TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä ko koukses sa seuraavasti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti:"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Kaupunginhallitus Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä ko koukses sa seuraavasti: "Keskustelu lentoliikenteen tavoitteellisesta kehittämisestä on käynnistynyt kau pun ki seu dul la uuden lentokenttäkonseptin, AiRRportin, myötä. Seu tuhal li tus on käsitellyt lentoliikennettä kokouksissaan , se kä AiRRport-työssä on tunnistettu lentoliikenteen kehittämiselle vankat pe rusteet. Alueiden globaali saavutettavuus on edellytys pitkäntähtäimen kas vulle. Suorat lentoyhteydet lisäävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä niin vien ti tuo tan nos sa kuin matkailussa. Hyvä saavutettavuus vahvistaa alueen kil pai lu ky kyä ja tukee myös korkeakoulujen kehittymistä. Koska maailman len to lii ken ne on kasvussa, tulisi Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan saa da siitä oma osuutensa. Tampereella on lisäksi EUn liikennepolitiikassa ko ros ta ma sijaintietu matkaketjujen yhdistämiseen. Tilannekuva alueen lentoliikenteestä kertoo, että Tampere-Pirkkalan len token tän matkustajamäärä on viimeaikoina ollut laskeva ja harvojen len to yhtiöi den varassa. Lentojen määrä on talvikaudelle 2016 edelleen vä he ne mässä. Finavia kehottaakin alueen kuntia ja elinkeinoelämää toimimaan ak tii vises ti lentoliikenteen kehittämisessä ja mm. uuden 2- terminaalin hyö dyn tämi ses sä. Tilannekuvassa on hyvä huomioida myös Malmin kentän käyt tö tarkoi tuk sen muutos sekä Tredun avioniikkakoulutuksen kehittämistarpeet. Myönteistä on, että kaupunkiseudun kunnat ovat investoineet 2-terminaaliin ja varautuneet lentoliikenteen kasvuun rakennesuunnitelmassa ja maa kun takaa vas sa. Myös kansallisessa lentoliikennestrategiassa on tunnistettu Tampe re-pirk ka lan rooli läntisen ja keskisen Suomen lentoliikennepalveluissa. Lentoliikenteen ympärillä toimii nyt useita alueellisia toimijoita. On gel ma na on, että yhteisiä tavoitteita ei ole asetettu, eikä resursseja ja toimenpiteitä koor di noi tu. Tähtäin on toisaalta lyhyt sisältäen mm. vuosittaiset neu vot te lut lentoliikenteen hankinnassa. AiRRport-konseptin osalta tähtäin on puo lestaan pitkä. Myös toimijoiden työnjaossa on selkeyttämisen tarvetta. Lentoliikenteen systemaattisen kehittämisen aloittamiseksi kuntien tulee teh dä päätökset sitoutumisesta lentoliikenteen organisoituun ke hit tä mis työhön ja yhteisvastuulliseen rahoitukseen. Ehdotuksen mukaan lentoliikenteen ke hit tä mis työ organisoitaisiin kehittämishankkeeksi, jossa eri osa ko ko naisuu det ja eri toimijat olisi huomioitu. Osakokonaisuuksia ovat mm. len to lii-

2 ken teen hankinta, lentokentän palvelujen ja infran kehittäminen, AiRRport-kon sep tin edistäminen sekä lentoliikennestrategian kärkihankkeen toteut ta mi nen. Alueen toimijoita ovat mm. alueen kunnat, AiRRport-group, Kaup pa ka ma ri, Finavia, Tredea, kaupunkiseutu ja Pirkanmaan liitto. Osapuo li na huomioitaisiin myös kansallisen tason toimijat. Yhteiselle hankkeelle rekrytoitaisiin projektijohtaja ja varattaisiin tälle riit tävät tukiresurssit. Projektijohtaja käynnistäisi yhteistyöverkoston toi min nan ja valmistelisi kunnille esityksen jatkotoimenpiteistä ja ra hoi tus tar peis ta tuleville vuosille. Kuntien ja alueellisten toimijoiden sitoutumiseksi tulisi jär jes tää mm. lentoliikenneseminaari. Tampereen kaupunki kutsuisi lisäksi hank keel le korkeantason ohjausryhmän. Hankkeen etenemistä seurattaisiin mm. Tampereen kaupunginhallituksessa ja seutuhallituksessa. Seutuhallitus päätti että Tampereen kaupunki valmistelee kaupunkiseudun kuntien pää tök sen tekoa varten tarkemman esityksen lentoliikenteen kehittämisprojektin käynnis tä mi ses tä, että kunnat tekevät päätökset projektin käynnistämisestä ja projektin vuo den 2015 rahoituksesta toukokuun 2015 loppuun mennessä, että projektille valittava projektijohtaja laatii projektisuunnitelman kuntien hy väk syt tä väk si, että valmisteluvastuu käynnistysvaiheesta on seudun kun ta joh ta ja ko kouk sella ja että valmistelussa huomioidaan Tredea. Edellä olevan perusteella Tampereen kaupunki on valmistellut kau pun ki seudun kuntien päätöksentekoa varten tarkemman esityksen lentoliikenteen kehit tä mis pro jek tin käynnistämisestä seuraavasti: "Lentoliikenteen kehittäminen on Tampereen kaupunkiseudun kil pai lu ky vyn kannalta elintärkeää. Seudun kasvu Suomen johtavana teknologia- ja teol lisuus paik ka kun ta na on riippuvainen omasta kansainvälisestä len to ken täs tä. Ennen kaikkea lentoyhteyksiä tarvitsevat seudun vientituotanto ja mat kai lu. Suorat lentoyhteydet ovat tärkeitä myös houkuteltaessa alueelle ul ko mais ta pääomaa ja toimijoita. Kaupunkiseudun ulkoisen saavutettavuuden parantaminen lentoliikenteellä on yksi Tampereen kaupunkiseudun seutustrategian tavoitteista. Len to liiken teen matkustajamäärän kasvuun on varauduttu sekä ra ken ne suun ni telmas sa että tulevassa maakuntakaavassa. Seudun yhteisissä hal li tus oh jel mata voit teis sa on myös nostettu esille Tampere-Pirkkalan lentokentän ke hit tämi nen Suomen kansainväliseksi kakkoskentäksi. Kaupunkiseudun kunnat

3 ovat kin jo yhdessä investoineet lentokentän kehittämiseen, ja kau pun ki seudul la on yhteistä näkemystä siitä, että lentoliikenteen kehittäminen on koko kau pun ki seu dun kannalta erittäin tärkeää. Myös kansallisessa len to lii ken nestra te gias sa on tunnistettu Tampere-Pirkkalan rooli läntisen ja keskisen Suomen lentoliikennepalveluissa. Huolimatta siitä, että lentoliikenteen kehittäminen on nähty kau pun ki seu dun keskeisenä tavoitteena, Tampere-Pirkkalan matkustajamäärän kehitys ei vastaa kaupunkiseudun kasvua. Liikennöinti on harvojen lentoyhtiöiden varas sa. Lentoliikenteen ympärillä toimii useita alueellisia toimijoita. Re surssien käytän ja toimenpiteiden koordinointi on heikkoa, ke hit tä mis täh täin on lyhyt ja tavoitteet vaativat täsmentämistä. Lentokentän kehittämistä ei edistä myöskään Suomen lentoliikenteen ke hittä mi sen pääkaupunkiseutukeskeisyys. Finnavia Oyj:n strategiassa todetaan, et te yhtiön toiminnan ytimessä on Helsinki-Vantaan aseman kehittäminen joh ta va na vaihtoasemana. Finnavia Oyj:llä ei ole erityisiä suunnitelmia Tam pe re-pirk ka lan lentoliikenteen kehittämiseksi. Yhtiö on viestinyt, ette alu een kuntien ja elinkeinoelämän tulisi toimia aktiivisesti lentoliikenteen hank ki mi sek si ja mm. uuden 2- terminaalin hyödyntämiseksi. Euroopan laajuisesti lentoliikenteen hankinta maan ykköskenttien ul ko puoli sil le kaupunkiseuduille vaatii yleensä kaupunkiseutujen kunnilta mer kit täviä rahallisia panostuksia. Usein erityisesti halpalentoyhtiöiden vaatima mark ki noin ti tu ki kohdekaupunkia kohden on useista sadoista tuhansista eurois ta jopa miljooniin euroihin vuodessa. Reittiyhtiöiden uudet avattavat yhtey det saattavat puolestaan vaatia myös markkinointitukea, tyypillisesti jopa luok kaa 3 miljoonaa euroa ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Tuen tarve pai not tuu avatun yhteyden ensimmäiseen vuoteen. Tampereen kaupunkiseudun lentoliikenteen kehittäminen vaatii nykyistä sel keäm pää koordinaatiota, selkeämpiä tavoitteita ja toimenpiteitä ja myös ra hal lis ta resursointia. Lentoliikenteen kehittämiseksi ehdotetaan pe rus tet tavak si vuoteen 2018 jatkuva kehittämisprojekti. Projektin tehtävänä on: - lentoliikenteen aktiivinen hankinta - lentokentän palvelujen ja infrastruktuurin kehittäminen- AiRRport-kon sep tin edistäminen sekä - LVM:n lentoliikennestrategian kärkihankkeen toteuttaminen - nykyisten toimijoiden yhteistyön koordinointi. Projekti sijoittuu Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoyhtiö Tredeaan. Tredea Oy palkkaa lentoliikenteen projektijohtajan. Projektijohtajan tueksi vara taan Tredeasta 50 % ajankäytölle myynnin ja markkinoinnin tukihenkilö. Li säk si Tredea varautuu projektijohtajan tueksi tarvittavien ulkopuolisten kon sult ti pal ve lui den hankintaan sekä yhteyksien ja matkaketjujen mai nontaan. Projektille tarvittava määrä on euroa vuodessa ajanjak so na Summa tarkentuu projektisuunnitelmassa syksyllä.

4 Vuon na 2015 tämän projektin edellyttämä lisärahoitus kaupunkiseudun kunnil ta on yhteensä euroa. Kuntaosuudet määrittyvät Tampereen kaupun ki seu dun kuntien asukaslukujen mukaisesti kuitenkin si ten, että Pirkkalan kunta maksaa asukaslukuunsa nähden kaksinkertaisen osuuden. Projekti toteutetaan erillisrahoituksella. Lentoliikenteen kehittämisessä on lisäksi arvioitu, että kuntien tulisi va rautua jopa miljoonaluokan investointeihin seudun lentoliikenteen ke hit tä mises sä ja reittivalikoiman monipuolistamisessa lähivuosina. Kun nan hal li tusten olisi tarkoituksenmukaista käydä periaatteellinen keskustelu kunnan valmiuk sis ta tällaisiin investointeihin ennen kuin työ lentoliikenteen ke hit tä misek si aloitetaan ja ja neuvotteluja avataan uusien lentoyhtiöiden kanssa. Projektijohtaja laatii projektisuunnitelman, jossa täsmennetään projektin teh tä viä, tavoitteita ja resursointia. Projektisuunnitelmassa esitetään myös pro jek tin ohjauksesta vastaavan ohjausryhmän kokoonpano. Pro jek ti suun nitel ma hyväksytään kaupunkiseudun kuntien hallituksissa. Projektijohtaja rapor toi projektista vähintään kaksi kertaa vuodessa seudun kun ta joh ta ja kokouk sel le ja seutuhallitukselle." Tampereen kaupunginhallitus päätti ( 206) kokouksessaan, - että Tampere osallistuu Tampereen kaupunkiseudun lentoliikenteen kehit tä mis pro jek tiin , - että projektin isäntäorganisaationa toimii Tredea Oy ja rahoitus to teu tetaan erillisrahoituksena Tredealle, - että vuoden 2015 osalta Tampereen rahoitusosuus projektille on enintään euroa ja - että vastuuhenkilö kaupungilla on elinkeinojohtaja Timo Antikainen. Koska lentoliikenteen kehittäminen on koko kaupunkiseutua ja laajemmin ko ko Pirkanmaata koskeva tärkeä kehittämiskohde alueen elinvoiman ke hittä mi sen kannalta on Oriveden kaupungin perusteltua lähteä hankkeeseen mu kaan. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: - että Orivesi osallistuu Tampereen kaupunkiseudun lentoliikenteen ke hit tämis pro jek tiin että vuoden 2015 osalta Oriveden rahoitusosuus projektille on enintään euroa.

5 - että periaatteessa Oriveden kaupunki suhtautuu myönteisesti hankkeen jatkoon vuosille , mutta näiden osalta päätös tehdään erikseen kun hank keen sisältö, kustannukset ja muut yksityiskohdat tarkentuvat. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus mitä oli ennen, mitä on nyt? Muuttuiko mikään?

Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus mitä oli ennen, mitä on nyt? Muuttuiko mikään? TEHYN JULKAISUSARJA 2 10 B S E LV I T Y K S I Ä Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus mitä oli ennen, mitä on nyt? Muuttuiko mikään? Työsuojeluvaltuutettujen näkemyksiä sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon

Lisätiedot