TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 1 2 Synapsi ry Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys Synapsi ry:n tavoitteena on ajaa jäsenistönsä etuja opinto- ja työmarkkina-asioissa sekä tarjota virikkeitä ja toimintaa opiskelijoiden vapaa-aikaan. Yhdistys toimii biologian ja maantieteen opiskelijoiden välisenä yhdyssiteenä paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Vuonna 2014 pidetään yllä monipuolista kulttuuri-, liikunta- ja illanviettotoimintaa sekä ainejärjestölehti Faabelia. Koulutuspolitiikassa on oltava valppaana, sillä muutokset tulevat nykyään nopealla aikataululla. Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää jäsenten yhteishenkeä, Synapsi ry:n ja laitosten välistä yhteistyötä, seurata aktiivisesti Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa sekä valtakunnallista ja paikallistason korkeakoulupolitiikkaa ja tuoda näitä konkreettisemmiksi jäsenistölle. Toiminnan on oltava sellaista, että siitä hyötyy valtaosa Synapsi ry:n jäsenistöstä. Synapsi ry:n hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille nimitetään erilliset vastuualueet painottaen sitä, että yhteiset asiat hoidetaan samalla innostuksella kuin omat vastuualueet. Hallituksen jäsenten on tutustuttava yhdistyksen sääntöihin sekä TYYn järjestöoppaaseen. Erillisille vastuualueille on koottu ohjeet toiminnan järjestämisestä Synapsi ry:n vuosikansioon. Jokaisen hallituksen jäsenen ja toimihenkilön velvollisuutena on päivittää ohjeita seuraaville toimijoille. Vuonna 2014 perustetaan ulkosuhdevastaavan toimi. Ulkosuhdevastaava pitää yllä suhteita sidosryhmiin Talous Synapsi ry:n raha-asioita pyritään hoitamaan ensisijaisesti sähköisesti, jolloin kassalippaassa säilytettävä rahamäärä pysyy mahdollisimman pienenä. Jäseniä kannustetaan hoitamaan Synapsi ry:hyn liittyvät raha-asiat (esim. osallistumismaksut, haalaritilausmaksut ym.) suoraan yhdistyksen tilille. Synapsin tilinkäyttöoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Sekä hallitukseen kuuluvia henkilöitä että toimihenkilöitä koulutetaan koskien kassan käyttöä, sekä muiden raha-asioiden hoitoa. Kaikkien raha-asioiden hoitoon osallistuvien henkilöiden täytyy osallistua koulutukseen ja opastukseen sekä pyrkiä tämän jälkeen hoitamaan rahaasiat saamiensa ohjeiden mukaisesti. Ainoastaan nimetyillä hallituslaisilla ja toimihenkilöillä

2 on kassankäyttöoikeus. Erityisesti painotetaan tarkkuutta käteiskassan käytössä ja yhdistyksen toimintaan liittyvien menojen käsittelyssä (budjetointi ja hyväksyminen) yhdistyksen kokouksissa. Taloudenhoitajan on oltava selvillä, pysytäänkö budjetissa. Hankintojen- ja rahallisten tukien kuitit toimitetaan kokouksiin käsiteltäviksi aina mahdollisimman nopeasti ja kiinnittää huomiota riittäviin ja asiallisiin merkintöihin. Synapsi ry:n raha-asiat pidetään hallituslaisten ja toimihenkilöiden välisinä asioina. Vuoden alussa on tärkeää järjestää taloudenhoitajan johdolla hallituksen ja toimihenkilöiden yhteinen talouskoulutus, jossa käydään läpi Synapsi ry:n talousasioiden hoito. On suotavaa, että edellisen vuoden taloudenhoitaja pitää koulutuksen, ellei uusi taloudenhoitaja ole tutustunut käytäntöihin ja ohjeisiin perusteellisesti tätä ennen. Taloudenhoitaja opastaa ja neuvoo myöhemminkin vuoden aikana muita talousasioissa. Taloudenhoitajan on hyvä toimittaa myös kirjalliset ohjeet kaikille hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille sekä paperiversiona että sähköisesti. Myös toimistolla on hyvä säilyttää paperiversiota, jotta ohjeiden tarkastaminen on mahdollista aina tarvittaessa. Koska taloudenhoito ei ole Synapsi ry:n toimintaperiaatteiden mukaan pelkästään yhdistyksen taloudenhoitajan vastuulla, on jokaisen hallituksen jäsenen ja toimihenkilön toimittava huolellisesti ja vastuullisesti yhdistyksen raha-asioiden kanssa. Näin vältytään sekaannuksilta ja virheiltä. Kuten kaikkea yhdistyksen toimintaa, voi Synapsi ry:n taloudenhoitoonkin liittyvää toimintaa kehittää ja muuttaa. Uusia ideoita ja parannusehdotuksia on syytä pohtia ja tuoda ilmi. Varainhankinta Tapahtumatulot: Synapsi ry:n tärkein varainhankintakeino on illanviettotoiminta. Illanviettoja mainostetaan näkyvästi ja hyvissä ajoin sähköpostilistoilla ja ilmoitustauluilla. Lisäksi Facebook-sivuston kautta tapahtuva mainonta on todettu hyväksi tavaksi. Vappusumppu-lastenrieha on Synapsi ry:n perinteisimpiä varainkeruumenetelmiä. Lapsille vuosittain vapunpäivänä järjestetyn tapahtuman järjestäjinä toimivat ensimmäisen vuoden opiskelijat vappusumppumestarin johdolla. Koska tapahtuma järjestetään koko vuosikurssin voimin, se lisää ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tutustumista toisiinsa. Vappusumppu toteutetaan mahdollisimman vähäisellä budjetilla. Tämä on mahdollista aloittamalla ajoissa sponsorien kerääminen sekä tekemällä se perusteellisesti. Tapahtumasta tiedottaminen aloitetaan hyvissä ajoin ja mainoksia täytyy levittää paljon. Näin varmistetaan ihmisten saapuminen tapahtumaan. Vappusumpun järjestäminen aloitetaan edellisen vuoden

3 vappusumppumestarin johdolla mahdollisimman aikaisin, mieluiten jo maaliskuussa. Synapsi ry:n vuosikansiosta löytyy informaatiota ja ideoita Vappusumpun järjestämiseen ja sisältöön. Toiminta-avustukset: Synapsi ry:n toiminnassa olennainen osa on TYYn vuosittain jakama toiminta-avustus, jolla tuetaan jäsenille suunnattuja tapahtumia. Lisäksi on syytä huomioida TYYn projektiavustukset, joilla tuetaan kertaluontoisia hankkeita ja toimintaa. Projektiavustusta anotaan hyvissä ajoin ennen projektin ajankohtaa. Projektiavustusten hakuaikatauluista informoidaan tarkasti TYYn nettisivuilla. Omien kurssien järjestämiseen voidaan anoa TYYn Universitas- avustusta. Jäsenmaksut: Jäsenmaksut ovat myös tärkeä osa varainhankintaamme. Uusia ja vanhoja vielä Synapsi ry:hyn liittymättömiä opiskelijoita innostetaan vastaisuudessa Synapsi ry:n jäseniksi. Synapsi ry:n hallituksen on pidettävä tiivistä yhteyttä biologian ja maantieteen tuutoreihin ja näin varmistaa, että uudet opiskelijat saavat riittävästi tietoa Synapsi ry:n toiminnasta ja ainejärjestön jäseneksi liittymisestä heti ensimmäisinä opiskeluviikkoinaan. Jäsenyydestä koituvia etuja on syytä jatkuvasti kartuttaa ja pitää huolta, että etuudet kohdistuvat nimenomaan jäsenille. Opinto- ja sosiaalipolitiikka Biologian ja maantieteen koulutuspoliittiset vastaavat ajavat Synapsi ry:n opintopolitiikkaa. Heidän tehtävänään on kehittää laitosten ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, kaventaa kuilua yliopiston päättävien elinten ja opiskelijoiden välillä sekä huolehtia, että opiskelijat otetaan huomioon asioista päätettäessä. Hallopedi- ja työryhmätoiminta Synapsi ry:n opiskelijaedustajat tiedekunnan johtokunnassa, koulutuksen kehittämistyöryhmissä, biologian ja maantieteen koulutusohjelmatyöryhmissä, laadunvalvontatyöryhmissä sekä biologian valintatoimikunnassa lisäävät suoraa kontaktia päättäviin elimiin ja mahdollistavat yhteistyön luottamuselinten ja ainejärjestön välillä. Opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutussuhteiden säilyttäminen on erityisen tärkeää. Suhteiden ylläpitämiseksi yhteistyössä järjestetyt palautetilaisuudet on koettu hyväksi keinoksi. Tulevaisuudessa biologian ja maantieteen koulutusohjelmiin on mahdollisesti tulossa suuriakin muutoksia, jolloin koulutusohjelmatyöryhmissä toimivien opiskelijaedustajien

4 osallistuminen koulutusohjelmien suunnitteluun on erityisen tärkeää. Muutoksen alla Synapsi ry:n jäsenten on tuotava aktiivisesti julki opiskelijan näkökulmaa. On toivottavaa, että KoPovastaavat ottaisivat tehtäväkseen koulutusohjelmaa käsittelevissä työryhmissä opiskelijajäseninä toimimisen ja pyrkisivät pysymään ajan tasalla myös muista koulutuksellisista asioista. Mikäli KoPo-vastaava ja koulutusohjelmaa käsittelevän työryhmän opiskelijajäsen ovat kaksi eri henkilöä, olisi heidän pyrittävä tiiviiseen yhteistyöhön. Synapsi ry:n on jatkettava hyväksi havaittua käytäntöä, jonka mukaan hallinnon opiskelijaedustajat tekevät kokouksista lyhyet muistiot, jotka lähetetään sähköpostitse Synapsi ry:n hallituksen jäsenille ja Synapsi ry:n muille hallopedeille. Hallopedien ja Synapsi ry:n jäsenten tulisi pyrkiä tiivistämään yhteistyötään. Biologian ja maantieteen sekä niiden lähitieteiden laitoksissa tapahtuvia muutoksia on seurattava aktiivisesti ja opiskelijoiden kanta mahdollisiin muutoksiin on tuotava esille hyvissä ajoin, ennen kuin muutoksista päätetään virallisesti. Hallopedien on pidettävä hallitus ja jäsenistö ajan tasalla laitoksilla ja yliopistossa tapahtuvista muutoksista. TYY Synapsi ry:n hallitus seuraa Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa tiiviissä yhteistyössä edustajistossa istuvien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten kanssa. Synapsi ry:n hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden on osoitettava kiinnostusta muun muassa koulutuspoliittisiin asioihin osallistumalla valiokuntien kokouksiin ja alayhdistystapaamisiin. Synapsi ry:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat keväällä TYYn järjestämiin koulutuksiin. Tuutoritoiminta: Synapsi ry:n tulee jatkossakin olla mukana tuutorien valinnassa ja siksi hallituksen jäseneksi tai toimihenkilöksi on hyvä valita tuutorivastaava, joka koordinoi ainejärjestön tuutoritoimintaa. Tarkemmat ohjeet tuutorointiprosessin kulusta ovat vuosikansiossa. Tuutorivastaavan tulee toimia yhdyshenkilönä ainejärjestön hallituksen ja tuutorien välillä ja pitää molemmat tahot selvillä tuutorointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Lisäksi tuutorivastaavan tulee pitää yhteyttä tiedekunnan opintoneuvojaan ja huolehtia käytännön järjestelyistä, kuten johdantoviikon tutustumisiltojen tilavarauksista. Tulevana vuonna yhteistyötä tuutorien ja ainejärjestön hallituksen välillä ylläpidetään. Tuutoreille painotetaan ainejärjestön kokouksiin ja syksyn ohjelman suunnitteluun osallistumisen tärkeyttä osana onnistunutta tuutoritoimintaa. Tuutoreiden pitää tuoda ainejärjetön toimintaa tutuksi uusille opiskelijoille ja tuutorryhmät on jatkossakin kutsuttava seuraamaan Synapsi ry:n hallituksen viikoittaisia kokouksia. Myös hallituksella on vastuu tuutoroinnin onnistumisesta muun muassa auttamalla johdantoviikon toiminnan

5 järjestämisessä. Vaihto-opiskelijat Synapsi ry:n on syytä jatkossa osallistua vaihto-opiskelijoille suunnattuihin tiedotustilaisuuksiin ja tehdä yhteistyötä KV-tuutoreiden kanssa, jotta ainejärjestötoimintaa saataisiin tehtyä tutuksi myös vaihto-opiskelijoille, sekä saadaksemme vaihto-opiskelijoiden yhteystietoja tiedottamista varten. Vastuuhenkilön olisi hyvä pitää yhteyttä englanninkielisten maisteriohjelmien koordinaattoreihin vaihto-opiskelijoiden tavoittamiseksi. Synapsi ry tiedottaa tapahtumista, yhteyshenkilöiden yhteystiedoista ja sähköpostilistoille liittymisestä myös englanniksi. Tähän tehtävään nimetään vastuuhenkilö Synapsi ry:n jäsenistä. Maantiede Maantieteen opiskelijoiden sekä maantieteen ja geologian laitoksen henkilökunnan välistä tiedonkulkua edistetään olemalla aktiivisesti mukana järjestämässä laitoksen kanssa lukuvuosikyselyä sekä muita yhteisiä tilaisuuksia. Syksyllä varmistetaan maantieteen opiskelijoiden ja maantieteen osaston henkilökunnan keskustelu- ja palautetilaisuuden, MaaTupa:n järjestäminen. Opiskelijoita kannustetaan mukaan Turun maantieteellisen seuran toimintaan sekä osallistumaan vuosittaisille Maantieteen päiville. Biologia Yksi biologian koulutuspoliittisen vastaavan tärkeimpiä tehtäviä on koordinoida keväällä pidettävän perinteisen opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välisen keskustelutilaisuuden, Elukan, järjestelyjä. Elukka-tilaisuus on erinomainen keino ilmaista opiskelijoiden näkemyksiä suoraan henkilökunnalle. Tilaisuudessa käydään keskustelua biologian laitoksen vuosittain järjestämän laitoskyselyn tuloksien pohjalta, ja KoPo-vastaavan vastuulla on tilaisuudessa esitettävän koosteen laatiminen kyselyn tuloksista. Sekä laitoskyselyä että Elukka - tapahtumaa itsessään markkinoidaan aktiivisesti ja hyvissä ajoin niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin suuren osanottajamäärän takaamiseksi. Biologian laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden tutustumisiltaa, Planttua, kehitetään MaaTupa:a vastaavaksi. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä laitoksen opetushenkilökunnan kanssa ja järjestelyt tulisi aloittaa heti alkusyksystä biologian tuutoreiden johdolla. Yhteistyötoiminta 196

6 Yhteistyö muiden turkulaisten opiskelijoiden kanssa: Hyvin toimivaa Turun yliopiston ainejärjestöjen välistä yhteistyötä pyritään pitämään yllä olemalla osallisina ainakin Vappu- ja SyysStartissa sekä Liukuvassa Laskiaisessa, sitseillä ja muissa teematapahtumissa. Yhteistyöllä edistetään mahdollisuutta tutustua muiden ainejärjestöjen toimintatapoihin ja ihmisiin. Tätä helpottaa tiivis yhteydenpito Matemaattisluonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry:n kanssa, johon valitaan syyskokouksessa Synapsi ry:stä kaksi äänivaltaista edustajaa ja äänivaltaisten edustajien varajäsenet. Hybridi ry:n hallituksessa on ainakin yksi Synapsi ry:n edustaja, jonka tehtäviin kuuluu tiivis yhteydenpito Hybridi ry:n ja Synapsi ry:n hallituksen välillä. Edustaja valitaan Synapsi ry:n syyskokouksessa. Kansallinen yhteistyö: Suhteita sisarainejärjestöihin muilla paikkakunnilla ylläpidetään muun muassa lähettämällä heille ainejärjestön Faabeli-lehteä. Lisäksi yhteistyötä kehitetään jäsenistön kiinnostuksesta riippuen. Sisarainejärjestöjen vuosijuhliin ja muihin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Ekskursio tapaamaan sisarainejärjestö(j)ä järjestetään vuonna Sisarainejärjestöjen vieraillessa Turussa, vieraille järjestetään ohjelmaa ja tutustumisiltoja mahdollisuuksien mukaan. Palvelu- ja tiedotustoiminta Toimisto: Toimistolla päivystetään tiistaisin ja torstaisin klo Päivystysaikoina jäsenillä on mahdollisuus ostaa myynnissä olevia tavaroita, esimerkiksi haalarimerkkejä, maksaa osallistumismaksut Synapsi ry:n järjestämiin tapahtumiin ja lainata saatavilla olevia tavaroita, kuten lautapelejä ja retkeilyvarusteita. Annettaessa tavaroita lainaan on merkittävä ylös lainausvihkoon, kuka on lainannut mitä, ja milloin tavarat palautetaan. Lisäksi uuden painoksen laulukirjoista voidaan myydä kappaletta. Vähintään 50 laulukirjaa täytyy jättää Synapsi ry:n järjestämiä sitsejä varten. Yleisen järjestyksen ja mukavuuden kannalta hallituksen jäsenistä tai toimihenkilöistä nimetään toimistovastaava, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia toimiston siisteydestä ja tavaroiden järjestyksestä. Ainakin kerran vuodessa järjestetään suursiivouspäivä, jolloin toimisto siivotaan yhteisvoimin lattiasta kattoon. Silloin selkenee, mitä Synapsi ry:n omistukseen on kertynyt. Näistä tavaroista tiedotetaan tapahtumien järjestäjille, esimerkiksi pilteille ennen vappusumppua, jotta vältytään ostamasta turhaan uusia tavaroita. Siivouksen

7 yhteydessä hankkiudutaan eroon käyttökelvottomista tavaroista. Uusi hallitus voisi suunnitella toimiston säilytysratkaisujen kehittämistä. Tiedotus: Tapahtumista tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu snapsi-sähköpostilistan, ilmoitustaulun, Turun Ylioppilaslehden infopalstan, Synapsi ry:n kotisivujen sekä Facebook-yhteisön sekä sivun kautta. Synapsi ry:n kotisivuille luotu sähköinen ilmoittautumislomake on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi esimerkiksi sitseille ilmoittautumiseen, ja sen käyttöä tulisi suosia. Ilmoittautumisissa on syytä käyttää yhtenäistä lomaketta. Tilanteen mukaan kannattaa myös harkita, onko ilmoittautuminen parasta hoitaa esim. sähköpostitse tai ilmoitustaulun avulla. Vuoden 2014 hallitus uudistaa Synapsi ry:n kotisivut. Tehokkaimpana tiedotuskanavana hallituksen ja jäsenistön välillä toimii - sähköpostilista. Hallituksen sisäiseen tiedottamiseen käytetään -listaa, jonka välityksellä myös jäsenistö ja ulkopuoliset tahot voivat ottaa hallitukseen yhteyttä tiedotusvastaavan hyväksyttyä viestit. Hallitus käyttää myös Facebookin hallitusryhmää lyhyissä sisäisissä keskusteluissa, jotteivät sähköpostilaatikot täyty. Biologian opiskelijoiden tiedotukset kulkevat -listan kautta. Maantieteen opiskelijoilla vastaava kanava on jossa tiedotetaan sekä maantieteen opiskelijoiden että maantieteen osaston henkilökunnan yhteisistä asioista. Sähköpostilistoille liittyminen tapahtuu Synapsi ry:n internetsivuilla olevan linkin kautta tai suoraan tiedotusvastaavan kautta. Roskapostin välttämiseksi kaikkien sähköpostien on kuljettava -listan kautta. Tiedotusvastaavan tehtävänä on tarkistaa näiden viestien sisältö, päästää läpi asialliset viestit sekä tarpeen vaatiessa asettaa epäasiallisia viestejä lähettäviä sähköpostiosoitteita estolistalle. Tiedotusvastaavan tehtävänä on myös välittää hallituksen linjauksen mukaiset viestit hallituslistalta jäsenille. Hallituksen kokousten pöytäkirjat lähetetään -listalle ja arkistoidaan Synapsi ry:n internet-sivulle sekä kansioihin toimistolla. Vuonna 2014 jatketaan sähköisen jäsenrekisterin käyttöä. Johdantoviikolla tuutorit huolehtivat omaan pilttiryhmäänsä kuuluvien, Synapsi ry:n jäseneksi liittyneiden pilttien tietojen kirjaamisesta jäsenrekisteriin. On muistettava, että sähköinen jäsenrekisteri on aivan yhtä virallinen kuin kansiossa oleva: jos nimeä ei löydy sähköisestä taulukosta, ei henkilö ole Synapsi ry:n jäsen. Jäsenlomakkeen vastaanottaja on velvollinen myös kirjaamaan tiedot sähköiseen jäsenrekisteriin. Hyväksi todettua käytäntöä opiskelijakorttiin liimattavasta Synapsi ry:n jäsentarrasta on syytä jatkaa. Illanvietot ja vapaa-ajantoiminta 275

8 Sitsit: Synapsi ry on perinteisesti pyrkinyt tarjoamaan jäsenistölleen mahdollisuuden osallistua järjestämilleen sitseille vähintään kaksi kertaa vuodessa. Nämä joka vuosi järjestettävät sitsit koostuvat syksyn aluksi järjestettävistä pilttisitseistä sekä keväällä järjestettävistä kevätsitseistä. Kasvaneen suosion vuoksi perinteisten sitsien lisäksi järjestetään sekä keväällä että syksyllä toiset sitsit, joiden teema on osallistujamäärän takaamiseksi suunniteltava huolellisesti. On myös suositeltavaa, että yhdet vuoden aikana järjestettävistä sitseistä järjestetään yhteistyössä jonkun muun ainejärjestön kanssa. Liikunta: Lukuvuonna Synapsin liikuntavuoro on tiistaisin klo 20:30-21:30. Lähtökohtaisesti joka toisella vuorolla pelataan sählya ja futsalia, mutta tilanne voidaan arvioida pelaajien innostuksen sekä tarpeen mukaan. Liikuntavuoroja monipuolistetaan jäsenistön toiveiden mukaan. Lukuvuoden salivuoroja pitää hakea heti toukokuun alussa niiden tullessa jakoon. Jokainen ainejärjestö saa yhden vuoron veloituksetta (katettu yliopiston liikuntamaksuissa), toinen vuoro ostetaan yliopistoliikunnalta. Kesän alkaessa ja Iskerin sisäliikuntatilan sulkeuduttua liikunnan harrastaminen siirtyy ulos. Jalkapallolle järjestetään pelivuoro kerran viikossa. Pesäpallovuoro järjestetään tarvittaessa myös kerran viikossa. Kevätlukukaudella järjestetään yösählyturnaus, johon on perinteisesti pyydetty mukaan muita ainejärjestöjä. Laitosten henkilökuntaa voi myös halutessaan pyytää mukaan. Myös muita liikuntatapahtumia järjestetään jäsenten toiveiden mukaan. Näihin lukeutuvat esim. keilaus, kiipeily sekä retket Flowparkiin. Tarvittaessa toisen ainejärjestön kutsumista mukaan yksittäisiin tapahtumiin kannattaa harkita. Synapsi ry osallistuu myös aktiivisesti isompiin akateemisiin urheilukisailuihin, kuten Hybridi ry:n järjestämiin Tiedekuntaolympialaisiin sekä LEX ry:n järjestämään Akateemiseen MMmölkkyyn. Synapsi ry:n osallistuu ainakin Yliopistoliikunnan järjestämiin jalkapallon- ja salibandyn Sammon Malja -turnauksiin. Kulttuuri: Synapsi ry osallistuu erilaisiin kulttuuritapahtumiin myös vuonna Erityisesti jo aiemmin suosituiksi havaittujen tapahtumien, kuten stand up -iltojen, teatterikäyntien ja leffailtojen sponsorointia jatketaan. Olisi suotavaa, että varsinkin elokuva- ja teatteritarjonnassa käytäisiin erityisesti alojamme koskevissa näytännöissä. Vuonna 2014 Synapsi ry jatkaa vuonna 2013 uudelleen aloitettuja lukupiiritapaamisia, jotta jäsenistön kirjallinen sivistystaso saadaan ylläpidettyä. Illanvietot:

9 Synapsi ry:llä on monia perinteisiä illanviettotapahtumia yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Vuoden 2014 kevätlukukauden illanvietot alkavat tammikuussa Bioshockilla The Monkeyssä, yhdessä Nucleus ry:n, Iva ry:n, Elba ry:n ja Tyk ry:n kanssa. Huhtikuussa järjestetään Wapunaloitusjuhlat The Monkeyssä, Digit ry:n ja Nucleus ry:n kanssa. Ravintolailtamia voidaan järjestää myös näiden lisäksi maaliskuussa, mikäli tuntuu siltä että niitä tarvitaan. Muita illanviettoja on Hallituksen kaatajaiset TYYn saunalla tammikuussa, sekä Kostajaiset helmikuussa. Kevätlukukaudella pidetään myös vähintään yksi Synapsiklubi. Syyslukukausi aloitetaan pilttigrillauksella vielä määrittelemättömässä paikassa perehdytysviikkoa edeltävänä sunnuntaina. Pilteille järjestetään alkuviikoilla myös Pilttisauna TYYn saunalla. Ennen Hybridi ry:n Syysstartti-tapahtumaa on perinteisesti pidetty tuutorien ja ainejärjestöaktiivien pilteille järjestämä Kaupunkisuunnistus. Kastajaisia vietetään syyskuussa ja niiden suunnittelu aloitetaan jo heti syyslukukauden alussa. Lisäksi syyslukukaudella järjestetään Synapsiklubi ja ainakin yksi illanvietto Night Club Marilynissä (esimerkiksi Puurojuhlan jatkojuhlat tai syksyn ensimmäiset ravintolailtamat pilttien perehdytysviikolla). Mahdollisuuksien mukaan illanviettoja voi järjestää myös muualla, esimerkiksi The Monkey- tai Venus- ravintolassa, sekä osakuntien tiloissa. Yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa illanviettoihin liittyen suositellaan. Muu toiminta Ympäristötoiminta: Synapsi ry jatkaa vuonna 2014 ympäristötoimintaansa ja sen aktiivista kehittämistä. Hallituksen jäsenistä tai toimihenkilöistä valitaan ympäristövastaava, joka huolehtii ympäristön huomioon ottamisesta järjestön toiminnassa. Kaikissa hankinnoissa kiinnitetään huomiota tuotteiden ympäristöystävällisyyteen. Lisäksi kannattaa suosia Synapsi ry:n oman astiaston käyttämistä kertakäyttöastioiden sijaan järjestön tapahtumissa. Jätteiden lajittelua ja kierrätystä jatketaan myös vuonna Vuoden 2014 aikana pyritään järjestämään ainakin yksi ympäristötempaus, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi suunnittelemalla AWAREtapahtuma tai järjestämällä kirpputori. Myös dokumentti- tai keskusteluillat ajankohtaisista ympäristöaiheista olisivat hyvä tapa kohottaa jäsenistön henkilökohtaista ympäristötietoisuutta. Yhteistyötä jonkun luonnonsuojelujärjestön tai yhdistyksen kanssa harkitaan ja valmiita suhteita hyödyntää. Hyvinvointi:

10 Hallituksen jäsenistä tai toimihenkilöistä tulee nimetä sosiaalipoliittinen vastaava, jonka tehtävänä on painottaa tasa-arvoa tapahtumia järjestettäessä ja huomioida esimerkiksi alkoholittomat vaihtoehdot ja liikuntarajoitteet. Sosiaalipoliittisen vastaavan pitää olla helposti lähestyttävä ja hänen on osattava neuvoa, mistä saa apua esim. syrjinnän tai masennuksen suhteen (TYYn sosiaalipoliittinen vastaava, YTHS:n mielenterveyspalvelut jne.). Sosiaalipoliittinen vastaava toimii myös yhteyshenkilönä TYYn ja opiskelijoiden välillä hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Retket ja ekskursiot: Vuonna 2014 Synapsi ry jatkaa perinteitään järjestämällä jokasyksyisen Seilin lehdet -retken Seilin saarelle. Tarkoituksena on auttaa Saaristomeren tutkimuslaitoksen henkilökuntaa pihaalueiden haravoinnissa sekä mahdollisissa muissa ulkotöissä. Retkellä on ollut tärkeä merkitys myös jäsenten yhteishengen luomisessa. Synapsi ry:n on hyvä jatkaa napakkaa linjaa haravoinnin ja siivouksen suhteen, ettei perinne katkea seuraavanakaan vuonna. Vuonna 2014 järjestetään ekskursio kotimaan kohteeseen. Ekskursiota suunnittelevat ekskursiovastaavat. Kohde ja matkustusajankohta päätetään myöhemmin. Viime vuoden ekskursiovastaavat voivat opastaa mahdollista uutta vastaavaa järjestelyissä ja sen haasteissa. Mahdollisia apurahoja ekskursioon voi hakea esim. kaupungilta, ammattiliitoilta, yliopistosäätiöiltä tai EU:lta. Synapsi ry:n vuotuiseen toimintaan kuuluu viikonloppuretki luontokohteeseen. Päiväretkiä, kuten pilkkiretki, pyritään myös järjestämään. Retkien tarkoituksena on tarjota jäsenistölle eräkulttuurikokemuksia sekä luontosivistystä turvallisissa olosuhteissa

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Esitys yhdistyksen kokoukselle 19.11.2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4.11.2013

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 (hallituksen pohjaesitys, laadittu 7.11. -kokouksessa) Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

2Turun yliopiston TOIMINTASUUNNITELMA 3Politiikan tutkimuksen klubi ry. 29.11.2013 4 5 6 7 8 9 10YLEISTÄ 11

2Turun yliopiston TOIMINTASUUNNITELMA 3Politiikan tutkimuksen klubi ry. 29.11.2013 4 5 6 7 8 9 10YLEISTÄ 11 2Turun yliopiston TOIMINTASUUNNITELMA 3Politiikan tutkimuksen klubi ry. 29.11.2013 4 5 6 7 8 9 10YLEISTÄ 11 TURUN YLIOPISTON POLITIIKAN TUTKIMUKSEN KLUBI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2014 12Turun

Lisätiedot

Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry

Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Esityslista Aika: 26.11.2013 klo 18.00 Paikka: Ravintola Proffan kellari, iso kabinetti (Rehtorinpellonkatu 4,

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013 Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Liikuntatoiminta JYYssä Liikuntavastaavan tehtävät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON LÄNTISEN TEOLOGIAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ FIDES OSTIENSIS RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Pysyviin ja jokaisen lukuvuoden aikana perustettaviin toimikuntiin kuuluu seuraavat toimikunnat:

Pysyviin ja jokaisen lukuvuoden aikana perustettaviin toimikuntiin kuuluu seuraavat toimikunnat: Asteriski ry:n toimintasuunnitelma 2016 Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen opiskelijain Yhdistys SYNAPSI ry:n säännöt

Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen opiskelijain Yhdistys SYNAPSI ry:n säännöt Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen opiskelijain Yhdistys SYNAPSI ry:n säännöt Yleiset määräykset Nimi ja kotipaikka Kieli 1 Yhdistyksen nimi on Turun Yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017 Konstruktio ry Toimintasuunnitelma 2017 Yleistä Vuonna 2017 yliopiston koulutusuudistusten myötä perustettu uusi sosiaalitieteiden ainejärjestö Konstruktio ry (tästä eteenpäin Konstruktio) keskittyy uuden

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Edunvalvonta ainejärjestöissä

Edunvalvonta ainejärjestöissä Edunvalvonta ainejärjestöissä Mitä kopo- ja sopovastaavat voivat tehdä? Joni, Minttu, Inari, Laura-Maria ja Janne 24.1.2017 Esittäytyminen Inari, Minttu, Joni, Laura-Maria ja Janne Tilaisuuden läpivienti

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017

Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017 Meridiaani ry - Säännöt Hyväksytty kevätkokouksessa 2017 Ÿ1 Yhdistyksen nimi on Meridiaani ry, ruotsiksi Meridian rf ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimitystä

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Liitteet Liite 1. Kumpulan Speksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Kumpulan Speksi ry:n talousarvio vuodelle 2017

Liitteet Liite 1. Kumpulan Speksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Kumpulan Speksi ry:n talousarvio vuodelle 2017 Hallituksen 2017 kokous 4 Aika: 22.3.2017 klo 21 Paikka: Eläinlääkärinkatu 7 B 55 Läsnä Olga Heino (puheenjohtaja) Nina Miettinen Ainokaisa Tarnanen (sihteeri) Petra Manninen Ville Jantunen Liitteet Liite

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Kampusvaliokunnan kokous 1/2017 Aika: 26.1.2017 klo 12 Paikka: AJ-tila Savonlinnan kampuksella Läsnä: Heikki Räihä PAIKALLA Ilari Katajamäki POISSA Maija

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Prosessiteekkarit ry 9.11.2015 Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Asteriski ry Pöytäkirja Sivu 1 Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Aika 26.2.2013 Paikka Asteriski ry:n toimisto, ICT-talo Läsnä Pauliina Anttila (Poistui kohdassa 12) Toni Hämäläinen Toni Haikkari

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Fokus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Fokus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen puolustaminen. Etujärjestöluonteensa mukaisesti

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015. TURVU:n mestaruuskilpailuja päätettiin järjestää seuraavien lajien osalta:

JÄSENTIEDOTE 1/2015. TURVU:n mestaruuskilpailuja päätettiin järjestää seuraavien lajien osalta: JÄSENTIEDOTE 1/2015 HYVÄT JÄSENET Toimintavuosi 2015 on jo hyvässä vauhdissa. Yhdistyksen vuosikokouksessa valittu johtokunta on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa. Johtokunnan kokoonpano on seuraava:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry 15.11.2016 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry TOIMINTAKERTOMUS 1/8

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry TOIMINTAKERTOMUS 1/8 TOIMINTAKERTOMUS 1/8 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yleistä yhdistyksen toiminnasta Vuoden 2013 toiminta noudatti pitkälti yhdistyksen aiempien vuosien toimintaa. Vuoden merkittävimmiksi saavutuksiksi jäivät yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Epsilon ry:n järjestäytymiskokous

Epsilon ry:n järjestäytymiskokous Epsilon ry:n järjestäytymiskokous Päivämäärä ja aika: 13.1.2015 klo 18 Paikka: Murun yläkerta Läsnäolijat: Sohvi Lyyra, Annu Hartikainen, Suvi Rönnqvist (poistui klo 18:30, kohdassa 8), Noora Luttinen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Puolue ry pöytäkirja 3/14. Hallituksen kokous. Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00. Paikka: Ylä-Ruth. Läsnä: Topi-Veli Arpiainen (pj)

Puolue ry pöytäkirja 3/14. Hallituksen kokous. Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00. Paikka: Ylä-Ruth. Läsnä: Topi-Veli Arpiainen (pj) Puolue ry pöytäkirja 3/14 Hallituksen kokous Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00 Paikka: Ylä-Ruth Läsnä: Topi-Veli Arpiainen (pj) Joonas Majava (sihteeri) Sonja Kuvaja Essi Tarkiainen Noora Luukka Miia Pietilä

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

REMPAN JÄSENKYSELY- TULOKSET JA HALLITUKSEN KOMMENTIT

REMPAN JÄSENKYSELY- TULOKSET JA HALLITUKSEN KOMMENTIT REMPAN JÄSENKYSELY- TULOKSET JA HALLITUKSEN KOMMENTIT Hallitus käsitellyt kyselyn tulokset iltakoulussaan su 3.. VASTANNEITA YHTEENSÄ 7, JOISTA 9 hallintotieteiden julkisoikeuden 9 soveltavan psykologian

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri Yhdistystoimijan ABC Rekisteröity yhdistys on oikeushenkilö (juridinen henkilö) voi tehdä sitoumuksia jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa on merkitty yhdistysrekisteriin paras ratkaisu pitkäaikaiseksi

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry :n toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2014-31.12.2014 1. YLEISTÄ, Kopeda, toimii Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksella opiskelevien kotitalousopettaja- ja

Lisätiedot

Politiikan tutkimuksen klubi r.y. 29.11.2012 TURUN YLIOPISTON POLITIIKAN TUTKIMUKSEN KLUBI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2013

Politiikan tutkimuksen klubi r.y. 29.11.2012 TURUN YLIOPISTON POLITIIKAN TUTKIMUKSEN KLUBI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Turun yliopiston TOIMINTASUUNNITELMA Politiikan tutkimuksen klubi r.y. 29.11.2012 TURUN YLIOPISTON POLITIIKAN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2014

JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2014 JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2014 Hallitusvastaava Silja Silvasti silja.silvasti@hallitus.jyy.fi Liikuntavaliokunnan puheenjohtaja Simo Korpela simo.m.korpela@student.jyu.fi Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 06/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 26.02.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 06/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 26.02.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum Aika: 26.02.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum HALLITUKSEN KOKOUS 06/2015 Läsnä: Poissa: Inari, Katri (lähti 17.00), Veera, Eetu V., Tinja, Saara, Eetu A., Charlotte, Elina, Enni E. (lähti 16.46),

Lisätiedot