Tampere, :00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS (6 kk)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk)"

Transkriptio

1 Tampere, :00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS (6 kk) * Liikevaihto 15,18 milj. euroa (13,80 milj. euroa), kasvua 10 % * Liikevoitto -1,58 milj. euroa (-0,35 milj. euroa), laskua 351 % * Tulos / osake - 8,7 senttiä (-1,9 senttiä) * Oma pääoma / osake 1,02 euroa (1,17 euroa) * Tilauskanta 11,56 milj. euroa (12,07 milj. euroa), laskua 4 % * Tilauskertymä 12,55 milj. euroa (13,80 milj. euroa), laskua 9 % * Asiakaskysyntä lomakauden jälkeiselle ajalle on vaikeasti ennustettava. * Takoma odottaa nykyisen tilauskannan ja näkymien perusteella konsernin tilikauden 2012 liikevaihdon nousevan tilikauden 2011 tasosta. LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Konsernin liikevaihto marras-huhtikuulta oli 15,18 (13,80) milj. euroa, kasvua viime tilikaudesta 10 %. Kasvu johtui osin Takoman laajenemisesta hydrauliikan kokonaisjärjestelmissä ja komponenteissa TL-Tuotannon liiketoimintakaupalla kesäkuussa Liiketoimintakaupan vaikutus katsauskauden liikevaihdossa oli 1,1 milj. euroa. Konsernin liikevaihdosta 59 (67) % tuli laivanrakennus- ja offshore -teollisuudesta, 15 (11) % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 20(18) % energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoran viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 19 (16) %. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli -1,58 (-0,35) milj. euroa. Liikevoitto oli -10,4 (-2,5) % katsauskauden liikevaihdosta. Huolimatta katsauskauden positiivisesta liikevaihtokehityksestä, Takoman volyymit ovat yhä kapasiteettiin nähden alhaiset. Katsauskaudella Takoman merkittävällä asiakkaalla oli toimitusten siirtoja. Takoman kuluja ei ole saatu sopeutettua laskeneen kysynnän mukaiseksi. Sivu 1 / 12

2 TILIKAUDEN TULOS Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,22 (0,05) milj. euroa. Tulos ennen veroja oli -1,80 (-0,40) milj. euroa ja verot 0,44 (0,10) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -8,7 (-1,9) senttiä ja sijoitetun pääoman tuotto -11,7 (-1,9) %. KONSERNIN RAHOITUSASEMA Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 2,28 (0,21) milj. euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli 2,86 (-0,42) milj. euroa. Käyttöpääoman pienentyminen katsauskaudella johtui pääosin vaihto-omaisuuden 0,95 milj. euron ja myyntisaamisten 1,05 milj. euron pienentymisestä. Investointien nettorahavirta oli -0,55 (-3,81) milj. euroa. Investointien nettorahavirtaan vertailukaudella sisältyy tehty toimitila- ja rahoitussopimus Akaan kaupungin kanssa. Järjestelyn johdosta konsernin aineellinen käyttöomaisuus kasvoi vertailukaudella 3,2 milj. eurolla ja korolliset velat 3,1 milj. eurolla. Rahoituksen nettorahavirta oli -1,79 (2,47) milj. euroa, ja se koostui pääosin lainanlyhennyksistä. Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 0,26 (2,48) milj. euroa ja korollisen lainapääoman määrä oli 9,38 (10,50) milj. euroa. Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 50,1 (54,3) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 57,3 (43,9) %. Konserni ei täyttänyt tilanteessa yhtä lainakovenanttiaan koskien 3,96 milj. euron lainaa. Lainanantajalta on kuitenkin saatu kirjallinen suostumus siitä, ettei se ei tule käyttämään eräännyttämisoikeuttaan. Seuraava lainakovenanttien tarkastelupiste on Sivu 2 / 12

3 TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ Katsauskauden lopussa Takoman tilauskanta oli 11,56 (12,07) milj. euroa, laskua 4 %. Tilauskertymä katsauskaudelta oli 12,55 (13,80) milj. euroa, laskua 9 %. TL-tuotannon liiketoimintakaupan kesäkuussa 2011 vaikutus katsauskauden tilauskannassa oli 0,8 milj. euroa ja tilauskertymässä 1,4 milj. euroa. INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,55 (3,81) milj. euroa. Poistot olivat 1,14 (1,02) milj. euroa. Katsauskauden investoinnit liittyvät vielä pääosin hydrauliikkavalmistuksen muuttoon Akaan uusiin tehdastiloihin. Vertailukauden investointeihin sisältyy tehdastoimitilojen hankkiminen Akaasta 3,2 milj. eurolla. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Takoman varsinainen yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2011 jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Takoma Oyj:n kuusijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Kimmo Korhonen, Juhani Vesterinen, Tapio Tommila ja Harri Kumpu. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Thomas Rönnholm. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Sivu 3 / 12

4 Takoman hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ovat voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien ( asti). Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Takoman hallituksella on yhtiökokouksen päätöksen perusteella lisäksi valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 18 kuukauden kuluessa valtuutuspäätöksestä lukien ( asti). Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. HENKILÖSTÖ Takoma-konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden päättyessä 202 (171). Henkilöstömäärä katsauskaudella keskimäärin oli 198 (172). Konsernin koko henkilöstö on Suomessa. Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 51 (42) ja tuotannon työntekijöitä 151 (129). Katsauskauden lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 89 (91) henkilöä, hydrauliikkakomponenttien valmistuksessa 68 (39) ja koneistuspalveluyksikössä 38 (38) henkilöä. Emoyhtiön palveluksessa oli 7 (3) henkilöä. Henkilöstön kasvu verrattuna vertailu kauteen johtui pääosin osin Takoman laajenemisesta hydrauliikan kokonaisjärjestelmissä ja komponenteissa TL-Tuotannon liiketoimintakaupalla kesäkuussa Liiketoimintakaupan vaikutus katsauskauden päättymishetken henkilöstöön oli 28. Asiakkaiden kysynnän vaihtelut ja toimitusvarmuuden ylläpito ovat vaikeuttaneet Takoman sopeuttamistoimien ajoitusta. OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 11,43 (17,86) milj. euroa. Sivu 4 / 12

5 Osakkeen päätöskurssi oli 0,73 (1,14) euroa. Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli 212 (672) tuhatta osaketta vaihtoarvoltaan 0,16 (0,77) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 1,4 (4,3) %:a koko osakekannasta. Vapaan vaihdannan osuus yhtiön osakkeista ja äänistä oli katsauskauden aikana 17,85 (17,85) %. Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen markkinatakaus. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 855 (881) katsauskauden lopussa. RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Riski maailmantalouden kasvun hidastumisesta ja epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään ja sitä kautta Takoman tilikauden 2012 liikevaihtoon, tulokseen ja maksuvalmiuteen. Euroopan yleiset teollisuuden alentuneet volyymit voivat aiheuttaa sen, että osa Takoman raaka-ainetoimittajista ja alihankkijoista voivat joutua niin suurin taloudellisiin vaikeuksiin, että toimittajan toiminta keskeytyy. Takoman vuosikertomus 2011 sisältää perusteellisen kuvauksen Takoman riskeistä ja riskienhallinnasta. MARKKINANÄKYMÄT Markkinatilanne on raportointijakson aikana ollut tiukka erityisesti laivanrakennusteollisuudessa, joka on Takoman suurin asiakassegmentti. Laivanrakennus on ollut erittäin alhaisella tasolla alkuvuodesta 2012 (tammikuu-toukokuu). Uudet laivatilaukset maailmassa ovat olleet yli 50 % alhaisemmat vuoteen 2011 nähden ja lähes 70 % alhaisemmat kuin vuonna Tarjousprojekteja muille asiakassegmenteille kuin laiva ja offshoreen on liikkeellä kohtalaisesti, mutta asiakkaiden päätöksentekoa vaivaa yhä hitaus. Asiakaskysyntä lomakauden jälkeiselle ajalle on vaikeasti ennustettava ja Takomalla on valmius aloittaa välittömät sopeuttamistoimet, mikäli kysynnän taso olennaisesti muuttuu. Sivu 5 / 12

6 KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin alkaen KTM, KHT Ilkka Miettinen. Ilkka Miettinen vastaa konsernin talous-, rahoitusja hallintoasioista. Muita katsauskauden jälkeisiä merkittäviä tapahtumia ei ole. TAKOMAN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2012 Takoma odottaa nykyisen tilauskannan ja näkymien perusteella konsernin tilikauden 2012 liikevaihdon nousevan tilikauden 2011 tasosta. TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2012 Tilikaudelta Takoma Oyj julkaisee vielä yhden osavuosikatsauksen seuraavasti (9kk) LAATIMISPERIAATTEET Tämä tiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Konserni on ryhtynyt alkaen soveltamaan IAS 39 -standardin mukaista rahavirran suojauslaskentaa valuuttatermiineihin, joilla suojataan USD -määräisiä kaupallisia myyntisopimuksia. Sivu 6 / 12

7 Tilinpäätöstä ei ole tilintarkastettu. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIIEDOT KONSERNIN TULOSLASKELMA 02/12-02/11-11/11-11/10-11/10-04/12 04/11 04/12 04/11 10/11 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Liikevoitto% -13,9 % -1,5 % -10,4 % -2,5 % -4,9 % Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa) Laimentamaton ja laimennettu -0,053-0,007-0,087-0,019-0,078 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 02/12-02/11-11/11-11/10-11/10-04/12 04/11 04/12 04/11 10/11 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille KONSERNIN TASE VARAT 04/ /2011 muutos% 10/2011 Sivu 7 / 12

8 Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä , Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä , Varat yhteensä , OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä , Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Rahoitusvelat Pitkäaikaiset velat yhteensä , Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset Rahoitusvelat Lyhytaikaiset velat yhteensä , Velat yhteensä , Oma pääoma ja velat yhteensä , KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 11/11-11/10- muutos% 11/10-04/12 04/11 10/11 6 kk 6 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Oikaisut Käyttöpääoman muutokset Rahoituserien ja verojen rahavirta Liiketoiminnan nettorahavirta ,4-305 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit liiketoimintaan -802 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Luovutustulot muista sijoituksista Lainasaamisten muutos -395 Saadut osingot investoinneista 0 Sivu 8 / 12

9 Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investointien nettorahavirta , Rahoituksen rahavirta Lainojen muutos Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta ,3-249 Rahavarojen muutos , Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Yli- Sij. Muut Kerty- Oma pääoma kurssi- vapaan rahas- neet pääoma rahasto oman tot voitto- yhteensä pääoman varat rahasto Oma pääoma Kauden tulos Rahavirtojen suojaukset Oma pääoma Oma pääoma Kauden tulos Rahavirtojen suojaukset Oma pääoma AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 04/ /2011 muutos% 10/2011 Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo Yritysten hankinnan vaikutus 207 Lisäykset Vähennykset Siirrot taseryhmien välillä Poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo kauden lopussa , Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo Yritysostot 696 Lisäykset Vähennykset -12 Siirrot taseryhmien välillä 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo kauden lopussa , KONSERNIN VASTUUT Sivu 9 / 12

10 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Takaukset Takaisinostositoumukset Yrityskiinnitykset Pantit Pantatut tytäryhtiöosakkeet Vuokravastuut JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinit TUNNUSLUVUT Oman pääoman tuotto (ROE), % -16,3-3,2-6,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -11,7-1,9-4,8 Bruttoinvestoinnit, Korolliset velat, Omavaraisuusaste, % 50,1 54,3 51,2 Nettovelkaantumisaste, % 57,3 43,9 62,7 Oma pääoma per osake, eur 1,02 1,17 1,10 Osakemäärä keskimäärin, Osakemäärä tk:n lopussa, Osakekohtainen tulos, eur -0,087-0,019-0,078 Osakkeen ylin kurssi, eur 0,82 1,21 1,21 Osakkeen alin kurssi, eur 0,67 1,04 0,82 Osakkeen kauden keskikurssi, eur* 0,74 1,14 1,09 Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 0,73 1,14 0,82 Osakekannan markkina-arvo, milj. eur 11,43 17,86 12,84 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 1,4 4,3 7,2 * kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi KVARTAALITIEDOT Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11 Q2/11 TULOSLASKELMA Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Sivu 10 / 12

11 Tilikauden tulos Osakekohtainen tulos, euroa -0,054-0,033-0,032-0,027-0,007 Tilauskertymä Tilauskanta periodin lopussa Henkilöstö periodin lopussa Tampereella Takoma Oyj:n hallitus Lisätietoja: Kimmo Korhonen, toimitusjohtaja, puhelin JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet TAKOMA LYHYESTI Takoma on erikoistunut voimansiirtokomponenttien valmistukseen, hydrauliikan kokonaisjärjestelmiin ja komponentteihin sekä vaativien kappaleiden koneistukseen. Takomaan kuuluvat Takoma Gearsin hammastettujen komponenttien tehdas Parkanossa, Akaassa ja Tampereella sijaitsevat TL-Hydraulicsin hydrauliikkasylinteritehdas ja koneistuskonepaja sekä hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmiin erikoistunut Takoma Systems Oy Keminmaalla. Takoma tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa kasvua. Tilikaudella 2011 Takoman liikevaihto oli 27 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa oli 190 henkilöä. Takoma Oyj:n osakkeet (TAM1V) noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. Sivu 11 / 12

12 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden tulos x 100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sij. pääoman tuotto (ROI), % Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Osakekohtainen tulos, euroa Oma pääoma per osake, euroa Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettorahoitusvelat x 100 Oma pääoma Osinko/tulos,% Tilikaudella jaettu osinko x 100 Tilikauden tulos Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/osake x 100 Osakkeen kurssi tilikauden lopussa P/E-luku Osakekannan markkina-arvo Osakkeen kurssi tilikauden lopussa Tulos/osake Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa Sivu 12 / 12

Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008

Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008 Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008 * Liikevaihto 18,40 milj. euroa (Q4: 5,11 milj. euroa) * Liikevoitto 0,74 milj. euroa (Q4: 0,19

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tietoja sijoittajille 7 Osakkeet ja osakkeenomistajat 8 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 10 Tunnuslukujen

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Julkaistu: 2009-08-07 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Konserni. parempaa huomista

Konserni. parempaa huomista parempaa huomista Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 2 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (6 kk) Liikevaihdon voimakas kasvu jatkui, kasvupanostukset

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50

INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50 INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 2,0 milj. euroa (2,1). - Katsauskauden

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %.

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %. 29.4.2015 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 45,9 (Q1 2014: 47,6), laskua 3,5 % - Liikevoitto 2,7 (Q1 2014: 2,5), 5,8 % liikevaihdosta (Q1 2014: 5,3

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 Loka-joulukuu - Liikevaihto 49,6 (Q4 2013: 45,4),, kasvua 9,3 % - Liikevoitto 3,3 (2,5), 6,6 (5,6) % liikevaihdosta - Tulos / osake oli

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9).

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9). 1 (11) Finnlines Oyj Pörssitiedote 11.5.2010 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 (Tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2010 LYHYESTI MEUR 1-3 2010 1-3 2009 1-12 2009 Liikevaihto 121,5 117,4 494,4 EBITDA

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot