TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN. Mitä se on? Hanna Niemelä Sähkötekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN. Mitä se on? Hanna Niemelä Sähkötekniikka"

Transkriptio

1 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN Mitä se on? Hanna Niemelä Sähkötekniikka

2 Miksi tekstin ulkoasusta tarvitsisi piitata? Eikö ASIA ole tärkeintä?

3 Uskottavuus Mikä tekee tekstistä ensi silmäyksellä epäuskottavan? silmiinpistävät kirjoitusvirheet vakavat kielioppivirheet seonnut layout keskeneräinen yleisvaikutelma periaatteessa OK, mutta konventioiden (=tekstilajin, tieteenalalla vallitsevien käytäntöjen ja sopimusten) vastainen

4 Mitä haittaa on ulkoasun laiminlyömisestä? Työn lukija ei saa tolkkua ajatuksistani työni ei mene läpi: sitä ei julkaista, hyväksytä opinnäytetyöksi tai saan huonon arvosanan Haittaa sekä itselleni että edustamalleni yhteisölle (laboratorio, laitos, yliopisto) Tärkeät havainnot ja tulokset voivat jäädä kokonaan merkityksettömien muotoseikkojen varjoon

5 Mitä hyötyä on tekstin viilaamisesta? Henkilökohtaiset hyödyt: esittämäni ajatukset ymmärretään niin kuin tarkoitin työni menee läpi, saan hyvän arvosanan työni julkaistaan, saan mainetta ja opintopisteitä hyvin laadittua materiaalia voi hyödyntää vastakin (esim. myöhemmissä opinnäytteissä)

6 VÄHIMMÄN VAIVAN PERIAATE Kuinka sitten saan aikaan kriteerit täyttävän tekstin mahdollisimman vähällä vaivalla?

7 VALMIIT OHJEET Säästät kokonaistyömäärääsi, kun ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA vaivaudut selvittämään, mitä valmiita ohjeita työn tekemiseen on saatavilla.

8 VALMIIT OHJEET (jatkoa) OHJEIDEN ETSINNÄSSÄ RATKAISEVAA ON TEKSTIN KÄYTTÖTARKOITUS: SELVITÄ ITSELLESI, MITÄ OLET TEKEMÄSSÄ JA MIKSI JA MIHIN, SILLÄ NÄMÄ SEIKAT RATKAISEVAT TYÖN LAAJUUDEN JA FORMAATIN. MITÄ: tieteelliset kriteerit täyttävää opinnäytetyötä MIKSI: oppiakseni kirjoittamaan tieteellisen opinnäytteen, valmistuakseni MIHIN: Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Energia -laitokselle

9 VALMIIT OHJEET (jatkoa) Valmiiden ohjeiden etuja: + Muoto tulee kerralla oikein; virallisuus + Voivat sisältää käytännön esimerkkejä, joista saa suoraan mallia

10 MALLIA AIEMMISTA TÖISTÄ Joskus ainoa mahdollisuus + formaatin saattaa voida kopioida suoraan pohjaksi (vrt. seminaarityöt, raportit) + tieteenalan konventioiden mukaisuus + oman työn nopeuttaminen: toistuvat rakenteet, yhtälöt, kuvat, mallit jne.

11 MALLEJA (jatkoa) Älä jää yksin pähkäilemään: keskustele ohjaajasi ja muiden kirjoittamista ohjaavien kanssa, mitkä ovat hyviä malleja omalle työllesi Oma-aloitteisuus: vertaile ja arvioi aiheeseesi liittyviä julkaisuja ja töitä (riittävän monia!) MITÄ HYÖTYÄ TÄSTÄ ON?

12 HYÖTYÄ: Huolellisen pohjatyön ansiosta sinulla on materiaalia ja malleja, jotka nopeuttavat varsinaista työtäsi. Säästät varsinaiseen kirjoittamiseen kuluvaa aikaa ja vaivaa.

13 MITÄ ON JO TEHTY KIRJOITUSTYÖN HELPOTTAMISEKSI?

14 TYÖKALUJA Nopasta kandikurssin sivuilta löytyvät ohjeet ja linkit Muilta kurssilaisilta kertyvä materiaali hyödynnä esim. opponoinnista ja muiden esityksistä saatavat vinkit Kursseilla saatava yleinen ja henkilökohtainen ohjaus (opetushenkilökunta) Opinto-opas: kirjoitusohjeet Lukemattomat aiheesta kirjoitetut erikieliset oppaat niin verkossa kuin kirjoina; katso mm. diplomityöohjeen lopusta ja Ohjeita tieteellisen kirjoitelman laatimiseen oppaan linkeistä

15 Ohjeita tieteellisen kirjoitelman laatimiseen -opas Diplomityöohjetta tukemaan ja täydentämään on laadittu suppeahko yleinen tyyli- ja ulkoasuopas, johon on kirjattu joitakin yleisimmin toistuvia ilmiöitä ja yleisiä hyvään kirjoittamiseen liittyviä kommentteja Löytyy Nopasta kandiseminaarin sivuilta sekä osoitteesta Yliopisto Teknillinen tiedekunta LUT Energia Sähkötekniikka Opiskelu Nykyiset opiskelijat KANNATTAA SILMÄILLÄ ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA!

16 TEKSTIN RAKENTAMISESTA HYVÄN TIETEELLISEN TEKSTIN KRITEEREITÄ: Informatiivisuus Johdonmukaisuus Tieteellisesti perusteltu ja taustoitettu Looginen kokonaisuus (virke-, kappale- ja lukutasolla; muista sisällysluettelo lunttilappuna!) Normien ja konventioiden noudattaminen

17 TYÖN NIMI Lyhyt, selkeä, informatiivinen Vastaa työn sisältöä! Työn löydettävyys hakusanoilla (Mieti jo tässä vaiheessa keskeisiä työhön liittyviä käsitteitä ja avainsanoja ja täydennä luetteloa työn edetessä)

18 IMRAD-MALLI (Introduction, Materials and Methods, Results, And Discussion) JOHDANTO Tutkimusaihe ja -kysymykset Työn tavoitteet ja mihin tutkimus liittyy (tutkimusala) Työssä käytettyjen teorioiden ja käsitteiden lyhyt esittely Työn rakenteen tiivis kuvaus TUTKIMUSMENETELMÄT Työssä sovellettava teoria Käytetyt tutkimusmenetelmät: riittävän tarkka, yksiselitteinen ja perusteltu kuvaus, kriittinen arviointi soveltuvuudesta kyseiseen aiheeseen ja viitekehykseen Asianmukaiset lähdeviittaukset

19 IMRAD-MALLI (jatkoa) TULOKSET JA ANALYYSI Työn tulokset loogisesti, havainnollisesti ja tiiviisti Saatujen tulosten analysointi perustellusti, loogisesti ja jäsennellysti POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Saatujen tulosten ja tutkittavan ilmiön tulkitseminen Tulosten merkityksen ja luotettavuuden kriittinen arviointi Asetettujen tutkimustavoitteiden saavuttaminen Oman työn arviointi Mahdollinen jatkotutkimustarve, tulevaisuudennäkymät

20 ALKUUN PÄÄSY Laadi alustava sisällysluettelo jo työn alussa (toimii myös lunttilappuna muistettavista töistä); kun päivität sisällysluetteloa säännöllisesti, se myös toimii työn punaisena lankana Aloita lyhenne- ja kirjallisuusluettelon ylläpito heti työn alussa helpotat ja nopeutat työtäsi. Muista myös merkitä, mitä lähdettä olet oikeasti käyttänyt ja mikä on vain taustalukemista

21 SISÄLLYSLUETTELO JA LUKUJEN OTSIKOINTI Yleiset ohjeet otsikoista ja sisällysluettelon malli on kirjattu diplomityöohjeeseen. MUISTETTAVAA: huolehdi, että otsikko vastaa tekstiluvun sisältöä otsikot ovat keskenään samanmuotoisia ja muodostavat ehjän kokonaisuuden otsikon pituutta voi vaihdella, vältä kuitenkin kovin pitkiä otsikoita vieraalla kielellä kirjoitettaessa: huolehdi, että noudatat yhtenäistä oikeinkirjoitusta kautta tekstin

22 LÄHDEKRITIIKKI Tiedon laadun arviointi luotettavuuden täsmällisyyden tasapainoisuuden perusteltavuuden näkökulmista

23 LÄHDEKRITIIKKI (jatkoa) Kuka on kirjoittaja? Onko kirjoittaja alansa tunnettu vaikuttaja? Pätevyys? Onko kirjoittajan taustalla jokin tukiorganisaatio (tai maksaja, sponsori)? Motiivi? * Onko julkaisu läpikäynyt arviointiprosessin (referee-käytäntö)? Onko julkaisussa käytetty arvostettuja lähteitä ja viitattu niihin oikein? Viskari (2003) * Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä

24 LÄHDEKRITIIKKI (jatkoa) Antaako lähde tietoa juuri siitä asiasta, jota tutkitaan? Miten esitetyt tiedot on perusteltu? Onko teksti johdonmukaista ja ristiriidatonta? Noudatetaanko tieteellisen kirjoittamisen periaatteita? Onko mahdollista varmistua tiedosta usean muun saman tiedon antavan lähteen avulla? Käytetäänkö ensikäden lähdettä? Milloin lähde on tehty? Viskari (2003)

25 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN ALOITA LÄHDELUETTELON LAATIMINEN SIITÄ HETKESTÄ, KUN ALOITAT TYÖSKENTELYN NOUDATA KÄYTETTÄVÄÄ VIITTAUSJÄRJESTELMÄÄ SYSTEMAATTISESTI ALUSTA ALKAEN!

26 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN (jatkoa) Tarkista, mitä lähdeviittausjärjestelmää käsillä olevassa työssä noudatetaan (ohjaajalta, kurssin kotisivujen ohjeista, tai julkaisijan omista ohjeista) Tavallisimpia: Harvard (nimi ja vuosiluku), numerojärjestelmä (Vancouver)

27 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN (jatkoa) Pidä kirjaa myös muusta käyttämästäsi kirjallisuudesta, saatat tarvita tietoja myöhemmin Merkitse kuitenkin selvästi, mihin lähteisiin todella viittaat tekstissäsi, sillä ainoastaan tekstissä siteeratut lähteet merkitään lähdeluetteloon

28 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN (jatkoa) Linkkejä ja kirjallisuutta: Nykänen, Olli. Toimivaa tekstiä: Opas tekniikasta kirjoittaville Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. (kirjasto > ohjeet > viittaaminen sähköisiin dokumentteihin) Sisältävät hyvää materiaalia erilaisten lähteiden merkintätavoista.

29 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN (jatkoa) Harvard-järjestelmään liittyviä ohjeita mm. t/viittaamisen_merkitys.html

30 JOHDANTO KIRJAA JOHDANTOON AINAKIN SEURAAVAT: Työn keskeiset tavoitteet (tutkimuskysymykset, hypoteesit) Yleiskatsaus aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta: mihin oma työsi sijoittuu tutkimuskentässä Työn tarpeellisuus, oikeutus ja uutuusarvo: MIKSI TYÖ ON TEHTY? MIHIN TÄTÄ TARVITAAN? Työn runko: päälukujen ydinsisällöt lyhyesti, keskeiset sovelletut menetelmät ja teoreettinen tausta

31 JOHDANTO (jatkoa) Laajassa työssä kokonaisuuden nopeaa hahmottamista auttaa, jos esität edellä mainitut seikat lisäksi tiivistetysti esim. luetteloiden, kuvien tai taulukoiden avulla Muista: johdanto ja loppupäätelmät saattavat olla ainoat osat työstä, jotka lukija silmäilee läpi. Panosta näihin!

32 JOHDANTO (jatkoa) Muista, että johdantolukua on päivitettävä (tai jopa kirjoitettava se kokonaan) vasta kirjoitusprosessin loppuvaiheessa. Näin varmistat, että johdanto ja työn sisältö todella vastaavat toisiaan.

33 TEKSTIN LUKUJEN RAKENTAMINEN Työn pääluvut: luvun alkuun lyhyesti, mitä luku pääpiirteissään käsittelee Kappaleen sisäinen koheesio & kappaleiden väliset linkitykset tärkeitä! Linkkejä: ensiksi, seuraavaksi, toisaalta, sen sijaan, siksi, lopuksi jne. osoita, että itsekin ymmärrät kirjoittamasi ja olet prosessoinut asian päässäsi loogiseksi kokonaisuudeksi. Etenkin syy-seuraussuhteet on ilmaistava selkeästi sopivien sidesanojen avulla (tämän vuoksi, sen takia, näin ollen, tästä johtuen); asia, joka on kirjoittajalle aivan ilmeistä, ei välttämättä aukea taustoja tuntemattomalle lukijalle. Loogisen rakenteen tarkkaileminen on tärkeää etenkin siksi, että omaa työtä leikkaa-liimaa periaatteella rakennellessa yhtenäinen rakenne helposti hämärtyy.

34 VIITTAUSKÄYTÄNNÖT Lähdemateriaalia ei koskaan voi hyödyntää prosessoimattomana: Analysoi, tiivistä, sano omin sanoin, arvioi, kommentoi, kritisoi tuota omaa uutta tietoa!

35 PLAGIOINTI Mitä plagiointi on? Toisen työn hyödyntämistä ilman asianmukaista viittausta alkuperäiseen lähteeseen, ts. toisen ajatusten esittämistä omina Vilpillistä toimintaa on myös lähteen sisältämän informaation esittäminen esim. lievästi mukaillen lähdettä ilmoittamatta tai siten, että lähdeviittaus on puutteellisesti merkitty tai väärässä kohdassa VAKAVA RIKKOMUS! Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä

36 REHELLISET VIITTAUSKÄYTÄNNÖT Ilmoita siteeraamasi lähde täsmällisesti, oikein ja oikeassa kohdassa. Mikäli viittaat selkeästi rajattuun osaan teoksessa, ilmoita sivunumero Esim. Niemelä (2003: 35-37) Suorat sanasta sanaan sitaatit lainausmerkkeihin, pidemmät tekstisitaatit sisennettynä ja tiuhemmalla rivivälillä (pyri kuitenkin mieluummin referoimaan ja sanomaan omin sanoin)

37 VIITTAUSKÄYTÄNNÖT Kuvamateriaali Normaalit viittauskäytännöt pätevät: Kuvasitaatti on sallittu havainnollistamaan tekstiä (teksti pääasia); lähde (copyright) on aina mainittava Tarkista tekijänoikeudet epäselvissä tapauksissa

38 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT Yhdessä johdannon kanssa työn käyntikortti, SIIS TAVOITTEENA tiivis, helposti hahmotettava paketti työn KESKEISISTÄ TAVOITTEISTA JA TULOKSISTA UUTUUSARVOSTA JA SAAVUTUKSISTA = TYÖN KESKEINEN KONTRIBUUTIO

39 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT (jatkoa) Tiiviyttä ja nopeaa hahmottamista palvelevat selkeät väliotsikot taulukot, listat, kuvat tekstin kompakti jäsentäminen

40 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT (jatkoa) Oman työn ja saavutusten arviointi ja kritisointi: Osan ns. kritiikistä voit esittää myönteisessä valossa jatkotutkimusta vaativia asioita kirjatessasi Mikäli mainitset itse työn puutteita, perustele huolellisesti, miksi tekemäsi ratkaisut

41 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT (jatkoa) Tulevaisuudennäkymät: tulevat/meneillään olevat aiheeseen liittyvät (jatko)tutkimuskohteet, hankkeet, suunnitelmat kesken jääneet, lisäselvitystä vaativat seikat (mainittava myös varsinaisessa tekstissä)

42 TIIVISTELMÄ & ABSTRACT Yleiset ohjeet, termit ja muotoseikat sekä suomen- että englanninkielistä tiivistelmää varten on kirjattu yliopiston diplomityöohjeeseen nykyisissä kandityöohjeissa kandityöhön ei vaadita tiivistelmää (huom. kuitenkin LUTPub-tiivistelmät!). Sätellä tiivistelmä suositellaan silti tehtäväksi. Kirjoita kokonaisia virkkeitä tiiviiksi, informatiiviseksi kokonaisuudeksi, joka oikeasti kuvaa tehtyä työtä Kirjoita kirjainlyhenteet auki, lyhenteet perään sulkuihin Hakusanat: ei liian yleisen tason termejä (pelkkä simulointi, menetelmä tms. ei riitä hakusanaksi) Käytä samaa terminologiaa kuin itse työssä Tiivistelmän tulee mahtua A4:lle, mutta liian lyhytkään tiivistelmä ei ole hyvä. Tiivistelmästä täytyy käydä ilmi, kannattaisiko koko työ lukea.

43 TIIVISTELMÄ (jatkoa) Tiivistelmästä tulisi lyhyesti käydä ilmi MITÄ tutkittiin ja MIKSI (tutkimusaihe ja ongelmat) MITEN tutkittiin (tutkimusmenetelmät ja -aineisto) KESKEISET TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET

44 TIIVISTELMÄ (jatkoa) Käytännön vinkkejä tiivistelmän tekoon: 1. Korosta johdanto-osiosta keskeiset tutkimuskysymykset ja tavoitteet 2. Korosta menetelmäosiosta käytetyt menetelmät 3. Korosta tuloksista ja johtopäätöksistä keskeiset tulokset ja loppupäätelmät 4. Koosta kohdat 1 3 yhdeksi kappaleeksi, poista kaikki ylimääräinen aines 5. Muotoile ensimmäinen virke aloitusvirkkeeksi, tarkista että kappale muodostaa yhtenäisen ja johdonmukaisen kokonaisuuden 6. Merkitse esim. hakasulkuihin hakusanojen kannalta keskeisiä rakenteita ja tiivistä näistä lopulliset hakusanat

45 Lyhyt muistilista Nimiösivut, symbolit ja lyhenteet Tiivistelmä: vastaavuus työn kanssa, koheesio, informaatiosisältö, hakusanat Lukujen nimet: oikeinkirjoitus, systematiikka, vastaavuus sisällysluettelon kanssa Tekstin kappalejako, kuvien ja taulukoiden paikat, lähdeviitteet tekstissä Oikeinkirjoitus, yhdyssanat, välimerkit, verbien aika- ja sijamuodot Lähdeluettelo

46 SEKALAISTA MUISTETTAVAA Ohjelmistojen (laskenta, simulointi, mallinnus jne.) nimet: tarkista oikeinkirjoitusasu, suur- ja pienaakkoset, tavaramerkit ja käytä oikeaa muotoa systemaattisesti Vierassanojen/oikeinkirjoituksen tarkistaminen: vieraalla kielellä kirjoittaessasi tarkista, että pysyt valitsemissasi kirjoitusasuissa (vrt. Br./Am. English) Lisää erilaisista muotoseikoista ja tarkistettavista oikeinkirjoitusasioista Ohjeita tieteelliseen kirjoittamiseen - oppaassa

47 Kielenhuoltoon ja terminologiaan liittyviä linkkejä Kielitoimisto Tekniikan sanastokeskus

48 Kysymyksiä tieteellisen kirjoitelman arvioinnin tueksi: MUOTO JA RAKENNE Onko työ rakenteeltaan ja ulkoasultaan työlle asetettujen muotovaatimusten mukainen? Onko työ looginen, yhdenmukainen ja jäsennelty kokonaisuus? Onko työ kieliasultaan (oikeinkirjoitus, kielioppi) riittävä? Vastaavatko työn nimi ja lukujen otsikointi työn sisältöä? Vastaako tiivistelmä työn sisältöä? JOHDANTO Onko tutkimusaihe ja -kysymykset esitelty selkeästi? Kuvaako kirjoittaja selkeästi ja yksiselitteisesti, mitkä ovat työn tavoitteet ja mihin tutkimus liittyy (tutkimusala)? Esitteleekö kirjoittaja työssä käytetyt teoriat ja käsitteet? Kuvaako kirjoittaja tiiviisti, millainen työn rakenne on (keskeiset luvut)?

49 Kysymyksiä tieteellisen kirjoitelman arvioinnin tueksi (jatkoa) TUTKIMUSMENETELMÄT Onko työssä sovellettava teoria ja käytetyt tutkimusmenetelmät kuvattu riittävän tarkasti, yksiselitteisesti ja perustellusti? Onko menetelmävalinnat kyetty perustelemaan? Viittaako kirjoittaja asianmukaisesti käyttämiinsä lähteisiin, ovatko lähdeviittaukset ja lähdeluettelo oikein laadittu? Kykeneekö lukija seuraamaan, kuinka tutkimus on suoritettu? Onko esim. mittausjärjestelyt kuvattu niin tarkasti, että työn voisi tarvittaessa toistaa kuvauksen perusteella? TULOKSET JA ANALYYSI Onko työn tulokset esitetty loogisesti, havainnollisesti ja tiiviisti? Kykeneekö kirjoittaja analysoimaan saamiaan tuloksia? Onko analyysi perusteltu, looginen ja jäsennelty?

50 Kysymyksiä tieteellisen kirjoitelman arvioinnin tueksi (jatkoa) POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulkitseeko kirjoittaja työssä saamiaan tuloksia tai tutkittavaa ilmiötä? Arvioiko kirjoittaja tulosten merkitystä ja luotettavuutta kriittisesti? Arvioiko kirjoittaja asettamiensa tutkimustavoitteiden saavuttamista? Arvioiko kirjoittaja omaa työtään ja sen onnistumista? Pohtiiko kirjoittaja mahdollista jatkotutkimustarvetta?

51 Kirjallisuutta Alred, G. J., Brusaw, C. T. & Oliu, W. E Handbook of Technical Writing. Eighth Edition. New York: St. Martin s Press. Barnbaum, C. n.d. Plagiarism. A Student s Guide To Recognizing It and Avoiding It. [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Saatavissa Chesterman, A. et al Guidelines for Essays, Theses, Assignments, Term papers and Take-home examinations, Proseminar and Seminar papers, Research papers, Pro Gradu theses... Revised by Bush, L., Nurmi, A. & Keinänen, N. [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Saatavissa osoitteessa Gibaldi, J MLA Handbook for Writers of Research Papers. Sixth Edition. New York: The Modern Language Association of America. Haaparanta, L. & Niiniluoto, I. (1993). Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Helsinki: Hakapaino. Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. (2007). Tutki ja kirjoita Helsinki: Tammi. IEEE Editorial Style Manual [verkkodokumentti]. [viitattu ]. ylemanual.pdf

52 Ikola, O Nykysuomen käsikirja. Toinen uudistettu laitos. Espoo: Weilin+Göös. Kakkuri-Knuutila, M.-L. (2007). Argumentti ja kritiikki. Helsinki: Gaudeamus. Kinnunen, M., Löytty, O. (toim.) (2007). Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino. Nykänen, O Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan akateemisten liitto TEK. Perttunen, J. M The Words Between. Lääketieteen ja luonnontieteen englantia. Fourth Edition. Helsinki: Duodecim. Publication Manual of the American Psychological Association Fourth Edition. Washington, DC: American Psychological Association. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J A comprehensive grammar of the English language. London: Longman. Suomen Standardisoimisliitto SFS Standardien tekijänoikeus. [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Tutkimuseettinen neuvottelukunta [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Viskari, S. (2003). Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja B N:o 17. Tampere: Tampereen yliopistopaino

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN 1 OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN Nämä ohjeet on laadittu täydentämään yliopistomme omia diplomityö- ja pro gradu ohjeita, joissa samaa aihetta käsitellään yliopiston julkaisusääntöjen mukaisesti.

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE Tuotantotalouden osaston diplomi-, seminaari- ja harjoitustyöohje Mika Hannula, Ulla Korsman, Eila Pajarre & Marko Seppänen TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 2002 ii ALKUSANAT

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet Centria ammattikorkeakoulu B Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet B: AJANKOHTAISTA - AKTUELLT OPINNÄYTETYÖ JA KIRJOITUSOHJEET CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU, 2013 JULKAISIJA Centria ammattikorkeakoulu Centria yrkeshögskola

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Marjo-Riitta Näyhö. Kari Laukkanen. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Marjo-Riitta Näyhö. Kari Laukkanen. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Marjo-Riitta Näyhö Kari Laukkanen 7., uudistettu painos, 2005 Oppimateriaalit, D:1 2000 Marjo-Riitta Näyhö, Kari Laukkanen ja Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Tämän ohjeen

Lisätiedot

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Opas kirjallisiin töihin Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Sisällys 1. Aluksi 2. Kirjallisten esitysten lajit Referaatti Oppimispäiväkirja (luentopäiväkirja)

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2

GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2 GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2 2. GRADURYHMIEN TOIMINTA JA GRADUOHJAUS... 3 2.1 MILLOIN JA MITEN GRADURYHMIIN ILMOITTAUDUTAAN?... 3 2.2 MISSÄ VAIHEESSA OPINTOJA KANNATTAA MENNÄ GRADURYHMÄÄN?... 3 2.3

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti

Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEEN Opintomoniste Syyskuu 2012

Lisätiedot

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Tuomas Nurmi, Henri Pesonen ja Heikki Ruskeepää Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 1 Matemaattinen teksti Hyvän matematiikkaa sisältävän tekstin

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille 1. Johdannoksi LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille (Versio 19.11.2007. Inkeri Savan muokkaaman Taidekasvatuksen osaston ohjeen pohjalta

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA

TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA Mika Vaihekoski * LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO School of Business, Rahoituksen oppiaine 13.8.2007 * Ohjeen taustalla on usean ihmisen työ.

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO / Kasvatustieteelliset opinnot

AVOIN YLIOPISTO / Kasvatustieteelliset opinnot AVOIN YLIOPISTO / Kasvatustieteelliset opinnot Esseen kirjoittaminen Essee on asiatyylillä kirjoitettu pohdiskeleva kirjoitelma. Essee kirjoitetaan tietyn lähdekirjallisuuden pohjalta, tieteellisen kirjoittamisen

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet)

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Ohjemoniste Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Ulla Nissi

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi OPINNÄYTETYÖOPAS Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto www.humak.fi 3 (21) SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN LUONNE 4 1.1 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA ISSN 0355 1180 HELSINGIN YLIOPISTO Elintarviketeknologian laitos EKT sarja 1455 TUTKIELMAN TEKO OHJEITA 6. korjattu painos Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto Helsinki 2009 Ylempään korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Sakki, I., & Pirttilä-Backman, A.-M. Huhtikuu 2011 2 Sisällys Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä 3 Rakenne

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot