LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/ /2015 KH Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Lapin ELY-keskus on lähettänyt alueensa kunnille ja Lapin liitolle lau sun to pyyn nön koskien TE-toimiston palveluiden tuottamista (sähkö pos ti ). Kuntien lausunnot pyydetään toi mit ta maan mennessä Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon. "Lapin ELY-keskus valmistelee päätöstä, jossa kuvataan mo ni ka navai set ja paikkariippumattomat TE-palvelut. Päätös tulisi kor vaa maan Lapin TE-toimiston perustamisvaiheessa vuoden 2012 lo pus sa tehdyn päätöksen TE-toimiston palveluverkostosta. ELY-keskuksen kuntakierroksella keväällä 2012 esiteltiin TE-pal velui den uudistamisen lähtökohtia ja tavoitteita. Monikanavaiset, paikka riip pu mat to mat ja tasavertaisesti saatavat palvelut olivat sel keä nä tavoitteena vuoden 2013 alusta perustettavalle Lapin TE-toi mis tol le. TE-toimisto on kahden ensimmäisen toi min ta vuo ten sa aikana kehittänyt palveluitaan tavoitteiden mukaisesti. Vuon na 2012 tehty päätös palveluverkostosta on vanhentunut, kos ka palvelut eivät enää perustu toimipaikkakohtaisuuteen. ELY-keskuksen valmistelussa olevalla päätöksellä luovuttaisiin TE-toi mis ton toimipaikoista. TE-toimistolla olisi hallinnollinen toi mipaik ka Rovaniemellä, mikä käytännössä tarkoittaa toimiston pos tiosoi tet ta ja asiakirjojen arkistointipaikkaa. Palvelut tuotetaan alu eel lisi na ja TE-toimiston johto ja asiantuntijat työskentelevät eri puo lil la Lappia olevissa työskentelypisteissä. Asiakkaiden käy tös sä on eri paikkakunnilla itsepalvelutiloja hyödyntäen yh teis pal ve lu pis tei tä, Virtu-palvelupisteitä, kuntien asiointipisteitä tai TE-toi mis ton toimitiloja. TE-toimistolta edellytettävien kustannussäästöjen ai kaan saa mi sek si Kemi-Tornion alueella valmistellaan yhteen työs ken te ly ti laan siirtymistä ja muilla paikkakunnilla sopeutetaan toimitiloja vä hen tynee seen ja tulevaisuudessa edelleen vähenevään hen ki lös tön määrään. Toimitilojen osalta tehdään yhteistyötä kuntien ja mui den toimijoiden kanssa. ELY-keskuksen kirjeen liitteenä on luonnos valmistelussa ole vas ta päätöksestä sekä esittelyaineisto julkisten työvoima- ja yri tys pal ve luiden tuottamisesta Lapissa nyt ja lähitulevaisuudessa."

2 Valmistelijan esitys Tornion kaupungin lausunnoksi: Valtionhallinnon tehostamistoimenpiteet, käytännössä palvelujen kes kit tä mi nen, on kohdentunut viime vuosina useimmiten ne ga tii vises ti Tornioon (mm. käräjäoikeus, verotoimisto, poliisi, ulos ot to toimis to) muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Usein vas tak kainaset te lu ja edunvalvontataistelu on kärjistynyt Tornion ja Ke min välisten toimipaikkojen uudelleenjärjestelyihin. Tämä on hei ken tä nyt kaupunkien välisen yhteistyön tilaa kiistatta riippumatta sii tä, missä lopulliset päätökset toimintojen sijoittumisista on tehty. Eri tyi ses ti tilanteesta on kärsinyt Tornio, joka on menettänyt val tion hal lin non työpaikkoja Kemin ja Rovaniemen suuntiin. Ti las to kes kuk sen viimeisimmän tiedon mukaan Torniossa oli vuonna 2012 yhteensä työpaikkaa, joista ainoastaan 210 oli valtion tar joa mia työpaikkoja. Tornion TE-toimistossa henkilötyövuosien mää rä oli viimeisimmän tiedon mukaan 15,6 htv. Torniossa toimivilla valtion palveluiden toimipisteillä (esim. TE-toi misto ja Kela) on erittäin merkittävä rooli kuntalaisten palveluiden saa tavuu den, kaupungin toimintojen kehittämisen ja elin voi mai suu den näkökulmasta. Valtion, kaupungin, elinkeinoelämän ja op pi lai tos ten välinen paikallinen asiantuntija- ja yhteistyöverkosto luo lisäarvoa mm. työllisyyden kehittämiseen. Tornion TE-toi mis ton lakkauttaminen vaarantaisi tiiviin verkostoyhteistyön ke hit tä mi sen tulevaisuudessa, sillä ymmärrys ja osaaminen paikallisista olo suhteis ta syntyy vahvasti paikallistasolla. TE-toimiston lak kaut ta mi ses ta aiheutuisi erityisen suuri negatiivinen vaikutus pai kal li seen rajaosaamiseen ja yhteistyöhön Suomen ja Ruotsin valtion vi ranomais ten välillä. TE-toimiston tulee olla palveluorganisaatio, joka auttaa henkilö- ja yri tys asiak kai ta ammattitaitoisesti ja tehokkaasti työurien ja elin keino toi min nan eri vaiheissa. Lapin TE-toimiston osalta tämä tar koit taa valmiutta palvella hyvin myös rajan yli ulottuvissa pal ve lu tar peis sa, sillä työvoiman vapaa liikkuvuus on eräs EU-tason pää pe ri aat teis ta. Mielestämme tätä valmiutta ylläpidetään ja ke hi te tään parhaiten toimimalla siellä, missä kehittymiselle on parhaat luon tai set edellytykset. Miksei Tornion TE-toimisto voisi myös pro fi loi tua tulevaisuudessa entistä vahvemmin maakunnallisella ja kan sal li sel lakin tasolla asiakkuuksien hoitamisessa erityisesti poh jois mais ten erityiskysymysten suhteen? Torniossa sijaitsevissa valtionhallinnon toimipisteissä työs ken te lee henkilöstöä, joilla on vahva paikallistuntemus että osaaminen ra jat ylittävien erityiskysymysten suhteen. Palvelujen asiakkaina ja tarvitsijoina ovat sekä kuntalaiset että elinkeinoelämä. Pai kal lis ten olosuhteiden riittävää tuntemusta on korostettu Lapissa mak ro ta sol la

3 myös mm. Lapikas pamfletissa, jossa on otettu vah vas ti kantaa valtionhallinnon palvelujen säilymiseen omassa maa kun nas sa. Vastaavasta läheisyysperiaatteesta on kysymys myös ra ja osaa mises sa ja rajapalveluiden säilyttämisessä myös tu le vai suu des sa nimenomaan rajakaupungissa. Vertailun vuoksi Haaparannalla on lisätty hiljattain kansainvälisen osas ton viranhaltijoita (mm. Försäkringskassan rekrytoinut 10 uut ta henkilöä), kaupungissa toimii EURES Cross-Border ja Ar bets för medling ja verohallinnolla on paikallinen kansainvälinen osasto. Ruot sissa ja Haaparannalla on selkeä näkemys siitä, että ra ja osaa mi nen tulee säilyttää siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Lappi on maakuntana jo etäisyyksien näkökulmasta poik keuk sel li nen alue Suomessa. Lapilla on myös maakunnan maan tie teel li ses tä sijainnista johtuen (maaraja kolmen valtion kanssa) ai nut laa tui nen asema yhtenä Suomen kansainvälisimmistä alueista. Lap pi lai sil la ja erityisesti rajakuntien asukkailla, yrityksillä ja vi ran omai sil la on monia muita alueita paremmat valmiudet työs ken nel lä, käydä kauppaa ja harjoittaa läheistä yhteistyötä naa pu ri mai den toimijoiden kanssa. Lapin, Meri-Lapin ja Tornion elin kei no toi min nan kasvun sekä työllisyyden edistämisen mahdollisuudet lä hi tu le vai suu des sa lepäävätkin pitkälti kansainvälistymisen va ras sa (mm. suurteollisuus, kaivannaisteollisuus, matkailu, lo gis tiik ka-ala). Erityisesti rajan läheisyydessä paikallisesti toimiville ihmisille ja or gani saa tioil le on kertynyt vuosien ajan ainutlaatuista osaamista, kansain vä li siä kontakteja ja toimivat verkostot, jotka mah dol lis ta vat ja helpottavat rajan ylitse tapahtuvaa elinkeinotoimintaa sekä muu ta kanssakäymistä yleiseurooppalaisia arvoja ja ydin pe ri aat tei ta edistäen (tavaroiden, palveluiden ja ihmisten vapaa liik ku vuus). Vahva rajaosaaminen ja aito kiinnostus rajayhteistyöhön näyt täy tyy Torniossa myönteisessä mielessä usein eri tavoin. Kan sain vä li ses sä kuntayhteistyössä TornioHaparanda on ollut jo vuosien ajan edelläkävijä maailmalla ja kaksoiskaupungissa toimii lukuisia ra ja yhteis työ or ga ni saa tioi ta kuten esimerkiksi Provincia Both nien sis, Perämerenkaaren yhdistys, Tornionlaakson neuvosto, Poh jois ka lo tin Rajaneuvonta, Barents Road -yhdistys ja Barents Reu ni on konventin yhteistyöverkosto. Uutena rajat ylittävänä yhteistyömuotona Tornion kaupungin pää osin omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö Team Botnia Oy on ra ken tamas sa yhteistyökumppaneidensa kanssa Bothnian Busi ness konseptia, jossa kootaan elinkeinoelämän kehittämisen nä kö kulmas ta keskeinen alueellinen palvelutarjonta yhteisiin toi mi ti loi hin sekä tietoverkkoon. Tavoitteena on vahvistaa Torniota elin kei no palve lu jen kansainvälisenä osaamiskeskittymänä Poh jois ka lo tin

4 alueella. Yhtenä konkreettisena tuloksena Tornioon on syn ty nyt Bothnian Business House (vrt. Tromssa-talo), jossa toimivat jo tällä hetkellä Team Botnia Oy, Tornion Yrittäjät ry., Tornion Elä vä Kaupunkikeskusta ry., Pohjoiskalotin Rajaneuvonta, Ke mi-tor nion Alueyrityspalvelut, Meri-Lapin Startti Oy ja Meri-Lapin Mat kai lu Oy. Uusista taloon sijoittuvista toimijoista käydään koko ajan neu vot te luja. Toinen konkreettinen tulos on vuonna 2014 pe rus tet tu verkkoportaali jonne on en sim mäis tä kertaa koottu TornioHaparanda alueen keskeiset elin kei no toi mi jat sekä Suomen että Ruotsin puolelta samaan kak si kie li seen portaaliin. Bothnian Business konseptin jatkokehittäminen edel lyt tää keskeisen yhteistyöverkoston sitoutumista ja läsnäoloa paikallisesti. Torniossa on toiminut vuodesta 2011 lähtien Pohjoiskalotin Ra ja neuvon ta, jossa on tilastoitu mm. rajat ylittäviä yrityskontakteja ja pal velu tar vet ta. Rajaneuvonnan kautta toteutuneet yrityskontaktit ovat lisääntyneet koko ajan (2012: 67 kpl, 2013: 117 kpl, 2014: 182 kpl). Kaikista yrityskontakteista 80 % tulee Suomesta ja 20 % Ruot sis ta. Suomen puolelta Rajaneuvonnan suuntaan to teu tu neet yhteydenotot ovat koskeneet mm. naapurimaahan si joit tu mis ta, verotusta ja muita maksuliikenneasioita sekä lu pa ky sy myk siä. Vuoden 2014 kontakteista n. 30 kpl ohjautui Pohjoiskalotin Ra ja neu von ta pal ve luun TE toimiston kautta. TE -toimiston rooli yri tys ten palvelemisessa kansainvälistymiseen on sidoksissa myös paikkaan. Tornio on tällä hetkellä Lapin merkittävin teollisuuden keskittymä, kau pan ja matkailun vetovoimainen keskus sekä väestöltään maakun nan toiseksi suurin kaupunki. Tornion tulevaisuuden nä ky mät ovat myönteiset ja alueella on vireillä useita kansallisellakin ta sol la merkittäviä investointeja pääosin teollisuuden, energian se kä kaupan ja matkailun aloilla (LNG-terminaali, Barents Center, tuu li voi ma puistot). Suurinvestoinnit lisäävät Tornion ja koko lä hi seu dun elinvoimaisuutta (uudet rakentamisajan työpaikat ja py sy vät työpaikat, nykyisten työpaikkojen turvaaminen), mutta niiden to teutta mi nen edellyttää myös moniosaamista ja kumppanuutta val tion, kunnan, elinkeinoelämän ja koulutuksen tarjoajien kes ken. Esimerkiksi yrityksille tärkeä oppisopimuskoulutuksen hyö dyn tä minen on vahvasti kytköksissä paikalliseen TE-toimistoon. Vuonna 2014 Tornio yksin vastasi yli puolesta koko Meri-Lapin yritys pe rus tan nas ta. Vuoden 2014 aikana Kaupparekisteriin mer kit tiin 90 yritystä, joiden kotipaikka on Tornio. Kun rekisteristä pois tu nei ta oli 43, jäi nettolisäykseksi 47 yritystä. Meri-Lapin yri tys pe rus tan nas ta 49 % ja nettolisäyksestä 86 % oli torniolaisia yri tyk siä. Jotta Lapin TE-toimisto pystyy tarjoamaan laadukkaita työn an ta ja pal ve lui ta jatkossakin Meri-Lapin yri tys in ten sii vi sim mäs sä kunnassa, tulee toimiston säilyä Torniossa.

5 Myös TE-toimiston työnvälityspalvelut ovat kaupungille tärkeitä säi lyttää lähellä asiakkaita. Tornion kaupungin työttömyysaste oli maa liskuus sa ,1 % eli työttömänä oli henkilöä. Ko ko maassa työttömyysaste oli 13,2 %. Tornion kaupungin näkemys on, että väestöltään Lapin toiseksi suurim mas sa kaupungissa, joka on elinkeinoelämältään kehittyvä ja profiililtaan ainutlaatuinen rajakaupunki, tulee säilyttää TE-toi mis to palveluineen myös tulevaisuudessa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA SAMPO KANGASTALO: KAUPUNGINHALLITUS: Päätetään antaa valmistelijan esityksen mukainen lausunto Lapin ELY-keskukselle. Hyväksyttiin

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Työkäytännöt strategiana vaihtoehto strategia käytäntönä tutkimukseen

Työkäytännöt strategiana vaihtoehto strategia käytäntönä tutkimukseen LTA 3 4 / 0 9 p. 1 8 1 2 0 6 Pikka-Maaria Laine Työkäytännöt strategiana vaihtoehto strategia käytäntönä tutkimukseen Tiivistelmä T ss ässä tutkimuksessa esitän esit n vaihtoehdon strategia käytäntönä

Lisätiedot

Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus mitä oli ennen, mitä on nyt? Muuttuiko mikään?

Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus mitä oli ennen, mitä on nyt? Muuttuiko mikään? TEHYN JULKAISUSARJA 2 10 B S E LV I T Y K S I Ä Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus mitä oli ennen, mitä on nyt? Muuttuiko mikään? Työsuojeluvaltuutettujen näkemyksiä sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon

Lisätiedot