Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Neuroverkot yhteenveto A l y ha 5 t3 Aleksi Jetsu j h y tti. uku. f i P a ttern d i s c overy: T h e r esea r c h, led b y P r o f esso r H eikki M a n n ila, f o c uses o n m eth o d s f o r f in d in g f r eq uen tly o c c ur r in g p a tter n s in c o m p lex d a ta sets. T h e to p ic s in c lud e d isc o v er y o f r ules f r o m tim e ser ies, f in d in g p a tter n s f r o m seq uen c es o f ev en ts, a n d th e use o f p a tter n d isc o v er y in p r ed ic tio n a n d c luster in g, f o r a p p lic a tio n s in c lud in g e. g. b io in f o r m a tic s a n d d o c um en t a n a ly sis. h ttp : / / w w w. c is. h ut. f i/ r esea r c h / L l i s s i L n n o n o p m ä ä r ä, n o p m j o h v a, m a y y " o p p " a v a o. T ä j o h n o v a y ä n p n m, j o m n m j a d g m a h d o m m j a n v ä. h : / / w w w. c h f p r o j n a n g / K ä p a h m o n r o c o n ( M a y P c o n, M L P ) v n a v. M L P o r o r n a n o n a, j o o n y p a o a ä. M L P o a ö r o, y h d m m a p r o j a r o. S y ö r o o j o y. P r o j a r o o a n a y. V n r o o v a y p y j ä. V n ä y j p a o, j o ä d ä n o p a n a h d a. T y y p M L P n v o v a ä n n n g. Y m ä ä y v ä v o v a j o m n m j a p ö r n m. M o m a n ä o n g o v a r a a m p h m v a, m n a a n a o n a v a a v.. h : / / w w w. f / / a r K o p o n / K o p o n. h uonnol en ki el en kä ttel y: uo llisen kielen eus, suur i er i kieliä ea kielen uuttum in en ta t siih en että llit tä ty ia sa ta sta tied sta stä tuen eur er kko kä tetä uh een tun ista isen kä sikir itettuj en er kkien tun ista iseen ia lo ien llista iseen ih isen ko een lillä ttp is. ut. i/ ec ts/ tla sittely ta tuu iker s-p er ep tr ulti-l er er ep tr er ko ulla -v er kko ko stuu useista ker ksista in kka isia eur ej tka ky tketty kä ttä en in tettuj lin kkej -v er ko t ko stuv t sy teker ksesta estä ta i usea sta iilo ker ksesta ulo stulo ker ksesta teker s ko stuu uko sta tun tev ia ksikö itä iilo ker kset ulo stulo ker s ko stuv t la sken llisista ksikö istä er ko ker kset t ty illisesti tä sin ky tketty er ko ly kky s ta llen tuu ky tken tö en in ker to im iin tka sä etä etuksen ika ko lleen illiset -v er ko so ellukset t er ila isia sä tö -, tun istus-, en ustus- ta i luo kitteluo elm ia leisim t esim er kkein kä tettä t so ellukset t kä sin kir itettuj en er kkien tun ista in en ssikur ssien en usta in en lem t istä elm ista t to ista iseksi tka isem tto ia er in teisellä lä esty ista lla utta eur lila sken lla sa utettu lup ia tulo ksia ttp it. lut. i/ kur ssit/ -9 sem in s/ en en tm l S ä ä ka m era n kuva n l uoki ttel u: T a r ko ituksen a o n a uto m a a ttisesti luo kitella j a en n usta a sä ä h a v a in to j a, kuten sa teet. T ä m ä ta p a h tuu sa telliittikuv ien a v ulla, j o sta p ikselien a v ulla p y sty tä ä n h a v a in n o im a a n j a er o ttelem a a n er i o m in a isuuksia. S el l ul oos a n kei ton ha l l i nta neuroverkon a vul l a : N eur o v er kko j en a v ulla v o id a a n p r o sessej a h a llita tutkim a lla p elkä stä ä n p a ika llisten m itta usa r v o j en, kuten esim er kiksi lä m p ö tilo j en j a a lka lisuud en v ä lisiä r iip p uv uuksia. N eur o v er ko lla o n ky ky sisä istä ä o lem a ssa o lev a t r iip p uv uud et siten, että p r o sessien er ila iset tila t v o id a a n id en tif io id a j a kuv a ta itseo r g a n iso iv a n ka r ta n ka ksiulo tteiselle kuv a p in n a lle. E sim er kiksi W isa f o r est O y : n P ieta r sa a r en teh ta illa o n y h teisty ö ssä T ekn illisen K o r kea ko ulun in f o r m a a tio tekn iika n la b o r a to r io n ka n ssa tutkittu itseo r g a n iso iv a n ka r ta n kä y ttö ä j a tkuv a to im isen sellulo o sa n keito n ta r kka ilussa. P r o sessin tila a kuv a ta a n er ila isilla m itta usm uuttuj illa : ko lm ella er i p a iko ista m ita tulla lä m p ö tila lla, ka h d ella er i p a iko ista m ita tulla a lka lisuusa r v o lla sekä sellulo o sa n ka p p a -

2 luvulla. Eri keitoilla ja keiton kestäessä nämä kuusi lukua vaihtelevat tietyissä rajoissa riip p uen silti samalla toisistaan. Itseorg anisoiva kartta laskee muun muassa yli kaksisataa erilaista p rosessitilan mallia eli p rosessista tehtävän mitauksen arvoyhd istelmää, jotka kuvaavat p rosessissa esiintyviä tap auksia mahd ollisimman realistisesti. http : / / w w w.tml.hut.f i/ S tud ies/ T ik / / N ew tec h/ neuroverkot_ 2.html Itseorg anisoiva kartta ( S O M ) koostuu kuvap isteistä. K uhunkin kuvap isteeseen liittyy tietynsisältö isiä tietoalkioita kuvaava malli. M allit ovat järjestyneet siten, että kartalla lähekkäin olevat mallit kuvaavat keskenään samankaltaisia tietoalkioita. J okainen tietoalkio sijoittuu kartalla siihen kuvap isteeseen jossa oleva malli vastaa tietoalkiota p arhaiten. http : / / w eb som.hut.f i/ w eb som/ stt/ d oc / f in/ taustaa.html 1. D a t a a n a l y s i s w i t h t h e S O M. http : / / w w w.c is.hut.f i/ researc h/ In p rojec ts led b y d oc ent S amuel K aski, S elf O rg aniz ing M ap -b ased method s are d evelop ed f or d ata analysis and inf ormation visualiz ation. A p p lic ations of the S O M are stud ied in g roup s sp ec ializ ing on b ioinf ormatic s, learning metric s, sp eec h, and natural lang uag e mod elling. T he larg est ap p lic ation of the S O M in d ata mining, W EB S O M, d eals w ith the org aniz ation of larg e d oc ument c ollec tions. S O M method s are also used in sleep d isord er researc h, f or w hic h automated analysis method s are d evelop ed in c oop eration w ith R innekoti, an institute f or the c are of mentally retard ed p eop le. 2. A d a p t i v e a n a l y s i s o f i m a g e s. In this researc h p rojec t, led b y A c ad emy P rof essor Erkki O ja, the emp hasis is on novel ad ap tive and learning alg orithms f or imag e p roc essing and analysis. B oth theory and ap p lic ations are d evelop ed. In the P ic S O M p rojec t, the S elf -O rg aniz ing M ap is ap p lied f or imag e d atab ase retrieval. In A d ap tive O C R, learning method s in on-line c harac ter rec og nition are stud ied. S ome ind ustrial ap p lic ations w ere d evelop ed und er the IM P R ES S p rojec t A rto K ärkkäinen T K M 2 J uha H okkanen T K M 2 H eikki R issanen Neuroverkon käyttäminen käsinkirjoitetun tekstin tunnista miseen T arkoituksena on laatia menetelmiä, joid en avulla void aan tunnistaa erilaiset kirjoitustyylit toisistaan. T yyp illisiä laitteita ovat esimerkiksi erilaiset kämmenmikrot, joissa ei ole olemassa mitään näp p äimistö ä. Erilaiset kirjoitustyylit p yritään tunnistamaan itseorg anisoituvienkarttojen avulla. K irjoitustyylit tallennetaan vektoriin. T ekijät: Erkki O ja, J orma L aaksonen, V uokko V uori, M atti A ksela ja J ari K ang as

3 l WWW-o s o i t e : h t t p : / / w w w. c i s. h u t. f i / r e s e a r c h / I A / h c r / H e n r i k H ä r k ö n e n, J a r i R ä i h ä 1. h t t p : / / w w w. v t t. f i / r t e / p r o j e c t s / f i t s / h a n k e 3 / M a t k a _ a j a n _ l y h y e n _ a i k a v a l i n _ e n n u s t e m a l l i. p d f V T T E l e k t r o n i i k k a t e h n y t t u t k i m u k s e n m i t e n n e u r o v e r k k o j a v o i k ä y t t ä ä m a t k a -a j a n e n n u s t a m i s e e n t i e t y l l ä t i e v ä l i l l ä p e r u s t u e n r e a a l i a i k a i s e e n l i i k e n n e d a t a a n, k ä y t t ä e n M L P -n e u r o v e r k k o j a. T u l o k s e t o l i v a t y h t e n e v ä t n y t t e h t y j e n m a l l i e n k a n s s a, j o t e n n i i h i n v o i o l l a t y y t y v ä i n e n. M a l l e j a v o i d a a n l i s ä k s i p i t ä ä v a r s i n h y v i n v a r a u t u n e i n a y k s i t t ä i s t e n i l m a i s i m i e n r i k k o u t u m i s i i n. M a l l e j a v o i t a i s i i n p a r a n t a a j o n k i n v e r r a n m i t t a a m a l l a l i n k i l l e s a a p u v a a l i i k e n n e m ä ä r ä ä j a k a s v a t t a m a l l a m a t k a -a i k a h a v a i n t o j e n o t o s k o k o a. Monikerrosperseptronineuroverkko. 2. h t t p : / / w w w. h u t. f i / ~ j h i i p a k k / k a p u _ r a p o r t t i. h t m K a p e l l i m e s t a r i s e u r a n n a s s a t u t k i m u s o n g e l m a n a o n s i m u l o i d u n s o i t i n m a l l i n s y n k r o n o i n t i p a r t i t u u r i n m ä ä r ä ä m ä ä n m u s i i k k i i n j a k a p e l l i m e s t a r i j o h t o o n. T ä m ä v a a t i i j o h t a j a n l i i k k e i d e n s e u r a n t a a, s e k ä s o i t t a j a n t o i m i n n a n m a l l i n t a m i s t a. H a n k e o n o s a D I V A -p r o j e k t i a ( D i g i t a l I n t e r a c t i v e V i r t u a l A c o u s t i c s ), j o k a t u t k i i j a k e h i t t ä ä m e n e t e l m i ä u p o t t a a i h m i n e n v i r t u a a l i s e e n ä ä n i - j a k u v a m a i s e m a a n. E n s i m m ä i s e s s ä v a i h e e s s a k ä y t e t t i i n ' o r g a n i s o i t u a k a r t t a a ', j o n k a j ä l k e e n l a a j e n n e t t i i n S O M i i n. J a t k o k e h i t y s t ä p e r u s t u e n b a c k -p r o p a g a t i o n v e r k k o i h i n. Kuva 1. Vakiin t un e e t l y ö n t ikuvio t

4 Kuva 2: Kapellimestarin käden liike Jani Peltonen, TKO3 j p p h y tti. u k u. f i N eu r al netw or k s and ar tif ic ial intellig enc e 251&CFT O K E N = Y llä ole v as ta os oitte e s ta lö y ty v ä s s ä tu tk imu k s e s s a s e lv ite tä ä n, mite n ne u rov e rk ot j a te k oä ly tu tk imu s ov at tois iins a s idok s is s a j a mite n ne u rov e rk ot tu le e liittä ä te k oä ly ope tu k s e e n. Artik k e lis s a pä ä s tä ä n j ohtopä ä tö k s e e n, e ttä ne u ro-v e rk k oj e n tä y ty y olla me rk ittä v ä s s ä os as s a mis s ä tahans a te k oä ly k u rs s is s a. Artik k e lis s a my ö s hav ainnollis te taan, mite n ne u rov e rk k ok ä s ite v oidaan inte groida pe rinte is e e n te k oä ly k u rs s in mate riaaliin. Pattern-b as ed f au l t d i ag no s i s u s i ng neu ral netw o rk s 11&coll=portal&dl=ACM&CFID= &CFT O K E N = T ä s s ä tu tk imu k s e s s a on tu tk ittu ne u rov e rk k oj a v irhe s k e naarioide n talle tu k s e s s a j a j ä lj ittä mis e s s ä. V aatimu k s e na k o. tu tk imu k s e s s a on s e, e ttä v irhe diagnoos i te hdä ä n re aaliaik ais e na. Artik k e lis s a hahmote llaan ark k ite htu u ri re aaliaik ais e e n k aav a-pohj ais e e n diagnoos iin pe ru s tu v aan as iantu ntij aj ä rj e s te lmä ä n, j ok a k y k e ne e v as taanottamaan j a tu lk its e maan k ohinaa s is ä ltä v iä, k e s k e ne rä is iä j a mahdollis e s ti v irhe e llis iä s y ö tte itä. T u tk imu k s e s s a e s ite tä ä n my ö s mm. s u ihk u k one e s e e n liite ty n v irhe diagnoos ia te k e v ä n prototy y ppij ä rj e s te lmä n tu lok s ia. J a n n e L e s k i n e n N e u r o v e r k k o j e n s o v e l l u k s i a N e u r o v e r k o t p a p e r i t e o l l i s u u d e s s a E s i m e r k i k s i W i s a f o r e s t O y : n P i e t a r s a a r e n t e h t a i l l a o n y h t e i s t y ö s s ä T e k n i l l i s e n K o r k e a k o u l u n i n f o r m a a t i o t e k n i i k a n l a b o r a t o r i o n k a n s s a t u t k i t t u i t s e o r g a n i s o i v a n k a r t a n ( S O M ) k ä y t t ö ä

5 jatkuvatoimisen selluloosan keiton tarkkailussa. Itseorganisoiva kartta laskee muun muassa yli kaksisataa erilaista p rosessitilan mallia eli p rosessista teh tä vä n mittauksen arvoyh d istelmä ä, jotka kuvaavat p rosessissa esiintyviä tap auksia mah d ollisimman realistisesti. h ttp : / / w w w.tml.h ut.f i/ S tud ies/ T ik / / N ew tec h / neuroverkot_ 2.h tml N eurolaskenta tied on komp ressoinnissa K uvien ja p uh een komp ressointi on h yvä sovelluskoh d e neurolaskennalle. N e ovat alunp erinkin ep ä tä smä llistä tietoa, jonka muuttaminen h ieman toiseen muotoon on sallittua. S ignaalien korjausta h ed elmä llisemp i sovelluskoh d e on inf ormaation komp ressointi. T yyp illinen sovellus on tied onsiirto, jossa inf ormaatio tiivistetä ä n siirtotap ah tuman ajaksi ja sen jä lkeen p alautetaan alkup erä iseen muotoonsa. N eurolaskennalla teh tä vä inf ormaation komp ressointi on tietoa h ä vittä vä ä eli komp ressoid usta esityksestä p alautettava inf ormaatio ei vä lttä mä ttä ole tä ysin sama kuin alkup erä inen. h ttp : / / w w w.tekes.f i/ julkaisut/ rap ortit/ 4 3 _ 9 4 / new _ p age_ 4 9.h tm J anne R ossi Menetelmä aerobisen kunnon arviointiin H enkilö id en aerob ista kuntoa on arvioitu h enkilö n p erustietojen ( mm. ikä, p ituus ja p aino) ja sykkeid en p erusteella. M enetelmä on keh itetty, koska p erinteinen h ap enottoon p erustuva aerob isen kunnon mittaus on kallista. A erob ista kuntoa mittaava algoritmi p erustuu b ac k-p rop agation-menetelmä ä n. h ttp : / / w w w.ee.oulu.f i/ researc h / neurogroup / ap p lic ations/ S C IA 9 7.h tm W E B S O M-kartta S T T : n uutismateriaalista W E B S O M -kartan avulla void aan automaattisesti organisoid a tekstid okumentteja sekä muod ostaa niistä tied on lö ytä mistä h elp ottavia visuaalisia karttoja. E nnen kartan muod ostamista d okumenttien sisä ltö muutetaan numeeriseen muotoon. J okaista sanaa vastaa tietty numeroarvojen yh d istelmä ja sitä p ainotetaan sen mukaan, kuinka usein sana esiintyy d okumentissa. V arsinaisen d okumenttikartan luomiseen kä ytetä ä n S O M -tekniikkaa. K artalla olevat sanat kuvaavat mah d ollisimman h yvin kyseiselle alueelle sijoittuvia d okumentteja. h ttp : / / w eb som.h ut.f i/ w eb som/ stt/ d oc / f in/ J ani P alviainen

6 M l K a p e l l i m e s t a r i -t u n n i s t a j a K a p e l l i m e s t a r e i d e n l i i k k e i s t ä r y t m i ä j a m u u t a m u s i i k k i -i n f o a n e u r o v e r k k o j e n a v u l l a k a i v a v a j ä r j e s t e l m ä. M a h d o l l i s t a j o h t a a t i e t o k o n e o r k e s t e r i a k o t o n a? E r i v e r s i o i s s a k ä y t e t t y e r i v e r k k o t y y p p e j ä, t ä l l ä h e t k e l l ä k ä y t ö s s ä b a c k -p r o p -v e r k k o. " L ä h d e m a t e r i a a l i n a o n o l l u t Y l e i s r a d i o n m a g n e e t t i a n t u r i l a i t t e i s t o l l a k a p e l l i m e s t a r e i s t a m i t a t t u a l i i k e d a t a a. " " H a n k e o n o s a D I V A -p r o j e k t i a ( D i g i t a l I n t e r a c t i v e V i r t u a l A c o u s t i c s ), j o k a t u t k i i j a k e h i t t ä ä m e n e t e l m i ä u p o t t a a i h m i n e n v i r t u a a l i s e e n ä ä n i - j a k u v a m a i s e m a a n. " h t t p : / / w w w. h u t. f i / ~ j h i i p a k k / k a p u _ r a p o r t t i. h t m a t k a -a j a n ( l y h y e n a i k a v ä l i n ) e n n u s t e m a l l i T u t k i m u k s e s s a k e h i t e t ä ä n l i i k e n t e e n m a t k a -a i k o j e n e n n u s t a j a a. V ä l i l l e L a h t i -H e i n o l a s i j o i t e t u t m i t t a r i t t i e d o t t a v a t e s i m e r k i k s i l i i k e n t e e n m ä ä r ä s t ä j a k e s k i n o p e u k s i s t a. T i e t o j e n a v u l l a p y r i t ä ä n l a a t i m a a n e n n u s t e s i i t ä k u i n k a k a u a n m a t k a a n k u l u u, j o l l o i n t ä m ä v o i d a a n i l m o i t t a a e s i m. r a d i o s s a t i e n k ä y t t ä j i l l e. J ä r j e s t e l m ä p y r k i i o t t a m a a n h u o m i o o n m y ö s t o d e l l i s e n e l ä m ä n r a j o i t u k s i a ( t i e d o n s i i r t o o n k u l u v a a i k a ). E n n u s t a m i s e s s a k ä y t e t ä ä n m o n i k e r r o s p e r s e p t r o n i n e u r o v e r k k o j a. h t t p : / / w w w. v t t. f i / r t e / p r o j e c t s / f i t s / h a n k e 3 / M a t k a _ a j a n _ l y h y e n _ a i k a v a l i n _ e n n u s t e m a l l i. p d f N e u r a l M i l l N e u r o v e r k k o i h i n p e r u s t u v a t e o l l i s t e n p r o s e s s i e n k o n t r o l l o i n t i a h e l p o t t a v a o h j e l m a. " N e u r a l -M i l l o n n e u r o v e r k k o -o h j e l m a, j o n k a e n s i s i j a i n e n t e h t ä v ä o n p r o s e s s i n o h j a u k s e n k o n t r o l l o i n t i. T o i s a a l t a o h j e l m a a v o i k ä y t t ä ä m i n k ä t a h a n s a t e h t ä v ä n o p p i m i s e e n. S y ö t e t i e d o s t o, j o k a s i s ä l t ä ä p r o s e s s i n m i t t a u s a r v o j a, v o i v a i h d e l l a v a l u u t t a k u r s s i t i e d o i s t a v a i k k a p a s e m e n t i n t e k o o n l i i t t y v i i n t i e t o i h i n. S e v o i s i i s s i s ä l t ä ä k ä y t ä n n ö s s ä m i t ä t a h a n s a n u m e e r i s t a t i e t o a. N e u r a l -M i l l o n k u i t e n k i n s u u n n i t e l t u e r i t y i s e s t i j u u r i t e o l l i s u u d e n p r o s e s s e i h i n. " N e u r a l -M i l l k ä y t t ä ä i t s e j ä r j e s t y v ä ä k a r t t a a ( S O M ). h t t p : / / w w w. e x p r e s s f i n l a n d. c o m / c e f / f i n / n e u r o v e r k o t. a s p

7 M Keijo Haataja K n o w l e d g e D i s c o v e r y B a s e d o n N e u r a l N e t w o r k s h ttp : / / p or tal. ac m. or g / c itation. c f m? id = & c ol l = p or tal & d l = A C M & C F I D = & C F T O KE N = # F u l l T ex t Knowledge discovery can be defined as the learning of implicit and previously unknown nontrivial knowledge from data or observations. A n artificial neural network is represented by a set of nodes and arrows. A node corresponds to a neuron; an arrow corresponds to a connection, along with the direction of signal flow between neurons. S ome nodes are designated as input units, others as output units. A n artificial neural network is trained empirically on a data set by adj usting its weights, so a given input can be mapped to a target output. I n this way, the network learns, or discovers, the knowledge embedded in the data. I ts power stems from the network s own internal ability to adapt and selforganiz e. A significant development is the C ertainty F actor N etwork ( C F N et). T his special network refers to the feedforward multilayer neural network in which the network activation function is based on the certainty factor model, a model for uncertainty management in traditional ex pert systems. I t overcomes the traditional disadvantage having a black-box nature in the neural network approach, allowing its knowledge to be decoded precisely. T he C F N et can discover the domain concepts from a small fraction of domain instances with accuracy significantly better than C 4. 5, which today is the best representative rulelearning system available. L as s e Hak k ar ain en ja A n tti Kaas in en WEBSOM h ttp : / / w eb s om. h u t. f i/ w eb s om / WEBSOM is a m eth od f or or g an iz in g m is c el l an eou s tex t d oc u m en ts on to m ean in g f u l m ap s f or ex p l or ation an d s ear c h. W E B S O M is b as ed on th e S O M ( S el f -O r g an iz in g M ap ) al g or ith m th at au tom atic al l y or g an iz es th e d oc u m en ts on to a tw o-d im en s ion al g r id s o th at r el ated d oc u m en ts ap p ear c l os e to eac h oth er. r es u l ts : c r eation of c on s id er ab l y l ar g er m ap s, im p r ov ed q u al ity of m ap s, au tom atic l ab el in g, an d a p os s ib il ity to p er f or m s ear c h es on th e m ap s. T h e O n -l i n e R e c o g n i t i o n o f H a n d w r i t t e n C h a r a c t e r s h ttp : / / w w w. c is. h u t. f i/ v u ok k ov / h c r T h e g oal of th e p r ojec t is to d ev el op ad ap tiv e m eth od s f or on -l in e r ec og n ition of h an d w r itten c h ar ac ter s. I n th is c as e, ad ap tation m ean s th at th e s y s tem is ab l e to l ear n n ew w r itin g s ty l es d u r in g its n or m al u s e. D u e to th e l ear n in g, th e u s er c an u s e h is ow n n atu r al s ty l e of w r itin g in s tead of s om e c on s tr ain ed s ty l e. T y p ic al ap p l ic ation s f or on - l in e h an d w r itin g r ec og n ition ar e s m al l h an d -h el d d ev ic es, f or ex am p l e P D A s, in w h ic h it r ep l ac es a k ey b oar d. O u r w or k c on c en tr ates on th e r ec og n ition of is ol ated ar k k u P u l s a

8 l A) Independent Component Analysis h t t p: / / w w w. c i s. h u t. f i / pr o j e c t s / i c a / T ä l l ä v o i d a a n e r o t t a a s e k o i t t u n e e s t a s i g n a a l i s t a t o i s i s t a a n r i i ppu m a t t o m a t s i g n a a l i t. D e m o s s a o n s e k o i t t u n u t e r i ä ä n i l ä h t e i t ä j a I C A a l g o r i t m i e r o t t a a n e. M i k r o f o n e j a t u l e e o l l a y h t ä m o n t a k u i n ä ä n i ä h a l u t a a n e r o t t a a. I C A : a v o i d a a n k ä y t t ä ä e s i m. M E G a i v o s i g n a a l i e n e r o t t a m i s e e n t a i t e l e k o m m u n i k a a t i o s s a s i g n a a l i e n e r o t t a m i s e e n. M a t l a b : i i n o n s a a t a v i s s a F a s t I C A S W -pa k e t t i. T ä m ä k ä y t t ä ä f i x e d -po i n t i t e r a a t i o t a m i k ä o n n o pe a m pi k u i n ' g r a d i e n t d e s c e n t ' m e n e t e l m ä. M e n e t e l m ä ( B l i n d s i g n a l s e pa r a t i o n ) pe r u s t u u s i g n a a l i e n t i l a s t o l l i s e e n r i i ppu m a t t o m u u t e e n j a s i i h e n e t t ä e r i m i k r o f o n i t t a i m i t t a u k s e t o v a t v a i h e s i i r r o s s a ( j a m a h d o l l i s e s t i e r i a m pl i t u d i l a l ), j o l l o i n s i g n a a l i t v o i d a a n e r o t t a a m a t e m a a t t i s e s t i. T a r k e m pi m a t r i i s i l a s k e n t a -pe r i a a t e l ö y t y y : h t t p: / / w w w. c i s. h u t. f i / pr o j e c t s / i c a / i c a d e m o / N e u r v o e r k k o j e n k ä y t t ä m i n e n t ä s s ä pr o j e k t i s s a j ä i v ä h ä n e pä s e l v ä k s i, m u t t a t u t k i m u s o n t e h t y ' N e u r a l N e t w o r k s R e s e a r c h C e n t r e ' : s s ä. C o c t a i l -pa r t y d e m o o n o s o i t t e e s s a : h t t p: / / w w w. c i s. h u t. f i / pr o j e c t s / i c a / c o c k t a i l / c o c k t a i l _ e n. c g i B ) S peec h R ec og nition U sing N eu r al N etw or k s h t t p: / / c s l u. c s e. o g i. e d u / t u t o r d e m o s / n n e t _ r e c o g / r e c o g. h t m T ä s s ä pr o j e k t i s s a o n t u t k i t a a n a u t o m a a t i s t a pu h e e n t u n n i s t u s t a. P u h e d i g i t o i d a a n ( n ä y t e t t ä / s e k u n t i ) j a s i i t ä e r o t e t a a n pi i r t e e t t a a j u u s -t a s o s s a ( m u o d o s t u s / l a s k e n t a s u o r i t e t a a n 1 0 m s v ä l e i n ), l o ppu t u l o k s e n a o n n s. frame. N e u r o v e r k k o a k ä y t e t ä ä n l u o k i t t e l e m a a n f r a m e t ph o n e e t e i k s i. V i t e r b i -s e a r c h : i ä o n s i t t e n k ä y t e t t y e r o t t a m a a n s a n a t. N e u r o n e i t a o n s e u r a a v a s t i : -i n pu t l a y e r h i d d e n l a y e r o u t pu t l a y e r L a i n a u s a r t i k k e l i s t a : " F i r s t, w e d i g i t i z e t h e s pe e c h t h a t w e w a n t t o r e c o g n i z e ; f o r t e l e ph o n e s pe e c h t h e s a m pl i n g r a t e i s s a m pl e s pe r s e c o n d. S e c o n d, w e c o m pu t e f e a t u r e s t h a t r e pr e s e n t t h e s pe c t r a l -d o m a i n c o n t e n t o f t h e s pe e c h ( r e g i o n s o f s t r o n g e n e r g y a t pa r t i c u l a r f r e q u e n c i e s ). T h e s e f e a t u r e s a r e c o m pu t e d e v e r y 1 0 m s e c, w i t h o n e 1 0 -m s e c s e c t i o n c a l l e d a frame. T h ir d, a neu r al netw or k ( also c alled an AN N, mu lti-layer per c eptr on, or M L P ) is u sed to c lassif y a set of th ese f eatu r es into ph onetic -b ased c ateg or ies at eac h f r ame. F o u r t h, a V i t e r b i s e a r c h i s u s e d t o m a t c h t h e n e u r a l - n e t w o r k o u t pu t s c o r e s t o t h e t a r g e t w o r d s ( t h e w o r d s t h a t a r e a s s u m e d t o b e i n t h e i n pu t s pe e c h ), i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e w o r d t h a t w a s m o s t l i k e l y u t t e r e d. "

9 Marttila/Tossavainen S ovellu salu eita: -h t t p : / / w w w. d o n t v e t e r. c o m / o t h e r a i / o t h e r a i. h t m l # n n ( l i n k k e j ä e r i l a i s i i n n e u r o v e r k k o s o v e l l u k s i i n ) -H a h m o n t u n n i s t u s -S ä ä t ö t e k n i i k k a / m i t t a u s -T e k o e l ä m ä -S e l l u l o o s a n k e i t o n h a l l i n t a n e u r o v e r k o n a v u l l a E s i m e r k k e j ä D ig itaalisen eliö n su u nnittelu sta, http : //w w w. m lab. u iah. f i/~ tosalm in/alif e/org anism. htm l D i g i t a a l i s i a g e e n e j ä k e i n o e l i ö i l l e, j o i t a m a l l i n n e t a a n t i e t o k o n e e n m u i s t i i n l u o d u s s a k o l m i u l o t t e i s e s s a t i l a s s a, j o s s a v a l l i t s e v a t t a v a n o m a i s e t f y s i i k a n l a i t. Y h t e n ä h a a s t e e n a o n l u o d a m a h d o l l i s i m m a n k e s t ä v ä, " r o b u s t i " t a p a k o o d a t a e l i ö i d e n o m i n a i s u u k s i a, j o t t a m u t a a t i o i t a v o i t a i s i i n s i m u l o i d a i l m a n k e i n o t e k o i s i a r a j o i t u k s i a, t o i n e n h a a s t e o n k e h i t t ä ä y l e i s k ä y t t ö i n e n t a p a m ä ä r i t e l l ä e l i ö i d e n g e o m e t r i a. K u l l e k i n n e u r o n i l l e v o i o l l a v a i n k o l m e s y ö t e t t ä, t u l o s t e i t a o n v a i n y k s i. N e u r o n i t v o i v a t o l l a y h t e y d e s s ä t o i s i i n s a p a i t s i n o o d i n s i s ä l l ä, m u t t a m y ö s n o o d i e n v ä l i l l ä v o i ( j a p i t ä ä ) k u l k e a i n f o r m a a t i o t a. K u h u n k i n n o o d i i n l i i t t y y n e u r o n e i t a, m u t t a e l i ö l l ä v o i o l l a m y ö s v a p a i t a n e u r o n e i t a, j o i d e n a v u l l a o n m a h d o l l i s t a m u o d o s t u a j o n k i n l a i n e n k e s k u s h e r m o s t o. f i n i t e e l e m e n t m e t h o d ( F E M ) -l a s k e n t a a ( H ä m ä l ä i n e n, J ä r v i n e n, ). S ellu loosan k eiton hallinta neu roverk on avu lla, http : //w w w. tm l. hu t. f i/s tu d ies/tik / /N ew tec h/neu roverk ot_ 2. htm l N e u r o v e r k k o j e n k ä y t t ö o n l ä h t e n y t k ä y n t i i n m y ö s e s i m e r k i k s i p r o s e s s i t e o l l i s u u d e s s a, j o s s a s e l l u n k e i t o n h a l l i n n a s s a o n p e r i n t e i s t e n f y s i k a a l i s t e n j a k e m i a l l i s t e n p r o s e s s i n t i l o j e n m a l l i t u k s e n s i j a s t a o t e t t u k ä y t t ö ö n i t s e o r g a n i s o i v a n k a r t a n k ä y t t ö k e i t o n h a l l i n n a s s a j a t a r k k a i l u s s a. S e l l u p r o s e s s i n o h j a u k s e s s a n e u r a a l i v e r k k o m a l l i n n u s o n u s e i n y h d i s t e t t y j o h o n k i n m u u h u n p r o s e s s i n o h j a u s m e n e t e l m ä ä n, k u t e n e s i m e r k i k s i : t i l a s t o l l i s e e n p r o s e s s i n o h j a u k s e e n, s u m e a o h j a u k s e e n t a i m o n i m u u t t u j a s ä ä t ö ö n. verk k ona i t s e o r g a n i s o i t u v a k a r t t a ( s e l f -o r g a n i z i n g m a p ). O p p i m i n e n t a p a h t u u k i n s o l m u j e n v ä l i l l ä s i j a i t s e v i e n l i i t o s t e n v o i m a k k u u k s i s s a t a p a h t u v i n a m u u t o k s i n a. M u u t o s t e n v o i m a k k u u k s i e n s y n t y t a p a o n k u i t e n k i n o h j e l m o i t u v a l m i i k s i m a l l i i n.

10 Mikko Nieminen K a p el l imes t a r i-t u nnis t a j a K a p el l imes t a r eid en l iikkeis t ä r y t miä j a mu u t a mu s iikki-inf oa neu r ov er kkoj en a v u l l a ka iv a v a j ä r j es t el mä. Ma h d ol l is t a j oh t a a t iet okoneor kes t er ia kot ona? E r i v er s iois s a kä y t et t y er i v er kkot y y p p ej ä, t ä l l ä h et kel l ä kä y t ö s s ä b a c k-p r op -v er kko. " L ä h d ema t er ia a l ina on ol l u t Y l eis r a d ion ma g neet t ia nt u r il a it t eis t ol l a ka p el l imes t a r eis t a mit a t t u a l iiked a t a a. " " H a nke on os a D I V A -p r oj ekt ia ( D ig it a l I nt er a c t iv e V ir t u a l A c ou s t ic s ), j oka t u t kii j a keh it t ä ä menet el miä u p ot t a a ih minen v ir t u a a l is een ä ä ni- j a ku v a ma is ema a n. " h t t p : / / w w w. h u t. f i/ ~ j h iip a kk/ ka p u _ r a p or t t i. h t ml Ma t ka -a j a n ( l y h y en a ika v ä l in) ennu s t ema l l i T u t kimu ks es s a keh it et ä ä n l iikent een ma t ka -a ikoj en ennu s t a j a a. V ä l il l e L a h t i-h einol a s ij oit et u t mit t a r it t ied ot t a v a t es imer kiks i l iikent een mä ä r ä s t ä j a kes kinop eu ks is t a. T iet oj en a v u l l a p y r it ä ä n l a a t ima a n ennu s t e s iit ä ku inka ka u a n ma t ka a n ku l u u, j ol l oin t ä mä v oid a a n il moit t a a es im. r a d ios s a t ienkä y t t ä j il l e. J ä r j es t el mä p y r kii ot t a ma a n h u omioon my ö s t od el l is en el ä mä n r a j oit u ks ia ( t ied ons iir t oon ku l u v a a ika ). E nnu s t a mis es s a kä y t et ä ä n moniker r os p er s ep t r onineu r ov er kkoj a. h t t p : / / w w w. v t t. f i/ r t e/ p r oj ec t s / f it s / h a nke3 / Ma t ka _ a j a n_ l y h y en_ a ika v a l in_ ennu s t ema l l i. p d f Neu r a l Mil l Neu r ov er kkoih in p er u s t u v a t eol l is t en p r os es s ien kont r ol l oint ia h el p ot t a v a oh j el ma. " Neu r a l -Mil l on neu r ov er kko-oh j el ma, j onka ens is ij a inen t eh t ä v ä on p r os es s inoh j a u ks en kont r ol l oint i. T ois a a l t a oh j el ma a v oi kä y t t ä ä minkä t a h a ns a t eh t ä v ä n op p imis een. S y ö t et ied os t o, j oka s is ä l t ä ä p r os es s in mit t a u s a r v oj a, v oi v a ih d el l a v a l u u t t a ku r s s it ied ois t a v a ikka p a s ement int ekoon l iit t y v iin t iet oih in. S e v oi s iis s is ä l t ä ä kä y t ä nnö s s ä mit ä t a h a ns a nu meer is t a t iet oa. Neu r a l -Mil l on ku it enkin s u u nnit el t u er it y is es t i j u u r i t eol l is u u d en p r os es s eih in. " Neu r a l -Mil l kä y t t ä ä it s ej ä r j es t y v ä ä ka r t t a a ( S O M). h t t p : / / w w w. ex p r es s f inl a nd. c om/ c ef / f in/ neu r ov er kot. a s p

11 l l N i i n a P ä i v i n e n N e u r o v e r k k o t u t k i m u k s i a U u t i n e n : n e u r o v e r k k o t u n n i s t a a p u h u t u t s a n a t p a r e m m i n k u i n i h m i s e t h t t p : / / w w w. s c i e n c e d a i l y. c o m / r e l e a s e s / / 1 0 / h t m E t e l ä -K a l i f o r n i a n y l i o p i s t o n b i o l ä ä k e t i e t e e n t u t k i j a t o v a t k e h i t t ä n e e t j ä r j e s t e l m ä n, j o k a t u n n i s t a a p u h u t u t s a n a t. J ä r j e s t e l m ä t u n n i s t a a s a n a t v a l k o i s e n k o h i n a n s e a s t a, m y ö s m u i d e n ä ä n i e n s e a s t a h u o m a t t a v a s t i i h m i s t ä p a r e m m i n. J ä r j e s t e l m ä o n t o t e u t e t t u n e u r o v e r k o l l a, j o s s a o n v a i n 1 1 n e u r o n i a, j o i t a y h d i s t ä ä 3 0 l i n k k i ä. N e u r o n i t o n t o t e u t e t t u s i r u i n a, j o t k a m a t k i v a t h i p p o k a m p u k s e n s o l u j e n t o i m i n t a a. J o k a i s e l l e n e u r o n i l l e a n n e t t i i n h i e m a n t o i s i s t a a n p o i k k e a v a t o m i n a i s u u d e t, j o n k a j ä l k e e n v e r k k o a o p e t e t t i i n b i o l o g i s e n m a l l i n m u k a a n. T o r o n t o n y l i o p i s t o, t i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n l a i t o s : N e u r o v e r k k o, j o k a t u l k i t s e e d a t a h a n s k a n l i i k k e e t p u h e e k s i p u h e s y n t e t i s a a t t o r i n a v u l l a. h t t p : / / l e a r n i n g. c s. t o r o n t o. e d u / g l o v e -t a l k. h t m K ä y t e t ä ä n m o n i k e r r o k s i s t a n e u r o v e r k k o a j a h i e m a n m o d i f i o i t u a b a c k -p r o p a g a t i o n o p p i m i s t a. O p e t u s v a i h e e s s a k ä y t e t ä ä n y h t ä " p u h u j a a ", j o n k a k ä d e n l i i k k e e t t u l k i t a a n p u h e e k s i. S a n a s t o s i s ä l t ä ä e l e e n t u l k i n n a n s a n a l l i s e k s i. J ä r j e s t e l m ä t u o t t a a v ä ä r ä n s a n a n v a i n a l l e 1 % t a p a u k s i s t a, j a n o i n 5 % t a p a u k s i s t a e i t u o t e t a m i t ä ä n s a n a a. O p e t u s a i k a a j a l o p u l l i s t a s u o r i t u s k y k y ä v o i d a a n p a r a n t a a k ä y t t ä m ä l l ä p i e n i ä e r i l l i s i ä v e r k k o j a. H a r v i n a i s t e n h i u k k a s t e n l ö y t ä m i n e n h t t p : / / c i t e s e e r. n j. n e c. c o m / h t m A r t i k k e l i T s e k k i l ä i s e n y l i o p i s t o n t u t k i m u k s e s t a. K a h t a n e u r o v e r k k o a k ä y t e t t i i n e r o t t a m a a n k a h d e n l a i s i a t a p a h t u m i a y d i n k o k e i s s a. T a p a h t u m a l l a t a r k o i t e t a a n t ä s s ä y h t e y d e s s ä p r o t o n i e n t ö r m ä y k s e s s ä t a p a h t u v i a e r i l a i s i a p r o s e s s e j a. T a r k o i t u k s e n a o n l ö y t ä ä t a p a h t u m i a, j o i s s a e s i i n t y y H i g g s i n b o s o n i j a s u o d a t t a a n e m u i d e n e i - k i i n n o s t a v i e n t a p a u s t e n j o u k o s t a. A r t i k k e l i s s a e s i t e l l ä ä n k ä y t e t t y v e r k k o a r k k i t e h t u u r i s e k ä o p e t u s a l g o r i t m i. T u t k i j a t i t s e o l i v a t t y y t y v ä i s i ä t u l o k s i i n s a. O l l i K o s o n e n 1. h t t p : / / w w w. c i s. h u t. f i / r e s e a r c h / s o m -r e s e a r c h / S e l f -o r g a n i z i n g m a p s T h e S O M i s a n a l g o r i t h m u s e d t o v i s u a l i z e a n d i n t e r p r e t l a r g e h i g h -d i m e n s i o n a l d a t a s e t s. T y p i c a l a p p l i c a t i o n s a r e v i s u a l i z a t i o n o f p r o c e s s s t a t e s o r f i n a n c i a l r e s u l t s b y r e p r e s e n t i n g t h e c e n t r a l d e p e n d e n c i e s w i t h i n t h e d a t a o n t h e m a p. T h e r e s e a r c h a c t i v i t i e s o f t h e g r o u p i n c l u d e a p p l i c a t i o n s o f t h e S e l f -O r g a n i z i n g M a p ( S O M ) a n d L e a r n i n g V e c t o r Q u a n t i z i n g ( L V Q ) a l g o r i t h m s o f A c a d e m i c i a n K o h o n e n. A p p l i c a t i o n s

12 M r g a n i z i n g M a p s v b u s a t t R r c C t r i n s u c a p p c a t i o n s a s : A u t o m a t i c s p r o g n i t i o n C n i c a v o i c a n a s i s o n i t o r i n g o t c o n d i t i o n o i n d u s t r i a p n t s a n d p r o c s C u d c s s i c a t i o n o m s a t t i m a g A n a s i s o t r i c a s i g n a o m t b r a i n O r g a n i z a t i o n o a n d r r i a o m r g d o c u m t c o t i o n s ( t W E B M m d ) A n a s i s a n d v i s u a z a t i o n o r g c o t i o n s o s t a t i s t i c a d a t a ( g. m a c r o o n o m i c d a t a ) The Self-O ha e een ed he es ea h en e h li eec h ec li l e ly f he f l la es es lo la fi fr elli e es ly f elec l ls fr he f et ev l fr la e en llec he SO et ho ly li f la e llec f l e. ec 2. h t t p : / / w w w.c i s.h u t.f i / p r o j e c t s / i d e / I n t elli g en t D a t a E n g i n eer i n g R es ea r c h G r o u p The I n t elli g en t D a t a E n g i n eer i n g R es ea r c h G r o u p c o n s i s t s o f r es ea r c her s i n t he L a b o r a t o r y o f C o m p u t er a n d I n fo r m a t i o n Sc i en c e ( C I S) a t t he H els i n k i U n i v er s i t y o f Tec hn o lo g y ( H U T). The g r o u p i s hea d ed b y p r o fes s o r O lli Si m u la. O u r M i s s i o n d p a n d a p p p r o b i n d d t d a t a r i v m d s r p r o c s / i n d u s t r i a d a t a a n a s i s, a n d t o d v k n o w g a n d k n o w w o t m d s t o o u r i n d u s t r i a p a r t n s. O u r c o r c o m p c a r i s d a t a a n a s i s a n d d a t a m i n i n g i n c o m p s y s t s u s i n g n r a n w o r k s, p i a t r g a n i z i n g M a p ( M ). I n o u r p r o j t s, w v s a g o a : To ev elo ly lem ep en en -d en et ho fo es l ly eli er led e -ho f hes e et ho l er e et en e ea ly lex em eu l et es ec lly he Self-O SO ec e ha e ev er l ls - t o d ev elo p n ew m et ho d s a n d a p p ly ex i s t i n g o n es, - t o help s o lv e p r o b lem s o f o u r i n d u s t r i a l p a r t n er s u s i n g t he m et ho d s, - t o d eli v er m et ho d k n o w led g e t o o u r p a r t n er s, a n d - t o r ep o r t o u r w o r k s i n p u b li c a t i o n s : c o n fer en c es, j o u r n a l a r t i c les, t hes es, a n d v i a W W W. 3. h t t p : / / w e b s o m.h u t.f i / w e b s o m / s t t / d o c / f i n / W E B M i t s r g a n i s o i v i a k a r t t o j a d o k u m t t i k o k o i s t a W E B M o n m ä, j o v o i d a a n a u t o m a a t t i s t i o r g a n i s o i d a t s t i d o k u m t t i k o k o i a s ä m u o d o s t a a n i i s t ä t i o n y t ä m i s t ä o t t a v i a v i s u a a s i a k a r t t o j a. t t u s SO - eo en elm SO en et elm lla es ek en elm ek ed lö help li To eu

13 e m o k o o s t u u d o k u m e n t t i k a r t a s t a s e k ä w w w ä y t t ö l i i t t y m ä s t ä, j o l l a k a r t t a a o n h e l p p o t u t k i a. D o k u m e n t t i k a r t a n l u o m i s e s s a k e s k e i s e l l ä s i j a l l a o n i t s e o r g a n i s o i v a k a r t t a (. WEBSOM-d -k SOM) I t s e o r g a n i s o i v a k a r t t a I t s e o r g a n i s o i v a k a r t t a ( SOM, Se l f -Or g a n i z i n g Ma p ) o n a k a t e m i a p r o f e s s o r i T e u v o K o h o s e n k e h i t t ä m ä n e u r o l a s k e n t a a n p e r u s t u v a t i e t o j e n k ä s i t t e l y m e n e t e l m ä, j o l l a v o i d a a n a u t o m a a t t i s e s t i j ä r j e s t ä ä j a h a v a i n n o l l i s t a a m o n i m u t k a i s i a t i e t o j o u k k o j a. Me n e t e l m ä o n l e v i n n y t k ä y t t ö ö n y m p ä r i m a a i l m a n, j a t ä h ä n m e n n e s s ä s i i t ä o n j u l k a i s t u y l i t u t k i m u s t a. Si t ä o n s o v e l l e t t u m m. a u t o m a a t t i s e e n p u h e e n t u n n i s t a m i s e e n, k u v a -a n a l y y s i i n, r o b o t i i k k a a n, t e o l l i s u u s p r o s e s s i e n k u v a a m i s e e n, t i e t o l i i k e n n e t e k n i i k a n s o v e l l u k s i i n, e r ä i s i i n l ä ä k e t i e t e e l l i s i i n d i a g n o o s e i h i n s e k ä f i n a n s s i a n a l y y s i i n. I t s e o r g a n i s o i v a k a r t t a k o o s t u u k u v a p i s t e i s t ä. K u h u n k i n k u v a p i s t e e s e e n l i i t t y y t i e t y n s i s ä l t ö i s i ä t i e t o a l k i o i t a k u v a a v a m a l l i. T i e t o a l k i o v o i k o o s t u a v a i k k a p a y h t ä h e n k i l ö ä t a i v a l t i o t a k o s k e v i s t a t i e d o i s t a t a i - k u t e n t ä s s ä s o v e l l u k s e s s a - y k s i t t ä i s t ä s a n a a t a i d o k u m e n t t i a l u o n n e h t i v i s t a n u m e e r i s i s t a a r v o i s t a. Ma l l i t o v a t j ä r j e s t y n e e t s i t e n, e t t ä k a r t a l l a l ä h e k k ä i n o l e v a t m a l l i t k u v a a v a t k e s k e n ä ä n s a m a n k a l t a i s i a t i e t o a l k i o i t a. J o k a i n e n t i e t o a l k i o s i j o i t t u u k a r t a l l a s i i h e n k u v a p i s t e e s e e n j o s s a o l e v a m a l l i v a s t a a t i e t o a l k i o t a p a r h a i t e n. L i s ä t i e t o j a i t s e o r g a n i s o i v a s t a k a r t a s t a. WEBSOM-a r k k i t e h t u u r i D o k u m e n t t i k a r t t a D o k u m e n t i t j ä r j e s t y v ä t a u t o m a a t t i s e s t i v i s u a a l i s e k s i k a r t a k s i SOM-m e n e t e l m ä ä k ä y t t ä e n. En n e n j ä r j e s t ä m i s t ä d o k u m e n t t i e n t e k s t i s i s ä l t ö m u u n n e t a a n n u m e e r i s e e n e s i t y s m u o t o o n. K u t a k i n d o k u m e n t t i a v a s t a a u s e i t a s a t o j a n u m e r o a r v o j a. T ä l l a i n e n d o k u m e n t t i e n k o o d a u s p e r u s t u u s i i h e n, e t t ä j o k a i s t a s a n a a v a s t a a t i e t y n l a i n e n n u m e r o a r v o j e n y h d i s t e l m ä. Mi t ä u s e a m m i n s a n a e s i i n t y y d o k u m e n t i s s a s i t ä s u u r e m p i t ä m ä n y h d i s t e l m ä n o s u u s k o o d i s s a o n. L i s ä k s i s a n o j a p a i n o t e t a a n n i i d e n y l e i s y y d e n m u k a a n. Es i k ä s i t t e l y v a i h e e s s a t e k s t i a i n e i s t o s t a p o i s t e t a a n v ä l i m e r k i t, n u m e r o t j a m u u t k o o d i t, s e k ä j ä t e t ä ä n y l e i s i m m ä t j a h a r v i n a i s i m m a t s a n a t p o i s k ä s i t t e l y s t ä. Su o m e n k i e l i s e n a i n e i s t o n k ä s i t t e l y n e r i t y i s p i i r t e e t. Su o m e n k i e l i s e s s ä t e k s t i s s ä s a n a t e s i i n t y v ä t e r i t t ä i n u s e i n t a i p u n e e s s a m u o d o s s a, e i k ä s a m a n s a n a n t a i p u n e i t a m u o t o j a v o i l ö y t ä ä h e l p o s t i e s i m e r k i k s i s a n a n k a t k a i s u a k ä y t t ä m ä l l ä. T ä s t ä s y y s t ä o s a n a s u o m e n k i e l i s e n a i n e i s t o n e s i k ä s i t t e l y ä s a n a t o n p a l a u t e t t u p e r u s m u o t o o n L i n g s o f t Oy : n T WOL -o h j e l m a l l a. L i s ä t i e t o j a m m. s u o m e n k i e l i s e n t e k s t i n k ä s i t t e l y s t ä y l e e n s ä s e k ä t e h t ä v ä ä n s o v e l t u v i s t a o h j e l m i s t a l ö y d ä t L i n g s o f t i n w w w -s i v u i l t a. D o k u m e n t t i k a r t a n n i m i k k e e t, e l i k a r t a l l e k i r j o i t e t u t s a n a t, o n v a l i t t u a u t o m a a t t i s e l l a m e n e t e l m ä l l ä s i t e n, e t t ä n e k u v a i s i v a t m a h d o l l i s i m m a n h y v i n k y s e i s e n a l u e e n d o k u m e n t t e j a. H a k u

14 Hakuteksti koodataan numeerisiksi arvoiksi samoin kuin dokumenttikarttaa muodostettaessa. N ä in sf aadul l e koodil l e etsitä ä n sitä l ä h innä vastaava al ue kartal ta vertaamal l a koodia kartan y ksikö itä vastaaviin mal l eih in. Haun tul oksena l ö y ty neet l ä h immä t karttay ksikö t esitetä ä n kä y ttä j ä l l e y mp y rö inä dokumenttikartal l a. K ä y ttö l iitty mä K ä y ttö l iitty mä muodostuu kokoel masta w w w -sivuj a, sekä c g i-oh j el mista, j oil l a on toteutettu mm. h akuominaisuus. Saija Rahkola, Sari Timonen / /N ewtec h/n eur o v er ko t_ 2.html 1 SOM neuroverkkomenetelmänä selluloosan keiton h allinnassa I tseorg anisoivaa karttaa on sovel l ettu muun muassa p rosessitekniikan j a kemian kä y ttö ö n. neuroverkon avul l a T eol l isuusp rosessia on mah dotonta h al l ita h y vin omaamatta kä sity stä p rosessissa esiinty vistä til oista sekä tietoa tietty ä til aa seuraavasta uudesta til asta. N euroverkkoj en avul l a voidaan p rosessej a h al l ita tutkimal l a p el kä stä ä n p aikal l isten mittausarvoj en, kuten esimerkiksi l ä mp ö til oj en j a al kal isuuden vä l isiä riip p uvuuksia. E simerkiksi W isaf orest O y : n P ietarsaaren teh tail l a on y h teisty ö ssä T eknil l isen K orkeakoul un inf ormaatiotekniikan l ab oratorion kanssa tutkittu itseorg anisoivan kartan kä y ttö ä j atkuvatoimisen sel l ul oosan keiton tarkkail ussa. P rosessin til aa kuvataan eril aisil l a mittausmuuttuj il l a: kol mel l a eri p aikoista mitatul l a l ä mp ö til al l a, kah del l a eri p aikoista mitatul l a al kal isuusarvol l a sekä sel l ul oosan kap p a-l uvul l a. E ri keitoil l a j a keiton kestä essä nä mä kuusi l ukua vaih tel evat tiety issä raj oissa riip p uen sil ti samal l a toisistaan. I tseorg anisoiva kartta l askee muun muassa y l i kaksisataa eril aista p rosessitil an mal l ia el i p rosessista teh tä vä n mitauksen arvoy h distel mä ä, j otka kuvaavat p rosessissa esiinty viä tap auksia mah dol l isimman real istisesti. I tseorg anisoivassa kartassa y ksi kuvap iste vastaa y h tä ty y p il l istä p rosessin til aa. Ä l y kkä ä t j ä rj estel mä t, Harj oitus 5, T eh tä vä 3 S amp sa W il l man j a J anne T ö rnroos h ttp : / / w w w. c is. h ut. f i/ researc h / : I ndep endent C omp onent A nal y sis. I ndep endent C omp onent A nal y sis ( I C A ) is a novel statistic al meth od w h ose maj or ap p l ic ation is in sig nal sep aration. I ndep endent c omp onent sig nal s c an b e f ound f rom

15 M M their mixtures, f o r exa mp l e, f ro m M E G b ra in s ig n a l s, tel ec o mmun ic a tio n s ig n a l s, o r mixed s p eec h. I n the p ro j ec t, b o th theo retic a l w o rk o n I C A a n d s ev era l a p p l ic a tio n s a re s tud ied. T he f o c us o f the theo retic a l p a rt is in B a y es ia n metho d s a n d the d ev el o p men t o f f a s t a l g o rithms. D a ta a n a l y s is w ith the S O M. S el f O rg a n iz in g M a p -b a s ed metho d s a re d ev el o p ed f o r d a ta a n a l y s is a n d in f o rma tio n v is ua l iz a tio n. A p p l ic a tio n s o f the S O M a re s tud ied in g ro up s s p ec ia l iz in g o n b io in f o rma tic s, l ea rn in g metric s, s p eec h, a n d n a tura l l a n g ua g e mo d el l in g. T he l a rg es t a p p l ic a tio n o f the S O M in d a ta min in g, W E B S O M, d ea l s w ith the o rg a n iz a tio n o f l a rg e d o c umen t c o l l ec tio n s. S a mul i K es o l a http : / / w w w. c is. hut. f i/ res ea rc h/ s o m-res ea rc h/ S O M v erk k o j a k ä y tetä ä n k un o rg a n is o id a a n s uurta j o uk k o a mo n iul o tteis ta d a ta a ( s a ira a l a s o v el l uk s is s a j o p a k o l mek y mmen tä ul o tteis ta ). P ro j ek tis s a k ä y tettiin K o ho s en v erk k o a j a s itä o n k ä y tetty s eura a v is s a s o v el l uk s is s a : p uheen tun n is tuk s es s a, tehta id en o hj a uk s es s a, s a tel l iittik uv ien l uo k ittel us s a, s uurien d o k umen ttik o k o el mien j ä rj es tä mis es s ä. P ro j ek tin j o hd o s s a / j ä s en en ä o n to imin ut my ö s K o ho n en its ek in. http : / / w w w. c is. hut. f i/ p ro j ec ts / id e/ P ro j ek tin ta rk o ituk s en a o n l uo k itel l a d a ta a riip p uma tta min k ä l a is ta s e o n ta i että mis tä l ä htees tä s e tul ee. P ro j ek ti o n v iel ä k es k en j o ten s en o n n is tun eis uutta o n v a ik ea a rv io id a. P ro j ek ti o n en emmä n k in " k a tto " -p ro j ek ti, j o k a ta rj o a a tieto ta ito a y hteis ty ö k ump p a n eil l e. P ro j ek ti o n j a ettu n el j ä ä n a l ip ro j ek tiin j o tk a ta rj o a v a t teo l l is uud en ta rp eis iin ra tk a is uj a. L is ä k s i p ro j ek ti to imiin k o l men muun p ro j ek tin S a ri P a s a n en a tk a -a j a n en n us tema l l i L a hti-hein o l a v ä l il l ä a tk a -a ik a tied o tuk s el l a p y ritä ä n v a ik utta ma a n a uto il ij o id en o d o tuk s iin ma tk a n s uj umis es ta j a v a ik utta a tien k ä y ttä j ien ma tk a -a ik a o d o tuk s iin. E n n us tema l l ein a k ä y tettiin mo n ik erro s p ers ep tro n in euro v erk k o j a el i M L P -v erk k o a. V erk o s s a s y ö tek erro k s en n euro n ien mä ä rä o l i y htä s uuri k uin s y ö tep a ra metrien mä ä rä j a v a s tek erro s ten n euro n ien mä ä rä v a s ta a v a s ti y htä s uuri k uin v a s tep a ra metrien mä ä rä p iil o k erro s ten mä ä rä k s i v a l ittiin y k s i. O ik ein en n us tettuj en ma tk a -a ik o j en o s uus k uv a s ta a ma l l in hy v y y ttä. M a l l i o n n is tui s uhteel l is en hy v in. w w w o s o ite:

16 n_ennu stem alli.pd f J a t k e t i i l e n t u k k e u t u m i s e n e s t ä m i n e n O u l u n y l i o p i s t o n t u t k i m u s, j o s s a m a l l i t t e h t y m y ö t ä k y t k e t y i l l ä n e u r o v e r k o i l l a, j o i t a o n o p e t e t t u b a c k p r o p a g a t i o n -m e n e t e l m ä l l ä. M a l l i l l a p y s t y t t i i n s u h t e e l l i s e n h y v i n e n n u s t a m a a n t u k k e u m a k o h t i a. w w w o s o i t e : lu.fi/d ocs/lib rary/level_0 /b no32.pd f T e e m u M a t i l a i n e n N e u r o v e r k o n k ä y t t ö e r i t u t k i m u k s i s s a : O s o i t t e e s t a h t t p : / / w w w. c s. u t e x a s. e d u / u s e r s / n n / l ö y t y y t i e t o a U T C S N e u r a l N e t s r e s e a r c h r y h m ä s t ä. E s i m e r k k e i n ä v o i d a a n m a i n i t a t u t k i m u k s e t t e k o ä l y n j a l u o n n o l l i s e n p u h e e n s a r a l t a. O s o i t t e e s t a h t t p : / / w w w. c i s. h u t. f i / r e s e a r c h / l ö y t y y s u o m a l a i s e n n e u r o v e r k k o t u t k i m u s k e s k u k s e n a i h e i t a. E s i m. k u i n k a S O M v e r k k o a o n k ä y t e t t y d a t a n a n a l y s o i n t i i n, i n f o r m a a t i o n v i s u a l i s o i n t i i n j a k u i n k a n e u r o v e r k k o a o n k ä y t e t t y h a k u k o n e e n t o t e u t u k s e e n. O s o i t t e e s t a h t t p : / / w e b s o m. h u t. f i / w e b s o m / l ö y t y y S O M : l l a t o t e u t e t t u i n t e r n e t h a k u k o n e j o s s a k ä y t e t t ä ä n W E B S O M n i m i s t ä m e t o d i a : WEBSOM Method WEBSOM i s a m e t h o d f o r o r g a n i z i n g m i s c e l l a n e o u s t e x t d o c u m e n t s o n t o m e a n i n g f u l m a p s f o r e x p l o r a t i o n a n d s e a r c h. W E B S O M i s b a s e d o n t h e S O M ( S e l f -O r g a n i z i n g M a p ) a l g o r i t h m t h a t a u t o m a t i c a l l y o r g a n i z e s t h e d o c u m e n t s o n t o a t w o -d i m e n s i o n a l g r i d s o t h a t r e l a t e d d o c u m e n t s a p p e a r c l o s e t o e a c h o t h e r. S e e a l s o t h e l i s t o f p u b l i c a t i o n s. T h e m a t h e m a t i c a l p r e l i m i n a r i e s, b a c k g r o u n d, b a s i c i d e a s, i m p l i c a t i o n s, a n d n u m e r o u s a p p l i c a t i o n s o f S e l f -O r g a n i z i n g M a p s a r e d e s c r i b e d i n t h e r e c e n t b o o k K o h o n e n : S e l f - O r g a n i z i n g M a p s ( S p r i n g e r, ; s e c o n d e x t e n d e d e d i t i o n ). T i m o f e i T c h o u d o v, N a t a l i a H a k k a r a i n e n

17 - T ä mä n o hj elman av ulla k ä y ttä j ä v o i tehd ä astro lo o gi set en n ustuk set. H ä n elle tarj o taan mahd o lli suuk si a tehd ä ho ro sk o o ppi v uo d elta e.k r. v uo teen , n ä y tä plan eetto j en k o o rd i n aati t j n e. K ä y tetty n euro v erk k o o n salai n en, j o ten emme ti etä sen n i meä. l.go v : /pro j /n euro n /pro j ects/lun g-dx.html - T he purpo se o f thi s pro j ect was to d ev elo p an auto mated sy stem wi th n eural n etwo rk s, f uz z y lo gi c, an d i mage pro cessi n g techn i q ues to an aly z e lun g v en ti lati o n an d lun g perf usi o n n uclear i mages an d to i d en ti f y speci f i c lun g d i seases.

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu

Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu Totta vai tarua? Kysy m yksi ä j a v ast a uksi a solunsalp a a j a h oid ost a : Solunsalp a a ja h oid o n aih e utta m a p a h oinvointi ja okse ntelu Ta ustatutkimukse n te hnyt ja kirjase n kirjoitta

Lisätiedot

Javan perusteet

Javan perusteet M JavaDoc e s i m e r k k i JavaDoc * Malliluokka, jossa esitellään JavaDoc:n toimintaa * @version.0 * @author Matti Meikäläinen public class TestApp { * Malli luokkamuuttujasta private int m_membervariable;

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999 Hannu ohannoro SATEEN AIKAAN laulusara soraanolle a ianolle Tuomas Anhavan tekstiin toinen, korattu versio 10 or romotion only 1 / 1 a or romotion only SATEEN AIKAAN Tuomas Anhava: Runoa (1), tava I III

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN SUOMEN VIRALLINEN T I L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C: 103 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 1960 XI TAAJAMAT

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely Aamukahvi- ja keskustelutilaisuus Päijät-Häme10.6.2016 Maija Aaltola Selvityshenkilö OKM, rehtori Omnian ammattiopisto

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

2. Millaisia Linux-pohjaisia ratkaisuja käytätte organisaatiossanne:

2. Millaisia Linux-pohjaisia ratkaisuja käytätte organisaatiossanne: . Millaisia Linux-pohjaisia ratkaisuja käytätte organisaatiossanne 8 Percent Yhtä tai us e amp... Yhtä tai us e amp... Linux-työas e mia Lin u x-te kn o lo g i... Lin u x-te kn o lo g i... Pilvi-in fras

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet:

Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet: Sä te ily k e n ttie n ra tk a ise m in e n Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet: 1. E tsi A integ roim alla y h tälö A = µ e jβr 4π r V Je j βˆr r dv, (40 ) 2. L ask e E E = jωa

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot