Talous, hallinto ja henkilöstö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous, hallinto ja henkilöstö"

Transkriptio

1 KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Talous, hallinto ja henkilöstö Työryhmän loppuraportti

2 Sisällys 1 Johdanto Uuden kunnan muodostaminen Toimialan tavoitteet ja periaatteet Hallinnon järjestäminen uudessa kunnassa... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2.3 Henkilöstöhallinnon järjestäminen uudessa kunnassavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2.4 Talouden vakauttaminen uudessa kunnassa Yhteenveto ja arvio vaikutuksista Yhteistyön syventäminen Yhteistyön vaihtoehto Yhteistyön vaihtoehto Yhteistyön vaihtoehto Yhteenveto ja arvio vaikutuksista Yhteenveto ja johtopäätökset... 7 LIITTEET... 9

3 2 1 Johdanto Tausta, toimeksianto ja työskentely Toisen vaiheen toimialaryhmien toimeksiannossa työryhmille annettiin tehtäväksi hahmotella tulevaisuuden muutosmahdollisuuksia sekä arvioida muutoksen etuja ja haittoja sekä muutoksen vaikutuksia. Ensimmäisen vaiheen valtuustokierroksen loppupäätelmä oli, että kuntien tahtotila yhden kunnan malliin on vähäinen. Yhden kunnan mallilla ei voida ratkaista alueen kuntien rakenteellisia taikka taloudellisia ongelmia ja haasteita. Toinen kysymys on se, ovatko alueen kuntien talouden haasteet ratkaistavissa nykyisellä kuntarakenteella muuten kuin vielä suuremmilla verojen korotuksilla ja palvelujen järjestelyillä? Edellä olevaan perustuen sekä huomioiden työryhmän käytettävissä olevat aika- ja henkilöstöresurssit työryhmä päätti keskittyä yhteistyömahdollisuuksien hahmottamiseen ja perustietojen keräämiseen. Talous- ja hallintotyöryhmä kokoontui toisessa vaiheessa kolme kertaa seuraavasti:3.10, 8.10 ja Työryhmä on selvittänyt kuntien talous- ja palkkahallinnon käytössä olevien ohjelmistojen käyttö- ja ylläpitokustannuksia ja keskustelua on käyty laajasti palvelujen tuottamistavoista. Kustannukset porrastuvat kuntakoon mukaan, edullisimmin palvelut tuottaa Lestijärven kunta. Taulukko 1. Yleishallinnon kustannuksia ja tositemääriä Yleishallinnon kustannuksia ja tositemääriä Halsua Kaustinen Kokkola Lestijärvi Perho Toholampi Veteli ostoina kp Myynnit ulos ja palkat 1900 Palkat Palkanmaksujen määrä, syyskuu Sähköisiä palkkalaskelmia % joulukuu 2014/100 % TP 2013 Osto myynti- ja kassatositteet sähköisiä ostolaskuja TP Nykyisten ohjelmistojen käyttöylläpitokustannukset Työasemien määrä peruskunnassa

4 3 Tarkempi jaottelu yleishallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista tilastokeskuksen vuoden 2015 jaottelun mukaisesti liitteessä 1. Taulukko 2. Kuntakohtainen yhteenveto yleishallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista verrattuna käyttötalouden kokonaismenoihin. Vertailu kuntien yleishallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista kuntien kokonaismenoihin, tilinpäätös 2013 (Tilastokeskuksen v 2015 jaottelun mukaisesti) % käyttötalouden bruttomenoista Halsua Kaustinen Kokkola Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yleishallinto 3,1 1,7 1,69 2,25 2,76 2,16 2,91 Tukipalvelut 1,3 1,13 2,45 0,8 3,9 1,29 1,45 Muu toiminta 2,51 1,58 2,4 2,2 3,9 1,83 2,79 euroa/asukas Yleishallinto ,25 135,74 192,25 164,7 198, Tukipalvelut 87 83,61 196,69 68,66 232,3 118,61 85 Muu toiminta ,42 193,23 188,6 232,4 167, Uuden kunnan muodostaminen Kuntajakolain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos se - edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille - parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita - parantaa elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai - edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta. Uuden kunnan muodostamisen ratkaisussa tukeudutaan pitkälti tukipalveluja keskittävään ratkaisuun. Talous- ja hallintopalveluja voidaan teknisesti keskittää hyvinkin pitkälle. Olennaista on työn sisältö, työ- ja palveluketjujen pituus ja palvelun sujuvuus. Kokkolan kaupunki on hankkinut ja käyttöönottamassa uuden laajan toiminnanohjausohjelmiston johon kuuluvat sekä talous-, henkilöstö- ja asiakirjahallinto. Käyttöönotto tapahtuu pääosin vuoden 2015 aikana. Uuden kunnan vaihtoehdossa harmonisoitaisiin toimintaa ja koko alueella ohjelmistopalvelut todennäköisesti tulisivat laajenemaan nykyisestä. Yhden kunnan mallissa talous- ja henkilöstöhallinto keskittyy. Organisaatio voidaan toteuttaa nykyistä keveämpänä. Ylemmän esimiestason tarve vähenee tässä vaihtoehdossa. Lähiesimiestaso mahdollisesti lisääntyy. Palvelukeskuksen sijainti tulee päättää yhteisesti. Sähköisten työkalujen avulla palveluverkkoa on mahdollista hajauttaa palvelukeskuksiin myös talous- ja henkilöstöhallinnon osalta.

5 4 2.1 Toimialan tavoitteet ja periaatteet Toiminnan tavoitteena tulisi olla, että uusi kunta tarjoaa asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut tasapuolisesti koko uuden kunnan alueella. Tavoitteena on purkaa hallinnon päällekkäisyyksiä. Palvelutuotannon tavoitteet ja periaatteet voidaan tässä johtaa Kokkolan ja lähikuntien yhdistymissopimuksesta Talouden vakauttaminen uudessa kunnassa Kuntatalouden näkökulmasta tavoitteena on terve, vahvan talouden kunta sekä kilpailukykyinen verotus ja maksupolitiikka. Tämä tarkoittaisi, että vuosikate kattaisi vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan kuntien vuosikate oli riittävä kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. ART-ennakointimallin mukaan selvitysalueen vuosikatetavoitteen saavuttamiselle kohdentuisi paineita etenkin uuden kunnan ensimmäisen valtuustokauden jälkeen. Tavoitteena on velkakehityksen hillitseminen/pysäyttäminen? Uudessa kunnassa noudatetaan yhteistä taksa- ja maksupolitiikkaa. Yhden kunnan mallissa henkilöstöresurssien vähentämiseen on merkittävä paine ja mahdollisuus. Irtisanomissuoja on mietittävä tarkoin, samoin eläkkeelle siirtymisen mallit ja ehdot. Eläköitymisen hyödyntäminen, henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön sijoittamisen merkitys korostuu uudessa kunnassa. Palkkojen harmonisointi syö helposti syntyviä säästöjä palveluverkoston karsiutuessa. Selvitysalueen kuntien nykyisen taloustilanteen perusteella (lainamäärä/asukas sekä palvelutuotannon ylläpito nykyisin resurssein) on vaikea osoittaa, että yhden kunnan mallilla voitaisiin ratkaista alueen kokonaistaloudelliset haasteet. Talouden tervehdyttäminen vaatii joka tapauksessa muutoksia palveluissa ja verotuksessa. Uuden kunnankin vaihtoehdossa vaaditaan merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Koko alueen palveluverkko on tarkasteltava uudelleen ja erilaisia palvelujen tuotantotapoja on otettava ennakkoluulottomasti käyttöön. Henkilöstön käytössä on huomioitava alueen laajuus ja määriteltävä optimi toiminta-alueet. Hallinnon kokonaishenkilöstömäärää voidaan supistaa ja osa hallinnon kiinteistöistä voidaan poistaa käytöstä sekä osa nykyisistä palveluista voidaan korvata sähköisin palveluin. Yhdistymisavustus auttaisi alkuvaiheessa jonkin verran. Lisäksi voidaan huomioida kriisiytyvän kunnan lisä ja VM:n tuki talouden suunnitteluun. Toisaalta palvelujen harmonisointi voi vähentää kustannusten kasvua esimerkiksi ICT-toiminnoissa. 2.5 Yhteenveto ja arvio vaikutuksista Työryhmä viittaa tässä Kokkolan alueen aikaisempaan kuntien yhdistymissopimukseen ja siinä esitettyihin yhdistymistavoitteisiin. Työryhmän näkemyksen mukaan Kokkola poikkeaa selvitysalueen muista kunnista kokonsa ja toiminnan laajuuden osalta niin merkittävästi, että kuntien tasapuolinen vertailu on vaikeaa. Yhden kunnan malli on toimiva taloushallinnon näkökulmasta siinä, että kaikki kirjanpitoaineistot, ohjelmistot ja raportit voidaan yhdistää. Yhden kunnan malli hyvin toteutettuna tehostaa merkittävästi taloushallintoa ja parantaa nykyisin varsin haavoittuvaa toimintaa.

6 5

7 6 3 Yhteistyön syventäminen Kuntien välistä yhteistyötä arvioitiin työskentelyn ensimmäisessä vaiheessa. Yhteistyötä tehdään tämän selvityksen lisäksi viranhaltija- ja tehtävätasolla epävirallisesti merkittävästi enemmänkin. Esimerkiksi kuntien taloushallinnon, kirjanpidon, it-palvelujen ja palkka- ja taloushallinnon viranhaltijat ja työntekijät kokoontuvat yhteisiin ajankohtaisasioita käsitteleviin palavereihin ja asiantuntija-apua kysytään paljon alueen kollegoilta. Kuntien yhteisten viranhaltijoiden käytössä ainakin Kaustisen seutukunnan alueella on noudatettu periaatetta, jossa palveluja myydään naapurikunnalle omakustannushintaan. Yhteistyömahdollisuuksia nykyistä laajempaan ja syvempään yhteistyöhön on. Esimerkiksi kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmistojen seutukunnallisella harmonisoinnilla päästäisiin tilanteeseen jossa viran- ja toimenhaltijat voisivat sijaistaa toisiaan ilman erillistä perehdyttämistä taikka koulutusta. Ohjelmistojen siirtämisellä yhteiselle palvelimelle voitaisiin käyttö- ja ylläpitotoiminnot tehdä keskitetysti, kattavasti ja ajallaan. Näin kaikki alueen kunnat pääsisivät esimerkiksi sähköisten palvelujen kehittämisessä nykyistä ripeämmin eteenpäin. Yhteistyön lisäämisellä voitaisiin välttää ison organisaation byrokratian lisääntyvät kustannukset ja löytää järkevä työtapa, integraation syventämisellä voitaisiin maksimoida kustannussäästöä. Kuntatalouden kannalta ratkaisevaa on kuitenkin koko palvelutuotannon rakenteiden uudelleenarviointi. Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset ovat minimaaliset verrattuna koko kuntakentän palvelutuotantoon. Koko alueen yhteistyötä on mm. palo-ja pelastustoimen, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, toisen asteen koulutuksen ja kirjastotoimen osalta. Seutukunnallista yhteistyötä on Kaustisen seutukunnan alueella lisäksi Kaustisen seutuhallinnon, yrityspalveluiden sekä maaseutuhallinnon osalta. Nykyisin yhteistyö on toimivaa. Vertailutietoa kustannussäästöistä yhteistyötä tiivistettäessä on vaikea esittää. Tietyillä yhteistoimintamuodoilla (esim. yrityspalvelut, Kase-yhteistyö, maaseutuhallinto) on voitu keventää kuntien aikaisempia kustannusrakenteita. Esimerkiksi Kaseyhteistyö on mahdollistanut kevyen kuntakohtaisen it-resursoinnin. Tätä yhteistyötä voidaan edelleen laajentaa. Kokkolan kaupungilla saattaisi olla mahdollisuus tarjota taloushallintopalveluja alueen muille kunnille vuodesta 2016 alkaen. 3.1 Koko alueen yhteistyö Yhteistyö voisi toteutua siten, että Kokkola toimittaa tilitoimistopalvelut koko alueelle ja laskee, mitkä ovat talousvaikutukset alueen kunnille, millä hinnalla ja henkilöstöresurssein palvelut on mahdollista tuottaa. Periaatteessa suuruuden ekonomia mahdollistaa kustannusten alentamisen ja toiminnan haavoittuvuuden pienenemisen. 3.2 Seutukunnallinen tilitoimisto Mukana Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Tässä vaihtoehdossa voitaisiin perustaa seutukunnallinen tilitoimisto jota vetää talouspäällikkö sekä tarvittava määrä työntekijöitä. Yksikköön siirtyisi osa kuntien nykyisistä työntekijöistä, osa jäisi kuntiin koska palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntemusta tarvitaan varsinaisen palvelutuotannon tukena.

8 7 Tilitoimiston perustamis- ja ylläpitokustannukset ja koko toiminnan kustannukset jaetaan kuntien kesken sopivaksi katsotulla jakoperusteella. 3.3 Nykyisen yhteistyön tiivistäminen Kaustisen seudulla yhteistyön vaihtoehtona on kirjanpito-, palkanlaskenta ja asianhallinnassa seutukunnallinen yhteistyö jossa asiantuntijavastuuta laajennetaan Kasenetin kanssa. Tällöin kartoitetaan nykyiset ohjelmistot, yhteiset ohjelmistot sekä kirjanpidossa, henkilöstöhallinnossa että asiakirjahallinnossa. Kustannushyöty saadaan yhteisistä palvelimista, päivityksistä ja koulutuksesta. Tällä vaihtoehdolla vähennetään henkilöstöriskiä kun osaaminen ja asiantuntijamäärä ei ole suuri. Yhteistyöllä on mahdollista saada taloudellista hyötyä kunnille paikallinen asiantuntemus säilyttäen. 3.4 Yhteenveto ja arvio vaikutuksista 4 Yhteenveto ja johtopäätökset Selvitysalueen kaikkien kuntien taloustilanne on heikko. Talouden tervehdyttämisen veturia on tästä kuntajoukosta vaikea löytää. Toisaalta esimerkiksi maakunnan työllisyystilanne on verrattain hyvä ja elinkeinojen kehittämismahdollisuuksia on. Elinvoiman kehittämiseen yksittäisillä kunnilla on kuitenkin pienemmät erilliset resurssit kuin yhdellä isolla kunnalla, jossa myös riskinottokyky on parempi. Kuntapalveluiden ylläpito nykylainsäädännön vaatimusten mukaisesti tällä tulokehityksellä merkitsee kuntien lisävelkaantumista tai tuloverotuksen reilua kiristämistä. Myös uudessa kunnassa talouden tasapaino edellyttäisi talouden sopeuttamistoimia. Talous- ja hallintopalveluiden osalta päällekkäisyyksiä voitaisiin karsia. Kun hallinto- ja tukipalveluiden

9 8 osuus kuntien kokonaismenoista on minimaalinen, olennaiseksi asiaksi talouden tervehdyttämistoimina jäävät kuitenkin palvelurakenteissa tehtävät muutokset. Yhteistyön syventämisen vaihtoehdoiksi nähtiin koko selvitysalueen kattavasti seutukunnallinen yhteistyö. Yhteistyömuotoja tarkastellessa työryhmä on selvittänyt kustannuksia esimerkiksi it-sektorilta. Tuloksia ja johtopäätöksiä arvioitaessa on oleellista muistaa, että talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset ovat vain murto-osa koko kunnan palvelutuotannon it-kustannuksista. Yksi vaihtoehto it-sektorilla on kartoittaa kuntien Taitoa Oy:n ja Tiera Oy:n tarjoamien palveluiden kustannukset ja verrata niitä nykyisiin talous- ja henkilöstöhallinto-ohjelmistojen kustannuksiin. Tässä selvityksessä tulee esille se, että it-palvelut nivoutuvat kiinteästi alueen kuntien tuottamiin muihin peruspalveluihin ja siten keskittämisratkaisussa tulee huomioida myös nämä vaikutukset. Tulevaisuudessa (kuntakoosta riippumatta) kuntaorganisaatioiden viestinnässä korostunevat edelleen erilaiset sähköisen viestinnän ratkaisut (ulkoiset www-sivut, intra, erilaiset pienemmän piirin extranet-ratkaisut sekä erilaiset työn tekemiseen liittyvät sisäiset tietopankit tai arkistot) kaikkiin näihin tarvitaan ratkaisuja, koska työkin tapahtuu entistä enemmän niiden kautta. Myös erilaiset sähköisen asioinnin järjestelmät nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Yhteishankinnalla saatettaisiin saada yhteistä hyötyä ja nimenomaan välillistä hyötyä, koska samalla paikallisella perehdyttäjä- ja konsultointiresurssilla voitaisiin saavuttaa hyötyjä laajemmalle alueelle. Joka paikassa ei tarvitsi tehdä samaa työtä, eri tahtiin ja eri kustannuksilla. Kaikkien muutosten toteuttamisessa tulisi huomioida kunnallisen palvelutoiminnan lisäksi se, että valtion paikallishallinnon palvelupisteet säilyvät alueella riittävän kattavina.

10 9 LIITTEET Liite 1 Yleishallinto ja tukipalvelut tilastokeskuksen vuoden 2015 jaottelun mukaisesti Halsua Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht ,44 Asukasluku 1229 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, esim. kunnanjohtaja sekä talousjohtaja 1112 Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuk , Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluid esim. talouspäällikkö 1203 ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) ,30 87 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto Maaseutuhallinto 2, Yhteensä

11 10 Kaustinen Yleishallinto TP 2013 % /as asukkaita Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, k Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuk ,70 125,25 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta ,55 188,53 Tukipalvelut 3, Taloushallintopalvelut (sis. Pankkipalveluiden oston) , ICT-palvelut (aik. atk-palvelut) Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu ,13 83,61 Muu toiminta 1, Elinkeinojen edistäminen (maaseutupalvelut ja yritystoiminta) Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto ,58 116,

12 11 Kokkola Yleishallinto TP 2013 %- käyttötalouden menoista (brutto) /as KOKKOLA Käyttötalousmen yht Asukasluk ,83 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto ( suhde/viestintä ja kansainväl) suhdet,vistintä ja kansainväl toim tähän vai hallitokuluihin 0,46 % 36, Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrateg esim. kunnanjohtaja sekä talousjohtaja 0,64 % 5, Vaalit 0 0,00 % 0, Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus 147 0,04 % 3, Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon men 0 0, Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihi 884 tämän lisäksi esim. tuki yliopsitokeskuskelle 930 0,24 % 18, Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuksia ,32 % 25, ,69 % 135,74 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto + muut kuntayhttymät, ei sairhoitpiiri ,37 % 29, Seutukuntatoiminta 0 0,00 % 0, ,37 % 29,63 Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluiden oston) esim. talouspäällikkö ; tässä talousjohtaja 0,68 % 54, ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot (aik. atk-pa sisäisenä laskutuksena tästä osa mukana 0,93 % 74, Henkilöstöhallinto (tässä henkilöstöjohtaja) esim taloushallinnon ja palkkalask kuluissa 0,84 % 67, Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) 0 0,00 % 0, ,45 % 196,6947 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen ,72 % 58, Työllisyyden hoito ,68 % 54, Talous- ja velkaneuvonta 80 0,02 % 1, Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa. 0,00 % 0, Aluepelastuslaitos ( Kokkolan osuus, netto) ,76 % 61, Ympäristöterveydenhuolto ( Kokkolan osuus, netto) 830 0,22 % 17,75 Maaseutuhallinto ,40 % 193,23 Kaiken kaikkiaan aika hankala, mitä mihinkin kohtaan laietaan;kuntien vertalua euroa /asukas asukas sotkee esim. onko sote henkilöstöä kunnan palkalistoilla ja kunnan omana toimintana, pelastutoimi ja ympäristöterv.huolto järjestämistapa Luvut ovat pyöristettyjä ja joitakin eriä on "noin" periaatteela siirretty tilinpäätössluvuista toiseen menokohteeseen ( seim. Kjn plkkaus vsto ja hallitus luvuista hallintoon Punaisella värillä on erilaisia huomautuksia ,91 % 555,30

13 12 Lestijärvi Yleishallinto TP 2013 %-käytt.tal. /as Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrategiatyö kj+hallinto-t Vaalit 1113 Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuksia Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto ,8 2,25 192, Seutukuntatoiminta ,8 2,98 255,11 Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut (sis. Pankkipalveluiden oston) ,8 0, ICT-palvelut (aik. atk-palvelut) Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu ,8 0,80 68,66 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito 1301 Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 1320 Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto ,8 2,20 188, ,8 5,99 512,36

14 13 Perho Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht Asukasluku 2923 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrategiat kj, hallitojoht Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset) ,48-147,673 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta, sisältyy meillä elinkeinotoimeen Tukipalvelut 1521 Toimisto, talous ja atk -palvelut (yht. 11,5 henkilöstökulut + koko kunnan atk- menot) ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot (aik. atk-palve Henkilöstöhallinto, henkilöstöä 230, jaetaan siinä suhteessa Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) sis. Toimistotiimiin ,90-232,266 Muu toiminta 1811 Elinkeinojen edistäminen, projektit, seututoiminta Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto Maaseutuhallinto , ,

15 14 Toholampi Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht Asukasluku 3385 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrategiatyö kj+hallinto-talousjohtaja) esim. kunnanjohtaja sekä talousjohtaja 1112 Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuksia ,16 198,0641 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluiden oston) esim. talouspäällikkö 1203 ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot (aik. atk-palvelut) Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) ,29 118,6095 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto Maaseutuhallinto ,83 167,

16 15 Veteli Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht Asukasluku 3332 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, k kunnanjohtaja, hallintosihteeri ja talousjohtaja 1112 Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuk , Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluid esim. talouspäällikkö 1203 ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) ,45 85 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto ,

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toholammin kunta Hallintojohtaja 29.01.2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 1 TULOSALUE KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Toholammin kunta Hallintojohtaja 30.1.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 VASTUUALUE TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN YHTIÖITTÄMINEN. Jouko Luukkonen

TUKIPALVELUJEN YHTIÖITTÄMINEN. Jouko Luukkonen TUKIPALVELUJEN YHTIÖITTÄMINEN Jouko Luukkonen 18.8.2017 Valtakunnalliset tukipalveluyhtiöt on perustettu 1. Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus: Maakuntien Tilakeskus Oy 2. Tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työllisyysseminaari.4. Kaustinen Veteli Kaustisen sk Toholampi Halsua Lestijärvi Keski-Pohjanmaa Kokkola Kokkolan sk Kannus Perho Työttömyys Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1.- ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä

Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä Strategiset tukipalvelut Talousryhmä Aaro Honkola, puheenjohtaja Jari Iso-Koivisto, sihteeri Miia Kiviluoto Seija Ylitalo Kari Suoverinaho Tiina Lehtinen Maija Kallio

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi 25.1.2017 Valmistelun rakenne Esivalmistelun ohjausorganisaatio Henkilöstöfoorumi Yhteiset valmisteluryhmät Sote-tiimi sote-muutosjohtaja & valmisteluryhmien pj:t

Lisätiedot

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 1. KUNNILTA MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN TEHTÄVIEN JA NIIDEN RAHOITUKSEN SIIRTO MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen HYTE, TKI, YTA, Ympäristöpoliittinen, Kiinteistö ja arviointi - valmistelua jatkavat 1. vaiheen työryhmät Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Meidän maakunta Varsinais-Suomi. Muutosjohtaja Antti Parpo Muutosjohtaja Laura Leppänen

Meidän maakunta Varsinais-Suomi. Muutosjohtaja Antti Parpo Muutosjohtaja Laura Leppänen Meidän maakunta Varsinais-Suomi Muutosjohtaja Antti Parpo Muutosjohtaja Laura Leppänen UUTEEN MAAKUNTAAN VARSINAIS-SUOMESSA SIIRTYVÄT TEHTÄVÄT Aluekehittäminen 60 htv Ympäristöterveydenhuolto 80 htv Maaseudun

Lisätiedot

SOITE/ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTA TUKIPALVELUT. LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen

SOITE/ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTA TUKIPALVELUT. LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen SOITE/ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTA TUKIPALVELUT LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen 21.6.2017 Tukipalveluista yleisesti Keskeiset tukipalvelut Taloushallinto ja palkanlaskenta Ravintopalvelut Puhdistuspalvelut

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talousvastaavien työ, tilannekatsaus Yhdistymisavustuksen käyttö Työryhmätyöskentely: hyödyt ja haitat + yhdistymisavustus + muut linjaukset Talousvastaavien työ

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 7.4.2016 Keski-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Keski-Pohjanmaan maakuntatalous

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden

Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden tukena ke 20.9.2017 Toholampi sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittämishanke ekeski-pohjanmaa -hanke Kehitetään Keski-Pohjanmaalle sähköisiä ja etäasiointi-palveluja

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-27.1.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntaliiton Road Show Oulu 30.11.2011 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Kuntaliiton Road Show Oulu 30.11.2011 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Kuntaliiton Road Show Oulu 30.11.2011 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Matti Molander Utajärven kunta M.Molander, A.Merilä, P.Tuovinen, J.Stenvall, A.Koski n.60 km Vaikutusten

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA 1.1.2013 2020 Savonlinnan kaupungin talouden sopeuttamistarpeisiin liittyen toimialat ovat valmistelleet tavoiteorganisaatiosuunnitelmat vuoteen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS. Tekniset palvelut. Työryhmän loppuraportti 14.10.2014

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS. Tekniset palvelut. Työryhmän loppuraportti 14.10.2014 KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Tekniset palvelut Työryhmän loppuraportti 14.10.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Uuden kunnan muodostaminen... 2 3 Yhteistyön syventäminen... 5 4 Yhteenveto ja johtopäätökset...

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

SoteMaku messut

SoteMaku messut SoteMaku messut 7.12.2016 Yhteenveto kyselyyn annetuista vastauksista Koonnut hallintopäällikkö Ulla Silmäri Mistä asioista haluat lisää tietoa sote- ja maakuntauudistuksessa? las ten j a nuorten palvel

Lisätiedot

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät)

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Lisätiedot

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Johtajuusfoorumi 19.3.2013 Tampere Arto Lamberg Varhaiskasvatusjohtaja TIIVISTELMÄ Palveluiden järjestäminen Kunnan toiminnassa on keskeistä strategisten

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017.

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN

Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN Sibelius talo, Lahti Maakuntajohtaja Juho Savo 19.4.2012 Johdantona aiheeseen: Kadonnutta kansanvaltaa etsimässä Maakunta 2020 Sitran ja maakuntajohtajien

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011 OPETUSHALLITUKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ Heikki Ripatti, toimitusjohtaja, HS-Yrityspalvelu Oy Kaija Oksanen, controller SOK / Talous Päivi

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15 KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8

Lisätiedot

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 8 Keski-Pohjanmaa 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 8.1. KESKI-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut 1 Maakuntien simuloinnin aloituskokous TAHE palvelukeskus 7.9.2017 Mia Hokkanen Hetli Oy hallituksen puheenjohtaja 8.9.2017 2 Hetli - talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013 ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013 KUNTAJAKOSELVITTÄJÄN TEHTÄVÄKSIANTO KUNTAJOHTAJIEN ASETTAMILLE VALMISTELUTYÖRYHMILLE Yleistä Eduskunnan käsittelyssä

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS Hallinto- ja tukipalvelut Henkilöstöpolitiikka SELVITYKSEN KOHDE kansliapalvelut ja yhteispalvelupisteen palvelut taloushallintopalvelut henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Maakuntalaki. Kuntamarkkinat Johtava lakimies Kirsi Mononen

Maakuntalaki. Kuntamarkkinat Johtava lakimies Kirsi Mononen Maakuntalaki Kuntamarkkinat 14.9.2016 Johtava lakimies Kirsi Mononen Laaja lakipaketti Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Maakuntalaki Em voimaanpanolait Maakuntien valtionosuuslaki Kuntien

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) Tilannekatsaus

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) Tilannekatsaus Maakuntauudistus Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) Tilannekatsaus 24.4.2017 Työryhmän kokoonpano Työryhmän puheenjohtaja: Talousjohtaja Jarkko Raatikainen, PPSHP.

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Kuntien talous maakuntauudistuksen jälkeen

Kuntien talous maakuntauudistuksen jälkeen Kuntien talous maakuntauudistuksen jälkeen Pohjanmaan maakuntatilaisuus Vaasa 12.5.2017 Ilari Soosalu Johtaja, kuntatalous Suomen Kuntaliitto Sisältö Mitä muutoksia kuntien talouteen mk-uudistus on tuomassa?

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Maakunnat ja palvelut

Maakunnat ja palvelut Maakunnat ja palvelut Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti Peruspalveluiden arvioinnin yhteistyöoorumi 18.3.2016 17.3.2016 1 Vaikuttava ja kustannustehokas yhteiskuntapolitiikka ja hallinto Asiakaskeskeinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Kannattaako sote-menoja lisätä vai vähentää vuosina 2018 ja 2019?

Kannattaako sote-menoja lisätä vai vähentää vuosina 2018 ja 2019? Kannattaako sote-menoja lisätä vai vähentää vuosina 2018 ja 2019? Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä esitetään uudistettavaksi myös laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Käsittelyssä olevaan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot