Suvi Parrilla. Pako Egyptiin. Pyhäinkuvien etnisen identiteetin representaatioita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suvi Parrilla. Pako Egyptiin. Pyhäinkuvien etnisen identiteetin representaatioita"

Transkriptio

1 Suvi Parrilla Pako Egyptiin Pyhäinkuvien etnisen identiteetin representaatioita Pallas - Kuvataiteiden maisteriohjelma Visuaalisen kul uurin osasto Taideteollinen korkeakoulu 2007

2

3 Pako Egyptiin Pyhäinkuvien etnisen identiteetin representaatioita Suvi Parrilla Pallas - Kuvataiteiden maisteriohjelma Visuaalisen kul uurin osasto Taideteollinen korkeakoulu

4

5 Sisällys 1. Johdanto Pako Egyptiin Pako Egyptiin Lepohetki Pako Egyptiin Perhe Pako Egyptiin Maisema Kul uurillinen identitee i opinnäytetyössäni Neitsyt Maria paheineen ilmestyy mummovainaan verhoon Galleria Alkovi 24h Kuvaukset Kuvissa käytetystä lavastuksesta ja puvustuksesta Kristillisen kuvaston representaatiot ja eurooppalainen identitee i Renessanssin luomat mielikuvat Kuvataide toiseuden perusteena Postkolonialistinen diskurssi Raamatun aiheet ja niiden representaatio nykyvalokuvassa Elisabeth Ohlson...54

6 10.2 Andres Serrano: Interpretation of dreams - (The other Christ) Pierre & Gilles Yhteenveto...67 Lähdelue elo...70

7 1. Johdanto länsi on kuva tai joukko kuvia. Se tiivistää joukon erilaisia kuvia yhteen kuvaan. Se hahmo aa sielujemme silmille, se representoi verbaalisella ja visuaalisella kielellä- yhteenvedonomaisen kuvan siitä, millaisia eri yhteiskunnat, kul uurit, kansat ja paikat ovat. Stuart Hall, Identitee i (1999) 1 Ystäväni työskenteli sijaisope ajana turkulaisella ala- asteella vuosina Hän sai tehtäväkseen ohjata perinteisen joulujuhlassa esite ävän joulukuvaelman neljäsluokkalaisille. Kyseisellä luokalla sa ui olemaan afrikkalaissyntyinen poika, jonka iloinen ja ulospäinsuuntautunut luonne teki nuoreen sijaiseen vaikutuksen. Hän pää i valita pojan Joosefin rooliin. Kuinka ollakaan eräs vanhempi naisope aja puu ui pian kuvaelman harjoitusten kulkuun. Hän oli ehdo omasti sitä mieltä, e ei Joosef voisi mitenkään olla ihonväriltään musta ja siirsi pojan roolin enkelikuoron takariviin. Kuultuani tapahtuneesta aloin ihmetellä milloin joulukuvaelmasta, joka kuitenkin on perinteisesti pienille lapsille ja heidän vanhemmilleen tehty leikkimielinen näytelmä, on tullut rotupolii inen kipupiste. Mistä löytyvät nämä mielikuvat pyhän perheen oikeaoppisesta ihon väristä, siitä, mikä on joulukuvaelmassa sopivaa ja mikä ei. Suomen peruskouluissa on tie ävästi muu uvan väestörakenteen perusteella jo keskusteltu joulukuvaelman pois jä ämisestä koulun juhlien ohjelmistosta. Osa tästä keskustelusta lii yy eriävien uskontokuntien ja ateististen perheiden vanhempien vaatimuksiin. Mikä kuitenkaan estää tradition säily ämistä? Onko olemassa jonkinlainen pelko, e ä kuvaelman luonne tai peräti sisältö muu uisi radikaalisti, jos koulun näy ämöllä tapahtuva esitys alkaisikin hienoisesti muistu aa jotain muuta, mitä on totu u näkemään? Entä miltä tämän joulukuvaelman si en oikeasti pitäisi näy ää? Toteutin taiteellisen opinnäytetyöni niiden ajatusten pohjalta, joita minulle heräsi taju uani osan suomalaisista pitävän vaaleaa ulkonäköään ensisijaisesti kristillisen pyhimyskuvaston kanssa, kuin vaikkapa afrikkalaisten. Uskon myös ilmiön olevan laajempi, ulo uen koko eurooppalaisen kul uurillisen identiteetin hahmo umiseen. Syy tähän ei löydy ensisijaisesti 1 Hall, 1999: 79

8 Raamatun sivuilla olevista kirjallisista kuvauksista. Raamatussa henkilöt esitellään lähinnä tekojensa, ei niinkään ulkonäöllisten kuvausten pohjalta. Syy tähän löytyy mielestäni siitä vuosisatoja ka avasta kuvastosta, mitä kristillisestä pyhästä perheestä on tuote u. Tämä raamatullisten henkilöiden etninen representaatio eurooppalaisina on luonut ihmisille vahvaa mielikuvaa siitä, miltä Raamatun henkilöt ovat todellisuudessa näy äneet, vaikka kuvat ovat fiktiota. Toteutin opinnäytetyöni näy elyosuuden Pako Egyptiin valokuvina, joissa pyrin luomaan päivitetyn version pyhästä perheestä ja eurooppalaisesta perheestä. Kuvissa pyhä perhe esiintyy lähtökohtana hybridi- identiteetin pohdintalle, ajatuskulkuna pakolaisuudesta ja muu oliikkeistä kul uurien välillä. Lopputyöni sisältää myös toisen kuvasarjan, Neitsyt Maria paheineen ilmestyy mummovainaan verhoon. Tämän työn ideana on purkaa Neitsyt Maria kultin aiheu amia paineita länsimaisille naisille, sekä käsitellä vapautuksen teologiaa tupakoinnin kau a. Kaikki kuvat toteute iin värivalokuvina, jotka olivat esillä Galleria Alkovissa, Helsingin Kalliossa. Tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa analysoin eurooppalaisen identiteetin rakentumista kristillisten kuvien kau a suhteessa etniseen toiseuteen. Tutkin kristinuskoon lii yviä kuvallisia diskursseja, joilla eurooppalaiset ovat yhtenäisyy ään rakentaneet. Eurooppalaisen kuvataiteen historialla, erityisesti renessanssin ja barokin aikakausilla, on mielestäni keskeinen rooli diskurssin muodostumisessa. Asian tutkiminen on ollut sikäli hankalaa, e en ole löytänyt suomenkielistä enkä englanninkielistä tutkimusta kristillisen taiteen suhteesta etnisyyteen. Taidehistoriassa on kyllä analysoitu pyhäinkuvia ja pyhästä perheestä tehtyjä teoksia, mu a ei niiden tuo aman etnisyyden kau a. Tekstissä esi elemäni johtopäätelmät kristillisteemaisen maalaustaiteen suhteesta toiseuden tuo amiseen ovat siis pitkälti omien ajatuskulkujeni tulosta. Luvussa 7. Kristillisen kuvaston representaatiot ja eurooppalainen identitee i analysoin eurooppalaisuu a sen diskurssin pohjalta, jonka tuo amista Stuart Hall esi elee kirjassaan Identitee i (1999). Tämä on diskurssia toiseuden tuo amisesta, valkoisesta eurooppalaisuudesta suhteessa muihin kansoihin. Eurooppalaisuus käsi eenä on huoma avan laaja ja sen sisälle mahtuu runsaasti kul uureita ja etnisyyksiä. Eurooppalaisuuden identitee i, jota käsi elen pohjautuu ensisijaisesti löytöretkiä ja kolonialismia harjoi aneisiin läntisen Euroopan valtioihin, kuten Portugali ja Espanja sekä myöhemmin Ranska, Englanti, Italia, Hollanti ja Belgia, sekä heidän kuvataidehistoriansa tuotoksiin. Väitän, e ä tämä renessanssin aikakaudella vakiintunut ja sen jälkeen barokin taiteessa representoitu pääosin katolisuuteen pohjautuva pyhimyskuvasto vaiku aa edelleen vallalla oleviin etnisiin mielikuviin Raamatun henkilöistä. Vaikka ilmiönä renessanssi on italialainen, pääosin Välimeren alueella kukoistanut kuvataiteen suuntaus, mielletään se historiallisessa mielessä pitkälti koko länsimaalaisen taiteen ja kul uurin käänteentekeväksi aikakaudeksi 2. Käyn läpi sitä mielikuvaa, jonka renessanssin ja myöhemmin 2 alkonen alkonen ja alkonen alkonen 1982: 11

9 barokin taiteilijat ovat maalanneet mieliimme sellaisista hahmoista kuin Jeesus, Neitsyt Maria ja Joosef. Nämä mielikuvat ovat syvällä käsi eellisessä kartassamme. Käsi eellisellä kartalla (eng. conceptual map) tarkoitan niitä mielikuvia ja sanojen käsi eistöä, joita saman kul uuripiirin alla olevat ihmiset jakavat. Tämä on Hallin mukaan osa representaatio systeemiä, joka mahdollistaa ihmisten keskinäisen ymmärryksen, yksilöllisestä käsitemaailmasta huolima a. 3 Olen havainnut tätä tekstiä kirjoi aessani kuinka latautunut diskurssi etnisyydestä on. Kirjoi aessani tässä mustista tai valkoisista vii aan Hallin käy ämiin sanavalintoihin. Hall purkaa Identieetissä länsimaalaisuuden ja eurooppalaisuuden käsi eitä. Hän perustelee sanavalintaansa musta sillä, e ä yhtä lailla kuin eurooppalaisuuden tai länsimaalaisuuden synonyymina valkoisuus, kokoaa mustan merkitys diskurssina alleen muutkin etnisyydet kuin afroamerikkalaisuuden absoluu isen eron merkitsijänä 4. Esi ämiäni ajatuksia eurooppalaisuudesta kristillisenä identitee inä tukevat myös tieteen historioitsija ja filosofi Michel Foucaultin ajatukset länsimaalaisen individualismin tuo avasta tunnustuksen tarpeesta. Tässä tekstissä ovat teoree isena pohjana hänen teoksensa Tarkkailla ja rangaista (2005) sekä Seksuaalisuuden historia (1998). Foucault on luvulta lähtien kartoi anut vallan tematiikkaa ja ihmisjoukkojen hallintaa kurinpidollisin, ruumiin alistamiseen tähtäävin keinoin. Hän on myös määritellyt käsi een diskurssi eri aikakausien käy ämää puhe a, termistöä ja ajatusmalleja käsi eleväksi määreeksi 5. Si emmin diskurssi on tällaisena käsi eenä saanut runsaasti suosiota filosofien, humanistien ja kul uurintutkijoiden parissa. Tutkiessani eurooppalaisuuden suhde a islamilaisiin kul uureihin käytän lähteenä kul uurintutkija Edward Saidin ajatuksia orientalismista itsenäisenä diskurssina itämaisuuden tuo amiseksi. Käytän myös käsi eitä hybridi- identitee i ja kolmas tila. Homi K. Bhabha on esi änyt käsi een hybridi- identiteetistä, identiteetin paikantumisesta, joka on fyysisesti läsnä, mu ei kuitenkaan varsinaisesti kuulu joukkoon. Ilmiönä hybridi- identitee i kokoaa alleen esimerkiksi toisen polven maahanmuu ajia länsimaissa. Ihmisiä, jotka ovat syntyneet esimerkiksi Britannian kansalaisiksi, mu a jotka jatkuvasti saavat kuulla tai kokea olevansa etnisten juuriensa vuoksi ulkopuolisia. Luvussa 9. Postkolonialistinen diskurssi pohdin vielä postkolonialistista kritiikkiä ja monikul uurisuuden käsi een ongelmaa Mika Hannulan ja Stuart Hallin esi äminä. Lopuksi esi elen nykyvalokuvauksessa kristillisiä aiheita representoituja teoksia. Analysoin neljän tunnetun valokuvataiteilijan tuotantoa kristillisistä teemoista. Nämä taiteilijat ovat Elisabeth Ohlson, Andres Serrano ja Pierre & Gilles. 3 Hall, 1997: 19 4 Hall, 1999: Hall, 1999:

10 2. Pako Egyptiin Opinnäytetyössäni otin aiheekseni klassisen maalaustaiteen raamatullisen teeman Pako Egyptiin. Raamatun tarinan mukaan Joosef näki Jeesuksen synny yä unen, jossa hänelle ilmestynyt enkeli keho i häntä perheineen pakenemaan Egyptiin. Kuningas Herodes suunni eli lasten joukkosurmaa valtansa mene ämisen pelossa. 6 Lasten joukkosurman muistoksi kirkollisessa kalenterissa vietetään edelleen Via omien lasten päivää. Pako Egyptiin - teema oli suosi u erityisesti Italian renessanssin pohjoisen alueen, sekä myöhemmin hollantilaisten ja flaamilaisten, maalareiden keskuudessa. Tämä johtui teeman sisältämän maisemamaalauksen kehi ymisestä näillä alueilla 7. Annibale Carraccin ( ) sanotaan maalanneen ensimmäisenä klassisen maiseman teoksessaan Pako Egyptiin ( ) (1.). Teoksessa esiintyvät kaikki maisemamaalauksen tunnusmerkit: vaalea taivas yhdiste ynä tummasävyiseen maisemaan, peltoja, kukkuloita, ve ä ja virtaavia puroja. Arkkitehtuuri esiintyy olennaisena osana maiseman tilaa, siinä missä luonto puineen ja eläimineen. Mukana ovat myös paimenet lampaineen ja kaiken keskellä pyhä perhe, Neitsyt Maria lapsi sylissään, Joosef aasin ja kantamuksien kanssa. 8 Raamatullinen teema matkasta Egyptiin loi pohjaa itämaisuudesta kiinnostuneille 1800-luvun orientalistimaalareille, joista monet keski yivätkin juuri Egyptin kuvaamiseen. 9 Aiheesta löytyy suuri määrä taideteoksia, jotka kuvaavat jylhiä maisemia ja pyhää perhe ä. Juuri tämä jylhän itämaisen maiseman haltuunoton kuvaaminen tekee aiheesta Pako Egyptiin mielenkiintoisen, kolonialistista diskurssia tukevan työkalun, jossa eurooppalaisen näköinen perhe vaeltaa läpi itämaisen tilan. Opinnäytetyöni taiteellisessa osiossa Pako Egyptiin tutkin tämän päivän monogaamisen, yksiavioisen eurooppalaisen perheen etnistä identitee iä ja sen uudelleen määri elemistä. Työni taustalla on ajatus pyhien ihmisten, pyhän perheen, ennakoidun identiteetin ja ulkonäön murtamisesta. alokuvissa esiintyy suomalais-brasilialainen perhe. Pyrkimyksenäni on ollut 6 Raama u, Evankeliumi Ma euksen mukaan.2.13: Mu a kun he olivat menneet, niin katso, Herran Enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet. 7 Valkonen ja Valkonen, 1982 (9): 16 8 De La Croix, Tansey ja Kirkpatrick, 1987: Tunnetuimpia itämaisia aiheita maalanneita taiteilijoita olivat Jean- Auguste- Dominique Ingres ( ), Jean Leon Gerome ( ), John Frederick Lewis ( ), ja Arthur Frederick Bridgman ( ).

11 jä ää pyhän perheen kul uurinen identitee i avoimeksi, mu a siten, e ä sitä on myös katsojan mahdollista kuvista tulkita. Kuvia on ote u poikkeuksellisista kuvakulmista, jotka väl ävät ulkonäön korostamista ja alleviivaamista. Tällä valinnalla halusin pohtia kirkollista perua olevaa traditiota, joka määri elee pyhien ulkonäköä ja kuvaa heidät useimmiten sammakkoperspektiivistä, jumalallisen ja suojelevan vaikutelman korostamiseksi. Kaksi kuvista on ote u suoraan ylhäältä. Tarkoituksena on viedä katsoja asetelmaan, jossa hän on jumalallisessa perspektiivissä suhteessa pyhään perheeseen. Perspektiivi toistaa lisäksi valta suhteen, mikä meillä, eurooppalaisilla on suhteessa Eurooppaan pyrkivään maahanmuu ajavirtaan. Se edustaa myös länsimaalaisen katseen suhde a toiseuteen. Kuvani toistavat kolme Pako Egyptiin -teemaan kuuluvaa asetelmaa. Nämä ovat Lepohetki (2.), joka kuvaa nukkuvaa pyhää perhee ä heidän matkallaan. Toinen kuva on nimeltään Perhe (3.), jossa kuvaan pyhän perheen ruokailuhetken. Periaa eessa kuva lii yy myös levähdyksen teemaan maalaustaiteessa. Kolmas kuva on Maisema (5.), joka vii aa eniten Pako Egyptiin - teemaan maisemana. Aiheesta on myös maala u runsaasti teoksia aiheella Paluu Egyptistä. Tämän aiheen olen jä änyt käsi elemä ä, sillä työni sisältää pohdintaa hybridi- identiteetistä, joka ei sisällä paluumuuton käsite ä. 1. Annibale Carracci: Pako Egyptiin ( )

12 2. Pako Egyptiin - Lepohetki (2006)

13 2.1 Pako Egyptiin - Lepohetki Kuva on ote u lintuperspektiivistä. Kuvassa pyhä perhe lepää kirjaillun peiton päällä. Joosefin ja Marian nukkuvilla ruumiinasennoilla toistan kuvan muodon renessanssityyppistä holvimaista vaikutelmaa. Heidän välissään on Jeesus- lapsi, vielä hereillä, kasvoillaan hieman hätääntynyt ilme. Ainoa, kuka kuvassa on valppaana, on Jeesus- lapsi. Valitsin kymmenestä otoksesta juuri tämän, sillä se ilmaisi parhaiten lapsen identiteetin määri elemä ömän sijainnin. Vanhemmat ovat levollisia, omaan kul uuritaustaansa kiinni yneitä. Lapsi jää kahden kul uurin väliin. Mihin hänen identitee insä lopulta sijoi uu, on ajan kysymys. Tämä aiheu aa ehkä tiedostama oman tai tiedostetun tavan olla ikään kuin enemmän valveilla, tiedostaa suhteensa kul uuriympäristöönsä, omaan etnisyytensä ja historiaansa. Voi olla, e ei kuvani lapsen tarvitse koskaan mie iä asiaa. Lapsen kul uuritaustasta johtuen muut tekevätkin sen hänen puolestaan. Kaksikielisen perheen lapseen kohdistetaan suomalaisessa neuvolakul uurissa erityistä huomiota. Päivähoitajien, ope ajien ja lapsen tulevaisuuden työnantajien suurin pulma onkin lapsen kielen sujuvuus. Toinen tarkkailun kohde on tietenkin lopullinen sijoi uminen yhteiskuntaan. Ennakkoluulot kaksikielisyyden aiheu amista kehityshäiriöistä vaiku avat edelleen sekä joihinkin vanhempiin e ä asiantuntijoihin, esimerkiksi puheterapeu eihin ja psykologeihin. Pelätään, e ä lapsilta vaaditaan liian paljon, heidän persoonansa minä- kehitys saa aa hajota, he saa avat alkaa änky ää tai voivat kehi yä muuten toisia lapsia hitaammin. 10 Kuva on sarjan esillepanossa ensimmäinen ja se käsi elee sulkeutuneisuuden tilaa. Se on ainoa kolmesta kuvasta, jossa vanhempien kasvot ovat näkyvillä. Muiden kuvien anonyymiys on tässä paljaste u. Se on myös lähinnä jonkinlaista perhepotre ia, jossa voi myös hienovaraisesti nähdä klassisen pyramidiratkaisun ainekset. Vanhemmat nukkuvat, symbolisesti heidän tietoisuutensa ei ole hereillä. Kun todellisuus ja ympäröivä kul uuri lope avat keskustelun, tapahtuu sulkeutuminen. Vanhemmat eivät huomaa tai halua nähdä ympäröivän kul uurin lapseen kohdistamia paineita. Tässä tapahtuu putoaminen monikul uurisuuden politiikkaan ja ase uminen sen luomiin raameihin. Se on pakomatkan ensimmäinen askel, joka on avaus kuvasarjan käymälle keskustelulle ihmisen sijoi umisesta yhteiskuntaan. 10 Hassinen, 2002: luku 3.3

14 3. Pako Egyptiin - Perhe

15 2.2 Pako Egyptiin - Perhe Tässä kuvassa pyhä perhe muodostaa pyhän kolminaisuuden symbolin ja valvovan silmän (viinikulho). Kuva on ehdo omasti eniten tietoisia teologisia vii eitä sisältävä. Kuvassa Maria on asete u vasemmalle, Joosef oikealle ja Jeesus- lapsi istuu ylinnä. Asetelma rikkoo järjestystä Isä, poika ja pyhä henki nostamalla Jeesus- lapsen kolmion huipulle. Se sisältää kolminaisuusopin, mu a koska teossarja keskustelee lapsen kul uurillisesta identiteetistä, on hänet noste u ylös. Kahdessa muussa kuvassa Jeesus- lapsi on keskellä. Maria on tässä myös pyhä henki. Feministiteologisessa tutkimuksessa spekuloidaan pyhän hengen - käsi een feminiinistä alkuperää, joka on kirkon toimesta muute u abstraktimmaksi käsi eeksi 11. Tämä johtui edelleen kirkollisen instituutin tarpeesta korostaa patriarkaalista valtaa. Marian sininen vii a on perinteisesti symboloinut Mariaa taivaan kuninga arena ja pyhyyden tuomaa hengen vii aa hänen yllään 12. Kuvan pakeneva perhe aterioi muodostaen kolmion, jossa istuvat henkilöt katsovat kolmion ulkopuolelle. Ajatukseni lii yy pakenemiseen ja siitä seuraavaan varautuneisuuteen. Perhe ei olosuhteet huomioon o aen voi ruokailla kasvokkain, sillä on mahdollista, e ä heitä seurataan tai he saa avat joutua matkalla muunlaisen väkivallan, kuten ryöstön, kohteeksi. arautuneisuus ja pelko ovat selviytymisstrategioita. Perheen keskellä on ateria, eväänä leipää ja viiniä. Tämä on viite viimeiseen ehtoolliseen. Viini on kaade u savikuppiin, joka toimii kuvan keskellä valvovana silmänä ennustaen tällä kertaa pelastuvan Jeesus-lapsen kohtaloa. Kristinuskon sisältämä kannibalismin symboliikkaa toteutuu myös kuvassa 13. Tällä tarkoitan ehtoollisasetusta, jossa viini ja leipä muu uvat Jeesuksen vereksi ja lihaksi. Jeesus- lapsi nau ii yhdessä vanhempiensa kanssa omaa verta ja lihaansa. Kuvassa oleellista on kuvakulma, ajatus siitä, miten pyhiä henkilöitä on kuva- ja kirkkotaiteessa esite y. Suurin osa kuvastosta esi ää hahmot suoraan edestä ja mieluiten 11 Koivunen, 1999: Virgin Portraits, 2004: Gascoigne, 1978: 27

16 hieman sammakkoperspektiivistä heidän jumalallista alkuperäänsä palvelevasti. Halusin tuoda katsojan lintuperspektiiviin. Ajatukseni on tuoda katsoja lähemmäksi tasavertaisuuden ajatusta. Jos hengellistä sanomaa haluaa kuvan kau a lukea, toivoisin sen olevan ihmisen ymmärtämys samanarvoisuudesta pyhien henkilöiden kanssa. Esimerkiksi katolisen kirkon pyhimyskul i lii yy henkilöiden pyhi ämiseen sekä heidän mahdollisiin ihmetekoihinsa elämänsä aikana tai kuolemansa jälkeen. He ovat olleet Jumalan vali uja, jotka ovat mar yyreina saavu aneet kuolema omuuden taivaassa 14. Tahdon kuvalla osoi aa eurooppalaisten valtasuhteen länsimaihin pyrkivää pakolaisväestöä kohtaan. Pyhä perhe on kuvasarjassa myös pakolaisperhe. Raamatussa he pakenivat poikansa surmau amismääräystä. Entäpä jos Egyptin viranomaiset vuo a si en olisivat pitäneet heitä turvapaikan hakijoina, jotka ovat maassa koeajalla tai väliaikaismajoituksessa? Ehkäpä he olisivat tiedo aneet perheen saapumisesta edelleen heidän kotimaahansa ja palau aneet heidät. Valtasuhde on osoite u myös eurooppalaisten katseeksi etnisyy ä kohtaan. Lopulta kuva on representaatio asetelmasta, joka on tyypillinen koko länsimaisen maalaustaiteen historialle. Toiseus polvistuu eurooppalaisuuden jalkojen juureen 15. Monikul uurinen perhe onkin tarkkailun alainen yksikkö, jatkuvasti katseen alla, sen katseen, joka pää ää, tulevatko he hyväksytyksi tässä kul uurikontekstissa. Myös perhe tarkkailee ympäristöään. Myös heidät on asete u siihen paineiste uun asetelmaa, joka pako aa heidät jatkuvasti tarkkailemaan ja vertaamaan itseään muihin. Kuvan luoma asetelma representoi myös yhteiskuntamme panoptista toimintamallia. Panopticon on luvuilla syntyneiden mielisairaaloiden ja rangaistuslaitosten arkkitehtoninen kaava, jonka suunni eli J. Bentham (4.). Michel Foucault kuvaa panopticonia tiiviste ynä seuraavasti: Reuna- alueella on kehänmuotoinen rakennus ja keskellä torni, jonka leveistä ikkunoista näkyy kehän sisäpuoli; ympäröivä rakennus on jae u selleihin, joista jokainen ulo uu poikki koko rakennuksen. Panopticonin rakennelma järjestää tilayksikköjä, jotka ovat koko ajan katseen tavoite avissa ja joissa yksilö voidaan väli ömästi tunnistaa. 16 Foucault tulkitsee edelleen panopticonin kaavioksi yleisestä kurinpidon mentaliteetista sekä vallan moniulo eisuudesta. Vaikka panopticon oli suunniteltu instituutioksi, se on hänen mukaansa toteutunut yhteiskunnassa osana kehämäisen vallankäytön tapahtumaa. Foucaultin mukaan valta ei kuulu yhdelle tai kahdelle, vaan kaikki yhteiskunnan jäsenet osallistuvat tähän vallankäy öön. Se on kehämäistä tarkkailua ja kurinpitoa toinen toistemme toimista, näy äytyen kaiken ka avana läpinäkyvyytenä, jossa kuka vain voi kerätä tietoja kenestä vain. Ja kuten Foucaultin esi ämä valta on aina kaksi tai monisuuntaista, ei kuvan Pako Egyptiin Perhe sisältämä tarkkailunalaisuuskaan ole yksisuuntaista. Kuvan viinikulho luo tarkkailevan kaiken näkevän silmän kehän keskelle suhteessa katsojaan. Kuva katsoo katsojaa takaisin sen 14 Langmuir, 2001: Hall, 1999: 115, Foucault 2005: 273

17 keskiöön sijoitetusta tarkkailevasta silmästä. Onko se jumaluuden symboli vai jotain muuta? Panopticonin rakenne tekee tyhjäksi vallankäy äjän henkilöllisyyden, koska tarkkailutorniin ei sälekaihtimien vuoksi voi nähdä sisälle. On yhdentekevää, mikä on koneen (panopticon) käy ämisen motiivina: sellaisena voi olla tirkistelijän uteliaisuus, lapsen leikkimieli, sellaisen filosofin tiedonjano, joka haluaa tutustua tähän ihmisluontoa esi elevään museoon, tai sellaisen ihmisen ilkeys, jotka nau ivat vakoilemisesta ja rankaisemisesta. 17 Kuvan perhe ei katsele toisiaan, vaan istuu pimeydessä, mahdollisen tarkkailun alaisena, ympäristöään tarkkaillen. Ehkäpä kolmas tila onkin se musta tyhjyys, joka heitä ympäröi, jokin mikä ei ole vielä valmiina, on o, leijuva syvyys, jonka kantavuudesta ei ole vielä lopullista varmuu a. Pako Egyptiin Perhe oli ensimmäinen visioni siitä asetelmasta, jonka aiheesta halusin esi ää. Se on yritys paikata turkulaisen koulun traditionaalinen joulukuvaelma. Se on musta aukko, jonka päällä pyhän perheen representaatio kelluu läpi kuvataiteen historian luomassa mielikuvia pyhien kul uuri- identiteetistä. 4. J.Bentham: Panopticonin pohjapiirustus 17 Foucault 2005: 276

18 5. Pako Egyptiin - Maisema (2006)

19 2.3 Pako Egyptiin - Maisema iimeisessä kuvassa pyhä perhe kulkee kohti Egyptiä. Maria ja Joosef kävelevät rinnakkain. Maria kantaa kankaan sisällä heidän matkatavaroitaan ja Joosefilla on sylissään Jeesus- lapsi. Kuva on ote u kulkijoista katso una takaapäin. Egypti avautuu heidän takanaan kaarimainen ikkunana, josta avautuu maisema tämän päivän ruuhkaiseen Kairoon. Maria ja Joosef ovat katsojaan selin. Heidän olkansa yli katsoo Jeesus-lapsi suoraan kameraan. Hänen tukkansa ja taustalla oleva kuva Kairosta luovat muuten mustanpuhuvan kuvan keskellä vaalean valon. Valitsin kuvan muodoksi holvimaisen muodon, joka vii aa renessanssin ajan maalauksien ulkoisissa ja sisäisissä muodoissa toistuviin ikkunamaisiin rakenteisiin. Tällaisia rakenteita on havai avissa esimerkiksi Luca Signorellin (n ) Madonna ja lapsi (n.1390) (6.) tai Leonardo Da Vincin ( ) The Virgin of The Rocks (1483) (7.). Teoksen renessanssiikkunamainen reunus aukeaa seuraavaan, josta näkyy pyhän perheen tavoi elema maa, Egypti. Tämä ei näkynä ole kuitenkaan suoraan liite ävissä matkailumainonnan tuo amiin mielikuviin pyramideista ja sfinkseistä. Kuva on vilkkaasti liikennöidystä ja saasteisesta Kairosta valtavine kerrostaloineen. Erikoisena yhteensa umana on kerro ava kuvassa olevan kerrostalon katolla olevasta Nokian mainoksesta. Mainos näkyy vain kuvan suurennoksesta. Kuva sisältää siis erään konkree isen Kairon postmodernin haltuunoton suomalaisen suurkonsernin nimissä. Kuvan renessanssi- ikkuna voi merkitä myös vaihtoehtoa. Pakoaukkoa omista lähtökohdista, joissa kummankaan puolison kul uuripiiri ei hyväksy aviolii oa. Tilanne a, jossa täysin vieras kul uuri tarjoaakin kaikkein painee omimman lähtökohdan perhe- elämälle. Kaiken keskelle jää taakseen tuijo amaan lapsi, joka on matkalla ja tavallaan syntynyt kolmanteen tilaan, tulevaan historiaan, jossa hänestä tulee väistämä ä kairolainen ilman egyptiläisyy ä. Asetelma voisi toistua missä päin maailma hyvänsä. Tämä kolmas tila on hybridi-identiteetin kokemukseen lii yvä ilmiö, jossa ihminen on sijoi unut johonkin kul uuriin, mu a joutuu ympäröivän kul uurin oletuksista johtuen paineiste uun tilaan, jossa hänen kuulumisensa

20 6. Luca Signorelli: Madonna ja lapsi (n.1390) 7. Leonardo Da Vinci: The Virgin of The Rocks (1483) alkuperäiseen yhteisöön kyseenalaistetaan jatkuvasti. Hybridisyyden merkitys ei ole se, e ä voimme löytää ne kaksi aitoa hetkeä, joista kolmas syntyy ja kehi yy, vaan idea on minulle ajatus kolmannesta tilasta. Kolmas tila hahmo aa uusia auktoriteetin rakenteita, uusia polii isia aloi eita, joita ei kyetä rii ävästi ymmärtämään aiemmin tarjolla olevalla tiedolla. (Bhabha 1990,211) 18 Raamatun kertomuksessa pyhä perhe palaa kotimaahansa. Ikkuna tulvii valoa pimeyteen, mu a mitä tämä valo näy ää? Se on Jeesus- lapsen sädekehä, kohtalokas aura, joka kuuluu henkilölle, joka on tuomi u kuolemaan aa eidensa vuoksi. Jos riisuu Jeesuksen väli ämästä ideologiasta pois hengellisyyden, uskonnon ja jäljelle jää kuva poikkeuksellisesta ihmisestä, aikansa kapinallisesta vaiku ajasta. Hän puhui asioista, joista akateeminen humanismi vielä tänään vääntää kä ä: erilaisuuden hyväksyminen, heikompien au aminen, naisten tasa- arvoinen asema yhteiskunnassa ja armon toteutuminen tuomion sijaan. Pääsiäisen tapahtumat kertovat 2000 vuo a si en tapahtuneesta mielipidevangin kohtelusta ja kohtalosta. Unohdetaan tarina Jumalan pojasta. Kypsyikö tällainen ihmisten tasa- arvoisuu a ajava aja elu historiallisen henkilön, Jeesus Nasaretilaisen, päässä siitä ulkopuolisuuden tunteesta, jonka hän koki asu uaan lapsuutensa pakolaisena Egyptissä? Bhabhan mukaan ulkopuolisuus 18 Hannula, 2003: 163

21 ja kuuluma omuuden tunne suhteessa ympäröivään kul uuriin ovat krii isen etäisyyden ja aja elun ehto 19. Historialliset faktat ja Raamatun kertomukset menevät kuitenkin monilta kohdin ajallisesti ristiin. Myös Beetlehemissä tapahtunu a lasten joukkosurmaa pidetään legendana. Legendojen uudelleen luennan kau a voimme kuitenkin löytää merkityksiä ja sisältöjä, jotka jatkavat keskustelua ja etsivät uusia uomia, tässä tapauksessa identitee ien pysähtyneille määritelmille ja umpikujille. 19 Hannula, 2003: 162

22 3. Kul uurillinen identitee i opinnäytetyössäni Muutamien kuviani nähneen henkilön ensimmäinen kommen i on ollut kuvan Joosefista, brasilialaisesta Rodrigo Nascimentosta: Mu a eihän hän ole tarpeeksi musta. Kommentit osoi avat kuvien toimivan piilorasististen oletusten tasolla. Miksi pitäisi o aa kuva todiste avasti ilmeisen mustasta Joosefista? Tai pikemminkin, kuinka musta mustan tulee olla, ollakseen rii ävä representaatio mustasta miehestä valkoiselle? Visuaalinen diskurssi aiheesta tuntuu olevan monimutkainen. Meillä tuntuu olevan käsitys oikeanlaisesta representaatiosta ei- eurooppalaisia, eurooppalaisia tai hybridi- identitee iä esite äessä. Eila Rantonen kertoo artikkelissaan Länsimaisten kuvien rotunaiset luvulla suositun amerikkalaisen tanssijan Josephine Bakerin ranskalaisen managerin kieltäneen taiteilijaa vaalentamasta ihoaan esityksiä varten. Ihon vaalentaminen oli yleinen käytäntö mustilla taiteilijoilla heidän esiintyessään amerikkalaisilla estradeilla. Eri mantereilla halu iin siis nähdä erivärisiä mustia. 20 Onko sama tilaus edelleen voimassa? Kuvan perhe ei kuitenkaan ole täysin musta tai valkoinen. Itse asiassa tällainen perhe edustaa Stuart Hallin mukaan yhtä keskeisintä eron tekemisen ongelmaa. Ajatus lii yy kul uurisen järjestyksen häiriöitymisestä. Tällä hän vii aa kategorisoimisen ongelmaan, jonka mula ien kaltainen sosiaalinen ryhmä aiheu aa. Stuart Hall täsmentää ajatusta lisää: Vakaat kul uurit edelly ävät asioiden pysyvän niille määrätyillä paikoillaan. Symboliset rajat pitävät kategoriat puhtaina ja antavat kul uurille niiden ainutlaatuisen merkityksen ja identiteetin. 21 Hall tarkoi aa puhtailla kategorioilla kansallisuuden ja kul uurin vaalimista. Tähän ilmiöön voisi esimerkiksi yhdistää erilaiset alkuperäiskansojen suojeluohjelmat, joissa vaalitaan heidän kul uuriaan ulkopuolisilta vaiku imilta. Tällaisen kul uurin vaalimisen paradoksi tulee mielestäni esiin pohjoisten ja eteläisten alkuperäiskansojen esi ämisessä. On mielenkiintoista, e ä vaikkapa tie yjä Papua- Uuden- Quinean viidakossa eläviä kul uureja vaalitaan ja ulkopuolisten pääsyä heidän alueilleen rajoitetaan. Periaa eessa tämä asetelma 20 Airaksinen ja Ripa i, 1999: Hall,1999:156

23 luoki elee heidän ihmisarvonsa samaan kastiin Galapagos- saarten kilpikonnayhteisön kanssa. Sen sijaan esimerkiksi saamelaisuus identitee inä on matkatoimistojen esi eissä yhtä kuin Pohjois-Suomen turistinähtävyys. Valitsin kuvani perheen malleikseni juuri Jeesus- lapsi Miltonin vuoksi, joka aiheu aa ulkonäöllään hämmennystä molempien vanhempiensa kotimaissa, niin Suomessa kuin Brasiliassakin. Kuten meksikolainen tu avani asian ilmaisi: Milton es cafe con leche. Milton on kuin maitokahvi. äliamerikkalaisella ystävälläni oli Miltonin ulkonäölle valmis käsite. Lapsi ei ole pelkkää kahvia, kuten ei brasialialainen isänsäkään eikä maitoa, kuten skandinaavi äitinsä, mu a kauniisti ilmaistuna hyvää juotavaa, vaikkei oikeastaan kuulu kumpaankaan kansakuntaan. Espanjankielessä on yleistä kuvailla ihmisiä vertaamalla heitä ruokaan, joko ulkonäkönsä tai luonteensa perusteella. Kommen i Miltonista herä i kuitenkin mielenkiintoni, ennen kaikkea kiinnostavaa on tämäntyyppinen etnisyyden luenta. Miltonhan voisi olla pikaisesti vilkaistuna täysin suomalainen lapsi vaaleine kiharoineen, silti hänen maidossaan on kahvia, joka sekoi aa hänet Hallin määri elemään kategorisoimisen ongelmaan. Milton edustaa kyllä sitä pellavapäistä Jeesus- lasta enkelinkiharoineen, johon olemme länsimaisen kuvataiteen historiassa to uneet, mu a hän edustaa myös Homi K. Bhabhan hybridiä. Päädyin kuvankäsi elytilanteessa taiteellisen valinnan eteen. Haluanko korostaa sitä mitä olen sanomassa puu umalla kuvan jälkikäsi elyssä henkilöiden ihon värimääri elyyn saadakseni hieman provokatiivisempaa ainesta vai jä ää heidät sellaisiksi kuin he valaistuksessa näy äytyivät? Päädyin jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Se on kannano o Bhabhan esi ämään hybridi- identitee iin ja kolmanteen tilaan. Miksi valokuva, joka on myös representaatio eurooppalaisuudesta, tarkemmin suomalaisuudesta tänään, pitäisi tehdä keinotekoisesti keskustelevammaksi. Kolmas tila, hämmennys siitä, tulisiko kuvan esi ää välitön kannano o etnisyyteen tarpeeksi selkeästi osoitetuilla ihmistyypeillä, kärsisi ja jopa vesi yisi vaihtoehdosta, jossa perheen monikul uurisuus olisi liian ilmeistä. Tässä tapauksessa se voisi korostaa monikul uurisuuden termistön alla piileksivää kaksinaismoralismia. Sinänsä jo pelkkä suomenkielinen sana sisältää käsi eistön useasta kul uurista, jotka summataan yhdeksi sanaksi. Jos meillä on vaikkapa valtio, Suomi, jossa esiintyy monikul uurisuu a, paljastaa sana itsessään jo sen, e ä on olemassa jonkinlainen käsitys suomalaisesta kul uurista ja sen lisäksi on monta muuta kul uuria. Koska kirjallinen osuus on osa opinnäytetyötäni, sisällytän keskustelun hybridi- identiteetistä painotetummin tähän, teoksen sisältämien valintojen avaamiseksi. Teossarjalla on myös omakohtainen taso. Yhteiskuntani, jossa elän, on koko ikäni yhdistänyt minut romanivähemmistöön, saamelaisiin tai ulkomaalaisuuteen ulkonäköni perusteella. Asia on tuntunut olevan myös epäselvä joillekin romaneille, jotka väli ömästi minut nähdessään ovat alkaneet tiedustella sukutauluani. Jo päiväkodissa, luvun Helsingissä, sain kuulla lasten keskuudessa olevani erilainen. arsinaisen rasismin kohteeksi en tunne juuri joutuneeni. Ennemmin pidin siitä, e ä muut osoi ivat uteliaisuu a minua kohtaan. Kiusaamisen vältin

VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry

VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry Vuonna 2015 Suomessa on kv-adoptoituja noin 4 500, joista 1 000

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Päiväkirjamerkintä Koetan edetä vaistolla ja pakottamatta. Koetan lähestyä autenttisuutta luottamalla intuitioon ja siihen, mitä en osaa

Päiväkirjamerkintä Koetan edetä vaistolla ja pakottamatta. Koetan lähestyä autenttisuutta luottamalla intuitioon ja siihen, mitä en osaa 1 2 3 Päiväkirjamerkintä 21.1.2014 Koetan edetä vaistolla ja pakottamatta. Koetan lähestyä autenttisuutta luottamalla intuitioon ja siihen, mitä en osaa aina järkeistää, mutta mikä ohjaa valintoja sen

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot

RIPARI....on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen.

RIPARI....on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen. RIPARI...on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen. Nokian seurakunnan Rippikouluinfo 2017 Lisätietoja: Rippikoulutyöstä

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

Eskatologia. Oppi lopusta

Eskatologia. Oppi lopusta Eskatologia Oppi lopusta ta eskhata = viimeiset ajat/tapahtumat Oppi lopusta ja maailmankaikkeuden päätöksestä Ihmisen kuolema = oman elämän eskatologinen loppu Maailmanloppu koko todellisuuden eskatologinen

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si Kiinan tärkeimmät uskonnot: niiden historia, nykytila ja uskontojen välinen dialogi Paulos Huang 13.9.2011klo 10-12, 12, Helsinki pauloshuang@yahoo.com Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

VOIMAUTTAVA VALOKUVA

VOIMAUTTAVA VALOKUVA VOIMAUTTAVA VALOKUVA Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää yksilön ja erilaisten ryhmien

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

- reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa

- reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa - reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa Reggio Emiliapedagogiikan juurilla Projektityöskentely Vekkulissa Reggio Emilia, Italia, 1940-luku Loris Malaguzzi Yhteisöllisyys

Lisätiedot

KIRKOLLISEN JOHTAMISEN FORUM 28.1.2016. Jaana Laukkarinen Kehityspiikki Consulting Oy

KIRKOLLISEN JOHTAMISEN FORUM 28.1.2016. Jaana Laukkarinen Kehityspiikki Consulting Oy KIRKOLLISEN JOHTAMISEN FORUM 28.1.2016 Jaana Laukkarinen Kehityspiikki Consulting Oy Mitä johtaja pelkää? Valta, johtajan työkalu Mitä valta tekee käyttäjälleen? Johtajan työssä ymmärrys itsetuntemuksen

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Mikä ihmeen monimuotogradu?

Mikä ihmeen monimuotogradu? Jyväskylän yliopiston taide- ja kul uuriaineiden muuntokoulutuksen julkaisu 3 / Artes Liberales Mikä ihmeen monimuotogradu? Terhi Skaniakos MIKÄ IHMEEN MONIMUOTOGRADU? Terhi Skaniakos MIKÄ IHMEEN MONIMUOTOGRADU?

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt TAKA-WETKA 2 Ton esi elyt TAKA-WETKAN ASUINALUE Taka-Wetkan asemakaava sijaitsee Karstulan kirkonkylän eteläosassa. Valtaosa alueesta on kunnan omistamaa, jonka lisäksi alueeseen kuuluu yksityisten maanomistajien

Lisätiedot

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja PORTFOLIO PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja Por+olion sisältöä ja muotoa kanna>aa mie?ä ennen aloi>amista. Tavoi>eena on saada katsoja/ vastaano>ajan mielenkiinto pysähtymään

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa?

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Mirva Makkonen 1 Miksi osallisuus?

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Kepeästi nuotin vierestä

Kepeästi nuotin vierestä Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Kepeästi nuotin

Lisätiedot

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2016 Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma Tehtävän materiaalit Lyhytelokuva

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia KOULUTTAJAN VUOROVAIKUTUSTAIDOT/ PALOTARUS 2010- suurleiri /T.Laurén Persoonallisuus (Tony Dunderfelt, 2009): FYYSINEN MINÄ SOSIAALINEN MINÄ * suhde omaan kehoon * sanaton viestintä kehon kautta * asema

Lisätiedot

Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali

Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali Kullervo ja Korppi Kuvataide: 2x45 minuuttia Kuvat osoitteesta: http://www.ateneum.fi/kalevalataidettakouluille/index.html Tarvikkeet: Kalevala

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot