FINLANDE ET SUEDE. Arrangement postal et r-eg}ement d'execution s'y rapportant signes a H elsingfors Ie J 9 mai, 3, StockhoJmJe PINLANDAND SWEDEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINLANDE ET SUEDE. Arrangement postal et r-eg}ement d'execution s'y rapportant signes a H elsingfors Ie J 9 mai, 3, StockhoJmJe PINLANDAND SWEDEN"

Transkriptio

1 FINLANDE ET SUEDE Arrangement postal et r-eg}ement d'execution s'y rapportant signes a H elsingfors Ie J 9 mai, 3, StockhoJmJe 22 J1lai J 922. PINLANDAND SWEDEN Postal Agreement together with the regulations relating thereto signed. at HeJsingfoTs, May J 9, at Stockholm, May 2~, J 922.

2 '.;'./.... Sociae _ NaOlU - Ret:ua" des TrCdtiJ., 1923' i). "",:j'.j".texte FINNOIS. _.' FINNISH,: TEXT. ~:) ;~O' 38t._. SOPDlUS SUOMEN JA RUOTSIN VALISESTA POS'fINVAIH- >(!r"~'~,:':'i'~'.', DOSTA... '/'. l"-' YLEISIA ~YKSIA. ", I.ICumpikm postilaitos.huolehtii p>stinkuljetuksesta ojdalta 8lueeltaan,toiseentUaahan jakustantaa:sen. Postihallintojen keslen tehdystl. erityis5t1..so~uksesta voidaan tistl kuitenkin toisin ~tl,".... ";~.,,. ~., Postinkuljetuksentapahtuessameritse tulee vastaanottavan ~toksenhuoleh~'postin?,~~.. 'i :",~eenku1i~ta'maihfntu1opaikalta asianomaiseen postitoidnstoon'seki, kustantaa sea ~..3~, Postilihetykseen, j.ka on toisesta IliaaStasaapJ1J1eessa kirjelsatikossa ja.jotaei ole aikai.~ ~tissa kisitelty,,tulee vastaanot~van postiiai~o~n" pai~ erityinen,. Ilht6maata ()SOlttava leuna;..,, " TI.11aisen llhetyksen~hyvlksywin kummankin maan postimerkit. 2 ArIi1Ila. KmJEIDEN JA POSTIKO~N(BREVKORT) KtTLJETUSMAKSUT ;KIRJAAJUSKAKSU. \':;1 "',, i-"t;' "<r:' ~~':\.: " t7..~. ':'. :I~.Toisestamaasta toiseen ~lhetettavin kirjeen kuljetusinaksu on : SaoIDessa R1dIisa jos kirjeen ~o ei ole yli 20 gramman.10.~.. I mk SO p. 20 I.yr. jos "~o on ~ ~J mutta ei yli %25 gpunman.. 3 mk '. - 4OI.yr jos paino on yli :125, mutta ei yli 250 gramman :.:.. :' 4 mk so p. 60'lyr: jos paino on yli 250, mutta. ei yli 500 grarnman 6 ~..-Solyr... Kirje,. jonka paino on ylisoo gramman,. ~utta ei yli 2 kil~man (kansainvl1iaen emminyyspaino), taksoitetaan "kokonaisuud,ssaan maai1manpostisopimuksen mukaan. Postia Si81Ihe~, joita vaihdetaan molempien maiden vi1ilii; eivi.t ole minklln painorajoituksell alaiset. '. "

3 League 01 Nations -. Tretity Serjes:r-- TEXTE SuEDOIS. -. SWEDiSH TEXT. No. 38:r. - ~VTAL ANGAENDE POSTUTVAXLINGEN KELLAN FIN LAND OCH~SVERIGE UNDERTECKNAT I HELSINGFORS DEN 19.MAJ, ~ ST~KHOLM D:EN 22 MAJ 1922.! ;, Ofjicial Fl au SflJe4is1JteXls COIIIM..icatetl by the Mi.isters ior 'FOrelp Affrzlrs of FWMItl tl8tl SwetlM. Tile registrtmon oltnis AgyeeMeftttook place]...", '. Postforvaltuingama i Sverige och Finland hava i kraft av dem meddelade.bemyn.diganden ttlffat avtalomfoljande sirsldlda bestimmelser auga.ende pos~utri.x1ingen mellan nimnda linder. ALLMANNA. BESTAlmELSERo I. Vartdera ~verket besorjer ochbekostar bef~rdringen av post fran dess.ol'lldde till.. detau4ra laudet. Genom sirskild.overenskommelse mel~~n. postforvaltningama kan, emellertid hirom annorlunda bestammas Nir postbefordran sker sjoledes,. skill postens,tortskaffandefrln landningsstlllet till vederbor8.t1de postanstalt besorjas och bekostasav det mottagan.de postverket. ' 3. 'Postforsinde1se, sam finnes i en fran det ena av lindema 'ankommen breviada. utan 'att farut havapostbehandlats, skall av detmottagande.post'terket forsesmed ettslrskilt stampel" a~kisom atwver avgangslandet..,'. Till frankering av dylik forsandelse godkanuas bagge lindemas frankotecken. Artikel 2.. BmrOlIDRINGSAVGIFfER FOR BREV OCR POSTKORT (BREVKORT) ;REKOMMENDATIONSAVGIF'T. 1:.. Befordringsavgiften for brev, som sandes fran det ena landet till det andra, 'utg6r : t"svedge i FiDJand om brevets vikticke overstiger 20 gram... it : Gre :I mkso p. om vikten overstiger 20, men icke US gram ore..3 mk -. om vikten overstiger 125, men icke 250 gram... "'It 60are 4 mk 50 P. om vikten overstiger 25~,.men icke 500 gram. So ore 6 mk Brev,'ivi~ lsverstigande 500 gral', men icke 2 kilogram (den'intematioo.ella maximivikten), tueras i sin hej.het enligt.vlrldspostkonventionen. PostSaksfarslndelser, som utvixlas melland.e. bigge linderna~ lroicke underkastade DAgon begrinsning med,avseende a vikten.. ',_

4 300 Societe. des /yations - Recueil JesTraith :i Suomessa Ruotsissa 2. YksmkertaJ.senpostikortin (brevkort) kuljetusmaksu on '. I. markka 15 a a Sekapostikortin (brevkort) maksettuine v~tauksineen.. 2 markkaa 30 ayria. 3. Frankkeeraamattomasta tai vaillinaisesti frankkeetatusta kirjeeta tai postikortista otetaan puuttuva kuljetusmaksu ynna lisaksi. Suomessa 1 markka 50 penniikirjeesta ja 1: markka pos.tikortista, seka: Ruotoi~a20 ayria kirjeesta ja I5 ayria postikcrtista,..ei kuitenkaan yhteensa. enempaa kuin puuttuvan kuljetusmaksun kaksinkertainen maara. 4. Kirjaamismaksu on : Suomessa I n;t.arkka 50 pennia, ja Ruotsissa 30 ayria.. 5. Jos jommas sakummassa maassa kotimaisten,kirjeiden kuljetusmaksu tai pain~rat tai ~tik()rttien (brevkort) kuljetusmaksumuuttuisivat tahi muutoksia tapahtuisi kirjelden kansainvllisiin kuljetusmaksuihin tai painoeriin taikka postikorttien (brevkort)kuljetusmaksuun nihden,.~ tulee postihallintojen tehda. siitaaiheutuvat muutokset tass. artiklassavahvistettuihin maksuihin painoeriin ;kuitenkin ovat ~tihallintojenpaatokset tassa suhteessa alisteitavat hallituksien byvaksyttaviksi..... ',,l tai 3 Artikla. MllRAAI,tVOISET JURJEET.. Maaraarvolsesta kirjeesta, joka, HihetetiUin toisesta maasta toiseen, on, pai:tsi kuljetusja,kirjaamismaksuja 2 artiklan I ja 4 : n mukaan, suoritettava vakuutusmaksu, joka on:'. Suomessa 40 pennia kultakin 1,000 markan maaraita tai sen osalta. Ruotsissa 8 ayria kultakin' 250 kru'qilulta tai sen osalta... Vakuutu~maksun' pi~aa kokonaisuudessaan se maa, joka sen on ltantanut. 4 Arlikla. 'TJLATUT SANOMALEHDET JA AlKAKAUSKIRJAT.. I. Sanomalehti tai aikakauskirja" jota.julkaistaan. toisessa maassa, on pidettava tilaajan saatavana, toisessa maassa samasta maksusta kuin postitilaaja ju1kaisumaa.s~a s'q.orittaa, kuitenkin huomioonottaen, ~ttei postimaksu missaan tapauksessa saa. olla pienempi kuin 1 markka 50 pennia.suomessa ja 20 ayria Ruotsissa tilauslcaudelta. a r.postimaksu Jaetaan tasan julkaisu- ja osoitemaari kesken... :...."2. Riippumatta kansainvaii.sessa sanomalehtisopimuksessa ~ainitusta menettelystasanoma ~ehtitilausta siirrettaessa, voidaan postin kautta toisessa maassa:tilatun," Suomessa tai.ruotsissa ilines~ sanomalehden taiaikakauskirjan jakelu etukateen suoritetusta maksusta, joka Suomessa '3 mar 75 pennia ja' Ruotsissa 50 ayria, siirtaa toisessamaassa sijaitsevasta paikasta paikkaan t6i~ maassa. Maksu laij.keaa sille postilaitokselle, joka sen on kantanut. Siirrettaessa sano~alehtea toisesta paikasta toiseen saman ma~ postialueella ovat tammlmaan kotimaiset maaraykset voimassa. 5 Arlikla. KAUTTAKULKUPOSTI. I. Kirjeista ja postikorteista (;brevkort), jotka erityisten sopimusten perusteella,vaihdetaan 'Snomen ja.tanskan seki Suomen ja Norjan vaiilla Ruotsin kautta,suoritetaan korvaust~ kautta~ N 381;.

5 j../ Leagu~ of Nations -'Treaty Series., i ~verige I Finland 2..Befordrings.avgiften forenkelt postkort (brevkort) utgor 15 ore :r mark. samt. for brevkort (postkort) med betalt svar... ~..' ore 2 mark. '. II. 3 For ofrankerat eller ofullstandigt frankerat brev eller brevkort (postkort) upptages.felande/:,:' befordringsavgift med tiluigg av...,1\ i Sverige 20 ore respektive IS ore oeh. f i Finland I mark 50 penni respektive I. mark, doek thlsammans icke'mera an dubbla beloppet av den felande befordringsavgiften. 4. Rekommendationsavgiften utgor : isverige 30 ore,oeh i Finland I mark 50 penni. '5. Skulle inagotdera landet befordringsavgiften eller viktsatserna for inrikes brev eller befordringsavgiften for brevkort (postkort) andras, eller andring ske betrajfande de ~ternationella befordringsavgifterna eller viktsatserna for brev eller befordringsavgiften for brevkort(post... kort),aga postforvaltningama vidtaga darav foranleddaandringar uti de i. denna artikel fast~:: stauda avgiftetna eller viktsatserna; doekbora postforvaltnmgarrias beslut i sadant hanseende,' understallas regeringarnas godkannande... i.a,tikel 3,. BREV MED ANGIVET VARDE. For brev med angivet yarde, som sandesfran detena.landet till, detiandra, skall"foruton1';,~; befordr~gs- oeh rekommendationsavgifter enligt artikel 2 somutgor: _ I I oeh 4, erlaggas en assuransavgift.\';,'... '. 'C - i Sverlge8 ore for 'varje belopp av 2S0 kronor eller deldarav, i Finland 40 penni for varje belopp av 1,000 mark ellerdel darav.. Assuransavgiften behalles oavkortad av det land, sam uppburitdens.amm~. Artikel 4. ABONNERADE TIDNINGER OCH TIDSKRIFTER. I.'.I.Tidning,'eller tidskrift, somutgives j det ena landet, skall tillhandahculas abonnent.i det.," andra landet.mot samma betalning, 'Som erlagges 'avpostabonnent i'utgivningslandet, dock. med iakttagande av ~t~'p?stavgift~ni intet.fall rna ut~a med mindrebelopp an 20 ore i Sverige '.ach,;....'.'.,'.. I mark So penni 1 Fmland.for abonnemangstermm...),: Postavgiften:dela.s,~ika m~~anutgivnings- I oeh adresshinderna.. ";-:, 2. Oavsett det i det intemationella tidningsavtalet omformald.a tillvagagaendet \Tid over- "';"[ flyttning av tidningsabotinemang,kan,utde]nmg,av isverige eller Finland utkomrtiand~,ti~:: e~er tidskrift, pa.vilken postabonnerat5 i ettdera av Hindema, mot en, avgift iforskott av 50 Ore'l",: S~erige oeh 3 mark 75 penni i Finland overflyttas. fran ort i det e~a.landet,till ort i det 3.I\&a, ' landet.avgift.en til1f~ler detpostv-erk,_ som uppburit densamma.. IfrAga om.overflyttni. ng av tid~. '. ning fran en ort tillen an~an'inom sam,ma lands 'postomrade galla ~etta lands inrikesbest~elser.',artikel, 5. TRANSITERANDE POST. I. For brevoch brevkort (postkort), som pagrundav sarskudaavtal utvaxlas mellaa.'}' Finland och Danmark euer tneljan.finland oeh Norge i transit genom,sverige,eruigges ersattnim.(. f No l~:c(y, :j.~~i.;;c=(',.=--::::,;..~... _

6 302 -" SoCietlJes NatioRs -.. Recueildes Traitis ~r":'/' ;r;}~;.~..;,'\, J ; 'li~".. kuljetuksesta puolet siiti miirasti... miki olisi suoritettava yleisten" kansainvaiisten.perusteiden mukaan. Miariarvoisesta Iihetyksisti ei Ruotsille tule mitiin osaa vakuutusmaksusta.. Kirjelihetyksisti, jotka vaihde~.toisen maan postitoimistojen vililla ja'jotka kuljetetaan toisen maan alueen kautta tai taman maan meripostilinjoilla" ei lasketa mitain kauttakujlm- A4, maksua eiki my~ korvausta merikulj~~ta. 2. Sanomalehdisti., ja '~usldrjoista, joita sunnollisesti lihetetain toisesta maasta tai _aha» 'suljetossa kauttalmlkupostissa toisenmaan kautta ja joitaeioletijattu kauttakojkomaasta~ on..- ellei ~ttuvissatapaubissa vieras postihallinto' vaadikorvauksen 1askemista kansainvilisten siidtojeb mukaan - sille maaue, job. toimittaa kauttakuljetuksen, suoritettava korvausta kautta- ~~~...a:1.2 % iyria ~.ekseiti. tid nel... jinneksen osalta~.' '.' tatai. 8 _ikab.ds-.~-:-roi:a~.useammin kuin kerran viikossa, muussa tapauksessa 6 x/4 lyna nel]ln- fj.,' ;'.. ::kset ~<"'\~;'~. i~rc:~e "~~n:r~ Malta. Tarkemma: taman \;.:;,,'"'/,,\ :~'\'~'{ ~e' kolva~~ fth~ 1 TIL1TYS... PostiJaitosten taman sopimuksen perusteel)a suoritettavien kesuntisten saatavientilifjs OIl ~~:)\'ii.'tebtivikruunuissa ja tapahtuu tavajfa. josta postihauintojen kes1ren sovitaan. I ~i 11,."~ ",' '~'1 7 ArliilIl. 'y.astuu'natij~uus. :I. Riippuniatta mti. korva~iobyleisten. kadsamvijisteumaara~mukaan~ taa1i hukkaantuneestakirjatusta kirjesta~,on kirjatunkirjeen Iahettai~.k:on,kirje Oilollu~sinetfity '. miiriarv~ kirjeisti. voimassa olevien mliraysten mukaisesti J oikeutettu. jos kirjeen~ on kokonaan tai osaksi anastettu tai kirje mtmtoin vahingoittimut sen ojlessa ~postilaitoben ~ huostassa,s8#:,maad anastuksen tai yahingon'tqc1ellista' arvoa vastaavan korvauksen.- enei syyija anastukseen tai vahinkoon ole' ollut lihetta ln vita tai JaiminI' &.ti.taikka lihetyksen'qma laatll VahingonkOrvauS ei kuitenkaan missi$n Jtapauksessa saa ~ sita. ~ '~.miki yleisessi.~vaiisessi. vaihdossa suoritetajul. hukkaantunees~, kirjatusta l3hetjbestl.: ', 2. Se~~ ettl kirjatun IAhetyksen tai miilbrvoisen kirjeeil hu~~tmni$fm.:tai vahib-, goittnmisen. on ajjleu~ut- ylivoimainen tapah~' (forcemajeurel.ei >vapanul postilaitobia vastnusta'tillaisted lihetystej) korvaamiseen nihden.,~"".'.,:'. >::~,.~ I' "',"']. :;f~~i ~~" \; '8.ArIiIIltJ. MAxsUJEN JhJESTELY. Mitittulee tassa-sopiin~maijli~~~sopikqot, jos~ jaruotsin rahan. ny~en_~uhd~ o!~ muuttuu. t~ kult~.vasta-arvo. jommankmnma n.~.~.,kansamvaiisessa liikenteessl"muutetaan,-~haljmdot tarpeellisesta tasauksesta 'asjailomaasen., lij.aan rahassa ilmoitettuihin maksumiiriin nihden.. 9 Arl.kla. TODOTUSOBJESliNTO. Postiballinnoilla on oikeus..eri~ toimitu.sobjesunn&i6i..taildrjevaikdonkautta sopa ;~ta..~k~sta milriyksisti,.)o~ taman sopim~sovej..iseksi. tai postinvaihdon 'e~~ksisaattavat olla ta.rpeen.. '....

7 Lecigue 0/ NatiOtu- -' Treaty' Series. t'. for!transitbefordringeu. med haiften av det belopp, som skulle utgaenligt a.1)mant.jnternationeu~;~'\', gnmder. FQz' forsindelser moo angivet vardetiljkommer ickesverigenagonandel iassuransav~~,~.:;)\ F6ibrevfOrsindeJser" somutvaxlas meljan postanstalter i det e~ landetoch som bef~dnts{;:'.~; Dverdet andra latidets omradeeller~ed detta lands sjopostlinjer,beraknas icke DAgon transit~,:".er~.avgift och icke heller sjotransitersi.ttning.,...'..'..:':"\, "~. ' ':Fa.~ ti.dtiingar.och.',.,.tids~er,.. som.. r,e g 'el'.bbndet sin.. ~.fran.~.. er till det.. ~lan~.ti.s1.u.teo,.., ~.,;~.; :,.;. transit overdetandra och 80m lcke 3.rofOrskrivna has ttansitlandet,skall- om Jcke l'forekom- 'F'i,";,;" mande, fall en. frammande postforvaltn.ing fordrat' ersa.ttningens. beraknande efter internatiolle1ja :':<:.~ regjer - till' det.'jand, 80m' verkstaller. transitbefordringen,erl~,~ transitersa.ttninc,~v:- ;,:,~~'~:trjt :12.%~,6re.. per.,' kvart, a1 e1jer d~av kvartal...'. f.or ti<lnina" eller,tidskrift, sam,. utkomm.er oftare'in...ell. '.... '.' 't.~,:,.:i;.. ;.~.:.:.....~.;,~ gingl veckan; lannat fall av 6 1 /. l)re per kvartal e11er del av kvartal. De nlnnare,regjema '.:.. ;~~.' ~ d~ ersittnings, beriknande fastswlas av postilirvaltnidgama.. '"<i : <.' : ',1. ;"..,",)'.j..a~~postverkenspi gtund av detta avtal utgiende &nsesidiga tillgodohavandfat,:""2';, sbll. uppg&u i kronor.,och. foisiggar pl, satt.varom menan postforv~tningarna overenskojlwles.,.:,;~',~;:,:". \:i'\ ArliW 8. REGLERING AV AVGIFrEBNA..Am~ 9. ExPEDITIONSImGLEJlENTE. Postf6rvaltningama Aga befogenhet att i ett si,r,ikilf expeditionsreglemente eller genom, skrift-"7!' vixling overenskomma om denirmare bestimme]ser, som fortillampning avdettaavtale1ler f~' post\1tvl.xl~ens befrimj'aude kunna erfordras..,.,.' No. 381' AmW 7~ 4l'SVABIGBET. ~: Oavsett den ersa.ttning, som enligt allminna intemationella bestammejser.' utbetahls,:,','),;?/ Ilk rekommenderat ~brev, vilket gatt for')on\t, ir avsindaren av ett rekojddlenderat brev, so~, ",,\ van:.,. ~t.' f~t.enli.gt de for brev med angi.' v~ virde gil,jande"foreskri. fter,ber.attiga.d. att, om.b!".. ~vett....,.!.!.'c~.;.... 'helt e1j~ delvis berovats sitt innehall euer pi.annat slttskadats, medan' f~delsen~stlttun(ier I'\},. ~tverkets -vir", erhalja skadestind, motsvaraude verkliga v~t, av tij.lgreppet' e11c:r. skadatl,.,i''.i'~::, Stiiamt dessa e~tsgenom avsinda:rens,lei eller f&smnljghet ellet Aro en fol]d av for-.h; slu,delsemr~~en ", '. enhet, Ska~estlndet kan dock.. icke. i nigot fail o~ers.'tiga det.. b~opp' sam j.. :. "':'".);".','.'.'.: d~ auman.t: mternatione1la utvixlmgen utglr far en rekomptenderad flksindelse, som glttf6rlora~...'~":: 2. Deu"omstindigheten,att forlusten av eller skaqm',! en rekommenderad forsan~else~'«<':'lj';~ ett brev med Itangivet virdefororsakatsgenom oundvildiga naturforh~)anden e11er dyjikt,(for~'.:l,;',({ majeure), fritager ieke postverken fran ersa.ttningsansvar be~_iffande ~~ f6rsandelser~ "..,":' Betrw.. ~de d.e i dett$., avtal omformij. - da avgift. er ma, dar.est nuvarande foc.-haljande., m.e1.._ svenskt och finskt mynt vasentiigen forilidras e1ler ~va1enten for guldfranc j nagotdera Jandets ~yn~ '.~ internatio~el] trafik undergar foriindri~,postforva;ltninga.rna. overenskomma om erf()r~iic': Jimkmng aydel vederbarande lands mynt a.tlg1vnaavgjftsbelop~~ ',... ~j"

8 Societe des Nations -.' Recueil des Traitis. ta1j~auj[{sls;sa. 10 A,'ikla~ KANSAINVALISTEN MllRAYSTEN SOVELTAMINEN. joista ei edelli eildi mainitussa toimitusohjesainnossi ole mitaan "mil~ SOt)un,usIn~l.t eivat ole kirjevaihd~n kautta erityisesti sopineet, noudatetaan,kuuluvine toimitusohjesaantoineen. II Al'tikla. SOPIMUKSEN VOlMASSAOLOAIKAr Tama sopimus astuu voimaan kesakuun 1 piivana I " _ Sopimus on voimassa epamaaraisen ajan,ja voi kumpikin sopimuspuoli~isanoasenlakkautettavaksi y~den.vuoden.kuluttua..' I Tehtykahtena kappalee~a,kumpikin suomen- ja ruotsinkielell~,joista toisen kappaleen :pitaa. Suomen. Postihallitus ja toisen Ruotsin Paapostihallitus.. Helsingissa 19. paivanl ja: TukhoIriiassa paivan3..toukokuuta (L.S.) G. E. F~ ALBRECH;T. TOTMITUSOHJESMNTO SUOMEN JA RUOTSIN VALISTA. POSTINVAIHTOA.: KOSKE-VAAN SOPIMUKSEEN'.., " \ 'SuoIlien ja Ruotsinpostihaumnot ovatkeskenaan 'sopineet" etta. naiden D)~lenipien m3.ideil" vaiisessa postinvaihdossa on kesiikuuni paivasta 1922 alkaen seuraavia erityisia ohjesiantoisil maarayksia sovellettava. ". I.\, ERINAISIA M~YKSIA ERAANLAATUISISTA ~JELAlmTYKSISTA. N. s. hyvantekevaisyysmerkkeja' yoidaan IlhtOmaan ".kotimaisten maaraysten mukaisesti ~ttia kirjelahetyksiin.

9 1923.League a/nations _. Treaty Series. Artikel 10. TILLAMPNING AV INTERNATIONELLA BESTAMMELSER.' /' (, I de fall, for vilka nagon foreskrift icke finnes meddelad har ovan eller i nyssnamnda expe; '; ditionsreglem~nte, eller betraffande vilka sarskild overenskommelse icke blivit mellan de kontra... herande Hi.ndern~ traffad genom skriftvaxling, landa de intemationella konventionema~oeh avtalen ' med"dartill horande expeditionsreglementen till efterrattelse.. ' 'I. Artikel 'II.,A TALETS GILTIGHETSTID. Detta avtal trader i kraft den I j ni 1922., I " I Aytalet galle;r for obesta~d tid 0 h kan av vardera av de kontraherande.parterna qppsagas till 'upphorande efterett ch"s forlopp. Upprattat i tva exemplar, vartde Svenska Generalpoststyrelsen oeh de Helsingfors den 19 maj svensk oeh fijlsk text,attbehallas, detena exemplaret av:" andra av Finlands Poststyrelse. Stockholm den 22 och/~,~ Kungl-Generalpoststyrelsen, (L.S.) JULIUS JUHLIN. HERMAN ASKBERG. GUNN~R LAGER. Pour copie conforme,stockholm au Ministere des Affaires 'trangeres, Ie Z3. janvier 1923, Le S~retaire general, " SJOBORG. EXPEDIl:IONSREGLEMENTE T LL AVTALET ;ANGAENDE POSTUTVAXLINGEN MELLANFINLAND OCH SVERIGE., \Finska,och svenskapostforvaltningarna hava overenskommit, att for postutvaxiingen mella.ni~ deblda ~anderna folj'ande sarskilda reglemen'tariska foreskrifter skola fran oeh med den 1ljuni" 1922 tillampas.. ir:, SARSKILDA 'FORESKRIFTER RORANDE VISSA SLAGS BREVFORASANDEL SER. s~ k. valgorenhetsmarken kunn~ f,enlighet med avsandningslandets' inrikes anbringas ',8. brevforsandelser. Nd 38 I

10 Societe' d;2s Nations - Reweil des Trailess ~f]edustelljmaksu JA MARSU VASTAANOTTOTODISTUKSESTA. Tavallisen. tai kirjatun kirjalah{~tyksentaimaaraarvoisen kirjeen tiedustelumak$u on SuoDlessa 3 ~kaa.ja Ruotsissa 40 ayri~~.'. '..... '.Maksu. kirjatun kirjehihctykscn tai nla3.raarvoisen kirjecn y<-~taanottotodistuksestaon Suo... messai markka 50 pe~a tai 3 markkaa seka. Ruotsissa ;20 tai 40 ayrhi$ riippuen siita, pyydetaanko todistus lahetysta postiin jatettaessa vaiko sen jalketu.. 3. PIKALAHETYKSET... PikaHihetyksia voidaan Hihettaa. niihin paikkoihmkummassakin maassa, joiden po;;titoi,mistot ottavat osa2 tailaisten lahetysten kotimaiseen vaihtoon. Pikakuljetusmaksu on Suomessa 3 markkaa 75 pennia ja Ruotsissa 50 ayria. 4. POSTIN LUOVUTTAKINEN. Postin luovuttaminen' tapahtuu,kun kuljetus toimitetaan lautalla tai hoyrylaivalla, niissi ja.kun.kuljetus tapahtuu. kauttakulkevassa postivaunussa, tassa vciunussa. 5. SANOMALEHDET JA AIKAKAUSKIAJAT.I. Vaihtopostitoimistot sanomalehtiliikennetta varten maaratiin maitten postihallintojen, vilisen kirjevaihdon butta. :2. Jommankummanmaan. kukin,vaih~opostitoimisto antaa <viimeista1in vuoisne1jinneksen \toisen:.knukauden 20 paivini jokaiselle toisessa maassa sijaitsevalle v8ihtopostitoimistolle, josta sanomatehtitilauksia.on saapunut, laskun niistli. sanomalehtikappaleisu" jotka naitten tilausten nojaua on lihetetty. Tarvittaessa voidaan laatia lisalasku ~l1osineljinneksen kolmannen kuu~ kauden.' ~ piivina. Myohemmin viimemainitussa kuussa' saapuva~ tilankset merkitain.seuraavan,!1josinelj3.nneksen tillin. 3~Sopimuksen5artik1aU. 2 pyki.j.assa. mainittu kauttakulkuko~aussanomalehdista jaaika': ~oista onr' suoritettava, job kerta viisivuotiskaudeksi maaratylli. kiinteilli. vuotuisella mabuua.. - M'aksu lasketaan ensi kertavuodelta :1922 ja toinenkerta vuodeita I927sen senjilkeen joka 'viides vuosi niiden sanomalehtien ja ~1iskirjoienyhteisen lukum.a.arin mukaa.n~ jotka vuoden,knluessa,ovat kulkeneet Snomen ja Ruotsin tai jommankumman maan kautta. Timi. laskelma-, jonka lihtomaa laatii asianomaisen vuoden umpeen k"'llluttua, lihetetiin todistettujen' alkuperii.isten neljinnesjaskujense1jraaman a asianomaisenkauttakulkumaan posql1auinnolle. Suoritettava maksu,merkiwin seuraavan vuoden ensimmiisen neljinneksen piitijijn.... Postin kautta tilatun-sanomalehden jakelun snrtoon nihden erityista 3 markan 75 pennin.' tai.so.ayrin maksua vastaan noudatetaan seuraavaa.. 'SanomaIehden tai ailcakauskirjan siirto on.anottava olemaan voimassa miiritysti piivisti toistaispjc;j, ja vastaanotetaansiit:toanomus ainoastaan siini tapauksessa, etta lsiirtoa pyydewin,yhteea, paikkaan, jotavastoin anomusta ei vastaailoteta, kui;1 siirtoa pyydetian samallakertaa usempaan paiklqaan perakkain.. -

11 1923 Ua,ue 0/ Nations - Treaty Series. 2. AVGIFT FOR REKLAMATION OCH MOTTAGNINGSBEVIS. Avgiftenfor re~amation angaende. vanlig eller rekommender2dbrevforsandelse. el1er brev medan~vetvardeutgor i Finland 3 mark och i Sverige 40 ore.. AVgIften for mottagningsbevis rorande rekommenderad brevforsandelse eller brev Ille(l angivet yarde utgor i Finland I mark 50 penni respektive 3 mark s2mt isverige 20 respektive.40 ore, alit efter som beviset begares samtidigt med eller efter forsandelsens bl~q)nande. \.. 3. ~. EXPRESSFORSANDELSER.. Expressf6rsandeIser kunna befordras till de orter ide tva Hinderna, vilkas postanstalter.del- /. taga i den.inrikes utvixlingen av dylika forsandelser... ", Expressavgiften utgor i finland 3,mark 75 penni och i. Sverige 50 ore.. '4 POSTENS OVERLAMMANDE. 'Postens overlamnande sker, nar befordringen verkstailes med Hirja eller angbat, och nar.befordringen sker med genomgaende postvagn, i denna.,r. 5 TIDNINGAR OCR TIDSKRIFTER.. I. Utvaxlingspostanstalterna i tidningsrorelsen bestammas geno~ skriftva~g mell~n. landemas postforvaltningar. 2. VarjeutvaxIingspostanstalt i nagotder..! av landemautsailer senast denio ikvartalets andra manad a envar i def. andra. landet belagen utvaxiingspostanstalt, fran vilken tidningsfor-,.skrivningar ingatt, rakning a de tidningsexemplar, sompa grund av dessa forskrivningar expedierats. Om sa. erfordras, kan en tilhiggsrakninf upprattas den 20 i kvartalets.tredje m~ad~'... Senare i denna manad ingaende forskrivningar upptagas i raiming for nastfoljande ~vartal. I. 3- Den i avtalefs artikel '5 2 omnamnda transitersattningen for tidningar och tidskrifter skall utga med ett for en period av fern ar varje gang bestamt fc.i.~t arligt belopp. Avgiften utraknas forsta gangen for ar 1922 och andra gangen for 3.rI927i samt darefter> vart fernte ar, efter sarnmanlagda antalet tidningar och tidskrifter,. som under arets lopp transi-.. terat Finland och Sverige eller detena av dessa Hinder. Denna utrakning,sam efter utgangen av 'vederborandear verkstalles av avsadningslandet, oversandes,citfoljd avde attesterade kvartalsuppgifterna ihuvudskrift,till vederborande transitlands postforvaltning. Den avgift, som skall betalas,upptages i. generalavrakning for de~ foljande arets.forsta kvartal. 4. Betraffande overflyttning mot sarskild avgift, 3 mark 75 penni respektive 50 ore, av postabonnerad tidnings utdelning iakttages foljande.., Frc:'mstillning oij\s>verflyttning av tidning eller tidskrift skall galla fran viss dag tillsvidare och. mottages endast nar overflyttningen begares till en ort, men icke nar den samtidigt, begares till flera orter efter varandra. No.381

12 Societl des Nations - ~Recueil des' Traites..'1923 sirtoanomuksen '-Hihettaa siihenastisess3: jakelupaikassa sljaitseva 'postitoimisto aslan()m:a.lsc~l1e oman maan vaihtoposti~oimistolle~ joka Vlipymatta ilmoittaa siita loisille posti toilnh;tol.ile. joita siirto koskee. Ellei uuden jakelupaikanpostiosoitteesta ol~ mitaan epailysta, vofanomus'sitapaitsi, jos senlahettaminen vaihtopostitoimiston kauttavain sa~ttaa myohastytsiirtoa, lahettaa suoraan julkaisupaikan postitoimistolle. meneva maksu suoritetaan postitrierkeissa, jotka kinnitetaan siirtoa koskevaan ~'.' :I:~I. '", Kaiken' ki~~h4on'siomen ja Ruotsin postilaitosten kesken tulee tapahtu~ ruotsin1o.elellli.. Telt.ty. kahtena kappaleena, kumpikin suomen- ja ruotsinkielelhi, joista 'tois~n kappaleen Suomen Postihallitus ja toisen Ruotsin.paapostihailitns. Helsingissa 19 paivana -Ja; Tukfiolmassa paivana toukokuuta I922. (L. S.)G. E. F. ALBRECHT... -,~-,"_._..., :..._ ~~.

13 , 1923 League oj Nations -",',Treatg Series. Den skriftliga framstallningen om overflyttning sandes av postanstaltenaden dittillsvar,a.n~l utdelnmgsorten till vederborande' inhindska utvaxlingspostanstalt, som omedelbart underratt de andra. postanstalter, som beroras' av overflyttningen.darest tvekan icke rader angaende. nya,utde1j.l.ingsortens postadress, rna framstallningendessutom,,saframt dess expedierandeal nast genom utaxlingspostanstalten kan forsena overflyttningen, sandas dire~t till utgivnt so~tens, postanstal., Avgifteri for overflyttning utgores med frimarken, som anbringas pa. de] betraffande'"ove flyttningen avlatna framstallningen. " 6. SPRAK. All skriftvaxling mellan finska och svenska postverken skall ag~ rum pasvenska spraket. Upprattati tva exemplar, vartdera i finskoch svensk text, 'att behallas~' det/ena exempl av Finlands Poststyrelse och det aridra av, Svenska Generalpoststyrelsen. Helsingfors den,,:[ och Stockholm den 22 maj ' Kung!. Generalpoststyrelsen: (L. S.) JULIUS JUHLIN.. HERMAN ASKBERG. GUNNAR LAGER. No. 381

14 Societl des Nations - Recueil des Traitis 1 TRADUCTION. -No '-_,ARRAN'GEMENT POSTAL, ENTRE LA FINLA~DE ET LA SUEDE, ET R GLEMENT D'EXECUTION,S'Y RAP'PORTANT, SIGNES A HELSINGFORS LE 19: MAl, A STOCl{HOLMLE22 MAl' / '. En vertu des pouvoirs qui leur auront ete conferes a cet effet, les autorites postalesfinlan-, daises et suedoises ont conclu un arrangement contenant les disrosi.tions speciales suivantes, 'relatives auk services postaux entre les deux pays: Article I. DISPOSITIONS GENERALES. adrnln.1stl~atllonsoosltalles effectuera par ses propres moyens et 30 s~ frais son territoire jrisqu'a la frontiere de l'atitre...~.".a._..._..,.a.,,;;j V'''_AJL_.a..a.". t()ut4etolls, prendre par Ie,moyen, d'un accord special 1""'''I'T''I'"'lI.o~, 2.. Lorsqile Ies courtiers postaux emprunteront la voie maritime, Ie tr~nsport entre Ie lieu de d~barquementet Ie bureau de poste interesse s'effectuerapar les soins et' aux frais de l'adminis.. - tration postale destinataire. 3. Us envvci postall",{ trouves dans les sacs postaux du pays expeditenr, et qpi n'auront pas encore ete manipules par I'autorite postale, serant timbres par Ie service d'un 'cachet special indiquant Ie paysd'origine. '..."......'.,.'. '. " (ASS envois seront affranchls conformement aux dispositions'en vigueur dans les deux pays. Article 2. TAkE n;affrancht8s!:ment :b~s LETTRES ET CARTES POSTALES, TAXES DE RECOMMANDATION. x. ' La taxe d'affranchissement pour les lettres exp6diees d'un pays dans l'autre est-v-fixee comme suit : '. Finlanae Suede Jusqu'a 20 gr.... De' 20 gr. a:l25 gr. I mark So penni 20.~re 3'» 40. De 125 gr. a 250 gr. 4» 50 )), 60 & De 250 gr. a"500 gr )) '. 80 )) 1 ~Trad\lit par Ie Secretariat de la Societe des Nations.

15 1923 League o/naliors _. Treaty Seriu. I.TRANSLATION. No POSTAL AGREEMENT BETWEEN FINLAND AND ~WEDEN,,". TOGETIIER WITH THE REGULATIONS RELATING THERETO;. SIGNED AT lielsingfors, MAY Ig,AT STOCKHOL ~ JtlAY 22, ThePosfOffice authorities in Finland and Sweden have, in virtue of the authority L'nY'tl+.o.'I"'1..AII. on them for that purpose, concluded an Agreement regarding. the following special 'or()vl!;lolls ', ",.? relating to post,al communication between these countries. Article IIO- GENERAL PROVISIONS. (x) Each postal administration shall take charge and' bear the costs of the COllve:va.lrlCe mails from its own territory to the other 'country~ By special agreements between administratio~s, other provisions may be laid down for this purpos~. (2). When.mails' are carried' by sea, their conveyance from the landing-place- to the proper post office shall be carr~ed out by and at the cost of the postal administration which receives them.,_ Mails and postal packets found in mailbags arriving from. the despatching country, which have not previously been dealt with by the postal authorities, shall be stamped by the post 'office> which.receives them with a special stamp indicating the despatching country. '..Such mails and postal packets may.be franked..by the methods. of franking which are valid In. either country. Article 2. CHARGES FOR LETTERS AND POST-(;ARDS. REGISTRATION. (I) The charges for Ie.tters sent from one country to the other shall be ~, follows : Weight not exceeding 20 grams Weight exceeding 20 gr. but. not exceeding 125 gr Weight exceeding 125' gr. but not exceeding 250 gr Weight exceedjng'250 gr..but not exceeding 500 :'gr.'... " Translated by the. Secretariat of the League of Nations. Finland I mark 50 penni, 3» 4» 50 )) 6.

16 312 Sociitides Nations...:... Re.cueil des Traitis De 500 gr. a'2',kg. '(limite internationale de poids) la'ta~e ser~ calculee, pour Ie poids total, conformement aux dispositions de la Convention postale universelle.. to Les envois postaux entre les 'deux pays ne sont soumis a aucune limitation de poids. 4. La ta~e de recommandation est fixee comme suit: Finlande: I mark 50 penni. Suede : ' 30 ~re.- Au cas ou les relatives Ie Finlande Suede 2. La t3;x~pour une carte postale simple.est, ' flxee a I.mark 15 ~re Pour une cartepostale avec reponsepayee... 2» 30». 3. Les lettres et cartes postales non affranchies au insuffisamment affranchies payeront en sus de l'insuffisance d'affranchissement, nne taxe supplementaire d~ I mark 50 penni pour nne SQIDme de I mark, en Finlande,et de 20ftfre pour nne somme de 15 f(jre~ en Suede. Toutefois, Ie total de ces ~eux taxes n~ devra superieur au double de l'insuffisance d'affranchis~ement. des lettres, ou' a la taxe des cartes desdenx pays et au cas ou les regleouala taxe des cartespostales, seraient I A,ticle 3..LE'M'RES.AV~C VALEURDECLAREE. Les lettres..'avec valeur declaree, expedieesd'un pays dans l'autre,payeront,'. en pl~du.tarif 0 l'affranchissement et la recommandation(voirarticle 2, paragraphes 2 et 4),ooe taxe ass.ur4an(~e fixeecomme suit : ' Finlande : 40 penni"par 1000 mark, ou, fraction. de cette somme. Suede : 8 I/Jre p.ar 250 couronnes, ou fraction decette somme. Le montant total de la.taxe d'as~urance est a~quis au pays qui l'a pe~u~. A,ticle 4. JOURNAUX' ET PE~IODIQUES FAISANT'L'OB]ET D'UN ABONNEMENT POSTAL. Les journaux et periodiques publies dans l'un des deux pays setont foumis aux ~b~nnes, pays, au prix fixe pour les\abonnements!post~uxdu pays d'origine, maisla t~e d'affran 'Ch1lSSE~m.~nt De sera en auc'qn cas infcrieure 30 1 mark 50 pe~ni en Finlandeet a. 20 ~re en Suede par La taxe tination. arurrlulls1:ra1tlolls DOS1:a.1~~S poui~roilt apporter les, changements devenus necespar Ie present article ;toutefois 'les modifications adjnuust:ra1:l0i1s postales ne seront applicables qu'apres, ratifiatt:rai1lch:lssc~m~ent sera partagee egalement entre Ie pays d'origine et Ie pays de des- Independamment des dispositions de la.conventipn interriationale des journaux; relatives... u~...g,,,,...'!... desabonnements aux.journaux-, les journaux et periodiques ayant fait l'objet d'un al)onlt1el1neilt postal dans run des deux pays pourront faire l'objet ~l'une mutation d'nn pointquel-

17 1923 League of,nations - Treaty Series. As regards letters weighing more.than. 500 grams but no.t more than 2: kilograms (the. ~tej(;"'~' national maximum weight) the whole weight shall be charged for in accordance with the regulatiqn~", laid down in the International Postal Convention.." Postal consignments passing between the two countries shall not be s1.l:bject to any restriction::f.as regards weight..,..... ;~< Finland Sweden (2) The charge'for single postcards shall be... I mark IS ~re For post-cards with,reply prepaid 2». 30» " (3) For unstamped or insufficiently stamped letters or postcards the amount not paid sh~i:' be charged plus an additi9nal charge of:.,.;.finland: I mark 50 penni for a sum of I mark- the two charges together shall, howeveri:'. not amount to more than twice the amount unpaid... '. ",'.' Sweden :.20 ~re.for a sum of 15.0re.(4) The charge.for registrati9n shall be:, Finland: I 'mark 50 penni.,sweden : 30 0re.. (5) Should' the charges or weights for the inland letter post be altered in eit~er country, 'or~} shou1~ the charge fot: postcards be altered, or,should the international charges or weights for letter~i; or charge forpostc~(ds be altered, the postal administrations m,-ay make such changes as ~..' be requ~ed in th~chargesand weights prescribed in this article ; but deci~ions taken in this matte~;) by the.postal administrations must be ratified by their respective Gove~~ments,... '. (1) Newspapers and periodicals published in one country shall be delivered to subscrioer~,~l in the other country for the same sum as is charged to post-office.subscribers i.n the publishin~,,~ country, but the postal charge shall-in no case be less than I mark So penni'in Finland or 20"~;; in Sweden per term of s-q.bscription~. '...". ",": The sum charged shall be divided equally between the country in which the publication 11$:<' issued and the country to which it is sent.,.. /,:~~i -(2) Apart from the procedure regarding the transfer 'of newspapers subscriptions laid4o"*t' in the international Convention regarding newspapers, subscriptions for newspapers and periodica1l<, published in Sweden or Finland, Which have been taken out through the postal administratio No. 38x Article 3 LETTERS OF DECLARED VALUE.! For letters. of declared value sent from one country to the other, the following chif~'1~~i insurance shall be made, in addition to the ordinary charge for postage and registration"ias lai~,;. down in Article 2, paragraphs,r2 and 4 : -. ":", Finrland: 40. penni for every 1000 marks o~part thereof. Sweden: 8 fjre for every 250 kroner or part thereof. The whole of the amou~t.charged Jor insurance shall be retained by theco~ntrywhich_,!;{ collected it. '.,;(, Article 4. NEWSPAPERS AND PERIODICALS FOR,' WHICH POST OFFICE SUBSCRIPTIONS ARE P4ID. ~:

18 :3J4 Soc;itldes.,NatitJftS. ---'Recueil.des 'frail" /.,. ~.. conque, de.. ce,pays,,a, n'importequel aut.re point dans I'autre pays, moyennant Ie paiement prea. labled nne taxe de 3 mark 75 penni en Finlande et de 50,fire en Suede, par mutation. cette t~e'seraacquiseal'administration postale,qui l'a per~ue. La mutationd'un abonneme~tentre deux points ~itu~ a l'interieur-d'1ple m~me circonscription postale d~un' pays feste, soumise aux. regiements lnteneurs du pays interesse. ' Article 5. TRANSIT POSTAL.,,~_,,I.' Les lettres et cartes postales exp diees. de Danemark. en Ffulande,,ou entre la, Finlande et1anorvege et transitant,par la Sued&, sont.soumises, conformement a la Convention speciale,en vigtieur, a-une tue de transit egale a la moitie de la somme fix6e par les reglements de:la ~nvention postale universelle /...Ilne tevient nen ala Suededu montant de la taxe d'assurance per~ue pour les lettres av~ valeur declaree.." ", Il-ne sera duaucune t~xe de transit terrestre oumaritime pourlesenvois postaux'enprove ~nance ou a destination des bureaux'de poste de run des 'deux pays et transitant.,par/le territoire oupar les voiesmaritimes post~~sde l'autre pays., 2.. Pour les. journaux ou periodiques en provenance, ou a destination de I'Wl des deux pays, qui transitent purement et simpleinent,d'efa~onreguliere, ~. travers l'autre pays, etqui n'ont, ~ eterecommandes dans Ie pays de'transit,'ce dernierpays -:- sauf au cas OU une administratibn pos~a1eetrangere reclamerait une taxe. de transit calculee sur la base des reglements internatio,,~a.ux-,re~e'yt:a ~e indem!1ite~de transit de I~ itjre1/? pa~ trimestre oufraction,.de trimestre et :par Journal ou perlodlque paralssant plus d'une folsparsemaine, et6 1 / 4 ~re-'par tnmestre on fraction de trimestre, dans les autres cas. Les administrations postales interessees fixeront les dispositions de detail relatives au reglement de' ces indemnites. "Article 6. DtcOMPTE. ", 'Le-decompte deslsommes dues de part et d'autre, aux'termes du present arrangement, sera >etablien couronnes, et 'Ie mode de reglernent sera fixe d'un.cori1mwl accord entre les administratioj.ls~postaies interessees: ' Article 7. RESPONSABILITE.... x.independammentdesdispositions de la Convention postale uriiverseji~ relatives a I'indemnite due a titre de rernboursement, pour la, perte de lettres recommandees, l'~xpediteur q'une lettrerecommandee cachetee confonnement auxreglements en vigueurrelatifs aux lettresa vaieur "declaree!'a droit, ap'cas o~ l~ contenu de cette lettre' aurait ete vole ou endo~~ede t~uteautre ' fa~on,en cours de transrmsslon, au remboursementde la ~omme volee, ou a nne mdemmte corres~ PQ~dantfau dommage subi effectivement, saufau C3$ ou la perle ou'ie dommage,serait du ala fante:ou a la negligence de rexpedite~ ou seraitirnputable ala naturem~meducontenu de la lettre. te:montant de cette indemnit6 ne saurait,.toutefois, depasser.en aucun cas la sonilne fide, ~~~tion postale uriiverseue comme indemnit6 pour laperte d'une lettre on d'ull colis N4t,81

19 ,. ~ '.. -. < ; 1923 )- League.ofNations -,. Treaty Series.,315: of ()ne of the countries, may be transferred froin any place in one co~ntry to a piace in the other onprepayment'_of a charge per consignment of 3 marks 75 penniin Finlandand olso 9Jre ih Sweden~ The amount charged shall be retained by the postal administration which has collected,it. '. As ' ' regards the transfer of a subscription from one place to another within th~ same postal district of one State~'the internal regulations of that State concerned shall be applied. Article 5- POSTAL TRANSIT. (1) For letters and postcards between Denmark and Finland or between Finland and Norway sent in transit through Sweden, there shall be charged, in accordance with a.special convention~;' in force, a'transit aue amounting.to one half of the sum which'should have been paid under the', general international regulations. For letters of declared value no part. of the amount charge(i' for insurance sh~l be paid to Sweden..'. Fdr post~ bags despatched between post offices in the one country and sent through the territory of the other country or by the other country's seamail.routes, no charge shall be, made,.for transit by land (?,r sea...-.' (2) For newspapers an4 periodicals which are regularly sent" in transit.under seal from: or,. to one country and through the other, and which have not been ordered in the country of.transit,',the latter country shall - unless, in the case in question,.a foreign postal administration cla.inl:s.: transit dues, reckoned in accordance with the international regu~ations --- be paid a transit due. ofji21/~ ~reper quarter or part of a quarter for each newspaper or periodicalwhichi~publis~ed-. mor~. otten t~an once weekly, and for others 61/ 4 ~re per quarter or part of aquarter.furtb~r. detmls regarding the amounts to be charged for these dues shall be settled by the respective postal: administrations.. Article '6. SETTLING 'OF ACCOUNTS. The'amounts due to. both sides.in respect of this agreement shall be settled in krol\er, and~the. method o~ ~~ettlement s9-all'be fixed by.agreement between.the respective.postal administratio~~. Article 7. LIAIDLITY...(1) Apart from thecompensatignpaid under. the terms of the general international regulations for the loss of-r~stered letters, the sender of a registered letter which has been sealedin' accordance with the regulationsjn force for letters of declared value, if the contents of such letters. ha.ve. been 'stolen or if they have suffered any other 'damage while in the care of the post office~". is entitled.to compensation~orrespondingto the-value of the. stolen contents or to indeinnificat~on.' for damage actually committed, unless such loss or damage has been caused' thro~gli the fa11lt or neglect of the sender or is due to the' :a..:ure of the contents of the letter. itself..the sum'paid as :ompensation.can, however, in no 'cas- exceed.. the amount paid in the general.international.,. postal agreement for the loss of a regi.sterea fetter or postal packet... No. 381

20 -316 Societe des 'Nations ~ Recueil des TTclites. ' Le fait que la perte d'un envoi ou d'une lettre recommandee, ou Ie donunage subi par c~t.. I envoi ou cette lettre, est du a. des causes, naturelles inevi~ables, ou, a. d'autres raisons analogues (cas de force majeure), ne dispense en aucune maniere l'administration postale en questiondel'obligation d'indemniser l'interesse d~ la.perte' ou du dommage subi. \ ' ' Article 8. FIXATION DES TAXES. \,. Ence quiconc~rneles taxes fixees dans Ie present arrangement, les autorites postales, au cas ou Ie. rapport actuel entre la monnaiefinlandaise et suedoise se modifierait de fac;on'tres,sensible" ou 'au cas ou'l'equivalent du" franc-or dans la inonnaie de l'un des. pays.interesses se trouverait 'modifiedans Ie tr.afic international, pourront engager des pourparlers; en vue de reviser, \pour lesadapter a la situation nouyelle, les taxes fixees dans Ia monnaie du pays en question.. Article 9. REGLEMENT D'EXECUTION. autorit~s postales ~ont autorisees, ',3. e~cter un reglement d'executi<,>ll spooal 0'!1 3. c~nclure le~ a~cords,e cnts necessajies pour l'executlon du present arrangement. et l'amelloratlon des i~hapges postaux.., I ',. L,es Article 10. APFLICATION DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX. Dans les.cas non prevuspar les dispositions du present accord.oup'ar Ie reglem~nt:d'execution.~~nti<)nn~ ci-dessus, ou au sujet desquels aucun accord special ecrit n'aurait ete conclu entre les de~ Etats contractants, on se conformera aux dispositions des 4Conventions et accords postaux iiltemation~ux et. de leurs:reglements d'execution.. 'w Article II. DUREE DE VALIDJTE DE L'ARRANGEMENT. Le' present arrangement entrera en vigueur Ie i er juin II restera en vigueur 'pour nne duree hideterminee,~ajr pourra [~tre denonce par rune quelconque des parties contractantes, moyennant preavisd'un an.' "' Fait en double expedition, 'contenant 'chacline,,le texte finois et suedois, et deposees, l'un~ ~ ladn:e-ction generale des Postes suedoises, et l'autre a la Direction generale des Postes iln1andalses.. HELSINGFORS,. Ie 19 mai 1922',et STOCKHOLM, I.e 22 mai Pour la direction royale des Postes. suedoises : (L. S.) JULIUS JUHLIN. HERMAN ASKBERQ. GUNNAR. LAGER. (~. S.) G. E. F. ALBRECHT _ ~~-----~'---

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 71 72 SISÄLLYS N:o Sivu 71 Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2002 N:o 17 SISÄLLYS N:o Sivu 17 Tasavallan presidentin asetus kidutuksen ja epäinhimillisen

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta LUONNOS KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä Neuvottelukunta 19.5.2014 2 Esityksen sisältö 1. Kantaverkkotariffi 2014 2. Edellisen neuvottelukunnan kokouksen 19.3 evästeet 3. Sähkön tuotannon tariffin nykyinen

Lisätiedot

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 FI Käyttöopas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Toimituksen sisältö Suomi

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

I LISÄYS - Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava 11 Nykyinen I lisäys Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava korvataan seuraavasti:

I LISÄYS - Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava 11 Nykyinen I lisäys Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava korvataan seuraavasti: 248 N:o 45 I LISÄYS - Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava 11 Nykyinen I lisäys Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava korvataan seuraavasti: KANSAINVÄLINEN ILMANSUOJELUTODISTUSKIRJA

Lisätiedot

mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt Quick Guide mytnt Helppoa, nopeaa ja vaivatonta suomeksi TNT Curve Positive orange/g

mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt Quick Guide mytnt Helppoa, nopeaa ja vaivatonta suomeksi TNT Curve Positive orange/g mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt Quick Guide mytnt Helppoa, nopeaa ja vaivatonta suomeksi TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Sisäänkirjautuminen 3. Aloita lähetyksen teko 4. Täytä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 50 51 SISÄLLYS N:o Sivu 50 Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2002 N:o 11 SISÄLLYS N:o Sivu 11 Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LTY Miettinen-Bellevergue Seija (LVM EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LTY Miettinen-Bellevergue Seija (LVM EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2012-00160 LTY Miettinen-Bellevergue Seija (LVM 11.09.2012 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 1999 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 64 SISÄLLYS N:o Sivu 64 Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2007 (07.11) (OR. en) PUBLIC 14215/07 LIMITE VISA 334 COMIX 924 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Viisumityöryhmä

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC

Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Eduskunnan kirjasto Kansalaisinfo 17.3.2015 tietoasiantuntija Sari Koski Koulutuksen sisältö Perustietoja valtiosopimuksista YK:n sopimustietokanta United

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Sunny Nights Shell Air Rally 2008

Sunny Nights Shell Air Rally 2008 Call to 2nd International Air Rally! Sunny Nights Shell Air Rally 2008 Malmi Pudasjärvi FINLAND Welcome to Sunny Nights Rally in Finland Challenge your arts of flying. An unforgettable and exotic flying

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

Yritys täyttää 1. Yrityksen nimi 2. Katuosoite, postinumero, paikkakunta

Yritys täyttää 1. Yrityksen nimi 2. Katuosoite, postinumero, paikkakunta N:o 64 607 LIITE ASETUKSEN (EY) N:o 561/2006 TAI AETR-SOPIMUKSEN MUKAINEN TODISTUS TOIMINNASTA APPENDIX 3 OF THE ANNEX TO THE AETR ATTESTATION OF ACTIVITIES * / (REGULATION (EC) 561/2006 OR THE AETR **

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM LAVO Riitta Hämäläinen VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta EU/2006/0587

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM LAVO Riitta Hämäläinen VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta EU/2006/0587 Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM2006-00128 LAVO Riitta Hämäläinen 07.03.2006 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun asetuksen

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot