FINLANDE ET SUEDE. Arrangement postal et r-eg}ement d'execution s'y rapportant signes a H elsingfors Ie J 9 mai, 3, StockhoJmJe PINLANDAND SWEDEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINLANDE ET SUEDE. Arrangement postal et r-eg}ement d'execution s'y rapportant signes a H elsingfors Ie J 9 mai, 3, StockhoJmJe PINLANDAND SWEDEN"

Transkriptio

1 FINLANDE ET SUEDE Arrangement postal et r-eg}ement d'execution s'y rapportant signes a H elsingfors Ie J 9 mai, 3, StockhoJmJe 22 J1lai J 922. PINLANDAND SWEDEN Postal Agreement together with the regulations relating thereto signed. at HeJsingfoTs, May J 9, at Stockholm, May 2~, J 922.

2 '.;'./.... Sociae _ NaOlU - Ret:ua" des TrCdtiJ., 1923' i). "",:j'.j".texte FINNOIS. _.' FINNISH,: TEXT. ~:) ;~O' 38t._. SOPDlUS SUOMEN JA RUOTSIN VALISESTA POS'fINVAIH- >(!r"~'~,:':'i'~'.', DOSTA... '/'. l"-' YLEISIA ~YKSIA. ", I.ICumpikm postilaitos.huolehtii p>stinkuljetuksesta ojdalta 8lueeltaan,toiseentUaahan jakustantaa:sen. Postihallintojen keslen tehdystl. erityis5t1..so~uksesta voidaan tistl kuitenkin toisin ~tl,".... ";~.,,. ~., Postinkuljetuksentapahtuessameritse tulee vastaanottavan ~toksenhuoleh~'postin?,~~.. 'i :",~eenku1i~ta'maihfntu1opaikalta asianomaiseen postitoidnstoon'seki, kustantaa sea ~..3~, Postilihetykseen, j.ka on toisesta IliaaStasaapJ1J1eessa kirjelsatikossa ja.jotaei ole aikai.~ ~tissa kisitelty,,tulee vastaanot~van postiiai~o~n" pai~ erityinen,. Ilht6maata ()SOlttava leuna;..,, " TI.11aisen llhetyksen~hyvlksywin kummankin maan postimerkit. 2 ArIi1Ila. KmJEIDEN JA POSTIKO~N(BREVKORT) KtTLJETUSMAKSUT ;KIRJAAJUSKAKSU. \':;1 "',, i-"t;' "<r:' ~~':\.: " t7..~. ':'. :I~.Toisestamaasta toiseen ~lhetettavin kirjeen kuljetusinaksu on : SaoIDessa R1dIisa jos kirjeen ~o ei ole yli 20 gramman.10.~.. I mk SO p. 20 I.yr. jos "~o on ~ ~J mutta ei yli %25 gpunman.. 3 mk '. - 4OI.yr jos paino on yli :125, mutta ei yli 250 gramman :.:.. :' 4 mk so p. 60'lyr: jos paino on yli 250, mutta. ei yli 500 grarnman 6 ~..-Solyr... Kirje,. jonka paino on ylisoo gramman,. ~utta ei yli 2 kil~man (kansainvl1iaen emminyyspaino), taksoitetaan "kokonaisuud,ssaan maai1manpostisopimuksen mukaan. Postia Si81Ihe~, joita vaihdetaan molempien maiden vi1ilii; eivi.t ole minklln painorajoituksell alaiset. '. "

3 League 01 Nations -. Tretity Serjes:r-- TEXTE SuEDOIS. -. SWEDiSH TEXT. No. 38:r. - ~VTAL ANGAENDE POSTUTVAXLINGEN KELLAN FIN LAND OCH~SVERIGE UNDERTECKNAT I HELSINGFORS DEN 19.MAJ, ~ ST~KHOLM D:EN 22 MAJ 1922.! ;, Ofjicial Fl au SflJe4is1JteXls COIIIM..icatetl by the Mi.isters ior 'FOrelp Affrzlrs of FWMItl tl8tl SwetlM. Tile registrtmon oltnis AgyeeMeftttook place]...", '. Postforvaltuingama i Sverige och Finland hava i kraft av dem meddelade.bemyn.diganden ttlffat avtalomfoljande sirsldlda bestimmelser auga.ende pos~utri.x1ingen mellan nimnda linder. ALLMANNA. BESTAlmELSERo I. Vartdera ~verket besorjer ochbekostar bef~rdringen av post fran dess.ol'lldde till.. detau4ra laudet. Genom sirskild.overenskommelse mel~~n. postforvaltningama kan, emellertid hirom annorlunda bestammas Nir postbefordran sker sjoledes,. skill postens,tortskaffandefrln landningsstlllet till vederbor8.t1de postanstalt besorjas och bekostasav det mottagan.de postverket. ' 3. 'Postforsinde1se, sam finnes i en fran det ena av lindema 'ankommen breviada. utan 'att farut havapostbehandlats, skall av detmottagande.post'terket forsesmed ettslrskilt stampel" a~kisom atwver avgangslandet..,'. Till frankering av dylik forsandelse godkanuas bagge lindemas frankotecken. Artikel 2.. BmrOlIDRINGSAVGIFfER FOR BREV OCR POSTKORT (BREVKORT) ;REKOMMENDATIONSAVGIF'T. 1:.. Befordringsavgiften for brev, som sandes fran det ena landet till det andra, 'utg6r : t"svedge i FiDJand om brevets vikticke overstiger 20 gram... it : Gre :I mkso p. om vikten overstiger 20, men icke US gram ore..3 mk -. om vikten overstiger 125, men icke 250 gram... "'It 60are 4 mk 50 P. om vikten overstiger 25~,.men icke 500 gram. So ore 6 mk Brev,'ivi~ lsverstigande 500 gral', men icke 2 kilogram (den'intematioo.ella maximivikten), tueras i sin hej.het enligt.vlrldspostkonventionen. PostSaksfarslndelser, som utvixlas melland.e. bigge linderna~ lroicke underkastade DAgon begrinsning med,avseende a vikten.. ',_

4 300 Societe. des /yations - Recueil JesTraith :i Suomessa Ruotsissa 2. YksmkertaJ.senpostikortin (brevkort) kuljetusmaksu on '. I. markka 15 a a Sekapostikortin (brevkort) maksettuine v~tauksineen.. 2 markkaa 30 ayria. 3. Frankkeeraamattomasta tai vaillinaisesti frankkeetatusta kirjeeta tai postikortista otetaan puuttuva kuljetusmaksu ynna lisaksi. Suomessa 1 markka 50 penniikirjeesta ja 1: markka pos.tikortista, seka: Ruotoi~a20 ayria kirjeesta ja I5 ayria postikcrtista,..ei kuitenkaan yhteensa. enempaa kuin puuttuvan kuljetusmaksun kaksinkertainen maara. 4. Kirjaamismaksu on : Suomessa I n;t.arkka 50 pennia, ja Ruotsissa 30 ayria.. 5. Jos jommas sakummassa maassa kotimaisten,kirjeiden kuljetusmaksu tai pain~rat tai ~tik()rttien (brevkort) kuljetusmaksumuuttuisivat tahi muutoksia tapahtuisi kirjelden kansainvllisiin kuljetusmaksuihin tai painoeriin taikka postikorttien (brevkort)kuljetusmaksuun nihden,.~ tulee postihallintojen tehda. siitaaiheutuvat muutokset tass. artiklassavahvistettuihin maksuihin painoeriin ;kuitenkin ovat ~tihallintojenpaatokset tassa suhteessa alisteitavat hallituksien byvaksyttaviksi..... ',,l tai 3 Artikla. MllRAAI,tVOISET JURJEET.. Maaraarvolsesta kirjeesta, joka, HihetetiUin toisesta maasta toiseen, on, pai:tsi kuljetusja,kirjaamismaksuja 2 artiklan I ja 4 : n mukaan, suoritettava vakuutusmaksu, joka on:'. Suomessa 40 pennia kultakin 1,000 markan maaraita tai sen osalta. Ruotsissa 8 ayria kultakin' 250 kru'qilulta tai sen osalta... Vakuutu~maksun' pi~aa kokonaisuudessaan se maa, joka sen on ltantanut. 4 Arlikla. 'TJLATUT SANOMALEHDET JA AlKAKAUSKIRJAT.. I. Sanomalehti tai aikakauskirja" jota.julkaistaan. toisessa maassa, on pidettava tilaajan saatavana, toisessa maassa samasta maksusta kuin postitilaaja ju1kaisumaa.s~a s'q.orittaa, kuitenkin huomioonottaen, ~ttei postimaksu missaan tapauksessa saa. olla pienempi kuin 1 markka 50 pennia.suomessa ja 20 ayria Ruotsissa tilauslcaudelta. a r.postimaksu Jaetaan tasan julkaisu- ja osoitemaari kesken... :...."2. Riippumatta kansainvaii.sessa sanomalehtisopimuksessa ~ainitusta menettelystasanoma ~ehtitilausta siirrettaessa, voidaan postin kautta toisessa maassa:tilatun," Suomessa tai.ruotsissa ilines~ sanomalehden taiaikakauskirjan jakelu etukateen suoritetusta maksusta, joka Suomessa '3 mar 75 pennia ja' Ruotsissa 50 ayria, siirtaa toisessamaassa sijaitsevasta paikasta paikkaan t6i~ maassa. Maksu laij.keaa sille postilaitokselle, joka sen on kantanut. Siirrettaessa sano~alehtea toisesta paikasta toiseen saman ma~ postialueella ovat tammlmaan kotimaiset maaraykset voimassa. 5 Arlikla. KAUTTAKULKUPOSTI. I. Kirjeista ja postikorteista (;brevkort), jotka erityisten sopimusten perusteella,vaihdetaan 'Snomen ja.tanskan seki Suomen ja Norjan vaiilla Ruotsin kautta,suoritetaan korvaust~ kautta~ N 381;.

5 j../ Leagu~ of Nations -'Treaty Series., i ~verige I Finland 2..Befordrings.avgiften forenkelt postkort (brevkort) utgor 15 ore :r mark. samt. for brevkort (postkort) med betalt svar... ~..' ore 2 mark. '. II. 3 For ofrankerat eller ofullstandigt frankerat brev eller brevkort (postkort) upptages.felande/:,:' befordringsavgift med tiluigg av...,1\ i Sverige 20 ore respektive IS ore oeh. f i Finland I mark 50 penni respektive I. mark, doek thlsammans icke'mera an dubbla beloppet av den felande befordringsavgiften. 4. Rekommendationsavgiften utgor : isverige 30 ore,oeh i Finland I mark 50 penni. '5. Skulle inagotdera landet befordringsavgiften eller viktsatserna for inrikes brev eller befordringsavgiften for brevkort (postkort) andras, eller andring ske betrajfande de ~ternationella befordringsavgifterna eller viktsatserna for brev eller befordringsavgiften for brevkort(post... kort),aga postforvaltningama vidtaga darav foranleddaandringar uti de i. denna artikel fast~:: stauda avgiftetna eller viktsatserna; doekbora postforvaltnmgarrias beslut i sadant hanseende,' understallas regeringarnas godkannande... i.a,tikel 3,. BREV MED ANGIVET VARDE. For brev med angivet yarde, som sandesfran detena.landet till, detiandra, skall"foruton1';,~; befordr~gs- oeh rekommendationsavgifter enligt artikel 2 somutgor: _ I I oeh 4, erlaggas en assuransavgift.\';,'... '. 'C - i Sverlge8 ore for 'varje belopp av 2S0 kronor eller deldarav, i Finland 40 penni for varje belopp av 1,000 mark ellerdel darav.. Assuransavgiften behalles oavkortad av det land, sam uppburitdens.amm~. Artikel 4. ABONNERADE TIDNINGER OCH TIDSKRIFTER. I.'.I.Tidning,'eller tidskrift, somutgives j det ena landet, skall tillhandahculas abonnent.i det.," andra landet.mot samma betalning, 'Som erlagges 'avpostabonnent i'utgivningslandet, dock. med iakttagande av ~t~'p?stavgift~ni intet.fall rna ut~a med mindrebelopp an 20 ore i Sverige '.ach,;....'.'.,'.. I mark So penni 1 Fmland.for abonnemangstermm...),: Postavgiften:dela.s,~ika m~~anutgivnings- I oeh adresshinderna.. ";-:, 2. Oavsett det i det intemationella tidningsavtalet omformald.a tillvagagaendet \Tid over- "';"[ flyttning av tidningsabotinemang,kan,utde]nmg,av isverige eller Finland utkomrtiand~,ti~:: e~er tidskrift, pa.vilken postabonnerat5 i ettdera av Hindema, mot en, avgift iforskott av 50 Ore'l",: S~erige oeh 3 mark 75 penni i Finland overflyttas. fran ort i det e~a.landet,till ort i det 3.I\&a, ' landet.avgift.en til1f~ler detpostv-erk,_ som uppburit densamma.. IfrAga om.overflyttni. ng av tid~. '. ning fran en ort tillen an~an'inom sam,ma lands 'postomrade galla ~etta lands inrikesbest~elser.',artikel, 5. TRANSITERANDE POST. I. For brevoch brevkort (postkort), som pagrundav sarskudaavtal utvaxlas mellaa.'}' Finland och Danmark euer tneljan.finland oeh Norge i transit genom,sverige,eruigges ersattnim.(. f No l~:c(y, :j.~~i.;;c=(',.=--::::,;..~... _

6 302 -" SoCietlJes NatioRs -.. Recueildes Traitis ~r":'/' ;r;}~;.~..;,'\, J ; 'li~".. kuljetuksesta puolet siiti miirasti... miki olisi suoritettava yleisten" kansainvaiisten.perusteiden mukaan. Miariarvoisesta Iihetyksisti ei Ruotsille tule mitiin osaa vakuutusmaksusta.. Kirjelihetyksisti, jotka vaihde~.toisen maan postitoimistojen vililla ja'jotka kuljetetaan toisen maan alueen kautta tai taman maan meripostilinjoilla" ei lasketa mitain kauttakujlm- A4, maksua eiki my~ korvausta merikulj~~ta. 2. Sanomalehdisti., ja '~usldrjoista, joita sunnollisesti lihetetain toisesta maasta tai _aha» 'suljetossa kauttalmlkupostissa toisenmaan kautta ja joitaeioletijattu kauttakojkomaasta~ on..- ellei ~ttuvissatapaubissa vieras postihallinto' vaadikorvauksen 1askemista kansainvilisten siidtojeb mukaan - sille maaue, job. toimittaa kauttakuljetuksen, suoritettava korvausta kautta- ~~~...a:1.2 % iyria ~.ekseiti. tid nel... jinneksen osalta~.' '.' tatai. 8 _ikab.ds-.~-:-roi:a~.useammin kuin kerran viikossa, muussa tapauksessa 6 x/4 lyna nel]ln- fj.,' ;'.. ::kset ~<"'\~;'~. i~rc:~e "~~n:r~ Malta. Tarkemma: taman \;.:;,,'"'/,,\ :~'\'~'{ ~e' kolva~~ fth~ 1 TIL1TYS... PostiJaitosten taman sopimuksen perusteel)a suoritettavien kesuntisten saatavientilifjs OIl ~~:)\'ii.'tebtivikruunuissa ja tapahtuu tavajfa. josta postihauintojen kes1ren sovitaan. I ~i 11,."~ ",' '~'1 7 ArliilIl. 'y.astuu'natij~uus. :I. Riippuniatta mti. korva~iobyleisten. kadsamvijisteumaara~mukaan~ taa1i hukkaantuneestakirjatusta kirjesta~,on kirjatunkirjeen Iahettai~.k:on,kirje Oilollu~sinetfity '. miiriarv~ kirjeisti. voimassa olevien mliraysten mukaisesti J oikeutettu. jos kirjeen~ on kokonaan tai osaksi anastettu tai kirje mtmtoin vahingoittimut sen ojlessa ~postilaitoben ~ huostassa,s8#:,maad anastuksen tai yahingon'tqc1ellista' arvoa vastaavan korvauksen.- enei syyija anastukseen tai vahinkoon ole' ollut lihetta ln vita tai JaiminI' &.ti.taikka lihetyksen'qma laatll VahingonkOrvauS ei kuitenkaan missi$n Jtapauksessa saa ~ sita. ~ '~.miki yleisessi.~vaiisessi. vaihdossa suoritetajul. hukkaantunees~, kirjatusta l3hetjbestl.: ', 2. Se~~ ettl kirjatun IAhetyksen tai miilbrvoisen kirjeeil hu~~tmni$fm.:tai vahib-, goittnmisen. on ajjleu~ut- ylivoimainen tapah~' (forcemajeurel.ei >vapanul postilaitobia vastnusta'tillaisted lihetystej) korvaamiseen nihden.,~"".'.,:'. >::~,.~ I' "',"']. :;f~~i ~~" \; '8.ArIiIIltJ. MAxsUJEN JhJESTELY. Mitittulee tassa-sopiin~maijli~~~sopikqot, jos~ jaruotsin rahan. ny~en_~uhd~ o!~ muuttuu. t~ kult~.vasta-arvo. jommankmnma n.~.~.,kansamvaiisessa liikenteessl"muutetaan,-~haljmdot tarpeellisesta tasauksesta 'asjailomaasen., lij.aan rahassa ilmoitettuihin maksumiiriin nihden.. 9 Arl.kla. TODOTUSOBJESliNTO. Postiballinnoilla on oikeus..eri~ toimitu.sobjesunn&i6i..taildrjevaikdonkautta sopa ;~ta..~k~sta milriyksisti,.)o~ taman sopim~sovej..iseksi. tai postinvaihdon 'e~~ksisaattavat olla ta.rpeen.. '....

7 Lecigue 0/ NatiOtu- -' Treaty' Series. t'. for!transitbefordringeu. med haiften av det belopp, som skulle utgaenligt a.1)mant.jnternationeu~;~'\', gnmder. FQz' forsindelser moo angivet vardetiljkommer ickesverigenagonandel iassuransav~~,~.:;)\ F6ibrevfOrsindeJser" somutvaxlas meljan postanstalter i det e~ landetoch som bef~dnts{;:'.~; Dverdet andra latidets omradeeller~ed detta lands sjopostlinjer,beraknas icke DAgon transit~,:".er~.avgift och icke heller sjotransitersi.ttning.,...'..'..:':"\, "~. ' ':Fa.~ ti.dtiingar.och.',.,.tids~er,.. som.. r,e g 'el'.bbndet sin.. ~.fran.~.. er till det.. ~lan~.ti.s1.u.teo,.., ~.,;~.; :,.;. transit overdetandra och 80m lcke 3.rofOrskrivna has ttansitlandet,skall- om Jcke l'forekom- 'F'i,";,;" mande, fall en. frammande postforvaltn.ing fordrat' ersa.ttningens. beraknande efter internatiolle1ja :':<:.~ regjer - till' det.'jand, 80m' verkstaller. transitbefordringen,erl~,~ transitersa.ttninc,~v:- ;,:,~~'~:trjt :12.%~,6re.. per.,' kvart, a1 e1jer d~av kvartal...'. f.or ti<lnina" eller,tidskrift, sam,. utkomm.er oftare'in...ell. '.... '.' 't.~,:,.:i;.. ;.~.:.:.....~.;,~ gingl veckan; lannat fall av 6 1 /. l)re per kvartal e11er del av kvartal. De nlnnare,regjema '.:.. ;~~.' ~ d~ ersittnings, beriknande fastswlas av postilirvaltnidgama.. '"<i : <.' : ',1. ;"..,",)'.j..a~~postverkenspi gtund av detta avtal utgiende &nsesidiga tillgodohavandfat,:""2';, sbll. uppg&u i kronor.,och. foisiggar pl, satt.varom menan postforv~tningarna overenskojlwles.,.:,;~',~;:,:". \:i'\ ArliW 8. REGLERING AV AVGIFrEBNA..Am~ 9. ExPEDITIONSImGLEJlENTE. Postf6rvaltningama Aga befogenhet att i ett si,r,ikilf expeditionsreglemente eller genom, skrift-"7!' vixling overenskomma om denirmare bestimme]ser, som fortillampning avdettaavtale1ler f~' post\1tvl.xl~ens befrimj'aude kunna erfordras..,.,.' No. 381' AmW 7~ 4l'SVABIGBET. ~: Oavsett den ersa.ttning, som enligt allminna intemationella bestammejser.' utbetahls,:,','),;?/ Ilk rekommenderat ~brev, vilket gatt for')on\t, ir avsindaren av ett rekojddlenderat brev, so~, ",,\ van:.,. ~t.' f~t.enli.gt de for brev med angi.' v~ virde gil,jande"foreskri. fter,ber.attiga.d. att, om.b!".. ~vett....,.!.!.'c~.;.... 'helt e1j~ delvis berovats sitt innehall euer pi.annat slttskadats, medan' f~delsen~stlttun(ier I'\},. ~tverkets -vir", erhalja skadestind, motsvaraude verkliga v~t, av tij.lgreppet' e11c:r. skadatl,.,i''.i'~::, Stiiamt dessa e~tsgenom avsinda:rens,lei eller f&smnljghet ellet Aro en fol]d av for-.h; slu,delsemr~~en ", '. enhet, Ska~estlndet kan dock.. icke. i nigot fail o~ers.'tiga det.. b~opp' sam j.. :. "':'".);".','.'.'.: d~ auman.t: mternatione1la utvixlmgen utglr far en rekomptenderad flksindelse, som glttf6rlora~...'~":: 2. Deu"omstindigheten,att forlusten av eller skaqm',! en rekommenderad forsan~else~'«<':'lj';~ ett brev med Itangivet virdefororsakatsgenom oundvildiga naturforh~)anden e11er dyjikt,(for~'.:l,;',({ majeure), fritager ieke postverken fran ersa.ttningsansvar be~_iffande ~~ f6rsandelser~ "..,":' Betrw.. ~de d.e i dett$., avtal omformij. - da avgift. er ma, dar.est nuvarande foc.-haljande., m.e1.._ svenskt och finskt mynt vasentiigen forilidras e1ler ~va1enten for guldfranc j nagotdera Jandets ~yn~ '.~ internatio~el] trafik undergar foriindri~,postforva;ltninga.rna. overenskomma om erf()r~iic': Jimkmng aydel vederbarande lands mynt a.tlg1vnaavgjftsbelop~~ ',... ~j"

8 Societe des Nations -.' Recueil des Traitis. ta1j~auj[{sls;sa. 10 A,'ikla~ KANSAINVALISTEN MllRAYSTEN SOVELTAMINEN. joista ei edelli eildi mainitussa toimitusohjesainnossi ole mitaan "mil~ SOt)un,usIn~l.t eivat ole kirjevaihd~n kautta erityisesti sopineet, noudatetaan,kuuluvine toimitusohjesaantoineen. II Al'tikla. SOPIMUKSEN VOlMASSAOLOAIKAr Tama sopimus astuu voimaan kesakuun 1 piivana I " _ Sopimus on voimassa epamaaraisen ajan,ja voi kumpikin sopimuspuoli~isanoasenlakkautettavaksi y~den.vuoden.kuluttua..' I Tehtykahtena kappalee~a,kumpikin suomen- ja ruotsinkielell~,joista toisen kappaleen :pitaa. Suomen. Postihallitus ja toisen Ruotsin Paapostihallitus.. Helsingissa 19. paivanl ja: TukhoIriiassa paivan3..toukokuuta (L.S.) G. E. F~ ALBRECH;T. TOTMITUSOHJESMNTO SUOMEN JA RUOTSIN VALISTA. POSTINVAIHTOA.: KOSKE-VAAN SOPIMUKSEEN'.., " \ 'SuoIlien ja Ruotsinpostihaumnot ovatkeskenaan 'sopineet" etta. naiden D)~lenipien m3.ideil" vaiisessa postinvaihdossa on kesiikuuni paivasta 1922 alkaen seuraavia erityisia ohjesiantoisil maarayksia sovellettava. ". I.\, ERINAISIA M~YKSIA ERAANLAATUISISTA ~JELAlmTYKSISTA. N. s. hyvantekevaisyysmerkkeja' yoidaan IlhtOmaan ".kotimaisten maaraysten mukaisesti ~ttia kirjelahetyksiin.

9 1923.League a/nations _. Treaty Series. Artikel 10. TILLAMPNING AV INTERNATIONELLA BESTAMMELSER.' /' (, I de fall, for vilka nagon foreskrift icke finnes meddelad har ovan eller i nyssnamnda expe; '; ditionsreglem~nte, eller betraffande vilka sarskild overenskommelse icke blivit mellan de kontra... herande Hi.ndern~ traffad genom skriftvaxling, landa de intemationella konventionema~oeh avtalen ' med"dartill horande expeditionsreglementen till efterrattelse.. ' 'I. Artikel 'II.,A TALETS GILTIGHETSTID. Detta avtal trader i kraft den I j ni 1922., I " I Aytalet galle;r for obesta~d tid 0 h kan av vardera av de kontraherande.parterna qppsagas till 'upphorande efterett ch"s forlopp. Upprattat i tva exemplar, vartde Svenska Generalpoststyrelsen oeh de Helsingfors den 19 maj svensk oeh fijlsk text,attbehallas, detena exemplaret av:" andra av Finlands Poststyrelse. Stockholm den 22 och/~,~ Kungl-Generalpoststyrelsen, (L.S.) JULIUS JUHLIN. HERMAN ASKBERG. GUNN~R LAGER. Pour copie conforme,stockholm au Ministere des Affaires 'trangeres, Ie Z3. janvier 1923, Le S~retaire general, " SJOBORG. EXPEDIl:IONSREGLEMENTE T LL AVTALET ;ANGAENDE POSTUTVAXLINGEN MELLANFINLAND OCH SVERIGE., \Finska,och svenskapostforvaltningarna hava overenskommit, att for postutvaxiingen mella.ni~ deblda ~anderna folj'ande sarskilda reglemen'tariska foreskrifter skola fran oeh med den 1ljuni" 1922 tillampas.. ir:, SARSKILDA 'FORESKRIFTER RORANDE VISSA SLAGS BREVFORASANDEL SER. s~ k. valgorenhetsmarken kunn~ f,enlighet med avsandningslandets' inrikes anbringas ',8. brevforsandelser. Nd 38 I

10 Societe' d;2s Nations - Reweil des Trailess ~f]edustelljmaksu JA MARSU VASTAANOTTOTODISTUKSESTA. Tavallisen. tai kirjatun kirjalah{~tyksentaimaaraarvoisen kirjeen tiedustelumak$u on SuoDlessa 3 ~kaa.ja Ruotsissa 40 ayri~~.'. '..... '.Maksu. kirjatun kirjehihctykscn tai nla3.raarvoisen kirjecn y<-~taanottotodistuksestaon Suo... messai markka 50 pe~a tai 3 markkaa seka. Ruotsissa ;20 tai 40 ayrhi$ riippuen siita, pyydetaanko todistus lahetysta postiin jatettaessa vaiko sen jalketu.. 3. PIKALAHETYKSET... PikaHihetyksia voidaan Hihettaa. niihin paikkoihmkummassakin maassa, joiden po;;titoi,mistot ottavat osa2 tailaisten lahetysten kotimaiseen vaihtoon. Pikakuljetusmaksu on Suomessa 3 markkaa 75 pennia ja Ruotsissa 50 ayria. 4. POSTIN LUOVUTTAKINEN. Postin luovuttaminen' tapahtuu,kun kuljetus toimitetaan lautalla tai hoyrylaivalla, niissi ja.kun.kuljetus tapahtuu. kauttakulkevassa postivaunussa, tassa vciunussa. 5. SANOMALEHDET JA AIKAKAUSKIAJAT.I. Vaihtopostitoimistot sanomalehtiliikennetta varten maaratiin maitten postihallintojen, vilisen kirjevaihdon butta. :2. Jommankummanmaan. kukin,vaih~opostitoimisto antaa <viimeista1in vuoisne1jinneksen \toisen:.knukauden 20 paivini jokaiselle toisessa maassa sijaitsevalle v8ihtopostitoimistolle, josta sanomatehtitilauksia.on saapunut, laskun niistli. sanomalehtikappaleisu" jotka naitten tilausten nojaua on lihetetty. Tarvittaessa voidaan laatia lisalasku ~l1osineljinneksen kolmannen kuu~ kauden.' ~ piivina. Myohemmin viimemainitussa kuussa' saapuva~ tilankset merkitain.seuraavan,!1josinelj3.nneksen tillin. 3~Sopimuksen5artik1aU. 2 pyki.j.assa. mainittu kauttakulkuko~aussanomalehdista jaaika': ~oista onr' suoritettava, job kerta viisivuotiskaudeksi maaratylli. kiinteilli. vuotuisella mabuua.. - M'aksu lasketaan ensi kertavuodelta :1922 ja toinenkerta vuodeita I927sen senjilkeen joka 'viides vuosi niiden sanomalehtien ja ~1iskirjoienyhteisen lukum.a.arin mukaa.n~ jotka vuoden,knluessa,ovat kulkeneet Snomen ja Ruotsin tai jommankumman maan kautta. Timi. laskelma-, jonka lihtomaa laatii asianomaisen vuoden umpeen k"'llluttua, lihetetiin todistettujen' alkuperii.isten neljinnesjaskujense1jraaman a asianomaisenkauttakulkumaan posql1auinnolle. Suoritettava maksu,merkiwin seuraavan vuoden ensimmiisen neljinneksen piitijijn.... Postin kautta tilatun-sanomalehden jakelun snrtoon nihden erityista 3 markan 75 pennin.' tai.so.ayrin maksua vastaan noudatetaan seuraavaa.. 'SanomaIehden tai ailcakauskirjan siirto on.anottava olemaan voimassa miiritysti piivisti toistaispjc;j, ja vastaanotetaansiit:toanomus ainoastaan siini tapauksessa, etta lsiirtoa pyydewin,yhteea, paikkaan, jotavastoin anomusta ei vastaailoteta, kui;1 siirtoa pyydetian samallakertaa usempaan paiklqaan perakkain.. -

11 1923 Ua,ue 0/ Nations - Treaty Series. 2. AVGIFT FOR REKLAMATION OCH MOTTAGNINGSBEVIS. Avgiftenfor re~amation angaende. vanlig eller rekommender2dbrevforsandelse. el1er brev medan~vetvardeutgor i Finland 3 mark och i Sverige 40 ore.. AVgIften for mottagningsbevis rorande rekommenderad brevforsandelse eller brev Ille(l angivet yarde utgor i Finland I mark 50 penni respektive 3 mark s2mt isverige 20 respektive.40 ore, alit efter som beviset begares samtidigt med eller efter forsandelsens bl~q)nande. \.. 3. ~. EXPRESSFORSANDELSER.. Expressf6rsandeIser kunna befordras till de orter ide tva Hinderna, vilkas postanstalter.del- /. taga i den.inrikes utvixlingen av dylika forsandelser... ", Expressavgiften utgor i finland 3,mark 75 penni och i. Sverige 50 ore.. '4 POSTENS OVERLAMMANDE. 'Postens overlamnande sker, nar befordringen verkstailes med Hirja eller angbat, och nar.befordringen sker med genomgaende postvagn, i denna.,r. 5 TIDNINGAR OCR TIDSKRIFTER.. I. Utvaxlingspostanstalterna i tidningsrorelsen bestammas geno~ skriftva~g mell~n. landemas postforvaltningar. 2. VarjeutvaxIingspostanstalt i nagotder..! av landemautsailer senast denio ikvartalets andra manad a envar i def. andra. landet belagen utvaxiingspostanstalt, fran vilken tidningsfor-,.skrivningar ingatt, rakning a de tidningsexemplar, sompa grund av dessa forskrivningar expedierats. Om sa. erfordras, kan en tilhiggsrakninf upprattas den 20 i kvartalets.tredje m~ad~'... Senare i denna manad ingaende forskrivningar upptagas i raiming for nastfoljande ~vartal. I. 3- Den i avtalefs artikel '5 2 omnamnda transitersattningen for tidningar och tidskrifter skall utga med ett for en period av fern ar varje gang bestamt fc.i.~t arligt belopp. Avgiften utraknas forsta gangen for ar 1922 och andra gangen for 3.rI927i samt darefter> vart fernte ar, efter sarnmanlagda antalet tidningar och tidskrifter,. som under arets lopp transi-.. terat Finland och Sverige eller detena av dessa Hinder. Denna utrakning,sam efter utgangen av 'vederborandear verkstalles av avsadningslandet, oversandes,citfoljd avde attesterade kvartalsuppgifterna ihuvudskrift,till vederborande transitlands postforvaltning. Den avgift, som skall betalas,upptages i. generalavrakning for de~ foljande arets.forsta kvartal. 4. Betraffande overflyttning mot sarskild avgift, 3 mark 75 penni respektive 50 ore, av postabonnerad tidnings utdelning iakttages foljande.., Frc:'mstillning oij\s>verflyttning av tidning eller tidskrift skall galla fran viss dag tillsvidare och. mottages endast nar overflyttningen begares till en ort, men icke nar den samtidigt, begares till flera orter efter varandra. No.381

12 Societl des Nations - ~Recueil des' Traites..'1923 sirtoanomuksen '-Hihettaa siihenastisess3: jakelupaikassa sljaitseva 'postitoimisto aslan()m:a.lsc~l1e oman maan vaihtoposti~oimistolle~ joka Vlipymatta ilmoittaa siita loisille posti toilnh;tol.ile. joita siirto koskee. Ellei uuden jakelupaikanpostiosoitteesta ol~ mitaan epailysta, vofanomus'sitapaitsi, jos senlahettaminen vaihtopostitoimiston kauttavain sa~ttaa myohastytsiirtoa, lahettaa suoraan julkaisupaikan postitoimistolle. meneva maksu suoritetaan postitrierkeissa, jotka kinnitetaan siirtoa koskevaan ~'.' :I:~I. '", Kaiken' ki~~h4on'siomen ja Ruotsin postilaitosten kesken tulee tapahtu~ ruotsin1o.elellli.. Telt.ty. kahtena kappaleena, kumpikin suomen- ja ruotsinkielelhi, joista 'tois~n kappaleen Suomen Postihallitus ja toisen Ruotsin.paapostihailitns. Helsingissa 19 paivana -Ja; Tukfiolmassa paivana toukokuuta I922. (L. S.)G. E. F. ALBRECHT... -,~-,"_._..., :..._ ~~.

13 , 1923 League oj Nations -",',Treatg Series. Den skriftliga framstallningen om overflyttning sandes av postanstaltenaden dittillsvar,a.n~l utdelnmgsorten till vederborande' inhindska utvaxlingspostanstalt, som omedelbart underratt de andra. postanstalter, som beroras' av overflyttningen.darest tvekan icke rader angaende. nya,utde1j.l.ingsortens postadress, rna framstallningendessutom,,saframt dess expedierandeal nast genom utaxlingspostanstalten kan forsena overflyttningen, sandas dire~t till utgivnt so~tens, postanstal., Avgifteri for overflyttning utgores med frimarken, som anbringas pa. de] betraffande'"ove flyttningen avlatna framstallningen. " 6. SPRAK. All skriftvaxling mellan finska och svenska postverken skall ag~ rum pasvenska spraket. Upprattati tva exemplar, vartdera i finskoch svensk text, 'att behallas~' det/ena exempl av Finlands Poststyrelse och det aridra av, Svenska Generalpoststyrelsen. Helsingfors den,,:[ och Stockholm den 22 maj ' Kung!. Generalpoststyrelsen: (L. S.) JULIUS JUHLIN.. HERMAN ASKBERG. GUNNAR LAGER. No. 381

14 Societl des Nations - Recueil des Traitis 1 TRADUCTION. -No '-_,ARRAN'GEMENT POSTAL, ENTRE LA FINLA~DE ET LA SUEDE, ET R GLEMENT D'EXECUTION,S'Y RAP'PORTANT, SIGNES A HELSINGFORS LE 19: MAl, A STOCl{HOLMLE22 MAl' / '. En vertu des pouvoirs qui leur auront ete conferes a cet effet, les autorites postalesfinlan-, daises et suedoises ont conclu un arrangement contenant les disrosi.tions speciales suivantes, 'relatives auk services postaux entre les deux pays: Article I. DISPOSITIONS GENERALES. adrnln.1stl~atllonsoosltalles effectuera par ses propres moyens et 30 s~ frais son territoire jrisqu'a la frontiere de l'atitre...~.".a._..._..,.a.,,;;j V'''_AJL_.a..a.". t()ut4etolls, prendre par Ie,moyen, d'un accord special 1""'''I'T''I'"'lI.o~, 2.. Lorsqile Ies courtiers postaux emprunteront la voie maritime, Ie tr~nsport entre Ie lieu de d~barquementet Ie bureau de poste interesse s'effectuerapar les soins et' aux frais de l'adminis.. - tration postale destinataire. 3. Us envvci postall",{ trouves dans les sacs postaux du pays expeditenr, et qpi n'auront pas encore ete manipules par I'autorite postale, serant timbres par Ie service d'un 'cachet special indiquant Ie paysd'origine. '..."......'.,.'. '. " (ASS envois seront affranchls conformement aux dispositions'en vigueur dans les deux pays. Article 2. TAkE n;affrancht8s!:ment :b~s LETTRES ET CARTES POSTALES, TAXES DE RECOMMANDATION. x. ' La taxe d'affranchissement pour les lettres exp6diees d'un pays dans l'autre est-v-fixee comme suit : '. Finlanae Suede Jusqu'a 20 gr.... De' 20 gr. a:l25 gr. I mark So penni 20.~re 3'» 40. De 125 gr. a 250 gr. 4» 50 )), 60 & De 250 gr. a"500 gr )) '. 80 )) 1 ~Trad\lit par Ie Secretariat de la Societe des Nations.

15 1923 League o/naliors _. Treaty Seriu. I.TRANSLATION. No POSTAL AGREEMENT BETWEEN FINLAND AND ~WEDEN,,". TOGETIIER WITH THE REGULATIONS RELATING THERETO;. SIGNED AT lielsingfors, MAY Ig,AT STOCKHOL ~ JtlAY 22, ThePosfOffice authorities in Finland and Sweden have, in virtue of the authority L'nY'tl+.o.'I"'1..AII. on them for that purpose, concluded an Agreement regarding. the following special 'or()vl!;lolls ', ",.? relating to post,al communication between these countries. Article IIO- GENERAL PROVISIONS. (x) Each postal administration shall take charge and' bear the costs of the COllve:va.lrlCe mails from its own territory to the other 'country~ By special agreements between administratio~s, other provisions may be laid down for this purpos~. (2). When.mails' are carried' by sea, their conveyance from the landing-place- to the proper post office shall be carr~ed out by and at the cost of the postal administration which receives them.,_ Mails and postal packets found in mailbags arriving from. the despatching country, which have not previously been dealt with by the postal authorities, shall be stamped by the post 'office> which.receives them with a special stamp indicating the despatching country. '..Such mails and postal packets may.be franked..by the methods. of franking which are valid In. either country. Article 2. CHARGES FOR LETTERS AND POST-(;ARDS. REGISTRATION. (I) The charges for Ie.tters sent from one country to the other shall be ~, follows : Weight not exceeding 20 grams Weight exceeding 20 gr. but. not exceeding 125 gr Weight exceeding 125' gr. but not exceeding 250 gr Weight exceedjng'250 gr..but not exceeding 500 :'gr.'... " Translated by the. Secretariat of the League of Nations. Finland I mark 50 penni, 3» 4» 50 )) 6.

16 312 Sociitides Nations...:... Re.cueil des Traitis De 500 gr. a'2',kg. '(limite internationale de poids) la'ta~e ser~ calculee, pour Ie poids total, conformement aux dispositions de la Convention postale universelle.. to Les envois postaux entre les 'deux pays ne sont soumis a aucune limitation de poids. 4. La ta~e de recommandation est fixee comme suit: Finlande: I mark 50 penni. Suede : ' 30 ~re.- Au cas ou les relatives Ie Finlande Suede 2. La t3;x~pour une carte postale simple.est, ' flxee a I.mark 15 ~re Pour une cartepostale avec reponsepayee... 2» 30». 3. Les lettres et cartes postales non affranchies au insuffisamment affranchies payeront en sus de l'insuffisance d'affranchissement, nne taxe supplementaire d~ I mark 50 penni pour nne SQIDme de I mark, en Finlande,et de 20ftfre pour nne somme de 15 f(jre~ en Suede. Toutefois, Ie total de ces ~eux taxes n~ devra superieur au double de l'insuffisance d'affranchis~ement. des lettres, ou' a la taxe des cartes desdenx pays et au cas ou les regleouala taxe des cartespostales, seraient I A,ticle 3..LE'M'RES.AV~C VALEURDECLAREE. Les lettres..'avec valeur declaree, expedieesd'un pays dans l'autre,payeront,'. en pl~du.tarif 0 l'affranchissement et la recommandation(voirarticle 2, paragraphes 2 et 4),ooe taxe ass.ur4an(~e fixeecomme suit : ' Finlande : 40 penni"par 1000 mark, ou, fraction. de cette somme. Suede : 8 I/Jre p.ar 250 couronnes, ou fraction decette somme. Le montant total de la.taxe d'as~urance est a~quis au pays qui l'a pe~u~. A,ticle 4. JOURNAUX' ET PE~IODIQUES FAISANT'L'OB]ET D'UN ABONNEMENT POSTAL. Les journaux et periodiques publies dans l'un des deux pays setont foumis aux ~b~nnes, pays, au prix fixe pour les\abonnements!post~uxdu pays d'origine, maisla t~e d'affran 'Ch1lSSE~m.~nt De sera en auc'qn cas infcrieure 30 1 mark 50 pe~ni en Finlandeet a. 20 ~re en Suede par La taxe tination. arurrlulls1:ra1tlolls DOS1:a.1~~S poui~roilt apporter les, changements devenus necespar Ie present article ;toutefois 'les modifications adjnuust:ra1:l0i1s postales ne seront applicables qu'apres, ratifiatt:rai1lch:lssc~m~ent sera partagee egalement entre Ie pays d'origine et Ie pays de des- Independamment des dispositions de la.conventipn interriationale des journaux; relatives... u~...g,,,,...'!... desabonnements aux.journaux-, les journaux et periodiques ayant fait l'objet d'un al)onlt1el1neilt postal dans run des deux pays pourront faire l'objet ~l'une mutation d'nn pointquel-

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol FINLAND Treaty Series No. 61 (1974) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 30 July 2015

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 30 July 2015 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 30 July 2015 relating to Unlimited Index Certificates relating to the BEAR KULTA X5 C index (ISIN DE000CR4RCS0) to to be publicly offered

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012 1/12 KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1. SOVELTAMINEN 1. SCOPE OF APPLICATION 1.1. Näitä Easmar Logistics Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 4/2008

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 4/2008 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 31/03/2015 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 09/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 23 SISÄLLYS N:o Sivu 23 Ulkoasiainministeriön ilmoitus Schengenin säännöstön

Lisätiedot

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98);

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98); 10 Sopimusteksti MERITYÖTÄ KOSKEVA YLEISSO- PIMUS, 2006 JOHDANTO MARITIME LABOUR CONVEN- TION, 2006 PREAMBLE Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferenssi, jonka Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvosto

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 29 June 2015

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 29 June 2015 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 29 June 2015 relating to Autocall Structured Certificates relating to the share of Fortum Oyj (ISIN DE000CZ44LS5) to be publicly offered

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS. Dated 12 August 2015 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH ISSUE OF CASH SETTLED OPEN ENDED INDEX LINKED WARRANTS

APPLICABLE FINAL TERMS. Dated 12 August 2015 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH ISSUE OF CASH SETTLED OPEN ENDED INDEX LINKED WARRANTS APPLICABLE FINAL TERMS Dated 12 August 2015 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH ISSUE OF CASH SETTLED OPEN ENDED INDEX LINKED WARRANTS Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 September 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 September 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 4 September 2014 relating to Smart Bonus Structured Notes relating to ETF Shares and an Index (ISIN FI4000108535) to be publicly offered

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 25 November 2013. ATM Call Structured Certificates relating to an Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 25 November 2013. ATM Call Structured Certificates relating to an Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 25 November 2013 relating to ATM Call Structured Certificates relating to an Index to be publicly offered in the Republic of Finland with

Lisätiedot

Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita Oyj

Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita Oyj Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita Oyj Julkaisijat: Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia Kustantaja: Edita Oyj Toimitus: Kaisa Kuhmonen Kansi: Petteri Kivekäs, Edita Oyj Taitto:

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 12 January 2015

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 12 January 2015 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 12 January 2015 relating to ATM Call Structured Certificates relating to Shares (ISIN DE000CZ372Q7) to be publicly offered in the Republic

Lisätiedot