Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013"

Transkriptio

1 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

2 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja soveltamista...4 Julkaisutoimintaa ja tiedeviestintää...6 Osaajia yhteiskuntaan monilla koulutusmuodoilla...8 Monipuolista palvelutoimintaa...11 Välitystoimintaa työnantajille...11 Tutkimuskeskuksia ja tiedettä suurelle yleisölle...12 Tiedekunnat ja erilliset laitokset...13 Tieteestä viestiminen sidosryhmille...19 Alumnitoiminta...19 Toimintaympäristönä koko maailma...22 Kuntayhteistyö...24 Kansainvälisyys...25 Kokoaja: Petteri Siika-aho, yliopistopalvelut, kehittäminen ja suunnittelu Taitto: Mirja Sarlin, yliopistopalvelut Kuvat: Hanna Oksanen, Janita Jalonen, Laura Kopu ja Juha Ollila Yhteydenotot: 2 Tieteestä hyvinvointia. Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja

3 Vaikuttavaa tiedettä Turun yliopiston perustehtävinä on tehdä korkeatasoista tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa laadukasta opetusta. Tavoitteena tulee luonnollisesti olla, että kaikki toiminta vaikuttaa jollakin aikavälillä yhteiskunnan toimintaan ja kehittämiseen. Yliopiston tavoitteena on lisätä ulkopuolisella rahoituksella tehtävää tutkimusta. Useille hankkeille on tyypillistä tutkijoiden ja yhteistyökumppaneiden vuoropuhelu. Tätä kautta tutkijoiden osaaminen leviää käyttöön ja yhteistyökumppaneiden näkemykset tulevat tutkijoiden tietoon. Vaikutus on siten kaksisuuntainen, tietämyksen jakaminen ja uusien virikkeiden saaminen. Koulutuksessa on lisätty työelämäyhteistyön muotoja. Näistä yleisimmät yhteistyömuodot ovat kotimaassa suoritettava harjoittelu, yrityksille ja yhteisöille tehtävät opinnäytetyöt sekä työelämän edustajien käyttö vierailevina luennoitsijoina. Lisäksi monet perusopetusta antavat yksiköt tarjoavat koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Turun yliopistolla on myös erittäin laajaa palvelutoimintaa, kuten kliinisen tutkimuksen palveluyksikkö, tautimallinnuskeskus, planetaario, kasvitieteellinen puutarha, johtamiskoulutuksen ohjelmat, kongressitoimisto ja kirjasto. Kansainvälisyys on luonnollinen osa yliopiston toimintaa, niin myös yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Yliopisto on ollut mukana kahdessa kansainvälisessä yhteiskunnallista vuorovaikutusta kartoittaneessa projektissa. University Business Collaboration oli Euroopan komission hanke, jossa analysoitiin eurooppalaisten yliopistojen liike-elämän suhteita. EU DRIVERS hankkeessa selvitettiin alueellista yhteistyötä yliopistojen, alueviranomai sten ja yrityselämän kesken. Turun yliopisto on mukana esimerkkinä molempien hankkeiden loppuraporteissa. Yliopiston ja yliopistolaisten tekemän tiedeviestinnän ja tieteen popularisoinnin kautta uusi tieto leviää osaltaan yhteiskuntaan. Yliopiston edustajat ovat käytettyjä asiantuntijoita erilaisissa ajankohtaisissa asioissa. Turun yliopisto ottaa käyttöön aktiivisesti uusia tieteen popularisoinnin muotoja, esimerkkinä suosittu Lasten yliopisto. Yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta (YVV) on systemaattisesti kartoitettu vuodesta 2010 alkaen, sekä vuosiraportoinnin että erillisten kyselyjen kautta. Yliopiston yhteiskunnallinen vuorovaikutus niveltyy yliopiston tutkimukseen ja koulutukseen niin, että rajanveto on joskus vaikeata ja jopa tarpeetontakin. Tästä raportista voidaan havaita, että toimintaa on erittäin paljon. Tapio Reponen 3

4 Tutkimustoimintaa ja soveltamista Professori Eva-Maria Aron (toinen oik.) johtamassa fotosynteesi- ja metaboliittitutkimuksen huippuyksikössä työskentelevät Grayathri Murukesan (vas.), Luca Bersanini, Maria Ermakova ja Martina Jokel etsivät syanobakteerista apua maailman ruoka- ja energiapulaan. 4 Tieteestä hyvinvointia. Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja

5 Kaikki tutkimus voi olla yhteiskunnallisesti vuorovaikutteista. Tutkimus on perinteisesti jaettu perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen. Tämä jako ei aina ole itsestään selvä, mutta se havainnollistaa kuitenkin tutkimustulosten käytettävyyden erilaisia aikaulottuvuuksia. Tutkijoiden ja yhteistyökumppaneiden vuoropuhelu tutkimusongelmien hahmottamisessa on tärkeää. Aihe, näkökulma tai menetelmä voidaan valita myös sen perusteella, että tutkija katsoo voivansa sen avulla parhaiten vaikuttaa yhteiskuntaan. Tutkimustoiminnan vaikuttavuus syntyy tutkimustulosten ja niiden julkistamisen kautta. Tulokset sisältyvät opinnäytetöihin, tilauksina tehtävien tutkimusten ja selvitysten raportteihin, yleistajuisiin kirjoituksiin tai jalostuvat edelleen tuotteisiin. Tutkimusta voidaan jaotella rahoituksen luonteen perusteella. Yliopistojen harjoittamalle perustutkimukselle on ominaista julkinen rahoitus ja tutkimustulosten julkisuus. Tilaustutkimus. Muussa kuin perustutkimuksessa yliopisto saattaa tarjota toimeksiantajana toimivalle taholle muiden vastaavien palvelujen kanssa kilpailevan tutkimuspalvelun ja saada palvelustaan korvauksen. Yhteisrahoitteisella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa osa rahoituksesta on julkista ja osa rahoituksesta saadaan esimerkiksi yrityksiltä. Turun yliopiston hankkeista suurin osa on yhteisrahoitteisia. Vuonna 2012 tutkimussopimuksia oli voimassa kaikkiaan 2141, ja niistä 1420 oli yhteisrahoitteista tutkimusprojektia. Näiden, yhteensä 52 miljoonan euron, rahoituksesta liki puolet oli peräisin Suomen Akatemialta (23 milj). Toiseksi merkittävin rahoittaja oli Tekes (noin 6 miljoonaa euroa). Osa tutkimushankkeista perustuu suoriin tilauksiin esimerkiksi liikeelämältä tai viranomaisilta. Tutkimushankkeiden rahoituksesta voidaan nähdä esimerkiksi, että yliopiston liiketoiminnaksi katsottavien tutkimushankkeiden rahoituksesta noin 2,3 miljoonaa euroa tuli kotimaisilta yrityksiltä (yhteisrahoitteiset hankkeet mukaan luettuina yli 3 miljoonaa euroa). Kaikista hankkeista 309 kpl on projektien taloushallinnossa luokiteltu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden projekteiksi. Tällöin ne eivät ole ensisijaisesti tutkinto-opetukseen tai tutkimukseen liittyviä. Yliopiston elinkeinotoiminnan piirissä tehdyistä projekteista (261 kpl) liki kolmannes (76 kpl) on luokiteltu tähän kategoriaan. Yliopistossa on viime vuosina kehitetty innovaatiotoimintaa, jolla pyritään jalostamaan yliopiston piirissä syntyvistä tieteellisistä keksinnöistä ja löydöksistä tuotteita. Innovaatiot voivat olla paitsi teknologisia, myös sosiaalisia, liiketoiminnallisia, palvelu- tai vaikkapa pedagogisia innovaatioita. Osa tuloksista julkistetaan tutkimusraporteissa kaikkien saataville ja osa ohjataan kaupallistamisprosessiin. Tähän kuuluvat lisensointi, patentit ja yliopiston omat yritykset tai erilaiset yhteisyritykset yliopistojen ja yritysten välillä. Mikäli kaupallistaminen tapahtuu perustamalla yritys, osakkaina voivat olla tutkijat sekä yliopisto. Turun yliopiston määrittelemiä kaupallistamisen painopistealueita ovat diagnostiikka ja biokuvantaminen, materiaalit ja lääkekehitys, terveysteknologia sekä koulutusteknologia. Teknologian siirtoon sekä uuden yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämiseen liittyvää yhteistyötä tehdään yliopistossa erityisesti alueellisten kumppanien, kuten Turku Science Park Oy, kanssa. Tutkimustoimintaa ja soveltamista 5

6 Julkaisutoimintaa ja tiedeviestintää Tieteen tutkimustulosten levittäminen yhteiskunnan eri osiin ja saattaminen keskusteluun eli tiedeviestintä on yhä merkityksellisempää. Sillä tarkoitetaan kaikkia niitä tapoja, joilla tiedekulttuuri ja tieteellinen tieto niveltyy ympäröivän yhteiskunnan toimintoihin. Keskeisiä ovat eri ammattiryhmille suunnattu viestiminen ja tieteen popularisointi suurelle yleisölle. Tiedeviestintä käsitetään nykyään myös kaksisuuntaisena viestintänä muun muassa sosiaalisen median mahdollistaman keskustelun ansiosta. Vuonna 2012 yliopistossa kirjoitettiin 560 yleistajuista artikkelia ja kymmenkunta monografiaa. Valtaosa näistä kirjoitetaan suomeksi. Tiedekunnista eniten yleistajuisia kirjoituksia vuonna 2012 tuotti humanistinen. Yleistajuiset kirjoitukset ovat olleet esimerkiksi asiantuntija-arvioita ja artikkeleita sanomalehdessä. Yhteiskunnallista vuorovaikutuksen ja tiedonsiirron voidaan ajatella korostuvan myös ammattijulkaisuissa. Ammattilehdissä julkaistuja artikkeleita ilmoitettiin yliopistossa tehdyn 225 kpl ja ammatillisissa kokoomateoksissa julkaistiin 45 kpl. Ammattijulkaisuihin lukeutuvia kehittämis- ja tutkimusraportteja ilmoitettiin 105 kpl. Kehittämis- ja tutkimusraportit -luokkaan sisältyvät esimerkiksi sopimustutkimuksena tehdyt selvitykset. Yliopisto lähettää vuosittain noin 400 tutkimusta ja yliopiston toimintaa koskevaa tiedotetta. Verkkosivuilla julkaistaan noin 600 uutista ja artikkelia vuosittain. 6 Tieteestä hyvinvointia. Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja

7 Keski-Euroopasta lanseerattu Science Slam järjestettiin Suomessa, Turun yliopistossa, ensimmäistä kertaa keväällä Kyseessä on tiedemaailman stand up -tapahtuma, jossa tieteentekijällä on 10 minuuttia aikaa kertoa tutkimuksestaan mahdollisimman ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Se, joka saa yleisön syttymään voittaa! Nils Sandman psykologian oppiaineesta avasi yleisölle painajaisten maailmaa. Tutkimustoimintaa ja soveltamista 7

8 Osaajia yhteiskuntaan monilla koulutusmuodoilla Turun yliopisto tuottaa osaavaa henkilöstöä työelämään. Vuonna 2012 ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin 1537 kpl ja tohtorintutkintoja 182 kpl. (Vuonna 2011 ylempiä 1379 kpl ja tohtoritutkintoja 152 kpl). Täydennys- ja erillisiä opintoja oli Turun yliopistossa vuonna 2012 suorittamassa 2522 opiskelijaa. Turun yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen osallistui 7586 opiskelijaa. Yliopisto-opetus annetaan tutkinto-opetuksessa, avoimessa yliopistossa, täydennyskoulutuksessa sekä esimerkiksi julkisissa semi naareissa. Opetukseen liittyvänä strategisena tavoitteena on, että elinikäisen oppi misen yhteyksiä tutkimukseen ja kehittämistyöhön tiivistetään ja tutkimustulosten saattamista yhteiskunnan käyttöön tehostetaan. Turun yliopisto pyrkii vahvistamaan asemaansa valtakunnallisesti keskeisenä aiemmin opitun tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäjänä. Turun yliopistossa tehdyn kartoituksen mukaan perustutkinto-opetusta antavien yksiköiden yleisimmät yhteistyömuodot ovat kotimaassa suoritettava harjoittelu, yrityksille ja yhteisöille tehtävät opinnäytetyöt sekä työelämän edustajien käyttö vierailevina luennoitsijoina. Lisäksi monet perusopetusta antavat yksiköt tarjoavat koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Henkilökunnan edustajien mielestä opintojen edistymisen ja opiskelijoiden työllistymisen kannalta hyödyllisimmät yhteistyömuodot ovat harjoittelu ja toimeksiantona tehdyt opinnäytteet. Oman työnsä kannalta hyödyllisimmiksi yhteistyömuodoiksi he arvioivat työelämän edustajien käytön vierailevina luennoitsijoina. Turun kauppakorkeakoulun kummiyritystoiminta tarjoaa opiskelijoille työelämäkontaktia jo varhain: kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat opintojaksoon, jossa he toimivat kummiyritysten kanssa ja tekevät niiden toimeksiannosta kehitysprojektin. Tässä yhteistyössä on vuosittain mukana noin 12 yritystä. Avoimen yliopiston tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista sekä koulutuksellista ja alueellista tasa-arvoa. Se tarjoaa kaikille avoimia, Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja yhteiskunnan, työelämän ja kansalaisten erilaisiin sivistys- ja osaamistarpeisiin. Maksullisiin opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. 8 Tieteestä hyvinvointia. Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja

9 Cailapin tuoteryhmäpäällikkö Hanna Laurmaa otti saamansa vinkin pohjalta yhteyttä Korkeakoulukumppani-palveluun. Markkinoinnin case-kurssin opiskelijat Eveliina Heinonen ja Milka Yletyinen (oik.) pääsivät Cailapille tekemänsä toimeksiannon kautta jatkohommiin yritykseen. Työ oli hyvin käytännönläheistä ja motivoivaa. Tiimityö toimi, ja case oli myös yritykselle tärkeä, opiskelijat summaavat. Osaajia yhteiskuntaan monilla koulutusmuodoilla 9

10 Avoin yliopisto lisää osaltaan yliopiston opetuksen ja tutkimuksen tunnettuutta. Avoimen yliopiston ja perustutkinto-opintojen välillä on myös havaittu hyväksi, että aikuisopiskelijat voivat tuoda opetustilanteisiin työelämän ajankohtaisia kysymyksiä ja konkretisoida siten opintojen yhteyttä työelämän osaamistarpeisiin. Opetustarjontaan sisältyy perus- ja aineopintokokonaisuuksia, niiden yksittäisiä opintojaksoja, kieli- ja viestintäkursseja sekä muita tutkintoihin kuuluvia opintoja kaikista yliopiston tiedekunnista. Opetusta järjestetään Turussa, Porin yliopistokeskuksessa ja yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea sekä myös verkko-opintoina. Opinnot tarjoavat työelämässä toimiville aikuisille joustavia mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseen, pätevöitymiseen tai suuntautumiseen uudelle uralle. Tutkintoon tähtääville avoin yliopisto tarjoaa opintopolkuja yliopistoon avoimen yliopiston väylän ja muiden erillisvalintojen kautta. Täydennyskoulutus edustaa yliopiston ja muun yhteiskunnan vuorovaikutusta puhtaimmillaan. Työelämä pystyy nostamaan työntekijöidensä osaamista, täydennyskoulutetulla henkilöllä on paremmat työelämävalmiudet. Yliopiston tarjoama organisaatioiden ja henkilöiden kehittäminen on siis tärkeää yksilöille ja myös yhteiskunnalle laajemmin. Täydennyskoulutuksesta, kuten avoimen yliopisto-opetuksen koordinoinnistakin, vastaa ensisijaisesti koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Keskus on esimerkiksi jo 25 vuoden ajan järjestämässään Työnohjaajakoulutuksessa kouluttanut yli 400 ohjaajaa. Turun yliopistossa muita täydennyskoulutusta järjestäviä yksiköitä ovat Innovaatiot ja yrityskehitys (BID) -keskus; Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus; Turun kauppakorkeakoulu TSE exe sekä tiedekunnista kasvatustieteiden; lääketieteellinen ja oikeustieteellinen tiedekunta. Pitkäkestoinen täydennyskoulutus ja muut erikoistumisopinnot ovat tavallisesti suoritettavissa työn ohessa. Niissä yhdistyvät yleensä sekä henkilökohtainen ammatillinen kehittyminen että työyhteisön kehittymistarpeet. emba eli executive MBA -ohjelmat ja Professional Development (PD) ovat esimerkkejä pitkistä täydennyskoulutusohjelmista. Muita koulutuksen muotoja. Edellä mainittujen lisäksi yliopisto järjestää muun muassa konferensseja ja studia generalia -luentosarjoja, joihin voivat vaihtelevasti osallistua sidosryhmät sekä suuri yleisö. 10 Tieteestä hyvinvointia. Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja

11 Monipuolista palvelutoimintaa Välitystoimintaa työnantajille Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut välittää työnantajille akateemisia osaajia. Työnantaja voi ilmoittaa avoimista työpaikoista ilmaiseksi verkkosivun, kautta. Rekry koordinoi perustutkinto-opiskelijoiden harjoittelua yhteistyössä työnantajien, tiedekuntien, laitosten ja oppiaineiden kanssa. Ottamalla yhteyttä Rekryyn tai jättämällä ilmoitus harjoittelupaikasta verkkosivuilla, tarjoutuu työnantajalle mahdollisuus saada motivoitunut ja kielitaitoinen harjoittelija vaativiinkin tehtäviin. Hyvä perehdyttäminen työtehtäviin varmistaa ja helpottaa tulevaisuuden osaajien rekrytointia juuri omaan organisaatioon. Opiskelijalle harjoittelu tarjoaa puolestaan mahdollisuuden mm. tutustua oman alan työtehtäviin ja soveltaa alansa teoreettista tietoa käytäntöön. Samalla ammattitaito ja työkokemus karttuvat ja niiden myötä mahdollisuudet päästä työelämään paranevat. Toimeksiantona tehtävillä opinnäytteillä tarkoitetaan kandidaatin tutkielmia, pro gradu -tutkielmia ja diplomitöitä, joiden aihe on saatu yritykseltä, kunnalta, valtionhallinnon organisaatiolta, järjestöltä tai muulta yliopiston ulkopuoliselta toimijalta. Opiskelijat hankkivat toimeksiantoja runsaasti itse, mutta työnantajien toivotaan ottavan yhteyttä paitsi Rekryyn myös suoraan oppiaineisiin. Rekryn verkkosivuilla, voi työnantaja jättää opinnäytetarjouksen haluamalleen opiskelijaryhmälle. Rekrystä saa myös tutkimustietoa, jota voi käyttää mm. rekrytoinnin kohdentamiseen. Lisäksi Rekry voi järjestää työnantajan kanssa rekrytointitilaisuuksia kohdennetulle opiskelijaryhmälle. Olemme vuosia rekrytoineet onnistuneesti harjoittelun avulla: harjoittelusta parhaat jatkoharjoitteluun, näistä parhaat saavat päättötyön ja parhaat näistä taas rekrytoidaan työsuhteeseen on ollut palkitsevaa ja kannustavaa molemmin puolin. (Työnantajan suora sitaatti) Turun kaupungin ja turkulaisten korkeakoulujen yhteinen Projektiässätvalmennus edistää turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä Varsinais-Suomeen. Valmennuksen tärkeimmän osan muodostavat yrittäjien sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työnantajien tarjoamat kehittämistehtävät, joiden kautta opiskelijat pääsevät ratkomaan työelämän haasteita. Samalla Projektiässät siis tarjoaa toimeksiantajille mahdollisuuden hyödyntää opiskelijoiden osaamista ja korkeakoulukontakteja. Valmennus toteutuu lukukausittain syyskuusta maaliskuuhun ja sitä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupunki ja alueen korkeakoulut. Monipuolista palvelutoimintaa 11

12 Tutkimuskeskuksia ja tiedettä suurelle yleisölle Turun yliopistolla on runsaasti tutkimuskeskuksia, joiden palveluita tarjotaan myös ulkoisille asiakkaille. Myös tiedekuntien ulkopuolisista, ns. erillisistä laitoksista useimmat tekevät palvelututkimusta. Yrityskehitykseen liittyviä palveluita löytyy erityisesti Turun kauppakorkeakoulusta, jossa on suoraan liiketoiminnan kehittämiseen tähtääviä palveluita. Turun yliopistolla on tieteellistä näyttelytoimintaa erityisesti luonnontieteiden alueella. Turun yliopistolla on myös tieteeseen perustuvaa ohjelmatoimintaa kuten Lasten yliopisto. Turkulaisten korkeakoulujen yhteinen Korkeakoulukumppani-palvelu välittää tietoa korkeakoulujen asiantuntijoista ja tutkimus- / koulutuspalveluista. Palvelun asiakas- ja kohderyhmää ovat yritykset, yritysneuvojat ja muut yritysten kanssa toimivat välittäjätahot. Ilmaisen välityspalvelun periaatteena on, että kysymykset ohjataan oikeaan osoitteeseen. Palvelua ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä Varsinais-Suomen seudullisten yrityspalveluiden kanssa. Usein palvelut syntyvät hankkeiden pohjalta. Esimerkki hankkeena tuotetusta palvelusta on ICT-portti - TY:n, Turun AMK:n ja Turku Science Parkin yhteistyö, jossa yritykset saavat ICT-portin kautta tukea ja koulutusta työn ja tietotekniikan tai tietoturvan yhteensovittamiseen liittyvissä ongelmissa. Turun yliopistossa elinkeinotoiminnan liikevaihto vuonna 2012 oli 16,4 miljoonaa euroa, josta suuri osa on peräisin lääketieteellisistä palveluyksiköistä. Elinkeinotoiminnan kokonaistulos (verojen jälkeen) oli Turun yliopistossa vuonna 2012 noin euroa voitollinen. Turun yliopistossa toimii julkinen kirjasto. Se on yksi Suomen kuudesta vapaakappalekirjastosta. Vapaakappaleoikeuden ansiosta kirjastosta löytyy kotimaiset aineistot kattavasti vuodesta 1919 alkaen. Turun yliopiston julkaisuarkisto on osa Kansalliskirjaston Doria-palvelua. Julkaisuarkistossa julkaistaan opinnäytteiden lisäksi myös muita yliopiston julkaisuja, vaikkapa oppikirjoja. Turun Yliopistosäätiöllä on omistuksessaan kiinteistöjä (esim. Liedon Vanha linna ja Granö-keskus Tartossa), joita vuokrataan tietyin ehdoin myös ulkopuolisille. Kongressitoimisto järjestää kongressipalveluita yliopiston yksiköille, mutta myös muille toimijoille. Liiketoiminnan ja muun maksullisen toiminnan suoritteiden hinnoittelussa yliopiston on noudatettava kustannusvastaavuutta ja tuottotavoitteita. Lisäksi maksupalvelutoiminta on aina arvonlisäverollista toimintaa. Turun yliopiston elinkeinotoiminnan tulosyksiköt noudattavat hinnoittelussaan näille erikseen muotoiltuja hinnoittelukäytäntöjä. 12 Tieteestä hyvinvointia. Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja

13 Tiedekunnat ja erilliset laitokset Humanistisessa tiedekunnassa vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa toteutuu erityisesti tutkimustuloksia julkituomalla, yleisöluentoina ja asiantuntijuutena sidosryhmissä. Monikulttuurisuuden, populaarikulttuurin ja keskiajan tutkimuksen verkostot MCnet, IIPC ja TUCEMEMS ovat lisänneet paitsi tieteidenvälistä myös sidosryhmien välistä yhteistyötä, muun muassa seminaarien, konferenssien ja keskustelutilaisuuksien kautta. Tiede kunnassa on aktiivista ja monipuolista tieteellisen kirjallisuuden ja tieteellisten lehtien kustannus-, toimitus- ja julkaisutoimintaa. Lääketieteellisen tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kohteet ovat terveydenhuollon eri yksiköt, tärkeimpänä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Keskeisiä ovat myös Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja VTT. Lääketieteellisessä tiedekunnassa on maksullista, diagnostista palvelutoimintaa: kliinisen tutkimuksen palveluyksikkö CRST, Lääketieteellisen genetiikan diagnostisista kromosomi- ja DNA-tutkimuksista vastaava palvelulaboratorio, Lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian diagnostinen palvelutoiminta, Virusopin diagnostinen palvelutoiminta ja Oikeuslääketieteen palvelutoiminta. Tautimallinnuskeskus tuottaa muuntogeenisiä hiiriä mm. lääketeollisuuden tarpeisiin. Tarjolla on myös välineistöön liittyvää palvelua elektronimikroskopian ajan, konsultoinnin ja opetuksen myyminen sekä täydennyskoulutusta. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus on paikallisten korkeakoulujen ja kaupungin monitieteinen tutkimusyksikkö. Matemaattis-luonnontieteellisellä tiedekunnalla on monipuolista palvelutarjontaa, kuten kemian laitoksen tuottamat NMR- ja massaspektrien ajo- ja analyysipalvelut. Evoluutiobiologian sovelluskeskuksen tutkimuspalvelut sisältävät muun muassa DNA:n sekvenssi- ja fragmenttianalyysia. Suurelle yleisölle, muun muassa koululaisryhmille tarjolla olevat käyntikohteet - Tuorlan planetaario, eläinmuseo ja Ruissalon puutarha keräävät yhteensä kymmeniä tuhansia vierailuja vuosittain. Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) toteuttaa terveyttä edistävän ravitsemuksen ja elintapojen tutkimusta. Se toimii yhteistyössä elintarvike-, lääke- ja hyvinvointiteollisuuden sekä alan kaupan ja viranomaisten kanssa toteuttaen soveltavia kehitysprojekteja ja esimerkiksi turvallisuuden ja koostumuksen määrittelyitä. Keskus liitettiin osaksi lääketieteellistä tiedekuntaa Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus (TYYK) hallinnoi yliopiston kenttäasemia: Saaristo meren tutkimuslaitosta Paraisilla Seilissä ja Lapin tutkimuslaitosta Kevoa, Utsjoella sekä aerobiologian yksikköä. Tutkimuspalveluja tuotetaan viranomaisille aiheena esimerkiksi meriveden lämpö tila- ja suolapitoisuus sekä ravinnehavainnot. Keskus liitettiin osaksi matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa Monipuolista palvelutoimintaa 13

14 Huippusuositun Lasten yliopiston tavoitteena on herättää lapsissa kiinnostusta tieteeseen tutkimisen avulla. Rakenna robotti! -leiri oli yksi kesän 2013 viidestä tiedeleiristä. Kurssin vetäjinä toimivat fysiikan ja tähtitieteen laitoksen tutkijat, joiden kanssa leiriläiset tutustuivat tekemisen kautta fysiikan lakeihin ja ilmiöihin. 14 Tieteestä hyvinvointia. Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja

15 Oikeustieteellinen tiedekunta. Henkilöstön edustajilla on merkittäviä asiantuntijatehtäviä valtioneuvostossa eri ministeriöissä ja eduskunnassa liittyen lainvalmisteluun, Euroopan komissioon, ministeriöiden ja etujärjestöjen toimintaan. Tiedekunta järjestää täydennyskoulutusta lakimiehille. Lisäksi täydennyskoulutuksella on pyritty lisäämään oikeudellista osaamista erilaisten oikeudellisten ongelmien tunnistamiseksi, myös muiden kuin oikeustieteellisen koulutuksen saaneiden henkilöiden keskuudessa. Turun työtieteiden keskus (Turku Centre for Labour Studies, TCLS) on monitieteisen työhön liittyvän tutkimuksen, opetuksen, kehittämisen ja työelämäyhteistyön foorumi. Se on lähtien sijoitettu Turun kauppakorkeakouluun. Turun kauppakorkeakoululle vuorovaikutus erityisesti elinkeinoelämän kanssa on strategisesti tärkeää. Opetuksessa elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö näkyy jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien, kun Yrityselämään-kurssilla opiskelijaryhmät tekevät Turun kauppakorkeakoulun kummiyrityksille näiden antamista aiheista projektityöt. Kauppakorkeakoulun sidosryhmäyhteistyölle luonteenomaista on johtamiskoulutus ja asiantuntijalausunnot. Sen yksiköistä esimerkiksi TSE entre, TSE exe ja CCR, samoin kuin oppiaineista tietojärjestelmätiede, suorittavat paljon tilaustutkimuksia. Niitä tekee myös Tulevaisuuden tutkimuskeskus, jolla on kansallinen erityistehtävä tulevaisuudentutkimuksessa ja ennakoinnissa. Radical Futures on verkosto yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita ennakoinnista. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus vastaa usein jo lähtökohtaisesti yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tiedekunnassa toimivilla ja sieltä valmistuneilla oman alansa asiantuntijoilla on usein keskeinen rooli käytännön päätöksenteon kehittämisessä ja yhteiskuntapolitiikan suunnittelussa. Eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkijat ovat kysyttyjä kommentaattoreita mediassa. Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksella (CEAS) on merkittävä rooli sekä Kiina-asiantuntijana että korkeakoulusektorin yhteistyön edistämisessä Turun ja ystävyyskaupunki Tianjinin välillä. Alueellisena kehittäjänä tiedekunta on jäsenenä Varsinais- Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa (Oy Vasso Ab). Turun kaupungin ja Åbo Akademin kanssa toteutettavan Turun kaupunkitutkimusohjelman tavoitteena on kehittää Turkua osaavana ja menestyvänä kaupunkina (elinkeinopoliittiset teemat), ihmisläheisenä kaupunkina (hyvinvointiteemat), kestävän kehityksen kaupunkina sekä hyvän hallinnon ja hallinnan kaupunkina. Kasvatustieteiden tiedekunta vastaa Oppimistutkimuksen keskuksen toiminnasta yhdessä psykologian oppiaineen kanssa. Keskus tuottaa klinikkapalveluita oppimisvaikeusasiakkaille ja heidän perheilleen sekä opiskelussa tukea tarvitseville. Tiedekuntaan kuuluvassa Turun normaalikoulussa tuotetaan Turun kaupungin kansainvälisen koulun opetus, TY:n ja Turun kaupungin välisellä sopimuksella. Samoin tuotetaan Turun ammattiopistosäätiön yleissivistävä koulutus. Tiedekunnan opettajankoulutuslaitos on osallistunut opettajille suunnattavan tutkinnonjälkeisen koulutuksen suunnitteluun muun muassa ERKO-hankkeessa. Raumalla toimiva tiedekunnan täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluita tarjoava yksikkö, osallistuu ammatissa toimivien opettajien osaamisen ylläpitoon. Kielikeskus huolehtii yliopiston eri tiedekuntien kieli- ja viestintäopinnoista, mutta sen asiantuntijuus on monipuolisessa käytössä myös yliopiston ulkopuolella. Kielikeskuksen henkilökunta vastaa usein yleisöltä ja lehdistöltä tuleviin kieliin ja kielenhuoltoon liittyviin kysymyksiin. Monipuolista palvelutoimintaa 15

16 Kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitos oli mukana Turun kauppakamarin järjestämässä Urapolku-tapahtumassa yhteisillä Talouspäällikkö- että Tilintarkastaja-osastoilla Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n ja tilintarkastusyhteisön Oy Soinio & Co:n k anssa. Kuvassa Tutkimusapulainen Lauri Kunttu (kuvassa keskellä) auttaa nuoria miettimään, kumpaan esimerkkiyritykseen kannattaisi sijoittaa a puna koululaisilla oli yksinkertais tetut tilinpäätökset. 16 Tieteestä hyvinvointia. Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja

17 Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Turun yliopiston Braheakeskuksen tehtävänä on edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Keskus syntyi yliopiston kolmen erillislaitoksen yhteenliittymänä alkaen. Laitoksen toiminnassa kytkeytyy toisiinsa tutkimus, tutkimustiedon hyödyntäminen, osaamisen kehittäminen ja innovaatioiden tuottaminen. Keskeisiä toimintakokonaisuuksia perustamisvaiheessa ovat elintarvikeala, innovaatiot ja yrittäjyys, meriklusteri sekä tieto- ja viestintätekniikka. Brahea-keskuksen kehittämispalvelut tarjoaa tutkimusperustaista opetusta innovaatiotoiminnasta ja yrittäjyydestä. Merkittävimpiä kehittämishankkeita ovat mm. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT), Erikoistumiskoulutusten toteutus korkeakouluissa (ERKO) sekä Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU). Yhtä lailla kehittämispalvelut toteuttaa esimies- ja strategiavalmennuksia sekä muun muassa maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksia ja kongressipalveluja. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus toteuttaa merenkulun logistiikkaan ja turvallisuuteen liittyvää tutkimustyötä ja tekee esimerkiksi meriliikenteen katsauksia Baltic Port List ja Baltic Port Barometer sekä tarjoaa merenkulkualan johtamiskoulutusta ja oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta muun muassa laivanselvitystoiminnasta. Tekniikan tutkimuskeskus (TRC) keskittyy tieto- ja viestintäteknologian tutkimukseen. Suomalaisille sidosryhmille yksikkö on kansainvälisesti verkottunut moniteknologinen tutkimuskeskus, tutkimustulosten ja teknologian siirtäjä alueen yrityksiin sekä selkeä portaali elinkeinoelämän ja Turun yliopiston välillä. Koulutussosiologian tutkimuskeskus (RUSE) harjoittaa koulutuksen ja työelämän yhteiskuntatieteellistä vertailevaa tutkimusta. Keskeisiä tutkimusalueita ovat korkeakoululaitos, tiede- ja koulutuspolitiikka, osaamisen eri muodot sekä työelämän ja koulutuksen keskinäissuhteet. Tutkimushankkeet valmistellaan usein yhteistyössä kuntien, ministeriöiden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. PET-keskus kehittää kliinisen positroniemissiotomografian tutkimustoimintaa ja tähän liittyvää kliinistä palvelutoimintaa sekä teollisia sovelluksia valtakunnan tasolla. PET-keskuksen tutkimusryhmät ovat mukana alan kansallisissa verkostoissa kuten Turku BioImaging, BioCenter Finland ja tutkimusinfrastruktuuriin liittyvissä European Strategy Forum on Research Infrastructures Esfri -hankkeissa. Suomen ESO-keskuksessa tehtävä tutkimus keskittyy kolmeen laajaan tähtitieteen osa-alueeseen. Suurin osa tutkimuksesta liittyy joko galakseihin ja kosmologiaan tai stellaariin astrofysiikkaan. ESO-keskuksessa tutkitaan lisäksi tähtienvälistä ainetta ja tähtien syntyä. Tutkimus johtaa myös teollisiin sovelluksiin. ESO-keskus järjestää yhdessä Tuorlan observatorion kanssa vuosittain suurelle yleisölle suunnatun avoimien ovien päivän. Turun biotekniikan keskus (BTK) on Åbo Akademin kanssa yhteinen koulutus- ja tutkimuskeskus, jolla on merkittävää yhteistyötä myös teollisuuden kanssa. Useat hankkeet tehdään EU-rahoitteisesti esimerkiksi kantasolututkimuskokonaisuus ESTOOLS tai nanoteknologian Nanommune. Keskuksen palveluiden erityisalueita ovat muun muassa mikrosiru ja sekvensointi, proteomiikka- ja massaspektrometria, solunkuvantaminen (mikroskopiamenetelmät ja virtaussytometria) sekä bioinformatiikka. Keskuksen osana toimii koe-eläinkeskus, joka tarjoaa palveluja myös mm. pienyrityksille. TUCS on Åbo Akademin kanssa yhteinen informaatioteknologian erillislaitos, jolla on koordinoiva rooli informaatioteknologian alan hankevalmistelun, työelämävalmiuksien kehittämisen ja alueellisen vaikuttamisen saralla. Esimerkiksi tietotekniikan ja terveydenhuollon väliset yhteydet ovat olleet yksi viime aikojen keskeisistä kehittämisalueista. Monipuolista palvelutoimintaa 17

18 Positroniemissiotomografia (PET) on vakiinnuttanut asemansa viime vuosina monien syöpien, epilepsia- ja dementiasairauksien, sydänsairauk sien ja tulehduksellisten sairauksien kuvantamismenetelmänä. Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteinen keskus tarjoaa diagnostiikka- ja tutkimuspalveluita sekä alueellisesti että kansainvälisesti. PET-keskuksen johtaja professori Juhani Knuuti kuvassa oikealla. 18 Tieteestä hyvinvointia. Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja

19 Tieteestä viestiminen sidosryhmille Laajasti ajateltuna Turun yliopiston sidosryhmäviestintää on kaikki se toiminta, jossa yliopistolaiset ovat yhteydessä sidosryhmien kanssa. Turun yliopiston mielikuvaa rakennetaan muun muassa toimimalla erilaisissa yhteistyöhankkeissa, yliopiston välittämällä informaatiolla sekä julkisten esiintymisten ja erilaisten tapahtumien kautta. Yliopistotasolla keskeiset sidosryhmäviestinnän kanavat ovat internetsivusto, tiedotteet, mediayhteydet, sidosryhmälehdet, yliopiston järjestämät tapahtumat, markkinointimateriaalit ja sosiaalinen media. Yliopisto tasoisesta sidosryhmäviestinnästä vastaa viestintäyksikkö. Yliopisto on viime vuosina panostanut vahvasti verkkonäkyvyyteen. Yliopiston verkkosivustolla julkaistaan vuosittain noin 600 tutkimusta, koulutusta, toimintaa ja ajankohtaisia tiedepoliittisia aiheita käsittelevää uutista. Yliopiston toiminta sosiaalisen median kanavissa on aktiivista. Painettu sidosryhmälehti Aurora (painos ) postitetaan mm. yliopiston alumneille, yhteistyökumppaneille, rahoittajille neljästi vuodessa. Yksiköillä on myös omia sidosryhmäjulkaisujaan kuten Turun kauppakorkeakoulun Mercurius. Yliopisto lähettää vuosittain noin 400 tiedotetta medialle. Sidosryhmäviestintää ovat osaltaan myös toiminnot ja tapahtumat, kuten Lasten yliopisto, Tieteen päivät sekä tiede- ja lukiolaismessut. Sidosryhmäviestinnän vaikuttavuutta seurataan erilaisten mittareiden (mm. lukiolaistutkimus, työnantajatutkimus, mediaseuranta) avulla. Alumnitoiminta Turun yliopiston alumneja ovat kaikki Turun yliopistossa tai Turun kauppa korkeakoulussa tutkinnon suorittaneet, opiskelleet ja työskennelleet. Yli heistä on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Yliopiston yhteinen alumnitoiminta toimii sateenvarjona alumniverkostolle, jonka perustan muodostaa itsenäisten alumniyhdistysten sekä tiedekuntien ja oppiaineiden yhteydenpito kasvatteihinsa. Alumnit muodostavat yliopistolle tärkeän kontaktiverkon työelämään ja erilaisiin yhteistyö tahoihin. Yliopiston kasvatit osallistuvat vuosittain mm. opiskelijoille suunnattuihin työelämätilaisuuksiin ja opiskelijoiden harjoittelupaikkojen hankkimiseen. Alumnitoiminnan motto on Kerran yliopistolainen, aina yliopistolainen. Alumnit ovat osa yliopistoyhteisöä, vaikka toimivatkin pääasiassa sen ulkopuolella. Turun yliopiston kasvatit ovat asiantuntijoita ja vaikuttajia monenlaisissa yhteiskunnan rooleissa. Aktiivinen tuhansien osaajien alumniverkosto tarjoaa sekä jäsenilleen että yliopistolle tietoa, kontakteja, elämyksiä ja uusia ajatuksia. Alumnitoimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja alumnit voivat valita itselleen sopivimman tavan osallistua. Mentoreina alumnit tukevat valmistuvaa opiskelijaa työelämään siirtymisessä, harjoittelupaikkojen tarjoajina he tarjoavat opiskelijoille tärkeää työkokemusta, alumniyhdistyksissä verkostoidutaan oman alan kollegojen kanssa, koko Tieteestä viestiminen sidosryhmille 19

20 Turun yliopiston mentorointiohjelmaan osallistuu vuosittain noin 60 valmistumassa olevaa opiskelijaa. Mentoreina toimivat yliopiston alumnit, jotka jakavat kokemustaan, osaamistaan ja verkostojaan opiskelija pareilleen. Mentorointi tukee opiskelijan siirtymistä työelämään ja tarjoaa alumneille tuoreita näkökulmia ja mahdollisuuden kehittää itseään. 20 Tieteestä hyvinvointia. Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia. Raportti Turun yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia. Raportti Turun yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja Raportti Turun yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Jukka Mönkkönen Rehtori Itä-Suomen yliopisto UEF // University of Eastern Finland Jukka Mönkkönen 20.12.2016 1 Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 PORI 17.12.201412 2014 Kaarina Nurmi Tutkimuspäällikkö, VTT Rauman kaupunki Elinkeino- ja suunnittelupalvelut kaarina.nurmi@rauma.fi 050 307 3542 RAUMAN ALUEEN KORKEAKOULUTUKSEN

Lisätiedot

REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO. Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto

REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO. Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto UUDISTUVA YLIOPISTO VASTAA VAIKUTTAVUUDEN HAASTEESEEN Rehtori Matti Manninen Agora-päivä kokonaisrahoitus noin 210 M 7 tiedekuntaa

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Nordplus Kenneth Lundin

Nordplus Kenneth Lundin Nordplus 2012-2016 18.1.2012 Kenneth Lundin Esitys taustaa päätöksestä uudesta ohjelmakaudesta päämäärät toiminnot budjetti ja hallinnointi arviointikriteerit tilastolukuja Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Viestinnän mahdollisuudet

Viestinnän mahdollisuudet Viestinnän mahdollisuudet 06.02.2014 Riitta Tirronen 2 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet TTY:n palvelut yrityksille Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet Miksi yhteistyöhön? Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on yrityksille ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää tuoreinta asiantuntemusta ja ratkaista

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Valtion vuoden 2016 talousarvio Turun yliopiston näkökulmasta 5.4. Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot