Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys"

Transkriptio

1 Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -poikkihallinnollisen kehitysohjelman tavoitteena on kehittää kaupungin elinvoimaisuutta Espoo-tarinan mukaisesti. Ohjelma tukee kaupungin tavoitetta pysyvän tuottavuuden parantamiseksi. Kaupunki hyödyntää ja käyttää resurssejaan palvelujen järjestämisen tehostamiseen ja uusien ratkaisujen käyttöönoton edistämiseen. Kaupunki luo edellytyksiä alueen toimijoiden kilpailukyvyn kasvulle. Rakentamista ohjataan ja toteutetaan niin, että arki sujuu paremmin. Hyvät kuntapalvelut ja kaupungin fiksu tapa toimia lisäävät alueen houkuttelevuutta, elinvoimaa ja kuntalaisten toimeliaisuutta. Kehitysohjelmalle on hyväksytty kolme hyötytavoitetta ja niihin liittyen kaupunginhallitus 1 hyväksyi neljä toteutettavaa ensivaiheen hanketta 2 vuodelle Ohjelman tavoitteena on saavuttaa valtuuston asettamat hyötytavoitteet ja saada aikaan pysyviä muutoksia toimintatapoja uudistamalla. Toimenpiteet ja projektit toteutetaan yhteistyössä tulosyksiköiden ja kumppaneiden kanssa. Espoon kaupungin kasvu keskittyy jatkossakin raiteiden varrelle. Laadukas joukkoliikenne lisää alueelle sijoittumisen vetovoimaa. Metron kehitysvyöhyke, sekä jatkossa myös kaupunkiradan vyöhyke, mahdollistavat Espoon kilpailukyvyn kehittymisen haluttuna asumisen ja yritystoiminnan alueena. Kaupunkirakenteellisten ratkaisujen lisäksi vetovoimaan vaikuttavat alueen palvelujen kehittyminen sekä rakennetun- ja luonnonympäristön koettu laatu. Ohjelma hakee ratkaisuja, joilla alueille sijoittumisen houkuttelevuutta parannetaan. Ohjelma edistää kaupunkimarkkinoinnin keinoin alueen kilpailuedun esilletuomista. Vuoden 2015 aikana Espoon kaupunki osallistuu EU:n innovaatiopääkaupunki kilpailuun (EU:n icapital -kilpailu). Uudet ratkaisut oman palvelutuotannon sekä rakentamisen osalta mahdollistavat kaupungin tuottavuuden paranemisen. Ohjelma tukee uusien toimintatapamallien kehittämistä, uusien teknologioiden sekä uuden ajattelutavan hyödyntämistä. Kaupungin strategisiin haasteisiin vastataan hankintoja kehittämällä. Tutkimus- ja kehittämiskumppaneiden sekä innovatiivisten yritysten kanssa haetaan kokonaan uusia ratkaisumalleja, joilla nähdään olevan merkittävä kaupungin tuottavuutta, käyttäjien kokemaa laatua ja yritysten kilpailukykyä parantava vaikutus. Elinvoimaisuutta vahvistetaan kaupungin oman kehittämistoiminnan selkiyttämisellä sekä haastamalla yritykset ja muut toimijat toteuttamaan uusia tuote-, palvelu- ja toimintataparatkaisuja. Yhdessä kestävän kehityksen ohjelman ja tarvittaessa lautakuntien kanssa valmistellaan kaupungille kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen agenda. Tällä asetetaan tavoitteet Espoo -tarinan toteuttamiseen kilpailukyvyn ja kestävä kehityksen osalta. Ohjelma edistää yritystoiminnan kehittymistä Espoossa yrittäjyyskasvatuksen, matalan kynnyksen tilojen, hankintayhteistyön sekä yritysneuvonnan kautta. Jatkossa kaupungin roolia strategisena kumppanina vahvistetaan ja lisätään verkostomaista toimintatapaa yritysten kanssa. 1 Kaupunginhallituksen kokous Kaupunkimarkkinointi, innovaatioiden edistäminen hankintojen kautta, Espoon yrityskylä koululaisille ja yritysmyönteisyyden edistäminen

2 2 Tilanne hyötytavoitteittain Hyötytavoite: 1 Kilpailukyvyn edistäminen a) Tulokset Kaupunkimarkkinointia on terävöitetty Espoo Innovation Gardenin lanseerauksen myötä. Markkinoinnin määrittelyä ja toimenpiteitä on tehty yhdessä Visit Espoo Oy:n, Otaniemen Kehitys Oy:n sekä kaupungin eri toimialojen ja tulosyksiköiden kanssa. Edellä mainittujen yhtiöiden markkinointityö on yhdistetty ja EIG -markkinointia tehdään jatkossa Visit Espoon kautta. Espoo on kohottanut merkittävästi tunnettavuuttaan juuri innovaatiomyönteisenä kaupunkina ja kaupunki sijoittui kuuden parhaimman joukkoon Euroopan unionin innovaatiopääkaupunkikilpailussa keväällä Espoo koetaan vetovoimaisena kaupunkina yritysten ja asukkaiden sijoittumiselle. Ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta ja toimenpiteistä viestitään aktiivisesti. b) Mittareiden tilanne Markkinointityö on vasta organisoitumassa kaupunkitasoisesti. Ohjausryhmä täsmentää hyötytavoitteen mittareita ja mittareiden seurantaa seuraavan raportointijakson aikana. c) Ennuste hyötytavoitteen toteutumisesta ohjelmakauden päättyessä Ohjelman kautta edistetään hyötytavoitteen mukaisesti vetovoimatekijöiden kehittymistä. Espoo on jatkuvasti kasvava ja kehittyvä kaupunki ja se mahdollistaa luontevasti uusien kehitysaskeleiden ottamisen sekä kokeilujen hyödyntämisen. Kaupungin keskeiset kumppanit tuntevat hyvin kaupungin tavoitteet ja toimenpiteet vetovoiman kasvattamiseksi ja tukevat sitä oman toimintansa kautta. d) Johtopäätökset Kaupungin menestyminen innovaatiopääkaupunkikilpailussa edellyttää myös omassa toiminnassa uusien ratkaisujen merkittävää käyttöön ottamista. Kehittämis- ja yritystoimintaa harjoittaville viestitään parhaiten Espoon kaupungin innovaatiomyönteisyydestä olemalla itse esimerkkinä. Kaupunkimarkkinoinnin vahvat viestit asukkaiden ja yritysten menestysmahdollisuuksista Espoossa tukevat jatkuvaa vetovoiman kasvamista. Kevään 2015 aikana ohjelma selkiyttää kaupungin markkinoinnin viestejä ja markkinointitapoja. Hyötytavoite: 2 Innovaatioiden hyödyntäminen a) Tulokset Hankintaneuvoja aloitti määräaikaisena Espoon kaupungin palveluksessa syksyllä Tarve hankintoja koskevalle neuvonnalle tunnistettiin osana ohjelman puitteissa toteutettua yrityskyselyä. Hankintaneuvojan pääasiallinen tehtävä on antaa ohjausta ja neuvontaa hankintoihin liittyvissä asioissa ja kehittää vuorovaikutusta yritysten ja kaupungin välillä esim. järjestämällä erilaisia yritystilaisuuksia, järjestelmien koulutustilaisuuksia yms.

3 Toimialojen kanssa on valmisteltu keskeisiin kuntalaispalveluhankintoihin ja teknisen ja ympäristötoimen puolella urakkahankintoihin hankintataktiikoita, joissa on huomioitu osaltaan markkinoiden vahvistamiseen ja yritysystävällisyyteen liittyviä tavoitteita. Hankintataktiikoissa on otettu kantaa myös markkinavuoropuheluiden käymiseen sekä ennakoivasti ennen hankintaa sekä yksittäisen hankinnan osalta. Erityisesti ennakoivat markkinavuoropuhelut mahdollistavat innovaatioiden hyödyntämisen osana hankintaa. Sähköisen innovaatioalustan kehittäminen käynnistettiin, tavoitteena ratkaisutorityyppinen sovellus, joka toimisi eräänlaisena sähköisenä markkinapaikkana ja innovointialustana, jossa kaupungin eri toimijat, koulutus- ja tutkimusyhteisöt sekä yritykset voisivat käydä vuoropuhelua keskenään tavoitteena tuote- ja palvelukehitys. Asian valmistelua jatketaan vuoden 2015 aikana tavoitteena ottaa järjestelmä käyttöön keväällä Osana sähköistä kilpailutusjärjestelmää pilotoitiin pienhankintajärjestelmää, jonka avulla lisätään kaupungin pienhankintojen avoimuutta yrityksille, tuetaan pienyrittäjien mahdollisuuksia osallistua kilpailuun ja vahvistetaan osaltaan paikallisia markkinoita. Pienhankinnasta on informoitu yrityksiä ja yrittäjille suunnattu koulutustilaisuus järjestettiin tammikuussa Sosiaali- ja terveyspalveluissa (perhe- ja sosiaalipalvelut) on käynnistetty allianssimallin pilotointi loppuvuodesta Allianssin toteutus tehdään vuoden 2015 aikana ja sopimuskausi jatkunee vuoteen Allianssimallin tavoitteena on rakentaa uudenlainen yhteiskehittämisen- ja tuottamisen malli, jonka avulla tavoitellaan tiiviimpää vuoropuhelua kaupungin ja yritysten välille kuntalaispalvelujen tuottamisessa. Palvelujen kehittämistä joukkoistamistyökalun avulla on valmistelu kahdessa ohjausryhmän kokouksessa ja ensimmäinen laaja yhteistilaisuus järjestetään helmikuun alussa. Tavoitteena on osallistaa kuntalaisia kehittämään kaupungin palveluja. Koulutuskumppaneiden kanssa on toteutettu InnoEspoo -hanketta, jossa Omnia, Laurea ja Aallon opiskelijat ja henkilökunta ovat yhdessä kaupungin henkilöstön kanssa tehnyt palvelujen kehittämistoimia. b) Mittareiden tilanne Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet. Tavoitteen saavuttamisen mittarointia kehitetään seuraavalla raportointijaksolla. c) Ennuste hyötytavoitteen toteutumisesta ohjelmakauden päättyessä Hyötytavoite toteutuu. Ohjelma tukee uudenlaisten yritysyhteistyö- ja hankintamallien käyttöönottoa tavoitteena kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallistaminen palveluiden suunnitteluun sekä markkinoiden innovaatiopotentiaalin hyödyntämiseen. d) Johtopäätökset Hyötytavoitteen saavuttaminen vaati koko kaupunkiorganisaatiolta uusien kokeilujen toteuttamista, uusien ratkaisujen käyttämistä. Kilpailukykyohjelma koordinoi poikkihallinnollista kehittämistoimintaa. Alkuvuoden 2015 tärkein tehtävä on luoda edellytyksiä kokeilemistoiminnan kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Ohjelman kautta myös hankitaan tietoa hyvistä käytännöistä, joita Suomessa on muiden kaupunkien toimesta otettu käyttöön. Kehittämistyöhön ja hankintatapojen kehittämiseen ja kokeilemiseen kohdennetaan myös ulkoista rahoitusta.

4 Hyötytavoite: 3 Yrittäjyyden tukeminen a) Tulokset Yrittäjyysmyönteisyyden kehittymistä edistetään peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnatulla Yrityskylä Espoolla, aloittaville yrityksille kohdennetuilla matalan kynnyksen tiloilla, Yritys Espoon yhteistyötilalla sekä yritysneuvonnalla. Yrittäjyysilmapiirin kehittymistä Espoossa seurataan yritysilmapiiritutkimuksen tulosten kehittymisen kautta. Lisäksi on osallistuttu UrbanMill, Summer of Startups ja keksijäviikko toimintaan. Yrityskylä avattiin marraskuussa Espoon kaikki kuudesluokkalaiset viettävät yhden yrityskyläpäivän ja tutustuvat työelämään, yrittäjyyteen ja yhteiskuntaan. Suomenojalle ja Karaporttiin on avattu matalankynnyksen tilat yritystoimintaa aloittaville yrityksille. Tavoitteena on lisätä yrittäjien kesken yhteisöllisyyttä ja yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien löytymistä. Yritysneuvonnan lisäksi yrityksille tarjotaan lyhytaikaisia työtiloja Yritys Espoon kautta. Espoo yritysten toimintaympäristönä -tutkimuksen pohjalta on aloitettu useita toimenpiteitä. Hankintaneuvoja aloitti syksyllä ja pienhankintajärjestelmän käyttöönottoa on pilotoitu, Syystreffien yhteydessä yrittäjillä oli mahdollisuus tavata kaupungin asiantuntijoita. Syksyllä yrittäjille järjestettiin myös infotilaisuus kaupungin hankinnoista. Yrittäjyyssivujen uudistaminen kaupungin verkkosivuille on aloitettu. b) Mittareiden tilanne Espoo yritysten toimintaympäristönä -tutkimuksen mittariston avulla seurataan yritysmyönteisyyden kehittymistä Espoossa. Tulosten pohjalta tehdään omaan toimintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Yrittäjyyskasvatusta seurataan Yrityskylästä saatavan käyttäjäpalautteen perusteella. Uusien matalan kynnysten tiloja seurataan yritysten määrän sekä tilojen määrän kehittymisellä. c) Ennuste hyötytavoitteen toteutumisesta ohjelmakauden päättyessä Hyötytavoite toteutuu. Yrittäjyysmyönteisyys sekä yrittäjien kokema yritystoiminnan tukeminen paranevat yrittäjyyskasvatuksen, alkavien yritysten neuvonnan, hankinta- ja muiden yritystilaisuuksien sekä matalan kynnyksen tilojen merkittävän kasvun kautta. Kaupungin yrittäjyysmyönteisyyteen vaikuttaa myös kaupungin oman toiminnan kehittäminen. Yrityksille tehtävää tutkimusta kehitetään, jotta jatkossa saadaan tarkempaa tietoa yrityksiltä niistä asioista, joihin kehittämistoimintoja erityisesti halutaan kohdentaa. d) Johtopäätökset Metron kehityskäytävä on jatkossa Espoon merkittävin työpaikkojen ja yritystoiminnan kasvun alue. Ohjelmatoiminnan kautta on määriteltävä menestystekijöitä ja niihin liittyviä toimenpiteitä, joilla edistetään kehityskäytävälle kohdistuvaa vetovoiman kasvua. Ohjelmatoiminnassa on löydettävä keinot, joilla korkean osaamisen työpaikkoja saadaan merkittävästi lisää Espooseen. Keskeisinä työpaikkojen kasvun ympäristöinä metron kehityskäytävän lisäksi nähdään Leppävaara, Keran kehittyvä alue sekä Espoon keskuksen alue. 3 Muut tulokset Ohjelman kautta on kokonaisuudessaan selkiytetty kaupungin elinkeinopoliittista toimintaa. Ohjelman tavoitteet ohjaavat laajemminkin kaupungin perustekemistä

5 yrittäjyyden ja innovaatioiden merkityksen korostamiseksi. Ohjelmatoiminta on omiaan vahvistamaan kaupungin vetovoimaisuuden kasvua hyvänä paikkana kehittämis- ja yritystoimintaan. 4 Poikkihallinnollisen yhteistyön toteutuminen Poikkihallinnollista yhteistyötä on ohjelman toimesta tehty laajasti. Kaupunkimarkkinointityössä on koottu kaupungin tapahtuma- ja kulttuuritoimijoita sekä markkinoinnista vastaavia yhteen ja erilaisia toimenpiteitä ja tilaisuuksia on toteutettu yhdessä. Kestävän kehityksen ohjelman kanssa on toteutettu kaksi työpajaa, joista toisessa suunniteltiin kaupungille kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen agendaa ja toisessa valmisteltiin kaupungin kehittämistavoitteita metron kehityskäytävälle. Yrittäjyyden edistäminen ja kaupungin palvelujen hankkimisen edistäminen on koskenut kaikkia toimialoja. 5 Määrärahan käyttö Ohjelmalle on varattu kuluvalle tilikaudelle euron määräraha ja ohjelman kustannuspaikalle on kuluja kohdistunut yhteensä noin euroa mennessä. Tulosyksiköiden ja kumppaneiden kanssa toteutettavien toimenpiteiden ja projektien kustannuksia katetaan osittain ohjelman määrärahoista poikkihallinnollisen kehittämistyön mahdollistamiseksi. Ohjelmatyössä hyödynnetään myös ulkoisia rahoituslähteitä.

6 Vuoden 2015 projektit ja toimenpiteet Edelliseltä vuodelta jatkuvat projektit ja toimenpiteet HT 1 Kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen, vuosikellon laadinta ja kaupungin markkinointiyhtiön perustaminen Ilmoittautuminen ja valmistautuminen EU:n icapital -kilpailuun HT 2 Hankintaneuvonta Allianssimallin pilotointi sosiaali- ja terveyspalveluihin Koulutuskumppanuuden kehittäminen HT 3 Yritystutkimus yrittäjyysmyönteisyyden selvittämiseksi Yrityskylätoiminta jatkuu Alkaville ja pienyrityksille matalan kynnyksen tilojen kehittäminen Uudet, vuonna 2015 alkavat projektit ja toimenpiteet HT 1 Länsimetron kehitysvyöhykkeen tavoitteet vetovoiman kasvattamiseksi Elinkeinopoliittinen ohjelma Keilaniemi - Otaniemi kehittäminen HT 2 Helpotetaan uusien ratkaisujen käyttöönottoa mm. ratkaisutorin avulla Innovaatiokumppanuusmenettelyn hyödyntäminen (malli) Koulutuskumppanuusyhteistyö HT 3 Hankintatilaisuudet yrityksille ja hankintayhteistyön kehittäminen Pienhankintajärjestelmän käyttöönotto

Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti

Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2015 1 Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -poikkihallinnollisen kehitysohjelman

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 367. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 367. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 5349/00.01.02/2013 367 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh. 046 877 2055 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kilpailukyky, innovaatio ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti

Kilpailukyky, innovaatio ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti Kilpailukyky, innovaatio ja yrittäjyys -kehitysohjelman seurantaraportti 31.7.2016 1 Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelma kehittää kaupungin

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 249. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 249. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.09.2013 Sivu 1 / 1 3726/00.01.02/2013 249 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmakuvausten hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Hoverfält, puh. (09) 816 84862 Jorma

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Valtuuston strategiaseminaari 22.4.2015, Valtuustotalo Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Kaupunginlakimies Kaisa Heino, Imatran kaupunki Palvelu- ja hankintastrategia Imatran kaupungin strategioista poimittua:

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2015

Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2015 Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2015 1 Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma on edennyt ohjausryhmän linjaaman suunnitelman mukaan.

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Laurea Startup Opiskelijayrittäjyyden edistäminen Laureassa

Laurea Startup Opiskelijayrittäjyyden edistäminen Laureassa Laurea Startup Opiskelijayrittäjyyden edistäminen Laureassa Tikkurila 7.2.2017 Antti Sekki www.laurea.fi Laurea Startup on yrittäjyyden edistämisen toimintamalli 1. Aktivointi ja Laurean tapahtumat Laurea

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa:

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa: Yksikkö Kuhmossa..2006 Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A 90100 OULU Viite: Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämä lausuntopyyntö Asia: LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAN JA LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Vanhuslain toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet 2013 ja 2014 Espoossa Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät 15.-16.3.2016 Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus päätti 7.3. Tesoman hyvinvointikeskuksen

Lisätiedot

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista HYVINVOINTIFOORUMI 21.08.2014 Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien osaprojekti Tuula Löf 1 Hyvinvointiryhmät Perustettu ryhmiä Olemassa olleiden

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti

Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti Teollisuuden uusiutuminen on Satakunnan maakunnan kärkitavoite Teollisuuden uusiutumisen edistäminen on keskeinen Satakunnan

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Ohjelmakuvaus: Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys

Ohjelmakuvaus: Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys Ohjelmakuvaus: Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys 23/8/2013 Versio: 0.3 Kehitysohjelman omistaja: Kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja: Tuula Antola Saija Äikäs Ohjelmakuvaus i Ohjelmakuvauksen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE 1 Johtopäätös 1 Kouluverkkoa tulisi kehittää niin, että kuljetusoppilaiden määrä minimoidaan. Tällä on positiivinen kustannusvaikutus kustannusrakenteeseen ja

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot