VALINNAISAINEOPAS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISAINEOPAS 2015"

Transkriptio

1 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku, lu, ma, eng) 8. lk 7 kurssia (D- ja E-luokat 6 kurssia) 9. lk 5 kurssia (D- ja E-luokat 4 kurssia) Jokaisen oppilaan on valittava yksi jatkuva aine ns. taito- ja taideaineiden ryhmästä (tekninen työ, tekstiilityö, kuvataide, musiikki, liikunta) ja yksi tai useampi aine 8. ja 9. luokan jatkuvien kurssien ryhmästä. Kaikkia tarjolla olevia kursseja ei ymmärrettävästi voi vuosittain toteuttaa, sillä vain ne kurssit toteutuvat, joihin on riittävästi tulijoita. Kaikki valinnaiset aineet arvioidaan numerolla (4-10) jaksotodistukseen. Valinnaisen aineen arvosana 4 (hylätty) vaikuttaa luokalta siirtoa ratkaistaessa. Päättötodistukseen tulee numeroarviointi (5-10) vähintään kahden kurssin pituisista valinnaisista aineista. Yhden kurssin aineista ja niistä muodostuvista kokonaisuuksista annetaan päättötodistukseen hyväksytty merkintä. Mikäli hyväksytty merkinnällä arvioitu aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen aineen päättöarvosanaa. Valinnaisten aineiden valintoja on syytä harkita tarkoin yhdessä huoltajan kanssa, koska aineita ei vaihdeta myöhemmin toisiksi muuten kuin erittäin hyvin perustellun syyn takia.

2 Taito- ja taideaineet (valitse yksi) luokka-aste kursseja 8. luokka 2 9. luokka 1 Kuvataiteen tekniikoita Opitaan erilaisia kuvataiteen tekniikoita monipuolisesti. Pyritään kehittämään omaa kuvallista ilmaisua havaintojen, ajatusten ja mielikuvien sekä taiteen tuntemuksen kautta. Sisältöjä ja teemoja ovat: kuvataiteen tyylit, sommittelu, värioppi, kuvaviestintä (myös media), elokuva, graafinen suunnittelu, taiteen eri ammatit, kuva-analyysi, mahdollinen vierailu galleriaan ja esim. Turun taideakatemiaan. 8. luokka: Toteutetaan sähköinen portfolio omista tuotoksista. 9. luokka: Osana 9. luokan kurssia toteutetaan kuvataiteen päättötyö, jossa oppilas saa käyttää vapaasti omalle ilmaisulle sopivinta tekniikkaa. Liikunta Kurssit tarjoavat monipuolista liikuntaa ja mukavaa yhdessäoloa jokaiselle. Kurssien sisältö muotoutuu kurssilaisten valintojen mukaan tutuista ja uudemmista liikuntalajeista. Lajivierailujen kautta tutustutaan nuorille suunnattuun liikuntatarjontaan Turussa. Musiikin peruskurssi 8. luokka: Laulua, bändisoittimiin tutustumista ja teoriaa ryhmän toiveiden mukaan. 9. luokka: Kiinnitetään enemmän huomiota yhteissoittoon, rakenteiden tunnistamiseen ja kuunteluun. Tekninen työ 8. luokka: Ensimmäisen kurssin aikana yksi pakollinen työ jonka kanssa käydään lävitse pyörösahan turvallinen käyttö. Toisen kurssin aikana oppilaalla mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa oman suunnitelman pohjalta yksi työ. Mikäli sellaista ei löydy, antaa opettaja tehtävän. 9. luokka: Oppilaalla mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa oman suunnitelman pohjalta yksi työ. Tekstiilityö 8. luokka: Oppilaat oppivat jonkin uuden tekniikan tai taidon tai syventävät ja harjaannuttavat jo hallitsemaansa. Oppilas suunnittelee ja valmistaa omien ideoittensa ja valmiuksiensa mukaan tuotteita itselle tai muille. 9. luokka: Oppilas toteuttaa päättötyönsä haluamallaan tekniikalla. Työn ohella tehdään portfolio = työkansio, joka sisältää koko käsityöprosessin suunnittelusta valmiin työn arviointiin. 2

3 Pitkä, jatkuva valinnaisaine (valitse yksi tai halutessasi kaksi) Vieraat kielet: luokka-aste kursseja 8. luokka 2 9. luokka 2 Saksa (B2) Opetellaan saksan kieltä ja kulttuuria erilaisissa arkielämän tilanteissa, joita harjoitellaan pareittain ja ryhmissä, näytellen ja leikkien. Tutustutaan kielelle ominaisiin viestintätapoihin. Opetellaan luonnollista ja sujuvaa ääntämistä sekä perusrakenteita. Ranska (B2) Opetellaan ranskan kieltä ja kulttuuria erilaisissa arkielämän tilanteissa, joita harjoitellaan myös pareittain ja ryhmissä. Tutustutaan kielelle ominaisiin viestintätapoihin. Opetellaan luonnollista ja sujuvaa ääntämistä sekä perusrakenteita. Muut aineet: luokka-aste kursseja 8. luokka 2 9. luokka 1 Elektroniikan kurssi (Tekninen työ) Käydään läpi sähköopin perusteita, elektroniikan peruskomponentteja ja niiden toimintaa. Piirilevyn valmistus. Ohjelmoitava mikrokontrolleri, jolle projektit rakennetaan. Alla linkki esimerkkiprojektiin, jotta saa tarkempaa käsitystä kurssin sisällöstä. Kaupalliset aineet ja bisnes (Yhteiskuntaoppi) Kaupallisissa aineissa oppilasta kasvatetaan ottamaan vastuuta omista, perheen ja lähiympäristön taloudellisista ratkaisuista. Kurssilla käsitellään monipuolisesti ajankohtaisia talouselämän ja elinkeinoelämän asioita: rahaa, sijoittamista, matkailua, kuluttajatietoutta jne. Aihepiiriin liittyen tehdään opintokäyntejä tai kutsutaan asiantuntijoita kouluun. Oppilas saa tietoa eri ammateista ja yrityksistä ja pääsee itse kokeilemaan yrittämistä. 3

4 Kotitalouden peruskurssi 8. luokka: Sovelletaan opittuja perustietoja ja taitoja. Kehitetään elintarvikkeiden, ruokalajien ja ruokakulttuurin tuntemusta ruoanvalmistustehtävien avulla. Tutustutaan teollisiin ruokavalmisteisiin, erityisruokavalioihin ja suomalaiseen ruokakulttuuriin ennen ja nyt. Huomioidaan kalenterivuoden juhlat ja harjoitellaan käytös- ja tapatietoa. 9. luokka: Vahvistetaan kotitalouden osa-alueiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin. Käytetään lehtien, TV:n ja internetin tarjoamaa tietoa ateriasuunnittelun apuna. Huomioidaan kalenterivuoden juhlat. Tietotekniikka Käydään läpi tietotekniikan tärkeimmät osa-alueet. Perehdytään perusteellisesti eri työvälineohjelmiin, kuten tekstinkäsittelyyn, esitysgrafiikkaan, kuvankäsittelyyn ja taulukkolaskentaan. Lisäksi opiskellaan käyttöjärjestelmän toimintaa, tiedostojen tallentamista ja käsittelyä. Virusten tunnistaminen ja torjunta sekä Internetin tehokas ja turvallinen käyttö kuuluvat myös aiheisiin. Lyhyt, jatkuva valinnaisaine (valitse halutessasi yksi tai kaksi) luokka-aste kursseja 8. luokka 1 9. luokka 1 Englannin syventävä kurssi Kielitaidon syventämiseksi tehdään vaativampia sanasto-, keskustelu- ja kielioppiharjoituksia sekä kirjoitelmaharjoituksia / ohjattua ainekirjoitusta. Kurssi sopii erinomaisesti lukioon tähtääville. 9. luokalla on mahdollisuus osallistua Lontoon matkalle. Ilmaisutaito (Äidinkieli) 8. luokka: Ilmaisun perusharjoituksia, kurssityönä toteutetaan 1. näyttämöesitys, joko valmiista tai itse tuotetusta materiaalista. Lavastetaan ja puvustetaan itse. 9. luokka: Ilmaisuharjoitukset jatkuvat, kurssityönä toteutetaan 2. näyttämöesitys, joko valmiista tai itse tuotetusta materiaalista. Lavastetaan ja puvustetaan itse. 4

5 Lyhytkurssi, 8.lk Englannin tukikurssi Englannin kielen keskeisten asioiden kertausta ja vahvistamista. Sanasto-, keskustelu- ja keskeisiä kielioppiharjoituksia sekä kirjoitelmaharjoituksia. Ruotsin tukikurssi Sanasto-, keskustelu- ja keskeisiä kielioppiharjoituksia sekä kirjoitelmaharjoituksia. Keskusteluharjoituksissa keskitytään arkipäiväisiin tilanteisiin. Keskeistä sanavarastoa kerrataan ja vahvistetaan. Pohjoismaihin ja niiden kulttuuriin sekä tapoihin tutustutaan. Oppilaskeskeisiä työtapoja; internetin, videoiden ja ruotsinkielisten lehtien hyödyntämistä. Bisnes extra Bisnes extrassa harjaannutetaan oppilaiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia selviytyä itsenäisesti arkipäivän taloudellisissa tilanteissa. Kurssi sisältää talouselämän asioita pähkinänkuoressa. Kurssin sisältö suunnitellaan kurssin alussa yhdessä oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Sisältöä voidaan painottaa mm. osakesäästämiseen. Opitaan kaupallista sanastoa ja liiketalouden periaatteita. Historia tutuksi Kurssilla käsitellään oppilaita kiinnostavia aiheita ja tehdään erilaisia vierailuja Turun historiallisiin kohteisiin, museoihin tai arkistoihin. Kurssin aikana opitaan historiantutkimuksen menetelmiä ja oppilaat tekevät lyhyen työn valitsemastaan aiheesta. Lemmikki- ja hyötyeläinkurssi Kurssilla tutustutaan eri eläinlajien hoitoon, elintapoihin ja käyttäytymiseen sekä tutustutaan eläinalaan työelämän näkökulmasta. Kurssin aikana tehdään vierailuja esim. eläinhoitolaan tai eläinlääkärin vastaanotolle, tutustutaan eläinalan opiskeluun ja eläimiin liittyviin ammatteihin. Mahdollisuuksien ja oppilaiden mielenkiinnon mukaan pyydetään oppitunneille vierailijoita, esim. ratsupoliisi tai kennelinpitäjä. Kurssin lopullinen sisältö, vierailukohteet ja vierailijat valitaan yhdessä kurssin alussa. Kurssin aikana oppilaat tekevät valitsemastaan eläinlajista pienimuotoisen tutkielman. Maapallon hasardit Tutustutaan maapallon erilaisten uhkien esiintymiseen ja syihin. Tarkastelemme mm. luonnonilmiöiden, avaruudellisten uhkien, saastumisen ja luonnonvarojen ehtymisen, tietoliikenneturvallisuuden sekä väestönkasvun keskinäisiä suhteita. Tavoitteena on antaa oppilaalle kuva jokaisen omista vaikutusmahdollisuuksista. Tutkivaa tiedettä Tutkivaa tiedettä -kurssilla tutustutaan fysiikan ja kemian tutkimusmenetelmiin suunnittelemalla ja tekemällä itse erilaisia fysiikan ja kemian tutkimuksia. Tutkimusten avulla opitaan siihen liittyvää teoriaa sekä erilaisten mittalaitteiden toimintaa ja käyttöä. Kurssilla pääpaino on erilaisten ilmiöiden tutkimisessa ja selvittämisessä kokeellisesti. Lisäksi harjoitellaan erilaisten mittalaitteiden käyttöä ja tutustutaan uusiin tutkimustapoihin. Oppilaat voivat itse vaikuttaa tutkittavien kohteiden sekä käytettävien tutkimustapojen ja laitteiden valintaan. 5

6 3D-piirto & tulostaminen Tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa siitä, miten kolmiulotteinen kappale piirretään ja miten siitä tulostuu valmis PLA-muovinen kappale. Kurssin alussa tehdään kaksi pakollista pientä harjoitustyötä ja sen jälkeen suunnitellaan oma idea ja toteutetaan se valmiiksi kappaleeksi asti. Kurssilla on tarjolla myös valmiita ideoita. Opetellaan käyttämään perus 3D-piirto-ohjelmaa, Google Sketch- Up-ohjelmaa ja mahdollisesti Blender-ohjelmaa. Ohjelmat ovat ilmaisia ja ohjelmilla pystyy piirtämään myös kotona, jos on käytettävissä windows tai apple. Tutustumme myös 3D-tulostimen toimintaan ja sen käyttämisen perusteisiin. Peliohjelmointikurssi Kurssilla tutustutaan peliohjelmointiin ja ohjelmoidaan itse suunniteltu peli graafisessa ohjelmointiympäristössä. Lisähaasteita kaipaavalle opetetaan koodaamisen perusteet. Kurssi ei vaadi aikaisempaa osaamista ohjelmoinnista. Tietokonegrafiikkakurssi Oppilaille, jotka haluavat oppia käyttämään kuvankäsittelyohjelmia ja luoda tietokonetaidetta. Tehdään kuvia grafiikkaohjelmilla (Gimp, Incshape), tutustutaan vektori- ja pikseligrafiikkaan. Opitaan skannerin (kuvanlukijan) ja digitaalikameran käyttö. Muokataan ja korjataan valmiita digikuvia. Video ja liikkuva kuva Kurssilla opiskelu perustuu tekemisen kautta oppimiseen. Kuvataan omia videoita ja samalla opitaan videokuvauksen perusteet, kuvaustekniikat, videon editointi ja käsikirjoittaminen. Kurssilla työskennellään videokameroilla, pc:llä ja ipad-laitteilla. Piirustus ja grafiikka Piirtämistä harjoitellaan sekä luonnostellen vapaasti että harjoitellen tutkivaa ja tarkkaa piirustusta, kehittäen havainnointikykyä. Aiheina piirtämisessä ovat perinteiset maisema-, ihmis-, asetelmaja eläinaiheet. Grafiikassa keskitytään enemmän omaan ilmaisuun. Tekniikoita ovat hiili, lyijy- ja grafiittikynä, puna-, musta- ja valkoliitu, tussi, kuivaneula, puupiirros, monotypia ym. Kuvis extra Syvennetään aiemmin opittuja taitoja kokeilemalla ja kehittämällä ennen opittua sekä harjoitellaan uusia työtapoja ja menetelmiä. Tutustutaan oman ja ryhmän valinnan mukaan kuvataiteen alueisiin, joihin ei muilla kursseilla ole ehditty paneutua. Painotusalueet voivat oppilaiden valintojen mukaan olla esimerkiksi kuvanveistossa, keramiikassa, arkkitehtuurissa, muotoilussa ja designissa, nykytaiteessa, ympäristötaiteessa, sarjakuvassa tai video- ja animaatiotyöskentelyssä. Valokuvaus Opetellaan hallitsemaan mustavalko- ja digikuvien käsittelyprosesseja ja ymmärtämään valokuvaa taiteellisena ja viestinnällisenä ilmaisukeinona. Kurssilla kehitetään omaa kuvallista ilmaisua ja opitaan havainnoimaan kuvien viestejä sekä käsitellään valokuvan historiaa. Kurssilla toteutetaan oma valokuvauksen portfolio. 6

7 Käsityö extra Tutustutaan oman ja ryhmän valinnan mukaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin käsityön erikoistekniikoihin esim. helmikudonta, helmityöt, silkkimaalaus, erilaiset kankaan kuviointitekniikat (batiikki, klorite, marmorointi, kankaanpainanta ja -maalaus), tinalankakirjonta, huovutus, solmeilu jne. Valmistetaan useita pieniä tuotteita esim. koruja, asusteita ja koriste- ja sisustustuotteita. Kotitalous extra Syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Kokeillaan, kehitetään ja muunnellaan ennen opittua ja harjoitellaan uusia työtapoja ja menetelmiä. Suunnitellaan ja toteutetaan ateriakokonaisuuksia ja juhlia. Perehdytään suomalaiseen tapakulttuuriin arkipäivän huomaavaisuudesta juhlijan aakkosiin. Musiikkia vapaasti Kannustaa harrastamaan musiikin kuuntelua, soittoa ja sävellystä. Perehdytään äänentoistoon ja tekniikkaan. Fitness Kurssit tarjoavat virikkeitä oman kunnon ja liikkuvuuden parantamiseksi monipuolisen fitnessliikunnan avulla. Kurssin sisältö muovautuu ryhmän toivomusten mukaan (esim. kuntosalityöskentely, body pump, spinning, kuntonyrkkeily, gymstick, lenkkeily, aquabic, bailatino, jooga, cheerleading, pilates). Kurssit antavat hyvät valmiudet harjoitella jatkossa itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Kuntosalikurssi Tutustutaan eri kuntokeskuksiin mahdollisuuksien mukaan ja opetellaan voimaharjoittelun alkeita. Sovelletaan lihaskuntoharjoitteita myös muihin lajeihin. Pyritään tekemään henkilökohtainen treeniohjelma. Peliä! Kurssilla pelaillaan ja palloillaan sekä parannetaan samalla omaa osaamista pelikentillä. Kurssin sisältö muotoutuu kurssilaisten valitsemien lajipainotusten ja mielenkiinnon mukaan tutuista ja uudemmista palloilulajeista (esim. pesäpallo, ultimate, vesipallo, koripallo, käsipallo, futsal, intercrosse, keilailu, golf, sulkapallo, tennis, lippupallo). Kurssin aikana voit esitellä omaa lajiasi ja saada samalla kokemusta liikuntatuokioitten suunnittelusta ja ohjaamisesta. Jokaiselle on luvassa mukavia pelihetkiä hyvässä porukassa. 7

8 Lyhytkurssi, 9.lk Englannin tukikurssi Englannin kielen keskeisten asioiden kertausta ja vahvistamista. Sanasto-, keskustelu- ja keskeisiä kielioppiharjoituksia sekä kirjoitelmaharjoituksia. Ruotsin tukikurssi Sanasto-, keskustelu- ja keskeisiä kielioppiharjoituksia sekä kirjoitelmaharjoituksia. Keskusteluharjoituksissa keskitytään arkipäiväisiin tilanteisiin. Keskeistä sanavarastoa kerrataan ja vahvistetaan. Pohjoismaihin ja niiden kulttuuriin sekä tapoihin tutustutaan. Oppilaskeskeisiä työtapoja; internetin, videoiden ja ruotsinkielisten lehtien hyödyntämistä. Ruotsin syventävä kurssi Vaativampia sanasto-, keskustelu- ja kielioppiharjoituksia sekä kirjoitelmaharjoituksia / ohjattua ainekirjoitusta. Pohjoismaihin ja niiden kulttuuriin sekä tapoihin tutustutaan. Suullisen kielitaidon harjoittamista ja ääntämisharjoituksia. Oppilaskeskeisiä työtapoja; projektitöitä, internetin, ruotsinkielisten lehtien ja videoiden hyödyntämistä. Lakitieto Lakiasioita lähestytään erityisesti nuoren näkökulmasta. Kurssilla käydään käytännönläheisesti läpi Suomen oikeusjärjestelmää. Rikosten seuraamuksiin sekä ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin tutustutaan lähinnä esimerkkitapausten kautta. Kurssin aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan vierailuja (esim. käräjäoikeus/turvatalo/sovittelutoimisto) tai kutsutaan kouluun asiantuntijavieraita. Lukion pitkän matematiikan valmennuskurssi Kurssin tarkoitus on kuroa umpeen lukion pitkän matematiikan sekä peruskoulun oppisisältöjen välinen kuilu. Kurssin suorittamisen on tarkoitus helpottaa siirtymistä pitkän matematiikan opiskeluun. Kurssin suoritus huomioidaan matematiikan päättöarvosanaa annettaessa korottavana tekijänä. Kurssista on 2 välikoetta. Tutkivaa tiedettä Tutkivaa tiedettä -kurssilla tutustutaan fysiikan ja kemian tutkimusmenetelmiin suunnittelemalla ja tekemällä itse erilaisia fysiikan ja kemian tutkimuksia. Tutkimusten avulla opitaan siihen liittyvää teoriaa sekä erilaisten mittalaitteiden toimintaa ja käyttöä. Kurssilla pääpaino on erilaisten ilmiöiden tutkimisessa ja selvittämisessä kokeellisesti. Itse töiden suorittamisen lisäksi harjoitellaan erilaisten mittalaitteiden käyttöä ja tutustutaan uusiin tutkimustapoihin. Oppilaat voivat itse vaikuttaa tutkittavien kohteiden sekä käytettävien tutkimustapojen ja laitteiden valintaan. 8

9 3D-piirto & tulostaminen Tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa siitä, miten kolmiulotteinen kappale piirretään ja miten siitä tulostuu valmis PLA-muovinen kappale. Kurssin alussa tehdään kaksi pakollista pientä harjoitustyötä ja sen jälkeen suunnitellaan oma idea ja toteutetaan se valmiiksi kappaleeksi asti. Kurssilla on tarjolla myös valmiita ideoita. Opetellaan käyttämään perus 3D-piirto-ohjelmaa, Google Sketch- Up-ohjelmaa ja mahdollisesti Blender-ohjelmaa. Ohjelmat ovat ilmaisia ja ohjelmilla pystyy piirtämään myös kotona, jos on käytettävissä windows tai apple. Tutustumme myös 3D-tulostimen toimintaan ja sen käyttämisen perusteisiin. Peliohjelmointikurssi Kurssilla tutustutaan peliohjelmointiin ja ohjelmoidaan itse suunniteltu peli graafisessa ohjelmointiympäristössä. Lisähaasteita kaipaavalle opetetaan koodaamisen perusteet. Kurssi ei vaadi aikaisempaa osaamista ohjelmoinnista. Tietokonegrafiikkakurssi Oppilaille, jotka haluavat oppia käyttämään kuvankäsittelyohjelmia ja luoda tietokonetaidetta. Tehdään kuvia grafiikkaohjelmilla (Gimp, Incshape), tutustutaan vektori- ja pikseligrafiikkaan. Opitaan skannerin (kuvanlukijan) ja digitaalikameran käyttö. Muokataan ja korjataan valmiita digikuvia. Video ja liikkuva kuva Kurssilla opiskelu perustuu tekemisen kautta oppimiseen. Kuvataan omia videoita ja samalla opitaan videokuvauksen perusteet, kuvaustekniikat, videon editointi ja käsikirjoittaminen. Kurssilla työskennellään videokameroilla, pc:llä ja ipad-laitteilla. Piirustus ja grafiikka Piirtämistä harjoitellaan sekä luonnostellen vapaasti että harjoitellen tutkivaa ja tarkkaa piirustusta, kehittäen havainnointikykyä. Aiheina piirtämisessä ovat perinteiset maisema-, ihmis-, asetelmaja eläinaiheet. Grafiikassa keskitytään enemmän omaan ilmaisuun. Tekniikoita ovat hiili, lyijy- ja grafiittikynä, puna-, musta- ja valkoliitu, tussi, kuivaneula, puupiirros, monotypia ym. Kuvis extra Syvennetään aiemmin opittuja taitoja kokeilemalla ja kehittämällä ennen opittua sekä harjoitellaan uusia työtapoja ja menetelmiä. Tutustutaan oman ja ryhmän valinnan mukaan kuvataiteen alueisiin, joihin ei muilla kursseilla ole ehditty paneutua. Painotusalueet voivat oppilaiden valintojen mukaan olla esimerkiksi kuvanveistossa, keramiikassa, arkkitehtuurissa, muotoilussa ja designissa, nykytaiteessa, ympäristötaiteessa, sarjakuvassa tai video- ja animaatiotyöskentelyssä. Valokuvaus Opetellaan hallitsemaan mustavalko- ja digikuvien käsittelyprosesseja ja ymmärtämään valokuvaa taiteellisena ja viestinnällisenä ilmaisukeinona. Kurssilla kehitetään omaa kuvallista ilmaisua ja opitaan havainnoimaan kuvien viestejä sekä käsitellään valokuvan historiaa. Kurssilla toteutetaan oma valokuvauksen portfolio. 9

10 Käsityö extra Tutustutaan oman ja ryhmän valinnan mukaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin käsityön erikoistekniikoihin esim. helmikudonta, helmityöt, silkkimaalaus, erilaiset kankaan kuviointitekniikat (batiikki, klorite, marmorointi, kankaanpainanta ja -maalaus), tinalankakirjonta, huovutus, solmeilu jne. Valmistetaan useita pieniä tuotteita esim. koruja, asusteita ja koriste- ja sisustustuotteita. Kotitalous extra Syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Kokeillaan, kehitetään ja muunnellaan ennen opittua ja harjoitellaan uusia työtapoja ja menetelmiä. Suunnitellaan ja toteutetaan ateriakokonaisuuksia ja juhlia. Perehdytään suomalaiseen tapakulttuuriin arkipäivän huomaavaisuudesta juhlijan aakkosiin. Musiikkia vapaasti Kannustaa harrastamaan musiikin kuuntelua, soittoa ja sävellystä. Perehdytään äänentoistoon ja tekniikkaan. Fitness Kurssit tarjoavat virikkeitä oman kunnon ja liikkuvuuden parantamiseksi monipuolisen fitnessliikunnan avulla. Kurssin sisältö muovautuu ryhmän toivomusten mukaan (esim. kuntosalityöskentely, body pump, spinning, kuntonyrkkeily, gymstick, lenkkeily, aquabic, bailatino, jooga, cheerleading, pilates). Kurssit antavat hyvät valmiudet harjoitella jatkossa itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Kuntosalikurssi Tutustutaan eri kuntokeskuksiin mahdollisuuksien mukaan ja opetellaan voimaharjoittelun alkeita. Sovelletaan lihaskuntoharjoitteita myös muihin lajeihin. Pyritään tekemään henkilökohtainen treeniohjelma. Peliä! Kurssilla pelaillaan ja palloillaan sekä parannetaan samalla omaa osaamista pelikentillä. Kurssin sisältö muotoutuu kurssilaisten valitsemien lajipainotusten ja mielenkiinnon mukaan tutuista ja uudemmista palloilulajeista (esim. pesäpallo, ultimate, vesipallo, koripallo, käsipallo, futsal, intercrosse, keilailu, golf, sulkapallo, tennis, lippupallo). Kurssin aikana voit esitellä omaa lajiasi ja saada samalla kokemusta liikuntatuokioitten suunnittelusta ja ohjaamisesta. Jokaiselle on luvassa mukavia pelihetkiä hyvässä porukassa. 10

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO SYKSY 20 14 KEVÄT 20 15 HUITTINEN HARJAVALTA PUNKALAIDUN Kokemäen ohjelma kääntöpuolella Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus Risto Rytin katu 70 B, 32700 HUITTINEN

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto. PÄÄ PALKINTO Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.fi Lahti - Asikkala - Hollola - Hämeenkoski - Kärkölä - Myrskylä

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

PELIKASVATTAJAN KÄSIKIRJA WWW.PELIKASVATUS.FI

PELIKASVATTAJAN KÄSIKIRJA WWW.PELIKASVATUS.FI PELIKASVATTAJAN KÄSIKIRJA WWW.PELIKASVATUS.FI SISÄLLYS- LUETTELO TASO I Selvitä mistä tässä kirjassa on kyse 6 1. JOHDANTO 7 2. MITÄ ON PELIKASVATUS JA MIKSI SITÄ TARVITAAN? 10 TASO II Omaksu pelaamisen

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot