Lääkkeet ja imetys. Katsaus. Rintaruokinnan edut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkkeet ja imetys. Katsaus. Rintaruokinnan edut"

Transkriptio

1 Katsaus Heli Malm Lääkkeet ja imetys Imeväisen lääkealtistus rintamaidon kautta jää yleensä vähäiseksi, ja lääkkeen käyttö on harvoin este imetykselle. Lääkkeen lyhytaikainen käyttö on harvoin ongelma, mutta pitkäaikaisessa tai säännöllisessä käytössä on olemassa riski, että lääke aiheuttaa farmakologisia vaikutuksia myös imeväisessä. Erityisessä vaarassa ovat ennenaikaisesti syntyneet ja vastasyntyneet, joilla lääkkeen eritys on hidastunut ja lääkeainemetabolia on vielä kehittymätön. Yksilölliset erot lääkkeen farmakokinetiikassa (äiti/lapsi) voivat vaikuttaa riskiin. Monen lääkkeen osalta tieto maitoon kulkeutumisesta puuttuu tai perustuu yksittäistapauksiin. Näissä tilanteissa riskiä voidaan arvioida myös lääkkeen fysikokemiallisten ominaisuuksien perusteella. Lääkkeitä, joilla on potentiaalisesti vakavia haittavaikutuksia, tulee pyrkiä välttämään, ellei riittävää tietoa imetyksenaikaisen käytön turvallisuudesta ole. R intamaito on ihanteellinen ravinto vastasyntyneelle. Useat lapsilla ja nuorilla tehdyt tutkimukset viittaavat myös imeväisiän rintaruokinnan pitkäaikaisiin hyödyllisiin terveysvaikutuksiin. Synnyttäjien keski-iän noustessa myös kroonisten tautien esiintyvyys kasvaa, mikä johtaa lääkkeiden käytön lisääntymiseen. Imeväisen lääkealtistus rintamaidon kautta jää yleensä vähäiseksi, mutta joissakin tapauksissa altistuminen aiheuttaa riskin lapselle. Tietoa yksittäisten lääkkeiden erittymisestä maitoon on toistaiseksi melko vähän, ja yksilöiden väliset erot farmakokinetiikassa ja lääkevasteessa vaikeuttavat edelleen riskin arviota. Suomessa noin kolmasosa synnyttäneistä äideistä käyttää ainakin yhtä reseptilääkettä kolmen kuukauden aikana synnytyksen jälkeen ja 4 % käyttää kolmea tai useampaa reseptilääkettä (Malm ym. 2003, Kansaneläkelaitoksen tilastot ). Yleisimmin käytetyt reseptilääkeryhmät ovat systeemiset bakteerilääkkeet (21 %) ja tulehduskipulääkkeet (4 %). Masennuslääkkeitä käyttää noin 1 % synnyttäneistä. Rintaruokinnan edut Rintamaito sisältää D-vitamiinia lukuun ottamatta kaikki lapsen kasvuun ja kehitykseen ensimmäisten elinkuukausien aikana tarvittavat ravintoaineet. Rintamaidon mukana lapsi saa myös vasta-aineita, jotka suojaavat infektioilta. Lisäksi rintaruokinta saattaa suojata diabetekselta ja vähentää allergioiden esiintyvyyttä. On myös esitetty, että rintaruokinta vaikuttaisi edullisesti kognitioon, joskaan tuoreessa, hyvin tehdyssä tutkimuksessa yhteyttä ei todettu (Der ym. 2006). Rintaruokinnalla on myönteisiä vaikutuksia äidinkin terveyteen. Oksitosiinin erityksen myötä kohdun palautuminen nopeutuu ja verenvuodon riski pienenee. Imetys saattaa suojata rintasyövältä, ja on viitettä siitä, että riski sairastua osteoporoosiin tai munasarjasyöpään myöhemmällä iällä olisi pienempi imettäneillä naisilla (Agency for Health Research and Quality 2007). Rintaruokinta on lisäksi helppoa ja voi vahvistaa tunnesidettä äidin ja lapsen välillä. Duodecim 2008;124:632 9 H. Malm

2 Maidon eritykseen vaikuttavat lääkkeet Aivolisäkkeen etulohkosta erittyvä prolaktiini on välttämätön maidontuotannon käynnistymiselle ja jatkumiselle. Prolaktiinin tuotanto on dopamiinin säätelyn alainen siten, että dopamiini estää prolaktiinin eritystä, ja vastaavasti dopamiinin esto lisää maidontuloa. Terapeuttisessa käytössä (hyperprolaktinemian hoito, fysiologisen maidontuotannon lopettaminen) olevat prolaktiinin tuotantoa vähentävät lääkkeet vaikuttavat dopamiini 2 -reseptorin kautta. Torajyväalkaloidijohdoksista bromokriptiinia on käytetty synnytyksenjälkeisen maidontulon ehkäisyyn ja hyperprolaktinemian hoitoon. Bromokriptiinin synnytyksenjälkeiseen käyttöön on kuitenkin epäilty liittyvän lisääntynyt sydänkuoleman ja aivoverenvuodon vaara riskipotilailla. Kabergoliini on pitkävaikutteinen ergotalkaloidijohdos ja dopamiini 2 -reseptorin agonisti, ja sen vaikutus kohdistuu spesifisesti prolaktiinin erityksen estoon. Se estää tehokkaammin fysiologista maidontuloa kuin bromokriptiini, ja sen käyttöön liittyy vähemmän haittavaikutuksia (Mah ja Webster 2002). Kabergoliinin käyttö synnytyksenjälkeisenä päivänä 1 mg:n annoksella lopettaa yleensä tehokkaasti maidontulon. Jo käynnistyneen maidontuotannon estämiseksi on käytetty kabergoliinia 0,25 mg kahdesti vuorokaudessa kahden päivän ajan. Hyperprolaktinemian hoidossa tilanteessa, jossa imetyksen toivotaan jatkuvan pienemmät annokset saattavat mahdollistaa maidontulon jatkumisen, eikä imetyksen jatkamista tällaisessa tilanteessa pidetä vasta-aiheisena (Schaefer 2007). Toinenkin spesifinen dopamiini 2 -reseptorin antagonisti, kinagolidi, on käytössä hyperprolaktinemian hoidossa. Sen käyttöaiheisiin ei kuulu fysiologisen maidontuotannon estäminen. Kinagolidin käytöstä imetyksen aikana ei ole kokemusta. Lääkkeet, jotka sitoutuvat dopamiini 2 -reseptoriin mutta jotka eivät ole dopamiini-agonisteja, voivat estää endogeenisen dopamiinivaikutuksen ja lisätä prolaktiinin tuotantoa. Dopamiiniantagonisteja ovat mm. monet neuroleptit (kooripromatsiini, haloperidoli, risperidoni ja sulpiridi) sekä prokineettisistä aineista metoklopramidi. Metoklopramidia onkin käytetty annoksella Lääkkeet ja imetys mg x 3 lisäämään maidon eritystä synnytyksen jälkeen niillä äideillä, joilla maidontulo ei ole riittävää. Lääkkeen maidontuloa lisäävä vaikutus on merkittävä todennäköisesti vain niissä tapauksissa, joissa prolaktiinin tuotanto on riittämätön maidon erityksen kannalta (Hale 2004). Metoklopramidialtistus rintamaidon kautta jää vähäiseksi, eikä lääkkeen käyttö ole Kolmasosa synnyttäneistä este imetykselle. äideistä käyttää ainakin Oksitosiini on väliaivojen alaosasta edelleen aimen kuukauden aikana yhtä reseptilääkettä kolvolisäkkeen takalohkoon synnytyksen jälkeen ja siitä vereen erittyvä hormoni, joka stimuloi maitorauhasrakkuloita ympäröivien myoepiteelisolujen supistumista ja aiheuttaa siten maidon erityksen rinnasta. Oksitosiinia on käytetty erityisluvalla saatavana nenäsumutteena ensimmäisinä synnytyksenjälkeisinä viikkoina helpottamaan maidontuloa. Sen hyödystä näin käytettynä ei kuitenkaan ole näyttöä ainakaan ennenaikaisesti synnyttäneiden äitien hoidossa (Fewtrell ym. 2006). Etanoli estää oksitosiinin vapautumista ja estää siten maidoneritystä. Estrogeeni voi estää maidontuloa. Maidontulon käynnistyttyä kunnolla ei käytössä olevilla estrogeenia sisältävillä ehkäisyvalmisteilla todennäköisesti kuitenkaan ole kliinisesti merkittävää vaikutusta maidon määrään tai koostumukseen. Tutkimustulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia ja julkaistut tutkimukset vanhoja, ja niissä esiintyy runsaasti puutteita (Truitt ym. 2003). Etinyyliestradiolia erittyy hyvin vähäisessä määrin maitoon: lapsen on arvioitu saavan lääkettä maidon mukana alle 0,1 % äidin painoon suhteutetusta annoksesta. Käytössä olevilla progestiinijohdoksilla ei tiedetä olevan merkittävää vaikutusta maidon tuotannon tai lapsen kasvun ja kehityksen kannalta, ja altistuminen rintamaidon kautta jää vähäiseksi (Truitt ym. 2003). Progestiiniehkäisy suositellaan yleensä aloitettavaksi aikaisintaan kuuden viikon kuluttua synnytyksestä ja yhdistelmävalmisteilla aikaisintaan neljän kuukauden iässä (Perheentupa 2004). Toisaalta yhdistelmäehkäisyvalmisteidenkaan käyttöä imetyksen aikana 2 kuukauden iästä eteenpäin ei pidetä ehdottoman vasta-aiheisena (Schaefer 633

3 2007). Antiandrogeenisesti vaikuttavaa syproteroniasetaattia sisältävän valmisteen käyttöä tulee kuitenkin välttää kokonaan imetyksen aikana. Lääkkeiden kulkeutuminen maitoon Tietoa yksittäisten lääkeaineiden kulkeutumisesta maitoon on rajallisesti. Käytettävissä oleva tieto perustuu paljolti tapausselostuksiin, eikä haittaa epäiltäessä syy-yhteyttä lääkealtistuksen ja lapsen oireiden välillä useinkaan ole varmistettu mittaamalla lääkepitoisuus lapsen seerumista (Anderson 2006). Väärä päätelmä voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapselta on mitattu lääkepitoisuus pian syntymän jälkeen. Tällöin lääkepitoisuus kuvastaa sikiökauden altistumista ja mahdollisesti vastasyntyneen kehittymätöntä lääkemetaboliaa. Kirjallisuudessa raportoidut haitat ovat liittyneet pääasiallisesti neonataalivaiheen altistukseen (Anderson 2006). Prospektiivisia kohorttitutkimuksia on aiheesta vähän, ja ne perustuvat enimmäkseen vain muutamiin äiti-lapsipareihin, joten yleistävien päätelmien tekeminen voi näissä tilanteissa olla hankalaa. Lääkealtistus rintamaidon kautta jää kuitenkin yleensä vähäiseksi, ja imettävän äidin lääkehoito on harvoin aihe lopettaa imetys. Jos riskiä epäillään, on yleensä mahdollista vaihtaa lääkitys sopivammaksi imetyksen kannalta. Äiti saattaa kuitenkin riskiä pelätessään itse päättää lopettaa lääkityksen tai imetyksen (Ito ym. 1993). Lääkkeiden pakkausselosteet ja valmistajan antamat tiedot ovat usein varovaisia, ja selkeiden ohjeiden puuttuessa myös terveydenhoitohenkilökunta voi tukeutua lääkkeen valmistajan lausuntoihin ja perusteettomasti kieltää imetyksen. Vaikka selkeät haitat imeväiselle ovat harvinaisia, mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia tunnetaan kuitenkin huonosti. Erityisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden pidempiaikaisen käytön vaikutuksista ei ole juuri tietoa (American Academy of Pediatrics Committee on Drugs 2001). Veri-aivoeste on vastasyntyneellä kehittymätön, eikä tiedetä, miten esimerkiksi neurotransmissioon vaikuttavat lääkeaineet vaikuttavat kehittyviin reseptoreihin (Berlin ja Briggs 2005, Csaba ja Tekes 2005). Eläinkokeet viittaavat siihen, että perinataalinen altistuminen keskushermoston välittäjäainejärjestelmään vaikuttaville lääkkeille voi aiheuttaa pysyviä muutoksia vaiheessa, jolloin aivojen kehitys on vielä käynnissä. Pieneen aineistoon perustuvassa prospektiivisessa seurantatutkimuksessa ei todettu raskauden- tai imetyksenaikaisen fluoksetiinialtistuksen vaikuttaneen merkitsevästi esikouluikäisten lasten kehitykseen älykkyyden, kielellisen kehityksen ja luonteenpiirteiden osalta (Nulman ym. 2002), mutta laajat, nuoruusikään asti ulottuvat tutkimukset puuttuvat toistaiseksi. Mahdollisten pitkäaikaisvaikutusten tutkiminen ihmisellä on käytännössä haasteellista, koska lukuisat muutkin tekijät, kuten äidin sairaudet, voivat vaikuttaa myöhempään kehitykseen. Lääkkeen ominaisuudet. Lääkkeen fysikokemialliset ominaisuudet määräävät sen, miten lääke kulkeutuu maitoon. Pienen molekyylipainon (alle 500 D) omaavat lääkkeet kulkeutuvat helpommin solukalvojen läpi kuin suuremmat molekyylit. Ensimmäisinä synnytyksenjälkeisinä päivinä suuretkin molekyylit (esim. immunoglobuliinit) kulkeutuvat vapaasti maitoon solunvälitilan kautta, mutta prolaktiinin tuotannon käynnistyttyä rauhassolut turpoavat ja suurten molekyylien kulkeutuminen maitoon vaikeutuu (Ilett ja Kristensen 2005). y d i n a s i a t Äidin lääkkeenkäyttö on harvoin aihe lopettaa imetys. Tieto lääkkeiden kulkeutumisesta maitoon on usein puutteellista, ja yksilölliset erot voivat vaikuttaa lääkepitoisuuksiin maidossa. Raportoidut haitat liittyvät yleensä neonataalivaiheen altistukseen, jolloin lapsen lääkeaineiden eritys on hitaampaa ja lääkeainemetabolia vielä kehittymätön. 634 H. Malm

4 Lääkkeet ja imetys Taulukko 1. Lääkkeen ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten lääkettä kulkeutuu maitoon. Sitoutuminen plasman proteiineihin Molekyylikoko Rasvaliukoisuus Ionisoitumisaste Vain vapaa, kuljetusproteiineihin sitoutumaton lääkeaine kulkeutuu maitoon. Proteiiniin sitoutumisaste onkin käyttökelpoinen mittari arvioitaessa lääkealtistusta silloin, kun varsinainen tieto puuttuu. Lääkkeet, joiden proteiiniin sitoutumisen aste on yli 85 %, aiheuttavat harvoin ongelmia imetyksen kannalta (Anderson 2006). Rasvaliukoiset aineet kulkeutuvat helpommin solukalvojen läpi kuin vesiliukoiset aineet (taulukko 1). Lääkkeen ionisoitumisasteella on myös merkitystä; ionisoitumattomat molekyylit läpäisevät helpommin solukalvoja kuin varautuneet. Maito on lievästi happamampaa kuin plasma. Siten emäksisten aineiden ionisoitumisaste muuttuu happamassa maidossa, mikä saattaa johtaa lääkkeen kertymiseen maitoon (esim. osa beetasalpaajista, barbituraatit). Lääkkeet kulkeutuvat maitoon ja poistuvat maidosta äidin plasman lääkepitoisuuden mukaan, ja siten lääkepitoisuus äidin verenkierrossa määrää myös lääkepitoisuuden maidossa. Paikallishoidossa (esim. käytettäessä ihonhoitovoiteita) lääkeainetta imeytyy yleensä hyvin vähän systeemikiertoon ja pitoisuus plasmassa jää pieneksi tai on jopa mittaamattomissa. Tällöin myös maidon lääkepitoisuus on merkityksetön. Myös inhaloitavat lääkkeet (esim. astman hoidossa käytettävät steroidit) aiheuttavat vain pienen systeemisen lääkepitoisuuden, samoin lääkkeet, jotka eivät juuri imeydy maha-suolikanavasta (esim. suolistoloisten häätöön käytetyt pyrviini ja mebendatsoli). Kun lääkepitoisuus verenkierrossa suurenee, se yleensä lisääntyy myös maidossa. Huippupitoisuus maidossa vastaa usein huippupitoisuutta plasmassa. Siten lääkealtistusta voikin monessa tilanteessa vähentää ottamalla lääkkeen heti syötön jälkeen. Lääke kulkeutuu maitoon enimmäkseen passiivisen diffuusion avulla ja myös vastakkaiseen suuntaan siten, että maidon ja plasman lääkepitoisuuden välillä vallitse tasapaino. Kun lääkepitoisuus äidin verenkierrossa pienenee, lääkettä siirtyy maidosta takaisin verenkiertoon konsentraatiogradientin mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lääkealtistuksen vähentämiseksi on vain harvoin tarpeellista tyhjentää rinnat pumppaamalla. Passiivisen diffuusion lisäksi lääkkeet voivat kulkeutua maitoon myös aktiivisen kuljetuksen avulla ja kertyä maitoon (esim. nitrofurantoiini ja jodi). Vierasaineiden kuljetukseen osallistuvien proteiinien merkityksestä ja toiminnasta maitorauhasessa tiedetään toistaiseksi kuitenkin vain vähän (Ito ja Alcorn 2003). Maito-plasmasuhde. Kirjallisuudessa on käytetty usein maito-plasmasuhdetta arvioitaessa lääkealtistusta. Tämä suhde on kuitenkin hyvin karkea arvio altistumisesta, eikä sitä voida käyttää suoraan riskin arvioimisessa. Suurikaan maito-plasmasuhde ei välttämättä merkitse ongelmaa imetyksen kannalta: esimerkiksi asikloviiria kertyy maitoon siten, että maito-plasmasuhde on lähes 4, mutta lapsen maidon kautta saama lääkemäärä jää vähäiseksi. Asikloviiria on lisäksi käytetty myös vastasyntyneiden hoitoon ilman tunnettuja vakavia haittoja. Lapsen saama suhteellinen annos (relative infant dose, RID). Lapsen maidon kautta saama lääkeannos voidaan luotettavammin arvioida kertomalla maidon lääkepitoisuus syödyn maidon määrällä. Suhteuttamalla annos äidin lääkeannokseen (mg painokiloa kohti) voidaan arvioida lapsen maidon kautta saama suhteellinen lääkeannos: RID = maidon lääkepitoisuus x syödyn maidon määrä / kg / vrk x 100 äidin lääkeannos / kg / vrk Jos esimerkiksi keskimääräinen lääkepitoisuus maidossa on 100 µg/l ja täydellä rintaruokinnalla olevan imeväisen saama maitomäärä vuorokaudessa on 150 ml/kg, lapsi saa maidon mukana lääkettä 100 µg/l x 0,15 l/kg/vrk = 15 µg/kg/vrk. Jos 60 kiloa painavan äidin lääkeannos on 150 mg/vrk, lapsen vuorokauden aikana maidon 635

5 mukana saama lääkeannos suhteutettuna äidin lääkeannokseen on siten: 15 µg / kg / vrk µg / 60 kg / vrk x 100 = 0,6 % Rintamaidon kautta saatuun mikrobilääkealtistukseen liittyvät suorat haitat imeväiselle ovat harvinaisia Koska tieto perustuu usein vain yksittäisiltä äiti-lapsipareilta tehtyihin mittauksiin, sen avulla ei voi arvioida yksilöiden välisen vaihtelun merkitystä. Lääkeannosten vertailu ei myöskään ota huomioon aikuisen ja vastasyntyneen mahdollisia eroja lääkkeen jakaantumistilavuudessa (Stowe 2007). Lisäksi useissa tutkimuksissa maidon lääkepitoisuus on mitattu kerta-annoksen jälkeen, jolloin tilanne voi olla hyvinkin erilainen kuin toistuvassa käytössä vakaan tilan saavuttamisen jälkeen. Yleensä RID-arvoa alle 10 % pidetään turvallisena. Suurempikaan arvo ei välttämättä ole imetyksen kannalta ongelmallinen, mutta riskit määräytyvät lääkeaineen mukaan. Esimerkiksi metronidatsolia käytettäessä RID on % (huippupitoisuuksista laskettuna kertasyötön yhteydessä jopa yli 20 %), mutta lääkettä on käytetty myös vastasyntyneiden hoidossa ilman erityisiä ongelmia, eikä metronidatsolin kuuriluonteiselle käytölle imetyksen aikana ole estettä. Toisaalta klotsapiinialtistus maidon kautta jää todennäköisesti vähäiseksi (yhden äiti-lapsiparin perusteella RID on noin 1 %), mutta lääkkeen aiheuttamien potentiaalisesti vakavien haittavaikutusten (agranulosytoosi) vuoksi varovaisuus on paikallaan. Lääke ja imeväinen Maidon mukana tuleva lääke kulkeutuu imeväisen maha-suolikanavaan, josta se imeytyy osittain tai täydellisesti porttilaskimoon ja kulkeutuu edelleen maksaan ja sitä kautta systeemiverenkiertoon. Lääkeainemetaboliaa tapahtuu jo imeytymisvaiheen aikana suolessa ja maksassa. Siten yleensä vain osa lääkeannoksesta pääsee muuttumattomassa muodossa systeemiverenkiertoon. Lääkkeiden imeytymistä vastasyntyneisyysvaiheessa tunnetaan huonosti, ja vastasyntyneellä maha-suolikanavan läpäisevyys voi olla erilainen kuin aikuisella. Niinpä lääkettä, joka ei normaalisti imeydy suun kautta, saattaa kuitenkin päästä lapsen elimistöön. Ruoka sinänsä voi vaikuttaa lääkkeen imeytymiseen. Maidon kalsiumionit kelatoivat esimerkiksi tetrasykliinejä vähentäen lääkkeen imeytymistä, joskin doksisykliinin sitoutuminen kalsiumiin on huomattavasti vähäisempää. Altistus maidon kautta jää kuitenkin vähäiseksi, eikä tetrasykliinien lyhytaikaiseen käyttöön tiedetä liittyvän erityisiä riskejä imeväisen kannalta (Chung ym. 2002). Myös suolistoon kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisia. Esimerkiksi äidin systeemisen mikrobilääkehoidon potentiaaliset haitat imeväiselle voivat yliherkkyysreaktion lisäksi aiheuttaa muutoksia suoliston normaaliin bakteerikantaan ja johtaa ripuliin. Koe-eläimillä tehdyt tutkimukset ja epidemiologiset seurantatutkimukset viittaavat siihen, että perinataalikaudella tapahtuvat muutokset suoliston bakteerifloorassa voivat muokata myöhemmän immuunivasteen kehittymistä (Bedford Russell ja Murch 2006). Rintamaidon kautta saatuun mikrobilääkealtistukseen liittyvät suorat haitat imeväiselle ovat kuitenkin harvinaisia. Imettävän äidin infektio tulee hoitaa Kuva: Mikael Andersson / GORILLA 636 H. Malm

6 asianmukaisesti, eikä mikrobilääkehoito yleensä ole ongelma imetyksen kannalta. Mahalaukun tyhjeneminen on vastasyntyneellä hidastunut ja saavuttaa aikuisen nopeuden vasta noin puolen vuoden iässä (Bartelink ym. 2006). Lääkeainemetaboliaan liittyvien entsyymien aktiivisuutta esiintyy jo varhaiselta sikiökaudelta lähtien, mutta lääkeaineiden eliminaatio on vastasyntyneellä puutteellista. CYP-entsyymeistä CYP3A7 on vallitseva sikiökaudella, mutta sen aktiivisuus vähenee jo loppuraskaudessa tai viimeistään heti syntymän jälkeen. Lääkeainemetaboliassa keskeisten CYP 3A4 ja CYP 2D6 entsyymien aktiivisuus on vastasyntyneellä vain murto-osa aikuisella todetusta, joskin CYP 2D6 -aktiivisuus näyttää kehittyvän jo ensimmäisten elinviikkojen aikana yksivuotiaan tasolle (Blake ym. 2005, 2007). Myös konjugaatioreaktiot kehittyvät myöhemmin, ensimmäisten elinkuukausien aikana ja edelleen leikki-ikään mennessä (Bartelink ym. 2006). Äidin sairaudet ja lääkitykset voivat vaikuttaa äidin lääkeainemetaboliaan sekä muokata sikiön lääkeainemetabolia-aktiivisuutta (metabolinen leimautuminen, imprinting). Lisäksi perimällä on merkitystä: kohdereseptorien, kuljettajaproteiinien ja lääkeainemetaboliaan liittyvien entsyymien geneettinen polymorfismi vaikuttaa yksilöiden väliseen farmakokinetiikan ja lääkevasteen vaihteluun (Bartelink ym. 2006). Surullinen esimerkki yksilöllisestä riskistä on tapaus, jossa äidin kodeiinilääkitys koitui imeväisen kohtaloksi (Koren ym. 2006). Kodeiini metaboloituu CYP2D6-entsyymin kautta morfiiniksi. Kyseisessä tapauksessa lapsi menehtyi rintamaidon kautta saadun morfiinin toksisuuteen lyhyen altistumisajanjakson aikana. Selvitettäessä tapahtunutta äiti todettiin CYP2D6-entsyymin suhteen ultranopeaksi metaboloijaksi. Tapaus osoittaa sen, että yksilölliset vaihtelut lääkemetaboliassa täytyy ottaa huomioon riskiä arvioitaessa myös tilanteissa, joissa altistusta on aiemmin pidetty suhteellisen turvallisena. Kehittymättömän lääkeainemetabolian lisäksi munuaisvirtaus on vastasyntyneellä hitaampaa kuin aikuisella, ja siten munuaisten kautta erittyvien lääkkeiden eliminaatio on hitaampaa. Koska metabolia ja eritys ovat hitaampia, lääkettä Lääkkeet ja imetys Taulukko 2. Imetyksenaikaista lääkitystä suunniteltaessa huomioitavia tekijöitä. Valitse lääke jonka käyttöön ei liity vakavia haittavaikutuksia jonka imetyksenaikaisesta käytöstä on kokemusta jolla on lyhyt puoliintumisaika jonka erittymisestä maitoon on tutkimustietoa jota käytettäessä lapsen maidon mukana saama, painoon suhteutettu lääkemäärä jää pieneksi (alle 10 % äidin painoon suhteutetusta lääke-annoksesta) jota käytettäessä lääkealtistus ei aiheuta lapselle lääkepitoisuuksia, jotka ylittävät 25 % terapeuttisen tason alarajan pitoisuudesta Huomioi lapsen ikä osittainen tai täysimetys mahdolliset muut käytössä olevat lääkkeet voi kertyä lapsen elimistöön säännöllisessä vähäisessäkin altistumisessa. Riski liittyy erityisesti lääkkeisiin, joilla on pitkä puoliintumisaika. Imetyksenaikaista lääkitystä suunniteltaessa huomioitavia asioita on esitetty taulukossa 2. Alkoholi, tupakka ja huumeet Tutkimukseen perustuvaa tietoa äidin alkoholinkäytön vaikutuksista imeväiseen on vähän ja se on ristiriitaista (Pohjola ym. 2007). Alkoholin toistuva tai runsas käyttö saattaa maidon kautta vaikuttaa haitallisesti lapsen kehitykseen. Alkoholipitoisuus verenkierrossa vastaa pitoisuuksia maidossa, ja kertasyötön yhteydessä lapsi saa noin 3 6 % äidin painoon suhteutetusta alkoholiannoksesta (Mennella ja Beauchamp 1991). Vaikka altistus jää kertaluonteisessa ja tilapäisessä käytössä vähäiseksi, usein toistuva tai runsas alkoholinkäyttö voi altistaa lapsen haitallisillekin määrille alkoholia. Äidin runsas juominen sinänsä ja siitä aiheutuvat ongelmat ovat selkeä riski lapsen kehityksen kannalta. Äidin tupakoinnin myötä lapsi altistuu syöpää aiheuttaville aineille sekä äidinmaidon kautta että epäsuorasti. Nikotiinia kertyy maitoon, mutta lapsen maidon kautta saama nikotiinimäärä jää korvaushoidossa kuitenkin vähäiseksi. Nikotiinikorvaushoito on siten imetyksen ai- 637

7 Taulukko 3. Esimerkkejä imetyksen aikana vasta-aiheisista ja vältettävistä lääkkeistä sekä lääkkeistä, joiden käytössä on noudatettava varovaisuutta. Lääke/lääkeryhmä Vasta-aiheisia Doksepiini Ergotamiini Immunosuppressiiviset lääkkeet (leflunomidi, mykofenolaatti, metotreksaatti) Jodia sisältävät valmisteet (amiodaroni) Kloramfenikoli (systeemikäyttö) Radioisotoopit Retinoidit (systeemikäyttö) Solunsalpaajat Vältettäviä Kultayhdisteet Litium Huomioitavaa Yksittäisissä tapauksissa esiintynyt vakavia haittoja Yksittäistapauksissa esiintynyt vakavia haittoja Potentiaalisesti vakavat haitat, pitkäaikaisvaikutuksia ei selvitetty Jodia kertyy maitoon, mahdollinen vaikutus imeväisen kilpirauhasen toimintaan Potentiaalisesti vakavat haitat Tauko imetyksessä Potentiaalisesti vakavat haitat Potentiaalisesti vakavat haitat Säilyvät elimistössä pitkään, voivat kertyä lapsen elimistöön Imeväisillä mitattu lääkeainepitoisuuksia, jotka vastanneet 40 %:a äidin lääkepitoisuuksista Ei saa imettää, ellei lapsen lääkepitoisuuksien ja kilpirauhasen toiminnan seuranta ole järjestetty (Viguera ym. 2007) Sentraaliset lihasrelaksantit Statiinit Mahdollinen riski olemassa, tapauskohtainen harkinta Immunosuppressiiviset aineet (atsatiopriini, syklosporiini, takrolimuusi) Ei tutkimustietoa Kolesteroli tärkeä varhaisvaiheen kehityksessä (erityisesti keskushermosto) Yleensä käyttökelpoisia; atsatiopriini- ja takrolimuusialtistus maidon kautta hyvin vähäinen (Gardiner ja Beck 2006, Sau ym. 2007) Mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia (esim. immuunijärjestelmään) ei tunneta Kodeiini Toistuva käyttö voi aiheuttaa riskin (Koren ym. 2006) Psyykenlääkkeet Tyreostaatit (karbimatsoli, propyylitiourasiili) Uudet epilepsialääkkeet Mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta Lääkitys ei ole este imetykselle, mutta imeväisen tyreotropiinipitoisuuden seuranta voi joissain tilanteissa olla suositeltava Mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia (esim. kognitioon) ei tunneta Lamotrigiini voi aiheuttaa imeväiselle lääkepitoisuuksia, jotka vastaavat noin 30 % terapeuttisesta pitoisuudesta. Lääkepitoisuuden tarkistaminen voi joissain tilanteissa olla aiheellinen (Page-Sharp ym. 2006). Luontaistuotteet Ei suositella Ei järjestelmällistä valvontaa (voivat sisältää haitallisia aineita) Eivät ole terveyden kannalta välttämättömiä kana mahdollinen, jos lääkkeettömillä keinoilla ei ole saavutettu tulosta. Myös uudemmista nikotiiniriippuvuuden hoitoon käytettävistä lääkkeistä bupropionin saanti maidon kautta jää vähäiseksi. Varenikliinin käytöstä ei ole imetyksen aikaista kokemusta. Huumeita käytävä äiti ei 638 H. Malm

8 saa imettää. Opiaattivieroitushoidossa käytetty buprenorfiinilääkitys ei yleensä ole este imetykselle, ellei äiti sen lisäksi ole lääkkeiden väärinkäyttäjä tai huumeiden käyttäjä. Taulukossa 3 on esimerkkejä vasta-aiheisista ja vältettävistä lääkkeistä sekä lääkkeistä, joihin liittyy mahdollinen riski. Lopuksi Äidin lääkkeenkäyttö on harvoin aihe lopettaa imetys. Yleensä lapsen seuranta neuvolassa (painon nousu, normaali kehitys) on riittävä. Joissain tilanteissa lapsen lääkepitoisuuden tarkistaminen voi olla paikallaan. Vakavat haitat ovat harvinaisia, mutta lääkealtistusten pitkäaikaisvaikutuksia tunnetaan vielä huonosti. Erityisesti keskushermostoon ja immuunivasteeseen vaikuttavien lääkkeiden osalta tarvitaan pitkäaikaisseurantoja. Raskauden- ja imetyksenaikaisen lääkityksen turvallisuudesta voi tiedustella valtakunnallisesta Teratologisesta tietopalvelusta arkisin klo 9 12 (puh ). Terveydenhoitohenkilökunnalle vastataan tarvittaessa myös sähköpostitse tuleviin kyselyihin Kirjallisuutta Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Evidence Report 2007: Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Rockville pub/evidence/pdf/brfout/brfout.pdf. American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. Transfer of drugs and other chemicals into human milk. Pediatrics 2001;108: Anderson GD. Using pharmacokinetics to predict the effects of pregnancy and maternal-infant transfer of drugs during lactation. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2006;2: Bartenlink IH, Rademaker CM, Schobben AF, van den Anker JN. Guidelines on paediatric dosing on the basis of developmental physiology and pharmacokinetic considerations. Clin Pharmacokinet 2006;45: Bedford Russell AR, Murch SH. Could peripartum antibiotics have delayed health consequences for the infant? BJOG 2006;113: Berlin CM, Briggs GG. Drugs and chemicals in human milk. Semin Fetal Neonatal Med 2005;10: Blake MJ, Castro L, Leeder JS, Kearns GL. Ontogeny of drug metabolizing enzymes in the neonate. Semin Fetal Neonatal Med 2005;10: Blake MJ, Gaedigk A, Pearce RE, ym. Ontogeny of dextromethorphan O- and N-demethylation in the first year of life. Clin Pharmacol Ther 2007;81: Chung AM, Reed MD, Blumer JL. Antibiotics and breast-feeding. Pediatr Drugs 2002;4: Csaba G, Tekes K. Is the brain hormonally imprintable? Brain Dev 2005; 27: Der G, Batty GD, Deary IJ. Effect of breast feeding on intelligence in children: prospective study, sibling pairs analysis, and meta-analysis. BMJ 2006;333: Fewtrell MS, Loh KL, Blake A, Ridout DA, Hawdon J. Randomised, double blind trial of oxytocin nasal spray in mothers expressing breast milk for preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91: Gardiner SJ, Beck EJ. Breastfeeding during tacrolimus therapy. Obstet Gynecol 2006;107: Hale T. Maternal medications during breasfeeding. Clin Obstet Gynecol 2004;47: Ilett KF, Kristensen JH. Drug use and breastfeeding. Expert Opin Drug Saf 2005;4: Ito S, Alcorn J. Xenobiotic transporter expression and function in the human mammary gland. Adv Drug Deliv Rev 2003;55: Ito S, Koren G, Einarson TR. Maternal noncompliance with antibiotics during breastfeeding. Ann Pharmacother 1993;27:40 2. Koren G, Cairns J, Chitayat D, Gaedigk A, Leeder SJ. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother. Lancet 2006;368:704. Mah PM, Webster J. Hyperprolactinemia: etiology, diagnosis, and management. Semin Reprod Med 2002;20: Malm H, Martikainen J, Klaukka T, Neuvonen PJ. Prescription drugs during pregnancy and lactation a Finnish register-based study. Eur J Clin Pharmacol 2003;59: Mennella JA, Beauchamp GK. The transfer of alcohol in human milk. Effects on flavor and the infant s behavior. N Engl J Med 1991; 325: Nulman I, Rovet J, Stewart DE, ym. Child development following exposure to tricyclic antidepressants or fluoxetine throughout fetal life: a prospective, controlled study. Am J Psychiatry 2002;159: Page-Sharp M, Kristensen JH, Hackett LP, ym. Transfer of lamotrigine into breast milk. Ann Pharmacother 2006;40: Perheentupa A. Raskauden ehkäisy imetyksen aikana. Duodecim 2004; 120: Pohjola A, Alaja R, Seppä K. Alkoholi ja imetys. Suom Lääkäril 2007; 62: Sau A, Clarke S, Bass J, Kaiser A, Marinaki A, Nelson-Piercy C. Azathioprine and breastfeeding: is it safe? BJOG 2007;114: Schaefer C. Hormones and hormone anatgonists. Kirjassa: Schaefer C, Peters P, Miller RK, toim. Drugs during pregnancy and lactation. Lontoo: Elsevier 2007, s Stowe ZN. The use of mood stabilizers during breastfeeding. J Clin Psychiatry 2007;68 Suppl 9:22 8. Truitt ST, Fraser AB, Grimes DA, Gallo MF, Schulz KF. Hormonal contraception during lactation. systematic review of randomized controlled trials. Contraception 2003;68: Viguera AC, Newport DJ, Ritchie J, ym. Lithium in breast milk and nursing infants: clinical implications. Am J Psychiatry 2007;164: HELI MALM, LT, erikoislääkäri HUSLAB, teratologinen tietopalvelu PL 790, HUS Lääkkeet ja imetys 639

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 (13) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 0,030 mg etinyyliestradiolia ja 3 mg drospirenonia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Linatera 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia: Jokainen tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duodart 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kardopal mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. Täydellinen

Lisätiedot

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Lasten ja nuorten diabetes Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Tyypin 1 diabetes luokitellaan autoimmuunisairaudeksi, koska se on seurausta haiman

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kerroksen, jossa on 6 mg solifenasiinisuksinaattia,

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia Omaisluovutuksen on oltava vapaaehtoista Lääkärin perusperiaatteisiin itsestään selvästi kuuluu, että potilaalle ei aiheuteta haittaa (primum non nocere). Siirtoihin liittyviä eettisiä pohdintoja on vuosien

Lisätiedot

Gynekomastian syy ei aina selviä

Gynekomastian syy ei aina selviä kättä pidempää tieteessä Varpu Ranta LKT, erikoislääkäri HYKS, naistenklinikka, hormonipoliklinikka varpu.ranta@hus.fi Gynekomastian syy ei aina selviä Gynekomastialla tarkoitetaan miehen rintarauhaskudoksen

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä 1.2004 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Politiikasta

Lisätiedot

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat Katsaus tieteessä Anna Sofia Urrila LT, tutkija, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri THL (MIPO/LAMI) ja HYKS nuorisopsykiatria anna.urrila@helsinki.fi Anu-Katriina Pesonen PsT, dosentti, yliopistonlehtori

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

Lapsen vatsavaivat ovat harvoin allergiaa

Lapsen vatsavaivat ovat harvoin allergiaa KATSAUS TIETEESSÄ MIKAEL KUITUNEN LT, dosentti, lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala mikael.kuitunen@hus.fi Lapsen vatsavaivat ovat harvoin allergiaa Imeväisikäisellä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot