TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 1 2 Synapsi ry Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys Synapsi ry:n tavoitteena on ajaa jäsenistönsä etuja opinto- ja työmarkkina-asioissa sekä tarjota virikkeitä ja toimintaa opiskelijoiden vapaa-aikaan. Yhdistys toimii biologian ja maantieteen opiskelijoiden välisenä yhdyssiteenä paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Vuonna 2014 pidetään yllä monipuolista kulttuuri-, liikunta- ja illanviettotoimintaa sekä ainejärjestölehti Faabelia. Koulutuspolitiikassa on oltava valppaana, sillä muutokset tulevat nykyään nopealla aikataululla. Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää jäsenten yhteishenkeä, Synapsi ry:n ja laitosten välistä yhteistyötä, seurata aktiivisesti Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa sekä valtakunnallista ja paikallistason korkeakoulupolitiikkaa ja tuoda näitä konkreettisemmiksi jäsenistölle. Toiminnan on oltava sellaista, että siitä hyötyy valtaosa Synapsi ry:n jäsenistöstä. Synapsi ry:n hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille nimitetään erilliset vastuualueet painottaen sitä, että yhteiset asiat hoidetaan samalla innostuksella kuin omat vastuualueet. Hallituksen jäsenten on tutustuttava yhdistyksen sääntöihin sekä TYYn järjestöoppaaseen. Erillisille vastuualueille on koottu ohjeet toiminnan järjestämisestä Synapsi ry:n vuosikansioon. Jokaisen hallituksen jäsenen ja toimihenkilön velvollisuutena on päivittää ohjeita seuraaville toimijoille. Vuonna 2014 perustetaan ulkosuhdevastaavan toimi. Ulkosuhdevastaava pitää yllä suhteita sidosryhmiin Talous Synapsi ry:n raha-asioita pyritään hoitamaan ensisijaisesti sähköisesti, jolloin kassalippaassa säilytettävä rahamäärä pysyy mahdollisimman pienenä. Jäseniä kannustetaan hoitamaan Synapsi ry:hyn liittyvät raha-asiat (esim. osallistumismaksut, haalaritilausmaksut ym.) suoraan yhdistyksen tilille. Synapsin tilinkäyttöoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Sekä hallitukseen kuuluvia henkilöitä että toimihenkilöitä koulutetaan koskien kassan käyttöä, sekä muiden raha-asioiden hoitoa. Kaikkien raha-asioiden hoitoon osallistuvien henkilöiden täytyy osallistua koulutukseen ja opastukseen sekä pyrkiä tämän jälkeen hoitamaan rahaasiat saamiensa ohjeiden mukaisesti. Ainoastaan nimetyillä hallituslaisilla ja toimihenkilöillä

2 on kassankäyttöoikeus. Erityisesti painotetaan tarkkuutta käteiskassan käytössä ja yhdistyksen toimintaan liittyvien menojen käsittelyssä (budjetointi ja hyväksyminen) yhdistyksen kokouksissa. Taloudenhoitajan on oltava selvillä, pysytäänkö budjetissa. Hankintojen- ja rahallisten tukien kuitit toimitetaan kokouksiin käsiteltäviksi aina mahdollisimman nopeasti ja kiinnittää huomiota riittäviin ja asiallisiin merkintöihin. Synapsi ry:n raha-asiat pidetään hallituslaisten ja toimihenkilöiden välisinä asioina. Vuoden alussa on tärkeää järjestää taloudenhoitajan johdolla hallituksen ja toimihenkilöiden yhteinen talouskoulutus, jossa käydään läpi Synapsi ry:n talousasioiden hoito. On suotavaa, että edellisen vuoden taloudenhoitaja pitää koulutuksen, ellei uusi taloudenhoitaja ole tutustunut käytäntöihin ja ohjeisiin perusteellisesti tätä ennen. Taloudenhoitaja opastaa ja neuvoo myöhemminkin vuoden aikana muita talousasioissa. Taloudenhoitajan on hyvä toimittaa myös kirjalliset ohjeet kaikille hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille sekä paperiversiona että sähköisesti. Myös toimistolla on hyvä säilyttää paperiversiota, jotta ohjeiden tarkastaminen on mahdollista aina tarvittaessa. Koska taloudenhoito ei ole Synapsi ry:n toimintaperiaatteiden mukaan pelkästään yhdistyksen taloudenhoitajan vastuulla, on jokaisen hallituksen jäsenen ja toimihenkilön toimittava huolellisesti ja vastuullisesti yhdistyksen raha-asioiden kanssa. Näin vältytään sekaannuksilta ja virheiltä. Kuten kaikkea yhdistyksen toimintaa, voi Synapsi ry:n taloudenhoitoonkin liittyvää toimintaa kehittää ja muuttaa. Uusia ideoita ja parannusehdotuksia on syytä pohtia ja tuoda ilmi. Varainhankinta Tapahtumatulot: Synapsi ry:n tärkein varainhankintakeino on illanviettotoiminta. Illanviettoja mainostetaan näkyvästi ja hyvissä ajoin sähköpostilistoilla ja ilmoitustauluilla. Lisäksi Facebook-sivuston kautta tapahtuva mainonta on todettu hyväksi tavaksi. Vappusumppu-lastenrieha on Synapsi ry:n perinteisimpiä varainkeruumenetelmiä. Lapsille vuosittain vapunpäivänä järjestetyn tapahtuman järjestäjinä toimivat ensimmäisen vuoden opiskelijat vappusumppumestarin johdolla. Koska tapahtuma järjestetään koko vuosikurssin voimin, se lisää ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tutustumista toisiinsa. Vappusumppu toteutetaan mahdollisimman vähäisellä budjetilla. Tämä on mahdollista aloittamalla ajoissa sponsorien kerääminen sekä tekemällä se perusteellisesti. Tapahtumasta tiedottaminen aloitetaan hyvissä ajoin ja mainoksia täytyy levittää paljon. Näin varmistetaan ihmisten saapuminen tapahtumaan. Vappusumpun järjestäminen aloitetaan edellisen vuoden

3 vappusumppumestarin johdolla mahdollisimman aikaisin, mieluiten jo maaliskuussa. Synapsi ry:n vuosikansiosta löytyy informaatiota ja ideoita Vappusumpun järjestämiseen ja sisältöön. Toiminta-avustukset: Synapsi ry:n toiminnassa olennainen osa on TYYn vuosittain jakama toiminta-avustus, jolla tuetaan jäsenille suunnattuja tapahtumia. Lisäksi on syytä huomioida TYYn projektiavustukset, joilla tuetaan kertaluontoisia hankkeita ja toimintaa. Projektiavustusta anotaan hyvissä ajoin ennen projektin ajankohtaa. Projektiavustusten hakuaikatauluista informoidaan tarkasti TYYn nettisivuilla. Omien kurssien järjestämiseen voidaan anoa TYYn Universitas- avustusta. Jäsenmaksut: Jäsenmaksut ovat myös tärkeä osa varainhankintaamme. Uusia ja vanhoja vielä Synapsi ry:hyn liittymättömiä opiskelijoita innostetaan vastaisuudessa Synapsi ry:n jäseniksi. Synapsi ry:n hallituksen on pidettävä tiivistä yhteyttä biologian ja maantieteen tuutoreihin ja näin varmistaa, että uudet opiskelijat saavat riittävästi tietoa Synapsi ry:n toiminnasta ja ainejärjestön jäseneksi liittymisestä heti ensimmäisinä opiskeluviikkoinaan. Jäsenyydestä koituvia etuja on syytä jatkuvasti kartuttaa ja pitää huolta, että etuudet kohdistuvat nimenomaan jäsenille. Opinto- ja sosiaalipolitiikka Biologian ja maantieteen koulutuspoliittiset vastaavat ajavat Synapsi ry:n opintopolitiikkaa. Heidän tehtävänään on kehittää laitosten ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, kaventaa kuilua yliopiston päättävien elinten ja opiskelijoiden välillä sekä huolehtia, että opiskelijat otetaan huomioon asioista päätettäessä. Hallopedi- ja työryhmätoiminta Synapsi ry:n opiskelijaedustajat tiedekunnan johtokunnassa, koulutuksen kehittämistyöryhmissä, biologian ja maantieteen koulutusohjelmatyöryhmissä, laadunvalvontatyöryhmissä sekä biologian valintatoimikunnassa lisäävät suoraa kontaktia päättäviin elimiin ja mahdollistavat yhteistyön luottamuselinten ja ainejärjestön välillä. Opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutussuhteiden säilyttäminen on erityisen tärkeää. Suhteiden ylläpitämiseksi yhteistyössä järjestetyt palautetilaisuudet on koettu hyväksi keinoksi. Tulevaisuudessa biologian ja maantieteen koulutusohjelmiin on mahdollisesti tulossa suuriakin muutoksia, jolloin koulutusohjelmatyöryhmissä toimivien opiskelijaedustajien

4 osallistuminen koulutusohjelmien suunnitteluun on erityisen tärkeää. Muutoksen alla Synapsi ry:n jäsenten on tuotava aktiivisesti julki opiskelijan näkökulmaa. On toivottavaa, että KoPovastaavat ottaisivat tehtäväkseen koulutusohjelmaa käsittelevissä työryhmissä opiskelijajäseninä toimimisen ja pyrkisivät pysymään ajan tasalla myös muista koulutuksellisista asioista. Mikäli KoPo-vastaava ja koulutusohjelmaa käsittelevän työryhmän opiskelijajäsen ovat kaksi eri henkilöä, olisi heidän pyrittävä tiiviiseen yhteistyöhön. Synapsi ry:n on jatkettava hyväksi havaittua käytäntöä, jonka mukaan hallinnon opiskelijaedustajat tekevät kokouksista lyhyet muistiot, jotka lähetetään sähköpostitse Synapsi ry:n hallituksen jäsenille ja Synapsi ry:n muille hallopedeille. Hallopedien ja Synapsi ry:n jäsenten tulisi pyrkiä tiivistämään yhteistyötään. Biologian ja maantieteen sekä niiden lähitieteiden laitoksissa tapahtuvia muutoksia on seurattava aktiivisesti ja opiskelijoiden kanta mahdollisiin muutoksiin on tuotava esille hyvissä ajoin, ennen kuin muutoksista päätetään virallisesti. Hallopedien on pidettävä hallitus ja jäsenistö ajan tasalla laitoksilla ja yliopistossa tapahtuvista muutoksista. TYY Synapsi ry:n hallitus seuraa Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa tiiviissä yhteistyössä edustajistossa istuvien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten kanssa. Synapsi ry:n hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden on osoitettava kiinnostusta muun muassa koulutuspoliittisiin asioihin osallistumalla valiokuntien kokouksiin ja alayhdistystapaamisiin. Synapsi ry:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat keväällä TYYn järjestämiin koulutuksiin. Tuutoritoiminta: Synapsi ry:n tulee jatkossakin olla mukana tuutorien valinnassa ja siksi hallituksen jäseneksi tai toimihenkilöksi on hyvä valita tuutorivastaava, joka koordinoi ainejärjestön tuutoritoimintaa. Tarkemmat ohjeet tuutorointiprosessin kulusta ovat vuosikansiossa. Tuutorivastaavan tulee toimia yhdyshenkilönä ainejärjestön hallituksen ja tuutorien välillä ja pitää molemmat tahot selvillä tuutorointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Lisäksi tuutorivastaavan tulee pitää yhteyttä tiedekunnan opintoneuvojaan ja huolehtia käytännön järjestelyistä, kuten johdantoviikon tutustumisiltojen tilavarauksista. Tulevana vuonna yhteistyötä tuutorien ja ainejärjestön hallituksen välillä ylläpidetään. Tuutoreille painotetaan ainejärjestön kokouksiin ja syksyn ohjelman suunnitteluun osallistumisen tärkeyttä osana onnistunutta tuutoritoimintaa. Tuutoreiden pitää tuoda ainejärjetön toimintaa tutuksi uusille opiskelijoille ja tuutorryhmät on jatkossakin kutsuttava seuraamaan Synapsi ry:n hallituksen viikoittaisia kokouksia. Myös hallituksella on vastuu tuutoroinnin onnistumisesta muun muassa auttamalla johdantoviikon toiminnan

5 järjestämisessä. Vaihto-opiskelijat Synapsi ry:n on syytä jatkossa osallistua vaihto-opiskelijoille suunnattuihin tiedotustilaisuuksiin ja tehdä yhteistyötä KV-tuutoreiden kanssa, jotta ainejärjestötoimintaa saataisiin tehtyä tutuksi myös vaihto-opiskelijoille, sekä saadaksemme vaihto-opiskelijoiden yhteystietoja tiedottamista varten. Vastuuhenkilön olisi hyvä pitää yhteyttä englanninkielisten maisteriohjelmien koordinaattoreihin vaihto-opiskelijoiden tavoittamiseksi. Synapsi ry tiedottaa tapahtumista, yhteyshenkilöiden yhteystiedoista ja sähköpostilistoille liittymisestä myös englanniksi. Tähän tehtävään nimetään vastuuhenkilö Synapsi ry:n jäsenistä. Maantiede Maantieteen opiskelijoiden sekä maantieteen ja geologian laitoksen henkilökunnan välistä tiedonkulkua edistetään olemalla aktiivisesti mukana järjestämässä laitoksen kanssa lukuvuosikyselyä sekä muita yhteisiä tilaisuuksia. Syksyllä varmistetaan maantieteen opiskelijoiden ja maantieteen osaston henkilökunnan keskustelu- ja palautetilaisuuden, MaaTupa:n järjestäminen. Opiskelijoita kannustetaan mukaan Turun maantieteellisen seuran toimintaan sekä osallistumaan vuosittaisille Maantieteen päiville. Biologia Yksi biologian koulutuspoliittisen vastaavan tärkeimpiä tehtäviä on koordinoida keväällä pidettävän perinteisen opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välisen keskustelutilaisuuden, Elukan, järjestelyjä. Elukka-tilaisuus on erinomainen keino ilmaista opiskelijoiden näkemyksiä suoraan henkilökunnalle. Tilaisuudessa käydään keskustelua biologian laitoksen vuosittain järjestämän laitoskyselyn tuloksien pohjalta, ja KoPo-vastaavan vastuulla on tilaisuudessa esitettävän koosteen laatiminen kyselyn tuloksista. Sekä laitoskyselyä että Elukka - tapahtumaa itsessään markkinoidaan aktiivisesti ja hyvissä ajoin niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin suuren osanottajamäärän takaamiseksi. Biologian laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden tutustumisiltaa, Planttua, kehitetään MaaTupa:a vastaavaksi. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä laitoksen opetushenkilökunnan kanssa ja järjestelyt tulisi aloittaa heti alkusyksystä biologian tuutoreiden johdolla. Yhteistyötoiminta 196

6 Yhteistyö muiden turkulaisten opiskelijoiden kanssa: Hyvin toimivaa Turun yliopiston ainejärjestöjen välistä yhteistyötä pyritään pitämään yllä olemalla osallisina ainakin Vappu- ja SyysStartissa sekä Liukuvassa Laskiaisessa, sitseillä ja muissa teematapahtumissa. Yhteistyöllä edistetään mahdollisuutta tutustua muiden ainejärjestöjen toimintatapoihin ja ihmisiin. Tätä helpottaa tiivis yhteydenpito Matemaattisluonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry:n kanssa, johon valitaan syyskokouksessa Synapsi ry:stä kaksi äänivaltaista edustajaa ja äänivaltaisten edustajien varajäsenet. Hybridi ry:n hallituksessa on ainakin yksi Synapsi ry:n edustaja, jonka tehtäviin kuuluu tiivis yhteydenpito Hybridi ry:n ja Synapsi ry:n hallituksen välillä. Edustaja valitaan Synapsi ry:n syyskokouksessa. Kansallinen yhteistyö: Suhteita sisarainejärjestöihin muilla paikkakunnilla ylläpidetään muun muassa lähettämällä heille ainejärjestön Faabeli-lehteä. Lisäksi yhteistyötä kehitetään jäsenistön kiinnostuksesta riippuen. Sisarainejärjestöjen vuosijuhliin ja muihin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Ekskursio tapaamaan sisarainejärjestö(j)ä järjestetään vuonna Sisarainejärjestöjen vieraillessa Turussa, vieraille järjestetään ohjelmaa ja tutustumisiltoja mahdollisuuksien mukaan. Palvelu- ja tiedotustoiminta Toimisto: Toimistolla päivystetään tiistaisin ja torstaisin klo Päivystysaikoina jäsenillä on mahdollisuus ostaa myynnissä olevia tavaroita, esimerkiksi haalarimerkkejä, maksaa osallistumismaksut Synapsi ry:n järjestämiin tapahtumiin ja lainata saatavilla olevia tavaroita, kuten lautapelejä ja retkeilyvarusteita. Annettaessa tavaroita lainaan on merkittävä ylös lainausvihkoon, kuka on lainannut mitä, ja milloin tavarat palautetaan. Lisäksi uuden painoksen laulukirjoista voidaan myydä kappaletta. Vähintään 50 laulukirjaa täytyy jättää Synapsi ry:n järjestämiä sitsejä varten. Yleisen järjestyksen ja mukavuuden kannalta hallituksen jäsenistä tai toimihenkilöistä nimetään toimistovastaava, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia toimiston siisteydestä ja tavaroiden järjestyksestä. Ainakin kerran vuodessa järjestetään suursiivouspäivä, jolloin toimisto siivotaan yhteisvoimin lattiasta kattoon. Silloin selkenee, mitä Synapsi ry:n omistukseen on kertynyt. Näistä tavaroista tiedotetaan tapahtumien järjestäjille, esimerkiksi pilteille ennen vappusumppua, jotta vältytään ostamasta turhaan uusia tavaroita. Siivouksen

7 yhteydessä hankkiudutaan eroon käyttökelvottomista tavaroista. Uusi hallitus voisi suunnitella toimiston säilytysratkaisujen kehittämistä. Tiedotus: Tapahtumista tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu snapsi-sähköpostilistan, ilmoitustaulun, Turun Ylioppilaslehden infopalstan, Synapsi ry:n kotisivujen sekä Facebook-yhteisön sekä sivun kautta. Synapsi ry:n kotisivuille luotu sähköinen ilmoittautumislomake on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi esimerkiksi sitseille ilmoittautumiseen, ja sen käyttöä tulisi suosia. Ilmoittautumisissa on syytä käyttää yhtenäistä lomaketta. Tilanteen mukaan kannattaa myös harkita, onko ilmoittautuminen parasta hoitaa esim. sähköpostitse tai ilmoitustaulun avulla. Vuoden 2014 hallitus uudistaa Synapsi ry:n kotisivut. Tehokkaimpana tiedotuskanavana hallituksen ja jäsenistön välillä toimii - sähköpostilista. Hallituksen sisäiseen tiedottamiseen käytetään -listaa, jonka välityksellä myös jäsenistö ja ulkopuoliset tahot voivat ottaa hallitukseen yhteyttä tiedotusvastaavan hyväksyttyä viestit. Hallitus käyttää myös Facebookin hallitusryhmää lyhyissä sisäisissä keskusteluissa, jotteivät sähköpostilaatikot täyty. Biologian opiskelijoiden tiedotukset kulkevat -listan kautta. Maantieteen opiskelijoilla vastaava kanava on jossa tiedotetaan sekä maantieteen opiskelijoiden että maantieteen osaston henkilökunnan yhteisistä asioista. Sähköpostilistoille liittyminen tapahtuu Synapsi ry:n internetsivuilla olevan linkin kautta tai suoraan tiedotusvastaavan kautta. Roskapostin välttämiseksi kaikkien sähköpostien on kuljettava -listan kautta. Tiedotusvastaavan tehtävänä on tarkistaa näiden viestien sisältö, päästää läpi asialliset viestit sekä tarpeen vaatiessa asettaa epäasiallisia viestejä lähettäviä sähköpostiosoitteita estolistalle. Tiedotusvastaavan tehtävänä on myös välittää hallituksen linjauksen mukaiset viestit hallituslistalta jäsenille. Hallituksen kokousten pöytäkirjat lähetetään -listalle ja arkistoidaan Synapsi ry:n internet-sivulle sekä kansioihin toimistolla. Vuonna 2014 jatketaan sähköisen jäsenrekisterin käyttöä. Johdantoviikolla tuutorit huolehtivat omaan pilttiryhmäänsä kuuluvien, Synapsi ry:n jäseneksi liittyneiden pilttien tietojen kirjaamisesta jäsenrekisteriin. On muistettava, että sähköinen jäsenrekisteri on aivan yhtä virallinen kuin kansiossa oleva: jos nimeä ei löydy sähköisestä taulukosta, ei henkilö ole Synapsi ry:n jäsen. Jäsenlomakkeen vastaanottaja on velvollinen myös kirjaamaan tiedot sähköiseen jäsenrekisteriin. Hyväksi todettua käytäntöä opiskelijakorttiin liimattavasta Synapsi ry:n jäsentarrasta on syytä jatkaa. Illanvietot ja vapaa-ajantoiminta 275

8 Sitsit: Synapsi ry on perinteisesti pyrkinyt tarjoamaan jäsenistölleen mahdollisuuden osallistua järjestämilleen sitseille vähintään kaksi kertaa vuodessa. Nämä joka vuosi järjestettävät sitsit koostuvat syksyn aluksi järjestettävistä pilttisitseistä sekä keväällä järjestettävistä kevätsitseistä. Kasvaneen suosion vuoksi perinteisten sitsien lisäksi järjestetään sekä keväällä että syksyllä toiset sitsit, joiden teema on osallistujamäärän takaamiseksi suunniteltava huolellisesti. On myös suositeltavaa, että yhdet vuoden aikana järjestettävistä sitseistä järjestetään yhteistyössä jonkun muun ainejärjestön kanssa. Liikunta: Lukuvuonna Synapsin liikuntavuoro on tiistaisin klo 20:30-21:30. Lähtökohtaisesti joka toisella vuorolla pelataan sählya ja futsalia, mutta tilanne voidaan arvioida pelaajien innostuksen sekä tarpeen mukaan. Liikuntavuoroja monipuolistetaan jäsenistön toiveiden mukaan. Lukuvuoden salivuoroja pitää hakea heti toukokuun alussa niiden tullessa jakoon. Jokainen ainejärjestö saa yhden vuoron veloituksetta (katettu yliopiston liikuntamaksuissa), toinen vuoro ostetaan yliopistoliikunnalta. Kesän alkaessa ja Iskerin sisäliikuntatilan sulkeuduttua liikunnan harrastaminen siirtyy ulos. Jalkapallolle järjestetään pelivuoro kerran viikossa. Pesäpallovuoro järjestetään tarvittaessa myös kerran viikossa. Kevätlukukaudella järjestetään yösählyturnaus, johon on perinteisesti pyydetty mukaan muita ainejärjestöjä. Laitosten henkilökuntaa voi myös halutessaan pyytää mukaan. Myös muita liikuntatapahtumia järjestetään jäsenten toiveiden mukaan. Näihin lukeutuvat esim. keilaus, kiipeily sekä retket Flowparkiin. Tarvittaessa toisen ainejärjestön kutsumista mukaan yksittäisiin tapahtumiin kannattaa harkita. Synapsi ry osallistuu myös aktiivisesti isompiin akateemisiin urheilukisailuihin, kuten Hybridi ry:n järjestämiin Tiedekuntaolympialaisiin sekä LEX ry:n järjestämään Akateemiseen MMmölkkyyn. Synapsi ry:n osallistuu ainakin Yliopistoliikunnan järjestämiin jalkapallon- ja salibandyn Sammon Malja -turnauksiin. Kulttuuri: Synapsi ry osallistuu erilaisiin kulttuuritapahtumiin myös vuonna Erityisesti jo aiemmin suosituiksi havaittujen tapahtumien, kuten stand up -iltojen, teatterikäyntien ja leffailtojen sponsorointia jatketaan. Olisi suotavaa, että varsinkin elokuva- ja teatteritarjonnassa käytäisiin erityisesti alojamme koskevissa näytännöissä. Vuonna 2014 Synapsi ry jatkaa vuonna 2013 uudelleen aloitettuja lukupiiritapaamisia, jotta jäsenistön kirjallinen sivistystaso saadaan ylläpidettyä. Illanvietot:

9 Synapsi ry:llä on monia perinteisiä illanviettotapahtumia yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Vuoden 2014 kevätlukukauden illanvietot alkavat tammikuussa Bioshockilla The Monkeyssä, yhdessä Nucleus ry:n, Iva ry:n, Elba ry:n ja Tyk ry:n kanssa. Huhtikuussa järjestetään Wapunaloitusjuhlat The Monkeyssä, Digit ry:n ja Nucleus ry:n kanssa. Ravintolailtamia voidaan järjestää myös näiden lisäksi maaliskuussa, mikäli tuntuu siltä että niitä tarvitaan. Muita illanviettoja on Hallituksen kaatajaiset TYYn saunalla tammikuussa, sekä Kostajaiset helmikuussa. Kevätlukukaudella pidetään myös vähintään yksi Synapsiklubi. Syyslukukausi aloitetaan pilttigrillauksella vielä määrittelemättömässä paikassa perehdytysviikkoa edeltävänä sunnuntaina. Pilteille järjestetään alkuviikoilla myös Pilttisauna TYYn saunalla. Ennen Hybridi ry:n Syysstartti-tapahtumaa on perinteisesti pidetty tuutorien ja ainejärjestöaktiivien pilteille järjestämä Kaupunkisuunnistus. Kastajaisia vietetään syyskuussa ja niiden suunnittelu aloitetaan jo heti syyslukukauden alussa. Lisäksi syyslukukaudella järjestetään Synapsiklubi ja ainakin yksi illanvietto Night Club Marilynissä (esimerkiksi Puurojuhlan jatkojuhlat tai syksyn ensimmäiset ravintolailtamat pilttien perehdytysviikolla). Mahdollisuuksien mukaan illanviettoja voi järjestää myös muualla, esimerkiksi The Monkey- tai Venus- ravintolassa, sekä osakuntien tiloissa. Yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa illanviettoihin liittyen suositellaan. Muu toiminta Ympäristötoiminta: Synapsi ry jatkaa vuonna 2014 ympäristötoimintaansa ja sen aktiivista kehittämistä. Hallituksen jäsenistä tai toimihenkilöistä valitaan ympäristövastaava, joka huolehtii ympäristön huomioon ottamisesta järjestön toiminnassa. Kaikissa hankinnoissa kiinnitetään huomiota tuotteiden ympäristöystävällisyyteen. Lisäksi kannattaa suosia Synapsi ry:n oman astiaston käyttämistä kertakäyttöastioiden sijaan järjestön tapahtumissa. Jätteiden lajittelua ja kierrätystä jatketaan myös vuonna Vuoden 2014 aikana pyritään järjestämään ainakin yksi ympäristötempaus, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi suunnittelemalla AWAREtapahtuma tai järjestämällä kirpputori. Myös dokumentti- tai keskusteluillat ajankohtaisista ympäristöaiheista olisivat hyvä tapa kohottaa jäsenistön henkilökohtaista ympäristötietoisuutta. Yhteistyötä jonkun luonnonsuojelujärjestön tai yhdistyksen kanssa harkitaan ja valmiita suhteita hyödyntää. Hyvinvointi:

10 Hallituksen jäsenistä tai toimihenkilöistä tulee nimetä sosiaalipoliittinen vastaava, jonka tehtävänä on painottaa tasa-arvoa tapahtumia järjestettäessä ja huomioida esimerkiksi alkoholittomat vaihtoehdot ja liikuntarajoitteet. Sosiaalipoliittisen vastaavan pitää olla helposti lähestyttävä ja hänen on osattava neuvoa, mistä saa apua esim. syrjinnän tai masennuksen suhteen (TYYn sosiaalipoliittinen vastaava, YTHS:n mielenterveyspalvelut jne.). Sosiaalipoliittinen vastaava toimii myös yhteyshenkilönä TYYn ja opiskelijoiden välillä hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Retket ja ekskursiot: Vuonna 2014 Synapsi ry jatkaa perinteitään järjestämällä jokasyksyisen Seilin lehdet -retken Seilin saarelle. Tarkoituksena on auttaa Saaristomeren tutkimuslaitoksen henkilökuntaa pihaalueiden haravoinnissa sekä mahdollisissa muissa ulkotöissä. Retkellä on ollut tärkeä merkitys myös jäsenten yhteishengen luomisessa. Synapsi ry:n on hyvä jatkaa napakkaa linjaa haravoinnin ja siivouksen suhteen, ettei perinne katkea seuraavanakaan vuonna. Vuonna 2014 järjestetään ekskursio kotimaan kohteeseen. Ekskursiota suunnittelevat ekskursiovastaavat. Kohde ja matkustusajankohta päätetään myöhemmin. Viime vuoden ekskursiovastaavat voivat opastaa mahdollista uutta vastaavaa järjestelyissä ja sen haasteissa. Mahdollisia apurahoja ekskursioon voi hakea esim. kaupungilta, ammattiliitoilta, yliopistosäätiöiltä tai EU:lta. Synapsi ry:n vuotuiseen toimintaan kuuluu viikonloppuretki luontokohteeseen. Päiväretkiä, kuten pilkkiretki, pyritään myös järjestämään. Retkien tarkoituksena on tarjota jäsenistölle eräkulttuurikokemuksia sekä luontosivistystä turvallisissa olosuhteissa

Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013

Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013 Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013 Päivämäärä: 26.3.2013 Aika: 18:00 Paikka: Luonnontieteiden talo 1, luentosali XV,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2014 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2015 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013

Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013 Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013 II SISÄLLYS 1. YLEISTÄ.1 2. TALOUS..2 2.1. Toimintakustannukset 2 2.2. Varainhankinta...2 3. EDUNVALVONTA.4 3.1. Yleistä 4 3.2. Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry.

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Toimintasuunnitelma 2008 1.1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Hallinto...4 Hallitus...4 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat...4 Toimihenkilöt...4

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Hakuaikaa sunnuntaihin 2.11. asti Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen pj@preemio.org Jokainen Preemion jäsen voi hakea Toimikausi kalenterivuosi

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

Miksi tuutorointia järjestetään?

Miksi tuutorointia järjestetään? Miksi tuutorointia järjestetään? Tuutoroinnista hyötyvät yliopistomaailmassa useat eri tahot, joista tärkein on tietysti uusi opiskelija. Oman tutkinto-ohjelman tuutorin avulla uuden opiskelijan on helpompaa

Lisätiedot

Perhekerhon perustajan opas. Diabetesyhdistyksille

Perhekerhon perustajan opas. Diabetesyhdistyksille Perhekerhon perustajan opas Diabetesyhdistyksille Sisältö Lukijalle 3 1 Perhekerhon käynnistäminen 4 Perhekerhon kohderyhmä 4 Jäsenrekisteristä apua aloitukseen 4 Perhekerhon suunnittelu 5 Ensimmäinen

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot