Lääkkeet ja imetys. Katsaus. Rintaruokinnan edut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkkeet ja imetys. Katsaus. Rintaruokinnan edut"

Transkriptio

1 Katsaus Heli Malm Lääkkeet ja imetys Imeväisen lääkealtistus rintamaidon kautta jää yleensä vähäiseksi, ja lääkkeen käyttö on harvoin este imetykselle. Lääkkeen lyhytaikainen käyttö on harvoin ongelma, mutta pitkäaikaisessa tai säännöllisessä käytössä on olemassa riski, että lääke aiheuttaa farmakologisia vaikutuksia myös imeväisessä. Erityisessä vaarassa ovat ennenaikaisesti syntyneet ja vastasyntyneet, joilla lääkkeen eritys on hidastunut ja lääkeainemetabolia on vielä kehittymätön. Yksilölliset erot lääkkeen farmakokinetiikassa (äiti/lapsi) voivat vaikuttaa riskiin. Monen lääkkeen osalta tieto maitoon kulkeutumisesta puuttuu tai perustuu yksittäistapauksiin. Näissä tilanteissa riskiä voidaan arvioida myös lääkkeen fysikokemiallisten ominaisuuksien perusteella. Lääkkeitä, joilla on potentiaalisesti vakavia haittavaikutuksia, tulee pyrkiä välttämään, ellei riittävää tietoa imetyksenaikaisen käytön turvallisuudesta ole. R intamaito on ihanteellinen ravinto vastasyntyneelle. Useat lapsilla ja nuorilla tehdyt tutkimukset viittaavat myös imeväisiän rintaruokinnan pitkäaikaisiin hyödyllisiin terveysvaikutuksiin. Synnyttäjien keski-iän noustessa myös kroonisten tautien esiintyvyys kasvaa, mikä johtaa lääkkeiden käytön lisääntymiseen. Imeväisen lääkealtistus rintamaidon kautta jää yleensä vähäiseksi, mutta joissakin tapauksissa altistuminen aiheuttaa riskin lapselle. Tietoa yksittäisten lääkkeiden erittymisestä maitoon on toistaiseksi melko vähän, ja yksilöiden väliset erot farmakokinetiikassa ja lääkevasteessa vaikeuttavat edelleen riskin arviota. Suomessa noin kolmasosa synnyttäneistä äideistä käyttää ainakin yhtä reseptilääkettä kolmen kuukauden aikana synnytyksen jälkeen ja 4 % käyttää kolmea tai useampaa reseptilääkettä (Malm ym. 2003, Kansaneläkelaitoksen tilastot ). Yleisimmin käytetyt reseptilääkeryhmät ovat systeemiset bakteerilääkkeet (21 %) ja tulehduskipulääkkeet (4 %). Masennuslääkkeitä käyttää noin 1 % synnyttäneistä. Rintaruokinnan edut Rintamaito sisältää D-vitamiinia lukuun ottamatta kaikki lapsen kasvuun ja kehitykseen ensimmäisten elinkuukausien aikana tarvittavat ravintoaineet. Rintamaidon mukana lapsi saa myös vasta-aineita, jotka suojaavat infektioilta. Lisäksi rintaruokinta saattaa suojata diabetekselta ja vähentää allergioiden esiintyvyyttä. On myös esitetty, että rintaruokinta vaikuttaisi edullisesti kognitioon, joskaan tuoreessa, hyvin tehdyssä tutkimuksessa yhteyttä ei todettu (Der ym. 2006). Rintaruokinnalla on myönteisiä vaikutuksia äidinkin terveyteen. Oksitosiinin erityksen myötä kohdun palautuminen nopeutuu ja verenvuodon riski pienenee. Imetys saattaa suojata rintasyövältä, ja on viitettä siitä, että riski sairastua osteoporoosiin tai munasarjasyöpään myöhemmällä iällä olisi pienempi imettäneillä naisilla (Agency for Health Research and Quality 2007). Rintaruokinta on lisäksi helppoa ja voi vahvistaa tunnesidettä äidin ja lapsen välillä. Duodecim 2008;124:632 9 H. Malm

2 Maidon eritykseen vaikuttavat lääkkeet Aivolisäkkeen etulohkosta erittyvä prolaktiini on välttämätön maidontuotannon käynnistymiselle ja jatkumiselle. Prolaktiinin tuotanto on dopamiinin säätelyn alainen siten, että dopamiini estää prolaktiinin eritystä, ja vastaavasti dopamiinin esto lisää maidontuloa. Terapeuttisessa käytössä (hyperprolaktinemian hoito, fysiologisen maidontuotannon lopettaminen) olevat prolaktiinin tuotantoa vähentävät lääkkeet vaikuttavat dopamiini 2 -reseptorin kautta. Torajyväalkaloidijohdoksista bromokriptiinia on käytetty synnytyksenjälkeisen maidontulon ehkäisyyn ja hyperprolaktinemian hoitoon. Bromokriptiinin synnytyksenjälkeiseen käyttöön on kuitenkin epäilty liittyvän lisääntynyt sydänkuoleman ja aivoverenvuodon vaara riskipotilailla. Kabergoliini on pitkävaikutteinen ergotalkaloidijohdos ja dopamiini 2 -reseptorin agonisti, ja sen vaikutus kohdistuu spesifisesti prolaktiinin erityksen estoon. Se estää tehokkaammin fysiologista maidontuloa kuin bromokriptiini, ja sen käyttöön liittyy vähemmän haittavaikutuksia (Mah ja Webster 2002). Kabergoliinin käyttö synnytyksenjälkeisenä päivänä 1 mg:n annoksella lopettaa yleensä tehokkaasti maidontulon. Jo käynnistyneen maidontuotannon estämiseksi on käytetty kabergoliinia 0,25 mg kahdesti vuorokaudessa kahden päivän ajan. Hyperprolaktinemian hoidossa tilanteessa, jossa imetyksen toivotaan jatkuvan pienemmät annokset saattavat mahdollistaa maidontulon jatkumisen, eikä imetyksen jatkamista tällaisessa tilanteessa pidetä vasta-aiheisena (Schaefer 2007). Toinenkin spesifinen dopamiini 2 -reseptorin antagonisti, kinagolidi, on käytössä hyperprolaktinemian hoidossa. Sen käyttöaiheisiin ei kuulu fysiologisen maidontuotannon estäminen. Kinagolidin käytöstä imetyksen aikana ei ole kokemusta. Lääkkeet, jotka sitoutuvat dopamiini 2 -reseptoriin mutta jotka eivät ole dopamiini-agonisteja, voivat estää endogeenisen dopamiinivaikutuksen ja lisätä prolaktiinin tuotantoa. Dopamiiniantagonisteja ovat mm. monet neuroleptit (kooripromatsiini, haloperidoli, risperidoni ja sulpiridi) sekä prokineettisistä aineista metoklopramidi. Metoklopramidia onkin käytetty annoksella Lääkkeet ja imetys mg x 3 lisäämään maidon eritystä synnytyksen jälkeen niillä äideillä, joilla maidontulo ei ole riittävää. Lääkkeen maidontuloa lisäävä vaikutus on merkittävä todennäköisesti vain niissä tapauksissa, joissa prolaktiinin tuotanto on riittämätön maidon erityksen kannalta (Hale 2004). Metoklopramidialtistus rintamaidon kautta jää vähäiseksi, eikä lääkkeen käyttö ole Kolmasosa synnyttäneistä este imetykselle. äideistä käyttää ainakin Oksitosiini on väliaivojen alaosasta edelleen aimen kuukauden aikana yhtä reseptilääkettä kolvolisäkkeen takalohkoon synnytyksen jälkeen ja siitä vereen erittyvä hormoni, joka stimuloi maitorauhasrakkuloita ympäröivien myoepiteelisolujen supistumista ja aiheuttaa siten maidon erityksen rinnasta. Oksitosiinia on käytetty erityisluvalla saatavana nenäsumutteena ensimmäisinä synnytyksenjälkeisinä viikkoina helpottamaan maidontuloa. Sen hyödystä näin käytettynä ei kuitenkaan ole näyttöä ainakaan ennenaikaisesti synnyttäneiden äitien hoidossa (Fewtrell ym. 2006). Etanoli estää oksitosiinin vapautumista ja estää siten maidoneritystä. Estrogeeni voi estää maidontuloa. Maidontulon käynnistyttyä kunnolla ei käytössä olevilla estrogeenia sisältävillä ehkäisyvalmisteilla todennäköisesti kuitenkaan ole kliinisesti merkittävää vaikutusta maidon määrään tai koostumukseen. Tutkimustulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia ja julkaistut tutkimukset vanhoja, ja niissä esiintyy runsaasti puutteita (Truitt ym. 2003). Etinyyliestradiolia erittyy hyvin vähäisessä määrin maitoon: lapsen on arvioitu saavan lääkettä maidon mukana alle 0,1 % äidin painoon suhteutetusta annoksesta. Käytössä olevilla progestiinijohdoksilla ei tiedetä olevan merkittävää vaikutusta maidon tuotannon tai lapsen kasvun ja kehityksen kannalta, ja altistuminen rintamaidon kautta jää vähäiseksi (Truitt ym. 2003). Progestiiniehkäisy suositellaan yleensä aloitettavaksi aikaisintaan kuuden viikon kuluttua synnytyksestä ja yhdistelmävalmisteilla aikaisintaan neljän kuukauden iässä (Perheentupa 2004). Toisaalta yhdistelmäehkäisyvalmisteidenkaan käyttöä imetyksen aikana 2 kuukauden iästä eteenpäin ei pidetä ehdottoman vasta-aiheisena (Schaefer 633

3 2007). Antiandrogeenisesti vaikuttavaa syproteroniasetaattia sisältävän valmisteen käyttöä tulee kuitenkin välttää kokonaan imetyksen aikana. Lääkkeiden kulkeutuminen maitoon Tietoa yksittäisten lääkeaineiden kulkeutumisesta maitoon on rajallisesti. Käytettävissä oleva tieto perustuu paljolti tapausselostuksiin, eikä haittaa epäiltäessä syy-yhteyttä lääkealtistuksen ja lapsen oireiden välillä useinkaan ole varmistettu mittaamalla lääkepitoisuus lapsen seerumista (Anderson 2006). Väärä päätelmä voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapselta on mitattu lääkepitoisuus pian syntymän jälkeen. Tällöin lääkepitoisuus kuvastaa sikiökauden altistumista ja mahdollisesti vastasyntyneen kehittymätöntä lääkemetaboliaa. Kirjallisuudessa raportoidut haitat ovat liittyneet pääasiallisesti neonataalivaiheen altistukseen (Anderson 2006). Prospektiivisia kohorttitutkimuksia on aiheesta vähän, ja ne perustuvat enimmäkseen vain muutamiin äiti-lapsipareihin, joten yleistävien päätelmien tekeminen voi näissä tilanteissa olla hankalaa. Lääkealtistus rintamaidon kautta jää kuitenkin yleensä vähäiseksi, ja imettävän äidin lääkehoito on harvoin aihe lopettaa imetys. Jos riskiä epäillään, on yleensä mahdollista vaihtaa lääkitys sopivammaksi imetyksen kannalta. Äiti saattaa kuitenkin riskiä pelätessään itse päättää lopettaa lääkityksen tai imetyksen (Ito ym. 1993). Lääkkeiden pakkausselosteet ja valmistajan antamat tiedot ovat usein varovaisia, ja selkeiden ohjeiden puuttuessa myös terveydenhoitohenkilökunta voi tukeutua lääkkeen valmistajan lausuntoihin ja perusteettomasti kieltää imetyksen. Vaikka selkeät haitat imeväiselle ovat harvinaisia, mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia tunnetaan kuitenkin huonosti. Erityisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden pidempiaikaisen käytön vaikutuksista ei ole juuri tietoa (American Academy of Pediatrics Committee on Drugs 2001). Veri-aivoeste on vastasyntyneellä kehittymätön, eikä tiedetä, miten esimerkiksi neurotransmissioon vaikuttavat lääkeaineet vaikuttavat kehittyviin reseptoreihin (Berlin ja Briggs 2005, Csaba ja Tekes 2005). Eläinkokeet viittaavat siihen, että perinataalinen altistuminen keskushermoston välittäjäainejärjestelmään vaikuttaville lääkkeille voi aiheuttaa pysyviä muutoksia vaiheessa, jolloin aivojen kehitys on vielä käynnissä. Pieneen aineistoon perustuvassa prospektiivisessa seurantatutkimuksessa ei todettu raskauden- tai imetyksenaikaisen fluoksetiinialtistuksen vaikuttaneen merkitsevästi esikouluikäisten lasten kehitykseen älykkyyden, kielellisen kehityksen ja luonteenpiirteiden osalta (Nulman ym. 2002), mutta laajat, nuoruusikään asti ulottuvat tutkimukset puuttuvat toistaiseksi. Mahdollisten pitkäaikaisvaikutusten tutkiminen ihmisellä on käytännössä haasteellista, koska lukuisat muutkin tekijät, kuten äidin sairaudet, voivat vaikuttaa myöhempään kehitykseen. Lääkkeen ominaisuudet. Lääkkeen fysikokemialliset ominaisuudet määräävät sen, miten lääke kulkeutuu maitoon. Pienen molekyylipainon (alle 500 D) omaavat lääkkeet kulkeutuvat helpommin solukalvojen läpi kuin suuremmat molekyylit. Ensimmäisinä synnytyksenjälkeisinä päivinä suuretkin molekyylit (esim. immunoglobuliinit) kulkeutuvat vapaasti maitoon solunvälitilan kautta, mutta prolaktiinin tuotannon käynnistyttyä rauhassolut turpoavat ja suurten molekyylien kulkeutuminen maitoon vaikeutuu (Ilett ja Kristensen 2005). y d i n a s i a t Äidin lääkkeenkäyttö on harvoin aihe lopettaa imetys. Tieto lääkkeiden kulkeutumisesta maitoon on usein puutteellista, ja yksilölliset erot voivat vaikuttaa lääkepitoisuuksiin maidossa. Raportoidut haitat liittyvät yleensä neonataalivaiheen altistukseen, jolloin lapsen lääkeaineiden eritys on hitaampaa ja lääkeainemetabolia vielä kehittymätön. 634 H. Malm

4 Lääkkeet ja imetys Taulukko 1. Lääkkeen ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten lääkettä kulkeutuu maitoon. Sitoutuminen plasman proteiineihin Molekyylikoko Rasvaliukoisuus Ionisoitumisaste Vain vapaa, kuljetusproteiineihin sitoutumaton lääkeaine kulkeutuu maitoon. Proteiiniin sitoutumisaste onkin käyttökelpoinen mittari arvioitaessa lääkealtistusta silloin, kun varsinainen tieto puuttuu. Lääkkeet, joiden proteiiniin sitoutumisen aste on yli 85 %, aiheuttavat harvoin ongelmia imetyksen kannalta (Anderson 2006). Rasvaliukoiset aineet kulkeutuvat helpommin solukalvojen läpi kuin vesiliukoiset aineet (taulukko 1). Lääkkeen ionisoitumisasteella on myös merkitystä; ionisoitumattomat molekyylit läpäisevät helpommin solukalvoja kuin varautuneet. Maito on lievästi happamampaa kuin plasma. Siten emäksisten aineiden ionisoitumisaste muuttuu happamassa maidossa, mikä saattaa johtaa lääkkeen kertymiseen maitoon (esim. osa beetasalpaajista, barbituraatit). Lääkkeet kulkeutuvat maitoon ja poistuvat maidosta äidin plasman lääkepitoisuuden mukaan, ja siten lääkepitoisuus äidin verenkierrossa määrää myös lääkepitoisuuden maidossa. Paikallishoidossa (esim. käytettäessä ihonhoitovoiteita) lääkeainetta imeytyy yleensä hyvin vähän systeemikiertoon ja pitoisuus plasmassa jää pieneksi tai on jopa mittaamattomissa. Tällöin myös maidon lääkepitoisuus on merkityksetön. Myös inhaloitavat lääkkeet (esim. astman hoidossa käytettävät steroidit) aiheuttavat vain pienen systeemisen lääkepitoisuuden, samoin lääkkeet, jotka eivät juuri imeydy maha-suolikanavasta (esim. suolistoloisten häätöön käytetyt pyrviini ja mebendatsoli). Kun lääkepitoisuus verenkierrossa suurenee, se yleensä lisääntyy myös maidossa. Huippupitoisuus maidossa vastaa usein huippupitoisuutta plasmassa. Siten lääkealtistusta voikin monessa tilanteessa vähentää ottamalla lääkkeen heti syötön jälkeen. Lääke kulkeutuu maitoon enimmäkseen passiivisen diffuusion avulla ja myös vastakkaiseen suuntaan siten, että maidon ja plasman lääkepitoisuuden välillä vallitse tasapaino. Kun lääkepitoisuus äidin verenkierrossa pienenee, lääkettä siirtyy maidosta takaisin verenkiertoon konsentraatiogradientin mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lääkealtistuksen vähentämiseksi on vain harvoin tarpeellista tyhjentää rinnat pumppaamalla. Passiivisen diffuusion lisäksi lääkkeet voivat kulkeutua maitoon myös aktiivisen kuljetuksen avulla ja kertyä maitoon (esim. nitrofurantoiini ja jodi). Vierasaineiden kuljetukseen osallistuvien proteiinien merkityksestä ja toiminnasta maitorauhasessa tiedetään toistaiseksi kuitenkin vain vähän (Ito ja Alcorn 2003). Maito-plasmasuhde. Kirjallisuudessa on käytetty usein maito-plasmasuhdetta arvioitaessa lääkealtistusta. Tämä suhde on kuitenkin hyvin karkea arvio altistumisesta, eikä sitä voida käyttää suoraan riskin arvioimisessa. Suurikaan maito-plasmasuhde ei välttämättä merkitse ongelmaa imetyksen kannalta: esimerkiksi asikloviiria kertyy maitoon siten, että maito-plasmasuhde on lähes 4, mutta lapsen maidon kautta saama lääkemäärä jää vähäiseksi. Asikloviiria on lisäksi käytetty myös vastasyntyneiden hoitoon ilman tunnettuja vakavia haittoja. Lapsen saama suhteellinen annos (relative infant dose, RID). Lapsen maidon kautta saama lääkeannos voidaan luotettavammin arvioida kertomalla maidon lääkepitoisuus syödyn maidon määrällä. Suhteuttamalla annos äidin lääkeannokseen (mg painokiloa kohti) voidaan arvioida lapsen maidon kautta saama suhteellinen lääkeannos: RID = maidon lääkepitoisuus x syödyn maidon määrä / kg / vrk x 100 äidin lääkeannos / kg / vrk Jos esimerkiksi keskimääräinen lääkepitoisuus maidossa on 100 µg/l ja täydellä rintaruokinnalla olevan imeväisen saama maitomäärä vuorokaudessa on 150 ml/kg, lapsi saa maidon mukana lääkettä 100 µg/l x 0,15 l/kg/vrk = 15 µg/kg/vrk. Jos 60 kiloa painavan äidin lääkeannos on 150 mg/vrk, lapsen vuorokauden aikana maidon 635

5 mukana saama lääkeannos suhteutettuna äidin lääkeannokseen on siten: 15 µg / kg / vrk µg / 60 kg / vrk x 100 = 0,6 % Rintamaidon kautta saatuun mikrobilääkealtistukseen liittyvät suorat haitat imeväiselle ovat harvinaisia Koska tieto perustuu usein vain yksittäisiltä äiti-lapsipareilta tehtyihin mittauksiin, sen avulla ei voi arvioida yksilöiden välisen vaihtelun merkitystä. Lääkeannosten vertailu ei myöskään ota huomioon aikuisen ja vastasyntyneen mahdollisia eroja lääkkeen jakaantumistilavuudessa (Stowe 2007). Lisäksi useissa tutkimuksissa maidon lääkepitoisuus on mitattu kerta-annoksen jälkeen, jolloin tilanne voi olla hyvinkin erilainen kuin toistuvassa käytössä vakaan tilan saavuttamisen jälkeen. Yleensä RID-arvoa alle 10 % pidetään turvallisena. Suurempikaan arvo ei välttämättä ole imetyksen kannalta ongelmallinen, mutta riskit määräytyvät lääkeaineen mukaan. Esimerkiksi metronidatsolia käytettäessä RID on % (huippupitoisuuksista laskettuna kertasyötön yhteydessä jopa yli 20 %), mutta lääkettä on käytetty myös vastasyntyneiden hoidossa ilman erityisiä ongelmia, eikä metronidatsolin kuuriluonteiselle käytölle imetyksen aikana ole estettä. Toisaalta klotsapiinialtistus maidon kautta jää todennäköisesti vähäiseksi (yhden äiti-lapsiparin perusteella RID on noin 1 %), mutta lääkkeen aiheuttamien potentiaalisesti vakavien haittavaikutusten (agranulosytoosi) vuoksi varovaisuus on paikallaan. Lääke ja imeväinen Maidon mukana tuleva lääke kulkeutuu imeväisen maha-suolikanavaan, josta se imeytyy osittain tai täydellisesti porttilaskimoon ja kulkeutuu edelleen maksaan ja sitä kautta systeemiverenkiertoon. Lääkeainemetaboliaa tapahtuu jo imeytymisvaiheen aikana suolessa ja maksassa. Siten yleensä vain osa lääkeannoksesta pääsee muuttumattomassa muodossa systeemiverenkiertoon. Lääkkeiden imeytymistä vastasyntyneisyysvaiheessa tunnetaan huonosti, ja vastasyntyneellä maha-suolikanavan läpäisevyys voi olla erilainen kuin aikuisella. Niinpä lääkettä, joka ei normaalisti imeydy suun kautta, saattaa kuitenkin päästä lapsen elimistöön. Ruoka sinänsä voi vaikuttaa lääkkeen imeytymiseen. Maidon kalsiumionit kelatoivat esimerkiksi tetrasykliinejä vähentäen lääkkeen imeytymistä, joskin doksisykliinin sitoutuminen kalsiumiin on huomattavasti vähäisempää. Altistus maidon kautta jää kuitenkin vähäiseksi, eikä tetrasykliinien lyhytaikaiseen käyttöön tiedetä liittyvän erityisiä riskejä imeväisen kannalta (Chung ym. 2002). Myös suolistoon kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisia. Esimerkiksi äidin systeemisen mikrobilääkehoidon potentiaaliset haitat imeväiselle voivat yliherkkyysreaktion lisäksi aiheuttaa muutoksia suoliston normaaliin bakteerikantaan ja johtaa ripuliin. Koe-eläimillä tehdyt tutkimukset ja epidemiologiset seurantatutkimukset viittaavat siihen, että perinataalikaudella tapahtuvat muutokset suoliston bakteerifloorassa voivat muokata myöhemmän immuunivasteen kehittymistä (Bedford Russell ja Murch 2006). Rintamaidon kautta saatuun mikrobilääkealtistukseen liittyvät suorat haitat imeväiselle ovat kuitenkin harvinaisia. Imettävän äidin infektio tulee hoitaa Kuva: Mikael Andersson / GORILLA 636 H. Malm

6 asianmukaisesti, eikä mikrobilääkehoito yleensä ole ongelma imetyksen kannalta. Mahalaukun tyhjeneminen on vastasyntyneellä hidastunut ja saavuttaa aikuisen nopeuden vasta noin puolen vuoden iässä (Bartelink ym. 2006). Lääkeainemetaboliaan liittyvien entsyymien aktiivisuutta esiintyy jo varhaiselta sikiökaudelta lähtien, mutta lääkeaineiden eliminaatio on vastasyntyneellä puutteellista. CYP-entsyymeistä CYP3A7 on vallitseva sikiökaudella, mutta sen aktiivisuus vähenee jo loppuraskaudessa tai viimeistään heti syntymän jälkeen. Lääkeainemetaboliassa keskeisten CYP 3A4 ja CYP 2D6 entsyymien aktiivisuus on vastasyntyneellä vain murto-osa aikuisella todetusta, joskin CYP 2D6 -aktiivisuus näyttää kehittyvän jo ensimmäisten elinviikkojen aikana yksivuotiaan tasolle (Blake ym. 2005, 2007). Myös konjugaatioreaktiot kehittyvät myöhemmin, ensimmäisten elinkuukausien aikana ja edelleen leikki-ikään mennessä (Bartelink ym. 2006). Äidin sairaudet ja lääkitykset voivat vaikuttaa äidin lääkeainemetaboliaan sekä muokata sikiön lääkeainemetabolia-aktiivisuutta (metabolinen leimautuminen, imprinting). Lisäksi perimällä on merkitystä: kohdereseptorien, kuljettajaproteiinien ja lääkeainemetaboliaan liittyvien entsyymien geneettinen polymorfismi vaikuttaa yksilöiden väliseen farmakokinetiikan ja lääkevasteen vaihteluun (Bartelink ym. 2006). Surullinen esimerkki yksilöllisestä riskistä on tapaus, jossa äidin kodeiinilääkitys koitui imeväisen kohtaloksi (Koren ym. 2006). Kodeiini metaboloituu CYP2D6-entsyymin kautta morfiiniksi. Kyseisessä tapauksessa lapsi menehtyi rintamaidon kautta saadun morfiinin toksisuuteen lyhyen altistumisajanjakson aikana. Selvitettäessä tapahtunutta äiti todettiin CYP2D6-entsyymin suhteen ultranopeaksi metaboloijaksi. Tapaus osoittaa sen, että yksilölliset vaihtelut lääkemetaboliassa täytyy ottaa huomioon riskiä arvioitaessa myös tilanteissa, joissa altistusta on aiemmin pidetty suhteellisen turvallisena. Kehittymättömän lääkeainemetabolian lisäksi munuaisvirtaus on vastasyntyneellä hitaampaa kuin aikuisella, ja siten munuaisten kautta erittyvien lääkkeiden eliminaatio on hitaampaa. Koska metabolia ja eritys ovat hitaampia, lääkettä Lääkkeet ja imetys Taulukko 2. Imetyksenaikaista lääkitystä suunniteltaessa huomioitavia tekijöitä. Valitse lääke jonka käyttöön ei liity vakavia haittavaikutuksia jonka imetyksenaikaisesta käytöstä on kokemusta jolla on lyhyt puoliintumisaika jonka erittymisestä maitoon on tutkimustietoa jota käytettäessä lapsen maidon mukana saama, painoon suhteutettu lääkemäärä jää pieneksi (alle 10 % äidin painoon suhteutetusta lääke-annoksesta) jota käytettäessä lääkealtistus ei aiheuta lapselle lääkepitoisuuksia, jotka ylittävät 25 % terapeuttisen tason alarajan pitoisuudesta Huomioi lapsen ikä osittainen tai täysimetys mahdolliset muut käytössä olevat lääkkeet voi kertyä lapsen elimistöön säännöllisessä vähäisessäkin altistumisessa. Riski liittyy erityisesti lääkkeisiin, joilla on pitkä puoliintumisaika. Imetyksenaikaista lääkitystä suunniteltaessa huomioitavia asioita on esitetty taulukossa 2. Alkoholi, tupakka ja huumeet Tutkimukseen perustuvaa tietoa äidin alkoholinkäytön vaikutuksista imeväiseen on vähän ja se on ristiriitaista (Pohjola ym. 2007). Alkoholin toistuva tai runsas käyttö saattaa maidon kautta vaikuttaa haitallisesti lapsen kehitykseen. Alkoholipitoisuus verenkierrossa vastaa pitoisuuksia maidossa, ja kertasyötön yhteydessä lapsi saa noin 3 6 % äidin painoon suhteutetusta alkoholiannoksesta (Mennella ja Beauchamp 1991). Vaikka altistus jää kertaluonteisessa ja tilapäisessä käytössä vähäiseksi, usein toistuva tai runsas alkoholinkäyttö voi altistaa lapsen haitallisillekin määrille alkoholia. Äidin runsas juominen sinänsä ja siitä aiheutuvat ongelmat ovat selkeä riski lapsen kehityksen kannalta. Äidin tupakoinnin myötä lapsi altistuu syöpää aiheuttaville aineille sekä äidinmaidon kautta että epäsuorasti. Nikotiinia kertyy maitoon, mutta lapsen maidon kautta saama nikotiinimäärä jää korvaushoidossa kuitenkin vähäiseksi. Nikotiinikorvaushoito on siten imetyksen ai- 637

7 Taulukko 3. Esimerkkejä imetyksen aikana vasta-aiheisista ja vältettävistä lääkkeistä sekä lääkkeistä, joiden käytössä on noudatettava varovaisuutta. Lääke/lääkeryhmä Vasta-aiheisia Doksepiini Ergotamiini Immunosuppressiiviset lääkkeet (leflunomidi, mykofenolaatti, metotreksaatti) Jodia sisältävät valmisteet (amiodaroni) Kloramfenikoli (systeemikäyttö) Radioisotoopit Retinoidit (systeemikäyttö) Solunsalpaajat Vältettäviä Kultayhdisteet Litium Huomioitavaa Yksittäisissä tapauksissa esiintynyt vakavia haittoja Yksittäistapauksissa esiintynyt vakavia haittoja Potentiaalisesti vakavat haitat, pitkäaikaisvaikutuksia ei selvitetty Jodia kertyy maitoon, mahdollinen vaikutus imeväisen kilpirauhasen toimintaan Potentiaalisesti vakavat haitat Tauko imetyksessä Potentiaalisesti vakavat haitat Potentiaalisesti vakavat haitat Säilyvät elimistössä pitkään, voivat kertyä lapsen elimistöön Imeväisillä mitattu lääkeainepitoisuuksia, jotka vastanneet 40 %:a äidin lääkepitoisuuksista Ei saa imettää, ellei lapsen lääkepitoisuuksien ja kilpirauhasen toiminnan seuranta ole järjestetty (Viguera ym. 2007) Sentraaliset lihasrelaksantit Statiinit Mahdollinen riski olemassa, tapauskohtainen harkinta Immunosuppressiiviset aineet (atsatiopriini, syklosporiini, takrolimuusi) Ei tutkimustietoa Kolesteroli tärkeä varhaisvaiheen kehityksessä (erityisesti keskushermosto) Yleensä käyttökelpoisia; atsatiopriini- ja takrolimuusialtistus maidon kautta hyvin vähäinen (Gardiner ja Beck 2006, Sau ym. 2007) Mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia (esim. immuunijärjestelmään) ei tunneta Kodeiini Toistuva käyttö voi aiheuttaa riskin (Koren ym. 2006) Psyykenlääkkeet Tyreostaatit (karbimatsoli, propyylitiourasiili) Uudet epilepsialääkkeet Mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta Lääkitys ei ole este imetykselle, mutta imeväisen tyreotropiinipitoisuuden seuranta voi joissain tilanteissa olla suositeltava Mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia (esim. kognitioon) ei tunneta Lamotrigiini voi aiheuttaa imeväiselle lääkepitoisuuksia, jotka vastaavat noin 30 % terapeuttisesta pitoisuudesta. Lääkepitoisuuden tarkistaminen voi joissain tilanteissa olla aiheellinen (Page-Sharp ym. 2006). Luontaistuotteet Ei suositella Ei järjestelmällistä valvontaa (voivat sisältää haitallisia aineita) Eivät ole terveyden kannalta välttämättömiä kana mahdollinen, jos lääkkeettömillä keinoilla ei ole saavutettu tulosta. Myös uudemmista nikotiiniriippuvuuden hoitoon käytettävistä lääkkeistä bupropionin saanti maidon kautta jää vähäiseksi. Varenikliinin käytöstä ei ole imetyksen aikaista kokemusta. Huumeita käytävä äiti ei 638 H. Malm

8 saa imettää. Opiaattivieroitushoidossa käytetty buprenorfiinilääkitys ei yleensä ole este imetykselle, ellei äiti sen lisäksi ole lääkkeiden väärinkäyttäjä tai huumeiden käyttäjä. Taulukossa 3 on esimerkkejä vasta-aiheisista ja vältettävistä lääkkeistä sekä lääkkeistä, joihin liittyy mahdollinen riski. Lopuksi Äidin lääkkeenkäyttö on harvoin aihe lopettaa imetys. Yleensä lapsen seuranta neuvolassa (painon nousu, normaali kehitys) on riittävä. Joissain tilanteissa lapsen lääkepitoisuuden tarkistaminen voi olla paikallaan. Vakavat haitat ovat harvinaisia, mutta lääkealtistusten pitkäaikaisvaikutuksia tunnetaan vielä huonosti. Erityisesti keskushermostoon ja immuunivasteeseen vaikuttavien lääkkeiden osalta tarvitaan pitkäaikaisseurantoja. Raskauden- ja imetyksenaikaisen lääkityksen turvallisuudesta voi tiedustella valtakunnallisesta Teratologisesta tietopalvelusta arkisin klo 9 12 (puh ). Terveydenhoitohenkilökunnalle vastataan tarvittaessa myös sähköpostitse tuleviin kyselyihin Kirjallisuutta Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Evidence Report 2007: Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Rockville pub/evidence/pdf/brfout/brfout.pdf. American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. Transfer of drugs and other chemicals into human milk. Pediatrics 2001;108: Anderson GD. Using pharmacokinetics to predict the effects of pregnancy and maternal-infant transfer of drugs during lactation. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2006;2: Bartenlink IH, Rademaker CM, Schobben AF, van den Anker JN. Guidelines on paediatric dosing on the basis of developmental physiology and pharmacokinetic considerations. Clin Pharmacokinet 2006;45: Bedford Russell AR, Murch SH. Could peripartum antibiotics have delayed health consequences for the infant? BJOG 2006;113: Berlin CM, Briggs GG. Drugs and chemicals in human milk. Semin Fetal Neonatal Med 2005;10: Blake MJ, Castro L, Leeder JS, Kearns GL. Ontogeny of drug metabolizing enzymes in the neonate. Semin Fetal Neonatal Med 2005;10: Blake MJ, Gaedigk A, Pearce RE, ym. Ontogeny of dextromethorphan O- and N-demethylation in the first year of life. Clin Pharmacol Ther 2007;81: Chung AM, Reed MD, Blumer JL. Antibiotics and breast-feeding. Pediatr Drugs 2002;4: Csaba G, Tekes K. Is the brain hormonally imprintable? Brain Dev 2005; 27: Der G, Batty GD, Deary IJ. Effect of breast feeding on intelligence in children: prospective study, sibling pairs analysis, and meta-analysis. BMJ 2006;333: Fewtrell MS, Loh KL, Blake A, Ridout DA, Hawdon J. Randomised, double blind trial of oxytocin nasal spray in mothers expressing breast milk for preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91: Gardiner SJ, Beck EJ. Breastfeeding during tacrolimus therapy. Obstet Gynecol 2006;107: Hale T. Maternal medications during breasfeeding. Clin Obstet Gynecol 2004;47: Ilett KF, Kristensen JH. Drug use and breastfeeding. Expert Opin Drug Saf 2005;4: Ito S, Alcorn J. Xenobiotic transporter expression and function in the human mammary gland. Adv Drug Deliv Rev 2003;55: Ito S, Koren G, Einarson TR. Maternal noncompliance with antibiotics during breastfeeding. Ann Pharmacother 1993;27:40 2. Koren G, Cairns J, Chitayat D, Gaedigk A, Leeder SJ. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother. Lancet 2006;368:704. Mah PM, Webster J. Hyperprolactinemia: etiology, diagnosis, and management. Semin Reprod Med 2002;20: Malm H, Martikainen J, Klaukka T, Neuvonen PJ. Prescription drugs during pregnancy and lactation a Finnish register-based study. Eur J Clin Pharmacol 2003;59: Mennella JA, Beauchamp GK. The transfer of alcohol in human milk. Effects on flavor and the infant s behavior. N Engl J Med 1991; 325: Nulman I, Rovet J, Stewart DE, ym. Child development following exposure to tricyclic antidepressants or fluoxetine throughout fetal life: a prospective, controlled study. Am J Psychiatry 2002;159: Page-Sharp M, Kristensen JH, Hackett LP, ym. Transfer of lamotrigine into breast milk. Ann Pharmacother 2006;40: Perheentupa A. Raskauden ehkäisy imetyksen aikana. Duodecim 2004; 120: Pohjola A, Alaja R, Seppä K. Alkoholi ja imetys. Suom Lääkäril 2007; 62: Sau A, Clarke S, Bass J, Kaiser A, Marinaki A, Nelson-Piercy C. Azathioprine and breastfeeding: is it safe? BJOG 2007;114: Schaefer C. Hormones and hormone anatgonists. Kirjassa: Schaefer C, Peters P, Miller RK, toim. Drugs during pregnancy and lactation. Lontoo: Elsevier 2007, s Stowe ZN. The use of mood stabilizers during breastfeeding. J Clin Psychiatry 2007;68 Suppl 9:22 8. Truitt ST, Fraser AB, Grimes DA, Gallo MF, Schulz KF. Hormonal contraception during lactation. systematic review of randomized controlled trials. Contraception 2003;68: Viguera AC, Newport DJ, Ritchie J, ym. Lithium in breast milk and nursing infants: clinical implications. Am J Psychiatry 2007;164: HELI MALM, LT, erikoislääkäri HUSLAB, teratologinen tietopalvelu PL 790, HUS Lääkkeet ja imetys 639

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle LIITE I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset päätelmät - Vieroitusoireyhtymä: Effentora-/Actiq-valmisteiden käyttöön on liittynyt 54 tapausta, joissa potilaalla

Lisätiedot

Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot

Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot Kari Raaska, LT Psykiatrian ja kliinisen farmakologian el Ylilääkäri HySHA:n psykiatrian ty Biomedicum 2014-12-2 Tupakointi ja lääkeinteraktiot

Lisätiedot

Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö

Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö Tiedosta hyvinvointia 1 Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -seminaari Lääkelaitos Tiedosta hyvinvointia 2 Tavoite Tarkastella raskaudenaikaisen lääkkeiden

Lisätiedot

Adrenaliini Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita?

Adrenaliini Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita? Hormonitaulukko Adrenaliini Lisämunuainen Erittyy suorituskykyä vaativissa stressitilanteissa. Vaikuttaa moniin elintoimintoihin fyysistä suorituskykyä lisäten, kuten kiihdyttää sydämen toimintaa, laajentaa

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

VETOX vet 10 IU / ml, injektioneste, liuos naudalle, sialle, hevoselle, lampaalle ja koiralle

VETOX vet 10 IU / ml, injektioneste, liuos naudalle, sialle, hevoselle, lampaalle ja koiralle 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI VETOX vet 10 IU / ml, injektioneste, liuos naudalle, sialle, hevoselle, lampaalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml valmistetta sisältää Vaikuttava aine: Oksitosiini

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Riippuvuuden tunnusmerkkejä voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

IMETYS Luonnollinen ravinto vauvallesi

IMETYS Luonnollinen ravinto vauvallesi IMETYS Luonnollinen ravinto vauvallesi IMETYKSEN EDUT Vahvistaa itseluottamusta, herkistää vauvan viesteille, tärkeä merkitys äidin ja vauvan väliselle vuorovaikutukselle Nopeuttaa äidin toipumista synnytyksestä,

Lisätiedot

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania)

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Resilar 3 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 3 mg dekstrometorfaanihydrobromidia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan ANNA-MARIA LAHESMAA-KORPINEN FT Projektipäällikkö, THL LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -HANKE RASKAUDENAIKAINEN lääkkeiden käyttö Suomessa Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö on Suomessa yleistä. Vuosina Suomessa

Lisätiedot

Lääkehoito ja raskaus -yhteistyöhanke

Lääkehoito ja raskaus -yhteistyöhanke Tiedosta hyvinvointia Lääkehoito ja raskaus -hanke 1 Lääkehoito ja raskaus -yhteistyöhanke Lääkelaitos, Kela ja Stakes Tiedosta hyvinvointia Lääkehoito ja raskaus -hanke 2 Lääkehoito ja raskaus -hankkeen

Lisätiedot

MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ. Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY

MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ. Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY MIKÄ ON MONILÄÄKITYSTÄ? Tutkimukset 5 tai yli 10 tai yli runsas

Lisätiedot

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Geneettisen tiedon hyödyntäminen

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nefoxef 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112

Lisätiedot

KESKOSTEN ÄITIEN MAIDON LYPSÄMISESTÄ SELVIYTYMINEN. Riikka Ikonen Sh, TtM, tohtorikoulutettava Tampereen yliopisto

KESKOSTEN ÄITIEN MAIDON LYPSÄMISESTÄ SELVIYTYMINEN. Riikka Ikonen Sh, TtM, tohtorikoulutettava Tampereen yliopisto KESKOSTEN ÄITIEN MAIDON LYPSÄMISESTÄ SELVIYTYMINEN Riikka Ikonen Sh, TtM, tohtorikoulutettava Tampereen yliopisto Keskosten äitien tulee aloittaa ja ylläpitää maidonerityksensä lypsämällä Äitien tulee

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

D-vitamiinin tarve ja saanti

D-vitamiinin tarve ja saanti D-vitamiinin tarve ja saanti Onko D-vitaminoimaton luomumaito terveysriski? D-vitamiini Ravintoaine ja hormonin esiaste Puutos aiheuttaa riisitautia ja osteomalasiaa Yksi kansainvälinen yksikkö (IU, international

Lisätiedot

Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014

Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014 Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014 Kilpirauhasvasta-aineet - Tyreoideaperoksidaasi (TPO), vasta-aineet - Tyreoglobuliini (Tygl), vasta-aineet

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm

VALMISTEYHTEENVETO. Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CARBO MEDICINALIS 250 mg -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Aktiivihiili, 250 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

IHOKONTAKTI EDISTÄÄ KIINTYMISTÄ JA KIINNITTYMISTÄ

IHOKONTAKTI EDISTÄÄ KIINTYMISTÄ JA KIINNITTYMISTÄ IHOKONTAKTI EDISTÄÄ KIINTYMISTÄ JA KIINNITTYMISTÄ Anu Suomalainen, kätilö, imetyskouluttaja 2008 Ihokontaktin fysiologiaa iho on ihmisen suurin tuntoelin ( ihoreseptorit ). ihoreseptorit lähettävät kosketusviestejä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Enrofloksasiini... 50,0 mg Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä

Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä Anna Pelkonen, Dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho-ja allergiasairaala 9.12.2013 JACI 1995;95:1179-90 Kansallinen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon, myyntipäällysmerkintöjen ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon, myyntipäällysmerkintöjen ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon, myyntipäällysmerkintöjen ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 20 VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

Ajankohtaista fertiliteetti- ja graviditeetti-kysymyksistä. Inka Aho Infektiolääkäri 13.2.2013

Ajankohtaista fertiliteetti- ja graviditeetti-kysymyksistä. Inka Aho Infektiolääkäri 13.2.2013 Ajankohtaista fertiliteetti- ja graviditeetti-kysymyksistä Inka Aho Infektiolääkäri 13.2.2013 n Mitä uutta raskauden hoidon rintamalla n Mitä uutta raskauden alkuun saattamiseksi Raskauden aikana diagnosoitu

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset:

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml, infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia 1 infuusiopullo sisältää 50 ml vastaten 500

Lisätiedot

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä.

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Vatsan ystävä Pienen vatsan ystävä Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Reladrops on vauvan oma maito happobakteerivalmiste. Sen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 2 % emätinvoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 20 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: bentsoehappo, butyylihydroksianisoli.

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tulehdusoireiden ja kivun lievittäminen lihas-, nivel- ja luustoperäisissä tautitiloissa sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

VALMISTEYHTEENVETO. Tulehdusoireiden ja kivun lievittäminen lihas-, nivel- ja luustoperäisissä tautitiloissa sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeen. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI RIMADYL vet 20 mg purutabletti RIMADYL vet 50 mg purutabletti RIMADYL vet 100 mg purutabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava-aine: 20 mg purutabletti:

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kalcipos 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg

Lisätiedot

terveitä, normaalipainoisina syntyneitä

terveitä, normaalipainoisina syntyneitä IMETYS Imetyssuositukset - Imeväisikäisen suosituksissa on otettu huomioon Maailman terveysjärjestön imetystä koskevat suositukset - Nämä suositukset koskevat terveitä, normaalipainoisina syntyneitä lapsia

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä LT Marja Aira Helsinki 19.9.2013 Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä reseptilääkettä Vuonna 2011 65 84-vuotiaista

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Huom. Emätinpuikko tulee työntää syvälle emättimeen, ei mielellään kuukautisten aikana.

VALMISTEYHTEENVETO. Huom. Emätinpuikko tulee työntää syvälle emättimeen, ei mielellään kuukautisten aikana. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI GYNO-TROSYD 100 mg emätinpuikko, tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi emätinpuikko sisältää 100 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Tästä asiasta tiedottamisesta on sovittu Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) kanssa.

Tästä asiasta tiedottamisesta on sovittu Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) kanssa. 24.10.2011 Helsinki TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA HÄDENSA -PERÄPUIKOISTA Hyvä terveydenhuollon ammattilainen Terpeenijohdoksia sisältävien peräpuikkojen käyttö on vastaaiheista alle 2½-vuotialla lapsilla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Keskosen matka rinnalle kuulumisia Wienistä. Pia Ruohotie, Sh, Imetysohjaajakouluttaja Kuvat: PR, TP

Keskosen matka rinnalle kuulumisia Wienistä. Pia Ruohotie, Sh, Imetysohjaajakouluttaja Kuvat: PR, TP Keskosen matka rinnalle kuulumisia Wienistä Pia Ruohotie, Sh, Imetysohjaajakouluttaja Kuvat: PR, TP Wien 2008 ILCA & VELB Conference 30.9.-3.10.2008 Austria Center Wien 9 osallistujaa Suomesta konferenssiin

Lisätiedot

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito.

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito. V A LMIS T EYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 60 mg poretabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 60 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 110,00 mg vedetöntä

Lisätiedot

Lukijalle. HUS:in Naistenklinikan ja Hiv-säätiön yhteistyönä.

Lukijalle. HUS:in Naistenklinikan ja Hiv-säätiön yhteistyönä. HIV ja raskaus Lukijalle Esite on suunnattu hiv-positiivisille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan huomioimista raskautta suunniteltaessa

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

Lapsen astma ja tupakka. 22.1.2015 Astma- ja allergiapäivät Satu Kalliola, LL (väit.), lastentautien erikoislääkäri

Lapsen astma ja tupakka. 22.1.2015 Astma- ja allergiapäivät Satu Kalliola, LL (väit.), lastentautien erikoislääkäri Lapsen astma ja tupakka 22.1.2015 Astma- ja allergiapäivät Satu Kalliola, LL (väit.), lastentautien erikoislääkäri Tupakointi Suomessa THL:n tilastot 2012 Tupakointi raskauden 1. kolmanneksen aikana THL:n

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 400 mg glukosamiinia, joka vastaa 509 mg glukosamiinisulfaattia, vastaten 676 mg

Lisätiedot

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina:

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: B12-vitamiini B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: solujen jakautumiseen kudosten muodostumiseen

Lisätiedot

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Tietoa kurssista Luentoja 20 h + tentit (2 x 2 h) Kurssi kahdessa osassa (1+2) Oppikirjana:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Flexicam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää Vaikuttava aine: Meloksikaami 5 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg mikronisoitua ebastiinia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Molat ja istukkasyöpä Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Trofoblastitautien luokittelu 1. Rypäleraskaus (mola hydatidosa) täydellinen (mola hydatidosa completa) osittainen (mola hydatidosa

Lisätiedot

Kabergoliini ja sydän

Kabergoliini ja sydän Kabergoliini ja sydän Mirja Tiikkainen LT, Sisätautien el, endokrinologian sl HUS, Endokrinologia ENDOPÄIVÄT 30.-31.10.2008 Biomedicum, Helsinki 15.8.2008 PROLAKTINOOMAN HOIDOSSA KÄYTETTÄVÄT DOPAMIINIAGONISTIT

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 40 mg laktoosimonohydraattia (ks.

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAISEN. Mikael Ekblad TUPAKOINNIN HAITAT LAPSEN TERVEYDELLE

RASKAUDENAIKAISEN. Mikael Ekblad TUPAKOINNIN HAITAT LAPSEN TERVEYDELLE RASKAUDENAIKAISEN TUPAKOINNIN HAITAT LAPSEN TERVEYDELLE Mikael Ekblad Lääketieteen tohtori Tk-lääkäri, Harjavallan terveyskeskus Tutkija, Lasten ja nuorten klinikka, Tyks Valtakunnalliset Tupakka ja terveys

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 gramma sisältää: Vaikuttava aine Omepratsoli 370 mg Apuaineet Keltainen rautaoksidi

Lisätiedot

Alkaako syrjäytyminen jo kohdussa?

Alkaako syrjäytyminen jo kohdussa? Alkaako syrjäytyminen jo kohdussa? Eero Kajantie, Petteri Hovi, Johan Eriksson, Hannele Laivuori, Sture Andersson, Katri Räikkönen 1 Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults Eero Kajantie Skidi-kids

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos: 1 annos sisältää

Lisätiedot

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia Bordetella pertussis Laboratorion näkökulma Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia SIDONNAISUUDET Asiantuntija Labquality Ammatinharjoittaja Mehiläinen Apurahoja:

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

UUTTA TIETOA IMETYKSESTÄ JA SEN TUKEMISESTA. Leena Hannula, TtT VII Valtakunnalliset neuvolapäivät 1.11.2005

UUTTA TIETOA IMETYKSESTÄ JA SEN TUKEMISESTA. Leena Hannula, TtT VII Valtakunnalliset neuvolapäivät 1.11.2005 UUTTA TIETOA IMETYKSESTÄ JA SEN TUKEMISESTA Leena Hannula, TtT VII Valtakunnalliset neuvolapäivät 1.11.2005 Luennolla käsiteltävät teemat Suomen imetystilanne pohjoismaisesta näkökulmasta Imetysohjauksen

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

OKSIKODONIN FARMAKOKINETIIKKA LAPSILLA

OKSIKODONIN FARMAKOKINETIIKKA LAPSILLA OKSIKODONIN FARMAKOKINETIIKKA LAPSILLA Hanna Pitkänen Pro gradu -tutkielma Proviisorin koulutusohjelma Itä-Suomen Yliopisto Farmasian laitos Helmikuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pediatriset potilaat Imeväisille ja lapsille ei suositella pitkäaikaista, yli 2 viikkoa kestävää hoitoa. Ks. myös kohta 4.4.

VALMISTEYHTEENVETO. Pediatriset potilaat Imeväisille ja lapsille ei suositella pitkäaikaista, yli 2 viikkoa kestävää hoitoa. Ks. myös kohta 4.4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Daktacort emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma sisältää mikonatsolinitraattia 20 mg ja hydrokortisonia 10 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala LASTEN VIITEARVOISTA Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala Meites et al. 1989 Soldin et al. 1999 Lapset eivät ole pieniä aikuisia Lapsuuden aikana maksan, munuaisten ja keuhkojen toiminta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emätinemulsiovoidetta sisältää estriolia 0,1 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Kaliumkloridia sisältää: Kaliumkloridi 150 mg/ml, joka vastaa

Lisätiedot