momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, :23 PM 4/2009 Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, :23 PM 4/2009 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 8 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 10 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 16

2 momentti4_09lmufmii.fm Page 2 Tuesday, May 26, :23 PM Momentti 4/2009 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (249/2009) HE 8/2009 vp SiVM 1/2009 vp Laki tulee voimaan Lailla oikeutetaan valtioneuvosto luovuttamaan Opetusalan koulutuskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja liiketoiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalvelut sekä niihin liittyvä muu liiketoiminta. Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta (270/ 2009), laki kansanedustajain eläkelain 1 :n muuttamisesta (271/2009) ja laki valtion eläkelain 136 :n muuttamisesta (272/2009) HE 217/2008 vp PeVM 1/2009 vp Lait tulivat voimaan Edustajan palkkio, siirtymäkorvaus ja eläke maksetaan Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavasta vaalikaudesta lähtien Euroopan parlamentin päätöksen mukaisesti ja rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kumottavaa lakia sovelletaan kuitenkin edelleen niihin Suomesta valittuihin edustajiin, jotka ovat olleet Euroopan parlamentin jäseniä ennen vuonna 2009 alkavaa parlamentin vaalikautta sekä niihin, jotka ilmoittavat parlamentin puhemiehelle pysyvänsä laissa säädetyn palkkio- ja eläkejärjestelmän piirissä. Muutoin Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavan edustajan palkkio sekä siirtymäkorvaus ja eläkeedut määräytyvät parlamentin uuden jäsenten ohjesäännön mukaan. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta (274/2009) ja laki tuloverolain 22 :n muuttamisesta (275/2009) HE 13/2009 vp PeVM 2/2009 vp Lait tulivat voimaan Lain tarkoituksena on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista sekä rajoittaa ehdokkaiden vaalikampanjoiden kulujen kasvua. Laissa asetetaan yksittäisille tukisuorituksille vaalikohtainen tukikatto, joka olisi 3000 euroa kunnallisvaaleissa, euroa eduskuntavaaleissa ja euroa europarlamenttivaaleissa. Tämä ei kuitenkaan koskisi puolueen rekisteröidyn yhdistyksen antamaa tukea. Vaalirahoitusilmoituksia koskevat tehtävät siirretään oikeusministeriöltä ja kuntien keskusvaalilautakunnilta valtiontalouden tarkastusvirastolle. Lisäksi muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja tuloverolakia. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta (288/2009) ja laki käräjäoikeuslain 17 ja 20 :n muuttamisesta (289/ 2009) HE 33/2008 vp LaVM 1/2009 vp Lait tulivat voimaan Valtion virkamieslakia muutetaan niin, että myös tuomareille voidaan antaa kirjallinen varoitus. Päällikkötuomari voi antaa tuomarille kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä tai niiden vastaisesta käyttäytymisestä. Tällä voidaan muun muassa ehkäistä asioiden käsittelyn aiheetonta viivästymistä tuomioistuimissa. Kun esimerkiksi yksikkökoot käräjäoikeusuudistuksen myötä kasvavat, tuomioistuimissa voidaan tarvita uusia keinoja johtamisen tueksi ja tuomioistuimen asianmukaisen toiminnan turvaamiseksi. Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta (299/2009) HE 177/2008 vp VaVM 3/2009 vp Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Suomessa yleisesti verovelvollinen osakeyhtiö vapautetaan hakemuksesta velvollisuudesta suorittaa tuloveroa. Verovapauden edellytyksenä on, että yhtiö harjoittaa yksinomaan omistamiensa ja osakeomistuksen perusteella hallitsemiensa tilojen vuokraustoimintaa ja siihen liittyviä toimintoja. Yhtiön varoista vähintään 80 prosenttia tulee muodostua pääasiassa asuinkäytössä olevista kiinteistöistä tai huoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista asunto-osakeyhtiössä tai muussa keskinäisessä kiinteistöyhtiössä. Asuinhuoneistojen vuokrien osuus yhtiön kaikista tuloista, joihin ei lueta asuntovarallisuudesta saatuja luovutushintoja, tulee olla vähintään 80 prosenttia. Yhtiön on jaettava osinkona vähintään 90 prosenttia tilikauden voitosta. Yhtiö voi jättää jakamatta lisäksi 30 prosenttia voitosta käytettäväksi asuntovarallisuuden hankkimiseen. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2009 alkavalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa. Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta (262/2009) HE 222/2008 vp VaVM 4/2009 vp 2

3 momentti4_09lmufmii.fm Page 3 Tuesday, May 26, :23 PM Laki tuli voimaan Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia muutetaan siten, että säännökset kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta hyvitysmenetelmällä koskevat myös Euroopan parlamentin jäsenille maksettuja suorituksia sekä perhe-eläkkeen osalta myös heidän edunsaajilleen maksettuja suorituksia. Lakia sovelletaan Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisestä päivästä. Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (276/2009) HE 22/2009 vp StVM 7/2009 vp Laki tuli voimaan Lain tarkoituksena on säilyttää ammattiurheilun mahdollisuudet kustantaa itse sen ominaispiirteet huomioon ottava ansioperusteinen sosiaaliturva. Urheilijan vakuuttamisvelvollisuutta koskevaa yläikärajaa nostetaan nykyisestä 38 vuodesta 43 vuoteen. Urheilijan kuntouttamista uuteen ammattiin tehostetaan urheilu-uran päätyttyä tapaturmaan. Korvausaika rajataan viiteen vuoteen tapauksissa, joissa urheilija voidaan kuntouttaa muuhun työhön. Niissä tapauksissa, joissa urheilijaa ei pystytä vammansa vuoksi kuntouttamaan muuhun kohtuullisen toimeentulon antavaan työhön, urheilijalla on oikeus pysyvään tapaturmaeläkkeeseen 65 vuoden ikään saakka. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (278/2009) HE 41/2009 vp StVM 9/2009 vp Laki tuli voimaan Lain tietojen luovutusta ja käyttämistä sekä omavastuumaksun palauttamisen perusteita koskevia säännöksiä uudistetaan. Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus oma-aloitteiseen tietojen luovutukseen. Lisäksi on täsmennetty työttömyysvakuutusrahaston asemaa tietojenluovuttajana sekä tietojen käyttöä koskevaa säännöstä. Omavastuumaksua koskevalla ehdotuksella parannetaan omavastuumaksun kohdistumista. Laki vaalilain muuttamisesta (300/2009) HE 23/2009 vp PeVM 3/2009 vp Laki tuli voimaan Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2009 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia. Lakiin lisätään oikeusministeriölle mahdollisuus määrätä äänestyslipun väristä, jos säännönmukaisesti toimitettavien vaalien yhteydessä toimitetaan jotkin toiset vaalit. Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien jäsenten määrää ja toimikautta koskevat säännökset kumotaan. Lisäksi lakiin tehdään eräitä teknisiä korjauksia. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 a :n muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a :n muuttamisesta, laki hallinto-oikeusalain 12 a :n muuttamisesta ja laki kansalaisuuslain 15 ja 20 :n muuttamisesta ( / 2009) HE 166/2007 vp HaVM 26/2008 vp Lait tulivat voimaan Ulkomaalaislain muutoksella pannaan täytäntöön kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä annettu neuvoston direktiivi. Ulkomaalaislakiin tehdään myös kaksi muutosta, jotka eivät liity määritelmädirektiiviin. Henkilöille, jotka ovat saaneet tilapäisen oleskeluluvan siksi, että heitä ei voida teknisen esteen vuoksi poistaa maasta, annetaan mahdollisuus työtekoon. Tämän lisäksi viisumisäännöksiä muutetaan siten, että Schengen -viisumin voimassaoloaikaa voidaan pidentää. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan 1) tilapäisen oleskeluluvan saaneiden määriä ja asemaa, 2) maasta poistamisen esteiden päättymistä ja maasta poistamisen tehokkuutta tilapäisten oleskelulupien perusteiden lakatessa, 3) kansainvälistä suojelua koskevien säännösten soveltamista eri vaikutuksineen ja 4) koko ulkomaalaislain toimivuutta ja maahanmuuton erilaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia taloudelliset vaikutukset mukaan lukien. Lisäksi eduskunta edellyttää hallituksen 5) toimivan yhtenäisen kansainvälistä suojelua koskevan eurooppalaisen politiikan edistämiseksi ja 6) ryhtyvän seurannasta johtuviin tarpeellisin toimenpiteisiin muun muassa lainsäädännön muuttamiseksi. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta (301/ 2009) HE 9/2009 vp MmVM 1/2009 vp Laki tuli voimaan Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutetaan siten, että siinä otetaan huomioon Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevan pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmän muuttamisesta saavutettu neuvottelutulos Suomen ja Euroopan yhteisöjen komission välillä. Vuoden 2009 alusta lukien Suomen pohjoisen tuen alueella kansallisena tukena voidaan myöntää tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea sekä sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta. Lisäksi viitemäärän korottamista koskeva säännös muutetaan vastaamaan tukikelpoisten eläinyksikköjen enimmäismääriä eri tukialueilla. Lakiin lisätään säännös jo vahvistetun tuotannosta irrotetun tuen tai rakennemuutoskorvauksen viitemäärän alentamisesta tai sen peruuttamisesta. Momentti 3 Momentti 4/2009

4 momentti4_09lmufmii.fm Page 4 Tuesday, May 26, :23 PM Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta (305/ 2009), laki asevelvollisuuslain 97 :n ja 107 :n muuttamisesta (306/2009), laki siviilipalveluslain 55 ja 94 :n muuttamisesta (307/2009), laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 ja 5 :n muuttamisesta (308/ 2009), laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 7 :n muuttamisesta (309/2009) ja laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 25 :n muuttamisesta (310/2009) HE 207/2008 vp TyVM 1/2009 vp Lait tulevat voimaan Ase-, siviili- tai aseettomaan palvelukseen määrätyllä työntekijällä on oikeus saada vapaata palveluksen suorittamiseksi ja hänellä on tehostettu irtisanomissuoja ja oikeus palata aikaisempiin tehtäviinsä palveluksen päätyttyä tai keskeydyttyä. Hänen tulee kuitenkin noudattaa tiettyjä ilmoitusaikoja voidakseen palata takaisin työhön. Kutsunnoissa on huolehdittava työsuhteen jatkumiseen liittyvien säännösten selvittämisestä kutsunnanalaisille. Lisäksi joukko-osaston komentajalla ja siviilipalveluskeskuksen johtajalla on velvollisuus antaa palveluksessa olevalle tarpeelliset tiedot niistä menettelytavoista ja määräajoista, joita palveluksessa olevan on noudatettava työhön palaamiseksi. Laki lääkelain muuttamisesta (311/2009) HE 21/2009 vp StVM 8/2009 vp Laki tuli voimaan Lain 15 c tulee voimaan Lailla toimeenpannaan kaksi Euroopan unionissa annettua direktiivin muutosta sekä parannetaan mahdollisuuksia torjua eräitä vakavia eläintauteja. Niin sanotussa pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien, myyntiluvattomien lääkkeiden valmistus sairaalakäyttöön edellyttää Lääkelaitoksen myöntämää lupaa. Lisäksi Lääkelaitoksen tulee vahvistaa tällaiselle valmistukselle asetettavat laatuvaatimukset. Näiden laatuvaatimusten tulee olla vastaavat kuin muissakin EUmaissa. Säännös perustuu ihmislääkedirektiivin 2001/83/EY muutokseen. Lailla pannaan lisäksi täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, joka koskee hormonien, tyreostaattien ja beetaagonistien käyttöä eläimille. Säännös perustuu hormonikieltodirektiivin 96/22/EY muutokseen. Lääkelakia muutetaan myös siten, että Elintarviketurvallisuusvirastolle annetaan oikeus tuoda maahan, myydä ja jaella eräiden vaarallisten eläintautien ehkäisyyn tarvittavia immunologisia eläinlääkkeitä. Samalla lakiin otetaan valtuutussäännös, jonka perusteella maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan kieltää sellaisten eläinrokotteiden käyttö, joista voi aiheutua haittaa eläintautien vastustukselle Suomessa tai elintarviketurvallisuudelle. Lisäksi lääkkeiden tukkuhintaa koskevaa lääkelain säännöstä täydennetään lääkkeiden viitehinnan käyttöönoton vuoksi siten, että neljännesvuosittain mahdollisesti toteutuva lääkkeen viitehinnan muutos ei lisää potilaan lääkekuluja silloin, kun hänelle toimitetaan koneellisessa annosjakelussa pakattuja lääkkeitä. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta (331/2009) ja laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta (332/2009) HE 223/2008 vp LiVM 3/2009 vp Lait tulevat voimaan Yleisen teletoiminnan toimilupasääntelyä muutetaan siten, että Viestintävirasto voi myöntää verkkotoimiluvan lyhytaikaiseen ja pienimuotoiseen toimintaan. Toimilupamenettelyä kevennetään myös tapauksissa, joissa on kyse Viestintäviraston jo myöntämän radioluvan käyttötarkoituksen muuttamisesta. Lisäksi viestintämarkkinalain mukaisia yleispalveluyritykselle asetettavia velvoitteita täsmennetään siten, että niitä voidaan jatkossa asettaa tehokkaasti myös verkkoyritykselle. Teleyritykselle asetettavan yleispalveluvelvoitteen sisältöä muutetaan siten, että tarkoituksenmukaisen internetyhteyden nopeus voidaan vahvistaa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Laki valtiokonttorista annetun lain 2 :n muuttamisesta (317/ 2009) HE 48/2009 vp HaVM 3/2009 vp Laki tuli voimaan Lakia muutetaan siten, että Valtiokonttori voi tarjota koko julkiselle hallinnolle tietoyhteiskunnan edistämiseen liittyviä sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja. Laki terveyden edistämisen määrärahasta (333/2009), laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta ja laki raittiustyölain 10 ja 11 :n kumoamisesta (334/2009) HE 40/2009 vp StVM 10/2009 vp Lait tulevat voimaan Laki terveyden edistämisen määrärahasta säädetään. Samalla kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja raittiustyölain tupakoinnin ja päihteiden käytön ehkäisyn ja vähentämisen rahoitusta sekä terveyden edistämisen rahoitusta koskevat säännökset. Lisäksi siirretään eräitä sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvia terveyden edistämisen määrärahaan liittyviä tehtäviä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 52/2009 vp) laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Lakien muutoksilla saatetaan voimaan osakkeenomistajan oikeuksia koskeva direktiivi. Direktiivin 4

5 momentti4_09lmufmii.fm Page 5 Tuesday, May 26, :23 PM tarkoituksena on suojella sijoittajia ja edistää noteerattujen yhtiöiden osakkeenomistajien oikeuksien sujuvaa ja tehokasta käyttöä erityisesti valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. Ehdotetut säännökset koskevat pääosin vain sellaista yhtiötä, jonka osake on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Direktiiviin perustuvat muutokset koskevat yhtiökokouksen kutsuaikaa, yhtiökokoukseen osallistumista, asiamiehen käyttämistä ja etäosallistumista sekä yhtiökokousasiakirjojen julkistamista ja nähtävillä pitämistä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Lisäksi osakeyhtiölakiin tehdään vähäisempiä muutoksia, jotka ovat tarpeen yhtiökokoukseen osallistumisen, osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisen tai kokouksen järjestämisen helpottamiseksi taikka sähköisen kaupparekisteri-ilmoituksen kehittämiseen liittyen tai osakeannin järjestämisen helpottamiseksi. Arvopaperimarkkinalain muutos koskee tiedottamista yhtiökokouskutsusta. Esitys (HE 53/2009 vp) laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta Verontilityslakia ja tuloverolakia muutetaan väliaikaisesti. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan 10 prosenttiyksiköllä 22,03 prosentista 32,03 prosenttiin, seurakuntien jako-osuutta korotetaan 0,8 prosenttiyksiköllä 1,75 prosentista 2,55 prosenttiin ja valtion jako-osuutta alennetaan vastaavasti 76,22 prosentista 65,42 prosenttiin verovuosilta tehtävissä yhteisöveron tilityksissä. Lait olisivat voimassa saakka. Lainmuutoksia sovellettaisiin verovuosien yhteisöveron tilityksiin ja näiltä vuosilta tehtäviin tilityksien oikaisuihin. Esitys (HE 54/2009 vp) laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 72/2008 vp) täydentämisestä Kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta annettua hallituksen esitystä täydennetään. Lakiin lisätään säännökset nuoren kasvatusmetsän hoitoon, energiapuun korjuuseen ja haketukseen sekä niihin liittyvään toteutusselvityksen laatimiseen myönnettävän tuen muuttamisesta vähämerkityksiseksi tueksi. Metsätien tekemisen tuen velvoitteisiin ja takaisinperintään tehdään tarkistuksia. Lisäksi ympäristötuen myöntäminen edellyttää vastaisuudessa ennakolta hyväksyttyä suunnitelmaa. Lain soveltamisalaa tarkistetaan. Lain voimaantulosta säädettäisiin samalla valtioneuvoston asetuksella, jolla kestävän metsätalouden rahoituslaki saatetaan voimaan. Esitys (HE 55/2009 vp) laiksi tieliikennelain 49 ja 82 c :n muuttamisesta Liikenteen ohjaajia koskevia säännöksiä siirretään tieliikenneasetuksesta tieliikennelakiin. Samalla erityistilanteisiin, joissa viranomainen voi määrätä liikenteen ohjaajan, lisätään laaja ja pitkäkestoinen ruuhka. Laissa säädetään yleisesti myös liikenteen ohjaajan määräämisen ehdoista. Vaativimmissa tilanteissa liikenteen ohjaajalta edellytetään koulutusta tehtävään. Lisäksi muutetaan tieliikennelain säännöksiä, jotka koskevat puolustusvoimien ajokorttia. Lakiin otetaan perussäännökset oikeudesta kuljettaa puolustusvoimien moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ja puolustusvoimien ajokorttia koskevasta tutkinnosta ja liikenneopettajatutkinnosta. Esitys (HE 56/2009 vp) laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä Lailla annetaan tarvittavat kansalliset säännökset eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta suomalaiseen yhtymään sekä suomalaisten yhteisöjen osallistumisesta yhtymään, jonka kotipaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Esitys (HE 57/2009 vp) laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c :n muuttamisesta Ahvenanmaan itsehallintolakiin lisätään säännöksiä, joilla Ahvenanmaan maakunnalle turvataan lain tasolla oikeudenmukainen menettely tilanteissa, joissa Suomi Euroopan unionin jäsenvaltiona asetetaan vastuuseen maakunnan toimenpiteen tai laiminlyönnin takia. Ehdotuksella turvataan se, että maakunnan kanta sen pyynnöstä käy ilmi Suomen vastauksista komissiolle ja vastineista Euroopan yhteisöjen tuomioistuimille. Esitys (HE 58/2009 vp) laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Poliisihallintoon perustetaan kaksiportainen ohjaus- ja johtamismalli. Poliisitoimintaa johtaa ja ohjaa sekä poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden tulosohjauksesta vastaa uusi perustettava poliisin keskushallintoviranomainen Poliisihallitus, joka muodostuu nykyisestä poliisin lääninjohdosta ja osasta sisäasiainministeriön poliisiosastoa. Sisäasiainministeriö vastaa poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ministeriötason tehtävistä. Esitys sisältää poliisin hallintorakenneuudistukseen liittyvät välttämättömät lainsäädäntömuutokset. Esitys liittyy aluehallinnon uudistamishankkeeseen siten, että erikseen säädettävissä aluehallinnon viranomaisissa olisi poliisin vastuualue, joka olisi toiminnallisesti osa Poliisihallitusta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 59/2009 vp) aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi Lailla luodaan lainsäädännöllinen perusta uusien valtion aluehallinnon viranomaisten toiminnalle. Maakunnan liittojen roolia vahvistetaan ja lisätään niiden tehtäviä aluekehittämistyössä sekä edistetään valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteistyötä. Kuuden valtion aluehallintoviranomaisen tehtävät (lääninhallitukset, työja elinkeinokeskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölu- Momentti 5 Momentti 4/2009

6 momentti4_09lmufmii.fm Page 6 Tuesday, May 26, :23 PM pavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot) kootaan kahteen viranomaiseen, joita ovat aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Säädetään laki aluehallintovirastoista, laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa. Tehdään muutoksia työsuojeluhallinnosta annettuun lakiin, valtion virkamieslakiin ja alueiden kehittämislakiin. Lääninhallituslaki, laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista, laki ympäristöhallinnosta sekä laki ympäristölupavirastoista kumotaan. Edellä mainittujen säädösten lisäksi on tarpeen muuttaa aluehallintoviranomaisten tehtäviä koskevaa n. 250 lakia ja näissä laeissa n säännöstä. Näitä lakeja koskevat muutosesitykset annetaan erikseen tätä esitystä täydentävänä hallituksen esityksenä tai niitä koskevat muutosesitykset sisällytetään erillisiin hallinnonalakohtaisiin hallituksen esityksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 60/2009 vp) laiksi kalastuslain muuttamisesta Kalastuslakia kalastusalueen kokoukseen osallistumaan oikeutettujen tahojen osalta muutetaan siten, että virkistyskalastajia edustavilla järjestöillä on oikeus lähettää kalastusalueen kokoukseen yhteensä kaksi edustajaa. Aikaisemmin kalastusasetuksessa luetellut järjestöt ehdotetaan jatkossa vahvistettavaksi maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 syksyllä. Esitys (HE 61/2009 vp) laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Sairausvakuutuslakia (1224/2004) muutetaan siten, että suuhygienistien hammaslääkärin määräyksen perusteella tekemä tutkimus ja antama hoito korvataan sairausvakuutuksesta. Tutkimus ja hoito korvataan enintään 15 kerralta, jos tutkimus on tehty tai hoito annettu kahden vuoden kuluessa määräyksestä. Vakuutetulle maksettava korvaus on euromääräinen ilman kiinteää omavastuuta. Suuhygienistinpalkkiotaksan enimmäismääristä ja perusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Kansaneläkelaitos vahvistaa asetuksen perusteella luettelon suuhygienistin suorittamana korvattavista toimenpiteistä ja niiden korvaustaksoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta hyödyntäen. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 62/2009 vp) laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 :n ja työsopimuslain 2 luvun 11 a :n muuttamisesta Sairausvakuutuslakia (1224/2004), Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia (566/2005) ja työsopimuslakia (55/2001) muutetaan. Osasairauspäivärahaa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että vakuutetulla on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti ja saada lisäksi osasairauspäivärahaa työkyvyttömyyden alusta lukien sairauspäivärahalle säädetyn omavastuuajan jälkeen. Osasairauspäivärahaa voidaan myöntää myös välittömästi sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen. Jos työnantaja maksaa työntekijälle osasairauspäivärahakaudelta työkyvyttömyyttä edeltävän kokoaikaisen työsuhteen perusteella määräytyvää täyttä sairasajan palkkaa vastaavaa palkkaa, osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että kuntoutusrahaa voidaan myöntää välittömästi osasairauspäivärahan jälkeen ilman omavastuuaikaa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 63/2009 vp) laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Vakuutussopimuslain soveltamisala laajennetaan koskemaan lähtökohtaisesti kaikkia vakuutuslajeja lukuun ottamatta jälleenvakuutusta ja lakisääteisiä vakuutuksia. Myös säännösten pakottavuutta laajennetaan. Pakottavuussuojan piiriin tulisivat muun muassa asunto-osakeyhtiöt ja useimmat aatteelliset yhdistykset. Vakuutuksenantajalle asetetaan velvollisuus perustella päätöksensä, jos se hylkää vakuutushakemuksen tai irtisanoo vakuutuksen. Perusteen olisi oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvoitteita tarkistetaan etenkin sijoitussidonnaisten vakuutusten osalta. Lisäksi tarkistetaan säännöksiä muun muassa ryhmäetuvakuutuksista, edunsaajamääräyksestä, henkivakuutuksen ehtojen muuttamisesta, henkivakuutukseen perustuvan oikeuden ulosmittauksesta sekä korvausvaatimuksen vanhentumisesta ja kanneajasta. Vakuutussopimuslain muuttamisen lisäksi tehdään tarkistuksia avioliittolakiin, velan vanhentumisesta annettuun lakiin, vakuutusyhtiölakiin ja vakuutusedustuksesta annettuun lakiin. Esitys (HE 64/2009 vp) laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 :n ja korkolain 4 :n muuttamisesta Muutetaan kulutusluottoja koskevaa kuluttajansuojalain 7 lukua, luottokiskontaa koskevaa rikoslain säännöstä sekä korkolain säännöstä viivästyskoron määrästä. Tavoitteena on vähentää niin sanottujen pikaluottojen tarjonnassa esiintyneitä ongelmia. Kilpailuneutraliteettisyistä useita ehdotettuja säännöksiä ei ole kuitenkaan perusteltua rajoittaa koskemaan ainoastaan pikaluottoja, vaan ne koskevat myös muita luottoja. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolme kuukautta niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Esitys (HE 65/2009 vp) laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta Eräitä maatalouden rakennetuen ehtoihin sisältyviä määräaikoja muutetaan. Tuetun rakentamisinvestoinnin toteutusaika laskettaisiin eräissä tapauksissa siitä, kun rakentamiseen tarvittava lupapää- 6

7 momentti4_09lmufmii.fm Page 7 Tuesday, May 26, :23 PM tös on saanut lainvoiman. Korkotukilainan nostamiselle säädettyä määräaikaa pidennetään eräiden nuoren viljelijän aloitustuen erityistilanteiden osalta. Edellä mainitut muutokset merkitsevät lievennyksiä tuen ehtoihin. Lisäksi lakiin lisätään ylimääräisen avustuserän maksamista koskeva säännös. Muutos ei vaikuta maksettavan avustuksen kokonaismäärään. Esitys (HE 66/2009 vp) kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 81. istunnossaan päätöslauselman 203, joka muuttaa kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitettä. Muutoksella liitteeseen lisätään aluksen turvapäällikön pätevyyskirjan myöntämisen pakolliset vähimmäisvaatimukset. Esitys (HE 67/2009 vp) laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a :n muuttamisesta Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan tehtäviä ja asiantuntemusta laajennetaan. Ehdotuksen mukaan neuvottelukunnalle kuuluvat terveydenhuollon sekä potilaan asemaan liittyvien eettisten kysymysten lisäksi sosiaalialaan sekä sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan liittyvät eettiset kysymykset. Neuvottelukunnan nimi muuttuu valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveysalan eettiseksi neuvottelukunnaksi. Esitys (HE 68/2009 vp) laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Yksityisten alojen työeläkelakeja muutetaan. Työkyvyttömyyseläkkeen tasoa parannetaan korottamalla tulevalta ajalta laskettavan eläkkeen karttumisprosenttia ikävuosien välillä ja korottamalla työkyvyttömyyseläkkeisiin tehtävän kertakorotuksen määrää. Lisäksi tulevan ajan ansiotasoa korottavasti otetaan huomioon tutkintoon johtava opiskelu ja alle kolmivuotiaan lapsen hoitaminen kotihoidontuella. Elinaikakertoimen soveltamista muutetaan työkyvyttömyyseläkkeiden osalta siten, että ennen vuotta 2010 alkaneisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin kerrointa ei sovelleta lainkaan ja vuodesta 2010 alkaen elinaikakerrointa sovelletaan lievennettynä työkyvyttömyyseläkkeen alkaessa. Lisäksi muutetaan leskeneläkkeen eläkevähennysrajaa. Osa-aikaeläkkeen alaikärajaa korotetaan 60 vuoteen ja eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeen ansion alenemasta poistetaan. Osa-aikaeläkkeen muutokset koskevat vuonna 1953 tai sen jälkeen syntyneitä. Työeläkkeen ansaintaa vuorotteluvapaan ajalta muutetaan siten, että 55 prosenttia vuorottelukorvauksen perusteena olevasta ansiosta kartuttaa eläkettä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Osa-aikaeläkettä koskevia muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan kuitenkin lukien. Esitys (HE 69/2009 vp) laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 :n muuttamisesta Ahvenanmaan itsehallintolakia muutetaan siten, että otetaan huomioon kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien siirtyminen kunnilta valtiolle sekä valtion aluehallintouudistus, jolla Ahvenanmaan lääninhallituksen tilalle perustetaan Ahvenanmaan valtionvirasto -niminen viranomainen. Muutokset ovat luonteeltaan lakiteknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 70/2009 vp) laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutetaan siten, että alkoholiveroa korotetaan 10 prosenttia. Korotuksen johdosta väkevien alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousevat keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin oluen ja viinin hinnat. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 72/2009 vp) laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä Lailla parannetaan työ- tai kansaneläkelain mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia tehdä eläkkeensä rinnalla työtä työtulojen vaikuttamatta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Lailla myös parannetaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia jättää eläkkeensä lepäämään ja saada eläkkeensä entisin perustein maksuun työnteon päättyessä tai työtulojen vähentyessä enintään ehdotetussa laissa olevien ansaintarajojen mukaisiksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki on tarkoitettu olemaan voimassa saakka. Esitys (HE 73/2009 vp) viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Työeläkelainsäädäntöä muutetaan siten, että yksityisten alojen toimivaltainen eläkelaitos ja toimivaltainen viimeinen eläkelaitos määräytyvät jatkossa vakuutettujen työansioiden perusteella. Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta sovelletaan myös silloin, kun julkisten alojen eläkelaitos on viimeinen eläkelaitos ja yksityisten alojen eläkelaitoksille tulee työkyvyttömyyseläkkeestä laitoskohtainen vastuu. Lisäksi työntekijän eläkelain mukaisessa luottamustoimessa jatkaminen ei enää estä työsuhteen perusteella karttuneen vanhuuseläkkeen saamista vanhuuseläkeiässä. Työeläkelakeihin tehdään myös eräitä lähinnä teknisluonteisia tarkistuk- Momentti 7 Momentti 4/2009

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot