Laatu- ja vastuunäkemyksiä elintarvikeketjussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laatu- ja vastuunäkemyksiä elintarvikeketjussa"

Transkriptio

1 Maa- ja elintarviketalous 83 Laatu- ja vastuunäkemyksiä elintarvikeketjussa Sari Forsman-Hugg, Jaana Paananen, Merja Isoniemi, Inkeri Pesonen, Johanna Mäkelä, Katri Jakosuo, Sirpa Kurppa Talous

2 Maa- ja elintarviketalous s., 3 liitettä Laatu- ja vastuunäkemyksiä elintarvikeketjussa Sari Forsman-Hugg, Jaana Paananen, Merja Isoniemi, Inkeri Pesonen, Johanna Mäkelä, Katri Jakosuo, Sirpa Kurppa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

3 ISBN (Painettu) ISBN (Verkkojulkaisu) ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) Copyright MTT Sari Forsman-Hugg, Jaana Paananen, Merja Isoniemi, Inkeri Pesonen, Johanna Mäkelä, Katri Jakosuo, Sirpa Kurppa Julkaisija ja kustantaja MTT Taloustutkimus, Luutnantintie 13, Helsinki Jakelu ja myynti MTT Taloustutkimus, Luutnantintie 13, Helsinki Puhelin (09) , telekopio (09) sähköposti Julkaisuvuosi 2006 Painopaikka Vammalan Kirjapaino Oy Kannen kuvat Koekentät: Tapio Tuomela/ MTT:n arkisto, juuston valmistus: Yrjö Tuunanen/ MTT:n arkisto, kaupassa: Tero Pajukallio/Kuvaliiteri 2

4 Laatu- ja vastuunäkemyksiä elintarvikeketjussa Sari Forsman-Hugg 1), Jaana Paananen 1), Merja Isoniemi 3), Inkeri Pesonen 2), Johanna Mäkelä 3), Katri Jakosuo 1) ja Sirpa Kurppa 4) 1) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, taloustutkimus, Luutnantintie 13, Helsinki, 2) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, biotekniikka- ja elintarviketutkimus, Jokioinen, 3) Kuluttajatutkimuskeskus, PL 5, Helsinki, 4) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, kasvintuotannon tutkimus, Jokioinen, Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten eri toimijoiden näkemykset laadusta ja vastuusta kohtaavat elintarvikeketjussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin elintarvikeketjun eri toimijoiden laatu- ja vastuunäkemyksiä sekä niiden konkretisoitumista toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi haettiin vastausta siihen, kuinka laaja-alaiseksi vastuu määritellään, mihin tai keneen vastuu kohdistetaan sekä miten laadusta ja vastuusta viestitään. Tutkimuksessa sovellettiin laadullista lähestymistapaa. Aineistojen hankinta toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäiset aineistot hankittiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen (N=61) avulla. Tutkimuksessa haastateltiin panosteollisuuden, alkutuotannon sekä elintarviketeollisuuden ja -kaupan edustajia, kuluttajia, viranomaisia sekä edunvalvojia. Tutkimuksen rajaamiseksi ja tutkimuskysymysten konkretisoimiseksi tarkasteltavaksi valittiin kolme esimerkkituotetta ja niiden tuotantoketjut. Toisessa vaiheessa toimijaryhmien haastatteluaineistojen pohjalta saatuja tuloksia vertailtiin keskenään. Vertailun tueksi tutkimuksen loppupuolella järjestettiin toimijaryhmille yhteisesti kaksi ryhmäkeskustelua, joihin osallistui 13 edustajaa elintarvikeketjun kaikista eri osista. Tutkimus osoittaa, että laatu ja vastuu linkittyvät toisiinsa käsitteellisesti. Vastuu voidaan nähdä olennaisena osana laatua ja laatutyötä. Panosteollisuudessa vastuu ulotettiin tuotantopanosten soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen aina lopputuotteen laatuvaikutuksiin. Alkutuotannossa vastuu miellettiin erityisesti tuotannon laatukriteerien täyttymiseksi, kun taas elintarviketeollisuudessa se ymmärrettiin kokonaisvaltaisesti korkeaksi laatutyöksi. Elintarvikekaupalle vastuullinen toiminta merkitsi laadukkaita hankintoja ja vastuullista asiakaspalvelua. Kuluttajien näkemykset elintarvikeketjun vastuullisuudesta olivat ennen muuta sidoksissa laadukkaaseen ja turvalliseen ruoan tuotantoon ja tarjontaan, mutta myös yleisempiin kestävää kehitystä ja eettisiä toimintatapoja koskeviin kysymyksiin. Kaikki ketjun toimijat linkittivät tuoteturvallisuuden keskeiseksi 3

5 osaksi laatua ja laatutyötä. Jäljitettävyys jakoi näkemyksiä ketjun toimijoiden kesken. Sitä pidettiin tärkeänä, jotta voidaan selvittää tuotteiden alkuperä ja hallita tuote-eräkohtaisia riskejä ja jäljitettävyyskustannuksia. Läpinäkyvyys koettiin jäljitettävyyttä laajempana asiana. Sen katsottiin liittyvän yritystoiminnan avoimuuteen ja rehellisyyteen. Eri toimijaryhmien mielipiteet yhteiskuntavastuuseen liittyvistä tekijöistä olivat samansuuntaisia alan kirjallisuuden kanssa. Liiketoiminnan kannattavuutta pidettiin taloudellisen vastuun keskeisimpänä tekijänä. Sosiaaliseen vastuuseen sisältyvien tekijöiden hahmottaminen oli haasteellista erityisesti kuluttajille. Sen sijaan kaikille toimijaryhmille ympäristövastuu oli tutuin yhteiskuntavastuun osa-alue. Tutkimuksen mukaan viestintää elintarvikeketjun laatu- ja vastuuasioista tulee kehittää edelleen. Kehittämistä on erityisesti viestinnässä käytettyjen käsitteiden selkeydessä ja yhtenäisyydessä sekä viestinnän avoimuudessa ja vuorovaikutteisuudessa kuluttajien ja elintarvikeketjun eri toimijoiden välillä. Asiasanat: elintarvikkeiden laatu, jäljitettävyys, kuluttaja, läpinäkyvyys, turvallisuus, vastuullisuus, yhteiskuntavastuu, elintarvikeketju 4

6 Perspectives on quality and responsibility in the food chain Sari Forsman-Hugg 1), Jaana Paananen 1), Merja Isoniemi 3), Inkeri Pesonen 2), Johanna Mäkelä 3), Katri Jakosuo 1) and Sirpa Kurppa 4) 1) MTT Agrifood Research Finland, Economic Research, Luutnantintie 13, FI Helsinki, Finland, 2) MTT Agrifood Research Finland, Biotechnology and Food Research, FI Jokioinen, Finland, 3) National Consumer Research Centre, P.O. Box 5, FI Helsinki, Finland, 4) MTT Agrifood Research Finland, Plant Production Research, FI Jokioinen, Finland, Abstract The purpose of the study was to find out how the different actors views on quality and responsibility meet in the food chain. The study examined the views on quality and responsibility of the different actors and the ways they are concretised in the interaction between them. Further questions to be answered were how broadly the concept of responsibility is defined, to what or whom the responsibility is directed and how quality and responsibility are communicated. The study applied the qualitative approach. The data were collected in two stages. The first set of data were obtained through semi-structured thematic interviews of representatives of the input industry, primary production, food industry and trade, as well as consumers, authorities and representatives of different interests (N=61). Three example products and their production chains were selected to structure the study and concretise the questions asked. In the second stage the results obtained on the basis of the data from the interviews were compared with each other. To support the comparison, two group discussions were organised for all the groups of actors. Altogether 13 representatives from all parts of the food chain participated in these discussions. The study shows that conceptually quality and responsibility are linked to each other. Responsibility can be seen as an essential element of quality and quality work. In input industry responsibility extended from the applicability of the production inputs to their specific uses all the way to the quality impacts of the final product. In primary production quality was mainly associated with meeting the quality criteria for the production, while in the food industry it was perceived in a comprehensive way as top quality work. For food trade responsible action implied high-quality purchases and responsible customer service. The consumers views on responsibility in the food chain were primarily linked to the production and supply of safe, high-quality food, but they also covered wider issues, such as sustainable development and ethical practices. All actors in the chain associated product safety as an essential element to quality and quality 5

7 work. The views on traceability were somewhat divergent. It was considered important to be able to find out the origin of the products and control the risks in specific consignments and traceability costs. Transparency was perceived as a broader issue than traceability: it was considered to relate to the openness and honesty of the business operations. The views of the different groups of actors on the elements involved in social responsibility were similar to those presented in the literature. Profitability of the business activity was considered the central factor of economic responsibility. Perceiving the factors included in social responsibility was challenging especially for the consumers. Environmental responsibility was the best known aspect of social responsibility for all groups of actors. According to the study, communication on the quality and responsibility aspects of the food chain calls for further improvement. In particular, the concepts used in the communication should be clarified and harmonised, communication should be more open and interaction between the consumers and different actors in the food chain should be improved. Index words: food quality, traceability, consumer, transparency, safety, responsibility, social responsibility, food chain 6

8 Esipuhe Vaikka merkittävä osa Suomessa kulutetuista elintarvikkeista on edelleen pääosin Suomessa tuotettuja, elämäntapojen ja kulutustottumusten muuttuessa suositaan yhä enemmän tuotteita, joiden osalta kotimaisuuden tai yleensäkin alkuperän jäljittäminen tuotantoketjussa on ongelmallista tai peräti mahdotonta. Kuluttajat valintoineen ovat edelleenkin lopullisen ostopäätöksen tekijöitä, mutta heidän puolesta päätöksiä tarjolla olevista elintarvikkeista tekevät myös kauppojen ja suurkeittiöiden sisäänostajat ja muut elintarvikeketjujen toimijat. Elintarvikemarkkinoiden globalisoituessa ja elintarvikkeiden muuttuessa entistä jalostetuimmiksi kuluttajien kuten myös sisäänostajien on yhä vaikeampaa tietää ostamansa tuotteen tai sen raaka-aineiden alkuperästä tai tuotantoympäristöistä. Globaalissa toimintaympäristössä valmistajan tai valmistuttajan nimi ei kerro mitään tuotteen valmistuspaikan sijainnista, ja toisaalta korkealle jalostettujen tai useiden tuotantovaiheiden läpikäymien tuotteiden kohdalla alkuperän määrittäminen voi olla mahdotonta. Suomessa on opittu luottamaan kuluttajille tarjolla olevien niin kotimaisten kuin myös ulkomaisten elintarvikkeiden korkeaan laatuun ja turvallisuuteen. Päätöksenteko näiltä osin on jätetty paljolti kansallisten ja EU:n elintarvikeviranomaisten huoleksi, sillä kuluttajien mahdollisuudet tuotteiden sisältöön liittyvän laadun ja turvallisuuden valvomiseen ovat käytännössä melko vähäiset. Mistä me kuluttajat elintarvikkeiden ostopäätöksiä tehdessämme oikeastaan haluamme päättää? Miksi me yleensäkin haluamme tietää, mistä ruokamme on kotoisin? Kotimaisten elintarvikkeiden ostopäätösten perustana mainitaan usein turvallisuus ja tuttuus, toisin sanoen luottamus suomalaisen elintarvikeketjun eri osien toimintatapoihin alkutuotannosta kauppaan tai suurtalousruokailuun asti. Vaikka emme tiedä kovin tarkkaan valitsemiemme tuotteiden tuotantotapoja, oletamme, että kotimaiset elintarvikeketjun yritykset toimivat kuten suomalaisessa ja myös EU:n säädösten mukaisessa yrityskulttuurissa tulee toimia. Sitä vastoin tuontielintarvikkeiden taustalla olevien mitä erilaisimpien yritysten toimintatavoista ei kuluttajilla voi olla kovin selkeää kuvaa. Kuitenkin useimmat meistä kuluttajina haluaisivat valinnoillaan vaikuttaa hyvän yrityskulttuurin puolesta, eli haluaisimme kantaa yhteiskunnallisen vastuun myös kulutuspäätöksissämme. Kestävän kehityksen mukaiseen yhteiskuntavastuuseen liitetään usein taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu. Jotta kuluttajat voisivat ottaa huomioon näihin liittyviä tekijöitä tuotevalinnoissaan, niistä tulisi olla olettamusten sijaan tutkittua tietoa saatavilla. Elintarvikeketjun toimijoiden yhteiskunnallinen vastuu voi olla parhaimmillaan kilpailuvaltti, mutta sen määrittäminen kuluttajan kannalta helposti lähestyttävällä tavoin on haasteellinen tehtävä. Oheisessa tutkimuksessa tätä kysymystä on lähestytty selvittämällä eri toimijoiden näkemyksiä laadusta ja vastuusta elintarvikeketjussa, miten näistä viestitään ja miten nämä kohtaavat 7

9 eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimus on toteutettu MTT:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteistyönä. Tutkimushankkeen koordinaatiosta on vastannut MTT erikoistutkija Sari Forsman-Huggin johdolla. Tutkimusryhmään ovat lisäksi kuuluneet tutkija Jaana Paananen, tutkija Inkeri Pesonen ja professori Sirpa Kurppa MTT:stä sekä tutkija Merja Isoniemi ja tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Raportin viimeistelyvaiheessa on avustanut vanhempi tutkija Katri Jakosuo MTT:stä. Hankkeen on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö (laatujärjestelmien kehittämisen momentti) yhdessä toteuttajatahojen kanssa. Hankkeella on ollut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtajana ylitarkastaja Suvi Ryynänen, MMM ja jäseninä ylitarkastajat Arvo Alajoki ja Marja Innanen, MMM:n laatustrategiaryhmä, prof. Visa Heinonen, Helsingin yliopiston taloustieteen laitos, johtaja Seppo Heiskanen, Elintarviketeollisuusliitto, lehtori, dosentti Ritva Järvinen, Kuopion yliopisto, pääsihteeri Raija Kara, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, johtaja Eila Kilpiö, Kuluttajatutkimuskeskus, toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi, Finfood, projektipäällikkö Pauliina Lehtimäki, ProAgria, ylitarkastaja Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, Elintarvikevirasto, prof. Riitta Maijala, EELA, asiamies Ilkka Nieminen, Suomen päivittäistavarakauppa ry, prof. Kaisa Poutanen, VTT Biotekniikka, tutkimuspäällikkö Eeva-Liisa Ryhänen, MTT, toiminnanjohtaja Riitta Stirkkinen, Ravitsemusterapeuttien yhdistys, johtaja Markku Suojanen, MTK ja elintarvikeasiantuntija Riitta Tainio, Kuluttajaliitto. Tutkimuksen toteuttajien puolesta esitän parhaat kiitokset rahoittajalle ja ohjausryhmälle. Tutkimusta varten hankittiin laaja haastattelu- sekä ryhmäkeskusteluaineisto. Haastatteluihin osallistuneille Kuluttajatutkimuskeskuksen Kuluttajapaneelin jäsenille sekä elintarvikeketjun eri toimijoille esitän erityiskiitokset, sillä ilman näin saatuja tutkimusaineistoja hankkeen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista. Luontevana jatkona tässä esitetylle tutkimukselle on MTT:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdessä elintarvikeketjun yritysten kanssa kuluvana vuonna aloittama hanke Elintarvikeketjun vastuullisuuden kehittäminen ja tuotteistaminen vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, joka pyrkii konkretisoimaan ja pohtimaan yhteiskuntavastuuta sekä elintarvikealan yritysten että kuluttajien näkökulmasta. Heinäkuussa 2006 Maija Puurunen tutkimuspäällikkö MTT Taloustutkimus 8

10 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet ja näkökulmat Tutkimuksen keskeiset käsitteet Laatu Laadun käsitteestä Elintarvikkeiden laatu Kuluttajien laatunäkemykset Laadunhallinta elintarvikeketjussa Elintarvikkeiden jäljitettävyys Läpinäkyvyys Laatutyö suomalaisessa elintarviketaloudessa Vastuu Yhteiskuntavastuu Vastuullinen kulutus Aineistot ja menetelmät Esimerkkituotantoketjut ja -tuotteet Haastattelut ja ryhmäkeskustelut Aineistojen analyysi Toimijoiden näkemyksiä laadusta ja vastuusta elintarvikeketjussa Laatunäkemykset sekä jäljitettävyys ja läpinäkyvyys Laatu ja turvallisuus Jäljitettävyys Läpinäkyvyys

11 4.2 Näkemykset yhteiskuntavastuusta Vastuullinen toiminta Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Ympäristövastuu Vuorovaikutus laadun ja vastuun ketjussa Toimijoiden odotukset laadusta ja vastuullisuudesta Toimijoiden välinen vuorovaikutus Viestintä laadusta Viestintä vastuullisesta toiminnasta Vastuu ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vastuun laaja-alaisuus Vastuullisuuden erityiskysymyksiä Vastuullisuus, kustannustehokkuus ja elintarvikkeiden hinnat Vastuullisuus ja suomalaisen elintarvikeketjun tulevaisuus Vastuullisuus ja terveellisten ruokatottumusten edistäminen Yhteenveto Kirjallisuus Liiteet 10

12 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tausta Laatutyö on olennainen osa suomalaista elintarviketaloutta, ja sen kehittämiseen on keskitetty voimavaroja erityisesti Suomen EU-jäsenyyden aikana. Laatutyön pohjaksi julkistettiin vuonna 1999 kansallinen laatustrategia ja laatutavoitteet, joiden toteuttamiseen elintarviketalouden toimijat ovat sitoutuneet. Laatustrategia ja -tavoitteet päivitettiin vuonna Suomen elintarviketalouden laatustrategian toiminta-ajatuksena on: Suomalainen elintarvikeketju tarjoaa kuluttajalle turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita ja palveluita kansallisia vahvuuksia hyödyntäen. Elintarvikeketju tekee järjestelmällistä laatutyötä ja toimii asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti ihmisiä, eläimiä ja luontoa kunnioittaen. (Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja tavoitteet 2004). Tuotteiden ja toiminnan laadun ohella on viime vuosina sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa että yritysten toiminnassa nostettu esiin yhteiskuntavastuun käsite. Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan yrityksen aktiivista vastuullisuutta hyvää yrityskansalaisuutta - joka perustuu yrityksen omiin lähtökohtiin, arvoihin ja strategioihin. Yhteiskuntavastuun kantaminen tarkoittaa yritykseen kohdistettujen odotusten täyttämistä. Yhteiskuntavastuu jaetaan useimmiten kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen vastuuseen, ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Vastuullisen yritystoiminnan taustalla on yhteiskunnan ja kansainvälisen kaupankäynnin kestävän kehityksen tukeminen. Taloudellisten arvojen rinnalle otetaan huomioon myös ympäristöä ja ihmisten hyvinvointia koskevat arvot (Elkington 1997, Teollisuus ja työnantajat 2001, Niskala & Tarna 2003, Kalpala 2004). Myös suomalainen elintarviketalous on sitoutunut vastuullisen yritystoiminnan toteuttamiseen. Laatustrategiassa toiminnan vastuullisuus on kantava laatutyötä ohjaava arvo yhdessä asiakkaan tyytyväisyyden ja kannattavuuden kanssa. Laatustrategian yhtenä tavoitteena onkin elintarviketalouden vastuullisen toimintatavan vahvistaminen. Kannustimia vastuullisen toiminnan toteuttamiseen ja raportointiin on vahvistettu muun muassa kehittämällä elintarvikealan yritysten ympäristöraportointia (Elintarviketeollisuusliitto 2004). Sekä elintarviketeollisuuden että -kaupan yritykset ovat olleet aloitteellisia raportoimalla ympäristönäkökohtien lisäksi myös sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyviä asioita. Toistaiseksi laatustrategiasta ja -tavoitteista puuttuu kuitenkin erityisesti vastuullisuuden näkökulmasta konkreettisuus. Sekä laatutyön että vastuullisen toiminnan kehittämisen haasteet kasvavat elintarvikemarkkinoiden globalisoituessa. Elintarvikemarkkinoiden globalisoitumisen myötä ruoan tuotannon ja kulutuksen välinen etäisyys on kasvanut (esim. Brom 2000). Markkinoiden kansainvälistyminen on johtanut siihen, että monille 11

13 kuluttajille elintarvikeketjun alkupää on tuntematon. Tästä huolimatta julkisessa keskustelussa kuullaan usein kannanottoja, joiden mukaan kuluttajilla on lopullinen vastuu siitä, miten suomalainen alkutuotanto ja elintarviketeollisuus menestyvät tulevaisuudessa. Kuluttajien tietoisuutta elintarvikeketjun muista toimijoista ja näiden toimijoiden toiminnan vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan tulisi lisätä. Tulevaisuudessa kuluttajat olisi myös nähtävä elintarvikeketjun yhtenä olennaisena toimijaryhmänä, jonka kanssa tuotantoketjun toimijoiden tulisi käydä jatkuvaa vuoropuhelua. Vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset näkyvät myös eri hallinnonaloilla. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on todettu, että kansallisesti tarvitaan lisää tietoa kestävästä kehityksestä. Tutkimusten tulisi tuottaa tuotekohtaista tietoa kestävien kulutusvalintojen perustaksi sekä edistää elintarvikkeiden tuotantoon ja kauppaan osallistuvien yritysten vastuullisuutta (Maa- ja metsätalousministeriö 2004). Pyrkimys kestävään kehitykseen näkyy myös ympäristöministeriön hallinnonalalla. Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunnan tavoitteena on, että tulevaisuudessa kuluttajille tarjottaisiin entistä enemmän tietoa kestävää kehitystä tukevista elintarvikkeista sekä ruokapalveluista (Ympäristöministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö 2005). Näiden eri hallinnonalojen tavoitteiden toteutuminen edellyttää elintarvikeketjun toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, entistä avoimempaa vuoropuhelua ja horisontaalista yhteistyötä. Koska vastuullisessa yritystoiminnassa on hyvin pitkälti kyse vuorovaikutuksesta yrityksen ja sen asiakkaiden ja sidosryhmien välillä (Wilenius 2005), on tärkeää tarkastella niitä rajapintoja, joissa elintarvikeketjun eri toimijat kohtaavat. Elintarvikeketjun toimivuuden parantamiseksi on olennaista selvittää, millaisia näkemyksiä eri toimijoilla on elintarvikkeiden laadusta ja sekä omaan toimintaan liittyvästä että muiden toimijoiden vastuusta. Toistaiseksi on vähän konkreettista tietoa siitä, mitä elintarvikeketjun toimijat vastuulla ja erityisesti yhteiskuntavastuulla ymmärtävät ja miten heidän vastuukäsityksensä muodostuu. Käsillä olevassa tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovatkin erityisesti laatu- ja vastuukäsitteet ja se, miten ne linkittyvät toisiinsa. Laadun ja vastuun välistä suhdetta voidaan tarkastella myös vastuun omistajuuden ja rajojen kautta; kenellä on vastuu tietyn laadun tuottamisesta ja kuinka laaja-alainen tämä vastuu on. Kuinka aukottomasti ja läpinäkyvästi elintarvikeketju tässä suhteessa toimii? Onko jokainen elintarvikeketjun toimija tietoinen ketjun muiden toimijoiden vastuusta laatutyössä? Yritysten yhteiskuntavastuun ohella painotetaan vastuullista kuluttamista. Eettisen kuluttajuuden merkityksen kasvamisen on nähty liittyvän kuluttajien vastuun ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntymiseen. Kuluttajat vaikuttavat markkinoilla valinnoillaan. Avoimilla tuote- ja palvelumarkkinoilla kuluttajien tietämyksellä ja ymmärryksellä monimutkaistuvista elintarvikemarkkinoista on 12

14 tärkeä merkitys kuluttajien oman osallisuuden ja vastuun kannalta. ETU raportissa (Elintarviketalouden reunaehdot vuoteen 2030 mennessä) ennustetaan Suomessa siirryttävän vähitellen oppivaan ruokajärjestelmään. Sen lähtökohtana ovat kuluttajien tasapuoliset valintamahdollisuudet, hyvät edellytykset vaikuttaa ruokajärjestelmään niin kuluttajan kuin kansalaisenkin roolissa sekä niiden edellytyksenä järjestelmän läpinäkyvyys sekä tiedon tuottaminen ja saatavuus. Oppivassa ruokajärjestelmässä on keskeistä toimijoiden välinen vuorovaikutus. Ruokajärjestelmän edellytysten luomisessa vastuun nähdään olevan sekä julkisella vallalla, markkinoilla että kuluttajilla (Puolanne ym. 2002). 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja näkökulmat Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten eri toimijoiden näkemykset laadusta ja vastuusta kohtaavat elintarvikeketjussa. Elintarvikeketjun toimijoista tarkastelun kohteena olivat panosteollisuus, alkutuotanto, elintarviketeollisuus, elintarvikekauppa, kuluttajat sekä viranomaiset ja edunvalvojat. Tutkimuksessa tarkasteltiin eri toimijoiden laatu- ja vastuunäkemyksiä sekä niiden konkretisoitumista toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimuksella haettiin vastausta seuraaviin kysymyksiin: Miten eri toimijat määrittelevät laadun ja vastuun? Kuinka laaja-alaiseksi vastuu määritellään ja mihin/keneen vastuu kohdistetaan? Miten laadusta ja vastuusta viestitään? Miten näkemykset laadusta ja vastuusta kohtaavat toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa? Yleisen laatukäsityksen lisäksi tarkastelun kohteena olivat erityisesti tuoteturvallisuus, jäljitettävyys ja elintarvikeketjun läpinäkyvyys. Vastuuta lähestyttiin yhteiskuntavastuukäsitteen näkökulmasta. Yhteiskuntavastuu jaetaan perinteisesti taloudelliseen vastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen (esim. Elkington 1997). Tutkimus toteutettiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteistyönä. Tutkimuksen koordinoinnista on vastannut MTT. Tutkimuksen rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö ja tutkimuslaitokset. 13

15 Tutkimusaineistojen hankintaa ja haastattelukysymysten operationalisointia lähestyttiin tutkimuksessa kahdesta näkökulmasta. Ensimmäisenä näkökulmana oli tarjontaketjun johtamisen näkökulma. 1 Tästä näkökulmasta tutkimuksessa tarkasteltiin elintarvikeketjua ryhmänä toimijoita kiinnittäen erityistä huomiota eri toimijoiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin laatu- ja vastuukäsitysten osalta (Kuva 1). Lähestymistavassa keskeisiä ovat asiakaslähtöisyys, yritysten liiketoimintojen suunnittelu koko tarjontaketjun näkökulmasta sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen (Trienekens ym. 2003). Laajasti määriteltynä tarjontaketjun johtaminen kattaa kaikki lisäarvoa tuottavat toiminnot koko ketjussa (Omta ym. 2001, Tan 2001). Eräänä tarjontaketjun keskeisenä tavoitteena on tuottaa arvoa, ei yksistään toimijalle tarjontaketjun alkupäässä vaan koko tarjontaketjuverkostolle mukaan lukien loppukäyttäjät (Lambert & Cooper 2000). Keskeisiä elintarvikealan tarjontaketjun tutkimusaiheita ovat esimerkiksi tarjontaketjun teknologia, ruoan turvallisuus ja laatu, kestävä taloudellinen kehitys, tieto, vuorovaikutus ja valvonta sekä tarjontaketjun hyöty-, kustannus- ja asiakasarvotekijät (Trienekens ym. 2003). Tarjontaketjun johtamisen lähestymistavassa elintarvikeketjun katsotaan muodostuvan toimijoista, jotka vertikaalisessa suunnassa toimivat yhdessä luodakseen lisäarvoa asiakkaille. Elintarvikeketjun toimijat voidaan jaotella kahdella tasolla. Yhtäältä toimijoita ovat yksittäiset henkilöt kuten maatalousyrittäjä, kaupan ostopäällikkö tai kuluttaja. Toisaalta yksittäiset toimijat ryhmänä muodostavat yrityksiä tai yhteisöjä, joilla on yleensä yhteinen päämäärä. Elintarvikeketju voidaan puolestaan nähdä prosessina, joka yhdistää ketjun eri toimijat aina raaka-aineiden tuotannosta lopputuotteen kulutukseen. Elintarvikeverkosto voi muodostua yhden toimialan kaikista toimijoista, joilla on yhdessä mahdollisuus luoda lisäarvoa asiakkaille (Omta ym. 2001). Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat elintarvikeketju ja sen eri toimijat panosteollisuudesta, alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta ja kaupasta sekä kuluttajat. Tutkimusongelmia lähestyttiin yksittäisten toimijoiden kautta; tutkimuksen lähtökohtana oletettiin, että elintarviketeollisuudessa ja kaupassa sekä hallinto- ja viranomaisorganisaatioissa yksittäisten henkilöiden päätökset ja ratkaisut heijastavat laajemmin heidän Panosteollisuus Elintarvikekauppa Alkutuotanto Elintarviketeollisuus Kuluttaja Viranomaiset ja edunvalvojat Kuva 1. Tarjontaketjun johtamisen näkökulma. 1) Engl. Supply chain management 14

16 edustamansa organisaation tavoitteita ja arvoja. Lisäksi elintarviketeollisuus ja kauppa ovat Suomessa varsin keskittyneitä, jolloin yksittäisen toimijan rooli koko elintarvikeketjussa voi muodostua merkittäväksi. Toisena näkökulmana oli käyttäjälähtöinen kuluttajatutkimus, jonka tarkoituksena on edistää tuotteiden, tuotantotapojen ja -tekniikoiden kehittäjien ja käyttäjien välistä vuoropuhelua. Kuluttajien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen edellyttää kuluttajien näkemyksien tuomista elintarvikeketjun toimijoille, julkisen vallan käyttöön sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Käyttäjälähtöisen kuluttajatutkimuksen näkökulmaa sovellettiin tässä tutkimuksessa tarkastelemalla kuluttajien näkemyksiä laadusta ja yhteiskuntavastuusta sekä kuluttajien vastuullisuudesta osana kuluttajien arkisia toimintastrategioita (ks. esim. Holm & Kildevang 1996, Mäkelä 2002, Timonen 2002, Järvelä & Mäkelä 2005). Tutkimusraportin luvussa kaksi esitellään tutkimuksen keskeiset käsitteet. Luvussa kolme esitetään tutkimusmenetelmät, kerätyt aineistot ja aineistojen analyysi. Luku neljä sisältää haastateltujen näkemykset laadusta ja vastuusta sekä näkemysten vertailun aiempiin tutkimuksiin ja tutkimuksen keskeisiä käsitteitä koskeviin teoreettisiin tarkasteluihin. Luvussa viisi tarkastellaan laatu- ja vastuunäkemysten kohtaamista haastateltujen toimijaryhmien välisessä vuorovaikutuksessa. Luvussa kuusi pohditaan muutamia vastuullisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä. Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset esitetään viimeisessä luvussa. 2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat laatu, vastuu, jäljitettävyys ja läpinäkyvyys. Tämän luvun tarkastelu pohjautuu kirjallisuuden ohella empiiristen tutkimusten tuloksiin. Katsaus suomenkieliseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen osoittaa, ettei laadulle ilmiönä tai käsitteenä löydy yksiselitteistä määritelmää. Laadun monimuotoisuus tekee siitä vaikeasti hallittavan käsitteen (Lillrank 1990). Perinteisessä laatuajattelussa laatu yhdistettiin lopputuotteen ominaisuuksiin ja erityisesti tuotteen virheettömyyteen. Seuraavaksi alettiin kiinnittää huomiota siihen, että tuote soveltuu käyttöönsä ja vastaa asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Tuotteiden laadun ohella alettiin kiinnittää 1980-luvulla huomiota palveluiden laatuun. Sittemmin laatuajattelu on laajentunut 1990-luvulla koskemaan prosessien laatua ja 2000-luvulla informaation laatuun ja sen käyttöön. (Savolainen 1994, Karjalainen 2001). 15

17 2.1 Laatu Laadun käsitteestä Laatututkimuksessa laatukäsitettä on määritelty lukuisilla tavoilla. Erilaisia määritelmiä on myös koottu yhteen (esim. Garvin 1988, Silén 2001). Garvin (1988) esimerkiksi on identifioinut viisi laadun näkökulmaa: filosofinen, valmistuskeskeinen, tuotekeskeinen, käyttäjä/asiakaskeskeinen ja arvokeskeinen näkökulma. Filosofisen näkökulman mukaan laatua ei voi täsmällisesti määritellä, vaan laatu on ominaisuus, jonka voi oppia käsittämään kokemuksen kautta. Laatu merkitsee lähinnä samaa kuin luontainen erinomaisuus. Valmistuskeskeisessä laatunäkemyksessä laatu ymmärretään ennen muuta ennalta asetettujen vaatimusten mukaisuutena ja virheettömyytenä (esim. laatustandardit, laatujärjestelmät). Tuotekeskeisessä näkökulmassa tuotteen laadun määrittelevät tuotteen mitattavissa olevat ominaisuudet. Asiakaskeskeisessä näkökulmassa laatu on puolestaan tuotteen kyky tyydyttää asiakkaan tarpeet ja toiveet. Arvokeskeinen näkökulma korostaa yhtäältä tuotteen hinnan ja laadun suhdetta ja toisaalta subjektiivista hyötyarvoa. Silén (2001) mainitsee laadun näkökulmia luetellessaan lisäksi muun muassa kilpailu- ja yhteiskuntakeskeisen laadun. Kilpailukeskeisellä laadulla tarkoitetaan Silénin mukaan sitä, että laatu on vähintään yhtä hyvä kuin kilpailijoilla. Yhteiskuntakeskeinen laatu määritellään puolestaan sen mukaan, mikä yrityksen toiminnan laadun kokonaisvaikutus on ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon. Yleisesti ottaen hyödykkeiden laadun katsotaan muodostuvan useamman osaalueen muodostamasta kokonaisuudesta. Yksinkertaistetusti hyödykkeiden laatu voidaan jakaa tekniseen laatuun eli siihen, mitä asiakas saa, ja toiminnalliseen laatuun eli siihen, miten asiakas kokee prosessin. Toiminnallisen ja teknisen laadun ohella tuotteiden ja palveluiden laatuun vaikuttavat useat muut tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa hyödykkeiden tuottamiseen tarvittavat fyysiset resurssit, tuotantoketjun toimivuus, hyödykkeiden saatavuus sekä hyödykkeitä tuottavien yritysten imago. Yritysten näkökulmasta kokonaislaatu muodostuu tehokkuuden ja taloudellisuuden ohella panosten, prosessien ja lopputuloksen laaduista. Lisäksi kokonaislaatuun liittyy olennaisesti henkilöstön ammattitaito sekä asiakkaan tarpeisiin vastaaminen. Jotta tuotettavat hyödykkeet vastaisivat käyttäjien tarpeita, myös asiakkaiden tyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen on tärkeää. (Grönroos 1990, 2001, Kaplan & Norton 2004). Nykyisin yhä harvempi asiakas ostaa enää pelkkää tuotetta tai palvelua. Vallalla olevan käsityksen mukaan asiakkaat ostavat nykyisin tuotteista, palveluista, tiedosta, huomion osakseen saamisesta ja muista tekijöistä koostuvia tarjoamia 16

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä?

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? 15 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä suomalaisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä Jaana Kotro, Lotta Jalkanen, Terhi Latvala, Katariina Kumpulainen, Maija Järvinen ja Sari Forsman-Hugg

Lisätiedot

Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen

Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen Hankeaika 1.3.2008 31.8.2010 Hankkeen loppuraportti 31.8.2010 MMM Dnro 130/509/2008 Vastuullinen johtaja

Lisätiedot

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta Loppuraportti 29.12. 2003 Konsulttitoimisto Terra Oy Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 LYHENTEET... 5 1. TIIVISTELMÄ... 6 2. JOHDANTO... 7 2.1. TAUSTA... 7 2.2. METODOLOGIA... 8 2.3. KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Matkaevääksi lukijalle Tämän kirjan tavoitteena on luoda käsitys siitä, mitä vastuullisuus on ruokaketjussa, ja tarjota yrityksille

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Markkinoinnin osasto International marketing Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Työn tarkastajat: Professori Sami Saarenketo Professori Olli Kuivalainen Helsinki 16.8.2007

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 3 4 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Juha-Matti Katajajuuri, Torsti Loikkanen, Katri Pahkala, Jaana Uusi-Kämppä, Pasi Voutilainen, Sirpa Kurppa, Pirkko Laitinen, Hannu Mikkola,

Lisätiedot

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Maa- ja metsätalousministeriö 2/2010 Helsinki 2010 Julkaisun nimi: Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Julkaisija: Maa- ja

Lisätiedot

Miksi kuluttaja ostaa valmisruokaa?

Miksi kuluttaja ostaa valmisruokaa? MTT:n selvityksiä 174 Miksi kuluttaja ostaa valmisruokaa? Valmisruokien valintaan vaikuttavat tekijät eri kuluttajaryhmissä Terri Kupiainen ja Eeva Järvinen Talous MTT:n selvityksiä 174 96 s., 6 liitettä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Development of traceability and transparency of responsibility in the grain chain Hankeaika 1.3. 31.12.2013 Hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä

Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä Päivi Mikkola IY07 Opinnäytetyö 22.11.2009 Tiivistelmä 22.11.2009 Liiketalouden

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Biotalousketjujen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Katri Joensuu, Maija Järvinen, Taija Sinkko (toim.)

Biotalousketjujen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Katri Joensuu, Maija Järvinen, Taija Sinkko (toim.) 184 Biotalousketjujen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys Katri Joensuu, Maija Järvinen, Taija Sinkko (toim.) 184 Biotalousketjujen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

Kotimaisten kalkkunantuottajien kilpailukyvyn parantaminen arvontuottoa lisäämällä

Kotimaisten kalkkunantuottajien kilpailukyvyn parantaminen arvontuottoa lisäämällä Kotimaisten kalkkunantuottajien kilpailukyvyn parantaminen arvontuottoa lisäämällä Mitä kuluttajan odotukset tarkoittavat kalkkunanlihan tuotannossa kirjallisuusselvitys Taustaa Kuluttaja on entistä enemmän

Lisätiedot

Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa

Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anne Aalto 2 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 126 Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Jarkko Leppälä, Mervi Murtonen, Antti Suokannas, Marja Lehto, Alina Sinisalo ja

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys

Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys 145 Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys Kati Räsänen, Merja Saarinen, Sirpa Kurppa, Frans Silvenius, Inkeri Riipi, Riikka Nousiainen, Leena Erälinna, Laura Mattinen, Sirkka Jaakkola, Sanna Lento,

Lisätiedot

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA Emmi Kaipio Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Emmi Johanna

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna 1 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Verkko-opiskelumateriaali 2013-2014 2 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 1.1 Elintarvikeala on tehnyt laatutyötä pitkään...

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN

RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN Tapani Yrjölä, PTT Suvi Rinta-Kiikka, PTT Katja Järvelä, Kuluttajatutkimuskeskus Ari Peltoniemi, Kuluttajatutkimuskeskus Laura Koistinen,

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot