Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland"

Transkriptio

1 Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

2 Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical Publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland HELSINKI 1980

3 ISBN Valtion painatuskeskus

4 ESIPUHE Tilastojulkaisut on laaja ja monisisältöinen lähdeaineisto. Tässä teoksessa tilastojulkaisuihin luetaan Suomen virallisen tilaston sarjoissa ilmestyneet julkaisut ja näitä täydentävät Tilastokeskuksen ju l kaisemat Suomen tilastollinen vuosikirja, kuukausijulkaisu Tilastokatsauksia, Tilastollisia tiedonantoja -sarja, sekä Tutkimuksia ja Käsikirjo ja -sarjat. Tilastokeskuksen monisteina ilmestyvistä Tilastotiedotus -sarjoista ja Tilastokatsauksissa ilmestyneistä artikkeleista on valmisteilla oma luettelo. Sarja "" sisälsi aluksi vain vuonna 1865 perustetun tilastoviraston laatimia tilastoja. Sarjan ensimmäinen julkaisu oli Öfversigt af Finlands sjöfart och handel åren " ja se ilmestyi vuonna 1866 tilastoviraston julkaisemana. Vuonna 1885 senaatti päätti Tilåstollisen päätoimiston esityksestä, että eräiden viranomaisten kertomukset ja m uidenkin virastojen tärkeät tilastot julkaistaan samassa sarjassa. Sarjan nimenä oli "S uomenmaan virallinen tilasto" (Bidrag till Finlands officiela statistik) ja kullakin aihepiirillä oli oma kiinteä sarjanumeronsa. Nimi muuttui myöhemmin muotoon Suomen virallinen tilasto (Finlands officiella statistik). Nimen m uuttum inen on tapahtunut eri alasarjojen osalta eri aikoina pääosin kuitenkin 1930-luvulla. Aikaa m yöten sarjasta ovat karsiutuneet hallintovirastojen vuosikertomukset, jotka eivät ole sisältäneet merkittävästi tilastotietoja. Sarjan "" ulkopuolella on ilm estynyt ennen sarjan aloittamista huomattava määrä samanluonteista virallista tilastoa, mutta sarjan ulkopuolisina ei näitä julkaisuja ole otettu mukaan huolim atta niiden historiallisesta arvosta. Luettelo käsittää kolme osaa. P ä ä I u e t - telo sisältää Suomen virallisen tilaston sarjat vuodesta 1856 vuoteen Tässä osassa on myös Suomen tilastollinen vuosikirja, Tilastokatsaukset sekä käsikirja- että tutkimussarjat. FÖRORD Statistikpublikationerna är omfattande och mångsidiga källor. I detta verk räknas till statistikpublikationema de publikationer som utkom m it i serien Finlands officiella statistik samt de publikationer som kompletterar dessa, vilka är Statistikcentralens publikationer Statistisk årsbok för Finland, månadspublikationen Statistiska översikter, serierna Statistiska meddelanden, Undersökningar och Handböcker. över de publikationer som utkom m it i form av duplikat i Statistikcentralens serie S t a tistisk rapport utarbetas en egen förteckning. I serien "Finlands officiella statistik" ingick till en början endast statistik uppgjord av statistikverket som grundats år Serierjs första publikation var "ö fve rsig t af Finlands sjöfart och handel åren " och den utgavs år 1866 av statistikverket. A r 1885 bestämde senaten på förslag av Statistiska centralbyrån att vissa m yndigheters berättelser och annan viktig statistik skulle publiceras i samma serie. Serien gick under namnet "Bidrag till Finlands officiela statistik" och varje område hade sitt eget serienummer. Namnet ändrades senare till Finlands officiella statistik'' vid olika tidpunkter för de olika underserierna, de flesta ändrades dock under 1930-talet. Med tiden har de årsberättelser som inte innehållit statistikuppgifter läm nats utanför serien. Före denna serie inleddes hade en stor mängd officiell statistik av samma karaktär utkommit. Då dessa publikationer inte ingår i serien har de inte tagits med i denna förteckning, trots deras historiska värde. Förteckningen består av tre delar. H u - vudkatalogen upptar uppgifter om varje publikation i serien "Finlands officiella statistik" från år 1856 till I denna del ingår även Statistisk årsbok för Finland, Statistiska översikter samt handboks- och undersökningsserierna. 1

5 Toinen osa on aakkosellinen n i m e k e h a - k e m i s t o, jossa ovat sekä sarjojen että sarjan osien erikieliset nimekkeet yhdessä aakkosjärjestyksessä. Mikäli vuositilaston nimi on pysynyt samana mainitaan se vain kerran hakemistossa. Kielessä tapahtunut kehitys heijastuu myös nimekehakemistossa. Saman ilm iön tilastot saattavat esiintyä hakemistossa hieman eri nimisinä. Hakemistossa viitataan nimekkeestä sarjan nimeen ja numeroon. Sarjan sisäistä juoksevaa numeroa ei tulostusteknisistä syistä saatu mukaan. Se on lisätty hakemistoon valoladontavaiheessa. Kolmannessa osassa on aakkosellinen t e - kijähakemisto. Tässä hakemistossa viitataan julkaisun nimeen, pääluettelon sarjaan ja osan numeroon. Luettelo on osa Tilastokirjaston luetteloinnin muuttamisesta atk-pohjaiseksi. Tästä atk-pohjaisesta luettelointitiedostosta tu o tetaan kuukausittain ilmestyneiden tilastojulkaisujen luetteloa, joka kumuloidaan vuosiluetteloksi Valtion tilastojulkaisut. Luettelo on toteutettu käyttäen tieteellisten kirjastojen atk-järjestelmää ja luettelon atkteknisestä toteutuksesta ovat vastanneet tieteellisten kirjastojen atk-yksikön johtaja Seppo Vuorinen ja kirjastonhoitaja Antti Soini. Kirjastonhoitajat Pirkko Hölttä ja Marja Hirvikallio ovat keränneet ja tallentaneet julkaisujen tiedot. Helsingissä, Tilastokeskuksessa, joulukuussa Den andra delen är ett alfabetiskt titelindex där titlarna på både serierna och seriernas olika delar finns i alfabetisk ordning på olika språk. Om namnet på en årsstatistiskpublikation inte har ändrats anges den bara en gång i registret. Den språkliga utvecklingen m edför att statistik över samma området kan förekomma under olika titlar. I registret finns en hänvisning till seriens namn och nummer. Seriernas egna löpande num eringar har av tekniska skäl inte medtagit Den tredje delen är ett alfabetiskt f ö r f a t - t a r i n d e x. I detta register hänvisas till publikationens namn, huvudkatalogens serie och volym ens nummer. Katalogen är ett led i arbete att överföra Statistikbibliotekens katalogisering på adb. På basen av detta adb-katalogiseringsregister kommer man att kunna köra ut en fö r teckning över de statistikpublikationer som utkommer månatligen, denna förteckning kumuleras till årsförteckningen "Statens statistiska publikationer". Vid utarbetningen av katalogen har man utnyttjat forskningsbibliotekens adb-system. För den adb-tekniska planeringen har svarat direktören för forskningsbibliotekens adb-enhet Seppo Vuorinen och bibliotekarie Antti Soini. Bibliotekarierna Pirkko Hölttä och Marja Hirvikallio har ansvarat för själva utarbetandet av katalogen. Helsingfors, Statistikcentralen, i december Olavi E. Niitamo Hellevi Yrjölä 2

6 PREFACE Statistical publications are a wide-ranging source material rich in subject matter. This catalogue includes statistical publications appearing in the Official statistics of Finland and the following publications and publication series of the Central Statistical Office of Finland: the Statistical Yearbook of Finland, the monthly Bulletin of Statistics, the Statistical Surveys series, the Studies series and the Handbooks serie A separate catalogue is being prepared for the duplicated reports appearing in the Statistical Report series of the Central Statistical Office and for the articles published in the Bulletin of Statistic The Official statistics of Finland series (OSF) originally contained only statistics compiled by the statistical office founded in The first publication entitled 'öfversigt af Finlands sjöfart och handel, åren ' appeared in In 1885, on the proposal of the Central Statistical Office, the senate decided that the annual reports and important statistics of other government authorities shall be published in this serie The series entitled 'Suomenmaan virallinen tilasto', 'Bidrag till Finlands officiella statistik' in Swedish, and each branch of statistics had its own subseries identified with Roman numeral The title later changed into 'Suomen virallinen tilasto', 'Finlands officiella statistik' in Swedish (Official statistics of Finland). The change of the title has happened at different times for different subseries, mainly in the 1930's, however. In course of time the annual reports of administrative authorities poor in statistical data have been left out of the serie A considerable number of official statistics of similar type have appeared outside the OSF series before its beginning. These publications have been omitted from this catalogue despite their historical value. The catalogue consists of three part The main catalogue lists all the publications of the OSF series from 1856 to This part also includes the Statistical Yearbook of Finland, the Bulletin of Statistics, the Handbooks and Studies serie The second part forms an alphabetical title index, where the titles, in different languages, of the series and serial publications are found in alphabetical order. If the title of an annual publication has remained unchanged it is mentioned only once in the index. The development of the language is also reflected in the title index; statistics on the same phenomenon may appear under slightly differing title In the index the title has a reference to the series title in the main catalogue. For technical reasons the serial number could not be put out. It has, however, been added in the index at the photo typesetting stage. The third part contains an alphabetical author index. In the index references are made to the title of the publication, the series title and the serial number. This catalogue is the first step towards computer based cataloguing at the Central Statistical Office Library. At a later stage it is possible to produce a monthly list of statistical publications and a cumulative annual list 'Goverment Statistics' from the computer based register. The catalogue has been realized utilizing the library information system of the Finnish research librarie Mr Seppo Vuorinen and Mr. Antti Soini from the Automation Unit of the Finnish Research Libraries were responsible for the technical realization of the catalogue. Mr Pirkko Hölttä and Miss Marja H i r v i k a I I i o have collected and stored the information of the catalogue. Helsinki, Central Statistical Office, December Qlavi E. Niitamo Hellevi Yrjölä 3

7 SISÄLLYS = INNEHÅLL = CONTENTS I. PÄÄLUETTELO = HUVUDKATALOG = MAIN CATALOGUE 9 Sivu A. YLEISET TILA S TO JU LK A IS U T = A L L M Ä N N A STA TISTIS KA PUBLIKATIONER = 10 GENERAL STA TISTIC AL PU BLICATIONS S u om e n tila s to llin e n vu o s ik irja = S ta tistisk å rsbok fö r F inland = 10 S ta tistica l ye a rb o o k o f Finland Tila sto katsa u ksia = S tatistika ö v e rsikte r = B u lle tin o f sta tistics 10 B. SU O M EN VIRALLIN EN TILASTO = FIN LAN DS OFFICIELLA STATISTIK = 11 OFFICIAL STATISTICS OF FIN LAN D S u om e n v ira llin e n tila s to I 11 Kauppa ja merenkulku = Handel och sjöfart = Trade and navigation S uom en v ira llin e n tila s to II 28 Suomen taloudellinen tila = Finlands ekonomiska tillstånd = Economic situation of Finland S uom en v ira llin e n tila s to III 28 Maatalous = Lantbruk = Agriculture S uom en v ira llin e n tila s to IV 35 Varallisuustilastoa = Förmögenhetsstatistik = Statistics of property S u om e n v ira llin e n tila s to V 41 Sääolot = Temperaturförhållanden = Temperature S u om e n v ira llin e n tila s to VI 41 Väestötilastoa = Befolkningsstatistik = Population statistics S u om e n v ira llin e n tila s to VII 67 Pankkitilastoa = Bankstatistik = Banking statistics S u om e n v ira llin e n tila s to VIII 88 Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa = Statistik över blinda, dövstumma och sinnessjuka = Statistics o f the blind, deaf-mutes and lunatics 4

8 Suom en virallinen tila sto IX 89 Oppikoulut = Läroverken = Secondary schools X 97 Kansanopetus = Folkundervisningen = Primary school education Suom en virallinen tila sto XI 105 Lääkintölaitos = Medicinalverket = Health and medical care XII 111 Vankeinhoito = Fångvården = Care of prisoners XIII 114 Posti- ja lennätinlaitos = Post- och telegrafverket = Post and telegraph Suom en virallinen tila sto XIV 120 Maanmittaus = Lantmäteriet = Surveying Suom en virallinen tila sto XV 129 Luotsi- ja majakkalaitos = Lots- och fyrinrättningen = Pilots and light-houses Suom en virallinen tila sto XVI 130 Valtion rakennushallinto = Statens byggnadsförvaltning = Public building Suom en virallinen tila sto XVII 133 Metsätilastoa = Forststatistik = Forest statistics XVIII 135 Teollisuus- ja rakennustilastoa = Industri- och byggnadsstatistik = Statistics of industry and buildings Suom en virallinen tila sto XIX 149 Tie- ja vesirakennukset = Väg- och vattenbyggnader = Roads and waterways XX 157 Rautatietilastoa = Järnvägsstatistik = Railways Suom en virallinen tila sto XXI 162 Huoltotilastoa = Fattigvårdsstatistik = Care of the poor Suom en virallinen tila sto XXII 171 Vakuutustoiminta = Försäkringsväsendet = Insurance Suom en virallinen tila sto XXIII 185 Oikeustilasto = Rättsstatistik = Justice and crime XXIV 199 Aistivialliskoulut = Abnormskolorna = Schools for defectives 5

9 S u om e n v ira llin e n tila s to X X V 200 Panttilainaustilastoa = Pantlånestatistik = Loans on pawns S u om e n v ira llin e n tila s to XXVI 202 Tapaturmatilastoa = Olycksfallsstatistik = Accident statistics S u om e n v ira llin e n tila s to XXVII 208 Alkoholitilastoa = Alkoholstatistik = Alcohol statistics XXVIII 208 Siirtolaisuustilastoa = Emigrationsstatistik = Emigration statistics S u om e n v ira llin e n tila s to X X IX 210 Vaalitilastoa = Valstatistik = Statistics on elections S u om e n v ira llin e n tila s to X X X 213 Maanvuokra- ja asutustilastoa = Jordlego- och kolonisationsstatistik = Tenancy and land settlement S u om e n v ira llin e n tila s to X X X I 218 Kuntien finanssitilastoa = Kommunal finansstatistik = Municipal finances S u om e n v ira llin e n tila s to X X X II 224 Sosiaalisia erikoistutkimuksia = Sociala specialundersökningar = Special social studies XXXIII 229 Maanomistustilastoa = Jordbesittningsstatistik = Statistics of land ownership S u om e n v ira llin e n tila s to X X X IV 229 Eläinlääkintölaitos = Veterinärväsendet = Veterinary board XXXV 232 Liikeyritystilastoa = Företagsstatistik = General economic censuses S u om e n v ira llin e n tila s to X X X V I 232 Liikennetilastoa = Samfärdselstatistik = Transport statistics XXXVII 234 Korkeakoulutilastoa = Högskolestatistik = Higher education S uom en v ira llin e n tila s to X X X V III 234 Tutkim ustoim inta = Forskningsverksamhet = Research statistics S uom en v ira llin e n tila s to X X X IX 235 Maatilatalous = Gårdsbruk = Farm economy S u om e n v ira llin e n tila s to XL 235 Työvoimatiedustelu = Arbetskraftsenkäten = Labour force survey 6

10 C. TU TK IM U K S E T = UNDERSÖKNINGAR = STUDIES 236 K ä sikirjoja = H andböcker = H andbooks 236 T ila sto llisia tie d o n a n to ja = S tatistiska m eddelanden = S tatistica l su rve ys 237 T u tkim u ksia = U n d e rsö knin g a r = S tudies 242 D. TILASTO TIED O TU KSET = S T A TISTIS KA RAPPORTER = STATISTIC AL REPORTS 246 Fl: F inanssitilasto = F inanssta tistik = Financial sta tistics 246 Hl: H in ta tila sto = P rissta tistik = Price sta tistics 246 KA: K a uppatila sto = H a n delsstatistik = Trade sta tistics 246 KO: K o ulu tu s- ja tu tk im u s tila s to = U tb ild n in g s - och fo rs k n in g s s ta tis tik = 247 E ducational and research sta tistic s KT: K a nsantalouden tilin p ito = N atio nalrä kenska per = N atio nal a ccounts 247 LI: L iike n n e tila sto = S a m fä rd se lsta tistik = T ra n sport sta tistics 248 OI: O ikeus- ja v a a litila s to = Rätts- och v a ls ta tis tik = Ju d ic a l and e le ctio n sta tistics 248 PA: P alkkatilasto = L ö n e sta tistik = W age sta tistics 249 RA: R akennustilasto = B yg g n a d ssta tistik = C o n stru ctio n sta tistics 249 RT: R ah o itu stila sto = F in a n sie rin g ssta tistik = Financial sta tistics 250 SE: M u u t tila s to t = A n n a n s ta tistik = O th e r sta tistics 250 TE: T e o llis u u s tila s to = In d u s tris ta tis tik = In d u stria l sta tistics 250 TU : T u lo tila s to = In kom ststa tistik = Incom e sta tistics 251 TY: T y ö v o im a tila s to = A rb e tskra ftssta tistik = L abour fo rce sta tistics 251 VL: V äestölaskenta: vu o d e n 1970 väestölaskennan e nnakko tietoja = F olkräkn ingen: 251 u p p g ifte r o m fo lkrä knin g e n år 1970 = P o pulatio n census: p re lim in a ry data on the 1970 p o p u la tio n census VÄ: V ä e stö tila sto = B e fo lkn in g ssta tistik = P o p u la tio n sta tistics 252 7

11 YR: Y ritystilasto = Företagsstatistik = Enterprise statistics 252 E. INDEKSITIEDOTUKSET = INDEXRAPPORTER = INDEX REPORTS 252 AT: Palkansaajien ansiotasoindeksi = Löntagarnas förtjänstnivåindex = Index o f 252 w age and salary earners KH: Kuluttajahintaindeksi ja elinkustannusindeksi = K onsum entprisindex och 253 levnadskostnadsindex = Consum er price index and costs o f living index RK: Rakennuskustannusindeksi = B yggnadskostnadsindex = B uilding cost index 253 TH: Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi = Parti- och produktionprisindex = 254 W holesale and producer price index TR: Tienrakennuskustannusindeksi = Vägbyggnadskostnadsindex = Cost index o f 254 road construction II. NIMEKEHAKEMISTO = TITELINDEX = TITLE INDEX 256 III. TEKIJAHAKEMISTO = FÖRFATTARINDEX = AUTHOR INDEX 345 8

12 I. PÄÄLUETTELO HUVUDKATALOG MAIN CATALOGUE

13 A. YLEISET TILASTOJULKAISUT = ALLMÄNNA STATISTISKA PUBLIKATIONER = GENERAL STATISTICAL PUBLICATIONS SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA = STATISTISK ÂRSBOK FÖR FINLAND = STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND Suomenmaan tilastollinen vuosikirja = Annuaire statistique pour la Finlande 1(1879) - 6(1884). Hki : Tilastollinen toimisto. - Ilmestynyt myös ruotsinkielinen rinnakkaislaito Suomenmaan tilastollinen vuosikirja = Annuaire statistique pour la Finlande 7(1880) - 23(1902). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Ilmestynyt myös ruotsinkieliset rinnakkaislaitokset. - Vuosina ilm estynyt myös venäjänkieliset laitokset. Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja = Annuaire statistique de Finlande : nouvelle série 1(1903) - 30(1932). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Ilmestynyt myös ruotsinkieliset rinnakkaislaitokset. - Vuosina ilmestynyt myös venäjänkieliset laitokset. Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja = Statistisk årsbok för Finland : ny serie = Annuaire statistique de Finlande : nouvelle série 31(1933)-48( 1952). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja = Statistisk årsbok för Finland : ny serie = Statistical yearbook of Finland : new series 49(1953) - 65(1969). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja = Statistisk årsbok för Finland : ny serie = Statistical yearbook of Finland : new series 66(1970) - 74(1978). Hki : Tilastokesku TILASTOKATSAUKSIA = STATISTISKA ÖVERSIKTER =BULLETIN OF STATISTICS Tilastokatsauksia = Statistiska översikter 1(1924) - 12(1935). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Ilmestynyt 12 n:oa vuodessa. Tilastokatsauksia = Statistiska översikter = Recueil de statistique 13(1936) - 26(1951). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Ilmestynyt 12 n:oa vuodessa. - Vuonna 1939 vain 9 n:oa n:o 3-4 myös venäjäksi. Tilastokatsauksia = Statistiska översikter = Bulletin of statistics 27(1952) - 45(1970). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Ilmestynyt 12 n:oa vuodessa. Tilastokatsauksia = Statistiska översikter = Bulletin of statistics 46(1971) - 54(1979). Hki : Tilastokesku - Ilmestynyt 12 n:oa vuodessa. 10

14 B. SUOMEN VIRALLINEN TILASTO = FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK = OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND KAUPPA JA MERENKULKU = HANDEL OCH SJÖFART = TRADE AND NAVIGATION II 1. Öfversigt af Finlands sjöfart och handel åren Hfors : Statistiska byrån för Finland, x, 32 + xii, 73 I 2. Katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan : Hki : Tilastollinen toim isto, , xc I 3. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tilastollinen toim isto, , 106 I 4. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tilastollinen toim isto, , 80 I 5. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tilastollinen toim isto, , 70 I 6. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tilastollinen toim isto, , 94 Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku. I 7. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 156 Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku. I 8. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 128 Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku. I 9. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 99 Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku. I 10. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 111, 111 Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku. I 11. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 212 I 12. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 13. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 14. Suomen kauppa ja laivaliike 11

15 Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 15. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 16. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 17. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihalitus, , liitt. I 18. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 19. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 20. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 316 : kuv. + liitt. I 21. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 327 : kuv. + liitt. I A 23. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 212 IA 24. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 223 I A 25. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, ,211 IA 26. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, ,225 I A 27. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, ,227 IA 28. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 235 IA 29. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 238 IA 30. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, ,

16 IA 31. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 184, 38, 18 I A 32. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 203, 56 IA 33. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 208, 56 I A 34. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 211, 57 IA 35. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, ,182, 57 IA 36. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, ,179, 57 IA 37. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. IA 38. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. IA 39. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. IA 40. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 96 IA 41. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto Hki : Tullihallitus, , 99 IA 42. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto Hki : Tullihallitus, , 101 IA 43. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto Hki : Tullihallitus, , 115 IA 44. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto Hki : Tullihallitus, , 119 IA 45. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, ,126 IA 46. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, ,137 IA 47. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, ,136 I A 48. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, ,13 9 IA 13

17 49. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, , 140 IA 50. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, , 138 IA 51. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, , 132 I A 52. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, , 128 I A 53. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, , 130 IA 54. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel : Hki : Tullihallitus, , 218 IA 55. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel : Hki : Tullihallitus, , 272 I A 56. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 309 I A 57. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 327 I A 58. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 329 I A 59. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 215 IA 60. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 231 Sodan vuoksi epätäydellinen. Korjaukset julkaistu vuoden 1942 vuositilastossa. I A 61. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 230 Sodan vuoksi epätäydellinen. Korjaukset julkaistu vuoden 1943 vuositilastossa. I A 62. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 214 I A 63. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 215 IA 64. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 242 I A 65. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 246 I A 66. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 203 IA 67. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 201 I A 68. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, ,

18 I A 69. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 212 I A 70. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 218 I A 71. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 217 I A 72. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 233 IA 73. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 215 IA 74. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 237 IA 75. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 241 I A 76. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 243 IA 77. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 251 I A 78. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 303 I A 79. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 313 I A 80. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 80. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 80. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 81. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 81. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 82. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 82. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 83. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 83. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus,

19 I A 84. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 84. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 85. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 85. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 86. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 86. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 87. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, vii, 601 IA 87. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 88. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, vii, 612 I A 88. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 89. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, viii, 624 IA 89. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 90. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, viii, 654 I A 90. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 91. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, viii, 670 I A 91. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 92. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, x, 690 ISBN X IA 92. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, ISBN I A 93. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, x, 714 ISBN I A 93. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 16

20 = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, ISBN IA 94. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : 1974, 1. - Hki : Tullihallitus, x, 746 ISBN IA 94. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, ISBN I A 95. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, xii, 760 ISBN I A 95. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, ISBN I A 96. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, ix, 741 IA 96. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 97. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, xiv, 735 I A 97. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 98. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : 1978, 1. - Hki : Tullihallitus, I A 98. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA: kuukausijulkaisu Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa : tammikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - Ylänimeke : Kauppa IA : kuukausijulkaisu Torgovlja Finljandi sy Rossiei i zagranitsei = Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa = Finlands handel på Ryssland och utrikes orter : tammikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - Ylänimeke : Torgovlja = Kauppa = Handel. IA : kuukausijulkaisu Suomen ulkomaan kauppa = Finlands utrikeshandel : tammikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - Ylänimeke : Kauppa = Handel. IA : kuukausijulkaisu Ulkomaankauppa - Utrikeshandel : tammikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - IA : kuukausijulkaisu Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur de la Finlande : tamm ikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - IA : kuukausijulkaisu Ulkomaankauppa = Utrikeshandel : tammikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - IA : kuukausijulkaisu Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : tammikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - 17

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Tilastokirjasto kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus

Tilastokirjasto kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus www.tilastokeskus.fi/kirjasto Tilastokirjasto kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus Suomen laajin kokoelma kotimaisia ja kansainvälisiä tilastoja ja sähköisiä tilastopalveluja Tilastotietopalvelu

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Rakentaminen 2009 Byggandet 2009 Construction 2009 Myönnetyt rakennusluvat 2009, toukokuu Beviljade byggnadslov 2009,

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 Näyttely Kaapelin Puristamossa 2012 pj. Pentti Saksala Yhdistyksemme yli 40-vuotisen taipaleen jatkumisen edellytys o n o s a l

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tiedustelut:

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Kartta 138 NtM 32/

Kartta 138 NtM 32/ Kartta 138 NtM 32/20.11.2016 Tm/UfS/NtM 34. 10.12.2016 *349. 14, 138, 951 A/609/609.1/610/610.1 Suomi. Kotkan satama. Poistettu väylänosa. Väyläalueen muutos. Uudet harausalueet. Harausalueen muutos. Viitat.

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1992/1993

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Statistikcentralen S tatistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library o f Finland Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1994/1995

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1996/1997

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1996/1997 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1996/1997 Tiedustelut:

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot