Teknisen toimen vuoden 2014 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelmaesitys: yleinen osa, tavoitteet ja käyttötalous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen toimen vuoden 2014 talousarvioesitys ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaesitys: yleinen osa, tavoitteet ja käyttötalous"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Teknisen toimen vuoden 2014 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelmaesitys: yleinen osa, tavoitteet ja käyttötalous 794/ /2013 TEKLA 308 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Jussi Salo, puh hallintopäällikkö Pekka Murto, puh Oheismateriaali: Vuoden 2014 talousarvioesitys ja taloussuunnitelmaesitys / yleinen osa, tavoitteet ja käyttötalous Talousarvion lähtökohdat Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2014 talousarvioesitystä hyväksyen toimialojen kehykset. Kaupunginhallitus oikeutti strategia- ja talousyksikön antamaan tarkentavat ohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta. Kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan, että voimassa oleva taloussuunnitelma lähtee 2,7 %:n vuotuisesta nettomenojen kasvusta. Tästä vähennetään talous- ja palvelurakenneryhmän säästöpaketti. Se tarkoittaa tasaisella kasvulla noin yhden prosenttiyksikön vuotuista nettomenojen kasvua. Laskelma ei huomioi tilakeskusta. Tilakeskuksen osalta syksyn aikana ratkaistaan erikseen, paljonko sisäisiä vuokria nostetaan jotta kiinteistöjen kuntoa saadaan paremmaksi. Sisäiset vuokrat tulisi saattaa tasolle, joka vastaa kaikkia kiinteistöistä aiheutuvia kustannuksia. Kaupunginhallituksen päätöksessä mainitaan edelleen: Toimialat käyttävät määrärahansa yleensä hyvin tarkasti ja talousarvioalitukset ovat melko pieniä. Määrärahojen kohdentuminen tietylle vuodelle voi johtaa tilanteisiin, jossa tarkoituksenmukaisinta toimintatapaa ei käytetä kun määrärahat sattuvat kohdistumaan väärälle vuodelle. Tämän vuoksi olisi järkevää siirtyä malliin, jossa toimiala on aina valtuustokaudella kattamisvelvollinen ylityksistään ja toisaalta saisi määräraha-alituksen käytettäväkseen seuraavina vuosina. Järjestely myös ohjaisi taloussuunnittelua pitkäjänteisempään malliin, jossa menoihin vaikutetaan silloin kun se vielä on mahdollista. Teknisen toimen talousarvioesityksessä on toimialan toiminnan

2 kuvaus, painopisteet ja keskeiset muutokset. Lisäksi mukana on strategian talous- ja palvelurakenneohjelman vaikutukset toimialaan. Teknisen toimen vastuualueiden osalta esitetään valtuustoon nähden sitovat tavoitteet, tunnusluvut/mittarit sekä käyttötalouden tuloslaskelmat vuosille Talousarviokehyksen vaikutus toimialan toimintaan ja talouteen Maankäyttö ja asuminen -vastuualue Kaavoituksen palkkoja on jouduttu alibudjetoimaan ja tuloja keinotekoisesti lisäämään. Raamissa pysyminen on vaikeutunut eläkemenojen suhteettoman voimakkaan kasvun vuoksi. Käyttökuluihin ei ole saatu tarvittavaa lisäystä. Oletuksena on, että kaikki vakanssit ovat täynnä. Suuret strategiset hankkeet joudutaan rahoittamaan joka tapauksessa investoinneista. Pienet resurssit kuormittavat henkilöstöä kohtuuttomasti. Liiketoiminnan ja asuntotuotannon välttämätön tonttitarve pyritään ensisijaisesti turvaamaan. Yksittäiset tontinlaajennukset ja asukkaiden kaavamuutokset jätetään myöhempiin vuosiin. Tilanne korjaantuisi ulkopuolisten tai omien resurssien kasvattamisella. Tällä tavoin voidaan vahvistaa kaupungin kilpailukykyä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimialan tulopohjaa. Suurten hankkeiden rahoitus kuuluu investointeihin. Tontinmyyntitulotavoitteen saavuttaminen vuosina tulee olemaan erittäin hankalaa. Pientalotonttien osalta länsialueen tonttikysyntä on tyydytetty. Kysyntä varsinkin omakotitonteista kohdistuu kaupungin itä- ja eteläosiin, joissa ei tällä hetkellä ole tarjontaa. Mainittujen alueiden asemakaavat on tarkoitus tuoda päättäviin elimiin tämän vuoden lopulla. Liiketonttien osalta valtateiden varsilta, hyviltä kauppapaikoilta ei ole tulossa tarjontaa vuosina Tontinmyyntituloista noin 70 % on mahdollista toteuttaa. Loppuosan saavuttaminen on epävarmaa em. seikkojen johdosta. Kadut ja ympäristö -vastuualue Kadut ja ympäristö vastuualueen talousarvioesitys noudattaa annettua talousarvioraamia, sillä edellytyksellä, että puolivuotiskatsauksessa esitetty euron siirto investoinneista käyttötalouteen toteutetaan. Esitetyllä euron siirrolla investoinneista käyttötalouteen katetaan katujen kunnossapidon ja puistojen hoidon kasvaneita kustannuksia. Erityisesti energiaan (polttoaineet ja ulkovalaistuksen sähkö) ja palveluiden ostoon (kunnossapitourakat ja asfaltointi) kuluu annettua raamia enemmän rahaa. Koska kunnossapidettävien katujen ja puistojen määrää ei voi oleellisesti vähentää, päinvastoin

3 niiden määrä kasvaa vuodessa noin prosentilla, nousevat kokonaiskustannukset vääjäämättä. Lappeenranta on mukana 13 kaupungin kunnossapidon kustannusvertailussa, jonka mukaan kokonaiskustannukset ovat nousseen tutkimuskaupungeissa 4,4 % (maarakennusindeksin mukainen nousu on 5,6 %) ja joka ylittää annetun raamin. Lappeenrannassa katualueiden kunnossapitokustannukset nousevat kokonaiskustannuksia enemmän (9 %), lisäksi katujen kunnossapidon osuus kokonaiskustannuksista (kadut ja puistot) on suhteellisen suuri Lappeenrannassa (n. 75 %), mikä nostaa vuonna 2014 kokonaiskustannuksia Lappeenrannassa 4,9 %. Lappeenrannan kunnossapidon kustannusten kehittyminen näyttää vastaavan vertailussa mukana olleiden kaupunkien yleistä kehitystä. Vuosina 2015 ja 2016 kustannusten oletetaan laskevan noin kaksi prosenttia vuodessa vaikka kustannustaso tosiasiassa noussee myös näinä vuosina. Kustannussäästö edellyttää toimenpiteitä. Tässä on esitetty millä toimenpiteillä talousarvioesitykseen ja taloussuunnitelmaesitykseen voidaan päästä: Kadut ja ympäristö hallintoa karsitaan ja sitä on jo karsittu. Muihin tehtäviin siirtyneen kunnossapitopäällikön tehtäviin ei palkattu korvaavaa työntekijää, ensi vuonna eläkkeelle jäävien tuotantopäällikön ja hankesuunnittelijan tilalle ei haeta uusia henkilöitä, vaan tehtävät täytetään sisäisin järjestelyin. Kadut ja ympäristö suunnittelua karsitaan. Muihin tehtäviin siirtyneen suunnitteluinsinöörin tilalle ei esitetä uutta henkilöä eikä jo eläkkeelle jääneen teknisen avustajan tilalle esitetä uutta henkilöä. Pysäköinninvalvontaan esitetään uutta henkilöä sillä perusteella, että siten voidaan pysäköinninvalvonnan tuloja kasvattaa merkittävästi. Lisäksi selvitetään pysäköinnin virhemaksun korottamista nykyisestä 50 eurosta 60 euroon. Virhemaksua korotettiin viimeksi kesäkuusta 2013 alkaen. Katujen kunnossapidossa tarkastellaan katujen hoitoluokituksia uudelleen tavoitteena löytää kustannussäästöjä asiakastyytyväisyyden kärsimättä. Keskeneräisten katujen investoinneissa keskitytään kalliisti kunnossapidettävien katujen valmiiksi rakentamiseen. Katuviheralueiden hoitoluokituksia tarkistetaan siten, että niiden hoidossa keskitytään lähinnä näkemäalueisiin. Katujen uudelleen pintaamisesta etsitään kustannussäästöjä uudelleen käyttöön otettavien vanhojen pintausmenetelmien avulla sekä urapaikkausmenetelmällä, mikä vaikuttaa ajomukavuuteen. Pintauksissa keskitytään lähinnä pääkatujen risteysalueisiin.

4 Puistojen hoitoluokitusta tarkistetaan vastaamaan käytettävissä olevia resursseja, hoidossa keskitytään keskusta-alueeseen ja aluekeskuksiin. Ulosmyytäviä kiinteistöhoitopalveluiden veloitushintoja tarkistetaan. Ulkovalaistuksessa otetaan käyttöön kesäyösammutus koko kaupungissa lukuun ottamatta kaupunkikeskustaa ja aluekeskuksia. Nykyinen valo-ohjaustekniikka ei vielä anna täysiä mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen kesäyösammutukseen. Valojen ohjaustekniikkaan investoidaan annettujen investointivarojen puitteissa. Ulkovalaistuksen energian säästötoimenpiteenä ulkovalaistusta uusitaan ensisijaisesti siinä järjestyksessä millä saadaan suurin energian säästöhyöty. Ulkovalaistuksen uusimiselle haetaan energiansäästötukea ELY-keskukselta. Katualuevuokrat ja muut kadunpitäjän keräämät maksut ja taksat ajantasaistetaan. Lisäksi selvitetään voidaanko tulopohjaa laajentaa entisestään, lähinnä keskusteluissa on ollut vuokrien kerääminen taksiasemilta ja maksullisilta kadunvarsipysäköintipaikoilta. Joutsenon varikko on lakkautettu elokuun 2013 alusta ja tekninen lautakunta on päättänyt laittaa kiinteistön myytäväksi. Opintien varikkotilojen käyttöä pyritään tehostamaan. Varikolta eläkkeelle jäävän kahden henkilön tilalle ei palkata uusia työntekijöitä. Toikansuon biokaasulaitoksen toimintaa kehitetään yhteistyössä Lappeenrannan energian kanssa. Tavoitteena on ettei lakkautetusta Toikansuon kaatopaikasta aiheudu nettomääräisiä kuluja. Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymän toimintaa jatketaan. Työyhteenliittymän avulla infrarakentamisen rakennuttamisresurssit ovat Lappeenrannan Energian kanssa yhteiskäytössä, järjestely tuo säästöjä vuosittainen noin euroa tekniselle toimelle ja saman verran Energialle. Palkkatukitöiden organisointia kaupunkikonsernissa selvitetään. Palkkatukitoiminnasta aiheutuu vuosittain noin euron kulu tekniselle toimelle, toisaalta vastaavan tyyppistä toimintaa harjoitetaan myös Eksoten toimesta. Palkkatukitoiminta pyritään siirtämään Eksotelle. Kilpailutettu joukkoliikenne otetaan käyttöön ja sen odotetaan tuovan säästöjä. Kilpailutetun joukkoliikenteen menot on tehdyn sopimuksen perusteella suhteellisen vakiot koko tarkasteluajanjaksona. Edellytyksenä joukkoliikenteen talouden onnistumiselle on lipputulojen kasvu. Vuosina joukkoliikenteen käyttäjämäärän tulee kasvaa vuosittain noin

5 kymmenellä prosentilla ja lipputuotteiden hintojen tulee pysyä nykyisellä tasolla. Uusia matkustajia tulee hankkia kehittämällä uusia lipputuotteita ja markkinoimalla joukkoliikennettä. Markkinointi pyritään kohdistamaan niihin käyttäjäryhmiin, jotka muutoin eivät käyttäisi joukkoliikennettä. Lisämatkustajia kaivataan erityisesti siihen vuorokauden aikaan jolloin linja-autoissa on vapaata kuljetuskapasiteettia. Kuljetuskapasiteettia on vapaana arkisin 9-15 välisenä aikana ja kello 18 jälkeen sekä viikonloppuisin. Nykyiset lipputuotteet palvelevat nykyisillä hinnoilla hyvin työmatkaliikennettä. Eläkeläisiä ja kouluryhmiä ja muita asiakasryhmiä varten tulee kehittää lipputuotteita, jotka tuovat uusia käyttäjiä joukkoliikenteeseen. Tähän perustuen joukkoliikenteen kustannusten nousun oletetaan pysähtyvän ja kääntyvän tulevina vuosina jopa laskuun. Vuosina lipputulojen tulee kasvaa euroa, jotta esitettyyn taloussuunnitelmaan päästään. Edellä esitetyistä toimenpiteistä kertyy Kadut ja ympäristö vastuualueelle n. 5,0 milj. euron säästöt kolmen vuoden aikana. Tilakeskus Tilakeskuksen käyttötalouden tuotot on esitetty siten, että sisäisiin vuokriin on laskettu 2,7 %:n korotus vuoteen 2013 verrattaessa. Eksoten ja kaupunkiyhtiöiden vuokrat määräytyvät siten, että pääomavuokra on 3 % rakennuksen teknisestä arvosta, korjausvastike on 2 % jälleenhankinta-arvosta ja ylläpitokustannukset lasketaan edellisen vuoden toteutuneiden kustannusten mukaisesti korotettuna kiinteistöjen ylläpitoindeksillä, joka on viimeisen vuoden aikana noussut 2,4 %. Muiden ulos vuokrattujen tilojen vuokrat määräytyvät kiinteistöohjelman mukaisesti. Toimintakulut on laskettu korottaen rakennusten kunnossapitomäärärahat vastaamaan niiden todellista kustannusrakennetta. Vuodelle 2014 on esitetty käytettäväksi rakennusten kunnossapitoon Tällä määrärahalla selvitään pakollisista ja tarvittavista kunnossapito toimenpiteistä. Tänä vuonna oli budjetoitu rakennusten kunnossapitoon vain Jos Tilakeskus ei saa esitettyä rahoitusta rakennusten kunnossapitoon, rakennusten rappeutuminen jatkuu ja sisäilmaongelmat lisääntyvät. Vuosikorjaukset viivästyvät, sadevesien pääsy rakenteisiin jatkuu ja lisääntyy vuosi vuodelta, ilmanvaihtokanaviston nuohousohjelman toteutus hidastuu, korjausvelka kasvaa, koska pienetkin ylläpitokorjaukset jää tekemättä. Teknisen toimen henkilöstömäärän kehitys Teknisen toimen henkilöstömäärä on kehittynyt viimeisen reilun 20

6 vuoden aikana seuraavasti: v henkilöä v henkilöä v henkilöä. Vuoden 2013 luku pitää sisällään myös seudullisen ympäristötoimen ja Etelä-Karjalan maaseututoimen muissa kunnissa työskentelevät henkilöt. Tekninen toimi tavoittelee vuosina merkittävästi lisää säästöjä koko henkilöstöön liittyvissä kuluissa käsittäen sekä tuntiettä kuukausipalkkaiset työntekijät. Virkojen ja toimien täyttäminen tapahtuu jatkossa ainoastaan kaupungin uuden strategian toimenpiteiden pohjalta. Vuosien 2015 ja 2016 henkilöstömenobudjetteja täsmennetään vastaavasti tulevien talousarvioiden laadinnan yhteydessä. Toimialan sairauspoissaolot ovat viime vuosina kasvaneet ja olleet muita kaupungin yksiköitä korkeammalla tasolla. Sairauspoissaolojen yleisiä syitä on selvitetty yhdessä työterveyshuollon kanssa, mutta selkeitä vastauksia ei aukottomasti ole löydetty. Sairauspoissaolojen kasvu koetaan toimialalla hyvin huolestuttavana, ja asian kehittymistä tullaan seuraamaan erittäin tarkasti. Seudulliset yksiköt ja rakennusvalvonta Etelä-Karjalan maaseututoimi on käynnistynyt vuoden 2013 alusta. Maaseututoimen talousarvio ei sisälly toimialan kokonaiskehykseen. Rakennuslautakunta on käsitellyt rakennusvalvonnan talousarvioesitystä Myös Lappeenrannan seudun ympäristötoimen talousarvioesitys muodostaa erillisen, itsenäisen kokonaisuuden. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen talousarvioesityksestä päättää Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Tj Tekla Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle teknisen toimen vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioesityksen ja vuosien taloussuunnitelmaesityksen. Hyväksyttiin.

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT... 3 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Katsaus seudulliseen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2010:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018

Mikkelin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 Mikkelin kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma -2018 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 1 Sisällysluettelo n rakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet... 4 n rakenne... 4 Toiminnan ja talouden sitovuus...

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 TALOUSARVIO 2015 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot