Talous, hallinto ja henkilöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous, hallinto ja henkilöstö"

Transkriptio

1 KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Talous, hallinto ja henkilöstö Työryhmän loppuraportti

2 Sisällys 1 Johdanto Uuden kunnan muodostaminen Toimialan tavoitteet ja periaatteet Hallinnon järjestäminen uudessa kunnassa... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2.3 Henkilöstöhallinnon järjestäminen uudessa kunnassavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2.4 Talouden vakauttaminen uudessa kunnassa Yhteenveto ja arvio vaikutuksista Yhteistyön syventäminen Yhteistyön vaihtoehto Yhteistyön vaihtoehto Yhteistyön vaihtoehto Yhteenveto ja arvio vaikutuksista Yhteenveto ja johtopäätökset... 7 LIITTEET... 9

3 2 1 Johdanto Tausta, toimeksianto ja työskentely Toisen vaiheen toimialaryhmien toimeksiannossa työryhmille annettiin tehtäväksi hahmotella tulevaisuuden muutosmahdollisuuksia sekä arvioida muutoksen etuja ja haittoja sekä muutoksen vaikutuksia. Ensimmäisen vaiheen valtuustokierroksen loppupäätelmä oli, että kuntien tahtotila yhden kunnan malliin on vähäinen. Yhden kunnan mallilla ei voida ratkaista alueen kuntien rakenteellisia taikka taloudellisia ongelmia ja haasteita. Toinen kysymys on se, ovatko alueen kuntien talouden haasteet ratkaistavissa nykyisellä kuntarakenteella muuten kuin vielä suuremmilla verojen korotuksilla ja palvelujen järjestelyillä? Edellä olevaan perustuen sekä huomioiden työryhmän käytettävissä olevat aika- ja henkilöstöresurssit työryhmä päätti keskittyä yhteistyömahdollisuuksien hahmottamiseen ja perustietojen keräämiseen. Talous- ja hallintotyöryhmä kokoontui toisessa vaiheessa kolme kertaa seuraavasti:3.10, 8.10 ja Työryhmä on selvittänyt kuntien talous- ja palkkahallinnon käytössä olevien ohjelmistojen käyttö- ja ylläpitokustannuksia ja keskustelua on käyty laajasti palvelujen tuottamistavoista. Kustannukset porrastuvat kuntakoon mukaan, edullisimmin palvelut tuottaa Lestijärven kunta. Taulukko 1. Yleishallinnon kustannuksia ja tositemääriä Yleishallinnon kustannuksia ja tositemääriä Halsua Kaustinen Kokkola Lestijärvi Perho Toholampi Veteli ostoina kp Myynnit ulos ja palkat 1900 Palkat Palkanmaksujen määrä, syyskuu Sähköisiä palkkalaskelmia % joulukuu 2014/100 % TP 2013 Osto myynti- ja kassatositteet sähköisiä ostolaskuja TP Nykyisten ohjelmistojen käyttöylläpitokustannukset Työasemien määrä peruskunnassa

4 3 Tarkempi jaottelu yleishallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista tilastokeskuksen vuoden 2015 jaottelun mukaisesti liitteessä 1. Taulukko 2. Kuntakohtainen yhteenveto yleishallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista verrattuna käyttötalouden kokonaismenoihin. Vertailu kuntien yleishallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista kuntien kokonaismenoihin, tilinpäätös 2013 (Tilastokeskuksen v 2015 jaottelun mukaisesti) % käyttötalouden bruttomenoista Halsua Kaustinen Kokkola Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yleishallinto 3,1 1,7 1,69 2,25 2,76 2,16 2,91 Tukipalvelut 1,3 1,13 2,45 0,8 3,9 1,29 1,45 Muu toiminta 2,51 1,58 2,4 2,2 3,9 1,83 2,79 euroa/asukas Yleishallinto ,25 135,74 192,25 164,7 198, Tukipalvelut 87 83,61 196,69 68,66 232,3 118,61 85 Muu toiminta ,42 193,23 188,6 232,4 167, Uuden kunnan muodostaminen Kuntajakolain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos se - edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille - parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita - parantaa elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai - edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta. Uuden kunnan muodostamisen ratkaisussa tukeudutaan pitkälti tukipalveluja keskittävään ratkaisuun. Talous- ja hallintopalveluja voidaan teknisesti keskittää hyvinkin pitkälle. Olennaista on työn sisältö, työ- ja palveluketjujen pituus ja palvelun sujuvuus. Kokkolan kaupunki on hankkinut ja käyttöönottamassa uuden laajan toiminnanohjausohjelmiston johon kuuluvat sekä talous-, henkilöstö- ja asiakirjahallinto. Käyttöönotto tapahtuu pääosin vuoden 2015 aikana. Uuden kunnan vaihtoehdossa harmonisoitaisiin toimintaa ja koko alueella ohjelmistopalvelut todennäköisesti tulisivat laajenemaan nykyisestä. Yhden kunnan mallissa talous- ja henkilöstöhallinto keskittyy. Organisaatio voidaan toteuttaa nykyistä keveämpänä. Ylemmän esimiestason tarve vähenee tässä vaihtoehdossa. Lähiesimiestaso mahdollisesti lisääntyy. Palvelukeskuksen sijainti tulee päättää yhteisesti. Sähköisten työkalujen avulla palveluverkkoa on mahdollista hajauttaa palvelukeskuksiin myös talous- ja henkilöstöhallinnon osalta.

5 4 2.1 Toimialan tavoitteet ja periaatteet Toiminnan tavoitteena tulisi olla, että uusi kunta tarjoaa asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut tasapuolisesti koko uuden kunnan alueella. Tavoitteena on purkaa hallinnon päällekkäisyyksiä. Palvelutuotannon tavoitteet ja periaatteet voidaan tässä johtaa Kokkolan ja lähikuntien yhdistymissopimuksesta Talouden vakauttaminen uudessa kunnassa Kuntatalouden näkökulmasta tavoitteena on terve, vahvan talouden kunta sekä kilpailukykyinen verotus ja maksupolitiikka. Tämä tarkoittaisi, että vuosikate kattaisi vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan kuntien vuosikate oli riittävä kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. ART-ennakointimallin mukaan selvitysalueen vuosikatetavoitteen saavuttamiselle kohdentuisi paineita etenkin uuden kunnan ensimmäisen valtuustokauden jälkeen. Tavoitteena on velkakehityksen hillitseminen/pysäyttäminen? Uudessa kunnassa noudatetaan yhteistä taksa- ja maksupolitiikkaa. Yhden kunnan mallissa henkilöstöresurssien vähentämiseen on merkittävä paine ja mahdollisuus. Irtisanomissuoja on mietittävä tarkoin, samoin eläkkeelle siirtymisen mallit ja ehdot. Eläköitymisen hyödyntäminen, henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön sijoittamisen merkitys korostuu uudessa kunnassa. Palkkojen harmonisointi syö helposti syntyviä säästöjä palveluverkoston karsiutuessa. Selvitysalueen kuntien nykyisen taloustilanteen perusteella (lainamäärä/asukas sekä palvelutuotannon ylläpito nykyisin resurssein) on vaikea osoittaa, että yhden kunnan mallilla voitaisiin ratkaista alueen kokonaistaloudelliset haasteet. Talouden tervehdyttäminen vaatii joka tapauksessa muutoksia palveluissa ja verotuksessa. Uuden kunnankin vaihtoehdossa vaaditaan merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Koko alueen palveluverkko on tarkasteltava uudelleen ja erilaisia palvelujen tuotantotapoja on otettava ennakkoluulottomasti käyttöön. Henkilöstön käytössä on huomioitava alueen laajuus ja määriteltävä optimi toiminta-alueet. Hallinnon kokonaishenkilöstömäärää voidaan supistaa ja osa hallinnon kiinteistöistä voidaan poistaa käytöstä sekä osa nykyisistä palveluista voidaan korvata sähköisin palveluin. Yhdistymisavustus auttaisi alkuvaiheessa jonkin verran. Lisäksi voidaan huomioida kriisiytyvän kunnan lisä ja VM:n tuki talouden suunnitteluun. Toisaalta palvelujen harmonisointi voi vähentää kustannusten kasvua esimerkiksi ICT-toiminnoissa. 2.5 Yhteenveto ja arvio vaikutuksista Työryhmä viittaa tässä Kokkolan alueen aikaisempaan kuntien yhdistymissopimukseen ja siinä esitettyihin yhdistymistavoitteisiin. Työryhmän näkemyksen mukaan Kokkola poikkeaa selvitysalueen muista kunnista kokonsa ja toiminnan laajuuden osalta niin merkittävästi, että kuntien tasapuolinen vertailu on vaikeaa. Yhden kunnan malli on toimiva taloushallinnon näkökulmasta siinä, että kaikki kirjanpitoaineistot, ohjelmistot ja raportit voidaan yhdistää. Yhden kunnan malli hyvin toteutettuna tehostaa merkittävästi taloushallintoa ja parantaa nykyisin varsin haavoittuvaa toimintaa.

6 5

7 6 3 Yhteistyön syventäminen Kuntien välistä yhteistyötä arvioitiin työskentelyn ensimmäisessä vaiheessa. Yhteistyötä tehdään tämän selvityksen lisäksi viranhaltija- ja tehtävätasolla epävirallisesti merkittävästi enemmänkin. Esimerkiksi kuntien taloushallinnon, kirjanpidon, it-palvelujen ja palkka- ja taloushallinnon viranhaltijat ja työntekijät kokoontuvat yhteisiin ajankohtaisasioita käsitteleviin palavereihin ja asiantuntija-apua kysytään paljon alueen kollegoilta. Kuntien yhteisten viranhaltijoiden käytössä ainakin Kaustisen seutukunnan alueella on noudatettu periaatetta, jossa palveluja myydään naapurikunnalle omakustannushintaan. Yhteistyömahdollisuuksia nykyistä laajempaan ja syvempään yhteistyöhön on. Esimerkiksi kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmistojen seutukunnallisella harmonisoinnilla päästäisiin tilanteeseen jossa viran- ja toimenhaltijat voisivat sijaistaa toisiaan ilman erillistä perehdyttämistä taikka koulutusta. Ohjelmistojen siirtämisellä yhteiselle palvelimelle voitaisiin käyttö- ja ylläpitotoiminnot tehdä keskitetysti, kattavasti ja ajallaan. Näin kaikki alueen kunnat pääsisivät esimerkiksi sähköisten palvelujen kehittämisessä nykyistä ripeämmin eteenpäin. Yhteistyön lisäämisellä voitaisiin välttää ison organisaation byrokratian lisääntyvät kustannukset ja löytää järkevä työtapa, integraation syventämisellä voitaisiin maksimoida kustannussäästöä. Kuntatalouden kannalta ratkaisevaa on kuitenkin koko palvelutuotannon rakenteiden uudelleenarviointi. Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset ovat minimaaliset verrattuna koko kuntakentän palvelutuotantoon. Koko alueen yhteistyötä on mm. palo-ja pelastustoimen, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, toisen asteen koulutuksen ja kirjastotoimen osalta. Seutukunnallista yhteistyötä on Kaustisen seutukunnan alueella lisäksi Kaustisen seutuhallinnon, yrityspalveluiden sekä maaseutuhallinnon osalta. Nykyisin yhteistyö on toimivaa. Vertailutietoa kustannussäästöistä yhteistyötä tiivistettäessä on vaikea esittää. Tietyillä yhteistoimintamuodoilla (esim. yrityspalvelut, Kase-yhteistyö, maaseutuhallinto) on voitu keventää kuntien aikaisempia kustannusrakenteita. Esimerkiksi Kaseyhteistyö on mahdollistanut kevyen kuntakohtaisen it-resursoinnin. Tätä yhteistyötä voidaan edelleen laajentaa. Kokkolan kaupungilla saattaisi olla mahdollisuus tarjota taloushallintopalveluja alueen muille kunnille vuodesta 2016 alkaen. 3.1 Koko alueen yhteistyö Yhteistyö voisi toteutua siten, että Kokkola toimittaa tilitoimistopalvelut koko alueelle ja laskee, mitkä ovat talousvaikutukset alueen kunnille, millä hinnalla ja henkilöstöresurssein palvelut on mahdollista tuottaa. Periaatteessa suuruuden ekonomia mahdollistaa kustannusten alentamisen ja toiminnan haavoittuvuuden pienenemisen. 3.2 Seutukunnallinen tilitoimisto Mukana Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Tässä vaihtoehdossa voitaisiin perustaa seutukunnallinen tilitoimisto jota vetää talouspäällikkö sekä tarvittava määrä työntekijöitä. Yksikköön siirtyisi osa kuntien nykyisistä työntekijöistä, osa jäisi kuntiin koska palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntemusta tarvitaan varsinaisen palvelutuotannon tukena.

8 7 Tilitoimiston perustamis- ja ylläpitokustannukset ja koko toiminnan kustannukset jaetaan kuntien kesken sopivaksi katsotulla jakoperusteella. 3.3 Nykyisen yhteistyön tiivistäminen Kaustisen seudulla yhteistyön vaihtoehtona on kirjanpito-, palkanlaskenta ja asianhallinnassa seutukunnallinen yhteistyö jossa asiantuntijavastuuta laajennetaan Kasenetin kanssa. Tällöin kartoitetaan nykyiset ohjelmistot, yhteiset ohjelmistot sekä kirjanpidossa, henkilöstöhallinnossa että asiakirjahallinnossa. Kustannushyöty saadaan yhteisistä palvelimista, päivityksistä ja koulutuksesta. Tällä vaihtoehdolla vähennetään henkilöstöriskiä kun osaaminen ja asiantuntijamäärä ei ole suuri. Yhteistyöllä on mahdollista saada taloudellista hyötyä kunnille paikallinen asiantuntemus säilyttäen. 3.4 Yhteenveto ja arvio vaikutuksista 4 Yhteenveto ja johtopäätökset Selvitysalueen kaikkien kuntien taloustilanne on heikko. Talouden tervehdyttämisen veturia on tästä kuntajoukosta vaikea löytää. Toisaalta esimerkiksi maakunnan työllisyystilanne on verrattain hyvä ja elinkeinojen kehittämismahdollisuuksia on. Elinvoiman kehittämiseen yksittäisillä kunnilla on kuitenkin pienemmät erilliset resurssit kuin yhdellä isolla kunnalla, jossa myös riskinottokyky on parempi. Kuntapalveluiden ylläpito nykylainsäädännön vaatimusten mukaisesti tällä tulokehityksellä merkitsee kuntien lisävelkaantumista tai tuloverotuksen reilua kiristämistä. Myös uudessa kunnassa talouden tasapaino edellyttäisi talouden sopeuttamistoimia. Talous- ja hallintopalveluiden osalta päällekkäisyyksiä voitaisiin karsia. Kun hallinto- ja tukipalveluiden

9 8 osuus kuntien kokonaismenoista on minimaalinen, olennaiseksi asiaksi talouden tervehdyttämistoimina jäävät kuitenkin palvelurakenteissa tehtävät muutokset. Yhteistyön syventämisen vaihtoehdoiksi nähtiin koko selvitysalueen kattavasti seutukunnallinen yhteistyö. Yhteistyömuotoja tarkastellessa työryhmä on selvittänyt kustannuksia esimerkiksi it-sektorilta. Tuloksia ja johtopäätöksiä arvioitaessa on oleellista muistaa, että talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset ovat vain murto-osa koko kunnan palvelutuotannon it-kustannuksista. Yksi vaihtoehto it-sektorilla on kartoittaa kuntien Taitoa Oy:n ja Tiera Oy:n tarjoamien palveluiden kustannukset ja verrata niitä nykyisiin talous- ja henkilöstöhallinto-ohjelmistojen kustannuksiin. Tässä selvityksessä tulee esille se, että it-palvelut nivoutuvat kiinteästi alueen kuntien tuottamiin muihin peruspalveluihin ja siten keskittämisratkaisussa tulee huomioida myös nämä vaikutukset. Tulevaisuudessa (kuntakoosta riippumatta) kuntaorganisaatioiden viestinnässä korostunevat edelleen erilaiset sähköisen viestinnän ratkaisut (ulkoiset www-sivut, intra, erilaiset pienemmän piirin extranet-ratkaisut sekä erilaiset työn tekemiseen liittyvät sisäiset tietopankit tai arkistot) kaikkiin näihin tarvitaan ratkaisuja, koska työkin tapahtuu entistä enemmän niiden kautta. Myös erilaiset sähköisen asioinnin järjestelmät nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Yhteishankinnalla saatettaisiin saada yhteistä hyötyä ja nimenomaan välillistä hyötyä, koska samalla paikallisella perehdyttäjä- ja konsultointiresurssilla voitaisiin saavuttaa hyötyjä laajemmalle alueelle. Joka paikassa ei tarvitsi tehdä samaa työtä, eri tahtiin ja eri kustannuksilla. Kaikkien muutosten toteuttamisessa tulisi huomioida kunnallisen palvelutoiminnan lisäksi se, että valtion paikallishallinnon palvelupisteet säilyvät alueella riittävän kattavina.

10 9 LIITTEET Liite 1 Yleishallinto ja tukipalvelut tilastokeskuksen vuoden 2015 jaottelun mukaisesti Halsua Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht ,44 Asukasluku 1229 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, esim. kunnanjohtaja sekä talousjohtaja 1112 Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuk , Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluid esim. talouspäällikkö 1203 ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) ,30 87 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto Maaseutuhallinto 2, Yhteensä

11 10 Kaustinen Yleishallinto TP 2013 % /as asukkaita Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, k Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuk ,70 125,25 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta ,55 188,53 Tukipalvelut 3, Taloushallintopalvelut (sis. Pankkipalveluiden oston) , ICT-palvelut (aik. atk-palvelut) Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu ,13 83,61 Muu toiminta 1, Elinkeinojen edistäminen (maaseutupalvelut ja yritystoiminta) Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto ,58 116,

12 11 Kokkola Yleishallinto TP 2013 %- käyttötalouden menoista (brutto) /as KOKKOLA Käyttötalousmen yht Asukasluk ,83 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto ( suhde/viestintä ja kansainväl) suhdet,vistintä ja kansainväl toim tähän vai hallitokuluihin 0,46 % 36, Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrateg esim. kunnanjohtaja sekä talousjohtaja 0,64 % 5, Vaalit 0 0,00 % 0, Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus 147 0,04 % 3, Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon men 0 0, Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihi 884 tämän lisäksi esim. tuki yliopsitokeskuskelle 930 0,24 % 18, Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuksia ,32 % 25, ,69 % 135,74 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto + muut kuntayhttymät, ei sairhoitpiiri ,37 % 29, Seutukuntatoiminta 0 0,00 % 0, ,37 % 29,63 Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluiden oston) esim. talouspäällikkö ; tässä talousjohtaja 0,68 % 54, ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot (aik. atk-pa sisäisenä laskutuksena tästä osa mukana 0,93 % 74, Henkilöstöhallinto (tässä henkilöstöjohtaja) esim taloushallinnon ja palkkalask kuluissa 0,84 % 67, Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) 0 0,00 % 0, ,45 % 196,6947 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen ,72 % 58, Työllisyyden hoito ,68 % 54, Talous- ja velkaneuvonta 80 0,02 % 1, Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa. 0,00 % 0, Aluepelastuslaitos ( Kokkolan osuus, netto) ,76 % 61, Ympäristöterveydenhuolto ( Kokkolan osuus, netto) 830 0,22 % 17,75 Maaseutuhallinto ,40 % 193,23 Kaiken kaikkiaan aika hankala, mitä mihinkin kohtaan laietaan;kuntien vertalua euroa /asukas asukas sotkee esim. onko sote henkilöstöä kunnan palkalistoilla ja kunnan omana toimintana, pelastutoimi ja ympäristöterv.huolto järjestämistapa Luvut ovat pyöristettyjä ja joitakin eriä on "noin" periaatteela siirretty tilinpäätössluvuista toiseen menokohteeseen ( seim. Kjn plkkaus vsto ja hallitus luvuista hallintoon Punaisella värillä on erilaisia huomautuksia ,91 % 555,30

13 12 Lestijärvi Yleishallinto TP 2013 %-käytt.tal. /as Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrategiatyö kj+hallinto-t Vaalit 1113 Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuksia Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto ,8 2,25 192, Seutukuntatoiminta ,8 2,98 255,11 Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut (sis. Pankkipalveluiden oston) ,8 0, ICT-palvelut (aik. atk-palvelut) Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu ,8 0,80 68,66 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito 1301 Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 1320 Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto ,8 2,20 188, ,8 5,99 512,36

14 13 Perho Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht Asukasluku 2923 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrategiat kj, hallitojoht Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset) ,48-147,673 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta, sisältyy meillä elinkeinotoimeen Tukipalvelut 1521 Toimisto, talous ja atk -palvelut (yht. 11,5 henkilöstökulut + koko kunnan atk- menot) ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot (aik. atk-palve Henkilöstöhallinto, henkilöstöä 230, jaetaan siinä suhteessa Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) sis. Toimistotiimiin ,90-232,266 Muu toiminta 1811 Elinkeinojen edistäminen, projektit, seututoiminta Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto Maaseutuhallinto , ,

15 14 Toholampi Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht Asukasluku 3385 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrategiatyö kj+hallinto-talousjohtaja) esim. kunnanjohtaja sekä talousjohtaja 1112 Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuksia ,16 198,0641 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluiden oston) esim. talouspäällikkö 1203 ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot (aik. atk-palvelut) Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) ,29 118,6095 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto Maaseutuhallinto ,83 167,

16 15 Veteli Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht Asukasluku 3332 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, k kunnanjohtaja, hallintosihteeri ja talousjohtaja 1112 Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuk , Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluid esim. talouspäällikkö 1203 ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) ,45 85 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto ,

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi 25.1.2017 Valmistelun rakenne Esivalmistelun ohjausorganisaatio Henkilöstöfoorumi Yhteiset valmisteluryhmät Sote-tiimi sote-muutosjohtaja & valmisteluryhmien pj:t

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talousvastaavien työ, tilannekatsaus Yhdistymisavustuksen käyttö Työryhmätyöskentely: hyödyt ja haitat + yhdistymisavustus + muut linjaukset Talousvastaavien työ

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

SoteMaku messut

SoteMaku messut SoteMaku messut 7.12.2016 Yhteenveto kyselyyn annetuista vastauksista Koonnut hallintopäällikkö Ulla Silmäri Mistä asioista haluat lisää tietoa sote- ja maakuntauudistuksessa? las ten j a nuorten palvel

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 7.4.2016 Keski-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Keski-Pohjanmaan maakuntatalous

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työllisyysseminaari.4. Kaustinen Veteli Kaustisen sk Toholampi Halsua Lestijärvi Keski-Pohjanmaa Kokkola Kokkolan sk Kannus Perho Työttömyys Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät)

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN

Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN Sibelius talo, Lahti Maakuntajohtaja Juho Savo 19.4.2012 Johdantona aiheeseen: Kadonnutta kansanvaltaa etsimässä Maakunta 2020 Sitran ja maakuntajohtajien

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Sote-uudistus Kuntien yhtiömuotoisen sote-toiminnan vaikutukset

Sote-uudistus Kuntien yhtiömuotoisen sote-toiminnan vaikutukset Sote-uudistus Kuntien yhtiömuotoisen sote-toiminnan vaikutukset Etunimi Sukunimi Yhtiöittämisestä Yhtiöittämisen tehokkuusvaikutuksia arvioitaessa erotettava toistaan: a) mikä vaikutus taloudelliseen suorituskykyyn

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Liikenne- ja viestintäministeriö 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Särkijärvi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien rahoitus sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Kymenlaakson Liitto

Maakuntien ja kuntien rahoitus sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Kymenlaakson Liitto Maakuntien ja kuntien rahoitus sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Kymenlaakson Liitto 2 3 4 5 VM/KAO PÄIVITETTY 21.12.2016 Kuntien talouden tasapainotilan muutos ja sen laskennallinen paine kunnallisveroprosenttiin

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työvaliokunnan kokous 15.9.2014 Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia Kokemäki Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi MML, 2012

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Aluetilaisuus Keski-Suomi

Maakuntauudistus. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Aluetilaisuus Keski-Suomi Maakuntauudistus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Aluetilaisuus Keski-Suomi 12.9.2016 12.9.2016 1 Miksi maakuntauudistus tarvitaan mitä tavoitellaan? Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Maakunnat ja palvelut

Maakunnat ja palvelut Maakunnat ja palvelut Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti Peruspalveluiden arvioinnin yhteistyöoorumi 18.3.2016 17.3.2016 1 Vaikuttava ja kustannustehokas yhteiskuntapolitiikka ja hallinto Asiakaskeskeinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS ASKOLA, LAPINJÄRVI, LOVIISA, MYRSKYLÄ, PORVOO JA SIPOO Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava 1.

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

Sote: riittävätkö rahat ja kenelle?

Sote: riittävätkö rahat ja kenelle? Sote: riittävätkö rahat ja kenelle? Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti 26.4.2016 28.4.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja tämän mahdollisuus saada asiakaskeskeisiä,

Lisätiedot

Maakuntalaki. Kuntamarkkinat Johtava lakimies Kirsi Mononen

Maakuntalaki. Kuntamarkkinat Johtava lakimies Kirsi Mononen Maakuntalaki Kuntamarkkinat 14.9.2016 Johtava lakimies Kirsi Mononen Laaja lakipaketti Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Maakuntalaki Em voimaanpanolait Maakuntien valtionosuuslaki Kuntien

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4.

LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4. LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4. JULKINEN 28.4.2014 seminaarin jälkeen 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämän sopimuksen

Lisätiedot

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta Kuulemistilaisuus 13.1.2016. Valtiovarainministeriö. ELY-keskusten ylijohtajat Elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -tehtävät 1/2

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 8 Keski-Pohjanmaa 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 8.1. KESKI-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausuntopyyntö VM/

Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausuntopyyntö VM/ 10.4.2012 Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntö VM/17.2.2012 KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYS Valtiovarainministeriö on pyytänyt 17.2.2012

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15 KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen kannalta Ylijohtaja ELY-keskusten tehtävät pääosin itsehallintoalueille ELY-keskukset kannattavat ELY-keskusten, maakunnan liittojen ja TE-toimistojen

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaa, maakuntajohtaja 10.1.2017 P-P liitto POPELY PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistus

Maakunta- ja soteuudistus Maakunta- ja soteuudistus Maakuntakiertue 2017 Muutosjohtaja Pauli Harju 1 20.2.2017 - Maakunta-sote prosessin pääaikataulu 2017 1 / 2017 2 / 2017 3 / 2017 4 / 2017 6 / 2017 7 / 2017 9 / 2017 HE valinnanvapauslaiksi

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma 20.6.2016 Pentti Malinen Tuleva kolmitasoinen hallinto Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on työnjako kunnan, maakunnan

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Maakuntauudistus miten käy tulevaisuuden demokratian?

Maakuntauudistus miten käy tulevaisuuden demokratian? Maakuntauudistus miten käy tulevaisuuden demokratian? 20.5.2016 Nuorten vaikuttajien huipputapaaminen De unga beslutsfattarnas toppmöte Ministeri Lauri Tarasti Alkuvaiheet Pääministeri Sipilän hallituksen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus

Sote ja maakuntauudistus Sote ja maakuntauudistus Pohjois Pohjanmaa 13.1.2017 1 P P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Pohjois-Pohjanmaa 13.1.2017 P-P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet hyvinvointikuntayhtymälle

Strategiset tavoitteet hyvinvointikuntayhtymälle Kunnanhallitus 235 19.10.2015 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus, lausunto luonnoksesta 628/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 235 Päijät-Hämeen sote-valmistelun ohjausryhmä pyytää

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Henkilöstön asema ja palkkauksen harmonisointi kuntaliitoksissa

Henkilöstön asema ja palkkauksen harmonisointi kuntaliitoksissa Henkilöstön asema ja palkkauksen harmonisointi kuntaliitoksissa Kuntajakoselvittäjien työseminaari 11.11.2014 neuvottelupäällikkö Sari Ojanen Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Tarkoituksena on

Lisätiedot