Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Neuroverkot yhteenveto A l y ha 5 t3 Aleksi Jetsu j h y tti. uku. f i P a ttern d i s c overy: T h e r esea r c h, led b y P r o f esso r H eikki M a n n ila, f o c uses o n m eth o d s f o r f in d in g f r eq uen tly o c c ur r in g p a tter n s in c o m p lex d a ta sets. T h e to p ic s in c lud e d isc o v er y o f r ules f r o m tim e ser ies, f in d in g p a tter n s f r o m seq uen c es o f ev en ts, a n d th e use o f p a tter n d isc o v er y in p r ed ic tio n a n d c luster in g, f o r a p p lic a tio n s in c lud in g e. g. b io in f o r m a tic s a n d d o c um en t a n a ly sis. h ttp : / / w w w. c is. h ut. f i/ r esea r c h / L l i s s i L n n o n o p m ä ä r ä, n o p m j o h v a, m a y y " o p p " a v a o. T ä j o h n o v a y ä n p n m, j o m n m j a d g m a h d o m m j a n v ä. h : / / w w w. c h f p r o j n a n g / K ä p a h m o n r o c o n ( M a y P c o n, M L P ) v n a v. M L P o r o r n a n o n a, j o o n y p a o a ä. M L P o a ö r o, y h d m m a p r o j a r o. S y ö r o o j o y. P r o j a r o o a n a y. V n r o o v a y p y j ä. V n ä y j p a o, j o ä d ä n o p a n a h d a. T y y p M L P n v o v a ä n n n g. Y m ä ä y v ä v o v a j o m n m j a p ö r n m. M o m a n ä o n g o v a r a a m p h m v a, m n a a n a o n a v a a v.. h : / / w w w. f / / a r K o p o n / K o p o n. h uonnol en ki el en kä ttel y: uo llisen kielen eus, suur i er i kieliä ea kielen uuttum in en ta t siih en että llit tä ty ia sa ta sta tied sta stä tuen eur er kko kä tetä uh een tun ista isen kä sikir itettuj en er kkien tun ista iseen ia lo ien llista iseen ih isen ko een lillä ttp is. ut. i/ ec ts/ tla sittely ta tuu iker s-p er ep tr ulti-l er er ep tr er ko ulla -v er kko ko stuu useista ker ksista in kka isia eur ej tka ky tketty kä ttä en in tettuj lin kkej -v er ko t ko stuv t sy teker ksesta estä ta i usea sta iilo ker ksesta ulo stulo ker ksesta teker s ko stuu uko sta tun tev ia ksikö itä iilo ker kset ulo stulo ker s ko stuv t la sken llisista ksikö istä er ko ker kset t ty illisesti tä sin ky tketty er ko ly kky s ta llen tuu ky tken tö en in ker to im iin tka sä etä etuksen ika ko lleen illiset -v er ko so ellukset t er ila isia sä tö -, tun istus-, en ustus- ta i luo kitteluo elm ia leisim t esim er kkein kä tettä t so ellukset t kä sin kir itettuj en er kkien tun ista in en ssikur ssien en usta in en lem t istä elm ista t to ista iseksi tka isem tto ia er in teisellä lä esty ista lla utta eur lila sken lla sa utettu lup ia tulo ksia ttp it. lut. i/ kur ssit/ -9 sem in s/ en en tm l S ä ä ka m era n kuva n l uoki ttel u: T a r ko ituksen a o n a uto m a a ttisesti luo kitella j a en n usta a sä ä h a v a in to j a, kuten sa teet. T ä m ä ta p a h tuu sa telliittikuv ien a v ulla, j o sta p ikselien a v ulla p y sty tä ä n h a v a in n o im a a n j a er o ttelem a a n er i o m in a isuuksia. S el l ul oos a n kei ton ha l l i nta neuroverkon a vul l a : N eur o v er kko j en a v ulla v o id a a n p r o sessej a h a llita tutkim a lla p elkä stä ä n p a ika llisten m itta usa r v o j en, kuten esim er kiksi lä m p ö tilo j en j a a lka lisuud en v ä lisiä r iip p uv uuksia. N eur o v er ko lla o n ky ky sisä istä ä o lem a ssa o lev a t r iip p uv uud et siten, että p r o sessien er ila iset tila t v o id a a n id en tif io id a j a kuv a ta itseo r g a n iso iv a n ka r ta n ka ksiulo tteiselle kuv a p in n a lle. E sim er kiksi W isa f o r est O y : n P ieta r sa a r en teh ta illa o n y h teisty ö ssä T ekn illisen K o r kea ko ulun in f o r m a a tio tekn iika n la b o r a to r io n ka n ssa tutkittu itseo r g a n iso iv a n ka r ta n kä y ttö ä j a tkuv a to im isen sellulo o sa n keito n ta r kka ilussa. P r o sessin tila a kuv a ta a n er ila isilla m itta usm uuttuj illa : ko lm ella er i p a iko ista m ita tulla lä m p ö tila lla, ka h d ella er i p a iko ista m ita tulla a lka lisuusa r v o lla sekä sellulo o sa n ka p p a -

2 luvulla. Eri keitoilla ja keiton kestäessä nämä kuusi lukua vaihtelevat tietyissä rajoissa riip p uen silti samalla toisistaan. Itseorg anisoiva kartta laskee muun muassa yli kaksisataa erilaista p rosessitilan mallia eli p rosessista tehtävän mitauksen arvoyhd istelmää, jotka kuvaavat p rosessissa esiintyviä tap auksia mahd ollisimman realistisesti. http : / / w w w.tml.hut.f i/ S tud ies/ T ik / / N ew tec h/ neuroverkot_ 2.html Itseorg anisoiva kartta ( S O M ) koostuu kuvap isteistä. K uhunkin kuvap isteeseen liittyy tietynsisältö isiä tietoalkioita kuvaava malli. M allit ovat järjestyneet siten, että kartalla lähekkäin olevat mallit kuvaavat keskenään samankaltaisia tietoalkioita. J okainen tietoalkio sijoittuu kartalla siihen kuvap isteeseen jossa oleva malli vastaa tietoalkiota p arhaiten. http : / / w eb som.hut.f i/ w eb som/ stt/ d oc / f in/ taustaa.html 1. D a t a a n a l y s i s w i t h t h e S O M. http : / / w w w.c is.hut.f i/ researc h/ In p rojec ts led b y d oc ent S amuel K aski, S elf O rg aniz ing M ap -b ased method s are d evelop ed f or d ata analysis and inf ormation visualiz ation. A p p lic ations of the S O M are stud ied in g roup s sp ec ializ ing on b ioinf ormatic s, learning metric s, sp eec h, and natural lang uag e mod elling. T he larg est ap p lic ation of the S O M in d ata mining, W EB S O M, d eals w ith the org aniz ation of larg e d oc ument c ollec tions. S O M method s are also used in sleep d isord er researc h, f or w hic h automated analysis method s are d evelop ed in c oop eration w ith R innekoti, an institute f or the c are of mentally retard ed p eop le. 2. A d a p t i v e a n a l y s i s o f i m a g e s. In this researc h p rojec t, led b y A c ad emy P rof essor Erkki O ja, the emp hasis is on novel ad ap tive and learning alg orithms f or imag e p roc essing and analysis. B oth theory and ap p lic ations are d evelop ed. In the P ic S O M p rojec t, the S elf -O rg aniz ing M ap is ap p lied f or imag e d atab ase retrieval. In A d ap tive O C R, learning method s in on-line c harac ter rec og nition are stud ied. S ome ind ustrial ap p lic ations w ere d evelop ed und er the IM P R ES S p rojec t A rto K ärkkäinen T K M 2 J uha H okkanen T K M 2 H eikki R issanen Neuroverkon käyttäminen käsinkirjoitetun tekstin tunnista miseen T arkoituksena on laatia menetelmiä, joid en avulla void aan tunnistaa erilaiset kirjoitustyylit toisistaan. T yyp illisiä laitteita ovat esimerkiksi erilaiset kämmenmikrot, joissa ei ole olemassa mitään näp p äimistö ä. Erilaiset kirjoitustyylit p yritään tunnistamaan itseorg anisoituvienkarttojen avulla. K irjoitustyylit tallennetaan vektoriin. T ekijät: Erkki O ja, J orma L aaksonen, V uokko V uori, M atti A ksela ja J ari K ang as

3 l WWW-o s o i t e : h t t p : / / w w w. c i s. h u t. f i / r e s e a r c h / I A / h c r / H e n r i k H ä r k ö n e n, J a r i R ä i h ä 1. h t t p : / / w w w. v t t. f i / r t e / p r o j e c t s / f i t s / h a n k e 3 / M a t k a _ a j a n _ l y h y e n _ a i k a v a l i n _ e n n u s t e m a l l i. p d f V T T E l e k t r o n i i k k a t e h n y t t u t k i m u k s e n m i t e n n e u r o v e r k k o j a v o i k ä y t t ä ä m a t k a -a j a n e n n u s t a m i s e e n t i e t y l l ä t i e v ä l i l l ä p e r u s t u e n r e a a l i a i k a i s e e n l i i k e n n e d a t a a n, k ä y t t ä e n M L P -n e u r o v e r k k o j a. T u l o k s e t o l i v a t y h t e n e v ä t n y t t e h t y j e n m a l l i e n k a n s s a, j o t e n n i i h i n v o i o l l a t y y t y v ä i n e n. M a l l e j a v o i d a a n l i s ä k s i p i t ä ä v a r s i n h y v i n v a r a u t u n e i n a y k s i t t ä i s t e n i l m a i s i m i e n r i k k o u t u m i s i i n. M a l l e j a v o i t a i s i i n p a r a n t a a j o n k i n v e r r a n m i t t a a m a l l a l i n k i l l e s a a p u v a a l i i k e n n e m ä ä r ä ä j a k a s v a t t a m a l l a m a t k a -a i k a h a v a i n t o j e n o t o s k o k o a. Monikerrosperseptronineuroverkko. 2. h t t p : / / w w w. h u t. f i / ~ j h i i p a k k / k a p u _ r a p o r t t i. h t m K a p e l l i m e s t a r i s e u r a n n a s s a t u t k i m u s o n g e l m a n a o n s i m u l o i d u n s o i t i n m a l l i n s y n k r o n o i n t i p a r t i t u u r i n m ä ä r ä ä m ä ä n m u s i i k k i i n j a k a p e l l i m e s t a r i j o h t o o n. T ä m ä v a a t i i j o h t a j a n l i i k k e i d e n s e u r a n t a a, s e k ä s o i t t a j a n t o i m i n n a n m a l l i n t a m i s t a. H a n k e o n o s a D I V A -p r o j e k t i a ( D i g i t a l I n t e r a c t i v e V i r t u a l A c o u s t i c s ), j o k a t u t k i i j a k e h i t t ä ä m e n e t e l m i ä u p o t t a a i h m i n e n v i r t u a a l i s e e n ä ä n i - j a k u v a m a i s e m a a n. E n s i m m ä i s e s s ä v a i h e e s s a k ä y t e t t i i n ' o r g a n i s o i t u a k a r t t a a ', j o n k a j ä l k e e n l a a j e n n e t t i i n S O M i i n. J a t k o k e h i t y s t ä p e r u s t u e n b a c k -p r o p a g a t i o n v e r k k o i h i n. Kuva 1. Vakiin t un e e t l y ö n t ikuvio t

4 Kuva 2: Kapellimestarin käden liike Jani Peltonen, TKO3 j p p h y tti. u k u. f i N eu r al netw or k s and ar tif ic ial intellig enc e 251&CFT O K E N = Y llä ole v as ta os oitte e s ta lö y ty v ä s s ä tu tk imu k s e s s a s e lv ite tä ä n, mite n ne u rov e rk ot j a te k oä ly tu tk imu s ov at tois iins a s idok s is s a j a mite n ne u rov e rk ot tu le e liittä ä te k oä ly ope tu k s e e n. Artik k e lis s a pä ä s tä ä n j ohtopä ä tö k s e e n, e ttä ne u ro-v e rk k oj e n tä y ty y olla me rk ittä v ä s s ä os as s a mis s ä tahans a te k oä ly k u rs s is s a. Artik k e lis s a my ö s hav ainnollis te taan, mite n ne u rov e rk k ok ä s ite v oidaan inte groida pe rinte is e e n te k oä ly k u rs s in mate riaaliin. Pattern-b as ed f au l t d i ag no s i s u s i ng neu ral netw o rk s 11&coll=portal&dl=ACM&CFID= &CFT O K E N = T ä s s ä tu tk imu k s e s s a on tu tk ittu ne u rov e rk k oj a v irhe s k e naarioide n talle tu k s e s s a j a j ä lj ittä mis e s s ä. V aatimu k s e na k o. tu tk imu k s e s s a on s e, e ttä v irhe diagnoos i te hdä ä n re aaliaik ais e na. Artik k e lis s a hahmote llaan ark k ite htu u ri re aaliaik ais e e n k aav a-pohj ais e e n diagnoos iin pe ru s tu v aan as iantu ntij aj ä rj e s te lmä ä n, j ok a k y k e ne e v as taanottamaan j a tu lk its e maan k ohinaa s is ä ltä v iä, k e s k e ne rä is iä j a mahdollis e s ti v irhe e llis iä s y ö tte itä. T u tk imu k s e s s a e s ite tä ä n my ö s mm. s u ihk u k one e s e e n liite ty n v irhe diagnoos ia te k e v ä n prototy y ppij ä rj e s te lmä n tu lok s ia. J a n n e L e s k i n e n N e u r o v e r k k o j e n s o v e l l u k s i a N e u r o v e r k o t p a p e r i t e o l l i s u u d e s s a E s i m e r k i k s i W i s a f o r e s t O y : n P i e t a r s a a r e n t e h t a i l l a o n y h t e i s t y ö s s ä T e k n i l l i s e n K o r k e a k o u l u n i n f o r m a a t i o t e k n i i k a n l a b o r a t o r i o n k a n s s a t u t k i t t u i t s e o r g a n i s o i v a n k a r t a n ( S O M ) k ä y t t ö ä

5 jatkuvatoimisen selluloosan keiton tarkkailussa. Itseorganisoiva kartta laskee muun muassa yli kaksisataa erilaista p rosessitilan mallia eli p rosessista teh tä vä n mittauksen arvoyh d istelmä ä, jotka kuvaavat p rosessissa esiintyviä tap auksia mah d ollisimman realistisesti. h ttp : / / w w w.tml.h ut.f i/ S tud ies/ T ik / / N ew tec h / neuroverkot_ 2.h tml N eurolaskenta tied on komp ressoinnissa K uvien ja p uh een komp ressointi on h yvä sovelluskoh d e neurolaskennalle. N e ovat alunp erinkin ep ä tä smä llistä tietoa, jonka muuttaminen h ieman toiseen muotoon on sallittua. S ignaalien korjausta h ed elmä llisemp i sovelluskoh d e on inf ormaation komp ressointi. T yyp illinen sovellus on tied onsiirto, jossa inf ormaatio tiivistetä ä n siirtotap ah tuman ajaksi ja sen jä lkeen p alautetaan alkup erä iseen muotoonsa. N eurolaskennalla teh tä vä inf ormaation komp ressointi on tietoa h ä vittä vä ä eli komp ressoid usta esityksestä p alautettava inf ormaatio ei vä lttä mä ttä ole tä ysin sama kuin alkup erä inen. h ttp : / / w w w.tekes.f i/ julkaisut/ rap ortit/ 4 3 _ 9 4 / new _ p age_ 4 9.h tm J anne R ossi Menetelmä aerobisen kunnon arviointiin H enkilö id en aerob ista kuntoa on arvioitu h enkilö n p erustietojen ( mm. ikä, p ituus ja p aino) ja sykkeid en p erusteella. M enetelmä on keh itetty, koska p erinteinen h ap enottoon p erustuva aerob isen kunnon mittaus on kallista. A erob ista kuntoa mittaava algoritmi p erustuu b ac k-p rop agation-menetelmä ä n. h ttp : / / w w w.ee.oulu.f i/ researc h / neurogroup / ap p lic ations/ S C IA 9 7.h tm W E B S O M-kartta S T T : n uutismateriaalista W E B S O M -kartan avulla void aan automaattisesti organisoid a tekstid okumentteja sekä muod ostaa niistä tied on lö ytä mistä h elp ottavia visuaalisia karttoja. E nnen kartan muod ostamista d okumenttien sisä ltö muutetaan numeeriseen muotoon. J okaista sanaa vastaa tietty numeroarvojen yh d istelmä ja sitä p ainotetaan sen mukaan, kuinka usein sana esiintyy d okumentissa. V arsinaisen d okumenttikartan luomiseen kä ytetä ä n S O M -tekniikkaa. K artalla olevat sanat kuvaavat mah d ollisimman h yvin kyseiselle alueelle sijoittuvia d okumentteja. h ttp : / / w eb som.h ut.f i/ w eb som/ stt/ d oc / f in/ J ani P alviainen

6 M l K a p e l l i m e s t a r i -t u n n i s t a j a K a p e l l i m e s t a r e i d e n l i i k k e i s t ä r y t m i ä j a m u u t a m u s i i k k i -i n f o a n e u r o v e r k k o j e n a v u l l a k a i v a v a j ä r j e s t e l m ä. M a h d o l l i s t a j o h t a a t i e t o k o n e o r k e s t e r i a k o t o n a? E r i v e r s i o i s s a k ä y t e t t y e r i v e r k k o t y y p p e j ä, t ä l l ä h e t k e l l ä k ä y t ö s s ä b a c k -p r o p -v e r k k o. " L ä h d e m a t e r i a a l i n a o n o l l u t Y l e i s r a d i o n m a g n e e t t i a n t u r i l a i t t e i s t o l l a k a p e l l i m e s t a r e i s t a m i t a t t u a l i i k e d a t a a. " " H a n k e o n o s a D I V A -p r o j e k t i a ( D i g i t a l I n t e r a c t i v e V i r t u a l A c o u s t i c s ), j o k a t u t k i i j a k e h i t t ä ä m e n e t e l m i ä u p o t t a a i h m i n e n v i r t u a a l i s e e n ä ä n i - j a k u v a m a i s e m a a n. " h t t p : / / w w w. h u t. f i / ~ j h i i p a k k / k a p u _ r a p o r t t i. h t m a t k a -a j a n ( l y h y e n a i k a v ä l i n ) e n n u s t e m a l l i T u t k i m u k s e s s a k e h i t e t ä ä n l i i k e n t e e n m a t k a -a i k o j e n e n n u s t a j a a. V ä l i l l e L a h t i -H e i n o l a s i j o i t e t u t m i t t a r i t t i e d o t t a v a t e s i m e r k i k s i l i i k e n t e e n m ä ä r ä s t ä j a k e s k i n o p e u k s i s t a. T i e t o j e n a v u l l a p y r i t ä ä n l a a t i m a a n e n n u s t e s i i t ä k u i n k a k a u a n m a t k a a n k u l u u, j o l l o i n t ä m ä v o i d a a n i l m o i t t a a e s i m. r a d i o s s a t i e n k ä y t t ä j i l l e. J ä r j e s t e l m ä p y r k i i o t t a m a a n h u o m i o o n m y ö s t o d e l l i s e n e l ä m ä n r a j o i t u k s i a ( t i e d o n s i i r t o o n k u l u v a a i k a ). E n n u s t a m i s e s s a k ä y t e t ä ä n m o n i k e r r o s p e r s e p t r o n i n e u r o v e r k k o j a. h t t p : / / w w w. v t t. f i / r t e / p r o j e c t s / f i t s / h a n k e 3 / M a t k a _ a j a n _ l y h y e n _ a i k a v a l i n _ e n n u s t e m a l l i. p d f N e u r a l M i l l N e u r o v e r k k o i h i n p e r u s t u v a t e o l l i s t e n p r o s e s s i e n k o n t r o l l o i n t i a h e l p o t t a v a o h j e l m a. " N e u r a l -M i l l o n n e u r o v e r k k o -o h j e l m a, j o n k a e n s i s i j a i n e n t e h t ä v ä o n p r o s e s s i n o h j a u k s e n k o n t r o l l o i n t i. T o i s a a l t a o h j e l m a a v o i k ä y t t ä ä m i n k ä t a h a n s a t e h t ä v ä n o p p i m i s e e n. S y ö t e t i e d o s t o, j o k a s i s ä l t ä ä p r o s e s s i n m i t t a u s a r v o j a, v o i v a i h d e l l a v a l u u t t a k u r s s i t i e d o i s t a v a i k k a p a s e m e n t i n t e k o o n l i i t t y v i i n t i e t o i h i n. S e v o i s i i s s i s ä l t ä ä k ä y t ä n n ö s s ä m i t ä t a h a n s a n u m e e r i s t a t i e t o a. N e u r a l -M i l l o n k u i t e n k i n s u u n n i t e l t u e r i t y i s e s t i j u u r i t e o l l i s u u d e n p r o s e s s e i h i n. " N e u r a l -M i l l k ä y t t ä ä i t s e j ä r j e s t y v ä ä k a r t t a a ( S O M ). h t t p : / / w w w. e x p r e s s f i n l a n d. c o m / c e f / f i n / n e u r o v e r k o t. a s p

7 M Keijo Haataja K n o w l e d g e D i s c o v e r y B a s e d o n N e u r a l N e t w o r k s h ttp : / / p or tal. ac m. or g / c itation. c f m? id = & c ol l = p or tal & d l = A C M & C F I D = & C F T O KE N = # F u l l T ex t Knowledge discovery can be defined as the learning of implicit and previously unknown nontrivial knowledge from data or observations. A n artificial neural network is represented by a set of nodes and arrows. A node corresponds to a neuron; an arrow corresponds to a connection, along with the direction of signal flow between neurons. S ome nodes are designated as input units, others as output units. A n artificial neural network is trained empirically on a data set by adj usting its weights, so a given input can be mapped to a target output. I n this way, the network learns, or discovers, the knowledge embedded in the data. I ts power stems from the network s own internal ability to adapt and selforganiz e. A significant development is the C ertainty F actor N etwork ( C F N et). T his special network refers to the feedforward multilayer neural network in which the network activation function is based on the certainty factor model, a model for uncertainty management in traditional ex pert systems. I t overcomes the traditional disadvantage having a black-box nature in the neural network approach, allowing its knowledge to be decoded precisely. T he C F N et can discover the domain concepts from a small fraction of domain instances with accuracy significantly better than C 4. 5, which today is the best representative rulelearning system available. L as s e Hak k ar ain en ja A n tti Kaas in en WEBSOM h ttp : / / w eb s om. h u t. f i/ w eb s om / WEBSOM is a m eth od f or or g an iz in g m is c el l an eou s tex t d oc u m en ts on to m ean in g f u l m ap s f or ex p l or ation an d s ear c h. W E B S O M is b as ed on th e S O M ( S el f -O r g an iz in g M ap ) al g or ith m th at au tom atic al l y or g an iz es th e d oc u m en ts on to a tw o-d im en s ion al g r id s o th at r el ated d oc u m en ts ap p ear c l os e to eac h oth er. r es u l ts : c r eation of c on s id er ab l y l ar g er m ap s, im p r ov ed q u al ity of m ap s, au tom atic l ab el in g, an d a p os s ib il ity to p er f or m s ear c h es on th e m ap s. T h e O n -l i n e R e c o g n i t i o n o f H a n d w r i t t e n C h a r a c t e r s h ttp : / / w w w. c is. h u t. f i/ v u ok k ov / h c r T h e g oal of th e p r ojec t is to d ev el op ad ap tiv e m eth od s f or on -l in e r ec og n ition of h an d w r itten c h ar ac ter s. I n th is c as e, ad ap tation m ean s th at th e s y s tem is ab l e to l ear n n ew w r itin g s ty l es d u r in g its n or m al u s e. D u e to th e l ear n in g, th e u s er c an u s e h is ow n n atu r al s ty l e of w r itin g in s tead of s om e c on s tr ain ed s ty l e. T y p ic al ap p l ic ation s f or on - l in e h an d w r itin g r ec og n ition ar e s m al l h an d -h el d d ev ic es, f or ex am p l e P D A s, in w h ic h it r ep l ac es a k ey b oar d. O u r w or k c on c en tr ates on th e r ec og n ition of is ol ated ar k k u P u l s a

8 l A) Independent Component Analysis h t t p: / / w w w. c i s. h u t. f i / pr o j e c t s / i c a / T ä l l ä v o i d a a n e r o t t a a s e k o i t t u n e e s t a s i g n a a l i s t a t o i s i s t a a n r i i ppu m a t t o m a t s i g n a a l i t. D e m o s s a o n s e k o i t t u n u t e r i ä ä n i l ä h t e i t ä j a I C A a l g o r i t m i e r o t t a a n e. M i k r o f o n e j a t u l e e o l l a y h t ä m o n t a k u i n ä ä n i ä h a l u t a a n e r o t t a a. I C A : a v o i d a a n k ä y t t ä ä e s i m. M E G a i v o s i g n a a l i e n e r o t t a m i s e e n t a i t e l e k o m m u n i k a a t i o s s a s i g n a a l i e n e r o t t a m i s e e n. M a t l a b : i i n o n s a a t a v i s s a F a s t I C A S W -pa k e t t i. T ä m ä k ä y t t ä ä f i x e d -po i n t i t e r a a t i o t a m i k ä o n n o pe a m pi k u i n ' g r a d i e n t d e s c e n t ' m e n e t e l m ä. M e n e t e l m ä ( B l i n d s i g n a l s e pa r a t i o n ) pe r u s t u u s i g n a a l i e n t i l a s t o l l i s e e n r i i ppu m a t t o m u u t e e n j a s i i h e n e t t ä e r i m i k r o f o n i t t a i m i t t a u k s e t o v a t v a i h e s i i r r o s s a ( j a m a h d o l l i s e s t i e r i a m pl i t u d i l a l ), j o l l o i n s i g n a a l i t v o i d a a n e r o t t a a m a t e m a a t t i s e s t i. T a r k e m pi m a t r i i s i l a s k e n t a -pe r i a a t e l ö y t y y : h t t p: / / w w w. c i s. h u t. f i / pr o j e c t s / i c a / i c a d e m o / N e u r v o e r k k o j e n k ä y t t ä m i n e n t ä s s ä pr o j e k t i s s a j ä i v ä h ä n e pä s e l v ä k s i, m u t t a t u t k i m u s o n t e h t y ' N e u r a l N e t w o r k s R e s e a r c h C e n t r e ' : s s ä. C o c t a i l -pa r t y d e m o o n o s o i t t e e s s a : h t t p: / / w w w. c i s. h u t. f i / pr o j e c t s / i c a / c o c k t a i l / c o c k t a i l _ e n. c g i B ) S peec h R ec og nition U sing N eu r al N etw or k s h t t p: / / c s l u. c s e. o g i. e d u / t u t o r d e m o s / n n e t _ r e c o g / r e c o g. h t m T ä s s ä pr o j e k t i s s a o n t u t k i t a a n a u t o m a a t i s t a pu h e e n t u n n i s t u s t a. P u h e d i g i t o i d a a n ( n ä y t e t t ä / s e k u n t i ) j a s i i t ä e r o t e t a a n pi i r t e e t t a a j u u s -t a s o s s a ( m u o d o s t u s / l a s k e n t a s u o r i t e t a a n 1 0 m s v ä l e i n ), l o ppu t u l o k s e n a o n n s. frame. N e u r o v e r k k o a k ä y t e t ä ä n l u o k i t t e l e m a a n f r a m e t ph o n e e t e i k s i. V i t e r b i -s e a r c h : i ä o n s i t t e n k ä y t e t t y e r o t t a m a a n s a n a t. N e u r o n e i t a o n s e u r a a v a s t i : -i n pu t l a y e r h i d d e n l a y e r o u t pu t l a y e r L a i n a u s a r t i k k e l i s t a : " F i r s t, w e d i g i t i z e t h e s pe e c h t h a t w e w a n t t o r e c o g n i z e ; f o r t e l e ph o n e s pe e c h t h e s a m pl i n g r a t e i s s a m pl e s pe r s e c o n d. S e c o n d, w e c o m pu t e f e a t u r e s t h a t r e pr e s e n t t h e s pe c t r a l -d o m a i n c o n t e n t o f t h e s pe e c h ( r e g i o n s o f s t r o n g e n e r g y a t pa r t i c u l a r f r e q u e n c i e s ). T h e s e f e a t u r e s a r e c o m pu t e d e v e r y 1 0 m s e c, w i t h o n e 1 0 -m s e c s e c t i o n c a l l e d a frame. T h ir d, a neu r al netw or k ( also c alled an AN N, mu lti-layer per c eptr on, or M L P ) is u sed to c lassif y a set of th ese f eatu r es into ph onetic -b ased c ateg or ies at eac h f r ame. F o u r t h, a V i t e r b i s e a r c h i s u s e d t o m a t c h t h e n e u r a l - n e t w o r k o u t pu t s c o r e s t o t h e t a r g e t w o r d s ( t h e w o r d s t h a t a r e a s s u m e d t o b e i n t h e i n pu t s pe e c h ), i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e w o r d t h a t w a s m o s t l i k e l y u t t e r e d. "

9 Marttila/Tossavainen S ovellu salu eita: -h t t p : / / w w w. d o n t v e t e r. c o m / o t h e r a i / o t h e r a i. h t m l # n n ( l i n k k e j ä e r i l a i s i i n n e u r o v e r k k o s o v e l l u k s i i n ) -H a h m o n t u n n i s t u s -S ä ä t ö t e k n i i k k a / m i t t a u s -T e k o e l ä m ä -S e l l u l o o s a n k e i t o n h a l l i n t a n e u r o v e r k o n a v u l l a E s i m e r k k e j ä D ig itaalisen eliö n su u nnittelu sta, http : //w w w. m lab. u iah. f i/~ tosalm in/alif e/org anism. htm l D i g i t a a l i s i a g e e n e j ä k e i n o e l i ö i l l e, j o i t a m a l l i n n e t a a n t i e t o k o n e e n m u i s t i i n l u o d u s s a k o l m i u l o t t e i s e s s a t i l a s s a, j o s s a v a l l i t s e v a t t a v a n o m a i s e t f y s i i k a n l a i t. Y h t e n ä h a a s t e e n a o n l u o d a m a h d o l l i s i m m a n k e s t ä v ä, " r o b u s t i " t a p a k o o d a t a e l i ö i d e n o m i n a i s u u k s i a, j o t t a m u t a a t i o i t a v o i t a i s i i n s i m u l o i d a i l m a n k e i n o t e k o i s i a r a j o i t u k s i a, t o i n e n h a a s t e o n k e h i t t ä ä y l e i s k ä y t t ö i n e n t a p a m ä ä r i t e l l ä e l i ö i d e n g e o m e t r i a. K u l l e k i n n e u r o n i l l e v o i o l l a v a i n k o l m e s y ö t e t t ä, t u l o s t e i t a o n v a i n y k s i. N e u r o n i t v o i v a t o l l a y h t e y d e s s ä t o i s i i n s a p a i t s i n o o d i n s i s ä l l ä, m u t t a m y ö s n o o d i e n v ä l i l l ä v o i ( j a p i t ä ä ) k u l k e a i n f o r m a a t i o t a. K u h u n k i n n o o d i i n l i i t t y y n e u r o n e i t a, m u t t a e l i ö l l ä v o i o l l a m y ö s v a p a i t a n e u r o n e i t a, j o i d e n a v u l l a o n m a h d o l l i s t a m u o d o s t u a j o n k i n l a i n e n k e s k u s h e r m o s t o. f i n i t e e l e m e n t m e t h o d ( F E M ) -l a s k e n t a a ( H ä m ä l ä i n e n, J ä r v i n e n, ). S ellu loosan k eiton hallinta neu roverk on avu lla, http : //w w w. tm l. hu t. f i/s tu d ies/tik / /N ew tec h/neu roverk ot_ 2. htm l N e u r o v e r k k o j e n k ä y t t ö o n l ä h t e n y t k ä y n t i i n m y ö s e s i m e r k i k s i p r o s e s s i t e o l l i s u u d e s s a, j o s s a s e l l u n k e i t o n h a l l i n n a s s a o n p e r i n t e i s t e n f y s i k a a l i s t e n j a k e m i a l l i s t e n p r o s e s s i n t i l o j e n m a l l i t u k s e n s i j a s t a o t e t t u k ä y t t ö ö n i t s e o r g a n i s o i v a n k a r t a n k ä y t t ö k e i t o n h a l l i n n a s s a j a t a r k k a i l u s s a. S e l l u p r o s e s s i n o h j a u k s e s s a n e u r a a l i v e r k k o m a l l i n n u s o n u s e i n y h d i s t e t t y j o h o n k i n m u u h u n p r o s e s s i n o h j a u s m e n e t e l m ä ä n, k u t e n e s i m e r k i k s i : t i l a s t o l l i s e e n p r o s e s s i n o h j a u k s e e n, s u m e a o h j a u k s e e n t a i m o n i m u u t t u j a s ä ä t ö ö n. verk k ona i t s e o r g a n i s o i t u v a k a r t t a ( s e l f -o r g a n i z i n g m a p ). O p p i m i n e n t a p a h t u u k i n s o l m u j e n v ä l i l l ä s i j a i t s e v i e n l i i t o s t e n v o i m a k k u u k s i s s a t a p a h t u v i n a m u u t o k s i n a. M u u t o s t e n v o i m a k k u u k s i e n s y n t y t a p a o n k u i t e n k i n o h j e l m o i t u v a l m i i k s i m a l l i i n.

10 Mikko Nieminen K a p el l imes t a r i-t u nnis t a j a K a p el l imes t a r eid en l iikkeis t ä r y t miä j a mu u t a mu s iikki-inf oa neu r ov er kkoj en a v u l l a ka iv a v a j ä r j es t el mä. Ma h d ol l is t a j oh t a a t iet okoneor kes t er ia kot ona? E r i v er s iois s a kä y t et t y er i v er kkot y y p p ej ä, t ä l l ä h et kel l ä kä y t ö s s ä b a c k-p r op -v er kko. " L ä h d ema t er ia a l ina on ol l u t Y l eis r a d ion ma g neet t ia nt u r il a it t eis t ol l a ka p el l imes t a r eis t a mit a t t u a l iiked a t a a. " " H a nke on os a D I V A -p r oj ekt ia ( D ig it a l I nt er a c t iv e V ir t u a l A c ou s t ic s ), j oka t u t kii j a keh it t ä ä menet el miä u p ot t a a ih minen v ir t u a a l is een ä ä ni- j a ku v a ma is ema a n. " h t t p : / / w w w. h u t. f i/ ~ j h iip a kk/ ka p u _ r a p or t t i. h t ml Ma t ka -a j a n ( l y h y en a ika v ä l in) ennu s t ema l l i T u t kimu ks es s a keh it et ä ä n l iikent een ma t ka -a ikoj en ennu s t a j a a. V ä l il l e L a h t i-h einol a s ij oit et u t mit t a r it t ied ot t a v a t es imer kiks i l iikent een mä ä r ä s t ä j a kes kinop eu ks is t a. T iet oj en a v u l l a p y r it ä ä n l a a t ima a n ennu s t e s iit ä ku inka ka u a n ma t ka a n ku l u u, j ol l oin t ä mä v oid a a n il moit t a a es im. r a d ios s a t ienkä y t t ä j il l e. J ä r j es t el mä p y r kii ot t a ma a n h u omioon my ö s t od el l is en el ä mä n r a j oit u ks ia ( t ied ons iir t oon ku l u v a a ika ). E nnu s t a mis es s a kä y t et ä ä n moniker r os p er s ep t r onineu r ov er kkoj a. h t t p : / / w w w. v t t. f i/ r t e/ p r oj ec t s / f it s / h a nke3 / Ma t ka _ a j a n_ l y h y en_ a ika v a l in_ ennu s t ema l l i. p d f Neu r a l Mil l Neu r ov er kkoih in p er u s t u v a t eol l is t en p r os es s ien kont r ol l oint ia h el p ot t a v a oh j el ma. " Neu r a l -Mil l on neu r ov er kko-oh j el ma, j onka ens is ij a inen t eh t ä v ä on p r os es s inoh j a u ks en kont r ol l oint i. T ois a a l t a oh j el ma a v oi kä y t t ä ä minkä t a h a ns a t eh t ä v ä n op p imis een. S y ö t et ied os t o, j oka s is ä l t ä ä p r os es s in mit t a u s a r v oj a, v oi v a ih d el l a v a l u u t t a ku r s s it ied ois t a v a ikka p a s ement int ekoon l iit t y v iin t iet oih in. S e v oi s iis s is ä l t ä ä kä y t ä nnö s s ä mit ä t a h a ns a nu meer is t a t iet oa. Neu r a l -Mil l on ku it enkin s u u nnit el t u er it y is es t i j u u r i t eol l is u u d en p r os es s eih in. " Neu r a l -Mil l kä y t t ä ä it s ej ä r j es t y v ä ä ka r t t a a ( S O M). h t t p : / / w w w. ex p r es s f inl a nd. c om/ c ef / f in/ neu r ov er kot. a s p

11 l l N i i n a P ä i v i n e n N e u r o v e r k k o t u t k i m u k s i a U u t i n e n : n e u r o v e r k k o t u n n i s t a a p u h u t u t s a n a t p a r e m m i n k u i n i h m i s e t h t t p : / / w w w. s c i e n c e d a i l y. c o m / r e l e a s e s / / 1 0 / h t m E t e l ä -K a l i f o r n i a n y l i o p i s t o n b i o l ä ä k e t i e t e e n t u t k i j a t o v a t k e h i t t ä n e e t j ä r j e s t e l m ä n, j o k a t u n n i s t a a p u h u t u t s a n a t. J ä r j e s t e l m ä t u n n i s t a a s a n a t v a l k o i s e n k o h i n a n s e a s t a, m y ö s m u i d e n ä ä n i e n s e a s t a h u o m a t t a v a s t i i h m i s t ä p a r e m m i n. J ä r j e s t e l m ä o n t o t e u t e t t u n e u r o v e r k o l l a, j o s s a o n v a i n 1 1 n e u r o n i a, j o i t a y h d i s t ä ä 3 0 l i n k k i ä. N e u r o n i t o n t o t e u t e t t u s i r u i n a, j o t k a m a t k i v a t h i p p o k a m p u k s e n s o l u j e n t o i m i n t a a. J o k a i s e l l e n e u r o n i l l e a n n e t t i i n h i e m a n t o i s i s t a a n p o i k k e a v a t o m i n a i s u u d e t, j o n k a j ä l k e e n v e r k k o a o p e t e t t i i n b i o l o g i s e n m a l l i n m u k a a n. T o r o n t o n y l i o p i s t o, t i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n l a i t o s : N e u r o v e r k k o, j o k a t u l k i t s e e d a t a h a n s k a n l i i k k e e t p u h e e k s i p u h e s y n t e t i s a a t t o r i n a v u l l a. h t t p : / / l e a r n i n g. c s. t o r o n t o. e d u / g l o v e -t a l k. h t m K ä y t e t ä ä n m o n i k e r r o k s i s t a n e u r o v e r k k o a j a h i e m a n m o d i f i o i t u a b a c k -p r o p a g a t i o n o p p i m i s t a. O p e t u s v a i h e e s s a k ä y t e t ä ä n y h t ä " p u h u j a a ", j o n k a k ä d e n l i i k k e e t t u l k i t a a n p u h e e k s i. S a n a s t o s i s ä l t ä ä e l e e n t u l k i n n a n s a n a l l i s e k s i. J ä r j e s t e l m ä t u o t t a a v ä ä r ä n s a n a n v a i n a l l e 1 % t a p a u k s i s t a, j a n o i n 5 % t a p a u k s i s t a e i t u o t e t a m i t ä ä n s a n a a. O p e t u s a i k a a j a l o p u l l i s t a s u o r i t u s k y k y ä v o i d a a n p a r a n t a a k ä y t t ä m ä l l ä p i e n i ä e r i l l i s i ä v e r k k o j a. H a r v i n a i s t e n h i u k k a s t e n l ö y t ä m i n e n h t t p : / / c i t e s e e r. n j. n e c. c o m / h t m A r t i k k e l i T s e k k i l ä i s e n y l i o p i s t o n t u t k i m u k s e s t a. K a h t a n e u r o v e r k k o a k ä y t e t t i i n e r o t t a m a a n k a h d e n l a i s i a t a p a h t u m i a y d i n k o k e i s s a. T a p a h t u m a l l a t a r k o i t e t a a n t ä s s ä y h t e y d e s s ä p r o t o n i e n t ö r m ä y k s e s s ä t a p a h t u v i a e r i l a i s i a p r o s e s s e j a. T a r k o i t u k s e n a o n l ö y t ä ä t a p a h t u m i a, j o i s s a e s i i n t y y H i g g s i n b o s o n i j a s u o d a t t a a n e m u i d e n e i - k i i n n o s t a v i e n t a p a u s t e n j o u k o s t a. A r t i k k e l i s s a e s i t e l l ä ä n k ä y t e t t y v e r k k o a r k k i t e h t u u r i s e k ä o p e t u s a l g o r i t m i. T u t k i j a t i t s e o l i v a t t y y t y v ä i s i ä t u l o k s i i n s a. O l l i K o s o n e n 1. h t t p : / / w w w. c i s. h u t. f i / r e s e a r c h / s o m -r e s e a r c h / S e l f -o r g a n i z i n g m a p s T h e S O M i s a n a l g o r i t h m u s e d t o v i s u a l i z e a n d i n t e r p r e t l a r g e h i g h -d i m e n s i o n a l d a t a s e t s. T y p i c a l a p p l i c a t i o n s a r e v i s u a l i z a t i o n o f p r o c e s s s t a t e s o r f i n a n c i a l r e s u l t s b y r e p r e s e n t i n g t h e c e n t r a l d e p e n d e n c i e s w i t h i n t h e d a t a o n t h e m a p. T h e r e s e a r c h a c t i v i t i e s o f t h e g r o u p i n c l u d e a p p l i c a t i o n s o f t h e S e l f -O r g a n i z i n g M a p ( S O M ) a n d L e a r n i n g V e c t o r Q u a n t i z i n g ( L V Q ) a l g o r i t h m s o f A c a d e m i c i a n K o h o n e n. A p p l i c a t i o n s

12 M r g a n i z i n g M a p s v b u s a t t R r c C t r i n s u c a p p c a t i o n s a s : A u t o m a t i c s p r o g n i t i o n C n i c a v o i c a n a s i s o n i t o r i n g o t c o n d i t i o n o i n d u s t r i a p n t s a n d p r o c s C u d c s s i c a t i o n o m s a t t i m a g A n a s i s o t r i c a s i g n a o m t b r a i n O r g a n i z a t i o n o a n d r r i a o m r g d o c u m t c o t i o n s ( t W E B M m d ) A n a s i s a n d v i s u a z a t i o n o r g c o t i o n s o s t a t i s t i c a d a t a ( g. m a c r o o n o m i c d a t a ) The Self-O ha e een ed he es ea h en e h li eec h ec li l e ly f he f l la es es lo la fi fr elli e es ly f elec l ls fr he f et ev l fr la e en llec he SO et ho ly li f la e llec f l e. ec 2. h t t p : / / w w w.c i s.h u t.f i / p r o j e c t s / i d e / I n t elli g en t D a t a E n g i n eer i n g R es ea r c h G r o u p The I n t elli g en t D a t a E n g i n eer i n g R es ea r c h G r o u p c o n s i s t s o f r es ea r c her s i n t he L a b o r a t o r y o f C o m p u t er a n d I n fo r m a t i o n Sc i en c e ( C I S) a t t he H els i n k i U n i v er s i t y o f Tec hn o lo g y ( H U T). The g r o u p i s hea d ed b y p r o fes s o r O lli Si m u la. O u r M i s s i o n d p a n d a p p p r o b i n d d t d a t a r i v m d s r p r o c s / i n d u s t r i a d a t a a n a s i s, a n d t o d v k n o w g a n d k n o w w o t m d s t o o u r i n d u s t r i a p a r t n s. O u r c o r c o m p c a r i s d a t a a n a s i s a n d d a t a m i n i n g i n c o m p s y s t s u s i n g n r a n w o r k s, p i a t r g a n i z i n g M a p ( M ). I n o u r p r o j t s, w v s a g o a : To ev elo ly lem ep en en -d en et ho fo es l ly eli er led e -ho f hes e et ho l er e et en e ea ly lex em eu l et es ec lly he Self-O SO ec e ha e ev er l ls - t o d ev elo p n ew m et ho d s a n d a p p ly ex i s t i n g o n es, - t o help s o lv e p r o b lem s o f o u r i n d u s t r i a l p a r t n er s u s i n g t he m et ho d s, - t o d eli v er m et ho d k n o w led g e t o o u r p a r t n er s, a n d - t o r ep o r t o u r w o r k s i n p u b li c a t i o n s : c o n fer en c es, j o u r n a l a r t i c les, t hes es, a n d v i a W W W. 3. h t t p : / / w e b s o m.h u t.f i / w e b s o m / s t t / d o c / f i n / W E B M i t s r g a n i s o i v i a k a r t t o j a d o k u m t t i k o k o i s t a W E B M o n m ä, j o v o i d a a n a u t o m a a t t i s t i o r g a n i s o i d a t s t i d o k u m t t i k o k o i a s ä m u o d o s t a a n i i s t ä t i o n y t ä m i s t ä o t t a v i a v i s u a a s i a k a r t t o j a. t t u s SO - eo en elm SO en et elm lla es ek en elm ek ed lö help li To eu

13 e m o k o o s t u u d o k u m e n t t i k a r t a s t a s e k ä w w w ä y t t ö l i i t t y m ä s t ä, j o l l a k a r t t a a o n h e l p p o t u t k i a. D o k u m e n t t i k a r t a n l u o m i s e s s a k e s k e i s e l l ä s i j a l l a o n i t s e o r g a n i s o i v a k a r t t a (. WEBSOM-d -k SOM) I t s e o r g a n i s o i v a k a r t t a I t s e o r g a n i s o i v a k a r t t a ( SOM, Se l f -Or g a n i z i n g Ma p ) o n a k a t e m i a p r o f e s s o r i T e u v o K o h o s e n k e h i t t ä m ä n e u r o l a s k e n t a a n p e r u s t u v a t i e t o j e n k ä s i t t e l y m e n e t e l m ä, j o l l a v o i d a a n a u t o m a a t t i s e s t i j ä r j e s t ä ä j a h a v a i n n o l l i s t a a m o n i m u t k a i s i a t i e t o j o u k k o j a. Me n e t e l m ä o n l e v i n n y t k ä y t t ö ö n y m p ä r i m a a i l m a n, j a t ä h ä n m e n n e s s ä s i i t ä o n j u l k a i s t u y l i t u t k i m u s t a. Si t ä o n s o v e l l e t t u m m. a u t o m a a t t i s e e n p u h e e n t u n n i s t a m i s e e n, k u v a -a n a l y y s i i n, r o b o t i i k k a a n, t e o l l i s u u s p r o s e s s i e n k u v a a m i s e e n, t i e t o l i i k e n n e t e k n i i k a n s o v e l l u k s i i n, e r ä i s i i n l ä ä k e t i e t e e l l i s i i n d i a g n o o s e i h i n s e k ä f i n a n s s i a n a l y y s i i n. I t s e o r g a n i s o i v a k a r t t a k o o s t u u k u v a p i s t e i s t ä. K u h u n k i n k u v a p i s t e e s e e n l i i t t y y t i e t y n s i s ä l t ö i s i ä t i e t o a l k i o i t a k u v a a v a m a l l i. T i e t o a l k i o v o i k o o s t u a v a i k k a p a y h t ä h e n k i l ö ä t a i v a l t i o t a k o s k e v i s t a t i e d o i s t a t a i - k u t e n t ä s s ä s o v e l l u k s e s s a - y k s i t t ä i s t ä s a n a a t a i d o k u m e n t t i a l u o n n e h t i v i s t a n u m e e r i s i s t a a r v o i s t a. Ma l l i t o v a t j ä r j e s t y n e e t s i t e n, e t t ä k a r t a l l a l ä h e k k ä i n o l e v a t m a l l i t k u v a a v a t k e s k e n ä ä n s a m a n k a l t a i s i a t i e t o a l k i o i t a. J o k a i n e n t i e t o a l k i o s i j o i t t u u k a r t a l l a s i i h e n k u v a p i s t e e s e e n j o s s a o l e v a m a l l i v a s t a a t i e t o a l k i o t a p a r h a i t e n. L i s ä t i e t o j a i t s e o r g a n i s o i v a s t a k a r t a s t a. WEBSOM-a r k k i t e h t u u r i D o k u m e n t t i k a r t t a D o k u m e n t i t j ä r j e s t y v ä t a u t o m a a t t i s e s t i v i s u a a l i s e k s i k a r t a k s i SOM-m e n e t e l m ä ä k ä y t t ä e n. En n e n j ä r j e s t ä m i s t ä d o k u m e n t t i e n t e k s t i s i s ä l t ö m u u n n e t a a n n u m e e r i s e e n e s i t y s m u o t o o n. K u t a k i n d o k u m e n t t i a v a s t a a u s e i t a s a t o j a n u m e r o a r v o j a. T ä l l a i n e n d o k u m e n t t i e n k o o d a u s p e r u s t u u s i i h e n, e t t ä j o k a i s t a s a n a a v a s t a a t i e t y n l a i n e n n u m e r o a r v o j e n y h d i s t e l m ä. Mi t ä u s e a m m i n s a n a e s i i n t y y d o k u m e n t i s s a s i t ä s u u r e m p i t ä m ä n y h d i s t e l m ä n o s u u s k o o d i s s a o n. L i s ä k s i s a n o j a p a i n o t e t a a n n i i d e n y l e i s y y d e n m u k a a n. Es i k ä s i t t e l y v a i h e e s s a t e k s t i a i n e i s t o s t a p o i s t e t a a n v ä l i m e r k i t, n u m e r o t j a m u u t k o o d i t, s e k ä j ä t e t ä ä n y l e i s i m m ä t j a h a r v i n a i s i m m a t s a n a t p o i s k ä s i t t e l y s t ä. Su o m e n k i e l i s e n a i n e i s t o n k ä s i t t e l y n e r i t y i s p i i r t e e t. Su o m e n k i e l i s e s s ä t e k s t i s s ä s a n a t e s i i n t y v ä t e r i t t ä i n u s e i n t a i p u n e e s s a m u o d o s s a, e i k ä s a m a n s a n a n t a i p u n e i t a m u o t o j a v o i l ö y t ä ä h e l p o s t i e s i m e r k i k s i s a n a n k a t k a i s u a k ä y t t ä m ä l l ä. T ä s t ä s y y s t ä o s a n a s u o m e n k i e l i s e n a i n e i s t o n e s i k ä s i t t e l y ä s a n a t o n p a l a u t e t t u p e r u s m u o t o o n L i n g s o f t Oy : n T WOL -o h j e l m a l l a. L i s ä t i e t o j a m m. s u o m e n k i e l i s e n t e k s t i n k ä s i t t e l y s t ä y l e e n s ä s e k ä t e h t ä v ä ä n s o v e l t u v i s t a o h j e l m i s t a l ö y d ä t L i n g s o f t i n w w w -s i v u i l t a. D o k u m e n t t i k a r t a n n i m i k k e e t, e l i k a r t a l l e k i r j o i t e t u t s a n a t, o n v a l i t t u a u t o m a a t t i s e l l a m e n e t e l m ä l l ä s i t e n, e t t ä n e k u v a i s i v a t m a h d o l l i s i m m a n h y v i n k y s e i s e n a l u e e n d o k u m e n t t e j a. H a k u

14 Hakuteksti koodataan numeerisiksi arvoiksi samoin kuin dokumenttikarttaa muodostettaessa. N ä in sf aadul l e koodil l e etsitä ä n sitä l ä h innä vastaava al ue kartal ta vertaamal l a koodia kartan y ksikö itä vastaaviin mal l eih in. Haun tul oksena l ö y ty neet l ä h immä t karttay ksikö t esitetä ä n kä y ttä j ä l l e y mp y rö inä dokumenttikartal l a. K ä y ttö l iitty mä K ä y ttö l iitty mä muodostuu kokoel masta w w w -sivuj a, sekä c g i-oh j el mista, j oil l a on toteutettu mm. h akuominaisuus. Saija Rahkola, Sari Timonen / /N ewtec h/n eur o v er ko t_ 2.html 1 SOM neuroverkkomenetelmänä selluloosan keiton h allinnassa I tseorg anisoivaa karttaa on sovel l ettu muun muassa p rosessitekniikan j a kemian kä y ttö ö n. neuroverkon avul l a T eol l isuusp rosessia on mah dotonta h al l ita h y vin omaamatta kä sity stä p rosessissa esiinty vistä til oista sekä tietoa tietty ä til aa seuraavasta uudesta til asta. N euroverkkoj en avul l a voidaan p rosessej a h al l ita tutkimal l a p el kä stä ä n p aikal l isten mittausarvoj en, kuten esimerkiksi l ä mp ö til oj en j a al kal isuuden vä l isiä riip p uvuuksia. E simerkiksi W isaf orest O y : n P ietarsaaren teh tail l a on y h teisty ö ssä T eknil l isen K orkeakoul un inf ormaatiotekniikan l ab oratorion kanssa tutkittu itseorg anisoivan kartan kä y ttö ä j atkuvatoimisen sel l ul oosan keiton tarkkail ussa. P rosessin til aa kuvataan eril aisil l a mittausmuuttuj il l a: kol mel l a eri p aikoista mitatul l a l ä mp ö til al l a, kah del l a eri p aikoista mitatul l a al kal isuusarvol l a sekä sel l ul oosan kap p a-l uvul l a. E ri keitoil l a j a keiton kestä essä nä mä kuusi l ukua vaih tel evat tiety issä raj oissa riip p uen sil ti samal l a toisistaan. I tseorg anisoiva kartta l askee muun muassa y l i kaksisataa eril aista p rosessitil an mal l ia el i p rosessista teh tä vä n mitauksen arvoy h distel mä ä, j otka kuvaavat p rosessissa esiinty viä tap auksia mah dol l isimman real istisesti. I tseorg anisoivassa kartassa y ksi kuvap iste vastaa y h tä ty y p il l istä p rosessin til aa. Ä l y kkä ä t j ä rj estel mä t, Harj oitus 5, T eh tä vä 3 S amp sa W il l man j a J anne T ö rnroos h ttp : / / w w w. c is. h ut. f i/ researc h / : I ndep endent C omp onent A nal y sis. I ndep endent C omp onent A nal y sis ( I C A ) is a novel statistic al meth od w h ose maj or ap p l ic ation is in sig nal sep aration. I ndep endent c omp onent sig nal s c an b e f ound f rom

15 M M their mixtures, f o r exa mp l e, f ro m M E G b ra in s ig n a l s, tel ec o mmun ic a tio n s ig n a l s, o r mixed s p eec h. I n the p ro j ec t, b o th theo retic a l w o rk o n I C A a n d s ev era l a p p l ic a tio n s a re s tud ied. T he f o c us o f the theo retic a l p a rt is in B a y es ia n metho d s a n d the d ev el o p men t o f f a s t a l g o rithms. D a ta a n a l y s is w ith the S O M. S el f O rg a n iz in g M a p -b a s ed metho d s a re d ev el o p ed f o r d a ta a n a l y s is a n d in f o rma tio n v is ua l iz a tio n. A p p l ic a tio n s o f the S O M a re s tud ied in g ro up s s p ec ia l iz in g o n b io in f o rma tic s, l ea rn in g metric s, s p eec h, a n d n a tura l l a n g ua g e mo d el l in g. T he l a rg es t a p p l ic a tio n o f the S O M in d a ta min in g, W E B S O M, d ea l s w ith the o rg a n iz a tio n o f l a rg e d o c umen t c o l l ec tio n s. S a mul i K es o l a http : / / w w w. c is. hut. f i/ res ea rc h/ s o m-res ea rc h/ S O M v erk k o j a k ä y tetä ä n k un o rg a n is o id a a n s uurta j o uk k o a mo n iul o tteis ta d a ta a ( s a ira a l a s o v el l uk s is s a j o p a k o l mek y mmen tä ul o tteis ta ). P ro j ek tis s a k ä y tettiin K o ho s en v erk k o a j a s itä o n k ä y tetty s eura a v is s a s o v el l uk s is s a : p uheen tun n is tuk s es s a, tehta id en o hj a uk s es s a, s a tel l iittik uv ien l uo k ittel us s a, s uurien d o k umen ttik o k o el mien j ä rj es tä mis es s ä. P ro j ek tin j o hd o s s a / j ä s en en ä o n to imin ut my ö s K o ho n en its ek in. http : / / w w w. c is. hut. f i/ p ro j ec ts / id e/ P ro j ek tin ta rk o ituk s en a o n l uo k itel l a d a ta a riip p uma tta min k ä l a is ta s e o n ta i että mis tä l ä htees tä s e tul ee. P ro j ek ti o n v iel ä k es k en j o ten s en o n n is tun eis uutta o n v a ik ea a rv io id a. P ro j ek ti o n en emmä n k in " k a tto " -p ro j ek ti, j o k a ta rj o a a tieto ta ito a y hteis ty ö k ump p a n eil l e. P ro j ek ti o n j a ettu n el j ä ä n a l ip ro j ek tiin j o tk a ta rj o a v a t teo l l is uud en ta rp eis iin ra tk a is uj a. L is ä k s i p ro j ek ti to imiin k o l men muun p ro j ek tin S a ri P a s a n en a tk a -a j a n en n us tema l l i L a hti-hein o l a v ä l il l ä a tk a -a ik a tied o tuk s el l a p y ritä ä n v a ik utta ma a n a uto il ij o id en o d o tuk s iin ma tk a n s uj umis es ta j a v a ik utta a tien k ä y ttä j ien ma tk a -a ik a o d o tuk s iin. E n n us tema l l ein a k ä y tettiin mo n ik erro s p ers ep tro n in euro v erk k o j a el i M L P -v erk k o a. V erk o s s a s y ö tek erro k s en n euro n ien mä ä rä o l i y htä s uuri k uin s y ö tep a ra metrien mä ä rä j a v a s tek erro s ten n euro n ien mä ä rä v a s ta a v a s ti y htä s uuri k uin v a s tep a ra metrien mä ä rä p iil o k erro s ten mä ä rä k s i v a l ittiin y k s i. O ik ein en n us tettuj en ma tk a -a ik o j en o s uus k uv a s ta a ma l l in hy v y y ttä. M a l l i o n n is tui s uhteel l is en hy v in. w w w o s o ite:

16 n_ennu stem alli.pd f J a t k e t i i l e n t u k k e u t u m i s e n e s t ä m i n e n O u l u n y l i o p i s t o n t u t k i m u s, j o s s a m a l l i t t e h t y m y ö t ä k y t k e t y i l l ä n e u r o v e r k o i l l a, j o i t a o n o p e t e t t u b a c k p r o p a g a t i o n -m e n e t e l m ä l l ä. M a l l i l l a p y s t y t t i i n s u h t e e l l i s e n h y v i n e n n u s t a m a a n t u k k e u m a k o h t i a. w w w o s o i t e : lu.fi/d ocs/lib rary/level_0 /b no32.pd f T e e m u M a t i l a i n e n N e u r o v e r k o n k ä y t t ö e r i t u t k i m u k s i s s a : O s o i t t e e s t a h t t p : / / w w w. c s. u t e x a s. e d u / u s e r s / n n / l ö y t y y t i e t o a U T C S N e u r a l N e t s r e s e a r c h r y h m ä s t ä. E s i m e r k k e i n ä v o i d a a n m a i n i t a t u t k i m u k s e t t e k o ä l y n j a l u o n n o l l i s e n p u h e e n s a r a l t a. O s o i t t e e s t a h t t p : / / w w w. c i s. h u t. f i / r e s e a r c h / l ö y t y y s u o m a l a i s e n n e u r o v e r k k o t u t k i m u s k e s k u k s e n a i h e i t a. E s i m. k u i n k a S O M v e r k k o a o n k ä y t e t t y d a t a n a n a l y s o i n t i i n, i n f o r m a a t i o n v i s u a l i s o i n t i i n j a k u i n k a n e u r o v e r k k o a o n k ä y t e t t y h a k u k o n e e n t o t e u t u k s e e n. O s o i t t e e s t a h t t p : / / w e b s o m. h u t. f i / w e b s o m / l ö y t y y S O M : l l a t o t e u t e t t u i n t e r n e t h a k u k o n e j o s s a k ä y t e t t ä ä n W E B S O M n i m i s t ä m e t o d i a : WEBSOM Method WEBSOM i s a m e t h o d f o r o r g a n i z i n g m i s c e l l a n e o u s t e x t d o c u m e n t s o n t o m e a n i n g f u l m a p s f o r e x p l o r a t i o n a n d s e a r c h. W E B S O M i s b a s e d o n t h e S O M ( S e l f -O r g a n i z i n g M a p ) a l g o r i t h m t h a t a u t o m a t i c a l l y o r g a n i z e s t h e d o c u m e n t s o n t o a t w o -d i m e n s i o n a l g r i d s o t h a t r e l a t e d d o c u m e n t s a p p e a r c l o s e t o e a c h o t h e r. S e e a l s o t h e l i s t o f p u b l i c a t i o n s. T h e m a t h e m a t i c a l p r e l i m i n a r i e s, b a c k g r o u n d, b a s i c i d e a s, i m p l i c a t i o n s, a n d n u m e r o u s a p p l i c a t i o n s o f S e l f -O r g a n i z i n g M a p s a r e d e s c r i b e d i n t h e r e c e n t b o o k K o h o n e n : S e l f - O r g a n i z i n g M a p s ( S p r i n g e r, ; s e c o n d e x t e n d e d e d i t i o n ). T i m o f e i T c h o u d o v, N a t a l i a H a k k a r a i n e n

17 - T ä mä n o hj elman av ulla k ä y ttä j ä v o i tehd ä astro lo o gi set en n ustuk set. H ä n elle tarj o taan mahd o lli suuk si a tehd ä ho ro sk o o ppi v uo d elta e.k r. v uo teen , n ä y tä plan eetto j en k o o rd i n aati t j n e. K ä y tetty n euro v erk k o o n salai n en, j o ten emme ti etä sen n i meä. l.go v : /pro j /n euro n /pro j ects/lun g-dx.html - T he purpo se o f thi s pro j ect was to d ev elo p an auto mated sy stem wi th n eural n etwo rk s, f uz z y lo gi c, an d i mage pro cessi n g techn i q ues to an aly z e lun g v en ti lati o n an d lun g perf usi o n n uclear i mages an d to i d en ti f y speci f i c lun g d i seases.

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Fuzzy Yhteenveto Jani Hirvonen / TKM2 S u m ea l og iik k a m ob iil in rob ot in oh j au k s es s a S i v u l l a h t t p : / / e e c s. v a n d e r b i l t. e d u / C I S / I R L / S M C / 6 4 4. P D

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ.

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. TYÖVENEET 1 FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. Vmiamme umiinisia työveneitä kokoluokassa 4-17m pela-, partiointi-, tavarajet- heilöjethtäviin. Pyymme jotavai uttamaan veneet e käyttötarkoituksiin. Veneet

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu

Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu Totta vai tarua? Kysy m yksi ä j a v ast a uksi a solunsalp a a j a h oid ost a : Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu Ta ustatutkimukse n te hnyt ja kirjase n kirjoitta

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

LUONNOS 15.3.2013 LISÄRAKENNUS VISA 3

LUONNOS 15.3.2013 LISÄRAKENNUS VISA 3 KITHTIIMIS JUKK TUTIINN OY TITÄJÄNTI 4, 213 OO, PUHLIN 9-4355 32, FX 9-4355 321, e-mail etunimi.sukunimi@arkturtiainen.fi TKNOLOGISKUS INNOP OY ONNOS 15.3.213 LISÄNNUS IS 3 HNKSUUNNITLM Hankkeen tausta

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo Outokumpu Oy l'-lalm:lnet sintä 010/2132/NKla/74 2132 04 KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS Hattula~ Leteensuo Tutkimuskohteen sijainti Tutkimusalue sijaitsee Hattulan klulnassa Hämeenlinnan lfl{w-puolella rautatien

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN SUOMEN VIRALLINEN T I L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C: 103 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 1960 XI TAAJAMAT

Lisätiedot

KAIDE KAIDE LUMON HYÖKKÄYSTIE PALOKUNNAN PPP LUMON AUKKO SP KUNTOILUTILA LUMON KATON RAJASSA AUKKO MONITOIMITILA LUMON PPP KATON RAJASSA AUKKO

KAIDE KAIDE LUMON HYÖKKÄYSTIE PALOKUNNAN PPP LUMON AUKKO SP KUNTOILUTILA LUMON KATON RAJASSA AUKKO MONITOIMITILA LUMON PPP KATON RAJASSA AUKKO 5 5 685 5 8 6 33 585 MUITI 95 OU RAUTO OY 585 77 4 3 4 98 85 345 5 6 4 4 6 4 6 6 6 4 IVL-/45 4 757 4 757 95 585 4 476 3 39 IVL-/45 IVL-/45 IVL-/45 IVL-/45 68 4 643 769 55 8 84 96 8 79 8 käyntiovi uunnittelutoimiston

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI e sse aijan is to ätoimio Lasse-aijan etsivätoimio Uimahallin arvoitus Uima ha ar vo llin itus ar t in Wi dmar k KU V Helen I T U S a Wi l lis TAI Uintimerkit Suomessa myöntää Suomen uimaopetus- ja hengenpelausliitto.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille?

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? 2 2004 Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Maakuntien erikoisuuksia. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? Ruokakori.fi -tilausjärjestelmä tarjoaa elintarvikeyritykselle nopean ja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999 Hannu ohannoro SATEEN AIKAAN laulusara soraanolle a ianolle Tuomas Anhavan tekstiin toinen, korattu versio 10 or romotion only 1 / 1 a or romotion only SATEEN AIKAAN Tuomas Anhava: Runoa (1), tava I III

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely Aamukahvi- ja keskustelutilaisuus Päijät-Häme10.6.2016 Maija Aaltola Selvityshenkilö OKM, rehtori Omnian ammattiopisto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962 N : o 4 1962 P ä ä to im itta ja C h efred ak tö r: E rk k i V u o rii p u h. tel. 19 575 T o im itu ssih teeri R e d a k tio n sse k re te ra re : O sm o Jo k in en, p u h. tel. 29 594 T alo u d e n h

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet:

Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet: Sä te ily k e n ttie n ra tk a ise m in e n Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet: 1. E tsi A integ roim alla y h tälö A = µ e jβr 4π r V Je j βˆr r dv, (40 ) 2. L ask e E E = jωa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO OL3 tilannekatsaus ATS:n Syysseminaari Helsinki 23..2005 Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy 23..2005 OL3 yleistilanne marraskuu 2005 Työt etenevät kaikilla osa-alueilla Laitostoimittajan (CFS)

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä.

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä. KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä Askon jutustelu GPS:n 1 vaihe 2000-2007 Mittaukset maastossa tallentimeen; DGPS

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot