ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta Hyväksyminen Kaupunginhallitus xx Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 xx YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx.2013

2 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS Ylivieskan kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: 2. kaupunginosan (Hakalahti) korttelia 4 sekä lähivirkistys- (VL) ja yleisen pysäköinnin- (LP) aluetta ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: 2. kaupunginosan (Hakalahti) kortteli 4 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavamuutosalue, pinta-alaltaan noin 3,6 ha, sijaitsee Hakalahdenkadun Ja Kalajoen välissä rajautuen idässä Valtakatuun ja lännessä Rahkorannan kaavattomaan omakotialueeseen. Kuva: Kaavamuutosalueen aluerajaus sekä vaikutusalueen rajaus osoitekartalla 1.3 Kaavan tarkoitus Kaupunki ryhtyi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi Hakalahden kaupunginosaan sijoittuvassa korttelissa 4 ja siihen liittyvillä lähivirkistys- ja yleisen pysäköinnin alueilla Kassisen alueen tontinluovutuskilpailun pohjalta. Suunnittelualueella järjestettiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tontinluovutuskilpailu asemakaavamuutoksen laatimisen pohjaksi sekä korttelin rakentajan valitsemiseksi. Tontinluovutuskilpailu alkoi ja päättyi Tontinluovutuskilpailun tavoitteena oli aikaansaada Ylivieskan keskustaa täydentävä ja elävöittävä korkealuokkainen suunnitelma ja toteutus. Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä yksi ehdotus, joka sisälsi vaadittavat asiakirjat. Saapunut ehdotus täytti hakumenettelyssä asetetut ehdot osallistumisoikeutta koskien. Kilpailuun

3 3 osallistuvan ehdotuksen jätti Kaarron Rakennus Oy. Kilpailuehdotuksen suunnittelijana on ollut Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy. Kilpailuohjelman mukaisesti kaupunki laatii Kassisen aluetta koskevan asemakaavan muutoksen. Asemakaavoituksella tarkennetaan aluetehokkuus, tonttien rakennusoikeus, rakennusten massoittelu ja kerroskorkeudet sekä alueen autopaikoitus. Suunnittelualueen sijainti maisemallisesta arvokkaassa jokirannassa Ylivieskan kirkkoa vastapäätä asettaa alueen suunnittelulle erityisiä kaupunkikuvallisia vaatimuksia. Tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta, kehittää Hakalahdenkadun katutilaa ja sijoittaa uudisrakentamista Kalajoen rantaan. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota Kalajoen ranta-alueen ympäristörakentamiseen siten, että näkymät ja yhteydet rantaan säilyvät. Kerrostalotonttien jokirantaan avautuvien piha-alueiden liittyminen julkiseen rantavyöhykkeeseen ja asuinkerrostalojen yhteisten pihatoimintojen keskittämien yhdelle piha-alueelle on tutkittava. Kilpailuehdotuksessa esille tullut julkisten palvelujen sijoittamisen edellytykset Kassisen suunnittelualueelle tulee myös ratkaistavaksi. Alueella on kolme purettavaa puurakenteista asuinpientaloa vuosilta Kassisen kaavamuutosalue ei ole nykyisen kaavan mukaisena toteutunut. Kuva: Kassisen alueen tontinluovutuskilpailu, suunnittelualue on rajattu puneella

4 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavan seurantalomake 2. Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Luontoselvitys 4. Selvitys Ylivieskan keskustan osayleiskaava / Arvokkaat alueet I 5. Rakennusselvitys ja kuntoarvio Virtala 6. Havainnekuvat 7. Kassisenkadun alustava yleissuunnitelmaluonnos Luettelo muista asemakaavan muutosta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 1. Maakuntakaava 2. Keskustan osayleiskaava Ylivieskan liikennesuunnitelma 4. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999) 5. Rakennusjärjestys, Ylivieskan kaupunki 6. Ympäristöministeriön ohjekirja (Asemakaavaselostus) Kuva: Tontinluovutuskilpailussa esitettyjä idealuonnoksia Kassisen kaavamuutosalueelta / Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

5 5 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS LUETTELO MUISTA ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN... 9 LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAMUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Lausunnot / mielipiteet / muistutukset ja niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ KAAVATALOUS Yleistä Rakentamiskustannukset ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS YHTEYSTIEDOT... 64

6 6 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoituksen vireille tulo kaupunginhallituksen päätöksillä ja Päätöksissä esitettiin Rahkorannan alueelle kaavattoman pientaloalueen asema-kaavoittamista sekä kaavamuutosta Kassisen alueelle. Vireilletulon yhteydessä oikeutettiin maankäyttöyksikkö asettamaan valmisteluaineisto nähtäville. Valmisteluaineistona kolme kaavaluonnosvaihtoehtoa ja alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä Kaavoituksen esittelytilaisuus pidettiin kaupungintalon valtuustosalissa klo Kaavoituksen valmisteluvaiheessa pyydettiin lausunnot: - Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus - Jokilaaksojen pelastuslaitos/ylivieskan paloasema - Jokilaaksojen poliisilaitos - Pohjanmaan PPO Oy, ( nykyinen PPO- Yhtiöt Oy) - Ylivieskan Vesiosuuskunta - Oy Herrfors Ab ( nykyinen Herrfors Nät-Verkko Oy Ab / Verkkopalvelu) - Oy Herrfors Ab / Lämpöosasto ( ei ollut aikaisemmin erikseen) - Sonera Carrier Networks Oy Palautetta kaavoituksen valmisteluaineistosta vuonna 2006 saatiin 10 lausuntoa ja 6 mielipidettä. Vuodesta 2007 kaavoitusprosessi on ollut keskeytyksissä. Suunnittelualueen sijainti ydinkeskustan tuntumassa ja maisemallisesti arvokkaassa jokirannassa Ylivieskan kirkkoa vastapäätä asetti suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Hakalahden kaupunginosan Rahkorannan alueelle sijoittuvasta Kassisen alueesta järjestettiin tontinluovutuskilpailu kaupunginhallituksen päätöksellä Tontinluovutuskilpailu alkoi ja päättyi Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaarron Rakennus Oy:n Kassisen aluetta koskevan ehdotuksen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Kaarron Rakennus Oy:n kanssa tehdään kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistoimintasopimus. Neuvottelu : Kaupunki / Kaarron Rakennus Oy, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy. Kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimusluonnos käytiin läpi ja kilpailuehdotuksen pohjalta laadittu jatkosuunnitelman esittely asemakaavamuutoksen pohjaksi.

7 7 Kaavoituksen eteneminen jakaantuu kahteen vaiheeseen : 1. Kaavamuutosalue ns. Kassisen alue / pääosin kaupungin maanomistus etenee tontinluovutuskilpailun pohjalta. Suunnittelualueeseen sisältyy noin 17 m 2 yksityisessä omistuksessa olevaa kaavatonta aluetta, joka tarvitaan asuntokadun näkemäalueeseen. 2. Kaavaton Rahkorannan asuntoalue / yksityisten maanomistus, kaavoitus etenee myöhemmin. Tontinluovutuskilpailun aineistoa ja kaavoituksen etenemistä tontinluovutuskilpailun pohjalta käsiteltiin kaavatiimissä Kaarron Rakennus Oy / Mikko Kaarto ilmoitti sähköpostitse hyväksyvänsä kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistoimintasopimusluonnoksen vietäväksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimusluonnos Kassisen suunnittelualueesta hyväksyminen kaupunginhallituksessa Oikeutettiin allekirjoittamaan sopimus. Kassisen suunnittelualuetta koskeva kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimusluonnos allekirjoitettiin Työneuvottelu sovittu sähköpostitse Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Liisa Ranto-Oikari / kaavoitus Eriia Laru. Luonnosvaiheen työneuvottelu pidettiin Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoliikenne ja ympäristökeskuksessa ennen valmisteluaineiston nähtäville asettamista. Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asemakaava- ja asemakaavamuutoksen luonnos nähtävillä 30 päivän ajan teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä Viranomaisilta pyydetään lausunnot. Kassisen alueen asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta pyydettiin valmisteluaineistona lausunnot: - Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus - Jokilaaksojen pelastuslaitos/ylivieskan paloasema - Jokilaaksojen poliisilaitos - PPO- Yhtiöt Oy - Ylivieskan Vesiosuuskunta - Herrfors Nät-Verkko Oy Ab / Verkkopalvelu - Oy Herrfors Ab / Lämpöosasto - Sonera Carrier Networks Oy -Peruspalvelukuntayhtymä Kallio -Liikuntalautakunta

8 8 Valmisteluaineistosta saatiin 7 lausuntoa: Herrfors Nät Verkko Oy Ab, Pohjois- Pohjanmaan museo, PPO- Yhtiöt Oy, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio varhaispalvelut, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luonnoksesta esittivät kaavoituksen esittelytilaisuudessa asukkaat mielipiteitä ja ne kirjattiin muistioon. Kaavaluonnos valmisteltiin kaavaehdotukseksi. Ehdotusvaiheessa rajattiin pois luonnosvaiheessa mukana ollut, Kassisenkadun näkemäalueeksi varattu alue, pintaalaltaan noin 0,0017 ha. Kaavamuutosehdotuksen pohjalta laadittiin kiinteistökaupan esisopimusluonnos, joka hyväksyttiin: kaupunginhallituksessa kaupunginvaltuustossa Kiinteistökaupan esisopimus allekirjoitettiin Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen esittämässä lausunnossa edellytettiin pidettäväksi ehdotusvaiheen työneuvottelu, joka järjestettiin Asiasta sovittiin sähköpostitse : Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskus arkkitehti Liisa Ranto-Oikari ja Ylivieskan kaupunki Eriia Laru. Viranomaisilta pyydetään lausunnot asemakaavamuutosehdotuksesta. Asemakaavan muutosehdotus käsiteltiin teknisten palveluiden lautakunnassa Tekninen palvelukeskus / maankäyttöyksikkö / kaavoitus asettaa asemakaavamuutosehdotuksen selostuksineen ja sitä koskevan täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL:n 65 :n tarkoituksessa ja MRA:n 27 :ssä säädetyllä tavalla 30 päivän ajaksi. Asemakaavamuutosehdotuksesta esitetyistä lausunnoista, mielipiteistä ja muistutuksista ja niiden huomioimisesta on yhteenveto kaavaselostuksessa kohdassa Kaupunginhallitus xx Asemakaavamuutos hyväksytään. Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 xx Asemakaavamuutos hyväksytään.

9 9 2.2 Asemakaava Nykytilanne: Asemakaavan muutoksella, pinta-alaltaan yhteensä noin 3,6 hehtaaria, on voimassa hyväksytty asemakaava. Kaavassa on merkittynä: Liikerakennusten korttelialue (KL-2), pinta-ala noin 1,9 ha, V- kerrosta, tonttitehokkuus e= 0,60 Yleinen pysäköintialue LP, pinta-ala noin 0,3 ha Puistoalue /Kassisen puisto VL, pinta-ala noin 1,4 ha Kaavamuutosalueesta kaupunki omistaa noin 3,4 ha ja yksityinen maanomistus on noin 0,2 ha. Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualueen kaavamuutosalue on rajattuna puneella 2.3 Asemakaavamuutoksen toteuttaminen Asemakaavan muutoksella muodostetaan: Kerrostalokorttelialue (AK VI), jolle osoitetaan kuusi kerrostalotonttia. Rakennusoikeutta yhteensä k-m 2, pinta-ala yhteensä noin 1,48 ha. Lähipalvelujen korttelialue (PL-1 II). Alueelle voi sijoittua päiväkoti-, senioritalotai hyvinvointi- ja terveyspalvelutoimintojen tiloja. Rakennusoikeutta 800 k-m 2, pinta-ala yhteensä noin 0,22 ha. Autopaikoituksen korttelialueen tontit LPA-1 I ja LPA-1 II. Korttelialueille osoitetaan Hakalahdenkatuun rajoittuen pysäköimispaikka, jolle autokatoksen rakentaminen on sallittu (p-1, 101 ap), Kassisenkatuun rajoittuen yksikerroksinen autojen säilytyspaikan rakennusala (a I, 34 ap, 500 k-m 2 ) ja Hakalahdenkatuun rajoittuen kaksikerroksinen autojen säilytyspaikan rakennusala, jolle saa rakentaa kaksi pysäköintitasoa (a II, 102 ap, 1410 k-m 2 ). Rakennusoikeutta on yhteensä 1910 k-m 2, pinta-ala yhteensä noin 0,66 ha. Lähivirkistysaluetta Kalajoen ranta-alueelle noin 1,02 ha.

10 10 Katualuetta: Kassisenkatu, joka on osittain pihakatu pinta-ala noin 0,19 ha. Kaavoituksen hyväksymisen jälkeen tontinluovutuskilpailun ehtojen mukaisesti kilpailun voittaneen esityksen pohjalta laaditun kaavoituksen mukaisesti Kaarron Rakennus Oy toteuttaa alueelle kerrostalokorttelin kahdessa vaiheessa. Ensimmäiseksi rakennetaan kolme kerrostaloa tavoitevuosina Toisessa vaiheessa, tavoitevuosina , rakentuu alue kokonaisuudessaan eli loput kolme asuinkerrostaloa. Autopaikoitukselle varatut pysäköintikorttelit LPA-1 I ja LPA-1 II, Hakalahdenkatuun rajoittuen, toteutetaan asuntorakentumisen etenemisen mukaisesti ja autopaikat jaetaan AK- tonteille rakennusoikeuksien suhteessa, lisäksi LPA-1 I tontin nro 10 p-1 osalle osoitetaan PL-1 tonttia palvelevia autopaikkoja vähintään kahdeksan. Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Fyysinen tila, väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Asemakaavan muutosalueen korttelin 4 KL-2 tontti nro 1 ei ole vielä voimassaolevan, vuonna 1991 hyväksytyn, asemakaavan mukaisena liiketonttina rakentunut. Kassisen kaavamuutosalueella on kolme rakennusta vuosilta ja ne ovat puurakenteisia. Rakennusinventointi alueelta on tehty kaavoituksen vireille tulon jälkeen vuonna 2006 (kaupunginarkkitehti Pekka Taskinen). Inventoinnissa mukana ollut ns. Rossilan kiinteistö on kaavamuutosalueelta purettu. Rakennusinventointia on täydennetty kiinteistöllä Virtala sijaitsevan vuodelta 1919 olevan rakennuksen osalta ja siitä on laadittu ehdotusvaiheeseen ja kaavaselostuksen liitteeksi tarkempi rakennusselvitys ja kuntoarvio. Inventointi ja kuvat (Google maps) kaavamuutosalueella olevista kiinteistöistä: Kohde 11. Ketara T., (R) (P) 2. luokka Tila: Päivärinne, rekisteröity , 0,871 ha Asuinrakennuksen korjaussuunnitelma on tehty Kaupunki on omistanut kiinteistön vuodesta 2007

11 Kohde 12. Ketara O., Tila: Halme, rekisteröity , 0,1803 ha Rakennus on tyypiltään 50-lukulainen, jossa on taloussiipi, rakennuslupa on vuodelta Kaupunki on omistanut kiinteistön vuodesta Kohde 14. Virtala, (R) (P) 2. luokka Tila: Virtala, tila rekisteröity , 0,4906 ha Tilalla on vuodelta 1919 oleva hirsirunkoinen rakennus, jossa toimi tuolloin tuberkuloosihuoltotoimisto ja rakennuksen sijoittui myös lääkärin asunto. Rakennusta peruskorjattiin vuonna 1955, jolloin siihen tehtiin Tuberkuloosihuoltoliiton toimesta sisäisiä muutostöitä. Suunnittelija oli arkkitehti Uki Heikkinen Oulusta. Asuinkäytössä rakennus oli luvulla ja vuoteen 1982 siinä toimi Kasvatusneuvola. Kiinteistö siirtyi kaupungin omistukseen vuonna 1971 ja se peruskorjattiin päiväkotitoiminnan käyttöön. Päiväkotitoiminta jatkui vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen rakennus jäi vajaakäytölle ja se on toiminut bändiharjoittelutilana ja ajoittain teatteriväen käytössä. Virtalan rakennusta ei ole esitetty Keskustan osayleiskaavassa suojeltavaksi.

12 12 Kaavamuutosalueesta osa on kaupungin hoitamaa nurmialuetta ja Kalajoen rantaaluetta sekä ns. Kassisen talon entinen pihapiiri

13 13 Toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö Kassisen suunnittelualue rajautuu Rahkorannan kaavattomaan asuinpientaloalueeseen. Lähiympäristössä on myös julkista rakentamista: Aluetta vastapäätä Hakalahdenkadun varressa ovat Rahkolan koulu ja Ylivieskan lukio. Vastapäätä kaavamuutosaluetta Kalajoen toisella puolen sijaitsee Ylivieskan kirkko. Kalajoen rantaan on rakennettu kevyen liikenteen väylä. Aluetta rajaa pohjoisessa Hakalahdenkatu ja idässä Valtakatu, joka Helaalansillan kautta johtaa ydinkeskustaan. Kaavoitettava alue rajautuu ja sisältyy osittain Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö RKY2009 selvitykseen ja on mainittu selvityksessä kohteena Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja Savisilta. Kuva: Helaalan silta keskustaan Kuva: Näkymä Helaalan sillalta kaavamuutosalueelle

14 3.1.2 Rakennettu ympäristö 14 Kuvia rakennetusta ympäristöstä (kuvat Google Maps) Koulut, kaavamuutosaluetta vastapäätä Hakalahden kadun varressa on Rahkolan koulu ja Ylivieskan lukio Kuva: Rahkorannan koulu Kuva: Lukio Päiväkoti kävelyetäisyydellä Helaalankadun varrella

15 15 Rahkorannan kaavaton pientaloalue rajautuu kaavamuutosalueeseen ja kaavattoman alueen rakennuskanta on eri vuosikymmeniltä eli osa on ollut jo vuoden 1944 rakennuskaavaluonnoksen kartoilla ja uusimmat kaksi rakennusta ovat rakentuneet vuosina Jäljempänä tekstissä on esitettynä alueen rakennukset ja rakentamisvuodet. Hakalahdenkatu 13a, rakennettu 1962 Rahkolantie 8, rakennettu 1953 Hakalahdenkatu 7, rakennettu 1957 Hakalahdenkatu 1, rakennettu 1959

16 16 Rahkolantie 2, asuinrakennus vuodelta Toiminut maatilana ja pihapiirissä on samalta aikakaudelta entinen navettarakennus. Lisäksi rakennuspaikalla on muita talousrakennuksia. Rahkolantie 6, rakennettu 1953 Talousrakennus 1995 Rahkolantie 4, rakennettu , laajennus 1976 Talousrakennus 2003 Hakalahdenkatu 3, rakennettu 1950-luvulla Sijainti entisen ns. sähkötalon takana Peruskorjaus Talousrakennukset myöhemmin. Rahkolantie 1, asuinrakennus on rakennettu 1920, vuokrakäytössä Pihapiiristä on purettu navetta vuonna 2005.

17 17 As Oy Heikkiläntie, Hakalahdenkatu 13b-d rakennettu 1963 Rahkolantie 3, rakennettu 2006 Rahkolantie 2a, rakennettu Kaavamuutosalueen itäpuoli on rakentunut kerrostaloalueeksi vuosina

18 18 Suunnittelualue liittyy erilaisiin keskustatoimintojen alueisiin. Keskustassa on kattavat peruspalvelut ja useita elintarvikekauppoja, joilla osalla on laajat aukioloajat. Kaavamuutosalue tukeutuu keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. Valtion virastotalo, Ylivieskatalo Akustiikka, terveyskeskus ja kirkko ovat kävelyetäisyydellä. Kassisen alue sijoittuu alle 0,5 kilometrin etäisyydelle ydinkeskustasta. Kirkko Terveyskeskus Virastotalo Akustiikka

19 19 Kaupunkikuva Kaava-alue rajoittuu Hakalahdenkatuun ja Valtakatuun, jotka ovat kokoojakatuja. Kaupunkikuva on voimassaolevan asemakaavan mukaisena toteutunut lukuun ottamatta kaavamuutoksen alaista korttelin osaa ja kaavatonta Rahkorannan pientaloaluetta. Kaavamuutosalueen itäpuolelle sijoittuva, ns. Meijerinranta on luvulla rakentunut kerrostaloalueena, jossa 3-5 krs asuintaloja. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaavamuutosalue ei ole työpaikka-aluetta.

20 Liikenne 20 Kaavamuutosalueen liittyminen tieverkostoihin. Alue rajautuu Hakalahden ja Valtakadun kokoojakatuihin, jotka toimivat kaupungin sisääntuloväylinä. Nyt kaavoitettavaa aluetta rajaavan Hakalankadun liikennemäärät on vuoden 2006 liikennemallissa ollut välillä Ouluntie - Valtakatu 4350 ajon/vrk ja aluetta idässä rajaavan Valtakadun liikennemääräksi välillä Hakalahdenkatu - Kauppakatu noin 8100 ajon/vrk.

21 21 Vuodelle 2020 yleissuunnitelmassa kaava-alueeseen rajoittuvan Hakalahdenkadun liikennemääräksi välillä Ouluntie - Valtakatu arvioitu liikenne-ennusteena noin ajon/vrk ja Valtakadun liikennemääräksi välillä Hakalahdenkatu - Kauppakatu noin ajon/vrk. Hakalahden kokoojakadulta on nykyisellään kolme liittymää Kassisen alueen kaavamuutosalueelle. Kevyen liikenteen yhteydet ovat katuverkostossa.

22 22 Kalajoen rantaan on rakennettu vuonna 2007 kevyen liikenteen reitti. Samalla rannat on tuettu kivilouheella. Reitin ja joen välissä kulkee puukaide graniittisilla tolpilla. Kuva: Kalajoen pohjoisrannan uusi reitti kaavamuutosalueella. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella ei sijaitse muinaismuistoja tai muistomerkkejä. Kassisen alueesta Kalajoen rantavyöhyke, Rahkolantie 2, Rahkola, Kassisen pihapiri ja Virtalan päiväkoti kuuluvat Ylivieskan keskustan osayleiskaavatyössä laaditun perusselvityksen mukaisesti keskustan arvokkaaseen Kirkko - Rahkoranta kokonaisuuteen. Kaavoitettava alue rajautuu ja sisältyy osittain Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö RKY2009 selvitykseen ja on mainittu selvityksessä kohteena Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja Savisilta. Kirkko- Rahkoranta arvokas alue sijaitsee Ylivieskan keskustassa Kalajoen varressa kirkon ympärillä ja läheisyydessä.

23 23 Selvityksessä on todettu: Arvokkaat alueet ovat kohteita, joilla on erityistä paikallista merkitystä ja joiden omaleimaisuutta kannattaa siksi vaalia. Kohteet on valittu erityyppisiä aluekohteita, jotka kuvastavat Ylivieskan kaupungin kehitystä, ne ovat monella tapaa paikkakunnan asutus- tai elinkeinohistoriaan liittyviä. Kohteet ovat ehjiä ja laajoja kokonaisuuksia, jotka edustavat parhaiten Ylivieskan kaupungin arvokkainta ympäristöä. Kirkko- Rahkoranta aluerajauksessa mainitusta, vuodelta 1919 olevasta, Virtalan talosta on laadittu kaavaehdotusvaiheessa selvitys rakennuksen kunnosta ja mahdollisista vaurioista. Selvitys on kaavaehdotuksen selostuksen liitteenä. Virtalan taloa koskien päivitetään museoviraston inventointilomake ja toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseolle. Virtalan taloa ei ole keskustan oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan eikä voimassa olevaan asemakaavaan merkitty suojeltavaksi ja tämän asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditussa selvityksessä todetaan mm: Rakennuksen ulkoasua ei ole muutettu vuoden 1955 remontin jälkeen. Sisällä ei ole alkuperäisyyttä paljoa säilynyt. Rakennuksen tekniikka on vanhentunutta ja vaatisi uusimista. Rakennusta ei ole varustettu salaojalla. Kellaritilan lattiassa oli suoranaisia vesilammikoita ja seinissä oli jälkiä vesivalumista ja kosteudesta. Kiinteistö ei sovellu nykyvaatimusten mukaiseen päiväkotikäyttöön. Rakennuksen soveltaminen asuin- tai muuhun käyttöön on haasteellista. Kalajokivarsi on yhä säilyttänyt monia perinteisiä elementtejään. Alue on toiminnoiltaan sekoittunut ja rakennukset on rakennettu eri aikoina. Arvokkaaseen alueeseen kuuluu Kalajoen etelärannalla Ylivieskan kirkko ja sitä ympäröivät vanha hautausmaa ja Kirkkopuisto sekä Terveystien pientaloalue. Joen pohjoispuolella alueeseen kuuluu jokirannat Valtatien sillalta Ouluntien sillalle, siten, että alueeseen kuuluvat Kassien entinen pihapiiri ja Rahkolan päärakennus sekä rannan arvokas kasvillisuus ja tulvaniitty. Alueeseen kuuluu myös jokialue näiden rantojen välissä ja siinä olevat saaret Pappisaari ja Varpusaari. Kirkko ja hautausmaa ovat alkuperäisessä käytössään. Joen eteläranta on kirkkoa ja terveyskeskusta lukuun ottamatta yksityisten käytössä.

24 24 Luonnonmuodot ja maisema Kalajoessa on keskustan kohdalla Juurikoski. Koski on nykymuodossaan noin kilometrin mittainen ja alkaa rautatiesillan itäpuolelta jatkuen aina kirkon länsipuolelle ja Kassisen kaavamuutosalueelle saakka. Joki tekee kirkon ja Kassisen suunnittelualueen kohdalla jyrkän mutkan, jonka jälkeen joki levenee kirkon länsipuolella Kassisen aluetta vastapäätä. Koskessa on Varpusaari ja Pappisaari, jotka ovat muodostuneet joen aiheuttaman maa-ainesten kulutuksen ja kasaamisen seurauksena. Kaavamuutosalue Kuva: Juurikoski ulottuu Kassisen kaavamuutosalueelle asti Kuva: Kassisen alueen haaparyhmä, vasemmalla Pappisaari, edessä Varpusaari kirkon rannasta nähtynä. Kuva: Pappisaari koillisesta, matalikko saaren ja pohjoisrannan välissä

25 25 Kirkko Rahkoranta-alueen arvot Osa alueesta kuuluu arvokkaaseen Savisilta Ylivieskan kirkko- Pappisaarikulttuurimaisemaan (RKY2009). Kirkko on valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde. Kalajoki on Hamarinkosken alapuolisilta osiltaan suojeltu koskien suojelulailla. Kerroksisuus: Alue kuvastaa Ylivieskan alkuvaiheita maaseutupitäjänä ja kehitystä itsenäiseksi kunnaksi Alkuperäisyys Kirkko ympäristöineen on säilynyt hyvin alkuperäiset tai vanhat piirteensä: kirkon muoto, uusgoottinen ulkoasu, vanhan hautausmaanrakenne ja kasvillisuus Edustavuus: Kirkko ympäristöineen edustaa ajalleen luonteenomaista tyyppiä ja on sen hyvin säilynyt esimerkki. Symbolikohde: Pappisaareen liittyvä perimätieto ison vihan aikaisista tapahtumista havainnollistaa maamme historian vaiheita. Intensiteetti: Alueella korostuvat erityisesti maisemalliset arvot ja joki on aluetta hallitseva maisematekijä. Alueella joen koskimaisema ja ihmisen vaikutus asettuvat rinnakkain. Joenmutkat, saaret ja rantakasvillisuus muodostavat vaihtelevan maisemakokonaisuuden. Kirkko sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla joen mutkassa. Muutamat arvokkaat rakennukset istuvat hyvin maisemassa. Saarten ja pohjoisrannan välinen matalaetinen alue on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas. Pohjoisrannan tulvaniityllä on maisemallista arvoa. Kassisen pihapiirin kasvistolla on puistomaisuutena vuoksi maisemallista arvoa. Pohjoisrannan haaparyhmällä on maisemallista arvoa ja se on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä. Kaavamuutosalueelle toteutettu kevyen liikenteen reitti korostaa alueen arvoja tuomalla niitä paremmin esille. Suosituksena yleiskaavatyön yhteydessä laaditussa selvityksessä on kirjattuna seuraavasti: Laadittavissa asemakaavoissa ja sen muutoksissa on suositeltavaa ottaa alueen arvot huomioon ja edistää niiden säilymistä.

26 26 Tekninen huolto Alueen toiminnat hyödyntävät täydellisesti olevia verkostoja. Asemakaavamuutosalueen lähellä katualueilla on olemassa vesijohdon ja viemärin runkolinjat sekä sadevesiviemäröintijärjestelmä, maanalaiset puhelin- ja kaukolämpöjohdot. Kuva: Tekninen huolto Pilaantuneet maa-alueet Kaava-alueella ei ole todettu pilaantuneita maa-alueita.

27 27 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualue sijoittuu vilkkaasti liikennöityjen Hakalahdenkadun ja Valtakadun varteen keskelle kaupunkirakennetta. Suunnittelualueen itäpuoli on toteutunut kerrostaloalueena. Korttelia vastapäätä Kalajoen etelärannalla on ydinkeskusta.. Kuva: Ilmavalokuva vuodelta 2011, kuvassa on näkyvissä kaava- ja kaavamuutosalueen sijoittuminen lähellä ydinkeskustaa.

28 Maanomistus Suunnittelualueesta pääosan eli noin 3,4 ha (94,1 %) omistaa kaupunki, yksityinen maanomistus on noin 0,2 ha (5,9 %). Kuva: Suunnittelualueen maanomistus Kiinteistöluettelo: 1) kaupungin maanomistus Ylirahkola Rantakoski KL-2 tontti Virtala , rakennukset (purettavat) Rossila Päivärinne , rakennukset (purettavat) Halme , rakennukset ( purettavat) 2) yksityinen maanomistus Ranta-Unhola Yht.alue

29 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joita on täydennetty Tämän kaavatyön osalta on huomioitava erityisesti toimivaan aluerakenteeseen ja eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä , jonka uudistaminen on lähtenyt vireille Maakuntakaavassa suunnittelualue on osa Ylivieskan taajamatoimintojen aluetta (A) Ylivieska on Oulun eteläisen aluekeskuksen ydinaluetta ja kuuluu alueen kaupunkiverkostoon kk-3. Maakuntakaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavamuutosalue sijoittuu luonnoksessa maakunnan alueellisen keskuksen ydinalueelle (C-2), johon sijoittuu keskustahakuisia palveluja ja asumista. Suunnittelualue on voimassaolevassa maakuntakaavassa: TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Kuva: Ote maakuntakaavasta

30 30 Suunnittelumääräykset maakuntakaavassa: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustan osayleiskaava KH on määrännyt osayleiskaavan tulemaan voimaan. Kaavamuutosalue Kuva: Ote keskustan osayleiskaava 2030 Kaavamuutos -alue rajautuu ja sisältyy osittain yleiskaavan mukaan:

31 31 Kaavamuutosalueen lähiympäristössä on myös yleiskaavamerkinnät: Kohde nro 11. Pappisaari sijoittuu kaavamuutosalueeseen rajoittuvaan Kalajoen vesistöön. Selvitykset Kaavoitettava alue rajautuu ja sisältyy osittain Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö RKY2009 selvitykseen ja on mainittu selvityksessä kohteena Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja Savisilta. Rakennusinventointi Rahkorannan alueelle on laadittu 2006 ja tämän kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu erillinen rakennusselvitys ja kuntoarvio kiinteistöstä Virtala. Kaavaselostukseen on laadittu kuvaus rakennetusta ympäristöstä. Asemakaava Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 3,6 hehtaaria, on voimassa hyväksytty asemakaava. Kaavamuutosalueelle on kaavalla osoitettu liikerakennusten (KL-2) korttelialuetta 1,9 ha, yleistä paikoitusaluetta (LP) 0,3 ha ja puistoaluetta (VL) 1,4 ha. Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa kaavamuutosalue on rajattuna puneella

32 32 4 Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Asemakaavan muutoksen laatimista koskeva aloite tuli 2006 maankäyttöyksiköltä ja kaavatiimiltä. Kassisen alue ei ollut rakentunut voimassaolevan vuodelta 1991 olevan asemakaavan mukaisena. Tavoitteena oli yleiskaavan tavoitteiden pohjalta eheyttää kaupunkirakennetta, kehittää Hakalahdenkadun katutilaa ja sijoittaa uudisrakentamista Kalajoen rantaan. Kaavoitus on ollut keskeytyksissä vuosina Sijainti maisemallisesti arvokkaassa jokirannassa Ylivieskan kirkkoa vastapäätä asettaa suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Keskellä kaupunkirakennetta ja alle 0,5 kilometrin etäisyydellä keskustassa Kalajoen rantaan rajoittuvan alueen kaavoittaminen eteneminen tuli ajankohtaiseksi, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaarron Rakennus Oy:n tontinluovutuskilpailuun laatiman Kassisen aluetta koskevan ehdotuksen kaavoituksen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Luonnosvaiheessa suunnittelualueeseen rajattiin mukaan noin 17 m 2 :n suuruinen yksityisen maanomistajan omistuksessa oleva kaavaton alue, joka osoitettiin kaavoituksessa Kassisenkadun näkemäalueeksi Hakalahdenkadulle. Tämä alue on kuitenkin ehdotusvaiheessa rajattu pois, Kassisenkatu muodostetaan osittain pihakaduksi. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Alueen kaavoitukseen ryhtymistä on käsitelty kaupunginhallituksessa ja Samalla oikeutettiin tekninen palvelukeskus asettamaan valmisteluaineistona nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kolme kaavamuutosluonnosta koskien Rahkorannan kaavatonta aluetta sekä Kassisen kaavamuutosaluetta. Kaavoitus ilmoitettiin tulleeksi vireille lehti-ilmoituksella sanomalehti Kalajokilaaksossa ja Vieskalaisessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kolme kaavamuutosluonnosta olivat nähtävillä Vuosina kaavoitusprosessi oli keskeytyksissä. Sijainti maisemallisesti arvokkaassa jokirannassa Ylivieskan kirkkoa vastapäätä asettaa suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Rahkorannan alueelle sijoittuvasta Kassisen alueesta järjestettiin tontinluovutuskilpailu kaupunginhallituksen päätöksellä KH Tontinluovutuskilpailu alkoi ja päättyi Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaarron Rakennus Oy:n Kassisen aluetta koskevan ehdotuksen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Neuvottelu : Kaavoitus / Kaarron Rakennus Oy, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy ja kaupunki. Kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimusluonnos käytiin läpi ja kilpailuehdotuksen pohjalta laadittu jatkosuunnitelma esiteltiin asemakaavamuutoksen pohjaksi. KH hyväksyy kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistoimintasopimuksen ja oikeuttaa sen allekirjoittamisen. Sopimus allekirjoitettiin , jonka jälkeen kaavan valmisteluaineisto on asetettavissa nähtäville teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä.

33 33 Hakalahden kaupunginosaan sijoittuvan Rahkorannan alueen kaavoitus etenee kahdessa vaiheessa. 1. Kaavamuutosalue ns. Kassisen alue/kaupungin maanomistus etenee tontinluovutuskilpailun pohjalta. Ehdotusvaiheessa rajattiin pois luonnosvaiheessa mukana ollut, Kassisenkadun näkemäalueeksi varattu alue, pinta-alaltaan noin 0,0017 ha. 2. Kaavaton Rahkorannan asuntoalue / yksityisten maanomistus, kaavoitus etenee myöhemmin 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely, viranomaisyhteistyö on esitetty liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Rahkorannan kaavoituksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineiston nähtävillä olosta on ilmoitettu osallisille postitetuilla kirjeillä ja lehti-ilmoitus kaavan vireille tulosta ja valmisteluaineiston nähtävillä olosta julkaistiin kaupungin tiedotuslehdissä Kalajokilaakso ja Vieskalainen Rahkorannan alueen kaavoituksen esittelytilaisuus pidettiin kaupungintalolla valtuustosalissa. Valmisteluvaiheen OAS ja luonnos nähtävillä , jona aikana kolme kaavaluonnosvaihtoehtoa ja alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin viranomaisille lausunnolle ja siitä saatiin palautetta seuraavasti: Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymä/ ympäristöterveydenhuolto Jokilaaksojen pelastuslaitos/ylivieskan paloasema Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan liitto Tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan museo Poliisitoimi / Ylivieskan Vesiosuuskunta Oy Herrfors Ab / Pohjanmaan PPO Oy Sonera Carrier Networks Oy Tielaitos, Oulun tiepiiri YK, Ympäristöyksikkö / Osallisille lähetettiin kirjeitse tiedoksi kaavoitus ja saatiin palautetta seuraavasti: Kivioja Veikko / Rahkolan perikunta / Luukko Raine / Ojanperä Esa / Rajaniemi Pekka ja Eija, Liikanen Jouko, Parikainen Pirjo, Tuomaala Lassi, Huhtakangas Sauli ja Anne-Mari / Polvi Reijo / Em. osalliset ovat kaavattoman asuntoalueen asukkaita ja tämä osallisten mielipide ja palaute tullaan huomioimaan Rahkorannan asuntoalueen kaavoituksen jatkuessa.

34 34 Vuosina Rahkorannan alueen kaavoitusprosessi oli keskeytyksissä. Sijainti maisemallisesti arvokkaassa jokirannassa Ylivieskan kirkkoa vastapäätä asettaa suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Rahkorannan alueelle sijoittuvasta kaupungin omistuksessa olevasta Kassisen alueesta järjestettiin tontinluovutuskilpailu kaupunginhallituksen päätöksellä KH Tontinluovutuskilpailu alkoi ja päättyi Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaarron Rakennus Oy:n Kassisen aluetta koskevan ehdotuksen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Neuvottelu : Kaavoitus / Kaarron Rakennus Oy, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy ja kaupunki. Kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimusluonnos käytiin läpi ja kilpailuehdotuksen pohjalta laadittu jatkosuunnitelma esiteltiin asemakaavamuutoksen pohjaksi. Hakalahden kaupunginosaan sijoittuvan Rahkorannan alueen kaavoitus etenee kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan Kassisen alueen asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnos ja luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään. Kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistoimintasopimusluonnos hyväksytään kaupunginhallituksessa. Sopimus allekirjoitetaan, jonka jälkeen kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville. Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin Kassisen alueen kaava- ja kaavamuutosluonnos sekä pidettiin luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu Kassisen asemakaavan ja asemakaavamuutosalueen valmisteluaineisto oli nähtävillä Lausunnot, mielipiteet ja niiden huomioiminen on esitetty kaavaselostuksessa kohdassa Luonnos on valmisteltu ehdotukseksi. Ehdotusvaiheen työneuvottelu Kaupunki / ELY -keskus pidettiin , kuten Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus esitti valmisteluaineiston yhteydessä antamassaan lausunnossa. Viranomaisilta pyydetään myös lausunnot kaavaehdotuksesta. Lautakunta käsitteli valmisteluaineistosta esitetyt lausunnot, mielipiteet sekä kaavoittajan vastineet ja esitti kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Kaupunki / Kaarron Rakennus Oy välinen esisopimusluonnos Kassisen alueen 1. toteutusvaiheesta valmisteltiin kaupunginhallituksen ja edelleen -valtuuston käsittelyyn. Kaavaehdotus oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta esitettiin kuusi lausuntoa ja kolme muistutusta. Lausunnot, muistutukset ja niiden huomioiminen on esitetty kaavaselostuksessa kohdassa Kaavoitus etenee hyväksymisvaiheeseen.

35 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupunki järjesti kaupungin omistamalle Kassisen alueelle vuoden 2012 aikana tontinluovutuskilpailun asemakaavamuutoksen laatimisen pohjaksi ja alueen toteuttajan valitsemiseksi. Suunnittelualueen sijainti maisemallisesta arvokkaassa jokirannassa Ylivieskan kirkkoa vastapäätä asettaa alueen suunnittelulle erityisiä kaupunkikuvallisia vaatimuksia. Tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta, kehittää Hakalahdenkadun katutilaa ja sijoittaa uudisrakentamista Kalajoen rantaan. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota Kalajoen ranta-alueen ympäristörakentamiseen siten, että näkymät ja yhteydet rantaan säilyvät. Kerrostalotonttien jokirantaan avautuvien piha-alueiden liittyminen julkiseen rantavyöhykkeeseen ja asuinkerrostalojen yhteisten pihatoimintojen keskittämien yhdelle piha-alueelle on tutkittava. Kilpailuehdotuksessa esille tullut julkisten palvelujen sijoittamisen edellytykset Kassisen suunnittelualueelle tulee myös ratkaistavaksi. Kuva: Kassisen alueen tontinluovutuskilpailu, suunnittelualue on rajattu puneella Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupunki laatii asemakaavamuutoksen Kassisen alueelle MRL:n mukaisella kaavoitusmenettelyllä. Asemakaavoituksella pyritään vastaamaan Kassisen tontinluovutuskilpailussa asetettuihin tavoitteisiin. Kaavoitus uudistaa ydinkeskustan ilmettä ja elävöittää kaupunkikuvaa sekä samalla parantaa keskustan vetovoimaa uuden nykyaikaisen asuinkerrostalotuotannon osalta. Tontin omistajan ja kaupungin välillä laaditaan kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistoimintasopimus. Suunnittelualueessa oli luonnosvaiheessa mukana kaavatonta aluetta noin 17 m 2, mikä oli osoitettu asuntokadun näkemäalueeksi suunnittelualueelta Hakalahdenkadulle. Kaavaton alue eli kadun näkemäaluevaraus rajattiin pois kaavoituksen ehdotusvaiheessa. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

36 36 Alue on maakuntakaavan ja keskustan osayleiskaavan mukaisesti osoitettu kerrostalovaltaisena asuntoalueena (AK). Alueelta on laadittuna oikeusvaikutteiseksi keskustan osayleiskaava 2030, joka on hyväksytty KV Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Tavoitteena on uudistaa kaavaa siten, että korttelialue aivan ydinkeskustan tuntumassa rakentuu kokonaisuudessaan. Uudisrakentaminen sopeutetaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen siten, että se tehostaa kaupunkirakennetta ydinkeskustassa yleiskaavan tavoitteiden pohjalta. Alueelle sijoittuvaa ns. Virtalan kiinteistöä koskien on laadittu rakennusselvitys ja kuntoarvio kaavoituksen ehdotusvaiheeseen. Em. kiinteistöä ei ole merkitty keskustan osayleiskaavassa suojeltavaksi ja rakennuksen sijainti kaupunkirakenteessa sekä laadittu selvitys puoltavat rakennuksen purkamista, mikä mahdollistaa laaditun kaavaehdotuksen mukaisen aluerakentamiskohteen toteuttamisen yleiskaavan tavoitteiden pohjalta aivan Ylivieskan keskustassa. 4.5 Asemakaavamuutoksen ratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavoitus pääosin kaupungin omistamalle Kassisen alueelle on laadittu tontinluovutuskilpailun mukaisena hankekaavana Lausunnot / mielipiteet / muistutukset ja niiden huomioonottaminen Valmisteluaineisto oli nähtävillä Kuva: Ote nähtävillä ollut kaavaluonnos

37 37 Kaavoituksen valmisteluaineistosta jättivät viranomaiset seuraavat lausunnot: 1. Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, Asemakaava-alueen sähköistys tullaan toteuttamaan maakaapelein alueelle jo rakennetusta puistomuuntamosta. Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen ei huomautettavaa. 2. PPO- Yhtiöt Oy, PPO-Yhtiöt Oy: llä menee kaapeleita asemakaavan muutos alueella. Liitteenä kartta alueen kaapeleista. Mikäli kaavamuutos 1 laajennus edellyttää kaapeleiden tai jakamoiden siirtotöitä, aiheutuvat kustannukset laskutamme Ylivieskan kaupungilta. 3. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion varhaiskasvatuspalvelut, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion varhaiskasvatuspalveluilla ei ole huomautettavaa tutustuttavaksi lähetystä Ylivieskassa sijaitsevan Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvien katu- ja puistoalueiden asemakaavan ja asemakaavan muutosten osalta. 4.Jokilaaksojen poliisilaitos Jokilaaksojen poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa eikä lisättävää em. asemakaavan muutoksen sekä laajennuksen muutosehdotukseen. Kaavoittaja: Lausunnot 1-4 eivät anna aihetta muutoksiin kaavaehdotusvaiheessa. 5. Pohjois-Pohjanmaan Museo Ylivieskan kaupungin laatimassa Ylivieskan Hakalahden kaupunginosan korttelia 4 sekä lähivirkistys- ja yleisen pysäköinnin aluetta koskevassa asemakaavan muutos sekä asemakaavan laajennusluonnoksessa (Kassisen alue) on huomioitu suunnittelualueen sijainti vastapäätä Ylivieskan kirkon ympäristöä, joka on osa valtakunnallisesti merkittävää Kalajokivarren Ylivieskan keskustan ja Savisillan rakennettua kulttuuriympäristöä. Hakalahden kaupunginosan korttelin 4 asemakaavan muutosluonnoksen suunnittelualueelta on selvitetty alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet: Päivärinne, Halme ja Virtala (päiväkoti). Asemakaavaluonnoksen mukaan kaikki kohteet tultaisiin purkamaan uudisrakentamisen tieltä. Päivärinteen ja Halmeen pihapiirien rakennusten kulttuurihistorialliset arvot näyttävät asemakaavaselostuksen kuvien mukaan vähäisiltä eikä niiden purkamiselle katsota olevan estettä. Päiväkotina toimineen, ulkoasultaan monia alkuperäisiä piirteitä säilyttäneen ja kooltaan näyttävän Virtalan talon kohdalla kulttuurihistorialliset arvot sen sijaan ovat suuremmat. Perusteet sen purkamiselle edellyttävät lisäselvitysten tekemistä koskien kohteen kuntoa ja mahdollisia vaurioita. Kaavoittaja: Lausunnossa esitetysti vuodelta 1919 olevasta Virtalan talosta on laadittu rakennusselvitys ja kuntoarvio. Selvitys on kaavaehdotuksen selostuksen liitteenä. Virtalan taloa koskien päivitetään museoviraston inventointilomake ja toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseolle. Virtalan taloa ei ole keskustan oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan eikä voimassa olevaan asemakaavaan merkitty suojeltavaksi ja se esitetään purettavaksi. Tämän asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditussa selvityksessä todetaan mm:

38 38 Rakennuksen ulkoasua ei ole muutettu vuoden 1955 remontin jälkeen, mutta sisällä ei ole alkuperäisyyttä paljoa säilynyt. Rakennuksen tekniikka on vanhentunutta ja vaatisi uusimista. Rakennusta ei ole varustettu salaojalla. Kellaritilan lattiassa oli suoranaisia vesilammikoita ja seinissä oli jälkiä vesivalumista ja kosteudesta. Kiinteistö ei sovellu nykyvaatimusten mukaiseen päiväkotikäyttöön. Rakennuksen soveltaminen asuin- tai muuhun käyttöön on haasteellista. Rakennus sijoittuu kaupunkirakenteessa ydinkeskustan laajenemisalueelle ja rakennuksen purkaminen mahdollistaa laaditun kaavaehdotuksen mukaisen aluerakentamiskohteen toteuttamisen yleiskaavan tavoitteiden pohjalta aivan Ylivieskan keskustassa. 6. Jokilaaksojen pelastuslaitos, Ylivieskan kaupunki on esittänyt lausuntopyynnön Jokilaaksojen pelastuslaitokselle liittyen Hakalahden kaupunginosan korttelia 4 asemakaavan muutokseen. Pelastusviranomainen on tutustunut toimitettuun kaavaselvitykseen ja lausuu seuraavaa. Kaavaselostuksessa todetaan kaupungin sisäisen liikenteen kasvavan jonkin verran. Kaavamuutosalueen tonttiliikenne on tarkoitus ohjata Hakalahdenkadulle. Kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta kyseenomainen katu tulee olemaan ongelmallisempi. Varovaisen arvion mukaan kaava-alueen asukaspohja voi kasvaa sadoilla ihmisillä ja tämä tulee väkisin lisäämään liikennöintiä mainitulla kadulla. Vaikka Hakalahdenkatu on rajattu asemakaavamuutosalueen ulkopuolelle, pyydämme huomioimaan muuttuvan tilanteen myös liikennejärjestelyiden osalta. Pelastuslain (379/2011) 30 :n mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. Riittävän tehokkaaksi sammutusvesijärjestelmäksi katsotaan, jos veden tuotto on yli /min. Sammutusvesipisteen olisi hyvä olla 300 m säteellä kaava-alueen kiinteistöistä. Kyseisessä kaavaehdotuksessa on syytä huomioida sammutusvesijärjestelmän kattavuus varsinkin kun puhutaan huomattavista pinta-alan lisäyksistä. Riittävän tehokas vesiasema olisi syytä löytyä kaavamuutosalueen sisältä tai sen välittömästä läheisyydestä. Pelastuslain (379/2011) 11 :n mukaan hälytysajoneuvoille tarkoitetut tiet on pidettävä ajokelpoisina ja esteettöminä. Lisäksi teiden tulee mahdollistaa pelastustoimen tehtävien hoidon. Liikennejärjestelyiden tulee mahdollistaa kaavoitusalueella olevien kohteiden mahdollisimman hyvä saavutettavuus myös pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla. Kaavoittaja: Lausunnossa esitetysti sammutusvesipiste / riittävän tehokas vesiasema osoitetaan kaavamuutosalueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavamuutosehdotusta. 7. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaavaluonnos on ollut nähtävänä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) ja siitä on annettu seuraavaa palautetta: Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Alueidenkäyttöyksikkö Hakalahden korttelin 4 ja sen ympäristön ns. Kassisen alueen kaavan muutoksesta on pidetty yksi työneuvottelu kaupungin ja ELY -keskuksen välillä. Neuvottelussa keskusteltiin alueen ympäristöselvityksistä sekä muutamista kaavan erityiskysymyksistä.

39 39 Viereisen Rahkorannan alueen sekä käsiteltävänä olevan Kassisen alueen ympäristöselvityksien laadinta on aloitettu aluekokonaisuuden kaavatyön käynnistyttyä vuonna Luontoselvitys on valmistunut vuonna 2006 ja rakennetun ympäristön selvitys perustuu keskustan yleiskaavan yhteydessä laadittuun 'Arvokkaat alueet selvitykseen vuodelta Alueen arvokkaimman rakennuksen, vuonna 1919 rakennetun Virtalan päiväkotirakennuksen kaavallisen suojelun tarpeen selvittämiseksi tulee siitä laatia tarkempi rakennusselvitys ja kuntoarvio. Muilta osin alueen rakennetun ympäristön kuvaus on kaavoituksen tarkoitusta varten riittävä. Kaavaselostuksen kohtaan Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset tulee kuitenkin lisätä tieto kaava-alueen rajautumisesta ja osittain sisältymisestä valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön RKY2009 Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja Savisilta. Samassa kohdassa olevaan Keskustan yleiskaavan sisällön kuvaukseen tulee lisätä selitys samaa aluetta kuvaavalle rasterimerkinnälle. Alueen kaavalla tavoitellaan tiivistä, kaupunkimaista ympäristöä ja asemakaavaluonnoksessa ohjataan toimintojen sijoittumista melko tarkasti. Kerrostalojen pohjois- ja koillispuolelle osoitettujen leikkialueiden (Ie) sijainnit eivät näytä auringonvalon ja turvallisuuden kannalta loppuun asti harkitulta varsinkin kun kerrostalojen eteläpuolella on runsaasti vapaata korttelitilaa. Valaistus ja turvallisuusongelmat ja lopullisesti niiden sijainti määräytyy rakennusluvassa. Kaavassa tulee kuitenkin olla riittävästi tutkittuna eri aluevarausten kelpoisuus niille osoittavaan käyttötarkoitukseen. Asemakaavan sisältövaatimuksiin kuuluu terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön muodostaminen. ELY -keskuksen mielestä kortteleiden sisäisiä järjestelyjä tulee vielä tutkia. Luonnonsuojeluyksikkö Laadittu luontoselvitys on asianmukaisesti laadittu ja riittävä. Selvityksen osoittamat arvokkaimmat alueet on jätetty kaava-alueen ulkopuolelle, jolloin vanha asemakaava jää näiden alueiden osalta voimaan. Luonnonsuojeluyksikkö katsoo, että Varpusaari ja Pappisaari tulee liittää kaava-alueeseen ja turvata luonnonarvojen säilyminen luo-merkinnällä. Vesirajassa kasvavat keltakurjenmiekat ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja, eikä selvityksessä ole arvioitu esiintymien luonnontilaisuutta, joten niitä on kohdeltava luonnontilaisina esiintyminä. Myös alueellisesti uhanalaisen sarjarimmen esiintymä tulee turvata. Kassisen alueeseen liittyvä haavikko lisää alueen luonnon monimuotoisuutta ja sen säilyminen on huomioitu riittävällä kaavamääräyksellä. Vesistöyksikkö Kaavakartassa esitetyt tonttikohtaiset alimmat rakentamiskorkeudet korttelissa 4 ovat oikein. Kaavasta tulee järjestää ELY -keskuksen ja kaupungin välinen työneuvottelu ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Kaavoittaja: Kaavoitusta koskevassa työneuvottelussa sekä ELY:n alueidenkäyttöyksikön lausunnossa esitetysti vuodelta 1919 olevasta Virtalan talosta on laadittu rakennusselvitys ja kuntoarvio. Selvitys on kaavaehdotuksen selostuksen liitteenä. Virtalan taloa koskien päivitetään myös museoviraston inventointilomake ja toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseolle.

40 40 Virtalan taloa ei ole keskustan oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan eikä voimassa olevaan asemakaavaan merkitty suojeltavaksi ja se esitetään purettavaksi. Tämän asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditussa selvityksessä todetaan mm: Rakennuksen ulkoasua ei ole muutettu vuoden 1955 remontin jälkeen, mutta sisällä ei ole alkuperäisyyttä paljoa säilynyt. Rakennuksen tekniikka on vanhentunutta ja vaatisi uusimista. Rakennusta ei ole varustettu salaojalla. Kellaritilan lattiassa oli suoranaisia vesilammikoita ja seinissä oli jälkiä vesivalumista ja kosteudesta. Kiinteistö ei sovellu nykyvaatimusten mukaiseen päiväkotikäyttöön. Rakennuksen soveltaminen asuin- tai muuhun käyttöön on haasteellista. Rakennus sijoittuu kaupunkirakenteessa ydinkeskustan laajenemisalueelle ja rakennuksen purkaminen mahdollistaa laaditun kaavaehdotuksen mukaisen aluerakentamiskohteen toteuttamisen yleiskaavan tavoitteiden pohjalta aivan Ylivieskan keskustassa. Kaavaselostuksen kohtaan Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset lisätään tieto kaava-alueen rajautumisesta ja osittain sisältymisestä valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön RKY 2009 Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja Savisilta. Ja samaan kohtaan olevaan Keskustan osayleiskaavan sisällön kuvaukseen lisätään selitys aluetta kuvaavalle rasterimerkinnälle. AK- tonteille esitetyt leikkialueiden ohjeelliset sijaintimerkinnät (le) poistetaan ehdotusvaiheessa. Asemakaavamääräyksiin lisätään AK- tonteilla on varattava leikkialuetta ja sen riittävyys sekä sijainti osoitettava rakennuslupamenettelyn yhteydessä Lähipalvelujen korttelialueelta (PL-1) poistetaan myös ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu tontin osa (le) merkintä. Asemakaavamääräyksiin lisätään määräys: PL-1 tontilla on varattava leikki- tai oleskelualuetta ja sen riittävyys sekä sijainti on osoitettava rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Luonnonsuojeluyksikkö esittää lausunnossaan, että Varpusaari ja Pappisaari tulee liittää kaava-alueeseen ja turvata luonnonarvojen säilyminen luo- merkinnällä!. Varpusaari ja Pappisaari ovat hyväksytyn asemakaavan mukaan merkitty VPalueiksi ja ne sijoittuvat asemakaavan mukaiselle Kalajoen vesialueelle (W). Yleiskaavan mukaan ne sijoittuvat myös suojellun vesi- ja koskialueen äärelle ja yleiskaavan määräyksen mukaisesti alueen käytössä kehittämisessä tulee turvata jokiluonnon arvojen säilyminen. Vastineena lausunnon esitykseen todetaan, että Varpusaarta ja Pappisaarta ei oteta mukaan tässä vaiheessa kaavamuutosalueeseen. Kaupungin kaavoituksessa on aloitettu kesäkuussa 2013 ydinkeskustan kaavarunkotyö. Kalajoen vesi- ja ranta-alueiden luontoarvojen inventointi tulee laadittavaksi laajempana kokonaisuutena käsittäen koko Kalajokeen rajoittuvan asemakaava-alueen osan ydinkeskustan kohdalla. Kirkko - Rahkoranta arvokas alue sijaitsee Ylivieskan keskustassa Kalajoen varressa kirkon ympärillä ja läheisyydessä ja nämä arvot edellytettiin huomioitavaksi, kun kaavamuutosaluetta koskien järjestettiin tontinluovutuskilpailu. Valmisteltua kaavaehdotusta käsiteltiin työneuvottelussa Kaupunki / Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

41 41 Kaavoituksen valmisteluaineistosta ovat osalliset esittäneet mielipiteitä seuraavasti: 1) Kaavoituksen esittelytilaisuudessa laadittiin muistio Kaavamuutosalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat esittivät näkemyksiään kaavan valmisteluaineistosta ja muistiossa on yhteenveto: 1. Asunto Oy Heikkiläntien asukkaat esittävät: Kassisenkadun varteen osoitettu paikoitustila osoitetaan ehdotusvaiheeseen 1- kerroksisena. Kaksikerroksinen autopaikoitus osoitetaan Hakalahdenkadun varteen ja siirretään itään Valtakadulle päin. Myös paikoitusalueen edellyttämä ajoramppi suunnitellaan Hakalahdenkadulta päin ja poistetaan Kassisenkadun puolelta. 2. Sovittiin, että em. esitys otetaan tarkasteltavaksi ehdotusvaiheeseen. 3. Sovittiin, että Kassisenkadun katusuunnitelmaa koskeva tyyppipoikkileikkaus tehdään ja tarkastellaan, mikä on näkemäalueen tarpeen minimivaatimus. Pienempi näkemäalue yleensä kevyen liikenteen väylän puolella riittää, mutta pyöräilyllekin tulee varata näkemää. Ennen kuin kaavaehdotus asetetaan nähtäville, maastokatselmuksessa todetaan tehdyn katusuunnitelman ja näkemäalueen sijoittuminen suunnittelualueella. Kaavoittajan vastine: Muistion 2 kohdan esitys mukaisesti kaavaehdotuksessa on huomioitu kohta 1 eli paikoitustila osoitetaan Kassisenkadun varteen 1- kerroksisena ja paikoitusalueen ajoramppi on sekä 2- kerroksinen autopaikoitus osoitetaan Hakalahdenkadun varteen lähelle Valtakadun risteystä. Kassisenkadun alustava yleissuunnitelmaluonnos on laadittu ehdotusvaiheeseen. Katu toteutetaan pihakatutyyppisenä ja luonnosvaiheen näkemäaluevaraus poistuu Hakalahdenkadun ja Kassisenkadun kulmaan sijoittuvalta rakennuspaikan alueelta. Maastokatselmus järjestettiin , jossa Hakalahdenkatu 13 a-d asukkaille todennettiin Kassisenkadun katusuunnitelman sijoittuminen. 2) Anne Mari Huhtakangas ja Pirjo Parikainen, Huomautus asemakaavaluonnoksesta koskien Hakalahden kaupunginosan korttelia 4 sekä lähivirkistys - ja yleisen pysäköinnin aluetta koskeva asemakaavan muutosta sekä asemakaavan laajennusta (Kassisen alue). Me allekirjoittaneet Hakalahdenkatu 13 C-D:n asukkaat lausumme kyseisen asemakaavaluonnoksen osalta seuraavaa: Kaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa keskusteltiin autopaikkarakentamisesta. Me Hakalahdenkadun asukkaat esitimme silloin mielipiteenämme että LPA-1:11e kaavaluonnoksessa Hakalahdenkatu 13 A-D:tä vastapäätä piirretty autosuoja autopaikkaa rakennettaisiin yksikerroksisena. Edelleen autosuojarakentamisen osalta: Voitaisiinko miettiä miten järjestää kulku PL-1 alueelle niin, että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä talojen Hakalahdenkatu 13 C ja D asukkaille? Kenties rakentamalla autosuoja kerrostalojen leikkialueeseen saakka jolloin siihen saataisiin samalla PL-1:11e pysäköintitilaa? Ramppialueelle varattua tilaahan ei siinä kohdalla tarvita. Voitaisiinko PL-1:n pysäköimispaikkajärjestelyt toteuttaa niin että kulku sinne tulisi muualta kuin Hakalahdenkatu 13 C:n kohdalta? Kenties muualta Kassisen kadulta? Haluaisimme samalla varmistaa yksityisyytemme kunnioittamisen ja turvallisen kulun tontillemme ja sieltä pois.

42 42 Etenkin Hakalahdenkatu C:n ja D:n asukkaita tulevan lähipalvelurakentamisen alueen liikenne- ja todennäköiset muutoinkin lisääntyvät melu ym. haitat tulevat häiritsemään ja aiheuttamaan vaaratilanteitakin. Hakalahdenkatu 13 C:n rakennukset ovat lähimpinä tulevaa Kassisen tietä; itse asiassa käytännössä aivan rajassa kiinni asemakaavapiirroksesta poiketen josta asiasta olemme olleet Mauri Haikalaan yhteydessä Haikala on luvannut olla yhteydessä Samuli Törmälään kaavapiirroksen ajan tasalle saattamiseksi. Se aiheuttanee muutoksia talojen kohdille suunniteltuihin liittymiin ja viherkaistoihin. Hakalahdenkatu 13 C:n autotalliin kulku on tien puolelta eikä kuten alkuperäisissä piirustuksissa oli 13 C:n pihan puolelta. Hakalahdenkatu 13 C sijaitsee suoraan vastapäätä nyt suunniteltua liittymää PL:1 alueelle. Omalle tontillemme emme voi näkö- ja meluesteitä rakentaa olemassa olevien autotalli ja piharatkaisujen takia. Miten järjestetään kulku autosuojiin? Tuleeko kaikki liikenne Hakalahdenkatu 13 C:n kohdalle suunnitellusta liittymästä mikäli se siihen tehdään vai tuleeko liittymiä useitakin Kassisen kadulle? Mielestämme yksi liittymä suoraan Hakalahdenkatu 13 C:n kohdalla tuo liikaa liikennettä ja melua ja rasittaa liiaksi Hakalahdenkatu 13 C:n ja Hakalahdenkatu 13 D:n yksityisyyttä. Kaavoittajan vastine: Mielipiteessä on viitattu yleisötilaisuudessa tehtyyn esitykseen, että Hakalahdenkatu 13 A-D:tä vastapäätä ja kaavaluonnoksessa Kassisenkadun varteen piirretty autosuoja rakennettaisiin yksikerroksisena. Kassisenkadun varteen suunniteltu 2- kerroksinen autopaikoitus on ehdotusvaiheeseen muutettu 1- kerroksiseksi ja 2- kerroksinen autopaikoitus on osoitettu sijoitettavaksi Hakalahdenkadun varteen lähelle Valtakadun risteystä, jonne siis myös ajoramppi siirtyy. Mielipiteessä ollaan huolestuneita lähipalvelurakennusten korttelialueen (PL-1) autopaikoituksen aiheuttamasta liikennöinnin aiheuttamasta häiriöstä ja esitetty, että liittymä ja kulku ko. korttelialueelle esitettäisiin muualle kuin Hakalahdenkatu 13 C:n kohdalta. On myös kysytty autosuojiin kulusta Kassisenkadun kautta sekä liittymien määrästä ko. kadulta. Kaavan pohjakartta ajantasaistetaan, mm. Hakalahdenkatu 13 C:llä olevan omakotitalon laajennuksen osalta, kuten mielipiteessä on toivottu. Autosuojiin kulkemisen järjestämisestä todettakoon, että Kassisenkadun varteen esitetty kaksikerroksinen autopaikoitussuoja on muutettu ehdotusvaiheeseen yksikerroksiseksi ja luonnosvaiheessa ollut 2-kerroksisen autosuojan liikenneramppi ja sen liikenne siirtyy muualle, mikä vaikuttaa Kassisenkadun liikennemäärään. Kortteliin 4 sijoittuvalle PL-1 tontille osoitetaan Kassisenkadulta ohjeellisena alueen sisäinen kevyen liikenteen yhteys, jolla PL-1 tontin huoltoajo on sallittu (jk/h) ja luonnosvaiheessa esitetyt PL-1 I tontin kahdeksan autopaikkaa esitetään kaavamääräyksellä varattavaksi LPA-1 I tontin 10 osaalueelta p-1. Lisäksi ajoneuvoliittymän likimääräistä sijoittumista esittävä nuolimerkintä poistuu PL-1 tontin kohdalta Kassisenkadulla. Ehdotusvaiheeseen on laadittu Kassisenkadun alustava yleissuunnitelmaluonnos, jonka pohjalta Kassisenkatu osoitetaan pihakaduksi, mikä parantaa kadun turvallisuutta. Suunnitelma on esitelty mielipiteen esittäjille maastokatselmuksessa Yhteenveto kaavaehdotukseen tehtävistä muutoksista: AK- korttelin rakennusoikeudet ovat tarkentuneet. Rakennusoikeutta on osoitettu 3 * 3050 k-m 2 + 3* 2380 k-m * 60 k-m 2 = k-m 2. Kaavaan osoitetaan kuusi kpl talousrakennusten ohjeellisia rakennusaloja, joille kullekin 60 k-m 2 rakennusoikeutta.

43 43 Autopaikoitusten korttelialueiden (LPA-1 I, LPA-1 II) rakennusoikeus on tarkennettu rakennussuunnitelmien pohjalta. Rakennusoikeus on yhteensä 1910 k-m 2. Autopaikoitusten korttelialueille on osoitettu Hakalahdenkatuun rajoittuen pysäköimispaikka, jolle autokatoksen rakentaminen on sallittu (p-1, 101 ap), Kassisenkatuun rajoittuen yksikerroksinen autojen säilytyspaikan rakennusala (a I, 34 ap, 500 k-m 2 ) ja Hakalahdenkatuun rajoittuen kaksikerroksinen autojen säilytyspaikan rakennusala, jolle saa rakentaa kaksi pysäköintitasoa (a II,102 ap, 1410 k-m 2 ). Ohjeellinen ajoyhteysmerkintä on lisätty LPA-1 II tontille. PL-1-tonttia palvelevia autopaikkoja on varattava LPA-1 I-tontin p-1-osalle vähintään kahdeksan. Kortteleiden ohjeellinen tonttien numerointi on muutettu. AK -korttelialueelle osoitetaan alueen sisäiselle jalankululle varattuja alueen osia (jk, ohjeellisena. PL-1 - tontille osoitetaan ohjeellinen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla tonttia palveleva huoltoajo on sallittu (jk/h). Kassisenkatu osoitetaan osittain pihakaduksi ja valmisteluvaiheessa esitetty kadun näkemäaluevaraus (asemakaava-alue 0,0017 ha) poistetaan. Kaavamuutoskartalta poistetaan AK- tonteilta ohjeelliset leikki- ja oleskelualueeksi varatut alueen osa (le) merkinnät. Asemakaavamääräyksiin lisätään määräys AKtonteilla on varattava leikkialuetta ja sen riittävyys sekä sijainti on osoitettava rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Kaavamuutoskartalta poistetaan lähipalvelujen korttelialueelta (PL-1) ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa (le) merkintä. Asemakaavamääräyksiin lisätään määräys PL-1 tontilla on varattava leikki- tai oleskelualuetta ja sen riittävyys sekä sijainti on osoitettava rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Vuonna 1919 rakennetusta kiinteistöstä VIRTALA on laadittu ehdotusvaiheeseen rakennusselvitys ja kuntoarviointi. Kaavamuutosalueella oleva kiinteistö on esitetty kaavoituksessa purettavaksi.

44 44 Kaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä Kuva: Ote kaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset kaavamuutosehdotuksesta sekä niiden huomioonottaminen Lausunnot: 1) Peruspalvelukuntayhtymä Kallion varhaispalvelut Peruspalvelukuntayhtymä Kallion varhaiskasvatuspalveluilla ei ole huomautettavaa tutustuttavaksi lähetystä Ylivieskassa sijaitsevan Hakalahden (2.) kaupunginosan korttelia 4 sekä katuja puistoalueita koskevasta asemakaavanmuutosehdotuksesta. 2) Peruspalvelukuntayhtymä Kallio/ Hyvinvointipalvelut ja Hoito- ja hoivapalvelut, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista Hakalahden kaupunginosan korttelia 4 sekä lähivirkistys- ja yleisen pysäköinnin aluetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Kassisen alue). 3) Jokilaaksojen poliisilaitos, Jokilaaksojen poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa em. asemakaavan muutosehdotuksesta. Huomiota on - aivan oikein - kiinnitetty sivulla 55 kappaleessa kaksi Kassisenkadun liikenteeseen todeten, että kevyen liikenteen kannalta on ongelmia aiheuttanut vilkkaan kokoojakatuna sisääntuloväylänä toimivan Hakalahdenkadun liikennemäärät ja mm. maankäytön ehostumisen myötä kevyen liikenteen pääverkkoon on tullut kehittämistarpeita. Kevyen liikenteen turvallisuuteen ja uuden asunto/pihakadun liikenteensujuvuuteen tulee jatkossa kiinnittää huomiota. 4) Museovirasto, Ylivieskan kaupungin maankäyttöyksikkö on pyytänyt Museoviraston lausuntoa asiakohdan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotuksesta. Myös luonnoksesta antamaansa lausuntoon

45 45 viitaten Museovirastolla ei ole huomautettavaa asian johdosta arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun osalta. Alue on sisältynyt vuoden 2008 Ylivieskan keskustan osayleiskaavan 2030 arkeologiseen inventointialueeseen, eikä sieltä ole paikannettu muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Rakennetun ympäristön osalta lausunnonantaja on Pohjois-Pohjanmaan museo. 5) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, Kaavaehdotus on ollut nähtävänä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon ne tarkistukset ja täydennykset, joista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on luonnoksesta antamassaan lausunnossa huomauttanut. EL Y-keskuksella ei ole mitään huomautettavaa kaavaehdotukseen. 6) Pohjois-Pohjanmaan museo, Ylivieskan kaupungin laatimassa Ylivieskan 2. kaupunginosan (Hakalahti) korttelia 4 sekä lähivirkistys- ja yleisen pysäköinnin aluetta koskevassa asemakaavan muutosehdotuksessa (Kassisen alue) on huomioitu suunnittelualueen sijainti vastapäätä Ylivieskan kirkon ympäristöä, joka on osa valtakunnallisesti merkittävää Kalajokivarren Ylivieskan keskustan ja Savisillan rakennettua kulttuuriympäristöä. Hakalahden kaupunginosan korttelin 4 asemakaavan muutosluonnoksen suunnittelualueelta on selvitetty alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet: Päivärinne, Halme ja Virtala (päiväkoti). Virtalan osalta on laadittu museon esittämä kunto- ja vaurioselvitys. Asemakaavaehdotuksen mukaan kaikki kohteet tultaisiin purkamaan uudisrakentamisen tieltä. Päivärinteen ja Halmeen kiinteistöjen vähäisten kulttuurihistoriallisten arvojen sekä Virtalan kiinteistön monista vaurioista johtuen Pohjois- Pohjanmaan museo ei vastusta kohteiden purkamista. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Ylivieskan 2. kaupunginosan (Hakalahti) korttelin 4 asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaavoittaja: Lausunnoissa 1-6 ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Muistutukset ehdotuksesta: 1)Minna ja Raine Luukko, Kuinka lähelle tulee lähinnä oleva kerrostalo tonttiamme 1 rakennuksia ( Luukko Minna ja Raine). - Millä aikataululla kaupunki aikoo rakentaa "pihakatu" alueen ja sen varteen tulevan viherkaista vyöhykkeen? - Mikä on kaupungin rakentamisaikataulu kassisenpuiston osalta? - Kaavaehdotuksessa ei näy mainintaa kulkuyhteydestä "kävelytie" joka liittyisi meidän pihatieliittymään, tämähän on haudattu suunnitelmasta pois. - Kuinka suuri on pinta-alaltaan pakkolunastettava pinta-ala ja paljonko on neliöhinta? Esitänkin että, joen puoleista rajaamme siirrettäisiin vastaavalla neliömäärällä joelle päin kaupungin omistamalle maalle. - Kaupungin piti toimittaa jonkinlainen luonnos viimeisen kerrostalon ylimpien ikkuna näkymistä meille päin. Kaavoittaja: Muistutuksen esittäjillä on omakotitalo kaavamuutosalueen viereisellä kaavattomalla ns. Rahkorannan asuntoalueella, jonka kaavoitus on etenemässä erillisenä kaavahankkeena. Heille on annettu poikkeuslupa ranta-alueelle rakennettaessa omakotitalon rakentamista varten , rakennuspaikan koko kaavaluonnoksen mukaan on noin 4173 m 2, jolle rakennusoikeutta osoitettuna tehokkuudella e= 0,2 eli 834 k-m 2. Poikkeuslupaa haettaessa on hakijoilla ollut tiedossa Rahkorannan alueen (mukaan lukien ns. Kassisen alue) kaavoitus, jota koskevat luonnokset ovat olleet nähtävillä Kaavaluonnosvaihtoehtoihin on osoitettuna Minna ja Raine Luukon omistaman tilan, kt alueelle kaavoituksella muodostettavan erillispientalo (AOII) - tontin ulottuvuus sekä tontin viereisten

46 46 alueitten maankäyttövaihtoehdot, joissa on ollut myös mukana kerrostalovaihtoehto. Osa tilan alueesta noin 0,2057 ha on ollut osoitettuna puistoalueeksi jo nykyisin voimassaolevan vuonna 1991 hyväksytyn asemakaavan mukaan. Heidän tilastaan on osoitettu nyt nähtävillä olleessa Kassisen alueen kaavamuutosehdotuksessa puistoalueeksi noin 0,1934 ha ja katualueeksi noin 0,0123 ha. Tässä ns. Kassisen alueen kaavamuutoksessa ei käsitellä muutoin heidän omistamansa tilan, kt tai muiden yksityisen omistamien tilojen alueita eikä niille osoitettavia kaavatonttien ulottuvuuksia. Kerrostalojen etäisyydet Luukkojen omakotitalosta ja talousrakennuksista ovat nähtävissä kaavaehdotuksesta. Kassisenkatu toteutetaan asemakaavaehdotuksen mukaisena pihakatuna sitten kun Kassisen alueen asuinrakentaminen sitä edellyttää arviolta alueen 2. toteutusvaiheen kuluessa vuosina Tämän kaavoituksen yhteydessä ei ratkaista eikä sovita Luukkojen omakotitontin laajuutta, vaan se käsitellään alueen tulevassa Rahkorannan loppualueen kaavoituksessa. Kaavamuutosehdotuksessa ei myöskään ratkaista muistutuksessa a esitettyä kysymystä kulkuyhteydestä / kävelytiestä, joka liittyisi heidän pihatieliittymään. Raine ja Minna Luukon omistamaa kiinteistöä koskien on esitetty havainnekuvin, miten kerroskorkeuden muutos viidestä kuuteen kerrokseen vaikuttaa lähiympäristössä, kuten pidetyssä yleisötilaisuudessa on muistioon kirjattu tehtäväksi. Varjostus klo 9.00, kiinteistöllä Varjostus klo 12.00, kiinteistöllä Varjostus klo 15:00, kiinteistöllä Varjostus klo 18:00, kiinteistöllä Näkymä joen puolelta, kiinteistö Näkymä sisäpihalta kiinteistö Muistutus merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei se anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta hyväksymisvaiheeseen.

47 47 2. Anne-Mari Huhtakangas ja Pirjo Parikainen, Me allekirjoittaneet Hakalahdenkatu 13 C ja D:n asukkaat olemme olleet yhteydessä Riitta Konu-Vierimaahan muutosten osalta ja meille on kerrottu, että kaava olisi kuten meille maastossa esitelty muutos ( ). Kaavamuutoksen esittelysivuilta ja meille postitetuista luonnoksista näkyisi kuitenkin jotain muutoksia tehdyn sitten maastokäynnin. Kumpi tieto nyt sitten pitää paikkansa eli kumpi luonnoksista on se" tulevaisuus"? Maastokäynnin yhteydessä oli puhetta että 13 C ja D:tä vastapäätä tulevan liittymän kohtaa vielä kenties tarkasteltaisiin niin, että se olisi mahdollisimman turvallinen ja häiriötä tulisi mahdollisimman vähän jo olemassa oleville taloille. Muuttuiko tilanne käytännössä Hakalahdenkatu 13 C ja D:n kohdalla paremmaksi? Onko uuteen luonnokseen merkitty jk/h reitti suunniteltu kaavamuutoksessa olevan p alueen kohdalle vai miten se maastossa sijoittuu? Kuinka leveä tuo jk/ h väylä on? Mitä liikennettä jk/ h väylän kautta on tarkoitus käytännössä kulkea? Palveleeko se käytännössä kerrostalojen jäte- ym. liikennettä myös? Miten estetään parkkiliikenteen kulku jk/h tietä? Näyttäisi siltä, että kerrostalojen edustalla kulkee jalankulkutie. Eikö tuon tien alkuosaa Kassisenkadun puolelta voitaisi käyttää huoltoajoon PL-1 tontille jos jk/h alueen on tarkoitus palvella vain PL- 1:ttä? Kaavoittaja: Kaavoituksen esittelytilaisuudessa sovittiin, että Kassisenkadun katusuunnitelmaa koskeva tyyppipoikkileikkaus tehdään ja tarkastellaan, mikä on näkemäalueen tarpeen minimivaatimus. Pienempi näkemäalue yleensä kevyen liikenteen väylän puolella riittää, mutta pyöräilyllekin tulee varata näkemää. Ennen kuin kaavaehdotus asetetaan nähtäville, maastokatselmuksessa todetaan tehdyn katusuunnitelman ja näkemäalueen sijoittuminen suunnittelualueella. Kaavaluonnokseen merkittyä Kassisenkadun linjausta ja laajuutta on maanomistajille esitelty 1. kerran heidän pyynnöstään. Tapaamisessa sovittiin, että alueelle laadittua Kassisenkadun tyyppipoikkileikkausta tarkennetaan edelleen pihakatutyyppiseksi ja se esitellään maastokatselmuksessa uudelleen siten, että suunnitelma on paalutettu maastoon. Pihakatusuunnitelman laatija ja kaupungin edustajat tekivät toisen maastokatselmuksen , jossa kohdattiin osa maanomistajista. Tällöin sovittiin, että suunnitelmaa tarkennetaan huomioiden asunto osakeyhtiö Heikkiläntien asukkaiden ja Pekka Rajaniemen huoli asuntokadun turvallisuudesta ja heille esitellään katusuunnitelmaa maastossa. Kolmas maastokatselmus pidettiin , jolloin kuntatekniikan päällikkö Mauri Haikola ja kaupunginarkkitehti Risto Suikkari esittelivät maastoon merkityn Kassisenkadun pihakatusuunnitelman poikkileikkauksen Asunto Oy Heikkiläntien asukkaille ja Pekka Rajaniemelle. Ehdotusvaiheessa jo myönnyttiin asunto-osakeyhtiö Heikkiläntien asukkaiden Anne- Mari Huhtakankaan ja Pirjo Parikaisen luonnosvaiheessa esittämiin vaatimuksiin seuraavasti: Luonnosvaiheen mielipiteessä oli viitattu yleisötilaisuudessa tehtyyn esitykseen, että Hakalahdenkatu 13 A-D:tä vastapäätä ja kaavaluonnoksessa Kassisenkadun varteen piirretty autosuoja rakennettaisiin yksikerroksisena. Kassisenkadun varteen suunniteltu 2- kerroksinen autopaikoitus on ehdotusvaiheeseen muutettu 1- kerroksiseksi ja 2- kerroksinen autopaikoitus on osoitettu sijoitettavaksi Hakalahdenkadun varteen lähelle Valtakadun risteystä, jonne siis myös ajoramppi siirtyy. Mielipiteessä oltiin huolestuneita lähipalvelurakennusten korttelialueen (PL-1) autopaikoituksen aiheuttamasta liikennöinnin aiheuttamasta häiriöstä ja esitetty, että liittymä ja kulku ko. korttelialueelle esitettäisiin muualle kuin Hakalahdenkatu 13 C:n kohdalta. On myös kysytty autosuojiin kulusta Kassisenkadun kautta sekä liittymien määrästä ko. kadulta.

48 48 Kaavan pohjakartta ajantasaistetaan, mm. Hakalahdenkatu 13 C:llä olevan omakotitalon laajennuksen osalta, kuten mielipiteessä on toivottu. Autosuojiin kulkemisen järjestämisestä todettakoon, että Kassisenkadun varteen esitetty kaksikerroksinen autopaikoitussuoja on muutettu ehdotusvaiheeseen yksikerroksiseksi ja luonnosvaiheessa ollut 2-kerroksisen autosuojan liikenneramppi ja sen liikenne siirtyy muualle, mikä vaikuttaa Kassisenkadun liikennemäärään. Kortteliin 4 sijoittuvalle PL-1 tontille osoitetaan Kassisenkadulta ohjeellisena alueen sisäinen kevyen liikenteen yhteys, jolla PL-1 tontin huoltoajo on sallittu (jk/h) ja luonnosvaiheessa esitetyt PL-1 I tontin kahdeksan autopaikkaa esitetään kaavamääräyksellä varattavaksi LPA-1 I tontin 10 osa-alueelta p-1. Lisäksi ajoneuvoliittymän likimääräistä sijoittumista esittävä nuolimerkintä poistuu PL-1 tontin kohdalta Kassisenkadulla. Ehdotusvaiheeseen on laadittu Kassisenkadun alustava yleissuunnitelmaluonnos, jonka pohjalta Kassisenkatu osoitetaan pihakaduksi, mikä parantaa kadun turvallisuutta. Suunnitelma on esitelty mielipiteen esittäjille maastokatselmuksessa Muistuttajien luonnosvaiheen vaatimukset huomioitiin ehdotusvaiheeseen pääosin. PL-1 tonttia palvelevat autopaikat sekä tontille autoilla saapuminen on järjestetty LPA-1 korttelialueille ja niiden kautta eikä Kassisenkadulta. Ainoastaan huoltoajoa ja jalankulkua palveleva yhteys, leveydeltään 5 metriä, on osoitettu Kassisenkadulta. Maankäyttö ja rakennuslain 37 :n mukaan jokaiselle tontille tulee olla yhteys katuverkosta. Ko. yhteys ei palvele kerrostalojen jäte- ym. huoltoliikennettä ja palvelee ainoastaan PL- 1 tontille pääsyä jalkaisin ja PL-1 tontin huoltoajoa. Muistutus merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei se anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta hyväksymisvaiheeseen. 3) Sorvisto Veikko, Muistutus Ylivieskan kaupungin Hakalahden kaupunginosan korttelin No 4 kaavaehdotukseen. Ns. Kassisen alue on ainoa kaupungin keskustan alueella olevista rakennuksista vapaana oleva kortteli. Kortteli on kirkkoa ja sen ympärillä olevaa kirkkomaata vastapäätä Kalajoen pohjoispuolella. Käsitykseni mukaan alue pitää varata rakentamattomana mahdollisesti tulevia tarpeita varten. Esimerkiksi puistoksi. Seurakunnan mahdollisesti tarvitsemaksi alueeksi. Joitakin kulttuurilaitoksia, teatteria, musiikkitaloa tms. tarpeita varten. Seurakunnan toimintaa varten on yhteys nykyiseen kirkkomaahan helposti toteutettavissa esimerkiksi puisen huojumattoman kaarisillan avulla. Asuinkerrostaloja pitäisi rakentaa sinne missä maapohja on raskaaseen rakentamiseen soveltuvaa, niin kuin esimerkiksi Kurulan alueella tai Salmiperän alueella. Myös kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset asuntoa kohti tulevat halvemmiksi kuin joenranta-alueiden savimailla. Käsitykseni mukaan kaupunki on asukkaidensa reviiri kaikkine muotoineen, joten pelkkä asuntojen rakentaminen ei yksistään kehitä kaupunkia! Kaavoittaja: Kalajoen rannassa Keskustan tuntumassa on riittävästi puistoja. Kaavaehdotuksessa on Kalajoen ja asuntoalueen väliin esitetty viheraluetta. Muistutus merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei se anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta hyväksymisvaiheeseen.

49 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunginhallitus ja Päätös Rahkorannan kaavattoman alueen asemakaavoittamisesta ja Kassisen kaavamuutoksen vireille tulosta sekä valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta 14 päivän ajaksi. Valmisteluaineisto ( kolme kaavaluonnosta ja alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä Tekninen palvelukeskus /maankäyttöyksikkö. Kaupunginhallitus Tontinluovutuskilpailun järjestäminen Kassisen kaavamuutosalueelle, joka on kaupungin omistuksessa. Kaupunginhallitus ja Valtuustolle esitys rakentajan valitsemiseksi ja kaavoituksen jatkamiseksi tontinluovutuskilpailun pohjalta. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaarron Rakennus Oy:n Kassisen aluetta koskevan ehdotuksen kaavoituksen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Kilpailuehdotuksen suunnittelijana on ollut Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy. Kaavatiimi Keskusteltiin kaavoituksen etenemisestä Kassisen kaavamuutosalueen osalta. Kaupunginhallitus Kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimusluonnoksen hyväksyminen. Sopimus allekirjoitettiin , kun kaupunginhallituksen päätös lainvoimainen. Teknisen palveluiden lautakunta Valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Luonnosvaiheen työneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Kaupunki Viranomaisilta pyydetään lausunnot valmisteluaineistosta. Kassisen alueen kaavamuutosta koskeva valmisteluaineisto oli nähtävillä Tekninen palvelukeskus /maankäyttöyksikkö. Kaavatiimi Valmisteluaineistosta esitetyt lausunnot, mielipiteet sekä niihin laaditut kaavoittajan vastineet käsitellään. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelua ei pidetä. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavamuutosehdotuksesta. Ehdotusvaiheen työneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

50 50 Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti: Esisopimus Kassisen alueen 1. vaiheen tonteista. Sopimusluonnoksen hyväksyminen. Teknisten palveluiden lautakunta Oikeuttaa maankäyttöyksikön asettamaan kaavamuutosehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavamuutosehdotus on nähtävillä maankäyttöyksikössä Kaavatiimi Ehdotusvaiheessa esitetyt lausunnot, muistutukset sekä niihin laaditut kaavoittajan vastineet käsitellään. Kaupunginhallitus xx, asemakaavamuutos hyväksytään. Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 xx, asemakaavamuutos hyväksytään.

51 51 5 Asemakaavamuutoksen kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Alueesta muodostuu osa Kassienkadun katualueen näkemäalueesta. Asemakaavamuutosalue on yhteensä noin 3,6 ha, josta: 1) Asuinkerrostalojen korttelialue AK VI 1,49 ha Korttelin 2-4 osa / tontit nro 3-8 Tonttitehokkuus e = 1,1 Rakennusoikeus (AK) (t) k-m 2 = k-m 2 kerrosluku VI 2) Autopaikkojen korttelialue, jolle autosuojan rakentaminen on sallittu LPA-1 0,66 ha Korttelin 2-4 osa / tontit nro Tonttitehokkuus e = 0,30 Rakennusoikeus 1910 k-m 2 a I Yksikerroksinen autojen säilytyspaikka a II, Kaksikerroksinen autojen säilytyspaikka, jolle saa rakentaa kaksi pysäköintitasoa p-1 Pysäköimispaikka, jolle autokatoksen rakentaminen on sallittu 3) Lähipalvelujen korttelialue. Alueelle voi sijoittua päiväkoti-, senioritalo- tai hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tiloja. PL-1 0,22 ha Tonttitehokkuus e = 0,38 Rakennusoikeus 800 k-m 2, Kerrosluku II 4) Lähivirkistysalue VL 1,02 ha Kassisenpuisto 5) Katualueet 0,19 ha Kassisenkatu, osittain pihakatuna toteutettava Alueelle aikaisemmin kaavoituksella osoitettu liikerakennusten korttelialue (KL) ja yleinen pysäköintialue (LP) on muutettu osittain asunto- (AK) ja osittain autopaikoitusten korttelialueiksi (LPA-1). Suunnittelualueelle muodostuu yhteensä rakennusoikeutta k-m 2 ja aluetehokkuudeksi muodostuu e= 0,54 Puistoaluetta kaava-alueesta on noin 28,6 % ja suunnittelualueelle muodostetaan uusi katuyhteys.

52 5.1.2 Palvelut 52 Kaavamuutosalueen ja ydinkeskustan erottaa toisistaan Kalajoki. Kaavamuutosalue tukeutuu keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. Keskustassa on kattavat peruspalvelut sekä useita päivittäistavaraliikkeitä, joilla on laajat aukioloajat ja alueelta on hyvät katu- ja kevyenliikenteen yhteydet keskustan palveluihin. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa alueelle korkealuokkainen ja tiivisti kaupunkirakenteeseen sijoittuva korkeatasoinen asuntoalue. Jokirantaan osoitetaan riittävä viheralue ja kevyen liikenteen yhteydet, joilla turvataan kaupunkilaisille pääsy Kalajoen rantaan. Kalajoen rantamaisema ja näkymät kirkkoon päin tulee säilyttää osittain avoimina. Alueelta inventoitu haapametsikkö säilytetään. Alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla tavalla tullaan ohjaamaan kaupungin rakennusvalvonnassa. Hakalahdenkadun ja Helaalankadun liikennöinnin meluvaikutusta pyritään vähentämään rakennusten sijoittelulla ja piha-alueiden järjestämisellä suojaisiksi. Kerrostalorakentamisen vaatimukset estävät liikennemelun kantautumisen sisätiloihin. Rakentamisessa alueelle tulee huomioitavaksi alimmat rakentamiskorkeudet pysyvien rakenteiden osalta, jotka korttelissa 4 on: Tontit 7 ja (N2000) Tontit 6, 9 ja (N2000) Tontti ,20 (N2000) Tontit 4 ja (N2000) Tontti (N2000)

53 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) Osuus 41,5 % kaavamuutosalueesta. Korttelialueen pinta-ala on yhteensä noin 1,4853 ha, kaavakartalla rakennusoikeuden määräksi on esitetty k-m 2 vastaa tehokkuuslukua e= 1,1. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on VI. Autopaikkojen korttelialue, jolle autosuojan rakentaminen on sallittu (LPA-1) Korttelialueen pinta-ala on yhteensä noin 0,6574 ha, kaavakartalla rakennusoikeuden määräksi on esitetty 1910 k-m 2 vastaa tehokkuuslukua noin e= 0,29. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on II. Lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle voi sijoittua päiväkoti-, senioritalo- tai hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tiloja (PL-1) Osuus 6,1 % kaavamuutosalueesta. Korttelialueen pinta-ala on yhteensä noin 0,2170 ha, kaavakartalla rakennusoikeuden määräksi on esitetty 800 k-m 2 vastaa tehokkuuslukua noin e= 0,37. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on II. Lähivirkistysalueet (VL) Osuus 28,6 % kaavamuutosalueesta. Kalajoen ranta-alueet. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Merkittävimmät asemakaavamuutoksen aiheuttamat vaikutukset ovat vaikutukset kaupunkirakenteeseen, kaupungin asuntorakentamiseen sekä vaikutukset kaupunkikuvaan. Korttelialue on nykyisellään ollut pääosin rakentumatonta eikä ole rakentunut voimassaolevan asemakaavan mukaisesti liikerakennusten korttelialueeksi. Alueella on kolme rakennusta vuosilta , jotka kaavamuutoksen myötä tulevat purettaviksi. Kuva: Alueelta purettavat rakennukset Havainnekuva suunnittelualueesta: Arkkitehtitoimiston Jorma Paloranta Oy

54 54 Alueen rakentuminen 6- kerroksiseksi asuntoalueeksi tiivistää keskusta-alueen rakennetta ja edistää maankäytöllisen kehityksen tavoitteita, yleiskaavan tavoitteiden pohjalta: Ylivieskan asuntokysyntä noudattaa samaa trendiä kuin kaupunkiseutujen keskuspaikat yleensä. Kasvavaa kysyntää on maisemallisesti korkeatasoisista pienehköistä asuinnoista keskustan virikkeiden ja palvelujen ääressä. Ylivieskan kaupunkikuvassa pistekerrostaloilla on tärkeä asema. Ne viestittävät lakeuden kaupungin olevan laajan maaseudun keskus. Tämän teeman mukaisesti keskustaan on osoitettu kerrostalovaltaiset asuntoalueet (AK), jotka voivat täyttää kysynnän vaatimukset tasokkaasta kaupunkiasumisesta pienille perhekunnille. Asemakaavan muutos lisää vetovoimaisten keskusta-asuntojen tarjontaa. Samalla vaikutetaan kaupungin maineeseen laajemminkin hyvänä asuinpaikkana. Keskusta asumisen status kohoaa ja tämä lisää ydinkeskustan suosiota hyvänä palveluja ja viihtymistä tarjoavana asuinpaikkana. Keskustassa asuminen on kestävän kehityksen mukaista vähentäessään liikennettä kaupunkialueen sisällä. Kirkko - Rahkoranta arvokas alue sijaitsee Ylivieskan keskustassa Kalajoen varressa kirkon ympärillä ja läheisyydessä ja näitä arvot edellytettiin huomioitavaksi, kun kaavamuutosaluetta koskien järjestettiin tontinluovutuskilpailu. Havainnekuva suunnittelualueesta: Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

55 55 Havainnekuva suunnittelualueesta: Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kerrostalorakentaminen lisää alueen väestön määrää keskustassa eli mitoitettuna 1 as/ 50 k-m 2 kaavamuutosalueelle olisi sijoittumassa 325 asukasta. Tontinluovutuskilpailun tarkemmassa suunnittelussa alueelle osoitettiin sijoitettavaksi 6 kerrostalotonttia / asuntoa. Lisäksi alueelle sijoittuu lähipalvelurakennusten korttelialue (PL-1), jossa on rakennusoikeutta 800 k-m 2, eli alueelle voi sijoittua myös työpaikkoja. Yhdyskuntarakenne Kaavamuutosalueen ympäristö on rakentunut asemakaavojen mukaisesti erilaisina keskustatoimintojen alueina. Kalajoen rantaan tämän kaavamuutosalueen itäpuolelle on rakennettu kuusi kerrostaloa ja vielä yksi on rakentumassa. Keskustan osayleiskaavan 2030 periaatteiden mukaisesti tämä kaavamuutos eheyttää ja tiivistää keskustaajaman maankäyttöä. Keskustan vajaakäyttöinen alue muuttuu tiiviiksi keskustarakenteeksi ja sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. Tiivis ja eheyttävä maankäyttö parantaa materiaalien ja energian käytön tehokkuutta ja edistää niiden kestävää hyödyntämistä. Ekologista ja taloudellista kestävyyttä edistää paitsi yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen, myös maankäytön suunnittelu siten, että vähennetään autoriippuvuutta. Tiivis keskusta-asuminen tukee keskustan palvelujen laajentamista. Ilman tehokasta ja laadukasta asuinrakentamista keskustan laajentaminen ei onnistu. Alueen kehittämisen tulee olla määrätietoista, jotta kaupunkikuvallinen laatu ja tiiveys saavutetaan. Palvelut Kaavamuutosalueelle sijoittuu pääosin asumista. Alue tukeutuu keskustan julkisiin ja kaupallisiin lähipalveluihin, jotka ovat hyvin saavutettavissa kävellen. Erityisesti tiivistyvällä yhdyskuntarakenteella edistetään palvelujen saavutettavuutta ja verkostojen hyödyntämistä. Erityisesti kaupunkikeskustaa ja sen lähiympäristöä kehitetään eri ikäryhmille sopivana, sosiaalisesti rikkaana asuinalueena. Alueelle on sijoitettu Hakalahden alueen lähipalveluja varten korttelialuetta, jota voidaan käyttää päiväkoti- tai senioritalorakentamiseen.

56 56 Työpaikat, elinkeinotoiminta Suunnittelualueesta muodostuu pääosin asuntoaluetta aivan ydinkeskustan tuntumaan. Alueelle voi sijoittua myös työpaikkoja lähipalvelujen korttelialueelle (PL-1). Kaavamuutosalue Kuva: Näkymä kaavamuutosalueen suunnalta keskustaan päin Virkistys Kalajoen rantaan muodostuu asukkaille lähivirkistysalue. Lähialueella on myös virkistysja ulkoilualueita. Lähimmät muut puistot ovat Takkulanpuisto, Kirkkopuisto ja Veteraanipuisto. Urheilualueita ja uimahallin eteläpuolelle sijoittuva laaja Aarnimetsän lähivirkistysalue sijaitsevat Toivonpuiston kaupunginosassa, alle kilometrin etäisyydellä kaavoitettavasta kohteesta. Kuva: Ote osoitekartasta, jossa näkyy kaava-alueen sijoittuminen viheralueverkkoon

57 57 Liikenne ja melu Asemakaavamuutoksella on vaikutuksia kaupunkialueen liikenteeseen, keskusta-alueen sisäinen liikenne lisääntyy jonkin verran. Suunnittelualueelle sijoittuu yli kolmesataa asukasta ja alueelle on osoitettu pienimuotoinen työpaikka-alue. Kortteleiden pihaalueita esitetään kaavoituksella suojattavaksi liikennemelun vaikutuksilta rakentamalla kerrostalojen autopaikoitusalueet Hakalahden kadun varteen rajaamaan katutilaa. Vaikutukset liikenteeseen. Kaavamuutosaluetta rajaavat kokoojakatuina ja kaupungin sisääntuloväylinä palvelevat Hakalahdenkatu ja Valtakatu. Asuntoaluetta ja sille liikennöintiä suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee kiinnittää huomiota kevyen liikenteen turvallisuuteen rakentamalla Hakalahdenkadun ja Valtakadun varsille turvalliset kevyenliikenteen väylät. Kassisenkatu toteutetaan pääosin pihakatuna, jolta kaavoituksen hyväksymisvaiheeseen on osoitettuna ainoastaan kadun itäpäähän ajoneuvoliittymä, jota kautta ohjataan PL-1 alueen varsinainen ajoneuvoliikenne LPA-1 paikoitusalueelle, johon PL-1 tontin autopaikoitus kaavassa esitetään sijoittuvaksi. Kassisenkadun pihakadun keskivaiheilta osoitetaan jalankulku / huoltoajoyhteys, joka palvelee vain PL-1 tonttia. Kaavassa on Kassisenkadulta esitetty: Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti, jolta yhteys PL-1 tontin paikoitukseen jk/h PL-1 tontille johtava 5 metriä leveä jalankulkuyhteys ja huoltoajo jk/h Kuva: Kassisenkadun alustava yleissuunnitelmaluonnos

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 10 / 2014 ehdotusvaihe Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013

Lisätiedot

YLIVIESKA. Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja katu- ja puistoalueet. Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63

YLIVIESKA. Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja katu- ja puistoalueet. Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Liite 2 YLIVIESKA Asemakaavan muutos Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja katu- ja puistoalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 9/2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL Liite 2 YLIVIESKA Asemakaavan muutos Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osia kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI 24.8.2009 Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteli 85, osa korttelista 86 sekä puistoaluetta MRL 63

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Toivonpuiston (9.) kaupunginosan puisto- leikkikenttä- ja pysäköimisalue josta muodostuu Toivonpuisto (9.) kaupunginosan korttelin 15 osa sekä sekä puistoaluetta.

Lisätiedot

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti.

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti. ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.5.2006, jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 46 osa sekä siihen liittyvä puistoalue ja yleiselle jalankululle varattu alue Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 2 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Täydennetty 11/2012 Ehdotusvaihe ASEMAKAAVAN MUUTOS Ou Ouluntien ja Visalantien risteyksen länsipuolella Niemenrannan (7.) kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan korttelit 8 ja 101-102 sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava 8 / 2016 luonnosvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

YLIVIESKA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava / 2014 luonnosvaihe. Liite 2

YLIVIESKA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava / 2014 luonnosvaihe. Liite 2 YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 46 tonttia 7 sekä puistoaluetta ja yleiselle jalankululle varattua katualuetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.5.2007, jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteleita sekä puisto- ja katualueita.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteleita sekä puisto- ja katualueita. YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteleita 85-87 sekä puisto- ja katualueita. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 2/2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.11.2006, jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Männistön (8.) kaupunginosan korttelin 22 tontti nro 8

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Männistön (8.) kaupunginosan korttelin 22 tontti nro 8 Liite 2 YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Männistön (8.) kaupunginosan korttelin 22 tontti nro 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 10/ 2013 ehdotusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 619/2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laaditaan asemakaavan muuttamisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan osallisten

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.12.2015 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SAMULINPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Haapajärven Ronkaalan kaupunginosan korttelista 215 ja siihen liittyvää

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ ISOKYLÄNTIEN PIENTALOALUE Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 2 YLIVIESKA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Salmiperän asemakaavaton alue sekä asemakaavan muutos koskien Toivonpuiston (9.) kaupunginosa urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta. OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA KALAJOEN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.10.2016 0 OSALLISTUMIS JA ARVIOIN TISUUNNITELMAN (OAS) TAR KOITUS MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 Liite YLIVIESKA YLIVIESKA. Asemakaavan muutos

YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 Liite YLIVIESKA YLIVIESKA. Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI 28.10.2011 Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 Liite 2 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos Pyörreperän (10.) kaupunginosan kortteli 4 (TV II ), kortteli 5 (AO II) ja osa korttelista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.5.2016 Kaava-alueen nimi Mittarikatu 4c, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1059/2016 Kaavatunnus 070054 Aloite tai hakija

Lisätiedot