Tulevaisuuden Naantali. -valtuustokauden strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden Naantali. -valtuustokauden 2013-2016 strategia"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden Naantali -valtuustokauden strategia

2 NAANTALIN KAUPUNKI 2 Johdanto Kaupungin arvot Tulevaisuuden Naantali, valtuustokauden strategia on laadittu oloissa, joissa sekä kuntarakenteen että kuntien volyymiltään suurimpien tehtävien eli sosiaali- ja terveystoimen muutokset ovat historiallisen suuret. Sen vuoksi strategian aikajänne on lyhyt, vain kuluvan valtuustokauden mittainen. Toimintaympäristön nopeat muutokset edellyttävät strategian jatkuvaa tarkastelua ja valmiutta jatkuviin muutoksiin. Strategia-asiakirjan linjaukset ohjaavat kaupungin hallintokuntien muuta suunnitelma- ja ohjelmatyötä. Naantalin kaupungin toimintaa ohjaavat ja haluttua muutosta toimintakulttuurissa edistävät arvot ja esimerkinomaiset kuvaukset niiden toteuttamisesta ovat: Avoimuus Avoimuus on mahdollisuutta vaikuttaa asioiden kehittämiseen ja päätöksentekoon. Tiedotetaan aktiivisesti asioiden valmistelusta ja päätöksistä. Saatu palaute otetaan vastaan, käsitellään ja palautteeseen vastataan viivyttelemättä. Luottamus Luottamus on kaksisuuntaista jokainen seisoo sanojensa takana. Luottamus on uskoa tulevaisuuteen. Luottamus rakentuu keskinäisestä arvostuksesta. Vastuullisuus Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuutta on tehdä, mitä on luvannut. Vastuullisuus on omasta osaamisesta huolehtimista. Uudistumiskyky Uudistumiskyky on uusien toimintatapojen löytämistä. Vanhan uudelleen arvioiminen luo tilaa uuden omaksumiselle. Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuutta on toiminta ja päätöksenteko yhdenvertaisin perustein.

3 NAANTALIN KAUPUNKI 3 Naantalin kaupungin toiminta-ajatus Naantali -paras paikka elää, viihtyä ja tehdä työtä. Kaupungin visio Naantali on itsenäinen, kestävästi kasvava, yhteistyökykyinen ja lisäarvoa Turun seudulle tuottava kaupunki. Naantali järjestää palvelut taloudellisesti, asukkaiden mielipiteitä kunnioittaen ja alueelliset näkökohdat huomioon ottaen. Naantalin työpaikkaomavaraisuus kasvaa. Aktiivinen elinkeinopolitiikka tukee elinkeinojen kehittymistä ja laajenemista. Saariston palvelut ovat alueen erityispiirteisiin sopivat, monimuotoiset ja kehittyvät. Naantalissa kuntalaisilla on mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa aktiivisesti. Naantalin kaupunki on työyhteisönä innostava, joustava, kehittyvä ja panostaa henkilöstön osaamisen parantamiseen ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Strategiset johtopäätökset, et ja mittarit Kaupungin visiosta tehdyt johtopäätökset on kirjattu seuraaviin yhdeksään kohtaan. Tavoiteltu kehitys edellyttää kunkin yhdeksän kohdalle asetettujen iden tavoitteen toteutumista tai ainakin vahvaa tavoitteen suuntaista muutosta. en avulla arvioidaan strategian toteutumista. Mittareita on sekä numeerisia että laadullisia. Tavoitteiden toteutumista seurataan. Seurantaraportti esitetään kaupunginhallitukselle vuosittain ja kaupunginvaltuustolle valtuustokauden lopulla ellei toteutunut kehitys edellytä strategian muuttamista.

4 NAANTALIN KAUPUNKI 4 1. Tasapainoinen väestönkasvu Alueellisesti ja määrällisesti tasapainoisen väestönkasvun saavuttaminen edellyttää monipuolista tonttitarjontaa, asumisviihtyisyydestä ja peruspalveluista huolehtimista sekä työpaikkamäärän kasvua. asukasluvun hallittu kasvu seudullisesti hyvä huoltosuhde asukasluvun kehitys (asukasluku ) huoltosuhde (alle 15 -v. ja yli 64 -v.) yhtä työikäistä (15 64 v) kohti) (2012 Naantali 0,56, seutukunta 0,51) Asukasluku vuonna 2016 on yli parempi kuin seudulla keskimäärin 2. Peruspalvelut Päätöksentekokyky ja vahva yhteisöllisyys Palvelustrategia Hallintorajat ylittävien toimintaprosessien kehittäminen Ennalta ehkäisevät toimenpiteet asukkaiden terveys ja hyvinvointi vanhuspalvelujen turvaaminen ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen, asiakkaan tarvitsemien palvelujen joustava hallintorajat ylittävä palvelukokonaisuus turvallisuuden edistäminen sähköinen asiointi kehittyy hyvinvointisuunnitelman mittarit (asiakastyytyväisyys 4 asteikolla 1 5) asiakastyytyväisyys, jonotusajat, Maisema -mallin antamat vertailutiedot sosiaali- ja terveystoimen asiakasmäärät, jatkokoulutukseen sijoittuvien osuus peruskoulun päättäneistä (peruskoulun päättäneet ovat saaneet jatkopaikan) eri viranomaisten tilastot, turvallisuuskyselyt sähköisesti hoidettavissa olevien palvelujen määrä Naantalin vertailuluvut keskimäärin valtakunnan lukuja paremmat hyvä palvelutaso laitossijoitusten määrä laskee, peruskoulun päättävät saavat jatkopaikan asiakkaan saama palvelu paranee ja kustannukset alenevat turvallisuussuunnitelman toteuttaminen seudullisesti vertailukelpoiset palvelut

5 NAANTALIN KAUPUNKI 5 3. Kestävä kehitys Aktiivinen rooli ja toimenpiteitä kestävän kehityksen edistämiseksi (energiantuotanto, rakentaminen) Ekologisesti ennakoiva toiminta (merialueen tilan parantaminen, ilmastonmuutokseen reagoiminen) merialueen tilan paraneminen sisäsaaristossa energiaa säästävien rakennustapojen ja tehokkaiden lämmitysmuotojen suosiminen valumavesien laatu, jätevesijärjestelmien käyttöönotto kulutusarviot merialueen tilan koheneminen vuosittaiset selvitykset ja tarkastustoiminta ympäristöystävällisten ratkaisujen määrä lisääntyy 4. Elinkeinopolitiikka Aktiivista elinkeinopolitiikkaa harjoitetaan tavoitteena yritysten hyvät toimintaedellytykset Sataman kilpailukyvystä ja toimintaedellytyksistä huolehditaan Työpaikkamäärän kasvun kautta turvataan keskimääräistä parempi työpaikkaomavaraisuus kaupunkiseudulla hyvä työpaikkaomavaraisuus työpaikkamäärän kasvu aktiivinen elinkeinopolitiikka hyvä työllisyys työpaikkaomavaraisuus ( ,5%) työpaikkojen määrä ( kpl) yritystonttien määrä, yrittäjien antama palaute työllisyystilastot (työttömyysaste ,4%) nouseva trendi työpaikkaomavaraisuuden kasvun turvaava lisäys yritystontteja tarvetta vastaavasti, yrittäjäkyselyissä hyvä arvosana työttömyysaste alle kaupunkiseudun keskimääräisen tason

6 NAANTALIN KAUPUNKI 6 5. Kuntakeskusten kehittäminen ja kaupunkikuvasta huolehtiminen Kaupungin keskustan kehittäminen mukaan lukien liikenne- ja pysäköintiratkaisujen toteuttaminen Historiallisen kaupunkikuvan säilyttäminen Saaristomaiseman vaaliminen sekä saariston tuoman lisäarvon hyödyntäminen saariston elinvoimaisuuden kehittäminen joukkoliikenteen kehittäminen kevyen liikenteen hyvä taso tasapainoinen kehitys kaupungin eri osissa (ml. täydennysrakentaminen ja historiallisen kaupunkikuvan säilyttäminen) vakituisten asukkaiden määrä, työpaikkojen ja yritysten määrä, vuosittaisten informaatiotapahtumien määrä linjaston kattavuus määrä, matkustajamäärä kevyen liikenteen väylien pituus ja alueellinen kattavuus rakennuslupien määrä, väestömäärän kehitys, yhdyskuntarakenteen kehitys (Vuosien aikana väkiluvun muutos on ollut: Kanta-Naantali -17 Merimasku +26 Rymättylä +43 Velkua +189 (ilman Livonsaarta +9)) nouseva trendi, saaristoasioiden aktiivinen edunvalvonta kesäasukkaiden huomiointi kaikki kaupungin osa-alueet palvelun piirissä kevyen liikenteen osuus suurempi kuin kaupunkiseudulla keskimäärin tasapainoinen ja kattava tonttitarjonta 6. Henkilöstö tehokas ja toimiva organisaatio Palvelutarvemuutoksen edellyttämä henkilöstömäärä ja palveluverkosto Vahvan työnantajakuvan ja työyhteisön sosiaalisen pääoman turvaaminen hallinnon osuus toiminnan kokonaismenoista, varsinaisen toiminnan kustannusten kehitys nopeiden verkkoyhteyksien kattavuus (valokuitu / 4g) palvelustrategian mukainen tavoiteorganisaatio tietotekniikan etätyö on mahdollista kaikissa hyödyntäminen osissa kaupunkia henkilöstön hyvinvointi Kunta 10 -mittarit Naantali pysyy kärkisijoilla

7 NAANTALIN KAUPUNKI 7 7. Talous Kaupungin talouden turvaaminen aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja väestönkasvulla (kaavoitus, verojen ja maksujen oikea taso) Talouden tasapainotus toiminnan tuottavuuden parantaminen toiminnan taloudellisuus kehittyy erikseen valitut panostusalueet tuloveroprosentti tarkoituksenmukaisen kilpailukykyisellä tasolla toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla vuosikate kattaa investoinnit pitkällä tähtäimellä palvelujen yksikkökustannusten kehitys Maisema -malli seudullisesti keskimääräistä suurempi resursointi veroprosentti seudullisesti kilpailukykyinen suhde yleiseen hinta- ja kustannuskehitykseen velan määrä asukasta kohti, vuosikate suhteessa investointeihin palvelustrategian toteuttaminen asukas/asiakaskohtaiset kustannukset maan keskitasossa Naantalin vetovoimaisuuden ylläpito ja parantaminen toiminnan tuottavuus, taksa- ja maksupolitiikka ajan tasalla taksat ja maksut tarkistetaan vuosittain tarkistus talousarvioprosessin yhteydessä velan määrä alle maan keskiarvon investointitaso kantokyvyn mukainen 8. Viestintä Kaupungin viestinnän tehokkuudesta, sisällöllisestä kehittämisestä ja oikea-aikaisuudesta huolehtiminen tehokas ja oikeaaikainen sisäinen ja ulkoinen viestintä aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset toimivat tietoliikenneyhteydet tiedotteitten lukumäärä, toimeksiannosta julkaisuun kuluva aika, verkkosivun kautta tulleen palautteeseen vastaamiseen kuluva aika kansalais- ja järjestötoiminnan aktiivisuus, äänestysprosentti nopeiden tietoliikenneyhteyksien (valokuitu, 4g) saatavuus viestintä tukee tehokkaasti ja oikea-aikaisesti asetettujen tavoitteiden toteuttamista avoin ja aktiivinen viestintä, äänestysprosentti valtakunnan keskiarvon yläpuolella, toimivat nuorisofoorumi ja lasten parlamentti etätyöskentely ja kehittyneet tietotekniikkapalvelut käytettävissä koko kaupungin alueella

8 NAANTALIN KAUPUNKI 8 9. Alueyhteistyö Kaupunki suhtautuu avoimesti ja ennakkoluulottomasti seudulliseen yhteistyöhön Hankkeisiin osallistumisesta päätetään kunkin hankkeen osalta erikseen seutuyhteistyön kehittäminen hankkeiden määrä, toimivat rakenteet seudulliset hankkeet etenevät ja yhteistoiminta syvenee

9 NAANTALIN KAUPUNKI 9 Keskeiset toimenpiteet Vuosi 2014 Toiminnan tuottavuuden parantaminen, tavoiteorganisaation ja palvelustrategian toteuttaminen Tuloveroprosentin säilyttäminen kilpailukykyisellä tasolla Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla Viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen Vuodet Naantalin kaupungin säilyminen itsenäisenä kuntana Asukasluvun kääntäminen kasvuun, tavoite yli asukasta vuonna 2016 Asukasluvun kasvun edellytyksenä olevan rakennustuotannon käynnistyminen keskustan ja Humaliston alueilla Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Muut toimintaa ohjaavat asiakirjat Kaikkien toimintaa ohjaavien asiakirjojen tulee tukea strategian tavoitteita. Siksi ne tulee tarkistaa ja tarpeellisilta osiltaan päivittää. Keskeisimpiä tällaisia strategisia asiakirjoja ovat: palvelustrategia henkilöstöstrategia elinkeinopoliittinen ohjelma strateginen yleiskaava Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 hyvinvointisuunnitelma saaristo-ohjelma matkailustrategia

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupunki Elinkeino-ohjelma 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012

NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012 NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Saaristo-ohjelma 2010 2012 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Johdanto 2 2 Saaristopolitiikasta 3 3 Taustatietoja Naantalin saaristosta

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 Valtuusto 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2014-2016 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA... 1 YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 TALOUSARVIO 2015 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

Saaristokaupunkiselvitys

Saaristokaupunkiselvitys Saaristokaupunkiselvitys Yhteenvetoraportti Naantali Askainen Lemu Masku Merimasku Rymättylä Velkua huhtikuu 2006 1. Tausta ja selvityksen tarkoitus Sisäasiainministeriö asetti 11.5.2005 kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen.

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO

KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO 2004 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............

Lisätiedot