TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 1 2 Synapsi ry Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys Synapsi ry:n tavoitteena on ajaa jäsenistönsä etuja opinto- ja työmarkkina-asioissa sekä tarjota virikkeitä ja toimintaa opiskelijoiden vapaa-aikaan. Yhdistys toimii biologian ja maantieteen opiskelijoiden välisenä yhdyssiteenä paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Vuonna 2014 pidetään yllä monipuolista kulttuuri-, liikunta- ja illanviettotoimintaa sekä ainejärjestölehti Faabelia. Koulutuspolitiikassa on oltava valppaana, sillä muutokset tulevat nykyään nopealla aikataululla. Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää jäsenten yhteishenkeä, Synapsi ry:n ja laitosten välistä yhteistyötä, seurata aktiivisesti Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa sekä valtakunnallista ja paikallistason korkeakoulupolitiikkaa ja tuoda näitä konkreettisemmiksi jäsenistölle. Toiminnan on oltava sellaista, että siitä hyötyy valtaosa Synapsi ry:n jäsenistöstä. Synapsi ry:n hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille nimitetään erilliset vastuualueet painottaen sitä, että yhteiset asiat hoidetaan samalla innostuksella kuin omat vastuualueet. Hallituksen jäsenten on tutustuttava yhdistyksen sääntöihin sekä TYYn järjestöoppaaseen. Erillisille vastuualueille on koottu ohjeet toiminnan järjestämisestä Synapsi ry:n vuosikansioon. Jokaisen hallituksen jäsenen ja toimihenkilön velvollisuutena on päivittää ohjeita seuraaville toimijoille. Vuonna 2014 perustetaan ulkosuhdevastaavan toimi. Ulkosuhdevastaava pitää yllä suhteita sidosryhmiin Talous Synapsi ry:n raha-asioita pyritään hoitamaan ensisijaisesti sähköisesti, jolloin kassalippaassa säilytettävä rahamäärä pysyy mahdollisimman pienenä. Jäseniä kannustetaan hoitamaan Synapsi ry:hyn liittyvät raha-asiat (esim. osallistumismaksut, haalaritilausmaksut ym.) suoraan yhdistyksen tilille. Synapsin tilinkäyttöoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Sekä hallitukseen kuuluvia henkilöitä että toimihenkilöitä koulutetaan koskien kassan käyttöä, sekä muiden raha-asioiden hoitoa. Kaikkien raha-asioiden hoitoon osallistuvien henkilöiden täytyy osallistua koulutukseen ja opastukseen sekä pyrkiä tämän jälkeen hoitamaan rahaasiat saamiensa ohjeiden mukaisesti. Ainoastaan nimetyillä hallituslaisilla ja toimihenkilöillä

2 on kassankäyttöoikeus. Erityisesti painotetaan tarkkuutta käteiskassan käytössä ja yhdistyksen toimintaan liittyvien menojen käsittelyssä (budjetointi ja hyväksyminen) yhdistyksen kokouksissa. Taloudenhoitajan on oltava selvillä, pysytäänkö budjetissa. Hankintojen- ja rahallisten tukien kuitit toimitetaan kokouksiin käsiteltäviksi aina mahdollisimman nopeasti ja kiinnittää huomiota riittäviin ja asiallisiin merkintöihin. Synapsi ry:n raha-asiat pidetään hallituslaisten ja toimihenkilöiden välisinä asioina. Vuoden alussa on tärkeää järjestää taloudenhoitajan johdolla hallituksen ja toimihenkilöiden yhteinen talouskoulutus, jossa käydään läpi Synapsi ry:n talousasioiden hoito. On suotavaa, että edellisen vuoden taloudenhoitaja pitää koulutuksen, ellei uusi taloudenhoitaja ole tutustunut käytäntöihin ja ohjeisiin perusteellisesti tätä ennen. Taloudenhoitaja opastaa ja neuvoo myöhemminkin vuoden aikana muita talousasioissa. Taloudenhoitajan on hyvä toimittaa myös kirjalliset ohjeet kaikille hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille sekä paperiversiona että sähköisesti. Myös toimistolla on hyvä säilyttää paperiversiota, jotta ohjeiden tarkastaminen on mahdollista aina tarvittaessa. Koska taloudenhoito ei ole Synapsi ry:n toimintaperiaatteiden mukaan pelkästään yhdistyksen taloudenhoitajan vastuulla, on jokaisen hallituksen jäsenen ja toimihenkilön toimittava huolellisesti ja vastuullisesti yhdistyksen raha-asioiden kanssa. Näin vältytään sekaannuksilta ja virheiltä. Kuten kaikkea yhdistyksen toimintaa, voi Synapsi ry:n taloudenhoitoonkin liittyvää toimintaa kehittää ja muuttaa. Uusia ideoita ja parannusehdotuksia on syytä pohtia ja tuoda ilmi. Varainhankinta Tapahtumatulot: Synapsi ry:n tärkein varainhankintakeino on illanviettotoiminta. Illanviettoja mainostetaan näkyvästi ja hyvissä ajoin sähköpostilistoilla ja ilmoitustauluilla. Lisäksi Facebook-sivuston kautta tapahtuva mainonta on todettu hyväksi tavaksi. Vappusumppu-lastenrieha on Synapsi ry:n perinteisimpiä varainkeruumenetelmiä. Lapsille vuosittain vapunpäivänä järjestetyn tapahtuman järjestäjinä toimivat ensimmäisen vuoden opiskelijat vappusumppumestarin johdolla. Koska tapahtuma järjestetään koko vuosikurssin voimin, se lisää ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tutustumista toisiinsa. Vappusumppu toteutetaan mahdollisimman vähäisellä budjetilla. Tämä on mahdollista aloittamalla ajoissa sponsorien kerääminen sekä tekemällä se perusteellisesti. Tapahtumasta tiedottaminen aloitetaan hyvissä ajoin ja mainoksia täytyy levittää paljon. Näin varmistetaan ihmisten saapuminen tapahtumaan. Vappusumpun järjestäminen aloitetaan edellisen vuoden

3 vappusumppumestarin johdolla mahdollisimman aikaisin, mieluiten jo maaliskuussa. Synapsi ry:n vuosikansiosta löytyy informaatiota ja ideoita Vappusumpun järjestämiseen ja sisältöön. Toiminta-avustukset: Synapsi ry:n toiminnassa olennainen osa on TYYn vuosittain jakama toiminta-avustus, jolla tuetaan jäsenille suunnattuja tapahtumia. Lisäksi on syytä huomioida TYYn projektiavustukset, joilla tuetaan kertaluontoisia hankkeita ja toimintaa. Projektiavustusta anotaan hyvissä ajoin ennen projektin ajankohtaa. Projektiavustusten hakuaikatauluista informoidaan tarkasti TYYn nettisivuilla. Omien kurssien järjestämiseen voidaan anoa TYYn Universitas- avustusta. Jäsenmaksut: Jäsenmaksut ovat myös tärkeä osa varainhankintaamme. Uusia ja vanhoja vielä Synapsi ry:hyn liittymättömiä opiskelijoita innostetaan vastaisuudessa Synapsi ry:n jäseniksi. Synapsi ry:n hallituksen on pidettävä tiivistä yhteyttä biologian ja maantieteen tuutoreihin ja näin varmistaa, että uudet opiskelijat saavat riittävästi tietoa Synapsi ry:n toiminnasta ja ainejärjestön jäseneksi liittymisestä heti ensimmäisinä opiskeluviikkoinaan. Jäsenyydestä koituvia etuja on syytä jatkuvasti kartuttaa ja pitää huolta, että etuudet kohdistuvat nimenomaan jäsenille. Opinto- ja sosiaalipolitiikka Biologian ja maantieteen koulutuspoliittiset vastaavat ajavat Synapsi ry:n opintopolitiikkaa. Heidän tehtävänään on kehittää laitosten ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, kaventaa kuilua yliopiston päättävien elinten ja opiskelijoiden välillä sekä huolehtia, että opiskelijat otetaan huomioon asioista päätettäessä. Hallopedi- ja työryhmätoiminta Synapsi ry:n opiskelijaedustajat tiedekunnan johtokunnassa, koulutuksen kehittämistyöryhmissä, biologian ja maantieteen koulutusohjelmatyöryhmissä, laadunvalvontatyöryhmissä sekä biologian valintatoimikunnassa lisäävät suoraa kontaktia päättäviin elimiin ja mahdollistavat yhteistyön luottamuselinten ja ainejärjestön välillä. Opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutussuhteiden säilyttäminen on erityisen tärkeää. Suhteiden ylläpitämiseksi yhteistyössä järjestetyt palautetilaisuudet on koettu hyväksi keinoksi. Tulevaisuudessa biologian ja maantieteen koulutusohjelmiin on mahdollisesti tulossa suuriakin muutoksia, jolloin koulutusohjelmatyöryhmissä toimivien opiskelijaedustajien

4 osallistuminen koulutusohjelmien suunnitteluun on erityisen tärkeää. Muutoksen alla Synapsi ry:n jäsenten on tuotava aktiivisesti julki opiskelijan näkökulmaa. On toivottavaa, että KoPovastaavat ottaisivat tehtäväkseen koulutusohjelmaa käsittelevissä työryhmissä opiskelijajäseninä toimimisen ja pyrkisivät pysymään ajan tasalla myös muista koulutuksellisista asioista. Mikäli KoPo-vastaava ja koulutusohjelmaa käsittelevän työryhmän opiskelijajäsen ovat kaksi eri henkilöä, olisi heidän pyrittävä tiiviiseen yhteistyöhön. Synapsi ry:n on jatkettava hyväksi havaittua käytäntöä, jonka mukaan hallinnon opiskelijaedustajat tekevät kokouksista lyhyet muistiot, jotka lähetetään sähköpostitse Synapsi ry:n hallituksen jäsenille ja Synapsi ry:n muille hallopedeille. Hallopedien ja Synapsi ry:n jäsenten tulisi pyrkiä tiivistämään yhteistyötään. Biologian ja maantieteen sekä niiden lähitieteiden laitoksissa tapahtuvia muutoksia on seurattava aktiivisesti ja opiskelijoiden kanta mahdollisiin muutoksiin on tuotava esille hyvissä ajoin, ennen kuin muutoksista päätetään virallisesti. Hallopedien on pidettävä hallitus ja jäsenistö ajan tasalla laitoksilla ja yliopistossa tapahtuvista muutoksista. TYY Synapsi ry:n hallitus seuraa Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa tiiviissä yhteistyössä edustajistossa istuvien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten kanssa. Synapsi ry:n hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden on osoitettava kiinnostusta muun muassa koulutuspoliittisiin asioihin osallistumalla valiokuntien kokouksiin ja alayhdistystapaamisiin. Synapsi ry:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat keväällä TYYn järjestämiin koulutuksiin. Tuutoritoiminta: Synapsi ry:n tulee jatkossakin olla mukana tuutorien valinnassa ja siksi hallituksen jäseneksi tai toimihenkilöksi on hyvä valita tuutorivastaava, joka koordinoi ainejärjestön tuutoritoimintaa. Tarkemmat ohjeet tuutorointiprosessin kulusta ovat vuosikansiossa. Tuutorivastaavan tulee toimia yhdyshenkilönä ainejärjestön hallituksen ja tuutorien välillä ja pitää molemmat tahot selvillä tuutorointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Lisäksi tuutorivastaavan tulee pitää yhteyttä tiedekunnan opintoneuvojaan ja huolehtia käytännön järjestelyistä, kuten johdantoviikon tutustumisiltojen tilavarauksista. Tulevana vuonna yhteistyötä tuutorien ja ainejärjestön hallituksen välillä ylläpidetään. Tuutoreille painotetaan ainejärjestön kokouksiin ja syksyn ohjelman suunnitteluun osallistumisen tärkeyttä osana onnistunutta tuutoritoimintaa. Tuutoreiden pitää tuoda ainejärjetön toimintaa tutuksi uusille opiskelijoille ja tuutorryhmät on jatkossakin kutsuttava seuraamaan Synapsi ry:n hallituksen viikoittaisia kokouksia. Myös hallituksella on vastuu tuutoroinnin onnistumisesta muun muassa auttamalla johdantoviikon toiminnan

5 järjestämisessä. Vaihto-opiskelijat Synapsi ry:n on syytä jatkossa osallistua vaihto-opiskelijoille suunnattuihin tiedotustilaisuuksiin ja tehdä yhteistyötä KV-tuutoreiden kanssa, jotta ainejärjestötoimintaa saataisiin tehtyä tutuksi myös vaihto-opiskelijoille, sekä saadaksemme vaihto-opiskelijoiden yhteystietoja tiedottamista varten. Vastuuhenkilön olisi hyvä pitää yhteyttä englanninkielisten maisteriohjelmien koordinaattoreihin vaihto-opiskelijoiden tavoittamiseksi. Synapsi ry tiedottaa tapahtumista, yhteyshenkilöiden yhteystiedoista ja sähköpostilistoille liittymisestä myös englanniksi. Tähän tehtävään nimetään vastuuhenkilö Synapsi ry:n jäsenistä. Maantiede Maantieteen opiskelijoiden sekä maantieteen ja geologian laitoksen henkilökunnan välistä tiedonkulkua edistetään olemalla aktiivisesti mukana järjestämässä laitoksen kanssa lukuvuosikyselyä sekä muita yhteisiä tilaisuuksia. Syksyllä varmistetaan maantieteen opiskelijoiden ja maantieteen osaston henkilökunnan keskustelu- ja palautetilaisuuden, MaaTupa:n järjestäminen. Opiskelijoita kannustetaan mukaan Turun maantieteellisen seuran toimintaan sekä osallistumaan vuosittaisille Maantieteen päiville. Biologia Yksi biologian koulutuspoliittisen vastaavan tärkeimpiä tehtäviä on koordinoida keväällä pidettävän perinteisen opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välisen keskustelutilaisuuden, Elukan, järjestelyjä. Elukka-tilaisuus on erinomainen keino ilmaista opiskelijoiden näkemyksiä suoraan henkilökunnalle. Tilaisuudessa käydään keskustelua biologian laitoksen vuosittain järjestämän laitoskyselyn tuloksien pohjalta, ja KoPo-vastaavan vastuulla on tilaisuudessa esitettävän koosteen laatiminen kyselyn tuloksista. Sekä laitoskyselyä että Elukka - tapahtumaa itsessään markkinoidaan aktiivisesti ja hyvissä ajoin niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin suuren osanottajamäärän takaamiseksi. Biologian laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden tutustumisiltaa, Planttua, kehitetään MaaTupa:a vastaavaksi. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä laitoksen opetushenkilökunnan kanssa ja järjestelyt tulisi aloittaa heti alkusyksystä biologian tuutoreiden johdolla. Yhteistyötoiminta 196

6 Yhteistyö muiden turkulaisten opiskelijoiden kanssa: Hyvin toimivaa Turun yliopiston ainejärjestöjen välistä yhteistyötä pyritään pitämään yllä olemalla osallisina ainakin Vappu- ja SyysStartissa sekä Liukuvassa Laskiaisessa, sitseillä ja muissa teematapahtumissa. Yhteistyöllä edistetään mahdollisuutta tutustua muiden ainejärjestöjen toimintatapoihin ja ihmisiin. Tätä helpottaa tiivis yhteydenpito Matemaattisluonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry:n kanssa, johon valitaan syyskokouksessa Synapsi ry:stä kaksi äänivaltaista edustajaa ja äänivaltaisten edustajien varajäsenet. Hybridi ry:n hallituksessa on ainakin yksi Synapsi ry:n edustaja, jonka tehtäviin kuuluu tiivis yhteydenpito Hybridi ry:n ja Synapsi ry:n hallituksen välillä. Edustaja valitaan Synapsi ry:n syyskokouksessa. Kansallinen yhteistyö: Suhteita sisarainejärjestöihin muilla paikkakunnilla ylläpidetään muun muassa lähettämällä heille ainejärjestön Faabeli-lehteä. Lisäksi yhteistyötä kehitetään jäsenistön kiinnostuksesta riippuen. Sisarainejärjestöjen vuosijuhliin ja muihin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Ekskursio tapaamaan sisarainejärjestö(j)ä järjestetään vuonna Sisarainejärjestöjen vieraillessa Turussa, vieraille järjestetään ohjelmaa ja tutustumisiltoja mahdollisuuksien mukaan. Palvelu- ja tiedotustoiminta Toimisto: Toimistolla päivystetään tiistaisin ja torstaisin klo Päivystysaikoina jäsenillä on mahdollisuus ostaa myynnissä olevia tavaroita, esimerkiksi haalarimerkkejä, maksaa osallistumismaksut Synapsi ry:n järjestämiin tapahtumiin ja lainata saatavilla olevia tavaroita, kuten lautapelejä ja retkeilyvarusteita. Annettaessa tavaroita lainaan on merkittävä ylös lainausvihkoon, kuka on lainannut mitä, ja milloin tavarat palautetaan. Lisäksi uuden painoksen laulukirjoista voidaan myydä kappaletta. Vähintään 50 laulukirjaa täytyy jättää Synapsi ry:n järjestämiä sitsejä varten. Yleisen järjestyksen ja mukavuuden kannalta hallituksen jäsenistä tai toimihenkilöistä nimetään toimistovastaava, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia toimiston siisteydestä ja tavaroiden järjestyksestä. Ainakin kerran vuodessa järjestetään suursiivouspäivä, jolloin toimisto siivotaan yhteisvoimin lattiasta kattoon. Silloin selkenee, mitä Synapsi ry:n omistukseen on kertynyt. Näistä tavaroista tiedotetaan tapahtumien järjestäjille, esimerkiksi pilteille ennen vappusumppua, jotta vältytään ostamasta turhaan uusia tavaroita. Siivouksen

7 yhteydessä hankkiudutaan eroon käyttökelvottomista tavaroista. Uusi hallitus voisi suunnitella toimiston säilytysratkaisujen kehittämistä. Tiedotus: Tapahtumista tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu snapsi-sähköpostilistan, ilmoitustaulun, Turun Ylioppilaslehden infopalstan, Synapsi ry:n kotisivujen sekä Facebook-yhteisön sekä sivun kautta. Synapsi ry:n kotisivuille luotu sähköinen ilmoittautumislomake on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi esimerkiksi sitseille ilmoittautumiseen, ja sen käyttöä tulisi suosia. Ilmoittautumisissa on syytä käyttää yhtenäistä lomaketta. Tilanteen mukaan kannattaa myös harkita, onko ilmoittautuminen parasta hoitaa esim. sähköpostitse tai ilmoitustaulun avulla. Vuoden 2014 hallitus uudistaa Synapsi ry:n kotisivut. Tehokkaimpana tiedotuskanavana hallituksen ja jäsenistön välillä toimii - sähköpostilista. Hallituksen sisäiseen tiedottamiseen käytetään -listaa, jonka välityksellä myös jäsenistö ja ulkopuoliset tahot voivat ottaa hallitukseen yhteyttä tiedotusvastaavan hyväksyttyä viestit. Hallitus käyttää myös Facebookin hallitusryhmää lyhyissä sisäisissä keskusteluissa, jotteivät sähköpostilaatikot täyty. Biologian opiskelijoiden tiedotukset kulkevat -listan kautta. Maantieteen opiskelijoilla vastaava kanava on jossa tiedotetaan sekä maantieteen opiskelijoiden että maantieteen osaston henkilökunnan yhteisistä asioista. Sähköpostilistoille liittyminen tapahtuu Synapsi ry:n internetsivuilla olevan linkin kautta tai suoraan tiedotusvastaavan kautta. Roskapostin välttämiseksi kaikkien sähköpostien on kuljettava -listan kautta. Tiedotusvastaavan tehtävänä on tarkistaa näiden viestien sisältö, päästää läpi asialliset viestit sekä tarpeen vaatiessa asettaa epäasiallisia viestejä lähettäviä sähköpostiosoitteita estolistalle. Tiedotusvastaavan tehtävänä on myös välittää hallituksen linjauksen mukaiset viestit hallituslistalta jäsenille. Hallituksen kokousten pöytäkirjat lähetetään -listalle ja arkistoidaan Synapsi ry:n internet-sivulle sekä kansioihin toimistolla. Vuonna 2014 jatketaan sähköisen jäsenrekisterin käyttöä. Johdantoviikolla tuutorit huolehtivat omaan pilttiryhmäänsä kuuluvien, Synapsi ry:n jäseneksi liittyneiden pilttien tietojen kirjaamisesta jäsenrekisteriin. On muistettava, että sähköinen jäsenrekisteri on aivan yhtä virallinen kuin kansiossa oleva: jos nimeä ei löydy sähköisestä taulukosta, ei henkilö ole Synapsi ry:n jäsen. Jäsenlomakkeen vastaanottaja on velvollinen myös kirjaamaan tiedot sähköiseen jäsenrekisteriin. Hyväksi todettua käytäntöä opiskelijakorttiin liimattavasta Synapsi ry:n jäsentarrasta on syytä jatkaa. Illanvietot ja vapaa-ajantoiminta 275

8 Sitsit: Synapsi ry on perinteisesti pyrkinyt tarjoamaan jäsenistölleen mahdollisuuden osallistua järjestämilleen sitseille vähintään kaksi kertaa vuodessa. Nämä joka vuosi järjestettävät sitsit koostuvat syksyn aluksi järjestettävistä pilttisitseistä sekä keväällä järjestettävistä kevätsitseistä. Kasvaneen suosion vuoksi perinteisten sitsien lisäksi järjestetään sekä keväällä että syksyllä toiset sitsit, joiden teema on osallistujamäärän takaamiseksi suunniteltava huolellisesti. On myös suositeltavaa, että yhdet vuoden aikana järjestettävistä sitseistä järjestetään yhteistyössä jonkun muun ainejärjestön kanssa. Liikunta: Lukuvuonna Synapsin liikuntavuoro on tiistaisin klo 20:30-21:30. Lähtökohtaisesti joka toisella vuorolla pelataan sählya ja futsalia, mutta tilanne voidaan arvioida pelaajien innostuksen sekä tarpeen mukaan. Liikuntavuoroja monipuolistetaan jäsenistön toiveiden mukaan. Lukuvuoden salivuoroja pitää hakea heti toukokuun alussa niiden tullessa jakoon. Jokainen ainejärjestö saa yhden vuoron veloituksetta (katettu yliopiston liikuntamaksuissa), toinen vuoro ostetaan yliopistoliikunnalta. Kesän alkaessa ja Iskerin sisäliikuntatilan sulkeuduttua liikunnan harrastaminen siirtyy ulos. Jalkapallolle järjestetään pelivuoro kerran viikossa. Pesäpallovuoro järjestetään tarvittaessa myös kerran viikossa. Kevätlukukaudella järjestetään yösählyturnaus, johon on perinteisesti pyydetty mukaan muita ainejärjestöjä. Laitosten henkilökuntaa voi myös halutessaan pyytää mukaan. Myös muita liikuntatapahtumia järjestetään jäsenten toiveiden mukaan. Näihin lukeutuvat esim. keilaus, kiipeily sekä retket Flowparkiin. Tarvittaessa toisen ainejärjestön kutsumista mukaan yksittäisiin tapahtumiin kannattaa harkita. Synapsi ry osallistuu myös aktiivisesti isompiin akateemisiin urheilukisailuihin, kuten Hybridi ry:n järjestämiin Tiedekuntaolympialaisiin sekä LEX ry:n järjestämään Akateemiseen MMmölkkyyn. Synapsi ry:n osallistuu ainakin Yliopistoliikunnan järjestämiin jalkapallon- ja salibandyn Sammon Malja -turnauksiin. Kulttuuri: Synapsi ry osallistuu erilaisiin kulttuuritapahtumiin myös vuonna Erityisesti jo aiemmin suosituiksi havaittujen tapahtumien, kuten stand up -iltojen, teatterikäyntien ja leffailtojen sponsorointia jatketaan. Olisi suotavaa, että varsinkin elokuva- ja teatteritarjonnassa käytäisiin erityisesti alojamme koskevissa näytännöissä. Vuonna 2014 Synapsi ry jatkaa vuonna 2013 uudelleen aloitettuja lukupiiritapaamisia, jotta jäsenistön kirjallinen sivistystaso saadaan ylläpidettyä. Illanvietot:

9 Synapsi ry:llä on monia perinteisiä illanviettotapahtumia yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Vuoden 2014 kevätlukukauden illanvietot alkavat tammikuussa Bioshockilla The Monkeyssä, yhdessä Nucleus ry:n, Iva ry:n, Elba ry:n ja Tyk ry:n kanssa. Huhtikuussa järjestetään Wapunaloitusjuhlat The Monkeyssä, Digit ry:n ja Nucleus ry:n kanssa. Ravintolailtamia voidaan järjestää myös näiden lisäksi maaliskuussa, mikäli tuntuu siltä että niitä tarvitaan. Muita illanviettoja on Hallituksen kaatajaiset TYYn saunalla tammikuussa, sekä Kostajaiset helmikuussa. Kevätlukukaudella pidetään myös vähintään yksi Synapsiklubi. Syyslukukausi aloitetaan pilttigrillauksella vielä määrittelemättömässä paikassa perehdytysviikkoa edeltävänä sunnuntaina. Pilteille järjestetään alkuviikoilla myös Pilttisauna TYYn saunalla. Ennen Hybridi ry:n Syysstartti-tapahtumaa on perinteisesti pidetty tuutorien ja ainejärjestöaktiivien pilteille järjestämä Kaupunkisuunnistus. Kastajaisia vietetään syyskuussa ja niiden suunnittelu aloitetaan jo heti syyslukukauden alussa. Lisäksi syyslukukaudella järjestetään Synapsiklubi ja ainakin yksi illanvietto Night Club Marilynissä (esimerkiksi Puurojuhlan jatkojuhlat tai syksyn ensimmäiset ravintolailtamat pilttien perehdytysviikolla). Mahdollisuuksien mukaan illanviettoja voi järjestää myös muualla, esimerkiksi The Monkey- tai Venus- ravintolassa, sekä osakuntien tiloissa. Yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa illanviettoihin liittyen suositellaan. Muu toiminta Ympäristötoiminta: Synapsi ry jatkaa vuonna 2014 ympäristötoimintaansa ja sen aktiivista kehittämistä. Hallituksen jäsenistä tai toimihenkilöistä valitaan ympäristövastaava, joka huolehtii ympäristön huomioon ottamisesta järjestön toiminnassa. Kaikissa hankinnoissa kiinnitetään huomiota tuotteiden ympäristöystävällisyyteen. Lisäksi kannattaa suosia Synapsi ry:n oman astiaston käyttämistä kertakäyttöastioiden sijaan järjestön tapahtumissa. Jätteiden lajittelua ja kierrätystä jatketaan myös vuonna Vuoden 2014 aikana pyritään järjestämään ainakin yksi ympäristötempaus, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi suunnittelemalla AWAREtapahtuma tai järjestämällä kirpputori. Myös dokumentti- tai keskusteluillat ajankohtaisista ympäristöaiheista olisivat hyvä tapa kohottaa jäsenistön henkilökohtaista ympäristötietoisuutta. Yhteistyötä jonkun luonnonsuojelujärjestön tai yhdistyksen kanssa harkitaan ja valmiita suhteita hyödyntää. Hyvinvointi:

10 Hallituksen jäsenistä tai toimihenkilöistä tulee nimetä sosiaalipoliittinen vastaava, jonka tehtävänä on painottaa tasa-arvoa tapahtumia järjestettäessä ja huomioida esimerkiksi alkoholittomat vaihtoehdot ja liikuntarajoitteet. Sosiaalipoliittisen vastaavan pitää olla helposti lähestyttävä ja hänen on osattava neuvoa, mistä saa apua esim. syrjinnän tai masennuksen suhteen (TYYn sosiaalipoliittinen vastaava, YTHS:n mielenterveyspalvelut jne.). Sosiaalipoliittinen vastaava toimii myös yhteyshenkilönä TYYn ja opiskelijoiden välillä hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Retket ja ekskursiot: Vuonna 2014 Synapsi ry jatkaa perinteitään järjestämällä jokasyksyisen Seilin lehdet -retken Seilin saarelle. Tarkoituksena on auttaa Saaristomeren tutkimuslaitoksen henkilökuntaa pihaalueiden haravoinnissa sekä mahdollisissa muissa ulkotöissä. Retkellä on ollut tärkeä merkitys myös jäsenten yhteishengen luomisessa. Synapsi ry:n on hyvä jatkaa napakkaa linjaa haravoinnin ja siivouksen suhteen, ettei perinne katkea seuraavanakaan vuonna. Vuonna 2014 järjestetään ekskursio kotimaan kohteeseen. Ekskursiota suunnittelevat ekskursiovastaavat. Kohde ja matkustusajankohta päätetään myöhemmin. Viime vuoden ekskursiovastaavat voivat opastaa mahdollista uutta vastaavaa järjestelyissä ja sen haasteissa. Mahdollisia apurahoja ekskursioon voi hakea esim. kaupungilta, ammattiliitoilta, yliopistosäätiöiltä tai EU:lta. Synapsi ry:n vuotuiseen toimintaan kuuluu viikonloppuretki luontokohteeseen. Päiväretkiä, kuten pilkkiretki, pyritään myös järjestämään. Retkien tarkoituksena on tarjota jäsenistölle eräkulttuurikokemuksia sekä luontosivistystä turvallisissa olosuhteissa

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Pysyviin ja jokaisen lukuvuoden aikana perustettaviin toimikuntiin kuuluu seuraavat toimikunnat:

Pysyviin ja jokaisen lukuvuoden aikana perustettaviin toimikuntiin kuuluu seuraavat toimikunnat: Asteriski ry:n toimintasuunnitelma 2016 Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

REMPAN JÄSENKYSELY- TULOKSET JA HALLITUKSEN KOMMENTIT

REMPAN JÄSENKYSELY- TULOKSET JA HALLITUKSEN KOMMENTIT REMPAN JÄSENKYSELY- TULOKSET JA HALLITUKSEN KOMMENTIT Hallitus käsitellyt kyselyn tulokset iltakoulussaan su 3.. VASTANNEITA YHTEENSÄ 7, JOISTA 9 hallintotieteiden julkisoikeuden 9 soveltavan psykologian

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Lisätään yhteistyötä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 34/2015 Aika: 5. marraskuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma 2013 1. Yleisosa Limes ry (myöhemmin Limes) on Kumpulan kampuksen järjestö, jonka tavoitteena on: *kustantaa opintomateriaalia *toimia Helsingin

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt:

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt: Hallituksen päätösluettelo 8/2013 Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 21.2.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt: - hyväksyä Universitas Turku hankkeen budjetin. - opintoasiainneuvostolle tehtävistä

Lisätiedot

Ainejärjestöt Toiminta-avustusten pisteytyskriteerit 2016

Ainejärjestöt Toiminta-avustusten pisteytyskriteerit 2016 Ainejärjestöt Toiminta-avustusten pisteytyskriteerit 2016 1. Ainejärjestön jäsenet Kukin järjestö, jolla on ajantasainen ja säännöllisesti päivittyvä jäsenrekisteri, saa siitä yhden pisteen. Jäsenrekisterin

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu Turku

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu Turku Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu 5 20500 Turku Hallituksen kokous 01/17, Järjestäytymiskokous Pöytäkirja Aika: 11.1.2017 klo 16:04 18:11 Paikka: Maunon edusta,

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

TYYn suuri koulutuspäivä: tapahtumat, viestintä, kulttuuri

TYYn suuri koulutuspäivä: tapahtumat, viestintä, kulttuuri TYYn suuri koulutuspäivä: tapahtumat, viestintä, kulttuuri 26.1.2016 Riina Lumme, Miika Tiainen Turun yliopiston ylioppilaskunta Tervetuloa! Mitä? Tapahtumien suunnittelu, järjestäminen ja viestintä Miksi?

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ Yhdeksi perusopetuksen laatutavoitteeksi on määritelty kattava opetuksen palautejärjestelmä, jonka keskeinen osa on opiskelijapalaute. Laadukasta

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry :n toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2015-31.12.2015 1. YLEISTÄ, Kopeda, toimii Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksella opiskelevien kotitalousopettaja- ja

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 6. helmikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen läntisen teologian ainejärjestö Fides Ostiensis ry:n Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017 FIDES OSTIENSIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Fides Ostiensis ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen

Lisätiedot

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Insinööritieteiden korkeakoulu/ Opinto- ja opiskelijapalvelut, 27.1.2012, päivitetty 4.4.2014/ VR TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Opiskelija Opintotuutori Opettajatuutori Opintoneuvojat, kilta Opinto- ja

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot