Minna Martin Maila Seppä Päivi Lehtinen Tiina Törö Benita Lillrank. Hengitys. itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minna Martin Maila Seppä Päivi Lehtinen Tiina Törö Benita Lillrank. Hengitys. itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena"

Transkriptio

1 Minna Martin Maila Seppä Päivi Lehtinen Tiina Törö Benita Lillrank Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

2 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena Minna Martin Maila Seppä Päivi Lehtinen Tiina Törö Benita Lillrank Kuvat ja runot: Tiina Törö Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN

3 Sisällys Kiitokset Johdanto Hengityksen psykofyysinen säätely Hengityksen tehtävät Hengitystapahtuma Sisäänhengitys Uloshengitys Hengitystauot Koko kehon hengitys Apuhengityslihakset Hengityksen muut apurakenteet ja asento Hengitys ja lihasjännitys Hengityksen säätely Hermostollinen ja biokemiallinen säätely Autonominen hermosto Hyperventilaation vaikutuksia elimistössä Hengityksen yhteyksiä elimistön muihin järjestelmiin Hyperventilaatio ja ravinto Epätasapainoinen hengitys Epätasapainoisen hengityksen käsite Hengityksen havainnointi Epätasapainoinen hengitys ja terveydenhuolto Hengitystapojen ehdollistuminen Hengitys pelon ehdollistumisen fysiologiassa Hengitys ja tuoksujen ehdollistuminen Epätasapainoinen hengitys terveysongelmien yhteydessä Stressi Myönteinen stressi Haitallinen stressi Palautuminen ja stressinhallintakeinot Ahdistus Tarpeellinen ahdistus Sitoutumaton ahdistus Sosiaalisten tilanteiden pelko Kipu Normaali suhtautuminen kipuun Kivun kokemisen häiriintyminen Hengitys, asento ja kipu Kipu ja lihasten jännittäminen Lihaskipujen psykofyysinen hoito

4 Synnytyskipu ja hengitys Ruumiillinen sairastaminen Hengittävä kohtaaminen Oleminen ja hengitys Olemassaolon perusta on ruumiinmuistissa Mielikuvat ja olemassaolon kokemus Olemisen lupa Rauhoittelevan läsnäolon vaikutus hengitykseen Rauhoittava toinen Sanaton ja sanallinen viestintä...74 Kosketus ja läheisyys...74 Ääni ja kuulo...77 Katsekontakti ja näönvarainen viestintä...77 Tunteiden ja kielen merkitys ilmaisussa Vuorovaikutuksen, itsereflektion ja hengityksen psyykkiset esteet Pelko ja häpeä Noidankehä ja automaattiajatukset Läsnäolo hengittävässä hoitosuhteessa Psykofyysinen hengitysterapia ja sen sovellukset Yleissairaalan hoitomalli Hengityskoulu, psykofyysinen lyhytterapiaryhmä Hengityskoulun viitekehys Hengityskoulun terapeuttinen sisältö Psykofyysisen hengitysterapian sovellutuksia Hengitys synnytyksen ja varhaisen vuorovaikutuksen yhteydessä Synnytystä pelkäävät raskaana olevat äidit Synnytystä pelkäävien psykofyysinen synnytysrentoutusryhmä Synnytyspelkoisten yksilöllinen psykofyysinen terapia Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Hengityksen ohjaaminen yksilökäynneillä Hengitys psykologin vastaanotolla Hengityksen tiedostaminen työterveyslääkärin työssä Hengitys kehopsykoterapeutin työvälineenä Hengityselinsairaiden fysioterapia Hengitysterapia lantionpohjan fysioterapiassa Hengityksen ohjaaminen psykofyysisissä ryhmissä Pelkoryhmät Jännittäjäryhmä Ruumiillisesti oireilevien ryhmä

5 Työstressi ja uupuminen Kivunhallintaryhmä Syömishäiriöryhmä Painonhallintaryhmä Hengitysharjoituksia OVI 1: Oman ja toisen hengityksen havainnointi OVI 2: Oleminen ja tekeminen OVI 3: Hellittämisestä virtaamiseen, painovoimaan, liikkeeseen ja taukoon OVI 4: Tila- ja rajaharjoitukset OVI 5: Reviiriharjoitukset, ristiriitaiset tunteet ja oman voiman kohtaaminen Mielensisäinen hengitys Eriytymättömät ruumiilliset kokemukset, tunnekokemukset ja hengitys Mielikuvallinen kokeminen, ilmaiseminen ja hengitys Sopimussymbolinen, esimerkiksi kielellinen kokeminen, ilmaiseminen ja hengitys Reflektiokyky ja hengitys Mielensisäinen hengitys taulukkona Kirjan pääkirjoittajat Kirjan muut kirjoittajat Lähteet

6 8

7 Kiitokset Haluamme kiittää niitä eri ammattikuntiin ja lääketieteen erikoisaloihin kuuluvia henkilöitä, jotka ovat antaneet panoksensa hengityksen ja toiminnallisten hengityshäiriöiden ymmärtämiseen ja niiden hoidon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kiitämme työyhteisöjämme TYKS:ssä, YTHS:llä ja Pulssissa. Lisäksi kiitämme YTHS:n tutkimus ja kehittämisrahastoa sekä Kuvittajat ry:tä taloudellisesta tuesta apurahan muodossa. Kiitämme hyvästä yhteistyöstä hengittävää yhteisöämme, kirjamme vierailevia kirjoittajia. Samalla kiitämme niitä, jotka ovat eri vaiheissa antaneet arvokasta palautetta käsikirjoituksestamme. Kiitämme myös kaikkia eri alojen ammattilaisia, jotka ovat osallistuneet hengityskouluohjaaja -koulutukseen. He ovat omalla panoksellaan vieneet asiaamme eteenpäin. Erityisen lämpimästi kiitämme potilaitamme, jotka ovat olleet tärkeimpiä opettajiamme. Ilman potilaiden yhteistyökumppanuutta ei tämä kirja olisi voinut syntyä. Kiitämme myös Turun psykoterapiayhdistystä antoisista seminaareista sekä Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistystä verkostoitumisen lujittamisesta. Lopuksi kiitämme henkilökohtaisesti tärkeintä tahoa: puolisoja, lapsia, vanhempia, sisaruksia, muita sukulaisia sekä ystäviä, jotka ovat olleet uskollisesti tukenamme myös tämän urakan ajan. 9

8 10

9 1. Johdanto Jossain syvällä, syvällä syntyy kevyt pieni hengitys, itsetiedoton, mutta itse, ensimmäisen kerran. Kirjan lähestymistapa on psykofyysinen. Tällä tarkoitetaan mielen ja ruumiin vuorovaikutusta, kumpaankin suuntaan. Hengityksen psykosomatiikasta ja psykofyysisistä hoitomenetelmistä, joissa hengityksellä on keskeinen osuus, on olemassa jonkin verran, lähinnä englanninkielistä kirjallisuutta. Epätasapainoista hengitystä käsittelevää suomenkielistä kirjallisuutta on melko vähän. Hengityksen laajaa merkitystä voikin olla vaikea hahmottaa olemassa olevan kirjallisuuden kautta. Hengitystä psykofyysiseltä kannalta kuvaava kirjallisuus ei myöskään ole tavoittanut lääketieteellisesti ja teoreettisesti perustellun hoidon valtavirtaa. Kirjamme tarkoitus on täyttää tätä aukkoa luomalla monipuolinen ja kokonaisvaltainen ote hengitykseen, psykofyysiseen hengitysterapiaan ja hengityksen käyttöön työvälineenä monissa ammateissa ja ongelma-alueissa. Kirja on tarkoitettu perus- ja täydennyskoulutusmateriaaliksi erityisesti terveydenhuollon ja psykoterapiatyön ammattihenkilöille. Pääkohderyhmänä olemme ajatelleet toiminnallisten hengityshäiriöiden, jännitys- tai stressioireista kärsivien potilaiden auttajia. Lisäksi hengityselinsairauksista ja muista somaattisista sairauksista kärsivien potilaiden kanssa työskentelevät voivat saada kirjasta uusia ajattelu- ja toimintatapoja työhönsä. Kirja antaa ideoita sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon tarpeisiin. 11

10 Kirja soveltuu myös opettajille, lastentarhanopettajille, diakoneille ja muille sosiaali-, kasvatus- ja hoitotyötä tekeville. Kirja on hyödyllinen kaikille ammattilaisille, joiden työssä hengitys ja äänenkäyttö ovat merkityksellisessä osassa, esimerkiksi musiikkija teatterialan ihmisille, opettajille, kouluttajille ja muille puhetyöläisille. Kirja sopii myös monille liikunta-alan ihmisille sekä rentoutus- ja tietoisuustaito-ohjaajille. Näiden ryhmien lisäksi kuka tahansa hengityksestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostunut voi saada kirjasta työkaluja. Kirjassa kuvatut ajattelutavat ja hoitomenetelmät ovat kehittyneet liikuntaterapeutti Maila Sepän ja TYKS:n erikoispsykologi Päivi Lehtisen vuosikymmeniä kestäneen yhteistyön pohjalta. Näin syntyi alun perin hyperventilaatio- tai somaattisin ahdistusoirein oirehtiville potilaille tarkoitettu psykofyysinen lyhytterapiaryhmä, hengityskoulu. Menetelmää on myöhemmin sovellettu monenlaisista oireista ja ongelmista kärsivien auttamiseen sekä yksilö- että ryhmäterapeuttisessa työssä. Kutsummekin työskentelytapaa nykyään laajemmin psykofyysiseksi hengitysterapiaksi. Menetelmän ja sen taustateorian kehittäminen sekä terapeuttien koulutus on jatkunut Maila Sepän ja Minna Martinin välisen yhteistyön kautta. Psykofyysinen hengitysterapia koostuu lukuisista toisiinsa kietoutuvista näkökulmista. Perustana on kirjan alussa kuvattu tieto hengityksen psykofyysisestä säätelystä sekä tasapainoisen hengityksen merkityksestä fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille (luku 2 ja 3). Tähän liitämme ymmärryksen varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä hengitystapojen oppimisessa ja stressinsäätelyjärjestelmän kehittymisessä (luku 3 ja 4). Taustalla oleva psykoterapeuttinen viitekehys pohjautuu objektisuhdeteoriaan, erityisesti Donald W. Winnicottin ajatuksiin. Myös varhaisen vuorovaikutuksen ja varhaislapsuuden neurobiologian tutkimukset ovat lisänneet ymmärrystämme siitä, miten hengityksen säätely kehittyy vuorovaikutuksessa (luku 4). Toivomme tämän tietouden sekä psykofyysisen hengitysterapian ja sen pohjalta kehitettyjen sovellutusten (luku 5) inspiroivan terveydenhuollon ammattilaisia kehittämään työtapojaan erilaisten potilasryhmien kanssa työskentelyyn. Yhteydet länsimaisen lääketieteen ulkopuolelta tuleviin, lääketieteeseen jo osin integroitunesiin vaikutteisiin, kuten mindfulness -menetelmään ja joogaan näkyvät erityisesti kirjan lopussa kuvattavissa psykofyysisen hengitysterapian harjoituksissa (luku 6). Hengitys sitoo yhteen punaisena lankana tai tässä yhteydessä pikemminkin sinisenä henkäyksenä monista suunnista tulevia teoreettisia näkökulmia ja käytännön kokemuksia. Hengitys tuo rajapinnalle monta tieteenalaa ja ammattiryhmää. Se on ei-kenenkään -aluetta ja samalla kuuluu kaikille. Tähän psykofyysiseen maastoon tarjoamme hengitystä uudenlaisena, ja kuitenkin tuhansia vuosia vanhana, tietoisena terapeuttisena keinona. Kyse ei ole menetelmästä ja tekniikoista, joita voisi opettaa potilaille ongelmat hetkessä poistavana viisastenkivenä. Kyse on olemisen, havaitsemisen ja elämisen tavasta. Kirjan oppeja voi soveltaa monenlaiseen työhön ennaltaehkäise- 12

11 vänä ja terapeuttisena keinona. Annamme samalla keinoja ammattihenkilön omaan jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja oman hengitystilan löytämiseen. Kirjan lukemisen voi aloittaa mistä luvusta tahansa. Tietyt perusnäkemykset ja -käsitteet toistuvat tämän vuoksi useissa luvuissa. Hengitys on elämän perusta ja perusilmaus. Hengityksen haltuun otto ja sen täydellinen ymmärtäminen on aina vajavaista. Aivan kuin hengityksen pohjalla olisi aukko maailmaan, joka on tuntematon, pelottava ja josta emme tiedä ja jota ei siksi voi hahmottaa. Mistä on lähtöisin ensimmäinen henkäys, useimmiten parkaisu ympäristölle: täältä tulen, olen ja elän. Minne hiipuu ja katoaa ihmisen viimeinen hengitys? Ei ole sattumaa, että latinan sanalla expirare ja sen johdannaisilla, englannin expire ja ranskan expirer -sanoilla on kaksinainen merkitys: ei vain hengittää ulos, vaan myös kuolla. Hengitykseen liittyy aina, vaikkakin tiedostamattomasti, kuoleman läsnäolo. Siksi sen häiriöt, hengityksen vaikeutuminen, ja oman hengityksen tiedostaminen ovat monesti vaikeita kohdata. 13

12 Lähestyessämme tuntematonta tyhjyyttä, aukkoa, emme näe emmekä tunne mitään, sillä Henki sinänsä ei suostu tutkittavaksi. Sitä on kuitenkin kuvattu aina. Taide, rituaalit, uskonnot ja myytit ovat antaneet sille ilmaisun. Luova tila koetaan pyhänä, siinä päästään kosketukseen elämän perusvoimien, jumaluuden kanssa. Juutalaisuudessa ruah, hengitys, tarkoittaa Jumalan henkeä, joka täyttää luomakunnan. Myös kristinuskossa Pyhän Hengen, jota ilman ei ole elämää, ja hengityksen välillä on syvällinen yhteys. Raamatun luomiskertomuksessa on maininta, kuinka Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja edelleen: silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Afrikkalainen piispa etsi kielestään vastinetta sanalle spiritus. Hän käänsi sen lopulta sanoilla pyhä hengitys. Intialaisissa Veda -kirjoituksissa kerrotaan, että maailma on luotu Jumalan uloshengityksestä. Buddhan opetuksessa hengitystä sanotaan sanskritiksi sanalla prana, joka merkitsee mielen kulkuneuvoa. Hengitysterapiatyömme monia perusulottuvuuksia sopii kuvaamaan psykiatrian dosentti Matti Keinäsen käsite mielensisäinen hengitys (luku 7), joka sekin kuvastaa mielen liikkuvuutta, hyvää itsereflektiokykyä. Pohjaksi tälle hengitykselle on tarjoutunut psykosemioottinen käsite khora: Uusi ihminen elää äidin kohdussa tilassa ennen kuvia, sanoja ja ajatuksia. Sama perustila säilyy hänessä läpi elämän luovuuden kohtuna ja kehtona. Tuolle kuvia ja sanoja synnyttävälle alkutilalle on luotu käsite khora. Sana tulee kreikankielestä ja tarkoittaa äärettömän sijaa. Vaikka tämä kohdun muisto on henkilökohtainen, se on elävässä yhteydessä yhteiseen. Se on myös kollektiivisten ja kulttuuristen kuvien syntysija. Kristillisessä, ortodoksisessa kuvastossa khora tarkoittaa neitsyt Mariaa Jumalan synnyttäjänä ja temppelinä. Mielensisäinen hengitys, joka syntyy ja muotoutuu vuorovaikutuksessa saa voimansa ja energiansa tästä lähteestä. Kun lapsi syntyessään luopuu kohdun turvasta, hänellä on pitkä matka edessään. Lepopaikkana hänellä säilyy kohdun muisto, khora, varhaisin mielikuvamme. Sen sykkeessä, ykseyden ja erillisyyden vuorottelussa, syntyvät muut mielikuvat itsestä ja ympäristöstä. Khoralla ei ole hahmoa, vaan se assosioituu lähinnä rytmiin, lähtemisen ja takaisin tulemisen, avautumisen ja sulkeutumisen rytmiin. Se sykkii aina läsnä olevassa hetkessä ja pakenee siksi määritelmiä. Kun sitä pyritään selittämään, on sen autenttisuus jo auttamattomasti menetetty. Kirjassamme khora vaikuttaa tekstin ja kuvien takana ja on vahvasti läsnä luvun 6 hengitysharjoituksissa. Ennen kuin terveydenhuolto ja psykoterapia ovat ottaneet hengityksen omakseen, sen ymmärtäminen on ollut uskontojen, filosofioiden ja taiteiden aluetta. Tämän vuoksi haluamme esittää edeltävät näkemykset työmme taustavaikuttajina, vaikka emme tämän jälkeen palaa näihin teemoihin. Sen sijaan esitämme kirjassa hengityksen psykofysiologiaan ja psykologiaan liittyvää vanhaa ja uutta, kliinistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa. Vaikka ammennamme kirjassamme monista lähteistä, erilaiset näkemykset sopivat hyvin yhteen ja täydentävät toisiaan. 14

13 2. Hengityksen psykofyysinen säätely Sisällä ja ulkona tuntuu yhtäaikaisesti viileä ja lämmin; liikahdus saa tuntuman. Päivi Lehtinen, Minna Martin, Benita Lillrank Tässä luvussa käsitellään hengityksen anatomiaa ja fysiologiaa pääpiirteittäin, painottaen psykofyysiseltä kannalta keskeisiä näkökulmia. Kirjassamme painotetaan epätasapainoisen hengityksen kanssa selviytymistä sivuten vain muutamia somaattisista sairauksista johtuvia hengitysongelmia Hengityksen tehtävät Hengityksen, ventilaation, keskeinen tehtävä on hapen tuominen kaikkiin ruumiinosiin ja aineenvaihdunnassa lihastoiminnan seurauksena syntyneen hiilidioksidin poistaminen. Sydän- ja verenkiertojärjestelmä huolehtii hapekkaan veren asianmukaisesta jakautumisesta kehoon. Tasapainottavat fysiologiset mekanismit sopeuttavat nämä järjestelmät elimistön fyysisiin tarpeisiin. Toinen keskeinen tehtävä on elimistön hiilidioksidipitoisuuden ja happoemästasapainon säätely solujen toiminnan kannalta sopivaksi. Hengityksellä ja hengityselimistöllä on monia muitakin psykofyysiseen hyvinvointiin vaikuttavia tehtäviä. Hengityksen yhteyttä mieleen ja vuorovaikutukseen voi olla vaikea huomata. 15

14 Hengityksen ja hengityselinten tehtäviä Hengitys tuo happea elimistöön ja poistaa aineenvaihdunnan tuloksena syntynyttä hiilidioksidia. Hengitys on keskeinen ja välitön elimistön happoemästasapainon säätelijä. Hengitysrytmi säätelee mekaanisesti sydämen sykkeen vaihtelua hengityssyklin aikana. Sydämen rytmi nopeutuu jokaisen sisäänhengityksen aikana ja hidastuu uloshengityksen aikana. Hengitysliikkeet toimivat pumppuvoimana kaasujen vaihdossa sekä kehon nesteiden kierrossa. Ne auttavat laskimoveren virtausta sekä lymfan ja aivoselkäydinnesteen kiertoa jatkuvan rytmisen liikkeen avulla. Uloshengitysilman virtaus ja paine antavat tukea äänelle ja puheelle. Normaali hengitysmekaniikka auttaa ylläpitämään selkärangan ja sitä ympäröivien luu- ja lihasrakenteiden joustavuutta. Hengityslihakset ovat mukana asennon ylläpitämisessä ja raskaassa fyysisessä ponnistelussa. Tasapainoinen hengittäminen ja siihen liittyvä tarkoituksenmukainen hengityslihasten käyttö ovat yhteydessä liikkeiden joustavuuteen, vaivattomuuteen ja hyvään koordinaatioon koko elimistössä. Normaali hengitysmekaniikka auttaa ruuansulatustoimintaa rytmisten positiivisten ja negatiivisten painevaihteluiden välityksellä. Se pitää myös sisäelinten verenkierron optimaalisena. Hengitystapa (rytmi, syvyys, apuhengityslihasten käyttö) antaa sanatonta tietoa henkilön kunkin hetkisestä tunnetilasta, ilmaisutavoista ja persoonallisuudesta sekä ihmiselle itselleen että ulkopuoliselle havainnoitsijalle. Hengityksen avulla voidaan säädellä tunteita. Hengitystä pidättämällä tai hyperventiloimalla voidaan saada sietämättömiä tunteita pysymään poissa tietoisuudesta. Rauhallinen hengittäminen antaa tunteiden tunnistamiselle ja ilmaisulle tilaa sekä tyynnyttää mieltä ja ruumista. Ihmiset hengittävät yksilöllisellä tavalla. Hengityksen rytmi, syvyys, hengityslihasten käyttö ja hengitysliikkeen leviäminen ruumiissa vaihtelevat. Hengittäminen eri asennoissa ja eri liikkeissä edellyttää monipuolista lihasten käyttöä. Normaalisti ihminen käyttää ainakin erilaista hengitystapaa. Monien lihasten yhtäaikainen, koordinoitu käyttö myös rauhallisessa hengittämisessä kuvastaa hengityksen normaalia muuntautumiskykyä, reagointia tunteisiin ja levolliseen liikehdintään. Koska hengitystä ei voi hallita kontrolloimalla jokaista tarvittavaa lihasta erikseen, ei voida opettaa kaikille sopivaa oikeaa hengittämistä. Ihmiselle käy siinä yhtä huonosti kuin tuhatjalkaiselle, joka liikkuessaan yrittää liikutella jokaista jalkaa erikseen. Vaikka potilaan ei tarvitse tuntea tarkasti hengitykseen liittyvää anatomiaa, on tarpeellista, että terapeutilla on perustietoa elimistön toiminnasta. Tässä kirjassa kerrotaan, kuinka hengityksen palautumista tasapainoiseksi voidaan auttaa. Keskeisenä menetelmänä kuvataan olla vain - olotilaa, josta käsin tehdään 16

15 psykofyysisiä harjoituksia ja opetellaan huomaamaan, miltä erilaiset hengitystavat tuntuvat sekä eri puolilla ruumista että mielensisäisesti. Hengitystapoja opetellaan sisältä päin tunnistaen ja mielikuvia käyttäen. Tutustutaan omaan tapaan olla ruumiissa ja hengittää. Tällaisesta työskentelystä olisi hyötyä myös vaikeissa sairauksissa ja leikkausten jälkeen, kun joutuu tutustumaan muuttuneeseen ruumiiseen ja hakemaan uudenlaista optimaalista hengitystapaa Hengitystapahtuma Ilma virtaa joko nenän tai suun kautta nieluun, edelleen kurkunpäähän ja sieltä henkitorven ja keuhkoputkien kautta keuhkoihin. Keuhkoputket, joiden sisemmässä seinämässä on sileää lihasta, jakautuvat yhä ohuemmiksi haaroiksi ja päätyvät keuhkorakkuloihin. Rintakehän ja pallean liikkeiden aiheuttamat rintaontelon painevaihtelut yhdessä rintakehän seinämien, kylkirustojen ja keuhkojen kimmoisuuden kanssa mahdollistavat pallean liikkeet ja siten hengitystapahtuman, jonka lopputuloksena on kaasujen vaihto keuhkorakkuloissa. Hengittäminen nenän kautta on elimistön kannalta edullisempi tapa verrattuna suuhengitykseen, mikäli ei tarvita suurta määrää happea, kuten raskaan fyysisen ponnistuksen yhteydessä. Suun kautta hengitettäessä ilmaa saa nopeasti ja helposti. Se voi olla ainoa mahdollisuus saada ilmaa, jos nenässä on anatomisia esteitä tai tukkoisuutta allergioista tai infektioista johtuen. Suun kautta hengittäminen on yleistä myös silloin, jos ihminen on hätääntynyt ja ahdistunut. Mielen ja hengityksen välinen yhteys näkyy siten jo hengityssyklin alkuvaiheessa. Limakalvon runsaiden värekarvojen avulla nenä lämmittää, kostuttaa ja suodattaa ilmaa virusten, bakteerien ja pienhiukkasten hiukkasten suhteen paremmin kuin suuontelo. Nenähengitys edistää keuhkojen kimmoisuutta ja auttaa keuhkorakkuloita pysymään avoinna. Sisäänhengitettävä ilmamäärä pysyy nenän kautta hengitettäessä paremmin hallinnassa, mikä osaltaan pienentää riskiä ylihengittämiseen. Nenän kautta hengittäminen aktivoi myös pallean toimintaa. Hengitys koostuu useista vaiheista, vaikkakin kokemuksena tasapainoinen hengitys on jatkuvaa ja virtaavaa. Näitä vaiheita ovat sisään- ja uloshengitys eli keuhkojen tuuletus, kaasujen vaihto veren ja keuhkorakkuloiden välillä, kaasujen kuljettaminen veressä sekä kaasujen vaihto veren ja kudosten välillä. Hengitystä on myös kaasujen vaihto solutasolla eli soluhengitys Sisäänhengitys Pallealihaksella on keskeinen asema tasapainoisessa hengityksessä. Normaali, rauhallinen sisäänhengitys alkaa pallean supistumisella. Palleasta hengitysliike leviää aaltomaisesti sekä alaspäin lantion suuntaan että ylöspäin rintakehään. Selkärangassa tapahtuu pieni rullaava liike, lanneranka kallistuu hieman eteenpäin (lordoosi), kau- 17

16 larangan ja rintarangan välinen liitoskohta tasoittuu. Rangan liikkeet hengittämisen aikana ovat pieniä, vain hyvin tarkkaavainen havainnoitsija voi ne huomata. Pallea on kupolinmuotoinen lihas rintakehän ja vatsan välissä. Palleassa on aukko alaonttolaskimolle, aortalle ja ruokatorvelle. Koko rintakehä, kylkiluut, kylkirustot, miekkalisäkkeen alue, sekä selkänikamat toimivat kiinnityskohtina pallealle. Lisäksi suuret vatsa-, selkä- ja lannelihakset kiinnittyvät limittäin palleaan ja toimivat sen kanssa yhteistyössä. Pallea osallistuu myös asennon ylläpitoon. Pallean toiminnalla on siten vaikutuksia laajalti elimistöön. Pallea saa hermotuksensa palleahermon ja kylkivälihermojen välityksellä. Sen liikkeitä on kuitenkin vaikeampi itse tunnistaa kuin muiden tahdonalaisten lihasten toimintaa. Tämän vuoksi siihen on hankala vaikuttaa suoraan tietoisesti. Optimaalisen palleahengityksen oppiminen tapahtuu parhaiten epäsuorasti. Psykofyysisessä hengitysterapiassa erilaisia hengitysharjoituksia tehdessä käytetään apuna mielikuvia, liikettä tai ääntä (ks. harjoitukset luvussa 6). Ilma tulee keuhkoihin imuvaikutuksen avulla. Imuvaikutus syntyy, kun pallea supistuessaan vetäytyy alaspäin, jolloin rintaontelo laajenee pituussuunnassa alaspäin vatsaonteloon työntäen vatsanpeitteitä ulospäin ja eteenpäin. Tätä pallean alaspäin tapahtuvaa liikettä auttavat mielikuvat vatsan pohjalle hengittämisestä. Seuraavaksi ulommat kylkivälilihakset supistuvat ja nostavat kylkiluita, jolloin rintakehä laajenee alaosastaan sivusuuntaan. Mukana ovat vähäisessä määrin myös varsinaisesti apuhengityslihaksina toimivat kylkiluun kannattajalihakset ja kylkiluiden kohottajat Uloshengitys Uloshengitys lepotilassa ja kevyessä liikkeessä tapahtuu passiivisesti, kun pallea ja muut sisäänhengityksessä mukana olleet lihakset rentoutuvat ja palaavat alkuperäiseen asentoonsa. Rangan liikkeet ovat päinvastaisia kuin sisäänhengitettäessä. Kylkirustojen ja keuhkojen kimmoisuus avustavat tapahtumaa. Rintaontelo ja keuhkot pienenevät ja ilmanpaine keuhkorakkuloissa nousee korkeammaksi kuin ulkoilman paine. Ilmaa virtaa keuhkoista ulospäin. Rauhallisessa olotilassa uloshengitysvaihe on pitempi kuin sisäänhengitysvaihe Hengitystauot Rauhallinen hengittäminen taukoineen auttaa ilman menemistä perille keuhkojen alimpiin osiin ja alveolien (keuhkorakkuloiden) sisään sekä vastaavasti helpottaa hiilidioksidipitoisen ilman poistumista. Normaalissa hengityksessä sisäänhengityksen jälkeen seuraa lyhyt tauko. Jos on tarve eri syistä pidättää hengitystä, tämä tauko voi pidentyä. Joissakin hengitysterapiamenetelmissä pyritään pidentämään sisäänhengityksen jälkeistä taukoa hyperventilaation hallitsemiseksi. Kuvaamassamme menetel- 18

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Mindfulness harjoituksia

Mindfulness harjoituksia 1 Mindfulness harjoituksia Laajalti tunnetussa zen tarinassa kaksi munkkia, opettaja ja oppilas, tulevat joen kahlauspaikalle. Hätääntynyt ylimysnainen on jo joen rannalla; joki on tulvinut niin, että

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Aikaisemmat Surukonferenssiteemat:

Aikaisemmat Surukonferenssiteemat: 1 Aikaisemmat Surukonferenssiteemat: Kuolevan ja surevan rinnalla (2013) Monimuotoinen suru (2012) Oikeus suruun ja tukeen (2011) Menestyksestä arkeen - miten oppia elämään surun kanssa (2010) Kuoleman

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö. Sosiaali- ja terveysalan arvot ja toimintaperiaatteet TEHTÄVIÄ

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö. Sosiaali- ja terveysalan arvot ja toimintaperiaatteet TEHTÄVIÄ 1 1 LÄHIHOITAJAN HOITO- JA HUOLENPITOTYÖN AMMATILLINEN PERUSTA Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö Valmistuttuaan lähihoitaja voi työskennellä hyvin erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

pysyminen raittiina terence t. gorski merlene miller käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa

pysyminen raittiina terence t. gorski merlene miller käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa terence t. gorski merlene miller pysyminen raittiina käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa Oppimisessa on pikemminkin kysymys asenteesta kuin lahjakkuudesta SISÄLTÖ ESIPUHE JOHDANTO

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö VANHEMMUUDEN TUKEMISTA PEUKUN MALLIIN - HYV' ON LAPSEN LASNA OLLA VIISAAN VANHEMMAN VARASSA Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Hyvinkin pitkälliseksi

Lisätiedot