MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA"

Transkriptio

1 MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA Näkökulmia yhteisöpedagogien (AMK) koulutukseen ja työhön Kimmo Lind (toim.)

2 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Kimmo Lind (toim.) MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA. Näkökulmia yhteisöpedagogien (AMK) koulutukseen ja työhön Sarja C. Oppimateriaaleja 19, 2009 tekijät ja Humanistinen ammattikorkeakoulu ISBN ISSN Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy Vaajakoski, 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Annankatu 12, Helsinki

3 SISÄLLYS ESIPUHE 5 JOHDANTO 11 Elina Nikoskinen: Yhteisöpedagogit (AMK) työelämässä 12 I YHTEISÖPEDAGOGIEN (AMK) KOULUTUS JA MUUTTUVA TYÖELÄMÄ 29 - Sirpa Teräväinen: Tärkeää seurata tärkeää tietää tärkeää hyödyntää 30 - Immo Parviainen: Haaste tulevaisuudelle: yhteisöpedagogien (AMK) osaaminen näkyväksi! 38 - Laura Hokkanen & Kalevi Niemi: Hyvä kello kauas kuuluu. Yhteisöpedagogien (AMK) osaamisen rakentuminen ja tulevaisuuden haasteet 48 - Jatta Herranen & Jukka Määttä: Yhteisöpedagogi (AMK) omaa paikkaansa etsimässä 59 - Tarja Jukkala: Yhteisöpedagogit (AMK) päteviä lastensuojelun työtehtäviin? 78 - Johanna Kuivakangas: Yhteisölliset sekatyömiehet valtaavat koulut 84 - Annikki Kluukeri-Jokinen: Yhteisöpedagogien aikuiskoulutuksen haasteista 101

4 - Kimmo Lind ja Pekka Kaunismaa: Järjestötyön koulutuksen kehittämisen haasteita 114 II YHTEISÖPEDAGOGIT (AMK) TYÖELÄMÄSSÄ KOKEMUKSIA, HAASTEITA JA ODOTUKSIA Antti Kolu: Hyvät nuorisotyöntekijät Ari Tossavainen: Tunne nuoresi nuorisotyöntekijöiden työstä Vantaalla Maria Rinne: Nuorten kohtaamista korkeakoulutetun nuorisonohjaajan kokemuksia työuran alkutaipaleelta Tuulia Saves: Ammattikorkeakouluopintoja työnteon lomassa Riitta Riekki: Yhteisöpedagogit lastensuojelun työelämässä Sanna Juntunen: Yhteisöpedagogi jo vuodesta Maria-Liisa Malvalehto: Yhteisöpedagogeille haasteellisia työpaikkoja kansalaistoiminnasta ja järjestötyöstä Meri Pukarinen: Yhteisöpedagogi muuttuvassa ilmastossa koulutuksen annin tarkastelua vaikuttamistyössä ilmastolain puolesta Marjo Katajisto: Yhteisöpedagogina järjestötyössä 200

5 ESIPUHE Idea tälle kirjalle syntyi keväällä Osallistuin silloin Humanistisesta ammattikorkeakoulusta (HUMAK) vuosina valmistuneiden yhteisöpedagogien koulutuskokemuksia ja työllistymistä tarkastelevan tutkimuksen suunnittelutyöhön yhdessä lehtori Elina Nikoskisen ja yliopettaja Jukka Määtän kanssa. Samassa yhteydessä suunnittelimme myös tutkimusta, joka keskittyisi vuosina valmistuneiden opiskelijoiden työuran selvittämiseen. Nämä molemmat tutkimukset Elina Nikoskinen sitten toteuttikin kesän ja syksyn 2008 aikana. Kirjan tausta-ajatus liittyi siihen, että Nikoskisen tutkimukset jotka puolestaan jatkoivat muutamaa vuotta aiemmin HUMAKissa jo aloitettua valmistuneiden opiskelijoiden kokemusten selvittämistyötä toisivat mahdollisesti esiin paljon sellaisia yhteisöpedagogien koulutukseen ja työllistymiseen liittyviä tuloksia ja aineistoa, jotka vaatisivat kommentointia, pohdintaa, keskustelua. Näin myös tapahtui. Nikoskisen molemmat tutkimukset olivat huolella ja taidolla tehtyjä kokonaisuuksia, jotka nostivat esille monia kysymyksiä ja haasteita yhteisöpedagogien koulutuksen ja työn nykyisistä ja tulevaisuuden kehittämisen haasteista. Merkittävää on myös, että yhteisöpedagogien hieman yli kymmenen vuotta kestänyt koulutus mahdollistaa jo yleisempää koulutuksen tilannearviointia ja pohdintaa. Nyt voimme jo monipuolisemmin arvioida ja pohtia yhteisöpedagogien asemoitumista ja osaamista eri työtehtäviin, voimme arvioida opetussuunnitelmien toimivuutta suhteessa työelämässä koettuihin tarpeisiin, voimme arvioida ja pohtia aiempaa luotettavammin ja monipuolisemmin niiden toimialojen haasteita, joille yhteisöpedagogeja on sijoittunut. On siis tullut mahdolliseksi tarkastella ja pohtia yhteisöpedagogien koulutusta ja työelämää useammasta suunnasta hedelmällisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi. Kirjan artikkeleiden yhteisenä nimittäjänä toimii yhteisöpedagogien koulutuksen ja työelämän nykyisyys ja tulevaisuus. On pyritty näkökulmien moninaisuuteen, ja siksi kirjoittajina on koulutusorganisaatioissa toimivia henkilöitä, yhteisöpedagogeiksi opiskelleita ja töissä olevia sekä toi-

6 Esipuhe mialojen esimiestehtävissä olevia. Julkaisun artikkeleissa on pyritty siihen, että ne olisivat lähellä kirjoittajien omaa arkea ja niissä tuotaisiin esille kirjoittajien keskeisiä ajatuksia ja kokemuksia yhteisöpedagogien koulutuksen ja työn kehittämiseen. Siksi artikkelit ovat myös keskenään hyvin erilaisia. Mukana on niin tieteellistyyppisiä artikkeleita kuin kommentaarisia puheenvuoroja ja esseetyyppisiä katsauksia. Kirja rakentuu johdannosta ja kahdesta pääluvusta. Johdannossa Elina Nikoskinen kuvaa vuonna 2008 tekemiensä tutkimusten keskeisiä sisältöjä ja tuloksia. Nikoskisen artikkeli toimii näin eräänlaisena avainartikkelina kirjan muiden artikkeleiden tarkasteluille ja niiden avaamille teemoille. Ensimmäisen luvun kaikki artikkelit käsittelevät yhteisöpedagogien koulutuksen suhdetta toimialojen työelämän muutoksiin. Kirjoittajat edustavat yhteisöpedagogeja kouluttavia ammattikorkeakouluja sekä opetusministeriötä. Sirpa Teräväinen tarkastelee artikkelissaan sitä, miksi ammattikorkeakoululle on tärkeää seurata valmistuneiden opiskelijoiden koulutuskokemuksia ja työelämään sijoittumista. Tällaisia tutkimuksia voidaan hänen mukaansa hyödyntää monipuolisesti niin opetuksen kehittämisessä kuin yhteistyössä työelämän ja erilaisten etujärjestöjen kanssa. Immo Parviainen esittää artikkelissaan näkökulman nuorisotyön tulevaisuuden toimintaympäristöön ja yhteisöpedagogien tehtävään ja asemaan tulevaisuuden työmaailmassa. Hänen mukaansa yhteisöpedagogien osaamista tarvitaan tulevaisuudessa laajalti, mutta samalla tarvitaan myös yhteisöpedagogien osaamisen näkyvyyden lisäämistä. Laura Hokkanen ja Kalevi Niemi tarkastelevat artikkelissaan yhteisöpedagogien osaamisen rakentumista Mikkelin ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Hokkanen ja Niemi korostavat artikkelissaan sekä moniammatillisen yhteistyön että ammattikorkeakoulujen laaja-alaisen tutkimus- ja kehitystyön merkitystä koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen vaikuttavuuden kehittäjinä. Jatta Herranen ja Jukka Määttä pohtivat artikkelissaan yhteisöpedagogikoulutuksen ja alan työelämän uusia haasteita, yhteisöpedagogien ammatillista asiantuntijuutta sekä yhteisöpedagogien työelämään kiinnittymisen alkuvaihetta urateorioiden näkökulmasta. Heidän mukaansa yhteisöpedagogit rakentavat aktiivisesti tulevaisuuttaan nykyisillä epävarmoilla ja yllätysten sävyttämillä työmarkkinoilla. Tarja Jukkala tarkastelee artikkelissaan, millaisia haasteita

7 Esipuhe liittyy yhteisöpedagogien työskentelyyn lastensuojelun työtehtävissä. Näkökulmia hänen artikkelissaan avaavat sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia määrittävä laki ja yhteisöpedagogikoulutuksen opetussuunnitelma. Jukkalan mukaan lastensuojelu olisi tärkeää ymmärtää ehkäisevän lastensuojelutyön näkökulmasta laajana kokonaisuutena, johon liittyy paljon sosiaalisen vahvistamisen eri alueiden problematiikkaa. Johanna Kuivakangas tarkastelee artikkelissaan koulua yhteisöpedagogien toimintaympäristönä. Kuivakankaan mukaan yhteisöpedagogien koulutuksessa korostuu yhteisöllisyyteen ja sen luomiseen liittyvä osaaminen, jolla jo olemassa olevien kokemusten perusteella voisi olla koulumaailmassa enemmänkin annettavaa. Annikki Kluukeri-Jokisen artikkelin näkökulmana on yhteisöpedagogien koulutuksen ja työelämän tulevaisuuden haasteet aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Aikuiskoulutusta olisi hänen mukaan kehitettävä tiiviissä yhteistyössä toimialojen työelämän ja erilaisten kumppanuusverkostojen kanssa. Artikkelinsa lopuksi Kluukeri-Jokinen esittää erilaisia mahdollisia lähestymistapoja tulevaisuuden yhteisöpedagogien aikuiskoulutukseen. Kimmo Lind ja Pekka Kaunismaa tarkastelevat artikkelissaan järjestötyön asemaa osana yhteisöpedagogien koulutusta ja koulutuksen kehittämisen kysymyksiä. Heidän mukaan mahdollisuuksia lisätä yhteisöpedagogien työllistymistä järjestöihin on paljon. Kirjan toinen luku koostuu yhteisöpedagogien keskeisille työsektoreille liittyvistä artikkeleista. Näkökulmia yhteisöpedagogien työelämän haasteisiin, odotuksiin ja kokemuksiin tuovat sekä nuorisotyön, lastensuojelun ja järjestöalan työyhteisöjen esimiehinä ja työnantajina toimivat että näiden alojen työpaikoilla eri työtehtävissä ja erilaisella työkokemuksella työskentelevät yhteisöpedagogit. Antti Kolu luo artikkelissaan katsauksen Jyväskylän nuorisopalveluiden työntekijöiden koulutukseen ja henkilökuntarakenteeseen ja pohtii myös hyvän nuorisotyöntekijän ominaisuuksia henkilökunnalle teettämänsä kyselyn tulosten pohjalta. Ari Tossavainen tarkastelee Vantaan nuorisotyöntekijöiden työnkuvan moninaisuutta ja työssä tarvittavia vaatimuksia. Tossavaisen mukaan nuorisotyöhön erityisesti pätee, että sitä tulee pystyä muuttamaan nopeasti, ketterästi ja mahdollisuuksien mukaan myös ennakoiden. Maria Rinne tuo esille kokemuksiaan nuo-

8 Esipuhe risonohjaajan työn nykyisestä vaativuudesta ja monipuolisuudesta. Hänen mukaansa nuorisonohjaajan työ on nykyisin niin haastavaa, että korkeakoulutus on tehtävien kannalta ehdottomasti tarpeen. Rinne pohtii myös kriittisen kehittävällä tavalla koulutuksen antamien valmiuksien ja taitojen suhdetta nykyiseen työhönsä. Tuulia Saves tuo artikkelissaan esille sekä omia työn ohessa opiskelleen aikuisopiskelijan kokemuksiaan että monia pääkaupunkiseudun nuorisotyön osaamisen, työn ja palkkauksen haasteita. Perhekotiyrittäjänä toimiva Riitta Riekki tuo artikkelissaan esille, että yhteisöpedagogien osaamisella on kasvavaa kysyntää myös lastensuojelun sijaishuollon työtehtävissä. Uusi lastensuojelulaki mahdollistaa hänen mukaan myös innovatiivisuutta ja uusia toimivia työmuotoja. Yhteisöpedagogi voikin Riekin mukaan toimia lastensuojelussa laajalla alueella ja monipuolisissa tehtävissä. Sanna Juntunen tarkastelee artikkelissaan koulutuksensa antamia valmiuksia nykyiseen työhönsä pienperhekodin ohjaajana. Juntunen korostaa artikkelissaan, että ihmisten kohtaamista, omaa suhtautumista toisiin, asennetta työhön ja nöyryyttä arjen työelämää kohtaan oppii parhaiten olemalla osa työyhteisöä sekä antautumalla vuorovaikutukseen työyhteisön kanssa. Maria-Liisa Malvalehto luo omassa artikkelissaan katsauksen kolmannen sektorin nykyisiin toiminnallisiin haasteisiin sekä omaan työhönsä Lapin Nuorison Liiton ja Kalevan Nuorten Lapin piirin toiminnanjohtajana ja folklorefestivaali Jutajaisten pääsihteerinä. Malvalehdon mukaan yhteisöpedagogit soveltuisivat vielä nykyistä enemmän erilaisten järjestöjen työtehtäviin, ja tutkinnon tunnettuutta pitäisikin hänen mielestään vahvistaa järjestötyönantajien suuntaan. Meri Pukarinen työskentelee Polttava Kysymys -ilmastolakikampanjan koordinaattorina. Kampanjaa koordinoi Suomessa Maan ystävät ry. Pukarinen pohtii artikkelissaan koulutuksensa vahvuuksia ja kehittämisen paikkoja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävässä kansalaisjärjestötyössä. Yhteisöpedagogin opinnot luovat Pukarisen mukaan jo nykyisellään hyvän pohjan yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön, mutta pienillä parannuksilla yhteisöpedagogit voisivat hänen mielestään olla myös maailman pelastamisen tähtiä. Marjo Katajisto tarkastelee artikkelissaan koulutustaan suhteessa omaan työhönsä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n suunnittelijana. Katajiston mielestä yhteisöpedagogin koulutuksen neljä osaamisaluet-

9 Esipuhe ta yhteisöllinen, pedagoginen, yhteiskunnallinen ja kehittäminen ovat laajasti hänen käytössään myös ammattijärjestötyössä. Kiitän lämpimästi kaikkia kirjan tekemiseen osallistuneita. Ilman teidän panostanne tätä kirjaa ei olisi syntynyt. Erityisesti haluan kiittää kirjaan kirjoittaneita yhteisöpedagogeja, joiden ajatukset ja kokemukset tuovat toivoakseni tähän kirjaan koulutuksen läpikäyneen ja sitä työelämään peilaavan kokijan tärkeän äänen. Toivon, että tässä kirjassa esittämänne ajatukset ja kokemukset vievät yhteisöpedagogien koulutuksen kehittämistä eteenpäin siten, että koulutus on tulevaisuudessa vielä nykyistäkin laadukkaampaa ja parempaa. Tämän kirjan artikkelit ovat monessa mielessä myös puheenvuoroja yhteisöpedagogien työelämästä sen nykyisistä haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Siksi toivon, että kirjan artikkelit herättäisivät laajalti keskustelua myös niillä työelämän alueilla, joille yhteisöpedagogeja on sijoittunut ja joiden kehittämiseksi heillä olisi paljon osaamista. Tiituspohjassa Kimmo Lind

10

11 JOHDANTO

12 12 Elina Nikoskinen: Yhteisöpedagogit (AMK) työelämässä Elina Nikoskinen: Yhteisöpedagogit (AMK) työelämässä Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) kymmenvuotisjuhlavuonna tutkittiin kahdessa erillisessä selvityksessä HUMAKista valmistuneiden yhteisöpedagogien (AMK) työelämään sijoittumista sekä työurien kehittymistä (Nikoskinen 2008a, 2008b). HUMAKista valmistuneiden työelämään sijoittumista on selvitetty myös aikaisemmin. Arreston ja Määtän (2006) selvitys tarkasteli HUMAKista vuosina valmistuneiden yhteisöpedagogien työllistymistä kevään 2004 tilanteen mukaisena. Vuoden 2008 työt ovat olleet luonteva jatko aiemmalle tutkimukselle. Tässä artikkelissa kuvataan lyhyesti näiden tutkimusten sisältöjä ja keskeisiä tuloksia. Tarkoituksena on asemoida yhteisöpedagogi osaajana ja ammattilaisena niin koulutuksen ja työelämän nivelvaiheessa kuin sen jälkeenkin. Työllistyminen nopeaa, mutta työt epätyypillisiä Humanistisen ammattikorkeakoulun kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmasta vuosina valmistuneista suurin osa työllistyi välittömästi täysin koulutusta vastaavaan työhön. Kunnat, yritykset ja järjestöt olivat suurimpia työnantajia. Järjestöjen osuus työnantajina ei tässä selvityksessä ollut kasvanut yhteisöpedagogien työelämään sijoittumista koskevaan neljän vuoden takaiseen tutkimukseen (Arresto & Määttä 2006) verrattuna. Arvioiden mukaan kolmannen sektorin (järjestöt, yhdistykset, säätiöt, monipuolinen kansalaistoiminta) työvoimatarve on kasvava (Mäkelä 2006, 38), mutta tulosten valossa näyttäisi siltä, etteivät vastavalmistuneet juurikaan sijoitu järjestöihin ensimmäiseksi valmistumisensa jälkeen. Sen sijaan työuran edetessä tilanne hiukan muuttui ja keväällä 2008 järjestöissä työskentelevien osuus oli jo suurempi. Työttömyyttä esiintyi vähän, vaikka monilla oli kokemusta työttömyysjaksoista. Työsuhteiden epätyypillisyyttä näkyi jonkin verran etenkin ensimmäisten työsuhteiden osalta, jotka olivat pääsääntöisesti määräai-

13 Elina Nikoskinen: Yhteisöpedagogit (AMK) työelämässä 13 kaisia ja suhteellisen lyhyitä, mutta toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet yleistyivät työuran edetessä. Palkkatasoltaan yhteisöpedagogit jäivät muiden koulutusalojen palkoista, mutta keskimääräinen palkka on kuitenkin noussut yleisen ansiotasokehityksen mukaan. Palkkaus näyttäisi olevan ristiriitainen suhteessa työn vaativuuteen sekä siihen, että alan käytännöissä korkeakoulututkinto on tarpeellinen pohja. Nuoret kohtaavat aikuisia enemmän ongelmia työelämään sijoittumisessa. Nuoret siirtyvät työelämään erilaisista lähtökohdista, kun oman alan työkokemusta on vähemmän kuin aikuisilla. Toisaalta nuorillakin on suhteellisen paljon sekä opintoja edeltävää että opintojen aikaista alan työkokemusta, mutta työkokemuksen kerryttämisen tärkeys opintojen aikana korostuu nuorten koulutuksesta valmistuneilla. Töiden saaminen oli nuorilla hiukan hitaampaa kuin aikuisilla, vaikka tilastollisesti ero oli vain suuntaa antava. Nuoret olivat myös kohdanneet enemmän työttömyyttä, jonka syynä työkokemuksen puute myös korostui. Nuoret kohtaavat työsuhteiden epätyypillisyyttä sekä ensimmäisissä työsuhteissaan että myöhemmin työuran aikana. Ylemmän tason työtehtävät olivat useammin nuorten ulottumattomissa, vain 18 % työskenteli oman käsityksensä mukaan johto- ja/tai asiantuntijatehtävissä. Heikko palkkataso korostui nuorten kohdalla, vaikkakin myös aikuiskoulutuksesta valmistuneiden yhteisöpedagogien palkat jäivät jälkeen vuoden 2007 palkansaajien keskiansiosta. Nuoret olivat melko tyytyväisiä omiin työsuhteisiinsa, tosin työtehtävien vaatimustason he näkivät vastaavan heikommin koulutustaan kuin aikuiset. Toimialojen rajapinnat työn areenoina Nuoria työllistyi heti valmistumisen jälkeen paljon omaa koulutusalaa vastaamattomiin töihin samalla kun aikuiset sijoittuvat useammin täysin koulutusta vastaavalla alalle. Lastensuojelutyö ja lastenohjaukseen liittyvät työt näyttäisivät vetävän nuoria pois varsinaisista toimialan töistä. Lastensuojelutyö, vapaa-aikatyö tai muu ohjaustyö on mahdollista kategorisoida koulutusta vastaavaksi, onhan ohjaus- ja kasvatusosaamisen sekä yhteisöjen kehittämisen aspekti olennainen osa yhteisöpedagogien koulutusta.

14 14 Elina Nikoskinen: Yhteisöpedagogit (AMK) työelämässä Tässä selvityksessä omaksi koulutusalaksi rajattiin kuitenkin vain nuorisotyö ja järjestöissä tehtävä työ läheisesti toisiinsa liittyvien alojen suhteiden tarkastelemiseksi. Valmistuneiden työtehtävät olivat moninaisia. Suurin osa vastaajista koki työskentelevänsä täysin omalla alallaan ja myös koulutusta vastaavalla tasolla. Työtehtävien sisältöjen mukaan ensimmäinen työsuhde sisälsi oman alan työtehtäviä 38 %:la vastanneista, läheisesti alaan liittyviä töitä oli kuitenkin enemmän, 48 %. Vastaajien nykyisissä työsuhteissa 44 % kaikista työtehtävistä oli nuoriso- ja järjestötoimialan työtehtäviä. Läheisten alojen tehtäviksi luokiteltiin 48 % maininnoista. Yhteisöpedagogit näkivät osittain lastensuojelutyön täysin omaa alaa vastaavaksi työkentäksi, vaikka kyseessä on sosiaaliala. Vastaajien näkemykset toimialoistaan vaihtelivat jonkin verran. Yhteisöpedagogit kokivat itsensä ensisijaisesti nuorisotyöntekijöiksi, mutta lastensuojelutyötä tekeviä oli myös vastanneiden joukossa paljon. Järjestötyötä koki tekevänsä 14 % vastanneista. Myös sosiaalialantyö sekä lastenhoitotyö koettiin omaa tilannetta kuvaaviksi aloiksi melko paljon. Vuonna 2006 (Mäkelä 2006, 38) nuorisoalan koulutuksen tarpeina tunnistettiin lasten ja nuorten parissa tehtävän työn kasvu. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lasten ja nuorten vapaa-ajan ohjaus ja syrjäytymisen ehkäisytyö kokonaisuudessaan suuntaavat nuorisoalan työvoimaa myös lapsi- ja perhetyön puolelle. Nämä trendit näkyivät myös yhteisöpedagogien sijoittumisessa, sillä valmistuneista kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ammattilaisia sijoittui oman toimialan (nuoriso- ja järjestötoimiala) ohella paljon myös lastensuojelun ja lastenohjaustyön tehtäviin. Näin ollen toimialoihin liittyvät linjaukset ovat tulevaisuudessa tärkeitä, koska yhteisöpedagogit tekevät lähialojen töitä paljon. Missä määrin laitostyö on yhteisöpedagogien ydinosaamisaluetta? Entä lastenohjaustyö? Monen nuoriso-ohjaajan työnkuvaan kuului myös koululaisten aamu- ja/ tai iltapäivätoiminnasta vastaaminen, joten ainakin nuorisoalan trendinä lapsityö näkyi. Kouluttajan on pohdittava näitä rajanvetoja ja otettava kantaa ainakin yhteisöpedagogien sijoittumiseen lastensuojeluun; onko tarvetta vahvistaa yhteisöpedagogien asemaa laitostyössä ja saada tutkintonimikkeen haltijoille sosiaalihuollon henkilöstön pätevyys? Tutkintoni-

15 Elina Nikoskinen: Yhteisöpedagogit (AMK) työelämässä 15 mikkeen huono tunnettuus ja arvostus johtuivat valmistuneiden mukaan osaltaan sen epäselvästä suhteesta sosionomi-tutkintoon. Oman alan työt (nuoriso- ja järjestötoimiala) näyttäisivät työtehtävien sisältöjen mukaan olevan koulutustasoa vastaavia ja johto- ja/tai asiantuntijatehtäviksi luokiteltavia siitä huolimatta, että suurin osa (60 %) koki työskentelevänsä suorittavan tason työtehtävissä. Ero johtunee subjektiivisesta tulkinnasta joka omalle työlle annetaan. Koska työtehtävät usein sisälsivät myös ohjaus- ja kasvatustyön peruselementtejä, voi työn kokonaisuutta olla vaikea hahmottaa asiantuntijatyöksi. Toimialaa määrittävät tekijät globalisaatio ja kansainvälisyys, verkottuminen ja mediakulttuuri näkyivät yhteisöpedagogien työtehtävissä jonkin verran. Palvelurakenteen muuttumisen ja verkottumisen myötä etsitään uusia tapoja tuottaa laadukkaita palveluita. Esimerkiksi monella nuoriso-ohjaajalla nuorisotyön tekemisen lisäksi vastuualueena oli iltapäivätoiminnasta vastaaminen, joka kuvastaa moniammatillisuuden ja laaja-alaisen osaamisen haasteita nykypäivän työelämässä. On käytävä yleistä keskustelua siitä, mitä suorittava työ ja asiantuntijatyö oikeastaan ovat, koska ammattikorkeakoulun suorittaneet siirtyvät tehtäviin, jotka edellyttävät ajattelutyötä, vastuun kantamista ja johtamiskykyä, mutta työ ei välttämättä ole perinteistä johtajan työtä. Nykyajan organisaatioissa asiantuntija- ja johtamistaidot levittäytyvät moniin ammattiasemiin, koska ammatti on yhä useammin ennemminkin tietoa, informaatiota, asiantuntemusta ja osaamista kuin jokin selkeä asema (Ruohotie 2002, 108; Julkunen 2007, 125). Etenkin yhteisöpedagogien tekemässä nuorisotyössä, mutta myöskin lastensuojelutyössä oli havaittavissa piirteitä työn asiantuntijamaistumisesta: ohjaus- ja kasvatustyö on luonteeltaan moniammatillista ja -kulttuurista, kehittävää työotetta vaativaa, sosiaalista ja muodostuu erilaisista kokonaisuuksista. Työ vaatii monipuolista käsitteellistä ja teoreettista alan hallintaa esimerkiksi lakien, syrjäytymisilmiöiden ja osallistamishaasteiden edessä. Kaiken kaikkiaan yhteisöpedagogien työllistymisen voidaan selvityksen perusteella olevan kaksijakoista; toisaalta työllistyminen on nopeaa ja tarkoituksenmukaista mutta toisaalta sitä leimaa epätyypillisyys eli matala palkkataso, työsuhteiden määräaikaisuus ja hajanainen työkenttä. Ammattinimikkeiden suuri määrä kertoo paljon sekä yhteisöpedagogi (AMK)

16 16 Elina Nikoskinen: Yhteisöpedagogit (AMK) työelämässä -tutkinnon että toimialojen työn laaja-alaisuudesta. Eri toimialojen lähentyminen näkyy selkeästi myös yhteisöpedagogien työllistymisessä. On vaikea erotella, milloin yhteisöpedagogi toimii sosiaalialalla ja milloin on kyse esimerkiksi sosiaalisen vahvistamisen työkaluja hyödyntävästä nuorisotyöntekijästä. Tutkintonimike ja koulutuksen antamat työelämävalmiudet Tutkintonimikkeen tunnettuus sai osakseen paljon arvostelua. Sitä pidettiin huonosti tunnettuna ja arvostettuna. Tilanne vaikuttaa vastaajien mielestä työllistymiseen; se nähtiin ensisijaisena työttömyyden syynä. Toisaalta melkein yhtä suuri joukko vastaajia näki tutkintonimikkeen vähintäänkin kohtuullisen tunnettuna. Työtä nimikkeen eteen on kuitenkin vielä tehtävä, koska tunnettuus nähtiin monin paikoin toimialaan ja paikkakuntiin sidottuna. Tutkintonimikkeeseen kohdistettu kritiikki saattaa johtua myös siitä, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden voi olla vaikeampaa muodostaa käsityksiä omasta sijoittumisesta, koska tutkinnot kaiken kaikkiaan ovat yhä edelleen nuoria eikä sijoittumisista ole paljon tietoa (Stenström, Laine & Valkonen 2005, 137). Tutkintonimikkeisiin kohdistuva arvostelu on myös yleistä ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa (Markkula 2006). Valmistuneet, etenkin aikuiset suhtautuivat kriittisesti opintojen tarjoamiin valmiuksiin, joskin yleinen arvio koulutuksen antamista työelämävalmiuksista oli melko hyvät. Muun muassa käytännön ammattitaidon ja oman alan tietojen ja taitojen hallinnan nähtiin olevan heikompaa, kuin mitä työelämä työntekijöiltä vaatii. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin aikaisemmissa korkeakoulututkimuksissa (Vuorinen & Valkonen 2007, 137; Stenström ym. 2005, 72). Koulutukselta halutaan enemmän ammatillisia valmiuksia ja osaamista, jota voisi suoraan ja heti hyödyntää työelämässä. (Vuorinen & Valkonen 2005, 144.) Ammatin teknistaidollisten opintojen ja ammattiteorian merkitys korostuu myös niiden ammatti-identiteettiä tukevassa roolissa. Tätä kautta syntyy työelämävarmuutta, joka tarjoaa pysyvyyden ja pystyvyyden tunnetta työmarkkinoille siirryttäessä (Eteläpelto 2007, 109). Käytännön taidot ja yhteydet työelä-

17 Elina Nikoskinen: Yhteisöpedagogit (AMK) työelämässä 17 mään nähdään erityisen tärkeiksi ja siksi niiden saamista todennäköisesti myös epäillään. Opintojen loppumisen ja työelämään siirtymisen nivelvaihe pelottaa, kun oman paikan vakiinnuttaminen työelämässä on epävarmaa. Omaa osaamistakin saatetaan vähätellä. Tyypillistä asiantuntijoille on tiedon ja osaamisen lisäksi osaamisen hyödyntäminen omassa ympäristössä sekä sen siirtäminen ympäristöstä toiseen (Palonen, Lehtinen & Gruber 2007, 291), joten valmistuneiden kritiikki erilaisten valmiuksien kehittymistä kohtaan voi viestiä myös siitä, että koulutuksessa opittujen tietojen ja taitojen siirtäminen työelämän ympäristöihin ei ole ongelmatonta (Ruohotie 2002, 125). Koulutuksessa joudutaan tasapainottelemaan yleisten ja spesifisten valmiuksien painottamisen välillä. Tämän päivän yhtenä koulutustavoitteena on, että koulutus tuottaisi laaja-alaisia ja työtehtävästä toiseen siirrettävissä olevia valmiuksia, jotta valmistuneet voisivat työskennellä monenlaisissa tehtävissä erilaisissa työpaikoissa (Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma , 8). On silti muistettava, että vaikka laaja-alaisuus ja siirrettävyys mielletäänkin osaamisen meriiteiksi nykypäivänä, yleisten valmiuksien korostaminen tai suosiminen ei saa johtaa ammattispesifien taitojen aliarvostukseen (Ruohotie 2002, 118). HUMAK on tulosten mukaan onnistunut tässä eri taitoalueiden painottamisessa kohtuullisesti, sillä erot näiden välillä eivät valmistuneiden mukaan olleet suuria. Työllistymistä edistävät opinnot Työllistymisessä eniten oli auttanut työoppiminen eli harjoittelujaksot työpaikoilla. Projektit nähtiin toiseksi merkityksellisempänä ja opinnäytetyön vaikutus oli pienin. Työoppiminen oli tärkein ja opinnäytetyö melko vähämerkityksinen työelämään sijoittumiseen vaikuttava tekijä myös neljä vuotta sitten (Arresto & Määttä 2006, 23). Työoppimisen, projektien ja erilaisten työelämäyhteyksien merkitys tuotiin esille myös koulutukselle esitettyjen opintotoiveiden välityksellä. HUMAKista valmistuneet toivoivat opintoihin lisää käytännönläheisyyttä ja toiminnallisuutta esimerkiksi laajempien työoppimis- ja projektimahdollisuuksien kautta. Työoppimisen merkitys korostuu nuorilla heidän vähäisemmän työkokemuksen

18 18 Elina Nikoskinen: Yhteisöpedagogit (AMK) työelämässä vuoksi ja työkokemuksen puute nähtiin myös työttömyyteen vaikuttavaksi tekijäksi erityisesti nuorten keskuudessa. Opetussuunnitelmatyön haasteena onkin luoda rakenteita erityisesti asteittain syveneville työelämäyhteyksille, jotta opiskelijoiden ammatillinen kehittyminen ja asiantuntijaksi kasvaminen mahdollistuisi. Työelämäyhteydet sekä työkokemuksen hankkiminen opintojen aikana ovat siis merkityksellisiä asioita työllistymisen kannalta. Oman alan työkokemus on yksi tärkeimmistä valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä. Alalta hankittu kokemus ennen opintoja ja sen aikana voi vaikuttaa paljon myös valmistuneiden asiantuntijuuden tasoon ja sen kehittymiseen työelämässä. Opiskelijat, joilla on alalta aikaisempaa työkokemusta, pääsevät lähemmäs kompetenssin tasoa jo työharjoitteluiden aikana. Heillä on kykyä aikaansaada työpaikalla kehittävää siirtovaikutusta selvästi enemmän kuin muilla opiskelijoilla. He toteuttavat kehittävää työotetta työelämän vanhojen rakenteiden uudistamisena ja muun muassa vaihtoehtoisten työtapojen kehittämisenä, kriittisenä kyselynä ja rohkeutena itsenäisesti kehittää ja kokeilla uutta. (Vesterinen 2002, 193.) Yhteisöpedagogit ovat elinikäisiä oppijoita Elinikäisen oppimisen periaate näkyi valmistuneiden jatko-opintoja käsittelevissä vastauksissa. Vastanneet suhtautuvat myönteisesti jatko-opintoihin, suurin osa on ajatellut tulevaisuudessa suorittaa jonkin tutkinnon. Muuta lisä- ja täydennyskoulutusta oli suorittanut vajaa 30 %. Koulutus suuntautui ylempiin korkeakoulututkintoihin, lähinnä humanistiselle ja kasvatusalalle. Vaikka ammattitaidon lisääminen, päivittäminen ja syventäminen onkin suurin syy koulutukseen hakeutumiselle, tyytymättömyys toimialaa ja työllistymistä kohtaan ajaa yhteisöpedagogeja myös uudelleenkoulutukseen. Lisäksi kouluttautumista tapahtuu omien kiinnostuksen kohteiden muuttumisen myötä. Vaikka jatkuva oppiminen ja kehittyminen voidaan nähdä ihanteena, on mahdollista, että pysyvien työroolien ja työnkuvien sekä perinteisten työelämän rakenteiden hajotessa yksilön aktiivisen toiminnan rooli korostuu; aktiivisuus on välttämättömyys. Työntekijöiden on etsittävä yksilöllisiä osaamisen kehittämisen tapoja ja

19 Elina Nikoskinen: Yhteisöpedagogit (AMK) työelämässä 19 luotava uusia käytänteitä, koska kiinnittyminen tiettyyn ammattiin tai yhteisöön ei ole mahdollista. Jatko- ja täydennyskoulutus voi olla keino ylläpitää työmotivaatiota tilanteessa, jossa ammatillisen identiteetin perusteita koetellaan. (Eteläpelto 2007, 108, 117.) Näitä koetinkiviä voisivat yhteisöpedagogien kohdalla olla esimerkiksi henkilökohtaisesti koettu toimialan töiden epätyypillisyys, työllisyystilanne, alan heikko arvostus sekä tutkintonimikkeen huono tunnettuus työmarkkinoilla. Työuran ohella rakennetaan myös koulutusuraa Työelämässä vaaditaan aktiivista toimintaa, jotta siinä pysyisi mukana. Tästä johtuen yhä useamman valmistuneen tie vie työuran ohella myös koulutusuralle. Valmistuneiden työuran aikainen koulutustoiminta suuntautuu melko paljon tutkintojen suorittamiseen. Jo suoritettuja tutkintoja oli 27 % ja tutkintoja parhaillaan suorittavat mukaan laskettuna tulevaisuudessa melkein puolella vastanneista on toinen tutkinto yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon lisäksi. Koulutus orientoituu useimmiten HUMA- Kin koulutusalan lähialoille, joten vastanneet tavoittelevat pääasiassa horisontaalista työmarkkinakelpoisuuden parantamista (Suikkanen ym. 2001, 157). Laaja-alaisuus nähdään tämän päivän työntekijän hyveenä enemmän kuin omalla alalla erikoistuminen. Osaamisen laaja-alaisuus on myös koulutuspolitiikan keskeinen tavoite, joka juontuu työelämän muutoksista (Koulutus ja tutkimus , 13). Myös lisä- ja täydennyskoulutukseen osallistuminen on runsasta ja melkein kaikki olivatkin tavalla tai toisella olleet mukana tällaisessa koulutuksessa. Oppiminen on olennainen osa työtä Suomessa yleisestikin (Ylöstalo 2007, 24). Kaikkinainen koulutus mahdollistaa yhteisöpedagogien mukaan ammatillisen kehittymisen, urakehityksen, uran suunnittelun tai se muuten tuottaa positiivisia vaikutuksia työhön ja työympäristöön. Alueellinen liikkuvuus on vähäistä Humanistisesta ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat kotiseutu-uskollisia. Liikkuvuus on ollut vähäistä heti valmistumisen jälkeen (ks. esim.

20 20 Elina Nikoskinen: Yhteisöpedagogit (AMK) työelämässä Arresto & Määttä 2006; Nikoskinen 2008a), eikä se ole lisääntynyt työuran edetessäkään ennakko-oletuksista huolimatta. Suurin osa vastaajista asuu ja hyvin todennäköisesti myös työskentelee edelleen samalla alueella kuin missä opintojen aikainen HUMAKin yksikkö sijaitsee. Tässä liikkuvuutta tarkasteltiin maakuntatasolla, mutta kuntien välistä liikkumista sekä pendelöintiä varmasti tapahtuu enemmän. Liikkuvuuden vähäisyyttä voisi näiden yhteisöpedagogien kohdalla selittää muun muassa se, että pääsääntöisesti HUMAKiin hakeudutaan opiskelemaan kampusten lähialuilta. Vahvojen suku- ja perhesiteiden lisäksi nopea työllistyminen sekä koko maan kattava positiivinen työllisyyskehitys edistävät tuttuun ympäristöön jäämistä. Alueellinen liikkuvuus ei ole arvo sinänsä, sillä esimerkiksi aluekehityksen näkökulmasta vahvasti maakunnallisiin tarpeisiin vastaaminen toteuttaa ammattikorkeakoulutuksen henkeä ja toisaalta verkostoammattikorkeakouluna HUMAK on vahvasti valtakunnallinen. Ammatillinen liikkuvuus on yleistä Alueellisen liikkuvuuden sijaan ammatillinen liikkuvuus näyttäisi olevan hyvin yleistä vastaajien keskuudessa. Suurin osa urapoluista oli liikkuvia eli määräaikaisille työsuhteille perustuvia, mutta kuitenkin suhteellisen vakaita ilman toistuvia työttömyysjaksoja. Pysyvällä uralla vastaajista oli 29 % ja koulutusjaksoja sisältäneellä uralla 13 %. Liikkuvatkin urat vakiintuivat melko pian kolmannen ja neljännen työsuhteen aikana, eikä siirtymiä sen jälkeen tapahtunut enää kovinkaan paljon. Uran alkuvaiheen liikkuvuutta kohtasi kuitenkin noin 90 % vastanneista. Yleisesti ottaen liikehdintää näyttäisivät selittävän työsuhteen muoto, asema organisaatiossa sekä työuran vaihe (nuoret vs. aikuiset). Ura, joka sisälsi paljon katkoksia työttömyyden vuoksi sekä muita käynnistysvaiheen uralle tyypillisiä jaksoja (osa-aikatyö, työllistämistyö) tulkittiin hetkelliseksi. Tällaisia uria oli kaikkiaan 16 prosenttia. Urakatkoksia kohtasi kuitenkin suurempi osa vastaajista, yli 40 % oli kokenut yhden tai useamman katkoksen esimerkiksi työttömyyden, opiskelun tai perhevapaan muodossa. Katkokset olivat yleisimpiä nuorten koulutuksesta valmistuneilla ja naisilla. Lisäksi työuran alun työttömyys mahdollisesti vaikutti katkosten esiintymiseen myöhem-

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN 30 / 2009 YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN Opintosisällöt, uraohjaus ja tulevaisuuskuvat Johanna Penttilä Johanna Penttilä Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen Opintosisällöt,

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Miehiä naisvaltaisella alalla Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Karhulahti Emma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Elokuu 2010

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Elina Ahonen Mari-Kaisa Harjula Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

METSÄNHOITAJIEN OSAAMINEN

METSÄNHOITAJIEN OSAAMINEN Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 1/2014 2020 METSÄNHOITAJIEN OSAAMINEN 6 20 PALKAT Jäsenten keskipalkka 4 718 euroa MENTOROINTI 22 23 Apua urasuunnitteluun METSÄNHENKI Liiton puheenjohtaja Ahti Paavonen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Erno Lehtinen 1), Tuire Palonen 1), Päivi Tynjälä 2), Kirsi Klemelä 1), Satu Merenluoto 1), Kirsi Pohjola 2) ja Koen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003

Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003 Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003 Näkökulmia päihdekoulutukseen transdrug-projekti 2003 Toimittaja Marjatta Montonen Copyright A-klinikkasäätiö ja tekijät 2003 Julkaisija A-klinikkasäätiö

Lisätiedot

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Pro gradu - tutkielma Jere Juntumaa Kasvatustiede 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Liikunnan ja terveyden uralla

Liikunnan ja terveyden uralla Pauli Vuolle Liikunnan ja terveyden uralla vuosina 1984 2008 valmistuneiden liikunta- ja terveystieteiden maistereiden sekä työelämässä toimivien liikunnanohjaajien (AMK) urakehitys 1 Pauli Vuolle Liikunnan

Lisätiedot

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa KUMPPANIOPETTAJUUS Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa Toini Harra 4.11.2009 Sisällys 1 JOHDANTO...2 2 KUMPPANIOPETTAJUUSKOULUTUKSEN SUUNNITTELU KEHITTÄMISORIENTOITUNEEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot