TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN. Mitä se on? Hanna Niemelä Sähkötekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN. Mitä se on? Hanna Niemelä Sähkötekniikka"

Transkriptio

1 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN Mitä se on? Hanna Niemelä Sähkötekniikka

2 Miksi tekstin ulkoasusta tarvitsisi piitata? Eikö ASIA ole tärkeintä?

3 Uskottavuus Mikä tekee tekstistä ensi silmäyksellä epäuskottavan? silmiinpistävät kirjoitusvirheet vakavat kielioppivirheet seonnut layout keskeneräinen yleisvaikutelma periaatteessa OK, mutta konventioiden (=tekstilajin, tieteenalalla vallitsevien käytäntöjen ja sopimusten) vastainen

4 Mitä haittaa on ulkoasun laiminlyömisestä? Työn lukija ei saa tolkkua ajatuksistani työni ei mene läpi: sitä ei julkaista, hyväksytä opinnäytetyöksi tai saan huonon arvosanan Haittaa sekä itselleni että edustamalleni yhteisölle (laboratorio, laitos, yliopisto) Tärkeät havainnot ja tulokset voivat jäädä kokonaan merkityksettömien muotoseikkojen varjoon

5 Mitä hyötyä on tekstin viilaamisesta? Henkilökohtaiset hyödyt: esittämäni ajatukset ymmärretään niin kuin tarkoitin työni menee läpi, saan hyvän arvosanan työni julkaistaan, saan mainetta ja opintopisteitä hyvin laadittua materiaalia voi hyödyntää vastakin (esim. myöhemmissä opinnäytteissä)

6 VÄHIMMÄN VAIVAN PERIAATE Kuinka sitten saan aikaan kriteerit täyttävän tekstin mahdollisimman vähällä vaivalla?

7 VALMIIT OHJEET Säästät kokonaistyömäärääsi, kun ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA vaivaudut selvittämään, mitä valmiita ohjeita työn tekemiseen on saatavilla.

8 VALMIIT OHJEET (jatkoa) OHJEIDEN ETSINNÄSSÄ RATKAISEVAA ON TEKSTIN KÄYTTÖTARKOITUS: SELVITÄ ITSELLESI, MITÄ OLET TEKEMÄSSÄ JA MIKSI JA MIHIN, SILLÄ NÄMÄ SEIKAT RATKAISEVAT TYÖN LAAJUUDEN JA FORMAATIN. MITÄ: tieteelliset kriteerit täyttävää opinnäytetyötä MIKSI: oppiakseni kirjoittamaan tieteellisen opinnäytteen, valmistuakseni MIHIN: Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Energia -laitokselle

9 VALMIIT OHJEET (jatkoa) Valmiiden ohjeiden etuja: + Muoto tulee kerralla oikein; virallisuus + Voivat sisältää käytännön esimerkkejä, joista saa suoraan mallia

10 MALLIA AIEMMISTA TÖISTÄ Joskus ainoa mahdollisuus + formaatin saattaa voida kopioida suoraan pohjaksi (vrt. seminaarityöt, raportit) + tieteenalan konventioiden mukaisuus + oman työn nopeuttaminen: toistuvat rakenteet, yhtälöt, kuvat, mallit jne.

11 MALLEJA (jatkoa) Älä jää yksin pähkäilemään: keskustele ohjaajasi ja muiden kirjoittamista ohjaavien kanssa, mitkä ovat hyviä malleja omalle työllesi Oma-aloitteisuus: vertaile ja arvioi aiheeseesi liittyviä julkaisuja ja töitä (riittävän monia!) MITÄ HYÖTYÄ TÄSTÄ ON?

12 HYÖTYÄ: Huolellisen pohjatyön ansiosta sinulla on materiaalia ja malleja, jotka nopeuttavat varsinaista työtäsi. Säästät varsinaiseen kirjoittamiseen kuluvaa aikaa ja vaivaa.

13 MITÄ ON JO TEHTY KIRJOITUSTYÖN HELPOTTAMISEKSI?

14 TYÖKALUJA Nopasta kandikurssin sivuilta löytyvät ohjeet ja linkit Muilta kurssilaisilta kertyvä materiaali hyödynnä esim. opponoinnista ja muiden esityksistä saatavat vinkit Kursseilla saatava yleinen ja henkilökohtainen ohjaus (opetushenkilökunta) Opinto-opas: kirjoitusohjeet Lukemattomat aiheesta kirjoitetut erikieliset oppaat niin verkossa kuin kirjoina; katso mm. diplomityöohjeen lopusta ja Ohjeita tieteellisen kirjoitelman laatimiseen oppaan linkeistä

15 Ohjeita tieteellisen kirjoitelman laatimiseen -opas Diplomityöohjetta tukemaan ja täydentämään on laadittu suppeahko yleinen tyyli- ja ulkoasuopas, johon on kirjattu joitakin yleisimmin toistuvia ilmiöitä ja yleisiä hyvään kirjoittamiseen liittyviä kommentteja Löytyy Nopasta kandiseminaarin sivuilta sekä osoitteesta Yliopisto Teknillinen tiedekunta LUT Energia Sähkötekniikka Opiskelu Nykyiset opiskelijat KANNATTAA SILMÄILLÄ ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA!

16 TEKSTIN RAKENTAMISESTA HYVÄN TIETEELLISEN TEKSTIN KRITEEREITÄ: Informatiivisuus Johdonmukaisuus Tieteellisesti perusteltu ja taustoitettu Looginen kokonaisuus (virke-, kappale- ja lukutasolla; muista sisällysluettelo lunttilappuna!) Normien ja konventioiden noudattaminen

17 TYÖN NIMI Lyhyt, selkeä, informatiivinen Vastaa työn sisältöä! Työn löydettävyys hakusanoilla (Mieti jo tässä vaiheessa keskeisiä työhön liittyviä käsitteitä ja avainsanoja ja täydennä luetteloa työn edetessä)

18 IMRAD-MALLI (Introduction, Materials and Methods, Results, And Discussion) JOHDANTO Tutkimusaihe ja -kysymykset Työn tavoitteet ja mihin tutkimus liittyy (tutkimusala) Työssä käytettyjen teorioiden ja käsitteiden lyhyt esittely Työn rakenteen tiivis kuvaus TUTKIMUSMENETELMÄT Työssä sovellettava teoria Käytetyt tutkimusmenetelmät: riittävän tarkka, yksiselitteinen ja perusteltu kuvaus, kriittinen arviointi soveltuvuudesta kyseiseen aiheeseen ja viitekehykseen Asianmukaiset lähdeviittaukset

19 IMRAD-MALLI (jatkoa) TULOKSET JA ANALYYSI Työn tulokset loogisesti, havainnollisesti ja tiiviisti Saatujen tulosten analysointi perustellusti, loogisesti ja jäsennellysti POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Saatujen tulosten ja tutkittavan ilmiön tulkitseminen Tulosten merkityksen ja luotettavuuden kriittinen arviointi Asetettujen tutkimustavoitteiden saavuttaminen Oman työn arviointi Mahdollinen jatkotutkimustarve, tulevaisuudennäkymät

20 ALKUUN PÄÄSY Laadi alustava sisällysluettelo jo työn alussa (toimii myös lunttilappuna muistettavista töistä); kun päivität sisällysluetteloa säännöllisesti, se myös toimii työn punaisena lankana Aloita lyhenne- ja kirjallisuusluettelon ylläpito heti työn alussa helpotat ja nopeutat työtäsi. Muista myös merkitä, mitä lähdettä olet oikeasti käyttänyt ja mikä on vain taustalukemista

21 SISÄLLYSLUETTELO JA LUKUJEN OTSIKOINTI Yleiset ohjeet otsikoista ja sisällysluettelon malli on kirjattu diplomityöohjeeseen. MUISTETTAVAA: huolehdi, että otsikko vastaa tekstiluvun sisältöä otsikot ovat keskenään samanmuotoisia ja muodostavat ehjän kokonaisuuden otsikon pituutta voi vaihdella, vältä kuitenkin kovin pitkiä otsikoita vieraalla kielellä kirjoitettaessa: huolehdi, että noudatat yhtenäistä oikeinkirjoitusta kautta tekstin

22 LÄHDEKRITIIKKI Tiedon laadun arviointi luotettavuuden täsmällisyyden tasapainoisuuden perusteltavuuden näkökulmista

23 LÄHDEKRITIIKKI (jatkoa) Kuka on kirjoittaja? Onko kirjoittaja alansa tunnettu vaikuttaja? Pätevyys? Onko kirjoittajan taustalla jokin tukiorganisaatio (tai maksaja, sponsori)? Motiivi? * Onko julkaisu läpikäynyt arviointiprosessin (referee-käytäntö)? Onko julkaisussa käytetty arvostettuja lähteitä ja viitattu niihin oikein? Viskari (2003) * Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä

24 LÄHDEKRITIIKKI (jatkoa) Antaako lähde tietoa juuri siitä asiasta, jota tutkitaan? Miten esitetyt tiedot on perusteltu? Onko teksti johdonmukaista ja ristiriidatonta? Noudatetaanko tieteellisen kirjoittamisen periaatteita? Onko mahdollista varmistua tiedosta usean muun saman tiedon antavan lähteen avulla? Käytetäänkö ensikäden lähdettä? Milloin lähde on tehty? Viskari (2003)

25 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN ALOITA LÄHDELUETTELON LAATIMINEN SIITÄ HETKESTÄ, KUN ALOITAT TYÖSKENTELYN NOUDATA KÄYTETTÄVÄÄ VIITTAUSJÄRJESTELMÄÄ SYSTEMAATTISESTI ALUSTA ALKAEN!

26 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN (jatkoa) Tarkista, mitä lähdeviittausjärjestelmää käsillä olevassa työssä noudatetaan (ohjaajalta, kurssin kotisivujen ohjeista, tai julkaisijan omista ohjeista) Tavallisimpia: Harvard (nimi ja vuosiluku), numerojärjestelmä (Vancouver)

27 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN (jatkoa) Pidä kirjaa myös muusta käyttämästäsi kirjallisuudesta, saatat tarvita tietoja myöhemmin Merkitse kuitenkin selvästi, mihin lähteisiin todella viittaat tekstissäsi, sillä ainoastaan tekstissä siteeratut lähteet merkitään lähdeluetteloon

28 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN (jatkoa) Linkkejä ja kirjallisuutta: Nykänen, Olli. Toimivaa tekstiä: Opas tekniikasta kirjoittaville Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. (kirjasto > ohjeet > viittaaminen sähköisiin dokumentteihin) Sisältävät hyvää materiaalia erilaisten lähteiden merkintätavoista.

29 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN (jatkoa) Harvard-järjestelmään liittyviä ohjeita mm. t/viittaamisen_merkitys.html

30 JOHDANTO KIRJAA JOHDANTOON AINAKIN SEURAAVAT: Työn keskeiset tavoitteet (tutkimuskysymykset, hypoteesit) Yleiskatsaus aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta: mihin oma työsi sijoittuu tutkimuskentässä Työn tarpeellisuus, oikeutus ja uutuusarvo: MIKSI TYÖ ON TEHTY? MIHIN TÄTÄ TARVITAAN? Työn runko: päälukujen ydinsisällöt lyhyesti, keskeiset sovelletut menetelmät ja teoreettinen tausta

31 JOHDANTO (jatkoa) Laajassa työssä kokonaisuuden nopeaa hahmottamista auttaa, jos esität edellä mainitut seikat lisäksi tiivistetysti esim. luetteloiden, kuvien tai taulukoiden avulla Muista: johdanto ja loppupäätelmät saattavat olla ainoat osat työstä, jotka lukija silmäilee läpi. Panosta näihin!

32 JOHDANTO (jatkoa) Muista, että johdantolukua on päivitettävä (tai jopa kirjoitettava se kokonaan) vasta kirjoitusprosessin loppuvaiheessa. Näin varmistat, että johdanto ja työn sisältö todella vastaavat toisiaan.

33 TEKSTIN LUKUJEN RAKENTAMINEN Työn pääluvut: luvun alkuun lyhyesti, mitä luku pääpiirteissään käsittelee Kappaleen sisäinen koheesio & kappaleiden väliset linkitykset tärkeitä! Linkkejä: ensiksi, seuraavaksi, toisaalta, sen sijaan, siksi, lopuksi jne. osoita, että itsekin ymmärrät kirjoittamasi ja olet prosessoinut asian päässäsi loogiseksi kokonaisuudeksi. Etenkin syy-seuraussuhteet on ilmaistava selkeästi sopivien sidesanojen avulla (tämän vuoksi, sen takia, näin ollen, tästä johtuen); asia, joka on kirjoittajalle aivan ilmeistä, ei välttämättä aukea taustoja tuntemattomalle lukijalle. Loogisen rakenteen tarkkaileminen on tärkeää etenkin siksi, että omaa työtä leikkaa-liimaa periaatteella rakennellessa yhtenäinen rakenne helposti hämärtyy.

34 VIITTAUSKÄYTÄNNÖT Lähdemateriaalia ei koskaan voi hyödyntää prosessoimattomana: Analysoi, tiivistä, sano omin sanoin, arvioi, kommentoi, kritisoi tuota omaa uutta tietoa!

35 PLAGIOINTI Mitä plagiointi on? Toisen työn hyödyntämistä ilman asianmukaista viittausta alkuperäiseen lähteeseen, ts. toisen ajatusten esittämistä omina Vilpillistä toimintaa on myös lähteen sisältämän informaation esittäminen esim. lievästi mukaillen lähdettä ilmoittamatta tai siten, että lähdeviittaus on puutteellisesti merkitty tai väärässä kohdassa VAKAVA RIKKOMUS! Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä

36 REHELLISET VIITTAUSKÄYTÄNNÖT Ilmoita siteeraamasi lähde täsmällisesti, oikein ja oikeassa kohdassa. Mikäli viittaat selkeästi rajattuun osaan teoksessa, ilmoita sivunumero Esim. Niemelä (2003: 35-37) Suorat sanasta sanaan sitaatit lainausmerkkeihin, pidemmät tekstisitaatit sisennettynä ja tiuhemmalla rivivälillä (pyri kuitenkin mieluummin referoimaan ja sanomaan omin sanoin)

37 VIITTAUSKÄYTÄNNÖT Kuvamateriaali Normaalit viittauskäytännöt pätevät: Kuvasitaatti on sallittu havainnollistamaan tekstiä (teksti pääasia); lähde (copyright) on aina mainittava Tarkista tekijänoikeudet epäselvissä tapauksissa

38 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT Yhdessä johdannon kanssa työn käyntikortti, SIIS TAVOITTEENA tiivis, helposti hahmotettava paketti työn KESKEISISTÄ TAVOITTEISTA JA TULOKSISTA UUTUUSARVOSTA JA SAAVUTUKSISTA = TYÖN KESKEINEN KONTRIBUUTIO

39 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT (jatkoa) Tiiviyttä ja nopeaa hahmottamista palvelevat selkeät väliotsikot taulukot, listat, kuvat tekstin kompakti jäsentäminen

40 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT (jatkoa) Oman työn ja saavutusten arviointi ja kritisointi: Osan ns. kritiikistä voit esittää myönteisessä valossa jatkotutkimusta vaativia asioita kirjatessasi Mikäli mainitset itse työn puutteita, perustele huolellisesti, miksi tekemäsi ratkaisut

41 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT (jatkoa) Tulevaisuudennäkymät: tulevat/meneillään olevat aiheeseen liittyvät (jatko)tutkimuskohteet, hankkeet, suunnitelmat kesken jääneet, lisäselvitystä vaativat seikat (mainittava myös varsinaisessa tekstissä)

42 TIIVISTELMÄ & ABSTRACT Yleiset ohjeet, termit ja muotoseikat sekä suomen- että englanninkielistä tiivistelmää varten on kirjattu yliopiston diplomityöohjeeseen nykyisissä kandityöohjeissa kandityöhön ei vaadita tiivistelmää (huom. kuitenkin LUTPub-tiivistelmät!). Sätellä tiivistelmä suositellaan silti tehtäväksi. Kirjoita kokonaisia virkkeitä tiiviiksi, informatiiviseksi kokonaisuudeksi, joka oikeasti kuvaa tehtyä työtä Kirjoita kirjainlyhenteet auki, lyhenteet perään sulkuihin Hakusanat: ei liian yleisen tason termejä (pelkkä simulointi, menetelmä tms. ei riitä hakusanaksi) Käytä samaa terminologiaa kuin itse työssä Tiivistelmän tulee mahtua A4:lle, mutta liian lyhytkään tiivistelmä ei ole hyvä. Tiivistelmästä täytyy käydä ilmi, kannattaisiko koko työ lukea.

43 TIIVISTELMÄ (jatkoa) Tiivistelmästä tulisi lyhyesti käydä ilmi MITÄ tutkittiin ja MIKSI (tutkimusaihe ja ongelmat) MITEN tutkittiin (tutkimusmenetelmät ja -aineisto) KESKEISET TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET

44 TIIVISTELMÄ (jatkoa) Käytännön vinkkejä tiivistelmän tekoon: 1. Korosta johdanto-osiosta keskeiset tutkimuskysymykset ja tavoitteet 2. Korosta menetelmäosiosta käytetyt menetelmät 3. Korosta tuloksista ja johtopäätöksistä keskeiset tulokset ja loppupäätelmät 4. Koosta kohdat 1 3 yhdeksi kappaleeksi, poista kaikki ylimääräinen aines 5. Muotoile ensimmäinen virke aloitusvirkkeeksi, tarkista että kappale muodostaa yhtenäisen ja johdonmukaisen kokonaisuuden 6. Merkitse esim. hakasulkuihin hakusanojen kannalta keskeisiä rakenteita ja tiivistä näistä lopulliset hakusanat

45 Lyhyt muistilista Nimiösivut, symbolit ja lyhenteet Tiivistelmä: vastaavuus työn kanssa, koheesio, informaatiosisältö, hakusanat Lukujen nimet: oikeinkirjoitus, systematiikka, vastaavuus sisällysluettelon kanssa Tekstin kappalejako, kuvien ja taulukoiden paikat, lähdeviitteet tekstissä Oikeinkirjoitus, yhdyssanat, välimerkit, verbien aika- ja sijamuodot Lähdeluettelo

46 SEKALAISTA MUISTETTAVAA Ohjelmistojen (laskenta, simulointi, mallinnus jne.) nimet: tarkista oikeinkirjoitusasu, suur- ja pienaakkoset, tavaramerkit ja käytä oikeaa muotoa systemaattisesti Vierassanojen/oikeinkirjoituksen tarkistaminen: vieraalla kielellä kirjoittaessasi tarkista, että pysyt valitsemissasi kirjoitusasuissa (vrt. Br./Am. English) Lisää erilaisista muotoseikoista ja tarkistettavista oikeinkirjoitusasioista Ohjeita tieteelliseen kirjoittamiseen - oppaassa

47 Kielenhuoltoon ja terminologiaan liittyviä linkkejä Kielitoimisto Tekniikan sanastokeskus

48 Kysymyksiä tieteellisen kirjoitelman arvioinnin tueksi: MUOTO JA RAKENNE Onko työ rakenteeltaan ja ulkoasultaan työlle asetettujen muotovaatimusten mukainen? Onko työ looginen, yhdenmukainen ja jäsennelty kokonaisuus? Onko työ kieliasultaan (oikeinkirjoitus, kielioppi) riittävä? Vastaavatko työn nimi ja lukujen otsikointi työn sisältöä? Vastaako tiivistelmä työn sisältöä? JOHDANTO Onko tutkimusaihe ja -kysymykset esitelty selkeästi? Kuvaako kirjoittaja selkeästi ja yksiselitteisesti, mitkä ovat työn tavoitteet ja mihin tutkimus liittyy (tutkimusala)? Esitteleekö kirjoittaja työssä käytetyt teoriat ja käsitteet? Kuvaako kirjoittaja tiiviisti, millainen työn rakenne on (keskeiset luvut)?

49 Kysymyksiä tieteellisen kirjoitelman arvioinnin tueksi (jatkoa) TUTKIMUSMENETELMÄT Onko työssä sovellettava teoria ja käytetyt tutkimusmenetelmät kuvattu riittävän tarkasti, yksiselitteisesti ja perustellusti? Onko menetelmävalinnat kyetty perustelemaan? Viittaako kirjoittaja asianmukaisesti käyttämiinsä lähteisiin, ovatko lähdeviittaukset ja lähdeluettelo oikein laadittu? Kykeneekö lukija seuraamaan, kuinka tutkimus on suoritettu? Onko esim. mittausjärjestelyt kuvattu niin tarkasti, että työn voisi tarvittaessa toistaa kuvauksen perusteella? TULOKSET JA ANALYYSI Onko työn tulokset esitetty loogisesti, havainnollisesti ja tiiviisti? Kykeneekö kirjoittaja analysoimaan saamiaan tuloksia? Onko analyysi perusteltu, looginen ja jäsennelty?

50 Kysymyksiä tieteellisen kirjoitelman arvioinnin tueksi (jatkoa) POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulkitseeko kirjoittaja työssä saamiaan tuloksia tai tutkittavaa ilmiötä? Arvioiko kirjoittaja tulosten merkitystä ja luotettavuutta kriittisesti? Arvioiko kirjoittaja asettamiensa tutkimustavoitteiden saavuttamista? Arvioiko kirjoittaja omaa työtään ja sen onnistumista? Pohtiiko kirjoittaja mahdollista jatkotutkimustarvetta?

51 Kirjallisuutta Alred, G. J., Brusaw, C. T. & Oliu, W. E Handbook of Technical Writing. Eighth Edition. New York: St. Martin s Press. Barnbaum, C. n.d. Plagiarism. A Student s Guide To Recognizing It and Avoiding It. [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Saatavissa Chesterman, A. et al Guidelines for Essays, Theses, Assignments, Term papers and Take-home examinations, Proseminar and Seminar papers, Research papers, Pro Gradu theses... Revised by Bush, L., Nurmi, A. & Keinänen, N. [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Saatavissa osoitteessa Gibaldi, J MLA Handbook for Writers of Research Papers. Sixth Edition. New York: The Modern Language Association of America. Haaparanta, L. & Niiniluoto, I. (1993). Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Helsinki: Hakapaino. Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. (2007). Tutki ja kirjoita Helsinki: Tammi. IEEE Editorial Style Manual [verkkodokumentti]. [viitattu ]. ylemanual.pdf

52 Ikola, O Nykysuomen käsikirja. Toinen uudistettu laitos. Espoo: Weilin+Göös. Kakkuri-Knuutila, M.-L. (2007). Argumentti ja kritiikki. Helsinki: Gaudeamus. Kinnunen, M., Löytty, O. (toim.) (2007). Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino. Nykänen, O Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan akateemisten liitto TEK. Perttunen, J. M The Words Between. Lääketieteen ja luonnontieteen englantia. Fourth Edition. Helsinki: Duodecim. Publication Manual of the American Psychological Association Fourth Edition. Washington, DC: American Psychological Association. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J A comprehensive grammar of the English language. London: Longman. Suomen Standardisoimisliitto SFS Standardien tekijänoikeus. [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Tutkimuseettinen neuvottelukunta [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Viskari, S. (2003). Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja B N:o 17. Tampere: Tampereen yliopistopaino

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Tekstipaja, osa I.

Tekstipaja, osa I. Tekstipaja, osa I jepa.piirainen@aalto.fi Käytännön asioita: Tekstipajat: Kaksi tekstipajaa (omassa ryhmässä, johon olet ilmoittautunut) Molemmat PAKOLLISIA! Kypsyysnäyte: oman tekstin palautus ja tekstipaja

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa:

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa: Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Luennon teemat Pro gradu-tutkielman lähtökohdat Osaamistavoitteet lyhyesti Pro gradu-seminaarin opintopisteiden jakautuminen

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Pikkugee. Krista Anttila Rykäsyryhmä -09

Pikkugee. Krista Anttila Rykäsyryhmä -09 Pikkugee Krista Anttila Rykäsyryhmä -09 Intoa Gradu on usein mielekkäin osa opiskeluja jälkikäteen mietittynä, vaikkei siltä gradua tehdessä tunnukaan varsinkin, jos aihe on jollain lailla antoisa Omaan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Tekniikan alan kesäkandiseminaari Tiede ja tieteen pelisäännöt. Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori

Tekniikan alan kesäkandiseminaari Tiede ja tieteen pelisäännöt. Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori Tekniikan alan kesäkandiseminaari 2016 Tiede ja tieteen pelisäännöt Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori 31.05.2016 Käsiteltävät asiat Mitä tiede on? Tieteellisen työskentelyn hyvät käytännöt Tieteen

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma Mitä opiskeluesseeltä odotetaan? Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma 1) Käsittely on tehtävänannon mukainen 2) Esseessä keskitytään tehtävänannon ja mielekkään rajauksen kannalta merkityksellisiin

Lisätiedot

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Leila Saramäki Itä-Suomen yliopisto/aducate/avoin yliopisto Opiskelutaitoilta 6. ja 22.11.2012 Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Järjestäjinä: Snellman-kesäyliopisto/Snellman-instituutti Itä-Suomen

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Tekstin teko. Muokkaaminen. Tekstin teko prosessina

Tekstin teko. Muokkaaminen. Tekstin teko prosessina Tekstin teko Tuula Marila 9.1.2004 1 Tekstin teko prosessina 1. valmistautuminen 2. suunnittelu 3. tiedon keruu 4. sisällön valinta 5. käsittelyjärjestyksen suunnittelu 6. kirjoittaminen 7. muokkaaminen

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Kirjoittaminen siis tukee tutkimuksen etenemistä alusta alkaen.

Kirjoittaminen siis tukee tutkimuksen etenemistä alusta alkaen. Aalto-yliopisto Kielikeskus Inkeri Lehtimaja, Tiina Airaksinen Opinnäytetyön kirjoitusprosessi Kandidaatintyön kieliasun tulee vastata tieteellisen tekstin vaatimuksia ja noudattaa opinnäytetyölle tyypillisiä

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN

KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN Kirjoittaminen tavoitteellisena työtapana ja toimintana Otetaan tuntumaa. Sinä ja kirjoittaminen? Valitse fiiliksen mukaan kortti, joka kertoo sinusta ja suhteestasi kirjoittamiseen.

Lisätiedot

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Äi 8 tunti 6 Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Tekstin kirjoittaminen on prosessi Ensimmäinen versio sisältää ne asiat, mitä tekstissäsi haluat sanoa. Siinä ei vielä tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Vinkkejä hyvään graduun. Janne Hukkinen Helsingin yliopisto

Vinkkejä hyvään graduun. Janne Hukkinen Helsingin yliopisto Vinkkejä hyvään graduun Janne Hukkinen Helsingin yliopisto janne.i.hukkinen@helsinki.fi Rakenne: perinteinen toimii Johdanto ja tausta Analyyttinen viitekehys Aineisto ja menetelmät Analyysi Tulokset ja

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Teemaseminaari on. Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua

Teemaseminaari on. Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua TEEMASEMINAARI Teemaseminaari on Historiatieteellisen ajattelutavan tarkastelutavan esittämisen keskustelun perusvalmiuksien harjoittelua Askel itsenäiseen tekemiseen jatkotutkinnot ja -tutkimukset maisteriseminaari

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit)

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Kevät 2016 Aloitusluento 20.01.2016 TkT Eero Hiltunen 1 Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Aiheet ja ohjaajat

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielman arviointikriteerit

Pro gradu -tutkielman arviointikriteerit Pro gradu -tutkielman arviointikriteerit Arviointikriteerien on tarkoitus soveltua sekä määrällisillä tai laadullisilla menetelmillä tehtyjen empiiristen tutkimusten että kirjallisuuskatsauksena tehtyjen

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe

Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe Kehittämisryhmän alustavia kaavailuja kyselyyn vastaamisen tueksi Kehittämisryhmä on parhaillaan suunnittelemassa esimerkkitehtäviä, jotka julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti Tieteellinen kirjoittaminen 1 Tieteellisen tekstin prosessi ja rakenne Tieteellinen teksti Mistä tunnistat tieteellisen / akateemisen tekstin? Miksi kirjoittaminen on joskus vaikeaa? Miten sitä voi helpottaa?

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen 14.2.2013 elina.melkko@etnoteam.fi Sisältö! Yleistä käyttöohjeiden laatimisesta Hyvä käyttöohje Käyttöohjeen kieli! Virkailijan käyttöliittymän ohjeiden

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa III: Tekninen raportointi Sisältö Raportoinnin ABC: Miksi kirjoitan? Mitä kirjoitan? Miten kirjoitan? Muutamia erityisasioita 1 Miksi

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisen aineiston luotettavuus Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö Eeva Willberg 16.2.09 Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten elämää, tarinoita,

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti (ryhmän vastaukset)

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti (ryhmän vastaukset) Tieteellinen kirjoittaminen 1 Tieteellisen tekstin prosessi ja rakenne Tieteellinen teksti (ryhmän vastaukset) Mistä tunnistat tieteellisen / akateemisen tekstin? Miksi kirjoittaminen on joskus vaikeaa?

Lisätiedot

Tutkimuksen alkuasetelmat

Tutkimuksen alkuasetelmat Tutkimuksen alkuasetelmat Ihan alussa yleensä epämääräinen kiinnnostus laajaan aiheeseen ( muoti, kulutus, nuoriso, luovuus, värit, sukupuoli )... Kiinnostusta kohdennetaan (pilotit, kirjallisuuden haravointi)

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Opinnäytetyöprosessin itsejohtaminen. Henrik Räsänen tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti

Opinnäytetyöprosessin itsejohtaminen. Henrik Räsänen tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti Opinnäytetyöprosessin itsejohtaminen Henrik Räsänen tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti ONT-prosessi Opinnäytetyö on vaativa prosessi, joka vaatii hyvän suunnittelun. Toteutus vaatii hyvää itsekuria.

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne Kandidaatintutkielma BioMediTech Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava pääaineesta kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielman tavoitteena on, että

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tiivistetysti lähdeviitteistä, lähdeluettelosta ja kirjoittamisen tyylistä

Tiivistetysti lähdeviitteistä, lähdeluettelosta ja kirjoittamisen tyylistä Tiivistetysti lähdeviitteistä, lähdeluettelosta ja kirjoittamisen tyylistä Jouni Enqvist 2 Jouni Enqvist Mitä asioita tässä aineistossa? Seuraaviin muutamiin sivuihin on tiivistetty aivan keskeisimmät

Lisätiedot

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio 1 Tekstitaidon koe Lukijasta kirjoittajaksi 2 1.Tehtävän valitseminen Silmäile aineistoja ja valitse tehtäviä. Pohdi mm. tehtävien kiinnostavuus, helppous, vaikeus, vaarallisuus, käsitteiden tarve. Valitse

Lisätiedot

Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa A, 5 op

Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa A, 5 op Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa 792319A, 5 op Joni Vainikka, Heikki Sirviö, Fredriika Jakola, Katharina Koch Kurssin rakenne Seitsemän kahden tunnin lukupiiriä 2500 tai 3600 sanan essee

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

response letter Jouko Miettunen

response letter Jouko Miettunen response letter Jouko Miettunen 4.11.2013 Miten kannattaa vastata kommentteihin jotta lopputulos olisi paras mahdollinen? Tieteellisen lehden arviointijärjestelmä päätoimittaja(t) lehtien toimituskunta

Lisätiedot

Diplomityön Rakenne

Diplomityön Rakenne 1 Diplomityön Rakenne 09.09.2016 TkT Janne 2 Sisältö I II Johdanto Aloituksesta empiirisen tutkimuksen tekoon III Diplomityön rakenne IV Muita Vinkkejä 3 I Johdanto Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO 16.5.2011 Sisältö 1. Tutkielmatyöskentelyn käytännönjärjestelyt Hyödyllisiä nettisivuja ja ohjeita Pro gradu tutkielmatyöskentelyn vaiheet Alkuraportti/tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400. Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi

LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400. Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400 Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi Kurssitietoa KTK3, 3. 4. periodi, 6 op 1. Infoluento 2. Ryhmien muodostaminen

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Talouselämän viestinnän perusteet johdatus tehtäviin. Talouselämän viestinnän perusteet / Pälli

Talouselämän viestinnän perusteet johdatus tehtäviin. Talouselämän viestinnän perusteet / Pälli Talouselämän viestinnän perusteet johdatus tehtäviin Talouselämän viestinnän perusteet / Pälli 8.1.2015 Tehtävät ja arviointi Osio tieteen viestintä (40%) Tieteellinen essee (20% arvosanasta) Dialogikuulustelu

Lisätiedot

AADA, AARON JA ONNI: MITOITUS, AJANKÄYTÖN HALLINTA, HENKILÖKOHTAISEN OPPIMISEN SEURANTA. Opiskelun seurannan työkaluja

AADA, AARON JA ONNI: MITOITUS, AJANKÄYTÖN HALLINTA, HENKILÖKOHTAISEN OPPIMISEN SEURANTA. Opiskelun seurannan työkaluja AADA, AARON JA ONNI: MITOITUS, AJANKÄYTÖN HALLINTA, HENKILÖKOHTAISEN OPPIMISEN SEURANTA Opiskelun seurannan työkaluja Aada & Aaron Kehitetty Kuopion yliopiston oppimiskeskuksen, Turun yliopiston ja Tritonia

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN ARVIOINTIOHJE

DIPLOMITYÖN ARVIOINTIOHJE DIPLOMITYÖN ARVIOINTIOHJE 1 Yleistä diplomityön arvioinnista Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännössä määrätään diplomityön tekemisestä. Tämä soveltamisohje on tarkoitettu diplomityön tekijälle, ohjaajalle,

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot