WERMUN OHJEET TEKSTIVIITTEISTÄ JA LÄHTEIDEN MERKINNÄSTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WERMUN OHJEET TEKSTIVIITTEISTÄ JA LÄHTEIDEN MERKINNÄSTÄ"

Transkriptio

1 WERMUN OHJEET TEKSTIVIITTEISTÄ JA LÄHTEIDEN MERKINNÄSTÄ Pekka Aula Janne Matikainen Mikko Villi Tämä on Wermun käyttöön tehty viittausohjeisto (lokakuussa 2005 uudistettu versio), jota käytetään proseminaaritöissä ja pro gradu -tutkielmissa.

2 SISÄLLYS Viittausteknisiä perusseikkoja 2 Tapauksia 2 Lyhenteitä 3 Yksittäisiä käytäntöjä 4 Lähdeluettelo 5 Lähdeluettelon perusperiaatteet 7 Tapaukset 8 Viittaaminen digitaalisiin lähteisiin 10 Yleistä 10 Tavallisimpien digitaalisten lähteiden merkitseminen 11 1

3 Viittausteknisiä perusseikkoja Tekstiviite kertoo tekijän nimen, julkaisuvuoden ja sivut. Muuta tietoa viitteeseen ei ole syytä laittaa. Tekstiviitteen tarkoitus on ohjata lukija lähdeluetteloon, josta ilmenevät tarkat bibliografiset tiedot. Tekstiviitteeseen on mahdollisuuksien mukaan merkittävä sivunumerot, jotta lukija voi löytää helposti alkuperäislähteen luo. Sivunumeroiden on oltava näkyvissä aina, kun on kysymys suorasta lainauksesta, viittauksesta taulukkoon tai kuvioon. Kun viite koskee yhtä virkettä, sijoitetaan piste sulkeiden jälkeen. Esimerkiksi: Dynaamisessa tasapainossa järjestelmän tavoitteena on rakenteen säilyttäminen muuttuvissa olosuhteissa (von Bertalanffy 1968, 131). Kun viite koskee useampia edeltäviä virkkeitä, sijoitetaan piste sulkeiden sisälle. Tällöin kuhunkin viitteen virkkeeseen tulee normaali, kieliopin mukainen loppuvälimerkki ja myös sulkeiden sisälle tulee piste. Kaoottisen järjestelmän minkä tahansa kahden osan, toimijan tai tilan suhdetta ei voida pitkällä aikavälillä ennakoida. Toisin sanoen suhteet muuttuvat ajan mukana epälineaarisesti. (Aula 1999, 56.) Tapauksia Viitataan yhteen tekijään: Uusikylä (1994, 132) on todennut ammattitaitovaatimusten muuttuneen. Ammattitaitovaatimukset ovat muuttuneet viime vuosina (Uusikylä 1994, 32). Viitataan kahteen tekijään: Liebes ja Katz (1990) havaitsivat muutoksia luvulla havaittiin muutoksia yleisötutkimuksen menetelmissä (Liebes & Katz 1990). Jos tekijöitä on kolme tai useampi, viitataan (Luostarinen ym. 1997). Viite saman tekijän useampaan julkaisuun: Kansalaisjournalismia ovat meillä tutkineet Kunelius ja Heikkilä (1995; 1997). Hämäläisen (1983a; 1983b) tutkimuksissa on käynyt ilmi... Viite useiden tekijöiden julkaisuihin: Laadullinen yleisötutkimus on ollut 1990-luvulla varsin yleistä (Alastalo 1995; Kivikuru 1996; Kytömäki 1997) ja sen puitteissa on... 2

4 Valta on nähty myös tuottavana (Foucault 1972, 23; ks. myös Bourdieu 1989), ja sitä on määritelty... Kun lähteitä on useampia, ne sijoitetaan joko aakkos-, aika- tai tärkeysjärjestykseen. Valittua järjestystä noudatetaan johdonmukaisesti läpi työn. Jos noudatat yleensä aikajärjestystä, mutta mielestäsi joskus myös tärkeysjärjestys on paikallaan, anna päälähde ensin ja viittaa muihin lähteisiin ilmaisulla katso myös (ks. myös). Viite toissijaiseen (toisen käden) lähteeseen: Koivulan (1967) esittelemässä mallissa (Timonen 1982, 12 14) ammattitaito näyttäytyy Viite alkuperäiseen lähteeseen toissijaisen kautta: Kehykset toimivat toimintaa jäsentävinä tulkintakoodeina sosiaalisessa todellisuudessa (Goffman 1955; ref. Peräkylä 1990, 25). Viite lähteeseen, jolla ei ole henkilötekijää Virkakielikomitean mietinnössä kiinnitettiin huomio kansalaisille annettavien päätösten ymmärrettävyyden parantamiseen (Opetusministeriö 1981). Tämänkaltaisia lähteitä ovat esim. Tilastokeskus, eri ministeriöt tms. Periaatteena on siis, että julkaisuun viitataan julkaisijatahon nimellä, ja jos se ei ole tiedossa, niin sitten käytetään julkaisun nimeä. Ensisijaisesti käytetään kuitenkin aina henkilötekijää, jos nimi vain tiedetään. Lyhenteitä Tutkielman omaan tekstiin voidaan viitata esimerkiksi ilmauksilla (ks. edeltä s. 10), (ks. luku 3.1) ja (ks. tuonnempana s. 25). Mikäli halutaan mainita, että jossakin muussa teoksessa on samantapaisia ajatuksia tai tutkimustuloksia, merkitään (vrt.). Jos taas toivotaan lukijan etsivän tarkempia tietoja jostakin asiasta, käytetään merkintää (ks. esim.) tai (tarkemmin esim.). Viitattaessa juuri edellä mainittuun teokseen, käytetään lyhennettä mts. (= mainitussa teoksessa sivu[i]lla) tai mt. (= mainittu teos). Välissä ei tällöin saa olla muita viittauksia ja yleensäkään viittaus ei saa aiheuttaa mitään sekaannusta. Viittauksissa mainitaan myös sivu, jolta tieto on poimittu (mts. 25). Jos kuitenkin viitataan suurempaan kokonaisuuteen, vaikkapa kirjan keskeiseen sisältöön eikä viitteen kohde ole täsmällisesti paikannettavissa, sivunumero voidaan jättää pois (mt.). Yhteen virkkeeseen viitattaessa käytetään lyhenteissä pientä kirjainta ja isoa useamman virkkeen viittauksissa (mts. ja Mts., ks. ja Ks., vrt. ja Vrt.). Kun mts.- tai Mts.-merkintää käytetään, riittää sen oheen pelkkä sivunumero, eli teoksen ilmestymisvuotta ei tarvitse merkitä. Mts.-merkintää ei voi käyttää yli lukujen, eli uudessa luvussa pitää aina käyttää täydellistä viitettä tekijätietoineen. 3

5 Yksittäisiä käytäntöjä Kun lainattu lähde esiintyy tekstissä ensimmäistä kertaa, on tekijän sukunimen oheen hyvä lisätä myös etunimi (tämä siis siinä tapauksessa, että tutkijan nimi on tekstin seassa eikä pelkästään viitteessä). Joissakin tieteellisen kirjoittamisen ohjeissa mainitaan, että suullisesti tai muuten henkilökohtaisesti saatujen tietojen lähteen tyyppi (luento, haastattelu, keskustelu jne.) pitäisi merkitä myös lähdeviitteeseen; riittää kuitenkin, että lähteen luonne on mainittu lähdeluettelossa. 4

6 Lähdeluettelo Lähdeluettelo sisältää bibliografiset tiedot tekstissä mainituista teoksista. Otsikoksi riittää Lähteet. Lähteiksi merkitään kaikki siteeratut ja mainitut julkaisut, myös ns. toisen käden lähteet. Tämä siksi, että lähdeluettelon tarkoituksena on nimensä mukaisesti palvella lukijaa ja auttaa häntä löytämään lisätietoja kirjoittajan käyttämisistä lähteistä. Lähteet sijoitetaan kirjoitelman loppuun ennen mahdollisia liitteitä. Lähdeluettelon perusperiaatteet Julkaisut sijoitetaan aakkosjärjestykseen tekijän sukunimen mukaan. Etunimistä riittää vain ensimmäisen nimen ensimmäinen kirjain. Mikäli kirjoittaja käyttää itse kahta nimeä, se huomioidaan. Aula, Pekka Aula, Pekka Sakari Painovuosi merkitään heti tekijän nimen perään. Aula, Pekka (1999) Saman kirjoittajan eri teosten aikajärjestys merkitään vanhimmasta nuorimpaan. Mikäli samalta kirjoittajalta on useita teoksia samalta vuodelta, käytetään apuna aakkosia. Aula, Pekka (1999a) Aula, Pekka (1999b) Aula, Pekka (2002) Kun teoksella on kaksi kirjoittajaa, nimet erotetaan toisistaan &-merkillä; kun teoksella on useampia kirjoittajia, nimet erotetaan -merkillä. Aula, Pekka & Heinonen, Jouni (2002) Useiden kirjoittajien artikkeleita sisältävän julkaisun tekijäksi merkitään toimittaja tai toimittajat, mutta hänen heidän nimensä jälkeen tulee maininta (toim.) Aula, Pekka Hakala, Salli Östermalm, Sakari (toim.) (2000) Jos kustannuspaikka on vaikeasti tulkittavissa tai sitä ei ole, merkitään vain kustantaja; jos kustannuspaikkoja on useita, merkitään ensimmäinen tai typografisesti korostettu tai vaihtoehtoisesti kaikki kustannuspaikat. Lähteitä ei numeroida. Lähteen loppuun tulee piste. 5

7 Tapaukset Kirjat, monografiat Kirja (yksi kirjoittaja) Fisher, David (1981): Communication in Organizations. West Publishing, Minnesota. Etzioni, Amitai (1964): Nykyajan organisaatiot. Tammi, Helsinki. Kirja (kaksi kirjoittajaa) [Suomentajaa ei välttämättä tarvitse merkitä.] Berger, Peter & Luckmann, Thomas (1966): The Social Construction of Reality. Anchor, New York. Kirja (toimitettu) Boje, Douglas Martin Gephart, Ronald, Jr. Thatchenkery, Theodore (toim.) (1996): Postmodern Management and Organization Theory. Sage, Thousand Oaks. Kirja (eri painokset) Giddens, Anthony (1993): Sociology. 2. painos. Polity Press, Oxford. Giddens, Anthony (1997): Sociology. 3. painos. Polity Press, Cornwall. [Sana painos tulisi mieluiten kirjoittaa teoksen ilmestymiskielellä.] Lähdeluettelossa on hyvä mainita myös teoksen alkuperäinen julkaisuvuosi. Myös lähdetiedon loppuun voi laittaa merkinnän (Kant 1976 [1736]), josta ilmenee alkuperäisvuosi. Artikkelit Artikkeli toimitetussa kirjassa. Jos kokoomateoksen tekstiviite kohdistuu vain yhden kirjoittajan artikkeliin hänen nimellään, siitä on oltava oma lähdemainintansa, josta ilmenevät artikkelin laatija, artikkelin nimi sekä kokoomateoksen tekijä- ja nimitiedot. Alexander, Carl (1990): Between Progress and Apocalypse. Social Theory and the Dream of Reason in the Twentieth Century. Teoksessa Alexander, Carl & Sztompka, Paula (toim.): Rethinking Progress, Movements, Forces, and Ideas at the End of the 20th Century. Unwin Hyman, Boston. Artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä Bailyn, Lauren (1993): Patterned Chaos in Human Resource Management. Sloan Management Review, vol. 34, 2, Artikkeli sanomalehdessä (kirjoittaja tiedossa) Puranen, Taina (1996): Yksin ei kukaan olisi skinhead. Keskisuomalainen , 5. 6

8 Artikkeli sanomalehdessä (kirjoittaja ei tiedossa) Väitöskirja Iso Savo (1996). Yksityishenkilöiden konkurssit lisääntyneet, , 8. [Jos kyseessä ei ole henkilötekijä, niin julkaisuvuoden ja teoksen nimen väliin tulee kaksoispisteen sijasta piste.] Arstila-Paasilinna, Arto (1998): Opetusviestintä ja viestintävirittyneisyys nuoren aikuisen oppimisympäristössä. Väitöskirja. Helsingin yliopiston viestinnän laitos, julkaisuja 1A/1/1998. Pro gradu -tutkielma Aula, Pekka (1993): Viestinnän kaaos. Kaaosteoria ja viestinnän epälineaarinen mallintaminen. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston viestinnän laitos. Konferenssiesitelmä Luentosarja Aula, Pekka (1994): Chaos - The New Paradigm of Communication Research? Esitelmä. Annual Conference of the Society for Chaos Theory in Psychology and the Life Sciences , Baltimore, USA. Aula, Pekka (1972): Neuvostoliiton lehdistö tänään ja huomenna. Luentosarja. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta. Kevätlukukausi

9 Viittaaminen digitaalisiin lähteisiin Näiden ohjeiden tarkoituksena on luoda verkkoviestinnän muuntokoulutuksen opiskelijoille yhtenäinen käytäntö digitaalisten lähteiden käyttöön. Lisäohjeita löytyy esimerkiksi lähteinä käytetyistä oppaista. Sähköisiin aineistoihin viittaamiseen on olemassa standardi (SFS 5831; myös kirjallisista lähteistä on standardi SFS 5342). Yleistä Lähdeviitteen tarkoitus sekä tavanomaisissa että sähköisissä lähteissä on yksiselitteisesti määritellä, mitä aineistoa tutkimuksen kirjoittaja tarkoittaa. Sähköisen lähdeaineiston osalta on tarkasti ilmaistava, mistä ja millä tavoin aineisto on saatavissa. Digitaalisten lähteiden viittaamisen perusta on sama kuin muidenkin lähteiden kohdalla: tavoitteena on, että lähde olisi viitteen avulla identifioitavissa ja annettu tieto tai viittaus tarkistettavissa. On siis syytä korostaa, etteivät sähköiset aineistot juuri eroa muusta tutkimusaineistosta. Verkkolähteiden(kin) identifiointiin tarvittavia perustietoja ovat dokumentin laatijan tai kirjoittajan nimi, dokumentin otsikko, julkaisufoorumi tai säilytyspaikka ja päiväys. Dokumentin laatijan tai kirjoittajan nimen tarkoituksena on identifioida lähteen (dokumentti, ohjelma tai muu tiedosto) sisällöstä vastaava tekijä. Dokumentin kirjoittajan oikea nimi on aina pyrittävä selvittämään. Jos tietoa kirjoittajasta ei ole dokumentissa välittömästi näkyvillä, on syytä tutkia esimerkiksi www-sivujen lähdekoodia, www-sivuun liittyviä muita sivuja, sähköpostiviestin tai keskusteluryhmän artikkelin otsikkorivejä (header) jne. Mikäli sähköpostiosoite on ainoa kirjoittajaan viittaava tieto, käytetään sitä nimen tilalla. Mikäli kirjoittajaksi on ilmoitettu vain alias (esimerkiksi webmaster), ilmoitetaan lähteestä vastaavaksi tekijäksi aliaksesta vastaava organisaatio. Jos tekijän nimeä ei lainkaan löydy, laitetaan viitteeksi ensisijaisesti julkaisija ja toissijaisesti dokumentin nimi. Lähdeluettelossa viitteen loppuun kirjoitetaan dokumentin lukemispäiväys muodossa: Luettu pp.kk.vvvv. Tekstissä viitteeseen merkitään kuitenkin vain julkaisuvuosi. Internet-lähteiden ryhmittelyssä on noudatettava omaa harkintaa ja sovellettava sitä kyseessä olevan tutkimuksen tarpeisiin. Toisin sanoen lähdeluetteloon ei kannata tehdä omaa kohtaa nimikkeellä "Sähköiset lähteet", jos on löytänyt Internetistä yhden tutkimusartikkelin, jota haluaa käyttää. Jos taas tietoverkoista löytyneet lähteet muodostavat selvän, työn kannalta oleellisen joukon, ne on hyvä jaotella omaksi ryhmäksi tai tarvittaessa jopa useammaksi erilliseksi kokonaisuudeksi. Internet-tietoverkossa olevan materiaalin käyttöä hankaloittaa lähteiden kyseenalainen luotettavuus ja pysyvyys. Julkisten instituutioiden (esim. Euroopan unionin tai valtionhallinnon) julkaisemat www-dokumentit lienevät sisällöltään luotettavampia kuin yksityisten henkilöiden julkaisemat. Lähdekritiikin merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Toinen ongelma on www-sivujen ja muiden Internet-dokumenttien sijainti, joka voi muuttua milloin tahansa. Pahimmillaan viitattua lähdettä ei enää myöhemmin löydy tai sitä ei ole edes olemassa. Tärkeät lähteet onkin syytä tulostaa paperille, tallentaa levykkeelle tms. Sekavuutta saattaa aiheuttaa myös saman aineiston sijainti useissa eri osoitteissa. Sähköisiä lähteitä tai niiden osia on varsin yksinkertaista kopioida omaan käyttöönsä. Muista kuitenkin tekijänoikeudet ja pyydä tarvittaessa lupa. 8

10 Tavallisimpien digitaalisten lähteiden merkitseminen Viittaus tekstissä Digitaalisen viitteen merkitseminen tekstiin noudattaa samaa käytäntöä kuin perinteisen lähteen, eli sulkeisiin merkitään tekijä ja vuosi. Jos julkaisuvuotta ei saada selville, niin sitä ei luonnollisesti merkitä. Dokumentteja, joissa ei ole vuotta, on kuitenkin syytä välttää. Tärkeää on, että tekstissä oleva viite on yhdistettävissä lähdeluettelossa oleviin lähdetietoihin, eli lähteen tulee olla samalla nimellä viitteessä ja lähdeluettelossa. Verkkosivut osoitteineen olisi hyvä sijoittaa alaviitteisiin, jos sivuihin viitataan esimerkinomaisesti tai ne ovat osa tutkimusaineistoa; jos niitä puolestaan käytetään lähteinä, laitetaan viite lähdeluetteloon. On tärkeää muistaa, ettei lähdeviitteeseen tule verkkolähteestä muuta kuin tekijä- ja julkaisuvuositiedot; http-osoite laitetaan vain lähdeluetteloon. Lähdeluetteloon merkitseminen WWW-dokumentit: - perusmuoto: Tekijän sukunimi, etunimi (vuosi): sivun/dokumentin nimi. julkaisija/organisaatio. wwwosoite. luettu-päiväys. Aaltio-Marjosola, Iiris (2001): Case-tutkimus metodisena lähestymistapana. Metodix. Luettu Verkkosivuista olisi hyvä sisällyttää niin täsmälliset http-osoitteet kuin mahdollista, jotta lähteenä tai analyysin kohteena olleen sivun löytäisi mahdollisimman helposti (siis ei vaan ] - identtiset verkko- ja printtiversiot: VandenBos, Gus Knapp, Susan Doe, Jason (2001): Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates [sähköinen versio]. Journal of Bibliographic Research, 5, Tämä käytäntö koskee lähinnä tieteellisiä aikakausilehtiä, joiden artikkelit on sellaisenaan julkaistu verkossa. Tällöin www-osoitetta ei välttämättä tarvitse merkitä. Mikäli verkko-versio eroaa painetusta, on www-osoite ehdottomasti merkittävä.] - vuosi ja muutospäiväys: Lehtonen, Kari (1996, muutettu ): Kasvisruokaohjeita. Luettu toimittaja tai WWW-sivun ylläpitäjä (kirjoittajasta ei tietoa): Parker, John (ylläpitäjä, 1995): Information-Driven Manufacturing. Manufacturing Engineering Laboratory. Luettu ei nimettyä tekijää, ei päiväystä: Tuglas-seura. Ei päiväystä. Tuglas-seuran arkisto. Luettu organisaation virallinen WWW-dokumentti, esim. organisaation kotisivu: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (2003). Keskuksen etusivu. helsinki.fi/palmenia/index.html. Luettu

11 [Jos kyseessä ei ole henkilötekijä, niin julkaisuvuoden ja teoksen nimen väliin tulee kaksoispisteen sijasta piste.] - kirjoittajasta vain sähköpostiosoite: (1993): S-PLUS: Entering Data. Luettu verkossa ilmestyvän aikakausjulkaisun artikkeli: Okrent, Michelle (1996): Why The Mind Isn't a Program (But Some Digital Computer Might Have a Mind). The Electronic Journal of Analytic Philosophy, 4. Luettu aikakausjulkaisun verkossa ilmestyvä maksullinen versio: Guo, Lingjie Leobandung, Effendi Chou, Stephen Y. (1997): A Silicon Single- Electron Transistor Memory Operating at Room Temperature, Science, Vol. 275, Maksullinen. Luettu verkossa julkaistun teoksen artikkeli: Proctor, Charles (1997): Energy Conversion: Internal-combustion engines, Encyclopaedia Britannica Online. Maksullinen. bin/g?docf=macro/5002/13/57.html&dbase= Articles&hits=10&context=all&ParagraphType=1&indexremove=off#4UHIM. Luettu verkossa julkaistu teos: Summit, Steve (1995): Introductory C Programming Class Notes. Luettu verkossa julkaistu opas (ei tietoa tekijästä eikä päiväystä): Anonyymi. Ei päiväystä. HTML-kielen opas. Luettu kirjallisen teoksen www-uusintapainos : Shakespeare, William (1595 [1998]): A Midsummer Night's Dream, Act 1 Scene 1. Luettu Internetissä julkaistu väitöskirja Heikkilä, Heikki (2001): Ohut ja vankka journalismi. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 127. Madiatutkimuksia 1. Luettu verkkokurssi Matikainen, Janne (1998): Johdatus sosiaalipsykologiaan -verkkokurssi. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. Luettu

12 Sähköpostiviestit ja keskusteluryhmät: - henkilökohtainen sähköpostiviesti: Aula, Pekka (2004): Verkkoviestinnän opinto-opas. Sähköpostiviesti tekijälle [Sähköpostiviittauksessa dokumentin nimenä käytetään viestin otsikkokenttää.] - postituslistan viesti (listan ylläpitäjä hoitaa arkistoinnin): Salt, Susan (1997): Disc: Ebonics, Linguist, Postituslistan sähköpostiviesti. Lähetetty Luettu postituslistan viesti (ei julkista arkistoa): Ahola, Juhani (1996): Re: Tieteelliset viittaukset URLeihin, Tieli. Postituslistan sähköpostiviesti. Lähetetty Saatavissa sähköpostitse - keskusteluryhmän artikkeli: Uusitalo, Matti (1996): Re: Modeemilinjat, htol.atk.urputus. Keskusteluryhmän artikkeli , 03:17:40. - CD-ROM Kupiainen, Eero (1997): Virtual Vs. Actual Revisited. CD-ROM. Luxemburg, Unizaks Press. 11

13 Lähteet Ekholm, Kai & Heinisuo, Rami (2002): Tee gradu! Verkkoajan tutkielmantekijän opas. BJT Kirjastopalvelu, Helsinki. Hirsjärvi, Sirkka Liikanen, Pirkko Remes, Pirkko Sajavaara, Paula (1986): Tutkimus ja sen raportointi. Kirjayhtymä, Jyväskylä. Hirsjärvi, Sirkka Remes, Pirkko Sajavaara, Paula (2002): Tutki ja kirjoita. Tammi, Helsinki. Hyödynmaa, Merja (2001): Internet-aineiston arviointikriteerejä. Luettu Lehtonen, Kari (1997, muutettu 1998): Internet-lähteisiin viittaaminen. Luettu Onnela, Tapio & Suominen, Jaakko (2002): Viittaaminen digitaalisiin lähteisiin. Luettu Pajala, Antti (1999, muutettu 2000; 2001): Lyhyt lähdeviite- ja lähdeluettelo-ohje sähköisille lähteille. Luettu

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011 Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet Tuula Marila Kevät 2011 Lähteet Sisältö Lähteiden äärellä 3 5 Viittaustekniikka 6 11 Lähdeluettelon laatiminen 12 21 2 Tutustu kirjallisuuteen 1. Tutustu teoksen sisällysluetteloon.

Lisätiedot

Tiivistetysti lähdeviitteistä, lähdeluettelosta ja kirjoittamisen tyylistä

Tiivistetysti lähdeviitteistä, lähdeluettelosta ja kirjoittamisen tyylistä Tiivistetysti lähdeviitteistä, lähdeluettelosta ja kirjoittamisen tyylistä Jouni Enqvist 2 Jouni Enqvist Mitä asioita tässä aineistossa? Seuraaviin muutamiin sivuihin on tiivistetty aivan keskeisimmät

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma Lähteiden käyttö Yleistä lähteistä Tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin kuuluu, että kirjoittaja aiemmin tehtyjä tutkimuksia selostamalla ja arvioimalla paitsi valmistaa tietä omalle tutkimukselleen

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan?

1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-KUVAILUKYSYMYKSIÄ 1. Kustantajan tiedot: (264-kenttä) Miten kustantajan nimi merkitään RDA:n mukaan? RDA-ohjeen mukaan kustantajan nimi merkitään siinä muodossa ja järjestyksessä kuin tämä on julkaisussa

Lisätiedot

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero)

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 477013P Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) Nimi (Opiskelijanumero) Johdanto Tähän dokumenttiin kootaan Prosessi-

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Kesäkandidaattiseminaari 2016 Tekstipaja 27.6.2016 Aalto-yliopisto/TKK, Tiina Airaksinen Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Ryhmäjako Tärkeimmät asiat tutkielman tekemiseen (mitä

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN 23.10.2015 Sari Dhima Lähdevii>eiden laadinta Lähdevii>eiden merkinnät vaihtelevat eri Ceteenalojen, julkaisusarjojen ja aikakauskirjojen välillä. Tärkeintä on käy>ää

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Hannu Lehto Lahden Lyseon lukio 2010 2 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...3 1.1 Sisällysluettelon luonti...3

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Syksy 2014 Jaakko Kurhila

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Syksy 2014 Jaakko Kurhila Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Syksy 2014 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Tavoitteena tutkielma, ei tutkimus Ryhmäjako Tärkeimmät

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 Tampereen yliopiston Porin yksikkö rk150909 Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 1. Lähteiden käyttö Esitelmää tai esseetä ei kuten usein kouluaineissa on tapana rakenneta pelkistä mielipiteistä.

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje. Sarja

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje. Sarja LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 25.9.2015 Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje Sarja Tutkimussarja on tarkoitettu yliopiston toimialaan kuuluvan tieteellisen työn julkistamiseen.

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille 1. Johdannoksi LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille (Versio 19.11.2007. Inkeri Savan muokkaaman Taidekasvatuksen osaston ohjeen pohjalta

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 1

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 1 OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 1 Opinnäytetyön tekijä(t) Opinnäytetyön nimi Opinnäytetyön arviointi Arvosana 0 1 2 3 4 5 Aiheen valinta Opinnäytetyön suunnitelma Opinnäytetyön lähtökohdat Kehittämistehtävä

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

(Ohjeistus on kopioitu sosiaalityön graduoppaasta 2015 2016, päivitys Arja Jokinen 08/2015)

(Ohjeistus on kopioitu sosiaalityön graduoppaasta 2015 2016, päivitys Arja Jokinen 08/2015) LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN SISÄLTÖ: 1. Lähdeviitteiden käyttö tekstissä 2. Lähdeluettelon laatiminen (Ohjeistus on kopioitu sosiaalityön graduoppaasta 2015 2016, päivitys Arja Jokinen 08/2015) 1. Lähdeviitteiden

Lisätiedot

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle?

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? TUTKA 15.5.2014 Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos jari.ojala@jyu.fi Suomen yliopistojen julkaisut 2011-2012 Kaikki

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

Kandidaattiseminaarin. viittausluento. Kirsi Heino

Kandidaattiseminaarin. viittausluento. Kirsi Heino Kandidaattiseminaarin viittausluento Kirsi Heino Tietoasiantuntija, tiiminvetäjä Oppimiskeskus kirsi.heino@aalto.fi +358 50 31 61 009 Valokuva:Tuomas Uusheimo Luennon sisältö 1) Miksi ja miten viitataan

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe Näin toimii Digitalkoot Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe2015062210442 Digistä Digitalkoisiin Leike Digitalkoot Mahdollistaa leikkeiden

Lisätiedot

Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa

Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa käytännöt Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopisto Julkaisukeskus Kuvat Tampereen yliopiston LINNAsta Erja Kymäläinen, Marianne Partanen Rehtorin

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * HUOM!

Lisätiedot

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12.

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. 1 TEKSTIN ASETTELU Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. Käytetään tavutusta ja molempien reunojen tasausta. Käytetään sivunumeroita keskellä ylhäällä.

Lisätiedot

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite OHJEITA AFinLA:N VUOSIKIRJAAN KIRJOITTAVALLE Toivomme sinun ottavan seuraavat asiat huomioon tekstiä laatiessasi. Julkaisuprosessi on seuraava. Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme artikkelisi sähköisenä versiona,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma Mitä opiskeluesseeltä odotetaan? Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma 1) Käsittely on tehtävänannon mukainen 2) Esseessä keskitytään tehtävänannon ja mielekkään rajauksen kannalta merkityksellisiin

Lisätiedot

VI Tutkielman tekeminen

VI Tutkielman tekeminen VI Tutkielman tekeminen Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että

Lisätiedot

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN 1 ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN Mari Katvala Oulun yliopiston kirjasto Oulun yliopiston kirjasto/ Mari Katvala 2 TOIMEKSIANTO Kuinka löytää aineiston, kun julkaiseminen hajaantuu aitoon

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET Salon seudun ammattiopisto Opinnäytetyöohje Tekniikka ja palvelu 1.4.2009 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN PERUSTEET 4 2.1 Mikä opinnäytetyö on? 4

Lisätiedot

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopiston rinnakkaistallennus ja kustantajan näkökulma Outi Sisättö kustannuspäällikkö Puheenvuoron pääkohdat Helsingin ja Tampereen yliopiston rinnakkaisjulkaisemispäätöksen

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

Käsikirjoituksesta kirjaksi

Käsikirjoituksesta kirjaksi Käsikirjoituksesta kirjaksi Tekijänoikeudet ja julkaisuluvat Kirjoittajan ja toimitetun teoksen toimittajan tulee varmistaa käsikirjoituksessa olevien lainauksien, kuvien, käännösten jne. tekijänoikeudet,

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

OHJEITA LÄHDELUETTELON TEKEMISEEN LIITE 13/1. Järvinen, Petteri 2003. Salausmenetelmät. Jyväskylä: Docendo.

OHJEITA LÄHDELUETTELON TEKEMISEEN LIITE 13/1. Järvinen, Petteri 2003. Salausmenetelmät. Jyväskylä: Docendo. OHJEITA LÄHDELUETTELON TEKEMISEEN LIITE 13/1 1 LÄHDEVIITTAUKSET 1.1 Perusmalli, yksi tekijä Järvinen, Petteri 2003. Salausmenetelmät. Jyväskylä: Docendo. Tekijä vuosi. Teoksen koko nimi. Kustannuspaikka:

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 2/8: Informaation luotettavuus

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

TEATTERI-/TANSSITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNÄYTE

TEATTERI-/TANSSITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNÄYTE TEATTERI-/TANSSITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNÄYTE Hyväksytty Teatterikorkeakoulun opetusneuvoston kokouksessa 26.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNÄYTTEEN KULKU... 2 1.1 Opinnäytteen

Lisätiedot

Rinnakkaistallentaminen ja Tampereen yliopiston julkaisuarkisto. Kati Mäki

Rinnakkaistallentaminen ja Tampereen yliopiston julkaisuarkisto. Kati Mäki Rinnakkaistallentaminen ja Tampereen yliopiston julkaisuarkisto Kati Mäki 15.5.2012 Rinnakkaistallentaminen (self-archiving, parallel publishing) Yksi tapa toteuttaa tiedon avointa saatavuutta Toisaalla

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * Huom!

Lisätiedot

Kirjallisuusluettelon laatiminen

Kirjallisuusluettelon laatiminen Kirjallisuusluettelon laatiminen Käsikirjoitusten kirjallisuusluettelot laaditaan huolellisesti alla olevien ohjeiden mukaan. Yleisiä huomioita seuraavat ohjeet julkaisutyypeittäin. Otsikointi ja sijainti

Lisätiedot

Yliopistopedagogiikka

Yliopistopedagogiikka 1 Yliopistopedagogiikka Kirjoitusohjeet Kehittäminen ja kokeilut -osastoon 1. Kirjoitusten sisällöstä ja rakenteesta Kehittäminen ja kokeilut -osastossa eri tieteenalojen opettajat ja koulutuksen kehittäjät

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013 Kasvatustieteellisen esseen kirjoittaminen Esseetä voidaan käyttää opintojakson suorittamiseen joko vaihtoehtoisena tai ainoana suoritustapana. Opintojakson

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS Esityksen pääkohdat Yliopistot kustantajina Helsingin yliopisto Väitöskirjan julkaisuprosessi Tampereen yliopistossa Verkkojulkaiseminen ja väitöskirjan myynti Yliopistot kustantajina Kustantamisen perinteinen

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

ja Jyväskylän yliopisto

ja Jyväskylän yliopisto Rinnakkaisjulkaiseminen ja Jyväskylän yliopisto Rinnakkaisjulkaiseminen ja Jyväskylän yliopisto Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisuyksikkö pekka.olsbo@jyu.fi p. 050-5818355

Lisätiedot

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta 1(8) Suomen virallisen tilaston julkaisuohje 1. Julkaiseminen Suomen virallinen tilasto (SVT) on tilastojen järjestelmä, johon on koottu keskeinen ja laadukas osa Suomen yhteiskuntatilastoa. Suomen virallisen

Lisätiedot

Tutkielmaohje. (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Tekstin oikea reuna pitää tasata, ja samalla on käytettävä tavutusta.

Tutkielmaohje. (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Tekstin oikea reuna pitää tasata, ja samalla on käytettävä tavutusta. 1. Tutkielman ulkoasu Tutkielman ulkoasu Tutkielmaohje (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Hyvä pistekoko tutkielmassa on 12. Rivivälin tulee olla 1,5. Tekstin oikea reuna

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Ryhmä 3, kevät 2013 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Referaatti

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

Kandiseminaarien viittausluento. Kirsi Heino Tietoasiantuntija, tiiminvetäjä Oppimiskeskus beta (kirjasto)

Kandiseminaarien viittausluento. Kirsi Heino Tietoasiantuntija, tiiminvetäjä Oppimiskeskus beta (kirjasto) Kandiseminaarien viittausluento Kirsi Heino Tietoasiantuntija, tiiminvetäjä Oppimiskeskus beta (kirjasto) kirsi.heino@aalto.fi +358 50 31 61 009 Luennon sisältö 1) Miksi ja miten viitataan 2) Harvardin

Lisätiedot

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli Teemu Kerola Tieteellisen kirjoittamisen kurssi Ryhmä 4, kevät 2010 http://www.cs.helsinki.fi/u/arytkone/tiki/sisalto.html Referaatti Aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen 1 Referaatti

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

Ohjeita tutkielmaseminaarilaisille / kandidaatin tutkielma

Ohjeita tutkielmaseminaarilaisille / kandidaatin tutkielma 1 Ohjeita tutkielmaseminaarilaisille / kandidaatin tutkielma Tutkielmaseminaarin tavoitteet Jokainen seminaarilainen laatii lukuvuoden aikana yksin tai parin kanssa itsenäisen kandidaatin tutkielman jostakin

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutki 2 30.10.2013 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset Reports, ISSN-L , ISSN

LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset Reports, ISSN-L , ISSN Julkaisulautakunta 1.8.2013 julkaisusarjojen ohje Julkaisusarja jakaantuu julkaisun sisällön mukaisesti kolmeen alasarjaan, joilla on oma ISSN-numeronsa ja ISSN-L-numeronsa. ISSN-L numero kertoo, että

Lisätiedot

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet 1 Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet Tämä yleinen ohje on tehty käytettäväksi Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen

Lisätiedot

Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa

Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa Marjut Salokannel Helsingin yliopisto 10.10.2008 Tutkimustulosten avoin saatavuus Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys tehostuu; Mahdollistaa jatkotutkimuksen;

Lisätiedot

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus Uuden TwinSpacen yleiskatsaus (Julkaistu syyskuussa 2014 ) Nämä ohjeet on tarkoitettu opettajaylläpitäjille. Ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot uuden TwinSpacen käyttämiseen. Kirjautuminen Siirry

Lisätiedot

Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen

Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen Artikkelin kirjoittaminen Hoitotiede -lehteen Päivi Åstedt-Kurki Professori, PääP äätoimittaja 30.3.2010 Hoitotiede -lehti Lehteä kustantaa HTTS ry. Julkaistu vuodesta 1989 Lehden toimitus vuorotellen

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta

Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta Anna-Sofia Ruth ja Janne Pölönen Julkaisufoorumi Ajankohtaista julkaisemisessa 13.5.2016 Tieteiden talo Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille TSV:n

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTETYÖN JULKISUUS Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö

Lisätiedot

Tutkijan informaatiolukutaito

Tutkijan informaatiolukutaito Tutkijan informaatiolukutaito Maria Forsman VTT, kirjastonjohtaja Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto Infolit-hankkeen koulutuspalaveri 17.2.2006 Kirjastoammattilaisesta tutkijaksi Taustalla Kirjasto-

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Tieteellisten lehtien avoimuuspolitiikat

Tieteellisten lehtien avoimuuspolitiikat Tieteellisten lehtien avoimuuspolitiikat SHERPA/RoMEO-palvelu JYU. Since 1863. 30.10.2017 1 Avoimuuspolitiikka? JYU. Since 1863. 30.10.2017 2 Tieteellisellä lehdellä kolme tapaa avata sisältöään 1. Syntyä

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Tutkimuskirjoittaminen

Tutkimuskirjoittaminen Tutkimuskirjoittaminen Perusrakenne Alkuosa Runko-osa Loppuosa Nimiösivu eli nimiölehti Tiivistelmä (abstrakti) Esipuhe / alkusanat (kiitokset) Sisällysluettelo Johdanto ja tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat

Lisätiedot

Kokoomateosten kuvailu. RDA-verkkokoulutus Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Kokoomateosten kuvailu. RDA-verkkokoulutus Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Kokoomateosten kuvailu RDA-verkkokoulutus 6.10.2016 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto 1 Esitys Kokoomateos ja yhteistyössä tehty teos Yhden henkilön tekemä kokoomateos Useiden henkilöiden teoksia

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot