Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016"

Transkriptio

1 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia MAANMITTAUSLAITOS 2011

2

3 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta Juvonen-Ryynänen, Liisa Kallela, Maija-Liisa Pakanen, Pasi Reunanen, Tatu Roitto, Mikko Tallgren. Asiantuntijat: Anne Dahlqvist, Ari Huvinen, Paavo Häikiö, Tiina Iisalo, Kari-Pekka Karlsson, Antti Kosonen, Pasi Pekkinen, Martti Pietikäinen, Kari Rantalainen, Teija Tarvainen, Esa Tiainen. Julkaisun nimi Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia Julkaisija Maanmittauslaitos Toimeksiantaja ja päivämäärä Maanmittauslaitos, keskushallinto; 2011 Kustantaja Julkaisusarjan nimi ja numero MAANMITTAUSLAITOS Julkaisuvuosi Sivumäärä ISBN ISSN Kieli Hinta Suomi Jakaja Maanmittauslaitos, keskushallinto Avainsanat Tietopalvelu, tuote, sähköinen asiointi, saatavuus, verkkopalvelu, rajapintapalvelu, asiakaspalvelu, asiakaslähtöisyys. Tiivistelmä Maanmittauslaitoksella on keskeinen rooli valtakunnallisten kiinteistö- ja maastotietojärjestelmien tietojen keruussa, ylläpidossa ja jakelussa. Tietopalvelustrategian näkökulmasta laitoksen keskeinen strateginen vaikuttavuustavoite muodostuu laadukkaiden ja asiakastarpeita vastaavien tietojen laajasta käytöstä. Tietojen laajan käytön edellytyksenä on, että niiden saatavuus on järjestetty tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Saatavuuteen vaikuttaa paitsi niiden tekninen, mutta myös niiden hallinnollinen saatavuus, erityisesti tietojen käyttöehdot. Tietopalvelustrategian keskeinen tavoite on arvioida, miten tietopalveluiden saatavuutta voidaan parhaiten edistää ottaen samalla huomioon ennakoitavissa olevat toimintaympäristön muutokset. Yhteiskunnan vallitseva tahtotila on avata julkishallinnon digitaalisia tietoaineistoja ja saattaa ne rajapintojen kautta saataville uudelleenkäyttöä varten. Tietopalveluiden taloudellinen ja tehokas järjestäminen edellyttää sähköisten tietopalveluiden ja asioinnin laajamittaista toteuttamista niin, että asiakkaat ne myös hyväksyvät ja ymmärtävät. Palveluiden teknisen toteutuksen lisäksi oikeanlainen ja riittävä tiedottaminen sekä tukipalveluiden järjestäminen ovat onnistumisen kannalta välttämättömiä.

4 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia Sähköisten tietopalveluiden sekä muiden sähköisten asiointipalveluiden toteutuksessa julkisen hallinnon yhteisten ratkaisujen, tiivistyvän viranomaisyhteistyön ja kumppanuuksien rooli korostuu entisestään. Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategiassa esitetään määritelmät sähköiselle asioinnille Maanmittauslaitoksessa sekä Maanmittauslaitoksen rooli tietopalveluiden tarjoajana. Tietopalvelustrategiassa on määritelty viisi strategista tavoitetta ja niitä tukevat konkreettiset toimenpiteet. Maanmittauslaitoksen tietopalveluiden strategiset tavoitteet vuoteen 2016 mennessä ovat: Tavoite 1: Tavoite 2: Tavoite 3: Tavoite 4: Tavoite 5: Tietotuote- ja palvelutarjonta on asiakastarpeita vastaava, vakioitu ja tehokas. Tietoaineistot tarjotaan ajantasaisina rajapintojen tai tiedostolatauspalveluiden kautta. Kansalaisten asiointi tapahtuu mahdollisimman laajasti itsepalveluna verkon kautta. Ammattikäyttäjien pääasiallinen palvelukanava on Internet. Asiakaspalvelu on organisoitu tukemaan ja hyödyntämään sähköistä asiointia. Käsitelty Maanmittauslaitoksen YT-neuvottelukunnassa Hyväksytty Maanmittauslaitoksen johtoryhmässä.

5

6 Sisällys: 1. Johdanto Tietopalvelu osana Maanmittauslaitoksen ydintoimintaa Tietopalvelustrategian tavoitteet ja rajaus Tietopalveluiden saatavuus Maanmittauslaitoksen visio Nykytilan kuvaus Tietopalveluiden monikanavaisuus Maanmittaustoimistojen asiakaspalvelu Asiakaspalvelun tuotteet ja palvelut Julkisoikeudellinen tuotanto Tietopalvelu- ja tilaustuotanto Viranomaisneuvonta Asiakaspalvelun palvelukanavat Paikan päällä asiointi Puhelinpalvelu Sähköiset kanavat Sähköinen asiointi ja verkkoviestintä Verkkotietopalvelut KTJ-selaintietopalvelu Ammattilaisen Karttapaikka Rajapintapalvelut Kaupallisten palveluntarjoajien verkkopalvelut Karttapaikka Paikkatietoikkuna Digitaaliset tietoluovutukset Aineistoirrotukset Tiedostolatauspalvelut Säännölliset eräluovutukset Sähköisten palveluiden asiakas- ja sovellustuki Toimintaympäristön muutokset ja niistä aiheutuvat vaatimukset Yhteiskunnalliset muutokset Hallituksen periaatepäätös ja Inspire-direktiivi Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma Muutokset asiakaskunnassa Asiakaspalveluun kohdistuvia odotuksia Kansainvälistyminen Tietoaineistoihin kohdistuvat muutospaineet Palveluihin kohdistuvat muutospaineet Rekisterien rajapintapalvelut Palveluiden lisääntyminen muuttaa toiminnan painopistealueita Julkisen hallinnon tietopalvelut Käyttäjien erityisvaatimukset Tietojen avoimuus muuttaa toimintaa Strategiset päämäärät Strategisia linjauksia... 17

7 4.2. Maanmittauslaitoksen rooli tietopalveluiden tarjoajana Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Tietotuotteet ja tietopalvelut Rajapinta- ja tiedostolatauspalvelut Kansalaisten asiointi Ammattikäyttäjien asiointi Asiakaspalvelu Strategian toimeenpano ja seuranta Strategian toimeenpanon vastuut Strategian toteuttamisen seuranta ja reagointi muutostarpeisiin Aikataulu Liitteet: Liite 1 Maanmittauslaitoksen strategiapuu Liite 2 Käsitteitä Liite 3 Tietovarastokohtaiset tavoitteet, tavoitetila 2016

8 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) 1. Johdanto 1.1. Tietopalvelu osana Maanmittauslaitoksen ydintoimintaa Maanmittauslaitoksen toiminta on organisoitu asiakaslähtöisesti määriteltyjen ydinprosessien pohjalta. Seitsemästä ydinprosessista kuusi ovat sellaisia, jotka rakentavat ja ylläpitävät Maanmittauslaitoksen hallinnoimia tietovarastoja. Seitsemännen ydinprosessin - Tietopalvelut (TIETO) - tehtävänä on tietotuotteiden ja -palveluiden määritteleminen, hinnoittelu, luovutusperiaatteiden määrittely sekä luovuttaminen asiakkaille. Ydinprosessien toimintaa ohjaavat laitostasoiset strategiset tavoitteet, jotka on kuvattu Maanmittauslaitoksen strategiapuussa (ks. Liite 1). TIETOprosessin toiminnan keskeisenä tavoitteena on pyrkiä mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen niin, että Maanmittauslaitoksen tietovarastot ovat mahdollisimman laajassa käytössä. Mahdollisimman laaja käyttö edellyttää, että Maanmittauslaitoksen tietovarastot ovat korkealaatuisia 1 ja niistä tuotetut tietotuotteet ja -palvelut vastaavat asiakastarpeita 2. Asiakkaiden muuttuvia tarpeita on seurattava jatkuvasti ja niistä on viestittävä myös perusrekistereitä ylläpitäville ydinprosesseille. Muuttuvien asiakastarpeiden kartoittaminen on yksi TIETO-prosessin tehtävistä yhdessä muiden prosessien kanssa. Tietopalveluiden erityisenä tehtävänä on huolehtia Maanmittauslaitoksen hallinnoimista tietovarastoista tuotettujen tietotuotteiden ja -palveluiden teknisestä saatavuudesta Tietopalvelustrategian tavoitteet ja rajaus Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategian tavoitteena on arvioida, miten tietopalveluiden saatavuutta voidaan parhaiten edistää ottaen samalla huomioon ennakoitavissa olevat toimintaympäristön muutokset. Strategiset tavoitteet on asetettu niin, että ne eivät ole riippuvaisia siitä, toteutuuko tietty yksittäinen ennakoitu toimintaympäristön muutos vai ei. Mahdollista on, että asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltuja konkreettisia toimenpiteitä ja niiden aikatauluja voidaan joutua tarkistamaan. Strategia kattaa tietopalveluiden lisäksi myös viranomaisena annettavan neuvonnan. Strategia ei sisällä linjauksia kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin tukipalveluiden kehittämiselle. 1 Maanmittauslaitoksen strateginen tavoite: Tietovarastojen tiedot ajantasaisia, kattavia ja luotettavia. 2 Maanmittauslaitoksen strateginen tavoite: Asiakkaan ja sidosryhmän tarpeet tyydytetty.

9 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) 1.3. Tietopalveluiden saatavuus Tietopalveluiden saatavuutta säätelee voimassa oleva lainsäädäntö, joka toisaalta velvoittaa huolehtimaan Maanmittauslaitoksen hallussa olevien tietojen jakelusta, mutta myös rajoittaa tietojen luovutusta, erityisesti henkilötietojen osalta. Valtioneuvoston, ministeriöiden ja laitoksen oman hallinnon päätöksillä ja ohjeilla tulkitaan lainsäädäntöä sekä ohjeistetaan ja päätetään tietotuotteiden hinnoista, käyttöehdoista ja luovutuskäytännöistä. Maanmittauslaitoksen henkilöstö tuottaa ja tarjoaa asiakkaille luovutettavat tietotuotteet ja -palvelut. Asiakkaita informoidaan saatavilla olevista tietopalveluista riittävällä viestinnällä ja sidosryhmäyhteistyöllä Maanmittauslaitoksen visio Visiollaan Maanmittauslaitos kuvaa tavoitetilaansa lähitulevaisuudessa: Maanmittauslaitos luotettavasti verkossa ja lähelläsi. Tarjoamme luotettavaa tietoa ja palvelua maasta ja kiinteistöistä asiakkaiden ja yhteiskunnan kehittyviin tarpeisiin. Tämä strategiadokumentti on laadittu niin, että se osaltaan parhaimmalla tavalla edistää tämän vision toteutumista.

10 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) 2. Nykytilan kuvaus 2.1. Tietopalveluiden monikanavaisuus 2.2. Maanmittaustoimistojen asiakaspalvelu Maanmittauslaitoksen tietopalvelut on toteutettu monikanavaisesti. Fyysisten asiakaspalvelupisteiden lisäksi henkilöasiakkaiden mahdollisia asiointikanavia ovat kirje, puhelin, sähköposti, faksi ja verkkopalvelut. Erityisesti viranomaisille ja muille ammattikäyttäjille Maanmittauslaitoksen tietopalveluja ja -tuotteita tarjotaan verkkopalveluina, digitaalisina tietoluovutuksina ja jälleenmyyjien kautta. Vastuu tietopalveluiden tuottamisesta on osin hajautettu ja osin keskitetty joko tietopalvelun luonteen tai asiakastyypin perusteella. Lähtökohtaisesti Maanmittauslaitoksen kaikki palvelut ovat saatavilla 12 maanmittaustoimiston 35 toimipisteestä. Ammatti- ja viranomaiskäyttäjille suunnatut sähköiset tietopalvelut, digitaaliset tietoluovutukset valtakunnallisesti toimiville asiakkaille sekä yhteistyö jälleenmyyjäverkoston kautta on keskitetty Tietopalvelukeskukselle. Eri palvelukanaville ja tuotteille ei ole systemaattisesti määritelty vasteaikaa. Tilausten hallinta on toimintayksikkökohtaista. Maanmittauslaitoksen jokaisessa toimipisteessä on asiakaspalvelupiste, joka on avoinna arkipäivisin klo Kaikissa asiakaspalvelupisteissä tarjotaan samat tuotteet ja palvelut (täyden palvelun periaate). Monessa asiassa asiakasta voidaan palvella riippumatta kiinteistön sijaintialueesta (paikkakuntariippumaton palvelu). Tällaisia palveluita ovat mm. yleinen viranomaisneuvonta, otteiden ja todistusten myynti sekä arkistotietopalvelu. Kiinteistörekisterin laatu ja sisältö vaihtelevat eri puolilla maata, joskin perusparannuksen ansiosta erot ovat vähentyneet ja pienenevät edelleen. Tämän vuoksi tiettyjen palveluiden esim. arkistoselvitysten tuottaminen ja niihin liittyvä viranomaisneuvonta edellyttävät kiinteistörekisterin sisällön alueellista tuntemusta. Eri osissa maata tehdään erityyppisiä toimituksia, mikä myös edellyttää paikallistuntemusta. Asiakaspalvelun toimintaa tukevat valtakunnalliset tuotanto- ja palveluyksiköt. Kirjaamisasioiden asiantuntijatuki on organisoitu kaikissa toimistoissa yhtenäisesti. Muu asiantuntijatuki on organisoitu yksikkökohtaisesti. Etelä-Suomen, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maanmittaustoimistojen asiakaspalveluissa palvellaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Ahvenanmaan toimipisteessä palvellaan ruotsiksi. Maanmittaustoimistojen asiakaspalvelun asiakkaista noin 54 % on kotitalouksia, 37 % elinkeinoelämän edustajia, 4 % kunnan edustajia, 2 % valtion virastoja tai laitoksia ja 3 % muita.

11 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) Asiakaspalvelun tuotteet ja palvelut Asiakaspalvelun tuotteet ja palvelut jakautuvat maksullisiin julkisoikeudellisiin tuotteisiin ja tietopalvelu- ja tilaustuotannon tuotteisiin sekä maksuttomaan viranomaisneuvontaan. Asiakaspalvelun työaika jakautuu seuraavasti: maanmittaustoimituksiin ja kirjaamisasioihin liittyvä hakemusten vastaanotto ja neuvonta noin 40 %, muu viranomaisneuvonta 30 % ja muut tuotteet ja palvelut 30 % Julkisoikeudellinen tuotanto Merkittävimmät julkisoikeudelliset tuotteet ovat kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset, joita kirjaamisasioiden Maanmittauslaitokseen siirtymisen jälkeen on maanmittaustoimistojen asiakaspalveluissa myyty noin kappaletta vuodessa Tietopalvelu- ja tilaustuotanto Tietopalvelu- ja tilaustuotannon tuotteita asiakaspalvelussa ovat graafiset kartat, digitaaliset tuotteet, asiakirja- ja karttaotteet, kauppahintarekisterin tuotteet, rekisteritietopalvelu, omakustanteet, välitystuotteet ja tilaustehtävät. Tyypillisiä tilaustehtäviä ovat erilaiset rekisteriselvitykset ja lausunnot sekä karttojen laminointipalvelut. Karttoja voidaan valmistaa tilaustehtävänä, mikäli alueella ei ole yksityistä tarjontaa. Vähäisen kysynnän vuoksi suuri osa maanmittaustoimistoihin myytäviksi toimitetuista Maanmittauslaitoksen graafisista kartoista jää myymättä. Toimistoissa myynnissä olevista välitystuotteista toimistot päättävät tällä hetkellä itsenäisesti. Graafisten karttojen ja välitystuotteiden varastointi ja logistiikka aiheuttavat työtä ja kustannuksia sekä maanmittaustoimistoille että Tietopalvelukeskukselle. Kartat vaativat runsaasti varastointitilaa toimipisteissä, ja niiden myynti on ollut tappiollista ja laskevaa jo useamman vuoden. Maanmittauslaitoksen tuottamien painettujen karttojen myynnin on kuitenkin katsottu kuuluvan julkisen palvelun tehtäviin. Myös välitystuotteiden myynti laskee koko ajan ja on useimmissa maanmittaustoimistoissa tappiollista. Asiakirja- ja karttaotteiden arkistotietopalveluun käytetään ARKKIjärjestelmää ja osin mikrofilmejä v vanhemman maanmittausaineiston osalta. Kirjaamisasiakirjat (lainhuuto- ja kiinnitysarkistot) tilataan Arkistokeskuksesta aina ARKKI-järjestelmällä ja maanmittausasiakirjat mm. silloin, kun kiinteistö sijaitsee toisen maanmittaustoimiston alueella, mikrofilmin laatu on huono tai asiakas tilaa aineiston alkuperäisistä asiakirjoista. Karttatulosteita tuotetaan pääasiassa asiakaspalveluissa. Karttatulosteen voi tilata itsepalveluna myös Karttapaikan kautta, mutta tulostevaihtoehdot ovat silloin rajalliset.

12 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) Viranomaisneuvonta Viranomaisneuvonta perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä hallintolakiin. Neuvonta käsittää mm. yleisen neuvonnan, kiinteistötietojärjestelmän maksuttoman tietopalvelun, maksuttoman arkistotietopalvelun, ohjaamisen toiselle viranomaiselle sekä hakemusten, valitusten ja kanteluiden vastaanottamisen. Viranomaisneuvonnan osuus asiakaspalvelutyöstä kasvaa koko ajan Asiakaspalvelun palvelukanavat Yhteydenotot asiakaspalveluihin ovat lisääntyneet merkittävästi vuoden 2010 alusta lähtien, kun kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyivät Maanmittauslaitokselle Paikan päällä asiointi Vuonna 2010 tehdyn asiakaspalvelutapahtumia koskevan selvityksen perusteella on arvioitu, että maanmittaustoimistojen asiakaspalvelussa käy noin asiakasta vuodessa. Asiakaskäyntien määrä vaihtelee merkittävästi toimistojen ja toimipisteiden välillä. Asiakaspalvelupisteissä työskentelee 1-3 henkilöä samanaikaisesti. Palveluperiaatteena on, että asiakas saa aina ensimmäisellä käynnillä käynnistetyksi asiansa käsittelyn ja riittävät tiedot asian etenemisestä. Em. selvityksen perusteella paikan päälle tulleiden asiakkaiden asioista pystytään ratkaisemaan n.70 % asiakkaan odottaessa. Noin joka kymmenennessä tapauksessa kutsutaan muun kuin TIETO-prosessin asiantuntija paikalle. Asiakaspalvelun päivystyksen (klo ) organisointi on haastavaa erityisesti pienissä toimipisteissä Puhelinpalvelu Kirjaamisasioiden siirryttyä Maanmittauslaitokselle asiakaspuheluiden määrät yli kaksinkertaistuivat. Suurimmissa toimipisteissä ei ehditä vastaamaan kaikkiin puheluihin. Puhelut ruuhkautuvat myös siksi, että ensin palvellaan paikan päällä asioivia asiakkaita. Vuoden 2011 puhelinpalveluselvityksessä tunnistettiin sekä teknisiä että toimintaan liittyviä ongelmia. Puhelinpalvelulle ei ole määritelty tavoitetasoa kohtuulliselle odotusajalle tai tavoiteltavalle vastausprosentille Sähköiset kanavat Sähköinen asiointi on lähinnä sähköpostiasiointia. Jokaisessa maanmittaustoimistossa on käytössä kirjaamo- ja info-sähköpostiosoitteet. Ko. osoitteita seurataan päivittäin säännöllisesti klo asti. Yhteydenottoja tulee myös työntekijöiden henkilökohtaisiin työsähköpostiosoitteisiin.

13 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) Sähköpostiasiointi kasvaa jatkuvasti. Kynnys yhteydenottoon on matala, koska asiointi ei se ole sidottu tiettyyn kellonaikaan. Yhteydenottopyynnöt ovat usein puutteellisia, jolloin asiakkaalle ei pystytä vastaamaan tai asiaa käynnistämään ilman yhteydenottoa asiakkaaseen. Maanmittaustoimistoissa otetaan edelleen vastaan ja lähetetään faksilähetyksiä. Kirjaamisasiat ovat lisänneet faksien määrää selvästi edellisvuosista. Asiakas voi lisäksi antaa palautetta www-sivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella Sähköinen asiointi ja verkkoviestintä Maanmittauslaitoksen verkkopalvelut muodostuvat verkkoviestinnästä ja sähköisen asioinnin verkkopalveluista. Sähköinen asiointi Maanmittauslaitoksessa (määritelmä): Maanmittauslaitoksen sähköisen asioinnin verkkopalveluja ovat asioiden vireillepano- ja seurantasovellukset, tietoaineistojen reaaliaikaiset käyttösovellukset sekä muut tietoaineistopalvelut. Verkkopalveluiden lisäksi sähköistä asiointia ovat myös muut sähköisessä muodossa tulleet yhteydenotot, toimeksiannot tai asioiden vireillepanot. Maanmittauslaitoksen verkkosivut uudistettiin syksyllä Verkkosivujen uudistamisen yhtenä tavoitteena oli edistää sähköistä asiointia. Asioinnissa päätettiin hyödyntää asiointipolkujen lisäksi myös laitoksen sähköistä asiakaspalautejärjestelmää. Palautejärjestelmän kautta tulleiden yhteydenottojen määrä on kuusinkertaistunut edellisiin vuosiin verrattuna. Maanmittaustoimistoihin tulleet yhteydenotot ovat tyypillisesti olleet neuvontapyyntöjä, kiinteistötieto-järjestelmään kohdistuvia tietopyyntöjä, oman asian etenemiseen, tilaan tai aikatauluun liittyviä tiedusteluita sekä karttojen, karttatulosteiden, ilmakuvien tai erilaisten otteiden tilauksia. Yhteydenotot Tieto-palvelukeskukseen ovat olleet tilauksia, tarjouspyyntöjä ja tuotteita koskevia tiedusteluja. Vuoden 2011 alusta alkaen Maanmittauslaitoksen ilmaiset aineistot ovat olleet kaikkien käyttäjien ladattavissa laitoksen verkkosivuilta. Karttapaikalla ja Paikkatietoikkunassa voi tutustua kartta- ym. aineistoihin. Karttapaikalta on mahdollista tilata graafinen kartta tai karttatuloste, mutta verkon kautta maksaminen ei ole mahdollista. Ainoa viranomaisilmoituksen sähköinen sovellus on kaupanvahvistajille tarkoitettu kiinteistönluovutusilmoitus.

14 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) 2.4. Verkkotietopalvelut KTJ-selaintietopalvelu Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelu (KTJ-selaintietopalvelu) tarjoaa viranomaisille ja muille käyttölupaan oikeutetuille sähköisen kanavan kiinteistötietojärjestelmän tietoihin. Palvelun käyttö on tiedon tuottajille maksutonta. Maksuttomia hakuja tehtiin v n. 2,2 miljoonaa kappaletta, joista suurin osa oli lainhuutotodistuksia (vajaa 1 milj. kpl). Muita runsaasti haettuja tuotteita olivat Kiinteistörekisteriote ja Rasitustodistus sekä Palstat ja määräalat kartalle. Maksullisen palvelun käyttäjiä ovat viranomaiset, kuten oikeusaputoimistot ja maistraatit sekä yritykset, kuten kiinteistövälittäjät ja pankit. Vuonna 2010 kokonaislaskutus oli yhteensä n. 2,5 milj.. Lainhuutotodistuksia käytettiin eniten. KTJ-selaintietopalvelulla on (09/2011) yhteensä n rekisteröityä käyttäjää, joista noin on viranomaiskäyttäjiä Ammattilaisen Karttapaikka Ammattilaisen Karttapaikka tarjoaa käyttäjille karttojen ohella kiinteistötietoja, rakennustietoja, kauppahintatietoja ja kiintopistetietoja. Palvelu on sopimukseen perustuva ja maksullinen. Vuonna 2010 kokonaislaskutus oli yhteensä n. 1 milj.. Suurin kysyntä kohdistui tuotteisiin Kiinteistön yhteystiedot, Kiinteistön palstat kartalle sekä Kauppahintarekisterin tiedot. Ammattilaisen Karttapaikalla on (09/2011) yhteensä n rekisteröityä käyttäjää Rajapintapalvelut Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys, jonka avulla asiakassovellus lähettää kyselyn Maanmittauslaitoksen palvelimelle ja saa vastauksena tietokannoista poimitut, määrämuotoiset tiedot. Maanmittauslaitoksen tarjoamien rajapintapalveluiden kautta on mahdollista saada seuraavia tietoja: Kiinteistötietoja: Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Kiinteistötietojen tulostepalvelu KTJkii sanomarajapintapalvelu Maastokarttoja ja ilmakuvia: Rasteriaineistojen palvelurajapinta (WMS) Nimistötietoja: Nimistön kyselypalvelu (WFS) Rakennustietoja: Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS) Osoitetietoja: Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS) Kuntajakoaineisto: Kuntajaon palvelurajapinta (WMS) Rajapintapalveluiden käyttöönotto edellyttää sopimusta. Palveluiden hinnoittelu perustuu tekniseen ylläpitomaksuun ja aineistomaksuun. Rajapinta-asiakkaita on nykyisin (09/2011) n. 60 kpl. Pääosa käytöstä kohdistuu rasterirajapintaan. Rasterirajapinnan käytön volyymi on kasvanut vii-

15 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) meisenä kolmena vuotena kolminkertaiseksi: 6 milj. kartta- ja ilmakuvahakua v. 2008, 18 milj. kartta- ja ilmakuvahakua v Ortokuvien hakujen suhteellinen osuus kasvaa, mutta edelleen n. 90 % kaikista hauista kohdistuu karttoihin. Merkittävä osa käytöstä on mobiilikäyttöä Kaupallisten palveluntarjoajien verkkopalvelut Maanmittauslaitoksen aineistoja käytetään useassa kymmenessä erilaisessa karttapalvelussa. Yhteensä karttapalveluista tehtiin viime vuonna n. 570 miljoonaa hakua Maanmittauslaitoksen aineistoihin. Kaupalliset palveluntarjoajat hyödyntävät selaintietopalveluissaan joko Maanmittauslaitoksen rajapintapalveluita tai aineistoirrotuksia. Mm. Maanmittauslaitoksen saamista kiinteistötietojärjestelmän tuloista (9,9 milj. v. 2010) valtaosa tulee kaupallisten tietopalvelutarjoajien kautta Karttapaikka Karttapaikalla jokaisen kansalaisen on mahdollista tutustua Maanmittauslaitoksen maastokarttoihin ja ilmakuviin. Karttoja voi hakea koko Suomesta mm. paikannimillä, osoitteilla ja koordinaateilla. Tarkemmissa mittakaavoissa on mahdollista tarkastella myös kiinteistörajoja ja kiinteistötunnuksia. Palvelun kautta voi myös tilata erilaisia painettuja karttoja ja tulosteita. Palvelu on kaikille avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä. Karttapaikalla on päivittäin yhteensä n kävijää. Karttapaikalla tehtyjen kartta- ja ortokuvahakujen määrä on viime vuosina asettunut reiluun 100 miljoonaan (n hakua/päivä), joista lähes 90 % on karttahakuja Paikkatietoikkuna Paikkatietoikkuna tarjoaa yleisen käyttöliittymän kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin haku-, katselu- ja tulevaisuudessa myös lataus- sekä muunnospalveluille tiedontuottajien rajapinnoista. Lisäksi Paikkatietoikkuna tarjoaa Julkaisijan karttaikkunan, jonka avulla karttoja voidaan julkaista halutuilla verkkosivuilla. Maanmittauslaitos yhtenä tiedon tuottajista hyödyntää kaikkia Paikkatietoikkunan tarjoamia palveluita Digitaaliset tietoluovutukset Aineistoirrotukset Asiakkaat voivat hankkia digitaalisia aineistoja maanmittaustoimistoista, Tietopalvelukeskuksesta ja jälleenmyyjiltä. Jälleenmyyjien myynti on kasvanut 170 % vuodesta 2007 vuoteen Maanmittauslaitoksen oma myynti on kääntynyt laskuun. Lasku on aiheutunut irrotuskustannushinnoittelun käytöstä viranomaisluovutuksissa ja kuntien kanssa tehdyistä aineistovaihtosopimuksista. Kokonaismyynnin volyymi on viimeisenä neljänä vuonna ollut melko tasaista, n. 2,2 milj. vuodessa. Myynnin tuloista noin puolet saadaan jäl-

16 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) leenmyyjiltä joko Maanmittauslaitoksen tuotteista tai niistä tehdyistä jatkojalosteista Tiedostolatauspalvelut Maanmittauslaitos avasi v alusta osan aineistoistaan ilmaiseen käyttöön laajoin käyttöoikeuksin. Avattuja aineistoja ovat paikannimituotteet sekä yleiskarttojen 1: ja 1: vektori- ja rasterituotteet sekä kuntajakoaineistot. Aineistot ovat ladattavissa maksutta Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta. Paikannimet ovat lisäksi saatavissa tilauksesta rajapintapalveluna. Palvelu on maksutonta, mikäli käyttö on alle 300 kyselyä vuorokaudessa. Avattujen aineistojen lataajia oli elokuun 2011 loppuun mennessä yhteensä kpl. Uusia lataajia on tullut kpl kuukaudessa. Yhteensä aineistoja on ladattu n kpl. Nimistön kyselypalvelun käyttöoikeuksia on hankittu n. 50 (08/2011) Säännölliset eräluovutukset Kiinteistötietojärjestelmästä toimitetaan tietoja myös eräajoina. Kaikkiaan 134 kuntaa on palvelun asiakkaana ja monelle niistä toimitetaan säännöllisesti tiedot kunnan alueen kiinteistöjen lainhuudonsaajista osoitteineen. KTJkii aineistopalvelu on tarkoitettu kunnille ja kaupungeille. Palvelusta on mahdollista saada kiinteistörekisterin tietoja xml-muotoisena aineistona. Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä luovutetaan säännöllisinä eräajoina tietoja muutamille viranomaisille ja yrityksille. Ulkoinen palvelutuottaja toimittaa kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosasta eräluovutuksia säännöllisesti mm. verohallintoon, Väestörekisterikeskukselle, maistraateille sekä joillekin yrityksille ja kunnille. Maastotietokannasta luovutetaan Liikennevirastolle kansallisen tie- ja katuverkon tietojärjestelmän ylläpitoon tiegeometria ja osoitteet neljä kertaa vuodessa Sähköisten palveluiden asiakas- ja sovellustuki Maanmittauslaitoksen sähköisten asiointipalveluiden tukipalvelut ulkoisille asiakkaille on nykyisin organisoitu seuraavasti:

17 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) Sähköinen palvelu Asiakastuki Sovellustuki KTJ-selaintietopalvelu Ammattilaisen Karttapaikka Karttapaikka Karttapaikka - tilauspalvelut Paikkatietoikkuna Paikkatietohakemisto Rajapintapalvelut Tiedostolatauspalvelut KTJkii-rekisterinpitosovellus Kaupanvahvistajan sähköinen ilmoitus Tilaukset Asiakaspalautteet ja yhteydenotot Tietopalvelukeskus / Verkkopalvelutiimi Tietopalvelukeskus / Verkkopalvelutiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Tietopalvelukeskus / Toiminnan tuki -tiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Kehittämiskeskus / Paikkatietoinfratiimi Tietopalvelukeskus / Verkkopalvelutiimi Tietopalvelukeskus / Myyntitiimi Tietopalvelukeskus / Verkkopalvelutiimi Kehittämiskeskus / Toimitustiimi Maanmittaustoimisto / Asiakaspalvelutiimi Maanmittaustoimisto / Asiakaspalvelutiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Kehittämiskeskus / Paikkatietoinfratiimi Kehittämiskeskus / Paikkatietoinfratiimi Kehittämiskeskus / MARAja tietopalvelutukitiimi Tietopalvelukeskus / Myyntitiimi Kehittämiskeskus / JAKO-tukitiimi Kehittämiskeskus / JAKO-tukitiimi Tietopalvelukeskus / Markkinointipalvelutiimi

18 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) 3. Toimintaympäristön muutokset ja niistä aiheutuvat vaatimukset 3.1. Yhteiskunnalliset muutokset Hallituksen periaatepäätös ja Inspire-direktiivi Hallitus teki maaliskuussa 2011 periaatepäätöksen julkishallinnon digitaalisten tietoaineistojen saatavuudesta. Periaatepäätöksen mukaan tietoaineistojen tulee olla avoimesti saatavilla ja uudelleenkäytettävissä yhtenäisin, selkein ja kaikille tasapuolisin ehdoin. Lisäksi aineistojen tulee olla pääsääntöisesti maksuttomia. Avoimella saatavuudella tarkoitetaan periaatepäätöksessä sitä, että luovutettavissa 3 olevat tieto-aineistot ovat saatavilla tietyllä sovittavalla palvelutasolla koneluettavassa muodossa, avointen rajapintojen kautta käyttäjille ilman, että käyttöehdoilla muodostetaan esteitä tietojen monipuoliselle kaupalliselle ja ei-kaupalliselle käytölle. Edellä mainitusta periaatepäätöksen sisältämästä avoimuuden vaatimuksesta seuraa, että myös Maanmittauslaitoksen keräämien ja luovutettavissa olevien aineistojen tulee olla saatavilla rajapintojen kautta. Tämä toteutuu jo varsin laajasti Inspire-direktiivin (2007/2/EU) toimeenpanoksi paikkatietoinfrastruktuurista säädetyn lain ja asetuksen nojalla. Aineistojen käyttöehtoja joudutaan kuitenkin tarkistamaan ja yhtenäistämään muiden viranomaisten kanssa. Mikäli maksuttomuus ulotetaan myös MML:n aineistoihin ja palveluihin, joudutaan tietovarastojen ylläpito sekä tietopalveluiden käyttö ja kehittäminen rahoittamaan kokonaan valtion budjetista. Lisäksi laajentuva tarjonta ja maksuton käyttö edellyttävät lisäpanostuksia tukipalveluihin. Periaatepäätöksestä seuraa myös tarve parantaa tietopalveluiden tietoturvaa, sillä lisääntyvä käyttäjien ja käytön määrä nostavat myös väärinkäytösten riskiä. Tämä edellyttää tietosuojaan liittyvien periaatteiden selkeyttämistä ainakin seuraavien asioiden osalta: mitkä aineistot voidaan määritellä luovutettaviksi ja millä tahoilla ja mihin käyttötarkoituksiin on oikeus käyttää ja yhdistää MML:n keräämiä ja ylläpitämiä aineistoja. Edellisistä seuraa vaatimus korkealaatuisille tietoturvaratkaisuille mm. erilaisten valvonta-, kontrolli- ja lokimekanismien toteutuksina nykyisten tietopalveluratkaisujen päälle. Lisäksi myös lisäasiantuntijuuden tarve korostuu tietoturva- ja tietosuoja-asioissa. Periaatepäätöksen johdosta Maanmittauslaitoksen tietopalveluille määritellään niiltä vaadittava palvelutaso. Myös Inspire-direktiivi edellyttää direktiivin soveltamisalaan kuuluvien aineistojen osalta hyvin korkeaa palvelutasoa. 3 Luovutettavissa olevilla tietoaineistoilla tarkoitetaan niitä, jotka eivät vaaranna mm. yksityisyydensuojaa, liikesalaisuuksia, tekijänoikeuksia, kansallista turvallisuutta tai muuta vastaavaa periaatetta tai oikeutta.

19 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) Näistä aiheutuu merkittäviä lisävaatimuksia tietopalvelujärjestelmien suorituskyvylle ja toimintavarmuudelle Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Toinen keskeinen yhteiskunnallinen toimintaympäristöön vaikuttava muutos aiheutuu ns. tietohallintolaista (laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta), jonka mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä on huolehtia julkisen hallinnon tietohallinnon yleisestä ohjauksesta. Käytännössä koko julkisen hallinnon tietohallinnon koordinaatio on jo määrätty valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muutoksella, jonka nojalla Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö, KuntaIT-yksikkö ja Turvallisuusverkkoyksikkö yhdistetään Julkisen hallinnon ICT-toiminnoksi. Valtionhallinnon ja kunnat kattavan koordinaation seurauksena julkisen hallinnon tietopalveluiden tulee kytkeytyä yhteiseen tietoinfrastruktuuriin, mikä tarkoittaa mm. standardeihin perustuvien rajapintapalveluiden toteuttamista. Koordinaatiolla vähennetään myös päällekkäisiä tiedonkeruutöitä. Myös tietopalveluiden tarjoamisen osalta on täsmennettävä eri viranomaisten välisen yhteistyön muotoja ja tehtävänjakoa. Lisääntyvä tietohallinnon koordinaatio ja yhteiset IT-ratkaisut voivat vaikuttaa laitoksen tietopalveluiden toteutukseen liittyvän oman ohjelmistokehityksen aikatauluihin. Toisaalta kaikille viranomaisille yhteiset yleishallinnon IT-ratkaisut voivat parhaimmillaan helpottaa tietopalvelutoimintaa. Tietohallintolain mukaan julkisen hallinnon viranomaisen on pyrittävä järjestämään toimintansa siten, että se käyttää mm. kiinteistötietojärjestelmään ja maastotietojärjestelmään talletettuja tietoja, jos viranomaisen toiminta edellyttää näiden tietojen käyttöä. Valtiovarainministeriön asettaman JulkICT-työryhmän mukaan julkisen hallinnon ICT-toiminnan tavoitteena on tukea julkisten palvelujen rakennemuutosta siten, että sähköinen asiointi on mahdollista kansalaisille keskeisissä palveluissa vuoteen 2015 mennessä Valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma Valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla vähennetään julkisia menoja. Mikäli aineisto- ja palvelumaksut poistuvat tai alenevat oleellisesti eikä budjettirahaa tule lisää, on seurauksena supistuvien resurssien uudelleen kohdentaminen. Tietopalveluiden kannalta uhkana on laitoksen keräämien aineistojen tai niistä tuotettujen tietotuotteiden laadun heikkeneminen. Maanmittauslaitos joutuu panostamaan nykyistä enemmän sähköisten tietopalveluiden rakentamiseen, ylläpitoon ja niihin liittyviin tukipalveluihin. Henkilöstön osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen on panostettava. Tietopalveluiden henkilöstöresursseja on jatkossa sovitettava muuttuvaan tilanteeseen. Myös tarjottavien tietotuotteiden valikoimaa voidaan joutua karsimaan ja niiden tuotteistamista miettimään tarkemmin. Asiakastarpeiden selvittämisen tarve korostuu.

20 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia (33) 3.2. Muutokset asiakaskunnassa Asiakaspalveluun kohdistuvia odotuksia Maanmittauslaitoksen tietopalveluiden asiakkaat olettavat saavansa nopeaa palvelua ja mieluiten itse valitsemallaan palvelukanavalla. Henkilöasiakkaat olettavat, että heitä palvellaan viiveettä perinteisten palvelukanavien kuten puhelimen ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun lisäksi myös käyttäjäystävällisten sähköisten palveluiden kautta. Ammattikäyttäjät olettavat, että rajapintapalveluiden lisäksi heillä on käytettävissään myös muita verkkopalveluita omien tarpeiden mukaan. Tietoaineistojen avaaminen ja maksuttomuus kasvattavat toteutuessaan sitä asiakasryhmää, jolla ei ole kokemuksia eikä tietoja paikkatietoaineistoista. Tämä ryhmä tarvitsee paitsi hyvin verkossa toteutettuja informaatiopalveluita myös henkilökohtaista neuvontaa. Internetissä tarjottavan viranomaisneuvonnan lisäksi asiakkaat odottavat mahdollisuutta tarkastaa omia tietojaan ja asiointinsa käsittelyn tilannetta. Tämä on myös Maanmittauslaitoksen tietopalveluiden järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista. Ensimmäisenä askeleena tähän suuntaan voidaan pitää suurimpien maanmittaustoimitusten tietojen esittämistä Internetissä. Asiakkaiden eritasoiset tietotekniset valmiudet tai mahdollisuudet sekä kiinteistöasioiden monimutkaisuus edellyttävät jatkossakin henkilökohtaista asiakaspalvelua. Asiakkaiden kannalta tarkoituksenmukaisinta olisi, jos asiakaspalvelu olisi käytettävissä asiaa koskevan kiinteistön sijaintikunnasta riippumatta. Hallitusohjelman mukaisesti tällä hallituskaudella luodaan kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko ja määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion ja kuntien viranomaispalvelut Kansainvälistyminen Venäjän, muiden lähialueiden ja EU-kansalaisten kasvava kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoita kohtaan sekä lisääntyvä maahanmuutto näkyvät Maanmittauslaitoksen asiakaskunnan kansainvälistymisenä. Kansainvälistyminen näkyy enenevässä määrin jokaisen palvelukanavan toiminnassa lähivuosina. Inspire-direktiivin toimeenpanon seurauksena Suomen viranomaisten on jatkossa tarjottava niin kansainvälisille kuin kotimaisille asiakkaille Euroopan tasolla harmonisoituja tietotuotteita ja -palveluita, noudatettava yhtenäisiä aineistokuvauksia sekä jossain määrin harmonisoituja käyttöehtoja. Asiakaskunnan kansainvälistyminen edellyttää EU-säädösten ja myös ulkomaisen lainsäädännön hallintaa. Maanmittauslaitoksen aineistojen myynti kansainvälisille kaupallisille aineistotuottajille ja palvelutarjoajille on lisääntynyt ja kasvaa edelleen. Vielä lähivuosina niin kauan, kuin tietoaineistot eivät ole kaikkeen käyttöön maksuttomia, yhteistyö kansainvälisten toimijoiden kanssa edellyttää asiakaskohtai-

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2SASI)

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2SASI) 1 Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2SASI) Kuntien ja n kiinteistötehtävien koulutuspäivä 9.9.2015 Aaro Mikkola 2SASI-hanke pähkinänkuoressa 2 Hankkeessa toteutetaan: Käyttöliittymä n palveluita käyttävälle

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS)

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille

Lisätiedot

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Käyttöliittymä Orientointikartta näyttää valitun kohteen sijainnin. Mittakaavan vaihto. Ulos kirjautuminen palvelusta. Ilmoittaa käytössä olevan mittakaavan. Valitun

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Miksi Avointa Dataa? 11/15/13 Heikki Sundquist

Miksi Avointa Dataa? 11/15/13 Heikki Sundquist Miksi Avointa Dataa? Heikki Sundquist Painovapauslaki 1766 (Chydenius) Vuoden 1766 painovapausasetus, joka säädettiin perustuslakina, takasi laajemman painovapauden kuin missään muualla. Lisäksi lähes

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Karttojen tekijänoikeudet

Karttojen tekijänoikeudet Karttojen tekijänoikeudet Alustus seminaarissa Tekijänoikeus ja Arkeologia Pidetään Helsingissä 2.3.2007 Henrik Ungern johtava lakimies Maanmittauslaitos henrik.ungern@maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Jani Heikkilä Bitcomp Oy Uuden ajan toiminnanohjausjärjestelmät Modulaarisia selainsovelluksia Käytettävissä selaimella työskentelypaikasta

Lisätiedot

PoD=kirja tarpeeseen -palvelu

PoD=kirja tarpeeseen -palvelu PoD=kirja tarpeeseen -palvelu Mikä on PoD=kirja tarpeeseen palvelu? Kirjavälityksen ja Hansaprintin uusi ja kätevä palvelu kirjan tuottamiseen tarvepohjaisesti. Palvelu kattaa tilaus-, painamis-, toimitus-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

Hallinnon karttapalvelu

Hallinnon karttapalvelu Hallinnon karttapalvelu Maanmittauslaitoksen tarjoama palvelu www-sivuille upotettavan kartan julkaisuun JulkICTLab-seminaari Jani Kylmäaho / Teija Tarvainen Maanmittauslaitos Mikä Hallinnon karttapalvelu?

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen - Kohti uutta ICT-strategiaa Oppijan verkkopalvelut -seminaari 13.12.2011 Yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen Sähköinen asiointi (eservices): Sähköisellä asioinnilla

Lisätiedot

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 TE-palvelujen uudistus - TE-palvelu-uudistuksen lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisuudet Kehittämispäällikkö Seija Sädemaa, Satakunnan ELY-keskus, TYO 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl Sivu 1/18 252012 Hinnasto Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kauppojen esittäminen karttatulosteella Katso kohta Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot Karttatulosteista peritään maksu hinnaston

Lisätiedot

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisvelvollisuus

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisvelvollisuus HAUS 15.9.2011 Sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa - käytännön tilanteita Jukka Tuomela Johtamiskorkeakoulu/Julkisoikeus Tampereen yliopisto 15.9.2011 HAUS Jukka Tuomela, TaY 1 Sähköisten asiointipalvelujen

Lisätiedot

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 Henkilökohtainen Sähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet Asiakaspalvelut Asiantuntijapalvelu etäpalveluna

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

Paikannimet viranomaisviestinnässä

Paikannimet viranomaisviestinnässä Paikannimet viranomaisviestinnässä Viestinnässä on tärkeää voida puhua yksittäisistä paikoista ja kohteista. Oikein perille mennyt sanoma auttaa toimimaan ja ajattelemaan oikein kussakin tilanteessa. Sirkka

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä Webropol-kyselyn VM 114/00/2008 tulokset Puisto, Sneck 12.12.2008 (liite 3) Hallinnon tukitehtävien alueellistaminen Selvitettävät tukitoiminnot Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Simo Tanner simo.tanner@kuntaliitto.fi Esityksen sisältö Kunnat ja tietoyhteiskunta Verkoista ja kehityksestä Uusia palvelukanavia? Kysymyksiä ja keskustelua

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta Pvm 24.11.2010 Dnro 41/040/2010 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Lisätiedot

Vuosi avoimia maastotietoja. ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos

Vuosi avoimia maastotietoja. ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos Vuosi avoimia maastotietoja ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos 11.9.2013 Miksi ja mitä avattiin> Miten valmistauduttiin> Miten aineistoja on hankittu> Ketkä aineistoja käyttävät>

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Asumisen ja Rakentamisen epalvelut

Asumisen ja Rakentamisen epalvelut Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Asumisen ja Rakentamisen epalvelut 1 Hallitusohjelma sekä Asumisen ja Rakentamisen epalvelut Viestintä Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014 KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset Jari Torvinen 12.2.2014 1 Esityksen sisältö Rajapintojen käyttöönoton tilanne Kuopiossa Miksi suorituskykytestaus? Suorituskykytestauksen toteuttaminen Testaustulosten

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen

Arkistolaitos ja avoin tieto. Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Arkistolaitos ja avoin tieto Kohti avointa ja kestävää tietoa -seminaari 21.11.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Tytti Voutilainen Avoimuus on keskeisin arvo Arkistolaitos edistää hyvän tiedonhallintatavan

Lisätiedot

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus tikun nokassa Ison palvelu- ja toimintatapamuutoksen johtaminen on edelleen vaiheessa suunta on selvillä, vaikutukset näkyvät viiveellä Mediamielikuvana

Lisätiedot

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 Sähköisen asioinnin mahdollisuudet tulevaisuudessa Sami Säisä Mitä on sähköinen asiointi? Sähköinen Internetissä toimivaa palvelua? Itsepalveluna toteutettavaa

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista Kommentteja Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120227lausun/name.jsp 1. Näkemyksiä

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta

Lisätiedot

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma

ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita. Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma ÄLYÄ VERKOSSA WEB INTELLIGENCE Kansallisia julkisia kehityshankkeita: kohti älykkäitä verkkopalveluita Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma 3.9.2004 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja, tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Hallitusohjelman kärkihanke Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Liisa Ojala 17.5.2013

Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Liisa Ojala 17.5.2013 Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Liisa Ojala 17.5.2013 Tietoa vakuutuspiiristä Suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan alue = sairaanhoitopiirin alue 20 kuntaa, 200 000 asukasta Viikottain n 3000 palvelukohtaamista,

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.8.2013 Elisabet Heinonen Asiakasprosessien kehittämisen lähtökohtia ja tavoitteita Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hallinta

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä!

Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä! Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä! 1 SAARISELKÄ 21.4.2011 Toimistoverkko 2011 Inari, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio, Tornio, Kemi, Tervola, Rovaniemi, Saarenkylä, Sodankylä, Kittilä, Salla,

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN PORVOON KAUPUNGIN STRATEGIASTA: Otetaan käyttöön uusia korvaavia palveluja ja palveluiden tuotantotapoja.

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010 Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL, Innokuntoutus

Lisätiedot

Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN

Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN 19.9.2011 johtava kirjaamislakimies Henrik Ungern Maanmittauslaitos keskushallinto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Kirjaamisasioiden siirrosta (KIRSI)

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaan verkkopalvelun esittely

Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaan verkkopalvelun esittely Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaan verkkopalvelun esittely Kirjaudu palveluun osoitteessa www.asiakastieto.fi Asiakastiedon palveluista haet helposti tietoa luoton- ja riskienhallintaan sekä myynnin

Lisätiedot

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4. Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.2013 Tanja Lahti Mikä on avoin data ja HRI? Julkista Lupa käyttää http://opendefinition.org/okd/suomi/

Lisätiedot

SADe-palvelut käytettävissä,

SADe-palvelut käytettävissä, Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) SADe-palvelut käytettävissä, onko kuntasi valmis? Kuntamarkkinat 11.9.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Tähän uusi palvelukartta

Lisätiedot

OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot. RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011

OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot. RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011 OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011 Sisältö Ympäristöhallinnon tietopolitiikka Taustaa YMn ohje tietoaineistojen julkisuudesta, luovuttamisesta

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot