Talous, hallinto ja henkilöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous, hallinto ja henkilöstö"

Transkriptio

1 KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Talous, hallinto ja henkilöstö Työryhmän loppuraportti

2 Sisällys 1 Johdanto Uuden kunnan muodostaminen Toimialan tavoitteet ja periaatteet Hallinnon järjestäminen uudessa kunnassa... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2.3 Henkilöstöhallinnon järjestäminen uudessa kunnassavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2.4 Talouden vakauttaminen uudessa kunnassa Yhteenveto ja arvio vaikutuksista Yhteistyön syventäminen Yhteistyön vaihtoehto Yhteistyön vaihtoehto Yhteistyön vaihtoehto Yhteenveto ja arvio vaikutuksista Yhteenveto ja johtopäätökset... 7 LIITTEET... 9

3 2 1 Johdanto Tausta, toimeksianto ja työskentely Toisen vaiheen toimialaryhmien toimeksiannossa työryhmille annettiin tehtäväksi hahmotella tulevaisuuden muutosmahdollisuuksia sekä arvioida muutoksen etuja ja haittoja sekä muutoksen vaikutuksia. Ensimmäisen vaiheen valtuustokierroksen loppupäätelmä oli, että kuntien tahtotila yhden kunnan malliin on vähäinen. Yhden kunnan mallilla ei voida ratkaista alueen kuntien rakenteellisia taikka taloudellisia ongelmia ja haasteita. Toinen kysymys on se, ovatko alueen kuntien talouden haasteet ratkaistavissa nykyisellä kuntarakenteella muuten kuin vielä suuremmilla verojen korotuksilla ja palvelujen järjestelyillä? Edellä olevaan perustuen sekä huomioiden työryhmän käytettävissä olevat aika- ja henkilöstöresurssit työryhmä päätti keskittyä yhteistyömahdollisuuksien hahmottamiseen ja perustietojen keräämiseen. Talous- ja hallintotyöryhmä kokoontui toisessa vaiheessa kolme kertaa seuraavasti:3.10, 8.10 ja Työryhmä on selvittänyt kuntien talous- ja palkkahallinnon käytössä olevien ohjelmistojen käyttö- ja ylläpitokustannuksia ja keskustelua on käyty laajasti palvelujen tuottamistavoista. Kustannukset porrastuvat kuntakoon mukaan, edullisimmin palvelut tuottaa Lestijärven kunta. Taulukko 1. Yleishallinnon kustannuksia ja tositemääriä Yleishallinnon kustannuksia ja tositemääriä Halsua Kaustinen Kokkola Lestijärvi Perho Toholampi Veteli ostoina kp Myynnit ulos ja palkat 1900 Palkat Palkanmaksujen määrä, syyskuu Sähköisiä palkkalaskelmia % joulukuu 2014/100 % TP 2013 Osto myynti- ja kassatositteet sähköisiä ostolaskuja TP Nykyisten ohjelmistojen käyttöylläpitokustannukset Työasemien määrä peruskunnassa

4 3 Tarkempi jaottelu yleishallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista tilastokeskuksen vuoden 2015 jaottelun mukaisesti liitteessä 1. Taulukko 2. Kuntakohtainen yhteenveto yleishallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista verrattuna käyttötalouden kokonaismenoihin. Vertailu kuntien yleishallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista kuntien kokonaismenoihin, tilinpäätös 2013 (Tilastokeskuksen v 2015 jaottelun mukaisesti) % käyttötalouden bruttomenoista Halsua Kaustinen Kokkola Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yleishallinto 3,1 1,7 1,69 2,25 2,76 2,16 2,91 Tukipalvelut 1,3 1,13 2,45 0,8 3,9 1,29 1,45 Muu toiminta 2,51 1,58 2,4 2,2 3,9 1,83 2,79 euroa/asukas Yleishallinto ,25 135,74 192,25 164,7 198, Tukipalvelut 87 83,61 196,69 68,66 232,3 118,61 85 Muu toiminta ,42 193,23 188,6 232,4 167, Uuden kunnan muodostaminen Kuntajakolain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos se - edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille - parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita - parantaa elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai - edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta. Uuden kunnan muodostamisen ratkaisussa tukeudutaan pitkälti tukipalveluja keskittävään ratkaisuun. Talous- ja hallintopalveluja voidaan teknisesti keskittää hyvinkin pitkälle. Olennaista on työn sisältö, työ- ja palveluketjujen pituus ja palvelun sujuvuus. Kokkolan kaupunki on hankkinut ja käyttöönottamassa uuden laajan toiminnanohjausohjelmiston johon kuuluvat sekä talous-, henkilöstö- ja asiakirjahallinto. Käyttöönotto tapahtuu pääosin vuoden 2015 aikana. Uuden kunnan vaihtoehdossa harmonisoitaisiin toimintaa ja koko alueella ohjelmistopalvelut todennäköisesti tulisivat laajenemaan nykyisestä. Yhden kunnan mallissa talous- ja henkilöstöhallinto keskittyy. Organisaatio voidaan toteuttaa nykyistä keveämpänä. Ylemmän esimiestason tarve vähenee tässä vaihtoehdossa. Lähiesimiestaso mahdollisesti lisääntyy. Palvelukeskuksen sijainti tulee päättää yhteisesti. Sähköisten työkalujen avulla palveluverkkoa on mahdollista hajauttaa palvelukeskuksiin myös talous- ja henkilöstöhallinnon osalta.

5 4 2.1 Toimialan tavoitteet ja periaatteet Toiminnan tavoitteena tulisi olla, että uusi kunta tarjoaa asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut tasapuolisesti koko uuden kunnan alueella. Tavoitteena on purkaa hallinnon päällekkäisyyksiä. Palvelutuotannon tavoitteet ja periaatteet voidaan tässä johtaa Kokkolan ja lähikuntien yhdistymissopimuksesta Talouden vakauttaminen uudessa kunnassa Kuntatalouden näkökulmasta tavoitteena on terve, vahvan talouden kunta sekä kilpailukykyinen verotus ja maksupolitiikka. Tämä tarkoittaisi, että vuosikate kattaisi vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan kuntien vuosikate oli riittävä kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. ART-ennakointimallin mukaan selvitysalueen vuosikatetavoitteen saavuttamiselle kohdentuisi paineita etenkin uuden kunnan ensimmäisen valtuustokauden jälkeen. Tavoitteena on velkakehityksen hillitseminen/pysäyttäminen? Uudessa kunnassa noudatetaan yhteistä taksa- ja maksupolitiikkaa. Yhden kunnan mallissa henkilöstöresurssien vähentämiseen on merkittävä paine ja mahdollisuus. Irtisanomissuoja on mietittävä tarkoin, samoin eläkkeelle siirtymisen mallit ja ehdot. Eläköitymisen hyödyntäminen, henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön sijoittamisen merkitys korostuu uudessa kunnassa. Palkkojen harmonisointi syö helposti syntyviä säästöjä palveluverkoston karsiutuessa. Selvitysalueen kuntien nykyisen taloustilanteen perusteella (lainamäärä/asukas sekä palvelutuotannon ylläpito nykyisin resurssein) on vaikea osoittaa, että yhden kunnan mallilla voitaisiin ratkaista alueen kokonaistaloudelliset haasteet. Talouden tervehdyttäminen vaatii joka tapauksessa muutoksia palveluissa ja verotuksessa. Uuden kunnankin vaihtoehdossa vaaditaan merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Koko alueen palveluverkko on tarkasteltava uudelleen ja erilaisia palvelujen tuotantotapoja on otettava ennakkoluulottomasti käyttöön. Henkilöstön käytössä on huomioitava alueen laajuus ja määriteltävä optimi toiminta-alueet. Hallinnon kokonaishenkilöstömäärää voidaan supistaa ja osa hallinnon kiinteistöistä voidaan poistaa käytöstä sekä osa nykyisistä palveluista voidaan korvata sähköisin palveluin. Yhdistymisavustus auttaisi alkuvaiheessa jonkin verran. Lisäksi voidaan huomioida kriisiytyvän kunnan lisä ja VM:n tuki talouden suunnitteluun. Toisaalta palvelujen harmonisointi voi vähentää kustannusten kasvua esimerkiksi ICT-toiminnoissa. 2.5 Yhteenveto ja arvio vaikutuksista Työryhmä viittaa tässä Kokkolan alueen aikaisempaan kuntien yhdistymissopimukseen ja siinä esitettyihin yhdistymistavoitteisiin. Työryhmän näkemyksen mukaan Kokkola poikkeaa selvitysalueen muista kunnista kokonsa ja toiminnan laajuuden osalta niin merkittävästi, että kuntien tasapuolinen vertailu on vaikeaa. Yhden kunnan malli on toimiva taloushallinnon näkökulmasta siinä, että kaikki kirjanpitoaineistot, ohjelmistot ja raportit voidaan yhdistää. Yhden kunnan malli hyvin toteutettuna tehostaa merkittävästi taloushallintoa ja parantaa nykyisin varsin haavoittuvaa toimintaa.

6 5

7 6 3 Yhteistyön syventäminen Kuntien välistä yhteistyötä arvioitiin työskentelyn ensimmäisessä vaiheessa. Yhteistyötä tehdään tämän selvityksen lisäksi viranhaltija- ja tehtävätasolla epävirallisesti merkittävästi enemmänkin. Esimerkiksi kuntien taloushallinnon, kirjanpidon, it-palvelujen ja palkka- ja taloushallinnon viranhaltijat ja työntekijät kokoontuvat yhteisiin ajankohtaisasioita käsitteleviin palavereihin ja asiantuntija-apua kysytään paljon alueen kollegoilta. Kuntien yhteisten viranhaltijoiden käytössä ainakin Kaustisen seutukunnan alueella on noudatettu periaatetta, jossa palveluja myydään naapurikunnalle omakustannushintaan. Yhteistyömahdollisuuksia nykyistä laajempaan ja syvempään yhteistyöhön on. Esimerkiksi kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmistojen seutukunnallisella harmonisoinnilla päästäisiin tilanteeseen jossa viran- ja toimenhaltijat voisivat sijaistaa toisiaan ilman erillistä perehdyttämistä taikka koulutusta. Ohjelmistojen siirtämisellä yhteiselle palvelimelle voitaisiin käyttö- ja ylläpitotoiminnot tehdä keskitetysti, kattavasti ja ajallaan. Näin kaikki alueen kunnat pääsisivät esimerkiksi sähköisten palvelujen kehittämisessä nykyistä ripeämmin eteenpäin. Yhteistyön lisäämisellä voitaisiin välttää ison organisaation byrokratian lisääntyvät kustannukset ja löytää järkevä työtapa, integraation syventämisellä voitaisiin maksimoida kustannussäästöä. Kuntatalouden kannalta ratkaisevaa on kuitenkin koko palvelutuotannon rakenteiden uudelleenarviointi. Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset ovat minimaaliset verrattuna koko kuntakentän palvelutuotantoon. Koko alueen yhteistyötä on mm. palo-ja pelastustoimen, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, toisen asteen koulutuksen ja kirjastotoimen osalta. Seutukunnallista yhteistyötä on Kaustisen seutukunnan alueella lisäksi Kaustisen seutuhallinnon, yrityspalveluiden sekä maaseutuhallinnon osalta. Nykyisin yhteistyö on toimivaa. Vertailutietoa kustannussäästöistä yhteistyötä tiivistettäessä on vaikea esittää. Tietyillä yhteistoimintamuodoilla (esim. yrityspalvelut, Kase-yhteistyö, maaseutuhallinto) on voitu keventää kuntien aikaisempia kustannusrakenteita. Esimerkiksi Kaseyhteistyö on mahdollistanut kevyen kuntakohtaisen it-resursoinnin. Tätä yhteistyötä voidaan edelleen laajentaa. Kokkolan kaupungilla saattaisi olla mahdollisuus tarjota taloushallintopalveluja alueen muille kunnille vuodesta 2016 alkaen. 3.1 Koko alueen yhteistyö Yhteistyö voisi toteutua siten, että Kokkola toimittaa tilitoimistopalvelut koko alueelle ja laskee, mitkä ovat talousvaikutukset alueen kunnille, millä hinnalla ja henkilöstöresurssein palvelut on mahdollista tuottaa. Periaatteessa suuruuden ekonomia mahdollistaa kustannusten alentamisen ja toiminnan haavoittuvuuden pienenemisen. 3.2 Seutukunnallinen tilitoimisto Mukana Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Tässä vaihtoehdossa voitaisiin perustaa seutukunnallinen tilitoimisto jota vetää talouspäällikkö sekä tarvittava määrä työntekijöitä. Yksikköön siirtyisi osa kuntien nykyisistä työntekijöistä, osa jäisi kuntiin koska palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntemusta tarvitaan varsinaisen palvelutuotannon tukena.

8 7 Tilitoimiston perustamis- ja ylläpitokustannukset ja koko toiminnan kustannukset jaetaan kuntien kesken sopivaksi katsotulla jakoperusteella. 3.3 Nykyisen yhteistyön tiivistäminen Kaustisen seudulla yhteistyön vaihtoehtona on kirjanpito-, palkanlaskenta ja asianhallinnassa seutukunnallinen yhteistyö jossa asiantuntijavastuuta laajennetaan Kasenetin kanssa. Tällöin kartoitetaan nykyiset ohjelmistot, yhteiset ohjelmistot sekä kirjanpidossa, henkilöstöhallinnossa että asiakirjahallinnossa. Kustannushyöty saadaan yhteisistä palvelimista, päivityksistä ja koulutuksesta. Tällä vaihtoehdolla vähennetään henkilöstöriskiä kun osaaminen ja asiantuntijamäärä ei ole suuri. Yhteistyöllä on mahdollista saada taloudellista hyötyä kunnille paikallinen asiantuntemus säilyttäen. 3.4 Yhteenveto ja arvio vaikutuksista 4 Yhteenveto ja johtopäätökset Selvitysalueen kaikkien kuntien taloustilanne on heikko. Talouden tervehdyttämisen veturia on tästä kuntajoukosta vaikea löytää. Toisaalta esimerkiksi maakunnan työllisyystilanne on verrattain hyvä ja elinkeinojen kehittämismahdollisuuksia on. Elinvoiman kehittämiseen yksittäisillä kunnilla on kuitenkin pienemmät erilliset resurssit kuin yhdellä isolla kunnalla, jossa myös riskinottokyky on parempi. Kuntapalveluiden ylläpito nykylainsäädännön vaatimusten mukaisesti tällä tulokehityksellä merkitsee kuntien lisävelkaantumista tai tuloverotuksen reilua kiristämistä. Myös uudessa kunnassa talouden tasapaino edellyttäisi talouden sopeuttamistoimia. Talous- ja hallintopalveluiden osalta päällekkäisyyksiä voitaisiin karsia. Kun hallinto- ja tukipalveluiden

9 8 osuus kuntien kokonaismenoista on minimaalinen, olennaiseksi asiaksi talouden tervehdyttämistoimina jäävät kuitenkin palvelurakenteissa tehtävät muutokset. Yhteistyön syventämisen vaihtoehdoiksi nähtiin koko selvitysalueen kattavasti seutukunnallinen yhteistyö. Yhteistyömuotoja tarkastellessa työryhmä on selvittänyt kustannuksia esimerkiksi it-sektorilta. Tuloksia ja johtopäätöksiä arvioitaessa on oleellista muistaa, että talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset ovat vain murto-osa koko kunnan palvelutuotannon it-kustannuksista. Yksi vaihtoehto it-sektorilla on kartoittaa kuntien Taitoa Oy:n ja Tiera Oy:n tarjoamien palveluiden kustannukset ja verrata niitä nykyisiin talous- ja henkilöstöhallinto-ohjelmistojen kustannuksiin. Tässä selvityksessä tulee esille se, että it-palvelut nivoutuvat kiinteästi alueen kuntien tuottamiin muihin peruspalveluihin ja siten keskittämisratkaisussa tulee huomioida myös nämä vaikutukset. Tulevaisuudessa (kuntakoosta riippumatta) kuntaorganisaatioiden viestinnässä korostunevat edelleen erilaiset sähköisen viestinnän ratkaisut (ulkoiset www-sivut, intra, erilaiset pienemmän piirin extranet-ratkaisut sekä erilaiset työn tekemiseen liittyvät sisäiset tietopankit tai arkistot) kaikkiin näihin tarvitaan ratkaisuja, koska työkin tapahtuu entistä enemmän niiden kautta. Myös erilaiset sähköisen asioinnin järjestelmät nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Yhteishankinnalla saatettaisiin saada yhteistä hyötyä ja nimenomaan välillistä hyötyä, koska samalla paikallisella perehdyttäjä- ja konsultointiresurssilla voitaisiin saavuttaa hyötyjä laajemmalle alueelle. Joka paikassa ei tarvitsi tehdä samaa työtä, eri tahtiin ja eri kustannuksilla. Kaikkien muutosten toteuttamisessa tulisi huomioida kunnallisen palvelutoiminnan lisäksi se, että valtion paikallishallinnon palvelupisteet säilyvät alueella riittävän kattavina.

10 9 LIITTEET Liite 1 Yleishallinto ja tukipalvelut tilastokeskuksen vuoden 2015 jaottelun mukaisesti Halsua Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht ,44 Asukasluku 1229 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, esim. kunnanjohtaja sekä talousjohtaja 1112 Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuk , Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluid esim. talouspäällikkö 1203 ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) ,30 87 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto Maaseutuhallinto 2, Yhteensä

11 10 Kaustinen Yleishallinto TP 2013 % /as asukkaita Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, k Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuk ,70 125,25 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta ,55 188,53 Tukipalvelut 3, Taloushallintopalvelut (sis. Pankkipalveluiden oston) , ICT-palvelut (aik. atk-palvelut) Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu ,13 83,61 Muu toiminta 1, Elinkeinojen edistäminen (maaseutupalvelut ja yritystoiminta) Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto ,58 116,

12 11 Kokkola Yleishallinto TP 2013 %- käyttötalouden menoista (brutto) /as KOKKOLA Käyttötalousmen yht Asukasluk ,83 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto ( suhde/viestintä ja kansainväl) suhdet,vistintä ja kansainväl toim tähän vai hallitokuluihin 0,46 % 36, Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrateg esim. kunnanjohtaja sekä talousjohtaja 0,64 % 5, Vaalit 0 0,00 % 0, Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus 147 0,04 % 3, Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon men 0 0, Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihi 884 tämän lisäksi esim. tuki yliopsitokeskuskelle 930 0,24 % 18, Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuksia ,32 % 25, ,69 % 135,74 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto + muut kuntayhttymät, ei sairhoitpiiri ,37 % 29, Seutukuntatoiminta 0 0,00 % 0, ,37 % 29,63 Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluiden oston) esim. talouspäällikkö ; tässä talousjohtaja 0,68 % 54, ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot (aik. atk-pa sisäisenä laskutuksena tästä osa mukana 0,93 % 74, Henkilöstöhallinto (tässä henkilöstöjohtaja) esim taloushallinnon ja palkkalask kuluissa 0,84 % 67, Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) 0 0,00 % 0, ,45 % 196,6947 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen ,72 % 58, Työllisyyden hoito ,68 % 54, Talous- ja velkaneuvonta 80 0,02 % 1, Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa. 0,00 % 0, Aluepelastuslaitos ( Kokkolan osuus, netto) ,76 % 61, Ympäristöterveydenhuolto ( Kokkolan osuus, netto) 830 0,22 % 17,75 Maaseutuhallinto ,40 % 193,23 Kaiken kaikkiaan aika hankala, mitä mihinkin kohtaan laietaan;kuntien vertalua euroa /asukas asukas sotkee esim. onko sote henkilöstöä kunnan palkalistoilla ja kunnan omana toimintana, pelastutoimi ja ympäristöterv.huolto järjestämistapa Luvut ovat pyöristettyjä ja joitakin eriä on "noin" periaatteela siirretty tilinpäätössluvuista toiseen menokohteeseen ( seim. Kjn plkkaus vsto ja hallitus luvuista hallintoon Punaisella värillä on erilaisia huomautuksia ,91 % 555,30

13 12 Lestijärvi Yleishallinto TP 2013 %-käytt.tal. /as Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrategiatyö kj+hallinto-t Vaalit 1113 Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuksia Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto ,8 2,25 192, Seutukuntatoiminta ,8 2,98 255,11 Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut (sis. Pankkipalveluiden oston) ,8 0, ICT-palvelut (aik. atk-palvelut) Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu ,8 0,80 68,66 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito 1301 Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 1320 Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto ,8 2,20 188, ,8 5,99 512,36

14 13 Perho Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht Asukasluku 2923 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrategiat kj, hallitojoht Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset) ,48-147,673 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta, sisältyy meillä elinkeinotoimeen Tukipalvelut 1521 Toimisto, talous ja atk -palvelut (yht. 11,5 henkilöstökulut + koko kunnan atk- menot) ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot (aik. atk-palve Henkilöstöhallinto, henkilöstöä 230, jaetaan siinä suhteessa Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) sis. Toimistotiimiin ,90-232,266 Muu toiminta 1811 Elinkeinojen edistäminen, projektit, seututoiminta Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto Maaseutuhallinto , ,

15 14 Toholampi Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht Asukasluku 3385 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrategiatyö kj+hallinto-talousjohtaja) esim. kunnanjohtaja sekä talousjohtaja 1112 Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuksia ,16 198,0641 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluiden oston) esim. talouspäällikkö 1203 ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot (aik. atk-palvelut) Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) ,29 118,6095 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto Maaseutuhallinto ,83 167,

16 15 Veteli Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht Asukasluku 3332 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, k kunnanjohtaja, hallintosihteeri ja talousjohtaja 1112 Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuk , Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluid esim. talouspäällikkö 1203 ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) ,45 85 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto ,

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toholammin kunta Hallintojohtaja 29.01.2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 1 TULOSALUE KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työllisyysseminaari.4. Kaustinen Veteli Kaustisen sk Toholampi Halsua Lestijärvi Keski-Pohjanmaa Kokkola Kokkolan sk Kannus Perho Työttömyys Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS. Tekniset palvelut. Työryhmän loppuraportti 14.10.2014

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS. Tekniset palvelut. Työryhmän loppuraportti 14.10.2014 KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Tekniset palvelut Työryhmän loppuraportti 14.10.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Uuden kunnan muodostaminen... 2 3 Yhteistyön syventäminen... 5 4 Yhteenveto ja johtopäätökset...

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talousvastaavien työ, tilannekatsaus Yhdistymisavustuksen käyttö Työryhmätyöskentely: hyödyt ja haitat + yhdistymisavustus + muut linjaukset Talousvastaavien työ

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arviointi Kuopio seudun pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari 12.3.2015 Tarja Pöyhönen, Kuntaliiton MVA-pilotti

Maaseutuvaikutusten arviointi Kuopio seudun pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari 12.3.2015 Tarja Pöyhönen, Kuntaliiton MVA-pilotti Maaseutuvaikutusten arviointi Kuopio seudun pilotti Kuntajakoselvittäjien työseminaari 12.3.2015 Tarja Pöyhönen, Kuntaliiton MVA-pilotti Asiantuntijan rooli ja tausta Yritysneuvoja: monipuoliset tehtävät

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Aluetilaisuus Keski-Suomi

Maakuntauudistus. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Aluetilaisuus Keski-Suomi Maakuntauudistus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Aluetilaisuus Keski-Suomi 12.9.2016 12.9.2016 1 Miksi maakuntauudistus tarvitaan mitä tavoitellaan? Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntaliiton Road Show Oulu 30.11.2011 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Kuntaliiton Road Show Oulu 30.11.2011 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Kuntaliiton Road Show Oulu 30.11.2011 Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Matti Molander Utajärven kunta M.Molander, A.Merilä, P.Tuovinen, J.Stenvall, A.Koski n.60 km Vaikutusten

Lisätiedot

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11

Lisätiedot

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 8 Keski-Pohjanmaa 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 8.1. KESKI-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Miljardiluokan tuottavuusloikka. reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin

Miljardiluokan tuottavuusloikka. reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin Miljardiluokan tuottavuusloikka reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin Reaaliaikainen talous uusi paradigma Keskeiset piirteet: Internal 1. Automatisoidaan kaupallisia ja hallinnollisia tietovirtoja maksimaalisesti

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS Hallinto- ja tukipalvelut Henkilöstöpolitiikka SELVITYKSEN KOHDE kansliapalvelut ja yhteispalvelupisteen palvelut taloushallintopalvelut henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013 ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI 30.4.2013 KUNTAJAKOSELVITTÄJÄN TEHTÄVÄKSIANTO KUNTAJOHTAJIEN ASETTAMILLE VALMISTELUTYÖRYHMILLE Yleistä Eduskunnan käsittelyssä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Maakunnat ja palvelut

Maakunnat ja palvelut Maakunnat ja palvelut Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti Peruspalveluiden arvioinnin yhteistyöoorumi 18.3.2016 17.3.2016 1 Vaikuttava ja kustannustehokas yhteiskuntapolitiikka ja hallinto Asiakaskeskeinen

Lisätiedot

Maakuntalaki. Kuntamarkkinat Johtava lakimies Kirsi Mononen

Maakuntalaki. Kuntamarkkinat Johtava lakimies Kirsi Mononen Maakuntalaki Kuntamarkkinat 14.9.2016 Johtava lakimies Kirsi Mononen Laaja lakipaketti Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Maakuntalaki Em voimaanpanolait Maakuntien valtionosuuslaki Kuntien

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Johtajuusfoorumi 19.3.2013 Tampere Arto Lamberg Varhaiskasvatusjohtaja TIIVISTELMÄ Palveluiden järjestäminen Kunnan toiminnassa on keskeistä strategisten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS ASKOLA, LAPINJÄRVI, LOVIISA, MYRSKYLÄ, PORVOO JA SIPOO Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava 1.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN

Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN Sibelius talo, Lahti Maakuntajohtaja Juho Savo 19.4.2012 Johdantona aiheeseen: Kadonnutta kansanvaltaa etsimässä Maakunta 2020 Sitran ja maakuntajohtajien

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011 OPETUSHALLITUKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ Heikki Ripatti, toimitusjohtaja, HS-Yrityspalvelu Oy Kaija Oksanen, controller SOK / Talous Päivi

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Laadun kehittäminen Utajärven kunnassa. Hyvinvointivastaava Laatupäällikkö Hannele Karhu 10.3.2015

Laadun kehittäminen Utajärven kunnassa. Hyvinvointivastaava Laatupäällikkö Hannele Karhu 10.3.2015 Laadun kehittäminen Utajärven kunnassa Hyvinvointivastaava Laatupäällikkö Hannele Karhu 10.3.2015 Perustietoja Utajärvestä Sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, n. 58 km Oulusta itään Pinta-ala on

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät)

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009

Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009 Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009 Miksi päijäthämäläisten tulee olla innostuneita Uudesta Kunnasta? 1. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yleiset perusteet 2. Lisäperusteita kuntarajojen purkuun

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Ympäristöterveydenhuolto ja Ympäristönsuojelu Lappeenranta, Joutseno, Taipalsaari, Savitaipale, Suomenniemi, Lemi, Luumäki, Ylämaa Alue Lappeenranta, Joutseno,

Lisätiedot

Sote: riittävätkö rahat ja kenelle?

Sote: riittävätkö rahat ja kenelle? Sote: riittävätkö rahat ja kenelle? Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti 26.4.2016 28.4.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja tämän mahdollisuus saada asiakaskeskeisiä,

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausuntopyyntö VM/

Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausuntopyyntö VM/ 10.4.2012 Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntö VM/17.2.2012 KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYS Valtiovarainministeriö on pyytänyt 17.2.2012

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano, pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö 20.12.2013 Sisäasiainministeriön esitys

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt Pelastuslautakunta 17 16.06.2015 Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh.

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus

Sote ja maakuntauudistus Sote ja maakuntauudistus Pohjois Pohjanmaa 13.1.2017 1 P P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

HALLINTOHENKILÖSTÖ/ 1000 AS

HALLINTOHENKILÖSTÖ/ 1000 AS 1(6) Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys HALLINTO- JA TUKIPALVELUT -RYHMÄN RAPORTTI 1. NYKYTILANTEEN KUVAUS Hallinto- ja tukipalvelujen nykytilanteen kuvaus toteutettiin liitteenä olevilla lomakkeilla.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous

Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun selvitysryhmän 5. kokous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Muistio 1/2015 1 (2) 23.2.2015 PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Aika Paikka Osallistujat torstai 19.2.2015 klo 12.00 14.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen)

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma 20.6.2016 Pentti Malinen Tuleva kolmitasoinen hallinto Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on työnjako kunnan, maakunnan

Lisätiedot

Liikunta kuntien strategioissa

Liikunta kuntien strategioissa Liikunta kuntien strategioissa Liikunnan merkitys yhteiskunnassa kasvaa Liikunnasta/fyysisestä aktiivisuudesta on moneksi Suurin rooli kotitalouksien jälkeen on kunnilla Poikkihallinnollisuudessa liikunnan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT LIITE 6 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI ASIKKALA-PADASJOKI-SYSMÄ PALVELUYHTEISTYÖSELVITYS Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoituksella (EAKR) kuntien vastatessa

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin

Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin Seutuseminaari 15.11.2012 Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin Petri Jylhä Kaustisen seudun mahdollisuuksia Luonnonvara-ala kokonaisuudessaan Maatilatalous, metsätalous, turkistalous, (bio)energia Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄ 070514 IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI

OHJAUSRYHMÄ 070514 IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI OHJAUSRYHMÄ 070514 1 ICT-ryhmän raportti Keskeisiä havaintoja työskentelyn pohjaksi Raportti julkaistaan 8.5.2014 2 Etelä-Karjala: ICT-ympäristön yleiskuvaus ICT-kehitystarpeet toimialoittain Palkka- ja

Lisätiedot

27.1.2000. Näiden yhdistysten toimintaan rinnakkain on monta vaihtoehtoa.

27.1.2000. Näiden yhdistysten toimintaan rinnakkain on monta vaihtoehtoa. Jukka Rannila YHTEENVETO 27.1.2000 Seinäjoen kotopesä nuorisoyhdistys ry Seinäjoen seudun nuorisoasuntoyhdistys ry Nuorisoasuntoliitto ry YHTEENVETO ERILAISISTA YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA Olen tehnyt selvitystyötä

Lisätiedot