Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys"

Transkriptio

1 Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -poikkihallinnollisen kehitysohjelman tavoitteena on kehittää kaupungin elinvoimaisuutta Espoo-tarinan mukaisesti. Ohjelma tukee kaupungin tavoitetta pysyvän tuottavuuden parantamiseksi. Kaupunki hyödyntää ja käyttää resurssejaan palvelujen järjestämisen tehostamiseen ja uusien ratkaisujen käyttöönoton edistämiseen. Kaupunki luo edellytyksiä alueen toimijoiden kilpailukyvyn kasvulle. Rakentamista ohjataan ja toteutetaan niin, että arki sujuu paremmin. Hyvät kuntapalvelut ja kaupungin fiksu tapa toimia lisäävät alueen houkuttelevuutta, elinvoimaa ja kuntalaisten toimeliaisuutta. Kehitysohjelmalle on hyväksytty kolme hyötytavoitetta ja niihin liittyen kaupunginhallitus 1 hyväksyi neljä toteutettavaa ensivaiheen hanketta 2 vuodelle Ohjelman tavoitteena on saavuttaa valtuuston asettamat hyötytavoitteet ja saada aikaan pysyviä muutoksia toimintatapoja uudistamalla. Toimenpiteet ja projektit toteutetaan yhteistyössä tulosyksiköiden ja kumppaneiden kanssa. Espoon kaupungin kasvu keskittyy jatkossakin raiteiden varrelle. Laadukas joukkoliikenne lisää alueelle sijoittumisen vetovoimaa. Metron kehitysvyöhyke, sekä jatkossa myös kaupunkiradan vyöhyke, mahdollistavat Espoon kilpailukyvyn kehittymisen haluttuna asumisen ja yritystoiminnan alueena. Kaupunkirakenteellisten ratkaisujen lisäksi vetovoimaan vaikuttavat alueen palvelujen kehittyminen sekä rakennetun- ja luonnonympäristön koettu laatu. Ohjelma hakee ratkaisuja, joilla alueille sijoittumisen houkuttelevuutta parannetaan. Ohjelma edistää kaupunkimarkkinoinnin keinoin alueen kilpailuedun esilletuomista. Vuoden 2015 aikana Espoon kaupunki osallistuu EU:n innovaatiopääkaupunki kilpailuun (EU:n icapital -kilpailu). Uudet ratkaisut oman palvelutuotannon sekä rakentamisen osalta mahdollistavat kaupungin tuottavuuden paranemisen. Ohjelma tukee uusien toimintatapamallien kehittämistä, uusien teknologioiden sekä uuden ajattelutavan hyödyntämistä. Kaupungin strategisiin haasteisiin vastataan hankintoja kehittämällä. Tutkimus- ja kehittämiskumppaneiden sekä innovatiivisten yritysten kanssa haetaan kokonaan uusia ratkaisumalleja, joilla nähdään olevan merkittävä kaupungin tuottavuutta, käyttäjien kokemaa laatua ja yritysten kilpailukykyä parantava vaikutus. Elinvoimaisuutta vahvistetaan kaupungin oman kehittämistoiminnan selkiyttämisellä sekä haastamalla yritykset ja muut toimijat toteuttamaan uusia tuote-, palvelu- ja toimintataparatkaisuja. Yhdessä kestävän kehityksen ohjelman ja tarvittaessa lautakuntien kanssa valmistellaan kaupungille kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen agenda. Tällä asetetaan tavoitteet Espoo -tarinan toteuttamiseen kilpailukyvyn ja kestävä kehityksen osalta. Ohjelma edistää yritystoiminnan kehittymistä Espoossa yrittäjyyskasvatuksen, matalan kynnyksen tilojen, hankintayhteistyön sekä yritysneuvonnan kautta. Jatkossa kaupungin roolia strategisena kumppanina vahvistetaan ja lisätään verkostomaista toimintatapaa yritysten kanssa. 1 Kaupunginhallituksen kokous Kaupunkimarkkinointi, innovaatioiden edistäminen hankintojen kautta, Espoon yrityskylä koululaisille ja yritysmyönteisyyden edistäminen

2 2 Tilanne hyötytavoitteittain Hyötytavoite: 1 Kilpailukyvyn edistäminen a) Tulokset Kaupunkimarkkinointia on terävöitetty Espoo Innovation Gardenin lanseerauksen myötä. Markkinoinnin määrittelyä ja toimenpiteitä on tehty yhdessä Visit Espoo Oy:n, Otaniemen Kehitys Oy:n sekä kaupungin eri toimialojen ja tulosyksiköiden kanssa. Edellä mainittujen yhtiöiden markkinointityö on yhdistetty ja EIG -markkinointia tehdään jatkossa Visit Espoon kautta. Espoo on kohottanut merkittävästi tunnettavuuttaan juuri innovaatiomyönteisenä kaupunkina ja kaupunki sijoittui kuuden parhaimman joukkoon Euroopan unionin innovaatiopääkaupunkikilpailussa keväällä Espoo koetaan vetovoimaisena kaupunkina yritysten ja asukkaiden sijoittumiselle. Ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta ja toimenpiteistä viestitään aktiivisesti. b) Mittareiden tilanne Markkinointityö on vasta organisoitumassa kaupunkitasoisesti. Ohjausryhmä täsmentää hyötytavoitteen mittareita ja mittareiden seurantaa seuraavan raportointijakson aikana. c) Ennuste hyötytavoitteen toteutumisesta ohjelmakauden päättyessä Ohjelman kautta edistetään hyötytavoitteen mukaisesti vetovoimatekijöiden kehittymistä. Espoo on jatkuvasti kasvava ja kehittyvä kaupunki ja se mahdollistaa luontevasti uusien kehitysaskeleiden ottamisen sekä kokeilujen hyödyntämisen. Kaupungin keskeiset kumppanit tuntevat hyvin kaupungin tavoitteet ja toimenpiteet vetovoiman kasvattamiseksi ja tukevat sitä oman toimintansa kautta. d) Johtopäätökset Kaupungin menestyminen innovaatiopääkaupunkikilpailussa edellyttää myös omassa toiminnassa uusien ratkaisujen merkittävää käyttöön ottamista. Kehittämis- ja yritystoimintaa harjoittaville viestitään parhaiten Espoon kaupungin innovaatiomyönteisyydestä olemalla itse esimerkkinä. Kaupunkimarkkinoinnin vahvat viestit asukkaiden ja yritysten menestysmahdollisuuksista Espoossa tukevat jatkuvaa vetovoiman kasvamista. Kevään 2015 aikana ohjelma selkiyttää kaupungin markkinoinnin viestejä ja markkinointitapoja. Hyötytavoite: 2 Innovaatioiden hyödyntäminen a) Tulokset Hankintaneuvoja aloitti määräaikaisena Espoon kaupungin palveluksessa syksyllä Tarve hankintoja koskevalle neuvonnalle tunnistettiin osana ohjelman puitteissa toteutettua yrityskyselyä. Hankintaneuvojan pääasiallinen tehtävä on antaa ohjausta ja neuvontaa hankintoihin liittyvissä asioissa ja kehittää vuorovaikutusta yritysten ja kaupungin välillä esim. järjestämällä erilaisia yritystilaisuuksia, järjestelmien koulutustilaisuuksia yms.

3 Toimialojen kanssa on valmisteltu keskeisiin kuntalaispalveluhankintoihin ja teknisen ja ympäristötoimen puolella urakkahankintoihin hankintataktiikoita, joissa on huomioitu osaltaan markkinoiden vahvistamiseen ja yritysystävällisyyteen liittyviä tavoitteita. Hankintataktiikoissa on otettu kantaa myös markkinavuoropuheluiden käymiseen sekä ennakoivasti ennen hankintaa sekä yksittäisen hankinnan osalta. Erityisesti ennakoivat markkinavuoropuhelut mahdollistavat innovaatioiden hyödyntämisen osana hankintaa. Sähköisen innovaatioalustan kehittäminen käynnistettiin, tavoitteena ratkaisutorityyppinen sovellus, joka toimisi eräänlaisena sähköisenä markkinapaikkana ja innovointialustana, jossa kaupungin eri toimijat, koulutus- ja tutkimusyhteisöt sekä yritykset voisivat käydä vuoropuhelua keskenään tavoitteena tuote- ja palvelukehitys. Asian valmistelua jatketaan vuoden 2015 aikana tavoitteena ottaa järjestelmä käyttöön keväällä Osana sähköistä kilpailutusjärjestelmää pilotoitiin pienhankintajärjestelmää, jonka avulla lisätään kaupungin pienhankintojen avoimuutta yrityksille, tuetaan pienyrittäjien mahdollisuuksia osallistua kilpailuun ja vahvistetaan osaltaan paikallisia markkinoita. Pienhankinnasta on informoitu yrityksiä ja yrittäjille suunnattu koulutustilaisuus järjestettiin tammikuussa Sosiaali- ja terveyspalveluissa (perhe- ja sosiaalipalvelut) on käynnistetty allianssimallin pilotointi loppuvuodesta Allianssin toteutus tehdään vuoden 2015 aikana ja sopimuskausi jatkunee vuoteen Allianssimallin tavoitteena on rakentaa uudenlainen yhteiskehittämisen- ja tuottamisen malli, jonka avulla tavoitellaan tiiviimpää vuoropuhelua kaupungin ja yritysten välille kuntalaispalvelujen tuottamisessa. Palvelujen kehittämistä joukkoistamistyökalun avulla on valmistelu kahdessa ohjausryhmän kokouksessa ja ensimmäinen laaja yhteistilaisuus järjestetään helmikuun alussa. Tavoitteena on osallistaa kuntalaisia kehittämään kaupungin palveluja. Koulutuskumppaneiden kanssa on toteutettu InnoEspoo -hanketta, jossa Omnia, Laurea ja Aallon opiskelijat ja henkilökunta ovat yhdessä kaupungin henkilöstön kanssa tehnyt palvelujen kehittämistoimia. b) Mittareiden tilanne Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet. Tavoitteen saavuttamisen mittarointia kehitetään seuraavalla raportointijaksolla. c) Ennuste hyötytavoitteen toteutumisesta ohjelmakauden päättyessä Hyötytavoite toteutuu. Ohjelma tukee uudenlaisten yritysyhteistyö- ja hankintamallien käyttöönottoa tavoitteena kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallistaminen palveluiden suunnitteluun sekä markkinoiden innovaatiopotentiaalin hyödyntämiseen. d) Johtopäätökset Hyötytavoitteen saavuttaminen vaati koko kaupunkiorganisaatiolta uusien kokeilujen toteuttamista, uusien ratkaisujen käyttämistä. Kilpailukykyohjelma koordinoi poikkihallinnollista kehittämistoimintaa. Alkuvuoden 2015 tärkein tehtävä on luoda edellytyksiä kokeilemistoiminnan kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Ohjelman kautta myös hankitaan tietoa hyvistä käytännöistä, joita Suomessa on muiden kaupunkien toimesta otettu käyttöön. Kehittämistyöhön ja hankintatapojen kehittämiseen ja kokeilemiseen kohdennetaan myös ulkoista rahoitusta.

4 Hyötytavoite: 3 Yrittäjyyden tukeminen a) Tulokset Yrittäjyysmyönteisyyden kehittymistä edistetään peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnatulla Yrityskylä Espoolla, aloittaville yrityksille kohdennetuilla matalan kynnyksen tiloilla, Yritys Espoon yhteistyötilalla sekä yritysneuvonnalla. Yrittäjyysilmapiirin kehittymistä Espoossa seurataan yritysilmapiiritutkimuksen tulosten kehittymisen kautta. Lisäksi on osallistuttu UrbanMill, Summer of Startups ja keksijäviikko toimintaan. Yrityskylä avattiin marraskuussa Espoon kaikki kuudesluokkalaiset viettävät yhden yrityskyläpäivän ja tutustuvat työelämään, yrittäjyyteen ja yhteiskuntaan. Suomenojalle ja Karaporttiin on avattu matalankynnyksen tilat yritystoimintaa aloittaville yrityksille. Tavoitteena on lisätä yrittäjien kesken yhteisöllisyyttä ja yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien löytymistä. Yritysneuvonnan lisäksi yrityksille tarjotaan lyhytaikaisia työtiloja Yritys Espoon kautta. Espoo yritysten toimintaympäristönä -tutkimuksen pohjalta on aloitettu useita toimenpiteitä. Hankintaneuvoja aloitti syksyllä ja pienhankintajärjestelmän käyttöönottoa on pilotoitu, Syystreffien yhteydessä yrittäjillä oli mahdollisuus tavata kaupungin asiantuntijoita. Syksyllä yrittäjille järjestettiin myös infotilaisuus kaupungin hankinnoista. Yrittäjyyssivujen uudistaminen kaupungin verkkosivuille on aloitettu. b) Mittareiden tilanne Espoo yritysten toimintaympäristönä -tutkimuksen mittariston avulla seurataan yritysmyönteisyyden kehittymistä Espoossa. Tulosten pohjalta tehdään omaan toimintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Yrittäjyyskasvatusta seurataan Yrityskylästä saatavan käyttäjäpalautteen perusteella. Uusien matalan kynnysten tiloja seurataan yritysten määrän sekä tilojen määrän kehittymisellä. c) Ennuste hyötytavoitteen toteutumisesta ohjelmakauden päättyessä Hyötytavoite toteutuu. Yrittäjyysmyönteisyys sekä yrittäjien kokema yritystoiminnan tukeminen paranevat yrittäjyyskasvatuksen, alkavien yritysten neuvonnan, hankinta- ja muiden yritystilaisuuksien sekä matalan kynnyksen tilojen merkittävän kasvun kautta. Kaupungin yrittäjyysmyönteisyyteen vaikuttaa myös kaupungin oman toiminnan kehittäminen. Yrityksille tehtävää tutkimusta kehitetään, jotta jatkossa saadaan tarkempaa tietoa yrityksiltä niistä asioista, joihin kehittämistoimintoja erityisesti halutaan kohdentaa. d) Johtopäätökset Metron kehityskäytävä on jatkossa Espoon merkittävin työpaikkojen ja yritystoiminnan kasvun alue. Ohjelmatoiminnan kautta on määriteltävä menestystekijöitä ja niihin liittyviä toimenpiteitä, joilla edistetään kehityskäytävälle kohdistuvaa vetovoiman kasvua. Ohjelmatoiminnassa on löydettävä keinot, joilla korkean osaamisen työpaikkoja saadaan merkittävästi lisää Espooseen. Keskeisinä työpaikkojen kasvun ympäristöinä metron kehityskäytävän lisäksi nähdään Leppävaara, Keran kehittyvä alue sekä Espoon keskuksen alue. 3 Muut tulokset Ohjelman kautta on kokonaisuudessaan selkiytetty kaupungin elinkeinopoliittista toimintaa. Ohjelman tavoitteet ohjaavat laajemminkin kaupungin perustekemistä

5 yrittäjyyden ja innovaatioiden merkityksen korostamiseksi. Ohjelmatoiminta on omiaan vahvistamaan kaupungin vetovoimaisuuden kasvua hyvänä paikkana kehittämis- ja yritystoimintaan. 4 Poikkihallinnollisen yhteistyön toteutuminen Poikkihallinnollista yhteistyötä on ohjelman toimesta tehty laajasti. Kaupunkimarkkinointityössä on koottu kaupungin tapahtuma- ja kulttuuritoimijoita sekä markkinoinnista vastaavia yhteen ja erilaisia toimenpiteitä ja tilaisuuksia on toteutettu yhdessä. Kestävän kehityksen ohjelman kanssa on toteutettu kaksi työpajaa, joista toisessa suunniteltiin kaupungille kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen agendaa ja toisessa valmisteltiin kaupungin kehittämistavoitteita metron kehityskäytävälle. Yrittäjyyden edistäminen ja kaupungin palvelujen hankkimisen edistäminen on koskenut kaikkia toimialoja. 5 Määrärahan käyttö Ohjelmalle on varattu kuluvalle tilikaudelle euron määräraha ja ohjelman kustannuspaikalle on kuluja kohdistunut yhteensä noin euroa mennessä. Tulosyksiköiden ja kumppaneiden kanssa toteutettavien toimenpiteiden ja projektien kustannuksia katetaan osittain ohjelman määrärahoista poikkihallinnollisen kehittämistyön mahdollistamiseksi. Ohjelmatyössä hyödynnetään myös ulkoisia rahoituslähteitä.

6 Vuoden 2015 projektit ja toimenpiteet Edelliseltä vuodelta jatkuvat projektit ja toimenpiteet HT 1 Kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen, vuosikellon laadinta ja kaupungin markkinointiyhtiön perustaminen Ilmoittautuminen ja valmistautuminen EU:n icapital -kilpailuun HT 2 Hankintaneuvonta Allianssimallin pilotointi sosiaali- ja terveyspalveluihin Koulutuskumppanuuden kehittäminen HT 3 Yritystutkimus yrittäjyysmyönteisyyden selvittämiseksi Yrityskylätoiminta jatkuu Alkaville ja pienyrityksille matalan kynnyksen tilojen kehittäminen Uudet, vuonna 2015 alkavat projektit ja toimenpiteet HT 1 Länsimetron kehitysvyöhykkeen tavoitteet vetovoiman kasvattamiseksi Elinkeinopoliittinen ohjelma Keilaniemi - Otaniemi kehittäminen HT 2 Helpotetaan uusien ratkaisujen käyttöönottoa mm. ratkaisutorin avulla Innovaatiokumppanuusmenettelyn hyödyntäminen (malli) Koulutuskumppanuusyhteistyö HT 3 Hankintatilaisuudet yrityksille ja hankintayhteistyön kehittäminen Pienhankintajärjestelmän käyttöönotto

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen TEKES: 1152/31/15 TRE:2704/ 02.04.01/2015 HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen Tampereen kaupungin tiekartta innovatiivisiin hankintoihin PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Marika Pakkanen Pauli Välimäki,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015 2015 2017 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTEKNIIKKAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1. EDELLISEN OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki

Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki 2(16) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat... 4 3. Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä... 5 4. Ohjelmakauden

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot