TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN. Mitä se on? Hanna Niemelä Sähkötekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN. Mitä se on? Hanna Niemelä Sähkötekniikka"

Transkriptio

1 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN Mitä se on? Hanna Niemelä Sähkötekniikka

2 Miksi tekstin ulkoasusta tarvitsisi piitata? Eikö ASIA ole tärkeintä?

3 Uskottavuus Mikä tekee tekstistä ensi silmäyksellä epäuskottavan? silmiinpistävät kirjoitusvirheet vakavat kielioppivirheet seonnut layout keskeneräinen yleisvaikutelma periaatteessa OK, mutta konventioiden (=tekstilajin, tieteenalalla vallitsevien käytäntöjen ja sopimusten) vastainen

4 Mitä haittaa on ulkoasun laiminlyömisestä? Työn lukija ei saa tolkkua ajatuksistani työni ei mene läpi: sitä ei julkaista, hyväksytä opinnäytetyöksi tai saan huonon arvosanan Haittaa sekä itselleni että edustamalleni yhteisölle (laboratorio, laitos, yliopisto) Tärkeät havainnot ja tulokset voivat jäädä kokonaan merkityksettömien muotoseikkojen varjoon

5 Mitä hyötyä on tekstin viilaamisesta? Henkilökohtaiset hyödyt: esittämäni ajatukset ymmärretään niin kuin tarkoitin työni menee läpi, saan hyvän arvosanan työni julkaistaan, saan mainetta ja opintopisteitä hyvin laadittua materiaalia voi hyödyntää vastakin (esim. myöhemmissä opinnäytteissä)

6 VÄHIMMÄN VAIVAN PERIAATE Kuinka sitten saan aikaan kriteerit täyttävän tekstin mahdollisimman vähällä vaivalla?

7 VALMIIT OHJEET Säästät kokonaistyömäärääsi, kun ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA vaivaudut selvittämään, mitä valmiita ohjeita työn tekemiseen on saatavilla.

8 VALMIIT OHJEET (jatkoa) OHJEIDEN ETSINNÄSSÄ RATKAISEVAA ON TEKSTIN KÄYTTÖTARKOITUS: SELVITÄ ITSELLESI, MITÄ OLET TEKEMÄSSÄ JA MIKSI JA MIHIN, SILLÄ NÄMÄ SEIKAT RATKAISEVAT TYÖN LAAJUUDEN JA FORMAATIN. MITÄ: tieteelliset kriteerit täyttävää opinnäytetyötä MIKSI: oppiakseni kirjoittamaan tieteellisen opinnäytteen, valmistuakseni MIHIN: Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Energia -laitokselle

9 VALMIIT OHJEET (jatkoa) Valmiiden ohjeiden etuja: + Muoto tulee kerralla oikein; virallisuus + Voivat sisältää käytännön esimerkkejä, joista saa suoraan mallia

10 MALLIA AIEMMISTA TÖISTÄ Joskus ainoa mahdollisuus + formaatin saattaa voida kopioida suoraan pohjaksi (vrt. seminaarityöt, raportit) + tieteenalan konventioiden mukaisuus + oman työn nopeuttaminen: toistuvat rakenteet, yhtälöt, kuvat, mallit jne.

11 MALLEJA (jatkoa) Älä jää yksin pähkäilemään: keskustele ohjaajasi ja muiden kirjoittamista ohjaavien kanssa, mitkä ovat hyviä malleja omalle työllesi Oma-aloitteisuus: vertaile ja arvioi aiheeseesi liittyviä julkaisuja ja töitä (riittävän monia!) MITÄ HYÖTYÄ TÄSTÄ ON?

12 HYÖTYÄ: Huolellisen pohjatyön ansiosta sinulla on materiaalia ja malleja, jotka nopeuttavat varsinaista työtäsi. Säästät varsinaiseen kirjoittamiseen kuluvaa aikaa ja vaivaa.

13 MITÄ ON JO TEHTY KIRJOITUSTYÖN HELPOTTAMISEKSI?

14 TYÖKALUJA Nopasta kandikurssin sivuilta löytyvät ohjeet ja linkit Muilta kurssilaisilta kertyvä materiaali hyödynnä esim. opponoinnista ja muiden esityksistä saatavat vinkit Kursseilla saatava yleinen ja henkilökohtainen ohjaus (opetushenkilökunta) Opinto-opas: kirjoitusohjeet Lukemattomat aiheesta kirjoitetut erikieliset oppaat niin verkossa kuin kirjoina; katso mm. diplomityöohjeen lopusta ja Ohjeita tieteellisen kirjoitelman laatimiseen oppaan linkeistä

15 Ohjeita tieteellisen kirjoitelman laatimiseen -opas Diplomityöohjetta tukemaan ja täydentämään on laadittu suppeahko yleinen tyyli- ja ulkoasuopas, johon on kirjattu joitakin yleisimmin toistuvia ilmiöitä ja yleisiä hyvään kirjoittamiseen liittyviä kommentteja Löytyy Nopasta kandiseminaarin sivuilta sekä osoitteesta Yliopisto Teknillinen tiedekunta LUT Energia Sähkötekniikka Opiskelu Nykyiset opiskelijat KANNATTAA SILMÄILLÄ ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA!

16 TEKSTIN RAKENTAMISESTA HYVÄN TIETEELLISEN TEKSTIN KRITEEREITÄ: Informatiivisuus Johdonmukaisuus Tieteellisesti perusteltu ja taustoitettu Looginen kokonaisuus (virke-, kappale- ja lukutasolla; muista sisällysluettelo lunttilappuna!) Normien ja konventioiden noudattaminen

17 TYÖN NIMI Lyhyt, selkeä, informatiivinen Vastaa työn sisältöä! Työn löydettävyys hakusanoilla (Mieti jo tässä vaiheessa keskeisiä työhön liittyviä käsitteitä ja avainsanoja ja täydennä luetteloa työn edetessä)

18 IMRAD-MALLI (Introduction, Materials and Methods, Results, And Discussion) JOHDANTO Tutkimusaihe ja -kysymykset Työn tavoitteet ja mihin tutkimus liittyy (tutkimusala) Työssä käytettyjen teorioiden ja käsitteiden lyhyt esittely Työn rakenteen tiivis kuvaus TUTKIMUSMENETELMÄT Työssä sovellettava teoria Käytetyt tutkimusmenetelmät: riittävän tarkka, yksiselitteinen ja perusteltu kuvaus, kriittinen arviointi soveltuvuudesta kyseiseen aiheeseen ja viitekehykseen Asianmukaiset lähdeviittaukset

19 IMRAD-MALLI (jatkoa) TULOKSET JA ANALYYSI Työn tulokset loogisesti, havainnollisesti ja tiiviisti Saatujen tulosten analysointi perustellusti, loogisesti ja jäsennellysti POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Saatujen tulosten ja tutkittavan ilmiön tulkitseminen Tulosten merkityksen ja luotettavuuden kriittinen arviointi Asetettujen tutkimustavoitteiden saavuttaminen Oman työn arviointi Mahdollinen jatkotutkimustarve, tulevaisuudennäkymät

20 ALKUUN PÄÄSY Laadi alustava sisällysluettelo jo työn alussa (toimii myös lunttilappuna muistettavista töistä); kun päivität sisällysluetteloa säännöllisesti, se myös toimii työn punaisena lankana Aloita lyhenne- ja kirjallisuusluettelon ylläpito heti työn alussa helpotat ja nopeutat työtäsi. Muista myös merkitä, mitä lähdettä olet oikeasti käyttänyt ja mikä on vain taustalukemista

21 SISÄLLYSLUETTELO JA LUKUJEN OTSIKOINTI Yleiset ohjeet otsikoista ja sisällysluettelon malli on kirjattu diplomityöohjeeseen. MUISTETTAVAA: huolehdi, että otsikko vastaa tekstiluvun sisältöä otsikot ovat keskenään samanmuotoisia ja muodostavat ehjän kokonaisuuden otsikon pituutta voi vaihdella, vältä kuitenkin kovin pitkiä otsikoita vieraalla kielellä kirjoitettaessa: huolehdi, että noudatat yhtenäistä oikeinkirjoitusta kautta tekstin

22 LÄHDEKRITIIKKI Tiedon laadun arviointi luotettavuuden täsmällisyyden tasapainoisuuden perusteltavuuden näkökulmista

23 LÄHDEKRITIIKKI (jatkoa) Kuka on kirjoittaja? Onko kirjoittaja alansa tunnettu vaikuttaja? Pätevyys? Onko kirjoittajan taustalla jokin tukiorganisaatio (tai maksaja, sponsori)? Motiivi? * Onko julkaisu läpikäynyt arviointiprosessin (referee-käytäntö)? Onko julkaisussa käytetty arvostettuja lähteitä ja viitattu niihin oikein? Viskari (2003) * Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä

24 LÄHDEKRITIIKKI (jatkoa) Antaako lähde tietoa juuri siitä asiasta, jota tutkitaan? Miten esitetyt tiedot on perusteltu? Onko teksti johdonmukaista ja ristiriidatonta? Noudatetaanko tieteellisen kirjoittamisen periaatteita? Onko mahdollista varmistua tiedosta usean muun saman tiedon antavan lähteen avulla? Käytetäänkö ensikäden lähdettä? Milloin lähde on tehty? Viskari (2003)

25 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN ALOITA LÄHDELUETTELON LAATIMINEN SIITÄ HETKESTÄ, KUN ALOITAT TYÖSKENTELYN NOUDATA KÄYTETTÄVÄÄ VIITTAUSJÄRJESTELMÄÄ SYSTEMAATTISESTI ALUSTA ALKAEN!

26 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN (jatkoa) Tarkista, mitä lähdeviittausjärjestelmää käsillä olevassa työssä noudatetaan (ohjaajalta, kurssin kotisivujen ohjeista, tai julkaisijan omista ohjeista) Tavallisimpia: Harvard (nimi ja vuosiluku), numerojärjestelmä (Vancouver)

27 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN (jatkoa) Pidä kirjaa myös muusta käyttämästäsi kirjallisuudesta, saatat tarvita tietoja myöhemmin Merkitse kuitenkin selvästi, mihin lähteisiin todella viittaat tekstissäsi, sillä ainoastaan tekstissä siteeratut lähteet merkitään lähdeluetteloon

28 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN (jatkoa) Linkkejä ja kirjallisuutta: Nykänen, Olli. Toimivaa tekstiä: Opas tekniikasta kirjoittaville Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. (kirjasto > ohjeet > viittaaminen sähköisiin dokumentteihin) Sisältävät hyvää materiaalia erilaisten lähteiden merkintätavoista.

29 LÄHDELUETTELON LAATIMINEN (jatkoa) Harvard-järjestelmään liittyviä ohjeita mm. t/viittaamisen_merkitys.html

30 JOHDANTO KIRJAA JOHDANTOON AINAKIN SEURAAVAT: Työn keskeiset tavoitteet (tutkimuskysymykset, hypoteesit) Yleiskatsaus aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta: mihin oma työsi sijoittuu tutkimuskentässä Työn tarpeellisuus, oikeutus ja uutuusarvo: MIKSI TYÖ ON TEHTY? MIHIN TÄTÄ TARVITAAN? Työn runko: päälukujen ydinsisällöt lyhyesti, keskeiset sovelletut menetelmät ja teoreettinen tausta

31 JOHDANTO (jatkoa) Laajassa työssä kokonaisuuden nopeaa hahmottamista auttaa, jos esität edellä mainitut seikat lisäksi tiivistetysti esim. luetteloiden, kuvien tai taulukoiden avulla Muista: johdanto ja loppupäätelmät saattavat olla ainoat osat työstä, jotka lukija silmäilee läpi. Panosta näihin!

32 JOHDANTO (jatkoa) Muista, että johdantolukua on päivitettävä (tai jopa kirjoitettava se kokonaan) vasta kirjoitusprosessin loppuvaiheessa. Näin varmistat, että johdanto ja työn sisältö todella vastaavat toisiaan.

33 TEKSTIN LUKUJEN RAKENTAMINEN Työn pääluvut: luvun alkuun lyhyesti, mitä luku pääpiirteissään käsittelee Kappaleen sisäinen koheesio & kappaleiden väliset linkitykset tärkeitä! Linkkejä: ensiksi, seuraavaksi, toisaalta, sen sijaan, siksi, lopuksi jne. osoita, että itsekin ymmärrät kirjoittamasi ja olet prosessoinut asian päässäsi loogiseksi kokonaisuudeksi. Etenkin syy-seuraussuhteet on ilmaistava selkeästi sopivien sidesanojen avulla (tämän vuoksi, sen takia, näin ollen, tästä johtuen); asia, joka on kirjoittajalle aivan ilmeistä, ei välttämättä aukea taustoja tuntemattomalle lukijalle. Loogisen rakenteen tarkkaileminen on tärkeää etenkin siksi, että omaa työtä leikkaa-liimaa periaatteella rakennellessa yhtenäinen rakenne helposti hämärtyy.

34 VIITTAUSKÄYTÄNNÖT Lähdemateriaalia ei koskaan voi hyödyntää prosessoimattomana: Analysoi, tiivistä, sano omin sanoin, arvioi, kommentoi, kritisoi tuota omaa uutta tietoa!

35 PLAGIOINTI Mitä plagiointi on? Toisen työn hyödyntämistä ilman asianmukaista viittausta alkuperäiseen lähteeseen, ts. toisen ajatusten esittämistä omina Vilpillistä toimintaa on myös lähteen sisältämän informaation esittäminen esim. lievästi mukaillen lähdettä ilmoittamatta tai siten, että lähdeviittaus on puutteellisesti merkitty tai väärässä kohdassa VAKAVA RIKKOMUS! Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä

36 REHELLISET VIITTAUSKÄYTÄNNÖT Ilmoita siteeraamasi lähde täsmällisesti, oikein ja oikeassa kohdassa. Mikäli viittaat selkeästi rajattuun osaan teoksessa, ilmoita sivunumero Esim. Niemelä (2003: 35-37) Suorat sanasta sanaan sitaatit lainausmerkkeihin, pidemmät tekstisitaatit sisennettynä ja tiuhemmalla rivivälillä (pyri kuitenkin mieluummin referoimaan ja sanomaan omin sanoin)

37 VIITTAUSKÄYTÄNNÖT Kuvamateriaali Normaalit viittauskäytännöt pätevät: Kuvasitaatti on sallittu havainnollistamaan tekstiä (teksti pääasia); lähde (copyright) on aina mainittava Tarkista tekijänoikeudet epäselvissä tapauksissa

38 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT Yhdessä johdannon kanssa työn käyntikortti, SIIS TAVOITTEENA tiivis, helposti hahmotettava paketti työn KESKEISISTÄ TAVOITTEISTA JA TULOKSISTA UUTUUSARVOSTA JA SAAVUTUKSISTA = TYÖN KESKEINEN KONTRIBUUTIO

39 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT (jatkoa) Tiiviyttä ja nopeaa hahmottamista palvelevat selkeät väliotsikot taulukot, listat, kuvat tekstin kompakti jäsentäminen

40 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT (jatkoa) Oman työn ja saavutusten arviointi ja kritisointi: Osan ns. kritiikistä voit esittää myönteisessä valossa jatkotutkimusta vaativia asioita kirjatessasi Mikäli mainitset itse työn puutteita, perustele huolellisesti, miksi tekemäsi ratkaisut

41 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT (jatkoa) Tulevaisuudennäkymät: tulevat/meneillään olevat aiheeseen liittyvät (jatko)tutkimuskohteet, hankkeet, suunnitelmat kesken jääneet, lisäselvitystä vaativat seikat (mainittava myös varsinaisessa tekstissä)

42 TIIVISTELMÄ & ABSTRACT Yleiset ohjeet, termit ja muotoseikat sekä suomen- että englanninkielistä tiivistelmää varten on kirjattu yliopiston diplomityöohjeeseen nykyisissä kandityöohjeissa kandityöhön ei vaadita tiivistelmää (huom. kuitenkin LUTPub-tiivistelmät!). Sätellä tiivistelmä suositellaan silti tehtäväksi. Kirjoita kokonaisia virkkeitä tiiviiksi, informatiiviseksi kokonaisuudeksi, joka oikeasti kuvaa tehtyä työtä Kirjoita kirjainlyhenteet auki, lyhenteet perään sulkuihin Hakusanat: ei liian yleisen tason termejä (pelkkä simulointi, menetelmä tms. ei riitä hakusanaksi) Käytä samaa terminologiaa kuin itse työssä Tiivistelmän tulee mahtua A4:lle, mutta liian lyhytkään tiivistelmä ei ole hyvä. Tiivistelmästä täytyy käydä ilmi, kannattaisiko koko työ lukea.

43 TIIVISTELMÄ (jatkoa) Tiivistelmästä tulisi lyhyesti käydä ilmi MITÄ tutkittiin ja MIKSI (tutkimusaihe ja ongelmat) MITEN tutkittiin (tutkimusmenetelmät ja -aineisto) KESKEISET TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET

44 TIIVISTELMÄ (jatkoa) Käytännön vinkkejä tiivistelmän tekoon: 1. Korosta johdanto-osiosta keskeiset tutkimuskysymykset ja tavoitteet 2. Korosta menetelmäosiosta käytetyt menetelmät 3. Korosta tuloksista ja johtopäätöksistä keskeiset tulokset ja loppupäätelmät 4. Koosta kohdat 1 3 yhdeksi kappaleeksi, poista kaikki ylimääräinen aines 5. Muotoile ensimmäinen virke aloitusvirkkeeksi, tarkista että kappale muodostaa yhtenäisen ja johdonmukaisen kokonaisuuden 6. Merkitse esim. hakasulkuihin hakusanojen kannalta keskeisiä rakenteita ja tiivistä näistä lopulliset hakusanat

45 Lyhyt muistilista Nimiösivut, symbolit ja lyhenteet Tiivistelmä: vastaavuus työn kanssa, koheesio, informaatiosisältö, hakusanat Lukujen nimet: oikeinkirjoitus, systematiikka, vastaavuus sisällysluettelon kanssa Tekstin kappalejako, kuvien ja taulukoiden paikat, lähdeviitteet tekstissä Oikeinkirjoitus, yhdyssanat, välimerkit, verbien aika- ja sijamuodot Lähdeluettelo

46 SEKALAISTA MUISTETTAVAA Ohjelmistojen (laskenta, simulointi, mallinnus jne.) nimet: tarkista oikeinkirjoitusasu, suur- ja pienaakkoset, tavaramerkit ja käytä oikeaa muotoa systemaattisesti Vierassanojen/oikeinkirjoituksen tarkistaminen: vieraalla kielellä kirjoittaessasi tarkista, että pysyt valitsemissasi kirjoitusasuissa (vrt. Br./Am. English) Lisää erilaisista muotoseikoista ja tarkistettavista oikeinkirjoitusasioista Ohjeita tieteelliseen kirjoittamiseen - oppaassa

47 Kielenhuoltoon ja terminologiaan liittyviä linkkejä Kielitoimisto Tekniikan sanastokeskus

48 Kysymyksiä tieteellisen kirjoitelman arvioinnin tueksi: MUOTO JA RAKENNE Onko työ rakenteeltaan ja ulkoasultaan työlle asetettujen muotovaatimusten mukainen? Onko työ looginen, yhdenmukainen ja jäsennelty kokonaisuus? Onko työ kieliasultaan (oikeinkirjoitus, kielioppi) riittävä? Vastaavatko työn nimi ja lukujen otsikointi työn sisältöä? Vastaako tiivistelmä työn sisältöä? JOHDANTO Onko tutkimusaihe ja -kysymykset esitelty selkeästi? Kuvaako kirjoittaja selkeästi ja yksiselitteisesti, mitkä ovat työn tavoitteet ja mihin tutkimus liittyy (tutkimusala)? Esitteleekö kirjoittaja työssä käytetyt teoriat ja käsitteet? Kuvaako kirjoittaja tiiviisti, millainen työn rakenne on (keskeiset luvut)?

49 Kysymyksiä tieteellisen kirjoitelman arvioinnin tueksi (jatkoa) TUTKIMUSMENETELMÄT Onko työssä sovellettava teoria ja käytetyt tutkimusmenetelmät kuvattu riittävän tarkasti, yksiselitteisesti ja perustellusti? Onko menetelmävalinnat kyetty perustelemaan? Viittaako kirjoittaja asianmukaisesti käyttämiinsä lähteisiin, ovatko lähdeviittaukset ja lähdeluettelo oikein laadittu? Kykeneekö lukija seuraamaan, kuinka tutkimus on suoritettu? Onko esim. mittausjärjestelyt kuvattu niin tarkasti, että työn voisi tarvittaessa toistaa kuvauksen perusteella? TULOKSET JA ANALYYSI Onko työn tulokset esitetty loogisesti, havainnollisesti ja tiiviisti? Kykeneekö kirjoittaja analysoimaan saamiaan tuloksia? Onko analyysi perusteltu, looginen ja jäsennelty?

50 Kysymyksiä tieteellisen kirjoitelman arvioinnin tueksi (jatkoa) POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulkitseeko kirjoittaja työssä saamiaan tuloksia tai tutkittavaa ilmiötä? Arvioiko kirjoittaja tulosten merkitystä ja luotettavuutta kriittisesti? Arvioiko kirjoittaja asettamiensa tutkimustavoitteiden saavuttamista? Arvioiko kirjoittaja omaa työtään ja sen onnistumista? Pohtiiko kirjoittaja mahdollista jatkotutkimustarvetta?

51 Kirjallisuutta Alred, G. J., Brusaw, C. T. & Oliu, W. E Handbook of Technical Writing. Eighth Edition. New York: St. Martin s Press. Barnbaum, C. n.d. Plagiarism. A Student s Guide To Recognizing It and Avoiding It. [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Saatavissa Chesterman, A. et al Guidelines for Essays, Theses, Assignments, Term papers and Take-home examinations, Proseminar and Seminar papers, Research papers, Pro Gradu theses... Revised by Bush, L., Nurmi, A. & Keinänen, N. [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Saatavissa osoitteessa Gibaldi, J MLA Handbook for Writers of Research Papers. Sixth Edition. New York: The Modern Language Association of America. Haaparanta, L. & Niiniluoto, I. (1993). Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Helsinki: Hakapaino. Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. (2007). Tutki ja kirjoita Helsinki: Tammi. IEEE Editorial Style Manual [verkkodokumentti]. [viitattu ]. ylemanual.pdf

52 Ikola, O Nykysuomen käsikirja. Toinen uudistettu laitos. Espoo: Weilin+Göös. Kakkuri-Knuutila, M.-L. (2007). Argumentti ja kritiikki. Helsinki: Gaudeamus. Kinnunen, M., Löytty, O. (toim.) (2007). Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino. Nykänen, O Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan akateemisten liitto TEK. Perttunen, J. M The Words Between. Lääketieteen ja luonnontieteen englantia. Fourth Edition. Helsinki: Duodecim. Publication Manual of the American Psychological Association Fourth Edition. Washington, DC: American Psychological Association. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J A comprehensive grammar of the English language. London: Longman. Suomen Standardisoimisliitto SFS Standardien tekijänoikeus. [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Tutkimuseettinen neuvottelukunta [verkkodokumentti]. [viitattu ]. Viskari, S. (2003). Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja B N:o 17. Tampere: Tampereen yliopistopaino

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

Argumentointi, väitteiden perusteleminen ja vakuuttavuus

Argumentointi, väitteiden perusteleminen ja vakuuttavuus KUINKA KIRJOITAN TIETEELLISTÄ TEKSTIÄ? Johdatus tietoliikennetekniikan opiskeluun 7.10.2004 Petra Korhonen / Kielikeskus 1. TIETEELLISEN TEKSTIN SALAT Moni opintojaan aloitteleva ei kompastu oikeakielisyysviidakkoon

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

VI Tutkielman tekeminen

VI Tutkielman tekeminen VI Tutkielman tekeminen Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että

Lisätiedot

Tekstipaja, osa I.

Tekstipaja, osa I. Tekstipaja, osa I jepa.piirainen@aalto.fi Käytännön asioita: Tekstipajat: Kaksi tekstipajaa (omassa ryhmässä, johon olet ilmoittautunut) Molemmat PAKOLLISIA! Kypsyysnäyte: oman tekstin palautus ja tekstipaja

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ TYÖN AIHE JA TAVOITE Aiheen ajankohtaisuus ja vaativuus Yhteys työelämän kehittämistavoitteisiin ja koulutusohjelman ammatillisiin tavoitteisiin Työn tavoitteen

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

TEAMJJ:N ARVIOINTIRAPORTIN KOMMENTOINTI

TEAMJJ:N ARVIOINTIRAPORTIN KOMMENTOINTI 1 TEAMJJ:N ARVIOINTIRAPORTIN KOMMENTOINTI Kommentoiva ryhmä: Onnen lähettiläät 2 1 TYÖN RAKENNE Kattaako otsikko työn sisällön ja onko se informatiivinen? Koskien työn otsikkoa, työn tämän hetkinen otsikko

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen I: Tieteellisen tekstin prosessi ja rakenne. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus jepa.piirainen@aalto.

Tieteellinen kirjoittaminen I: Tieteellisen tekstin prosessi ja rakenne. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus jepa.piirainen@aalto. Tieteellinen kirjoittaminen I: Tieteellisen tekstin prosessi ja rakenne Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus jepa.piirainen@aalto.fi Luennot: Kirjoittamisen osuus Tieteellinen kirjoittaminen I: Tieteellisen

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Päästä paperille. Miksi tutkimuksesta pitää kirjoittaa?

Päästä paperille. Miksi tutkimuksesta pitää kirjoittaa? Päästä paperille Tiedekunnan tutkijakoulu 16.9.2005 Minna-Riitta Luukka Miksi tutkimuksesta pitää kirjoittaa? Tiedeyhteisö elää julkaisuissa. Julkaisut ovat yhteisön vuorovaikutusta. Kirjoittaminen on

Lisätiedot

O P I S K E L U T A I T O I L T A 2 3. 3. 2 0 1 1 O P P I M I S V A L M E N T A J A, Y T M R I I T T A R Ö N K K Ö

O P I S K E L U T A I T O I L T A 2 3. 3. 2 0 1 1 O P P I M I S V A L M E N T A J A, Y T M R I I T T A R Ö N K K Ö Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen O P I S K E L U T A I T O I L T A 2 3. 3. 2 0 1 1 O P P I M I S V A L M E N T A J A, Y T M R I I T T A R Ö N K K Ö Oppimisvalmentajan päivystys netissä To 24.3.

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Älykäs laskenta, diplomityöseminaari. Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013

Älykäs laskenta, diplomityöseminaari. Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013 Älykäs laskenta, diplomityöseminaari Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013 Tiedonlähteitä Kirjat painetut ja sähköiset oppikirjat, tietokirjat, käsikirjat jne. Wilma, muut (kirjasto)tietokannat,

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Pikkugee. Krista Anttila Rykäsyryhmä -09

Pikkugee. Krista Anttila Rykäsyryhmä -09 Pikkugee Krista Anttila Rykäsyryhmä -09 Intoa Gradu on usein mielekkäin osa opiskeluja jälkikäteen mietittynä, vaikkei siltä gradua tehdessä tunnukaan varsinkin, jos aihe on jollain lailla antoisa Omaan

Lisätiedot

OHJEITA ESSEEN KIRJOITTAJALLE (Naistutkimus, Jyväskylän yliopisto, 2007)

OHJEITA ESSEEN KIRJOITTAJALLE (Naistutkimus, Jyväskylän yliopisto, 2007) OHJEITA ESSEEN KIRJOITTAJALLE (Naistutkimus, Jyväskylän yliopisto, 2007) Kirjoittamalla esseen naistutkimuksen opintosuorituksena voit osoittaa perehtyneisyytesi johonkin rajattuun aiheeseen ja sitä käsittelevään

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

TIES501 Pro Gradu seminaari Tieteellisestä kirjoittamisesta

TIES501 Pro Gradu seminaari Tieteellisestä kirjoittamisesta TIES501 Pro Gradu seminaari Tieteellisestä kirjoittamisesta Jussi Hakanen jussi.hakanen@jyu.fi Syksy 2013 Sisältö Miksi kirjoittamiseen panostaminen on tärkeää? Käydään läpi seuraavia osa-alueita Rakenne

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN 1 OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN Nämä ohjeet on laadittu täydentämään yliopistomme omia diplomityö- ja pro gradu ohjeita, joissa samaa aihetta käsitellään yliopiston julkaisusääntöjen mukaisesti.

Lisätiedot

Tekniikan alan kesäkandiseminaari Tiede ja tieteen pelisäännöt. Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori

Tekniikan alan kesäkandiseminaari Tiede ja tieteen pelisäännöt. Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori Tekniikan alan kesäkandiseminaari 2016 Tiede ja tieteen pelisäännöt Stina Giesecke Vanhempi yliopistonlehtori 31.05.2016 Käsiteltävät asiat Mitä tiede on? Tieteellisen työskentelyn hyvät käytännöt Tieteen

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Lisätiedot

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Leila Saramäki Itä-Suomen yliopisto/aducate/avoin yliopisto Opiskelutaitoilta 6. ja 22.11.2012 Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Järjestäjinä: Snellman-kesäyliopisto/Snellman-instituutti Itä-Suomen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Kansantaloustieteen kandidaatintutkielma 2011 * Kandidaatintutkielma 10 op ja kypsyysnäyte 0 op. * Kirjoitetaan suomenkielellä - poikkeustapauksessa voidaan kirjoittaa englanniksi. * Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Harjoituskerta 5 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Agenda 1. Tiimitehtävät 2. Artikkelit 3. Ohjeistusta lopputyöhön 4. Ensi viikon luento Falkheimer & Heide (2015) Kolme keskeistä käsitettä

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008

LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008 LuK/TkK-seminaari TKT/DI Syksy 2008 Tutkielman aiheen valinta Keskeinen onnistumiseen vaikuttava tekijä Aihe kannattaa valita sellaiselta alueelta, joka on ainakin osittain entuudestaan tuttu ja mielenkiintoiselta

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kirjoittaminen siis tukee tutkimuksen etenemistä alusta alkaen.

Kirjoittaminen siis tukee tutkimuksen etenemistä alusta alkaen. Aalto-yliopisto Kielikeskus Inkeri Lehtimaja, Tiina Airaksinen Opinnäytetyön kirjoitusprosessi Kandidaatintyön kieliasun tulee vastata tieteellisen tekstin vaatimuksia ja noudattaa opinnäytetyölle tyypillisiä

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Ryhdy työtapatestaajaksi.

Ryhdy työtapatestaajaksi. Ryhdy työtapatestaajaksi. Kokeile sinulle uutta työtapaa ja kirjoita siitä 925 Blogiin. Inspiroi ja inspiroidu. www.925media.fi #työtapatesti Etsimme innokkaita uusien työtapojen kokeilijoita. Lähes kaikki,

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Tehtäväalueen määrittely ja tavoitteiden asettelu

Tehtäväalueen määrittely ja tavoitteiden asettelu 1 (7) Hyväksytty Kemian tekniikan akateemisessa komiteassa 11.11.2014 DIPLOMITYÖN ARVIOINTIOHJE 1. Yleistä diplomityön arvioinnista Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun tutkintosäännön 2013 12

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN

KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN Kirjoittaminen tavoitteellisena työtapana ja toimintana Otetaan tuntumaa. Sinä ja kirjoittaminen? Valitse fiiliksen mukaan kortti, joka kertoo sinusta ja suhteestasi kirjoittamiseen.

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Vinkkejä hyvään graduun. Janne Hukkinen Helsingin yliopisto

Vinkkejä hyvään graduun. Janne Hukkinen Helsingin yliopisto Vinkkejä hyvään graduun Janne Hukkinen Helsingin yliopisto janne.i.hukkinen@helsinki.fi Rakenne: perinteinen toimii Johdanto ja tausta Analyyttinen viitekehys Aineisto ja menetelmät Analyysi Tulokset ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ 29.11.2013 Hannu Rantanen Professori hannu.rantanen@lut.fi Suunnittelu Diplomityön aiheidean jalostaminen työn tavoite rahoittajan kannalta aikataulu + alustava suunnitelma

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 Aiheen valinta ankohtainen, innovatiivinen, vaativa erityisen merkittävä kannalta, uutta tietoa synnyttävä hyvin harkittu se liittyy kiinteästi

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti Tieteellinen kirjoittaminen 1 Tieteellisen tekstin prosessi ja rakenne Tieteellinen teksti Mistä tunnistat tieteellisen / akateemisen tekstin? Miksi kirjoittaminen on joskus vaikeaa? Miten sitä voi helpottaa?

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI Tommi Pihlainen Pasi Vähämartti Raportti Joulukuu 2006 Informaatioteknologian instituutti 1 SISÄLTÖ 1 TEHTÄVÄNKUVAUS...2 1.1 Tehtävät ja tavoite...2 1.2 Tutkimusaineisto...2 2

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen AS-kandidaattiseminaari s 2007. Tieteellisen kirjoittamisen funktio

Tieteellinen kirjoittaminen AS-kandidaattiseminaari s 2007. Tieteellisen kirjoittamisen funktio Tieteellinen kirjoittaminen AS-kandidaattiseminaari s 2007 Tieteellisen kirjoittamisen funktio Esityksen sisältö Tieteellinen julkaisu ja tutkimustyö Tieteellisen työn rakenne Tyypillisiä virheitä Saattaa

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA YLEISIÄ OHJEITA KANDIDAATINTYÖN TEKIJÄLLE. Tiia-Maria Tervala

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA YLEISIÄ OHJEITA KANDIDAATINTYÖN TEKIJÄLLE. Tiia-Maria Tervala TEKNILLINEN TIEDEKUNTA YLEISIÄ OHJEITA KANDIDAATINTYÖN TEKIJÄLLE Tiia-Maria Tervala Elokuu 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KANDIDAATINTYÖSTÄ... 2 2 KANDIDAATINTYÖN VAIHEET... 3 2.1 Kandidaatintyön aloitus...

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ sisäinen asiakas media ulkoinen asiakas ns. suuri yleisö sidosryhmä Yhtä kaikki: tiedotteella on lukija. Tunne hänet. Kun kirjoitat tiedotetta, älä päästä häntä silmistäsi

Lisätiedot

Kirjoittaminen ja lukeminen

Kirjoittaminen ja lukeminen Kirjoittaminen ja lukeminen Miksi ihmeessä? Lukiossa on totuttu vain pienten tekstien kirjoittamiseen Laajemmat kirjoitukset ovat olleet yleensä proosaa. Lukiossa ja aiemmin on totuttu lukemaan Koululaisille

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe

Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe Kehittämisryhmän alustavia kaavailuja kyselyyn vastaamisen tueksi Kehittämisryhmä on parhaillaan suunnittelemassa esimerkkitehtäviä, jotka julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen 14.2.2013 elina.melkko@etnoteam.fi Sisältö! Yleistä käyttöohjeiden laatimisesta Hyvä käyttöohje Käyttöohjeen kieli! Virkailijan käyttöliittymän ohjeiden

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa III: Tekninen raportointi Sisältö Raportoinnin ABC: Miksi kirjoitan? Mitä kirjoitan? Miten kirjoitan? Muutamia erityisasioita 1 Miksi

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti (ryhmän vastaukset)

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti (ryhmän vastaukset) Tieteellinen kirjoittaminen 1 Tieteellisen tekstin prosessi ja rakenne Tieteellinen teksti (ryhmän vastaukset) Mistä tunnistat tieteellisen / akateemisen tekstin? Miksi kirjoittaminen on joskus vaikeaa?

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot