Talous, hallinto ja henkilöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous, hallinto ja henkilöstö"

Transkriptio

1 KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Talous, hallinto ja henkilöstö Työryhmän loppuraportti

2 Sisällys 1 Johdanto Uuden kunnan muodostaminen Toimialan tavoitteet ja periaatteet Hallinnon järjestäminen uudessa kunnassa... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2.3 Henkilöstöhallinnon järjestäminen uudessa kunnassavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2.4 Talouden vakauttaminen uudessa kunnassa Yhteenveto ja arvio vaikutuksista Yhteistyön syventäminen Yhteistyön vaihtoehto Yhteistyön vaihtoehto Yhteistyön vaihtoehto Yhteenveto ja arvio vaikutuksista Yhteenveto ja johtopäätökset... 7 LIITTEET... 9

3 2 1 Johdanto Tausta, toimeksianto ja työskentely Toisen vaiheen toimialaryhmien toimeksiannossa työryhmille annettiin tehtäväksi hahmotella tulevaisuuden muutosmahdollisuuksia sekä arvioida muutoksen etuja ja haittoja sekä muutoksen vaikutuksia. Ensimmäisen vaiheen valtuustokierroksen loppupäätelmä oli, että kuntien tahtotila yhden kunnan malliin on vähäinen. Yhden kunnan mallilla ei voida ratkaista alueen kuntien rakenteellisia taikka taloudellisia ongelmia ja haasteita. Toinen kysymys on se, ovatko alueen kuntien talouden haasteet ratkaistavissa nykyisellä kuntarakenteella muuten kuin vielä suuremmilla verojen korotuksilla ja palvelujen järjestelyillä? Edellä olevaan perustuen sekä huomioiden työryhmän käytettävissä olevat aika- ja henkilöstöresurssit työryhmä päätti keskittyä yhteistyömahdollisuuksien hahmottamiseen ja perustietojen keräämiseen. Talous- ja hallintotyöryhmä kokoontui toisessa vaiheessa kolme kertaa seuraavasti:3.10, 8.10 ja Työryhmä on selvittänyt kuntien talous- ja palkkahallinnon käytössä olevien ohjelmistojen käyttö- ja ylläpitokustannuksia ja keskustelua on käyty laajasti palvelujen tuottamistavoista. Kustannukset porrastuvat kuntakoon mukaan, edullisimmin palvelut tuottaa Lestijärven kunta. Taulukko 1. Yleishallinnon kustannuksia ja tositemääriä Yleishallinnon kustannuksia ja tositemääriä Halsua Kaustinen Kokkola Lestijärvi Perho Toholampi Veteli ostoina kp Myynnit ulos ja palkat 1900 Palkat Palkanmaksujen määrä, syyskuu Sähköisiä palkkalaskelmia % joulukuu 2014/100 % TP 2013 Osto myynti- ja kassatositteet sähköisiä ostolaskuja TP Nykyisten ohjelmistojen käyttöylläpitokustannukset Työasemien määrä peruskunnassa

4 3 Tarkempi jaottelu yleishallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista tilastokeskuksen vuoden 2015 jaottelun mukaisesti liitteessä 1. Taulukko 2. Kuntakohtainen yhteenveto yleishallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista verrattuna käyttötalouden kokonaismenoihin. Vertailu kuntien yleishallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista kuntien kokonaismenoihin, tilinpäätös 2013 (Tilastokeskuksen v 2015 jaottelun mukaisesti) % käyttötalouden bruttomenoista Halsua Kaustinen Kokkola Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yleishallinto 3,1 1,7 1,69 2,25 2,76 2,16 2,91 Tukipalvelut 1,3 1,13 2,45 0,8 3,9 1,29 1,45 Muu toiminta 2,51 1,58 2,4 2,2 3,9 1,83 2,79 euroa/asukas Yleishallinto ,25 135,74 192,25 164,7 198, Tukipalvelut 87 83,61 196,69 68,66 232,3 118,61 85 Muu toiminta ,42 193,23 188,6 232,4 167, Uuden kunnan muodostaminen Kuntajakolain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos se - edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille - parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita - parantaa elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai - edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta. Uuden kunnan muodostamisen ratkaisussa tukeudutaan pitkälti tukipalveluja keskittävään ratkaisuun. Talous- ja hallintopalveluja voidaan teknisesti keskittää hyvinkin pitkälle. Olennaista on työn sisältö, työ- ja palveluketjujen pituus ja palvelun sujuvuus. Kokkolan kaupunki on hankkinut ja käyttöönottamassa uuden laajan toiminnanohjausohjelmiston johon kuuluvat sekä talous-, henkilöstö- ja asiakirjahallinto. Käyttöönotto tapahtuu pääosin vuoden 2015 aikana. Uuden kunnan vaihtoehdossa harmonisoitaisiin toimintaa ja koko alueella ohjelmistopalvelut todennäköisesti tulisivat laajenemaan nykyisestä. Yhden kunnan mallissa talous- ja henkilöstöhallinto keskittyy. Organisaatio voidaan toteuttaa nykyistä keveämpänä. Ylemmän esimiestason tarve vähenee tässä vaihtoehdossa. Lähiesimiestaso mahdollisesti lisääntyy. Palvelukeskuksen sijainti tulee päättää yhteisesti. Sähköisten työkalujen avulla palveluverkkoa on mahdollista hajauttaa palvelukeskuksiin myös talous- ja henkilöstöhallinnon osalta.

5 4 2.1 Toimialan tavoitteet ja periaatteet Toiminnan tavoitteena tulisi olla, että uusi kunta tarjoaa asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut tasapuolisesti koko uuden kunnan alueella. Tavoitteena on purkaa hallinnon päällekkäisyyksiä. Palvelutuotannon tavoitteet ja periaatteet voidaan tässä johtaa Kokkolan ja lähikuntien yhdistymissopimuksesta Talouden vakauttaminen uudessa kunnassa Kuntatalouden näkökulmasta tavoitteena on terve, vahvan talouden kunta sekä kilpailukykyinen verotus ja maksupolitiikka. Tämä tarkoittaisi, että vuosikate kattaisi vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan kuntien vuosikate oli riittävä kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. ART-ennakointimallin mukaan selvitysalueen vuosikatetavoitteen saavuttamiselle kohdentuisi paineita etenkin uuden kunnan ensimmäisen valtuustokauden jälkeen. Tavoitteena on velkakehityksen hillitseminen/pysäyttäminen? Uudessa kunnassa noudatetaan yhteistä taksa- ja maksupolitiikkaa. Yhden kunnan mallissa henkilöstöresurssien vähentämiseen on merkittävä paine ja mahdollisuus. Irtisanomissuoja on mietittävä tarkoin, samoin eläkkeelle siirtymisen mallit ja ehdot. Eläköitymisen hyödyntäminen, henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön sijoittamisen merkitys korostuu uudessa kunnassa. Palkkojen harmonisointi syö helposti syntyviä säästöjä palveluverkoston karsiutuessa. Selvitysalueen kuntien nykyisen taloustilanteen perusteella (lainamäärä/asukas sekä palvelutuotannon ylläpito nykyisin resurssein) on vaikea osoittaa, että yhden kunnan mallilla voitaisiin ratkaista alueen kokonaistaloudelliset haasteet. Talouden tervehdyttäminen vaatii joka tapauksessa muutoksia palveluissa ja verotuksessa. Uuden kunnankin vaihtoehdossa vaaditaan merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Koko alueen palveluverkko on tarkasteltava uudelleen ja erilaisia palvelujen tuotantotapoja on otettava ennakkoluulottomasti käyttöön. Henkilöstön käytössä on huomioitava alueen laajuus ja määriteltävä optimi toiminta-alueet. Hallinnon kokonaishenkilöstömäärää voidaan supistaa ja osa hallinnon kiinteistöistä voidaan poistaa käytöstä sekä osa nykyisistä palveluista voidaan korvata sähköisin palveluin. Yhdistymisavustus auttaisi alkuvaiheessa jonkin verran. Lisäksi voidaan huomioida kriisiytyvän kunnan lisä ja VM:n tuki talouden suunnitteluun. Toisaalta palvelujen harmonisointi voi vähentää kustannusten kasvua esimerkiksi ICT-toiminnoissa. 2.5 Yhteenveto ja arvio vaikutuksista Työryhmä viittaa tässä Kokkolan alueen aikaisempaan kuntien yhdistymissopimukseen ja siinä esitettyihin yhdistymistavoitteisiin. Työryhmän näkemyksen mukaan Kokkola poikkeaa selvitysalueen muista kunnista kokonsa ja toiminnan laajuuden osalta niin merkittävästi, että kuntien tasapuolinen vertailu on vaikeaa. Yhden kunnan malli on toimiva taloushallinnon näkökulmasta siinä, että kaikki kirjanpitoaineistot, ohjelmistot ja raportit voidaan yhdistää. Yhden kunnan malli hyvin toteutettuna tehostaa merkittävästi taloushallintoa ja parantaa nykyisin varsin haavoittuvaa toimintaa.

6 5

7 6 3 Yhteistyön syventäminen Kuntien välistä yhteistyötä arvioitiin työskentelyn ensimmäisessä vaiheessa. Yhteistyötä tehdään tämän selvityksen lisäksi viranhaltija- ja tehtävätasolla epävirallisesti merkittävästi enemmänkin. Esimerkiksi kuntien taloushallinnon, kirjanpidon, it-palvelujen ja palkka- ja taloushallinnon viranhaltijat ja työntekijät kokoontuvat yhteisiin ajankohtaisasioita käsitteleviin palavereihin ja asiantuntija-apua kysytään paljon alueen kollegoilta. Kuntien yhteisten viranhaltijoiden käytössä ainakin Kaustisen seutukunnan alueella on noudatettu periaatetta, jossa palveluja myydään naapurikunnalle omakustannushintaan. Yhteistyömahdollisuuksia nykyistä laajempaan ja syvempään yhteistyöhön on. Esimerkiksi kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmistojen seutukunnallisella harmonisoinnilla päästäisiin tilanteeseen jossa viran- ja toimenhaltijat voisivat sijaistaa toisiaan ilman erillistä perehdyttämistä taikka koulutusta. Ohjelmistojen siirtämisellä yhteiselle palvelimelle voitaisiin käyttö- ja ylläpitotoiminnot tehdä keskitetysti, kattavasti ja ajallaan. Näin kaikki alueen kunnat pääsisivät esimerkiksi sähköisten palvelujen kehittämisessä nykyistä ripeämmin eteenpäin. Yhteistyön lisäämisellä voitaisiin välttää ison organisaation byrokratian lisääntyvät kustannukset ja löytää järkevä työtapa, integraation syventämisellä voitaisiin maksimoida kustannussäästöä. Kuntatalouden kannalta ratkaisevaa on kuitenkin koko palvelutuotannon rakenteiden uudelleenarviointi. Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset ovat minimaaliset verrattuna koko kuntakentän palvelutuotantoon. Koko alueen yhteistyötä on mm. palo-ja pelastustoimen, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, toisen asteen koulutuksen ja kirjastotoimen osalta. Seutukunnallista yhteistyötä on Kaustisen seutukunnan alueella lisäksi Kaustisen seutuhallinnon, yrityspalveluiden sekä maaseutuhallinnon osalta. Nykyisin yhteistyö on toimivaa. Vertailutietoa kustannussäästöistä yhteistyötä tiivistettäessä on vaikea esittää. Tietyillä yhteistoimintamuodoilla (esim. yrityspalvelut, Kase-yhteistyö, maaseutuhallinto) on voitu keventää kuntien aikaisempia kustannusrakenteita. Esimerkiksi Kaseyhteistyö on mahdollistanut kevyen kuntakohtaisen it-resursoinnin. Tätä yhteistyötä voidaan edelleen laajentaa. Kokkolan kaupungilla saattaisi olla mahdollisuus tarjota taloushallintopalveluja alueen muille kunnille vuodesta 2016 alkaen. 3.1 Koko alueen yhteistyö Yhteistyö voisi toteutua siten, että Kokkola toimittaa tilitoimistopalvelut koko alueelle ja laskee, mitkä ovat talousvaikutukset alueen kunnille, millä hinnalla ja henkilöstöresurssein palvelut on mahdollista tuottaa. Periaatteessa suuruuden ekonomia mahdollistaa kustannusten alentamisen ja toiminnan haavoittuvuuden pienenemisen. 3.2 Seutukunnallinen tilitoimisto Mukana Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Tässä vaihtoehdossa voitaisiin perustaa seutukunnallinen tilitoimisto jota vetää talouspäällikkö sekä tarvittava määrä työntekijöitä. Yksikköön siirtyisi osa kuntien nykyisistä työntekijöistä, osa jäisi kuntiin koska palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntemusta tarvitaan varsinaisen palvelutuotannon tukena.

8 7 Tilitoimiston perustamis- ja ylläpitokustannukset ja koko toiminnan kustannukset jaetaan kuntien kesken sopivaksi katsotulla jakoperusteella. 3.3 Nykyisen yhteistyön tiivistäminen Kaustisen seudulla yhteistyön vaihtoehtona on kirjanpito-, palkanlaskenta ja asianhallinnassa seutukunnallinen yhteistyö jossa asiantuntijavastuuta laajennetaan Kasenetin kanssa. Tällöin kartoitetaan nykyiset ohjelmistot, yhteiset ohjelmistot sekä kirjanpidossa, henkilöstöhallinnossa että asiakirjahallinnossa. Kustannushyöty saadaan yhteisistä palvelimista, päivityksistä ja koulutuksesta. Tällä vaihtoehdolla vähennetään henkilöstöriskiä kun osaaminen ja asiantuntijamäärä ei ole suuri. Yhteistyöllä on mahdollista saada taloudellista hyötyä kunnille paikallinen asiantuntemus säilyttäen. 3.4 Yhteenveto ja arvio vaikutuksista 4 Yhteenveto ja johtopäätökset Selvitysalueen kaikkien kuntien taloustilanne on heikko. Talouden tervehdyttämisen veturia on tästä kuntajoukosta vaikea löytää. Toisaalta esimerkiksi maakunnan työllisyystilanne on verrattain hyvä ja elinkeinojen kehittämismahdollisuuksia on. Elinvoiman kehittämiseen yksittäisillä kunnilla on kuitenkin pienemmät erilliset resurssit kuin yhdellä isolla kunnalla, jossa myös riskinottokyky on parempi. Kuntapalveluiden ylläpito nykylainsäädännön vaatimusten mukaisesti tällä tulokehityksellä merkitsee kuntien lisävelkaantumista tai tuloverotuksen reilua kiristämistä. Myös uudessa kunnassa talouden tasapaino edellyttäisi talouden sopeuttamistoimia. Talous- ja hallintopalveluiden osalta päällekkäisyyksiä voitaisiin karsia. Kun hallinto- ja tukipalveluiden

9 8 osuus kuntien kokonaismenoista on minimaalinen, olennaiseksi asiaksi talouden tervehdyttämistoimina jäävät kuitenkin palvelurakenteissa tehtävät muutokset. Yhteistyön syventämisen vaihtoehdoiksi nähtiin koko selvitysalueen kattavasti seutukunnallinen yhteistyö. Yhteistyömuotoja tarkastellessa työryhmä on selvittänyt kustannuksia esimerkiksi it-sektorilta. Tuloksia ja johtopäätöksiä arvioitaessa on oleellista muistaa, että talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset ovat vain murto-osa koko kunnan palvelutuotannon it-kustannuksista. Yksi vaihtoehto it-sektorilla on kartoittaa kuntien Taitoa Oy:n ja Tiera Oy:n tarjoamien palveluiden kustannukset ja verrata niitä nykyisiin talous- ja henkilöstöhallinto-ohjelmistojen kustannuksiin. Tässä selvityksessä tulee esille se, että it-palvelut nivoutuvat kiinteästi alueen kuntien tuottamiin muihin peruspalveluihin ja siten keskittämisratkaisussa tulee huomioida myös nämä vaikutukset. Tulevaisuudessa (kuntakoosta riippumatta) kuntaorganisaatioiden viestinnässä korostunevat edelleen erilaiset sähköisen viestinnän ratkaisut (ulkoiset www-sivut, intra, erilaiset pienemmän piirin extranet-ratkaisut sekä erilaiset työn tekemiseen liittyvät sisäiset tietopankit tai arkistot) kaikkiin näihin tarvitaan ratkaisuja, koska työkin tapahtuu entistä enemmän niiden kautta. Myös erilaiset sähköisen asioinnin järjestelmät nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Yhteishankinnalla saatettaisiin saada yhteistä hyötyä ja nimenomaan välillistä hyötyä, koska samalla paikallisella perehdyttäjä- ja konsultointiresurssilla voitaisiin saavuttaa hyötyjä laajemmalle alueelle. Joka paikassa ei tarvitsi tehdä samaa työtä, eri tahtiin ja eri kustannuksilla. Kaikkien muutosten toteuttamisessa tulisi huomioida kunnallisen palvelutoiminnan lisäksi se, että valtion paikallishallinnon palvelupisteet säilyvät alueella riittävän kattavina.

10 9 LIITTEET Liite 1 Yleishallinto ja tukipalvelut tilastokeskuksen vuoden 2015 jaottelun mukaisesti Halsua Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht ,44 Asukasluku 1229 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, esim. kunnanjohtaja sekä talousjohtaja 1112 Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuk , Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluid esim. talouspäällikkö 1203 ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) ,30 87 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto Maaseutuhallinto 2, Yhteensä

11 10 Kaustinen Yleishallinto TP 2013 % /as asukkaita Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, k Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuk ,70 125,25 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta ,55 188,53 Tukipalvelut 3, Taloushallintopalvelut (sis. Pankkipalveluiden oston) , ICT-palvelut (aik. atk-palvelut) Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu ,13 83,61 Muu toiminta 1, Elinkeinojen edistäminen (maaseutupalvelut ja yritystoiminta) Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto ,58 116,

12 11 Kokkola Yleishallinto TP 2013 %- käyttötalouden menoista (brutto) /as KOKKOLA Käyttötalousmen yht Asukasluk ,83 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto ( suhde/viestintä ja kansainväl) suhdet,vistintä ja kansainväl toim tähän vai hallitokuluihin 0,46 % 36, Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrateg esim. kunnanjohtaja sekä talousjohtaja 0,64 % 5, Vaalit 0 0,00 % 0, Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus 147 0,04 % 3, Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon men 0 0, Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihi 884 tämän lisäksi esim. tuki yliopsitokeskuskelle 930 0,24 % 18, Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuksia ,32 % 25, ,69 % 135,74 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto + muut kuntayhttymät, ei sairhoitpiiri ,37 % 29, Seutukuntatoiminta 0 0,00 % 0, ,37 % 29,63 Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluiden oston) esim. talouspäällikkö ; tässä talousjohtaja 0,68 % 54, ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot (aik. atk-pa sisäisenä laskutuksena tästä osa mukana 0,93 % 74, Henkilöstöhallinto (tässä henkilöstöjohtaja) esim taloushallinnon ja palkkalask kuluissa 0,84 % 67, Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) 0 0,00 % 0, ,45 % 196,6947 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen ,72 % 58, Työllisyyden hoito ,68 % 54, Talous- ja velkaneuvonta 80 0,02 % 1, Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa. 0,00 % 0, Aluepelastuslaitos ( Kokkolan osuus, netto) ,76 % 61, Ympäristöterveydenhuolto ( Kokkolan osuus, netto) 830 0,22 % 17,75 Maaseutuhallinto ,40 % 193,23 Kaiken kaikkiaan aika hankala, mitä mihinkin kohtaan laietaan;kuntien vertalua euroa /asukas asukas sotkee esim. onko sote henkilöstöä kunnan palkalistoilla ja kunnan omana toimintana, pelastutoimi ja ympäristöterv.huolto järjestämistapa Luvut ovat pyöristettyjä ja joitakin eriä on "noin" periaatteela siirretty tilinpäätössluvuista toiseen menokohteeseen ( seim. Kjn plkkaus vsto ja hallitus luvuista hallintoon Punaisella värillä on erilaisia huomautuksia ,91 % 555,30

13 12 Lestijärvi Yleishallinto TP 2013 %-käytt.tal. /as Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrategiatyö kj+hallinto-t Vaalit 1113 Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuksia Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto ,8 2,25 192, Seutukuntatoiminta ,8 2,98 255,11 Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut (sis. Pankkipalveluiden oston) ,8 0, ICT-palvelut (aik. atk-palvelut) Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu ,8 0,80 68,66 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito 1301 Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 1320 Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto ,8 2,20 188, ,8 5,99 512,36

14 13 Perho Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht Asukasluku 2923 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrategiat kj, hallitojoht Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset) ,48-147,673 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta, sisältyy meillä elinkeinotoimeen Tukipalvelut 1521 Toimisto, talous ja atk -palvelut (yht. 11,5 henkilöstökulut + koko kunnan atk- menot) ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot (aik. atk-palve Henkilöstöhallinto, henkilöstöä 230, jaetaan siinä suhteessa Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) sis. Toimistotiimiin ,90-232,266 Muu toiminta 1811 Elinkeinojen edistäminen, projektit, seututoiminta Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto Maaseutuhallinto , ,

15 14 Toholampi Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht Asukasluku 3385 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, kuntastrategiatyö kj+hallinto-talousjohtaja) esim. kunnanjohtaja sekä talousjohtaja 1112 Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuksia ,16 198,0641 Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluiden oston) esim. talouspäällikkö 1203 ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot (aik. atk-palvelut) Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) ,29 118,6095 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto Maaseutuhallinto ,83 167,

16 15 Veteli Yleishallinto TP 2013 %-käyttötalouden menoista (brutto) /as Käyttötalousmen yht Asukasluku 3332 Kunnan ylintä päätäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto Hallintokulut (kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävät, k kunnanjohtaja, hallintosihteeri ja talousjohtaja 1112 Vaalit Tarkastustoimi, sisäinen tarkastus Pysyväistoimikunnat (oikeisiin tehtäviin aiheuttamispa) ei oteta yleishallinnon menoihin 1121 Kehittämistoiminta (ks. Elinkeinojen kehittäminen) ei oteta yleishallinnon menoihin 1123 Muu toiminta (verotuskustannukset, yhteistoimintaosuudet) ei avustuk , Yleishallintoon sisällytetään myös kuntayhteistyö (edunvalvonta, ostopalvelu) 1320 Keski-Pohjanmaan liitto Seutukuntatoiminta Tukipalvelut 1202 Taloushallintopalvelut, kp ja palkanlask.kulut (sis. esim. Pankkipalveluid esim. talouspäällikkö 1203 ICT-palvelut, talouden ja hallinnon ohjelmistojen ylläpito, palkkamenot Henkilöstöhallinto Yhteispalvelu (kunnan kustannukset yht.palv.järjestämisestä) ,45 85 Muu toiminta 1420 Elinkeinojen edistäminen Työllisyyden hoito Talous- ja velkaneuvonta Lomituspalvelut 0 Huom! Tämä pitää olla 0. Valtio maksaa Aluepelastuslaitos Ympäristöterveydenhuolto ,

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntaliitosselvitys. Hallintotyöryhmän loppuraportti

Laukaan ja Konneveden kuntaliitosselvitys. Hallintotyöryhmän loppuraportti Hallintotyöryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1 Hallintopalveluiden nykytilan kuvaus... 3 1.1 Hallintopalveluiden organisaatiot ja johtamisjärjestelmät... 3 1.2 Nykytilan kuvaus palveluittain... 3 1.2.1

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Henkilöstötyöryhmän raportti

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Henkilöstötyöryhmän raportti Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Henkilöstötyöryhmän raportti 17.3.2014 Sisällys Yhteenveto... 3 Toimeksiannon sisältö ja työryhmän

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA. Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48

VIROLAHDEN KUNTA. Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48 VIROLAHDEN KUNTA Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48 VIROLAHDEN KUNTA - TALOUSARVIO 2013 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 1.1. Suunnitelmien

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Yhtymähallitus 27.3.2012 40 Liite 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Vaihtoehtoja Nummi-Pusulan kunnan erotessa kuntayhtymästä Taustamuistio päätöksenteon tueksi Hannu Nummela 19.3.2012 2 Taustaa

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta 12.4.2011 ohjausryhmä Väliraportti valtuustoille Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta Oy Audiapro Ab Aija Tuimala Toni Kirmula Atte Niittylä 1 Selvitys Jämijärven,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelu- ja kuntarakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelu- ja kuntarakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelu- ja kuntarakenneselvitys Seutuneuvottelukunta 12.11.2014 Jarkko Majava FCG Konsultointi 10.11.2014 Page 1 Sisältö 1. Selvityksen lähtökohdat 2. Demokratia ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄ 070514 IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI

OHJAUSRYHMÄ 070514 IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI OHJAUSRYHMÄ 070514 1 ICT-ryhmän raportti Keskeisiä havaintoja työskentelyn pohjaksi Raportti julkaistaan 8.5.2014 2 Etelä-Karjala: ICT-ympäristön yleiskuvaus ICT-kehitystarpeet toimialoittain Palkka- ja

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot