Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys"

Transkriptio

1 Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -poikkihallinnollisen kehitysohjelman tavoitteena on kehittää kaupungin elinvoimaisuutta Espoo-tarinan mukaisesti. Ohjelma tukee kaupungin tavoitetta pysyvän tuottavuuden parantamiseksi. Kaupunki hyödyntää ja käyttää resurssejaan palvelujen järjestämisen tehostamiseen ja uusien ratkaisujen käyttöönoton edistämiseen. Kaupunki luo edellytyksiä alueen toimijoiden kilpailukyvyn kasvulle. Rakentamista ohjataan ja toteutetaan niin, että arki sujuu paremmin. Hyvät kuntapalvelut ja kaupungin fiksu tapa toimia lisäävät alueen houkuttelevuutta, elinvoimaa ja kuntalaisten toimeliaisuutta. Kehitysohjelmalle on hyväksytty kolme hyötytavoitetta ja niihin liittyen kaupunginhallitus 1 hyväksyi neljä toteutettavaa ensivaiheen hanketta 2 vuodelle Ohjelman tavoitteena on saavuttaa valtuuston asettamat hyötytavoitteet ja saada aikaan pysyviä muutoksia toimintatapoja uudistamalla. Toimenpiteet ja projektit toteutetaan yhteistyössä tulosyksiköiden ja kumppaneiden kanssa. Espoon kaupungin kasvu keskittyy jatkossakin raiteiden varrelle. Laadukas joukkoliikenne lisää alueelle sijoittumisen vetovoimaa. Metron kehitysvyöhyke, sekä jatkossa myös kaupunkiradan vyöhyke, mahdollistavat Espoon kilpailukyvyn kehittymisen haluttuna asumisen ja yritystoiminnan alueena. Kaupunkirakenteellisten ratkaisujen lisäksi vetovoimaan vaikuttavat alueen palvelujen kehittyminen sekä rakennetun- ja luonnonympäristön koettu laatu. Ohjelma hakee ratkaisuja, joilla alueille sijoittumisen houkuttelevuutta parannetaan. Ohjelma edistää kaupunkimarkkinoinnin keinoin alueen kilpailuedun esilletuomista. Vuoden 2015 aikana Espoon kaupunki osallistuu EU:n innovaatiopääkaupunki kilpailuun (EU:n icapital -kilpailu). Uudet ratkaisut oman palvelutuotannon sekä rakentamisen osalta mahdollistavat kaupungin tuottavuuden paranemisen. Ohjelma tukee uusien toimintatapamallien kehittämistä, uusien teknologioiden sekä uuden ajattelutavan hyödyntämistä. Kaupungin strategisiin haasteisiin vastataan hankintoja kehittämällä. Tutkimus- ja kehittämiskumppaneiden sekä innovatiivisten yritysten kanssa haetaan kokonaan uusia ratkaisumalleja, joilla nähdään olevan merkittävä kaupungin tuottavuutta, käyttäjien kokemaa laatua ja yritysten kilpailukykyä parantava vaikutus. Elinvoimaisuutta vahvistetaan kaupungin oman kehittämistoiminnan selkiyttämisellä sekä haastamalla yritykset ja muut toimijat toteuttamaan uusia tuote-, palvelu- ja toimintataparatkaisuja. Yhdessä kestävän kehityksen ohjelman ja tarvittaessa lautakuntien kanssa valmistellaan kaupungille kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen agenda. Tällä asetetaan tavoitteet Espoo -tarinan toteuttamiseen kilpailukyvyn ja kestävä kehityksen osalta. Ohjelma edistää yritystoiminnan kehittymistä Espoossa yrittäjyyskasvatuksen, matalan kynnyksen tilojen, hankintayhteistyön sekä yritysneuvonnan kautta. Jatkossa kaupungin roolia strategisena kumppanina vahvistetaan ja lisätään verkostomaista toimintatapaa yritysten kanssa. 1 Kaupunginhallituksen kokous Kaupunkimarkkinointi, innovaatioiden edistäminen hankintojen kautta, Espoon yrityskylä koululaisille ja yritysmyönteisyyden edistäminen

2 2 Tilanne hyötytavoitteittain Hyötytavoite: 1 Kilpailukyvyn edistäminen a) Tulokset Kaupunkimarkkinointia on terävöitetty Espoo Innovation Gardenin lanseerauksen myötä. Markkinoinnin määrittelyä ja toimenpiteitä on tehty yhdessä Visit Espoo Oy:n, Otaniemen Kehitys Oy:n sekä kaupungin eri toimialojen ja tulosyksiköiden kanssa. Edellä mainittujen yhtiöiden markkinointityö on yhdistetty ja EIG -markkinointia tehdään jatkossa Visit Espoon kautta. Espoo on kohottanut merkittävästi tunnettavuuttaan juuri innovaatiomyönteisenä kaupunkina ja kaupunki sijoittui kuuden parhaimman joukkoon Euroopan unionin innovaatiopääkaupunkikilpailussa keväällä Espoo koetaan vetovoimaisena kaupunkina yritysten ja asukkaiden sijoittumiselle. Ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta ja toimenpiteistä viestitään aktiivisesti. b) Mittareiden tilanne Markkinointityö on vasta organisoitumassa kaupunkitasoisesti. Ohjausryhmä täsmentää hyötytavoitteen mittareita ja mittareiden seurantaa seuraavan raportointijakson aikana. c) Ennuste hyötytavoitteen toteutumisesta ohjelmakauden päättyessä Ohjelman kautta edistetään hyötytavoitteen mukaisesti vetovoimatekijöiden kehittymistä. Espoo on jatkuvasti kasvava ja kehittyvä kaupunki ja se mahdollistaa luontevasti uusien kehitysaskeleiden ottamisen sekä kokeilujen hyödyntämisen. Kaupungin keskeiset kumppanit tuntevat hyvin kaupungin tavoitteet ja toimenpiteet vetovoiman kasvattamiseksi ja tukevat sitä oman toimintansa kautta. d) Johtopäätökset Kaupungin menestyminen innovaatiopääkaupunkikilpailussa edellyttää myös omassa toiminnassa uusien ratkaisujen merkittävää käyttöön ottamista. Kehittämis- ja yritystoimintaa harjoittaville viestitään parhaiten Espoon kaupungin innovaatiomyönteisyydestä olemalla itse esimerkkinä. Kaupunkimarkkinoinnin vahvat viestit asukkaiden ja yritysten menestysmahdollisuuksista Espoossa tukevat jatkuvaa vetovoiman kasvamista. Kevään 2015 aikana ohjelma selkiyttää kaupungin markkinoinnin viestejä ja markkinointitapoja. Hyötytavoite: 2 Innovaatioiden hyödyntäminen a) Tulokset Hankintaneuvoja aloitti määräaikaisena Espoon kaupungin palveluksessa syksyllä Tarve hankintoja koskevalle neuvonnalle tunnistettiin osana ohjelman puitteissa toteutettua yrityskyselyä. Hankintaneuvojan pääasiallinen tehtävä on antaa ohjausta ja neuvontaa hankintoihin liittyvissä asioissa ja kehittää vuorovaikutusta yritysten ja kaupungin välillä esim. järjestämällä erilaisia yritystilaisuuksia, järjestelmien koulutustilaisuuksia yms.

3 Toimialojen kanssa on valmisteltu keskeisiin kuntalaispalveluhankintoihin ja teknisen ja ympäristötoimen puolella urakkahankintoihin hankintataktiikoita, joissa on huomioitu osaltaan markkinoiden vahvistamiseen ja yritysystävällisyyteen liittyviä tavoitteita. Hankintataktiikoissa on otettu kantaa myös markkinavuoropuheluiden käymiseen sekä ennakoivasti ennen hankintaa sekä yksittäisen hankinnan osalta. Erityisesti ennakoivat markkinavuoropuhelut mahdollistavat innovaatioiden hyödyntämisen osana hankintaa. Sähköisen innovaatioalustan kehittäminen käynnistettiin, tavoitteena ratkaisutorityyppinen sovellus, joka toimisi eräänlaisena sähköisenä markkinapaikkana ja innovointialustana, jossa kaupungin eri toimijat, koulutus- ja tutkimusyhteisöt sekä yritykset voisivat käydä vuoropuhelua keskenään tavoitteena tuote- ja palvelukehitys. Asian valmistelua jatketaan vuoden 2015 aikana tavoitteena ottaa järjestelmä käyttöön keväällä Osana sähköistä kilpailutusjärjestelmää pilotoitiin pienhankintajärjestelmää, jonka avulla lisätään kaupungin pienhankintojen avoimuutta yrityksille, tuetaan pienyrittäjien mahdollisuuksia osallistua kilpailuun ja vahvistetaan osaltaan paikallisia markkinoita. Pienhankinnasta on informoitu yrityksiä ja yrittäjille suunnattu koulutustilaisuus järjestettiin tammikuussa Sosiaali- ja terveyspalveluissa (perhe- ja sosiaalipalvelut) on käynnistetty allianssimallin pilotointi loppuvuodesta Allianssin toteutus tehdään vuoden 2015 aikana ja sopimuskausi jatkunee vuoteen Allianssimallin tavoitteena on rakentaa uudenlainen yhteiskehittämisen- ja tuottamisen malli, jonka avulla tavoitellaan tiiviimpää vuoropuhelua kaupungin ja yritysten välille kuntalaispalvelujen tuottamisessa. Palvelujen kehittämistä joukkoistamistyökalun avulla on valmistelu kahdessa ohjausryhmän kokouksessa ja ensimmäinen laaja yhteistilaisuus järjestetään helmikuun alussa. Tavoitteena on osallistaa kuntalaisia kehittämään kaupungin palveluja. Koulutuskumppaneiden kanssa on toteutettu InnoEspoo -hanketta, jossa Omnia, Laurea ja Aallon opiskelijat ja henkilökunta ovat yhdessä kaupungin henkilöstön kanssa tehnyt palvelujen kehittämistoimia. b) Mittareiden tilanne Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet. Tavoitteen saavuttamisen mittarointia kehitetään seuraavalla raportointijaksolla. c) Ennuste hyötytavoitteen toteutumisesta ohjelmakauden päättyessä Hyötytavoite toteutuu. Ohjelma tukee uudenlaisten yritysyhteistyö- ja hankintamallien käyttöönottoa tavoitteena kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallistaminen palveluiden suunnitteluun sekä markkinoiden innovaatiopotentiaalin hyödyntämiseen. d) Johtopäätökset Hyötytavoitteen saavuttaminen vaati koko kaupunkiorganisaatiolta uusien kokeilujen toteuttamista, uusien ratkaisujen käyttämistä. Kilpailukykyohjelma koordinoi poikkihallinnollista kehittämistoimintaa. Alkuvuoden 2015 tärkein tehtävä on luoda edellytyksiä kokeilemistoiminnan kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Ohjelman kautta myös hankitaan tietoa hyvistä käytännöistä, joita Suomessa on muiden kaupunkien toimesta otettu käyttöön. Kehittämistyöhön ja hankintatapojen kehittämiseen ja kokeilemiseen kohdennetaan myös ulkoista rahoitusta.

4 Hyötytavoite: 3 Yrittäjyyden tukeminen a) Tulokset Yrittäjyysmyönteisyyden kehittymistä edistetään peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnatulla Yrityskylä Espoolla, aloittaville yrityksille kohdennetuilla matalan kynnyksen tiloilla, Yritys Espoon yhteistyötilalla sekä yritysneuvonnalla. Yrittäjyysilmapiirin kehittymistä Espoossa seurataan yritysilmapiiritutkimuksen tulosten kehittymisen kautta. Lisäksi on osallistuttu UrbanMill, Summer of Startups ja keksijäviikko toimintaan. Yrityskylä avattiin marraskuussa Espoon kaikki kuudesluokkalaiset viettävät yhden yrityskyläpäivän ja tutustuvat työelämään, yrittäjyyteen ja yhteiskuntaan. Suomenojalle ja Karaporttiin on avattu matalankynnyksen tilat yritystoimintaa aloittaville yrityksille. Tavoitteena on lisätä yrittäjien kesken yhteisöllisyyttä ja yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien löytymistä. Yritysneuvonnan lisäksi yrityksille tarjotaan lyhytaikaisia työtiloja Yritys Espoon kautta. Espoo yritysten toimintaympäristönä -tutkimuksen pohjalta on aloitettu useita toimenpiteitä. Hankintaneuvoja aloitti syksyllä ja pienhankintajärjestelmän käyttöönottoa on pilotoitu, Syystreffien yhteydessä yrittäjillä oli mahdollisuus tavata kaupungin asiantuntijoita. Syksyllä yrittäjille järjestettiin myös infotilaisuus kaupungin hankinnoista. Yrittäjyyssivujen uudistaminen kaupungin verkkosivuille on aloitettu. b) Mittareiden tilanne Espoo yritysten toimintaympäristönä -tutkimuksen mittariston avulla seurataan yritysmyönteisyyden kehittymistä Espoossa. Tulosten pohjalta tehdään omaan toimintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Yrittäjyyskasvatusta seurataan Yrityskylästä saatavan käyttäjäpalautteen perusteella. Uusien matalan kynnysten tiloja seurataan yritysten määrän sekä tilojen määrän kehittymisellä. c) Ennuste hyötytavoitteen toteutumisesta ohjelmakauden päättyessä Hyötytavoite toteutuu. Yrittäjyysmyönteisyys sekä yrittäjien kokema yritystoiminnan tukeminen paranevat yrittäjyyskasvatuksen, alkavien yritysten neuvonnan, hankinta- ja muiden yritystilaisuuksien sekä matalan kynnyksen tilojen merkittävän kasvun kautta. Kaupungin yrittäjyysmyönteisyyteen vaikuttaa myös kaupungin oman toiminnan kehittäminen. Yrityksille tehtävää tutkimusta kehitetään, jotta jatkossa saadaan tarkempaa tietoa yrityksiltä niistä asioista, joihin kehittämistoimintoja erityisesti halutaan kohdentaa. d) Johtopäätökset Metron kehityskäytävä on jatkossa Espoon merkittävin työpaikkojen ja yritystoiminnan kasvun alue. Ohjelmatoiminnan kautta on määriteltävä menestystekijöitä ja niihin liittyviä toimenpiteitä, joilla edistetään kehityskäytävälle kohdistuvaa vetovoiman kasvua. Ohjelmatoiminnassa on löydettävä keinot, joilla korkean osaamisen työpaikkoja saadaan merkittävästi lisää Espooseen. Keskeisinä työpaikkojen kasvun ympäristöinä metron kehityskäytävän lisäksi nähdään Leppävaara, Keran kehittyvä alue sekä Espoon keskuksen alue. 3 Muut tulokset Ohjelman kautta on kokonaisuudessaan selkiytetty kaupungin elinkeinopoliittista toimintaa. Ohjelman tavoitteet ohjaavat laajemminkin kaupungin perustekemistä

5 yrittäjyyden ja innovaatioiden merkityksen korostamiseksi. Ohjelmatoiminta on omiaan vahvistamaan kaupungin vetovoimaisuuden kasvua hyvänä paikkana kehittämis- ja yritystoimintaan. 4 Poikkihallinnollisen yhteistyön toteutuminen Poikkihallinnollista yhteistyötä on ohjelman toimesta tehty laajasti. Kaupunkimarkkinointityössä on koottu kaupungin tapahtuma- ja kulttuuritoimijoita sekä markkinoinnista vastaavia yhteen ja erilaisia toimenpiteitä ja tilaisuuksia on toteutettu yhdessä. Kestävän kehityksen ohjelman kanssa on toteutettu kaksi työpajaa, joista toisessa suunniteltiin kaupungille kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen agendaa ja toisessa valmisteltiin kaupungin kehittämistavoitteita metron kehityskäytävälle. Yrittäjyyden edistäminen ja kaupungin palvelujen hankkimisen edistäminen on koskenut kaikkia toimialoja. 5 Määrärahan käyttö Ohjelmalle on varattu kuluvalle tilikaudelle euron määräraha ja ohjelman kustannuspaikalle on kuluja kohdistunut yhteensä noin euroa mennessä. Tulosyksiköiden ja kumppaneiden kanssa toteutettavien toimenpiteiden ja projektien kustannuksia katetaan osittain ohjelman määrärahoista poikkihallinnollisen kehittämistyön mahdollistamiseksi. Ohjelmatyössä hyödynnetään myös ulkoisia rahoituslähteitä.

6 Vuoden 2015 projektit ja toimenpiteet Edelliseltä vuodelta jatkuvat projektit ja toimenpiteet HT 1 Kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen, vuosikellon laadinta ja kaupungin markkinointiyhtiön perustaminen Ilmoittautuminen ja valmistautuminen EU:n icapital -kilpailuun HT 2 Hankintaneuvonta Allianssimallin pilotointi sosiaali- ja terveyspalveluihin Koulutuskumppanuuden kehittäminen HT 3 Yritystutkimus yrittäjyysmyönteisyyden selvittämiseksi Yrityskylätoiminta jatkuu Alkaville ja pienyrityksille matalan kynnyksen tilojen kehittäminen Uudet, vuonna 2015 alkavat projektit ja toimenpiteet HT 1 Länsimetron kehitysvyöhykkeen tavoitteet vetovoiman kasvattamiseksi Elinkeinopoliittinen ohjelma Keilaniemi - Otaniemi kehittäminen HT 2 Helpotetaan uusien ratkaisujen käyttöönottoa mm. ratkaisutorin avulla Innovaatiokumppanuusmenettelyn hyödyntäminen (malli) Koulutuskumppanuusyhteistyö HT 3 Hankintatilaisuudet yrityksille ja hankintayhteistyön kehittäminen Pienhankintajärjestelmän käyttöönotto

Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti 31.7.2015

Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti 31.7.2015 Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti 31.7.2015 1 Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -poikkihallinnollisen kehitysohjelman

Lisätiedot

Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti

Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2015 1 Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -poikkihallinnollisen kehitysohjelman

Lisätiedot

KILPAILUKYKY, INNOVATIIVISUUS JA YRITTÄJYYS OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ

KILPAILUKYKY, INNOVATIIVISUUS JA YRITTÄJYYS OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (6) KILPAILUKYKY, INNOVATIIVISUUS JA YRITTÄJYYS OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ Aika tiistai 28.4.2015 klo 14.00-16.00 Paikka Kutsutut jäsenet Nuorisovaltuutettu Ohjelmapäällikkö Pysyvä asiantuntija

Lisätiedot

Kilpailukyky, innovaatio ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti

Kilpailukyky, innovaatio ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti Kilpailukyky, innovaatio ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti 31.7.2016 1 Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelma kehittää kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 367. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 367. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 5349/00.01.02/2013 367 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh. 046 877 2055 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kestävä kehitys -kehitysohjelman seurantaraportti 31.7.2015. 1 Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta

Kestävä kehitys -kehitysohjelman seurantaraportti 31.7.2015. 1 Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Kestävä kehitys -kehitysohjelman seurantaraportti 31.7.2015 1 Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Kesäkuussa Espoo antoi ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen.

Lisätiedot

1. Ohjelmakauden tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi

1. Ohjelmakauden tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi Kestävä kehitys -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2014 1. Ohjelmakauden tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi Kestävän kehityksen poikkihallinnollisen kehitysohjelman tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Loppuraportti: Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelma

Loppuraportti: Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelma Loppuraportti: -kehitysohjelma 30.1.2017 Loppuraportti i Tiivistelmä -ohjelman tavoitteeksi asetettiin kaupungin elinvoimaisuuden kehittäminen kaupungin oman organisaation ja kumppaneiden yhteistyöllä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Espoo-tarina ja maahanmuuttajat - muutamia poimintoja kaupungin strategiasta

Espoo-tarina ja maahanmuuttajat - muutamia poimintoja kaupungin strategiasta Espoo-tarina ja maahanmuuttajat - muutamia poimintoja kaupungin strategiasta Teemu Haapalehto Maahanmuutto- ja monikulttuurisuusasioiden päällikkö Monikulttuuriasiain neuvottelukunta 9.10.2013 Espoon visio

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Osallistuva Espoo -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2014

Osallistuva Espoo -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2014 Osallistuva Espoo -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2014 1 Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Osallistuva Espoo kehitysohjelman tavoitteena on osallistuvat espoolaiset ja Suomen toimivin demokratia.

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 249. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 249. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.09.2013 Sivu 1 / 1 3726/00.01.02/2013 249 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmakuvausten hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Hoverfält, puh. (09) 816 84862 Jorma

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu 2017-18 Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Regina Saari ohjelmajohtaja Tampereen kaupunki Taustaa Tampereen kaupunkiseutu hakeutui

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.05.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 49 Ympäristölautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Leena Sjöblom, puh. 043 826 5214 etunimi.m.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET 2017 ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2014 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2014... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Suomen Yrittäjien kunnallisvaaliohjelma

Suomen Yrittäjien kunnallisvaaliohjelma Suomen Yrittäjien kunnallisvaaliohjelma Kunnallisjohdon seminaari 23.5.2012 varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Suomen Yrittäjät 28.5.2012 1 115 000 jäsenyritystä 404 paikallisyhdistystä 21 aluejärjestöä

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 328. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 328. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.11.2016 Sivu 1 / 1 5349/2013 00.01.02 328 Poikkihallinnollisen kehitysohjelmatyön jatkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh. 046 877 2055 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Raision kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosiksi

Raision kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosiksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1018/00.01.02/2014 105 Raision kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosiksi 2016-2020 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.11.2015 307: Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 YLITORNIO... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Valtuuston strategiaseminaari 22.4.2015, Valtuustotalo Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 23.2.2015

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 23.2.2015 Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 23.2.2015 Espoo haluaa kehittää osallisuutta Osallistuva Espoo -kehitysohjelma 2014 2015 Valtuuston kokous 23.2.2015 Ohjausryhmän puheenjohtaja Simon Elo Hyötytavoitteet

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA 14.4.2015 Tommi Oikarinen Suunnittelun lähtökohdat Sote-uudistuksessa tapahtuneet muutokset vaatineet muutoksia uudelleen suunnitteluun Uudelleen suunnitellut toimenpiteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 68 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2015

Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2015 Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2015 1 Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma on edennyt ohjausryhmän linjaaman suunnitelman mukaan.

Lisätiedot

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Sopimus osaamiskeskittymästä

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI Kick off 27.3.2017 ELY Areena Yksikön päällikkö Maija Saari TYÖVOIMAKOULUTUS LUKUINA 1 (2) VUOSI TYÖVOIMAKOULUTUS/ HENKILÖT KOULUTUSPÄIVÄT 2013 3336 232 563 2014 3306 272 719

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Liikenneneuvos Eeva Linkama, LVM Saaristoliikenteen neuvottelukunta 11.11.2014 Selvityksen taustalla on vuoden 2012 liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Digiohjelma

Digiohjelma Digiohjelma 1 4.4.2017 Smart Tampere -ohjelma Tampereen seudun vetovoiman kehittäminen (ekosysteemit, sis. yritykset, oppilaitokset, kuntalaiset) Tampereen kaupungin toiminnan kehittäminen (ekosysteemien

Lisätiedot

Ohjelmakuvaus: Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys

Ohjelmakuvaus: Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys Ohjelmakuvaus: Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys 23/8/2013 Versio: 0.3 Kehitysohjelman omistaja: Kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja: Tuula Antola Saija Äikäs Ohjelmakuvaus i Ohjelmakuvauksen

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Vöyri. Kuntaraportti

Vöyri. Kuntaraportti Vöyri Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ristiinan aluejohtokunta Liite Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8.

Ristiinan aluejohtokunta Liite Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8. Ristiinan aluejohtokunta 14.9.2016 Liite 1 71 Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8.2016 Aluejohtokuntien määrä ja rakenne Mikkelissä on 4 aluejohtokuntaa

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020 Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR 2009-2014 Hankkeiden lukumäärä hylätty 22 keskeytetty 6 kesken 36 hyljesietopalkkiot

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

kehittämistä 29.9.2014 / YW

kehittämistä 29.9.2014 / YW S t d lli t Sote osana seudullista kehittämistä 29.9.2014 / YW Kehittämisyhtiöiden tavoite SEKESissä 40 jäsentä, henkilökuntaa n.600 Missiona yritysten kehittyminen Tehtävänä toimia niin, että yritystoiminta

Lisätiedot

Kauniainen. Kuntaraportti

Kauniainen. Kuntaraportti Kauniainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot