PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67"

Transkriptio

1 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus AIKA klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 50 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI KUNNAN VIRANOMAISTEN PÄÄTÖKSIÄ POIKKEAMISHAKEMUS: KOTILA, TILA VARJOLA 21: RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN KAAVOITUSKATSAUS ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE MP KARHU OY:N KORVAUSVAATIMUS TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT LAUSUNTO MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSESTA 82

2 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Peltola Harri 9:00-12:56 puheenjohtaja Sirkeinen Unto 9:00-12:56 varapuheenjohtaja Haapalainen Mari 9:00-12:24 jäsen Heikkinen Jorma 9:00-12:56 jäsen Hiltunen Juha 9:00-12:56 jäsen Huusko Eero 9:00-12:56 jäsen Hyttinen Anja 9:00-12:56 jäsen Oikarinen Hilkka 9:00-12:56 jäsen Uusitalo Anna-Kaarina 9:00-12:56 jäsen MUU Seppänen Petteri 9:00-12:56 valtuuston pj. Moilanen Tuulikki 9:00-12:56 1. valt.varapj. Väisänen Aarre 9:00-12:56 2. valt.varapj. Rajala Seppo 9:00-12:56 kunnanjohtaja Karsi-Ruokolainen Paula 9:00-12:56 hallintojohtaja ALLEKIRJOITUKSET Harri Peltola Puheenjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Anja Hyttinen Hilkka Oikarinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kello 8:00-15:00 kunnanvirastossa.

3 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KH 49 Kunnanhallitus on päättänyt, että kutsu kokouksiin toimitetaan viisi päivää ennen kokousta 1. luokan postilähetyksenä tai sähköpostilla. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 58,1 ). Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo

4 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI KH 50 Kunnanhallitus on päättänyt tarkastaa pöy tä kirjan sa siten, että kullakin kerralla valitaan kaksi pöy tä kir jantar kas ta jaa. Tarkastusvuorossa ovat Anja Hyttinen ja Hilkka Oikarinen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Hyttinen ja Hilkka Oikarinen.

5 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus KUNNAN VIRANOMAISTEN PÄÄTÖKSIÄ KH 51 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää olla ottamatta käsittelyynsä seuraavat kunnan viranomaisten tekemät päätökset. Sivistyslautakunta : 14 Kuljetusavustukset lv Perusopetuksen tuntijako 16 Oppikirjahankinnat/perusopetus lukuvuonna Läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksessa 18 Toimintakertomus vuodelta Tiedoksiannettavat asiat 20 Muut esille tulevat asiat Tekninen lautakunta : 10 Teknisen lautakunnan toimintakertomus Lämpölaitoksen hoitajan palkkaaminen 12 Poikkeamishakemus: Kotila, tila Varjola 21:56 13 Poikkeamishakemus: Aska, tila Alarinne 31:1 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus POIKKEAMISHAKEMUS: KOTILA, TILA VARJOLA 21:56 575/41.414/2015 TEKN 12 Hakija Keränen Juha Ritolantie 8 A Pudasjärvi Kiinteistö Poikkeamishanke Saunan laajennus Poikkeamista haetaan Kotilan osayleiskaava-alueella sijaitsevan saunan koon ylitykselle. Poikkeamisvalta MRL 171 mukaan kunnalla. Kaavoitustilanne Naapurien kuuleminen Alueella on Kotilan osayleiskaava Naapurit eivät ole jättänyt huomautuksia kysei sessä poikkeamisasiassa. Valmistelija Juha Moilanen p Tilalle Varjola on myönnetty rakennuslupa vuonna 2006 saunalle. Saunan lupa on tuolloin myönnetty MRL 72 perusteella vanhan tilan päärakennukseen liittyväksi saunaksi. Rakennuspaikka sijaitsee kaavan MU-alueella. Asianomainen haluaisi laajentaa nykyistä 28 m2 kokoista saunarakennusta 12 m2, jolloin saunan kokonaiskerrosala olisi 40 m2. Kotilan osayleiskaava-alueella rantasaunoille (RS) tarkoitetuilla rakennuspaikoilla on saunan kooksi sallittu 40 m2. Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee kahden eri RS-alueen vieressä. Puolangan kunnan rakennusjärjestys sallii 30 m2 saunan rakentamisen rantavyöhykkeellä.

7 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Rakennustarkastaja: Saunan laajentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamiselle, eikä naapurien tasapuoliselle kohtelulle sijoittuessaan muiden RS-alueiden yhteyteen. Tekninen lautakunta esittää, että Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan saunan laajennukselle. Poik kea mis lu pa on voimassa kak si (2) vuotta päätöksestä. En nen rakennustoimenpiteisiin ryh ty mis tä on säädetyssä jär jes tykses sä haettava rakennuslupa. Rakentamisessa on nou datet ta va Puolangan kunnan ra ken nus jär jes tyk sen sekä ha jajä te ve si ase tuk sen (VnA 209/2011) määräyksiä. Osastopäällikkö: Tekninen lautakunta esittää kun nan hal lituk sel le poikkeamisluvan myöntämistä. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Juha Moilanen saapui kokoukseen klo KH 52 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan tek ni sen lautakunnan esityksen mukaisesti Juha Keräselle kiin teis töl lä nro sijaitsevan saunan laa jen tami sek si 12m2:llä. Saunarakennuksen ko ko nais pin ta-ala voi ol la korkeintaan 40m2. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Poikkeamislupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksestä. Ennen ra ken nustoi men pi tei siin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haet ta va rakennuslupa. Rakentamisessa on noudatettava Puo lan gan kunnan rakennusjärjestyksen sekä ha ja jä te ve siase tuk sen (VnA 209/2011) määräyksiä.

8 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Maankäyttötoimikunta Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus Maankäyttötoimikunta Maankäyttötoimikunta Maankäyttötoimikunta Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 1325/11.110/2010 MAANKTMK 3 Maankäyttötoimikunta keskustelee muiden kuntien rakennusjärjestyksistä ja Puolangan kunnan rakennusjärjestyksen suuntauksista Lii sa Kor ho sen ja Ju ha Moi la sen te kemien ha vain to jen pe rus teella. Yleispiirteisinä havaintoina muiden kuntien (Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Pudasjärvi, Kuusamo, Jyväskylä) rakennusjär jestyksistä todettiin: - lomarakennustonttien kokonaiskerrosala on kasvanut noin 160 k-m2:stä noin k-m2:iin, asuinrakennus tonttien ko konaiskerrosala noin 300 k-m2:stä jopa 600 k-m2:iin - ilman lupamenettelyä sallitaan asemakaava-alueelle 6 k-m2:n suuruinen ja asemakaa voittamatto malle alueelle k-m2:n suurui nen tulisija ton talousra kennus - pienehköt, k-m2 suuruiset olemassa olevaan asuntoon kuuluvat maata louden harjoittamiselle tarpeelli set talousrakennukset eivät tarvitse muuta kuin ilmoitusme nettelyn. Em. seikat otetaan huomioon valmisteltaessa Puolangan kunnan rakennusjärjestyk sen uudis tamista. Rakennusjärjestyksen uudistamisesta tiedotetaan sanomalehdessä ja mahdollises sa yleisötilai suudessa. MAANKTMK 9 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisäl tää keskei set tiedot Puolangan kunnan rakennusjärjestyksen uudista misestaja osallisten vaikuttamismahdollisuuksista uudista mistyön eri vaiheissa. Päätös: Maankäyttötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy rakennusjärjestyksen uudistami seen liit tyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen jul-

9 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Maankäyttötoimikunta Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus Maankäyttötoimikunta Maankäyttötoimikunta Maankäyttötoimikunta Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus ki sesti nähtäville koko uudistamistyön ajaksi. _ KH 53 Uudistettavan rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arvioin tisuun ni tel ma on oheis ma te ri aa li na. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Moilanen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi rakennusjärjestyksen uudis ta mi seen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville uudistamistyön ajaksi. MAANKTMK 41 Maankäyttötoimikunta käsittelee rakennusjärjestys luonnosta ja neuvottelee jatkotoimista. Päätös: Maankäyttötoimikunta päätti, että se käsittelee vielä uudelleen kokouksen pohjalta viimeistellyn rakennusjärjes tysluonnoksen ennen sen asettamista julkisesti nähtäville. MAANKTMK 12 Maankäyttötoimikunta käsittelee oheisaineistona olevan raken nus jär jes tyk sen luonnoksen. Esitys: Maankäyttötoimikunta esittää kunnahallitukselle raken nus jär jes tyk sen luonnoksen hyväksymistä, nähtäville aset ta mis ta ja tarvittavien lausuntojen pyytämistä. Päätös: Rakennusjärjestyksen luonnokseen on tarpeellista teh dä täsmennyksiä ja joitakin muutoksia mm. toi men pi detau luk koon. Luonnos käsitellään uudelleen maan käyt tö toimi kun nan seuraavassa kokouksessa.

10 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Maankäyttötoimikunta Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus Maankäyttötoimikunta Maankäyttötoimikunta Maankäyttötoimikunta Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus MAANKTMK 16 Maankäyttötoimikunta käsittelee oheisaineistona olevan täydennetyn ja korjatun rakennusjärjestyksen luonnoksen. Esitys: Päätös: Rakennusjärjestysluonnokseen esitettiin muutoksia. Muutosten jälkeen luonnosta käsitellään kehittämiskeskustelun yhteydessä ja esitetään kunnahallitukselle täydennetyn luonnoksen hyväksymistä, nähtäville asetettamista ja tarvittavien lausuntojen pyytämistä. MAANKTMK 3 Rakennusjärjestysluonnoksesta on pidetty vi ran omais neuvot te lu ja ympäristölautakunta on antanut luonnok ses ta kommentteja Neuvottelun ja komment tien perusteella muokattu rakennusjärjetysluonnos on oheis liit tee nä. Esitys: Maankäyttötoimikunta esittää kunnanhallitukselle ra ken nus jär jes tys luon nok sen hyväksymistä, nähtäville asetta mis ta ja tarvittavien lausuntojen pyytämistä. Päätös: Maankäyttötoimikunta ehdotti ra ken nus jär jes tysluon nok seen muutamia tarkistuksia ja esittää kun na hal li tuksel le tarkistetun luonnoksen hyväksymistä, nähtäville asetta mis ta ja tarvittavien lausuntojen pyytämistä. KH 53 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 1 ole van rakennusjärjestysehdotuksen ja asettaa sen näh tävil le. Kunnanhallitus pyytää lausunnon ra ken nus jär jes tys ehdo tuk ses ta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maa kun nan liitolta ja naapurikunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus KAAVOITUSKATSAUS /41.410/2010 MAANKTMK 4 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Aluearkkitehti esittelee kokouksessa kaavoituskatsauksen. Esitys: Maankäyttötoimikunta esittää kunnanhallitukselle kaavoituskatsauksen nähtäville asettamista. Päätös: Maankäyttötoimikunta esittää kunnahallitukselle kaavoituskatsauksen hyväksymistä ja nähtäville asettamista. KH 54 Liitteenä kaavoituskatsaus. Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 2 ole van kaa voi tus kat sauk sen. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Ulla-Maija Oikarinen esitteli kunnanhallitukselle kaa voi tuskat sauk sen.

12 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE /01.011/2014 KH 55 Puolangan kuntastrategiassa 2020 on päätetty tehdä elinkei no suun ni tel ma, jossa määritellään toimenpiteet eri toimin to jen kehittämiseksi. Elinkeinosuunnitelman valmistelu on sovittu tehtäväksi yhdessä puolankalaisten yrittäjien ja mui den sidosryhmien kanssa. Elinkeinosuunnitelmaa on val mis tel tu kuluneen talven aikana elinkeinotyöryhmässä jos sa on ollut edustus kunnanhallituksesta, Puolangan yrittä jis tä, Puolanka-Paljakka matkailuyhdistyksestä ja MTK-Puo lan gas ta. Elinkeinopoliittisessa ohjelmassa on kuvat tu elinkeinopoliittinen nykytila ja määritelty elin ke ino po litii kan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat sekä päämäärät. Yri tys vai ku tus ten arviointi on osa kunnan elinkeinopoliittista pää tök sen te koa ja ohjelmassa on määritelty ohjeet tämän käyt töön ot toon. Lisätietoja: elinkeinoasiamies Heikki Kanniainen p Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hy väk syy elin kei no po liit ti sen oh jel man vuosille ja päättää, että yri tys vai ku tus ten ar vioin ti otetaan käyttöön kun nan pää tök sen teos sa. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus MP KARHU OY:N KORVAUSVAATIMUS 274/05.052/2014 KH 56 Jalo Karhu Metsäpalvelu Karhu Oy:stä on kor vaus vaa ti mukses saan ja muistutuksessaan vaatinut Puo lan gan kunnalta 5500 (alv 0)+ alv 24 % 1320 = 6820 :n korvausta rikkoutuneesta klapikoneesta. Klapikone on ol lut Puolangan kunnassa vuokralla Karhun mie les tä klapikone on palautettu rikkoutuneena. Teknisen osas ton antaman selvityksen mukaan klapikoneen ha kija/käyt tä jä/pa laut ta ja Ari Pyykkönen ei konetta käyt täessään, pestessään ja palauttaessaan ollut huomannut vaurioi ta. Hallintojohtaja Paula Karsi-Ruokolainen on päättä nyt, että Puolangan kunta ei korvaa rikkoutunutta kla pi konet ta. Annettujen selvitysten perusteella klapikoneen rik koutu mis ajan koh das ta ei ole täyttä varmuutta ja rikkoutumisen ai heut ta ja jää näin epäselväksi. MP Karhu Oy vaatii oikaisuvaatimuksessaan asian kä sit te le mis tä uudelleen. Yhtiö vaatii, että kunta korvaa rikkou tu neen klapikoneen oikaisuvaatimuksen liitteenä olevan kor vaus vaa ti muk sen mu kai ses ti. Lisätietoja: hj Paula Karsi-Ruokolainen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hylkää MP Karhu Oy:n oikai su vaa ti muk sen hallintojohtajan päätöksessä esitetyillä pe rus teil la. Keskustelun aikana Juha Hiltunen Jorma Heikkisen kan natta ma na esitti asian jättämistä pöydälle. Tämän jälken suoritetussa äänestyksessä päätettiin jatkaa asian käsittelyä äänin 7-2. Äänestysluettelo on liitteenä nro 3. Päätös: Kunnanhallitus hylkäsi MP Karhu Oy:n oi kai su vaati muk sen.

14 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT KH 57 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee seuraavat asiat ja asiakirjat tietoonsa saatetuiksi ja päättää tyytyä annettuihin päätöksiin. Kiinteistönluovutusilmoitukset Valvira Päätös dnro 1293/ /2015, asia: yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, hakija/palvelujen tuottaja: Terameri Kuntoututs Oy Oulun Käräjäoikeus Päätös Konkurssin raukeaminen. Hakija Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo c/o Asianajo- ja perintätoimisto Antero Kassinen Ky, Velallinen Hotelli Paljakka Oy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hallitus /Pöytäkirja Kajaanin kaupunki Pelastuslautakunta /Pöytäkirja Kainuun liitto Maakuntahallitus /Pöytäkirja Maakuntahallitus /Pöytäkirja Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

15 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus LAUSUNTO MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSESTA 627/06.069/2015 KH 58 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kai voslain (621/2011) 37 :n nojalla Puolangan kunnan lausuntoa Mo re nia Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, joka kohdis tuu Puolangan kunnan alueella sijaitsevalle Latvavaaran ja Löytöjärven väliselle 70,26 ha:n Kerkkä1 - nimiselle alueel le. Maanomistajana alueella on Metsähallitus, joka on an ta nut suostumuksensa malminetsintäluvan hakemiseksi. Alu eel la on ollut valtausoikeus, joka on rauennut Hakemuksen mukaisen alueen lähellä sijaitsee Na tu ra suo je lu oh jel maan kuuluva Paljakan ja Latvavaaran van hojen met sien suojeluohjelma 3. Alue ei sijaitse merkittävällä mai se ma- eikä pohjavesialueella (I-II). Alueen läpi kulkee Pal ja kan mat kai lu alu een ulkoilu- ja retkeilyreitti Ilveskierros, Lat va vaa ran hiih to la tu sekä maastopyöräreitti. Tutkimuksilla ja näyt teen otoil la ei vahingoiteta ko. reittejä ja niiden ra kentei ta. Morenia Oy:n tarkoituksena on selvittää alueen kvartsin ja kao lii nin esiintymälaajuus ja määrät maatutkaamalla ja kaivin ko neel la tehtävin kohdennetuin koekaivauksin. Koe kuopat peitetään välittömästi näytteenottojen jälkeen. Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Rajala, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavan lau sun non: Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. Ha kemus alue sijoittuu yleiskaavan M, MU ja EO/M -alueille. M on maa- ja metsätalousvaltainen alue, MU on maa- ja met sä talous val tai nen alue, jolla on ulkoilun oh jaa mis tar vet ta tai ympä ris tö ar vo ja. EO/M on maankamaran ainesten ottoalue, joka ainesten oton jälkeen jälkeen kunnostetaan met sä ta lousalu eek si. Kaavamääräykset lähetetään lausunnon liitteenä. Puolangan kunta puoltaa hakemuksen hyväksymistä Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. _

16 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen (muutosta ei haeta valituk sella). Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kunnanhallitus PL PUOLANKA Käyntiosoite: Maaherrankatu 7 Sähköposti: Puh: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joi tettava. VALITUSOSOITUS Oi kaisuvaatimuksen sisältö Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätöksen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutok senhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4 Telefax: Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät 56 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus, pykälät 52 Valitusai ka 30päi vää 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen antamispäivästä. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut vali tuskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennökse nä sekä to distus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähet tää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät tymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kunnanhallitus 7.5.2015. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kunnanhallitus 7.5.2015. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 AIKA 7.5.2015 13:30-15:03 PAIKKA Tervola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 5 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 72 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot