OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omal la tehtäväalueellaan. (KuntaL 23 ja 53 ). Talousarviossa ja -suun ni telmas sa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kun nan tehtävien hoitamiseen turvataan (KuntaL 65.2 ). Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot se kä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muu toin katetaan (KuntaL 65.4 ).Taloussuunnitelman on oltava tasa-painossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelu-kautena, jos talous ar vion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yh tey des sä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joil la kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kat tamis kau te na (alijäämän kattamisvelvollisuus) (KuntaL 65.3 ). Tavoiteasettelun ja budjetoinnin pohjana on valtuuston hy väk symä strategia, jossa määritellään kaupungin strategiset ja toiminnalliset tavoit teet. Talousarvion meno- ja tulokehyksen perusteina ovat lisäksi edel tävän vuoden tilinpäätös ja voimassa oleva taloussuunnitelma. Tulokehyksen muo dos taa verorahoituksen kehitysarvio. Menokehyksen oleellinen osa on So Te- kuntayhtymän maksuosuutta koskevat sopimukset. Toimielimet valmistelevat talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä hal li tuksen antamien ohjeiden ja kehysten pohjalta. Sopimusohjausmallia on valmis tel tu kevään 2014 aikana ja vuoden 2015 talousarvioon sisällytetään hallin to kun ti en/vas tuu ryh mi en palvelusopimus. Toimielinten talousarvio- ja suunnitelmaesityksistä kootaan kau pun gin-halli tuk sen ja valtuuston käsiteltäväksi kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Jos toimielimet eivät ole pysyneet annetuissa kehyksissä tai talouden pe rusteet ovat oleellisesti muuttuneet, kaupunginhallitus antaa jat ko toi mek siannon hallintokunnille tasapainottamistoimenpiteiden valmistelusta. Ta sa painot ta mis työ tä johtaa keskushallinto yhdessä talousarvio- ja talouden va kautta mis työ ryh män kanssa. Työryhmä käsittelee talousarvioehdotuksen ennen kau pun gin hal li tuk sen talousarvioesityksen tekoa kaupunginvaltuustolle. Talousarvion valmistelua varten toteutetaan kau pun gin-val tuuston ja hallituksen sekä viranhaltijajohdon yhteinen valtuustoseminaari. Kaupunginhallitus päätti vuonna 2013 talouden va kaut ta mis työryh män määrittelemien talouden tasapainottamistoimenpiteiden jat ko val-

2 mis te lus ta seuraavasti: - Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen arviointi ja uudistustoimenpiteiden val mis te lu toteutetaan kaupunginjohtajan johdolla siten, että kau pun gin johta ja asettaa valmistelutyöryhmän, johon sivistyslautakunta määrää omalta osal taan kyseisen hallinnonalan edustajat. Työryhmän tulee viimeistään toimittaa kaupunginhallitukselle konkreettiset toi men pi de-eh dotuk set asetettujen säästötavoitteiden ( v ja v. 2016) toteuttamiseksi. - Teknisen johtajan ja hallinto- ja henkilöstöjohtajan tulee laatia kau pungin-hal li tuk sel le ruokakuljetusten ulkoistamista koskeva selvitys ja toi menpi de-eh do tus mennessä. -Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulee yhdessä SSYP Kehitys Oy:n kans sa valmistella kaupunginhallitukselle mennessä Kivikauden ky lää ja Paavonrinteitä koskeva selvitys sekä toimenpide-ehdotus, johon sisäl tyy a) perusteltu kokonaisarvio Saarijärven kulttuuri- ja vapaa-ajan kohtei den merkityksestä matkailutoiminnalle sekä kaupungin kult tuu ri-ima gol le ja b) suunnitelma näiden kohteiden tuotteistamisesta ja luopumista kos kevis ta eri ratkaisuvaihtoehdoista. Tähän selvitykseen tulee sisällyttää myös yh teen ve to kunkin eri kohteen nykyisistä kustannuksista ja välittömistä tuotois ta. - Vuoden 2015 taloussuunnittelua varten hallintokunnat ja vastuuryhmät ja vas tuu alu eet laativat omista palveluistaan yhteistyössä talous- ja han kin tajoh ta jan kanssa palvelusopimusmallin mennessä. Kau pun gin hal litus antaa tarkemmat ohjeet palvelusopimuksen käytöstä antaessaan ohjeet vuo den talousarvion 2015 ja vuosien taloussuunnitelman laa timi sek si. - Kaupunginjohtajan ja talous- ja hankintajohtajan tulee käydä So te-kuntayh ty män kanssa neuvottelut vuoden 2015 talousarvion ja talous suun ni tel man valmistelusta niin, että Soten kustannussäästöille voidaan aset taa tavoitetaso sekä määritellä ne konkreettiset toimenpidevaihtoehdot, joil la tavoitetasoon päästään. Säästötavoite ja toimenpidevaihtoehdot esi tetään kaupunginhallitukselle , jotta ne voidaan huomioida an nettaes sa ohjeet vuoden 2015 talousarvion ja vuosien ta lous suun nitel man laatimiseksi. Jatkovalmistelua on toteutettu kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Ta lou den vakauttamistyöryhmä käsitteli annetun toimeksiannon perusteella syn ty nyt tä valmisteluaineistoa Työryhmän johtopäätökset olivat seu raa vat: Ruokakuljetusten ulkoistamisesta ei ollut nähtävissä välitöntä säästöä. Teh ty selvitys (liite) antaa aihetta toiminnan tarkasteluun ja tehostamiseen. Hen ki-

3 lös tön eläköityessä n. v tai mikäli toimintaympäristö muu toin muuttuu, tarkastelu voidaan toteuttaa uudelleen. Kyse ei ole kau pun gin ydintehtävästä. Kaupunginjohtajan asettaman varhaiskasvatuksen selvitystyöryhmän laa timan alustavan säästösuunnitelman (liite) lähtökohtana on aiempien val tuusto ta son päätösten mukainen ryhmäperhepäivähoidon purkaminen ja yh dis tämi nen. Välttämättömien säästöjen toteuttaminen edellyttää ryh mä per he päivä hoi don korvaamista pääosin joko perhepäivähoidolla ja per he päi vä hoi tajien rekrytointia tai ryhmäperhepäivähoidon korvaamista päiväkotipaikoilla. Li säk si Tarvaala-Lannevesi suunnalla tämä edellyttää sopivien tilojen löyty mis tä. Vakauttamistyöryhmä katsoi, että konkreettisten toimenpiteiden suun nit telua tulisi jatkaa selvityksen ja toimenpidetaulukon mukaisesti ja niin, että Tar vaa lan-lan ne ve den alueella varhaiskasvatuksen palveluiden tarve ar vioidaan yhtenä kokonaisuutena mahdollisen yhden yksikön suunnittelua var ten. Jatkossa tulee valtuustotason päätöksenteossa asettaa konkreettinen ai ka taulu ryhmäperhepäivähoidon lakkauttamiselle. Päätöksenteon mu kai nen aikataulu sekä yksilöityjen ja aikataulutettujen toimenpiteiden kus tan nus vaiku tuk set huomioidaan taloussuunnittelussa ja varhaiskasvatuksen mää rä raho jen ja tavoitteiden asettamisessa. Tilaratkaisuja ei tule tehdä eikä investointeja toteuttaa, ennen kuin nyt käytös sä olevien tilojen kunto on selvitetty kuntokartoituksin. Tarvaalan osalta yhtenä selvitettävänä vaihtoehtona pidettiin sitä, että Tarvaa las sa säilyy pienten (1-4 lk) lasten koulu, ja vanhemmat lapset siirtyvät Kes kus tan kouluun. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli 3.6. esitykset Paavonrinteiden ja Ki vi kau den kylän toimintojen jatkamisesta ja toimenpiteistä. Kyseisiin esityk siin liittyy SSYP Kehityksen toimitusjohtajan toimesta tehdyt lausunnot. Esi tys ten pääasiallisena sisältönä on se, että kyseisille kohteille laaditaan ns. 3 vuoden kehittämissuunnitelma, jolla kohteet saatetaan ns. myyntikuntoon, jon ka jälkeen joko ko. toiminnot kokonaan tai osittain pyritään joko myymään tai vuokraamaan ulos. Esityksiin ei sisälly laskelmia kus tan nus säästöis tä ko. aikana. Työryhmä totesi, että Paavonrinteillä ei turismin ja matkailun kannalta ole mer ki tys tä. Kohdetta ei annetun selvityksen perusteella ole mahdollista saada kannattavaksi esitettynä 3-5 vuoden kehittämisaikana. Arviointi on teh tävä siltä pohjalta, jatketaanko Paavonrinteiden toimintaa paikallisena lä hi liikun ta paik ka na ja pidetäänkö tätä siitä syystä tarpeellisena kunnallisena palve lu na. Työryhmä ei puoltanut tätä. Työryhmä katsoi, että päätös toiminnan mah dol li ses ta lopettamisesta tulee tehdä 2015 mennessä siten, että toiminta jat ke taan seuraava toimintakausi Jo tätä kautta koskien so pimus poh ja on järkevöitettävä ja kustannusten karsintaa on tehtävä vä lit tö-

4 mäs ti SSYP Kehitys Oy:n esittämällä tavalla. Päätökset eivät vaikuta Kusiais mäen hiihtokeskuksen toimintaan. Kivikauden kylän osalta työryhmä piti kehittämisaikaa tar koi tuk sen-mu kaise na. Kylän nettokustannukset (15 t v. 2013) ovat kokonaistalouden kannal ta vähäiset. Kehittämisprojektin aikana tulee kartoittaa ja hankkia so ve liaat sopimuskumppanit ja laatia kaupungin kannalta taloudellisesti ja toi minnal li ses ti tarkoituksenmukaiset sopimukset niin, että netto-kustannuksia ei li sä tä. Mahdollista ulkoistamista voidaan arvioida tämän jälkeen. Ottaen huomioon vuoden 2015 pohjana olevan talouskehys sekä ve ro tu lo jen väheneminen, erillisiä määrärahavarauksia Paavonrinteiden tai Ki vi kau den kylän toimintojen kehittämiseen ei ole myönnettävissä. Palvelusopimusmallia on valmisteltu hallintokuntien kesällä 2013 talouden va kaut ta mis työ ryh män toimeksiannon johdosta tekemien palveluiden tuotteis ta mis tau lu koi den pohjalta. Tämän sopimusmallin tavoitteena on, että talous ar vion valmistelun osana kukin hallintokunta / vastuuryhmä mää rit te lee tuottamansa palvelut liitteenä olevan mallin mukaisesti ja laskee kul le kin palvelusuoritteelle kustannukset siten, että hallintokunnalle/ vas tuu ryh mäl lä ja vastuualueelle jaettava nettomääräraha jaetaan ko. suoritteille nii den tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Kyseinen kus tan nus lasken taan perustuva sopimusmalli korvaa jatkossa hallintokuntien ja vas tuuryh mien tavoitekortteihin sisältyvät mittarit. Vakauttamistyöryhmä to te si, että sopimusohjausmallin valmistelua tulee jatkaa esitetyltä pohjalta. So pimus oh jaus mal li on sisällytetty vuoden 2015 talousarvion laa din ta oh jei siin. Saarikan ja omistajanohjauksen jaoston välisissä kuntaneuvotteluissa todettiin, että Soten säästötavoite oli silloisten kaupungin ta lousen nus tei den pohjalta n Talousennuste on nyt päivittynyt siltä osin, että kuntaliitto on julkaissut valtionosuusennusteen vuo del le Kaupunginhallituksen edellyttämät neuvottelut Saarikan ja kaupungin opera tii vi sen johdon kanssa on käyty. Säästötavoite neuvotteluissa on ollut mitta luo kal taan edellä mainittu. Neuvotteluissa todettiin yhteisesti, että läh tökoh ta na tulee olla SoTe kuntayhtymän johdossa alkukeväästä 2014 laadittu so peut ta mis oh jel ma, jonka toimenpiteitä tulee tehostaa siten, että eu ro määräi nen säästötavoite saavutetaan. Näiden neuvottelujen perusteella kun ta yhty män johtaja ilmoitti, että Saarikan osalta turvaudutaan keväällä 2014 yh tymä hal li tuk sen ja valtuuston käsiteltävänä olleeseen säästölistaan. Kaupungin omat, sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin kohdistuvat toimen pi teet voivat kohdistua toisaalta sivistystoimen ja sosiaalityön yh teistyön tehostamiseen siten, että lastensuojelun kustannustasoon voitaisiin ennal ta eh käi se vien toimien tehostamisella vaikuttaa. Lisäksi kaupungilta edelly te tään työllisyyttä ehkäisevien toimenpiteiden tehostamista, jotta la ki muu-

5 tos ten myötä kasvu työmarkkinatuen maksuista aiheutuviin kustannuksiin voi tai siin estää ja ko. kuluja vähentää. Vakauttamistyöryhmä totesi, että vuo den 2015 talousarvion suunnittelussa tulee pitää kiinni vähintään Saa rikan yhtymähallituksen esittämistä n. 570 t säästötoimenpiteistä ja että neuvot te lu pro ses sia Saarikan kanssa tulee jatkaa tasapainottamisen to teut ta misek si. Lisäksi lastensuojelun kustannuksiin vaikuttamiseksi tulee laatia yk silöi ty toimenpideohjelma, jossa määritellään konkreettiset toi men pi de-esi tykset, niiden kustannukset, tavoitteet sekä arvioidut vaikutukset julkaistun kuntaliiton kunnan peruspalvelujen val tion osuus en nusteen mukaan Saarijärven kaupungin peruspalvelujen valtionosuus alenee vuo des ta 2014 vuoteen 2015 n. 2,9 % eli 907 t. Vuoden 2015 valtionosuus las kel mat on tehty HE 38/2014 mukaan ja perustuvat maaliskuun ke hys päätök sen linjauksille. Kuntaliiton vuoden 2015 tasoon päivitetyissä las kel missa on otettu huomioon aiemmin päätetyt valtionosuusleikkaukset, ke hys päätök seen liittyvät valtionosuus-vähennykset ja muutokset, jotka vai kut ta vat valtionosuuden määrään, kehyspäätöksen mukaiset teh tä vä laa jen nuk set, rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vaikutuksia 2015 osalta, uu det verokompensaatiot, uudet väestötiedot uuden ikäryhmityksen mukaan ja niiden vaikutukset valtionosuuteen, indeksikorotus 0,6 prosenttia sekä ammat ti kor kea kou lu jen yksityistämisen vaikutus. Peruspalvelujen alustava val tion osuus pro sent ti vuodelle 2015 on noin 25,50 %. Tämän ohella valtion osuus ar vios sa on huomioitu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden vä hen tä vä vaikutus vuoden 2014 tasossa. Verotuloennuste perustuu kun ta liiton julkaisemaan veroennustekehikkoon. Sen mukaan ve ro tu lo jen muutos v verrattuna vuoteen 2014 on +58 t eli 0,2 %. Hallintokuntien ja vastuuryhmien talousarvioraameihin on sisällytetty vuoden 2014 talousarviokäsittelyssä määritellyt talouden va kaut ta mis toi men piteet. Kiinteistöjen myyntituotoista on vähennetty 200 t, koska nykyisissä suh dan ne nä ky mis sä tällaista tuottotavoitetta ei voida pitää realistisena. Lisäk si raamissa on huomioitu syksyllä 2014 toteutetussa yt-menettelyssä mää ri tel lyt henkilöstösäästöt. Talousarviokehyksen mukainen käyttötalousmäärärahojen jako hal lin to kunnil le ja vastuuryhmille jaetaan kaupunginhallituksen kokouksessa. Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Vs. kj:n esitys: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden va kaut ta mistoi men pi tei den jatkovalmistelun ja päättää, että 1) Varhaiskasvatuksen rakenteellisten uudistusten selvitystä jat ke taan vakaut ta mis työ ryh mäl le annetun selvityksen ja toi men pi de-eh do tus ten mu kaises ti. Toimenpide-ehdotuksiin sisältyvät säästöt tulee huomioida vuo sien taloussuunnittelussa. Toimenpiteiden suunnittelua tulee jat kaa si ten, että kaupunginvaltuusto voi vahvistaessaan talousarvion vuo del le

6 2015 ja taloussuunnitelman vuosille päättää konk reet ti ses ta ai katau lus ta ryhmäperhepäivähoidon lakkauttamiselle. 2) Paavonrinteiden toimintaa koskevat kehittämistoimenpiteet mää ri tel lään en nen toimintakautta , jona aikana pyritään löy tä mään eri vaih toeh dot toiminnan luovuttamiseksi ulkopuoliselle toimijalle. Ke hit tä mis toimen pi tei den määrittelystä vastaa toimialan esimies yhdessä SSYP Kehitys Oy:n kanssa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee nä mä toi min tavaih to eh dot sekä tekee niistä mennessä esityksen kau pun gin hal lituk sel le. 3) Neuvotteluita Saarikan kanssa jatketaan Sote-kuntayhtymän kus tan nussääs tö jen ja konkreettisten toimenpide-esitysten ai kaan saa mi sek si. Ta lous arvio ke hyk ses sä vuodelle 2015 kustannustason nousutavoitteeksi on ase tet tu 0 %. Lähtökohdaksi ja vähimmäistasoksi vuodelle 2015 tulee aset taa Saa ri kan yhtymähallituksen esittämät säästötoimenpiteet ja vai ku tuk set. Neu vot telui den käymisestä vastaa kaupunginjohtaja. 4) Hallintokunnille ja vastuualueille annetaan liitteen mukaiset oh jeet vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laa ti mi seksi. Päätös: Vs. kj:n muutettu esitys: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talou den va kaut ta mis toi men pi tei den jatkovalmistelun ja päättää, että 1) Varhaiskasvatuksen rakenteellisten uudistusten selvitystä jatketaan vakaut ta mis työ ryh mäl le annetun selvityksen ja toimenpide-ehdotusten mu kaises ti. Toimenpide-ehdotuksiin sisältyvät säästöt tulee huomioida vuosien taloussuunnittelussa. Toimenpiteiden suunnittelua tulee jatkaa si ten, että kaupunginvaltuusto voi vahvistaessaan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille päättää konkreettisesta ai katau lus ta ryhmäperhepäivähoidon lakkauttamiselle. Suunnitelman tulee si sältää aikataulun siitä, kuinka ryhmäperhepäivähoidosta luovutaan asteittain sitä mukaan kuin taloudellisesti edullisempia vaihtoehtoja pystytään jär jes tämään. Lisäksi varhaiskasvatuksen hallintomalli tulee arvioida ja tehdä tarvit ta vat muutosesitykset. 2) Paavonrinteiden toimintaa koskevat kehittämistoimenpiteet määritellään en nen toimintakautta , jona aikana pyritään löytämään eri vaih toeh dot toiminnan luovuttamiseksi ulkopuoliselle toimijalle tai säi lyt tä mi sek si omana toimintana. Paavonrinteiden toiminta säilytetään omana toi min ta na seuraavat 3 vuotta. Ke hit tä mis toi men pi tei den määrittelystä vastaa toi mi alan esimies yhdessä SSYP Kehitys Oy:n kanssa. Kulttuuri- ja va paa-ai ka lau takun ta käsittelee nämä toi min ta vaih to eh dot sekä tekee niistä mennessä esityksen kau pun gin hal li tuk sel le. 3) Neuvotteluita Saarikan kanssa jatketaan Sote-kuntayhtymän kus tan nus-

7 sääs tö jen ja konkreettisten toimenpide-esitysten aikaansaamiseksi. Ta lous arvio ke hyk ses sä vuodelle 2015 kustannustason nousutavoitteeksi on ase tet tu 0 %. Lähtökohdaksi ja vähimmäistasoksi vuodelle 2015 tulee asettaa Saa ri kan yhtymähallituksen esittämät säästötoimenpiteet ja vaikutukset. Neu vot telui den käymisestä vastaa kaupunginjohtaja. 4) Hallintokunnille ja vastuualueille annetaan liitteen mukaiset ohjeet vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laa ti mi seksi. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Tuominen poistui kokouksesta pykälän kä sit te lyn aikana

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot