TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSEN TARVE JA TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET. Asta Tenhunen & Reijo Tolppi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSEN TARVE JA TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET. Asta Tenhunen & Reijo Tolppi"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSEN TARVE JA TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET Asta Tenhunen & Reijo Tolppi

2 ISBN (pdf) Pelastusopiston tutkimusraportti 1/2005

3 PELASTUSOPISTO Tekijä Asta Tenhunen & Reijo Tolppi Työn nimi Turvallisuusalan koulutuksen tarve ja toteuttamismahdollisuudet Työn laji Päiväys Sivumäärä Tutkimusraportti Tiivistelmä Koulutus ja tukimustarve: 3 Tehdyn selvityksen perusteella turvallisuusalalle tarvittaisiin vuosittain 16 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä. Tällä hetkellä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista on suurin tarve pelastusalalla, hätäkeskuksissa sekä siviilikriisinhallinta-tehtävissä. Poliisin ja rajavartioston koulutus on tällä hetkellä määrällisesti riittävää. Yksityisellä turvallisuusalalla on monipuolista tarjontaa olemassa jo nyt, ja on todennäköistä, että jo lähitulevaisuudessa tarjonta tulee vielä nykyisestäkin laajenemaan. Turvallisuusalan tutkimuksessa suurin kehittämisterve on pelastusalan, hätäkeskuslaitoksen sekä siviilinkriisinhallinnan tutkimuksessa. Tarvittavat toimenpiteet koulutuksen aloittamiseksi Kuopiossa: Koulutustarve huomioiden turvallisuusalan ylempi korkeakoulutus olisi tarkoituksenmukaista aloittaa 120 opintopisteen laajuisella maisteriohjelmalla, johon otettaisiin sisään opiskelijaa joka toinen vuosi. Arvio koulutustarpeesta on lähes kaksinkertainen, joten ohjelmaan valittavien opiskelijoiden voi olettaa työllistyvän turvallisuusalalle koulutusta vastaaviin tehtäviin. Koulutusohjelman aloittaminen edellyttää minimissään kolme opetusvirkaa, ja ohjelman vuosittaiset kustannukset tulisivat olemaan arviolta euroa. Kuopion yliopistossa mahdollisia sijoituspaikkoja turvallisuusalan maisteriohjelmalle olisivat joko terveyshallinnon ja -talouden laitos tai vaihtoehtoisesti kauppatieteiden laitoksen yhteiskuntatieteellinen koulutusohjelma, joissa molemmissa opetetaan ja tutkitaan johtamista. Mikäli Kuopion yliopistossa alkaa teknillinen opetus, sopisi tämä toimintaympäristö hyvin myös turvallisuusalan maisteriohjelman sijoituspaikaksi.ämän päättötyön aiheena oli tutkia päiväkodin paloturvallisuutta ja sille asetettavia vaatimuksia. Avainsanat Turvallisuusala, korkeakoulutus Luottamuksellisuus julkinen

4 4 ALKUSANAT Tämä työ lähti liikkeelle valtiosihteeri Kari Salmen Kuopion vierailun yhteydessä maaliskuussa Vierailun yhteydessä Salmi pyysi isäntänä toimineelta Kuopion kaupungilta selvitystä turvallisuusalan tutkimuksen ja koulutuksen järjestelyistä Suomessa. Selvityksen tekeminen uskottiin allekirjoittaneille. Työt aloitimme huhtikuussa 2005 ja käsikirjoitus valmistui aikataulussaan toukokuun loppuun mennessä. Alkuperäisen selvitystyön lisäksi päädyimme kartoittamaan Kuopion mahdollisuuksia toimia yliopistotasoisen turvallisuusalan koulutus ja tutkimusyksikön kotipaikkana. Nopean aikataulun mahdollisti Savonia -ammattikorkeakoulun hallinnoima turvallisuustekniikka hanke, jonka myöntämällä rahoituksella saatoimme muutamaksi viikoksi irroittautua päätoimistamme. Erityiset kiitokset haluamme esittää turvallisuustekniikkahankkeen vastaavana toimivalle yliopettaja Osmo Miinalaiselle, joka ensi metreistä maaliin saakka luotsasi työn tekijät matkan varrella esiinnousseiden hallinnollisten karikoiden ohitse. Koska kyse oli viime kädessä Euroopan Unionin rahoittamasta hankkeesta, ei hyvän organisaattorin merkitystä yksinkertaisesti voi yliarvioida. Käsikirjoituksen valmistumisen ja näiden alkusanojen kirjoittamisen välillä asiassa on ehtinyt tapahtua jo useampiakin yllättäviä käänteitä. Jäämme suurella mielenkiinnolla seuraamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja toivomme, että tekemästämme työstä on hyötyä asian jatkovalmistelijoille. Kuopiossa Asta Tenhunen Reijo Tolppi

5 5 SISÄLTÖ 1 TYÖN TAVOITE 7 2 PELASTUSTOIMI Pelastustoimi Suomessa Päällystön koulutus Pelastusalan päällystön työmarkkinatilanne Arvio ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarpeesta pelastusalalla 10 3 POLIISITOIMI Poliisi Suomessa Päällystön koulutus Poliisitoimen päällystön työmarkkinatilanne Arvio ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarpeesta poliisitoimessa 15 4 HÄTÄKESKUSLAITOS Hätäkeskustoiminta Suomessa Päällystön koulutus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön työmarkkinat Arvio ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarpeesta hätäkeskuksissa 18 5 RAJAVARTIOLAITOS Rajavartiolaitos Suomessa Päällystön koulutus Rajavartioston päällystön työmarkkinatilanne Arvio ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarpeesta rajavartiolaitoksella 22 6 SIVIILIKRIISINHALLINTA 24

6 6 6.1 Siviilikriisinhallinta Suomessa Alan koulutus Siviilikriisinhallinnan työntekijätarve Arvio ylemmän korkeakoulututkinnon tarpeesta siviilikriisinhallinnan alalla 26 7 YKSITYISET TURVALLISUUSPALVELUT Yksityiset turvallisuuspalvelut Suomessa Yksityiset turvallisuuspalvelujen johtotehtäviin tähtäävät korkeakoulututkinnot Yliopistotasoinen koulutus Ammattikorkeakoulutasoinen koulutus Arvio yksityisen turvallisuusalan koulutustarpeesta 29 8 TURVALLISUUSALAN TUTKIMUSTARVE 31 9 YLIOPISTOTASOISEN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISMAHDOLLI- SUUDET Koulutusmalli Kuopion yliopiston turvallisuusalaa sivuava tarjonta Turvallisuusalan maisteriohjelman edellyttämät resurssit 39 KIRJALLISET LÄHTEET 41 LÄHTEINÄ KÄYTETYT INTERNETSIVUSTOT 43

7 7 1 TYÖN TAVOITE Tämän selvityksen tavoitteena on kartoittaa turvallisuusalan koulutustarjonta Suomessa keskittyen sisäasiainministeriön alaiseen turvallisuushallintoon 1 sekä yksityisen sektorin tehtäviin tähtäävään koulutukseen kartoittaa edellä määriteltyjen alojen työvoimankysyntää tehdä selvitys tarvittavista toimenpiteistä yliopistotasoisen turvallisuusalan koulutuksen ja tutkimuksen toteuttamiseksi Kuopiossa. Selvitys on osa Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimaa turvallisuustekniikkahanketta, joka käynnistyi ja jatkuu asti. Tämän selvityksen pelastustoimen ja yksityisen turvallisuusalan osioista vastaa HTT Reijo Tolppi ja muista osioista YTM Asta Tenhunen. Tekijöiden yhteinen arvio turvallisuusalan yliopistotasoisen koulutuksen toteuttamismahdollisuuksista Kuopiossa on koottu lukuun 9. 1 Tässä pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuslaitoksen, rajavartioston ja siviilikriisihallinnon tehtäviin tähtäävä koulutus.

8 8 2 PELASTUSTOIMI 2.1 Pelastustoimi Suomessa Vuoden 2004 alussa voimaantulleella pelastuslailla 2 aikaisempi yksittäisiin kuntiin perustunut järjestelmä muuttui alueelliseksi pelastustoimeksi. Laissa mannersuomi jaetaan 22 alueeseen: Kaavio 1: Pelastustoimen alueet Jokaisella alueella toimii oma pelastuslaitos, jonka hallintomallista ja kustannustenjaosta alueen kunnat päättävät. Laitoksen henkilöstö on joko päätoimista tai sivutoimista. Lisäksi alueen pelastustoimen järjestelmään kuuluvat kiinteänä osana vapaaehtoiset palokunnat. 2 Pelastuslaki 468 / 2003.

9 9 Syksyllä 2004 tehdyn selvityksen 3 mukaan pelastuslaitosten päätoimisen operatiivisen henkilöstön kokonaismäärä oli Tehtävien mukaan henkilöstö jakautui kaaviosta 2 ilmenevällä tavalla: Miehistö Alipäällystö Päällystö 0 Kaavio 2: Pelastuslaitosten operatiivinen henkilöstö tehtäväryhmittäin Erityisesti päällystöviranhaltijoita toimii runsaasti myös muissa kuin operatiivisissa tehtävissä. Kaiken kaikkiaan päällystöviranhaltijoita on runsaat Päällystön koulutus Aina 1960-luvulta 1990-luvun loppuun palopäällystön koulutusjärjestelmä pysyi varsin samankaltaisena. Koulutusaika piteni vähän kerrassaan puolesta vuodesta 1,5 vuoteen, mutta lähtökohtaisesti pelastusalan opetus säilyi omana sisäasianministeriön hallinnoimana saarekkeena, jolla ei ollut selvää yhteyttä muuhun ammatilliseen koulutukseen. 5 Perusteellinen muutos palopäällystön koulutuksessa tapahtui keväällä 2001, jolloin alkoi silloisen Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun 6 tekniikan ja liikenteen alaan kuuluva 3 Lopmeri, Olli: Aluekyselyn analyysi, Sisäasiainministeriön muistio päivätty Kahlos, Mirva: Ammatillisen koulutuksen oppilaspaikkojen määrä kehitystarpeen taustalla vaikuttavat tekijät. Sisäasiainministeriön sisäinen selvitys, Tolppi 2001, Nykyisin Savonia-ammattikorkeakoulu.

10 10 palopäällystön koulutusohjelma. Kyseessä on normaali 160 opintoviikon (240 opintopisteen) teknisen alan ammattikorkeakoulututkinto. 7 Palopäällystön koulutusohjelmassa on mahdollista opiskella ensinnäkin nuorisoryhmässä, johon voi hakeutua kuka tahansa yhteishaussa ammattikorkeakoulukelpoinen hakija. Vuonna 2005 nuorten koulutukseen otetaan 30 opiskelijaa. Päällystötutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen voivat hakeutua pelastusalan päällystötehtävissä toimivat. Tähän koulutukseen otetaan vuonna 2005 yhteensä 20 uutta opiskelijaa. 8 Vuoden 2004 loppuun menneessä palopäällystön koulutusohjelmasta on valmistunut yhteensä 34 insinööri (AMK) -tutkinnon suorittanutta. 9 Jatkossa valmistuvien määrä nousee vuositasolla runsaaseen 30:een. 2.3 Pelastusalan päällystön työmarkkinatilanne Tällä hetkellä palopäällystöstä on työmarkkinoilla selvästi pulaa. Työvoimatoimistosta saatujen tietojen mukaan helmikuun lopussa 2005 oli työministeriön tietokannassa yhteensä kuusi palopäällystön kelpoisuuden omaavaa työnhakijaa 10. Samaan aikaan avoimia päällystövirkoja oli moninkertaisesti enemmän Arvio ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarpeesta pelastusalalla Tällä hetkellä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on pelastusalalla vain muutamia. Tehtäviä, joissa ylemmän korkeakoulututkinnon antamat valmiudet olisivat tarpeen, löytyy alalta taulukossa 1 esitetyllä tavalla. 7 Pelastusopisto: Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus, koulutusohjelma , 8. 8 Edellä mainittu teos, Pelastusopiston toimintakertomus 2004, Tuukka Pasanen (puh ), Työministeriö. Tieto puhelimitse Tarkkoja tietoja avoimien virkojen yhteismäärästä ei ole käytettävissä.

11 11 Taulukko 1: Arvio ylempää korkeakoulututkintoa vaativista tehtävistä pelastusalalla Työnantaja Ylemmän korkeakoulututkinnon Huomioita suorittaneiden tarve Pelastuslaitokset x pelastusjohtajat ja suorat alaiset Lääninhallitukset 25 Lääninvalmiusjohtajat ja tarkastajakunta Sisäasiainministeriö 10 Lähtökohtana pelastustoimintayksikön virkojen määrä Pelastusopisto 24 Rehtorit, yliopettajat, yleisaineiden opettajat ja osa hallintotehtävistä Alan järjestöt 15 SPEK:n pelastustoimen tehtävissä toimivat ja muiden järjestöjen ylin johto YHTEENSÄ 184 Pelastuslaitosten osalta laskelmassa on huomioitu 22 alueen pelastusjohtajat ja heidän suorat alaisensa. Suorien alaisten määräksi on laskelmassa arvioitu keskimäärin neljä / alue. Lääninhallitusten osalta laskelmassa ovat lääninvalmiusjohtajat ja heidän alaisensa tarkastajat. Sisäasiainministeriön luku perustuu pelastus- ja onnettomuuksien ehkäisyn yksiköiden nykyiseen virkarakenteeseen. Alan järjestöistä merkittävin työllistäjä on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, jonka lisäksi luvussa on mukana muiden järjestöjen ylin johto. Jos työuraa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen arvioidaan olevan 30 vuotta jäljellä, on pelastusalan laskennallinen tarve ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista kuusi 12 henkilöä / vuosi :30=6,1

12 12 3 POLIISITOIMI 3.1 Poliisi Suomessa Poliisin organisaatio Suomessa on kolmeportainen. Ylijohtona toimii sisäasiainministeriön poliisiosasto, jonka alaisuudessa ovat poliisin lääninjohdot, valtakunnalliset yksiköt, poliisioppilaitokset, Poliisin tietohallintokeskus, Poliisin tekniikkakeskus sekä Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. Muualla maassa paikallispoliisitoiminta on hallinnollisesti sijoitettu kihlakuntiin, joiden poliisilaitokset toimivat lääninhallitusten alaisuudessa. Suomessa on 90 poliisilaitosta, joilla on noin 280 palvelutoimistoa. Laitosta johtaa poliisipäällikkö. Suomessa on vireillä kihlakuntauudistus 13, jossa kihlakuntien ja poliisilaitosten linkitystä toisiinsa arvioidaan uudelleen. Arvio nykymallin toimivuudesta ja jatkosta tehdään v mennessä. Poliisissa työskentelee noin henkilöä, joista vuonna 2003 poliisimiehiä oli Muu henkilöstö koostuu pääasiassa lupapalveluhenkilöstöstä, vartijoista ja eri asiantuntijoista. Poliisimiehistä suurin osa työskentelee paikallispoliisissa, jossa tehtävät on jaoteltu miehistö-, alipäällystö-, päällystö- ja päällikkötason tehtäviin. Poliisi pyrkii sisäasiainministeriön linjauksen mukaisesti pitämään poliisimäärän vuoden 2002 tasossa, jossa on viime vuodet pysytty. Vuonna 2002 poliisin päällikkötason tehtävissä työskenteli 144 henkilöä, päällystössä 627, alipäällystössä 2 444, miehistössä ja opiskelijana Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa. Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista , Osa 2, 4-6, 12 13, Poliisin internet-sivut linkki: Henkilöstö ja Poliisin henkilöstötilinpäätös 2002 Sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisusarja 7/ Poliisin henkilöstötilinpäätös 2002 Sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisusarja 7/2003, 8.

13 Miehistö Alipäällystö Päällystö Päälliköt Kaavio 3: Poliisin henkilöstö tehtäväryhmittäin. 3.2 Päällystön koulutus Poliisikoulutusta annetaan sisäasiainministeriön alaisissa poliisioppilaitoksissa: Poliisikoulussa ja Poliisiammattikorkeakoulussa. Poliisiammattikorkeakoulu siirretään Espoosta Poliisikoulun yhteyteen Tampereelle viimeistään Poliisin koulutus- ja tutkimustoimintaa johtaa sisäasiainministeriön poliisiosasto. 17 Poliisikoulutuksesta annetun asetuksen mukaan Poliisikoulu vastaa poliisin perustutkinto- ja alipäällystökoulutuksesta ja antaa ammatillista erikoistumis- ja kouluttajakoulutusta. Poliisiammattikorkeakoulu toteuttaa poliisin korkea-asteen koulutus- ja tutkimustoimintaa. Oppilaitos vastaa päällystön virkatutkintokoulutuksesta. Poliisipäällystön virkatutkinto on ammattikorkeakoulututkinto. Poliisiammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakouluopintojen lisäksi ammatillisia erikoistumisopintoja ja vastaa poliisin johtamiskoulutuksesta. Oppilaitoksen tehtäväksi on määritelty myös esimiesten jatkokoulutuksesta huolehtiminen yhteistyöyliopistojen kanssa. Poliisipäällystön ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan vähintään 120 opintoviikkoa (180 opintopistettä). Sisäasiainministeriön poliisiosaston tekemän 16 Poliisikoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu yhdistyivät yhdeksi oppilaitokseksi. SM tiedote Asetus poliisikoulutuksesta /1272.

14 14 päätöksen mukaan tutkinto on toteutettu vuoden 2004 valinnasta (poliisipäällystötutkinto 9) alkaen kaksiosaisena. Opiskelijat saavat 1,5 vuoden opiskelulla kelpoisuustodistuksen päällystön virkatutkinnosta. Tutkinto antaa kelpoisuuden komisariovirkaan. Amk-tutkinnon lopun voi suorittaa päällystötyön ohessa opiskellen henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. 18 Poliisiammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi voidaan ottaa opiskelija, jolla on poliisin perus- tai alipäällystötutkinto ja poliisimiesuraa vähintään kolme vuotta, tai alipäällystö- tai päällystövirassa oleva korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on koulun arvion mukaan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Nykymuotoisen päällystötutkinnon suorittanut voi hakea alan yhteistyöyliopistoihin suorittamaan ylemmän korkeakoulututkinnon 40 opintoviikon (60 opintopisteen) syventävillä opinnoilla. Maisteriopinnoissa voi opiskella turvallisuushallintoa Tampereen yliopistossa hallintotieteiden maisteriksi tai kriminologiaa ja oikeussosiologiaa Turun yliopistossa valtiotieteiden maisteriksi. 3.3 Poliisitoimen päällystön työmarkkinatilanne Poliisi ohjaa alalle koulutettavien määrää tarpeidensa mukaan. Poliisin ylijohto tekee tulossopimukset yksiköiden kanssa, jotka ovat suoraan sen alaisuudessa eli lääninjohdot, valtakunnalliset yksiköt, oppilaitokset, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos, Poliisin tekniikkakeskus ja Poliisin tietohallintokeskus. Yksiköt tekevät sopimukset alaistensa poliisilaitosten ja alueellisten yksiköiden kanssa. 19 Tulossopimuksia tarkistetaan joka toinen vuosi ja niillä ohjataan myös opiskelijoiden sisäänottomääriä yksiköiden toimintasuunnitelmia ja henkilöstötarvetta vastaavaksi. Sisäasiainministeriön linjauksen mukaan poliisien määrä pyritään pitämään vuoden 2002 tasolla, minkä vuoksi opiskelijoiden määrää on lisätty vuodesta 2004, jotta poliisimiesten eläkepoistuma saadaan täytettyä. 20 Päällikkötason virkoihin on korkeakoulutettuja hakijoita riittänyt enemmän kuin on avoimia virkoja, sillä myös oikeustieteellinen korkeakoulutus antaa koulutuskelpoisuuden päällikkötason tehtäviin. 18 linkit: Poliisikoulutus, Poliisipäällystön tutkinto Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma , Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma , 47.

15 Arvio ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarpeesta poliisitoimessa Poliisimiesten keski-ikä on noussut viime vuosina. Poliisiopiskelijoiden määrää on lisätty, jotta eläke- ja muu poistuma 21 saadaan korvattua. Henkilöstön vaihtuvuus on lähivuosina suurta myös päällystö- ja päällikkötasolla, mihin Poliisiammattikorkeakoulu on varautunut. Koulutuksen sisältötarpeista poliisin ylijohto on linjannut, että johtamisen koulutuksessa pääkehittämisalueita ovat päivittäisjohtaminen rikostorjunnassa sekä kenttäjohtaminen ja operatiivinen johtaminen erityistilanteissa. Poliisi painottaa myös laillisuusvalvonnan ja ammattietiikan koulutusta. Painotukset näkyvät yhteistyöyliopistojen valinnassa. Alalla on myös päällystöä, joilla on aiemmin virkaan riittänyt vanhamuotoinen virkatutkinto. He voivat hakea Poliisiammattikorkeakouluun täydentämään tutkintoaan niin, että se vastaa nykyistä poliisipäällystön tutkintoa. Täydennysopinnot suoritetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan, ja tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden maisteriopintoihin. Paikallispoliisin päällystön ja päälliköiden lisäksi alan korkeakoulutusta tarvitsevat valtakunnallisten yksiköiden henkilöstö, läänin poliisijohto sekä poliisin ylijohto. Monissa päällikkötason tehtävissä edellytetään oikeustieteellistä koulutusta, jota on saatavilla Suomessa tarvetta vastaavasti. 21 Poliisin koulutusstrategi. Sisäasiainminiteriön poliisiosaston julkaisu 19/2001. Liite 1 Poliisin henkilöstökoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja vuoteen 2010, 4.

16 16 Taulukko 2: Arvio ylempää korkeakoulututkintoa vaativista tehtävistä poliisitoimessa Työnantaja Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarve Huomioita Poliisilaitokset 144 poliisipäälliköt ja apulaispoliisipäälliköt Sisäasiainministeriö 15 poliisiosaston johtoa Lääninhallitukset 15 lääninyksiköiden johto Valtakunnallisten erillisyksiköiden johto Poliisikoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu YHTEENSÄ päälliköt ja apulaispäälliköt 20 rehtorit ja osa opettajakunnasta Tarkkaa tietoa kaikkien poliisihallinnossa ja erikoisyksiköiden johto- tai asiantuntijatehtävissä tällä hetkellä työskentelevien taustakoulutuksesta ei ole, mutta esimerkiksi poliisioppilaitosten virkoihin vaatimuksena on jo nyt vähintään ylempi korkeakoulututkinto. 22 Poikkeuksen tekevät opettajavirat, joissa edellytetään poliisipäällystötutkintoa ja pitkää työkokemusta. Vireillä oleva kihlakuntauudistus 23 voi muuttaa päällikkötason työntekijöiden tarvetta. Paikallispoliisissa päällikkötehtävät voivat vähentyä. Toisaalta poliisin valtakunnan johdossa, erikoisyksiköissä ja tutkimustehtävissä tarvittavien korkeakoulutettujen tarve on kasvussa. Turun yliopiston oikeussosiologian ja kriminologian maisteriohjelmassa on varattu vuosittain enintään 15 paikkaa poliisipäällystön tutkinnon suorittaneille. 24 Myös Tampereen yliopiston turvallisuushallinnon opiskelijavalinnassa on paikat noin 15 poliisille, jotka ovat suorittaneet päällystön uusimuotoisen virkatutkinnon. 25 Sisäasiainministeriö on asettanut joulukuussa 2004 poliisikoulutuksen kehittämistyöryhmän, joka jättää poliisin koulutusrakenteesta kokonaisuutena ehdotuksensa ministeriölle mennessä. 26 Tällä hetkellä poliisin koulutustarjonta riittää kysyntään määrällisesti. Työryhmä ottaa kantaa asiaan tänä vuonna. 22 Asetus poliisikoulutuksesta / Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa. Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista , Osa 2, 4-6, 12 13, Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Opinto-opas , Poliisikoulutuksen kehittämistyöryhmä. Asettamispäätös SM098:00/004. Sisäasiainministeriön poliisiosasto, poliisitoimintayksikkö

17 17 4 HÄTÄKESKUSLAITOS 4.1 Hätäkeskustoiminta Suomessa Suomessa on toteutettu vuodesta 2001 valtakunnallista hätäkeskusuudistusta, jossa Suomeen perustettiin uusi viranomainen, hätäkeskuslaitos. Hätäkeskuslaitoksen alaisena toimii vuoteen 2006 mennessä 15 alueellista hätäkeskusta, joihin on yhdistetty aiemmat kunnalliset hätäkeskukset (pelastustoimi ja terveys- ja sosiaalitoimi) sekä poliisin hälytyskeskukset. 27 Vuonna 2003 hätäkeskuslaitoksen henkilöstömäärä oli 343 henkilötyövuotta ja vuonna 2004 määrä oli 436 henkilötyövuotta 28. Vuoden 2006 alussa laitoksen henkilömäärä on noin 750, josta päivystyshenkilöstöä on noin 600. Yhden hätäkeskuksen henkilömäärä vaihtelee 30:stä 100:aan alueen koon mukaan. Hallinnollisessa hätäkeskusyksikössä Porissa työskentelee vuonna 2006 noin 20 henkilöä. 29 Hätäkeskuslaitoksessa tosin on aloitettu selvitys nykyisten hätäkeskusten toimintojen mahdollisesta yhdistämisestä. 30 Yhteistoimintojen lisääminen voi vähentää alueellisten hätäkeskusten henkilöstömäärää suunnitellusta. 4.2 Päällystön koulutus Hätäkeskuslaitokseen kuuluu hallinnollinen hätäkeskusyksikkö, joka sijaitsee Porissa. Yksikössä työskentelee tällä hetkellä 19 henkilöä asiantuntijatehtävissä. Hätäkeskusyksikön tehtävä on johtaa, ohjata, valvoa ja kehittää kaikkien 15 hätäkeskusten toimintaa. Yksikköä johtaa hätäkeskuslaitoksen johtaja. 31 Lisäksi jokaisella alueellisella hätäkeskuksella on hätäkeskuksen johtaja, viestipäällikkö, toimiala-asiantuntijoita ja vuoromestareita. He muodostavat keskusten päällystön ja alipäällystön. Alan päällystö- ja päällikkötason tehtäviin ei ole tällä hetkellä tutkintoon johtavaa koulutusta eikä yksiselitteisiä koulutusvaatimuksia. Nykyisissä viroissa olevien taustaopinnot ja työkokemus ovat erilaisia ja pohjautuvat hätäkeskusten yhteistyöviranomaisten - pääosin poliisin, pelastus- ja terveystointen - koulutusjärjestelmiin. 27 Hätäkeskuslaitos toimintakertomus 2003, 4-7 ja Hätäkeskuslaitos toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen internet-sivut linkki: Hätäkeskuslaitos, ja Hätäkeskuslaitos toimintakertomus 2003, Vuoden 2005 alussa alkoi Itä-Suomen hätäkeskusten kehittämisprojekti. 31 Hätäkeskuslaitoksen internet-sivut linkki: Hätäkeskuslaitos - Hätäkeskusyksikkö

18 18 Vuoromestareita on koulutettu kurssimuotoisesti Pelastusopiston organisoimassa koulutuksessa yhdessä Poliisikoulun ja hätäkeskuslaitoksen kanssa. Varsinaista vuoromestarin tutkintoa ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi olemassa. 4.3 Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön työmarkkinat Hätäkeskuspäivystäjistä on valtakunnallisesti - etenkin Etelä-Suomessa - pulaa. Päivystäjissä pulaa on erityisesti poliisitaustaisista työntekijöistä. Vuoromestareita, toimialaasiantuntijoita ja päällikkötason työntekijöitä on löytynyt hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisista eri koulutus- ja työtaustoilla niin, että virat on täytetty joko vakituisesti tai väliaikaisesti. Vaikka hätäkeskuslaitos on uusi viranomainen, vaihtuvuutta on ollut jo johtotehtävissä eläkkeelle jäämisten tai työpaikan vaihtojen vuoksi. Toukokuussa avoinna oli 15 vakituista ja 13 määräaikaista päivystäjän virkaa sekä yksi vuoromestarin ja yksi järjestelmäasiantuntijan virka. 32 Hätäkeskusten tai hätäkeskusyksikön päällikkövirkoja ei ollut haussa, mutta osa viroista on täytetty tällä hetkellä väliaikaisesti vain kesäkuun loppuun saakka. 4.4 Arvio ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarpeesta hätäkeskuksissa Hätäkeskuslaitoksen esimiehille ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville ei ole tällä hetkellä yhdenmukaista vaadittavaa tai suositeltavaa ylempää korkeakoulutusta, vaikka korkeakoulutuksen antamat valmiudet olisivat työssä tarpeen. Varsinkin hätäkeskusyksikössä tehtävät ovat hallintoa, hätäkeskusten valvontaa, tulosohjausta ja kehittämistä ja edellyttävät valtakunnallista työn organisointia sekä myös kansainvälisten yhteistyötä. Ylempää korkeakoulututkintoa voisi muiden alojen vastaaviin tehtäviin verrattuna edellyttää hätäkeskusyksikön työntekijöiltä (15-20 henkilöä) sekä alueellisten hätäkeskusten johtohenkilöiltä (johtaja, viestipäällikkö, toimiala-asiantuntijat eli noin 4 henkilöä/keskus). Mahdollisesti tulevaisuudessa myös vuoromestareilta edellytetään nykyistä laajempaa koulutusta (20-80 henkilöä). 32 Hätäkeskuslaitoksen internet-sivut Avoimet työpaikat

19 19 Taulukko 3: Arvio ylempää korkeakoulututkintoa vaativista tehtävistä hätäkeskuslaitoksessa Työnantaja Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanei- Huomioita den tarve Hätäkeskusyksikkö 20 johto ja asiantuntijatehtävät Hätäkeskukset johtajaa + suorat alaiset: viestipäälliköt ja toimialaasiantuntijat Hätäkeskukset 20 osa vuoromestareista (joilla toimiala-asiantuntija- tai muita erikoisasiantuntijatehtäviä) YHTEENSÄ 100

20 20 5 RAJAVARTIOLAITOS 5.1 Rajavartiolaitos Suomessa Rajavartiolaitokselle kuuluu päävastuu henkilöiden maahantulon ja maastalähdön valvonnasta sekä henkilöliikenteen rajatarkastuksista. Rajavartiolaitoksen tehtäviä ollaan laajentamassa nykyistä enemmän rikostorjuntaan, poliisitehtäviin ja luonnon- ja ympäristönsuojeluasioiden valvontaan. Hallituksen esitys rajavartiolainsäädännön kokonaisuudistuksesta oli lausunnoilla Lainsäädännön uudistaminen on käsittelyssä ja tavoite on, että lait tulisivat voimaan Lakiesityksessä ehdotettuja tehtäviä rajavartiolaitos on määritellyt yhdessä poliisin ja tullin kanssa. Lakimuutokset tuovat muutospaineita myös alan koulutukseen. Rajavartiolaitoksella oli vuoden 2004 lopussa henkilöstöä Lakiuudistuksen mahdollisia vaikutuksia henkilöstömäärään ei ole tarkasti arvioitu. Rajavartiolaitoksessa työskenteli viime vuonna suunnittelu-, koulutus- ja johtotehtävissä 196 upseeria, 587 opintoupseeria ja 60 erikoisupseeria. 35 Heidän palveluspaikkojaan ovat esikunnat, rajaja merivartioalueiden johtopaikat, huoltokeskukset, vartioasemat, vartiolaivat, ilmaalusten tukikohdat, koulu ja rajajääkärikomppaniat. Rajaupseerien sotilasarvot ovat yliluutnantista kenraaliluutnanttiin. Opistoupseerit palvelevat arvoissa vänrikistä kapteeniin. 5.2 Päällystön koulutus Rajavartiomiehen toimivaltuudet saavuttaa nykyisin kuuden kuukauden opiskelulla. Lakiuudistuksen yhteydessä koulutusta aiotaan muuttaa niin, että toimivaltaiseksi rajavartiomieheksi valmistuisi vuoden peruskoulutuksella. 36 Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Puolustusvoimien päällystön koulutusjärjestelmässä, joka on korvannut aiemmin erillään olleet upseeri- ja opistoupseerikoulutuk- 33 Rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön uudistaminen. Sisäasiainministeriön rajavartiolaitoksen esikunta. Muistio SM001:00/2005 Asettamispäätös , 1-2 ja Rajavartiolaitoksen tilinpäätös 2004, Rajavartiolaitoksen tilinpäätös 2004, Rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön uudistaminen. Sisäasiainministeriön rajavartiolaitoksen esikunta. Muistio SM001:00/2005 Asettamispäätös , 7.

21 21 set. Koulutuksen järjestää Maanpuolustuskorkeakoulu Helsingin Santahaminassa. Maanpuolustuskorkeakoulun perusopiskelijasta käytetään nimitystä kadetti. Rajavartiolaitoksen kadetteja koulutetaan linjasta riippuen Maasotakoulussa Lappeenrannassa, Merisotakoulussa Suomenlinnassa Helsingissä, Ilmasotakoulussa Kauhavalla tai Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa Helsingissä. Rajavartiolaitokseen tulevat upseerit saavat opiskeluissaan myös lisää rajavartiokoulutusta, jota annetaan raja- ja merivartiokoulussa Espoossa ja Imatralla. Maanpuolustuskorkeakoulun upseerin koulutusohjelmassa voi suorittaa upseerin ylemmän tai alemman tutkinnon. Alempi tutkinto on sotatieteiden kandidaatin, ylempi sotatieteiden maisterin tutkinto. Ylemmän tutkinnon jälkeen jatkokoulutusohjelmassa voi väitellä sotatieteiden tohtoriksi. Sotatieteiden kandidaatin opintojen laajuus on vähintään 120 opintoviikkoa (180 opintopistettä) ja maisterin vähintään 160 opintoviikkoa (240 op). Koulutusohjelma antaa kelpoisuuden toimia Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen yksiköiden päällystö- ja päällikkötehtävissä ja/tai tehdä sotatieteellistä tutkimusta. 37 Täydennyskoulutusosasto järjestää suppeiden opintokokonaisuuksien täydennyskoulutusta ja ammatillisesti pätevöittäviä koulutusohjelmia eli PD-ohjelmia sekä täydennyskoulutusta, jossa upseerit voivat täydentää aiempia tutkintojaan ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi. Jatkotutkinto-osaston upseerien koulutusjärjestelmän jatkotutkinnot ovat ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeisiä opintoja, jotka johtavat yleisesikuntaupseerin ja sotatieteiden tohtorin tutkintoihin. Yleisesikuntaupseerin tutkinto muodostuu esiupseerikurssista ja yleisesikuntaupseerikurssista. Sotatieteiden tohtorin tutkintoon johtaa tieteellinen jatkokoulutusohjelma, 38 jossa voi suorittaa sotatieteiden tohtorin tutkinnon neljässä aineessa: sotahistoriassa, operaatiotaidossa ja taktiikassa, sotilaspedagogiikassa tai strategiassa. 37 Maanpuolustuskorkeakoulun opinto-opas , 6, 7-9 ja Maanpuolustuskorkeakoulun opinto-opas ,

22 Rajavartioston päällystön työmarkkinatilanne Maanpuolustuskorkeakoulun kurssien ja koulutusvaiheen suorittaminen tutkintoon asti antaa jokaiselle pysyvän virkasuhteen ja työpaikan. Rajavartiolaitoksella on pääsykokeiden perusteella suoritettavissa Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijavalinnoissa henkilöstötarpeensa mukainen kiintiö, jonka mukaan oppilaat valitaan. Rajavartiolaitokseen ei kouluteta määräaikaisia upseereita, vaan kaikki valmistuvat vakinaisiin virkoihin. 5.4 Arvio ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarpeesta rajavartiolaitoksella Rajavartiolaitoksen henkilöstön virkaurakursseja perus-, jatko- ja täydennyskoulutusohjelmissa vuonna 2004 järjestettiin käynnissä olevat kadettikurssit mukaan lukien Kadettikurssilla opiskeli 64 kadettia, joista neljä on maisteriksi opintojaan täydentäviä opistoupseereita. Vuonna 2004 rajavartiolaitoksella oli sotatieteiden maisterin tutkintoon 9 paikkaa, joista maavoimalinjan rajavartiolinjalle kolme ja viestilinjalle yksi, merivoimalinjan merivartiolinjalle kolme ja ilmavoimalinjan rajavartiolaitoksen ohjaajalinjalle kaksi. Kandidaattiopintopaikkoja rajavartiolaitokselle oli 10, joista seitsemän maavoimalinjan rajavartiolinjalle, merivoimalinjan merivartiolinjalle kaksi ja koneopintosuuntaan yksi. 40 Sotatieteiden tohtoriksi opiskelemaan kelpoisuusvaatimuksena on yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaminen. Tohtoriohjelman opiskelijat valitsee tutkimusjohtaja yhdessä tutkimusneuvoston kanssa. Ohjelmassa on tällä hetkellä 13 upseeria. Nykymuotoisen upseerien koulutusjärjestelmän vuoksi opistoupseerien määrä rajavartiolaitoksen palveluksessa vähenee luonnollisen poistuman kautta ja vuodesta 2005 alkaen henkilöstörakenteessa alkaa näkyä sotatieteiden maistereita ja kandidaatteja. 41 Raja- ja merivartijoiden koulutustaso on tällä hetkellä pääosin keskiastetta. 5,6 prosenttia on saanut korkeakoulutuksen. Myös rajavartiolaitoksen siviilihenkilöstössä korkeakoulutettujen osuus on kasvanut. Koko rajavartiolaitoksen henkilöstöstä ylempi korkea- 39 Rajavartiolaitoksen tilinpäätös 2004, Tule upseeriksi rajavartiostoon! -esittelysivu internet-osoitteessa Rajavartiolaitoksen tilinpäätös 2004, 37.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

1) ehdotus vankeinhoidon ja kriminaalihuollon täydennyskoulutuksen yleisistä suuntaviivoista

1) ehdotus vankeinhoidon ja kriminaalihuollon täydennyskoulutuksen yleisistä suuntaviivoista Oikeusministeriölle Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto asetti 8 päivänä huhtikuuta 2002 työryhmän selvittämään rikosseuraamusalan täydennyskoulutuksen kehittämistä. Työryhmän tuli tehdä 1)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO HÄTÄKESKUSUUDISTUKSESTA 2007

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO HÄTÄKESKUSUUDISTUKSESTA 2007 VALTIONEUVOSTON SELONTEKO HÄTÄKESKUSUUDISTUKSESTA 2007 Hätäkeskusuudistuksen arviointi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2005:17. Vankeinhoidon henkilöstön koulutuksen kehittämistarpeet

TOIMINTA JA HALLINTO 2005:17. Vankeinhoidon henkilöstön koulutuksen kehittämistarpeet TOIMINTA JA HALLINTO 2005:17 Vankeinhoidon henkilöstön koulutuksen kehittämistarpeet OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2005:17 Vankeinhoidon henkilöstön koulutuksen kehittämistarpeet OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND

ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND CMC Finland Edited by: Juho Särkilä, CMC Finland, 21.5.2012. Versio korvaa 3.10.2011 ilmestyneen oppaan. JOHDANTO 4 CMC FINLAND 5 1 ASIANTUNTIJAKSI HAKEUTUMINEN 6 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu. Valintaopas 2014. Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat opinnot

Maanpuolustuskorkeakoulu. Valintaopas 2014. Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat opinnot Maanpuolustuskorkeakoulu Valintaopas 2014 Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat opinnot Maanpuolustuskorkeakoulu Valintaopas 2014 LISÄTIETOJA Maanpuolustuskorkeakoulu Opintoasiainosasto

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET... 1 3. OPETTAJANKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 4. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Liikunnan ja terveyden uralla

Liikunnan ja terveyden uralla Pauli Vuolle Liikunnan ja terveyden uralla vuosina 1984 2008 valmistuneiden liikunta- ja terveystieteiden maistereiden sekä työelämässä toimivien liikunnanohjaajien (AMK) urakehitys 1 Pauli Vuolle Liikunnan

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Opetusministeriön asettamien selvitysmiesten Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteiden yhteistyöverkostoja koskevan arviointi- ja selvitystyön loppuraportti

Lisätiedot

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012 13.9.2007 Dnro 405/7.9.1/07 PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012 JA TULOSSUUNNITELMA 2008 PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012 JA TULOSSUUNNITELMA 2008 1. JOHDON

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus Kauppatieteiden osasto 90611K Kandidaatin tutkielma Johtaminen ja organisaatiot Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi. Marketing of Industrial Management Education

Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi. Marketing of Industrial Management Education 9.9.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi Marketing of Industrial Management Education Kandidaatintyö

Lisätiedot