STRATEGIA: Elinvoimainen Ylivieska Osio 1: Strategiaperusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIA: Elinvoimainen Ylivieska 2020. Osio 1: Strategiaperusta"

Transkriptio

1 STRATEGIA: Elinvoimainen Ylivieska 2020 Osio 1: Strategiaperusta

2 Ylivieskan logistinen sijainti

3 SWOT Ylivieskan ja sen toimintaympäristön SWOT-analyysi: Vahvuudet Logistinen sijainti Koulutustarjonta (erityisesti AMK) Kaupan keskittymä Väestönkasvu ja ikärakenne Valtionhallinnon sijoittuminen Mahdollisuudet Ydinvoimalahankkeen toteutuminen Maakunnallinen voimakkaampi suuntautuminen Ouluun AMK:n avaus Oulun suuntaan Heikkoudet Taloudellinen tilanne Kallion pysyvyys Sitoutuminen omiin päätöksiin Uhat Yleinen taloustilanne Kaupan, erityisesti autokaupan, hiipuminen Seutukunnan hajanaisuus Ulkopuolisten ratkaisut soteasioissa On parempi olla pohjoisen alueen eteläinen osa, kuin eteläisen alueen pohjoinen osa!

4 Talouden tasapainotus on strategian keskiössä Vuoteen 2020 saakka talouden tasapainotuksen aikaa, jotta edellytykset itsenäisenä kuntana toimimiseen säilyvät. Tänä aikana strateginen liikkumavara on pieni, mutta se pienikin liikkumavara tulee ohjata kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Kun talous on saatu 2020 tienoilla tasapainoon, on mahdollisuus tehdä aitoja valintoja ja suurempia strategisia panostuksia valituille osa-alueille. Talouden tasapainotusteesit osana strategiaa: Haluamme ja uskallamme tehdä välttämättömät säästöpäätökset, joilla turvataan itsenäinen ja elinvoimainen Ylivieska jatkossakin sitoudumme päätöksiin Tarkastelemme kaupungin tuloja kokonaisvaltaisesti (verot, käyttäjämaksut omavastuut) Arvioimme palvelutasot ja henkilöstömitoitukset sekä Kallion että kaupungin osalta Toteutamme vain välttämättömät investoinnit kasvun turvaamiseksi Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä, jotta voimme jatkaa itsenäisenä kuntana!

5 Kaupan palvelut ja Ylivieskan strategia Kaupan rakenne muuttunee strategiakauden aikana Erityisesti verkkokauppa lisääntyy ja haastaa perinteiset vähittäiskaupan yksiköiden olemassaolon Ylivieskan työpaikat perustuvat paljon vahvaan kaupan yksiköihin, jolloin työpaikkojen menetys on riski Johtopäätös: Ylivieskan kannattaa tukea sellaisia elinkeinopoliittisia kehityshankkeita, joissa etsitään kaupan yksiköille uutta roolia ja varmistetaan kauppojen asemaa muuttuvassa rakenteessa Ylivieskan kaupunki: Haluaa säilyttää vetovoimansa Haluaa turvata hallitun kasvun ja kehittymisen Tämä edellyttää: Talouden reunaehtojen tunnistamista ja hyväksymistä Ylivieskan (seudun) edunvalvonnan vahvistamista Kotiseuturakkauden korostamista: Meillä Ylivieskassa

6 Kaupan palveluverkko ja sen vetovoima Lähde: Ylivieskan kaupan palveluverkon analyysi, Entrecon Raportin johtopäätöksiä: Vähittäiskaupan myynti on 2,5 kertaa suurempaa kuin ylivieskalaisten ostovoima. Vähittäiskaupan liikevaihto asukasta kohden on kaksinkertainen Suomen keskiarvoon verrattuna. Ydinkeskustan kaupallinen merkitys on paikallinen ja Savarin alueen merkitys on seudullinen.

7 Strategiaprosessin aikana nousi esille yhtenä teemana tarve olla Ylivieskana ylpeämpi omasta kaupungista ja toimia positiivisella tavalla itsekkäämmin. Positiivinen itsekkyys ei tässä tarkoita jääräpäisyyttä tai neuvotteluhaluttomuutta ylikunnallisten asioiden sopimisessa, vaan normaalia omien etujen puolustamista, jota kaikki kunnat tekevät. Ylivieskan strategian keskeinen motiivi on: positiivinen itsekkyys Ylivieskan visio 2020 on: Elinvoimainen Ylivieska työtä, kauppaa, koulutusta ja hyvinvointia Strategia jakautuu viiteen strategiseen näkökulmaan, jotka jäsentävät strategiasisällön. Jokaiselle näkökulmalle on luotu strategian toteutumista osoittavia mittareita, jolloin strategisen suorituskyvyn seuranta on mahdollista. Strategiaa seurataan ja päivitetään vuosittain valtuustoseminaareissa. Strategisista painotuksista on voitava keskustella strategiakauden aikana ja tarvittaessa niitä voidaan perustellusti muuttaa, esim. toimintaympäristön muuttuessa. Ensimmäinen strategian seuranta, arviointi ja päivitys tehdään syksyn 2015 talousarvioseminaarissa.

8 Houkutteleva tonttitarjonta ja -hinnoittelu Aktiivinen maanhankinta ja elinkeinopolitiikka Ylivieskan strategia 2020 Ennakoiva ja ohjaava kaavoitus keskustaa tiivistäen Kasvun hallittu ohjaaminen Palvelurakenteen sopeuttaminen vastaamaan tulorahoitusta Talouden aktiivinen tasapainottaminen Riittävän verorahoituksen varmistaminen Käytettävissä olevien tasejärjestelyjen toteuttaminen Elinvoimainvestointien ja hankkeiden turvaaminen Koulutustarjonnan Yrittäjäystävällisyyden Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen Elinvoiman kehittäminen Edunvalvonnan terävöittäminen Elinvoimainen Ylivieska työtä, kauppaa, koulutusta ja hyvinvointia Strategisen johtamisen Tehokas palvelutuotanto Sitoudumme yhteisiin päätöksiin Palvelutason arviointi Henkilöstömitoitus Ei lakisääteisten palvelujen karsiminen Omistajaohjauksen

9 Strategian laadintaprosessi Strategian toteuttaminen ja seuranta vision saavuttamiseksi Strategialogiikka Elinvoimainen Ylivieska työtä, kauppaa, koulutusta ja hyvinvointia Ylivieskan visio vuonna 2020 Talouden aktiivinen tasapainottaminen Strategian näkökulmat (5 kpl) Palvelurakenteen sopeuttaminen vastaamaan tulorahoitusta Kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet (16 kpl) Mittari Strategisen suorituskyvyn mittarit (27 kpl)

10 STRATEGIA: Elinvoimainen Ylivieska 2020 Osio 2: Strategisen suorituskyvyn mittaaminen

11 Strateginen ketteryys Ylivieskan strategia perustuu ketterän strategian lähtökohtiin ja menetelmiin. 1. Strategia ymmärretään dynaamisena prosessina - ei staattisena dokumenttina 2. Strategia luotiin osallistavassa strategiaprosessissa sitoutuminen strategian toteuttamiseen tapahtuu koko strategiaprosessin aikana 3. Strategian esittäminen ja viestiminen on oltava yksinkertaista strategian keskeisimmät asiat on tiivistetty yhteen kuvioon Strateginen suorituskyky Valtuusto arvioi strategista suorituskykyä eli strategian toteutumista mittareiden avulla. Kehittämisen painopisteitä, toimenpiteitä ja strategisia mittareita voidaan tarkentaa, kun jokin toimenpide on toteutettu tai se on menettänyt merkityksensä. Strategisen mittariston arvot päivitetään vähintään kerran vuodessa valtuuston strategiaseminaariin. Strategisen suorituskyvyn mittareita ylläpidetään erillisessä excel -taulukossa. Mittareiden tuloksista raportoidaan vuosittain seuraavilla dioilla.

12 Toimenpiteet Mittarit Talouden aktiivnen tasapainottaminen 1. Vuosikate / Poistot, % 107,6 % 2. Investointien tulorahoitus, % 62,6 % 3. Alijäämän kattaminen, (kumul.) 4. Toimintakatteen muutos + 4,7 % Palvelurakenteen sopeuttaminen vastaamaan tulorahoitusta Riittävän verorahoituksen varmistaminen Käytettävissä olevien tasejärjestelyjen toteuttaminen Elinvoimainvestointien ja hankkeiden turvaaminen 5. Onko sopeutus toteutettu? 6. Onko vero-% seudun keskiarvojen yläpuolella? 7. Palveluverkko? Veron korotustarve 8. Onko tasejärjestelyt toteutettu? 9. Yksi liike/teollisuusalue 10. Ydinkeskustan liikennejärjestelyt 11. Savontien liikennejärjestelyt 12. Radan alitukset Kyllä

13 Toimenpiteet Mittarit Kunnan palvelutuotteille on laskettu tuotantohinnat? Palvelutason arviointi Tehokas palvelutuotanto Henkilöstömitoitus Ei lakisääteisten palvelujen karsiminen Onko palvelutason arviointi toteutettu Asiakastyytyväisyys kunnan palveluihin Onko tavoitteelliset henkilöstömitoitukset tehty kaikilla toimialoilla? Myös vertailu muihin kuntiin Onko suunnitelmaa ei lakisääteisten palvelujen karsimisesta toteutettu?

14 Toimenpiteet Mittarit Tavoitteena, että valtuusto tunnistaa oman roolinsa kunnan strategisen tason asioiden päätöksentekijänä! Strategisen johtamisen Edunvalvonnan terävöittäminen Omistajaohjauksen Sitoudumme yhteisiin päätöksiin Onko kaikille organisaatioille, joissa edunvalvontaa tehdään, asetettu lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet? (Millä foorumeilla ja miten edunvalvonnasta raportoidaan ja keskustellaan?) Omistajaohjauksellisten strategiset tavoitteet on tunnistettu? (Millä foorumeilla ja miten omistajaohjauksesta raportoidaan ja keskustellaan?) Ovatko valtuutetut tehneet valituksia tai jättäneet eriäviä mielipiteitä strategian mukaisista päätöksistä?

15 Toimenpiteet Mittarit Elinvoiman kehittäminen Koulutustarjonnan Yrittäjäystävällisyyden Kunnan elinvoiman elementit: - Vetovoimainen ympäristö - Kilpailukykyinen yrityskanta - Osaaminen ja työvoiman saatavuus - Julkiset ja kaupalliset palvelut - Sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys - Vahva kuntatalous Kasvoiko vai vähenikö koulutuksen aloituspaikat? Montako tutkintoa suoritettiin vuoden aikana? Tavoitteena on olla SY:n elinkeinopolitiikan mittaristossa K- Pohjanmaan paras kunta päätöksenteon yrityslähtöisyydessä. Uusien yritysten lukumäärä Kuntamarkkinoinnin toteuttaminen Onko kunnan markkinointistrategia päivitetty ja toteutetaanko sitä? Onko Ylivieska saavuttanut mitalisijan kuntamarkkinoinnin sm-kilpailuissa vuoteen 2020 mennessä?

16 Toimenpiteet Mittarit Kasvun hallittu ohjaaminen Aktiivinen maanhankinta ja elinkeinopolitiikka Monipuolinen tonttitarjonta Ennakoiva ja ohjaava kaavoitus keskustaa tiivistäen Ylivieska on tällä kasvukunta, jolloin keskeistä on pystyä ohjaamaan kasvua hallitusti siten, että tukeudutaan mahdollisimman paljon jo rakennettuun infrastruktuuriin ja olemassa oleviin palveluihin. Kasvun hallitussa ohjaamisessa onnistuminen tukee osaltaan talouden aktiivista tasapainottamista. Toteutuvatko maanhankinnan yleiset tavoitteet? Raakamaata on asuintarpeisiin 5 vuodeksi Kaavoitettua maata on 3 vuoden tarpeisiin Rakentamisvalmiita kaava-alueita on 2 vuoden tarpeisiin Rakentamiskelpoiset tontit Keskusta-alueen aluetehokkuutta kasvatetaan Aluetehokkuusluku (e a )

17 Monipuolinen tonttitarjonta Aktiivinen maanhankinta Maanhankinta ja elinkeinopolitiikka Koulutuspaikat Koulutustarjonnan Tutkinnot Yrittäjäystävällisyyden Yrittäjäystävällisyys Markkinointistrategia Kuntamarkkinoinnin Kuntamarkkinointikilpailu toteuttaminen Ylivieskan strateginen suorituskyky 2015 Aluetehokkuus Edunvalvonnan Edunvalvonta terävöittäminen Kasvun hallittu ohjaaminen Sopeutus Elinvoimainen Ylivieska työtä, kauppaa, koulutusta ja hyvinvointia Strateginen johtamisen Elinvoiman kehittäminen Vuosikate Talouden Tulorahoitus aktiivinen Alijäämät tasapainottaminen Toimintakate Tuotantohinnat palvelu- Tehokas tuotanto Vero-% Ei-lakisääteiset lakisääteisten palvelujen palvelut karsiminen Tasejärjestelyt Elinvoimainvestoinnit Liike-/teollisuus Ydinkeskusta Savontie Radan alitukset Palvelutaso Palvelutason arviointi Asiakastyytyväisyys Henkilöstömitoitukset Henkilöstömitoitus Omistajaohjauksen Omistajaohjaus Sitoudumme yhteisiin Valitukset päätöksiin

18 Strategista johtamista tukevia taulukoita

19 STRATEGINEN JOHTAMINEN Edunvalvonta eri tasoilla / Edunvalvonnan strategia - Ylivieskan edunajajana eri yhteisöissä - Edustajien evästäminen - Verkostoituminen, verkostoissa toimiminen - Saatavan olennaisen tiedon jakaminen - Kaupunginhallitus vai erillinen edunvalvontatiimi? SEURANTA: raportit (toteutuuko edunvalvonta tavoitteiden mukaan?) Päätöksiin sitoutuminen - Vaikutusmahdollisuus valmisteluun, linjaukset - Aikaa valmistelutyölle (luottamushenkilö viranhaltija) - Keinoja: seminaarit, iltakoulut, valtuustosopimukset SEURANTA: tehtyjen päätösten toimeenpano, tehdyissä päätöksissä pysyminen

20 STRATEGINEN JOHTAMINEN Omistajaohjaus (omana strategiana) Yhtiöittäminen Omat yhtiöt vai ulkoistaminen? Kokonaisuutena omaisuuden hallinta Edunvalvonta (omistaja, osaomistaja) SEURANTA: raportit, taloudellisuuslaskelmat (hyöty)

21 Edunvalvonnan terävöittäminen Edunvalvonnan kohde Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet Edustajat Kallio Centria SOTE uudistus Edunvalvonnan foorumi: Millä foorumilla ja kuinka usein edunvalvontaan liittyviä käytännön asioita käsitellään?

22 Omistajaohjauksen Omistajaohjauksen kohde YTEK Oy Lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset tavoitteet? Miten ohjattava organisaatio toteuttaa kuntastrategiaa? Onko erilliselle organisaation olemassaololle perusteet edelleen olemassa? Edustajat Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy Kuntien Hetapalvelut Oy Omistajaohjauksen foorumi: Millä foorumilla ja kuinka usein omistajaohjaukseen liittyviä käytännön asioita käsitellään?

23 Valtuuston strategiset linjaukset Strategiasta arkinen ohjenuora yhteen hiileen puhaltamiseen ja kokonaisperspektiivin vahvistamiseen Kokonaisperspektiivi on tärkeä motivaation, työhyvinvoinnin ja tehokkuuden kannalta Kaupunginjohtaja ja johtoryhmätyöskentely Kaupunginhallituksen päätökset Lautakuntatason päätöksenteko LUOTTAMUS- HENKILÖIDEN JOHTAMISKETJU VIRANHALTIJOIDEN JOHTAMISKETJUT Toimialan johtaminen Strateginen taso Miten strateginen ja operatiivinen taso kohtaavat? Ymmärrämmekö strategisen ja operatiivisen tason asiasisällöt samalla tavalla? Palveluketjujen johtaminen Palvelujen johtaminen Tiimien ja työyhteisöjen toiminta Operatiivinen taso

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Strategia

Kuhmoisten kunta Strategia Kuhmoisten kunta Strategia 1.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA ANALYYSI 2.1 Kuhmoisten aikaisempi strategia

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna. Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginvaltuusto Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi 3 Hämeenlinnan kaupunki Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014

Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014 Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014 Helin Marjo 22.5.2014 Page 1 Selvitystyön sisältö Elinkeinopoliittinen toimintaympäristö Kyselytutkimus ja haastattelut

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot