Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja Paavuori Heikki II varapuheenjohtaja Ahola Lotta valtuutettu Alanen Tuomo valtuutettu poistui klo 21:58 El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Haggren Ari valtuutettu Hakanen Tapio valtuutettu Himanen Reijo valtuutettu Hirvelä Sirkka valtuutettu Järvenpää Esko valtuutettu Kataja Pekka valtuutettu Koivula Antero valtuutettu Kokko Jyrki valtuutettu Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Kyrö Mika valtuutettu Laaksonen Erja valtuutettu Lampinen Arto valtuutettu Leppänen Kari valtuutettu Loberg Hannu valtuutettu Mäntylä Erkki valtuutettu Paakkanen Arja valtuutettu Peltonen Tuula valtuutettu Perälä Risto valtuutettu Poti Jorma valtuutettu Putkonen Aira valtuutettu Pärnäjärvi Leena valtuutettu Rantanen Piritta valtuutettu poistui klo 21:52 Sahala Eila valtuutettu Similä Matti valtuutettu Simonen Marko valtuutettu Sipilä Markku valtuutettu Suosaari Voitto valtuutettu Suuronen Pertti valtuutettu Tapiainen Tommi valtuutettu Valkeajärvi Leena valtuutettu Velling Reino valtuutettu Wickholm Jani valtuutettu Koskela Eero varavaltuutettu Lindeman Raimo varavaltuutettu Niivee Esa varavaltuutettu saapui klo 22:02 Aaltonen Eija varavaltuutettu saapui klo 22:22

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Muut läsnäolleet Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vt. hallintojohtaja Luostarinen Ari talousjohtaja Korhonen Auli henkilöstöjohtaja Kilpeläinen Leena sivistystoimenjohtaja Liehu Tuula sosiaali- ja terveysjohtaja Kuisma Tarja tekninen johtaja Västinen Mervi liikelaitosjohtaja Vaara Kari kaupunginarkkitehti Järvinen Reijo kiinteistöpäällikkö Haggren Ulla toimitusjohtaja Poissa Nurmesviita Sakari valtuutettu Riihinen Pertti valtuutettu Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Merja Lahtinen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Pentti Koskinen Jyrki Kokko Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävän hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Käsitellyt asiat Sivu 76 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 77 Arviointikertomus vuodelta 2012 / valtuuston pyytämät selvitykset 78 Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön täydentäminen Yleisten korttelialueiden tonttien hinnoittelu 9 80 Heräpirtin myynti Valkealuomen leirikeskuksen myynti Valtuustoaloite / Kaupungin taloudellisen tilanteen ennustaminen vuosineljännesraportoinnin yhteydessä kaupunginvaltuutetuille / Keskustan valtuustoryhmä 83 Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin investointien jäädyttäminen / Sitoutumattomat Uusi Jämsä ja Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmät 84 Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Jämsän kaupungin ilmoitus VM:lle kuntarakennlain mukaisesta selvitysalueesta Ilmoitusasiat 50 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kvalt 76 Valtuuston työjärjestys 16 : Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, joll ei valtuusto toisin päätä. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi kau pungin hal li tuk sen valmisteleman asian: Jämsän kaupungin il moi tus VM:lle kuntarakennelain mukaisesta selvitysalueesta. Todettiin, että asialistan kohdat 6 ja 12 käsitellään kau pun gin hal lituk sen kokouksessa tekemän muutetun pää tös eh do tuksen mukaisesti.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Arviointikertomus vuodelta 2012 / valtuuston pyytämät selvitykset 795/ /2013 Khall Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh Kaupunginvaltuusto on käsitellyt ( 43) tar kas tus lau ta kunnan arviointikertomusta vuodelta 2012 ja päättänyt tar kas tus lau takun nan esityksen mukaisesti pyytää "kaupunginhallitukselta ja edelleen lautakunnilta ja johtokunnilta asian mu kai set selvitykset ja korjaustoimenpiteet tar kas tus lau ta kunnan esittämistä huomioista ja selvityspyynnöistä siten, että ne voidaan käsitellä valtuustossa viimeistään syyskuun 2013 loppuun men nes sä ja tarvittaessa huomioida vuosille tehtävässä ta lous suun ni tel mas sa". Kaupunginhallitus ei ole (190 ) valtuuston päätöksiä täytän töön pannessaan erikseen todennut valtuuston ao. päätöstä tai mää rän nyt selvitysten tekemisestä. Sen sijaan johtoryhmä on jo kokouksessaan käsitellyt arviointikertomuksessa pyydettyjä sel vi tyk siä ja jakanut vastuut vastausten kokoamiseksi. Tarkastuslautakunnan esittämiä huomioita ja selvityspyyntöjä on käsi tel ty pykäläasiana vain sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Lau takun nal ta ja viranhaltijoilta saaduista sel vi tyk sis tä ja lausunnoista on laa dit tu liitteenä oleva yhteenveto. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksessa esittämiin huomioihin ja kannanottoihin so si aa li- ja terveyslautakunnalta ja viranhaltijoilta saadut selvitykset mah dol li si ne toimenpide-esityksineen. Kaupunginhallitus saattaa selvityksistä laaditun yhteenvedon valtuus tol le tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa edelleen valtuustolle, että tar kas tus lau takun nan arviointikertomuksessaan esittämät näkökohdat ja kan nanotot sekä yhteenvedossa esitetyt selvitykset toimenpiteineen otetaan huo mi oon vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien laadinnassa. Keskustelun kuluessa Erja Laaksonen esitti Aira Putkosen kan nat tama na, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Khall Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että asia palautetaan uudel leen valmisteluun. Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh Kaupunginhallituksen antamat evästykset valmistelulle on otettu huo mi oon. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa evästyksen pohjalta ko kouk ses saan. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät nä kö kohdat ja kannanotot sekä yhteenvedossa esitetyt selvitykset toi men pitei neen on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon jo vuo den 2014 talousarvion ja ta lous suun ni tel ma vuo sien laa din nas sa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksessa esittämiin huomioihin ja kannanottoihin so si aa li- ja terveyslautakunnalta ja viranhaltijoilta saadut selvitykset ja toimenpide-esitykset. Kaupunginhallitus saattaa selvityksistä laaditun yhteenvedon valtuus tol le tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 77 Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjaan liitettiin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarmo Konstarin puheenvuoro. Liitteet 1 Arviointikertomus vuodelta 2012 / valtuuston pyytämät selvitykset 2 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan puhe / arviointikertomus 2012 / saadut selvitykset

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön täydentäminen 34/00.00/2013 Sote Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyslautakunnan joh to sään nön Hyväksynnän jälkeen on käynyt ilmi, et tä johtosäännöstä on epähuomiossa jäänyt pois sosiaaliohjaajien rat kai su val lan määrittely. Sosiaaliohjaajien virat on perustettu kesken viime valtuustokauden: vuoden 2011 alusta lukien Jämsän kaupun gin kuudesta aikuissosiaalityöntekijän viroista kaksi on muutettu so si aa li oh jaa jan viroiksi. Sosiaaliohjaajien työ painottuu kuntouttavan työtoiminnan yk si lö tason asiakastyöhön ja verkostotyöhön. Sosiaaliohjaajat ovat myös tiiviis ti mukana kehittämässä paikallista pitkäaikaistyöttömien työl lis tämi sen mallia yhdessä paikallisten toimijoiden ja Työllisyyden kun tako kei lu Jyväskylä, Muurame, Jämsä -hankkeen kanssa. Etuuskäsittelijän/toimistosihteerin ratkaisuvaltaa on syytä laajentaa kos ke maan myös täydentävää toimeentulotukea. Tällä hetkellä ratkai su val ta on määritelty johtosäännössä seuraavasti: 1. päättää laskennallisen myöntämisestä sovitun työnjaon, so siaa li työn te ki jöi den antamien sekä yleisten ohjeiden mukaisesti Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että toimialan johtosääntöä täyden ne tään seuraavasti: Sosiaaliohjaaja Ratkaisuvalta 1. päättää toimeentulotuen myöntämisestä 2. tekee kuntouttavaan työtoiminnan asiakaskohtaiset päätökset Etuuskäsittelijä/toimistosihteeri Ratkaisuvalta 1. päättää perustoimeentulotuen ja täydentävän toimeentulotuen myön tä mi ses tä sovitun työnjaon, sosiaalityöntekijöiden an tamien sekä yleisten ohjeiden mukaisesti

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin. Khall Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se täydentää sosi aa li- ja terveyslautakunnan johtosääntöä sosiaali- ja ter veys lau takun nan esittämällä tavalla. Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 78 Ehdotus hyväksyttiin.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yleisten korttelialueiden tonttien hinnoittelu 1142/ /2013 Khall Valmistelija: tontti-insinööri, puh Jämsän kaupungin asemakaava-alueilla sijaitseville tonteille on mää ri tel ty vyöhykehinnat, joissa eri käyttötarkoitukseen kaa voi te tuille tonteille on määritelty luovutuksissa käytettävät m2- tai k-m2-hinnat sekä muut tonttien luovutuksissa käytettävät perusteet. Yleisten kort te li aluei den (kaavamerkintä Y) tontit on aiemmin kaavoitettu yksin omaan kaupungin omaa tai valtion käyttöä varten eikä näin ollen yleis ten korttelialueiden tonteille ole määritetty luovutushintoja. Yleiset korttelialueet on kaavoitettu varhaiskasvatusta, opetustoimintaa, ter vey den huol toa tai julkista hallintoa varten. Viimeisimpien asemakaavamuutoksien myötä yleisten kort te li alueiden tonteille on tulossa toimijoiksi kunnan sijaan yrityksiä yms. Tästä joh tuen on tarpeellista määrittää tonttien luovutushinnat. Jämsän kes kus taan ja Jämsänkoskelle sijaitseville sosiaalitointa- ja ter veyden huol toa palvelevien rakennusten korttelialueiden tonteille (kaa vamer kin tä YSA-1) suunnitellut rakennukset ovat verrattavissa ta vanomai seen kerros- ja rivitalorakentamiseen. Jämsän kaupungin luovut ta mien Jämsän keskustassa sijaitsevien rivi- ja kerrostalotonttien hin ta ta so vaihtelee vyöhykkeittäin /k-m2 välillä. Yleisten korttelialueiden tontit hinnoitellaan taajamien ase ma kaa voite tuil le alueille seuraavasti: - Jämsän keskusta 40 /k-m2 - Jämsänkoski 30 /k-m2 - Halli, Koskenpää, Länkipohja ja Kaipola 10 /k-m2 Tontit voidaan myös vuokrata, jolloin tonttien alkuvuokra lasketaan 7,5 %:n mukaan tontin kauppahinnasta. Vuokrat sidotaan elin kustan nus in dek siin. 7,5 %:n vuokrataso on kaupunginvaltuuston ai emmin hyväksymien tonttien luovutusperusteiden mukainen. Muilta osin yleisten korttelialueiden tonttien luovutuksissa nou da tetaan valtuuston aiemmin hyväksymiä tonttien luovutusperusteita. Myös tonttien varauskäytäntö säilyy ennallaan. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että yleisten korttelialueiden tontit hinnoitellaan taajamien ase ma kaa voi te tuille alueille seuraavasti: Jämsän keskusta 40 /k-m2, Jämsänkoski 30 /k-m2, Halli, Koskenpää, Länkipohja ja Kaipola 10 /k-m2. Tonttien vuokrauksissa noudatetaan 7,5 %:n vuokratasoa, joka mää ri te-

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tään kauppahinnasta. Jämsän kaupunki pidättää itsellään oikeuden mää rit tää myydäänkö vai vuokrataanko yksittäinen tontti. Muilta osin yleis ten korttelialueiden tonttien luovutuksissa noudatetaan val tuuston aiemmin hyväksymiä tonttien luovutusperusteita ja va raus käytän töä. Kvalt 79 Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus : "Valmistelija: talousjohtaja, puh Rakennemuutoksen myötä kaupunki ei välttämättä rakenna enää itse kaikkea palvelutuotantoa ja yleisten korttelialueiden tonteille on tu los sa yrityksiä ja muita yhteisöjä. Kaupunginvaltuusto on hy väk synyt vammaisten palvelutalohankkeen Linnamäentielle ja vanhusten pal ve lu asu mi sen yksikön rakentamisen Punalantien varteen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt Keski-Suo men Palvelurakennuttaja Oy:lle Seppolan vanhusten pal ve luko din rakentamiseen euron avustusvarauksen ja euron korkotukilainavarauksen sekä Linnamäentien ke hitys vam mais ten ryhmäkodin rakentamiseen euron avustus va rauk sen ja euron korkotukilainavarauksen. Jämsän kau pun gil la ja Keski-Suomen Palvelurakennuttaja Oy:llä on sopimus näi den erityisryhmien asuntokohteiden rakennuttamisesta ja vuokrauk ses ta Jämsän kaupungin käyttöön. Keski-Suomen Pal ve lu raken nut ta ja toteuttaa kohteet ARA:n yleishyödylliseksi nimeämän tytär yh tiön sä KSP Asunnot Oy:n omistukseen. Avustus ja korkotukilaina maksetaan jälkikäteen rakennuksen valmius as teen mukaan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) määrittää ko. hankkeil le vuokrausperusteet, joiden mukaan vuokra on tukipäätösten mu kaan laskettava. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että yleisten korttelialueiden tontit hinnoitellaan taajamien ase ma kaa voi te tuille alueille seuraavasti: Jämsän keskusta 40 /k-m2, Jämsänkoski 35 /k-m2, Halli, Koskenpää, Länkipohja ja Kaipola 10 /k-m2. Tonttien vuokrauksissa noudatetaan 7,5 %:n vuokratasoa, joka mää ri tetään kauppahinnasta. Jämsän kaupunki pidättää itsellään oikeuden mää rit tää myydäänkö vai vuokrataanko yksittäinen tontti. Muilta osin yleis ten korttelialueiden tonttien luovutuksissa noudatetaan val tuuston aiemmin hyväksymiä tonttien luovutusperusteita ja va raus käytän tö jä.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kohteissa nou date taan kuitenkin tonttien hinnoittelussa ja vuokrauksessa ARA:n tuen eh to jen enimmäismääriä, jotka ovat tällä hetkellä Jämsän keskusta 40 /k-m2/ 5 % ja Jämsänkoski 35 /k-m2/ 5 %. Seppolan vanhusten pal ve lu ko ti ja Linnamäentien kehitysvammaisten ryhmäkoti vuok rataan em. hinnoitteluperusteilla. Ehdotus hyväksyttiin." Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen muutetun päätösehdotuksen.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Heräpirtin myynti 1077/ /2013 Khall Valmistelija: kiinteistöpäällikkö, puh Henkilöstön virkistyskäytössä ollut Heräpirtti on päätetty myydä kaupun gin valtuustossa Myytävä kohde sijaitsee osoittees sa Heräkulma 230, Jämsä. Tilan pinta-ala on 1,9922 ha. Kiin teis tö tun nus Maapohjan kirjanpitoarvo on 2.855,09 eu roa. Rakennusten tasearvo on euroa (vuo sipois to euroa). Rakennuksen ylläpitokustannukset ovat olleet n euroa/vuosi. Rakennusten tiedot käyvät ilmi myynti esittees tä. Myynnistä tehtiin myyntivälityssopimus kiinteistövälityksen kans sa. Myynti toteutettiin käyttäen ns. tarjouskauppaa. Tar jous kaupas sa tarjoukset tehdään lähtöhinnasta ylöspäin. Kohteen hinnaksi muo dos tuu sen todellinen markkinahinta. Tarjouskaupassa kor keimman tarjouksen antanut ostaja vetäytyi kaupasta. Toiseksi kor keimman ostotarjouksen euroa teki Robert Savolainen. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kansakouluntonttimaa rakennuksineen myydään Robert Savolaiselle eu ron kauppahinnalla esityslistan liitteen mukaisilla kauppakirjan ehdoil la. Kiinteistöpäällikkö Reijo Järvinen valtuutetaan al le kir joit tamaan kauppakirja. Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 80 Ehdotus hyväksyttiin.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valkealuomen leirikeskuksen myynti 1076/ /2013 Khall Valmistelija: kiinteistöpäällikkö, puh Jämsän kaupunginvaltuuston hyväksymänä kiinteistöstrategiana on, et tä kaupunki luopuu rakennuksista ja huoneistoista, joita se ei palve lu tuo tan nos saan tarvitse. Valkealuomen leirikeskus on päätetty myy dä kaupungin valtuustossa Myytävä kohde si jaitsee osoitteessa Valkealuomentie 967, Haavisto. Myytävien tilo jen yhteenlaskettu pinta-ala on 2,5048 ha. Kiinteistötunnukset , , Maapohjan kir jan pi to arvot ovat yhteensä ,34 euroa. Rakennuksilla ei ole tasearvoa. Ra ken nuk sen ylläpitokustannukset ovat olleet n eu roa/vuosi. Rakennusten tiedot ilmenevät myyntiesitteestä. Myynnistä tehtiin myyntivälityssopimus kiinteistövälityksen kanssa. Myyn ti toteutettiin käyttäen ns. tarjouskauppaa. Tarjouskaupassa tar jouk set tehdään lähtöhinnasta ylöspäin. Kohteen hinnaksi muodos tuu sen todellinen markkinahinta. Tarjouskaupassa korkeimman tar jouk sen euroa on tehnyt perustettavan kiin teis tö osa ke yhtiön lu kuun Juho Typpö. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöt Kos ki niemi , Koulunpelto ja Valkealuomen kenttä rakennuksineen myydään perustettavalle kiin teis töosa ke yh tiöl le / Juho Typpö ym euron kauppahinnalla esitys lis tan liitteen mukaisilla kauppakirjan ehdoilla. Kiinteistöpäällikkö Rei jo Järvinen valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 81 Ehdotus hyväksyttiin.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite / Kaupungin taloudellisen tilanteen ennustaminen vuosineljännesraportoinnin yhteydessä kaupunginvaltuutetuille / Keskustan valtuustoryhmä 581/ /2013 Khall Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh Keskustan valtuustoryhmä on esittänyt seuraavanlaisen aloit teen: "Esitämme, että kaupungin eri toimialat antavat arvion seuraavan rapor toin ti jak son tuloista, menoista ja lainanottotarpeista vuo si nel jännes ra por toin tien yhteydessä kaupunginvaltuustolle. Voidaksemme seurata ja varmistaa talousarviossa pysymistä, valtuu te tut tarvitsevat selkeitä tulosennusteita ja tunnuslukuja pää töksen te koon ja taloudellisen tilanteen vakauttamiseen". Keskustan valtuustoryhmä oli tehnyt lähes vastaavanlaisen val tuus to aloit teen : "Esitämme, että Jämsän kaupungin johto raportoi kaupungin ta loudel li ses ta ti lan tees ta kaupunginvaltuutetuille kahden viikon kuluessa jo kai sen kvar taa lin päätyttyä. Voidaksemme seurata ja varmistaa talousarviossa pysymistä, valtuu te tut tarvitsevat selkeitä tulos- ja tunnuslukuja päätöksentekoon ja taloudellisentilanteen vakauttamiseen". Keskustan tekemää valtuustoaloitetta ja sen aiheuttamia toi men pi tei tä on käsitelty kaupunginhallituksessa ja edelleen val tuus tos sa Sen asiakohdan yhteydessä on tarkemmin esi tet ty, miten seurataan kaupungin taloustilannetta ja miten ra portoi daan kaupungin ja sen toimialojen ja tulosalueiden toimintaa ja talout ta sekä myös miten reagoidaan poikkeamiin. Silloin annettu vastaus valtuustoaloitteeseen käy selvityksenä myös tehdylle val tuus to aloit teel le. Toimialat ja tulosalueet, joiden määrärahat ja asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet talousarviossa ovat valtuuston nähden sito via, antavat raportoinnissaan selvityksen alkuvuoden ja erityisesti ku lu neen kvartaalin toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Vuodelle 2013 hyväksytyn talousarviokirjan liitteessä 4 "Ta lous arvion ja -suunnitelman sitovuus" to de taan myös menojen ja tulojen seu ran nas ta ja menettelytavoista me no yli tyk sen uhatessa.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarviokirjan liitteen kohdassa 2 todetaan mm. seuraavaa: "Tilien käyttäjät ovat en si si jai ses sa vastuussa määrärahan riit tä vyydes tä la ki mää räis ten teh tä vien osalta ja toissijaisesti kaikkien suunni tel tu jen teh tä vien suo rit ta mi ses ta. Lakimääräisten tehtävien suo ritta mi seen kau pun gin val tuus to on varannut riittävät määrärahat. Ehdo tuk set työohjelman tai toiminnan muutoksista, jatkamisesta tai lisää mi ses tä on teh tä vä niin ajoissa, että kaupunginvaltuusto ja -halli tus voivat olla sii tä aiheutuvaa ja ehdotettua menoylitystä hy väk symät tä" Liitteen kohdassa 3 todetaan myös seuraavaa: "Havaitessaan toiminnan muutoksen, joka on aiheuttamassa ta lousar vio mää rä ra han käytön ylityksen, on tulosalueen tai -yksikön esimie hen etsittävä aktiivisesti ratkaisuja ja tehtävä esityksiä ra ken teiden uudistamisesta, jotta määrärahaylityksiltä vältytään. Jos kat tami nen ei ole mahdollista oman tulosalueen tai -yksikön toiminnasta, kat ta mi set tehdään ensisijaisesti oman toimialan sisällä". Talousarviokirjan ohjeet tarkoittavat, että loppuvuoden menojen ja tu lo jen riit tä vyyt tä on tarkasteltava ja seurattava, jotta mahdollisiin yli tyk siin voi daan reagoida toimintaa muuttamalla tai viime kädessä yli tys oi keut ta hakemalla. Toimialoja ja tulosalueita pyydetään jat kossa arvioimaan ja en nus ta maan myös loppukauden tulojen ja me nojen riittävyys nel jän nes vuo si ra por toin nin yhteydessä. Valtuustoaloitteessa esitetyt lainanotto- ja rahoitustarpeet tar kas tellaan aina koko kaupungin ja kaupunkikonsernin tasolla. Hal lin tosään nön mukaan kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu hyväk syä yleishallinnon ja rahoituksen käyttösuunnitelmat. Ta lous johta jan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää mm. - tilapäisluoton ottamisesta maksuvalmiuden turvaamiseksi; - talousarviolainojen ottamisesta valtuuston hyväksymän ta lous arvion lainanoton puitteissa; - olemassa olevaa lainakantaa koskevia koron- ja va luu tan vaih toso pi muk sia enintään talousarviossa olevan lainakannan verran; - konsernitilin luottolimiiteistä euroon asti, kaupungin pro vi siois ta ja tilinkäyttöön oikeutetuista yhtiöistä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa asiaselostuksen mukaisen vastauksen Keskus tan tekemään valtuustoaloitteeseen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen johdos ta tehdyn selvityksen ja tehdyt toimenpiteet riittäviksi, ja että se ot taa huo mi oon myös aiemman käsitellyn val tuus to aloitteen ja sii hen annetun vastauksen. Aloite on loppuun käsitelty.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt 82 Ehdotus hyväksyttiin.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin investointien jäädyttäminen / Sitoutumattomat Uusi Jämsä ja Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmät 835/ /2013 Khall Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh ja ta lous joh ta ja, puh Sitoutumattomat Uusi Jämsä sekä Perussuomalaisten ja si tou tu matto mien valtuustoryhmä ovat jättäneet yhteisen val tuus toaloit teen "Jämsän kaupungin investointien jäädyttäminen". Valtuustoaloitteessa todetaan seuraavaa: "Jämsän kaupungin taloudellinen tilanne on erityisen vaikea ja inves toin tei hin kaupungilla ei ole nyt varaa. Ehdotamme, että seuraavan kahden (2) vuoden mer kittä vät investoinnit laitetaan odottamaan parempia aikoja. Tarvittavat investoinnit Himoksen alueelle rajataan pois tästä valtuus to aloit tees ta". Kunnan ja kuntayhtymän talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat sään nök set ovat kuntalain 13 ja 65. Valtuusto vastaa kunnan toimin nas ta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kun takon ser nin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hy väksyä talousarvio. Talousarviossa pitää olla käyttötalous- ja tu los laskel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talous ar vio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja sa malla ne ovat näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden aset ta misen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten varsinainen toi min ta ja investoinnit rahoitetaan. Tuloslaskelmassa esitetään tu lora hoi tuk sen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Ra hoitus osas sa esitetään, miten investoinnit, muut sijoitukset pysyviin vas taa viin ja pääoman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin ra hoi te taan. Talousarvion investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, mää rä ra hat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. In ves toin tiosas sa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova ta so. Hankekohtaisissa tavoitemäärityksissä selvitetään, onko kyse

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto uus-, laajennus- vai korvausinvestoinnista ja tavoitellaanko in vestoin nil la palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn pa ran ta mista vai tuotannon tehostamista. Kirjanpitolain mukaan pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuu den hankintameno (investoinnit) aktivoidaan ja kirjataan vai kutus ai ka naan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi ja esitetään tulos las kel mas sa. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödyk keen taloudellista pitoaikaa. Investointi on pitkäaikainen tuotannontekijä, jota käytetään kau pungin palvelutuotannossa. Investointeja ovat esimerkiksi rakennusten ja teiden rakentaminen tai perusparantaminen. Investoinniksi kat sotaan sellaisen tuotannontekijän hankkiminen, joka on eu ro mää räises ti huomattavan arvokas ja sen kirjaaminen yhden tilikauden menok si aiheuttaisi ongelmia tuloksen suhteen. Tarkoituksena on, että suu ri kertaluonteinen meno jaksotetaan poistosuunnitelmassa sen aja tel lun taloudellisen käyttöiän mukaan. Investointi vaikuttaa tuotan non te ki jä nä pidemmän aikaa kuin yhden vuoden. Nämä poistot esi te tään tuloslaskelmassa menoina. Kaupungilla on suun ni tel man mu kai sis ta poistoista kaupunginvaltuuston hyväksymä pois to suun nitel ma, jon ka mukaan eri hyödykeryhmien investoinnit poistetaan tulos las kel mas sa. Kun investointi tehdään, niin siitä aiheutuu rahanmeno. Tämä meno kir ja taan suoraan taseeseen kukin hyödykkeen omaan pysyvien vas taa van ryhmään. Investoinnin valmistuttua siitä aletaan laskea pois to ja kuu kau sit tain, jotka siis ovat tuloslaskelman vuosikulua. Täten esim. in ves toi taes sa rakennukseen10 Meur, niin sen ra ken nusajal ta tulee ra han me noa 10 Meur. Mikäli rakennuksen poistoaika on 30 vuotta, tu lok seen tuo 10 Meur merkitään valmistumisesta 30 vuoden aikana euroa/kk eli euroa /vuosi. Mikä on sitten oikea investointitaso kaupungissa? Jos sitä lähestyy ta lou den näkökulmasta, niin yleisesti käytetyn kuntatalousmittariston mu kaan: - Vahvan talouden taso = vuosikate on suurempi kuin pit kä ai kaisten lainojen lyhennykset, uusinvestoinnit ja korvausinvestoinnit. - Tasapainossa olevassa kuntataloudessa = vuosikate on yhtä suu ri kuin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja kor vaus in vestoin nit. - Tasapainon alarajalla = talous on, kun vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelmapoistot (=korvausinvestoinnit). - Heikkenevä talous on kun vuosikate on positiivinen, mutta ti likau den tulos on negatiivinen, ilman satunnaisia eriä. - Kriisitaloudessa vuosikatekin on negatiivinen.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan vuosikate oli 1,9 milj. euroa ja kun vastaavasti suunnitelman mukaiset poistot olivat n. 8,1 milj. euroa. Tällöin voi sanoa kaupungin talouden kantokyvyn olevan heikko ja että va raa olisi enintään vuosikatteen suuruisiin hankkeisiin. Mikäli investointien määrää lähestyy palvelutuotannon nä kö kul masta, niin investointeja tehdään julkisten palvelujen tuottamista varten se kä kuntalaisten asumista, elämistä, liikkumista ja yrittämistä varten. Nämä investoinnit maksetaan pääosin yhteisistä varoista ja inves toin tia käyttävät asiakkaat eivät maksa siitä mitään tai hyvin vähän esim. asiakasmaksuina. Investointihaaveiden ja mahdollisten tarpeiden voi sanoa olevan aina suuremmat kuin investointeihin käytettävissä olevat varat, joten vuo sit tain joudutaan tekemään hankkeitten priorisointia. Kaupunki tuottaa julkisia palveluita, joita ovat mm. liikkumiseen tarvit ta vat kadut taajamissa. Mikäli yleisen kadun tai väylän huo no kuntoi suu den vuoksi tapahtuu onnettomuus tai tienkäyttäjä hajottaa kulku vä li neen sä, niin kadun/väylän ylläpitäjä on siitä viime kädessä korvaus vel vol li nen. Tä mä vastuu on laajennettavissa kaikkiin kun nan verkostoihin (läm pö-, vesi- yms.), laitteisiin ja rakennuksiin, mi kä li on osoitettavissa, et tä näiden huonokuntoisuuden vuoksi syntyy va hinkoa tai ter vey del lis tä haittaa. Kaupungille tulee kor vaus vel vol li suus ja vastuu asian kuntoon laittamisesta. Lukuisat eri viranomaiset valvovat kunnan toimintaa myös näiltä osin mm. Valvira, viestintävirasto, työsuojelupiiri, ym pä ris tö ter vey denhuol to, sai raan hoi to pii ri, ELY-keskus, eri ministeriöt jne. Työn an ta jana kau pun gil la on myös tietyt vaatimukset työturvallisuudesta, johon si säl ty vät kaik ki laitteet, ajoneuvot jne. Kaupungin oman organisaation kehittäminen tarvitsee investointeja. Kun ta lii tos ten jälkeen muuttunut tilanne vaatii organisaation uu dis tumis ta, monet palvelut ovat hajallaan tai väärässä paikassa, niiden yh teen saattaminen ja kaupungin kokonaistaloudellisuuden nä kö kulma vaatii myös investointeja. Myös muuttuvat valtiovallan vaa ti mukset palvelulle vaativat usein joskus uusia tiloja, jotta toiminta olisi talou del lis ta. Valtuustoaloitteen johdosta on pyydetty investoinneista lausumat kau pun gin in si nöö ril tä ja kiinteistöpäälliköltä. Kiinteistöpäällikkö on lausunut asiasta seuraavaa: "Talousarvion sitovuusosassa todetaan, että talousarvioon sisältyvät ta lon ra ken nus hank keet ovat toimielimiä ja yhdyskuntatoimea sitovia suun nit te lu mää räyk siä. Yhdyskuntatoimen / tilapalveluiden on valmis tel ta va ja toteutettava viivyttelemättä hankkeet, jotka sisältyvät

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto val tuus ton vahvistamaan investointiohjelmaan ao. vuodelle. Työkeskus Valionkatu: - Investoinnista on suoritettu vuoden vaihteessa n. 40 %. Laa jen nuk set saataneen tuolloin vesikattoon. Urakan kes keyt tä minen on mahdollinen mutta ei ole kustannusmielessä järkevä jos ai o- taan sitä joskus jatkaa. Käytännössä se tarkoittaa jatkotyön uu delleen kilpailuttamista. Vuoropäiväkoti: - Suunnitelmat ovat valmiit 10/2013. Hanke on suunnitelmana laittaa las ken taan 11/2013. Hankkeen siirrosta olisi hyvä saada päätös mah dol li sim man pian mutta viimeistään ennen urakkasopimuksen al le kir joi tus ta 1/2014. Hammashoitola: - Hanke on tällä hetkellä urakkalaskennassa. Tarjouskysely on ehdol li se na, eli ei ole pakko hyväksyä mitään annettua tarjousta. Korkein taan voidaan joutua maksamaan halvimman tarjouksen an taneel le laskentakustannukset jos katsotaan, että meillä ei ole ollut tar koi tus kaan tilata suoritusta. Lukio: - Hankeselvitys menossa. Nykyinen lukio on ns. elinkaarensa päässä ja jotain ratkaisuja pitäisi tehdä. Riski koulun pitämiseen ko. kohtees sa kasvaa. Teollisuuskadun varikon laajennus ja remontti: - Kunnallisteknisellä toimella on suunnitelmana yhdistää nykyiset kak si varikkoa yhdeksi. Teollisuuskadulla tehtäisiin ensin han ke sel vitys ja toteutuksessa tulisi muutostöitä ja laajennus". Kaupungininsinööri Rissanen on lausunut asiassa seuraavaa: "Vuonna 2012 valmistuneessa katujen kuntoarviossa ja sa nee rausoh jel mas sa Jämsän kaupungin alueella on erittäin huonokuntoiseksi luo ki tel tu ja katuja 9 km ja huonokuntoiseksi luokiteltuja katuja noin 20 km. Näiden katujen kunnostaminen kestää nykyisen vuosittaisen mää rä ra han suuruisella varauksella (~ 1,3 M ) noin 15 vuotta, saman ai kai ses ti parempikuntoiseksi luokitellut kadut heikkenevät kunnol taan ja vaativat kunnossapitotoimenpiteitä esim. asfaltoinnin osalta. Kadunsaneeraukseen ja katujen päällystämiseen varatusta määrä-ra has ta leikkaaminen lisää korjausvelkaa. Kadunsaneerausmäärärahalla työllistetään Jämsän kaupungin omaa henkilökuntaa sekä paikallisia yrittäjiä (koneet, autot, maa-ainek set). Vuosittaisten saneerauskohteiden valinnassa otetaan / joudu taan ottamaan huomioon myös kolmansien osapuolien (vesilaitos, kau ko läm pö yh tiö, sähköyhtiö ) tarpeet.

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) Kaupunginhallitus 282 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 84 18.11.2013 Kaupunginhallitus 165 02.06.2014 Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä.

Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä. RISKIENHALLINTAJAOSTO 3 26.02.2014 RISKIENHALLINTAJAOSTO 12 15.05.2014 RISKIENHALLINTAJAOSTO 18 23.10.2014 KAUPUNGINHALLITUS 508 15.12.2014 Konserniohjeen uudistaminen 1918/00.0001.000101/2014 RISKHALL

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06.

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06. Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO Kaupunginhallitus 257 07.10.2015 Kaupunginhallitus 332 25.11.2015 Kaupunginhallitus 8 03.02.2016 8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot