljoonaa kappaletta, joista suurin osa oli lainhuutotodistuksia (vajaa 1 milj. kpl). Muita runsaasti haettuja tuotteita olivat Kiinteistörekisteriote ja Rasitustodistus sekä Palstat ja määräalat kartalle. Maksullisen palvelun käyttäjiä ovat viranomaiset, kuten oikeusaputoimistot ja maistraatit sekä yritykset, kuten kiinteistövälittäjät ja pankit. Vuonna 2010 kokonaislaskutus oli yhteensä n. 2,5 milj.. Lainhuutotodistuksia käytettiin eniten. KTJ-selaintietopalvelulla on (09/2011) yhteensä n rekisteröityä käyttäjää, joista noin on viranomaiskäyttäjiä Ammattilaisen Karttapaikka Ammattilaisen Karttapaikka tarjoaa käyttäjille karttojen ohella kiinteistötietoja, rakennustietoja, kauppahintatietoja ja kiintopistetietoja. Palvelu on sopimukseen perustuva ja maksullinen. Vuonna 2010 kokonaislaskutus oli yhteensä n. 1 milj.. Suurin kysyntä kohdistui tuotteisiin Kiinteistön yhteystiedot, Kiinteistön palstat kartalle sekä Kauppahintarekisterin tiedot. Ammattilaisen Karttapaikalla on (09/2011) yhteensä n rekisteröityä käyttäjää Rajapintapalvelut Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys, jonka avulla asiakassovellus lähettää kyselyn Maanmittauslaitoksen palvelimelle ja saa vastauksena tietokannoista poimitut, määrämuotoiset tiedot. Maanmittauslaitoksen tarjoamien rajapintapalveluiden kautta on mahdollista saada seuraavia tietoja: Kiinteistötietoja: Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Kiinteistötietojen tulostepalvelu KTJkii sanomarajapintapalvelu Maastokarttoja ja ilmakuvia: Rasteriaineistojen palvelurajapinta (WMS) Nimistötietoja: Nimistön kyselypalvelu (WFS) Rakennustietoja: Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS) Osoitetietoja: Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS) Kuntajakoaineisto: Kuntajaon palvelurajapinta (WMS) Rajapintapalveluiden käyttöönotto edellyttää sopimusta. Palveluiden hinnoittelu perustuu tekniseen ylläpitomaksuun ja aineistomaksuun. Rajapinta-asiakkaita on nykyisin (09/2011) n. 60 kpl. Pääosa käytöstä kohdistuu rasterirajapintaan. Rasterirajapinnan käytön volyymi on kasvanut vii-

15 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) meisenä kolmena vuotena kolminkertaiseksi: 6 milj. kartta- ja ilmakuvahakua v. 2008, 18 milj. kartta- ja ilmakuvahakua v Ortokuvien hakujen suhteellinen osuus kasvaa, mutta edelleen n. 90 % kaikista hauista kohdistuu karttoihin. Merkittävä osa käytöstä on mobiilikäyttöä Kaupallisten palveluntarjoajien verkkopalvelut Maanmittauslaitoksen aineistoja käytetään useassa kymmenessä erilaisessa karttapalvelussa. Yhteensä karttapalveluista tehtiin viime vuonna n. 570 miljoonaa hakua Maanmittauslaitoksen aineistoihin. Kaupalliset palveluntarjoajat hyödyntävät selaintietopalveluissaan joko Maanmittauslaitoksen rajapintapalveluita tai aineistoirrotuksia. Mm. Maanmittauslaitoksen saamista kiinteistötietojärjestelmän tuloista (9,9 milj. v. 2010) valtaosa tulee kaupallisten tietopalvelutarjoajien kautta Karttapaikka Karttapaikalla jokaisen kansalaisen on mahdollista tutustua Maanmittauslaitoksen maastokarttoihin ja ilmakuviin. Karttoja voi hakea koko Suomesta mm. paikannimillä, osoitteilla ja koordinaateilla. Tarkemmissa mittakaavoissa on mahdollista tarkastella myös kiinteistörajoja ja kiinteistötunnuksia. Palvelun kautta voi myös tilata erilaisia painettuja karttoja ja tulosteita. Palvelu on kaikille avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä. Karttapaikalla on päivittäin yhteensä n kävijää. Karttapaikalla tehtyjen kartta- ja ortokuvahakujen määrä on viime vuosina asettunut reiluun 100 miljoonaan (n hakua/päivä), joista lähes 90 % on karttahakuja Paikkatietoikkuna Paikkatietoikkuna tarjoaa yleisen käyttöliittymän kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin haku-, katselu- ja tulevaisuudessa myös lataus- sekä muunnospalveluille tiedontuottajien rajapinnoista. Lisäksi Paikkatietoikkuna tarjoaa Julkaisijan karttaikkunan, jonka avulla karttoja voidaan julkaista halutuilla verkkosivuilla. Maanmittauslaitos yhtenä tiedon tuottajista hyödyntää kaikkia Paikkatietoikkunan tarjoamia palveluita Digitaaliset tietoluovutukset Aineistoirrotukset Asiakkaat voivat hankkia digitaalisia aineistoja maanmittaustoimistoista, Tietopalvelukeskuksesta ja jälleenmyyjiltä. Jälleenmyyjien myynti on kasvanut 170 % vuodesta 2007 vuoteen Maanmittauslaitoksen oma myynti on kääntynyt laskuun. Lasku on aiheutunut irrotuskustannushinnoittelun käytöstä viranomaisluovutuksissa ja kuntien kanssa tehdyistä aineistovaihtosopimuksista. Kokonaismyynnin volyymi on viimeisenä neljänä vuonna ollut melko tasaista, n. 2,2 milj. vuodessa. Myynnin tuloista noin puolet saadaan jäl-

16 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) leenmyyjiltä joko Maanmittauslaitoksen tuotteista tai niistä tehdyistä jatkojalosteista Tiedostolatauspalvelut Maanmittauslaitos avasi v alusta osan aineistoistaan ilmaiseen käyttöön laajoin käyttöoikeuksin. Avattuja aineistoja ovat paikannimituotteet sekä yleiskarttojen 1: ja 1: vektori- ja rasterituotteet sekä kuntajakoaineistot. Aineistot ovat ladattavissa maksutta Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta. Paikannimet ovat lisäksi saatavissa tilauksesta rajapintapalveluna. Palvelu on maksutonta, mikäli käyttö on alle 300 kyselyä vuorokaudessa. Avattujen aineistojen lataajia oli elokuun 2011 loppuun mennessä yhteensä kpl. Uusia lataajia on tullut kpl kuukaudessa. Yhteensä aineistoja on ladattu n kpl. Nimistön kyselypalvelun käyttöoikeuksia on hankittu n. 50 (08/2011) Säännölliset eräluovutukset Kiinteistötietojärjestelmästä toimitetaan tietoja myös eräajoina. Kaikkiaan 134 kuntaa on palvelun asiakkaana ja monelle niistä toimitetaan säännöllisesti tiedot kunnan alueen kiinteistöjen lainhuudonsaajista osoitteineen. KTJkii aineistopalvelu on tarkoitettu kunnille ja kaupungeille. Palvelusta on mahdollista saada kiinteistörekisterin tietoja xml-muotoisena aineistona. Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä luovutetaan säännöllisinä eräajoina tietoja muutamille viranomaisille ja yrityksille. Ulkoinen palvelutuottaja toimittaa kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosasta eräluovutuksia säännöllisesti mm. verohallintoon, Väestörekisterikeskukselle, maistraateille sekä joillekin yrityksille ja kunnille. Maastotietokannasta luovutetaan Liikennevirastolle kansallisen tie- ja katuverkon tietojärjestelmän ylläpitoon tiegeometria ja osoitteet neljä kertaa vuodessa Sähköisten palveluiden asiakas- ja sovellustuki Maanmittauslaitoksen sähköisten asiointipalveluiden tukipalvelut ulkoisille asiakkaille on nykyisin organisoitu seuraavasti:

17 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) Sähköinen palvelu Asiakastuki Sovellustuki KTJ-selaintietopalvelu Ammattilaisen Karttapaikka Karttapaikka Karttapaikka - tilauspalvelut Paikkatietoikkuna Paikkatietohakemisto Rajapintapalvelut Tiedostolatauspalvelut KTJkii-rekisterinpitosovellus Kaupanvahvistajan sähköinen ilmoitus Tilaukset Asiakaspalautteet ja yhteydenotot Tietopalvelukeskus / Verkkopalvelutiimi Tietopalvelukeskus / Verkkopalvelutiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Tietopalvelukeskus / Toiminnan tuki -tiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Kehittämiskeskus / Paikkatietoinfratiimi Tietopalvelukeskus / Verkkopalvelutiimi Tietopalvelukeskus / Myyntitiimi Tietopalvelukeskus / Verkkopalvelutiimi Kehittämiskeskus / Toimitustiimi Maanmittaustoimisto / Asiakaspalvelutiimi Maanmittaustoimisto / Asiakaspalvelutiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Kehittämiskeskus / Paikkatietoinfratiimi Kehittämiskeskus / Paikkatietoinfratiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Tietopalvelukeskus / Myyntitiimi Kehittämiskeskus / JAKO-tukitiimi Kehittämiskeskus / JAKO-tukitiimi Tietopalvelukeskus / Markkinointipalvelutiimi

18 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) 3. Toimintaympäristön muutokset ja niistä aiheutuvat vaatimukset 3.1. Yhteiskunnalliset muutokset Hallituksen periaatepäätös ja Inspire-direktiivi Hallitus teki maaliskuussa 2011 periaatepäätöksen julkishallinnon digitaalisten tietoaineistojen saatavuudesta. Periaatepäätöksen mukaan tietoaineistojen tulee olla avoimesti saatavilla ja uudelleenkäytettävissä yhtenäisin, selkein ja kaikille tasapuolisin ehdoin. Lisäksi aineistojen tulee olla pääsääntöisesti maksuttomia. Avoimella saatavuudella tarkoitetaan periaatepäätöksessä sitä, että luovutettavissa 3 olevat tieto-aineistot ovat saatavilla tietyllä sovittavalla palvelutasolla koneluettavassa muodossa, avointen rajapintojen kautta käyttäjille ilman, että käyttöehdoilla muodostetaan esteitä tietojen monipuoliselle kaupalliselle ja ei-kaupalliselle käytölle. Edellä mainitusta periaatepäätöksen sisältämästä avoimuuden vaatimuksesta seuraa, että myös Maanmittauslaitoksen keräämien ja luovutettavissa olevien aineistojen tulee olla saatavilla rajapintojen kautta. Tämä toteutuu jo varsin laajasti Inspire-direktiivin (2007/2/EU) toimeenpanoksi paikkatietoinfrastruktuurista säädetyn lain ja asetuksen nojalla. Aineistojen käyttöehtoja joudutaan kuitenkin tarkistamaan ja yhtenäistämään muiden viranomaisten kanssa. Mikäli maksuttomuus ulotetaan myös MML:n aineistoihin ja palveluihin, joudutaan tietovarastojen ylläpito sekä tietopalveluiden käyttö ja kehittäminen rahoittamaan kokonaan valtion budjetista. Lisäksi laajentuva tarjonta ja maksuton käyttö edellyttävät lisäpanostuksia tukipalveluihin. Periaatepäätöksestä seuraa myös tarve parantaa tietopalveluiden tietoturvaa, sillä lisääntyvä käyttäjien ja käytön määrä nostavat myös väärinkäytösten riskiä. Tämä edellyttää tietosuojaan liittyvien periaatteiden selkeyttämistä ainakin seuraavien asioiden osalta: mitkä aineistot voidaan määritellä luovutettaviksi ja millä tahoilla ja mihin käyttötarkoituksiin on oikeus käyttää ja yhdistää MML:n keräämiä ja ylläpitämiä aineistoja. Edellisistä seuraa vaatimus korkealaatuisille tietoturvaratkaisuille mm. erilaisten valvonta-, kontrolli- ja lokimekanismien toteutuksina nykyisten tietopalveluratkaisujen päälle. Lisäksi myös lisäasiantuntijuuden tarve korostuu tietoturva- ja tietosuoja-asioissa. Periaatepäätöksen johdosta Maanmittauslaitoksen tietopalveluille määritellään niiltä vaadittava palvelutaso. Myös Inspire-direktiivi edellyttää direktiivin soveltamisalaan kuuluvien aineistojen osalta hyvin korkeaa palvelutasoa. 3 Luovutettavissa olevilla tietoaineistoilla tarkoitetaan niitä, jotka eivät vaaranna mm. yksityisyydensuojaa, liikesalaisuuksia, tekijänoikeuksia, kansallista turvallisuutta tai muuta vastaavaa periaatetta tai oikeutta.

19 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) Näistä aiheutuu merkittäviä lisävaatimuksia tietopalvelujärjestelmien suorituskyvylle ja toimintavarmuudelle Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Toinen keskeinen yhteiskunnallinen toimintaympäristöön vaikuttava muutos aiheutuu ns. tietohallintolaista (laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta), jonka mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä on huolehtia julkisen hallinnon tietohallinnon yleisestä ohjauksesta. Käytännössä koko julkisen hallinnon tietohallinnon koordinaatio on jo määrätty valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muutoksella, jonka nojalla Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö, KuntaIT-yksikkö ja Turvallisuusverkkoyksikkö yhdistetään Julkisen hallinnon ICT-toiminnoksi. Valtionhallinnon ja kunnat kattavan koordinaation seurauksena julkisen hallinnon tietopalveluiden tulee kytkeytyä yhteiseen tietoinfrastruktuuriin, mikä tarkoittaa mm. standardeihin perustuvien rajapintapalveluiden toteuttamista. Koordinaatiolla vähennetään myös päällekkäisiä tiedonkeruutöitä. Myös tietopalveluiden tarjoamisen osalta on täsmennettävä eri viranomaisten välisen yhteistyön muotoja ja tehtävänjakoa. Lisääntyvä tietohallinnon koordinaatio ja yhteiset IT-ratkaisut voivat vaikuttaa laitoksen tietopalveluiden toteutukseen liittyvän oman ohjelmistokehityksen aikatauluihin. Toisaalta kaikille viranomaisille yhteiset yleishallinnon IT-ratkaisut voivat parhaimmillaan helpottaa tietopalvelutoimintaa. Tietohallintolain mukaan julkisen hallinnon viranomaisen on pyrittävä järjestämään toimintansa siten, että se käyttää mm. kiinteistötietojärjestelmään ja maastotietojärjestelmään talletettuja tietoja, jos viranomaisen toiminta edellyttää näiden tietojen käyttöä. Valtiovarainministeriön asettaman JulkICT-työryhmän mukaan julkisen hallinnon ICT-toiminnan tavoitteena on tukea julkisten palvelujen rakennemuutosta siten, että sähköinen asiointi on mahdollista kansalaisille keskeisissä palveluissa vuoteen 2015 mennessä Valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma Valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla vähennetään julkisia menoja. Mikäli aineisto- ja palvelumaksut poistuvat tai alenevat oleellisesti eikä budjettirahaa tule lisää, on seurauksena supistuvien resurssien uudelleen kohdentaminen. Tietopalveluiden kannalta uhkana on laitoksen keräämien aineistojen tai niistä tuotettujen tietotuotteiden laadun heikkeneminen. Maanmittauslaitos joutuu panostamaan nykyistä enemmän sähköisten tietopalveluiden rakentamiseen, ylläpitoon ja niihin liittyviin tukipalveluihin. Henkilöstön osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen on panostettava. Tietopalveluiden henkilöstöresursseja on jatkossa sovitettava muuttuvaan tilanteeseen. Myös tarjottavien tietotuotteiden valikoimaa voidaan joutua karsimaan ja niiden tuotteistamista miettimään tarkemmin. Asiakastarpeiden selvittämisen tarve korostuu.

20 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) 3.2. Muutokset asiakaskunnassa Asiakaspalveluun kohdistuvia odotuksia Maanmittauslaitoksen tietopalveluiden asiakkaat olettavat saavansa nopeaa palvelua ja mieluiten itse valitsemallaan palvelukanavalla. Henkilöasiakkaat olettavat, että heitä palvellaan viiveettä perinteisten palvelukanavien kuten puhelimen ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun lisäksi myös käyttäjäystävällisten sähköisten palveluiden kautta. Ammattikäyttäjät olettavat, että rajapintapalveluiden lisäksi heillä on käytettävissään myös muita verkkopalveluita omien tarpeiden mukaan. Tietoaineistojen avaaminen ja maksuttomuus kasvattavat toteutuessaan sitä asiakasryhmää, jolla ei ole kokemuksia eikä tietoja paikkatietoaineistoista. Tämä ryhmä tarvitsee paitsi hyvin verkossa toteutettuja informaatiopalveluita myös henkilökohtaista neuvontaa. Internetissä tarjottavan viranomaisneuvonnan lisäksi asiakkaat odottavat mahdollisuutta tarkastaa omia tietojaan ja asiointinsa käsittelyn tilannetta. Tämä on myös Maanmittauslaitoksen tietopalveluiden järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista. Ensimmäisenä askeleena tähän suuntaan voidaan pitää suurimpien maanmittaustoimitusten tietojen esittämistä Internetissä. Asiakkaiden eritasoiset tietotekniset valmiudet tai mahdollisuudet sekä kiinteistöasioiden monimutkaisuus edellyttävät jatkossakin henkilökohtaista asiakaspalvelua. Asiakkaiden kannalta tarkoituksenmukaisinta olisi, jos asiakaspalvelu olisi käytettävissä asiaa koskevan kiinteistön sijaintikunnasta riippumatta. Hallitusohjelman mukaisesti tällä hallituskaudella luodaan kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko ja määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion ja kuntien viranomaispalvelut Kansainvälistyminen Venäjän, muiden lähialueiden ja EU-kansalaisten kasvava kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoita kohtaan sekä lisääntyvä maahanmuutto näkyvät Maanmittauslaitoksen asiakaskunnan kansainvälistymisenä. Kansainvälistyminen näkyy enenevässä määrin jokaisen palvelukanavan toiminnassa lähivuosina. Inspire-direktiivin toimeenpanon seurauksena Suomen viranomaisten on jatkossa tarjottava niin kansainvälisille kuin kotimaisille asiakkaille Euroopan tasolla harmonisoituja tietotuotteita ja -palveluita, noudatettava yhtenäisiä aineistokuvauksia sekä jossain määrin harmonisoituja käyttöehtoja. Asiakaskunnan kansainvälistyminen edellyttää EU-säädösten ja myös ulkomaisen lainsäädännön hallintaa. Maanmittauslaitoksen aineistojen myynti kansainvälisille kaupallisille aineistotuottajille ja palvelutarjoajille on lisääntynyt ja kasvaa edelleen. Vielä lähivuosina niin kauan, kuin tietoaineistot eivät ole kaikkeen käyttöön maksuttomia, yhteistyö kansainvälisten toimijoiden kanssa edellyttää asiakaskohtai-

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto 27.3.2105 Maija-Liisa Honkola Sisällys Mitä on avoin data Ilmatieteen laitoksen avoin data Avoin data aineistoja Verkkopalveluun rekisteröityminen HelpDesk

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Kirjaamisjärjestelmä kuntanäkökulmasta tietopalvelut ja rajapinnat

Kirjaamisjärjestelmä kuntanäkökulmasta tietopalvelut ja rajapinnat Kirjaamisjärjestelmä kuntanäkökulmasta tietopalvelut ja rajapinnat Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä Pasila 17.9.2013 Marko Kauppi Tampereen kaupunki Taustaa Tampere käyttänyt

Lisätiedot

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2SASI)

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2SASI) 1 Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2SASI) Kuntien ja n kiinteistötehtävien koulutuspäivä 9.9.2015 Aaro Mikkola 2SASI-hanke pähkinänkuoressa 2 Hankkeessa toteutetaan: Käyttöliittymä n palveluita käyttävälle

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 1 (5) SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 2 (5) 1. Maanmittauslaitoksen organisaatio ja palvelut 1.1. Maanmittauslaitoksen organisaatio Maanmittauslaitoksessa

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS)

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Käyttöliittymä Orientointikartta näyttää valitun kohteen sijainnin. Mittakaavan vaihto. Ulos kirjautuminen palvelusta. Ilmoittaa käytössä olevan mittakaavan. Valitun

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia asettaa yhdeksi tavoitteekseen, että. Kyselyyn liittyvät paikkatietostrategian kohdat

Kansallinen paikkatietostrategia asettaa yhdeksi tavoitteekseen, että. Kyselyyn liittyvät paikkatietostrategian kohdat Kysely yrityksille INSPIRE, TOIMINTAMALLIT JA SEKTORIEN ROOLIT KYSELY YRITYKSILLE PAIKKATIETOJEN HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ Suomen Paikkatietokonsultit Oy Friisiläntie 25 02240 Espoo Kotipaikka Espoo Y-tunnus

Lisätiedot

Miksi Avointa Dataa? 11/15/13 Heikki Sundquist

Miksi Avointa Dataa? 11/15/13 Heikki Sundquist Miksi Avointa Dataa? Heikki Sundquist Painovapauslaki 1766 (Chydenius) Vuoden 1766 painovapausasetus, joka säädettiin perustuslakina, takasi laajemman painovapauden kuin missään muualla. Lisäksi lähes

Lisätiedot

PoD=kirja tarpeeseen -palvelu

PoD=kirja tarpeeseen -palvelu PoD=kirja tarpeeseen -palvelu Mikä on PoD=kirja tarpeeseen palvelu? Kirjavälityksen ja Hansaprintin uusi ja kätevä palvelu kirjan tuottamiseen tarvepohjaisesti. Palvelu kattaa tilaus-, painamis-, toimitus-

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Jani Heikkilä Bitcomp Oy Uuden ajan toiminnanohjausjärjestelmät Modulaarisia selainsovelluksia Käytettävissä selaimella työskentelypaikasta

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen - Kohti uutta ICT-strategiaa Oppijan verkkopalvelut -seminaari 13.12.2011 Yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen Sähköinen asiointi (eservices): Sähköisellä asioinnilla

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

Hallinnon karttapalvelu

Hallinnon karttapalvelu Hallinnon karttapalvelu Maanmittauslaitoksen tarjoama palvelu www-sivuille upotettavan kartan julkaisuun JulkICTLab-seminaari Jani Kylmäaho / Teija Tarvainen Maanmittauslaitos Mikä Hallinnon karttapalvelu?

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 TE-palvelujen uudistus - TE-palvelu-uudistuksen lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisuudet Kehittämispäällikkö Seija Sädemaa, Satakunnan ELY-keskus, TYO 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Juridiset aineistot ja avoin tieto 10.3.2016 Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Oikeus tietoon 250 vuotta pohjoismaisesta julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Asiakirjajulkisuus vuodesta 1766, painetut

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Karttojen tekijänoikeudet

Karttojen tekijänoikeudet Karttojen tekijänoikeudet Alustus seminaarissa Tekijänoikeus ja Arkeologia Pidetään Helsingissä 2.3.2007 Henrik Ungern johtava lakimies Maanmittauslaitos henrik.ungern@maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys. Jari Reini

Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys. Jari Reini Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys Jari Reini 13.3.2012 Aikataulu http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/aikataulu INSPIRE-yhteensopivuus INSPIRE-direktiivinliitteissä

Lisätiedot

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl Sivu 1/18 252012 Hinnasto Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kauppojen esittäminen karttatulosteella Katso kohta Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot Karttatulosteista peritään maksu hinnaston

Lisätiedot

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 Henkilökohtainen Sähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet Asiakaspalvelut Asiantuntijapalvelu etäpalveluna

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen 7.9.2016 Kaksisuuntaisuus? Tavoitteena on tehdä kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille palvelu, jossa kaikki kiinteistöihin liittyvä asiointi

Lisätiedot

Paikannimet viranomaisviestinnässä

Paikannimet viranomaisviestinnässä Paikannimet viranomaisviestinnässä Viestinnässä on tärkeää voida puhua yksittäisistä paikoista ja kohteista. Oikein perille mennyt sanoma auttaa toimimaan ja ajattelemaan oikein kussakin tilanteessa. Sirkka

Lisätiedot

Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä Webropol-kyselyn VM 114/00/2008 tulokset Puisto, Sneck 12.12.2008 (liite 3) Hallinnon tukitehtävien alueellistaminen Selvitettävät tukitoiminnot Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisvelvollisuus

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisvelvollisuus HAUS 15.9.2011 Sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa - käytännön tilanteita Jukka Tuomela Johtamiskorkeakoulu/Julkisoikeus Tampereen yliopisto 15.9.2011 HAUS Jukka Tuomela, TaY 1 Sähköisten asiointipalvelujen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Simo Tanner simo.tanner@kuntaliitto.fi Esityksen sisältö Kunnat ja tietoyhteiskunta Verkoista ja kehityksestä Uusia palvelukanavia? Kysymyksiä ja keskustelua

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta Pvm 24.11.2010 Dnro 41/040/2010 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT

Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä 26.10.2016 Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT Tanska julkishallinnon digitalisaation organisointi Vahva poliittinen mandaatti

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Yhteispalveluseminaari 8.6.2011 Ylitarkastaja Paula Leppänoro-Jomppanen Lapin aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto, Paula Leppänoro-Jomppanen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Vuosi avoimia maastotietoja. ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos

Vuosi avoimia maastotietoja. ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos Vuosi avoimia maastotietoja ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos 11.9.2013 Miksi ja mitä avattiin> Miten valmistauduttiin> Miten aineistoja on hankittu> Ketkä aineistoja käyttävät>

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Asumisen ja Rakentamisen epalvelut

Asumisen ja Rakentamisen epalvelut Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Asumisen ja Rakentamisen epalvelut 1 Hallitusohjelma sekä Asumisen ja Rakentamisen epalvelut Viestintä Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014 KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset Jari Torvinen 12.2.2014 1 Esityksen sisältö Rajapintojen käyttöönoton tilanne Kuopiossa Miksi suorituskykytestaus? Suorituskykytestauksen toteuttaminen Testaustulosten

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus tikun nokassa Ison palvelu- ja toimintatapamuutoksen johtaminen on edelleen vaiheessa suunta on selvillä, vaikutukset näkyvät viiveellä Mediamielikuvana

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin

Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin Tavoitteena yhteinen digiloikka kiinteistöasioiden hoidossa Kiinteistöasioiden digipäivä 15.4.2016 Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Digitalisaatio ja sähköinen

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma 3.9.2004 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja, tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot