Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyhteistyön vahvistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyhteistyön vahvistaminen"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyhteistyön vahvistaminen Katri Ylönen YTM suunnittelija Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto (Sosnet) Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Sosiaalityön yksikkö

2 Sisällys 1. Aluksi Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisista palvelurakenteista Sosiaalityön tutkimus Jyväskylässä ja Kokkolassa Sosiaalityön tietopohjan vahvistaminen Tutkimuksen rahoitus erva-alueilla Alueellisen tutkimusyhteistyön selvityksen tuloksia Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön tutkimuksen yhteisiä rajapintoja terveydenhuollon tutkimuksen kanssa Yhteenvetoa ja pohdintaa Jatkotyöskentely LIITTEET

3 TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveyd enhuollon välinen tutkim usyhteistyö on ajankohtainen nyt ja tulevaisuud essa, kun kuntien palvelurakenneu ud istus on m eneillään ja sosiaali- ja terveyspalveluja pyritään uudistamaan mm. vahvan integraation keinoin. Palvelurakennetyöryhmän väliraportissa (2012, 16) korostetaan peruspalvelujen tilan korjaam isen kannalta tärkeimpänä palvelurakenneratkaisuna perustason ja erityisvastuutason mahdollisimman suurta integraatiota. Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston Sosnetin johtoryhmä päätti keväällä 2012 vahvistaa sosiaalityön yliopistollista tutkimusta valmistautumalla tulossa oleviin sosiaalija terveyd enhuollon yhteisiin tutkim usrakenteisiin. Tarkoituksena on kartoittaa sosiaalityön yliopistoverkostoon kuuluvien yliopistojen sosiaalityön tutkimuksen nykytilaa ja suunnitella sosiaali- ja terveyd enhuollon välistä tutkim usyhteistyötä. Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opetus ja tutkimus jakautuu kahdelle eri kampukselle, Jyväskylään ja Kokkolaan. Tässä selvityksessä on kartoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden näkem yksiä yhteisistä tutkim us- ja kehittäm istarpeista sekä pyritty vahvistam aan t utkimusyhteistyötä Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla. Selvityksessä on tehty yhteistyötä tiiviisti m yös Itä-Suomen yliopiston kanssa, sillä kuulum m e yhteiseen erityisvastuualue e- seen. Selvityksessä on huomioitu tutkimustarpeiden lisäksi kehittämistarpeet mm. siksi, että ne kulkevat ainakin osittain yhd essä eikä niitä pitäisi eristää liikaa om iksi osa - alueikseen. Kehittämistyö tarvitsee tutkittua tietoa tarkoituksenmukaiseen kehittämiseen ja tutkimus voi saada kiinnostavaa aineistoa kehittämistyöstä. Yhteisiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuskohteiksi nostettiin mielenterveyteen ja päihteisiin, ikääntymiseen, lapsiin, nuoriin ja perheisiin, pitkäaikaisasiakkaisiin, moniasiakkuuksiin sekä kuntoutumiseen ja aktivointiin liittyvät asiat. Tutkim uksen ja kehittäm isen tarpeet n i- voutuivat kolm en keskeisen teem a-alueen sisään: organisaatio, työntekijä ja asiakas. O r- ganisaatiotasolla tärkeänä nähtiin tutkimuksen ja kehittämisen painottaminen meneillä olevaan palvelurakennemuutokseen, jossa nähtiin tarvitsevan tutkittua tietoa palvelujen vaikutuksesta hyvinvointiin etenkin kansalaisten näkökulm asta. Myös am m atillisen te h- tävärakenteen ja työnjaon kehittäminen sekä työn mallintaminen nähtiin merkityksellisinä toim ivien ja laad ukkaid en palvelujen kehittäm isen lähtö kohtina. Koettiin, että tutkim u k- 2

4 sella voidaan avata eri ammattialojen käsitteistöä ja luoda toimivia malleja ammatin ha r- joittamiseen. Erityistä huomiota haluttiin kiinnitettävän tietohallinnon ja -järjestelmien parantam iseen. Työntekijätasolla korostettiin m oniam m atillisuud en tutkim usta ja kehittäm istä sekä työssä että koulutuksessa ja toim ivien työm enetelm ien erityyppistä arvioi n- tia. Ennaltaehkäisevien ja toim ivien työtapojen tulisi olla em piirisesti perusteltuja ja t u- keutua ajankohtaiseen tutkim ustietoon. Asiakastasolla huom iota tulisi kiinnittää ensisija i- sesti osallisuuteen ja heidän omien vahvuuksien hyödyntämiseen. Tärkeintä olisi aloittaa yhteisten asiakkaiden kartoituksella, jotta voidaan kehittää yhteisiä palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten monitieteisten tutkimushankkeiden nähtiin olevan m erkityksellisiä nyt ja tulevaisuud essa. Selvityksessä kartoitetut tutkim uksen ja kehittäm i- sen tarpeet toim ivat hyvänä jatkotyöskentelyn pohjana. Tieteellisen tutkim uksen vahvistaminen on olennaista eheiden ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä ja toteutuksessa. Vahva tutkim usyhteistyö terveyd enhuollon kanssa on erityisen tä r- keää m yös lisääntyvän kansainvälistym isen vuoksi esim erkiksi kansainvälisesti julkaist u- jen artikkeleiden osalta. Sosiaalityön tutkimuksella on paljon annettavaa subjektiivisen kansalais- ja asiakaslähtöisen hyvinvointia koskevan tiedon keruuseen ja analysointiin, mm. yksinäisyyden, eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja eri riippuvuuksien vaikutuksista palvelujen tarpeeseen. 3

5 1. Aluksi Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston Sosnetin johtoryhm än m ukaan yliopistojen on tärkeää kehittää alueillaan käytäntöihin kiinnittyvää tutkimusta sekä huomioida sosiaali- ja terveyd enhuollon yhteisten rajapintojen ja yhteisty ön tutkim ustarpeita. Kuntien p alvelurakenneuud istuksen, etenkin sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelurakenneu u- distuksen, nähdään lisäävän monitieteisen ja -alaisen tutkimuksen tarvetta. Jyväskylän yliopisto toim ii Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueella yhd essä Itä-Suom en yliopiston kanssa. Vaikka erityisvastuualueen tehtävät ovat olleet pitkälti terveydenhuoltoon painottuvia, ed ellyttää sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelurakenneuud istu s tulevaisu u- dessa enemmän yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Tässä selvityksessä on pohd ittu tutkim usyhteistyötä täten m yös Itä-Suom en yliopiston selvitystyön tekijän pr o- jektityöntekijä YTM, TM Anssi Savolaisen kanssa (ks. luku 5). Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön Sosnetin rahoittama selv itystyö toteutettiin ajalla Selvitystyön toteutti suunnittelija YTM Katri Ylönen. Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opetus ja tutkimus jakautuu kahdelle eri kampukselle, Jyväskylään yhteiskuntatieteid en ja filosofian laitokselle sekä Kokkolaan yliopistokeskus Chyd eniu k- seen. Tämän vuoksi tässä selvityksessä on pyritty huomioimaan mahdollisuuksien m u- kaan sekä Keski-Suomen, että Keski-Pohjanmaan sosiaalityön tutkimuksen sekä sosiaalija terveydenhuollon välisen yhteistyön vahvistamista. Tämän selvityksen taustalla on kuntien palvelurakenneuudistus (Paras-hanke 1 ) sekä erityisesti sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelu rakenneuud istus. Sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelurakennetyöryhmän väliraportissa (2012, 16) korostetaan peruspalvelujen tilan korjaam isen kannalta tärkeim pänä palvelurakenneratkaisuna perustason ja erityisvastu u- tason mahdollisimman suurta integraatiota. Tulevan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan pyritään luomaan järjestelmällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän valmistelemaan 1 Paras-hanke on Valtioneuvoston vuonna 2005 käynnistämä hanke kunta- ja palvelurakenteen uud istam i- seksi. Tavoitteena on varmistaa laadukkaat palvelut koko maassa sekä saavuttaa elinvoimainen, toimintak y- kyinen ja eheä kuntarakenne. Hankkeen toteutumista ohjaa puitelaki vuodelta 2007, joka on voimassa vuoden 2012 loppuun. Ks. lisää / fi/ palvelualueet/ paras/ Sivut/ default.aspx 4

6 sosiaali- ja terveyd enhuollon järjestäm istä, kehittäm istä ja valvontaa koskevan lainsä ä- d ännön (nk. järjestäm islaki) peruslinjauksia. Lain tavoitteena on sää tää sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamiselle yhteiset rakenteet. Terveydenhuoltolaissa (2010, 7 luku 61 ) säädetään erityisvastuu alueiden alueellisista tutkimusohjelmista, jotka sovitetaan yhteen sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman valtakunnallisen tutkimusohjelman kanssa. Myös sosiaalialan tulee valmistautua sosiaalija terveyd enhuollon yhteisen järjestäm islain tavoitteena olevan eheän sosiaali- ja terveyd enhuollon toteutum iseen. Tarvitaan sääntelyä sosiaalihuollon tutkim uksen ja kehittäm i- sen rakenteeseen, jotta sosiaalihuollon laatu, ajantasaisuus ja parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuva toim inta void aan turvata jatkossa (Sosiaalihuoltolain loppur a- portti 2012, 194). Sosiaalihuollon lainsääd ännön valm istelussa on tehty ehd otukse t sosiaalihuollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan organisointi- ja rahoitustavoista vastaavaan tapaan kuin terveydenhuoltolakia säädettäessä. Selvitystyö osoittautui melko haasteelliseksi tiiviin aikarajan ja tehtäväksiannon laajuuden vuoksi. Kahden eri alueen (Keski-Suomi ja Keski-Pohjanmaa) palvelurakenteiden ja m e- neillä olevien tutkimus/ kehittämistoimenpiteiden selvittäminen perusteellisesti ei siten ollut m ahd ollista tässä tehtävässä, joten selvityksessä on keskitytty enem m än Keski- Suom en alueen sosiaali- ja terveyd enhuollon tutkim uksen ja kehittäm isen tarpeid en kartoittamiseen. Selvitys on toteutettu haastattelemalla Keski-Suomen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä toim ijoita painottuen Jyväskylän toim ijoihin. Lisäksi on käyty keskustelua Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön yksikön henkilökunnan ja opetus- ja tutkim usklinikan (Sosklinikka) henkilökunnan kanssa. Selvityksessä on perehd ytty valtakunnallisiin ja alueellisiin sosiaali- ja terveyd enhuollon palveluraken neselvityksiin, tutkim usta ja kehittäm istä koskeviin linjauksiin ja m uihin asiaan oleellisesti vaikuttavi in raportteihin ja selvityksiin ja osallistuttu eri sosiaali- ja terveyd enhuollon toim ijoid en työkokouksiin. Täm ä raportti jää Jyväskylän yliopiston yh teiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön yksiköiden käyttöön tutkimusyhteistyön jatkotyöskentelyn pohjaksi. 5

7 Oheinen kuvio esittelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä vaiheittain. Kuvio 1. (STM Anne Koskela) HE= hallituksen esitys 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisista palvelurakenteista Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksessä (2011) pohditaan palvelurakennem uutosta ja ehd otetaan asiantuntijoid en toim esta, m iten m aakunnan pa l- velujärjestelmä tulisi muodostaa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa tarkoituksena on perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalipalveluid en järjestäm inen vähintään noin asukkaan kunnassa tai yhteisto i- m inta-alueella (Palvelurakennetyöryhm än 2012). Sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelurakennetyötä on tehty jo 1990-luvun alusta lähtien. Keskeisimpänä tavoitteena on ollu t laitosvaltaisen hoitokulttuurin m uuttam inen avopainotteiseksi. Keski-Suom essa sairaaloid en hoitojaksojen pituud et ovat lyhentyneet huom attavasti, vanhusten laitoshoitoa on v ä- hennetty, kehitysvammaisten laitoshoito on loppunut Keski-Suomesta lähes kokonaan ja m ielenterveyskuntoutujien hoito on m uuttunut avohoitopainotteiseksi. Kunnat ovat läp i- 6

8 käyneet mittavia rakenteellisia muutoksia niin henkilöstön kohdentamisen ja koulutuksen kuin kiinteistörakentam isen ja palveluketjujen suunnittelunkin osalta. (Keski-Suom en sosiaali- ja terveydenhuollon 2011, 6.) Sosiaali- ja terveyd enhuollon järjestäm istä, kehittäm istä ja valvontaa koskevan lainsä ä- dännön uudistamisen peruslinjauksia valmistelevan työryhmän loppuraportissa (2011) todetaan pirstaleisen järjestäjäkentän ohjanneen ja johtaneen vahvempien ja paremmin edellytyksin toimivien palvelujärjestelmän osien kehittymiseen muita voimakkaammin. Täm än vuoksi väestöryhm ien erot terveyspalvelujen käytössä ovat lisääntyneet ja tervey s- erot kasvaneet. Kehitystä ovat tukeneet lisäksi alueelliset ongelm at m aan eri osissa. Terv e- yserojen kasvu on johtanut väestön hyvinvoinnin eriarvoistumiseen ja tuloerojen kasvuun. (Mt., ) Moniam m atillinen yhteistyö ja päätöksenteko nähd ään usein keskeisenä välineenä, jonka avulla terveydenhuollon tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata (N ikand er 2003, 279). Sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelu rakenteid en uud istu k- sessa olennaisena nähd ään sosiaalisten ja terveyd ellisten ongelm ien yhtäaikainen tarkast e- lu, koska hyvinvoinnin ja terveyd en nähd ään korreloivan k eskenään hyvin vahvasti (Sosiaali- ja terveydenhuollon , 58). Sekä Keski-Suomessa että Keski-Pohjanmaalla on jo tehty hyvää yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi. Suuri osa yhteisestä kehittämistyöstä on syntynyt eri hankkeissa, joista moni on osa Kaste-ohjelmaa 2. Keskeistä sosiaali- ja terveyd enhuollon tutkim us- ja kehittäm isyhteistyötoim innassa on ollut sosia a- lialan osaam iskeskusten tekem ä työ. Keski-Su om en sosiaalialan osaam iskeskuksen (Koske) keskeisenä tehtävänä on ollut yhteistyön mahdollistaminen eri tahojen kanssa. Kosk e on tärkeä linkki sosiaalityön koulutuksen ja käytännön työn välillä. Vastaavasti Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIA on keskeinen yhteistyöosapuoli Keski-Pohjanmaan alueellisissa kehittämisrakenteissa. Osaamiskeskukset ovat tehneet merkittävää työtä alueidensa sosiaalialan kehittämisessä, mutta ongelmana mm. kehitt ä- mishankkeissa on ollut se, että niihin on ollut vaikeaa kytkeä ja saada rahoitusta pitkäjän- 2 Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma KASTE ( ) ohjaa toimialan kehittämistä. Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja siten, että ne entistä paremmin edistäisivät hyvinvointia ja terveyttä. KASTE II:n toimintakausi on vuosille

9 teiselle kehittämistä tukevalle tutkimukselle. Kehittämistyöhön kytkeytyvä tutkimus on toteutunut lähinnä yksittäisinä opinnäytetöinä. Suunnitelm allista hyvinvointityötä tehd ään m yös sekä Keski-Pohjanm aan että Keski- Suom en liittojen toim esta pohjautuen m aaku ntien hyvinvointistrategioihin ja sopim u k- siin. Niissä nojaudutaan olennaisesti yhteistyöhön eri opetus- ja tutkimusalojen (mm. alueja kulttuuritutkim us, liikunta, sosiaalityö, terveystieteet) kanssa. Keski-Suom essa alueellisesta tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Jyväskylän toimipaikassa. Painopistealueina ovat mm. sosiaalipalvelujen arviointitutkimus, lasten ja perheid en varhaisen tuen tutkim us ja kehittäm inen, vanhu sten palveluid en kehittäm inen, m aaseud un hyvinvointipalveluid en kehittäm inen sekä yhteistyö aluekehittäm i- sessä. Sosiaalialan koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän yhteistä moniammatillista toimintaa kehitetään tällä hetkellä moniammatillisissa op etusklinikoissa. Jyväskylässä on meneillään ESR-rahoituksella Moniam m atillinen sosiaalialan oppim isen ja kehittäm isen areena - hanke (Sarana) , joka tähtää sosiaalityön käytännön opetuksen vahvistamiseen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja perhepalveluid en sekä Jyväskylän am m attikorkeakoulun (sosiaalialan) ja Jyväskylän yliopiston (sosiaalityö ja psykologia) opiskel i- joid en ja opettajien kanssa. H anketta koord inoi Jyväskylän am m attikorkeakoulu. Keski- Pohjanmaalla sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka (Sosklinikka) on käynnistynyt vuonna 2009 Kasteohjelm an rahoituksella ja se toim ii verkostom aisena yhteistyön foor u- m ina kuntien, am m attikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan Kokkolan ja Ylivieskan yksikön sekä yliopistokeskuksen välillä. Opetusklinikkatoiminnat eivät suoranaisesti sisällä tutkim ustoim intaa m m. tutkim usrahoituksen puuttuessa. H ankkeissa kerääntyvästä a i- neistosta syntyy kuitenkin opinnäytetöitä, jotka osaltaan jalkauttavat tutkim ustietoa kä y- täntöön. ParasSos-tutkimus arvioi kunta- ja palvelurakenneuudistusta Keski-Suomessa Valtakunnallinen ParasSos-tutkim us seurasi ja arvioi kunta- ja palvelurakenneuud istu k- sen vaikutuksia sosiaalipalveluiden laatuun kuntalaisten näkökulmasta vuosina

10 yhd eksän tutkim uskunnan alueella Keski-Suom essa. Alueellisen tied on lisäksi tutkim u k- sessa käytettiin valtakunnallisia tilastoaineistoja. Tutkim us on toteutettu yhteistyössä Terveyd en ja hyvinvoinnin laitoksen Jyväskylän toim ipisteen, Jyväskylän yliopiston, Jyväsk y- län am m attikorkeakoulun, Jyväskylän kaupungin, Keski-Suom en sosiaalialan osaam iskeskuksen ja Keski-Suom en liiton kanssa. Tu tkim uksen tavoitteena oli selvittää kansalaisten näkemyksiä palvelurakenneuudistuksen tuomista muutoksista ja ottaa tutkimuksella haltuun muutos sekä koota aineistoa myöhempää tutkimusta varten. Tutkim uksen tulosten m ukaan kunta- ja palvelurakennem uutokset ovat lisänneet organ i- saatioiden jähmeyttä ja byrokratiaa mutta myös työntekijän vertaistukea ja erikoistumisen mahdollisuuksia. Yksilöllinen jousto on vähentynyt palvelujen yhdistyessä ja palvelujen paketoinnissa. Pienet kunnat ovat hyötyneet palvelujen m onipuolistuessa, m utta käänt ö- puolena asiakkaan kokonaishyvinvoinnin seuraam inen vähenee, palvelujen piiriin pääseminen heikkenee sekä riski asiakkaiden pompottelusta lisääntyy. Vaikutukset palvelujen muutoksista ovat monitahoisia, mikä korostaa palvelutarpeiden analysoinnin, palvelujen tehokkaan koord inaation ja uusien palveluinnovaatioid en tarvetta tulevaisuud essa eri y- tymisen vähentämiseksi. (Virkki & Vartiainen & Kettunen & Heinämäki 2011, 6.) Paras- Sos-tutkim us korostaa sosiaalipalveluid en jatkotutkim uksen tarvetta sekä palvelurakenteid en uud istum isen kannalta keskeisiä tutkim uksen painoalueita, joita pyritään kartoittamaan myös tässä selvityksessä. 3. Sosiaalityön tutkimus Jyväskylässä ja Kokkolassa Sosiaalityön tutkimus Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella nivoutuu koko laitoksen tutkimusstrategiassa 3 määriteltyihin tutkimuksellisiin painopisteisiin. Nämä ovat: (1) moraalinen ja poliittinen toimijuus, (2) kestävät sosiaaliset muutosprosessit ja (3) m uuttuva hyvinvointi. Painopistealueet koskevat ja yhd istävät kaikkia laitoksen oppiaineita (filosofia, sosiaalityö, sosiologia ja sosiaaligerontologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka, naistutkim us) eri painotuksin. Sosiaalityön tutkim us painottuu er i- tyisesti tutkim uksellisten painopisteid en 1 ja 3 alueilla. Kaikkien kolm en painopisteen alueella tehdään sekä teoreettista että empiiristä tutkimusta. 3 Tutkimus - Sosiaalityö. Jyväskylän yliopiston verkkosivut. https:/ / ytk/ laitokset/ yfi/ oppiaineet/ sto/ tutkimus. Viitattu

11 Jyväskylän yliopistossa sosiaalityö tuli omaksi oppiaineeksi vuonna Tällä hetkellä yksikön tutkim usalueena on erityisesti tutkim uksellisesti perusteltujen sosiaalityön kä y- täntöjen tutkimus sekä siihen liittyvä arviointitutkimuksen edistäminen. Tässä tehdään yhteistyötä Itä-Suom en yliopiston ja Terveyd en ja hyvinvoinnin laitoksen kan s- sa. H änninen (2012, 17) toteaa, että sosiaalityön tutkim ukset ja käytäntöjä palvelevat tu t- kim ushankkeet ovat parantaneet huom attavasti yhteiskunnallisen vaikuttam isen m ahd ollisuuksia. Jyväskylän yliopistossa sosiaalityön tutkijoid en, opetushenkilökunnan ja jatk o- opiskelijoid en tutkim usaiheet suuntautuvat tällä hetkellä perheid en hyvinvointiin ja m o- ninaisiin perhesuhteisiin, hoivaan ja sen konteksteihin, lastensuojelu-, väkivalta-, päihde-, lapsi- ja nuoriso- sekä sukupolvi- ja sukupuolitutkim ukseen. Lisäksi sosiaalityön yksikössä laad itaan parhaillaan em piirisesti perusteltujen sosiaalityön käytäntöjen tutkim uso h- jelm aa. Aihe on ajankohtainen m yös Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suom en yliopiston välisessä yhteistyössä. Asiantuntijakokous pidetään aiheesta tammikuussa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa sosiaalityön tutkimus ja opetus profiloituvat sisällöllisesti ns. ekososiaaliseen lähestym istapaan eli ihm isten hyvinvoinnin ja elinym p ä- ristön kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Keskeistä on kansalaisosallistumisen ja asiakkaiden osallisuuden sekä sosiaalisten verkostojen vahvistaminen. Jatko -opinnoissa sekä tutkimushankkeissa tutkimusaiheet suuntautuvat mm. interventiotutkimukseen, palveluiden merkitykseen työttömien nuorten osallistumiselle, maaseudun palveluihin ja kansalaisosallistumiseen, lastensuojelun avohuoltoon sekä hyvään vanhuuteen. Kokkolassa rakennetaan omaa alueellista sosiaalityön tutkimusohjelmaa ekososiaalisella sekä yhteisöllisyyttä ja osallistum ista painottavalla sisällöllä. Interventiotutkim us ta jatketaan siten, että näkökulm ana on m onialaisu us, asiakasosallisuu s, kokem ustied on tuott a- m inen, rakenteellinen sosiaalityö kunnan eri sektoreid en kanssa sekä yhteisölliset työkä y- tännöt ja moniammatillisuus erityisesti lastensuojelun sekä päihde- ja mielenterveystyön asiakastyössä. Kokkolan yliopistokeskus on laatinut lisäksi EAKR-hakem uksen Keski- Pohjanm aan sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkim us-, kehittäm is- ja innovaatioyksikön p e- rustamiseksi. 10

12 Sosiaalityöllä on paljon annettavaa kansalais- ja asiakaslähtöiselle tutkim ukselle. Esim erkiksi syrjäytym isen ytim een pääsem inen ed ellyttää tieteellisten tutkim ustulosten, sosia a- lialan am m attilaisten asiantuntijatied on sekä lasten ja nuorten kokem ustied on sam ana i- kaista tarkastelua (Satka 2011, 16). 3.1 Sosiaalityön tietopohjan vahvistaminen Empiirisesti perustellut sosiaalityön käytännöt Sosiaalityön tietopohjan vahvistam isen tarkoituksena on ollut se, että tutkittua tietoa voitaisiin hyöd yntää parem m in arkityössä ja amm atillisuud en sekä palveluid en kehittäm isessä. Tietoa halutaan enemmän sosiaalityön vaikuttavuudesta ja käytännön työn suhteesta tutkim ustietoon. Yhtenä ajatuksena on ollut tutkim ukselliseen näyttöön perustuvan kä y- tännön kehittäminen. (Korteniemi & Borg 2008.) Mikko Mäntysaari toteaa, että sosiaalityöntekijöiden selvin ero esimerkiksi lääkäreihin nähden on, että sosiaalityön työmenetelmien opetus ei juurikaan perustu menetelmien vaikuttavuustutkimukseen (Mäntysaari N.d.). Terveydenhuollon puolella työmenetelmät perustuvat tutkittuun tietoon (näyttöön perustuvat hoitokäytännöt) ja lääkärit tekevät m yös tutkim ustyötä käytännön työn ohessa. Jyväsky län sosiaalityön yksikössä onkin keskusteltu siitä, että tutkimus voisi suuntautua enemmän konkretiaan, esimerkiksi tutkitaan työn ohessa (esimerkkinä ammatilliset lisensiaatintutkimukset). N äyttöön perustuvien käytäntöjen tutkim uksessa keskeistä ei niinkään ole luonnontietee l- linen lähestym istapa tai satunnaiset koeasetelm at vaan yhtälailla näytöiksi void aan h y- väksyä laad ullisten tu tkim usten tulokset, asiakastyöntekijöid en kokem ustieto ja esim erkiksi laadullisten tutkimuskatsausten ja määrällisten arviointimenetelmien tuottama tieto (Korteniemi & Borg 2008, 8). On ehdotettu, että erityisesti lastensuojelussa siirryttäisiin vähitellen näyttöön perustuviin käytäntöihin. Lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus näy t- töön perustuviin työmenetelmiin ja interventioihin. (Mt., 12.) Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikössä rakennettava em piirisesti perusteltujen sos i- aalityön käytäntöjen tutkim usohjelm a pyrkii vastaam aan valtakunnallisen yliopistoverkosto Sosnetin esittäm ään haasteeseen käytännön työhön kiinnittyvän tutkim uksen va h- vistamisesta. 11

13 3.2 Tutkimuksen rahoitus erva-alueilla Keski-Suomi kuuluu Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueeseen (KYS-ERVA). Alueella toim ivat Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Itä-Savon ja Keski-Suom en sairaanhoitopiirien sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtym ät. KYS-ERVA - strategia ehdotuksessa (2009) todetaan, että alueen yhteistyön tarkoituksena on edistää erva-alueiden asukkaiden terveyttä ja turvata heille korkeatasoiset tutkimukseen ja näyttöön perustuvat terveydenhuoltopalvelut sekä yhteisesti suunnitellut ja koordinoidut edellytykset niiden tuottamiseksi muuttu vassa toimintaympäristössä. Erva-yhteistyössä hyödynnetään sopimuspohjaisesti käytettävissä olevat resurssit sekä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö koko erva-alueen väestön hyväksi. (KYS-ERVAstrategia 2009, 11.) Kokkolan yliopistokeskus puolestaan kuuluu Oulun yliopistosairaalan erityisvastuualueeseen (OYS-ERVA), johon kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan alueet. Terveydenhuoltolain opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä säädetään 7 luvussa 61 pykälässä: Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee yhteistyössä erityisvastuualueiden tutkim ustoim ikuntien kanssa yliopistotasoisen terveyd en tutkim uksen painoalueet ja t a- voitteet nelivuotiskausittain. Yliopistotasoiseen terveyd en tutkim ukseen m yönnetään va l- tion rahoitusta erityisvastuu alueid en tutkim ustoim ikunnille, jotka päättävät tutkim usr a- hoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Rahoitusta maksetaan erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemän päätöksen m ukaisesti. Sosiaalityön tutkim uksen rahoituksessa ei ole vastaavaa järjeste l- m ää. Sosiaalityön tutkim ukselle on valm isteltu valtakunnallinen sosiaalityön tutkim uso h- jelma 4, joka toteutuessaan selkeyttäisi sosiaalityön tutkimuksen roolia ja merkitystä ja mahdollistaisi pitkäjänteisen tutkimuksen toteuttamisen. Sosiaalityön tutkimus on sen yhteiskunnalliseen merkittävyyteen nähden vähäistä mm. juuri puutteellisten tutkimusta tukevien rakenteiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan erillisrahoituksen puutteen vuoksi (Sosiaalihuollon tutkimuksen 2011, 5). 4 Forssén, Katja & Hämäläinen, Juha & Juhila, Kirsi & Kuronen, Marjo & Laitinen, Merja & Rauhala, Pirkko-Liisa (2010) Sosiaalityön valtakunnallinen tutkimusohjelma. 12

14 Vaikka erityisvastuualueen tehtävät ovat olleet pitkälti terveydenhuoltoon painottuvia, ed ellyttää sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelurakenneuud istus tulevaisuud essa ene m- m än yhteistyötä sosiaali- ja terveyd enhuollon välillä. H allitu sohjelm an linjauksissa palv e- lurakenneuud istukselle tod etaan, että Erva-alueen tehtäviin kuuluvat m uun m uassa vaativat keskitettävät terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävät sekä alueellaan tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä (Palvelurakennetyöryhmän 2012,19). H uom ioitavaa on, että esim erkiksi perusterveyd enhuollon yksikköjen tehtävinä on te r- veyd enhuoltolain 35 :n m ukaan antaa asiantuntem usta ja sovittaa yhteen alueellaan p e- rusterveyd enhuollossa tehtäv ää tutkim usta ja kehittäm istä sekä huolehtia erikoissairaa n- hoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta. Palvelurakenneuud istuksen jatkovalm istelussa on ratkaistava, m m. m illä tavoin sosia a- lialan osaam iskeskusten ja perusterveyd enhuollon yksiköt integroid aan alueellisesti (Pa l- velurakennetyöryhm än 2012, 61). Mikäli tulevaisuud essa erva-alueet vastaavat tutkim ustoim innasta ja sen rahoituksesta yhteisesti sosiaali- ja terveyd enhuollon kanssa, m ahdollistaa se yhteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimushankkeita nykyistä paremmin. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain jatkovalmistelussa arvioitavana on mm. missä laajuudessa kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta koskevia säännöksiä t u- lisi koota kyseiseen lakiin. Lisäksi tulee arvioida, missä määrin tätä sääntelyä tulisi y h- denmukaistaa ja missä määrin sektorikohtaiset erot ovat perusteltuja. Arvioitavaksi jää m yös sosiaali- ja terveyd enhuollon palvelujärjestelm ässä tehtävän tieteellisen tutkim u s- työn rahoitus sekä miten ohjataan ja tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta palvelujärjestelmässä (Sosiaali- ja terveydenhuollon 2011, 76.) 4. Alueellisen tutkimusyhteistyön selvityksen tuloksia Tässä selvitystyössä haastateltiin Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita (yhteensä 41) 5 painottuen Jyväskylän toimijoihin aikatauluhaasteiden vuoksi (selvitystyöhön käytettävä aika oli kolme kuukautta). Keskeistä oli myös eri sosiaali- ja terveydenhuollon työryhm äkokou ksiin osallistum inen m m. lastensuojelun, koulutusyhteistyön, sai- 5 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki (erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut), Sosiaalialan osaamiskeskus, THL:n toimipaikka, Keski-Suomen liitto, Kansalaistoiminnankeskus Matara, yhteiset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet. Tarkemmat tiedot liitteessä 1. 13

15 raalan sosiaalityöntekijöid en, Jyväskylän kaupungin kehittäjien verkoston, m oniam m atillisen sosiaalialan oppimisareena (Sarana) hankkeen, Sosnetin sekä Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön kokoukset. Myös Kokkolan yliopistokeskus Chyd eniuksen sosiaalityön yksikön ja Sosklinikan henkilökunnan kanssa keskusteltiin tutkim uksen painopist e- alueista sekä tutkimuksen ja kehittämisen tarpeista. Haastatteluissa keskeisenä teemana oli tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio sekä näkemykset yhteisistä tutkimuksen ja kehittämisen tarpeista. Pohdimme tutkimu s- tarpeita ja painopistealueita m yös Itä-Suom en yliopiston yhteiskuntatieteellisen tied eku n- nan sosiaalityön oppiaineen tutkimusyhteistyön selvityksen YTM, TM Anssi Savolaisen kanssa, koska kuulum m e yhteiseen erityisvastuualueeseen ja yliop istojen välinen kum p- panuussopimus edistää yhteistyötä myös sosiaalityön oppiaineiden kesken. Ennen varsinaisiin selvitystuloksiin m entäessä on syytä nostaa esiin aiem m in tehtyjä tu t- kimus- ja kehittämistarpeiden selvitystöitä. Aiemmat tutkimus- ja kehittämistarpeiden selvitykset Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa koskevaa suunnitelmaa vuodelta 2001 varten toteutettiin Keski-Suomen alueella kuntakierros, jossa osaamiskeskuksen suunnittelija Raili H aaki tapasi kaikkien 30 kunnan ed ustajat kuntakäynneillä ja alueellisissa tapaamisissa (Haaki 2001). Kuntien edustajien lisäksi Haaki keskusteli opetuksen, tutkimuksen ja järjestöjen edustajien kanssa. Haakin tekemässä kartoituksessa keskeiset tutkimustietoa ja kehittämistoimintaa kaipaavat asiat olivat eri tavoin oireilevat lapset ja perheet, vanhuspalvelut, syrjäytymiseen liittyvät asiat, päihteiden ja huumeiden käyttö, m aaseud u n ongelm at, sosiaalialan työvoim apu la ja lastensuojelun avohuollon sekä päivähoid on kehittäm iseen liittyvät asiat. Kartoituksessa nousi m yös esiin tutkim uksen ja kä y- tännön tiiviimpi vuoropuhelu sekä selkeän työnjaon kehittäminen eri tahojen kanssa. Teknologian tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen nähtiin niin ikään tärkeänä. (Haaki 2001.) Marita Husson (2004) Innovaatioiden aika -sosiaalialan tutkimus, tieto ja välittämisen taito -selvityksessä tehtävänä on ollut Keski-Suom en alueen sosiaalialan soveltavan tu t- kimuksen tarpeen selvittäminen ja verkoston luominen sekä idean ja paikan löytäminen tutkim ustoim innalle. H usson haastattelem at (sosiaalialan tutkijat, toim ijat ja hallintohe n- 14

Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA

Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA Sosiaalialan tutkimus, tieto ja välittämisen taito Tutkimuksia 2 Tutkimuksia 2 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite: Matarankatu 6 (YLEn talo), 4 krs.,

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 1 SISÄLLYS Katsaus tulevaan ja yhteenvetoa menneestä... 4 Asiakasosallisuus... 8 Vaikuttaminen... 10 Suurkaupunkiongelmat... 12 Maahanmuuttajatyö...

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena.

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Ohjelmateoria Kainuun uuden keskussairaalan sosiaalityöstä Tiina Kanniainen Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä Marjo Kokkaret ja Päivi Nurkkala Pro gradu Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 16, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot