Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland"

Transkriptio

1 Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

2 Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical Publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland HELSINKI 1980

3 ISBN Valtion painatuskeskus

4 ESIPUHE Tilastojulkaisut on laaja ja monisisältöinen lähdeaineisto. Tässä teoksessa tilastojulkaisuihin luetaan Suomen virallisen tilaston sarjoissa ilmestyneet julkaisut ja näitä täydentävät Tilastokeskuksen ju l kaisemat Suomen tilastollinen vuosikirja, kuukausijulkaisu Tilastokatsauksia, Tilastollisia tiedonantoja -sarja, sekä Tutkimuksia ja Käsikirjo ja -sarjat. Tilastokeskuksen monisteina ilmestyvistä Tilastotiedotus -sarjoista ja Tilastokatsauksissa ilmestyneistä artikkeleista on valmisteilla oma luettelo. Sarja "" sisälsi aluksi vain vuonna 1865 perustetun tilastoviraston laatimia tilastoja. Sarjan ensimmäinen julkaisu oli Öfversigt af Finlands sjöfart och handel åren " ja se ilmestyi vuonna 1866 tilastoviraston julkaisemana. Vuonna 1885 senaatti päätti Tilåstollisen päätoimiston esityksestä, että eräiden viranomaisten kertomukset ja m uidenkin virastojen tärkeät tilastot julkaistaan samassa sarjassa. Sarjan nimenä oli "S uomenmaan virallinen tilasto" (Bidrag till Finlands officiela statistik) ja kullakin aihepiirillä oli oma kiinteä sarjanumeronsa. Nimi muuttui myöhemmin muotoon Suomen virallinen tilasto (Finlands officiella statistik). Nimen m uuttum inen on tapahtunut eri alasarjojen osalta eri aikoina pääosin kuitenkin 1930-luvulla. Aikaa m yöten sarjasta ovat karsiutuneet hallintovirastojen vuosikertomukset, jotka eivät ole sisältäneet merkittävästi tilastotietoja. Sarjan "" ulkopuolella on ilm estynyt ennen sarjan aloittamista huomattava määrä samanluonteista virallista tilastoa, mutta sarjan ulkopuolisina ei näitä julkaisuja ole otettu mukaan huolim atta niiden historiallisesta arvosta. Luettelo käsittää kolme osaa. P ä ä I u e t - telo sisältää Suomen virallisen tilaston sarjat vuodesta 1856 vuoteen Tässä osassa on myös Suomen tilastollinen vuosikirja, Tilastokatsaukset sekä käsikirja- että tutkimussarjat. FÖRORD Statistikpublikationerna är omfattande och mångsidiga källor. I detta verk räknas till statistikpublikationema de publikationer som utkom m it i serien Finlands officiella statistik samt de publikationer som kompletterar dessa, vilka är Statistikcentralens publikationer Statistisk årsbok för Finland, månadspublikationen Statistiska översikter, serierna Statistiska meddelanden, Undersökningar och Handböcker. över de publikationer som utkom m it i form av duplikat i Statistikcentralens serie S t a tistisk rapport utarbetas en egen förteckning. I serien "Finlands officiella statistik" ingick till en början endast statistik uppgjord av statistikverket som grundats år Serierjs första publikation var "ö fve rsig t af Finlands sjöfart och handel åren " och den utgavs år 1866 av statistikverket. A r 1885 bestämde senaten på förslag av Statistiska centralbyrån att vissa m yndigheters berättelser och annan viktig statistik skulle publiceras i samma serie. Serien gick under namnet "Bidrag till Finlands officiela statistik" och varje område hade sitt eget serienummer. Namnet ändrades senare till Finlands officiella statistik'' vid olika tidpunkter för de olika underserierna, de flesta ändrades dock under 1930-talet. Med tiden har de årsberättelser som inte innehållit statistikuppgifter läm nats utanför serien. Före denna serie inleddes hade en stor mängd officiell statistik av samma karaktär utkommit. Då dessa publikationer inte ingår i serien har de inte tagits med i denna förteckning, trots deras historiska värde. Förteckningen består av tre delar. H u - vudkatalogen upptar uppgifter om varje publikation i serien "Finlands officiella statistik" från år 1856 till I denna del ingår även Statistisk årsbok för Finland, Statistiska översikter samt handboks- och undersökningsserierna. 1

5 Toinen osa on aakkosellinen n i m e k e h a - k e m i s t o, jossa ovat sekä sarjojen että sarjan osien erikieliset nimekkeet yhdessä aakkosjärjestyksessä. Mikäli vuositilaston nimi on pysynyt samana mainitaan se vain kerran hakemistossa. Kielessä tapahtunut kehitys heijastuu myös nimekehakemistossa. Saman ilm iön tilastot saattavat esiintyä hakemistossa hieman eri nimisinä. Hakemistossa viitataan nimekkeestä sarjan nimeen ja numeroon. Sarjan sisäistä juoksevaa numeroa ei tulostusteknisistä syistä saatu mukaan. Se on lisätty hakemistoon valoladontavaiheessa. Kolmannessa osassa on aakkosellinen t e - kijähakemisto. Tässä hakemistossa viitataan julkaisun nimeen, pääluettelon sarjaan ja osan numeroon. Luettelo on osa Tilastokirjaston luetteloinnin muuttamisesta atk-pohjaiseksi. Tästä atk-pohjaisesta luettelointitiedostosta tu o tetaan kuukausittain ilmestyneiden tilastojulkaisujen luetteloa, joka kumuloidaan vuosiluetteloksi Valtion tilastojulkaisut. Luettelo on toteutettu käyttäen tieteellisten kirjastojen atk-järjestelmää ja luettelon atkteknisestä toteutuksesta ovat vastanneet tieteellisten kirjastojen atk-yksikön johtaja Seppo Vuorinen ja kirjastonhoitaja Antti Soini. Kirjastonhoitajat Pirkko Hölttä ja Marja Hirvikallio ovat keränneet ja tallentaneet julkaisujen tiedot. Helsingissä, Tilastokeskuksessa, joulukuussa Den andra delen är ett alfabetiskt titelindex där titlarna på både serierna och seriernas olika delar finns i alfabetisk ordning på olika språk. Om namnet på en årsstatistiskpublikation inte har ändrats anges den bara en gång i registret. Den språkliga utvecklingen m edför att statistik över samma området kan förekomma under olika titlar. I registret finns en hänvisning till seriens namn och nummer. Seriernas egna löpande num eringar har av tekniska skäl inte medtagit Den tredje delen är ett alfabetiskt f ö r f a t - t a r i n d e x. I detta register hänvisas till publikationens namn, huvudkatalogens serie och volym ens nummer. Katalogen är ett led i arbete att överföra Statistikbibliotekens katalogisering på adb. På basen av detta adb-katalogiseringsregister kommer man att kunna köra ut en fö r teckning över de statistikpublikationer som utkommer månatligen, denna förteckning kumuleras till årsförteckningen "Statens statistiska publikationer". Vid utarbetningen av katalogen har man utnyttjat forskningsbibliotekens adb-system. För den adb-tekniska planeringen har svarat direktören för forskningsbibliotekens adb-enhet Seppo Vuorinen och bibliotekarie Antti Soini. Bibliotekarierna Pirkko Hölttä och Marja Hirvikallio har ansvarat för själva utarbetandet av katalogen. Helsingfors, Statistikcentralen, i december Olavi E. Niitamo Hellevi Yrjölä 2

6 PREFACE Statistical publications are a wide-ranging source material rich in subject matter. This catalogue includes statistical publications appearing in the Official statistics of Finland and the following publications and publication series of the Central Statistical Office of Finland: the Statistical Yearbook of Finland, the monthly Bulletin of Statistics, the Statistical Surveys series, the Studies series and the Handbooks serie A separate catalogue is being prepared for the duplicated reports appearing in the Statistical Report series of the Central Statistical Office and for the articles published in the Bulletin of Statistic The Official statistics of Finland series (OSF) originally contained only statistics compiled by the statistical office founded in The first publication entitled 'öfversigt af Finlands sjöfart och handel, åren ' appeared in In 1885, on the proposal of the Central Statistical Office, the senate decided that the annual reports and important statistics of other government authorities shall be published in this serie The series entitled 'Suomenmaan virallinen tilasto', 'Bidrag till Finlands officiella statistik' in Swedish, and each branch of statistics had its own subseries identified with Roman numeral The title later changed into 'Suomen virallinen tilasto', 'Finlands officiella statistik' in Swedish (Official statistics of Finland). The change of the title has happened at different times for different subseries, mainly in the 1930's, however. In course of time the annual reports of administrative authorities poor in statistical data have been left out of the serie A considerable number of official statistics of similar type have appeared outside the OSF series before its beginning. These publications have been omitted from this catalogue despite their historical value. The catalogue consists of three part The main catalogue lists all the publications of the OSF series from 1856 to This part also includes the Statistical Yearbook of Finland, the Bulletin of Statistics, the Handbooks and Studies serie The second part forms an alphabetical title index, where the titles, in different languages, of the series and serial publications are found in alphabetical order. If the title of an annual publication has remained unchanged it is mentioned only once in the index. The development of the language is also reflected in the title index; statistics on the same phenomenon may appear under slightly differing title In the index the title has a reference to the series title in the main catalogue. For technical reasons the serial number could not be put out. It has, however, been added in the index at the photo typesetting stage. The third part contains an alphabetical author index. In the index references are made to the title of the publication, the series title and the serial number. This catalogue is the first step towards computer based cataloguing at the Central Statistical Office Library. At a later stage it is possible to produce a monthly list of statistical publications and a cumulative annual list 'Goverment Statistics' from the computer based register. The catalogue has been realized utilizing the library information system of the Finnish research librarie Mr Seppo Vuorinen and Mr. Antti Soini from the Automation Unit of the Finnish Research Libraries were responsible for the technical realization of the catalogue. Mr Pirkko Hölttä and Miss Marja H i r v i k a I I i o have collected and stored the information of the catalogue. Helsinki, Central Statistical Office, December Qlavi E. Niitamo Hellevi Yrjölä 3

7 SISÄLLYS = INNEHÅLL = CONTENTS I. PÄÄLUETTELO = HUVUDKATALOG = MAIN CATALOGUE 9 Sivu A. YLEISET TILA S TO JU LK A IS U T = A L L M Ä N N A STA TISTIS KA PUBLIKATIONER = 10 GENERAL STA TISTIC AL PU BLICATIONS S u om e n tila s to llin e n vu o s ik irja = S ta tistisk å rsbok fö r F inland = 10 S ta tistica l ye a rb o o k o f Finland Tila sto katsa u ksia = S tatistika ö v e rsikte r = B u lle tin o f sta tistics 10 B. SU O M EN VIRALLIN EN TILASTO = FIN LAN DS OFFICIELLA STATISTIK = 11 OFFICIAL STATISTICS OF FIN LAN D S u om e n v ira llin e n tila s to I 11 Kauppa ja merenkulku = Handel och sjöfart = Trade and navigation S uom en v ira llin e n tila s to II 28 Suomen taloudellinen tila = Finlands ekonomiska tillstånd = Economic situation of Finland S uom en v ira llin e n tila s to III 28 Maatalous = Lantbruk = Agriculture S uom en v ira llin e n tila s to IV 35 Varallisuustilastoa = Förmögenhetsstatistik = Statistics of property S u om e n v ira llin e n tila s to V 41 Sääolot = Temperaturförhållanden = Temperature S u om e n v ira llin e n tila s to VI 41 Väestötilastoa = Befolkningsstatistik = Population statistics S u om e n v ira llin e n tila s to VII 67 Pankkitilastoa = Bankstatistik = Banking statistics S u om e n v ira llin e n tila s to VIII 88 Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa = Statistik över blinda, dövstumma och sinnessjuka = Statistics o f the blind, deaf-mutes and lunatics 4

8 Suom en virallinen tila sto IX 89 Oppikoulut = Läroverken = Secondary schools X 97 Kansanopetus = Folkundervisningen = Primary school education Suom en virallinen tila sto XI 105 Lääkintölaitos = Medicinalverket = Health and medical care XII 111 Vankeinhoito = Fångvården = Care of prisoners XIII 114 Posti- ja lennätinlaitos = Post- och telegrafverket = Post and telegraph Suom en virallinen tila sto XIV 120 Maanmittaus = Lantmäteriet = Surveying Suom en virallinen tila sto XV 129 Luotsi- ja majakkalaitos = Lots- och fyrinrättningen = Pilots and light-houses Suom en virallinen tila sto XVI 130 Valtion rakennushallinto = Statens byggnadsförvaltning = Public building Suom en virallinen tila sto XVII 133 Metsätilastoa = Forststatistik = Forest statistics XVIII 135 Teollisuus- ja rakennustilastoa = Industri- och byggnadsstatistik = Statistics of industry and buildings Suom en virallinen tila sto XIX 149 Tie- ja vesirakennukset = Väg- och vattenbyggnader = Roads and waterways XX 157 Rautatietilastoa = Järnvägsstatistik = Railways Suom en virallinen tila sto XXI 162 Huoltotilastoa = Fattigvårdsstatistik = Care of the poor Suom en virallinen tila sto XXII 171 Vakuutustoiminta = Försäkringsväsendet = Insurance Suom en virallinen tila sto XXIII 185 Oikeustilasto = Rättsstatistik = Justice and crime XXIV 199 Aistivialliskoulut = Abnormskolorna = Schools for defectives 5

9 S u om e n v ira llin e n tila s to X X V 200 Panttilainaustilastoa = Pantlånestatistik = Loans on pawns S u om e n v ira llin e n tila s to XXVI 202 Tapaturmatilastoa = Olycksfallsstatistik = Accident statistics S u om e n v ira llin e n tila s to XXVII 208 Alkoholitilastoa = Alkoholstatistik = Alcohol statistics XXVIII 208 Siirtolaisuustilastoa = Emigrationsstatistik = Emigration statistics S u om e n v ira llin e n tila s to X X IX 210 Vaalitilastoa = Valstatistik = Statistics on elections S u om e n v ira llin e n tila s to X X X 213 Maanvuokra- ja asutustilastoa = Jordlego- och kolonisationsstatistik = Tenancy and land settlement S u om e n v ira llin e n tila s to X X X I 218 Kuntien finanssitilastoa = Kommunal finansstatistik = Municipal finances S u om e n v ira llin e n tila s to X X X II 224 Sosiaalisia erikoistutkimuksia = Sociala specialundersökningar = Special social studies XXXIII 229 Maanomistustilastoa = Jordbesittningsstatistik = Statistics of land ownership S u om e n v ira llin e n tila s to X X X IV 229 Eläinlääkintölaitos = Veterinärväsendet = Veterinary board XXXV 232 Liikeyritystilastoa = Företagsstatistik = General economic censuses S u om e n v ira llin e n tila s to X X X V I 232 Liikennetilastoa = Samfärdselstatistik = Transport statistics XXXVII 234 Korkeakoulutilastoa = Högskolestatistik = Higher education S uom en v ira llin e n tila s to X X X V III 234 Tutkim ustoim inta = Forskningsverksamhet = Research statistics S uom en v ira llin e n tila s to X X X IX 235 Maatilatalous = Gårdsbruk = Farm economy S u om e n v ira llin e n tila s to XL 235 Työvoimatiedustelu = Arbetskraftsenkäten = Labour force survey 6

10 C. TU TK IM U K S E T = UNDERSÖKNINGAR = STUDIES 236 K ä sikirjoja = H andböcker = H andbooks 236 T ila sto llisia tie d o n a n to ja = S tatistiska m eddelanden = S tatistica l su rve ys 237 T u tkim u ksia = U n d e rsö knin g a r = S tudies 242 D. TILASTO TIED O TU KSET = S T A TISTIS KA RAPPORTER = STATISTIC AL REPORTS 246 Fl: F inanssitilasto = F inanssta tistik = Financial sta tistics 246 Hl: H in ta tila sto = P rissta tistik = Price sta tistics 246 KA: K a uppatila sto = H a n delsstatistik = Trade sta tistics 246 KO: K o ulu tu s- ja tu tk im u s tila s to = U tb ild n in g s - och fo rs k n in g s s ta tis tik = 247 E ducational and research sta tistic s KT: K a nsantalouden tilin p ito = N atio nalrä kenska per = N atio nal a ccounts 247 LI: L iike n n e tila sto = S a m fä rd se lsta tistik = T ra n sport sta tistics 248 OI: O ikeus- ja v a a litila s to = Rätts- och v a ls ta tis tik = Ju d ic a l and e le ctio n sta tistics 248 PA: P alkkatilasto = L ö n e sta tistik = W age sta tistics 249 RA: R akennustilasto = B yg g n a d ssta tistik = C o n stru ctio n sta tistics 249 RT: R ah o itu stila sto = F in a n sie rin g ssta tistik = Financial sta tistics 250 SE: M u u t tila s to t = A n n a n s ta tistik = O th e r sta tistics 250 TE: T e o llis u u s tila s to = In d u s tris ta tis tik = In d u stria l sta tistics 250 TU : T u lo tila s to = In kom ststa tistik = Incom e sta tistics 251 TY: T y ö v o im a tila s to = A rb e tskra ftssta tistik = L abour fo rce sta tistics 251 VL: V äestölaskenta: vu o d e n 1970 väestölaskennan e nnakko tietoja = F olkräkn ingen: 251 u p p g ifte r o m fo lkrä knin g e n år 1970 = P o pulatio n census: p re lim in a ry data on the 1970 p o p u la tio n census VÄ: V ä e stö tila sto = B e fo lkn in g ssta tistik = P o p u la tio n sta tistics 252 7

11 YR: Y ritystilasto = Företagsstatistik = Enterprise statistics 252 E. INDEKSITIEDOTUKSET = INDEXRAPPORTER = INDEX REPORTS 252 AT: Palkansaajien ansiotasoindeksi = Löntagarnas förtjänstnivåindex = Index o f 252 w age and salary earners KH: Kuluttajahintaindeksi ja elinkustannusindeksi = K onsum entprisindex och 253 levnadskostnadsindex = Consum er price index and costs o f living index RK: Rakennuskustannusindeksi = B yggnadskostnadsindex = B uilding cost index 253 TH: Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi = Parti- och produktionprisindex = 254 W holesale and producer price index TR: Tienrakennuskustannusindeksi = Vägbyggnadskostnadsindex = Cost index o f 254 road construction II. NIMEKEHAKEMISTO = TITELINDEX = TITLE INDEX 256 III. TEKIJAHAKEMISTO = FÖRFATTARINDEX = AUTHOR INDEX 345 8

12 I. PÄÄLUETTELO HUVUDKATALOG MAIN CATALOGUE

13 A. YLEISET TILASTOJULKAISUT = ALLMÄNNA STATISTISKA PUBLIKATIONER = GENERAL STATISTICAL PUBLICATIONS SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA = STATISTISK ÂRSBOK FÖR FINLAND = STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND Suomenmaan tilastollinen vuosikirja = Annuaire statistique pour la Finlande 1(1879) - 6(1884). Hki : Tilastollinen toimisto. - Ilmestynyt myös ruotsinkielinen rinnakkaislaito Suomenmaan tilastollinen vuosikirja = Annuaire statistique pour la Finlande 7(1880) - 23(1902). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Ilmestynyt myös ruotsinkieliset rinnakkaislaitokset. - Vuosina ilm estynyt myös venäjänkieliset laitokset. Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja = Annuaire statistique de Finlande : nouvelle série 1(1903) - 30(1932). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Ilmestynyt myös ruotsinkieliset rinnakkaislaitokset. - Vuosina ilmestynyt myös venäjänkieliset laitokset. Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja = Statistisk årsbok för Finland : ny serie = Annuaire statistique de Finlande : nouvelle série 31(1933)-48( 1952). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja = Statistisk årsbok för Finland : ny serie = Statistical yearbook of Finland : new series 49(1953) - 65(1969). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Suomen tilastollinen vuosikirja : uusi sarja = Statistisk årsbok för Finland : ny serie = Statistical yearbook of Finland : new series 66(1970) - 74(1978). Hki : Tilastokesku TILASTOKATSAUKSIA = STATISTISKA ÖVERSIKTER =BULLETIN OF STATISTICS Tilastokatsauksia = Statistiska översikter 1(1924) - 12(1935). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Ilmestynyt 12 n:oa vuodessa. Tilastokatsauksia = Statistiska översikter = Recueil de statistique 13(1936) - 26(1951). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Ilmestynyt 12 n:oa vuodessa. - Vuonna 1939 vain 9 n:oa n:o 3-4 myös venäjäksi. Tilastokatsauksia = Statistiska översikter = Bulletin of statistics 27(1952) - 45(1970). Hki : Tilastollinen päätoimisto. - Ilmestynyt 12 n:oa vuodessa. Tilastokatsauksia = Statistiska översikter = Bulletin of statistics 46(1971) - 54(1979). Hki : Tilastokesku - Ilmestynyt 12 n:oa vuodessa. 10

14 B. SUOMEN VIRALLINEN TILASTO = FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK = OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND KAUPPA JA MERENKULKU = HANDEL OCH SJÖFART = TRADE AND NAVIGATION II 1. Öfversigt af Finlands sjöfart och handel åren Hfors : Statistiska byrån för Finland, x, 32 + xii, 73 I 2. Katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan : Hki : Tilastollinen toim isto, , xc I 3. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tilastollinen toim isto, , 106 I 4. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tilastollinen toim isto, , 80 I 5. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tilastollinen toim isto, , 70 I 6. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tilastollinen toim isto, , 94 Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku. I 7. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 156 Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku. I 8. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 128 Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku. I 9. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 99 Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku. I 10. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan = Navigation et commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 111, 111 Ylänimeke: Kauppa ja merenkulku. I 11. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 212 I 12. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 13. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 14. Suomen kauppa ja laivaliike 11

15 Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 15. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 16. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 17. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihalitus, , liitt. I 18. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 19. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 20. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 316 : kuv. + liitt. I 21. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. I 22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 327 : kuv. + liitt. I A 23. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 212 IA 24. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 223 I A 25. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, ,211 IA 26. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, ,225 I A 27. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, ,227 IA 28. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 235 IA 29. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 238 IA 30. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, ,

16 IA 31. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 184, 38, 18 I A 32. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 203, 56 IA 33. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 208, 56 I A 34. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 211, 57 IA 35. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, ,182, 57 IA 36. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, ,179, 57 IA 37. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. IA 38. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. IA 39. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , liitt. IA 40. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto : Hki : Tullihallitus, , 96 IA 41. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto Hki : Tullihallitus, , 99 IA 42. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto Hki : Tullihallitus, , 101 IA 43. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto Hki : Tullihallitus, , 115 IA 44. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto Hki : Tullihallitus, , 119 IA 45. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, ,126 IA 46. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, ,137 IA 47. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, ,136 I A 48. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, ,13 9 IA 13

17 49. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, , 140 IA 50. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, , 138 IA 51. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, , 132 I A 52. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, , 128 I A 53. Ulkomaankauppa : Hki : Tullihallitus, , 130 IA 54. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel : Hki : Tullihallitus, , 218 IA 55. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel : Hki : Tullihallitus, , 272 I A 56. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 309 I A 57. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 327 I A 58. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 329 I A 59. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 215 IA 60. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 231 Sodan vuoksi epätäydellinen. Korjaukset julkaistu vuoden 1942 vuositilastossa. I A 61. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 230 Sodan vuoksi epätäydellinen. Korjaukset julkaistu vuoden 1943 vuositilastossa. I A 62. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 214 I A 63. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 215 IA 64. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 242 I A 65. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 246 I A 66. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 203 IA 67. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 201 I A 68. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, ,

18 I A 69. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 212 I A 70. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur : Hki : Tullihallitus, , 218 I A 71. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 217 I A 72. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 233 IA 73. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 215 IA 74. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 237 IA 75. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 241 I A 76. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 243 IA 77. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 251 I A 78. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 303 I A 79. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, , 313 I A 80. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 80. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 80. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 81. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 81. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 82. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 82. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 83. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 83. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus,

19 I A 84. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 84. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 85. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 85. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 86. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 86. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 87. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, vii, 601 IA 87. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 88. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, vii, 612 I A 88. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 89. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, viii, 624 IA 89. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 90. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, viii, 654 I A 90. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 91. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, viii, 670 I A 91. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 92. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, x, 690 ISBN X IA 92. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, ISBN I A 93. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, x, 714 ISBN I A 93. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel 16

20 = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, ISBN IA 94. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : 1974, 1. - Hki : Tullihallitus, x, 746 ISBN IA 94. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, ISBN I A 95. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, xii, 760 ISBN I A 95. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, ISBN I A 96. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, ix, 741 IA 96. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA 97. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, xiv, 735 I A 97. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, I A 98. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : 1978, 1. - Hki : Tullihallitus, I A 98. Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : Hki : Tullihallitus, IA: kuukausijulkaisu Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa : tammikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - Ylänimeke : Kauppa IA : kuukausijulkaisu Torgovlja Finljandi sy Rossiei i zagranitsei = Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa = Finlands handel på Ryssland och utrikes orter : tammikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - Ylänimeke : Torgovlja = Kauppa = Handel. IA : kuukausijulkaisu Suomen ulkomaan kauppa = Finlands utrikeshandel : tammikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - Ylänimeke : Kauppa = Handel. IA : kuukausijulkaisu Ulkomaankauppa - Utrikeshandel : tammikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - IA : kuukausijulkaisu Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Commerce extérieur de la Finlande : tamm ikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - IA : kuukausijulkaisu Ulkomaankauppa = Utrikeshandel : tammikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - IA : kuukausijulkaisu Ulkomaankauppa = Utrikeshandel = Foreign trade : tammikuu joulukuu Hki : Tullihallitu - 17

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1992/1993

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1996/1997

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1996/1997 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 1996/1997 Tiedustelut:

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tiedustelut:

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985 Väestö 1991: 5 Befolkning Population Väestön taloudellinen toiminta - Befolkningens ekonomiska verksamhet Economic Activity of the Population Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004: 61 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics Tilastokatsaus 2012: I The Bulletin of Statistics contains the key statistical data describing the development of the economy and society on different topics. This quarterly publication includes: monthly,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 212 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media. Kulttuuritilasto 2013. Cultural Statistics

Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media. Kulttuuritilasto 2013. Cultural Statistics Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media Kulttuuritilasto 2013 Cultural Statistics Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media Kulttuuritilasto

Lisätiedot

Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media. Joukkoviestimet 2011. Finnish Mass Media

Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media. Joukkoviestimet 2011. Finnish Mass Media Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media Joukkoviestimet 2011 Finnish Mass Media Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media Joukkoviestimet 2011 Finnish

Lisätiedot

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Terveys 2009 Hälsa Health Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Helsinki Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2009

Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 SVT Sosiaaliturva 2009 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 alkoholi ja huumeet Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2009 Yearbook of Alcohol and Drug Statistics

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Anne

Lisätiedot

Vangit koulutuksessa Selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, oppimisvalmiuksesta ja -strategioista sekä opetuksen laadusta

Vangit koulutuksessa Selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, oppimisvalmiuksesta ja -strategioista sekä opetuksen laadusta RikosseURaamUsViRaston julkaisuja 3/2007 Vangit koulutuksessa Selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, oppimisvalmiuksesta ja -strategioista sekä opetuksen laadusta leena koski ja kaija miettinen

Lisätiedot

Imaging frontiers, contesting identities / edited by Steven G. Ellis and Lud a Klusáková (Frontiers and identities : thematic work group 5 ; 2)

Imaging frontiers, contesting identities / edited by Steven G. Ellis and Lud a Klusáková (Frontiers and identities : thematic work group 5 ; 2) Imaging frontiers, contesting identities / edited by Steven G. Ellis and Lud a Klusáková (Frontiers and identities : thematic work group 5 ; 2) 305.8 (21.) 1. Identità 2. Multiculturalismo I. Ellis, Steven

Lisätiedot

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Koulutus 2013 Utbildning Education Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Oppilaitostilastot

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook Käsikirjoja 42 Handbooks Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook 23.5.2001, 13:00 Käsikirjoja 42 Handböcker Handbooks Rakennuskustannusindeksi

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAYRITTÄJYYS UUDELLAMAALLA Raportti ulkomaalaistaustaisten yritysten määrästä, toimialasta ja yrittäjien kansallisesta taustasta

MAAHANMUUTTAJAYRITTÄJYYS UUDELLAMAALLA Raportti ulkomaalaistaustaisten yritysten määrästä, toimialasta ja yrittäjien kansallisesta taustasta MAAHANMUUTTAJAYRITTÄJYYS UUDELLAMAALLA Raportti ulkomaalaistaustaisten yritysten määrästä, toimialasta ja yrittäjien kansallisesta taustasta Uudenmaan liiton julkaisuja E 116-2011 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista Tutkintaselostus S1/2011R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot