SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU"

Transkriptio

1 SARJA B 2012:11 Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

2 1(14) Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on mitata Helsingin sataman taloudellista ja työllistävää vaikuttavuutta. Mittareina käytettiin vaikutusta BKT:hen ja työllisyysvaikutusta. Nämä selvitettiin Helsingin sataman lisäksi satamaa hyödyntävältä yritystoiminnalta, jonka merkittävimpiä toimialoja ovat liikenne, kuljetus, lastinkäsittely ja varastointi sekä matkatoimistot. Matkustajaliikenteen osalta selvitettiin, mikä on matkailijoiden (Suomessa käyvät ulkomaalaiset sekä risteilymatkustajat) rahankäyttö Suomessa. Tämän perusteella laskettua vaikuttavuutta verrattiin BKT:oon ja työlliseen työvoimaan. Erikseen selvitettiin vielä kunnallistaloudellinen vaikutus: mikä on vaikutus kuntien saamiin verotuloihin. Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluin. Haastattelut tehtiin kesäkuussa Haastattelutulosten perusteella saadut tulokset laajennettiin kattamaan kaikki tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat yritykset. Tutkimus valmistui lokakuussa Tutkimusta Helsingin Sataman puolelta ohjasivat satamajohtaja Kimmo Mäki ja toimistopäällikkö Eve Tuomola. Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat WSP Finland Oy ja Kari Hietala Oy, joissa työhön osallistuivat Timo Kärkinen, Cecilia Halsti ja Kari Hietala.

3 2(14) 2. Keskeiset käsitteet Tuotos, liikevaihto, myynti = yrityksen valmistamistaan ja myymistään hyödykkeistä (tavaroista ja palveluista) saama rahamäärä. Arvonlisäys (jalostusarvo, value added) tarkoittaa tuotannossa syntyvää arvoa. Se saadaan esiin vähentämällä liikevaihdosta ostettujen välituotteiden (tavaroiden ja palvelusten) arvo. Se voidaan laskea myös henkilöstökulujen, kiinteän pääoman kulumisen (poistojen) ja mahdollisten tuotannon ja tuonnin verojen summana. Yritykset maksavat arvonlisästä arvonlisäveron. Ostetuista panostekijöistä tätä ei makseta, vaan sen maksavat panostekijöitä tarjonneet yritykset, joiden arvonlisään ne kuuluvat. Näin vältetään kaksinkertainen laskenta. Arvonlisien summa on BKT. Yritys kerryttää BKT:tä juuri arvonlisänsä verran. Välituote käytetään panoksena muiden hyödykkeiden valmistamiseen. Välituote on mukana liikevaihdossa mutta ei arvonlisässä., välitön = työllisten määrä (henkilöä), joka on osallistunut tuotoksen aikaansaamiseen yrityksessä. Työllisyyden kerrannaisvaikutus leviää välituoteostojen kautta. Välituotteiden valmistukseen osallistuneiden henkilöiden työpanos muissa yrityksissä usein muilla alueilla. yhteensä = välitön työllisyysvaikutus plus työllisyyden kerrannaisvaikutus. Ilmoittaa, kuinka suuri henkilömäärä on tarvittu satamalle tai sataman kautta kulkeneille matkustajille myytyjen tavaroiden tai palvelusten valmistukseen plus käytettyjen välituotteiden valmistukseen muissa yrityksissä. Analyysi perustuu kyselyaineistoihin sekä panos-tuotostutkimukseen. Tuotos/liikevaihto/myynnit selvitettiin kyselyjen avulla. Yrityskyselyn avulla selvitettiin lisäksi välitön työllisyys. Arvonlisäys ja työllisyys yhteensä selvitettiin panos-tuotostutkimuksen avulla. Matkailijoita koskevissa analyyseissä myös välitön työllisyys selvitettiin panostuotostutkimuksen avulla.

4 3(14) 3. Yrityskyselyn perusjoukko ja otos Perusjoukko ja otos määriteltiin Tilastokeskuksen yritysrekisterin perusteella. Perusjoukoksi määriteltiin Helsingin seudun alueella sijaitsevat liikenteeseen liittyvien toimialojen toimipaikat mukaan luettuna matkatoimistot. Toimipaikkoja oli perusjoukossa Yli 10 henkilön toimipaikat otettiin mukaan kaikki. Pienemmistä toimipaikoista (0 4 henkilöä) otettiin 10 %:n otos. Jos henkilökuntaa oli 5 tai enemmän, otettiin kaikki mukaan otokseen. Pienempi otantasuhde oli kuitenkin tieliikenteen tavarankuljetuksessa, koska raskaan liikenteen tavarankuljetusyrityksiä oli perusjoukossa hyvin paljon. Toimialalta otettiin 5 %:n otos, kun henkilökuntaa oli 0 4, 25 %:n otos, kun henkilökuntaa oli 5 9 ja otos oli 50 %, kun henkilökuntaa oli Lopuista toimipaikoista otantasuhde oli 100 %. Kustakin yrityksestä haastateltiin (puhelinkyselynä) vain yhtä toimipaikkaa, jolta saatiin koko yrityksen tiedot. Otos oli yhteensä 378 yritystä (suuremmilla yrityksillä oli useita toimipaikkoja). Vastauksia saatiin 261 eli vastausprosentti oli 57 %. Yrityskyselyn avulla arvioidaan, mikä on Helsingin sataman vaikutus arvonlisäykseen ja työllisyyteen. Arvonlisäys ilmoittaa suoraan vaikutuksen BKT:hen. BKT on itse asiassa kaikkien Suomen (tai jonkin alueen) arvonlisäysten summa. Vastanneiden tiedot yleistetään perusjoukkoa koskeviksi laskemalla painot sen mukaan, kuinka suuri on vastanneiden osuus perusjoukosta toimialan ja yrityskoon mukaan. Analyysi suoritetaan ensin Helsingin sataman kanssa asioivien yritysten osalta. Sitten sama suoritetaan matkailijoiden osalta. Lopuksi tutkitaan vielä kunnallistaloudellisia vaikutuksia.

5 4(14) 4. Satamaa hyödyntävä yritystoiminta On yrityksiä, joiden liikevaihdosta ja työllisyydestä osa liittyy Helsingin satamatoimintaan. Satamaan liittyvä osuus voidaan katsoa Helsingin sataman vaikuttavuudeksi. Ilman Helsingin satamaa tätä osuutta liikevaihdosta ja työllisyydestä ei olisi olemassa näille yrityksille. Osuutta selvitettiin yrityskyselyn avulla. Kyselylomake on liitteenä. Taulukossa 1 on esitetty tulokset toimialan mukaan. Mukana ei ole Helsingin Satamaa eikä toimialoja, joilta oli vain yksi yritys. Yhden yrityksen toimialat ovat mukana taulukoissa 2 ja 3. Helsingin satama on mukana yhteenvetotaulukossa 9. Suurin arvonlisäys tulee toimialalta lastinkäsittely ja varastointi sekä muu liikennettä palveleva toiminta. Suurin työllisyysvaikutus tulee muusta kuljetusvälityksestä. Koko aineistossa miljoonan euron arvonlisäys saavutetaan 6,1 henkilön vuotuisella työpanoksella (2335/381). Koko maassa samoilla toimialoilla tarvitaan selvästi suurempi työpanos eli tuottavuus on Helsingin satamaa hyödyntävässä yritystoiminnassa keskimääräistä suurempaa. Arvonlisäys jakautuu tavaraliikenteeseen ja matkustajaliikenteeseen toimialoittain odotetulla tavalla. Taulukko 1. Helsingin satamaan liittyvien toimintojen arvonlisäys ja työllisyysvaikutus toimialan mukaan Arvonlisäys (milj. ) välitön yhteensä Arvonlisäys % Tavaraliikenne Matkustajaliikenne Maaliikenne pl. taksit ,8 0,2 Taksit 4, ,0 Meriliikenteen henkilökuljetus ,7 95,3 Meriliikenteen tavarankuljetus ,0 0 Lastinkäsittely ja varastointi sekä Muu liikennettä palveleva toiminta ,9 0,1 Matkatoimistot ja Muu matkailua ,0 palveleva toiminta Muu kuljetusvälitys ,0 0 Tukevat viranomaistoiminnot* 10, Yhteensä, josta Tavaraliikenne ,0 0 - Matkustajaliikenne ,0 *(suluissa henkilöä): Luotsit (15), Hinaajat (20), Väylänpito (10), Jäänmurto (15), Rajavartiolaitos (26), Alusliikennepalvelu VTS (10), Tulli (75) Tukevat viranomaistoiminnot (ja taulukossa 9 Helsingin satama) on jaettu tavara- ja matkustajaliikenteeseen muiden toimintojen arvonlisäysten suhteessa (87/13). Taulukossa 1. ei ole mukana Helsingin Satamaa, vartiointia eikä matkustajaliikenteen alueelle jättämien rahojen vaikutusta. Tukevat viranomaistoiminnot on sijoitettu panos-tuotos tarkastelussa puoliksi toimialaan 522 Liikennettä avustavat palvelut ja puoliksi toimialaan 84 Julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen palvelut. Taksien vaikuttavuusarvion lähtötietona on ollut se, että taksit ovat tehneet Helsingin satamiin ja satamista matkaa v GPS tietojen perusteella. Yhden matkan hinnaksi

6 5(14) on arvioitu varovasti 20 euroa. Ulkomaiset kuljetusyritykset eivät kuuluneet otokseen eivätkä perusjoukkoon. Niiden vaikutus arvioitiin siten, että oletettiin heidän hoitavan kuljetuksista neljäsosan ja yritysten oletettiin olevan samanlaisia kuin ovat perusjoukon 0 4 henkilön yritykset toimialalla tieliikenne ja tavarankuljetus. Kaikkien vaikuttavuuden osatekijöiden yhteisvaikutus on yhteenvetotaulukossa 9. Taulukko 2. Helsingin satamaan liittyvien toimintojen arvonlisäys ja työllisyysvaikutus yrityskoon mukaan Arvonlisäys Arvonlisäys % Välitön (milj. ) välitön yh- teensä Tavaraliikenne Matkustajaliikenne työllisyys/ Arvonlisäys Suuret (LV 10 milj.) ,2 Keskisuuret (0,7 milj. LV < 10 milj.) ,5 Pienet (LV < 0,7 milj.) ,5 Yhteensä ,1 Taulukoissa ei ole mukana Helsingin Sataman, satamaa tukevien viranomaistoimintojen, taksien, ulkomaisten kuljetusyritysten eikä matkustajaliikenteen alueelle tuoman kysynnän vaikutusta. Helsingin satamaa lukuun ottamatta yrityskokoa ja yrityksen kotikuntaa ei ollut näiltä osin tiedossa. Miljoonan euron arvonlisäys (välitön työllisyys hlöä/arvonlisäys milj. euroa) saavutetaan suurissa yrityksissä viiden, keskisuurissa kymmenen ja pienissä kahdenkymmenen henkilötyövuoden työpanoksella. Toiminnan työvaltaisuus kasvaa siten voimakkaasti yrityskoon pienentyessä. Kokonaistyöllisyysvaikutus suhteessa välittömään työllisyysvaikutukseen on suurissa yrityksissä 2,1-kertainen, keskisuurissa yrityksissä 1,9-kertainen ja pienissä yrityksissä 1,7- kertainen. Matkustajaliikenteen osuus arvonlisäyksestä kasvaa yrityskoon kasvaessa. Taulukko 3. Helsingin satamaan liittyvien toimintojen arvonlisäys ja työllisyysvaikutus yrityksen sijaintipaikan mukaan Arvonlisäys (milj. ) välitön yhteensä Arvonlisäys % Tavaraliikenne Matkustajaliikenne Välitön työllisyys/ Arvonlisäys Helsinki ,0 Helsingin seutu ,6 Muu Uusimaa ,5 Muu Suomi ,0 Yhteensä ,1

7 6(14) Helsingin seutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirk konummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti Miljoonan euron arvonlisäys saavutetaan Helsingissä kahdeksan, Helsingin seudulla viiden ja muualla 11 henkilön vuoden työpanoksella. Satamaan liittyvät toiminnot ovat helsinkiläisyrityksillä työvaltaisempia kuin Helsingin seudun (pl. Helsinki) yrityksillä. Kaikilla alueilla kerrannaistyöpaikat ovat samaa suuruusluokkaa kuin välittömät työpaikat eli kokonaistyöllisyysvaikutus on kaksinkertainen (Helsingissä kuitenkin 2,2-kertainen ja Helsingin seudulla 2,1-kertainen) välittömään vaikutukseen verrattuna. Taulukossa 4 on vielä esitetty Helsinki ja Helsingin seutu toimialan mukaan. Arvonlisäys on Helsingin seudulla suurempi, mutta työllisyysvaikutus Helsingissä suurempi. Taulukko 4. Arvonlisäys ja työllisyysvaikutus toimialan mukaan Helsingissä ja Helsingin seudulla Arvonlisäys (milj. ) välitön yhteensä Helsinki Helsingin seutu Helsinki Helsingin Helsinki Helsingin seutu seutu Maaliikenne Meriliikenteen henkilökuljetus Meriliikenteen tavarankuljetus Lastinkäsittely ja varastointi sekä Muu liikennettä palveleva toiminta Matkatoimistot ja Muu matkailua palveleva toiminta Muu kuljetusvälitys Yhteensä

8 7(14) 5. Ulkomaiset matkailijat Seuraava analyysi perustuu Matkailun Edistämiskeskuksen ja Tilastokeskuksen Raja haastattelututkimukseen vuodelta Vuonna 2011 Suomessa kävi 7,26 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Näistä Helsingin sataman kautta kulki 1,37 milj. matkustajaa eli 19 %. (Luvuissa eivät ole mukana risteilymatkustajat, ammattimainen liikenne, Ahvenanmaa, paikallisliikenne Ruotsista ja Norjasta eivätkä eräät pienet rajanylityspaikat.) Laivaliikenteen avulla Suomessa kävi 1,72 milj. matkustajaa eli Helsingin sataman osuus oli tästä peräti 80 %. Varustamojen tietojen mukaan Suomessa kävi Helsingin sataman kautta 4,1 miljoonaa ulkomaista matkailijaa vuonna 2011 eli kolme kertaa enemmän kuin MEK/TK:n mukaan. Taulukko 5. Ulkomaisten matkustajien Suomen-matkan pääsyyt v liikennemuodon mukaan (tuhansia matkustajia ja prosenttia) Matkan pääsyyt Helsingin Muu laivaliikennliikenne Lento- Maaliikenne Yhteensä (1000 matkustajaa) satama Työmatka Tuttavat, sukulaiset Muu vapaa-aika Muu matka Useita syitä Yhteensä Matkan pääsyyt (%) Työmatka Tuttavat, sukulaiset Muu vapaa-aika Muu matka Useita syitä Yhteensä Maaliikenteessä ja laivaliikenteessä painottuvat muut vapaa-ajanmatkat eli turismi kun taas lentoliikenteessä painottuu työmatkaliikenne. Työmatkat ovat Helsingin sataman kautta kulkeneessa matkustajaliikenteessä suhteellisesti neljä kertaa yleisempiä (24 %) kuin muiden satamien kautta kulkevassa liikenteessä (6 %), jossa puolestaan muut matkat sekä tuttava- ja sukulaisvierailut ovat suhteellisesti yleisempiä. Muu vapaa-ajanmatkustus eli turismi on suhteellisesti yhtä yleistä (noin puolet) Helsingin ja muiden satamien kautta kulkevassa matkustajaliikenteessä (risteilymatkustajia, joita oli , ei tässä huomioida). Turismi on selvästi suhteellisesti yleisempää maantieliikenteessä mutta vähäisempää lentoliikenteessä. Itse asiassa turisteja kulkee Helsingin sataman kautta lähes sama määrä kuin Suomen lentokenttien kautta. Kun risteilymatkustajat huomioidaan, turisteja kulkee selvästi enemmän Helsingin sataman kautta. Helsingin sataman kautta kulkeneet matkustajat toivat v Suomeen 319,8 miljoonaa euroa, mikä on 14,4 % koko Suomeen tuodusta rahamäärästä, 2 222,4 miljoonasta euros-

9 8(14) ta. Matkailijaa kohden Helsingin sataman kautta kulkeneet jättivät Suomeen 234. Vastaavasti kaikki Suomeen tulleet jättivät keskimäärin 306. Tässä ei ole vakioitu maassaoloaikaa. Risteilymatkustajat (laivojen miehistö mukaan luettuna) jättivät Suomeen lisäksi 28 miljoonaa euroa eli Helsingin sataman kautta tuli yhteensä 348 miljoonaa euroa. Taulukko 6. Helsingin sataman kautta kulkeneiden ulkomaisten matkustajien v Suomeen tuomat rahamäärät kohdealueen ja kulutuksen kohteen mukaan sekä vertailu kaikkiin matkustajiin Kohdealue (milj. ) Ennakkomaksut Majoitus Ravintolat kahvilat Polttoaine Ostokset Taksit Muu kulutus Yhteensä (milj. ) Helsinki 11,4 23,4 41,3 7,8 52,0 5,1 14,2 155,3 Helsingin seutu 0,5 5,8 12,0 4,2 19,0 1,0 7,0 49,6 Laaja metropolialue 0,6 2,8 5,3 2,3 7,2 0,4 1,9 20,6 Muu Suomi 4,3 19,1 21,1 8,7 30,4 1,9 8,8 94,3 Kaikki Hgin sataman kautta kulkeneet 16,9 51,2 79,8 23,0 108,6 8,4 32,0 319,8 Kaikki Suomeen tulleet ,1 430,6 78,7 966,1 91,8 127, ,4 Hgin satama % kaikista matkustajista Kohdealue (%) Helsinki 7,4 15,1 26,6 5,0 33,5 3,3 9,1 100,0 Helsingin seutu 1,0 11,8 24,2 8,5 38,3 2,0 14,2 100,0 Laaja metropolialue 3,1 13,8 25,9 10,9 34,8 1,9 9,4 100,0 Muu Suomi 4,6 20,2 22,4 9,3 32,2 2,0 9,4 100,0 Kaikki Hgin sataman kautta kulkeneet 5,3 16,0 24,9 7,2 33,9 2,6 10,0 100,0 Kaikki Suomeen tulleet 5,1 18,6 19,4 3,6 43,5 4,1 5,7 100,0 - Helsingin seutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti - Laaja metropolialue: Uudenmaan (ml. entinen Itä-Uudenmaan), Kanta-Hämeen ja Päijät- Hämeen maakunnat pl. Helsinki ja Helsingin seutu - Kahdessa pääkohteessa käyneiden matkustajien rahankäyttö on jaettu puoliksi pääkohteiden kesken. Monta kohdetta tai Ei kohdetta vastanneiden matkailijoiden rahankäyttö on jaettu tasan kaikkien alueiden kesken. Helsingin sataman kautta kulkeneet käyttävät suhteellisesti vähemmän rahaa ostoksiin ja takseihin mutta suhteellisesti enemmän rahaa ravintoloihin ja kahviloihin, polttoaineisiin ja muuhun kulutukseen kuin kaikki Suomeen tulleet matkailijat. Helsingin sataman kautta tulleilla kolmasosa jätetystä rahamäärästä kohdentui ostoksiin kun kaikilla matkailijoilla luku oli suurempi: 44 %. Helsinki ei näyttäisi olevan mikään erityinen ostosmatkailukohde. Helsingin seudulle sataman kautta tulleet käyttävät ostoksiin suhteellisesti hieman enemmän rahaa kuin Helsinkiin tulleet. Helsingin sataman kautta muualle Suomeen menneet käyttävät majoitukseen suhteellisen runsaasti rahaa.

10 9(14) Helsingin sataman kautta kulkeneiden jättämästä rahamäärästä (319,8 milj. ) kohdentui Helsinkiin puolet, 49 % (155,3 milj. ), Helsingin seudulle 16 %, laajalle metropolialueelle 6 % ja muualle Suomeen 29 %. Varustamojen matkailijamäärätietojen mukaan myös Suomeen jätetyt rahamäärät olisivat edellä esitettyä suurempia. 6. Risteilymatkustajat Seuraavaksi analyysiin lisätään risteilymatkustajat. Taulukko 7. Helsingin sataman kautta Suomeen saapuvien matkustajien rahankäyttö ja kansantaloudelliset vaikutukset v Risteily Muu Yhteensä Arvonlisäys Välitön työllisyys yhteensä (milj. ) Ostokset 5,58 108,6 114,2 63, Kuljetus, taksit, kiertomatkat Ravintolat, kahvilat, majoitus 13,94 31,4 45,3 26, ,51 131,0 135,5 56, Muu kulutus 4,00 48,9 52,9 23, Yhteensä 28,03 319,8 347,9 170, Risteilymatkustajien tiedot perustuvat European Cruise Council n Euroopan risteilymatkustajille suuntaamaan kyselyyn, joka on julkaistu raportissa The Cruise Industry. Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe Edition. Luokan Muu tiedot ovat edellä esitettyjä rajahaastattelututkimuksen tietoja. Aineistojen välillä on seuraavia eroavuuksia. Risteilyaineistossa ei ole kansallisuusrajoitetta kun taas rajahaastattelussa ovat mukana vain ulkomaalaiset. Risteilyaineistossa ovat mukana myös risteilylaivoilla tapahtuneet yhdensuuntaiset matkat ( henkilöä) mutta rajahaastatteluissa niitä ei huomioida. Majoitukseen liittyvät kustannukset (1,77 milj. ) tulevat näiltä yhdensuuntaisilta matkoilta. Risteilymatkaajat majoittuvat laivoissa. Pelkkien risteilymatkaajien ( henkilöä) rahankäyttö oli 22,4 milj. (66,02 per henkilö). Maissa käyneiden miehistön jäsenten rahankäyttö (0,755 milj. ; 19,92 per maissa käynyt henkilö) on risteilyaineistossa mukana. Rajahaastatteluaineistossa ammattiliikennettä (laivoilla matkustavat rekkojen ja linja-autojen kuljettajat sekä miehistön jäsenet) ei huomioida. Noin puolet risteilymatkaajien jättämästä rahamäärästä kohdentuu kiertoajeluihin ja vastaaviin. Helsingin sataman kautta tulleet matkailijat tuovat palveluyrityksille 350 miljoonan euron liikevaihdon lisäyksen, mikä lisää BKT:tä 170 miljoonalla eurolla ja aikaansaa työpaikkaa palveluja tarjoaviin yrityksiin. Eri toimialoille ja alueille välituoteostojen kautta leviävät kerrannaisvaikutukset huomioon ottava työllisyysvaikutus on yhteensä lähes työ-

11 10(14) paikkaa. Välitön työllisyysvaikutus on keskimääräiseen tasoon verrattuna noin kaksinkertainen johtuen palveluntarjoajien (vähittäiskauppa, ravintolat, kahvilat, taksit) työvaltaisuudesta. Vastaavasti kerrannaisvaikutus on keskimääräistä selvästi pienempää. 7. Kunnallistaloudelliset vaikutukset Satamaan suoraan tai välillisesti liittyvien yritysten henkilöstö maksaa kunnallisveroja Helsingille ja muille asuinkunnilleen. Seuraavassa arvioidaan kuinka suuria maksetut kunnallisverot ovat satamaan liittyvien yritysten henkilöstön ja matkailijoita palvelevien yritysten henkilöstön osalta. Analyysi rajataan luonnollisten henkilöiden maksamiin kunnallisveroihin. Taulukko 8. Kuntien saamat verotulot Helsingin satamaan liittyvistä toiminnoista ja sataman kautta kulkeneesta matkailusta v.2011 Yksikkö Helsinki Helsingin Muu maa Yhteensä seutu Satamaan liittyvät yritykset Työpanos hlö Korjattu työpanos hlö Kunnallisvero henkilöä kohden Kunnallisverot yhteensä M 30,5 52,3 4,5 87,3 Matkailijoita palvelevat yritykset Työpanos hlö Korjattu työpanos hlö Kunnallisvero henkilöä kohden Kunnallisverot yhteensä M 9,1 6,3 11,7 27,1 Molemmat yhteensä M 39,6 58,6 16,2 114,4 Työpanoksessa on mukana työllisyyden kerrannaisvaikutus. Satamaan liittyvien yritysten Helsingin työpanoksessa on mukana Helsingin sataman vaikutus. Korjattu työpanos on arvioitu siten, että on huomioitu pendelöinti ja työllisyyden kerrannaisvaikutusten alueellinen leviäminen. Helsingin työpaikkaomavaraisuus on 132. Helsingin työpanos on jaettu luvulla 1,32. Helsingistä ylijäävä työpanos on jaettu kahden muun alueluokan kesken, jonne on lisäksi sijoitettu arvioitu työllisyyden kerrannaisvaikutuksen alueellinen leviäminen. Tämä arvio on hyvin epävarma. Lisäksi osa leviämisvaikutuksesta kohdentuu ulkomaille, mitä ei tässä huomioida. Helsinkiin rekisteröityjen yritysten työntekijöistä osa asuu ja maksaa kunnallisveronsa Helsingin ulkopuolella ja yritykset ostavat osan tarvitsemistaan panostekijöistä Helsingin ulkopuolelta tai ne on valmistettu Helsingin ulkopuolella. Matkailijoita palvelevien yritysten työpanos on jaettu alueille suhteessa rahankäytön jakaumaan ko. alueilla. Satamaan liittyvien yritysten henkilöstön keskimääräiseksi vuosiansioksi on oletettu eli /kk lomarahat mukaan luettuna. Matkailijoita palvelevien yritysten keskipalkaksi on vastaavasti oletettu /v eli /kk. Aloille tyypillisissä ammateissa säännölliset kuukausiansiot ovat tätä luokkaa. Tyypillisen palkansaajan on oletettu asuvan Helsingissä, Vantaalla (Helsingin seutu) tai Lahdessa (muu maa). Hänen oletetaan kuuluvan evankelisluterilaiseen kirkkoon ja hänellä oletetaan olevan huollettavanaan kaksi lasta.

12 11(14) Kunnallisvero henkilöä kohden vuodelta 2011 saadaan nyt verohallinnon laskurilla. Kunnallisverot yhteensä on kunnallisvero henkilöä kohden kertaa korjattu työpanos. Kuntien saamia verotuloja ei sisällytetä taulukossa 9. esitettyyn yhteenvetolaskelmaan, jotta vältetään kaksinkertainen laskenta. Arvonlisäykseen sisältyvät bruttopalkat, joista verot maksetaan. Vastaavasti sataman suorittamia investointeja ei sisällytetä yhteenvetolaskelmaan, koska korvausinvestoinnit rahoitetaan poistoilla, jotka nekin sisältyvät arvonlisäykseen. Jos vaikuttavuuskuvaa haluaa tarkentaa, voi näitä ja monia muita rahavirtoja jäljittää ja analysoida kunhan välttää kaksinkertaisen laskennan. 8. Yhteenveto Taulukko 9. Helsingin sataman taloudelliset vaikutukset v Yhteenveto Liikevaihto (M ) Arvonlisäys (M ) välitön yhteensä Välit.työll/ arvonlisäys Työll.yht./ välit.työll Helsingin satama 86,5 60, ,1 2,5 Satamaa hyödyntävät ,2 2,1 yritykset pl. taksit Taksit 6,5 4, ,8 1,2 Tukevat viranomaistoiminnot 28,4 10, ,6 2,0 Ulkomaiset matkailijat 319,8 156, ,0 1,6 Risteilymatkustajat 28,0 13, ,0 1,6 Yhteensä, josta ,6 1,9 - Tavaraliikenne ,3 2,1 - Matkustajaliikenne ,3 1,7 Helsingin sataman arvonlisäys on Sataman tilinpäätöksen käsittein liikevaihto miinus ostot ja liiketoiminnan muut kulut kuten vuokrat. Nämä erät kirjautuvat muiden yritysten arvonlisäksi. Toisaalta arvonlisäys on yhtä kuin henkilöstökulut plus poistot plus liikeylijäämä. Helsingin satama aikaansaa satamaan välittömästi liittyvät toiminnot mukaan luettuna 3,8 miljardin euron liikevaihdon, josta 1,4 miljardia on BKT:tä lisäävää arvonlisäystä. Satama aikaansaa työpaikkaa välittömästi kokonaistyöllisyysvaikutuksen ollessa työpaikkaa. Miljoonan euron arvonlisäyksen aikaansaamiseen tarvitaan 8,6 työpaikkaa. Työvaltaisuus (toisesta näkökulmasta tuottavuus) vaihtelee kuitenkin erittäin paljon toimialan mukaan. Kokonaistyöllisyysvaikutus on 1,9 kertaa välitön työllisyysvaikutus. Työllisyyden kerrannaisvaikutus on selvästi pienempi työvaltaisilla matkailijoita palvelevilla aloilla, jossa puolestaan välitön työllisyysvaikutus on hyvin suuri. Työllisyyden kerrannaisvaikutus on vastaavasti suurempi pääomavaltaisilla aloilla, jossa taas välitön työllisyysvaikutus on varsin pieni. Tavaraliikenteen välitön työllisyysvaikutus on vain kolmanneksen (36 %) suurempi kuin matkustajaliikenteen työllisyysvaikutus. Sataman aikaansaama arvonlisäys on sen sijaan tavaraliikenteessä yli kolminkertainen matkustajaliikenteeseen verrattuna.

13 12(14) 9. Vertailu vuoden 2007 tutkimukseen Vuonna 2007 suoritettiin samanlainen tutkimus kuin tämä perustuen vuoden 2006 aineistoihin. Satamaa hyödyntävien yritysten otos oli sama. Tulokset eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia, koska nyt vastausprosentti yrityshaastatteluissa oli suurempi, 57 %, kun se edellisellä kerralla oli 22 %. Lisäksi edellisellä kerralla vastauksia yritettiin ensin saada internetkyselyn avulla. Tällöin kyselyyn vastasi enemmän niitä, joilla on yhteistyötä sataman kanssa. Sama suuntaus on myös puhelinkyselyissä. Helpoimmin vastaavat ne, joilla on toimintaa satamaan. Muut kokevat kyselyn vieraaksi. Tällä kertaa vastaajien joukko oli selvästi suurempi. Nyt saatiin vastaamaan paljon niitäkin, joilla ei ole sataman kanssa mitään tekemistä. Kummassakin tapauksessa vastanneiden tiedot yleistettiin perusjoukkoon (Helsingin seudulla toimivat liikenteeseen liittyvät toimialat). Tulos oli se, että vaikuttavuus näyttää olleen edellisellä kerralla suurempi kuin tällä kertaa. Tulos johtuu kuitenkin siitä, että edellisellä kertaa vastaajien joukko oli positiivisesti valikoitunutta niin kuin termi kuuluu. Viime kerralla liikevaihdosta liittyi osa satamaan 81 prosentilla vastaajista, kun nyt liittyi vain 56 prosentilla. Suurempi vastausprosentti pienensi tässä tapauksessa mitattua vaikutusta. Toisaalta sitä kasvatti se, että nyt mukaan otettiin eräitä ryhmiä, joita ei viime kerralla ollut. Tällaisia olivat tukevat viranomaistoiminnot ja risteilymatkailijat. Taulukko 10. Osuudet BKT:stä ja työllisyydestä. Helsingin sataman taloudelliset vaikutukset suhteessa eri aluetasojen perushintaiseen bruttoarvonlisäykseen ja työllisten määrään vuosien 2006 (edellinen tutkimus) ja 2011 (tämä tutkimus) aineistoihin perustuvissa tutkimuksissa Tämä tutkimus Edellinen tutkimus Arvonlisäys välitön yhteensä Arvonlisäys välitön yhteensä Abs (M, hlö) % Helsinki 4,8 4,0 7,6 5,0 4,2 6,4 Helsingin seutukunta 2,7 1,6 3,1 2,8 1,6 2,4 Koko maa 0,96 0,51 0,96 0,94 0,48 0,73 Vuoden 2006 tutkimustietoja on verrattu vuoden 2006 tilastotietoihin eri aluetasoilta. Vuoden 2011 tutkimustietoja taas on verrattu vuoden 2009 tilastotietoihin. BKT käyvin hinnoin on kasvanut 10 % koko maassa Arvonlisäyksen oikeat prosentit tämän tutkimuksen osalta ovat siksi hieman pienempiä kuin taulukossa olevat. Osaltaan tätä selittävät edellä esitetyt vastausprosenttiin liittyvät tekijät. Eri aluetasojen työllisyydessä sen sijaan ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

14 13(14) Absoluuttisesti vaikuttavuudet tässä tutkimuksessa ovat hieman suurempia kuin edellisessä tutkimuksessa. Suhteessa eri aluetasojen arvonlisäykseen (BKT:hen) ja työllisyyteen voidaan todeta, että arvonlisäykset ovat saattaneet pienentyä tai säilyä ennallaan, välitön työllisyysvaikutus on säilynyt suunnilleen ennallaan ja työllisyyden kerrannaisvaikutus ja sen mukana kokonaistyöllisyysvaikutus on selvästi kasvanut. Työllisyyden kerrannaisvaikutuksen kasvu saattaa johtua osittain arviointimenetelmästä. Panos-tuotostarkastelussa ei päästä riittävän tarkalle toimialatasolle. Toisaalta yritykset ovat ulkoistaneet toimintojaan, mikä saattaa vaikuttaa. Suhteessa koko maahan kaikilla vaikuttavuusmittareilla on tapahtunut kasvua.

15 14(14) LIITE 1 Puhelinhaastattelulomake 1) Kuinka suuri osa myynnistänne/liikevaihdostanne liittyy Helsingin satamaan? % liikevaihdosta 2) Jos satamaan liittyvä myyntinne oli suurempi kuin 0 %, se jakautuu seuraavasti (yhteensä 100 % liittyvästä myynnistä) % Myynnistä liittyy tavaraliikenteeseen % Myynnistä liittyy matkustajaliikenteeseen 3) Kuinka suuri osa yrityksen henkilötyöpanoksesta liittyy Helsingin satamaan? % 4) Mitä yrityksenne tekee, yrityksenne pääasialliset toimialat? 5) Henkilökunnan lukumäärä yrityksessänne keskimäärin v ) Yrityksenne liikevaihto v ) Yrityksenne sijaintikunta? 8) Mahdollisia perusteluja? Muuta? LIITE 2 Toimialaluettelo Tutkimuksessa käytettiin v toimialaluokitusta, koska käytettiin vuodelta 2006 olevia perusjoukkoa ja otosta. Samat luokat eri numeroilla löytyvät nyt voimassaolevasta vuoden 2008 luokituksesta. Perusjoukkoon ja otokseen valikoitui yrityksiä seuraavilta toimialoilta: I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 60 Maaliikenne (matkustajien ja tavaroiden kuljetus tilaus- ja linjaliikenteessä maitse) 61 Vesiliikenne (tavaroiden ja matkustajien säännöllinen ja epäsäännöllinen kuljetus vesitse) Meriliikenteen henkilökuljetus (matkustajien kuljetus meritse ulkomaanliikenteessä joko omilla tai rahdatuilla aluksilla mukaan lukien risteilyt) Meriliikenteen tavarankuljetus (tavaroiden kuljetus meritse ulkomaanliikenteessä joko omilla tai aika- ja matkarahdatuilla aluksilla mukaan lukien näillä harjoitettu linja-, sopimus- ja hakurahtiliikenne) 63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot 631 Lastinkäsittely ja varastointi (tavaroiden (mukaan luettuna kontit) ammattimaisesti harjoitettu lastaaminen, purkaminen ja varastointi) 632 Muu liikennettä palveleva toiminta 6322 Muu vesiliikennettä palveleva toiminta (kaikenlaiset vesiliikennettä palvelevat toiminnat kuten sataman ja niihin liittyvien laitteiden hoito ja toiminta, jäänmurtajat, luotsaus, majakat, väylänhoito, kanavien ylläpito ja toiminta, meripelastus sekä merenkulkuhallinto) 633 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta 634 Muu kuljetusvälitys Huolinta ja rahtaus (Vienti- ja tuontikuljetusten järjestely ja toteuttaminen. Kuljetusketjujen rakentaminen. Tavaroiden noudon ja jakelun järjestäminen, lastauksen, purkamisen ja siirtokuormauksen järjestäminen. Pakkaus-, mittaus- ja tarkastuspalvelut. Kuljetusasiakirjojen ja rahtikirjojen hankinta ja toimittaminen. Logistisen ketjun hallintaan liittyvä tietohallinto. Vienti- ja tuontitullaus. Huolintayritysten omalla kalustollaan suorittamat kuljetukset. Huolintaan liittyvä terminaalitoiminta.)

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa Muistio Brief 30 24.3.2015 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 30 24.3.2015 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

Onko koko Suomen talous harmaata?

Onko koko Suomen talous harmaata? Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 3/2013 Onko koko Suomen talous harmaata? Matti Virén Professori Turun yliopisto Kataisen hallituksen toimintaohjelmassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 13.12.2012 klo 12:00 Uutta arvoa palveluista Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Kirjoittajat

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Veneilyn määrä ja taloudelliset vaikutukset Suomessa

Veneilyn määrä ja taloudelliset vaikutukset Suomessa Merenkulkulaitoksen julkaisuja 5/2005 Veneilyn määrä ja taloudelliset vaikutukset Suomessa Helsinki 2005 ISBN 951-49-2101-1 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 5/2005 Veneilyn määrä ja taloudelliset vaikutukset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012 Rakentaminen 2014 Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012 Rakentamisen jalostusarvo kasvoi 8 prosenttia vuonna 2012 Rakentamisen jalostusarvo vuonna 2012 kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta. Voimakkainta

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot

Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot Samuli Salminen Haluan kiittää tämän tutkimuksen tekijänä erityisesti Reijo Tossavaista ja Simo Grönroosia Suomen

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2015 Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Työterveyshuoltokysely

Työterveyshuoltokysely Työterveyshuoltokysely 3 Sisällys Esipuhe................................... 5 Yhteenveto............................... 6 1. Taustatiedot.............................. 7 2. Yrittäjät..................................

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..."

Pauli Rautiainen EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA... Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta Työpapereita

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot