Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2"

Transkriptio

1 Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2 Kannanoton kirjaus TYÖLLISYYSASTEEN NOSTAMINEN JA MUU JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYDEN TUKEMINEN JA JULKISTEN PALVELUJEN JA ETUUKSIEN RAHOITUKSEN TURVAAMINEN Julkisia eläkejärjestelmiä ja muita eläkkeellesiirtymisikään vaikuttavia järjestelmiä koskevat uudistukset menpiteistä keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nostamiseksi kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä on neuvoteltu Jukka Rantalan johtamassa eläkeneuvot- Politiikkariihen kannanotto johti hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen sopimukseen vuoden 2009 loppuun mennessä tehtävästä selvitys- ja valmistelutyöstä. Toiteluryhmässä (eläkekysymykset) sekä Jukka Ahtelan työelämäryhmässä (työhyvinvointi). Ryhmät saivat joulukuussa 2009 lisäaikaa saakka. Rantalan eläkeneuvotteluryhmä ei päässyt yksimieliseen lopputulokseen. Ahtelan työryhmältä ilmestyi raportti työurien pidentämisestä. Ahtelan työryhmän työtä jatketaan uusissa asti toimivissa työhyvinvointi- ja terveystyöryhmissä. Uudistuksien valmistelu siirtyy. Yksilöllisen eläkevakuutuksen ja ryhmäeläkevakuutuksen alaikärajojen nosto Työssäjaksamisen edistäminen ja työelämän laadun kehittäminen Verotuksessa vähennyskelpoisten yksilöllisten eläkevakuutusten alaikäraja kytkettiin yleiseen eläkeikään samassa yhteydessä, kun yksilöllinen eläkesäästäminen laajennettiin koskemaan vakuutusten lisäksi myös pitkäaikaissäästämissopimuksen mukaista säästämistä. Asiaa koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle syyskuussa 2009 ja eduskunta on hyväksynyt lait Ikärajan nousu 63 vuoteen jää kuitenkin pienemmäksi kuin politiikkariihen linjaus 65 vuoden alaikärajasta. Verotuen piiriin kuuluvien ryhmäeläkevakuutuksien ala-ikärajoihin ei ole tehty muutoksia. Asian valmistelu on siirtynyt VM:lle. STM:n hallinnonalalla toimenpide on huomioitu aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden sekä Työterveyslaitoksen (TTL) tulossopimusten valmistelussa vuodelle Viranomaisaloitteista valvontaa suunnataan erityisesti niiden toimialojen työpaikoille, joilla tiedetään mm. tapaturmaisuuden, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä ennenaikaisen masennuksen aiheuttaman työkyvyttömyyden uhan olevan keskimääräistä merkityksellisempi. Työterveyslaitoksen alueellisten neuvottelukuntien roolia on vahvistettu alueen työhyvinvoinnin tilanteen seuraajina, aloitteellisina toimijoina ja verkostoyhteistyön tehostajina lähtien. Lisäksi STM:n käynnistämä Työhyvinvointifoorumi ja sen teema-alueet vahvistavat valtakunnallista ja alueellista verkottumista ja viestintää; yhteistilaisuuksia on järjestetty eri politiikkaohjelmien kanssa, mm. työn eettisestä kuormittavuudesta sekä kulttuurin ja työhyvinvoinnin suhteesta. Myös masennusperäistä työkyvyttömyyttä ehkäisevän Masto-hankkeen toteuttaminen on jatkunut. SATA -komitean ehdotusta työterveyshuollon työkykyä edistävän ja työkyvyttömyyttä ehkäisevän toiminnan tehostamisesta valmistellaan tavoitteena, että uudistus tulee voimaan Sosiaali- ja terveysministerin johtama seminaarikiertue Työhyvinvoinnilla tulevaisuuteen toimintamalleja työelämän murroksessa on käynnistetty, mutta valtakunnallisia yleisölle suunnattuihin työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistäviin viestintäkampanjoihin ei ole ollut riittävästi resursseja. TYPO on seurannut ministeriöiden ja valmistelutyöryhmän toimenpiteitä ja valmistelua aktiivisesti ja vuoden 2009 aikana lisännyt työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaista parantamista koskevan tietoutta työpaikoille: mm. alueelliset tiedotustilaisuudet viidellä paikkakunnalla, Kauppalehden laatuhomma-liite (laatuhomma.fi) sekä osallistuminen Työterveyslaitoksen Duunitalkoot-hankkeen kustannuksiin. TEM raportoi, että Työelämän laatu (TYLA) -hankkeen koordinaattori on palkattu selvitysmäärärahoilla väliseksi ajaksi. Lisäksi työelämän laatuun liittyvien julkisten resurssien kartoitusryhmän ( ) alkukartoitus ja ensimmäinen väliraportti valmistui marraskuussa 2009 ja toinen tammikuussa Esitykset liittyvät yhteistoimintatapojen parantamiseen tehokkuuden lisäämiseksi ja hallinnossa käynnissä olevien uudistamisprosessien hyödyntämiseen. Myös kolmikantainen jouston ja turvan tasapainoa työmarkkinoilla ja työelämässä uudistava strateginen hanke on käynnissä, sitä valmistellaan työelämän laatu -alatyöryhmässä. Joustoturvahankkeen määräaika vuoden 2010 loppuun. Hallituksen politiikkaohjelmat ovat edistäneet aktiivisesti omista näkökulmistaan työelämän laatuun liittyviä hankkeita. TEPO:n puitteissa on vastuutettu TTL:lle on ohjelmassa useita hankkeita, mm. työterveyshuollon tilaajan opas "Tilaa taiten"- on valmistunut, samoin Terveyttä edistävän työpaikan kriteerit- hanke on edennyt suunnitellusti kuudella hanke-työpaikalla (kriteeristöt valmiina 2010, implementointi 2011) sekä ehkäisevään päihdetyöhön on valmistunut A-step-työkalu ja miniinterventio-koulutusta työterveyslääkäreille jatketaan. OKM: Taiteella ja kulttuurilla voi olla myönteisiä vaikutuksia työviihtyvyyteen, työssä jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Osana terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa valmisteltiin poikkihallinnollisena yhteistyönä Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma, jonka yhtenä painopistealueena on työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Ohjelman toimeenpano on käynnistynyt vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 alussa otettiin käyttöön verovapaa kulttuuriseteli, jonka avulla voidaan lisätä kulttuuripalvelujen käyttöä työelämän yhteydessä ja työpaikoilla kansalaisten työurien pidentämiseksi. Selvityshenkilö Tarja Cronbergilta tilattiin v selvitys taiteilijoiden työllisyyden ja toimeentuloedellytysten parantamisesta. Tehtyjen ehdotusten toimeenpanomahdollisuuksien selvittämisen yhteydessä on käynnistetty selvitys taiteen ja taiteilijoiden työn vaikutuksesta työurien pidentämisessä. 1

2 Osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien työelämään osallistumisen edistäminen Aikuiskoulutuksen (ml. siihen liittyvän korvauksen kehittäminen) TEM:n kolmikantainen jouston ja turvan tasapainoa työmarkkinoilla ja työelämässä uudistava strateginen hanke on käynnissä vuoden 5/2011 loppuun. Työn painopisteenä on kesäkuussa 2009 kolmikantaisesti sovittujen joustoturvaperiaatteiden toimeenpano. Lainsäädäntö- ja menettelytapamuutoksia valmistellaan kolmessa eri valmisteluryhmässä. Selvitysmies Mika Vuorelan ehdotukset eläkkeen lepäämään jättämisestä ja eläkkeen ohella tehtävän työn ansaintarajojen tarkistuksista on huomioitu lainsäädännössä. Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä on tullut voimaan vuoden 2010 alussa. TEM käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa selvitettiin vajaakuntoisten ja osatyökykyisten palveluprosessia ja työllistymisen tukemista. Palkkatukijärjestelmän uudistuksen yhteydessä on arvioitu järjestelmää myös vajaakuntoisten työllistymisen tukemisen näkökulmasta. Lainsäädäntö yhdenmukaistettu EY:n valtiontukisääntelyn kanssa myös vajaa-kuntoisten osalta joulukuussa 2009 annetussa hallituksen esityksessä julkisen työvoimapalvelulain muuttamiseksi. EU-rahoitteinen YES -hanke tuottanut työnantajille esitteen vajaakuntoisten työllistymisen helpottamiseksi. Työolosuhteiden järjestelytuen käyttöä on selvitetty tilastojen ja TE-toimistoille tehdyn kyselyn avulla. Järjestelytuella voidaan tukea työnantajaa vammaisen, osatyökykyisen tai vajaakuntoisen työntekijän tarvitsemien kohtuullisten mukautusten toteuttamisessa. Vuonna 2010 valmistellaan mahdolliset muutokset asetukseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista. Ohjeistuksessa huomioidaan työelämän ulkopuolelta työelämään pyrkivien vammaisten ja osatyökykyisten syrjinnän ehkäisy työnhakija-asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeistus uusitaan kun esitykset julkisen työvoimapalvelulain muutoksista on hyväksytty eduskunnassa. Työmarkkinoille kuntoutuvien palveluja kehitetään osana TE-toimiston asiakassegmentoinnin ja palvelumallin kehittämistä. TEM on antanut asiasta ohjeen TEtoimistoille. Uudistus toteutetaan koko maassa vuoden 2010 aikana. STM on käynnistänyt työpankkikokeilun SATA-komitean linjausten mukaisesti. Vaikeasti työllistettävien työllistämismallien kokeilu toteutetaan vuosina , minkä jälkeen päätetään kokeilun jatkosta. Kuntouttavaa työtoimintaa koskeva lainmuutos tuli voimaan ja se sisältyi valtion vuoden 2010 talousarvioon. Lainmuutos laajentaa kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen velvoittavuutta. STM on asettanut työryhmän ja selvitysmiehen selvittämään osatyökykyisten työllistämisen esteitä. Selvitystyön määräaika on ja sen jälkeen arvioidaan toteutettavat toimenpiteet. OKM:n vastuulla olevan aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen valmistelu ja toimeenpano on edennyt hallituksen iltakoulun linjausten mukaisesti ja AKKU-johtoryhmän väliraportteihin (OPM 2008:20 sekä OPM 2009:11) sisältyvien ehdotusten pohjalta. Pääehdotukset koskevat ammatillista aikuiskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta, korkeakoulutettujen täydennyskoulutusta, aikuisopiskelun etuuksia sekä aikuiskoulutusta koskevan yhteistyön vahvistamista uudessa aluehallinnossa. AKKU-ehdotukset on otettu huomioon uudessa yliopistolaissa ja korkeakoulu-uudistuksen toimeenpanossa, aluehallintouudistusta koskevassa lainsäädännössä ja tulosohjauksessa, vuoden 2009 lisätalousarvioissa ja vuoden 2010 talousarvioesityksessä sekä aikuisopiskelun etuusuudistusta koskevan lainsäädännön valmistelussa. Viimeksi mainitun kokonaisuuden osalta on budjettilakeina syksyllä 2009 annettu hallituksen esitykset 152/2009, 178/2009 ja 179/2009. AKKU-johtoryhmän työ jatkuu vuoden 2010 loppuun ja johtoryhmä tekee tarvittavia lisäehdotuksia vuosille sekä laatii kokonaisuudistusta koskevan seurantaraportin työnsä päätteeksi. AKKU-johtoryhmän väliraporttiin (OPM 2009:11) sisältyi resursointisuunnitelma vuoteen Opetusministeriö tulee sisällyttämään kokonaisuudistuksen etenemistä koskevat resurssiehdotukset vuoden 2009 lopulla valtiovarainministeriölle toimitettavaan kehystarkistukseen. Hallituksen esitysten mukaan työelämässä olevien ja työttömien aikuisopiskelua koskevat etuudet selkiintyvät, yhtenäistyvät ja paranevat. Työelämässä olevien koulutustuki lähenee työttömyysturvaa ja nousee nykyiseen verrattuna noin kolmanneksen. Työttömien mahdollisuudet omaehtoiseen aikuiskoulutukseen työttömyysturvan tasoisella etuudella paranevat. Työttömiä koskevat uudistukset tulevat voimaan ja työelämässä olevien koulutustukea koskevat muutokset Hallituksen iltakoulun linjaukset, laajapohjainen valmistelutyö sekä ehdotusten synkronointi SATA-komitean, ALKU-uudistuksen ja yliopistouudistuksen valmistelutyöhän ovat edesauttaneet ehdotusten toimeenpanoa. STM on antanut HE:n (152/2009) aikuiskoulutustuen kehittämisestä, joka on tullut voimaan Sitä on sovellettu alkaen kun ihmiset aloittava opinnot. Aikuiskoulutustukea saavien henkilöiden lukumäärän arvioidaan lisääntyvän 10 % syksyllä Toimenpiteen resursointi: OKM on lisännyt merkittävästi aikuiskoulutuksen tarjontaa vuoden 2009 kahdessa lisätalousarviossa ja vuoden 2010 talousarvioesityksessä mm. taantuman vaikutusten lieventämiseksi sekä AKKU-johtoryhmän ehdotusten toteuttamiseksi. Edellä mainituissa talousarvioesityksissä. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen volyymia on lisätty 950 henkilötyövuodella (8,6 M ), mikä merkitsee 2

3 Työmarkkinoiden muutosten ennakointi koulutuksen ollessa keskimäärin puolen vuoden mittaista noin 2000 henkilön pääsyä näyttötutkintoihin valmistavaan tai muuhun ammatilliseen lisäkoulutukseen. Lisäystä on kohdennettu ammatillista koulutusta vailla oleville ja vanhentuneen koulutuksen omaaville. Oppisopimuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiötä on pystytty nostamaan paikalla (3,8 M ); koulutusta on kohdennettu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osaamistarpeisiin ja painopistettä on kysynnän mukaisesti siirretty lyhytkestoiseen, nopealiikkeisempään koulutukseen. AMK-tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta on lisätty noin 1000 paikalla (3 M ) ja sitä on suunnattu erityisesti vanhan opistotutkinnon suorittaneille osaamisen päivittämiseksi ja työmarkkinakelpoisuuden parantamiseksi. Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus aloitettiin vuonna 2009 (300 paikkaa/1 M ) ja vuoden 2010 talousarvioesityksessä volyymi on nostettu paikkaan ja rahoitus 4 M. AKKU-ehdotusten pohjalta on lisätty/kohdennettu myös työ- ja elinkeinoministeriön voimavaroja erityisesti työelämän nopeisiin muutoksiin vastaavaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen sekä neuvontatoimintaan. STM on lisännyt määrärahaa 3,2 M vuonna 2010 ja vuositasolla noin 6 M, lisäksi uudistusta rahoittavat myös palkansaajat ja työnantajat noin 13 M. TEM:ssä on käynnissä strateginen hanke nimeltä Heikot signaalit. TEM on hankkinut koko konsernin käyttöön TrendWiki -tietojärjestelmän, jolla TEM -konsernin henkilöstö kerää ja analysoi heikkoja signaaleja toimintaympäristön muutoksista ja kehitystrendeistä. TrendiWikillä tehdyt analyysit palvelevat TEMkonserniyksiköiden suunnittelu-, päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmiä. TrendWiki -järjestelmän käyttöä laajennetaan koko valtioneuvostoon TEM, VM, OPM ja STM ovat yhdessä muodostaneet tilaajakonsortion (PATKET) pitkän aikavälin työvoima- ja koulutusennakoinnin uudistamiseksi. Ennakoinnin toteuttajaksi on valittu VATT. Hanketta rahoitettiin v Alustavia tuloksia on käsitelty alueviranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Yhteistyötä VN:n ennakointiverkoston kanssa kehitetään. Ensimmäinen pitkän aikavälin toimialakehitystä ja työllisyyttä käsittelevä raportti valmistui v lopussa. Lisäksi TEM kerää TE-keskuksittain arvion TE-keskusalueen tuotannon, työllisyyden, työttömyyden ja lomautusten tilanteesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Tarkoitus on saada kuva taantuman kehityksestä ja nähdä merkit kehityksen kääntymisestä. Arvioita kerätään toistaiseksi kahden viikon välein. Työmarkkinoiden muutosten ennakointitoiminta on jatkuvaa. TYPO:n vetovastuulla toimiva työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin yhteistyöryhmä sai huhtikuussa 2009 valmiiksi raportin, jossa linjattiin ennakointijärjestelmän kehittämisen vaatimia toimia niin valtakunnan- kuin aluetason ennakoinnissa. Tähän liittyen yhteistyöryhmä toteutti vuodenvaihteessa ennakointityön kehittämiseen tähtäävän kyselyn alueellisten toimijoiden ja oppilaitosten keskuudessa. Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi varsinkin alueellista ennakointia kehitettäessä. Parannetaan omaehtoiseen koulutukseen hakeutuvien työttömien mahdollisuuksia päästä koulutukseen samoilla eduilla kuin työvoimapoliittiseen koulutukseen TYPO tähdentää, että sekä maakuntaliitoissa että uusissa ELY-virastoissa on huolehdittava riittävien voimavarojen varaamisesta ennakointityöhön, jotta se saadaan vakiintumaan niiden pysyväksi ja säännönmukaiseksi tehtäväksi. Lisäksi opetushallinnolla tulee olla vahvemmat keinot saada oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät toimimaan omissa koulutuspäätöksissään ennakoinnin tulosten mukaisesti. HE:n työttömyysturvauudistuksesta, johon toimenpiteen edistäminen sisältyy astui voimaan (ks. myös toimenpide 42). TEM arvioi koulutuspäivien lisääntyvän 25 % vuonna 2010 ja 50 % vuonna TEM on antanut lokakuussa 2009 HE:n työvoimapalvelulain uudistamiseksi, joka sisältää säädösesitykset em. toimenpiteiden toteuttamiseksi. Muutokset mahdollistavat työttömän osallistumisen omaehtoiseen koulutukseen samoilla eduilla kuin työvoimapoliittiseen koulutukseen, kun TE-toimisto hyväksyy koulutuksen. Edellytyksenä on, että koulutus parantaa ammatillista osaamista ja nopeuttaa pääsyä työmarkkinoille ja että hyväksytty koulutus on osa työnhakijan työnhakusuunnitelmaa tai työllistymisohjelmaa. Laki tuli voimaan vuoden 2010 alussa. Muutoksen seurauksena työttömän koulutusmahdollisuudet lisääntyvät taloudellisen tuen heikentymättä. 3

4 Opintojenohjauksen kehittäminen: määrään ja laatuun huomiota siten, että ketju perusopetuksesta työ-elämään toimii katkeamatta Opetushallitus on toteuttanut OPM:n toimeksiannosta oppilaanohjauksen kehittämishankkeen osana perusopetuksen laadun kehittämistä. Oppilaanohjausta pyritään kehittämään koulutuksen järjestäjien paikallisena ja seudullisena toimintana osana perusopetuksen laadun kehittämistä siten, että oppilailla on mahdollisuus saada riittävästi ohjausta perusopetuksen eri vaiheissa. Tavoitteena on varmistaa kaikille perusopetuksen päättäneille opiskelupolun jatkuminen perusopetuksen jälkeen. Toimintaan liittyy valtakunnallista ja alueellista koulutusta ja toimintaa kehittävää arviointia. Hankkeeseen osallistuvilta kunnilta edellytetään osallistumista koulutuskokonaisuuteen ja kehittävään arviointiin, jotka tukevat paikallista kehittämistyötä. Opetushallitus vastaa toiminnan ohjauksesta ja koordinoinnista. Opetushallitus tarjoaa erikseen suunnattua lähiohjausta kunnille ja tapaamisia kuntien edustajille. OKM: Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö asettivat yhdessä elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kansalliseksi elinikäisen ohjauksen strategiaksi, joka käsittää kaikkien kouluasteiden ja -muotojen sekä työ- ja elinkeinohallinnon ja työelämän tarjoamat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut elinikäisen opiskelun ja oppimisen näkökulmasta. Strategian tulee olla valmis helmikuussa Työryhmän toimikausi on Nuorten työpajatoiminta tarjoaa peruskoulun jälkeen koulutuksen ulkopuolelle jääville sekä 2. asteen keskeyttäneille nuorille koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia valmiuksia ja taitoja pääasiassa tekemällä oppimisen menetelmällä. Työpajatoiminnan saavutettavuutta on parannettu etsivällä nuorisotyöllä, joka kattaa tänä vuonna noin kolmasosan maamme kunnista. Nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö toteutuu enimmäkseen keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tukitoimissa; lähes 12 % työpajatoimintaan osallistuneista tuli oppilaitoksen kautta pajalle. OKM: Oppilaanohjauksen kehittämishanke on jatkunut vuonna Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen pilottihankkeet (12) valittu ja kilpailutus kehittävän arvioinnin osalta on suoritettu Hankkeen toteutus alkaa vuonna Perusopetuksen ja toisen asteen opinto-ohjaajien määrän ja kelpoisuustilanteen parantaminen edellyttää opinto-ohjaajien koulutuksen lisäämistä. Opintojen ohjaukseen liittyvää koulutusta lisätään määräaikaisesti vuosina Vuoden 2011 talousarvioesityksessä esitetään opinto-ohjaajakoulutuksen laajennuksen kustannuksiin (n. 250 opiskelijaa) 1,2 milj. euroa. Toteutussuunnitelma tehdään yhteistyössä opinto-ohjaajien koulutusta antavien korkeakoulujen kanssa. Pätevien opinto-ohjaajien määrän lisääntymiseen pyritään sekä monimuoto-opetuksena toteutettavalla pätevöittävällä koulutuksella että kasvattamalla väliaikaisesti opintoohjaajakoulutuksen sisäänottomääriä. Tavoitteena on, että koulutukset käynnistyisivät syksyllä Koulutuksen kesto on keskimäärin noin 1,5 vuotta, joten koulutuslisäysten vaikutukset alkaisivat näkyä vuonna Etsivää nuorisotyötä laajennetaan koko maan kattavaksi toiminnaksi valtiontalousarvion määrärahan puitteissa. Tavoitteena on, että vuonna 2010 toiminta kattaisi 60 % kunnista. Toiminnan laajentumista ja sisältöä seurataan vuosittain. Etsivän nuorisotyön laajentaminen koko maata kattavaksi edellyttää noin 3,5 M. Korkeakouluasteen pääsykoejärjestelmän uudistaminen Toimenpiteen resursointi: OKM: Vuoden 2011 talousarvioesityksessä esitetään opinto-ohjaajakoulutuksen laajennuksen kustannuksiin (n. 250 opiskelijaa) 1,2 milj. euroa. Vuoden 2010 talousarvioesityksessä nuorten työpajatoimintaan on esitetty nuorisotyömäärärahoihin (kasvua ) ja etsivään nuorisotyöhön (kasvua ). Tämän lisäksi koulutuksen järjestäjien ja nuorten työpajatoiminnan yhteistyömenetelmiä kehitetään ESR-varoin. Huomioita: TYPO toteaa että etsivän nuorisotyön laajentamisen ohella olisi kyettävä vahvistamaan myös asevelvollisuuteen ja kutsuntoihin kytketyn Aikalisämallin käyttöä niiden nuorten tavoittamiseksi, joilla ei ole tiedossa koulutuspaikkaa tai työtä kutsuntavaiheessa. Lisäksi olisi harkittava myös tutkimuksen/selvityksen tekemistä siitä, keitä ovat 2. asteen koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävät nuoret miehet; esimerkiksi missä määrin he ovat ehkä samoja, jotka eivät myöskään syystä tai toisesta suorita asevelvollisuutta. TYPO katsoo myös, että varsinaisen opintojenohjauksen kehittämistä tulisi edistää. OPM raportoi, että yliopistojen sähköisen hakujärjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2008 ja keväällä 2009 järjestettiin ensimmäinen sähköinen yhteishaku yliopistoihin. Hakujärjestelmän käyttöönotolla ja valtakunnallisella yhteishaulla yhtenäistetään opiskelijavalintojen tuloksia ja opiskelupaikan vastaanottoa koskevia aikatauluja sekä tehostetaan valintaprosessia. Järjestelmä palvelee myös opiskelijavalintojen suunnittelua, seurantaa ja kehittämistä. Opetusministeriö asetti marraskuussa 2008 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen, sähköisten hakujärjestelmien ja valtakunnallisten yhteishakujen kehittämisryhmän päättyväksi kaudeksi. Kehittämisryhmän tehtävänä on 1) koordinoida ja tukea ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämistä ja 2) määrittää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sähköisten hakujärjestelmien ja valtakunnallisten yhteishakujen kehittämislinjauksia. OKM: Politiikkariihen tavoitteen toteuttamista selvitettiin opetusministerin asettamassa työryhmässä ja sen laajapohjaisessa ohjausryhmässä. Työryhmä jätti raporttinsa Työryhmä esitti mm., että toiselta asteelta korkeakouluopintoihin siirtymistä nopeutetaan siten, että ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat valitaan omana ryhmänään ja korkeakoulututkinnon suorittaneet tai opinto-oikeuden korkeakoulussa saaneet omana ryhmänään. Korkeakoulujen valintoja tehostetaan yhdistämällä korkeakoulujen nykyiset sähköiset hakujärjestelmät ja valitsemalla opiskelijat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaussa. Opiskelijat 4

5 valitaan nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin, kuten tiedekuntiin tai koulutusaloille. Ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon painoarvoa korkeakoulujen valinnoissa lisätään. Korkeakoulut lisäävät suoria todistusvalintoja ja ilmoittavat etukäteen, millaisilla ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanoilla ja eri aineista saaduilla pistemäärillä hakija tulee valituksi opiskelijaksi suoraan, ilman pääsykokeisiin osallistumista. Työryhmä piti tärkeänä, että sähköisiin hakujärjestelmiin integroidaan kattava sähköinen koulutustietopalvelu, joka tarjoaa elinikäisen oppimisen periaatteella kattavaa, paikkansapitävää ja ajantasaista tietoa koulutuksesta, ammateista, työelämästä ja uravaihtoehdoista sekä ammatinvalinnan neuvonta- ja ohjauspalveluista. Sivistyspoliittinen ministeriryhmä totesi kannanotossaan ( ), että valmistelua jatketaan opetusministeriön nopeuttamisryhmän ehdotusten ja niistä saatujen lausuntojen pohjalta yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2011 todetaan, että korkeakoulut uudistavat opiskelijavalintaansa ja kehittävät opintojen rakennetta korkeakouluopintojen aloittamisiän alentamiseksi, opintojen nopeuttamiseksi ja keskimääräisen työelämään siirtymisiän alentamiseksi. Ylioppilastutkinnon painoarvoa opiskelijavalinnoissa lisätään ja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat valitaan omana hakijaryhmänään. Opinto-ohjaajakoulutuksessa käynnistetään määräaikainen laajennusohjelma ja opintojen ohjausta lisätään. Korkeakoulujen yhteinen sähköinen hakujärjestelmä valmistellaan otettavaksi käyttöön vuonna Yliopistot ottavat lisäksi käyttöönsä valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän ja ammattikorkeakoulut jatkavat opiskelijapalautejärjestelmän sisällöllistä kehittämistä. (TAE 2011) Sähköisten hakujärjestelmien yhdistämisen ja korkeakoulujen yhteishaku toteutetaan siten, että hakujärjestelmä tukeutuu korkeakoulujen tieto- ja opintohallinnon järjestelmiin sekä integroituu valtionhallinnon tietojärjestelmien kehittämisen kokonaisuuteen (esim. SADe, Raketti). Tavoitteena on opiskelua ja koulutustarjontaa koskevan tiedon sekä hakujärjestelmän integroituminen hakijan ja opinto-ohjauksen näkökulmasta selkeäksi kokonaisuudeksi. Työn käynnistämisestä on sovittu OKM:n ja OPH:n välisessä tulossopimuksessa. Tarvittavat rekrytoinnit ja ohjausrakenteiden asettaminen on käynnistetty. Tavoitteena on, että jo vuoden 2011 valinnoissa opiskelijavalinta tehdään nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin, ei oppiaineisiin. Myös YO-todistusten hyödyntämistä valinnoissa on mahdollista tehdä samassa aikataulussa. Uudistetun opiskelijavalinta-järjestelmän on tarkoitus olla käytössä vuoden 2013 valinnoissa. Korkeakoulututkinnon jo omaaville aikuisille suunnatun täydennyskoulutustarjonnan parantaminen, jotta tutkintoon johtavat aloituspaikat voidaan enenevästi suunnata nuorisoikäluokalle Opiskelijavalinnan uudistamista valmistellaan tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa mm. työryhmissä ja seminaareissa, korkeakoulujen johdon tilaisuuksissa sekä alakohtaisissa rakenteissa. Toimenpiteen resursointi: OKM: - Vuoden 2011 TAE:ssa korkeakoulujen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän uudistamiseen esitetään vuosille yhteensä 5 milj.euroa. - Toiselta asteelta korkeakoulutukseen siirtymisen nopeuttaminen on otettu osaksi korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön sopimuskaudelle asettamia tavoitteita. OPM:n asettama korkeakoulujen aikuiskoulutustyöryhmä (OPM 2008:38) valmisteli ehdotukset korkeakoulutettujen täydennyskoulutustarjonnan parantamiseksi ja elinikäisen oppimisen edistämiseksi ja ne sisältyvät aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen johtoryhmän raportteihin (OPM 2008:20 ja 2009:11). Uudessa yliopistolaissa on yliopistojen tehtäväksi säädetty myös elinikäisen oppimisen edistäminen. Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille on aloitettu vuonna 2009 (300 paikkaa/yhdeksän koulutushanketta) ja se laajenee vuonna 2010 (1200 paikkaa). Lisäksi tutkintoja täydentävät ja työelämän kompetensseista johdetut erityispätevyydet otetaan käyttöön osana tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen toimeenpanoa. Viitekehystä koskevat periaatelinjaukset on valmisteltu opetusministeriön asettamassa työryhmässä (OPM 2009:24). Tutkintokoulutuksen aloituspaikkoihin kohdistuvaa painetta helpotetaan myös tarjoamalla tutkintojen osia avoimena korkeakouluopetuksena, lisäämällä niiden suorittamismahdollisuuksia erillisinä opinto-oikeuksina sekä laajentamalla tutkintojen osien myyntiä täydennyskoulutuksena. Eri tavoin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) tehostetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostojen laatimien periaatteiden mukaisesti. Tavoitetta tuetaan myös opetusministeriön ja korkeakoulujen välisellä sopimusneuvotteluprosessilla ja seurannalla. Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen kysyntä on suuri ja AKKU-johtoryhmä on asettanut tavoitteeksi sen nostamisen asteittain 2000 paikkaan vuosina Tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä koskeva lainsäädäntö valmistellaan niin, että HE voidaan antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella. Tässä yhteydessä määritellään myös erityispätevyyksien asema. 5

6 Opintotukijärjestelmän rakenteellinen uudistaminen Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelun kehittäminen Toimenpiteen resursointi: OPM:n vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen osoitettiin M lisärahoitus ja vuoden 2010 talousarvioesityksessä rahoitus lisättiin 4 M pääluokan määrärahojen sisäisellä siirrolla. Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen, erityispätevyyksien ja osaamisen näyttöjen kehittämistyötä tuetaan ESR-rahoituksella ja vuoden 2009 talousarvioon sisältyvillä kehittämismäärärahoilla. Avoimen yliopisto-opetuksen (23 M ) ja avoimen ammattikorkeakouluopetuksen (3,5 M ) rahoitus on sisällytetty vuoden 2010 talousarviossa (luku 29.40) osaksi korkeakoulujen kokonaisrahoitusta. OKM: Ministeriön asettaman opintotuen kehittämisen johtoryhmän valmistelemien kehittämisehdotusten pohjalta laadittiin hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta käsiteltäväksi vuotta 2011 koskevan valtion talousarvion yhteydessä. Eduskunnan päätöksen mukaisesti lait tulevat voimaan Opintotuen myöntämiskäytäntö muuttuu korkeakoulujen kaksiportaisen tutkintorakenteen mukaiseksi, opintojen edistymisen seurantaa tehostetaan sekä opintotuen riittävyys paranee: harjoittelupalkan tai oppilaitoksen maksaman apurahan perusteella tehtävä erillinen tarveharkinta poistuu, lainatakauksen myönnetään korkeakouluopiskelijalle nykyistä automaattisemmin, lukiolaisten lainatakausoikeus laajenee, ulkomailla opiskelevien lainatakaus nousee 160 eurolla ja korkoavustuksen tulorajat nousevat 54 prosentilla. Lisäksi asumislisäkuukausi lasketaan tukiaikaan ja jatko-opintojen tukiaikaa rajataan. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden oikeus koulumatkatukeen laajenee. Huomioita: TYPO:n näkökulmasta johtoryhmän ehdotukset vaikuttavat vaatimattomilta ajatellen työurien pidentämistä. TYPO painottaa, että johtoryhmän jatkotyössä on välttämätöntä kehittää vaikuttavia ehdotuksia opintotuen siirtämiseksi entistä vahvemmin lainamuotoiseksi. Opintotukeen on kyettävä rakentamaan opintojen OPM:n hallinnonalan valtakunnallisissa ESR-kehittämisohjelmissa (TL 2:Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin ja TL 3: Osaajana työmarkkinoille) oli syksyn 2009 hankehaussa erityisenä painopisteenä korkeakouluharjoittelun tehostaminen. Korkeakouluja koskevat ESR-hankkeet ovat kuluvalla rahastokaudella valtakunnallisissa kehittämisohjelmissa laajoja, koko korkeakoulukenttää koskevia ja sen verkostoihin perustuvia kokonaisuuksia. Niiden pääteemana on korkeakouluopintojen vauhdittaminen ja työmarkkinoille siirtymisen nopeuttaminen. Työharjoittelun tehostaminen kuuluu tähän teemaan. Tarkoituksena on tuottaa pysyviä ratkaisuja, jotka integroituvat osaksi korkeakoulujen normaalia toimintaa. OKM: Yliopistouudistuksen myötä erilliset hankerahoitukset poistuvat. Myös ammattikorkeakouluissa on sama suuntaus. Tämä edellyttää korkeakoulun sitoutumista opintoprosessiensa kehittämiseen omilla varoilla. ESR-rahoitusta suunnataan valtakunnallisina hankkeina yhteisten verkostojen synnyttämiseen opintojen vauhdittamisen ja työllistymisen kysymyksissä. Tarkoituksena ei ole tuottaa erillisiä järjestelmiä tai hajanaista projektitoimintaa vaan toteuttaa projektit korkeakoulujen ydintoimintojen osana. OKM:n hallinnonalan valtakunnallisessa ESR-kehittämisohjelmassa Osaajana työmarkkinoille (Toimintalinja 3) on käynnissä kaksi laajaa hanketta, joiden tarkoituksena on korkeakouluopintojen aikaisen harjoittelun edellytysten parantaminen. Vuosina toteutettava VALOA-hanke edistää ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä. Työharjoittelu ja yrityksissä tehtävät lopputyöt on hankkeen keskeinen teema. VALOA-hanke rakentaa konkreettisia työkaluja ja ohjaus- ja toimintamalleja työnantajien ja korkeakoulujen käyttöön. Hanke on Helsingin yliopiston päävastuulla ja se muodostaa 16 korkeakoulun, kaupunkien ja yrittäjäjärjestöjen toimintaverkoston. Turun yliopiston päävastuulla on vuosina toteutettava Lähde työelämään -hanke, jossa rakennetaan korkeakoulujen valtakunnallinen työelämäyhteistyöverkosto. Sen muodostavat työharjoittelun vastuuhenkilöt kussakin korkeakoulussa. Verkoston tehtävänä on luoda työnantajiin jäsentyneet ja pysyvät vuorovaikutusmuodot ja -rakenteet yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Yhteistyömallin keskeisinä toimijoita ovat alumnit ja kehitettävään työharjoitteluun kytkeytyvät myös työ- ja elinkeinotoimiston järjestämät harjoittelut ja korkea-asteen oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Ammattistartin vakinaistaminen Ammattistarttien määrä on kaksinkertaistunut aloitusvuoden opiskelijasta noin opiskelijaan syksyllä OPM antoi HE:n (107/2009) Eduskunnalle Ammattistarttia koskevat lakiesitykset tulivat voimaan (L ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 muuttamisesta: 892/2009 ja L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta: 893/2009). Asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (488/2008) muuttamisesta on vahvistettu joulukuussa Koulutuksen järjestäjät hakevat vakinaiseen koulutukseen järjestämisluvan opetusministeriöltä kevään 2010 aikana. OPM lähettää tammikuussa 2010 ohjeet koulutuksen järjestäjille järjestämisluvan hakemisesta, lupa annetaan noin koulutuksen järjestäjälle, päätökset tehdään huhti-toukokuussa. Vuonna 2009 kokeilukoulutuksessa oli opiskelijaa, joten vakinaisessa koulutuksessa syksyllä 2010 on oletettavasti saman verran opiskelijoita. Jyväskylän yliopiston seurantatutkimuksen mukaan noin 70 % ammattistarttikoulutuksen käyneistä on saanut jatko-opiskelupaikan koulutuksen jälkeen. Vuoden 2010 talousarvioesityksessä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeisiin ja ammattistartin tehostamishankkeisiin esitetään 3 M rahoitusta. 6

Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1

Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Hallitusohjelman kirjaus SUOMI EHYENÄ KASVUN, TYÖLLISYYDEN JA KESTÄVYYDEN URALLE Hallitus huolehtii osaamisen, työn ja yrittämisen

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3 Hallitusohjelman kirjaus 1 ULKO-, TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA Suomi toimii aktiivisesti osana kansainvälistä

Lisätiedot

25.3.2014. Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa

25.3.2014. Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa 1 25.3.2014 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa 2 Johdanto Hallitus päätti rakennepoliittisesta ohjelmasta ja asetti sen tavoitteet 29.8.2013

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön julkaisu 12a/2015 Talousnäkymät Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1 22.3.2012 TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1. Hyvinvointi syntyy työstä Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen väestön ikääntyessä edellyttää kilpailukykyisiä yrityksiä,

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011

Lisätiedot

PEHMEÄ ON KOVAA. Vapaan sivistystyön ohjauksen kehittäminen 2005-2008

PEHMEÄ ON KOVAA. Vapaan sivistystyön ohjauksen kehittäminen 2005-2008 PEHMEÄ ON KOVAA Vapaan sivistystyön ohjauksen kehittäminen 2005-2008 Opetusministeriö 1.6.2004 Opetusministeriö Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Aikuiskoulutusyksikkö 1.6.2004 VAPAAN SIVISTYSTYÖN OHJAUKSEN

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Helsinki 2012 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 ISBN

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013

Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013 Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013 Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntauudistuksen aikataulua vuosille 2013 2014 2013 2014 1.7.2013 1.7.2014 Kuntarakennelaki voimaan 1.7.2013

Lisätiedot