I Kuntaviestinnän toimintaympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I Kuntaviestinnän toimintaympäristö"

Transkriptio

1 1 Kh , liite nro I Sodankylän viestintähanke Helena Lemminkäinen, Kevi Consulting Oy Sodankylän kunnan viestinnän ja markkinoinnin linjaukset 1 Kuntaviestinnän toimintaympäristö 2 2 Viestinnän nykytila ja kehityshaasteet 2 3 Perusmäärittelyt Viestinnän ja markkinoinnin tehtävät ja tavoitteet Viestintää ohjaavat periaatteet ja arvot Yhteistyö- ja kohderyhmät (= sidosryhmät) Kunnan tavoitteelliset perusviestit/tarina (= tavoiteltu kuntamaine) 7 4 Viestinnän järjestelyt Viestinnän suunnitelmallinen johtaminen Virkamiesviestinnän vastuut ja organisointi Luottamushenkilöiden ja -elinten viestijäroolit Sisäinen työyhteisöviestintä Kuntamarkkinointi Keinot, kanavat ja foorumit Resurssit 12 5 Seuranta, arviointi ja mittarit 13 6 Viestinnän linjausten hyväksyminen ja arkeen saattaminen 14 7 Vuosien kehittämisen painoalueet ja prioriteetit 14 Liitteet 1 Kuntaviestintään liittyvää säädösperustaa ja muuta tausta-aineistoa 2 Sodankylän kuntaa profiloivat perusviestit (kuvio, versio 6)

2 2 I Kuntaviestinnän toimintaympäristö Kuntaviestintää ohjaavat monet lait. Kuntalaisten tiedonsaanti- ja osallistumisoikeudet kumpuavat perustuslaista. Kuntalaki määrittää varsin, miten valtuuston on huolehdittava kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismandollisuuksista (Kuntalaki 27 ) sekä miten kunnan on tiedotettava kuntalaisille (Kuntalaki 29 ). Kunnan viestintää koskevia velvoitteita on myös mm. julkisuus-, hallinto- ja kielilaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (ks. Hite 1). Lisäksi mm. Suomen Kuntaliitto on antanut suosituksia kuntaviestintään ja kehittänyt mittariston kunnan viestinnän arviointiin. Sodankylän kunnan viestinnän linjaukset pohjautuvat vuosille tehtyyn kuntastrategiaan ja Sodankylä raporttiin sekä viestinnän kehittämiseen tähtäävän viestintähankkeen yhteydessä tehtyyn tutkimustyöhön. Kuntien toimintaympäristössä on lähitulevaisuudessa nähtävissä monia haasteita ja suuria muutoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien yhdistymiset, väestön ikääntyminen, muuttoliike ja kansainvälistyminen, monet palvelujärjestelmän muutokset, kuntatyöntekijöiden nopearytminen eläköityminen ja osaavan henkilöstön saatavuus sekä kuntatalouden kestävyyden varmistaminen. Jotta kunta pystyy reagoimaan riittävän ajoissa muutoksiin, toimintaympäristön luotaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Muutoksen suuntaan ja muutoksissa pärjäämiseen voidaan vaikuttaa, kun kunta osallistuu aktiivisesti erilaisille päättäjä- ja vaikuttajafoorumeille Suomessa ja kansainvälisesti. Foorumit ovat ensiarvoisen tärkeitä myös Sodankylän kunnalle ominaisen profiilin, mandollisuuksien ja muiden vetovoimatekijöiden esille tuomiseen. Sodankylällä on Lapin ja koko Suomen kuntakentässä poikkeuksellisen hyvät tulevaisuuden näkymät. Kaivosteollisuus ja sen myötä kasvava muu elinkeino- ja palvelutoiminta luovat talouden vakautta, vaurautta ja hyvinvointia. Mittavat luonnonvarat rinnallaan koskematon luonto, puhtaat luonnontuotteet, kiireetön elämänrytmi ja elinvoimainen maaseutu luovat mandollisuuksia synnyttää perinteisen tunturimatkailun rinnalle omintakeisia ja tulevaisuuden matkailijoiden tarpeisiin kehitettyjä matkailupalveluja ja -tuotteita. Maaseutu nousevana asumisen trendinä avaa uudenlaisia mandollisuuksia kääntää muuttotappio muuttovoitoksi. Ajasta ja paikasta riippumaton tietotyöhön ja innovaatiotoimintaan pohjaava yritystoiminta voi kehittyä merkittäväksi kumppaniksi myös kunnan palvelutuotannossa. 2 Viestinnän nykytila ja kehityshaasteet Viestintähankkeeseen sisältyvä tutkimusvaihe nosti esiin monia Sodankylän kunnan toiminnan ja viestinnän kehittämishaasteita. Kunnan sisäisessä kyselyssä johtamis- ja esimiesviestintä nähtiin yhtenä tärkeimmistä kehittämisalueista, samoin sisäinen työyhteisöviestintä kokonaisuudessaan. Toinen tärkeä kehittämiskohde oli kuntalaiset kuntalaisten kuuleminen. Nyt kuntalaisilla nähtiin lähes olemattomat mandollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon, koska yleensä asioita viestitään vasta sitten, kun päätökset on jo tehty. Ainoaksi vaikuttamismandollisuudeksi onkin liian usein jäänyt kuntalaisvalitus.

3 3 Toiminnan läpinäkyvyys, viestinnän avoimuus ja ennakoivuus ovatkin tärkeimpiä viestinnän kehityshaasteita sekä kuntalaisille suunnatussa että kunnan sisäisessä työyhteisöviestinnässä. Luottamusjohdon ja virkamiesten suhteissa nähtiin paljon kehitettävää. Pahiten kuntamainetta mustamaalavina tekijöinä pidettiin virkamiesten ja poliitikkojen tulehtuneita välejä ja luottamuspulaa sekä poliitikkojen keskinäistä riitelyä. Myönteistä puolestaan oli se, että sisäiseen kyselyyn vastanneilla oli varsin yhteneväinen ja moderni käsitys siitä, millaisista elementeistä kuntaviestintä ja sisäinen työyhteisöviestintä koostuvat sekä miten viestintää tulisi kehittää. Viestinnän kehittymisen edellytyksenä pidettiin kuitenkin sitä, että viestintäosaamisen kehittämiseen panostetaan. Ulkoisten sidosryhmien haastattelut toivat esiin Sodankylän kuntamaineen hahmottomuuden. Haastatellut näkivät erittäin monia myönteisiä asioita, joista Sodankylä voisi tulevaisuudessa olla tunnettu. Profiilin kirkastaminen ja kunnan vahvuuksista viestiminen onkin yksi kunnan ulkoisen viestinnän kehittämiskohteista. Ennen tätä on kuitenkin tehtävä tarvittavat kunnan sisäiset kehitystoimet, koska hyvä viestintä voi perustua vain hyvälle toiminnalle. Ulkoiset sidosryhmät näkivät kunnan kehityksen sekä profiloitumisen ja maineenjohtamisen suurimmaksi esteeksi kunnan huonon poliittisen ilmapiirin. Luottamusjohdon ja virkakunnan yhteistyöongelmat olivat heijastuneet myös ulkoisten sidosryhmien suuntaan, samoin salaileva valmistelu ja kuntalaisten heikot osallistumismandollisuudet. Toimintaorientaatioltaan Sodankylän kuntaa pidettiin sisäänpäin kääntyneenä ja pikemminkin staattisena kuin herkästi toimintaympäristön muutoksiin reagoivana. Erityisesti kuntakentän tulevissa suurissa muutoksissa pärjäämisessä on tärkeää, että kunnan johto osallistuu aktiivisesti eri foorumeilla käytävään keskusteluun. Sidosryhmäsuhteissa nähtiin muutoinkin paljon kehitettävää. Useampikin sidosryhmähaastatteluissa ajatuksia kertonut totesi, että Sodankylä asuinpaikkana ja paikkakuntana ansaitsisi nykyistä paljon paremman mainearvosanan, mutta kunnan poliittinen kulttuuri romuttaa sitä. Selkeänä kehityskohteena nousivat esiin tulevaisuuden rekrytointihaasteet, koska kunnan ei nähty luovan asiantuntijoilleen työnteon edellytyksiä. Sinänsä nykyisen virkakunnan asiantuntemus ja yhteistyökyky saivat kiitosta. Viestinnän ammattitaidottomuus kiinnitti huomiota. Erityisen pulmalliseksi nähtiin se, ettei kunta ole onnistunut kertomaan riittävästi Sodankylän elinkeinoelämän elpymisestä, kasvusta, hyvän asuinpaikan mandollisuuksista ja muista kunnan kannalta myönteisistä asioista. Kehityshaasteistaan huolimatta ulkoisten sidosryhmien edustajat näkivät Sodankylässä valtavan kehityspotentiaalin. Yhteenvetona voi todeta, että sisäinen ja ulkoinen tutkimus piirsivät varsin yhdenmukaisen kuvan Sodankylän kunnan maineenjohtamisesta ja viestinnästä sekä niiden kehittämistarpeista. Vaikka kehityskohteita on paljon, myönteistä on kuitenkin se, että kehittämistarpeet on tunnistettu. Nyt ne pitää vielä tunnustaa sekä käynnistää määrätietoiset toiminnan ja viestinnän kehitystoimet. Sisäisen kyselyn havaintojen mukaan kunnassa on varsin hyvin ymmärretty, millaista hyvä kuntaviestintä on. Toteutus vain on ontunut. Kehittämiselle hyvän pohjan luo se, ettei kunnan toimintaympäristössä ole sellaisia tekijöitä, jotka estäisivät esimerkiksi kuntamaineen parantamisen. Kaikki kehittämistä vaativat asiat ovat sellaisia, joihin kunnan luottamus ja virkamiesjohto sekä jokainen kunnan työntekijä voivat itse halutessaan vaikuttaa omalla toiminnallaan.

4 4 Viestinnän kehittämisen painoalueet ja prioriteetit määritellään tarkemmin luvussa 7. Viestinnän nykytila-analyysin yksityiskohtaiset havainnot on esitetty raportissa Sodankylän viestintähanke, tutkimusvaiheen raportti 2011 (Raportti 234/Kevi Consulting Oy, ). 3 Perusmäärittelyt 3.1 Viestinnän ja markkinoinnin tehtävät ja tavoitteet Viestinnällä on keskeinen rooli kunnallisen demokratian toteutumisessa, ja viestintä on olennainen osa kunnan johtamista. Sodankylän viestinnän linjauksissa viestintä sisältää myös kunta markkinoinnin. Suomen Kuntaliiton mukaan kuntalaisille suunnatun viestinnän perustehtäviä ovat informointi, neuvonta, kansalaiskeskustelun tukeminen ja osallistumisen edistäminen sekä markkinointi ja maineenhallinta. Luottamus kuntaan ja kunnan vetovoimaisuus asuin ja työpaikkana sekä yritysten kotipaikkana edellyttävät kunnan maineesta huolehtimista. Hyvin hoidetulla sisäisellä työ yhteisöviestinnällä tuetaan työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Markkinoinnin keinoja käytetään esimerkiksi palvelujen tunnetuksi tekemisessä, rekrytointiviestinnässä ja matkailun edistämistoimissa. Markkinointia tarvitaan myös vahvistamaan alueellista kilpailukykyä. Kuntamarkkinointi on osa elinkeinopolitiikkaa, jolla voidaan vaikuttaa mm. muuttoliikkeen suuntiin ja yritysten halukkuuteen sijoittua paikkakunnalle. Viestinnässä on varauduttava myös kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin. Viestinnässä onnistuminen edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön luotausta. Suunnitelmallinen viestintä edellyttää säännöllistä viestinnän arviointia. Viestinnän päämääränä on tukea kuntastrategian toteutumista. Viestintä vahvistaa johtamista, tukee suunnittelua ja kehittämistoimintaa. Hyvät sidosryhmäsuhteet ovat tärkeä tuloksellisen toiminnan edellytys. Avoin viestintä antaa tosiasioihin perustuvan kuvan toiminnasta, nykytilasta ja kehittämistarpeista. Viestinnän tavoitteita tehtäväkokonaisuuksittain vuoden strategiakaudelle ovat seuraavat: Kuntalaisten informointi 'a tiedottaminen Kuntalaiset sekä muut yhteistyö ja kohderyhmät (= sidosryhmät) saavat riittävästi tietoa valmisteilla olevista asioista ja suunnitelmista sekä tietävät, miten voivat osallistua ja vaikuttaa vireillä olevien asioiden valmisteluun. Kuntalaiset luottavat siihen, että päätöksenteko on läpinäkyvää ja että viestintä on avointa, ennakoivaa ja tosiasioihin perustuvaa. Mediayhteistyö Kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteydet tiedotusvälineisiin toimivat. Ymmärretään, että media on tärkeä viestin viejä kuntalaisten suuntaan ja että julkinen keskustelu edistää kuntalaisten osallisuutta. Kunnan virkamiehet ovat tiedotusvälineiden käytettävissä ja yhteydenottopyyntöihin vastataan nopeasti. Tiedotusvälineitä kohdellaan tasapuolisesti. Mediaviestinnän toteutuksessa otetaan huomioon tiedotusvälineiden aikataulut ja muut toimitukselliset tarpeet.

5 5 Neuvonta, palveluista tiedottaminen ja asiakaspalvelu Kuntalaiset tietävät, millaisia palveluja Sodankylän kunnassa on tarjolla, ja kuntalaiset osaavat käyttää palveluita tarkoituksenmukaisella tavalla. Kunta tunnetaan laadukkaista palveluistaan ja hyvästä asiakaspalvelusta. Neuvontahenkilöstö on helposti tavoitettavissa ja yhteydenottopyyntöihin vastataan nopeasti. Palveluista viestittäessä otetaan huomioon eri-ikäiset väestöryhmät ja saamenkieliset kuntalaiset sekä kansainvälistyvän Sodankylän vaatimukset. Kansalaiskeskustelun tukeminen ja osallistumisen edistäminen Kuntalaisilla on mandollisuus vaikuttaa ja osallistua asioiden valmisteluun ennen kuin päätökset tehdään. Tästä syystä asioista pitää tiedottaa valmistelun alkuvaiheessa. Kuntalaiset kokevat tulleensa kuulluksi. Osallistumiseen on käytössä ennalta suunnitellut keinot ja foorumit ja palautekanavat. Palautteiden käsittelyä varten on järjestelmä, jonka avulla palaute otetaan huomioon kunnan toimintaa kehitettäessä. Kunnan sisäisen yhteistyö ja vuorovaikutus Virkamiesten ja luottamushenkilöiden vuorovaikutus toimii, mikä osaltaan lisää kuntalaisten luottamusta kunnan toimintaan ja parantaa kuntamainetta. Henkilöstö tuntee kuntastrategian keskeiset linjaukset. Kun viestintä on osa arjen johtamista ja esimiestyötä, työyhteisöviestintä toimii ja henkilöstö voi hyvin. Työyhteisön jäsenet ymmärtävät, että viestintä on olennainen osa jokaisen kunnassa työskentelevän työtä. Työnantajamaine on hyvä, ja Sodankylän kunta nähdään kiinnostavana työpaikkana. Maineenjohtaminen ja sidosryhmätyö Ymmärretään, että hyvän maineen lähtökohta on hyvä toiminta. Kuntalaiset, kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat ylpeitä omasta kunnastaan ja ovat motivoituneita toimimaan kunnan maineen lähettiläinä. Keskeiset yhteistyö- ja kohderyhmät on tunnistettu ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa toimii maakunnallisella ja kansallisella tasolla sekä kansainvälisillä yhteistyöfoorumeilla. Kuntamarkkinointi (= paikan markkinointi ja matkailumarkkinointi) Kunta nähdään vetovoimaisena ja hyvänä paikkana asua, elää ja yrittää, ja kuntalaiset arvostavat omaa kotikuntaansa. Yritykset ja uudet asukkaat ovat halukkaita asettumaan pysyvästi kuntaan. Kunnan alueen monipuoliset kulttuuritapahtumat, matkailupalvelut, vapaa-ajan asumisen mandollisuudet tunnetaan. Sodankylä erottuu aitoja pohjoisia elämyksiä tarjoavana matkailukohteena. Investoijat ovat halukkaita sijoittamaan Sodankylän alueella oleviin kohteisiin. Kriisiviestintä Kunta pystyy reagoimaan nopeasti yllättäviin viestintätilanteisiin ja estämään mandolliset lisävahingot tai mainehaitat. Jokaisen kunnan työntekijän ja luottamushenkilön tietää, miten kriisiviestinnän vastuut jakautuvat, ja tuntea kriisien varalle laaditut toimintaohjeet. Viestinnän prosesseja ja toimintaohjeita on kuvattu tarkemmin liitteessä Viestintää ohjaavat periaatteet ja arvot Kuntastrategian arvoihin perustuen viestintää ohjaavat periaatteet ja arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus ja vastuullisuus sekä monikielisyys. Asiakaslähtöisyys lähtee siitä, että jokainen ymmärtää, että kunta on kuntalaisia varten. Viestinnän toteutuksessa otetaan huomioon erilaisten vastaanottajaryhmien tarpeet. Viestintä on

6 6 vuorovaikutteista, ja kunnan palautekanavat ovat kunnossa. Työyhteisön sisällä viestintä on keskustelevaa ja yhteistyöhön kannustavaa, työtovereita ja asiakkaita kunnioittavaa sekä yrittäjien/yritysasiakkaiden tarpeet huomioon ottavaa. Luottamushenkilöiden viestinnässä kuntalaisten etu menee aina poliittisten intressien edelle. Avoimuudella tarkoitetaan sitä, kunnan päätöksenteon valmisteluprosessi on läpinäkyvä ja kuntalaisille viestitään valmistelussa olevista asioista niiden vireille tullessa. Samalla kerrotaan, miten päätöksenteon prosessi etenee ja millaisia osallistumismandollisuuksia kuntalaisilla on. Viestintä on aktiivista, oma-aloitteista ja ennakoivaa. Sisäisessä työyhteisöviestinnässä henkilöstöllä on mandollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi, tietoa ja osaamista jaetaan reilusti. Luottamushenkilöiden ja virkakunnan välillä vuorovaikutus on avointa ja toinen toistaan arvostavaa sekä keskinäistä luottamusta vahvistavaa. Vastuullinen viestintä edellyttää, että johto, esimiehet ja jokainen työntekijä sekä luottamushenkilöt oivaltavat oman vastuunsa tosiasioihin perustuvassa tiedonvälityksessä ja vuorovaikutuksessa. Yhdessä sovittuja viestinnän pelisääntöjä noudatetaan. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus kertoa omaan työhönsä liittyvistä asioista ymmärrettävästi ja vastaanottajan tarpeet huomioiden. Kaikki kuntalaisia, alueen yrityksiä tai muita sidosryhmiä koskevat ratkaisut on perusteltava ja kaikki ratkaisujen vaikutukset on tuotava esiin. Monikielisyys toteutuu ottamalla viestinnässä huomioon erityisesti saamenkielisen väestön tarpeet. Kansainvälinen kaivosteollisuus ja matkailu edellyttävät myös kunnalta kykyä palvella yhteistyötahoja ja kunta-asiakkaita eri kielillä. Kansainväliseen viestintään on oltava valmius myös kriisitilanteissa. 3.3 Yhteistyö- ja kohderyhmät (sidosryhmät) Sodankylän kunnan tärkeimmät viestinnän yhteistyö- ja kohderyhmät ovat kuntalaiset ja kunnan oma henkilöstö sekä luottamustehtävissä toimivat. Muut sidosryhmät voidaan ryhmillä seuraaviin tahoihin: ulkoiset palvelutuottajat, alihankkijat ja muut sopimuskumppanit yritykset, yrittäjät ja yrittäjäjärjestöt potentiaaliset muuttajat ja uudet työntekijät alue- ja valtakunnan tason viranomaiset (AVI, ELY, VM, TEM jne.) kunta-alan keskeiset toimijat (esim. Suomen Kuntaliitto) maakunta ja lähikunnat, kuntayhtymät tutkimuslaitokset (esim. Oulun yliopisto, IL, Tähtelä) puolustusvoimat/ Jääkäriprikaati päättäjät ja vaikuttajat (valtakunnan taso ja kv-toimijat) järjestöt (mm. asukas- ja kyläyhdistykset, harrastustoiminta, edunvalvonta, elinkeinoelämä, kauppakamarit) tiedotusvälineet elinkeinoelämän eri toimialat (kaivosklusteri, metsäklusteri, matkailuala, MEK) paliskunnat ja Paliskuntien yhdistys seurakunnat Sidosryhmätyö on avointa, aktiivista ja läpinäkyvää. Johdon päättäjä- ja vaikuttajasuhteiden lisäksi hyvään sidosryhmäviestintään ja yhteistyöhön tarvitaan jokaisen kunnan työntekijän ja luottamushenkilön rakentavaa panosta.

7 7 Sidosryhmäviestinnän keinot valitaan niin, että ne ovat tarkoituksenmukaisia kunkin sidosryhmän näkökulmasta. Sidosryhmäyhteistyössä tärkein viestinnän ja vaikuttamisen väylä on henkilökohtainen viestintä. Muita keinoja ovat mm. sidosryhmätilaisuudet, seminaarit ja toimittajatapaamiset. Sidosryhmätapaamisten toteutuksessa hyödynnetään Sodankylän tunnettuja ja arvostettuja tapahtumia (mm. Elokuvajuhlat ja LuostoClassic). 3.4 Kunnan tavoitteelliset perusviestititarina (= tavoiteltu kuntamaine) Maineenjohtaminen on johtamisen ydintoimintoja, ja maine on kunnan keskeinen kilpailutekijä. Hyvä maine syntyy hyvien tekojen kautta. Kunnan erityispiirteitä/ainutlaatuisuutta ja vahvuuksia kuvaavat perusviestit eli kuntatarina kuvaa sen, miten Sodankylä eroaa muista kunnista. Kunnan visuaalinen ilme tukee maineenjohtamista Visuaalisen ilmeen tunnusmerkit näkyvät kaikissa kunnan viestintä- ja markkinointimateriaaleissa sekä verkkoviestinnässä. Kunnan nimen yhteyteen liitetään jo vakiintunut lisämääre: Sodankylän kunta Lapin tähtikunta. Tavoitteellista viestintää varten Sodankylän kunnalle on määritelty ydin- ja perusviestit, joiden tulee näkyä kaikessa viestinnässä. Sodankylää ja kunnan omaleimaisuutta kuvaava sekä muista kunnista erotteleva ydinviesti ja sitä täsmentävät perusviestit on kiteytetty seuraavalla tavalla: SODANKYLÄ Alkuvoimaista elämää Suomen 'a Saamen raalla Hyvinvoinnin perustana elinkeinoien laaja kirja Voimavarana valtavien luonnonvarojen monet mandollisuudet Kansainvälinen kaivannaisteollisuuden osaamis- ja logistiikkakeskus Hyvä työllisyystilanne ja yrittämisen edellytykset monilla aloilla Sujuva ja turvallinen arki sekä monipuoliset vapaa-ajan mandollisuudet Luonto ja pohjoinen kulttuuri tiiviisti läsnä arjessa lnnovatiivisia palvelukonsepteja käyttäjille ja tuottajille Uudenlaisia mandollisuuksia hyvään elämään Kasvava ja kehittyvä Lapin kuntakeskus Portti arktisille alueille Monien arktisten huippuyksiköiden kotikunta Kansainvälisesti ainutlaatuisia kulttuuritapahtumia Perusviestit ja niitä avaavat esimerkit on esitetty liitteen 2 kuviossa. 4 Viestinnän järjestelyt 4.1 Viestinnän suunnitelmallinen johtaminen Viestintä on olennainen osa kunnan johtamisjärjestelmää. Sodankylän kunnan viestintää johdetaan keskitetysti, mutta käytännön viestintää hoidetaan hajautetulla viestintämallilla. Sodankylän kunnan kokonaisviestintää johtavat kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Viestinnän ja kuntamarkkinoinnin koordinoinnista, suunnittelusta ja keskitetyistä viestintäpalveluista vastaa

8 8 kunnan viestintävastaava. Viestintävastaava raportoi suoraan kunnanjohtajalle. Viestinnästä vastaavalla on läsnäolo-oikeus kunnan johtoryhmässä ja kunnanhallituksen kokouksissa. Viestintää suunnitellaan samanaikaisesti toiminnan suunnittelun kanssa. Asioista päätettäessä päätetään aina myös siitä, miten asioista viestitään kunnan sisällä sekä kuntalaisten tai muiden sidosryhmien suuntaan. Jotta viestintä ei unohdu, jokaisen kunnan toimielimen tai muun kokouksen asialistan viimeisenä kohtana on "Kokouksesta tiedottaminen". Osana kunnan toiminnan suunnittelua tehdään viestinnän ja markkinoinnin vuosisuunnitelma. Kukin toimiala ja kunnan liikelaitos vastaa oman suunnitelmansa laadinnasta. Kunnan viestintävastaava kokoaa näiden pohjalta kuntatason kokonaissuunnitelman, jonka kunnanhallitus vahvistaa kunkin kalenterivuoden lopulla. Kaikista isoista hankkeista tai laajoista kehittämistoimista laaditaan erillinen hankeviestinnän suunnitelma, jonka valmistelusta vastaa kyseisestä hankkeesta vastaava. Viestintävastaava avustaa tarvittaessa suunnitelmien laadinnasta. Myös hankekohtaisten suunnitelmien keskeiset viestintätoimet sisällytetään kunnan viestinnän vuosikelloon. Johtoryhmän viestintä on olennainen osa kunnan strategista viestintää. Jotta henkilöstö on tietoinen kunnassa valmisteltavana olevista asioista ja linjauksista, jokainen toimialajohtaja informoi oman toimialansa esimiehiä heti johtoryhmän kokouksen jälkeen kokouksessa käsitellyistä asioista ja siitä, mitä ne merkitsevät oman toimialan kannalta. Jokainen esimies käy asiat läpi oman henkilöstönsä kanssa (ns. esimieskieppi). Toimialajohtajat raportoivat seuraavassa johtoryhmän kokouksessa toimialalta saadusta palautteesta. Kunnan johtoryhmän asialistat ja pöytäkirjat ovat saatavilla kunnan sisäisillä verkkosivuilla (levyasema/intranet). 4.2 Virkamiesviestinnän vastuut ja organisointi Kunnan virallisista lausunnoista vastaavat kunnanjohtaja tai hänen valtuuttamanaan toimialajohtajat tai muut asiantuntijat. Viestinnässä kunnanjohtajan varahenkilö on kunnan kehittämisjohtaja. Kuntamarkkinointi on erittäin vahvasti sidoksissa kunnan kehittämistoimiin, joten viestintävastaava tekee markkinointiviestinnässä kiinteää yhteistyötä kehittämisjohtajan kanssa. Toimialojen viestinnästä vastaavat toimialajohtajat. Erityisesti sisäisessä työyhteisöviestinnässä esimiehillä on keskeinen rooli arjen vuoropuhelun varmistamisessa sekä tehokkaassa tiedonkulussa oman yksikön sisällä ja yksiköiden välillä. Henkilöstöjohtaja vastaa kuntatason henkilöstöasioihin ja yt-toimintaan liittyvien viestintätoimien valmistelusta yhteistyössä viestintävastaavan kanssa. Toimialajohtajat nimeävät toimialoille viestintäyhteyshenkilöt, jotka yhdessä kunnan viestintävastaavan kanssa muodostavat kunnan viestintätiimin. Tämä yhteyshenkilö on toimialajohtajan työpari kaikissa viestintäasioissa.

9 9 Päivittäisissä viestintä- ja asiakaspalvelutilanteissa on muistettava, että viestintä on olennainen osa jokaisen kuntatyöntekijän työtä. Jokainen on oman kuntansa maineen lähettiläs. Laadukas toiminta ja hyvät palvelukohtaamiset rakentavat hyvää mainetta ja myönteistä tarinaa Sodankylästä hyvänä paikkana asua, elää ja tehdä työtä. Jokaisella työntekijällä ja asiantuntijalla on oikeus ja velvollisuus kertoa omasta työtään toimittajalle sekä auttaa toimittajaa tiedonhankinnassa. Kun tietoa on paljon saatavissa mm. erilaisissa kunnan tietojärjestelmissä (levyasemat/intranet), jokaisen työntekijän velvollisuuksiin kuuluu myös itse aktiivisesti etsiä tietoa. Kuntalaki edellyttää, että kunta tiedottaa myös valmisteilla olevista asioista. Kunnan viestintävastaava vastaa kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn tulevien ja käsittelyssä olevien asioiden viestinnästä yhdessä valmistelu- ja esittelyvastuussa olevien virkamiesten kanssa (ks. luku 4.3/listatiedottaminen). Jotta kuntalaisten osallisuus sekä viestinnän ennakoivuus ja toiminnan läpinäkyvyys toteutuvat, viestinnästä vastaavan on saatava riittävän ajoissa käyttöönsä valmisteluun liittyvät tiedot ja taustamateriaalit. Ennakoivuus edellyttää myös sitä, että hankekohtaiset viestintäsuunnitelmat on tehty hankevalmistelun käynnistyessä. Yleiseen asiointiin tarkoitettuun sähköpostiosoitteeseen (kirjaamosodankyla.fi) tulevan postin käsittelystä vastaa kirjaamo. Hyvän asiakaspalvelun lähtökohta on, että viesteihin vastataan samana päivänä. Liikelaitosten viestinnästä voidaan tarpeen mukaan laatia täsmentäviä ohjeita. Ulkoisten palveluntuottajien, alihankkijoiden ja muiden sopimuskumppaneiden kanssa viestinnän järjestelyt sovitaan sopimusten laadinnan yhteydessä. 4.3 Luottamushenkilöiden ja -elinten viestijäroolit Kunnanhallitus ja -valtuusto sekä muut luottamushenkilöt ovat tärkeä kuntaviestinnän voimavara. Erityisesti puheenjohtajisto antaa tiedotusvälineiden suuntaan lausuntoja käsiteltävinä olevista asioista. Luottamushenkilöiden vuoropuhelu kuntalaisten kanssa edistää kuntalaisten näkemysten huomioimista päätöksenteossa. Luottamushenkilöiden poliittinen viestintä pidetään erillään viranomaistoimintaan liittyvästä viestinnästä. Erityisen tärkeää on tiedostaa erilaiset viestijäroolit, jos virkamies toimii myös luottamustehtävissä. Viestinnässä on muistettava, että luottamushenkilöt ovat oman kuntansa maineen suurlähettiläitä. Annettujen lausuntojen ja keskusteluun nostettujen kysymysten sävyllä ja esitystavalla on suuri vaikutus kunnan julkisuuskuvaan ja maineeseen. Hyvä luottamushenkilöviestintä on yhteisöllisyyttä rakentavaa ja faktoissa pitäytyvää. Kunnanhallituksen ja -valtuuston määrämuotoisesta tiedottamisesta (ns. listatiedottaminen, ks. liite 3/3.1 Listatiedottaminen) vastaavat hallintojohtaja ja kunnan viestintävastaava. Esityslistat lähetetään ennakkoon tiedotusvälineiden käyttöön. Kokousten päätöksistä tiedotetaan välittömästä kokouksen jälkeen. Päätöstiedotteen valmistelusta vastaavat hallintojohtaja ja kunnan viestintävastaava. Päätöstiedotteet saatetaan toimitusten käyttöön kokouspäivän aikana.

10 10 Valtuustokauden alussa sovitaan lautakuntatyön viestintäjärjestelyistä. Lähtökohtana on, että lautakunnassa käsiteltävinä olevien asioiden viestinnästä vastaa virkamies, joka toimii lautakunnan esittelijänä. Tarvittaessa hän saa käytännön viestintätehtävien hoitamiseen apua ko. toimialan viestintätiimin jäseneltä (esimerkiksi verkkosivujen päivitykset, tiedotteiden laadinta jne.) tai kunnan viestintävastaavalta. Myös lautakuntien esityslistan viimeisenä päätettävänä asiana on "Kokouksesta tiedottaminen". Kunnanhallituksen ja valtuuston sekä lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnantalon ilmoitustaululla heti sen jälkeen, kun ne ovat julkisia. 4.4 Sisäinen työyhteisöviestintä Työyhteisöviestintä koostuu useista elementeistä: ajantasainen tiedon saatavuus, isojen asioiden käsittely, vaikuttaminen, yhdessä oppiminen ja osaamisen jakaminen, työyhteisön tunnelma sekä työnantajamaineeseen vaikuttaminen. Ylhäältä alas suuntautuvan tiedonkulun sijaan korostetaan, että tieto syntyy ja jalostuu yhteisillä foorumeilla. Viestintä on jokaiselta työyhteisön jäseneltä edellytetty työyhteisötaito. Ajantasaisella tiedon saatavuudella varmistetaan, että kaikki olennainen omaan työhön ja kunnan toimintaan liittyvä tieto on jokaisen kuntatyöntekijän saatavilla verkossa tai muita tiedonhakuväyliä käyttäen. Jokaisen työntekijän vastuulle kuuluu seurata ajankohtaistiedon virtaa. Viestintävastaavan vastuulla on huolehtia, että tietoa on helposti saatavilla. Isojen asioiden käsittelyllä tarkoitetaan sitä, että kuntastrategian näkökulmasta isot asiat ja muutoin työntekijöille merkitykselliset asiat käsitellään työyhteisössä keskustellen. Erityisen tärkeää vuoropuhelu ja kuulluksi tulemien ovat muutostilanteissa. Isojen asioiden yhteisestä käsittelystä vastaavat johto ja esimiehet. Vaikuttaminen on jokaisen työntekijän osallistumista oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Kun vaikutusmandollisuuksista huolehditaan, työmotivaatio paranee ja sitoutuminen organisaation kasvaa. Aktiivinen osallistuminen työpaikkakokouksissa käytävään keskusteluun on oiva paikka vaikuttaa oman työyhteisön asioihin. Yhdessä oppimisella ja osaamisen jakamisella saadaan koko organisaation tietotaito käyttöön. Osaamisen jakaminen on osa arjen yhteistyötä. Kehityskeskustelut ovat keino, jolla voidaan systemaattisesti kartoittaa osaamispääomaa ja yhdessä työntekijöiden kanssa pohtia osaamisen kehittämistarpeita. Työyhteisön tunnelma kuvaa yleistä työilmapiiriä. Hyvä tunnelma vaikuttaa työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen sekä sitä kautta työyhteisön tuottavuuteen. Jokainen työyhteisön jäsen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tunnelmaan. Esimiesten vastuulla on pulmatilanteissa tarttua rohkeasti työyhteisön tunnelmaa heikentäviin asioihin. Työnantajamaineella tarkoitetaan sitä kuvaa, joka kuntatyönantajasta piirtyy ulkopuolisille. Hyvä työnantajamaine vetää puoleensa ja auttaa saamaan parhaat osaajat kunnan palvelukseen. Työnantajamaineeseen vaikuttavat johtamiskulttuuri, julkisen keskustelun kautta syntyvät mielikuvat ja jokaisen kunnan palveluksessa olevan omasta työpaikastaan kertoma tarina.

11 4.5 Kuntamarkkinointi Kunnan sisällä markkinoinnilla varmistetaan, että kuntalaiset tuntevat kunnan tarjoamat palvelut ja osaavat käyttää niitä. Palvelusta saatu palaute otetaan huomioon kunnan palvelujen kehittämisessä, ja uusia palvelukonsepteja kehitetään kuntalaisia kuullen. Myös kuntaa profiloivien perusviestien laadinnassa kuullaan kuntalaisia. Näin varmistetaan, että perusviestien taustalla oleva kuntaidentiteetti koetaan omaksi. Samalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tervettä ylpeyttä omasta asuinseudusta. Uusien kuntalaisten hyvään vastaanottoon kuuluu informatiivinen "Tervetuloa Sodankylään" -tietopaketti. Niin sanotulla paikan markkinoinnilla tehdään Sodankylän kuntaa, sen omaleimaisuutta ja vetovoimatekijöitä tunnetuksi potentiaalisille kuntalaisille ja yrityksille. Markkinoinnilla tuetaan elinkeinopolitiikan toteutumista ja elinkeinoelämän kasvua, vaikutetaan muuttoliikkeen suuntaan ja varmistetaan, että kunta pystyy tulevaisuudessakin kilpailemaan osaavasta työvoimasta. Markkinoinnin on aina perustuttava todellisille vahvuuksille, koska markkinointiviestinnällä annettu brändilupaus pitää myös pitää. Matkailumarkkinointi tukee matkailuelinkeinojen kehitystä sekä tuo vahvasti esiin Sodankyln matkailun erityispiirteitä ja innovatiivisia konsepteja (ns. "aito-aito"-matkailu). Markkinointiviestinnän painotukset ja toimenpidevalinnat perustuvat kunnan matkailun kehittämisen linjauksiin. Jotta käytettävissä olevat resurssit pystytään käyttämään optimaalisesti, markkinoinnissa tehdään seutukunnallista yhteistyötä sekä yhteistyötä muiden matkailualan toimijoiden kanssa. Erityisesti kansainvälisessä markkinoinnissa hyödynnetään Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tietotaitoa. 4.6 Keinot, kanavat ja foorumit Viestinnän ja markkinoinnin keinot, kanavat ja foorumit valitaan viestittävän asian ja kohderyhmän mukaisesti. Sisäisessä työyhteisöviestinnässä ensisijaista on kasvokkainen viestintä ja vuoropuhelu sekä määrävälein pidettävät työpaikkakokoukset, joiden järjestämisestä esimiehet vastaavat. Ajankohtaistieto kuten pöytäkirjat, suunnitelmat jne. ovat koko henkilöstön saatavilla verkossa (levyasema/intranet ). Sisäisen tiedonkulun varmentamiseksi yksi keskeisiä työyhteisöviestinnän kehittämiskohteita on intranetin käyttöönotto. Kiireellistä tiedottamista vaativissa tilanteissa voidaan käyttää sähköpostiviestintää. Viestin perillemenoa tulee kuitenkin varmistaa esimiesviestinnän keinoin. Ulospäin suuntautuvassa viestinnässä ja palvelutiedottamisessa verkkosivut ovat keskeinen viestintäkanava. Samanaikaisesti on kuitenkin huolehdittava niidenkin kuntalaisten tiedontarpeista, joille verkko ei ole luontaisin väylä tiedon etsintään ja vuoropuheluun kunnan kanssa. Erityisesti valmisteilla olevista asioista kertomista varten kunta alkaa toimittaa 2 4 kertaa vuodessa ilmestyvää ja jokaiseen talouteen jaettavaa kuntainfoa (ohjeistettava tarkemmin vuosisuunnittelun yhteydessä). Muita viestinnän keinoja ja kanavia ovat tiedotteet, esitteet, ilmoitukset sekä asiakas- ja neuvontapalvelut. Kuntalaisten kuulemiseen soveltuvia menetelmiä ovat esimerkiksi keskustelutilaisuudet, asukasraadit sekä palautekanavat kunnan toimipisteissä ja verkossa.

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET Johtoryhmä 9.2.2009 Johtoryhmä 7.9.2009 Kaupunginhallitus 5.10.2009 272 SISÄLTÖ Viestintäohjeet Johdanto 1. Viestinnän tavoitteet 3 2. Viestinnän periaatteet 3 3. Kohdennetut

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 MAAKUNNAN VIESTINTÄ ON VUOROVAIKUTUSTA 2 2 LAKI TURVAA TIEDON SAAMISEN JA VELVOITTAA 2 TIEDOTTAMAAN 3 MAAKUNNAN VIESTINNÄN YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 28.5.2007 Valtuusto 11.6.2007 NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA 1. VIESTINNÄN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 1.1. Viestinnän tehtävä Viestinnän perustehtävä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA Johtoryhmä 12.8.2014 1 SISÄLLYS 1 VIESTINTÄSTRATEGIA... 2 1.1 Viestinnän strategiset lähtökohdat hyvinvointikuntayhtymän visio, arvot ja strategiset

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. VIESTINTÄ KAUPUNKILAISILLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE 3. SISÄINEN

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

Viestintästrategia 2008-2012

Viestintästrategia 2008-2012 Viestintästrategia 2008-2012 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.4.2008 Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa 12.5.2008 Viestintästrategia vuosille 2008-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot