Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja Paavuori Heikki II varapuheenjohtaja Ahola Lotta valtuutettu Alanen Tuomo valtuutettu poistui klo 21:58 El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Haggren Ari valtuutettu Hakanen Tapio valtuutettu Himanen Reijo valtuutettu Hirvelä Sirkka valtuutettu Järvenpää Esko valtuutettu Kataja Pekka valtuutettu Koivula Antero valtuutettu Kokko Jyrki valtuutettu Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Kyrö Mika valtuutettu Laaksonen Erja valtuutettu Lampinen Arto valtuutettu Leppänen Kari valtuutettu Loberg Hannu valtuutettu Mäntylä Erkki valtuutettu Paakkanen Arja valtuutettu Peltonen Tuula valtuutettu Perälä Risto valtuutettu Poti Jorma valtuutettu Putkonen Aira valtuutettu Pärnäjärvi Leena valtuutettu Rantanen Piritta valtuutettu poistui klo 21:52 Sahala Eila valtuutettu Similä Matti valtuutettu Simonen Marko valtuutettu Sipilä Markku valtuutettu Suosaari Voitto valtuutettu Suuronen Pertti valtuutettu Tapiainen Tommi valtuutettu Valkeajärvi Leena valtuutettu Velling Reino valtuutettu Wickholm Jani valtuutettu Koskela Eero varavaltuutettu Lindeman Raimo varavaltuutettu Niivee Esa varavaltuutettu saapui klo 22:02 Aaltonen Eija varavaltuutettu saapui klo 22:22

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Muut läsnäolleet Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vt. hallintojohtaja Luostarinen Ari talousjohtaja Korhonen Auli henkilöstöjohtaja Kilpeläinen Leena sivistystoimenjohtaja Liehu Tuula sosiaali- ja terveysjohtaja Kuisma Tarja tekninen johtaja Västinen Mervi liikelaitosjohtaja Vaara Kari kaupunginarkkitehti Järvinen Reijo kiinteistöpäällikkö Haggren Ulla toimitusjohtaja Poissa Nurmesviita Sakari valtuutettu Riihinen Pertti valtuutettu Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Merja Lahtinen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Pentti Koskinen Jyrki Kokko Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävän hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Käsitellyt asiat Sivu 76 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 77 Arviointikertomus vuodelta 2012 / valtuuston pyytämät selvitykset 78 Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön täydentäminen Yleisten korttelialueiden tonttien hinnoittelu 9 80 Heräpirtin myynti Valkealuomen leirikeskuksen myynti Valtuustoaloite / Kaupungin taloudellisen tilanteen ennustaminen vuosineljännesraportoinnin yhteydessä kaupunginvaltuutetuille / Keskustan valtuustoryhmä 83 Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin investointien jäädyttäminen / Sitoutumattomat Uusi Jämsä ja Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmät 84 Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Jämsän kaupungin ilmoitus VM:lle kuntarakennlain mukaisesta selvitysalueesta Ilmoitusasiat 50 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kvalt 76 Valtuuston työjärjestys 16 : Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, joll ei valtuusto toisin päätä. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi kau pungin hal li tuk sen valmisteleman asian: Jämsän kaupungin il moi tus VM:lle kuntarakennelain mukaisesta selvitysalueesta. Todettiin, että asialistan kohdat 6 ja 12 käsitellään kau pun gin hal lituk sen kokouksessa tekemän muutetun pää tös eh do tuksen mukaisesti.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Arviointikertomus vuodelta 2012 / valtuuston pyytämät selvitykset 795/ /2013 Khall Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh Kaupunginvaltuusto on käsitellyt ( 43) tar kas tus lau ta kunnan arviointikertomusta vuodelta 2012 ja päättänyt tar kas tus lau takun nan esityksen mukaisesti pyytää "kaupunginhallitukselta ja edelleen lautakunnilta ja johtokunnilta asian mu kai set selvitykset ja korjaustoimenpiteet tar kas tus lau ta kunnan esittämistä huomioista ja selvityspyynnöistä siten, että ne voidaan käsitellä valtuustossa viimeistään syyskuun 2013 loppuun men nes sä ja tarvittaessa huomioida vuosille tehtävässä ta lous suun ni tel mas sa". Kaupunginhallitus ei ole (190 ) valtuuston päätöksiä täytän töön pannessaan erikseen todennut valtuuston ao. päätöstä tai mää rän nyt selvitysten tekemisestä. Sen sijaan johtoryhmä on jo kokouksessaan käsitellyt arviointikertomuksessa pyydettyjä sel vi tyk siä ja jakanut vastuut vastausten kokoamiseksi. Tarkastuslautakunnan esittämiä huomioita ja selvityspyyntöjä on käsi tel ty pykäläasiana vain sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Lau takun nal ta ja viranhaltijoilta saaduista sel vi tyk sis tä ja lausunnoista on laa dit tu liitteenä oleva yhteenveto. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksessa esittämiin huomioihin ja kannanottoihin so si aa li- ja terveyslautakunnalta ja viranhaltijoilta saadut selvitykset mah dol li si ne toimenpide-esityksineen. Kaupunginhallitus saattaa selvityksistä laaditun yhteenvedon valtuus tol le tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa edelleen valtuustolle, että tar kas tus lau takun nan arviointikertomuksessaan esittämät näkökohdat ja kan nanotot sekä yhteenvedossa esitetyt selvitykset toimenpiteineen otetaan huo mi oon vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien laadinnassa. Keskustelun kuluessa Erja Laaksonen esitti Aira Putkosen kan nat tama na, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Khall Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että asia palautetaan uudel leen valmisteluun. Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh Kaupunginhallituksen antamat evästykset valmistelulle on otettu huo mi oon. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa evästyksen pohjalta ko kouk ses saan. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät nä kö kohdat ja kannanotot sekä yhteenvedossa esitetyt selvitykset toi men pitei neen on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon jo vuo den 2014 talousarvion ja ta lous suun ni tel ma vuo sien laa din nas sa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksessa esittämiin huomioihin ja kannanottoihin so si aa li- ja terveyslautakunnalta ja viranhaltijoilta saadut selvitykset ja toimenpide-esitykset. Kaupunginhallitus saattaa selvityksistä laaditun yhteenvedon valtuus tol le tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 77 Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjaan liitettiin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarmo Konstarin puheenvuoro. Liitteet 1 Arviointikertomus vuodelta 2012 / valtuuston pyytämät selvitykset 2 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan puhe / arviointikertomus 2012 / saadut selvitykset

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön täydentäminen 34/00.00/2013 Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyslautakunnan joh to sään nön Hyväksynnän jälkeen on käynyt ilmi, et tä johtosäännöstä on epähuomiossa jäänyt pois sosiaaliohjaajien rat kai su val lan määrittely. Sosiaaliohjaajien virat on perustettu kesken viime valtuustokauden: vuoden 2011 alusta lukien Jämsän kaupun gin kuudesta aikuissosiaalityöntekijän viroista kaksi on muutettu so si aa li oh jaa jan viroiksi. Sosiaaliohjaajien työ painottuu kuntouttavan työtoiminnan yk si lö tason asiakastyöhön ja verkostotyöhön. Sosiaaliohjaajat ovat myös tiiviis ti mukana kehittämässä paikallista pitkäaikaistyöttömien työl lis tämi sen mallia yhdessä paikallisten toimijoiden ja Työllisyyden kun tako kei lu Jyväskylä, Muurame, Jämsä -hankkeen kanssa. Etuuskäsittelijän/toimistosihteerin ratkaisuvaltaa on syytä laajentaa kos ke maan myös täydentävää toimeentulotukea. Tällä hetkellä ratkai su val ta on määritelty johtosäännössä seuraavasti: 1. päättää laskennallisen myöntämisestä sovitun työnjaon, so siaa li työn te ki jöi den antamien sekä yleisten ohjeiden mukaisesti Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että toimialan johtosääntöä täyden ne tään seuraavasti: Sosiaaliohjaaja Ratkaisuvalta 1. päättää toimeentulotuen myöntämisestä 2. tekee kuntouttavaan työtoiminnan asiakaskohtaiset päätökset Etuuskäsittelijä/toimistosihteeri Ratkaisuvalta 1. päättää perustoimeentulotuen ja täydentävän toimeentulotuen myön tä mi ses tä sovitun työnjaon, sosiaalityöntekijöiden an tamien sekä yleisten ohjeiden mukaisesti

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin. Khall Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se täydentää sosi aa li- ja terveyslautakunnan johtosääntöä sosiaali- ja ter veys lau takun nan esittämällä tavalla. Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 78 Ehdotus hyväksyttiin.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yleisten korttelialueiden tonttien hinnoittelu 1142/ /2013 Khall Valmistelija: tontti-insinööri, puh Jämsän kaupungin asemakaava-alueilla sijaitseville tonteille on mää ri tel ty vyöhykehinnat, joissa eri käyttötarkoitukseen kaa voi te tuille tonteille on määritelty luovutuksissa käytettävät m2- tai k-m2-hinnat sekä muut tonttien luovutuksissa käytettävät perusteet. Yleisten kort te li aluei den (kaavamerkintä Y) tontit on aiemmin kaavoitettu yksin omaan kaupungin omaa tai valtion käyttöä varten eikä näin ollen yleis ten korttelialueiden tonteille ole määritetty luovutushintoja. Yleiset korttelialueet on kaavoitettu varhaiskasvatusta, opetustoimintaa, ter vey den huol toa tai julkista hallintoa varten. Viimeisimpien asemakaavamuutoksien myötä yleisten kort te li alueiden tonteille on tulossa toimijoiksi kunnan sijaan yrityksiä yms. Tästä joh tuen on tarpeellista määrittää tonttien luovutushinnat. Jämsän kes kus taan ja Jämsänkoskelle sijaitseville sosiaalitointa- ja ter veyden huol toa palvelevien rakennusten korttelialueiden tonteille (kaa vamer kin tä YSA-1) suunnitellut rakennukset ovat verrattavissa ta vanomai seen kerros- ja rivitalorakentamiseen. Jämsän kaupungin luovut ta mien Jämsän keskustassa sijaitsevien rivi- ja kerrostalotonttien hin ta ta so vaihtelee vyöhykkeittäin /k-m2 välillä. Yleisten korttelialueiden tontit hinnoitellaan taajamien ase ma kaa voite tuil le alueille seuraavasti: - Jämsän keskusta 40 /k-m2 - Jämsänkoski 30 /k-m2 - Halli, Koskenpää, Länkipohja ja Kaipola 10 /k-m2 Tontit voidaan myös vuokrata, jolloin tonttien alkuvuokra lasketaan 7,5 %:n mukaan tontin kauppahinnasta. Vuokrat sidotaan elin kustan nus in dek siin. 7,5 %:n vuokrataso on kaupunginvaltuuston ai emmin hyväksymien tonttien luovutusperusteiden mukainen. Muilta osin yleisten korttelialueiden tonttien luovutuksissa nou da tetaan valtuuston aiemmin hyväksymiä tonttien luovutusperusteita. Myös tonttien varauskäytäntö säilyy ennallaan. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että yleisten korttelialueiden tontit hinnoitellaan taajamien ase ma kaa voi te tuille alueille seuraavasti: Jämsän keskusta 40 /k-m2, Jämsänkoski 30 /k-m2, Halli, Koskenpää, Länkipohja ja Kaipola 10 /k-m2. Tonttien vuokrauksissa noudatetaan 7,5 %:n vuokratasoa, joka mää ri te-

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tään kauppahinnasta. Jämsän kaupunki pidättää itsellään oikeuden mää rit tää myydäänkö vai vuokrataanko yksittäinen tontti. Muilta osin yleis ten korttelialueiden tonttien luovutuksissa noudatetaan val tuuston aiemmin hyväksymiä tonttien luovutusperusteita ja va raus käytän töä. Kvalt 79 Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus : "Valmistelija: talousjohtaja, puh Rakennemuutoksen myötä kaupunki ei välttämättä rakenna enää itse kaikkea palvelutuotantoa ja yleisten korttelialueiden tonteille on tu los sa yrityksiä ja muita yhteisöjä. Kaupunginvaltuusto on hy väk synyt vammaisten palvelutalohankkeen Linnamäentielle ja vanhusten pal ve lu asu mi sen yksikön rakentamisen Punalantien varteen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt Keski-Suo men Palvelurakennuttaja Oy:lle Seppolan vanhusten pal ve luko din rakentamiseen euron avustusvarauksen ja euron korkotukilainavarauksen sekä Linnamäentien ke hitys vam mais ten ryhmäkodin rakentamiseen euron avustus va rauk sen ja euron korkotukilainavarauksen. Jämsän kau pun gil la ja Keski-Suomen Palvelurakennuttaja Oy:llä on sopimus näi den erityisryhmien asuntokohteiden rakennuttamisesta ja vuokrauk ses ta Jämsän kaupungin käyttöön. Keski-Suomen Pal ve lu raken nut ta ja toteuttaa kohteet ARA:n yleishyödylliseksi nimeämän tytär yh tiön sä KSP Asunnot Oy:n omistukseen. Avustus ja korkotukilaina maksetaan jälkikäteen rakennuksen valmius as teen mukaan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) määrittää ko. hankkeil le vuokrausperusteet, joiden mukaan vuokra on tukipäätösten mu kaan laskettava. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että yleisten korttelialueiden tontit hinnoitellaan taajamien ase ma kaa voi te tuille alueille seuraavasti: Jämsän keskusta 40 /k-m2, Jämsänkoski 35 /k-m2, Halli, Koskenpää, Länkipohja ja Kaipola 10 /k-m2. Tonttien vuokrauksissa noudatetaan 7,5 %:n vuokratasoa, joka mää ri tetään kauppahinnasta. Jämsän kaupunki pidättää itsellään oikeuden mää rit tää myydäänkö vai vuokrataanko yksittäinen tontti. Muilta osin yleis ten korttelialueiden tonttien luovutuksissa noudatetaan val tuuston aiemmin hyväksymiä tonttien luovutusperusteita ja va raus käytän tö jä.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kohteissa nou date taan kuitenkin tonttien hinnoittelussa ja vuokrauksessa ARA:n tuen eh to jen enimmäismääriä, jotka ovat tällä hetkellä Jämsän keskusta 40 /k-m2/ 5 % ja Jämsänkoski 35 /k-m2/ 5 %. Seppolan vanhusten pal ve lu ko ti ja Linnamäentien kehitysvammaisten ryhmäkoti vuok rataan em. hinnoitteluperusteilla. Ehdotus hyväksyttiin." Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen muutetun päätösehdotuksen.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Heräpirtin myynti 1077/ /2013 Khall Valmistelija: kiinteistöpäällikkö, puh Henkilöstön virkistyskäytössä ollut Heräpirtti on päätetty myydä kaupun gin valtuustossa Myytävä kohde sijaitsee osoittees sa Heräkulma 230, Jämsä. Tilan pinta-ala on 1,9922 ha. Kiin teis tö tun nus Maapohjan kirjanpitoarvo on 2.855,09 eu roa. Rakennusten tasearvo on euroa (vuo sipois to euroa). Rakennuksen ylläpitokustannukset ovat olleet n euroa/vuosi. Rakennusten tiedot käyvät ilmi myynti esittees tä. Myynnistä tehtiin myyntivälityssopimus kiinteistövälityksen kans sa. Myynti toteutettiin käyttäen ns. tarjouskauppaa. Tar jous kaupas sa tarjoukset tehdään lähtöhinnasta ylöspäin. Kohteen hinnaksi muo dos tuu sen todellinen markkinahinta. Tarjouskaupassa kor keimman tarjouksen antanut ostaja vetäytyi kaupasta. Toiseksi kor keimman ostotarjouksen euroa teki Robert Savolainen. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kansakouluntonttimaa rakennuksineen myydään Robert Savolaiselle eu ron kauppahinnalla esityslistan liitteen mukaisilla kauppakirjan ehdoil la. Kiinteistöpäällikkö Reijo Järvinen valtuutetaan al le kir joit tamaan kauppakirja. Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 80 Ehdotus hyväksyttiin.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valkealuomen leirikeskuksen myynti 1076/ /2013 Khall Valmistelija: kiinteistöpäällikkö, puh Jämsän kaupunginvaltuuston hyväksymänä kiinteistöstrategiana on, et tä kaupunki luopuu rakennuksista ja huoneistoista, joita se ei palve lu tuo tan nos saan tarvitse. Valkealuomen leirikeskus on päätetty myy dä kaupungin valtuustossa Myytävä kohde si jaitsee osoitteessa Valkealuomentie 967, Haavisto. Myytävien tilo jen yhteenlaskettu pinta-ala on 2,5048 ha. Kiinteistötunnukset , , Maapohjan kir jan pi to arvot ovat yhteensä ,34 euroa. Rakennuksilla ei ole tasearvoa. Ra ken nuk sen ylläpitokustannukset ovat olleet n eu roa/vuosi. Rakennusten tiedot ilmenevät myyntiesitteestä. Myynnistä tehtiin myyntivälityssopimus kiinteistövälityksen kanssa. Myyn ti toteutettiin käyttäen ns. tarjouskauppaa. Tarjouskaupassa tar jouk set tehdään lähtöhinnasta ylöspäin. Kohteen hinnaksi muodos tuu sen todellinen markkinahinta. Tarjouskaupassa korkeimman tar jouk sen euroa on tehnyt perustettavan kiin teis tö osa ke yhtiön lu kuun Juho Typpö. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöt Kos ki niemi , Koulunpelto ja Valkealuomen kenttä rakennuksineen myydään perustettavalle kiin teis töosa ke yh tiöl le / Juho Typpö ym euron kauppahinnalla esitys lis tan liitteen mukaisilla kauppakirjan ehdoilla. Kiinteistöpäällikkö Rei jo Järvinen valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 81 Ehdotus hyväksyttiin.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite / Kaupungin taloudellisen tilanteen ennustaminen vuosineljännesraportoinnin yhteydessä kaupunginvaltuutetuille / Keskustan valtuustoryhmä 581/ /2013 Khall Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh Keskustan valtuustoryhmä on esittänyt seuraavanlaisen aloit teen: "Esitämme, että kaupungin eri toimialat antavat arvion seuraavan rapor toin ti jak son tuloista, menoista ja lainanottotarpeista vuo si nel jännes ra por toin tien yhteydessä kaupunginvaltuustolle. Voidaksemme seurata ja varmistaa talousarviossa pysymistä, valtuu te tut tarvitsevat selkeitä tulosennusteita ja tunnuslukuja pää töksen te koon ja taloudellisen tilanteen vakauttamiseen". Keskustan valtuustoryhmä oli tehnyt lähes vastaavanlaisen val tuus to aloit teen : "Esitämme, että Jämsän kaupungin johto raportoi kaupungin ta loudel li ses ta ti lan tees ta kaupunginvaltuutetuille kahden viikon kuluessa jo kai sen kvar taa lin päätyttyä. Voidaksemme seurata ja varmistaa talousarviossa pysymistä, valtuu te tut tarvitsevat selkeitä tulos- ja tunnuslukuja päätöksentekoon ja taloudellisentilanteen vakauttamiseen". Keskustan tekemää valtuustoaloitetta ja sen aiheuttamia toi men pi tei tä on käsitelty kaupunginhallituksessa ja edelleen val tuus tos sa Sen asiakohdan yhteydessä on tarkemmin esi tet ty, miten seurataan kaupungin taloustilannetta ja miten ra portoi daan kaupungin ja sen toimialojen ja tulosalueiden toimintaa ja talout ta sekä myös miten reagoidaan poikkeamiin. Silloin annettu vastaus valtuustoaloitteeseen käy selvityksenä myös tehdylle val tuus to aloit teel le. Toimialat ja tulosalueet, joiden määrärahat ja asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet talousarviossa ovat valtuuston nähden sito via, antavat raportoinnissaan selvityksen alkuvuoden ja erityisesti ku lu neen kvartaalin toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Vuodelle 2013 hyväksytyn talousarviokirjan liitteessä 4 "Ta lous arvion ja -suunnitelman sitovuus" to de taan myös menojen ja tulojen seu ran nas ta ja menettelytavoista me no yli tyk sen uhatessa.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarviokirjan liitteen kohdassa 2 todetaan mm. seuraavaa: "Tilien käyttäjät ovat en si si jai ses sa vastuussa määrärahan riit tä vyydes tä la ki mää räis ten teh tä vien osalta ja toissijaisesti kaikkien suunni tel tu jen teh tä vien suo rit ta mi ses ta. Lakimääräisten tehtävien suo ritta mi seen kau pun gin val tuus to on varannut riittävät määrärahat. Ehdo tuk set työohjelman tai toiminnan muutoksista, jatkamisesta tai lisää mi ses tä on teh tä vä niin ajoissa, että kaupunginvaltuusto ja -halli tus voivat olla sii tä aiheutuvaa ja ehdotettua menoylitystä hy väk symät tä" Liitteen kohdassa 3 todetaan myös seuraavaa: "Havaitessaan toiminnan muutoksen, joka on aiheuttamassa ta lousar vio mää rä ra han käytön ylityksen, on tulosalueen tai -yksikön esimie hen etsittävä aktiivisesti ratkaisuja ja tehtävä esityksiä ra ken teiden uudistamisesta, jotta määrärahaylityksiltä vältytään. Jos kat tami nen ei ole mahdollista oman tulosalueen tai -yksikön toiminnasta, kat ta mi set tehdään ensisijaisesti oman toimialan sisällä". Talousarviokirjan ohjeet tarkoittavat, että loppuvuoden menojen ja tu lo jen riit tä vyyt tä on tarkasteltava ja seurattava, jotta mahdollisiin yli tyk siin voi daan reagoida toimintaa muuttamalla tai viime kädessä yli tys oi keut ta hakemalla. Toimialoja ja tulosalueita pyydetään jat kossa arvioimaan ja en nus ta maan myös loppukauden tulojen ja me nojen riittävyys nel jän nes vuo si ra por toin nin yhteydessä. Valtuustoaloitteessa esitetyt lainanotto- ja rahoitustarpeet tar kas tellaan aina koko kaupungin ja kaupunkikonsernin tasolla. Hal lin tosään nön mukaan kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu hyväk syä yleishallinnon ja rahoituksen käyttösuunnitelmat. Ta lous johta jan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää mm. - tilapäisluoton ottamisesta maksuvalmiuden turvaamiseksi; - talousarviolainojen ottamisesta valtuuston hyväksymän ta lous arvion lainanoton puitteissa; - olemassa olevaa lainakantaa koskevia koron- ja va luu tan vaih toso pi muk sia enintään talousarviossa olevan lainakannan verran; - konsernitilin luottolimiiteistä euroon asti, kaupungin pro vi siois ta ja tilinkäyttöön oikeutetuista yhtiöistä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa asiaselostuksen mukaisen vastauksen Keskus tan tekemään valtuustoaloitteeseen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen johdos ta tehdyn selvityksen ja tehdyt toimenpiteet riittäviksi, ja että se ot taa huo mi oon myös aiemman käsitellyn val tuus to aloitteen ja sii hen annetun vastauksen. Aloite on loppuun käsitelty.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 82 Ehdotus hyväksyttiin.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin investointien jäädyttäminen / Sitoutumattomat Uusi Jämsä ja Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmät 835/ /2013 Khall Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh ja ta lous joh ta ja, puh Sitoutumattomat Uusi Jämsä sekä Perussuomalaisten ja si tou tu matto mien valtuustoryhmä ovat jättäneet yhteisen val tuus toaloit teen "Jämsän kaupungin investointien jäädyttäminen". Valtuustoaloitteessa todetaan seuraavaa: "Jämsän kaupungin taloudellinen tilanne on erityisen vaikea ja inves toin tei hin kaupungilla ei ole nyt varaa. Ehdotamme, että seuraavan kahden (2) vuoden mer kittä vät investoinnit laitetaan odottamaan parempia aikoja. Tarvittavat investoinnit Himoksen alueelle rajataan pois tästä valtuus to aloit tees ta". Kunnan ja kuntayhtymän talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat sään nök set ovat kuntalain 13 ja 65. Valtuusto vastaa kunnan toimin nas ta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kun takon ser nin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hy väksyä talousarvio. Talousarviossa pitää olla käyttötalous- ja tu los laskel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talous ar vio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja sa malla ne ovat näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden aset ta misen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten varsinainen toi min ta ja investoinnit rahoitetaan. Tuloslaskelmassa esitetään tu lora hoi tuk sen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Ra hoitus osas sa esitetään, miten investoinnit, muut sijoitukset pysyviin vas taa viin ja pääoman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin ra hoi te taan. Talousarvion investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, mää rä ra hat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. In ves toin tiosas sa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova ta so. Hankekohtaisissa tavoitemäärityksissä selvitetään, onko kyse

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto uus-, laajennus- vai korvausinvestoinnista ja tavoitellaanko in vestoin nil la palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn pa ran ta mista vai tuotannon tehostamista. Kirjanpitolain mukaan pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuu den hankintameno (investoinnit) aktivoidaan ja kirjataan vai kutus ai ka naan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi ja esitetään tulos las kel mas sa. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödyk keen taloudellista pitoaikaa. Investointi on pitkäaikainen tuotannontekijä, jota käytetään kau pungin palvelutuotannossa. Investointeja ovat esimerkiksi rakennusten ja teiden rakentaminen tai perusparantaminen. Investoinniksi kat sotaan sellaisen tuotannontekijän hankkiminen, joka on eu ro mää räises ti huomattavan arvokas ja sen kirjaaminen yhden tilikauden menok si aiheuttaisi ongelmia tuloksen suhteen. Tarkoituksena on, että suu ri kertaluonteinen meno jaksotetaan poistosuunnitelmassa sen aja tel lun taloudellisen käyttöiän mukaan. Investointi vaikuttaa tuotan non te ki jä nä pidemmän aikaa kuin yhden vuoden. Nämä poistot esi te tään tuloslaskelmassa menoina. Kaupungilla on suun ni tel man mu kai sis ta poistoista kaupunginvaltuuston hyväksymä pois to suun nitel ma, jon ka mukaan eri hyödykeryhmien investoinnit poistetaan tulos las kel mas sa. Kun investointi tehdään, niin siitä aiheutuu rahanmeno. Tämä meno kir ja taan suoraan taseeseen kukin hyödykkeen omaan pysyvien vas taa van ryhmään. Investoinnin valmistuttua siitä aletaan laskea pois to ja kuu kau sit tain, jotka siis ovat tuloslaskelman vuosikulua. Täten esim. in ves toi taes sa rakennukseen10 Meur, niin sen ra ken nusajal ta tulee ra han me noa 10 Meur. Mikäli rakennuksen poistoaika on 30 vuotta, tu lok seen tuo 10 Meur merkitään valmistumisesta 30 vuoden aikana euroa/kk eli euroa /vuosi. Mikä on sitten oikea investointitaso kaupungissa? Jos sitä lähestyy ta lou den näkökulmasta, niin yleisesti käytetyn kuntatalousmittariston mu kaan: - Vahvan talouden taso = vuosikate on suurempi kuin pit kä ai kaisten lainojen lyhennykset, uusinvestoinnit ja korvausinvestoinnit. - Tasapainossa olevassa kuntataloudessa = vuosikate on yhtä suu ri kuin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja kor vaus in vestoin nit. - Tasapainon alarajalla = talous on, kun vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelmapoistot (=korvausinvestoinnit). - Heikkenevä talous on kun vuosikate on positiivinen, mutta ti likau den tulos on negatiivinen, ilman satunnaisia eriä. - Kriisitaloudessa vuosikatekin on negatiivinen.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan vuosikate oli 1,9 milj. euroa ja kun vastaavasti suunnitelman mukaiset poistot olivat n. 8,1 milj. euroa. Tällöin voi sanoa kaupungin talouden kantokyvyn olevan heikko ja että va raa olisi enintään vuosikatteen suuruisiin hankkeisiin. Mikäli investointien määrää lähestyy palvelutuotannon nä kö kul masta, niin investointeja tehdään julkisten palvelujen tuottamista varten se kä kuntalaisten asumista, elämistä, liikkumista ja yrittämistä varten. Nämä investoinnit maksetaan pääosin yhteisistä varoista ja inves toin tia käyttävät asiakkaat eivät maksa siitä mitään tai hyvin vähän esim. asiakasmaksuina. Investointihaaveiden ja mahdollisten tarpeiden voi sanoa olevan aina suuremmat kuin investointeihin käytettävissä olevat varat, joten vuo sit tain joudutaan tekemään hankkeitten priorisointia. Kaupunki tuottaa julkisia palveluita, joita ovat mm. liikkumiseen tarvit ta vat kadut taajamissa. Mikäli yleisen kadun tai väylän huo no kuntoi suu den vuoksi tapahtuu onnettomuus tai tienkäyttäjä hajottaa kulku vä li neen sä, niin kadun/väylän ylläpitäjä on siitä viime kädessä korvaus vel vol li nen. Tä mä vastuu on laajennettavissa kaikkiin kun nan verkostoihin (läm pö-, vesi- yms.), laitteisiin ja rakennuksiin, mi kä li on osoitettavissa, et tä näiden huonokuntoisuuden vuoksi syntyy va hinkoa tai ter vey del lis tä haittaa. Kaupungille tulee kor vaus vel vol li suus ja vastuu asian kuntoon laittamisesta. Lukuisat eri viranomaiset valvovat kunnan toimintaa myös näiltä osin mm. Valvira, viestintävirasto, työsuojelupiiri, ym pä ris tö ter vey denhuol to, sai raan hoi to pii ri, ELY-keskus, eri ministeriöt jne. Työn an ta jana kau pun gil la on myös tietyt vaatimukset työturvallisuudesta, johon si säl ty vät kaik ki laitteet, ajoneuvot jne. Kaupungin oman organisaation kehittäminen tarvitsee investointeja. Kun ta lii tos ten jälkeen muuttunut tilanne vaatii organisaation uu dis tumis ta, monet palvelut ovat hajallaan tai väärässä paikassa, niiden yh teen saattaminen ja kaupungin kokonaistaloudellisuuden nä kö kulma vaatii myös investointeja. Myös muuttuvat valtiovallan vaa ti mukset palvelulle vaativat usein joskus uusia tiloja, jotta toiminta olisi talou del lis ta. Valtuustoaloitteen johdosta on pyydetty investoinneista lausumat kau pun gin in si nöö ril tä ja kiinteistöpäälliköltä. Kiinteistöpäällikkö on lausunut asiasta seuraavaa: "Talousarvion sitovuusosassa todetaan, että talousarvioon sisältyvät ta lon ra ken nus hank keet ovat toimielimiä ja yhdyskuntatoimea sitovia suun nit te lu mää räyk siä. Yhdyskuntatoimen / tilapalveluiden on valmis tel ta va ja toteutettava viivyttelemättä hankkeet, jotka sisältyvät

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto val tuus ton vahvistamaan investointiohjelmaan ao. vuodelle. Työkeskus Valionkatu: - Investoinnista on suoritettu vuoden vaihteessa n. 40 %. Laa jen nuk set saataneen tuolloin vesikattoon. Urakan kes keyt tä minen on mahdollinen mutta ei ole kustannusmielessä järkevä jos ai o- taan sitä joskus jatkaa. Käytännössä se tarkoittaa jatkotyön uu delleen kilpailuttamista. Vuoropäiväkoti: - Suunnitelmat ovat valmiit 10/2013. Hanke on suunnitelmana laittaa las ken taan 11/2013. Hankkeen siirrosta olisi hyvä saada päätös mah dol li sim man pian mutta viimeistään ennen urakkasopimuksen al le kir joi tus ta 1/2014. Hammashoitola: - Hanke on tällä hetkellä urakkalaskennassa. Tarjouskysely on ehdol li se na, eli ei ole pakko hyväksyä mitään annettua tarjousta. Korkein taan voidaan joutua maksamaan halvimman tarjouksen an taneel le laskentakustannukset jos katsotaan, että meillä ei ole ollut tar koi tus kaan tilata suoritusta. Lukio: - Hankeselvitys menossa. Nykyinen lukio on ns. elinkaarensa päässä ja jotain ratkaisuja pitäisi tehdä. Riski koulun pitämiseen ko. kohtees sa kasvaa. Teollisuuskadun varikon laajennus ja remontti: - Kunnallisteknisellä toimella on suunnitelmana yhdistää nykyiset kak si varikkoa yhdeksi. Teollisuuskadulla tehtäisiin ensin han ke sel vitys ja toteutuksessa tulisi muutostöitä ja laajennus". Kaupungininsinööri Rissanen on lausunut asiassa seuraavaa: "Vuonna 2012 valmistuneessa katujen kuntoarviossa ja sa nee rausoh jel mas sa Jämsän kaupungin alueella on erittäin huonokuntoiseksi luo ki tel tu ja katuja 9 km ja huonokuntoiseksi luokiteltuja katuja noin 20 km. Näiden katujen kunnostaminen kestää nykyisen vuosittaisen mää rä ra han suuruisella varauksella (~ 1,3 M ) noin 15 vuotta, saman ai kai ses ti parempikuntoiseksi luokitellut kadut heikkenevät kunnol taan ja vaativat kunnossapitotoimenpiteitä esim. asfaltoinnin osalta. Kadunsaneeraukseen ja katujen päällystämiseen varatusta määrä-ra has ta leikkaaminen lisää korjausvelkaa. Kadunsaneerausmäärärahalla työllistetään Jämsän kaupungin omaa henkilökuntaa sekä paikallisia yrittäjiä (koneet, autot, maa-ainek set). Vuosittaisten saneerauskohteiden valinnassa otetaan / joudu taan ottamaan huomioon myös kolmansien osapuolien (vesilaitos, kau ko läm pö yh tiö, sähköyhtiö ) tarpeet.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) Kaupunginhallitus 282 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 84 18.11.2013 Kaupunginhallitus 165 02.06.2014 Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot