Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja Paavuori Heikki II varapuheenjohtaja Ahola Lotta valtuutettu Alanen Tuomo valtuutettu poistui klo 21:58 El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Haggren Ari valtuutettu Hakanen Tapio valtuutettu Himanen Reijo valtuutettu Hirvelä Sirkka valtuutettu Järvenpää Esko valtuutettu Kataja Pekka valtuutettu Koivula Antero valtuutettu Kokko Jyrki valtuutettu Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Kyrö Mika valtuutettu Laaksonen Erja valtuutettu Lampinen Arto valtuutettu Leppänen Kari valtuutettu Loberg Hannu valtuutettu Mäntylä Erkki valtuutettu Paakkanen Arja valtuutettu Peltonen Tuula valtuutettu Perälä Risto valtuutettu Poti Jorma valtuutettu Putkonen Aira valtuutettu Pärnäjärvi Leena valtuutettu Rantanen Piritta valtuutettu poistui klo 21:52 Sahala Eila valtuutettu Similä Matti valtuutettu Simonen Marko valtuutettu Sipilä Markku valtuutettu Suosaari Voitto valtuutettu Suuronen Pertti valtuutettu Tapiainen Tommi valtuutettu Valkeajärvi Leena valtuutettu Velling Reino valtuutettu Wickholm Jani valtuutettu Koskela Eero varavaltuutettu Lindeman Raimo varavaltuutettu Niivee Esa varavaltuutettu saapui klo 22:02 Aaltonen Eija varavaltuutettu saapui klo 22:22

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Muut läsnäolleet Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vt. hallintojohtaja Luostarinen Ari talousjohtaja Korhonen Auli henkilöstöjohtaja Kilpeläinen Leena sivistystoimenjohtaja Liehu Tuula sosiaali- ja terveysjohtaja Kuisma Tarja tekninen johtaja Västinen Mervi liikelaitosjohtaja Vaara Kari kaupunginarkkitehti Järvinen Reijo kiinteistöpäällikkö Haggren Ulla toimitusjohtaja Poissa Nurmesviita Sakari valtuutettu Riihinen Pertti valtuutettu Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Merja Lahtinen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Pentti Koskinen Jyrki Kokko Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävän hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Käsitellyt asiat Sivu 76 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 77 Arviointikertomus vuodelta 2012 / valtuuston pyytämät selvitykset 78 Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön täydentäminen Yleisten korttelialueiden tonttien hinnoittelu 9 80 Heräpirtin myynti Valkealuomen leirikeskuksen myynti Valtuustoaloite / Kaupungin taloudellisen tilanteen ennustaminen vuosineljännesraportoinnin yhteydessä kaupunginvaltuutetuille / Keskustan valtuustoryhmä 83 Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin investointien jäädyttäminen / Sitoutumattomat Uusi Jämsä ja Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmät 84 Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Jämsän kaupungin ilmoitus VM:lle kuntarakennlain mukaisesta selvitysalueesta Ilmoitusasiat 50 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kvalt 76 Valtuuston työjärjestys 16 : Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, joll ei valtuusto toisin päätä. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi kau pungin hal li tuk sen valmisteleman asian: Jämsän kaupungin il moi tus VM:lle kuntarakennelain mukaisesta selvitysalueesta. Todettiin, että asialistan kohdat 6 ja 12 käsitellään kau pun gin hal lituk sen kokouksessa tekemän muutetun pää tös eh do tuksen mukaisesti.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Arviointikertomus vuodelta 2012 / valtuuston pyytämät selvitykset 795/ /2013 Khall Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh Kaupunginvaltuusto on käsitellyt ( 43) tar kas tus lau ta kunnan arviointikertomusta vuodelta 2012 ja päättänyt tar kas tus lau takun nan esityksen mukaisesti pyytää "kaupunginhallitukselta ja edelleen lautakunnilta ja johtokunnilta asian mu kai set selvitykset ja korjaustoimenpiteet tar kas tus lau ta kunnan esittämistä huomioista ja selvityspyynnöistä siten, että ne voidaan käsitellä valtuustossa viimeistään syyskuun 2013 loppuun men nes sä ja tarvittaessa huomioida vuosille tehtävässä ta lous suun ni tel mas sa". Kaupunginhallitus ei ole (190 ) valtuuston päätöksiä täytän töön pannessaan erikseen todennut valtuuston ao. päätöstä tai mää rän nyt selvitysten tekemisestä. Sen sijaan johtoryhmä on jo kokouksessaan käsitellyt arviointikertomuksessa pyydettyjä sel vi tyk siä ja jakanut vastuut vastausten kokoamiseksi. Tarkastuslautakunnan esittämiä huomioita ja selvityspyyntöjä on käsi tel ty pykäläasiana vain sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Lau takun nal ta ja viranhaltijoilta saaduista sel vi tyk sis tä ja lausunnoista on laa dit tu liitteenä oleva yhteenveto. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksessa esittämiin huomioihin ja kannanottoihin so si aa li- ja terveyslautakunnalta ja viranhaltijoilta saadut selvitykset mah dol li si ne toimenpide-esityksineen. Kaupunginhallitus saattaa selvityksistä laaditun yhteenvedon valtuus tol le tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa edelleen valtuustolle, että tar kas tus lau takun nan arviointikertomuksessaan esittämät näkökohdat ja kan nanotot sekä yhteenvedossa esitetyt selvitykset toimenpiteineen otetaan huo mi oon vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien laadinnassa. Keskustelun kuluessa Erja Laaksonen esitti Aira Putkosen kan nat tama na, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Khall Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että asia palautetaan uudel leen valmisteluun. Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh Kaupunginhallituksen antamat evästykset valmistelulle on otettu huo mi oon. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa evästyksen pohjalta ko kouk ses saan. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät nä kö kohdat ja kannanotot sekä yhteenvedossa esitetyt selvitykset toi men pitei neen on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon jo vuo den 2014 talousarvion ja ta lous suun ni tel ma vuo sien laa din nas sa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksessa esittämiin huomioihin ja kannanottoihin so si aa li- ja terveyslautakunnalta ja viranhaltijoilta saadut selvitykset ja toimenpide-esitykset. Kaupunginhallitus saattaa selvityksistä laaditun yhteenvedon valtuus tol le tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 77 Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjaan liitettiin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarmo Konstarin puheenvuoro. Liitteet 1 Arviointikertomus vuodelta 2012 / valtuuston pyytämät selvitykset 2 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan puhe / arviointikertomus 2012 / saadut selvitykset

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön täydentäminen 34/00.00/2013 Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyslautakunnan joh to sään nön Hyväksynnän jälkeen on käynyt ilmi, et tä johtosäännöstä on epähuomiossa jäänyt pois sosiaaliohjaajien rat kai su val lan määrittely. Sosiaaliohjaajien virat on perustettu kesken viime valtuustokauden: vuoden 2011 alusta lukien Jämsän kaupun gin kuudesta aikuissosiaalityöntekijän viroista kaksi on muutettu so si aa li oh jaa jan viroiksi. Sosiaaliohjaajien työ painottuu kuntouttavan työtoiminnan yk si lö tason asiakastyöhön ja verkostotyöhön. Sosiaaliohjaajat ovat myös tiiviis ti mukana kehittämässä paikallista pitkäaikaistyöttömien työl lis tämi sen mallia yhdessä paikallisten toimijoiden ja Työllisyyden kun tako kei lu Jyväskylä, Muurame, Jämsä -hankkeen kanssa. Etuuskäsittelijän/toimistosihteerin ratkaisuvaltaa on syytä laajentaa kos ke maan myös täydentävää toimeentulotukea. Tällä hetkellä ratkai su val ta on määritelty johtosäännössä seuraavasti: 1. päättää laskennallisen myöntämisestä sovitun työnjaon, so siaa li työn te ki jöi den antamien sekä yleisten ohjeiden mukaisesti Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että toimialan johtosääntöä täyden ne tään seuraavasti: Sosiaaliohjaaja Ratkaisuvalta 1. päättää toimeentulotuen myöntämisestä 2. tekee kuntouttavaan työtoiminnan asiakaskohtaiset päätökset Etuuskäsittelijä/toimistosihteeri Ratkaisuvalta 1. päättää perustoimeentulotuen ja täydentävän toimeentulotuen myön tä mi ses tä sovitun työnjaon, sosiaalityöntekijöiden an tamien sekä yleisten ohjeiden mukaisesti

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin. Khall Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se täydentää sosi aa li- ja terveyslautakunnan johtosääntöä sosiaali- ja ter veys lau takun nan esittämällä tavalla. Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 78 Ehdotus hyväksyttiin.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yleisten korttelialueiden tonttien hinnoittelu 1142/ /2013 Khall Valmistelija: tontti-insinööri, puh Jämsän kaupungin asemakaava-alueilla sijaitseville tonteille on mää ri tel ty vyöhykehinnat, joissa eri käyttötarkoitukseen kaa voi te tuille tonteille on määritelty luovutuksissa käytettävät m2- tai k-m2-hinnat sekä muut tonttien luovutuksissa käytettävät perusteet. Yleisten kort te li aluei den (kaavamerkintä Y) tontit on aiemmin kaavoitettu yksin omaan kaupungin omaa tai valtion käyttöä varten eikä näin ollen yleis ten korttelialueiden tonteille ole määritetty luovutushintoja. Yleiset korttelialueet on kaavoitettu varhaiskasvatusta, opetustoimintaa, ter vey den huol toa tai julkista hallintoa varten. Viimeisimpien asemakaavamuutoksien myötä yleisten kort te li alueiden tonteille on tulossa toimijoiksi kunnan sijaan yrityksiä yms. Tästä joh tuen on tarpeellista määrittää tonttien luovutushinnat. Jämsän kes kus taan ja Jämsänkoskelle sijaitseville sosiaalitointa- ja ter veyden huol toa palvelevien rakennusten korttelialueiden tonteille (kaa vamer kin tä YSA-1) suunnitellut rakennukset ovat verrattavissa ta vanomai seen kerros- ja rivitalorakentamiseen. Jämsän kaupungin luovut ta mien Jämsän keskustassa sijaitsevien rivi- ja kerrostalotonttien hin ta ta so vaihtelee vyöhykkeittäin /k-m2 välillä. Yleisten korttelialueiden tontit hinnoitellaan taajamien ase ma kaa voite tuil le alueille seuraavasti: - Jämsän keskusta 40 /k-m2 - Jämsänkoski 30 /k-m2 - Halli, Koskenpää, Länkipohja ja Kaipola 10 /k-m2 Tontit voidaan myös vuokrata, jolloin tonttien alkuvuokra lasketaan 7,5 %:n mukaan tontin kauppahinnasta. Vuokrat sidotaan elin kustan nus in dek siin. 7,5 %:n vuokrataso on kaupunginvaltuuston ai emmin hyväksymien tonttien luovutusperusteiden mukainen. Muilta osin yleisten korttelialueiden tonttien luovutuksissa nou da tetaan valtuuston aiemmin hyväksymiä tonttien luovutusperusteita. Myös tonttien varauskäytäntö säilyy ennallaan. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että yleisten korttelialueiden tontit hinnoitellaan taajamien ase ma kaa voi te tuille alueille seuraavasti: Jämsän keskusta 40 /k-m2, Jämsänkoski 30 /k-m2, Halli, Koskenpää, Länkipohja ja Kaipola 10 /k-m2. Tonttien vuokrauksissa noudatetaan 7,5 %:n vuokratasoa, joka mää ri te-

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tään kauppahinnasta. Jämsän kaupunki pidättää itsellään oikeuden mää rit tää myydäänkö vai vuokrataanko yksittäinen tontti. Muilta osin yleis ten korttelialueiden tonttien luovutuksissa noudatetaan val tuuston aiemmin hyväksymiä tonttien luovutusperusteita ja va raus käytän töä. Kvalt 79 Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus : "Valmistelija: talousjohtaja, puh Rakennemuutoksen myötä kaupunki ei välttämättä rakenna enää itse kaikkea palvelutuotantoa ja yleisten korttelialueiden tonteille on tu los sa yrityksiä ja muita yhteisöjä. Kaupunginvaltuusto on hy väk synyt vammaisten palvelutalohankkeen Linnamäentielle ja vanhusten pal ve lu asu mi sen yksikön rakentamisen Punalantien varteen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt Keski-Suo men Palvelurakennuttaja Oy:lle Seppolan vanhusten pal ve luko din rakentamiseen euron avustusvarauksen ja euron korkotukilainavarauksen sekä Linnamäentien ke hitys vam mais ten ryhmäkodin rakentamiseen euron avustus va rauk sen ja euron korkotukilainavarauksen. Jämsän kau pun gil la ja Keski-Suomen Palvelurakennuttaja Oy:llä on sopimus näi den erityisryhmien asuntokohteiden rakennuttamisesta ja vuokrauk ses ta Jämsän kaupungin käyttöön. Keski-Suomen Pal ve lu raken nut ta ja toteuttaa kohteet ARA:n yleishyödylliseksi nimeämän tytär yh tiön sä KSP Asunnot Oy:n omistukseen. Avustus ja korkotukilaina maksetaan jälkikäteen rakennuksen valmius as teen mukaan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) määrittää ko. hankkeil le vuokrausperusteet, joiden mukaan vuokra on tukipäätösten mu kaan laskettava. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että yleisten korttelialueiden tontit hinnoitellaan taajamien ase ma kaa voi te tuille alueille seuraavasti: Jämsän keskusta 40 /k-m2, Jämsänkoski 35 /k-m2, Halli, Koskenpää, Länkipohja ja Kaipola 10 /k-m2. Tonttien vuokrauksissa noudatetaan 7,5 %:n vuokratasoa, joka mää ri tetään kauppahinnasta. Jämsän kaupunki pidättää itsellään oikeuden mää rit tää myydäänkö vai vuokrataanko yksittäinen tontti. Muilta osin yleis ten korttelialueiden tonttien luovutuksissa noudatetaan val tuuston aiemmin hyväksymiä tonttien luovutusperusteita ja va raus käytän tö jä.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kohteissa nou date taan kuitenkin tonttien hinnoittelussa ja vuokrauksessa ARA:n tuen eh to jen enimmäismääriä, jotka ovat tällä hetkellä Jämsän keskusta 40 /k-m2/ 5 % ja Jämsänkoski 35 /k-m2/ 5 %. Seppolan vanhusten pal ve lu ko ti ja Linnamäentien kehitysvammaisten ryhmäkoti vuok rataan em. hinnoitteluperusteilla. Ehdotus hyväksyttiin." Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen muutetun päätösehdotuksen.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Heräpirtin myynti 1077/ /2013 Khall Valmistelija: kiinteistöpäällikkö, puh Henkilöstön virkistyskäytössä ollut Heräpirtti on päätetty myydä kaupun gin valtuustossa Myytävä kohde sijaitsee osoittees sa Heräkulma 230, Jämsä. Tilan pinta-ala on 1,9922 ha. Kiin teis tö tun nus Maapohjan kirjanpitoarvo on 2.855,09 eu roa. Rakennusten tasearvo on euroa (vuo sipois to euroa). Rakennuksen ylläpitokustannukset ovat olleet n euroa/vuosi. Rakennusten tiedot käyvät ilmi myynti esittees tä. Myynnistä tehtiin myyntivälityssopimus kiinteistövälityksen kans sa. Myynti toteutettiin käyttäen ns. tarjouskauppaa. Tar jous kaupas sa tarjoukset tehdään lähtöhinnasta ylöspäin. Kohteen hinnaksi muo dos tuu sen todellinen markkinahinta. Tarjouskaupassa kor keimman tarjouksen antanut ostaja vetäytyi kaupasta. Toiseksi kor keimman ostotarjouksen euroa teki Robert Savolainen. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kansakouluntonttimaa rakennuksineen myydään Robert Savolaiselle eu ron kauppahinnalla esityslistan liitteen mukaisilla kauppakirjan ehdoil la. Kiinteistöpäällikkö Reijo Järvinen valtuutetaan al le kir joit tamaan kauppakirja. Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 80 Ehdotus hyväksyttiin.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valkealuomen leirikeskuksen myynti 1076/ /2013 Khall Valmistelija: kiinteistöpäällikkö, puh Jämsän kaupunginvaltuuston hyväksymänä kiinteistöstrategiana on, et tä kaupunki luopuu rakennuksista ja huoneistoista, joita se ei palve lu tuo tan nos saan tarvitse. Valkealuomen leirikeskus on päätetty myy dä kaupungin valtuustossa Myytävä kohde si jaitsee osoitteessa Valkealuomentie 967, Haavisto. Myytävien tilo jen yhteenlaskettu pinta-ala on 2,5048 ha. Kiinteistötunnukset , , Maapohjan kir jan pi to arvot ovat yhteensä ,34 euroa. Rakennuksilla ei ole tasearvoa. Ra ken nuk sen ylläpitokustannukset ovat olleet n eu roa/vuosi. Rakennusten tiedot ilmenevät myyntiesitteestä. Myynnistä tehtiin myyntivälityssopimus kiinteistövälityksen kanssa. Myyn ti toteutettiin käyttäen ns. tarjouskauppaa. Tarjouskaupassa tar jouk set tehdään lähtöhinnasta ylöspäin. Kohteen hinnaksi muodos tuu sen todellinen markkinahinta. Tarjouskaupassa korkeimman tar jouk sen euroa on tehnyt perustettavan kiin teis tö osa ke yhtiön lu kuun Juho Typpö. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöt Kos ki niemi , Koulunpelto ja Valkealuomen kenttä rakennuksineen myydään perustettavalle kiin teis töosa ke yh tiöl le / Juho Typpö ym euron kauppahinnalla esitys lis tan liitteen mukaisilla kauppakirjan ehdoilla. Kiinteistöpäällikkö Rei jo Järvinen valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 81 Ehdotus hyväksyttiin.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite / Kaupungin taloudellisen tilanteen ennustaminen vuosineljännesraportoinnin yhteydessä kaupunginvaltuutetuille / Keskustan valtuustoryhmä 581/ /2013 Khall Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh Keskustan valtuustoryhmä on esittänyt seuraavanlaisen aloit teen: "Esitämme, että kaupungin eri toimialat antavat arvion seuraavan rapor toin ti jak son tuloista, menoista ja lainanottotarpeista vuo si nel jännes ra por toin tien yhteydessä kaupunginvaltuustolle. Voidaksemme seurata ja varmistaa talousarviossa pysymistä, valtuu te tut tarvitsevat selkeitä tulosennusteita ja tunnuslukuja pää töksen te koon ja taloudellisen tilanteen vakauttamiseen". Keskustan valtuustoryhmä oli tehnyt lähes vastaavanlaisen val tuus to aloit teen : "Esitämme, että Jämsän kaupungin johto raportoi kaupungin ta loudel li ses ta ti lan tees ta kaupunginvaltuutetuille kahden viikon kuluessa jo kai sen kvar taa lin päätyttyä. Voidaksemme seurata ja varmistaa talousarviossa pysymistä, valtuu te tut tarvitsevat selkeitä tulos- ja tunnuslukuja päätöksentekoon ja taloudellisentilanteen vakauttamiseen". Keskustan tekemää valtuustoaloitetta ja sen aiheuttamia toi men pi tei tä on käsitelty kaupunginhallituksessa ja edelleen val tuus tos sa Sen asiakohdan yhteydessä on tarkemmin esi tet ty, miten seurataan kaupungin taloustilannetta ja miten ra portoi daan kaupungin ja sen toimialojen ja tulosalueiden toimintaa ja talout ta sekä myös miten reagoidaan poikkeamiin. Silloin annettu vastaus valtuustoaloitteeseen käy selvityksenä myös tehdylle val tuus to aloit teel le. Toimialat ja tulosalueet, joiden määrärahat ja asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet talousarviossa ovat valtuuston nähden sito via, antavat raportoinnissaan selvityksen alkuvuoden ja erityisesti ku lu neen kvartaalin toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Vuodelle 2013 hyväksytyn talousarviokirjan liitteessä 4 "Ta lous arvion ja -suunnitelman sitovuus" to de taan myös menojen ja tulojen seu ran nas ta ja menettelytavoista me no yli tyk sen uhatessa.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarviokirjan liitteen kohdassa 2 todetaan mm. seuraavaa: "Tilien käyttäjät ovat en si si jai ses sa vastuussa määrärahan riit tä vyydes tä la ki mää räis ten teh tä vien osalta ja toissijaisesti kaikkien suunni tel tu jen teh tä vien suo rit ta mi ses ta. Lakimääräisten tehtävien suo ritta mi seen kau pun gin val tuus to on varannut riittävät määrärahat. Ehdo tuk set työohjelman tai toiminnan muutoksista, jatkamisesta tai lisää mi ses tä on teh tä vä niin ajoissa, että kaupunginvaltuusto ja -halli tus voivat olla sii tä aiheutuvaa ja ehdotettua menoylitystä hy väk symät tä" Liitteen kohdassa 3 todetaan myös seuraavaa: "Havaitessaan toiminnan muutoksen, joka on aiheuttamassa ta lousar vio mää rä ra han käytön ylityksen, on tulosalueen tai -yksikön esimie hen etsittävä aktiivisesti ratkaisuja ja tehtävä esityksiä ra ken teiden uudistamisesta, jotta määrärahaylityksiltä vältytään. Jos kat tami nen ei ole mahdollista oman tulosalueen tai -yksikön toiminnasta, kat ta mi set tehdään ensisijaisesti oman toimialan sisällä". Talousarviokirjan ohjeet tarkoittavat, että loppuvuoden menojen ja tu lo jen riit tä vyyt tä on tarkasteltava ja seurattava, jotta mahdollisiin yli tyk siin voi daan reagoida toimintaa muuttamalla tai viime kädessä yli tys oi keut ta hakemalla. Toimialoja ja tulosalueita pyydetään jat kossa arvioimaan ja en nus ta maan myös loppukauden tulojen ja me nojen riittävyys nel jän nes vuo si ra por toin nin yhteydessä. Valtuustoaloitteessa esitetyt lainanotto- ja rahoitustarpeet tar kas tellaan aina koko kaupungin ja kaupunkikonsernin tasolla. Hal lin tosään nön mukaan kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu hyväk syä yleishallinnon ja rahoituksen käyttösuunnitelmat. Ta lous johta jan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää mm. - tilapäisluoton ottamisesta maksuvalmiuden turvaamiseksi; - talousarviolainojen ottamisesta valtuuston hyväksymän ta lous arvion lainanoton puitteissa; - olemassa olevaa lainakantaa koskevia koron- ja va luu tan vaih toso pi muk sia enintään talousarviossa olevan lainakannan verran; - konsernitilin luottolimiiteistä euroon asti, kaupungin pro vi siois ta ja tilinkäyttöön oikeutetuista yhtiöistä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa asiaselostuksen mukaisen vastauksen Keskus tan tekemään valtuustoaloitteeseen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen johdos ta tehdyn selvityksen ja tehdyt toimenpiteet riittäviksi, ja että se ot taa huo mi oon myös aiemman käsitellyn val tuus to aloitteen ja sii hen annetun vastauksen. Aloite on loppuun käsitelty.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 82 Ehdotus hyväksyttiin.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin investointien jäädyttäminen / Sitoutumattomat Uusi Jämsä ja Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmät 835/ /2013 Khall Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh ja ta lous joh ta ja, puh Sitoutumattomat Uusi Jämsä sekä Perussuomalaisten ja si tou tu matto mien valtuustoryhmä ovat jättäneet yhteisen val tuus toaloit teen "Jämsän kaupungin investointien jäädyttäminen". Valtuustoaloitteessa todetaan seuraavaa: "Jämsän kaupungin taloudellinen tilanne on erityisen vaikea ja inves toin tei hin kaupungilla ei ole nyt varaa. Ehdotamme, että seuraavan kahden (2) vuoden mer kittä vät investoinnit laitetaan odottamaan parempia aikoja. Tarvittavat investoinnit Himoksen alueelle rajataan pois tästä valtuus to aloit tees ta". Kunnan ja kuntayhtymän talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat sään nök set ovat kuntalain 13 ja 65. Valtuusto vastaa kunnan toimin nas ta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kun takon ser nin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hy väksyä talousarvio. Talousarviossa pitää olla käyttötalous- ja tu los laskel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talous ar vio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja sa malla ne ovat näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden aset ta misen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten varsinainen toi min ta ja investoinnit rahoitetaan. Tuloslaskelmassa esitetään tu lora hoi tuk sen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Ra hoitus osas sa esitetään, miten investoinnit, muut sijoitukset pysyviin vas taa viin ja pääoman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin ra hoi te taan. Talousarvion investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, mää rä ra hat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. In ves toin tiosas sa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova ta so. Hankekohtaisissa tavoitemäärityksissä selvitetään, onko kyse

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto uus-, laajennus- vai korvausinvestoinnista ja tavoitellaanko in vestoin nil la palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn pa ran ta mista vai tuotannon tehostamista. Kirjanpitolain mukaan pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuu den hankintameno (investoinnit) aktivoidaan ja kirjataan vai kutus ai ka naan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi ja esitetään tulos las kel mas sa. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödyk keen taloudellista pitoaikaa. Investointi on pitkäaikainen tuotannontekijä, jota käytetään kau pungin palvelutuotannossa. Investointeja ovat esimerkiksi rakennusten ja teiden rakentaminen tai perusparantaminen. Investoinniksi kat sotaan sellaisen tuotannontekijän hankkiminen, joka on eu ro mää räises ti huomattavan arvokas ja sen kirjaaminen yhden tilikauden menok si aiheuttaisi ongelmia tuloksen suhteen. Tarkoituksena on, että suu ri kertaluonteinen meno jaksotetaan poistosuunnitelmassa sen aja tel lun taloudellisen käyttöiän mukaan. Investointi vaikuttaa tuotan non te ki jä nä pidemmän aikaa kuin yhden vuoden. Nämä poistot esi te tään tuloslaskelmassa menoina. Kaupungilla on suun ni tel man mu kai sis ta poistoista kaupunginvaltuuston hyväksymä pois to suun nitel ma, jon ka mukaan eri hyödykeryhmien investoinnit poistetaan tulos las kel mas sa. Kun investointi tehdään, niin siitä aiheutuu rahanmeno. Tämä meno kir ja taan suoraan taseeseen kukin hyödykkeen omaan pysyvien vas taa van ryhmään. Investoinnin valmistuttua siitä aletaan laskea pois to ja kuu kau sit tain, jotka siis ovat tuloslaskelman vuosikulua. Täten esim. in ves toi taes sa rakennukseen10 Meur, niin sen ra ken nusajal ta tulee ra han me noa 10 Meur. Mikäli rakennuksen poistoaika on 30 vuotta, tu lok seen tuo 10 Meur merkitään valmistumisesta 30 vuoden aikana euroa/kk eli euroa /vuosi. Mikä on sitten oikea investointitaso kaupungissa? Jos sitä lähestyy ta lou den näkökulmasta, niin yleisesti käytetyn kuntatalousmittariston mu kaan: - Vahvan talouden taso = vuosikate on suurempi kuin pit kä ai kaisten lainojen lyhennykset, uusinvestoinnit ja korvausinvestoinnit. - Tasapainossa olevassa kuntataloudessa = vuosikate on yhtä suu ri kuin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja kor vaus in vestoin nit. - Tasapainon alarajalla = talous on, kun vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelmapoistot (=korvausinvestoinnit). - Heikkenevä talous on kun vuosikate on positiivinen, mutta ti likau den tulos on negatiivinen, ilman satunnaisia eriä. - Kriisitaloudessa vuosikatekin on negatiivinen.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan vuosikate oli 1,9 milj. euroa ja kun vastaavasti suunnitelman mukaiset poistot olivat n. 8,1 milj. euroa. Tällöin voi sanoa kaupungin talouden kantokyvyn olevan heikko ja että va raa olisi enintään vuosikatteen suuruisiin hankkeisiin. Mikäli investointien määrää lähestyy palvelutuotannon nä kö kul masta, niin investointeja tehdään julkisten palvelujen tuottamista varten se kä kuntalaisten asumista, elämistä, liikkumista ja yrittämistä varten. Nämä investoinnit maksetaan pääosin yhteisistä varoista ja inves toin tia käyttävät asiakkaat eivät maksa siitä mitään tai hyvin vähän esim. asiakasmaksuina. Investointihaaveiden ja mahdollisten tarpeiden voi sanoa olevan aina suuremmat kuin investointeihin käytettävissä olevat varat, joten vuo sit tain joudutaan tekemään hankkeitten priorisointia. Kaupunki tuottaa julkisia palveluita, joita ovat mm. liikkumiseen tarvit ta vat kadut taajamissa. Mikäli yleisen kadun tai väylän huo no kuntoi suu den vuoksi tapahtuu onnettomuus tai tienkäyttäjä hajottaa kulku vä li neen sä, niin kadun/väylän ylläpitäjä on siitä viime kädessä korvaus vel vol li nen. Tä mä vastuu on laajennettavissa kaikkiin kun nan verkostoihin (läm pö-, vesi- yms.), laitteisiin ja rakennuksiin, mi kä li on osoitettavissa, et tä näiden huonokuntoisuuden vuoksi syntyy va hinkoa tai ter vey del lis tä haittaa. Kaupungille tulee kor vaus vel vol li suus ja vastuu asian kuntoon laittamisesta. Lukuisat eri viranomaiset valvovat kunnan toimintaa myös näiltä osin mm. Valvira, viestintävirasto, työsuojelupiiri, ym pä ris tö ter vey denhuol to, sai raan hoi to pii ri, ELY-keskus, eri ministeriöt jne. Työn an ta jana kau pun gil la on myös tietyt vaatimukset työturvallisuudesta, johon si säl ty vät kaik ki laitteet, ajoneuvot jne. Kaupungin oman organisaation kehittäminen tarvitsee investointeja. Kun ta lii tos ten jälkeen muuttunut tilanne vaatii organisaation uu dis tumis ta, monet palvelut ovat hajallaan tai väärässä paikassa, niiden yh teen saattaminen ja kaupungin kokonaistaloudellisuuden nä kö kulma vaatii myös investointeja. Myös muuttuvat valtiovallan vaa ti mukset palvelulle vaativat usein joskus uusia tiloja, jotta toiminta olisi talou del lis ta. Valtuustoaloitteen johdosta on pyydetty investoinneista lausumat kau pun gin in si nöö ril tä ja kiinteistöpäälliköltä. Kiinteistöpäällikkö on lausunut asiasta seuraavaa: "Talousarvion sitovuusosassa todetaan, että talousarvioon sisältyvät ta lon ra ken nus hank keet ovat toimielimiä ja yhdyskuntatoimea sitovia suun nit te lu mää räyk siä. Yhdyskuntatoimen / tilapalveluiden on valmis tel ta va ja toteutettava viivyttelemättä hankkeet, jotka sisältyvät

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto val tuus ton vahvistamaan investointiohjelmaan ao. vuodelle. Työkeskus Valionkatu: - Investoinnista on suoritettu vuoden vaihteessa n. 40 %. Laa jen nuk set saataneen tuolloin vesikattoon. Urakan kes keyt tä minen on mahdollinen mutta ei ole kustannusmielessä järkevä jos ai o- taan sitä joskus jatkaa. Käytännössä se tarkoittaa jatkotyön uu delleen kilpailuttamista. Vuoropäiväkoti: - Suunnitelmat ovat valmiit 10/2013. Hanke on suunnitelmana laittaa las ken taan 11/2013. Hankkeen siirrosta olisi hyvä saada päätös mah dol li sim man pian mutta viimeistään ennen urakkasopimuksen al le kir joi tus ta 1/2014. Hammashoitola: - Hanke on tällä hetkellä urakkalaskennassa. Tarjouskysely on ehdol li se na, eli ei ole pakko hyväksyä mitään annettua tarjousta. Korkein taan voidaan joutua maksamaan halvimman tarjouksen an taneel le laskentakustannukset jos katsotaan, että meillä ei ole ollut tar koi tus kaan tilata suoritusta. Lukio: - Hankeselvitys menossa. Nykyinen lukio on ns. elinkaarensa päässä ja jotain ratkaisuja pitäisi tehdä. Riski koulun pitämiseen ko. kohtees sa kasvaa. Teollisuuskadun varikon laajennus ja remontti: - Kunnallisteknisellä toimella on suunnitelmana yhdistää nykyiset kak si varikkoa yhdeksi. Teollisuuskadulla tehtäisiin ensin han ke sel vitys ja toteutuksessa tulisi muutostöitä ja laajennus". Kaupungininsinööri Rissanen on lausunut asiassa seuraavaa: "Vuonna 2012 valmistuneessa katujen kuntoarviossa ja sa nee rausoh jel mas sa Jämsän kaupungin alueella on erittäin huonokuntoiseksi luo ki tel tu ja katuja 9 km ja huonokuntoiseksi luokiteltuja katuja noin 20 km. Näiden katujen kunnostaminen kestää nykyisen vuosittaisen mää rä ra han suuruisella varauksella (~ 1,3 M ) noin 15 vuotta, saman ai kai ses ti parempikuntoiseksi luokitellut kadut heikkenevät kunnol taan ja vaativat kunnossapitotoimenpiteitä esim. asfaltoinnin osalta. Kadunsaneeraukseen ja katujen päällystämiseen varatusta määrä-ra has ta leikkaaminen lisää korjausvelkaa. Kadunsaneerausmäärärahalla työllistetään Jämsän kaupungin omaa henkilökuntaa sekä paikallisia yrittäjiä (koneet, autot, maa-ainek set). Vuosittaisten saneerauskohteiden valinnassa otetaan / joudu taan ottamaan huomioon myös kolmansien osapuolien (vesilaitos, kau ko läm pö yh tiö, sähköyhtiö ) tarpeet.

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) Kaupunginhallitus 282 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 84 18.11.2013 Kaupunginhallitus 165 02.06.2014 Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua Kaupunginhallitus 94 16.08.2016 Kaupunginhallitus 107 06.09.2016 Kaupunginvaltuusto 48 07.11.2016 Kaupunginvaltuusto 58 12.12.2016 Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 45 29.05.2017 vuoden 2016 tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 65/1.40/2017 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot