Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö. Pekka Kujala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö. Pekka Kujala"

Transkriptio

1 Lääkehoito Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö Pekka Kujala Suun kautta annettavien kefalosporiinien sopivia käyttökohteita ovat stafylokokki-, streptokokki- ja pneumokokki-infektiot, joihin ei tarvita suonensisäistä hoitoa, ja erityisenä käyttäjäryhmänä ovat penisilliineille yliherkät potilaat. Tällaisia infektioita ovat ruusu, märkärupi, selluliitti sekä streptokokki A:n aiheuttama nielutulehdus, jossa V-penisilliini on kuitenkin edelleen ensisijaishoito. Näissä infektioissa tulisi käyttää ensimmäisen polven kefaleksiinia tai kefadroksiilia. Hengitystieinfektioihin soveltuvat hemofilustehonsa vuoksi paremmin toisen polven valmisteet, mutta ne eivät ole kyseisissä infektioissa ensisijaisia vaihtoehtoja. Ensimmäisen polven valmisteita voidaan käyttää myös avohoidon satunnaisissa alavirtsatieinfektioissa. Huonosti imeytyvien toisen ja kolmannen polven valmisteiden käyttöön liittyy enemmän suolistosivuvaikutuksia, ja käyttö tulee rajata selvästi tarpeellisiin tilanteisiin. Kefaleksiini kehitettiin vuonna 1967, ja sen jälkeen kefalosporiinien lääkeryhmään on tullut joukko ominaisuuksiltaan erilaisia lääkeaineita. Kefalosporiinit on totunnaisesti ryhmitetty polviin, aluksi gramnegatiivisiin bakteereihin kohdistuvan tehon perusteella. Nykyään kefalosporiinipolvia on neljä. Toisesta alkaen eri polvet sisältävät toisistaan selvästi poikkeavia valmisteita, eikä polvijako aina palvele käytännön tarpeita lääkkeiden arvioinnissa (Ennis ja Cobbs 1995, Huovinen ja Vaara 1998a). Valmisteiden polvijako vaihtelee myös eri lähteissä. Vuoden 1999 Pharmaca Fennicassa olevien kahdeksan valmisteen luokitus käy ilmi taulukosta 1. Suun kautta otettavien kefalosporiinien käyttö on aina ollut kiistanalaista ja käyttötavat ja -suositukset eri maissa poikkeavat huomattavasti toisistaan. Ensimmäisen polven valmisteet ovat samankaltaisia ja keskenään vaihdettavissa, ja niiden käyttöaiheet ovat selkiytyneet. Toisen ja kolmannen polven valmisteet poikkeavat toisistaan mikrobiologisen kirjon, farmakokinetiikan ja käytön aiheiden osalta. Ne eivät kefuroksiimia lukuun ottamatta myöskään usein sisälly herkkyysmääritysten lääkevalikoimiin. Suomessa toisen ja kolmannen polven suun kautta otettavia kefalosporiineja suositellaan yleisesti toissijaisiksi lääkkeiksi tai erityistilanteisiin (Huovinen ja Vaara 1998a, b). Kefalosporiinien käyttö Suomessa on luvun loppupuolella ja 1990-luvun alussa lisääntynyt huomattavasti, monien mielestä huolestuttavasti (Peltola 1992). Kulutus määriteltyinä vuorokausiannoksina (daily defined dose, DDD) tuhatta ihmistä kohti on maassamme kymmenkertaistunut vuodesta 1984 vuoteen 1990 ja sen jälkeen vielä puolitoistakertaistunut. Vuonna 1997 tämä luku oli 2.8, mikä vastaa 14 %:n osuutta bakteerilääkkeiden kokonaiskäytöstä. Tästä kulutuksesta kolme neljäsosaa muodostivat avohoidon oraaliset valmisteet (Sosiaalihallitus ja kansaneläkelaitos 1992, Lääkelaitos ja kansaneläkelaitos 1998). Toisen polven valmisteiden suhteellinen osuus avohoidossa oli 40 % vuonna Sen jälkeen ensimmäisen polven Duodecim 1999; 115:

2 Taulukko 1. Suun kautta otettavien kefalosporiinien vaikutus eri mikrobeihin in vitro (MIC90, mg/l). Mikrobi 1. polvi 2. polvi 3. polvi Kefa- Kefa- Kefa- Kef- Kefu- Kef- Kefik- Keftileksiini droksiili klori protsiili roksiimi doksiimi siimi buteeni Str. pyogenes (A) Str. agalactiae (B) < Str. pneumoniae Staph. aureus >32 >32 N. gonorrhoeae H. influenzae M. catarrhalis E. coli >16 >16 > Klebsiella spp. >16 >16 >16 > Proteus mirabilis Proteus vulgaris >32 >32 >32 >32 > Morganella morganii >32 >32 >32 >32 > Enterobact. aerogenes >32 >32 >32 >32 > Enterobact. cloacae >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 Citrobacter diversus Citrobacter freundii >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 Serratia spp. >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 4 Pseudomonas aeruginosa >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 Bact. fragilis >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 MIC 90 = lääkkeen pitoisuus, joka estää 90 % kyseisen mikrobin kannoista 1 Penisilliiniherkät kannat 2 Metisilliiniherkät kannat (metisilliiniresistentit kannat ovat aina resistenttejä) 3 Beetalaktamaasia tuottavat kannat valmisteiden käyttö on yli kaksinkertaistunut ja toisen polven vähentynyt puoleen, niin että vuonna 1997 toisen polven osuus kulutuksesta oli 12 %. Osan tästä lisääntymisestä selittää suositeltu käyttö streptokokki A:n aiheuttaman nielutulehduksen toissijaisena hoitona, mutta syystäkin on kysytty, onko käytön näin huomattava lisääntyminen ollut aiheellista ja järkevää (Peltola 1992, Huovinen ja Lumio 1994). Vuoden 1995 jälkeen kefalosporiinien kulutusluvut avohoidossa ovat hiukan pienentyneet, mutta käyttö on edelleen runsasta. Mikrobiologinen kirjo Aluksi kefalosporiinit tehosivat stafylokokkeihin, koska ne kestivät hyvin stafylokkien beetalaktamaasia. Kefalosporiineja onkin käytännön tasolla pidetty luotettavina stafylokokki-, streptokokki- ja pneumokokkilääkkeinä. Herkkyysmäärityksissä on käytetty ensimmäisen polven edustajana kefaleksiinia ja toisen polven edustajana kefuroksiimia. Resistenssikehityksen ja uusien valmisteiden myötä tämä ei enää pidä paikkaansa kaikkien valmisteiden ja bakteerikantojen osalta (taulukko 1). Useat kolmannen polven valmisteet (kefiksiimi, keftibuteeni) eivät tehoakaan stafylokokkeihin. Jos stafylokokit kehittävät resistenssin metisilliinille (Suomessa Staph. aureuksista vain 1 2 %, mutta sairaaloiden koagulaasinegatiivisista stafylokokeista %), ovat kaikki kefalosporiinit tehottomia. Myös pneumokokin penisilliiniresistenssi vähentää kefalosporiinien tehoa, erityisesti jos mikrobi on selvästi resistentti. Suun alfahemolyyttisissä streptokokeissa esiintyy pienellä taajuudella penisilliineille ja kefalosporiineille resistenttejä kantoja. Millään käytössä olevalla valmisteella ei ole hyvää tehoa anaerobibakteereihin, enterokokkeihin, listeriaan, pseudomonaksiin, Enterobacter cloacaehen tai serratioihin. Kaikki valmisteet tehoavat ryhmän A streptokokkiin, kefaklori ja kefiksiimi on heikoimmin (Bryskier ja Belfiglio 1999) P. Kujala

3 Ensimmäisen polven valmisteilla on hyvä teho stafylokokkeihin, streptokokkeihin ja osaan avohoidon E. coli-, Klebsiella-, Proteusja Moraxella catarrhalis -kannoista. Teho hemofilukseen, penisilliiniresistentteihin pneumokokkeihin ja eläinten puremissa esiintyvään Pasteurella multocidaan on huono. Valmisteiden teho on käytännössä samanlainen. Stafylokokkeja koskevissa herkkyysmäärityksissä ei kefaleksiinia tai yleensä kefalosporiineja aina testata erikseen, koska herkkyys seurailee stafylokokkipenisilliinejä: jos mikrobi on herkkä metisilliinille/oksasilliinille, on se herkkä myös kefaleksiinille. Toisen polven valmisteet tehoavat yhtä hyvin tai paremmin streptokokkeihin ja stafylokokkeihin ja paremmin hemofilukseen (myös beetalaktamaasia tuottavaan), moraksellaan, gonokokkiin ja useisiin enterobaktereihin. Valmisteiden tehossa on selviä eroja (taulukko 1). Kefuroksiimin teho on paras in vitro, mutta on huomattava, että suun kautta otettavan kefuroksiimiaksetiilin pitoisuudet jäävät pieniksi. Herkkyystilanne E. colin suhteen on Suomessa säilynyt hyvänä. Kefaklorin teho enterobakteereihin ja hemofilukseen on sitä heikompi. Kefprotsiilin teho hemofilukseen vastaa kefakloria, mutta se on ensimmäistä polvea tehokkaampi monia enterobakteereja vastaan (Ennis ja Cobbs 1995, Karchmer 1995, Malow ja Sheagren 1999). Herkkyysmäärityksissä yleisesti käytettyä kefuroksiimia koskevista tuloksista ei voi päätellä ryhmän muiden valmisteiden tehoa. Kolmannen polven valmisteilla on selvästi parempi teho enterobakteereihin ja hemofilukseen, mutta grampositiivisella puolella teho on heikentynyt. Kefiksiimillä ja keftibuteenilla ei ole tehoa stafylokokkeihin, minkä vuoksi ne eivät sovellu ihoinfektioiden hoitoon. Myöskään kefpodoksiimin teho stafylokokkeja vastaan ei ole yhtä hyvä kuin ensimmäisen ja toisen polven valmisteilla. Keftibuteenin teho streptokokkeja, erityisesti ryhmän B beetahemolyyttistä streptokokkia vastaan on muita heikompi. Kuten muilla kolmannen polven kefalosporiineilla kaikille valmisteille tarvittaisiin oma herkkyysmääritys, mutta niitä ei Suomessa suoriteta monissa laboratorioissa. Kliininen farmakologia Eri valmisteet poikkeavat toisistaan farmakologisilta ominaisuuksiltaan (taulukko 2). Lapsipotilailla käyttöä helpottaa se, että kefalosporii- Taulukko 2. Suun kautta otettavien kefalosporiinien farmakologisia ominaisuuksia. Ominaisuus 1. polvi 2. polvi 3. polvi Kefa- Kefa- Kefa- Kef- Kefu- Kefpo- Kefik- Keftileksiini droksiili klori protsiili roksiimi- doksiimi- siimi buteeni aksetiili proksetiili Tavanomainen annos lapsella (mg/kg/vrk) aikuisella (g) 0.5 x x x x x x x x 2 Vuorokauden hoidon hinta (mk, v ) Biologinen hyötyosuus (%) Ruoan vaikutus maksimipitoisuuteen ei ei ei ei ei Maksimipitoisuus veressä (mg/l) Puoliintumisaika (h) Proteiiniin sitoutuminen (%) vuorokauden hoitoon soveltuvan pakkauksen mukaan taulukon tavanomaisella aikuisen annoksella (kefprotsiili ei myynnissä mennessä) 2 36 % otettuna tyhjään vatsaan, 52 % aterian yhteydessä Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö 2243

4 nimikstuurat ovat hyvänmakuisia. Vain kefuroksiimista on olemassa suoneen annettava valmiste. Kefuroksiimiaksetiili ja kefpodoksiimiproksetiili ovat estereitä, jotka hajoavat suolen seinämässä ja vapauttavat pelkkää lääkeainetta. Kefiksiimiä lukuun ottamatta kaikki erittyvät pääosin munuaisten kautta. Lievässä munuaisten vajaatoiminnassa lääkkeiden annosta ei tarvitse muuttaa, mutta jos seerumin kreatiniinipitoisuus on yli 566 µmol/l tai kreatiniinipuhdistuma alle 10 ml/min, tulee annos puolittaa. Kefalosporiinien tehon arvioinnissa on osoittautunut hyödyllisimmäksi se aika, jonka lääkepitoisuus infektiokohteessa on pienimmän estävän pitoisuuden (MIC) yläpuolella (Drusano 1995). Lääkeannoksen kaksinkertaistaminen lisää tätä aikaa yhden puoliintumisajan verran, ja lääkkeen annon tihentämisellä on suurempi vaikutus. Jos infektio sijaitsee kohteessa, johon tunkeutuu vain osa lääkkeestä (esim. poskiontelossa tai välikorvassa), ja mikrobin herkkyys on vähän pienentynyt, saattaa tämä aika jäädä lyhyeksi. Tällä perusteella voidaan melko hyvin ennustaa hoitotuloksia esimerkiksi välikorvatulehduksessa, jonka aiheuttajana on herkkyydeltään vaihteleva pneumokokki (Low 1998). On huomattava, että suuri huippupitoisuus sinänsä ei lisää lääkkeen tehoa. Ensimmäisen polven valmisteet kefaleksiini ja kefadroksiili imeytyvät lähes täydellisesti ja saavuttavat muihin verrattuna suuria pitoisuuksia. Kefaleksiinin osalta suositellaan lyhyen puoliintumisajan vuoksi antoa kolmesti vuorokaudessa, mutta lievissä infektioissa sitä voidaan antaa myös kahdesti. Vaikeissa infektioissa voidaan tarvittaessa käyttää suurempaa annosta (ad 3 6 g/vrk) (Kucers 1997). Kefadroksiilia annetaan 2 3 kertaa, lievissä infektioissa kerran vuorokaudessa. Toisen polven valmisteista kefaklori imeytyy hyvin, mutta lyhyen puoliintumisajan vuoksi sitä on annettava vähintään kolme kertaa vuorokaudessa. Kefprotsiili muistuttaa rakenteeltaan kefadroksiilia, ja sitä voidaan antaa lievissä infektioissa kerran ja kohtalaisissa kahdesti vuorokaudessa. Ruoan kanssa ottaminen parantaa kefuroksiimiaksetiilin imeytymistä 36 %:sta 52 %:iin, ja tämä lääke tulisikin nauttia aterian yhteydessä (Lode ym. 1994, Perry ja Brogden 1996, Kucers 1997). Kefuroksiimiaksetiilin maksimipitoisuus veressä on pieni ensimmäisen polven valmisteisiin ja erityisesti suonensisäisesti annettavaan kefuroksiimiin verrattuna, eikä suun kautta otettava valmiste vastaa teholtaan lähimainkaan suonensisäistä. Suositeltu annos tavanomaisissa aikuisten infektioissa on 250 mg x 2, vaikeammissa infektioissa ja Lymen taudissa 500 mg x 2 (Perry ja Brogden 1996, Kucers 1997). Kolmannen polven valmisteilla on muita pidempi puoliintumisaika. Kefiksiimi ja kefpodoksiimi eivät imeydy kovin hyvin (taulukko 2), ja myös lääkepitoisuudet ovat pienet ensimmäisen polven valmisteisiin verrattuna. Kefpodoksiimi imeytyy paremmin aterian yhteydessä. Kefiksiimiä suositellaan annettavaksi kerran vuorokaudessa, molempia muita yleensä kahdesti. Haittavaikutukset Kefalosporiinit ovat turvallisia lääkkeitä, ja eri valmisteiden aiheuttamat sivuvaikutukset ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta samantapaisia. Suun kautta otettavia kefalosporiineja ei pidetä toksisina munuaisille, mutta harvinaisena sivuvaikutuksena esiintyy yliherkkyysnefriittiä. Erilaisia ihottumia esiintyy kefalosporiinihoidossa 1 3 %:lla vaihtelevan pituisen ajan jälkeen. Penisilliinien ja kefalosporiinien ristiyliherkkyyttä on tutkittu paljon ja siitä on keskusteltu vilkkaasti, mutta kysymys on edelleen epäselvä. Näyttää siltä, että kefalosporiiniryhmän sisällä ristiyliherkkyys on vähäisempää kuin penisilliiniryhmän sisällä mutta suurempaa kuin penisilliinien ja kefalosporiinien välillä. On arvioitu, että penisilliinille yliherkistä potilaista 3 7 % reagoisi kefalosporiineihin, mutta tämäkin arvio voi olla liian suuri (Karchmer 1995). Kefalosporiiniyliherkkyyttä määrittäviä rakenneosia ei tunneta, eikä yliherkkyyden tutkimiseen myöskään ole iho- tai muita testejä. Käytännössä yliherkkyyden yhdelle valmisteelle oletetaan merkitsevän samaa muidenkin valmisteiden osalta (Barnett ja Klein 1997). Kefalosporiinin valintaan penisilliinille yliherkillä potilailla vai P. Kujala

5 kuttavat aikaisemman reaktion vaikeus ja muut käytettävissä olevat lääkevaihtoehdot. Jos reaktio on ollut nokkosihottuma tai anafylaksia, kefalosporiineja pidetään vasta-aiheisina, ellei lääkkeen tarve ole pakottava. Kefaklorin käytön yhteydessä esiintyy seerumitaudin kaltaista taudinkuvaa, johon kuuluvat erythema multiformea muistuttava kutiava ihomuutos ja artriitti polvissa ja nilkoissa. Sairaus ilmaantuu 5 19 vuorokauden kuluttua hoidon alusta ja häviää yleensä 4 5 päivässä lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Sivuvaikutuksen yleisyys on FDA:n (Food and Drug Administration) sivuvaikutusrekisterin mukaan yksi tapaus 5.4 miljoonaa lääkemääräystä kohti, ja eräässä potilasaineistossa se oli 1.1 % (Barnett ja Klein 1997). Reaktio saattaa edellyttää perinnöllistä defektiä kefaklorin metaboliassa. Käytännön työssä seerumitautioireyhtymää esiintyy erityisesti toistuvissa hoidoissa. Eri valmisteiden imeytymisellä näyttää olevan yhteys lääkkeen aiheuttamiin suoliston normaalikasvuston muutoksiin, epäspesifiseen ripuliin ja Clostridium difficilen aiheuttamiin sairauksiin, joista vaikein on pseudomembranoottinen koliitti (Kucers 1997, Huovinen ja Vaara 1998a, Bryskier ja Belfiglio 1999). Hyvin imeytyvät kefaleksiini, kefadroksiili ja kefaklori aiheuttavat vain vähäisiä muutoksia suoliston normaaliflooraan (gramnegatiivisten sauvojen ja anaerobien vähenemistä ja enterokokkien lisääntymistä). Sen sijaan prosenttisesti imeytyvät kefuroksiimiaksetiili, kefpodoksiimiproksetiili ja kefiksiimi aiheuttavat suurempia muutoksia, ja niitä on ulosteessa mitattavia määriä. Ainakin kaksi jälkimmäistä myös valikoivat Clostridium difficileä terveidenkin suolistossa. Samansuuntaisia muutoksia on todettu myös kefprotsiililla ja keftibuteenilla (Bryskier ja Belfiglio 1999). Vapaaehtoistutkimuksissa löysien ulosteiden esiintymisellä ei ole todettu yhteyttä Clostridium difficilen esiintymiseen vaan ulosteesta mitattaviin lääkepitoisuuksiin. Kefiksiimihoidon yhteydessä esiintyy ripulia yli 10 %:lla (Kucers 1997, Barnett ja Klein 1997). Suomalaisten kokemusten mukaan kefuroksiimiaksetiilin käyttöön voi liittyä enemmän pseudomembranoottista koliittia kuin ensimmäisen polven kefalosporiinien käyttöön. Huonosti imeytyvien laajakirjoisten kefalosporiinien käyttö myös valikoi suolistoon resistenttejä mikrobeja, eikä sitä tule harrastaa ilman hyviä perusteita (Huovinen ja Vaara 1998a). Käyttö Mikrobiologisen kirjonsa puolesta suun kautta otettavat kefalosporiinit soveltuvat parhaiten erilaisten iho- ja hengitystieinfektioiden hoitoon sekä toissijaiseen hoitoon penisilliineille allergisilla potilailla. Niitä voidaan käyttää myös virtsatieinfektioiden hoidossa (Huovinen 1992). Uusimpia valmisteita on mahdollista käyttää myös gramnegatiivisten mikrobien aiheuttamissa ongelmainfektioissa, mutta tällainen käyttö on Suomessa ollut toistaiseksi hyvin vähäistä. Kefalosporiineiden ei tiedetä olevan toksisia sikiölle, ja niitä voidaan useimmiten käyttää raskauden aikana. Streptokokki A:n (Streptococcus pyogenes) aiheuttama nielutulehdus. V-penisilliini on edelleen ensisijaislääke tässä sairaudessa (Barnett ja Klein 1997, Kucers 1997, Huovinen ja Vaara 1998b), mutta suun kautta otettavia kefalosporiineja voidaan käyttää toissijaisesti penisilliinille yliherkillä potilailla, nopeasti uusiutuvissa tapauksissa ja streptokokki A:n kantajuuden hoidossa (silloin harvoin, kun se on tarpeen). Tulos on yhtä hyvä tai usein parempi kuin V-penisilliinillä: ero on vajaat 10 %. Hoidossa kannattaa käyttää vain ensimmäisen polven valmisteita, koska uudemmat eivät ole tehokkaampia mutta niillä esiintyy enemmän sivuvaikutuksia ja suolistokasvuston häiriöitä. Ihoinfektiot. Ruusussa, märkäruvessa ja selluliitissa aiheuttajina ovat valtaosassa tapauksista beetahemolyyttiset streptokokit tai Staph. aureus. Kliinisesti aiheuttajaa on usein vaikea päätellä. Ensimmäisen polven kefalosporiinien mikrobiologinen kirjo kattaa hyvin nämä taudinaiheuttajat, ja ensimmäisen polven kefalosporiineja suositellaan ensisijaishoidoksi penisilliinille yliherkille potilaille ja silloin, kun on epäselvää, onko kyse stafylokokki- vai streptokokki-infektiosta. Selvät streptokokin aiheuttamat ruusut on syytä hoitaa penisilliinillä. Olen- Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö 2245

6 naista on arvioida kliinisen tilan perusteella, onko potilas syytä lähettää sairaalahoitoon. Leikkaushaavainfektioissa esiintyy usein koagulaasinegatiivisia stafylokokkeja ja muita kefalosporiineille resistenttejä mikrobeja, joten bakteeriviljely on paikallaan, jos mikrobilääkehoito katsotaan aiheelliseksi. Eläinten puremiin liittyvissä infektioissa tavataan usein Pasteurella multocidaa, johon ensimmäisen polven kefalosporiinit eivät tehoa hyvin. Ainakin vaikeissa puremainfektioissa suositellaan ensisijaishoidoksi amoksisilliini-klavulaanihappoa ja toissijaiseksi kefuroksiimiaksetiilia. Virtsatieinfektioissa suun kautta otettavilla kefalosporiineilla on yleensä saatu hiukan heikompia tuloksia kuin trimetopriimilla tai kinoloneilla, ja niitä käytettäessä suositellaan aina vähintään viiden vuorokauden hoitoaikaa. Kuitenkin avohoidon satunnaisten alavirtsatieinfektioiden aiheuttajista suuri osa on herkkiä ensimmäisen ja toisen polven kefalosporiineille, ja niitä voidaan käyttää kyseisten infektioiden sekä empiirisessä että mikrobiaiheuttajan mukaisessa hoidossa. Toistuvissa tai komplisoituneissa infektioissa, pyelonefriiteissä ja miehen virtsatieinfektioissa ensimmäisen polven kefalosporiinit eivät ole hyvä valinta eikä kefalosporiineja yleensä voi suositella myöskään suonensisäisen kefuroksiimilääkityksen jatkoksi. Sen sijaan raskauden aikana esiintyvissä virtsatieinfektiossa kefalosporiinit ovat usein luonteva valinta. Toisen ja kolmannen polven valmisteita on suositeltavaa käyttää pääasiassa vain herkkyysmääritysten mukaan. Hengitystieinfektiot. Avohoidossa suurin osa mikrobilääkityksestä suuntautuu hengitystieinfektioiden hoitoon, ja on ilmeistä, että kefalosporiineja käytetään siinä liikaa. Äkillisen välikorvantulehduksen ensisijaislääkkeenä on edelleen amoksisilliini (yli nelivuotiailla vaihtoehtona V-penisilliini). Toissijaisina tulevat kysymykseen amoksisilliini-klavulaanihappo, sulfa-trimetopriimi, toisen polven kefalosporiinit ja atsitromysiini, mutta sivuvaikutukset rajoittavat kefuroksiimiaksetiilin ja kefaklorin käyttöä. Ensimmäisen polven kefalosporiinit eivät tule kysymykseen huonon hemofilustehonsa vuoksi. Keskustelua on herättänyt pneumokokin mahdollisesti lisääntyvän resistenssin vaikutus lääkevalintoihin (Low 1998). Silloinkin amoksisilliini on tehokkaampi kuin suun kautta otettavat kefalosporiinit. Poskiontelotulehduksen hoidossa lääkkeen tulisi tehota hemofilukseen ja pneumokokkiin. Ensisijaislääke on amoksisilliini, ja toisen polven kefalosporiinit ovat toissijaisia vaihtoehtoja doksisykliinin, amoksisilliini-klavulaanihapon ja sulfa-trimetopriimin ohella (Huovinen ja Vaara 1998b). Ensimmäisen polven kefalosporiineja ei tässä sairaudessa voi suositella. Keuhkokuumeen aiheuttajan selvittäminen on vaikeaa sekä avohoidossa että sairaalassa. Näyttää siltä, että vaikka pneumokokin osuus on suuri, merkittävä osa avohoidon keuhkokuumeista on Mycoplasma pneumoniaen tai Chlamydia pneumoniaen aiheuttamia, ja näihin mikrobeihin kefalosporiineilla ei ole tehoa. Keuhkokuumeen hoidossa ensimmäisen polven kefalosporiineja voidaan käyttää toissijaisina lääkkeinä V-penisilliinin asemesta penisilliinille yliherkillä potilailla. Akuutti bronkiitti on hankalasti määritettävä sairaus, johon ei nykykäsityksen mukaan tarvita mikrobilääkitystä kuin harvoissa tapauksissa, eikä sen hoidossa tulisi käyttää kefalosporiineja. Kroonisen bronkiitin vaikeampien pahenemisvaiheiden hoidossa käytetään usein mikrobilääkitystä, ja siinä kefalosporiinit tulevat kysymykseen toissijaisena vaihtoehtona. Kohdemikrobeina ovat pneumokokki ja hemofilus. Muut tilanteet. Kolmannen polven valmisteita voidaan käyttää monissa gramnegatiivissa infektioissa, mutta tarve on Suomen herkkyystilanteessa ollut vielä hyvin pieni. Ne sopivat tippurin hoitoon (kefiksiimi) ja muulle hoidolle resistentin salmonellainfektion hoitoon (kefiksiimi), joskin vaste on silloin hitaampi. Tulevaisuudessa on mahdollisesti tarvetta resistenttien gramnegatiivisten sauvojen aiheuttamien infektioiden jatkohoitoon. Ensimmäisen polven kefalosporiineja käytetään stafylokokkipenisilliinien vaihtoehtona vierasesineinfektioiden pitkäaikaisessa suppressiohoidossa esimerkiksi nivel- tai verisuoniproteesipotilailla silloin, kun infektioita ei saada parantumaan mutta proteesiakaan ei voida poistaa P. Kujala

7 Lopuksi Suun kautta otettavat kefalosporiinit ovat oikein kohdistettuna tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä, mutta suomalaisten lääkärien arsenaalissa niitä taidetaan käyttää tämän lisäksi tilanteissa, joissa olisi parempi käyttää muuta mikrobilääkettä tai pidättäytyä mikrobilääkehoidosta kokonaan. Erityisesti hengitystieinfektioissa streptokokki A:n aiheuttamaa nielutulehdusta lukuun ottamatta kefalosporiineja suositellaan nykyään melko harvoissa tapauksissa eikä lainkaan ensisijaislääkkeiksi, ja virtsatieinfektioissa saavutetaan parempia tuloksia trimetopriimilla tai fluorokinoloneilla. Aika yleinen suun kautta otettavien kefalosporiinien käyttötapa sairaaloissa näyttää olevan suonensisäisen kefuroksiimilääkityksen jatkohoito. Tämä ei ole läheskään aina hyvä ratkaisu. Useimmiten virtsatie- ja hengitystieinfektioissa toinen mikrobilääke olisi parempi valinta, eikä muutenkaan pidä ajatella, että suonensisäistä kefalosporiinia seuraa automaattisesti suun kautta otettava kefalosporiini. Iho- ja nieluinfektioissa ensimmäisen polven valmisteet kefaleksiini ja kefadroksiili ovat toisen ja kolmannen polven valmisteita parempia. Kefprotsiili on lupaava toisen polven lääke, jolla näyttäisi olevan vähemmän sivuvaikutuksia kuin nyt myynnissä olevilla toisen polven valmisteilla (Wiseman ja Benfield 1993), mutta kefprotsiilihoidon kustannuksista ei ole vielä tietoa. Uusien huonosti imeytyvien, laajakirjoisten ja ensimmäisen polven valmisteita kalliimpien toisen ja kolmannen polven lääkkeiden käyttö tulee rajata kohteisiin, joissa aikaisemmat valmisteet eivät tehoa, eikä niiden käyttöönotossa pidä turhaan hoppuilla. Tässä mielessä luvulla on tapahtunut suotuisaa kehitystä. Kirjallisuutta Barnett E D, Klein J O. Use of oral cephalosporins in infants and children. Kirjassa: Remington J S, Swartz M N, toim. Current clinical topics in infectious diseases 17. New York: Blackwell science, 1997, s Bryskier A J, Belfiglio S R. Cephalosporins: oral. Kirjassa: Yu V L, Merigan T C Jr, Barriere S L, toim. Antimicromial therapy and vaccines. Baltimore: Williams&Wilkins, 1999, s Drusano G L. Pharmacology of anti-infective agents. Kirjassa: Mandell G L, Bennett J E, Dolin R, toim. Principles and practice of infectious diseases 4. painos. New York: Churchill-Livingstone, 1995, s Ennis D M, Cobbs C G. The newer cephalosporins. Infect Dis Clin North Am 1995; 9: Huovinen P. Kefalosporiinien jako ja tärkeimmät käyttöindikaatiot. Suom Lääkäril 1992; 47: Huovinen P, Lumio J. Miten suhtautua uusiin kefalosporiineihin. Suom Lääkäril 1994; 49: Huovinen P, Vaara M. Bakteerilääkkeet. Kirjassa: Eskola J, Huovinen P, Valtonen V, toim. Infektiosairaudet, 2. painos. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim 1998(a) s Huovinen P, Vaara M. Mikrobilääkehoitosuositus tavallisimmissa avohoidon infektioissa. Kirjassa: Eskola J, Huovinen P, Valtonen V, toim. Infektiosairaudet, 2. painos. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim 1998(b), s Karchmer A. Cephalosporins. Kirjassa: Mandell G L, Bennett J E, Dolin R, toim. Principles and practice of infectious diseases 4. painos. New York: Churchill-Livingstone, 1995, s Kucers A. Cephalosporins and related drugs. Kirjassa: Kucers A, Crowe S M, Grayson M L, Hoy J F. The use of antibiotics. A clinical review of antibacterial, antifungal and antiviral drugs. Oxford: Buterworth-Heineman, 1997, s Lode H, Fassbender M, Schaberg T, Borner K, Koeppe P. Comparative pharmacokinetics of the new oral cephalosporins. Drugs 1994; 47 Suppl 3: Low D E. Resistance issues and treatment implications: pneumococcus, Staphylococcus aureus, and gram-negative rods. Infect Clin Clin North Am 1998; 12: Lääkelaitos, Kansaneläkelaitos: Suomen lääketilasto Helsinki Malow J B, Sheagren J N. Cephalosporins. Kirjassa: Root R K, toim. Clinical infectious diseases. New York: Oxford university press, 1999, s Peltola H. Kefalosporinoosi, suomalainen lääkäriepidemia? Duodecim 1992; 108: Perry C M, Brogden R N. Cefuroxime axetil. A review of its antibacterial activity, pharmacokinetic properties and therapeutic efficacy. Drugs 1996; 52: Sosiaali- ja terveyshallitus, lääkeosasto, Kansaneläkelaitos. Suomen lääketilasto Helsinki, Wiseman L R, Benfield P. Cefprozil. A review of its antibacterial activity, pharmacokinetic properties, and therapeutic potential. Drugs 1993; 45: PEKKA KUJALA, LKT, infektiolääkäri OYS:n sisätautiklinikka PL Oulu Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö 2247

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Olli Meurman Kliininen mikrobiologia Vuodesta 2011 alkaen tulkinta EUCAST-standardin mukaan, joten tulokset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Vaikuttava aine: Kefaleksiini (kefaleksiinimonohydraattina)

VALMISTEYHTEENVETO. Vaikuttava aine: Kefaleksiini (kefaleksiinimonohydraattina) VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Tsefalen 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiini

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Quiflox vet 80 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Quiflox vet 80 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quiflox vet 80 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Marbofloksasiini.80 mg Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua Johdanto kliinisesti merkittäviin bakteereihin Miksi kliininen bakteriologia on tärkeää? Bakteerien luokittelusta Bakteeri-infektiot Patogeeni Tartunnanlähde Ennaltaehkäisy Bakteriologista diagnostiikkaa

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 Seuraavissa taulukoissa tutkittujen tapausten lukumäärä ja niistä lasketut prosenttiluvut on ilmoitettu potilaittain. Esitettyjä lukuja arvioitaessa on huomioitava,

Lisätiedot

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille CLAVUBACTIN 250/62,5 mg tabletti koirille CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Enrofloksasiini... 50,0 mg Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amovet vet 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille.

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI KEFAVET VET 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiinimonohydraatti vastaten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini (amoksisilliinitrihydraattina)

Lisätiedot

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Marianne Gunell Jari Jalava TYÖPAPERI Suomessa Finres 2012 1 2014 TYÖPAPERI 1/2014 Marianne Gunell ja Jari Jalava Suomessa Finres 2012 FiRe ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Finres 2012 -työpaperin toimittamisesta

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Amoksisilliini 250 mg (vastaa 287,50 mg:aa amoksisilliinitrihydraattia)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cefuroxim MIP Pharma 750 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten Cefuroxim MIP Pharma 1500 mg injektio- tai infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET

Lisätiedot

Convenia 80 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, koiralle ja kissalle

Convenia 80 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, koiralle ja kissalle . ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Convenia 0 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, koiralle ja kissalle. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi kylmäkuivattua kuiva-ainetta sisältävä injektiopullo

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doxitin 100 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doxitin 100 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doxitin 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää doksisykliiniä 100 mg. Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Gram-värjäykset. Olli Meurman

Gram-värjäykset. Olli Meurman Gram-värjäykset Olli Meurman 5.2.2010 Gram-värjäys Gram-positiivinen Kiinnitys (kuumennus/alkoholi) Gram-negatiivinen Kristalliviolettivärjäys Kiinnitys jodilla Värinpoisto alkoholilla Safraniinivärjäys

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Mesillinaamille herkkien gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamat virtsatieinfektiot.

VALMISTEYHTEENVETO. Mesillinaamille herkkien gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamat virtsatieinfektiot. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Selexid 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Selexid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kefexin 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Kefexin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kefexin 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Kefexin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kefexin 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Kefexin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraalisuspensiota

Lisätiedot

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle.

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ruiskullinen (= 10 g) valmistetta sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

VITEK2 -käyttökokemuksia

VITEK2 -käyttökokemuksia VITEK2 -käyttökokemuksia Päijät-Hämeen keskussairaala Lähtötilanne Miten työvoimaresurssi riittää laboratoriossa? Onko käsityönä tehtävä massatutkimus = virtsaviljely automatisoitavissa? Voidaanko elatuskeittiön

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Dicural 15 mg päällystetyt tabletit koiralle Dicural 50 mg päällystetyt tabletit koiralle

PAKKAUSSELOSTE Dicural 15 mg päällystetyt tabletit koiralle Dicural 50 mg päällystetyt tabletit koiralle PAKKAUSSELOSTE Dicural 15 päällystetyt tabletit koiralle Dicural 50 päällystetyt tabletit koiralle Dicural 100 päällystetyt tabletit koiralle Dicural 150 päällystetyt tabletit koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2015 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2015 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 215 1 Huom! n määrä tarkoittaa niiden kantojen lukumäärää, joille on tehty herkkyysmääritys. Löydösmäärät voivat olla isompia. MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi injektiopullo sisältää meropeneemitrihydraattia vastaten 500 mg meropeneemia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi injektiopullo sisältää meropeneemitrihydraattia vastaten 500 mg meropeneemia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meropenem Fresenius Kabi 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten Meropenem Fresenius Kabi 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä. Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab.

Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä. Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab. Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä muuttuu? Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab. vuoden 2011 alussa siirrytään uuteen EUCAST-herkkyysmääritysstandardiin Esityksen pohjana vuoden 2009

Lisätiedot

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus LIITE 1/(5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö kesäkuu 2015 Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Vaaleanpunainen pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella merkintä 500.

VALMISTEYHTEENVETO. Vaaleanpunainen pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella merkintä 500. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletti koiralle VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: 1 tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia 459 mg, joka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amoxin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amoxin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amoxin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kesium vet 400 mg / 100 mg purutabletti koirille

PAKKAUSSELOSTE. Kesium vet 400 mg / 100 mg purutabletti koirille PAKKAUSSELOSTE Kesium vet 400 mg / 100 mg purutabletti koirille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Floxabactin vet 150 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Floxabactin vet 150 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Floxabactin vet 150 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Enrofloksasiini 150,0 mg Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Moniresistentit bakteerit

Moniresistentit bakteerit 25.8.2014 1 Moniresistentit bakteerit MRSA = Metisilliini Resistentti Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus on yleinen terveiden henkilöiden nenän limakalvoilla ja iholla elävä grampositiivinen kokkibakteeri.

Lisätiedot

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus LIITE 1/(5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Tammikuu 2016 Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 375 mg, 500 mg tai 750 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 375 mg, 500 mg tai 750 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amorion 375 mg tabletti, kalvopäällysteinen Amorion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Amorion 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Beetalaktaamirengas Avoterveydenhuollon penisilliinit

Beetalaktaamirengas Avoterveydenhuollon penisilliinit Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit Tarkoitus olla valikoivasti toksinen Vain pro- mutta ei eukaryooteille Peptidoglykaanisynteesin esto Betalaktaamit, kuten penisilliini Proteiinisynteesin esto Tetrasykliinit

Lisätiedot

gramnegatiiviset sauvat

gramnegatiiviset sauvat Karbapenemaasia tuottavat gramnegatiiviset sauvat Jari Jalava, FT Sisältö 1. Karbapenemaasit 2. Karbapenemaasien kliininen merkitys 3. Epidemiologinen tilanne 4. Karbapeneemeille resistenttien kantojen

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml valmistetta sisältää: Vaikuttavat aineet: Marbofloksasiini... 3,0 mg Klotrimatsoli...

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Doximed 100 mg tabletti Doximed 150 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Doximed 100 mg tabletti Doximed 150 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doximed 100 mg tabletti Doximed 150 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 100 mg: Yksi tabletti sisältää 104 mg doksisykliinimonohydraattia vastaten

Lisätiedot

Olli Meurman Labquality-päivät

Olli Meurman Labquality-päivät Olli Meurman Labquality-päivät 8.2.2007 Värimaljoja virtsaviljelyyn Chromagar Orientation (BD) CPS ID3 (biomérieux) Uriselect 4 (Bio-Rad Laboratories) Chromogenic UTI Medium (Oxoid) Harlequin CLED (Lab

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Antibioottihoidon toteutuksessa tulee huomioida paikallinen antibioottiresistenssitilanne ja hoidon tarkoituksenmukaisuus.

VALMISTEYHTEENVETO. Antibioottihoidon toteutuksessa tulee huomioida paikallinen antibioottiresistenssitilanne ja hoidon tarkoituksenmukaisuus. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Maxipime injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Cefepim. dihydrochlorid. monohydr. respond. cefepim. 0,5 g, 1 g ja

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi injektiopullo sisältää 1000 mg keftatsidiimia (keftatsidiimipentahydraattina)

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi injektiopullo sisältää 1000 mg keftatsidiimia (keftatsidiimipentahydraattina) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftazidim Fresenius Kabi 1000 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten Ceftazidim Fresenius Kabi 2000 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon.

VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi infuusiokuiva-ainepullo sisältää keftriaksoninatriumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Trimopan 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Trimopan 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen Trimopan 300 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2013. / 23.4.2014 / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2013 J Kauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2013. / 23.4.2014 / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2013 J Kauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 213 1 Huom! Herkkyysmääritykset perustuvat vuodesta 211 alkaen pääosin EUCAST-standardin menetelmiin ja tulkintoihin, joten tulokset eivät ole kaikilta

Lisätiedot

Korvakäytävä on puhdistettava ja kuivattava huolellisesti ennen hoitoa.

Korvakäytävä on puhdistettava ja kuivattava huolellisesti ennen hoitoa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Norotic vet korvatipat, suspensio koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Marbofloksasiini 3,0 mg Klotrimatsoli 10,0 mg Deksametasoni 0,9 mg (vastaten

Lisätiedot

Veriviljelypositiiviset infektiot TAYS:ssa Reetta Huttunen, ayl, infektiolääkäri, TAYS, Infektioyksikkö

Veriviljelypositiiviset infektiot TAYS:ssa Reetta Huttunen, ayl, infektiolääkäri, TAYS, Infektioyksikkö Veriviljelypositiiviset infektiot TAYS:ssa 1.10.2013 Reetta Huttunen, ayl, infektiolääkäri, TAYS, Infektioyksikkö Miksi? SIRO-tulosten analysointi sairaalainfektioiden seurantaa varten Tutkimusintressi

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 875 mg/125 mg: Amoksisilliinitrihydraatti, joka vastaa 875 mg amoksisilliinia ja kaliumklavulanaatti,

VALMISTEYHTEENVETO. 875 mg/125 mg: Amoksisilliinitrihydraatti, joka vastaa 875 mg amoksisilliinia ja kaliumklavulanaatti, VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amorion Comp 500 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen Amorion Comp 875 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 500 mg/125

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 200 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 200 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI XEDEN vet 200 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Enrofloksasiini... 200,0 mg Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

GEEPENIL vet 24.0 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Valmiste on yhdistelmäpakkaus, jossa on injektiokuiva-aine ja steriili vesi.

GEEPENIL vet 24.0 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Valmiste on yhdistelmäpakkaus, jossa on injektiokuiva-aine ja steriili vesi. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI GEEPENIL vet 24.0 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Valmiste on yhdistelmäpakkaus, jossa on injektiokuiva-aine ja steriili vesi.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amoxin 375 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin 750 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Labquality Ulkoinen laadunarviointikierros Bakteeriviljely 1 3/2012

Labquality Ulkoinen laadunarviointikierros Bakteeriviljely 1 3/2012 Labquality Ulkoinen laadunarviointikierros Bakteeriviljely 1 3/2012 Kuvat ja teksti: Markku Koskela Mikrobiologian ylilääkäri OYS, Oulu Huom! Käyttäkää yläpalkin suurennusmahdollisuutta 100-400% pesäkekasvun

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Vaaleanruskea, neliapilan mallinen, jakouurrettu tabletti. Tabletit voidaan jakaa neljään osaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Vaaleanruskea, neliapilan mallinen, jakouurrettu tabletti. Tabletit voidaan jakaa neljään osaan. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Kesium vet 500 mg / 125 mg purutabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini (amoksisilliinitrihydraattina)

Lisätiedot

B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa

B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa 4.2.2009 B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa Ville Peltola Dosentti, lasten infektiolääkäri TYKS Hengitystieinfektioiden lukumäärä vuosittain 7 Infektioita/ vuosi/ henkilö (keskiarvo)

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuonna kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 15 mg tabletti kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 15 mg tabletti kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI XEDEN vet 15 mg tabletti kissalle VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Enrofloksasiini... 15,0 mg Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kefalex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kefalex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kefalex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 500 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Posatex korvatipat, suspensio koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Posatex korvatipat, suspensio koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Posatex korvatipat, suspensio koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Orbifloksasiini Mometasonifuroaatti (monohydraattina) Posakonatsoli 8,5 mg/ml 0,9

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon.

VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi infuusiokuiva-ainepullo sisältää keftriaksoninatriumia

Lisätiedot

ESBL-E.coli, linjaus OYS ERVA:lla. Niina Kerttula infektiolääkäri OYS

ESBL-E.coli, linjaus OYS ERVA:lla. Niina Kerttula infektiolääkäri OYS ESBL-E.coli, linjaus OYS ERVA:lla Niina Kerttula infektiolääkäri OYS 30.9.2016 1 Muutos ESBL-E.coli linjauksissa OYS sairaanhoitopiirin alueella 14.9.2015 alkaen potilaita, joilla todettu ESBL- E.coli,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

MONIRESISTENTIT MIKROBIT (MRSA, VRE, ESBL)

MONIRESISTENTIT MIKROBIT (MRSA, VRE, ESBL) POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) MONIRESISTENTIT MIKROBIT (MRSA, VRE, ESBL) Mikrobit (bakteerit, virukset, sienet) ovat hyvin muuntautumiskykyisiä, jonka ansiosta ne pystyvät esim. antibioottihoitojen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää klindamysiinihydrokloridia, joka vastaa 150 mg:aa klindamysiiniä.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää klindamysiinihydrokloridia, joka vastaa 150 mg:aa klindamysiiniä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Clindamycin Orion Clindamycin Orion 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää klindamysiinihydrokloridia, joka vastaa 150 mg:aa klindamysiiniä.

Lisätiedot

Cefenil vet 50 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten naudalle ja sialle

Cefenil vet 50 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten naudalle ja sialle 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Cefenil vet 50 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten naudalle ja sialle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi injektiokuiva-ainepullo sisältää: Vaikuttava aine:

Lisätiedot

Proteiinisynteesiä estävät. mikrobilääkkeet. Mikrobilääkkeiden jaottelu. Yleisimpien mikrobilääkkeiden kulutus. Tetrasykliinit.

Proteiinisynteesiä estävät. mikrobilääkkeet. Mikrobilääkkeiden jaottelu. Yleisimpien mikrobilääkkeiden kulutus. Tetrasykliinit. Mikrobilääkkeiden jaottelu Proteiinisynteesiä estävät mikrobilääkkeet Pekka Rauhala Biolääketieteen laitos, HY 2012 Soluseinään vaikuttavat lääkkeet Proteiinisynteesin estäjät VTI -lääkkeet (nukleinihappohin

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: Pyöreä, päällystämätön, valkoinen tabletti, jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: Pyöreä, päällystämätön, valkoinen tabletti, jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Oriprim forte vet tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Trimetopriimi Sulfadiatsiini 80,0 mg 400,0 mg Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI V-penisilliini ratiopharm 1000 1 milj. IU tabletti, kalvopäällysteinen V-penisilliini ratiopharm 1500 1,5 milj. IU tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia määrän, joka vastaa 750 mg amoksisilliinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia määrän, joka vastaa 750 mg amoksisilliinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amoxicillin Mylan 750 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia

Lisätiedot

Infektioiden hoito terveyskeskuksessa - mitä voisimme tehdä vielä paremmin? Tartuntatautipäivät 7.11.2006 Ulla-Maija Rautakorpi LT

Infektioiden hoito terveyskeskuksessa - mitä voisimme tehdä vielä paremmin? Tartuntatautipäivät 7.11.2006 Ulla-Maija Rautakorpi LT Infektioiden hoito terveyskeskuksessa - mitä voisimme tehdä vielä paremmin? Tartuntatautipäivät 7.11.2006 Ulla-Maija Rautakorpi LT 1 Infektiot yksi suurista "kansantaudeista"? Vähintään viidennes kaikista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ceftriaxone Takeda cum lidocain 1 g, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Ceftriaxone Takeda cum lidocain 1 g, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftriaxone Takeda cum lidocain 1 g, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 1193 mg

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Yksi millilitra injektionestettä sisältää klindamysiinifosfaattia vastaten 150 mg klindamysiiniä.

Yksi millilitra injektionestettä sisältää klindamysiinifosfaattia vastaten 150 mg klindamysiiniä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra injektionestettä sisältää klindamysiinifosfaattia vastaten 150 mg

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Duoprim vet. injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Duoprim vet. injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Duoprim vet. injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: 1 ml sisältää: Sulfadoksiinia 200 mg ja trimetopriimia 40 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Erikoistutkija Suvi Nykäsenoja Jaostopäällikkö Antibioottijaosto Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien nimeäminen ja lyhenteet Jari Jalava, FT

Moniresistenttien mikrobien nimeäminen ja lyhenteet Jari Jalava, FT Moniresistenttien mikrobien nimeäminen ja lyhenteet Jari Jalava, FT 1.10.2013 Moniresistenssin määrittäminen Yleensä: resistentti = I+R Hankittu resistenssiominaisuus 1. Resistenssiprofiili Yleensä resistenssi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: aspartaami 1,7 mg/ml oraalisuspensiota.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: aspartaami 1,7 mg/ml oraalisuspensiota. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amorion 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amorion 100 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra käyttövalmista

Lisätiedot

Labquality Kudos- ja märkänäytteiden bakteeriviljely 2006-2010

Labquality Kudos- ja märkänäytteiden bakteeriviljely 2006-2010 Labquality Kudos- ja märkänäytteiden bakteeriviljely 2006-2010 Markku Koskela OYS/Mikrobiologian laboratorio 5-vuotisseurantajakson kertymä 20 bakteeriviljelykierrosta 80 potilasnäytettä 40 Pu-BaktVi2;

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi)

Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi) EMA/169447/2015 Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi) Tämä on Sivextro-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Labquality Ulkoinen laadunarviointikierros Bakteeriviljely 2/2012

Labquality Ulkoinen laadunarviointikierros Bakteeriviljely 2/2012 Labquality Ulkoinen laadunarviointikierros Bakteeriviljely 2/2012 Kuvat ja teksti: Markku Koskela Mikrobiologian ylilääkäri OYS, Oulu Huom! Käyttäkää yläpalkin suurennusmahdollisuutta 100-400% pesäkekasvun

Lisätiedot

Bakteerilääkkeiden asianmukaista käyttöä koskevat viranomaisohjeet tulee ottaa huomioon.

Bakteerilääkkeiden asianmukaista käyttöä koskevat viranomaisohjeet tulee ottaa huomioon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cetraxal 2 mg/ml korvatipat, liuos, kerta-annospakkauksessa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml liuosta sisältää 2 mg siprofloksasiinia hydrokloridina. Yhdestä kerta-annospipetistä

Lisätiedot

Suositus ESBL:ää ja plasmidivälitteistä AmpC-β-laktamaasia tuottavien bakteerien diagnostiikasta

Suositus ESBL:ää ja plasmidivälitteistä AmpC-β-laktamaasia tuottavien bakteerien diagnostiikasta Suositus ESBL:ää ja plasmidivälitteistä AmpC-β-laktamaasia tuottavien bakteerien diagnostiikasta Suositustyöryhmä: Jari Jalava (pj.), THL Anne-Mari Rissanen, ISLAB Martti Vaara, HUSLAB Juha Kirveskari,

Lisätiedot

Enrofloksasiinille herkkien mikro-organismien aiheuttamien hengitysteiden ja ruoansulatuskanavan infektioiden hoitoon.

Enrofloksasiinille herkkien mikro-organismien aiheuttamien hengitysteiden ja ruoansulatuskanavan infektioiden hoitoon. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Enrotron vet. 25 mg/ml oraaliliuos naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Enrofloksasiini Apuaineet: Bentsyylialkoholi (E-1519) 14,0 mg 25,0

Lisätiedot

Veriviljely vakavien yleisinfektioiden diagnostiikassa: kliinikon näkökulma. Timo Hautala, infektiolääkäri OYS sisätautien klinikka

Veriviljely vakavien yleisinfektioiden diagnostiikassa: kliinikon näkökulma. Timo Hautala, infektiolääkäri OYS sisätautien klinikka Veriviljely vakavien yleisinfektioiden diagnostiikassa: kliinikon näkökulma Timo Hautala, infektiolääkäri OYS sisätautien klinikka Yleisinfektioiden hoito Hyvä varhainen diagnostiikka: kliiniset löydökset,

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 40 mg laktoosimonohydraattia (ks.

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Cefabactin vet 500 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Cefabactin vet 500 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI vet 500 mg tabletti koiralle. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiini (kefaleksiinimonohydraattina) 500 mg Apuaine(et): Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Penomax 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Penomax 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Penomax 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Penomax 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Penomax 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Penomax 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää pivmesillinaamihydrokloridia

Lisätiedot

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fusidic Acid Orifarm 20 mg/g, emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää fusidiinihappoa hemihydraattina, joka vastaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diagnoosi Annostus Hoidon kesto 2. 400 mg kahdesti päivässä 2 3 viikkoa 1. Annostus vaihtelee 400 milligrammasta

VALMISTEYHTEENVETO. Diagnoosi Annostus Hoidon kesto 2. 400 mg kahdesti päivässä 2 3 viikkoa 1. Annostus vaihtelee 400 milligrammasta VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Norfloxacin Sandoz 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 400 mg norfloksasiinia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI INVANZ 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin injektiopullo sisältää 1,0 g

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Annostus tulee sovittaa paikallisen hoitokäytännön, infektion vakavuuden, potilaan iän ja munuaistoiminnan mukaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Annostus tulee sovittaa paikallisen hoitokäytännön, infektion vakavuuden, potilaan iän ja munuaistoiminnan mukaan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Geepenil 606 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten Geepenil 6,06 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Injektiokuiva-aine:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti

Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Infektioyksikkö Kliinisen mikrobiologian laboratorio Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti 2011 Tartuntatautiraportti 2011 1/4 Infektioyksikkö 12.3.2012 Vuoden 2011

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot