SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU"

Transkriptio

1 SARJA B 2012:11 Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

2 1(14) Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on mitata Helsingin sataman taloudellista ja työllistävää vaikuttavuutta. Mittareina käytettiin vaikutusta BKT:hen ja työllisyysvaikutusta. Nämä selvitettiin Helsingin sataman lisäksi satamaa hyödyntävältä yritystoiminnalta, jonka merkittävimpiä toimialoja ovat liikenne, kuljetus, lastinkäsittely ja varastointi sekä matkatoimistot. Matkustajaliikenteen osalta selvitettiin, mikä on matkailijoiden (Suomessa käyvät ulkomaalaiset sekä risteilymatkustajat) rahankäyttö Suomessa. Tämän perusteella laskettua vaikuttavuutta verrattiin BKT:oon ja työlliseen työvoimaan. Erikseen selvitettiin vielä kunnallistaloudellinen vaikutus: mikä on vaikutus kuntien saamiin verotuloihin. Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluin. Haastattelut tehtiin kesäkuussa Haastattelutulosten perusteella saadut tulokset laajennettiin kattamaan kaikki tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat yritykset. Tutkimus valmistui lokakuussa Tutkimusta Helsingin Sataman puolelta ohjasivat satamajohtaja Kimmo Mäki ja toimistopäällikkö Eve Tuomola. Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat WSP Finland Oy ja Kari Hietala Oy, joissa työhön osallistuivat Timo Kärkinen, Cecilia Halsti ja Kari Hietala.

3 2(14) 2. Keskeiset käsitteet Tuotos, liikevaihto, myynti = yrityksen valmistamistaan ja myymistään hyödykkeistä (tavaroista ja palveluista) saama rahamäärä. Arvonlisäys (jalostusarvo, value added) tarkoittaa tuotannossa syntyvää arvoa. Se saadaan esiin vähentämällä liikevaihdosta ostettujen välituotteiden (tavaroiden ja palvelusten) arvo. Se voidaan laskea myös henkilöstökulujen, kiinteän pääoman kulumisen (poistojen) ja mahdollisten tuotannon ja tuonnin verojen summana. Yritykset maksavat arvonlisästä arvonlisäveron. Ostetuista panostekijöistä tätä ei makseta, vaan sen maksavat panostekijöitä tarjonneet yritykset, joiden arvonlisään ne kuuluvat. Näin vältetään kaksinkertainen laskenta. Arvonlisien summa on BKT. Yritys kerryttää BKT:tä juuri arvonlisänsä verran. Välituote käytetään panoksena muiden hyödykkeiden valmistamiseen. Välituote on mukana liikevaihdossa mutta ei arvonlisässä., välitön = työllisten määrä (henkilöä), joka on osallistunut tuotoksen aikaansaamiseen yrityksessä. Työllisyyden kerrannaisvaikutus leviää välituoteostojen kautta. Välituotteiden valmistukseen osallistuneiden henkilöiden työpanos muissa yrityksissä usein muilla alueilla. yhteensä = välitön työllisyysvaikutus plus työllisyyden kerrannaisvaikutus. Ilmoittaa, kuinka suuri henkilömäärä on tarvittu satamalle tai sataman kautta kulkeneille matkustajille myytyjen tavaroiden tai palvelusten valmistukseen plus käytettyjen välituotteiden valmistukseen muissa yrityksissä. Analyysi perustuu kyselyaineistoihin sekä panos-tuotostutkimukseen. Tuotos/liikevaihto/myynnit selvitettiin kyselyjen avulla. Yrityskyselyn avulla selvitettiin lisäksi välitön työllisyys. Arvonlisäys ja työllisyys yhteensä selvitettiin panos-tuotostutkimuksen avulla. Matkailijoita koskevissa analyyseissä myös välitön työllisyys selvitettiin panostuotostutkimuksen avulla.

4 3(14) 3. Yrityskyselyn perusjoukko ja otos Perusjoukko ja otos määriteltiin Tilastokeskuksen yritysrekisterin perusteella. Perusjoukoksi määriteltiin Helsingin seudun alueella sijaitsevat liikenteeseen liittyvien toimialojen toimipaikat mukaan luettuna matkatoimistot. Toimipaikkoja oli perusjoukossa Yli 10 henkilön toimipaikat otettiin mukaan kaikki. Pienemmistä toimipaikoista (0 4 henkilöä) otettiin 10 %:n otos. Jos henkilökuntaa oli 5 tai enemmän, otettiin kaikki mukaan otokseen. Pienempi otantasuhde oli kuitenkin tieliikenteen tavarankuljetuksessa, koska raskaan liikenteen tavarankuljetusyrityksiä oli perusjoukossa hyvin paljon. Toimialalta otettiin 5 %:n otos, kun henkilökuntaa oli 0 4, 25 %:n otos, kun henkilökuntaa oli 5 9 ja otos oli 50 %, kun henkilökuntaa oli Lopuista toimipaikoista otantasuhde oli 100 %. Kustakin yrityksestä haastateltiin (puhelinkyselynä) vain yhtä toimipaikkaa, jolta saatiin koko yrityksen tiedot. Otos oli yhteensä 378 yritystä (suuremmilla yrityksillä oli useita toimipaikkoja). Vastauksia saatiin 261 eli vastausprosentti oli 57 %. Yrityskyselyn avulla arvioidaan, mikä on Helsingin sataman vaikutus arvonlisäykseen ja työllisyyteen. Arvonlisäys ilmoittaa suoraan vaikutuksen BKT:hen. BKT on itse asiassa kaikkien Suomen (tai jonkin alueen) arvonlisäysten summa. Vastanneiden tiedot yleistetään perusjoukkoa koskeviksi laskemalla painot sen mukaan, kuinka suuri on vastanneiden osuus perusjoukosta toimialan ja yrityskoon mukaan. Analyysi suoritetaan ensin Helsingin sataman kanssa asioivien yritysten osalta. Sitten sama suoritetaan matkailijoiden osalta. Lopuksi tutkitaan vielä kunnallistaloudellisia vaikutuksia.

5 4(14) 4. Satamaa hyödyntävä yritystoiminta On yrityksiä, joiden liikevaihdosta ja työllisyydestä osa liittyy Helsingin satamatoimintaan. Satamaan liittyvä osuus voidaan katsoa Helsingin sataman vaikuttavuudeksi. Ilman Helsingin satamaa tätä osuutta liikevaihdosta ja työllisyydestä ei olisi olemassa näille yrityksille. Osuutta selvitettiin yrityskyselyn avulla. Kyselylomake on liitteenä. Taulukossa 1 on esitetty tulokset toimialan mukaan. Mukana ei ole Helsingin Satamaa eikä toimialoja, joilta oli vain yksi yritys. Yhden yrityksen toimialat ovat mukana taulukoissa 2 ja 3. Helsingin satama on mukana yhteenvetotaulukossa 9. Suurin arvonlisäys tulee toimialalta lastinkäsittely ja varastointi sekä muu liikennettä palveleva toiminta. Suurin työllisyysvaikutus tulee muusta kuljetusvälityksestä. Koko aineistossa miljoonan euron arvonlisäys saavutetaan 6,1 henkilön vuotuisella työpanoksella (2335/381). Koko maassa samoilla toimialoilla tarvitaan selvästi suurempi työpanos eli tuottavuus on Helsingin satamaa hyödyntävässä yritystoiminnassa keskimääräistä suurempaa. Arvonlisäys jakautuu tavaraliikenteeseen ja matkustajaliikenteeseen toimialoittain odotetulla tavalla. Taulukko 1. Helsingin satamaan liittyvien toimintojen arvonlisäys ja työllisyysvaikutus toimialan mukaan Arvonlisäys (milj. ) välitön yhteensä Arvonlisäys % Tavaraliikenne Matkustajaliikenne Maaliikenne pl. taksit ,8 0,2 Taksit 4, ,0 Meriliikenteen henkilökuljetus ,7 95,3 Meriliikenteen tavarankuljetus ,0 0 Lastinkäsittely ja varastointi sekä Muu liikennettä palveleva toiminta ,9 0,1 Matkatoimistot ja Muu matkailua ,0 palveleva toiminta Muu kuljetusvälitys ,0 0 Tukevat viranomaistoiminnot* 10, Yhteensä, josta Tavaraliikenne ,0 0 - Matkustajaliikenne ,0 *(suluissa henkilöä): Luotsit (15), Hinaajat (20), Väylänpito (10), Jäänmurto (15), Rajavartiolaitos (26), Alusliikennepalvelu VTS (10), Tulli (75) Tukevat viranomaistoiminnot (ja taulukossa 9 Helsingin satama) on jaettu tavara- ja matkustajaliikenteeseen muiden toimintojen arvonlisäysten suhteessa (87/13). Taulukossa 1. ei ole mukana Helsingin Satamaa, vartiointia eikä matkustajaliikenteen alueelle jättämien rahojen vaikutusta. Tukevat viranomaistoiminnot on sijoitettu panos-tuotos tarkastelussa puoliksi toimialaan 522 Liikennettä avustavat palvelut ja puoliksi toimialaan 84 Julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen palvelut. Taksien vaikuttavuusarvion lähtötietona on ollut se, että taksit ovat tehneet Helsingin satamiin ja satamista matkaa v GPS tietojen perusteella. Yhden matkan hinnaksi

6 5(14) on arvioitu varovasti 20 euroa. Ulkomaiset kuljetusyritykset eivät kuuluneet otokseen eivätkä perusjoukkoon. Niiden vaikutus arvioitiin siten, että oletettiin heidän hoitavan kuljetuksista neljäsosan ja yritysten oletettiin olevan samanlaisia kuin ovat perusjoukon 0 4 henkilön yritykset toimialalla tieliikenne ja tavarankuljetus. Kaikkien vaikuttavuuden osatekijöiden yhteisvaikutus on yhteenvetotaulukossa 9. Taulukko 2. Helsingin satamaan liittyvien toimintojen arvonlisäys ja työllisyysvaikutus yrityskoon mukaan Arvonlisäys Arvonlisäys % Välitön (milj. ) välitön yh- teensä Tavaraliikenne Matkustajaliikenne työllisyys/ Arvonlisäys Suuret (LV 10 milj.) ,2 Keskisuuret (0,7 milj. LV < 10 milj.) ,5 Pienet (LV < 0,7 milj.) ,5 Yhteensä ,1 Taulukoissa ei ole mukana Helsingin Sataman, satamaa tukevien viranomaistoimintojen, taksien, ulkomaisten kuljetusyritysten eikä matkustajaliikenteen alueelle tuoman kysynnän vaikutusta. Helsingin satamaa lukuun ottamatta yrityskokoa ja yrityksen kotikuntaa ei ollut näiltä osin tiedossa. Miljoonan euron arvonlisäys (välitön työllisyys hlöä/arvonlisäys milj. euroa) saavutetaan suurissa yrityksissä viiden, keskisuurissa kymmenen ja pienissä kahdenkymmenen henkilötyövuoden työpanoksella. Toiminnan työvaltaisuus kasvaa siten voimakkaasti yrityskoon pienentyessä. Kokonaistyöllisyysvaikutus suhteessa välittömään työllisyysvaikutukseen on suurissa yrityksissä 2,1-kertainen, keskisuurissa yrityksissä 1,9-kertainen ja pienissä yrityksissä 1,7- kertainen. Matkustajaliikenteen osuus arvonlisäyksestä kasvaa yrityskoon kasvaessa. Taulukko 3. Helsingin satamaan liittyvien toimintojen arvonlisäys ja työllisyysvaikutus yrityksen sijaintipaikan mukaan Arvonlisäys (milj. ) välitön yhteensä Arvonlisäys % Tavaraliikenne Matkustajaliikenne Välitön työllisyys/ Arvonlisäys Helsinki ,0 Helsingin seutu ,6 Muu Uusimaa ,5 Muu Suomi ,0 Yhteensä ,1

7 6(14) Helsingin seutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirk konummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti Miljoonan euron arvonlisäys saavutetaan Helsingissä kahdeksan, Helsingin seudulla viiden ja muualla 11 henkilön vuoden työpanoksella. Satamaan liittyvät toiminnot ovat helsinkiläisyrityksillä työvaltaisempia kuin Helsingin seudun (pl. Helsinki) yrityksillä. Kaikilla alueilla kerrannaistyöpaikat ovat samaa suuruusluokkaa kuin välittömät työpaikat eli kokonaistyöllisyysvaikutus on kaksinkertainen (Helsingissä kuitenkin 2,2-kertainen ja Helsingin seudulla 2,1-kertainen) välittömään vaikutukseen verrattuna. Taulukossa 4 on vielä esitetty Helsinki ja Helsingin seutu toimialan mukaan. Arvonlisäys on Helsingin seudulla suurempi, mutta työllisyysvaikutus Helsingissä suurempi. Taulukko 4. Arvonlisäys ja työllisyysvaikutus toimialan mukaan Helsingissä ja Helsingin seudulla Arvonlisäys (milj. ) välitön yhteensä Helsinki Helsingin seutu Helsinki Helsingin Helsinki Helsingin seutu seutu Maaliikenne Meriliikenteen henkilökuljetus Meriliikenteen tavarankuljetus Lastinkäsittely ja varastointi sekä Muu liikennettä palveleva toiminta Matkatoimistot ja Muu matkailua palveleva toiminta Muu kuljetusvälitys Yhteensä

8 7(14) 5. Ulkomaiset matkailijat Seuraava analyysi perustuu Matkailun Edistämiskeskuksen ja Tilastokeskuksen Raja haastattelututkimukseen vuodelta Vuonna 2011 Suomessa kävi 7,26 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Näistä Helsingin sataman kautta kulki 1,37 milj. matkustajaa eli 19 %. (Luvuissa eivät ole mukana risteilymatkustajat, ammattimainen liikenne, Ahvenanmaa, paikallisliikenne Ruotsista ja Norjasta eivätkä eräät pienet rajanylityspaikat.) Laivaliikenteen avulla Suomessa kävi 1,72 milj. matkustajaa eli Helsingin sataman osuus oli tästä peräti 80 %. Varustamojen tietojen mukaan Suomessa kävi Helsingin sataman kautta 4,1 miljoonaa ulkomaista matkailijaa vuonna 2011 eli kolme kertaa enemmän kuin MEK/TK:n mukaan. Taulukko 5. Ulkomaisten matkustajien Suomen-matkan pääsyyt v liikennemuodon mukaan (tuhansia matkustajia ja prosenttia) Matkan pääsyyt Helsingin Muu laivaliikennliikenne Lento- Maaliikenne Yhteensä (1000 matkustajaa) satama Työmatka Tuttavat, sukulaiset Muu vapaa-aika Muu matka Useita syitä Yhteensä Matkan pääsyyt (%) Työmatka Tuttavat, sukulaiset Muu vapaa-aika Muu matka Useita syitä Yhteensä Maaliikenteessä ja laivaliikenteessä painottuvat muut vapaa-ajanmatkat eli turismi kun taas lentoliikenteessä painottuu työmatkaliikenne. Työmatkat ovat Helsingin sataman kautta kulkeneessa matkustajaliikenteessä suhteellisesti neljä kertaa yleisempiä (24 %) kuin muiden satamien kautta kulkevassa liikenteessä (6 %), jossa puolestaan muut matkat sekä tuttava- ja sukulaisvierailut ovat suhteellisesti yleisempiä. Muu vapaa-ajanmatkustus eli turismi on suhteellisesti yhtä yleistä (noin puolet) Helsingin ja muiden satamien kautta kulkevassa matkustajaliikenteessä (risteilymatkustajia, joita oli , ei tässä huomioida). Turismi on selvästi suhteellisesti yleisempää maantieliikenteessä mutta vähäisempää lentoliikenteessä. Itse asiassa turisteja kulkee Helsingin sataman kautta lähes sama määrä kuin Suomen lentokenttien kautta. Kun risteilymatkustajat huomioidaan, turisteja kulkee selvästi enemmän Helsingin sataman kautta. Helsingin sataman kautta kulkeneet matkustajat toivat v Suomeen 319,8 miljoonaa euroa, mikä on 14,4 % koko Suomeen tuodusta rahamäärästä, 2 222,4 miljoonasta euros-

9 8(14) ta. Matkailijaa kohden Helsingin sataman kautta kulkeneet jättivät Suomeen 234. Vastaavasti kaikki Suomeen tulleet jättivät keskimäärin 306. Tässä ei ole vakioitu maassaoloaikaa. Risteilymatkustajat (laivojen miehistö mukaan luettuna) jättivät Suomeen lisäksi 28 miljoonaa euroa eli Helsingin sataman kautta tuli yhteensä 348 miljoonaa euroa. Taulukko 6. Helsingin sataman kautta kulkeneiden ulkomaisten matkustajien v Suomeen tuomat rahamäärät kohdealueen ja kulutuksen kohteen mukaan sekä vertailu kaikkiin matkustajiin Kohdealue (milj. ) Ennakkomaksut Majoitus Ravintolat kahvilat Polttoaine Ostokset Taksit Muu kulutus Yhteensä (milj. ) Helsinki 11,4 23,4 41,3 7,8 52,0 5,1 14,2 155,3 Helsingin seutu 0,5 5,8 12,0 4,2 19,0 1,0 7,0 49,6 Laaja metropolialue 0,6 2,8 5,3 2,3 7,2 0,4 1,9 20,6 Muu Suomi 4,3 19,1 21,1 8,7 30,4 1,9 8,8 94,3 Kaikki Hgin sataman kautta kulkeneet 16,9 51,2 79,8 23,0 108,6 8,4 32,0 319,8 Kaikki Suomeen tulleet ,1 430,6 78,7 966,1 91,8 127, ,4 Hgin satama % kaikista matkustajista Kohdealue (%) Helsinki 7,4 15,1 26,6 5,0 33,5 3,3 9,1 100,0 Helsingin seutu 1,0 11,8 24,2 8,5 38,3 2,0 14,2 100,0 Laaja metropolialue 3,1 13,8 25,9 10,9 34,8 1,9 9,4 100,0 Muu Suomi 4,6 20,2 22,4 9,3 32,2 2,0 9,4 100,0 Kaikki Hgin sataman kautta kulkeneet 5,3 16,0 24,9 7,2 33,9 2,6 10,0 100,0 Kaikki Suomeen tulleet 5,1 18,6 19,4 3,6 43,5 4,1 5,7 100,0 - Helsingin seutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti - Laaja metropolialue: Uudenmaan (ml. entinen Itä-Uudenmaan), Kanta-Hämeen ja Päijät- Hämeen maakunnat pl. Helsinki ja Helsingin seutu - Kahdessa pääkohteessa käyneiden matkustajien rahankäyttö on jaettu puoliksi pääkohteiden kesken. Monta kohdetta tai Ei kohdetta vastanneiden matkailijoiden rahankäyttö on jaettu tasan kaikkien alueiden kesken. Helsingin sataman kautta kulkeneet käyttävät suhteellisesti vähemmän rahaa ostoksiin ja takseihin mutta suhteellisesti enemmän rahaa ravintoloihin ja kahviloihin, polttoaineisiin ja muuhun kulutukseen kuin kaikki Suomeen tulleet matkailijat. Helsingin sataman kautta tulleilla kolmasosa jätetystä rahamäärästä kohdentui ostoksiin kun kaikilla matkailijoilla luku oli suurempi: 44 %. Helsinki ei näyttäisi olevan mikään erityinen ostosmatkailukohde. Helsingin seudulle sataman kautta tulleet käyttävät ostoksiin suhteellisesti hieman enemmän rahaa kuin Helsinkiin tulleet. Helsingin sataman kautta muualle Suomeen menneet käyttävät majoitukseen suhteellisen runsaasti rahaa.

10 9(14) Helsingin sataman kautta kulkeneiden jättämästä rahamäärästä (319,8 milj. ) kohdentui Helsinkiin puolet, 49 % (155,3 milj. ), Helsingin seudulle 16 %, laajalle metropolialueelle 6 % ja muualle Suomeen 29 %. Varustamojen matkailijamäärätietojen mukaan myös Suomeen jätetyt rahamäärät olisivat edellä esitettyä suurempia. 6. Risteilymatkustajat Seuraavaksi analyysiin lisätään risteilymatkustajat. Taulukko 7. Helsingin sataman kautta Suomeen saapuvien matkustajien rahankäyttö ja kansantaloudelliset vaikutukset v Risteily Muu Yhteensä Arvonlisäys Välitön työllisyys yhteensä (milj. ) Ostokset 5,58 108,6 114,2 63, Kuljetus, taksit, kiertomatkat Ravintolat, kahvilat, majoitus 13,94 31,4 45,3 26, ,51 131,0 135,5 56, Muu kulutus 4,00 48,9 52,9 23, Yhteensä 28,03 319,8 347,9 170, Risteilymatkustajien tiedot perustuvat European Cruise Council n Euroopan risteilymatkustajille suuntaamaan kyselyyn, joka on julkaistu raportissa The Cruise Industry. Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe Edition. Luokan Muu tiedot ovat edellä esitettyjä rajahaastattelututkimuksen tietoja. Aineistojen välillä on seuraavia eroavuuksia. Risteilyaineistossa ei ole kansallisuusrajoitetta kun taas rajahaastattelussa ovat mukana vain ulkomaalaiset. Risteilyaineistossa ovat mukana myös risteilylaivoilla tapahtuneet yhdensuuntaiset matkat ( henkilöä) mutta rajahaastatteluissa niitä ei huomioida. Majoitukseen liittyvät kustannukset (1,77 milj. ) tulevat näiltä yhdensuuntaisilta matkoilta. Risteilymatkaajat majoittuvat laivoissa. Pelkkien risteilymatkaajien ( henkilöä) rahankäyttö oli 22,4 milj. (66,02 per henkilö). Maissa käyneiden miehistön jäsenten rahankäyttö (0,755 milj. ; 19,92 per maissa käynyt henkilö) on risteilyaineistossa mukana. Rajahaastatteluaineistossa ammattiliikennettä (laivoilla matkustavat rekkojen ja linja-autojen kuljettajat sekä miehistön jäsenet) ei huomioida. Noin puolet risteilymatkaajien jättämästä rahamäärästä kohdentuu kiertoajeluihin ja vastaaviin. Helsingin sataman kautta tulleet matkailijat tuovat palveluyrityksille 350 miljoonan euron liikevaihdon lisäyksen, mikä lisää BKT:tä 170 miljoonalla eurolla ja aikaansaa työpaikkaa palveluja tarjoaviin yrityksiin. Eri toimialoille ja alueille välituoteostojen kautta leviävät kerrannaisvaikutukset huomioon ottava työllisyysvaikutus on yhteensä lähes työ-

11 10(14) paikkaa. Välitön työllisyysvaikutus on keskimääräiseen tasoon verrattuna noin kaksinkertainen johtuen palveluntarjoajien (vähittäiskauppa, ravintolat, kahvilat, taksit) työvaltaisuudesta. Vastaavasti kerrannaisvaikutus on keskimääräistä selvästi pienempää. 7. Kunnallistaloudelliset vaikutukset Satamaan suoraan tai välillisesti liittyvien yritysten henkilöstö maksaa kunnallisveroja Helsingille ja muille asuinkunnilleen. Seuraavassa arvioidaan kuinka suuria maksetut kunnallisverot ovat satamaan liittyvien yritysten henkilöstön ja matkailijoita palvelevien yritysten henkilöstön osalta. Analyysi rajataan luonnollisten henkilöiden maksamiin kunnallisveroihin. Taulukko 8. Kuntien saamat verotulot Helsingin satamaan liittyvistä toiminnoista ja sataman kautta kulkeneesta matkailusta v.2011 Yksikkö Helsinki Helsingin Muu maa Yhteensä seutu Satamaan liittyvät yritykset Työpanos hlö Korjattu työpanos hlö Kunnallisvero henkilöä kohden Kunnallisverot yhteensä M 30,5 52,3 4,5 87,3 Matkailijoita palvelevat yritykset Työpanos hlö Korjattu työpanos hlö Kunnallisvero henkilöä kohden Kunnallisverot yhteensä M 9,1 6,3 11,7 27,1 Molemmat yhteensä M 39,6 58,6 16,2 114,4 Työpanoksessa on mukana työllisyyden kerrannaisvaikutus. Satamaan liittyvien yritysten Helsingin työpanoksessa on mukana Helsingin sataman vaikutus. Korjattu työpanos on arvioitu siten, että on huomioitu pendelöinti ja työllisyyden kerrannaisvaikutusten alueellinen leviäminen. Helsingin työpaikkaomavaraisuus on 132. Helsingin työpanos on jaettu luvulla 1,32. Helsingistä ylijäävä työpanos on jaettu kahden muun alueluokan kesken, jonne on lisäksi sijoitettu arvioitu työllisyyden kerrannaisvaikutuksen alueellinen leviäminen. Tämä arvio on hyvin epävarma. Lisäksi osa leviämisvaikutuksesta kohdentuu ulkomaille, mitä ei tässä huomioida. Helsinkiin rekisteröityjen yritysten työntekijöistä osa asuu ja maksaa kunnallisveronsa Helsingin ulkopuolella ja yritykset ostavat osan tarvitsemistaan panostekijöistä Helsingin ulkopuolelta tai ne on valmistettu Helsingin ulkopuolella. Matkailijoita palvelevien yritysten työpanos on jaettu alueille suhteessa rahankäytön jakaumaan ko. alueilla. Satamaan liittyvien yritysten henkilöstön keskimääräiseksi vuosiansioksi on oletettu eli /kk lomarahat mukaan luettuna. Matkailijoita palvelevien yritysten keskipalkaksi on vastaavasti oletettu /v eli /kk. Aloille tyypillisissä ammateissa säännölliset kuukausiansiot ovat tätä luokkaa. Tyypillisen palkansaajan on oletettu asuvan Helsingissä, Vantaalla (Helsingin seutu) tai Lahdessa (muu maa). Hänen oletetaan kuuluvan evankelisluterilaiseen kirkkoon ja hänellä oletetaan olevan huollettavanaan kaksi lasta.

12 11(14) Kunnallisvero henkilöä kohden vuodelta 2011 saadaan nyt verohallinnon laskurilla. Kunnallisverot yhteensä on kunnallisvero henkilöä kohden kertaa korjattu työpanos. Kuntien saamia verotuloja ei sisällytetä taulukossa 9. esitettyyn yhteenvetolaskelmaan, jotta vältetään kaksinkertainen laskenta. Arvonlisäykseen sisältyvät bruttopalkat, joista verot maksetaan. Vastaavasti sataman suorittamia investointeja ei sisällytetä yhteenvetolaskelmaan, koska korvausinvestoinnit rahoitetaan poistoilla, jotka nekin sisältyvät arvonlisäykseen. Jos vaikuttavuuskuvaa haluaa tarkentaa, voi näitä ja monia muita rahavirtoja jäljittää ja analysoida kunhan välttää kaksinkertaisen laskennan. 8. Yhteenveto Taulukko 9. Helsingin sataman taloudelliset vaikutukset v Yhteenveto Liikevaihto (M ) Arvonlisäys (M ) välitön yhteensä Välit.työll/ arvonlisäys Työll.yht./ välit.työll Helsingin satama 86,5 60, ,1 2,5 Satamaa hyödyntävät ,2 2,1 yritykset pl. taksit Taksit 6,5 4, ,8 1,2 Tukevat viranomaistoiminnot 28,4 10, ,6 2,0 Ulkomaiset matkailijat 319,8 156, ,0 1,6 Risteilymatkustajat 28,0 13, ,0 1,6 Yhteensä, josta ,6 1,9 - Tavaraliikenne ,3 2,1 - Matkustajaliikenne ,3 1,7 Helsingin sataman arvonlisäys on Sataman tilinpäätöksen käsittein liikevaihto miinus ostot ja liiketoiminnan muut kulut kuten vuokrat. Nämä erät kirjautuvat muiden yritysten arvonlisäksi. Toisaalta arvonlisäys on yhtä kuin henkilöstökulut plus poistot plus liikeylijäämä. Helsingin satama aikaansaa satamaan välittömästi liittyvät toiminnot mukaan luettuna 3,8 miljardin euron liikevaihdon, josta 1,4 miljardia on BKT:tä lisäävää arvonlisäystä. Satama aikaansaa työpaikkaa välittömästi kokonaistyöllisyysvaikutuksen ollessa työpaikkaa. Miljoonan euron arvonlisäyksen aikaansaamiseen tarvitaan 8,6 työpaikkaa. Työvaltaisuus (toisesta näkökulmasta tuottavuus) vaihtelee kuitenkin erittäin paljon toimialan mukaan. Kokonaistyöllisyysvaikutus on 1,9 kertaa välitön työllisyysvaikutus. Työllisyyden kerrannaisvaikutus on selvästi pienempi työvaltaisilla matkailijoita palvelevilla aloilla, jossa puolestaan välitön työllisyysvaikutus on hyvin suuri. Työllisyyden kerrannaisvaikutus on vastaavasti suurempi pääomavaltaisilla aloilla, jossa taas välitön työllisyysvaikutus on varsin pieni. Tavaraliikenteen välitön työllisyysvaikutus on vain kolmanneksen (36 %) suurempi kuin matkustajaliikenteen työllisyysvaikutus. Sataman aikaansaama arvonlisäys on sen sijaan tavaraliikenteessä yli kolminkertainen matkustajaliikenteeseen verrattuna.

13 12(14) 9. Vertailu vuoden 2007 tutkimukseen Vuonna 2007 suoritettiin samanlainen tutkimus kuin tämä perustuen vuoden 2006 aineistoihin. Satamaa hyödyntävien yritysten otos oli sama. Tulokset eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia, koska nyt vastausprosentti yrityshaastatteluissa oli suurempi, 57 %, kun se edellisellä kerralla oli 22 %. Lisäksi edellisellä kerralla vastauksia yritettiin ensin saada internetkyselyn avulla. Tällöin kyselyyn vastasi enemmän niitä, joilla on yhteistyötä sataman kanssa. Sama suuntaus on myös puhelinkyselyissä. Helpoimmin vastaavat ne, joilla on toimintaa satamaan. Muut kokevat kyselyn vieraaksi. Tällä kertaa vastaajien joukko oli selvästi suurempi. Nyt saatiin vastaamaan paljon niitäkin, joilla ei ole sataman kanssa mitään tekemistä. Kummassakin tapauksessa vastanneiden tiedot yleistettiin perusjoukkoon (Helsingin seudulla toimivat liikenteeseen liittyvät toimialat). Tulos oli se, että vaikuttavuus näyttää olleen edellisellä kerralla suurempi kuin tällä kertaa. Tulos johtuu kuitenkin siitä, että edellisellä kertaa vastaajien joukko oli positiivisesti valikoitunutta niin kuin termi kuuluu. Viime kerralla liikevaihdosta liittyi osa satamaan 81 prosentilla vastaajista, kun nyt liittyi vain 56 prosentilla. Suurempi vastausprosentti pienensi tässä tapauksessa mitattua vaikutusta. Toisaalta sitä kasvatti se, että nyt mukaan otettiin eräitä ryhmiä, joita ei viime kerralla ollut. Tällaisia olivat tukevat viranomaistoiminnot ja risteilymatkailijat. Taulukko 10. Osuudet BKT:stä ja työllisyydestä. Helsingin sataman taloudelliset vaikutukset suhteessa eri aluetasojen perushintaiseen bruttoarvonlisäykseen ja työllisten määrään vuosien 2006 (edellinen tutkimus) ja 2011 (tämä tutkimus) aineistoihin perustuvissa tutkimuksissa Tämä tutkimus Edellinen tutkimus Arvonlisäys välitön yhteensä Arvonlisäys välitön yhteensä Abs (M, hlö) % Helsinki 4,8 4,0 7,6 5,0 4,2 6,4 Helsingin seutukunta 2,7 1,6 3,1 2,8 1,6 2,4 Koko maa 0,96 0,51 0,96 0,94 0,48 0,73 Vuoden 2006 tutkimustietoja on verrattu vuoden 2006 tilastotietoihin eri aluetasoilta. Vuoden 2011 tutkimustietoja taas on verrattu vuoden 2009 tilastotietoihin. BKT käyvin hinnoin on kasvanut 10 % koko maassa Arvonlisäyksen oikeat prosentit tämän tutkimuksen osalta ovat siksi hieman pienempiä kuin taulukossa olevat. Osaltaan tätä selittävät edellä esitetyt vastausprosenttiin liittyvät tekijät. Eri aluetasojen työllisyydessä sen sijaan ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

14 13(14) Absoluuttisesti vaikuttavuudet tässä tutkimuksessa ovat hieman suurempia kuin edellisessä tutkimuksessa. Suhteessa eri aluetasojen arvonlisäykseen (BKT:hen) ja työllisyyteen voidaan todeta, että arvonlisäykset ovat saattaneet pienentyä tai säilyä ennallaan, välitön työllisyysvaikutus on säilynyt suunnilleen ennallaan ja työllisyyden kerrannaisvaikutus ja sen mukana kokonaistyöllisyysvaikutus on selvästi kasvanut. Työllisyyden kerrannaisvaikutuksen kasvu saattaa johtua osittain arviointimenetelmästä. Panos-tuotostarkastelussa ei päästä riittävän tarkalle toimialatasolle. Toisaalta yritykset ovat ulkoistaneet toimintojaan, mikä saattaa vaikuttaa. Suhteessa koko maahan kaikilla vaikuttavuusmittareilla on tapahtunut kasvua.

15 14(14) LIITE 1 Puhelinhaastattelulomake 1) Kuinka suuri osa myynnistänne/liikevaihdostanne liittyy Helsingin satamaan? % liikevaihdosta 2) Jos satamaan liittyvä myyntinne oli suurempi kuin 0 %, se jakautuu seuraavasti (yhteensä 100 % liittyvästä myynnistä) % Myynnistä liittyy tavaraliikenteeseen % Myynnistä liittyy matkustajaliikenteeseen 3) Kuinka suuri osa yrityksen henkilötyöpanoksesta liittyy Helsingin satamaan? % 4) Mitä yrityksenne tekee, yrityksenne pääasialliset toimialat? 5) Henkilökunnan lukumäärä yrityksessänne keskimäärin v ) Yrityksenne liikevaihto v ) Yrityksenne sijaintikunta? 8) Mahdollisia perusteluja? Muuta? LIITE 2 Toimialaluettelo Tutkimuksessa käytettiin v toimialaluokitusta, koska käytettiin vuodelta 2006 olevia perusjoukkoa ja otosta. Samat luokat eri numeroilla löytyvät nyt voimassaolevasta vuoden 2008 luokituksesta. Perusjoukkoon ja otokseen valikoitui yrityksiä seuraavilta toimialoilta: I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 60 Maaliikenne (matkustajien ja tavaroiden kuljetus tilaus- ja linjaliikenteessä maitse) 61 Vesiliikenne (tavaroiden ja matkustajien säännöllinen ja epäsäännöllinen kuljetus vesitse) Meriliikenteen henkilökuljetus (matkustajien kuljetus meritse ulkomaanliikenteessä joko omilla tai rahdatuilla aluksilla mukaan lukien risteilyt) Meriliikenteen tavarankuljetus (tavaroiden kuljetus meritse ulkomaanliikenteessä joko omilla tai aika- ja matkarahdatuilla aluksilla mukaan lukien näillä harjoitettu linja-, sopimus- ja hakurahtiliikenne) 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot 631 Lastinkäsittely ja varastointi (tavaroiden (mukaan luettuna kontit) ammattimaisesti harjoitettu lastaaminen, purkaminen ja varastointi) 632 Muu liikennettä palveleva toiminta 6322 Muu vesiliikennettä palveleva toiminta (kaikenlaiset vesiliikennettä palvelevat toiminnat kuten sataman ja niihin liittyvien laitteiden hoito ja toiminta, jäänmurtajat, luotsaus, majakat, väylänhoito, kanavien ylläpito ja toiminta, meripelastus sekä merenkulkuhallinto) 633 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta 634 Muu kuljetusvälitys Huolinta ja rahtaus (Vienti- ja tuontikuljetusten järjestely ja toteuttaminen. Kuljetusketjujen rakentaminen. Tavaroiden noudon ja jakelun järjestäminen, lastauksen, purkamisen ja siirtokuormauksen järjestäminen. Pakkaus-, mittaus- ja tarkastuspalvelut. Kuljetusasiakirjojen ja rahtikirjojen hankinta ja toimittaminen. Logistisen ketjun hallintaan liittyvä tietohallinto. Vienti- ja tuontitullaus. Huolintayritysten omalla kalustollaan suorittamat kuljetukset. Huolintaan liittyvä terminaalitoiminta.)

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Loppuraportti 18.3.2008 Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioimisen

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Hämeenlinna Hattula Janakkala MML, 2012 Toimintaympäristön muutokset ja pendelöinti Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

MATKAILU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA; Eurot, yritykset, matkailijat. Toimialaraportti 2002-2008

MATKAILU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA; Eurot, yritykset, matkailijat. Toimialaraportti 2002-2008 MATKAILU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA; Eurot, yritykset, matkailijat Toimialaraportti 2002-2008 Culminatum Innovation ja Haaga-Perho tutkimuspalvelut Sivu 1 Pääkaupunkiseudun matkailuklusterin toimialan määrittely

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset vuoteen 2020. Olavi Rantala ETLA

Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset vuoteen 2020. Olavi Rantala ETLA Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset vuoteen 2020 Olavi Rantala ETLA 1 Kaivannaisalan talousvaikutusten arviointi Kaivannaisala: - Metallimalmien louhinta - Muu mineraalien kaivu: kivenlouhinta,

Lisätiedot

Tero Saarinen Company Taloudellisten vaikutusten arvioin<

Tero Saarinen Company Taloudellisten vaikutusten arvioin< Seppo Laakso & Tamás Lahdelma, Kaupunkitutkimus TA Tero Saarinen Company Taloudellisten vaikutusten arvioin< Tanssitoiminnan, kurssitoiminnan ja katsojien kulutuksen vaikutukset tuotantoon, työllisyyteen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Lentoliikenteen mahdollisen loppumisen aluetaloudelliset vaikutukset Lentoasematoiminta Yritysvaikutukset Lentoyhteyksien käyttö Lentoyhteyksien

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1 Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012 21.2.2014 Page 1 Tulokset Etelä-Pohjanmaan välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo yhteensä 353 miljoonaa euroa Välitön työllisyysvaikutus noin

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Lapin metsäbiotalous

Lapin metsäbiotalous Lapin metsäbiotalous Lapissa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on suuri Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen osuus on 60 %. Kivijalkana

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 199 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet amerikkalaisten

Lisätiedot

TUULIVOIMAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS

TUULIVOIMAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS TUULIVOIMAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS Sweco Ympäristö Oy Kimmo Koski 20.1.2015 1 YLEISTÄ RAKENTAMISHANKKEIDEN TYÖLLISYYSVAIKUTUKSISTA Merkittävät rakentamishankkeet (tuulivoimalat, radat, kaivokset, hotellit

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 177 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet japanilaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2014 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2014, 3. neljännes Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen maa-aineskuljetukset vähenivät, muut kuljetukset lisääntyivät huhti kesäkuussa 2012 Kuorma-autoilla kotimaan

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari

Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Paula Horne Tekijät: Lauri Esala, Jyri Hietala, Janne Huovari Metsä Group Tutkimuksen tavoite 1) Mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia puurakentamisen osuuden lisäämisellä olisi työllisyyteen? rakennustuotteiden

Lisätiedot

GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEO tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle

GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEO tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle 20.1.2016 GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEO tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle Taloustutkimus Oy Pasi Holm, Reija Koskela ja Kari-Pekka Töyrylä 1 10.11.2015 Taloustutkimus Oy / t-14 484 / Pasi

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Tampereen seutu 551 Ylä-Pirkanmaa 32 Kaakkois-Pirkanmaa 14 Etelä-Pirkanmaa 34 Lounais-Pirkanmaa 22 Luoteis-Pirkanmaa

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 9.10.2014 Tampere Lähiruoka on bisnes! 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007

Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007 Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsinkiin saapuvien ulkomaisten risteilymatkustajien rahankäyttöä, ajan viettämistä, Helsingin

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 30.1.2014 Helsinki Taustatietoja Tutkimuksen tilaaja: Suomen museoliitto Tutkimuksen toteutusaika: Toukokuu 2013 - lokakuu 2013 Tutkimusmenetelmät: Lomakekysely museokävijöille,

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä KTM Leena Viitaharju ja HTM Susanna Määttä leena.viitaharju@helsinki.fi, susanna.maatta@helsinki.fi 11.6.2014

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys tiivistelmä

Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys tiivistelmä Hämeenlinnan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys tiivistelmä 7.3.2016 7.3.2016 Mikko Manka Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Selvityksen tausta Tilaajana Linnan

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous

Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous Pohjois-Pohjanmaan metsäbiotalous Pohjois-Pohjanmaalla metsäbiotalouden veturina on vahva metsäteollisuus Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotaloudesta on 40 %. Merkittävin biotalouden sektori on

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009 Kauppa 2011 Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009 Liikevaihto suhteessa myyntipinta-alaan nousi noin 26 prosenttia vuodesta 2004 Suomen vähittäiskauppojen myyntipinta-ala oli yhteensä noin 9,6 miljoonaa

Lisätiedot

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 73,3 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta

Lisätiedot

Pirkanmaan metsäbiotalous

Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaa metsäbiotalouden kärkimaakunta Metsäbiotalous muodostaa lähes puolet maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Osuus on selvästi keskimääräistä suurempi. Kivijalkana on

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2010 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, 4. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät loka-joulukuussa Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla

Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla / Pekka Räty Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tavaraliikenteen tutkimukset osana HLJ 2015:tä HSL ylläpitää Helsingin seudun liikenne-ennustemallia

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Gigantti Oy Ab Ikea Oy Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konserni) Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Konserni) Isojoen Konehalli

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 8.7.2008 Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Suomalaisilla leirintäalueilla majoittuva

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Kalastusmatkailun merkitys Suomessa

Kalastusmatkailun merkitys Suomessa Kalastusmatkailun merkitys Suomessa Päivi Eskelinen ja Anna-Liisa Toivonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalastuslain kokonaisuudistus kuulemistilaisuus Kuopio 19.5.2010 Kalastusmatkailuyritysten

Lisätiedot

Varsinais-Suomen metsäbiotalous

Varsinais-Suomen metsäbiotalous Varsinais-Suomen metsäbiotalous - metsäbiotalous pientä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 12 %. Biotalouden tärkeitä sektoreita ovat elintarviketeollisuus, maatalous ja lääketeollisuus.

Lisätiedot

RegTour-malli (Alueellisen matkailun numeerinen laskentamalli)

RegTour-malli (Alueellisen matkailun numeerinen laskentamalli) Kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö RegTour-malli (Alueellisen matkailun numeerinen laskentamalli) MALLI 1. Varsinais-Suomen ja Turun seudun matkailutulo ja -työllisyys 2011-2012 MALLI 2. Satakunnan, sen

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

16.4.2015 Matti Paavonen 1

16.4.2015 Matti Paavonen 1 1 Palvelut, kasvu ja kansainvälistyminen 16.4.2015, Bioteollisuus Forum Matti Paavonen, ekonomisti 2 Esityksen rakenne Yleinen talouskehitys maailma muuttuu Talouden rakenteet toimialojen rajat hämärtyvät

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Toimintaympäristön muutokset Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Verotettavat tulot Muutto Sairastavuus

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2008 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 6 Tietoja ansioista ja työttömyydestä... 8 Vähittäiskaupan yritykset henkilöstön

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kasvulle on erinomaiset edellytykset Matkailu- ja ravintolaala on merkittävä toimiala Hannu Hakala Majoitus- ja Ravitsemispalvelut MaRa 8.10.2015 LAUREA Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Merikarvia Siikainen Pomarkku Lavia Pori Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Toimintaympäristön muutokset Porin selvitysalue 23.2.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Harjavalta Kokemäki Lavia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot