A R S I S 2/08. Kulttuuripolitiikka vai kulttuurin politiikka? Mitä oikeastaan on taiteen vapaus? Epäpyhä liitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A R S I S 2/08. Kulttuuripolitiikka vai kulttuurin politiikka? Mitä oikeastaan on taiteen vapaus? Epäpyhä liitto"

Transkriptio

1 A R S I S 2/08 Kulttuuripolitiikka vai kulttuurin politiikka? Mitä oikeastaan on taiteen vapaus? Epäpyhä liitto

2 ARSIS 2/2008 KULTTUURIPOLITIIKAN TUTKIMUS 1 Pääkirjoitus: Tutkimus kulttuuripolitiikan tukena 2 Elämän ja taiteen leikkauspisteessä kulttuuripolitiikan tutkimuslaitokset 6 Kulttuuripolitiikan käsitteen kahtalainen poliittisuus Kulttuuripolitiikan nykykäsite Vuorovaikutuksella ulos sektoriansasta 4 KULTTUURI JA KANSANTALOUS 11 Kulttuurin satelliittilaskenta suurennuslasi talouden ja kulttuurin suhteisiin? 14 Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 17 Kansainvälinen kulttuuritilastointi murroksessa TAITEILIJAT JA MONIKULTTUURISUUS 19 Monikulttuurisuus tulee onko taidemaailma valmis? Jenni Rope, 2008 TAITEEN VAPAUS 22 Mitä oikeastaan on taiteen vapaus? 24 Rikolliset taiteilijatuen ulkopuolelle? TAITEILIJATUKI 25 Säätiöt taiteen tukijoina 27 Valtion tuki kasvanut säätiöiden tukea hitaammin 28 Kielteinen vuosiapurahapäätös on pettymys, muttei maailmanloppu 29 Merja Heikkinen tutki valtion valtaa taiteilijan määrittelijänä ARSIS vuosikerta/årgång Julkaisija/Utgivare: Taiteen keskustoimikunta / Centralkommissionen för konst Osoite/Adress: PL/PB 293 (Maneesikatu/Manegegatan 7), Helsinki/Helsingfors Fax: (09) > Julkaisut Tilaukset/Prenumerationer: Päätoimittaja/Chefredaktör: Hannu Saha, (09) , Toimitussihteeri/Redaktionssekreterare: Paula Haikarainen, (09) , Ulkoasu/Layout: Leena Neuvonen Kansi/Pärm: Jenni Rope Painatus/Tryck: Yliopistopaino, Helsinki/Helsingfors 2008 ISSN Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen / Medlem av Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf TÄTÄ TUTKITAAN 31 Kuvataiteilijat kolmannessa iässä tutkimus ikääntyneistä taiteilijoista 34 Kulttuuri kestävän kehityksen neljäs pilari PUHEENVUORO 33 Anita Kangas: Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vaikuttavuus 36 Hannele Koivunen: Tehokas luovuus? 37 Tutkivan teatterityön keskus Tampereella 40 Taidelainaamo on kuvataiteen kirjasto TÄSSÄ AJASSA 42 Aki Kaurismäestä taiteen akateemikko 42 Valtionpalkintoja 43 Taiteilijaeläkkeet 44 Tunnelmia taidetoimikuntien 40-vuotisjuhlista 46 Risto Ahti: Epäpyhä liitto KOLUMNI 48 Tärkeää saada ego puhki

3 Lehtikuva/Kimmo Mäntylä Tutkimus kulttuuripolitiikan tukena Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä toimii tutkimusyksikkö, jonka tehtävänä on taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus. Yksikkö harjoittaa ja tukee alan tutkimusta sekä tarjoaa asiantuntijapalveluja taidehallinnolle ja kulttuurin kentälle. Tutkimusyksikkö julkaisee tutkimus- ja tilastoraportteja, työpapereita ja tilastotiedotteita sekä ylläpitää kulttuuripolitiikan alueelle keskittynyttä kirjastoa. Viime aikoina yksikkömme tekemä tutkimus on painottunut muun muassa taidekenttien muutosten ja taiteilijatuen vaikuttavuuden tarkasteluun. Tutkimusyksikkö on pienestä koostaan huolimatta saavuttanut hyviä tuloksia sekä määrällisesti että laa dullisesti. Toimikuntatyön kannalta on ollut erityisen tärkeää, että tutkijat ovat perehtyneet ja erikoistuneet tehtävänkuvissaan erityisesti hankkeisiin, jotka ovat päätöksenteon tukena ja arvioinnin välineenä. Seikkaperäinen tilastointi auttaa meitä pohtimaan muun muassa päätöksien tasa-arvotekijöiden kokonaisuutta. Tässä Arsiksen numerossa esittelemme suomalaista kulttuuri- ja taidepoliittista tutkimusta myös laajemmin. Esittelemme oppilaitoksia, joiden alaan kultuuripolitiikka tavalla tai toisella kuuluu. Samoin tutustumme kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen toimintaan sekä joihinkin sen tutkimushankkeisiin. Kaiken perustaksi Esa Pirnes selittää kulttuuripolitiikan käsitteen määrittelyä tukenaan tuore väitöskirja. Jyväskylän yliopiston tuoreita tutkimusaiheita valottavat professori Anita Kangas ja useat tutkijat. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen suuria yhteisiä lähitulevaisuuden haasteita on etsiä kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden yhä kuvaavampia mittareita. Opetusministeriö on lanseeraamassa tästä koko tutkimuksen kentän yhdistävää hanketta. Hannu Saha puheenjohtaja, Taiteen keskustoimikunta 5 Forskning stöder kulturpolitiken (Översättning: Gunilla Hellman) I samband med Centralkommissionen för konst verkar en forskningsenhet som har till uppgift att bedriva konst- och kulturpolitisk forskning. Enheten bedriver och stöder forskning på området samt erbjuder experthjälp för konstförvaltningen och kulturfältet. Forskningsenheten publicerar forskningsrapporter, statistiska rapporter och meddelanden och arbetspapper samt upprätthåller ett bibliotek med specialisering på det kulturpolitiska området. Under senare tid har forskningen i vår enhet fokuserat bl.a. på en granskning av förändringarna på olika konstområden och på konstnärsstödets effekter. Forskningsenheten har trots sin litenhet nått goda resultat såväl kvantitativt som kvalitativt. För arbetet vid kommissionen har det varit speciellt viktigt att forskarna i sina befattningsbeskrivningar har fördjupat sig i och specialiserat sig speciellt på projekt som fungerat som stöd för beslutsfattande och som redskap i evalueringar. Att föra en detaljerad statistik hjälper oss att dryfta bland annat jämlika faktorer i beslutsfattandet. I detta nummer av Arsis presenterar vi finländsk kultur- och konstpolitisk forskning även bredare. Vi presenterar utbildningsanstalter, till vilkas områden kulturpolitik på sätt eller annat hör. På samma sätt bekantar vi oss med stiftelsen för främjande av kulturpolitisk forskning CUPORE och några av dess forskningsprojekt. Som grund för allt detta förklarar Esa Pirnes definitionen av begreppet kulturpolitik med stöd av en färsk doktorsavhandling. Nya forskningsämnen vid Jyväskylä universitet belyses av professor Anita Kangas och flera forskare. En av de stora gemensamma utmaningarna för kulturpolitiken inom en nära framtid blir att hitta allt bättre indikatorer som allt bättre beskriver kulturens och konstens samhällspåverkan. Undervisningsministeriet håller på att lansera ett projekt om detta som involverar hela forskningsfältet på området. Hannu Saha ordförande, Centralkommissionen för konst

4 KULTTUURIPOLITIIKAN TUTKIMUS 2A R S I S 2 / 0 8 JOHANNA WESTERSUND Elämän ja taiteen leikkauspisteessä Kuka jää kulttuuritarjonnan ulkopuolelle? Miksi? Kuinka suhde taiteeseen muuttuu, kun vanhenee? Mikä on monikulttuurisen Suomen taideilme? Kulttuuripolitiikan tutkimus tuottaa tärkeää tietoa, jota voisi enemmänkin hyödyntää päätöksiä tehtäessä. Yliopistoissa koulutetaan myös alan ammattilaisia. Arsis esittelee kulttuuripolitiikan tutkimusta tekevät laitokset ja niiden tuoreimmat kuulumiset. Jyväskylän yliopisto Haastateltavana professori Anita Kangas - Yksikkömme näkökulma nousee tutkimuksemme painopisteistä. Olemme yhteiskuntatieteilijöitä, joiden tutkimus- ja opetustoimintaa leimaa monitieteisyys. Asiantuntemuksessamme risteytyvät yhteiskuntatieteet, filosofia ja taideaineet sekä temaattisesti myös taloustieteet ja historia. - Kulttuuripolitiikan asiantuntemusta kysytään paitsi kulttuuripolitiikan ja -elämän moninaisissa tehtävissä myös muilla yhteiskunnan sektoreilla. Kulttuurin esiin tuominen ja näkeminen yhteiskuntien ja alueiden, niin kaupunkien kuin maaseudun kehittämisprosesseissa on tärkeätä. Myös yhä kansainvälistyvä toimintaympäristö ja EU-yhteys perustelevat kulttuuripolitiikan asiantuntijakoulutuksen. Onnistuneita kulttuuripolitiikan projekteja ja töitä Anita Kankaan on helppo nimetä useampiakin. - Mieleeni tulevat erittäin onnistuneet väitöskirjat, pro gradu -tutkielmat ja kansainväliset yhteistyöprojektit. Esimerkiksi järjestämämme kymmenpäiväinen kesäkoulu Comparative Cultural Policy Studies - Sharing the Variety of European Cultural Policies oli kansainvälisine opiskelijoineen ja opettajineen erittäin onnistunut kokonaisuus. Kesäkoulun seurauksena eri maista kotoisin olevat ja niissä opiskelevat opiskelijat innostuivat tekemään yhteisiä projekteja. Kesäkoulu synnytti yhteisön, jonka kerrannaisvaikutukset näkyvät vieläkin. Kompastuskiviäkin löytyy: - Suuri työmäärä, mukaan lukien erityisesti kansainväliset haasteet, ja varsin vähäinen henkilöstön määrä. Lisäksi meiltä puuttuu avustava projektihenkilöstö. Olemme jo jättäneet pois lähes kaiken sellaisen projektitutkimuksen, joka ei liity jatkokoulutukseen, mutta asiantuntemustamme toivotaan moniin hankkeisiin, joten tasapainoilu on vaikeaa. Kulttuuripoliittiseen keskusteluun Anita Kangas nostaisi kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden. - Keskusteluissa olisi avattava paitsi kulttuuripolitiikan toivottuja myös ei-toivottuja seurauksia, joihin usein ajaudutaan politiikan varsin yksiniittisten toimenpidekokonaisuuksien jälkeen. Toivoisin ylipäätään analyyttisempää keskustelua! Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan tutkimus- ja opetusyksikkö kehittynyt vähitellen 1980-luvulta alkaen yhteiskuntatieteiden ja fi losofi an laitoksen aktiiviseksi toimijaksi monitieteinen maisteriohjelma, jossa 20 opiskelijaa/vuosikurssi kulttuuripolitiikan tohtoriohjelmassa opiskelee 15 jatkokoulutettavaa yksikössä 3 omaa virkaa opiskelijat työllistyneet mm. opetusministeriöön, koulutussektorille, tutkijoiksi, kulttuuriorganisaatioihin, mediaan, maakuntien liittoihin, EU:hun sekä kansainvälisiin säätiöihin Joensuun yliopisto Haastateltavana professori Pirkkoliisa Ahponen - Tarkastelemme kulttuuripolitiikkaa yhteiskuntapolitiikan osana. Pyrimme vakuuttamaan opiskelijat siitä, että kulttuurinen näkökulma on yhä välttämättömämpi yhteiskunnan kehityksen ymmärtämiseksi. Koulutamme asiantuntijoita tutkimaan kulttuuripolitiikkaa ja toimimaan yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä. Nykyyhteiskunnassa tarvitaan laaja-alaista ja kriittistä perspektiiviä globalisoituvan kulttuurin ja sen käyttötapojen ymmärtämiseksi. Oppiaineensa viimeaikaisista tutkimuksista ja hankkeista Pirkkoliisa Ahponen nostaa esille kulttuuripolitiikan muutoksia havainnoineet työt. - Toteutimme yhteistyössä professori Anita Kankaan kanssa Suomen Akatemian rahoituksella hankkeen Kulttuurin institutionaalistuminen ja taiteen hallinnan mekanismit. Loppuraportti Construction of Cultural Policy on tuoretta tietoa ja uusia näkökulmia sisältävä kooste kulttuuripolitiikan muutoksesta. Tähän liittyi myös Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden tutkijakoulun Kulttuuripolitiikan ohjel-

5 ma, joka auttoi useiden alan väitöskirjojen valmistumista. Kulttuuripolitiikan tutkimus ei paistattele akateemisen maailman keskipisteessä, mikä näkyy käytännön työssä. - Arkeamme ovat vähäiset resurssit, jotka liittyvät kulttuuripolitiikan marginaaliseen asemaan akateemisessa tutkimuksessa ja koulutuksessa. Kulttuuripolitiikka on ollut vain pienenä osa-alueena yhteiskuntapolitiikka-oppiaineessa, joka sekin on niukasti resursoitu. Hankalaa on myös saada opiskelijat näkemään kulttuuripolitiikan merkitys koulutusalana. En ole varma, voidaanko näitä vaikeuksia välttää nykyisten yhteiskunnallisten kehityssuuntien vallitessa. Kulttuuripoliittiseen keskusteluun Pirkkoliisa Ahponen toivoisi näkemyksellisyyttä. - Kulttuuripolitiikalta vaaditaan sekä kulttuurin saavutettavuuden edistämistä että kriittistä särmää popularisoituvan taidemaailman ja arkikulttuurin tarkasteluun. Kulttuuripolitiikka on taitolaji sinänsä suhteessaan yhteiskuntaan, kulttuuripääoman kasaamiseen ja kulttuurin käytettävyyteen teknologian voimakkaasti kehittyessä. Tulevaisuudessa monikulttuuristuva maailma haastaa kulttuuripolitiikankin tutkijat. - Haluamme kehittää kulttuuripolitiikan opetusta ja tutkimusta sekä profiloida kulttuuripoliittista näkökulmaa yhteiskuntapolitiikan sisällöissä. Tehtävänämme on myös suunnata kulttuuripolitiikkaa kulttuurisen kansalaisuuden ongelmiin globaalissa kontekstissa, jossa vähemmistödemokratian kysymyksistä tulee yhä haasteellisempia. Joensuun yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaine perustettu vuonna 1984 pääaineopiskelijoita runsaat 180 pääaineena opiskellaan joko yhteiskuntapolitiikkaa tai ympäristöpolitiikkaa ja -oikeutta yhteiskuntapolitiikassa erikoistumismahdollisuus kulttuuri-, sosiaali-, talous-, teknologia- tai ympäristöpolitiikkaan vakinaista henkilöstöä 10 Mari Karikoski 3A R S I S 2 / 0 8 Jyväskylän yliopisto / Matti Salmi

6 4A R S I S 2 / 0 8 Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta sijaitsee Mattilanniemessä, Jyväsjärven rannassa. Kuva: Uuve Södor. Miikka Pyykkönen - kulttuuripolitiikkaan orientoituneet opiskelijat sijoittuvat työmarkkinoilla tutkimuksen ja opetuksen pariin sekä monenlaisiin muihin tehtäviin Cupore Haastateltavana tutkimusjohtaja Ritva Mitchell - Kun Cupore perustettiin, Suomessa ei ollut yhtään laaja-alaista, observatiivista, koko kulttuurikentän haasteisiin vastaavaa, laajempaa yleisöä puhuttelevaa foorumia, joka toimisi koko kulttuuripolitiikan kentällä. Olemme instituutioiden välissä toimiva kulttuuripolitiikan tulevaisuuden tutkimuslaitos. - Cuporen kivijalkana on perustutkimus. Peruslähtökohtana on kulttuurinen diversiteetti. Meidän rahoituksellamme toimii tutkijoita eri projekteissa. Sen lisäksi teemme yhteistyötä ja koordinoimme projekteja kansallisesti ja kansainvälisesti. Vahvuutenamme on joustavuus, kun olemme kolmannen sektorin toimija. Cupore on monessa mukana. - Kansainvälisessä +50-hankkeessa tutkitaan, kuinka ikääntyminen vaikuttaa taiteen ja kulttuuripalveluiden käyttämiseen. Monikulttuurisuus-hankkeemme tiimoilta ilmestyi huhtikuussa Tuula Jorosen ja Pasi Saukkosen analyysi Ourvision Song Contest -laulukilpailusta Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisemassa teoksessa Täydet pisteet - Twelve Points. Ja näiden lisäksi on paljon, paljon muuta. Harmin paikkoja Ritva Mitchell ei välitä mainita. - En halua valittaa. Jos resursseja puuttuu, me hankimme niitä. 50 prosenttia rahoituksestamme tulee nytkin eri lähteistä, toisen puolen rahoittaa opetusministeriö. Haemme tarvittavat rahat EU:sta, muualta maailmasta tai Suomesta. Ja meillä on täällä mahtava jengi töissä! Kulttuuripoliittiseen keskusteluun Ritva Mitchell toisi mieluusti leveämmän näkökentän. - Kaikki vähäinen kulttuuripoliittinen keskustelu pyörii rahan ympärillä. Kaipaisin globaalia arvoja eettistä keskustelua, laajempia visioita, tulevaisuuden ennakointia. Kuinka pieni, viisimiljoonainen Suomi pysyy maailmanmenossa mukana vastuunsa ja velvollisuutensa tuntien? Myös taiteen tuottavuus intangible assets pitkällä tähtäyksellä on asia, joka ansaitsisi tulla pohdituksi. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore tuottaa, jalostaa ja välittää tutkimustietoa kulttuuripoliittisen päätöksenteon avuksi ylläpitäjänä samanniminen säätiö, jonka perustivat Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto vuonna 2002 mm. opetusministeriön aloitteesta 4 päätoimista tutkijaa 4 tutkijaa rekrytoituna lyhytaikaisiin projekteihin säätiö rahoittaa myös muualla työskenteleviä tutkijoita Sibelius-Akatemia Haastateltavana professori Timo Cantell - Taidemaailmassa tai vieläkin laajemmin käsitettynä luovilla toimialoilla tarvitaan johtamiseen ja tuottamiseen liittyvää osaamista. Suomessa ei ole tällaista aikaisemmin ollut. Koulutuksemme noudattaa Euroopassa vakiintunutta käytäntöä sijoittua taideyliopistoon. Lähin vastaava järjestely löytyy Tallinnasta, Eesti muusika- ja teatriakadeemiasta. - Tutkimustoiminta on toistaiseksi ollut vain opiskelijoiden pro gradujen varassa, mutta se on alkamassa systemaattisemmin tohtorikoulutuksen myötä. Oma tutkimustyöni on jäänyt opiskelijoiden ohjaamisen jalkoihin. Kokemuksen siirtäminen kentältä opiskelijoille vaatii erikoisjärjestelyitä. - Hyvien opettajien löytäminen ei ole helppoa. Tarvitsemme tuntiopettajiksi henkilöitä, joilla on alan substanssia ja kykyä opettaa. Taidelaitosten johdossa on ihmisiä, joilla olisi paljon annettavaa, mutta kuinka heidät saataisiin tulemaan kahden tunnin luennon sijaan parinkymmen oppitunnin periodille? Kulttuuripoliittiseen keskusteluun Timo Cantell nostaisi kulttuurin tavoitettavuuden. - Vaikka Helsingin Juhlaviikot mainostaa, että taide kuuluu kaikille, tutkijana tiedän, ettei kulttuuri silti tavoita kaikkia. Missä roolissa perinteinen pohjoismainen ajatus kulttuurin demokratiasta on nyky-suomessa? Myös taideopetuksen asema pe-

7 ruskoulussa on asia, jossa olisi keskusteltavaa. Onko nykyinen tilanne vain hyväksyttävä? Sibelius-Akatemian maisteriohjelman vetäjä seuraa akateemisia uudistuksia silmä tarkkana. - Minua mietityttävät koko yliopistomaailman rakennemuutosten mahdolliset heijastusvaikutukset. Sibelius-Akatemian taidehallinnon maisteriohjelma käynnistyi vuonna 1997 Helsingissä, 2004 Kuopiossa opiskelijoilta vaaditaan pohjakoulutusta sekä käytännön kokemusta 2,5 vuotta kestävään ohjelmaan otetaan 15 opiskelijaa/vuosi opetuskielinä suomi ja englanti 3 vakituista työntekijää, lisäksi tuntiopettajia valmistuneet työllistyvät taidehallinnon tehtäviin kansainvälisesti Taiteen keskustoimikunta Haastateltavana tutkimusyksikön päällikkö Merja Heikkinen - Tutkimustoimintamme painopistealueita ovat taidekenttien muutokset, taiteellisen toiminnan edellytykset, taiteen ja kulttuurin rahoitusrakenne sekä taidepolitiikan vaikuttavuus. Näistä mikään ei kuulu suurten ja vakiintuneiden tutkimusalojen keskeisiin tutkimuskohteisiin. - Kulttuuripolitiikan tutkimuksen keskeisiä vahvuuksia, ja samalla haasteita, on alan monitieteisyys. Pyrimme soveltamaan monenlaisia lähestymistapoja ja metodologisia ratkaisuja tutkimusongelmiimme. Tämä on näkynyt myös tutkijoidemme monialaisuutena he ovat edustaneet muun muassa sosiologiaa, politiikan tutkimusta, kulttuurin tutkimusta, taiteen tutkimusta, folkloristiikkaa, etnomusikologiaa, taloustiedettä ja hallinto-oikeutta. Yksikkönsä aikaansaannoksista Merja Heikkinen haluaa nostaa esille taidealojen koulutuksen merkitystä selvittäneen hankkeen. - Hankkeen loppuraportti (Karhunen & Rensujeff 2006) kattaa ensimmäistä kertaa kaikki taidealat ja koulutusasteet kartoittaen sekä ammatillisen koulutuksen määriä että eri taidealoille valmistuneiden työmarkkinatilannetta ja valmistuneiden käsityksiä koulutuksensa merkityksestä. Samalla se arvioi koulutusja kulttuuripoliittisten linjausten osin ristiriitaisia painotuksia ja niiden toteutumista. Kulttuurin maailma on valtava, joten töitä riittää. - Taiteen kenttä on erittäin monimuotoinen ja nopeasti muuttuva alue, joka jatkuvasti haastaa tutkijaansa vastaamaan uusiin kysymyksiin ja kyseenalaistamaan jo annettuja vastauksia. Tutkimuksen suurin kompastuskivi on alan vaatimaton resursointi suhteessa sen edessä olevaan tutkimustehtävään. Tähän toivoisin tietysti parannusta, ja käsittääkseni merkkejä siitä on viime vuosina ollutkin näkyvissä. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikkö toimii Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien yhteydessä harjoittaa ja tukee alan tutkimusta tarjoaa asiantuntijapalveluja taidehallinnolle ja kulttuurin kentälle henkilökuntaa 5 julkaisee tutkimus- ja tilastoraportteja, työpapereita ja tilastotiedotteita neljässä julkaisusarjassa ylläpitää kulttuuripolitiikan alueelle keskittynyttä kirjastoa Kirjoittaja on vapaa toimittaja Joensuusta. 5A R S I S 2 / 0 8 Annikki Anttilan Hameväkeä-veistokset kulttuuripolitiikan kirjaston ikkunassa. Kuva: Mari Karikoski.

8 KULTTUURIPOLITIIKAN TUTKIMUS 6A R S I S 2 / 0 8 ULLA-MAIJA MATIKAINEN Kulttuuripolitiikan käsitteen kahtalainen poliittisuus Höylä, vasara vai saha? Vai kenties maailma? Kulttuuripolitiikan käsitteen poliittinen luonne 1960-luvun jälkipuoliskolla oli kaikkea muuta kuin yksiselitteinen. Vuosina 1967 ja 1968 kulttuuripolitiikan käsite oli poliittinen käsite. Jos olisin lukija, huokaisisin jokseenkin tylsistyneenä ihanko totta, entä sitten. Itsestäänselvyydet ovat omituisia asioita, ne ovat samanaikaisesti totta ja sumuverhoa. Kulttuuripolitiikan käsite oli poliittinen, mutta millä tavalla se oli poliittinen, on jo aivan toinen kysymys. Se ilmeni pääsääntöisesti kahdella tavalla, joihin pureudun artikkelissani. Teksti perustuu tutkimukseeni kulttuuripolitiikan käsitteestä ja sen käytöstä taide- ja kulttuuriaikakauslehdissä sekä Helsingin Sanomissa vuosina 1967 ja luvulla kulttuuripolitiikan käsitettä alettiin käyttää julkisuudessa. Vielä vuosikymmenen alkupuolella se esiintyi harvakseltaan, mutta jälkipuoliskolla se oli jo selkeä osa julkista keskustelua. Käsitteen yleistyminen osuu yhteen taiteen tukemista ja yhteiskunnallista asemaa koskevien muutosten kanssa. Taiteen tukeminen otettiin osaksi julkista hallintoa, budjetointia ja lakijärjestelmää: taiteen edistäminen sai oman lukunsa valtion budjetissa; luotiin laki taiteen edistämisestä; uudistettiin taidehallintoa perustamalla valtion taidetoimikunnat vanhojen, tehottomiksi katsottujen taidelautakuntien tilalle. Nämä muutokset tapahtuivat vuosina Lisäksi puheessa alkoi yhä useammin esiintyä termi kulttuuri taiteen sijasta. Kaiken tämän keskellä eli kulttuuripolitiikan käsite ensimmäisiä selkeästi julkisia vuosiaan. Kulttuuripolitiikan käsitteen poliittisen luonteen selvittämiseksi täytyy kysyä, mikä käsitteen tarkoitus, merkitys ja olomuoto oli teksteissä.

9 Kuten edellä mainitsin, käsitteen poliittisuus voidaan jakaa kahteen päämuotoon. Ensimmäiseksi kerron työkalusta nimeltä kulttuuripolitiikka ja sen jälkeen kamppailun tilasta, jonka kulttuuripolitiikan käsite avasi. Kulttuuripolitiikka työkaluna Joissakin teksteissä kulttuuripolitiikan käsite esiintyi niin sanotusti tiiviissä olomuodossa. Se muistutti esinettä tai työkalua. Filosofi Martin Heideggerin mukaan väline on ymmärrettävissä vain käytössä, sillä väline on sen käyttämistä johonkin. Kulttuuripolitiikan käsite oli työkalu. Sillä ei itsessään ollut merkitystä, vaan sillä työllä, jonka tekemiseen sitä käytettiin. Työ, johon sitä erityisesti tarvittiin, koski yhteiskunnan kehittämistä, hallintoa ja aineellisten resurssien lisäämistä ja jakamista. Alueellisuus ja maakuntien kehittäminen sekä asiantuntijaelinten ja asiantuntijoiden sekä faktojen käyttäminen ja lisääminen muodostivat myös tärkeän työsaran, johon kulttuuripolitiikka-työkalu suuntautui. Tämä ei kuitenkaan vielä kerro tärkeintä työkalu-olomuodosta. Oleellista on, ettei kulttuuripolitiikan käsitettä tule nähdä yksin. Heidegger kertoo, ettei väline ole koskaan yksin, vaan se on olemassa yhdessä muiden välineiden kanssa muodostaen välinekokonaisuuden. Tämä kokonaisuus on suunnattu yhtenä yksikkönä johonkin työhön. Kulttuuripolitiikan käsite työkaluna oli osa käsitejoukkoa. Tähän kokonaisuuteen kuuluivat monet muut politiikkatermit, kuten yhteiskuntapolitiikka, tutkimuspolitiikka, tiedepolitiikka ja koulupolitiikka sekä vaihtelevasti myös taidepolitiikka. Myös termi suunnittelu voidaan osittain laskea mukaan. Tämä välinekokonaisuus oli suuntautunut yhteiskunnan tilan parantamiseen yksittäisten osa-alueiden, kuten hallinnon ja sivistystyön kautta.voisi sanoa, että kulttuuripolitiikan käsitteen poliittinen identiteetti oli olla osa kokonaisuutta ja tehdä osana kokonaisuutta asioita, erityisesti kehittää yhteiskuntaa. Kamppailun kentillä Kulttuuripolitiikan käsitteen yleisin olomuoto oli hyvin erilainen kuin edellä kuvattu kiinteä ja ryhmäsidonnainen poliittisuus. Sitä voisi kutsua kamppailun kentäksi/kentiksi tai pieneksi maailmaksi, joka koostui vaihtuvista ja pysyvistä merkityssuhteista ja josta jokainen yksittäinen teksti tai puheenvuoro toi esiin yhden siivun. Kulttuuripolitiikan käsite kamppailun kenttänä koostui toisaalta sen suhteesta muihin käsitteisiin ja sanoihin, kuten demokratiaan, väestöön tai maalaiskuntaan, sekä toisaalta viittaussuhteista konkreettiseen toimintaan ja instituutioihin. Kulttuuripolitiikan käsitteen kentät sisälsivät vastakkainasetteluja, kyräilyä, sovitteluyrityksiä, vallan harjoittamista ja sen puolustamista. Kahdesta suurimmasta merkitys- ja viittauskenttiä liikuttaneesta ja sekoittaneesta alueesta toinen koskee kulttuuripolitiikan toimijoita tai tekijöitä, toinen maailmankuvaa. Kamppailu siitä, kuka on kulttuuripolitiikan toimija tai tekijä, oli kuumin ja kaikkea muuta kuin päätepisteessään. Varsinkin vastakkainasettelu eliitti massat nostatti taistelupölyä. Eliitin valtaa vastustettiin lähes yksituumaisesti. Oli selvää, kuka vallan kahvasta tulisi tiputtaa pois. Epämääräisyyttä aiheutti se, kenelle valta tulisi antaa, sillä massat ja suuret joukot herättivät epäluuloja. Silloin kun massat määriteltiin kansan kautta, ne saivat suhteellisen positiivisen merkityksen. Tästä huolimatta ne olivat potentiaalisesti vaarallisia ja ohjausta vaativia. Hyvin tiukka vastustus heräsi, kun massat yhdistettiin kuluttamiseen ja kulutusyhteiskuntaan. Toisaalta tällekin yhdistelmälle löytyi pari palavaa puolustajaa. Valtion ja kansalaisyhteiskunnan asema nostatti myös jonkin verran aallokkoa. Valtioon ja valtiojohtoisuuteen suhtauduttiin välillä epäilevästi, välillä kielteisesti, välillä hyvin positiivisesti. Ratkaiseva tekijä näyttäisi olleen se, oliko valtion kohdalla kyse hallinnosta vai puoluepolitiikasta. Hallinto nähtiin hyvänä toisin kuin puoluepolitiikka, johon on huomiota herättävän vähän viittauksia puheenvuoroissa. Valtion johdolla pystyttiin hallinnon kautta saamaan aikaan kehitystä. Toisaalta valtion lainsäädännön ei pidä rajoittaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Useimmiten todellisina kulttuuripolitiikan toimijoina nähtiinkin kansalaisyhteiskunnan toimijat. Virkamiehiin suhtauduttiin epämääräisesti, mutta asiantuntijoihin myönteisesti. Eripuraa tuli siitä, ketkä olivat asiantuntijoita. Asiantuntijan merkistä käytiin taistelua etenkin yhteiskuntatieteilijöiden ja humanistien välillä. Yhteis- 7A R S I S 2 / 0 8

10 KULTTUURIPOLITIIKAN TUTKIMUS 8A R S I S 2 / 0 8 kuntatieteilijät näyttivät olevan voitolla ja vallan kahvassa, sillä suurimmassa osassa artikkeleita kaivattiin juuri heidän tutkimuksiaan ja niiden tuloksia. Humanistit pyrkivät enimmäkseen sovittelemaan ja löytämään yhteisiä teitä vedoten esimerkiksi siihen, että ilman heitä sosiologia on sokeaa tai että humanistinen sivistys tuo inhimillisyyttä. Humanistisen sivistyksen olisi kuitenkin laskeuduttava korkealta alustaltaan alas ihmisten pariin. Humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden valtataistelu liittyy toiseen suureen kamppailukenttään kysymykseen siitä, mikä maailmakuva antaa perustan kulttuuripolitiikalle ja ohjaa sitä. Onko kysymys hengestä vai materiasta. Tämä näkyi erityisesti humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden suhteessa. Yhteiskuntatieteitä ja niiden metodeja ajavat kokivat taistelevansa vanhanaikaista, metafysiikkaa painottavaa humanistista näkemystä vastaan. Kulttuuripolitiikka tuli erottaa metafyysisistä käsityksistä ja arvoista. Se piti liittää havaintoihin perustuvaan induktiiviseen tieteeseen, jota yhteiskuntatieteet kykenivät edustamaan. Monista teksteistä, jotka eivät koskettaneet tieteentekijöiden taisteluita, tuli kuitenkin esille usko siihen, että henkisyys on perusta kulttuuritoiminnalle ja sen suunnittelulle. Toisaalta välillä henki ja materia rinnastettiin samanarvoisiksi ja välillä materia osoittautui kaikesta huolimatta tärkeimmäksi. Pariin otteeseen aineellinen, kuten kulutus, nähtiin jopa kaiken perustana. Aatteellisuutta vai arvovapautta? Merkittävä kamppailu käytiin siitä, onko kulttuuripolitiikan käsite aatteisiin sidottu vai onko se neutraali, tekninen termi. Kiisteltiin, liityykö siihen lainkaan aatteellisia tai ideologisia merkityksiä vai onko se puhtaan, arvovapaan tieteen tuotosta. Parissa tekstissä vaadittiin, että kulttuuripolitiikan tuli olla arvottamisesta vapaata, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa. Parissa tekstissä taas oltiin huolestuneita, kun kulttuuripolitiikan arvosidonnaisuudesta ei puhuttu suoraan. Uhkana nähtiin näennäiseen tekniseen toimintaan ja neutraaliuteen piilotettu ideologia. Suurimmassa osassa teksteistä aatteet ja ideologiat olivatkin keskeisessä asemassa, vaikka niitä ei niiksi nimetty. Liberaalit ja sosiaalidemokraattisiksi luokiteltavat arvot olivat erityisen hyvin näkyvissä. Kannatettiin kulttuurin demokratisoimista, keskustelua ja oikeudenmukaista varojen jakamista. Etenkin demokratiaa ja keskustelun vapautta painotettiin. Liberaalin valtavirtaan sekoittui kuitenkin arvoja ja aatteita, joita voisi kutsua snellmanilais-hegeliläisiksi. Sivistys- ja kasvatustyö nähtiin tärkeinä, varsinkin maalaiskunnista puhuttaessa, sillä niiden avulla nämä voivat osallistua henkiseen, materiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen ja edistykseen. Ylipäätään kansasta tuli luoda valveutuneita ja kriittisiä kansalaisia. Kulttuuripolitiikan käsite kamppailun tilana oli jatkuvassa liikkeessä, ja siinä esiintyvät valtasuhteet olivat lakkaamattomassa keskustelun tilassa. Sen poliittinen luonne oli dynaaminen ja moniääninen muodostaen oman huokoisen maailmansa. Kirjoittaja tekee väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon kulttuuripolitiikan alalta. Tutkimuksessa käytetyt sanoma- ja aikakauslehdet, : Helsingin Sanomat, Kaltio, Parnasso, Rondo, Taide, Ylioppilaslehti.

11 Leuku / Philippe Gueissaz ESA PIRNES Vuorovaikutuksella ulos sektoriansasta On tullut tavaksi toistaa käsitystä kulttuurin käsitteen vaikeudesta. Määritelmiä on loputtomiin, ja käsite liukuu selittäjänsä ulottumattomiin. Akateemisissa piireissä postmodernistisimmin suuntautuneet pitävät tätä jopa ihanteena. Myös kulttuuripolitiikan hallinnossa tuskaillaan aika ajoin hallinnonalan lähdekäsitteen vaikeutta. Toisaalta ongelmasta on kehitetty hyve, kun hallinnonalalla on tuotettu erityinen puhuntansa, jossa vedotaan kulttuurin käsitteen laajuuteen. Se perustuu käsitykseen kulttuurin poikkeuksellisesta merkityksellisyydestä yhteiskunnallisessa kehityksessä juuri käsitteen laajuuden takia. Puhuntaan sisältyy myös lupaus, että kulttuurilla olisi paljon nähtyä enemmän annettavaa yhteiskunnalle, jos vain nuo muut ymmärtäisivät, mitä kaikkea hyvää kulttuuri pitää sisällään. Näytöt kulttuurin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta eivät ole kuitenkaan vakuuttaneet kentän ulkopuolella. Kulttuuripolitiikan kannalta uhkana on, että sekä kulttuurin käsitteen vaikeuden hokemisesta että sen laajuuden lupausten lunastamattomuudesta on tulossa suurempia ongelmia kuin itse käsitteestä. Kulttuurin käsitekartta Olen tutkinut väitöskirjassani, mitä tulkintoja kulttuurin käsite on saanut historiallisen kehityksen tietyissä taitekohdissa. Olen hahmottanut käsitteen keskeisiä piirteitä. Lisäksi olen saattanut yhteen tätä käsitettä koskevat kulttuuri- ja yhteiskuntateoreettiset tulkinnat ja katsonut, mikä niitä yhdistää. Kulttuurin käsitteellä on evolutiivisesti katsoen haluttu viestiä keskeistä ihmisen maailmasuhteeseen liittyvää problematiikkaa. Näin on ollut erityisesti modernin aikakaudella. Käsite jäsentyy kahden jännitekentän väliin: olemme maailmasuhteessammme sekä yksilöitä että osa yhteisö(j)ä. Huomaamme, että meillä on mahdollisuus ilmaista vapaasti ja siten luovasti omia kokemuksiamme, mutta huomaamme myös, että ilmaisujamme säännellään monin tavoin. Näin kulttuuri on sekä yksilöllistä ja yhteisöllistä maailmassaoloa että luovaa ja hallinnallista maailmassaoloa, niiden ilmausta ja niihin liittyvää toimintaa. Maailmasuhteemme ja niiden ilmaisut rakentuvat meille kaikille yhteisessä semioosin, eli merkitystenantojen, maailmassa. Semioosi yhdistää inhimillistä toimintaa, mutta myös jakaa sitä. Tulkintamme yhteisestä todellisuudesta poikkeavat toisistaan toiminnallisen asemamme mukaan. Toiminnallisia suurasemia on neljä: yksityiselämä, kansalaisyhteiskunta, julkinen valta ja markkinat. Yksityiselämän alueelta kumpuava taide on kehittynein luovan itseilmaisun tapa, mutta ei ainoa. Ilmaisemme luovasti itseämme myös elämäntavoissa ja erilaisissa mielipiteen- ja arvonmuodostuksen prosesseissa kansalaisyhteiskunnassa. Muokkaamme tällöin joko yksilöllisiä kokemuksia suhteessa omiin ryhmiimme tai yhteisöllisesti ryhmien kokemuksia suhteessa toisiin ryhmiin ja näiden kaikkien muodostamaan kokonaisuuteen. Taide ruokkii elämäntapoja ja arvonmuodostusprosesseja, ja päinvastoin. Esittämisen ja yleisösuhteen kautta myös taiteellinen itseilmaisu saa teoksen muodon ja tulee toimialaperusteiseksi toiminnaksi kansalaisyhteiskunnassa. Taiteen ja kulttuurin toimiala sekä kulttuuriset elämäntavat muodostavat yhdessä kulttuurielämäksi kutsuttavan toimintaalueen yhteiskunnassa. Taiteeseen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan liittyy aina tavalla tai toisella hallinnallinen ulottuvuus. Kulttuurielämän moninaisuus on sekä hyödynnettävää hyvää että hallittavaa pahaa yhteiskunnassa. 9A R S I S 2 / 0 8

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia...

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... 6 Kirsi Herala Kulttuuripääkaupungit: rajoja

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

KOLMAS SEKTORI VANHA JA UUSI

KOLMAS SEKTORI VANHA JA UUSI Kansalaisyhteiskunta 1 (2013), 6 31 ARTIKKELIT KOLMAS SEKTORI VANHA JA UUSI Pasi Saukkonen* Johdanto Tämän artikkelin tausta on eräissä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiössä (Cupore) viime

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. 1/2008 T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Kulttuurialan yritys kulttuuriyrittäjä kulttuuriyrittäjyys...

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi Kulttuuripolitiikan pro gradu tutkielma Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT Keskustelua Turun Sanomissa taiteilijoiden työhuoneista ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2011 Satu Kankkunen Pro-gradu tutkielma 2011 Taiteiden

Lisätiedot

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen cupore Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 22 Cuporen verkkojulkaisuja 22 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Pohjoismaisia luovia liittoumia (Nordiska Kreativa Allianser) Arts & Business Forum Finland. Esiselvitys

Pohjoismaisia luovia liittoumia (Nordiska Kreativa Allianser) Arts & Business Forum Finland. Esiselvitys Pohjoismaisia luovia liittoumia (Nordiska Kreativa Allianser) Arts & Business Forum Finland Esiselvitys Päivi Rosti projektikoordinaattori Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun kauppakorkeakoulu 2004 Päivi

Lisätiedot

Kolmas sektori vanha ja uusi

Kolmas sektori vanha ja uusi Kolmas sektori vanha ja uusi Paperi esitettäväksi Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivillä Mikkelissä 14. 15.2.2013 työryhmässä Kuntien ja järjestöjen muuttuvat suhteet. Ei saa lainata, kommentit

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan?

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? Rahan kosketus Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 I Miten taidetta tällä hetkellä tuetaan 5 1. Yleistä 2. Historiallista taustaa 3. Rahoitusjärjestelmän rakenne 3.1 Taiteen

Lisätiedot

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle L U O T TA M U K S E L L I N E N Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle Kulttuurin ja talouden vuorovaikutuksen kehittämisen haasteet VÄLIRAP O RT T I 2 A N N A K I RV E E N N U M M

Lisätiedot

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa cupore Toinen korjattu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi WSOY Oppimateriaalit Oy:n kustantamana vuonna 2007. Taitto ja kuvitus: Olli Tuomola

Lisätiedot

Olli Hietanen & Katriina Siivonen

Olli Hietanen & Katriina Siivonen Olli Hietanen & Katriina Siivonen TIETOYHTEISKUNTA, KESTÄVÄ KEHITYS JA KULTTUURI TUTU-JULKAISUJA 3/2003 Varsinais-Suomen kulttuuritoimen tutkimus-, arvioimis- ja kehittämishankkeen (KULTAKE) loppuraportti

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN 2 3 SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN Visuaalisten alojen ammattitaiteilijoiden verkostoitumisedellytykset Kaakkois Suomessa Kristiina Korjonen Kuusipuro Etelä Karjala instituutti Raportti 16 Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa 1 www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA HAAGA-HELIA TUTKIMUKSIA 2/2007 Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson Kuluttajat ja sponsorit

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot